Miljøgodkendelse. Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse. Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE"

Transkript

1 Miljøgodkendelse Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE 1

2 Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej Skanderborg Skanderborg Kommune Adelgade Skanderborg Tlf Skanderborg Kommune, Natur og Miljø Knudsvej Ry Sagsbehandler: Hanne Linnet Dir. tlf.: Afgørelse om miljøgodkendelse Iht. Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 1, lovbekendtgørelse nr. 859 af 26/ Dato 7.marts 2014 Sagsnr: 12/82682 Virksomhedens navn: Adresse: Telefon nr.: Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg / CVR nr.: P-nummer: Virksomhedens art, listebetegnelse: K211: Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3 Matrikel nr.: Virksomheden ejes og drives af: Kontaktperson: Bygninger og grund ejes af: Tilsynsmyndighed Kontaktperson 2af Ladegård, Skanderborg Jorder Renosyd I/S, Norgesvej 13, 8660 Skanderborg Miljøchef Per S. Sundberg Renosyd I/S, Norgesvej 13, 8660 Skanderborg Skanderborg Kommune Hanne Linnet Hans Brok-Brandi Funktionsleder Hanne Linnet Miljøingeniør 2

3 Indhold 1. Resumé Miljøgodkendelse Vilkår Generelt Indretning og drift Luftforurening Beskyttelse af jord og grundvand Affald Støj Kontrol af støjvilkår Egenkontrol Uheld Miljøteknisk vurdering Indledning Om værdiselskabets aktiviteter Om det ansøgte projekt Beliggenhed Plangrundlag VVM Skovbyggelinjen Internationale naturbeskyttelsesområder og strengt beskyttede arter (Habitatbekendtgørelsen) Konklusion vedrørende beliggenhed Indretning og drift Hegning Driftstider Luftforurening Emission Støj Støjemission Støjgrænseværdier Kontrol af støjvilkår Affald Beskyttelse af jord og grundvand Belægninger Forurenet jord Spildevand Egenkontrol Bedst tilgængelig teknik (BAT) Uheld Generelt Klagevejledning Klagevejledning Søgsmål Høring Underretning om afgørelsen Sagsakter Grundlag for godkendelsen Bilag

4 1. Resumé Der meddeles miljøgodkendelse på nærmere angivne vilkår til virksomheden Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S, Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg, matrikel nr. 2af, Ladegård, Skanderborg Jorder. Der er tale om etablering af ny og tidssvarende genbrugsplads (værdipark) til erstatning af eksisterende genbrugsplads. Genbrugspladsen er beliggende i byzone og er reguleret af Lokalplan nr. 127 for et erhvervsområde ved Danmarksvej i Skanderborg, (Gl. Skanderborg Kommune). Genbrugspladsen modtager affald fra borgere og virksomheder i kommunen. Affaldet sorteres og mellemoplagres på pladsen, inden det bortskaffes til nyttiggørelse, destruktion eller deponi. Virksomheden er omfattet af listepunkt K211: Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3. Renosyd I/S har den 19. december 2012 ansøgt om miljøgodkendelse af Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S, som skal etableres på Sverigesvej 13 i Skanderborg. Skanderborg Kommune meddelte den 4. juli 2013 tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet inden miljøgodkendelsen er meddelt. Med udgangspunkt i den fremsendte ansøgning vurderer Skanderborg kommune, at virksomhedens drift ikke vil give anledning til væsentlige miljømæssige gener, såfremt virksomheden overholder vilkårene fastsat i denne godkendelse. 2. Miljøgodkendelse Skanderborg Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til virksomheden Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S, Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg, matrikel nr. 2af Ladegård, Skanderborg Jorder på nedennævnte vilkår. Miljøgodkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, der er defineret i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og i godkendelsesbekendtgørelsen "Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, Bekendtgørelse nr af 20. december 2012 med senere ændringer - dvs. forhold af betydning for det ydre miljø. Afgørelsen meddeles på vilkårene i kapitel Vilkår 3.1 Generelt 1. Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører. 2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. 3. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke tages i anvendelse indenfor 2 år fra godkendelsestidspunktet. 3.2 Indretning og drift 4. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld. 4

