Miljøgodkendelse. Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse. Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE"

Transkript

1 Miljøgodkendelse Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE 1

2 Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej Skanderborg Skanderborg Kommune Adelgade Skanderborg Tlf Skanderborg Kommune, Natur og Miljø Knudsvej Ry Sagsbehandler: Hanne Linnet Dir. tlf.: Afgørelse om miljøgodkendelse Iht. Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 1, lovbekendtgørelse nr. 859 af 26/ Dato 7.marts 2014 Sagsnr: 12/82682 Virksomhedens navn: Adresse: Telefon nr.: Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg / CVR nr.: P-nummer: Virksomhedens art, listebetegnelse: K211: Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3 Matrikel nr.: Virksomheden ejes og drives af: Kontaktperson: Bygninger og grund ejes af: Tilsynsmyndighed Kontaktperson 2af Ladegård, Skanderborg Jorder Renosyd I/S, Norgesvej 13, 8660 Skanderborg Miljøchef Per S. Sundberg Renosyd I/S, Norgesvej 13, 8660 Skanderborg Skanderborg Kommune Hanne Linnet Hans Brok-Brandi Funktionsleder Hanne Linnet Miljøingeniør 2

3 Indhold 1. Resumé Miljøgodkendelse Vilkår Generelt Indretning og drift Luftforurening Beskyttelse af jord og grundvand Affald Støj Kontrol af støjvilkår Egenkontrol Uheld Miljøteknisk vurdering Indledning Om værdiselskabets aktiviteter Om det ansøgte projekt Beliggenhed Plangrundlag VVM Skovbyggelinjen Internationale naturbeskyttelsesområder og strengt beskyttede arter (Habitatbekendtgørelsen) Konklusion vedrørende beliggenhed Indretning og drift Hegning Driftstider Luftforurening Emission Støj Støjemission Støjgrænseværdier Kontrol af støjvilkår Affald Beskyttelse af jord og grundvand Belægninger Forurenet jord Spildevand Egenkontrol Bedst tilgængelig teknik (BAT) Uheld Generelt Klagevejledning Klagevejledning Søgsmål Høring Underretning om afgørelsen Sagsakter Grundlag for godkendelsen Bilag

4 1. Resumé Der meddeles miljøgodkendelse på nærmere angivne vilkår til virksomheden Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S, Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg, matrikel nr. 2af, Ladegård, Skanderborg Jorder. Der er tale om etablering af ny og tidssvarende genbrugsplads (værdipark) til erstatning af eksisterende genbrugsplads. Genbrugspladsen er beliggende i byzone og er reguleret af Lokalplan nr. 127 for et erhvervsområde ved Danmarksvej i Skanderborg, (Gl. Skanderborg Kommune). Genbrugspladsen modtager affald fra borgere og virksomheder i kommunen. Affaldet sorteres og mellemoplagres på pladsen, inden det bortskaffes til nyttiggørelse, destruktion eller deponi. Virksomheden er omfattet af listepunkt K211: Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3. Renosyd I/S har den 19. december 2012 ansøgt om miljøgodkendelse af Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S, som skal etableres på Sverigesvej 13 i Skanderborg. Skanderborg Kommune meddelte den 4. juli 2013 tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet inden miljøgodkendelsen er meddelt. Med udgangspunkt i den fremsendte ansøgning vurderer Skanderborg kommune, at virksomhedens drift ikke vil give anledning til væsentlige miljømæssige gener, såfremt virksomheden overholder vilkårene fastsat i denne godkendelse. 2. Miljøgodkendelse Skanderborg Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til virksomheden Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S, Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg, matrikel nr. 2af Ladegård, Skanderborg Jorder på nedennævnte vilkår. Miljøgodkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, der er defineret i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og i godkendelsesbekendtgørelsen "Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, Bekendtgørelse nr af 20. december 2012 med senere ændringer - dvs. forhold af betydning for det ydre miljø. Afgørelsen meddeles på vilkårene i kapitel Vilkår 3.1 Generelt 1. Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører. 2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. 3. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke tages i anvendelse indenfor 2 år fra godkendelsestidspunktet. 3.2 Indretning og drift 4. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld. 4

5 5. Genbrugspladsen skal være indhegnet med et trådhegn eller lignende i en højde af mindst 1,8 meter med porte, som skal være aflåst uden for åbningstid. Hegnet skal holdes fri for evt. papir, plastfolie mv. 6. Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering. 7. Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsarter opbevares. 8. Der må være aktiviteter på genbrugspladsen mandage - fredage i tidsrummet kl til 20 00, lørdage i tidsrummet kl til og søn- og helligdage i tidsrummet kl til Der må dog ikke forekomme støjende aktiviteter i natperioden, dvs. alle dage fra kl til 7 00 med mindre det dokumenteres, at støjgrænserne i vilkår 35 kan overholdes. 9. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1nævnte affaldsarter i de i tabel 1 angivne mængder. Vilkåret vil dog blive betragtet som overholdt, hvis det maksimale oplag overstiges med 1 enhed i forhold til den angivne mængde. Affaldsarter eller -fraktioner Maksimalt oplag for væsentligste EAK-kode affaldsarter Antal containere, bure eller antal ton Autobatterier 2 batterikasser Aviser 1 containere Beton og murbrokker 2 containere Brændbart småt 3 containere Brændbart stort 2 containere Deponi 2 containere Dæk med og uden fælg 1 container Flasker og glas 4 nedgravede containere Genbrug Gips 1 container Gipsplader, rene 0 containere Haveaffald 75 ton Havemøbler 1 container Hvid sanitet 2 containere Hård PVC 1 container Jern og metal 2 containere Jord og natursten 2 containere Kabler og ledninger 1mini-container Kofangere 0 containere Miljøfarligt affald Samlet, kan variere i sammensætningen 6 stk. 60 l tønder 6 stk. 120 liter tønder 6 stk. 150 liter tønder , og

6 4 stk. 660 liter containere Pap 2 containere Plastdunke, rengjorte 1 container Rent træ 2 containere Plastfolier 1 container Trykimprægneret træ 1 container Tøj, sko og tasker 1 container Vinduesrammer, døre m. glas 2 containere WEEE energisparepærer, lysstofrør 2 containere WEEE stort WEEE i alt 10 bure WEEE IT og tele små apparater WEEE-radio/TV Tabel 1. Oversigt over de affaldsfraktioner som genbrugspladsen må modtage, samt det maksimalt tilladte oplag af de enkelte fraktioner. 10. Affaldet skal sorteres straks ved afleveringen og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere samt for farligt affald i de dertil indrettede faciliteter. 11. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. Farligt affald Ved farligt affald i vilkår 12, 13 og 19 medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer. 12. Virksomheden må højst modtage 300 t farligt affald /år. 13. Det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgangsmulighed. 14. Virksomheden må ikke sammenblande farligt affald, jf. 55, stk. 1 i bekendtgørelse nr af 12. december 2011 om affald (affaldsbekendtgørelsen). Olieaffald, der ikke indeholder PCB, må dog sammenblandes. 15. Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsart. 16. Olieaffald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder i området. Omhældning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads. 17. Kviksølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse. Andet kviksølvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager. 6