5 5. Genbrugspladsen skal være indhegnet med et trådhegn eller lignende i en højde af mindst 1,8 meter med porte, som skal være aflåst uden for åbningstid. Hegnet skal holdes fri for evt. papir, plastfolie mv. 6. Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering. 7. Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsarter opbevares. 8. Der må være aktiviteter på genbrugspladsen mandage - fredage i tidsrummet kl til 20 00, lørdage i tidsrummet kl til og søn- og helligdage i tidsrummet kl til Der må dog ikke forekomme støjende aktiviteter i natperioden, dvs. alle dage fra kl til 7 00 med mindre det dokumenteres, at støjgrænserne i vilkår 35 kan overholdes. 9. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1nævnte affaldsarter i de i tabel 1 angivne mængder. Vilkåret vil dog blive betragtet som overholdt, hvis det maksimale oplag overstiges med 1 enhed i forhold til den angivne mængde. Affaldsarter eller -fraktioner Maksimalt oplag for væsentligste EAK-kode affaldsarter Antal containere, bure eller antal ton Autobatterier 2 batterikasser Aviser 1 containere Beton og murbrokker 2 containere Brændbart småt 3 containere Brændbart stort 2 containere Deponi 2 containere Dæk med og uden fælg 1 container Flasker og glas 4 nedgravede containere Genbrug Gips 1 container Gipsplader, rene 0 containere Haveaffald 75 ton Havemøbler 1 container Hvid sanitet 2 containere Hård PVC 1 container Jern og metal 2 containere Jord og natursten 2 containere Kabler og ledninger 1mini-container Kofangere 0 containere Miljøfarligt affald Samlet, kan variere i sammensætningen 6 stk. 60 l tønder 6 stk. 120 liter tønder 6 stk. 150 liter tønder , og

6 4 stk. 660 liter containere Pap 2 containere Plastdunke, rengjorte 1 container Rent træ 2 containere Plastfolier 1 container Trykimprægneret træ 1 container Tøj, sko og tasker 1 container Vinduesrammer, døre m. glas 2 containere WEEE energisparepærer, lysstofrør 2 containere WEEE stort WEEE i alt 10 bure WEEE IT og tele små apparater WEEE-radio/TV Tabel 1. Oversigt over de affaldsfraktioner som genbrugspladsen må modtage, samt det maksimalt tilladte oplag af de enkelte fraktioner. 10. Affaldet skal sorteres straks ved afleveringen og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere samt for farligt affald i de dertil indrettede faciliteter. 11. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. Farligt affald Ved farligt affald i vilkår 12, 13 og 19 medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer. 12. Virksomheden må højst modtage 300 t farligt affald /år. 13. Det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgangsmulighed. 14. Virksomheden må ikke sammenblande farligt affald, jf. 55, stk. 1 i bekendtgørelse nr af 12. december 2011 om affald (affaldsbekendtgørelsen). Olieaffald, der ikke indeholder PCB, må dog sammenblandes. 15. Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsart. 16. Olieaffald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder i området. Omhældning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads. 17. Kviksølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse. Andet kviksølvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager. 6

7 18. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte, syrefaste beholdere med låg eller i bygningen/specialcontaineren til farligt affald. 19. Farligt affald skal opbevares i en bygning uden afløb til kloak, jf. dog vilkår 16 for så vidt angår olieaffald. I bygningen skal gulvet afgrænses med opkanter, være med tæt belægning og udføres med et fald på mindst 2 %, så eventuelt spild ledes til en tæt opsamlingsgrube eller -tank. Opsamlingsgrube eller -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den største beholder af flydende affald, der opbevares i bygningen/specialcontaineren. Andet affald 20. Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump. 21. I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes farligt affald, herunder maling. 22. Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærveligt affald, må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres. 23. Containere med lette materialer skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at papir, plastfolie og andre lette materialer kan blæse ud. 3.3 Luftforurening 24. Driften af pladsen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. 25. Afkast fra mekanisk ventilation fra bygning, hvor der opbevares farligt affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 m over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. 3.4 Beskyttelse af jord og grundvand 26. Genbrugspladsens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb. 27. Containere og båse med jern- og metalaffald skal placeres på et område med tæt belægning med fald mod grube eller afløb. 28. Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald mod afløb. 29. Befæstede og tætte arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. 30. Grube, tank eller render til opsamling af spild af farligt affald i bygningen skal tømmes straks efter uheld og i øvrigt holdes tom. Indholdet skal håndteres og bortskaffes som farligt affald. 31. Læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et areal med tæt belægning og fald mod grube eller afløb. På afløbsrøret skal der etableres en ventil, som holdes lukket, medens læsning foregår. 7

8 3.5 Affald 32. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder. 33. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. 34. Haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret. 3.6 Støj 35. Det fra virksomheden hidrørende støjniveau angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede lydtrykniveau - målt udendørs i db(a) og beregnet i punkter 1½ meter over det omgivende terræn må i intet punkt udenfor virksomhedens eget skel overskride følgende grænseværdier angivet i tabel 2: Områdetype: Erhvervsområde 12.E.01.: Højvangen Beliggende omkring virksomheden Tidsrum: Områder med erhverv Områder med boliger (ved skel) Mandag fredag kl og Lørdag kl Mandag fredag kl og Lørdag kl og Søn- og helligdag kl Alle dage kl Rekreativt område 12.R.02: Skovområde ved Sverigesvej Beliggende øst for virksomheden Rekreativt område 13.R Sletten om Teglgraven (motorvejslomme) beliggende nordøst for virksomheden. Tabel 2: Grænseværdier (angivet i db(a)) for støjbelastning fra virksomheden målt udendørs i 1,5 meters højde, dog i relevant højde ved etageboliger. Områdetyperne henviser til kommuneplansrammerne fastlagt i Kommuneplan 13 for Skanderborg Kommune vedtaget af Skanderborg Byråd den 24. april 2013 jf. bilag 2. For dagperioden (fra kl ) må grænseværdierne ikke overskrides indenfor det mest belastende tidsrum på 8 timer. For aftenperioden (fra kl ) må grænseværdien ikke overskrides indenfor den mest belastede time. For natperioden (fra kl ) må grænseværdien ikke overskrides indenfor den mest belastede halve time. 8

9 Støjens maksimalværdi for natperioden fra kl må ikke overskride de for natperioden anførte grænseværdier med mere end 15 db(a) målt med tidsvægtning fast. Der gælder dog ingen maksimalværdi for områder med erhverv i erhvervsområde 12.E Kontrol af støjvilkår 36. Virksomhedens skal, såfremt Skanderborg Kommune finder det nødvendigt dog højst 1 gang årligt, dokumentere, at vilkår 35 er overholdt. Dokumentationen kan enten være en målerapport eller en beregning. Uanset hvilken dokumentationsform, der vælges, skal den udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens gældende vejledninger. Dokumentation skal udarbejdes af et firma/laboratorium, der er godkendt af Miljøstyrelsen eller akkrediteret af DANAK til at udføre de pågældende målinger. Dokumentationen skal tilsendes Skanderborg Kommune senest 3 måneder efter, at kommunen har udbedt sig denne. 37. Grænseværdierne anses ikke for at være overskredet, såfremt måleværdien minus ubestemtheden på målingen er lig med eller mindre end grænseværdien. 38. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 5 db(a). 3.8 Egenkontrol 39. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af arealer med tæt belægning samt gulvet i bygningen/specialcontaineren og udbedre evt. skader. Der skal mindst 1 gang årligt foretages visuel kontrol af de øvrige befæstede arealer. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i journal. Tilsynsmyndigheden kan højst hvert 3. år kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn. Driftsjournal 40. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: Løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald, jf. vilkår 12. Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer og gulve i bygning/specialcontainer til farligt affald m.m. Virksomheden fører kontrol med, at mængden af hver af de oplagrede affaldsarter ikke overskrider det tilladte maksimale oplag fastsat i vilkår 9. Såfremt der sker en overskridelse af vilkåret om maksimalt oplag noteres dette i en driftsjournal og årsag og afhjælpende foranstaltninger noteres ligeledes. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 3.9 Uheld 41. Ved driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører risiko for forurening af overfladevand, skal ventil/skot afspærres indtil spild og forurenet overfladevand er fjernet. 42. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter, at den er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden. Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe uheld. 9