7 18. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte, syrefaste beholdere med låg eller i bygningen/specialcontaineren til farligt affald. 19. Farligt affald skal opbevares i en bygning uden afløb til kloak, jf. dog vilkår 16 for så vidt angår olieaffald. I bygningen skal gulvet afgrænses med opkanter, være med tæt belægning og udføres med et fald på mindst 2 %, så eventuelt spild ledes til en tæt opsamlingsgrube eller -tank. Opsamlingsgrube eller -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den største beholder af flydende affald, der opbevares i bygningen/specialcontaineren. Andet affald 20. Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump. 21. I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes farligt affald, herunder maling. 22. Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærveligt affald, må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres. 23. Containere med lette materialer skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at papir, plastfolie og andre lette materialer kan blæse ud. 3.3 Luftforurening 24. Driften af pladsen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. 25. Afkast fra mekanisk ventilation fra bygning, hvor der opbevares farligt affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 m over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. 3.4 Beskyttelse af jord og grundvand 26. Genbrugspladsens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb. 27. Containere og båse med jern- og metalaffald skal placeres på et område med tæt belægning med fald mod grube eller afløb. 28. Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald mod afløb. 29. Befæstede og tætte arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. 30. Grube, tank eller render til opsamling af spild af farligt affald i bygningen skal tømmes straks efter uheld og i øvrigt holdes tom. Indholdet skal håndteres og bortskaffes som farligt affald. 31. Læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et areal med tæt belægning og fald mod grube eller afløb. På afløbsrøret skal der etableres en ventil, som holdes lukket, medens læsning foregår. 7

8 3.5 Affald 32. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder. 33. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. 34. Haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret. 3.6 Støj 35. Det fra virksomheden hidrørende støjniveau angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede lydtrykniveau - målt udendørs i db(a) og beregnet i punkter 1½ meter over det omgivende terræn må i intet punkt udenfor virksomhedens eget skel overskride følgende grænseværdier angivet i tabel 2: Områdetype: Erhvervsområde 12.E.01.: Højvangen Beliggende omkring virksomheden Tidsrum: Områder med erhverv Områder med boliger (ved skel) Mandag fredag kl og Lørdag kl Mandag fredag kl og Lørdag kl og Søn- og helligdag kl Alle dage kl Rekreativt område 12.R.02: Skovområde ved Sverigesvej Beliggende øst for virksomheden Rekreativt område 13.R Sletten om Teglgraven (motorvejslomme) beliggende nordøst for virksomheden. Tabel 2: Grænseværdier (angivet i db(a)) for støjbelastning fra virksomheden målt udendørs i 1,5 meters højde, dog i relevant højde ved etageboliger. Områdetyperne henviser til kommuneplansrammerne fastlagt i Kommuneplan 13 for Skanderborg Kommune vedtaget af Skanderborg Byråd den 24. april 2013 jf. bilag 2. For dagperioden (fra kl ) må grænseværdierne ikke overskrides indenfor det mest belastende tidsrum på 8 timer. For aftenperioden (fra kl ) må grænseværdien ikke overskrides indenfor den mest belastede time. For natperioden (fra kl ) må grænseværdien ikke overskrides indenfor den mest belastede halve time. 8

9 Støjens maksimalværdi for natperioden fra kl må ikke overskride de for natperioden anførte grænseværdier med mere end 15 db(a) målt med tidsvægtning fast. Der gælder dog ingen maksimalværdi for områder med erhverv i erhvervsområde 12.E Kontrol af støjvilkår 36. Virksomhedens skal, såfremt Skanderborg Kommune finder det nødvendigt dog højst 1 gang årligt, dokumentere, at vilkår 35 er overholdt. Dokumentationen kan enten være en målerapport eller en beregning. Uanset hvilken dokumentationsform, der vælges, skal den udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens gældende vejledninger. Dokumentation skal udarbejdes af et firma/laboratorium, der er godkendt af Miljøstyrelsen eller akkrediteret af DANAK til at udføre de pågældende målinger. Dokumentationen skal tilsendes Skanderborg Kommune senest 3 måneder efter, at kommunen har udbedt sig denne. 37. Grænseværdierne anses ikke for at være overskredet, såfremt måleværdien minus ubestemtheden på målingen er lig med eller mindre end grænseværdien. 38. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 5 db(a). 3.8 Egenkontrol 39. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af arealer med tæt belægning samt gulvet i bygningen/specialcontaineren og udbedre evt. skader. Der skal mindst 1 gang årligt foretages visuel kontrol af de øvrige befæstede arealer. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i journal. Tilsynsmyndigheden kan højst hvert 3. år kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn. Driftsjournal 40. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: Løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald, jf. vilkår 12. Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer og gulve i bygning/specialcontainer til farligt affald m.m. Virksomheden fører kontrol med, at mængden af hver af de oplagrede affaldsarter ikke overskrider det tilladte maksimale oplag fastsat i vilkår 9. Såfremt der sker en overskridelse af vilkåret om maksimalt oplag noteres dette i en driftsjournal og årsag og afhjælpende foranstaltninger noteres ligeledes. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 3.9 Uheld 41. Ved driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører risiko for forurening af overfladevand, skal ventil/skot afspærres indtil spild og forurenet overfladevand er fjernet. 42. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter, at den er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden. Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe uheld. 9

10 4. Miljøteknisk vurdering Idet virksomheden er omfattet af standardvilkår, vil der ikke blive begrundet for hvert standardvilkår fastsat i bekendtgørelse. Såfremt der afviges fra standardvilkårene, vil der begrundes herfor. 4.1 Indledning Om værdiselskabets aktiviteter Renosyd I/S er et fælleskommunalt værdiselskab ejet af Odder Kommune og Skanderborg Kommune. Renosyd I/S er, som det første affaldsselskab i Danmark, gået over til at betegne sig som værdiselskab, fordi de tror på, at der med den rette indsamling, sortering og behandling er værdi i de ting, som kasseres. Selskabet driver affaldsforbrændingsanlæg, deponeringsanlæg, affaldsoparbejdningsanlæg, sorteringsanlæg og genbrugspladser i de 2 kommuner. Selskabet betjener ca husstande. Selskabet har aktiviteter på forskellige geografiske lokaliteter i Skanderborg Kommune bl.a. genbrugspladser i Ry, Hørning, Galten og på Norgesvej i Skanderborg, affaldsforbrændingsanlæg, sorteringsanlæg og garageanlæg på Norgesvej i Skanderborg samt deponeringsanlæg på Oddervej i Skanderborg. Hovedkontor og administration ligger placeret sammen med affaldsforbrændingsanlægget på Norgesvej 13, 8660 Skanderborg. Disse aktiviteter er ikke omfattet af denne miljøgodkendelse Om det ansøgte projekt Renosyd I/S har ansøgt om miljøgodkendelse til etablering af ny og tidssvarende genbrugsplads til erstatning for den eksisterende genbrugsplads på Norgesvej. Den nye genbrugsplads etableres på Sverigesvej 13 i Skanderborg og kommer til at hedde: Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S. Genbrugspladsen indrettes primært med nedsænkede containere til de forskellige affaldsfraktioner, en grav til aflevering af haveaffald, to bygninger, heraf 1 kombineret mandskabs- og undervisningsbygning, samt 1 til opbevaring af farligt affald, elektronikaffald, genbrugseffekter samt garage og oplag Virksomheden er omfattet af Godkendebekendtgørelsens listepunkt K211: Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3. Der skal derfor meddeles godkendelse, inden virksomheden må påbegynde driften. Renosyd I/S fremsendte ansøgning om miljøgodkendelse den 19. december Ansøgningen foreligger, som bilag 1 til miljøgodkendelsen. Renosyd I/S fremsendte ligeledes ansøgning om tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet den 20. december Skanderborg Kommune meddelte tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 den 4. juli 2013 samtidigt med at kommunen meddelte afgørelse om, at anlægget ikke er omfattet af VVM-pligt. Virksomheden er omfattet af standardvilkår, og vilkårene er derfor primært fastlagt i afsnit 20 i bilag 5 til bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed. Der vil derfor kun blive begrundet for de vilkår, som afviger fra standardvilkårene. Nedenstående vurderinger er foretaget ud fra de oplysninger, der er afgivet i forbindelse med ansøgningen om miljøgodkendelse. 4.2 Beliggenhed Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S etableres på Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg, matrikel nr. 2af Ladegård, Skanderborg Jorder. 10

11 4.2.1 Plangrundlag Kommuneplan Genbrugsstationen skal placeres på Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg. Virksomheden er beliggende i et eksisterende erhvervsområde erhvervsområde 12.E.01 Højvangen, Kommuneplan 2013, Skanderborg Kommune. Området er udlagt til erhvervsområde med virksomheder i miljøklasse 3-5. I Håndbog om Miljø og Planlægning udgivet af Miljøministeriet i november 2004 nævnes på side 181, at genbrugspladser klassificeres som miljøklasse 4, dette under forudsætning af, at der ikke foregår nedknusning af byggeaffald. Der er ikke ansøgt om nedknusningsaktiviteter. Etablering af genbrugspladsen er således indenfor kommuneplanens rammer for området. Lokalplan Endvidere er vedtaget lokalplan nr. 127 for et erhvervsområde ved Danmarksvej, gl. Skanderborg Kommune I lokalplanen fastlægges områdets anvendelse til: erhvervsformål i form af liberale erhverv og serviceerhverv samt forsynings-, produktions-, værksteds-, lager-, engros-, transport-, nedbrydnings-, entreprenør- og oplagsvirksomhed i det omfang, det kan sikres, at de inden for området lovligt etablerede boliger og de øst for området beliggende boliger ikke påføres et støjniveau eller nogen form for emission, der overstiger Miljøstyrelsen til enhver tid vejledende grænseværdier (se fodnote!). Fodnote: Der henvises til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, som vist i tabel side 9 (Redegørelsesdelen) kolonne 3 og 5! Området udlægges i lokalplanen til erhvervsformål bl.a. i form af forsyningsvirksomhed. Etablering af anlægget er således også i overensstemmelse med lokalplanens fastlagte anvendelse for området VVM Anlægget er blevet screenet efter VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 12b: Anlæg til bortskaffelse af affald. Resultatet af VVM-screeningen er, at Skanderborg Kommune vurderer, at anlægget ikke forventes at kunne påvirke miljøet væsentlig og derfor ikke er omfattet af VVM-pligt. Afgørelsen blev meddelt den 4. juli 2013 og har været annonceret på kommunens hjemmeside i perioden 5. juli - 2. august 2013 og i Lokalavisen Skanderborg den 10. juli Klagefristen udløb den 2. august 2013 kl Der er ikke indkommet klager over afgørelsen Skovbyggelinjen Genbrugspladsen etableres indenfor Skovbyggelinjen med det nordlige skel direkte op til skovbrynet. Skanderborg Kommune har derfor meddelt dispensation fra Skovbyggelinjen den 4. juli Klagefristen udløb den 5. august Der er ikke indkommet klager over dispensationen Internationale naturbeskyttelsesområder og strengt beskyttede arter (Habitatbekendtgørelsen) Der er ikke registreret beskyttet natur indenfor genbrugspladsens område. Da området er omfattet af et tidligere landbrugsareal (før 1974), der i dag ligger i et industriområde tæt op ad motorvej og jernbane, vurderes det som usandsynligt, at der forekommer beskyttet natur i området. Der er ikke internationale naturbeskyttelsesområder indenfor området. Der er ca. 6 km til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Mossø). Projektet har ikke en karakter, der kan påvirke et Natura2000-område på så stor en afstand. Selve projektområdet indeholder ingen vandhuller, selv om det ud fra luftfotos vurderes at kunne karakteriseres som ruderat. Naboområderne rummer heller ingen vandhuller, hvorfor det vurderes, at der ikke forekommer bilag IV-arter på jorden. Der kan dog forekomme flagermus, primært under fødesøgning, langs det levende hegn nord for matriklen op mod jernbanen, samt i mindre omfang ved hegnet langs matriklens østside. Hegnet langs matriklens østside vurderes ikke at udgøre et yngle- eller rasteområde for flagermus. Idet projektet ikke omfatter fældning af træbevoksningen mod jernbanen, vurderes etablering og 11