10 4. Miljøteknisk vurdering Idet virksomheden er omfattet af standardvilkår, vil der ikke blive begrundet for hvert standardvilkår fastsat i bekendtgørelse. Såfremt der afviges fra standardvilkårene, vil der begrundes herfor. 4.1 Indledning Om værdiselskabets aktiviteter Renosyd I/S er et fælleskommunalt værdiselskab ejet af Odder Kommune og Skanderborg Kommune. Renosyd I/S er, som det første affaldsselskab i Danmark, gået over til at betegne sig som værdiselskab, fordi de tror på, at der med den rette indsamling, sortering og behandling er værdi i de ting, som kasseres. Selskabet driver affaldsforbrændingsanlæg, deponeringsanlæg, affaldsoparbejdningsanlæg, sorteringsanlæg og genbrugspladser i de 2 kommuner. Selskabet betjener ca husstande. Selskabet har aktiviteter på forskellige geografiske lokaliteter i Skanderborg Kommune bl.a. genbrugspladser i Ry, Hørning, Galten og på Norgesvej i Skanderborg, affaldsforbrændingsanlæg, sorteringsanlæg og garageanlæg på Norgesvej i Skanderborg samt deponeringsanlæg på Oddervej i Skanderborg. Hovedkontor og administration ligger placeret sammen med affaldsforbrændingsanlægget på Norgesvej 13, 8660 Skanderborg. Disse aktiviteter er ikke omfattet af denne miljøgodkendelse Om det ansøgte projekt Renosyd I/S har ansøgt om miljøgodkendelse til etablering af ny og tidssvarende genbrugsplads til erstatning for den eksisterende genbrugsplads på Norgesvej. Den nye genbrugsplads etableres på Sverigesvej 13 i Skanderborg og kommer til at hedde: Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S. Genbrugspladsen indrettes primært med nedsænkede containere til de forskellige affaldsfraktioner, en grav til aflevering af haveaffald, to bygninger, heraf 1 kombineret mandskabs- og undervisningsbygning, samt 1 til opbevaring af farligt affald, elektronikaffald, genbrugseffekter samt garage og oplag Virksomheden er omfattet af Godkendebekendtgørelsens listepunkt K211: Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3. Der skal derfor meddeles godkendelse, inden virksomheden må påbegynde driften. Renosyd I/S fremsendte ansøgning om miljøgodkendelse den 19. december Ansøgningen foreligger, som bilag 1 til miljøgodkendelsen. Renosyd I/S fremsendte ligeledes ansøgning om tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet den 20. december Skanderborg Kommune meddelte tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 den 4. juli 2013 samtidigt med at kommunen meddelte afgørelse om, at anlægget ikke er omfattet af VVM-pligt. Virksomheden er omfattet af standardvilkår, og vilkårene er derfor primært fastlagt i afsnit 20 i bilag 5 til bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed. Der vil derfor kun blive begrundet for de vilkår, som afviger fra standardvilkårene. Nedenstående vurderinger er foretaget ud fra de oplysninger, der er afgivet i forbindelse med ansøgningen om miljøgodkendelse. 4.2 Beliggenhed Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S etableres på Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg, matrikel nr. 2af Ladegård, Skanderborg Jorder. 10

11 4.2.1 Plangrundlag Kommuneplan Genbrugsstationen skal placeres på Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg. Virksomheden er beliggende i et eksisterende erhvervsområde erhvervsområde 12.E.01 Højvangen, Kommuneplan 2013, Skanderborg Kommune. Området er udlagt til erhvervsområde med virksomheder i miljøklasse 3-5. I Håndbog om Miljø og Planlægning udgivet af Miljøministeriet i november 2004 nævnes på side 181, at genbrugspladser klassificeres som miljøklasse 4, dette under forudsætning af, at der ikke foregår nedknusning af byggeaffald. Der er ikke ansøgt om nedknusningsaktiviteter. Etablering af genbrugspladsen er således indenfor kommuneplanens rammer for området. Lokalplan Endvidere er vedtaget lokalplan nr. 127 for et erhvervsområde ved Danmarksvej, gl. Skanderborg Kommune I lokalplanen fastlægges områdets anvendelse til: erhvervsformål i form af liberale erhverv og serviceerhverv samt forsynings-, produktions-, værksteds-, lager-, engros-, transport-, nedbrydnings-, entreprenør- og oplagsvirksomhed i det omfang, det kan sikres, at de inden for området lovligt etablerede boliger og de øst for området beliggende boliger ikke påføres et støjniveau eller nogen form for emission, der overstiger Miljøstyrelsen til enhver tid vejledende grænseværdier (se fodnote!). Fodnote: Der henvises til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, som vist i tabel side 9 (Redegørelsesdelen) kolonne 3 og 5! Området udlægges i lokalplanen til erhvervsformål bl.a. i form af forsyningsvirksomhed. Etablering af anlægget er således også i overensstemmelse med lokalplanens fastlagte anvendelse for området VVM Anlægget er blevet screenet efter VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 12b: Anlæg til bortskaffelse af affald. Resultatet af VVM-screeningen er, at Skanderborg Kommune vurderer, at anlægget ikke forventes at kunne påvirke miljøet væsentlig og derfor ikke er omfattet af VVM-pligt. Afgørelsen blev meddelt den 4. juli 2013 og har været annonceret på kommunens hjemmeside i perioden 5. juli - 2. august 2013 og i Lokalavisen Skanderborg den 10. juli Klagefristen udløb den 2. august 2013 kl Der er ikke indkommet klager over afgørelsen Skovbyggelinjen Genbrugspladsen etableres indenfor Skovbyggelinjen med det nordlige skel direkte op til skovbrynet. Skanderborg Kommune har derfor meddelt dispensation fra Skovbyggelinjen den 4. juli Klagefristen udløb den 5. august Der er ikke indkommet klager over dispensationen Internationale naturbeskyttelsesområder og strengt beskyttede arter (Habitatbekendtgørelsen) Der er ikke registreret beskyttet natur indenfor genbrugspladsens område. Da området er omfattet af et tidligere landbrugsareal (før 1974), der i dag ligger i et industriområde tæt op ad motorvej og jernbane, vurderes det som usandsynligt, at der forekommer beskyttet natur i området. Der er ikke internationale naturbeskyttelsesområder indenfor området. Der er ca. 6 km til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Mossø). Projektet har ikke en karakter, der kan påvirke et Natura2000-område på så stor en afstand. Selve projektområdet indeholder ingen vandhuller, selv om det ud fra luftfotos vurderes at kunne karakteriseres som ruderat. Naboområderne rummer heller ingen vandhuller, hvorfor det vurderes, at der ikke forekommer bilag IV-arter på jorden. Der kan dog forekomme flagermus, primært under fødesøgning, langs det levende hegn nord for matriklen op mod jernbanen, samt i mindre omfang ved hegnet langs matriklens østside. Hegnet langs matriklens østside vurderes ikke at udgøre et yngle- eller rasteområde for flagermus. Idet projektet ikke omfatter fældning af træbevoksningen mod jernbanen, vurderes etablering og 11