12 drift af genbrugspladsen ikke at påvirke flagermusene. På baggrund heraf vurderes det, at etablering og drift af virksomheden ikke vil medføre en negativ påvirkning af strengt beskyttede bilag IV arter Konklusion vedrørende beliggenhed Plangrundlaget for etablering af genbrugspladsen vurderes således at være til stede. 4.3 Indretning og drift Genbrugspladsens indretning og drift er beskrevet i ansøgningen om miljøgodkendelse, som er vedlagt som bilag 1 til denne miljøgodkendelse. Renosyd I/S ønsker at indrette den nye genbrugsplads, som vist i ansøgningens bilag 2, 2a og 4, der alle fremgår af bilag 1 til denne godkendelse. Genbrugspladsen indrettes primært med nedsænkede komprimatorer/containere opstillet langs kørevej for lette brugere, jf. ansøgningens kortbilag 2a. Hertil kommer en særskilt grav til aflevering af haveaffaldet. Lige ved indkørslen til genbrugspladsen passeres hovedbygningen, der er indrettet med rum for opbevaring af elektronikaffald (ca. 60 m 2 ), genbrugseffekter (ca. 60 m 2 ), farligt affald (ca. 90 m 2 ) samt maskinhus og medarbejderparkeringsplads (ca. 115 m 2 ). Midt på pladsen indrettes en bygning med mandskabs- og undervisningsfaciliteter. Tung og let trafik adskilles ved, at der indrettes separat kørevej for tømning af containere og haveaffald. Der bliver flere køre- og aflæsningsbaner Hegning Renosyd I/S har søgt om, at vilkår 5 om hegning udvides til, at der må benyttes alternative former for hegning end trådhegning, som f.eks. kratagtig bevoksning, spejlbassin eller lignende. Skanderborg Kommune har været i dialog med Renosyd I/S om hegningen på genbrugsstationen. I en e- mail af 6. januar 2014 oplyser Renosyd I/S, at hegningen omkring pladsen består i en blanding af betonmur, betonmur med hegn på top og rent hegn, men i alle tilfælde 1,8 meter fra indvendig side. Derudover er der de fornødne aflåselige porte. Skanderborg Kommune vurderer, at en betonmur ligger indenfor begrebet trådhegn eller lignende. Kratbevoksning og spejlbassiner vurderes ikke at falde under begrebet eller lignende og vurderes således ikke at være tilstrækkeligt til at overholde standardvilkåret. Endvidere vurderes disse alternativer ikke at udgøre en effektiv skærmning af pladsen både i forhold til tyveri, uvedkommendes adgang til pladsen samt papirflugt. Der er hegn på 1,8 meter hele vejen rundt om genbrugspladsen målt fra indersiden af pladsen. Hegnet består som nævnt af henholdsvis betonmur, trådhegn, porte og bygninger. Det står ikke anført i standardvilkåret, om de 1,8 meter hegn skal måles indefra eller udefra pladsen. Idet der er store terrænforskelle, er der en forskel på op til 0,8 meter. Hvor der er store terrænforskelle består hegnet af betonmur. Skanderborg Kommune har vurderet, at det er tilstrækkeligt med 1, 8 meter målt fra indersiden af pladsen. Dette vil både sikre papirflugt, sikre mod uvedkommende adgang og vanskeliggøre tyveri. Betonmuren vil sikre bedre mod tyveri end trådhegn, da det ikke kan klippes op. Da der er 1,8 meter op fra indersiden, vil det være vanskeligt at fjerne vare ud denne vej. Endvidere er det på de mere ufremkommelige steder, at hegnet udefra er lavest. Skanderborg Kommune vurderer på baggrund heraf, at standardvilkår 5 vil kunne overholdes, og der er således ikke grund til at fravige standardvilkåret og give mulighed for de ønskede alternativer. 12

13 4.3.2 Driftstider Der er søgt om drifts- og åbningstid som følgende: Driftstid: Mandag-fredag: kl Lørdag-søndag: kl Åbningstid: Mandag-fredag: kl Lørdag-søndag: kl Ifølge den fremsendte støjberegning, vil de vejledende støjgrænser kunne overholdes, se venligst nedenstående afsnit om støj. Det er imidlertid ikke dokumenteret, at støjgrænserne vil kunne overholdes, ved aktiviteter i natperioden, dvs. fra kl til Ved en overslagsmæssig beregning vurderes det, at det er lige på grænsen til om maksimalværdien ved nærmeste bolig vil kunne overholdes i natperioden. Skanderborg Kommune har derfor anmodet om supplerende oplysninger herom. Renosyd I/S har ikke ønsket at dokumentere, om støjgrænserne kunne overholdes, men valgt at begrænse aktiviteten i stedet. Derfor stilles der vilkår om, at der ikke må forekomme støjende aktiviteter i natperioden med mindre det dokumenteres, at støjgrænserne fastsat i vilkår 35 vil kunne overholdes. 4.4 Luftforurening Emission Der er følgende kilder til luftforurening fra genbrugspladsen støv fra aflevering og oplag af støvende affaldsfraktioner primært beton, murbrokker, gips, haveaffald, jord, trærødder og deponiaffald støv fra overfladerne på pladsen lugt fra haveaffald emission fra luftafkastet fra bygningen til farligt affald, som vil indeholde diffust afdampede kemikalier fra det modtagne affald. diffus emission af udstødningsgas fra biler/lastbiler forekomst af sporer (skimmelsvampe) i luften fra modtagelse og håndtering af haveaffaldet. I ansøgningen er beskrevet forskellige tiltag til at begrænse støvgenerne, bl.a. opbevaring i lukkede containere, opsyn, jævnlig tømning og renholdelse af pladserne. Der er stillet standardvilkår om, at pladsen ikke må give anledning til støvgener. Det vurderes, at vilkåret er tilstrækkelig til at regulere støvemission fra pladsen. Endvidere vurderes det, at pladsen kan drives, så vilkåret kan overholdes. Renosyd I/S oplyser, at genbrugspladsens aktiviteter ikke vil give anledning til særlige lugtgener. Såfremt der skulle opstå lugtgener fra haveaffaldet, vil lugtgenere kunne fjernes ved at bortkøre det. Der er standardvilkår om, at genbrugspladsen ikke må give anledning til lugtgener. Der er endvidere standardvilkår om, at haveaffald skal fjernes fra oplagspladsen mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret. Der er ikke standardvilkår med emissionsgrænser for lugtenheder fra genbrugspladser. Det må formodes, at det skyldes, at det ikke er fundet relevant. Det vurderes, at standardvilkårene er tilstrækkelige til at regulere evt. lugtgener fra pladsen. Det vurderes, at pladsen kan drives, så vilkårene overholdes. I bygningen til farligt affald vil der forekomme en begrænset diffus afdampning fra de afleverede kemikalier. Idet der kun modtages kemikalier i hele emballager samt spildolie, vurderes det, at afdampningen herfra er meget begrænset. Der er standardvilkår for afkast fra kemikalierum - afkastet herfra skal være opadrettet og føres 1 meter over tagryg på taget, hvor afkastet er placeret. Dette vurderes som tilstrækkeligt til at undgå problemer med luftemissionen fra rummet til farligt affald. Haveaffald indeholder sporer med bl.a. skimmelsvampe. Derfor vil der ved håndtering af haveaffaldet kunne afgives sporer til omgivelserne. Sporer med skimmelsvampe forekommer også naturligt i udeluften. Idet der ikke skal foregå behandling af haveaffaldet (flisning, neddeling eller kompostering) og det jævnligt bortkøres fra pladsen, vurderes det, at oplagspladsen til haveaffald ikke vil give anledning til en væsentlig emission af 13

14 sporer til omgivelserne. Standardvilkåret om begrænsning af støv- og lugtemissioner vurderes således at være tilstrækkeligt til regulering heraf. 4.5 Støj Støjemission De primære støjkilder fra genbrugspladsen er: Kørsel til og fra virksomheden med personbiler og lastvogne, samt intern transport med gummihjulslæsser og lastvogne dumpning af murbrokker, sten, beton, metalgenstande og flasker i containere aflevering af haveaffald aflevering af brændbart affald i komprimator ophaling, afhentning og afsætning af containere Endvidere vil der forekomme støj fra ventilation af bygninger, fra renholdelse af pladsen og fra snakkende publikum. Alle støjkilder er placeret udendørs. Støjberegningerne viser, at den væsentligste støjkilde er transport af personbiler til og fra pladsen. Ansøgningen om miljøgodkendelse er vedlagt beregning af den forventede støjemission fra virksomheden. Skanderborg Kommune har bedt om supplerende oplysninger. Virksomheden har derfor fremsendt en opdateret støjberegning, som kan ses i sin helhed i bilag 1 til miljøgodkendelsen. Der er indlagt referencepunkter ved de nærmeste 3 boliger. Beregningerne viser, at støjgrænserne vil kunne overholdes i referencepunkterne. Af kortet fremgår det dog, at de vejledende støjgrænser på udendørs opholdsarealer overskrides med enkelte db(a). Der er dog medtaget reflektionsbidrag fra bygninger i beregningerne, derfor overestimeres støjen. Det vurderes, at støjgrænserne lige vil kunne overholdes også ved boligernes udendørs arealer. Støjberegningerne indeholder ikke oplysninger om støjbidraget fra pladsen i natperioden, dvs. fra kl , og om maksimalværdien vil kunne overholdes ved nærmeste bolig. Ved en overslagsmæssig beregning vurderes det, at det er lige på grænsen, om maksimalværdien ved nærmeste bolig kan overholdes i natperioden. Maksimalværdien gælder kun ved boliger og ikke ved erhverv. Det vil særligt være lastbiltransport og dump fra optagning og afsætning af containere, der giver pludseligt høje støjbidrag, som kan give anledning til overskridelse af maksimalværdien. Skanderborg Kommune har derfor anmodet om supplerende oplysninger herom. Renosyd I/S har ikke ønsket at dokumentere, om støjgrænserne kunne overholdes, men valgt at begrænse aktiviteten i stedet. Derfor stilles der vilkår om, at der ikke må forekomme støjende aktiviteter i natperioden, med mindre det dokumenteres, at støjgrænserne fastsat i vilkår 35 vil kunne overholdes. Genbrugspladser er trafikintensive virksomheder. I rapporten er indlagt følgende forudsætninger om transport til og fra virksomheden, hvilket er lidt mere end den forventede mængde på 570 biler i gennemsnit: 600 personbiler på en hverdag og personbiler pr. dag i weekenden, besøgende køretøjer pr. år 7 lastvogne pr. dag for afhentning af fyldte og aflevering af tomme containere Intern kørsel med gummihjulslæsser i 2 timer pr. dag Idet genbrugspladsen flyttes fra Norgesvej til Sverigesvej, begge liggende i erhvervsområdet ved Danmarksvej, vil trafikbelastningen kun stige lidt på det større vejnet udenfor erhvervsområdet. Trafikken flyttes dog internt i erhvervsområdet, så trafikken til og fra pladsen vil passere 5 ( 7) boliger, hvilket er 3(-5) mere end hidtil. Der er en del tung trafik i området på hverdage. Boligerne vil sandsynligvis komme til at opleve mere trafik i weekenden end hidtil, hvor der er mindre aktivitet i erhvervsområdet samlet set. I forbindelse med VVM screeningen har Skanderborg Kommune vurderet, at støjgrænserne for trafikstøj ikke vil blive overskredet. 14