12 drift af genbrugspladsen ikke at påvirke flagermusene. På baggrund heraf vurderes det, at etablering og drift af virksomheden ikke vil medføre en negativ påvirkning af strengt beskyttede bilag IV arter Konklusion vedrørende beliggenhed Plangrundlaget for etablering af genbrugspladsen vurderes således at være til stede. 4.3 Indretning og drift Genbrugspladsens indretning og drift er beskrevet i ansøgningen om miljøgodkendelse, som er vedlagt som bilag 1 til denne miljøgodkendelse. Renosyd I/S ønsker at indrette den nye genbrugsplads, som vist i ansøgningens bilag 2, 2a og 4, der alle fremgår af bilag 1 til denne godkendelse. Genbrugspladsen indrettes primært med nedsænkede komprimatorer/containere opstillet langs kørevej for lette brugere, jf. ansøgningens kortbilag 2a. Hertil kommer en særskilt grav til aflevering af haveaffaldet. Lige ved indkørslen til genbrugspladsen passeres hovedbygningen, der er indrettet med rum for opbevaring af elektronikaffald (ca. 60 m 2 ), genbrugseffekter (ca. 60 m 2 ), farligt affald (ca. 90 m 2 ) samt maskinhus og medarbejderparkeringsplads (ca. 115 m 2 ). Midt på pladsen indrettes en bygning med mandskabs- og undervisningsfaciliteter. Tung og let trafik adskilles ved, at der indrettes separat kørevej for tømning af containere og haveaffald. Der bliver flere køre- og aflæsningsbaner Hegning Renosyd I/S har søgt om, at vilkår 5 om hegning udvides til, at der må benyttes alternative former for hegning end trådhegning, som f.eks. kratagtig bevoksning, spejlbassin eller lignende. Skanderborg Kommune har været i dialog med Renosyd I/S om hegningen på genbrugsstationen. I en e- mail af 6. januar 2014 oplyser Renosyd I/S, at hegningen omkring pladsen består i en blanding af betonmur, betonmur med hegn på top og rent hegn, men i alle tilfælde 1,8 meter fra indvendig side. Derudover er der de fornødne aflåselige porte. Skanderborg Kommune vurderer, at en betonmur ligger indenfor begrebet trådhegn eller lignende. Kratbevoksning og spejlbassiner vurderes ikke at falde under begrebet eller lignende og vurderes således ikke at være tilstrækkeligt til at overholde standardvilkåret. Endvidere vurderes disse alternativer ikke at udgøre en effektiv skærmning af pladsen både i forhold til tyveri, uvedkommendes adgang til pladsen samt papirflugt. Der er hegn på 1,8 meter hele vejen rundt om genbrugspladsen målt fra indersiden af pladsen. Hegnet består som nævnt af henholdsvis betonmur, trådhegn, porte og bygninger. Det står ikke anført i standardvilkåret, om de 1,8 meter hegn skal måles indefra eller udefra pladsen. Idet der er store terrænforskelle, er der en forskel på op til 0,8 meter. Hvor der er store terrænforskelle består hegnet af betonmur. Skanderborg Kommune har vurderet, at det er tilstrækkeligt med 1, 8 meter målt fra indersiden af pladsen. Dette vil både sikre papirflugt, sikre mod uvedkommende adgang og vanskeliggøre tyveri. Betonmuren vil sikre bedre mod tyveri end trådhegn, da det ikke kan klippes op. Da der er 1,8 meter op fra indersiden, vil det være vanskeligt at fjerne vare ud denne vej. Endvidere er det på de mere ufremkommelige steder, at hegnet udefra er lavest. Skanderborg Kommune vurderer på baggrund heraf, at standardvilkår 5 vil kunne overholdes, og der er således ikke grund til at fravige standardvilkåret og give mulighed for de ønskede alternativer. 12