15 Overordnet set ligger genbrugspladsen godt placeret i forhold til transport til og fra ejendommen, idet det ligger tæt på større indfaldsveje, og der kun er få boliger i området. Det vurderes, at transport til og fra genbrugspladsen vil kunne foregå uden væsentlig gene for omboende. Skanderborg Kommune vurderer, at virksomheden ikke giver anledning til vibrationsgener, og at der ikke skal fastsættes grænser herfor Støjgrænseværdier For at sikre at virksomheden ikke giver anledning til støjgener i området fastsættes støjgrænser for virksomhedens maksimalt tilladte støjbidrag til omgivelserne. Støjgrænseværdierne fastsættes ud fra Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1984: Ekstern støj fra virksomheder samt Miljøstyrelsens vejledning nr. 3 fra 1996: Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Støjgrænseværdier for et område fastlægges efter områdets faktiske anvendelse. Genbrugsstationen ligger nordøstligst i erhvervsområde 12.E.01. Ifølge lokalplan 127, er der placeret enkelte boliger i erhvervsområdet i tilknytning til de enkelte virksomheder. Der er forbud mod etablering af yderligere boliger og institutioner i erhvervsområdet. Det vurderes, at boligerne ikke kan karakteriseres som portnerboliger. Der skal derfor tages hensyn til boligerne, når det maksimalt tilladte støjbidrag fra virksomheden til omgivelserne fastsættes. I Appendiks til vejledning nr. 3 fra 1996 fra Miljøstyrelsen foreslås det, at man i praksis kan håndtere fastsættelse af støjgrænseværdierne i sådan et område som følgende: Såfremt der kun er enkelte boliger i et udlagt 60 db(a)-område og hvis disse ikke har naturlig sammenhæng med et andet egentligt boligområde - vil man normalt fastsætte støjgrænseværdier for blandet bolig og erhvervsbebyggelse og ikke 60 db(a) i hele området. (citat fra appendiks i vejledning 3 fra 1996 fra Miljøstyrelsen). Støjgrænserne for erhvervsområdet fastlægges derfor i overensstemmelse hermed. Dermed fastsættes støjgrænserne for alle erhvervsejendomme i erhvervsområde 12.E.01 til 60 db(a) hele døgnet for alle ejendomme med boliger i erhvervsområde 12.E.01 fastsættes støjgrænsen som områdetype 3 for blandet bolig og erhverv, i henhold til tabel skema 1 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1984: Ekstern støj fra virksomheder. Hvis boligen ikke ligger på en selvstændig matrikel, vurderes boligen og dens udendørs opholdsarealer at skulle betragtes som et område for blandet bolig- og erhverv. Erhvervsdelen af ejendommen vurderes at være 60 db(a) område. Der ligger 2 rekreative områder nordøst (område 13.R.01) og øst (12.R.02) for virksomheden. Områderne anvendes til forskellige rekreative formål. Støjgrænserne er derfor fastsat som områdetype 6 for offentligt tilgængelige rekreative områder i henhold til tabel skema 1 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1984: Ekstern støj fra virksomheder. Der er ikke fastsat støjgrænser for området lige nord for erhvervsområde 12.E.01. Der er ikke fastsat rammer for dette område i kommuneplanen, og det vurderes at fungere som afstandsområde til jernbanen. Der er således ikke behov for fastsættelse af støjgrænser i dette område. Der er ingen boliger eller aktiviteter i området. Det er udlagt som skov. Det vurderes, at støjen fra genbrugspladsen ikke vil påvirke øvrige områder med støj over 35 db(a). Det vurderes derfor, at det er tilstrækkeligt at stille vilkår for maksimalt støjbidrag fra virksomheden til kommuneplansområderne omfattet af vilkår 35. Samlet set forventes de fastsatte støjvilkår at kunne overholdes Kontrol af støjvilkår Ansøgningen indeholder en beregning af det forventede støjbidrag fra virksomheden til omgivelserne. Beregningerne er baseret på standardkildestyrker fra Støjdatabog. Beregningerne viser, at de fastsatte støjgrænser kan overholdes. Såfremt forudsætningerne ændres, eller der opstår tvivl om støjgrænserne kan overholdes, vurderer Skanderborg Kommune, at der er behov for, at kommunen kan stille krav om, at støjberegningerne 15

16 opdateres f.eks. med en kontrolmåling af den faktiske kildestyrke m.v. Derfor stilles der vilkår om, at Skanderborg Kommune kan forlange, at virksomheden dokumenterer, at de fastsatte støjgrænser overholdes dog maksimalt 1 gang årligt. Endvidere stilles der vilkår om, at virksomheden skal afholde omkostninger til dokumentation heraf. 4.6 Affald Drift af genbrugspladsen frembringer kun beskedne mængder affald fra mandskabsbygningen og renholdelse af pladsen. Genbrugspladsens primære opgave er at modtage affald fra borgere og virksomheder. Ved at indrette pladsen, så det er let at sortere affaldet og aflevere det i rette containere, samt at der er pladspersonale, der kan vejlede og kontrollere, at affaldet sorteres korrekt, vil en større del af affaldet kunne genanvendes. Genbrugspladsen er indrettet med nedsænkede containere placeret langs kørevej. Det vil gøre det let for brugerne, at komme rundt og få afleveret affaldet i de rette containere. Der er standardvilkår om tydelig afmærkning af hvilke affaldsarter, der skal i de enkelte containere, bure m.v. Endvidere, at der skal være personale på pladsen, som kan foretage modtagekontrol og vejlede om korrekt sortering. Det vurderes, at standardvilkårene er tilstrækkelige til at sikre, at drift af pladsen vil sikre en bedre sortering af affaldet. Renosyd I/S har søgt om, at der ikke fastsættes en grænse for, hvor store mængder farligt affald virksomheden må modtage pr. år, dvs. at de har søgt om, at vilkår 12 udgår. Dette begrundes med, at det ikke er hensigtsmæssigt med en grænse på 300 ton pr. år, da erhvervsvirksomheder ifølge loven også har adgang til genbrugspladsen. Der er i standardvilkåret fastsat en grænse på, at genbrugspladsen maksimalt må modtage 300 ton farligt affald pr. år. I de 300 ton farligt affald medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer. Af ansøgningens pkt. 18 fremgår det, at det forventes, at genbrugspladsen vil modtage 60 ton farligt affald omfattet af begrænsningen på 300 ton. Idet den enkelte virksomhed maksimalt må afhænde 200 kg farligt affald på genbrugsstationen pr. år ifølge Renosyds regler herom, vil der f.eks. kunne modtages farligt affald fra 1000 virksomheder ekstra pr. år og fortsat være plads til en stigning fra de øvrige brugere med 40 ton, hvilket er en stigning på 67 % i forhold til den forventede mængde. Skanderborg Kommune vurderer således, at der ikke p.t. er behov for at fravige standardvilkåret. Såfremt der opstår et behov derfor på sigt, er det muligt for Renosyd I/S at søge om justering af vilkåret. I henhold til standardvilkårene er der fastsat krav om maksimalt oplagt af den enkelte affaldsart. Skanderborg Kommune har imødekommet Renosyd I/S ansøgning om den ønskede oplagsstørrelse, idet det vurderes at være en acceptabel oplagsstørrelse. Skanderborg Kommune har accepteret, at oplagsstørrelse kan være 1 enhed større end ansøgt og fastsat i tabel 1, da det vurderes, at der bør være en vis fleksibilitet til at ændre på antallet af containere i spidsbelastningssituationer, ved driftsforstyrrelser, der medfører at enkelte affaldsarter ikke kan afleveres hos modtagere som planlagt m.v. Idet der ikke er plads til at større oplag af affald på pladsen, vurderes det, at denne fleksibilitet ikke medfører risiko for ophobning af affald på pladsen. Det vurderes således at være uden miljømæssige problemer at indlægge denne fleksibilitet i godkendelsen. 4.7 Beskyttelse af jord og grundvand Ifølge 3.02 i lokalplan nr. 127 for et erhvervsområde ved Danmarksvej, 2004 må der: ikke etableres eller drives virksomhed / anlæg, der udgør en nedsivningsrisiko i forhold til de særlige drikkevandsinteresser i området, medmindre den pågældende virksomhed eller det pågældende anlæg indrettes og drives på en måde, der ikke medfører nedsivningsrisiko og forurening af grundvandet. Den konkrete vurdering af nedsivningsrisikoen bør omfatte både indretning, etablering, drift og uheldssituationer. Resultaterne af sådanne vurderinger bør udmøntes i vilkår i miljøgodkendelser m.v., f.eks. bør det sikres, at der ikke etableres nedgravede tanke eller rørledninger med olieprodukter og kemikalier. (citat fra lokalplanens 3.02). 16