13 4.3.2 Driftstider Der er søgt om drifts- og åbningstid som følgende: Driftstid: Mandag-fredag: kl Lørdag-søndag: kl Åbningstid: Mandag-fredag: kl Lørdag-søndag: kl Ifølge den fremsendte støjberegning, vil de vejledende støjgrænser kunne overholdes, se venligst nedenstående afsnit om støj. Det er imidlertid ikke dokumenteret, at støjgrænserne vil kunne overholdes, ved aktiviteter i natperioden, dvs. fra kl til Ved en overslagsmæssig beregning vurderes det, at det er lige på grænsen til om maksimalværdien ved nærmeste bolig vil kunne overholdes i natperioden. Skanderborg Kommune har derfor anmodet om supplerende oplysninger herom. Renosyd I/S har ikke ønsket at dokumentere, om støjgrænserne kunne overholdes, men valgt at begrænse aktiviteten i stedet. Derfor stilles der vilkår om, at der ikke må forekomme støjende aktiviteter i natperioden med mindre det dokumenteres, at støjgrænserne fastsat i vilkår 35 vil kunne overholdes. 4.4 Luftforurening Emission Der er følgende kilder til luftforurening fra genbrugspladsen støv fra aflevering og oplag af støvende affaldsfraktioner primært beton, murbrokker, gips, haveaffald, jord, trærødder og deponiaffald støv fra overfladerne på pladsen lugt fra haveaffald emission fra luftafkastet fra bygningen til farligt affald, som vil indeholde diffust afdampede kemikalier fra det modtagne affald. diffus emission af udstødningsgas fra biler/lastbiler forekomst af sporer (skimmelsvampe) i luften fra modtagelse og håndtering af haveaffaldet. I ansøgningen er beskrevet forskellige tiltag til at begrænse støvgenerne, bl.a. opbevaring i lukkede containere, opsyn, jævnlig tømning og renholdelse af pladserne. Der er stillet standardvilkår om, at pladsen ikke må give anledning til støvgener. Det vurderes, at vilkåret er tilstrækkelig til at regulere støvemission fra pladsen. Endvidere vurderes det, at pladsen kan drives, så vilkåret kan overholdes. Renosyd I/S oplyser, at genbrugspladsens aktiviteter ikke vil give anledning til særlige lugtgener. Såfremt der skulle opstå lugtgener fra haveaffaldet, vil lugtgenere kunne fjernes ved at bortkøre det. Der er standardvilkår om, at genbrugspladsen ikke må give anledning til lugtgener. Der er endvidere standardvilkår om, at haveaffald skal fjernes fra oplagspladsen mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret. Der er ikke standardvilkår med emissionsgrænser for lugtenheder fra genbrugspladser. Det må formodes, at det skyldes, at det ikke er fundet relevant. Det vurderes, at standardvilkårene er tilstrækkelige til at regulere evt. lugtgener fra pladsen. Det vurderes, at pladsen kan drives, så vilkårene overholdes. I bygningen til farligt affald vil der forekomme en begrænset diffus afdampning fra de afleverede kemikalier. Idet der kun modtages kemikalier i hele emballager samt spildolie, vurderes det, at afdampningen herfra er meget begrænset. Der er standardvilkår for afkast fra kemikalierum - afkastet herfra skal være opadrettet og føres 1 meter over