17 Der opsættes eller nedgraves ingen brændstoftanke på ejendommen. Der opstilles 1 tank til spildolie på 1500 liter med spildoliebar så spildolie kan suges fra borgernes beholdere/tanke til spildolietanken. Spildolietanken placeres indendørs i rummet til farligt affald. Gulvet er betonbelagt og evt. spild fra tanken kan opsamles i sump. Det øvrige flydende, farlige affald oplagres ligeledes indendørs på betongulv, bag opkant og med sump, der kan indeholde spild fra den største beholder. I standardvilkårene stilles der vilkår om oplag af kemikalier og affaldsprodukter samt om belægninger under sådanne oplag. Standardvilkårene vurderes at være tilstrækkelige til at sikre mod forurening af jord og grundvand. Der forefindes ingen udendørs oplag af flydende kemikalier. Den daglige drift vurderes således ikke at give anledning til risiko for forurening af jord og grundvand. Den største risiko for forurening af jord og grundvand vurderes at være risikoen for uheld i forbindelse med transport af bl.a. farligt affald til og fra virksomheden. Af standardvilkåret fremgår det, at afhentning af farligt affald skal foregå på område med tæt belægning, og der skal være ventil på afløb herfra. Ventilen skal være lukket under afhentningen. Dermed forebygges risiko for forurening af jord og overfladevand. Der vil være risiko for udendørs spildte kemikalier, olie fra en sprængt hydraulikslange m.v. kan spredes til jord og grundvand samt til recipient via afløb med overfladevand. Overfladevand løber til regnvandsbassin B36 (Illerup Ådal). Forurenet overfladevand, hydraulikolie mv. er uønskede i Illerup Ådal systemet. Med henblik på at forebygge forurening ved uheld (samt spredning af forureningen herfra til f.eks. recipienten Illerup Ådal), stilles der vilkår om, at overfladevand skal kunne holdes tilbage i forsinkelsesbassin ved at kunne lukke for afledning herfra Belægninger Farligt affald opbevares i bygning med betongulv og opkant. Der er sump til opsamling af spild. Pladsen hvorpå der afleveres og afhentes farligt affald er af støbt beton med afløb. Der er krav om tæt belægning. Betongulv/-belægning vurderes at kunne opfylde kravet om tæt belægning. Jern og metal opbevares på en belægning af asfalt med fald mod afløb med olieudskiller. Det vurderes, at standardvilkårets krav om tæt belægning med fald mod grube eller afløb overholdes. Haveaffald og andre arter af ikke farligt affald opbevares på betonbelægningssten. Der er standardvilkår om befæstet areal med fald mod afløb. Det vurderes, at standardvilkåret overholdes. Kørearealer etableres på betonbelægningssten. Der er fald mod afløb. Standardvilkåret stiller krav om at kørearealer er befæstet med fald mod afløb. Det vurderes, at standardvilkåret overholdes. Standardvilkårene vedrørende belægninger vurderes således overholdt Forurenet jord Ejendommen var ikke kortlagt som forurenet efter Lov om forurenet jord inden etablering af genbrugsstationen. Den 15. februar 2013 anmeldte Renosyd I/S imidlertid, at der anvendes affaldsslagger under bygninger (ca. 400 m 3 ) og kørearealer (ca m 3 ). Skanderborg Kommune har vurderet, at slaggen kan oplægges uden, der skal meddeles 19 tilladelse hertil. Kommunen har accepteret udlægget og orienteret Region Midt om udlægget. Region Midt forventes at kortlægge slaggeudlægget som forurenet på vidensniveau 2 i henhold til Lov om forurenet jord. Ejendommen er omfattet af områdeklassificering, hvorfor flytning af jord fra ejendommen skal anmeldes til kommunen inden den må flyttes fra ejendommen. Jordflytninger er reguleret af anden lovgivning, derfor stilles der ikke vilkår hertil. 17

18 4.8 Spildevand Der er følgende typer af spildevand fra genbrugspladsen: Sanitært spildevand fra mandskabs- og publikumsfaciliteter (toiletter og bad, køkken, rengøring af lokaler) ca. 50 m 3 /år Overfladevand fra befæstede arealer og tagvand samlet op til 7000 m 3 /år. Overfladevandet opdeles i 2 typer, som afledes forskelligt, se nedenstående tekst. Sanitært spildevand ledes til offentligt renseanlæg udenom olieudskillere. Overfladevandet opdeles i 2 typer: overfladevand fra særlige arealer og overfladevand fra øvrige arealer. Overfladevand fra særlige arealer vurderes at være overfladevand med særlig risiko for indhold af forurenende stoffer. Dette ledes derfor til renseanlæg efter forudgående passage af olieudskiller. Det drejer sig om overfladevand fra arealet foran hovedbygningen til aflevering af farligt affald samt fra pladsen til opbevaring af jern og metal. Der er standardvilkår om, at der skal være etableret ventil på afløb fra plads, hvor farligt affald læsses. Øvrigt overfladevand ledes til regnvandssystem via forsinkelsesbassin. Skanderborg Kommune meddeler en særskilt spildevandstilladelse, hvoraf vilkår for udledning af spildevand fra virksomheden vil fremgå. 4.9 Egenkontrol Renosyd I/S har søgt om at fravige vilkår 40 om egenkontrol med bortkørt farligt affald samt registrering af oplagrede affaldsarter, for hvilke der er vilkår om maksimalt oplag. Virksomheden oplyser, at der ikke vil blive ført en egentlig driftsjournal over bortkørt farligt affald. Mængdeopgørelsen bygger på indberetninger. Idet standardvilkåret om maksimalt modtagelse af 300 ton farligt affald pr. år bibeholdes, vurderes det at være nødvendigt at beholde egenkontrolvilkåret om løbende registrering af bortkørt farligt affald. Idet Renosyd I/S betaler for afhændelse af farligt affald, kan faktura oplysninger kunne danne grundlag for løbende opgørelse af den løbende mængde bortkørte farlige affald. Journalen kan derfor enten være elektronisk, såfremt virksomheden kan udtrække relevante data, eller der kan oprettes en mappe, hvori der lægges en kopi af fakturaen for hver afhentning af farligt affald. Skanderborg Kommune vurderer på baggrund heraf, at det bør være muligt for virksomheden at kunne efterleve standardvilkåret uden stor administrativ byrde. Renosyd I/S har afgivet høringssvar om, at det ikke rigtigt giver mening, at de skal registrere det løbende oplag ved udgangen af hvert kvartal i henhold til vilkår 40 bl.a. fordi oplaget ikke kan blive større end det til rådighed værende antal containere, og fordi det kun er et øjebliksbillede. Skanderborg Kommune er enig i, at der ikke er mulighed for større oplag på pladsen. Der er vilkår om maksimalt oplag af hvert af de enkelte affaldsfraktioner i henhold til standardvilkår. Skanderborg Kommune har revideret vilkåret således, at Renosyd skal føre egenkontrol med at de maksimale oplag ikke overskrides. Kontrol bør foretages i forbindelse med ændringer i affaldstyper i de enkelte containere. Det skal journalføres, såfremt det maksimale oplag overskrides og der skal foretages korrigerende handlinger. Skanderborg Kommune vurderer, at dette er tilstrækkeligt til at sikre, at oplaget ikke overskrider det maksimalt tilladte oplag. Skanderborg Kommune vurderer, at standardvilkårene om egenkontrol er tilstrækkelige på nuværende tidspunkt Bedst tilgængelig teknik (BAT) Godkendelsen er baseret på standardvilkår. Standardvilkårene er fastsat ud fra, hvad der kan opnås ved anvendelse af bedst tilgængelig teknik. Anlægget vurderes at ville kunne overholde standardvilkårene. 18

19 Renosyd I/S har endvidere stor fokus på at sikre værdierne i affaldet ved at sikre bedst mulig genanvendelse. Dette opnås bl.a. gennem mulighed for aflevering i mange forskellige fraktioner, god vejledning af borgerne om sortering i de rette fraktioner og visuel kontrol på pladsen m.v.. Det vurderes, at anlægget lever op til kravene om anvendelse af bedst tilgængelig teknik Uheld Skanderborg Kommune har suppleret standardvilkårene med vilkår om underretning i tilfælde af uheld. Skanderborg Kommune ønsker orientering, såfremt der forekommer uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører forurening eller risiko herfor. Dette ad hensyn til at sikre, at der indføres procedure eller vilkår, der fremadrettet forebygger uheld Generelt Der er endvidere tilføjet vilkår om, at godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke udnyttes indenfor 2 år. Dette i henhold til bekendtgørelsen om listevirksomhed. 5. Klagevejledning 5.1 Klagevejledning Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 91 og 93 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger fra afgørelsens annonceres. En eventuel klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men sendes til Skanderborg Kommu-ne, Adelgade 44, 8660 Skanderborg eller sendes til adressen Afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger fra afgørelsen annonceres. Afgørelsen annonceres på Skanderborg Kommunens hjemmeside i perioden 7. marts 2014 til 4. april 2014 samt i Lokal-Avisen Skanderborg den 19. marts Klagen skal således være modtaget hos Skanderborg Kommune senest fredag den 4. april 2014 kl Afgørelsen (godkendelsen) kan påklages af: Ansøgeren Enhver, der må anses at have væsentlig, individuel interesse i sagens udfald Sundhedsstyrelsen (varetages af Embedslægeinstitutionen Midtjylland) visse landsdækkende og lokale organisationer, som er nævnt i Miljøbeskyttelseslovens Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Vejledning om gebyrordningen findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Skanderborg Kommune. Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. 19

20 Gebyret tilbagebetales, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller Skanderborg Kommune om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 5.2 Søgsmål Såfremt afgørelsen ønskes prøvet ved domstole, skal et eventuelt søgsmål iflg. Miljøbeskyttelseslovens 101 være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget eller hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at en endelig afgørelse foreligger. 5.3 Høring Udkast til ansøgningen har været sendt i høring hos Renosyd I/S i perioden 10. februar 2014 til 28. februar Virksomhedens bemærkninger er blevet indarbejdet i godkendelsen. 5.4 Underretning om afgørelsen Følgende er underrettet om afgørelsen: Renosyd I/S, Norgesvej 13, 8660 Skanderborg Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg ) Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomiteen for Skanderborg, Olaf Møller Friluftsrådet, Kreds Søhøjlandet, Danmarks Sportsfiskerforbund, og Dansk Ornitolog Forening og Miljøcenter Århus 20

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup TEKNIK OG MILJØ Dato: 5. december 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-16-13 VVM-screeningsafgørelse Miljøgodkendelse Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst

Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst #BREVFLET# Click here to enter text. Udkast til tillæg 2014 til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244 Aalborg Kommune, IndustriMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Miljøgodkendelse ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Dato: 01.07.2010 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 09/16130 KSnr.: P8.5.1 Sagsbehandler: LTN Kvalitetssikring: GSK Billund Kommune, Jorden

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Danish Car Service Viborgvej 792 12. sept. 2012 1 Sagsnr.: MIL/11/1554 Sagsbeh.: UR K.S.: HK Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-138845 Sags nr. 480-2011-48313 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg Danbor Service A/S Måde Industrivej 36 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2013 Sagsbehandler Ulla Feldt Baggesgaard/kjlh Telefon direkte 76 16 13 95 Sags id 2007-1460 Miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Tillæg til miljøgodkendelse af Haarslev Industries A/S, Bogensevej 85, 5471 Søndersø, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 9. oktober 2014 Godkendt:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Hjulby Automatdrejning A/S Krogvænget 5 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens 62, stk. 1.

Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens 62, stk. 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 07. juli 2014 NMK-34-00258 og NMK-33-01824 ref.: macos AFGØRELSE i sag om Aarhus Kommunes VVM-screening af affaldsbehandlingsanlæg

Læs mere

Miljøgodkendelse For KOATEK A/S. Håndværkervej 32 3630 Jægerspris

Miljøgodkendelse For KOATEK A/S. Håndværkervej 32 3630 Jægerspris Miljøgodkendelse For KOATEK A/S Håndværkervej 32 3630 Jægerspris Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) LBK nr. 1757

Læs mere

Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse

Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse Haderslev Kommune Miljø og Industri Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 21 37 cima@haderslev.dk Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse Godkendelse af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og færdigvarelager på Baggeskærvej 12 Baggeskærvej 15, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-18-15

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE.

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE. Version 2 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune revurderer hermed miljøgodkendelse af d. 6. december 2005 af husdyrbruget Langager 2, 6430 Nordborg efter 17 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere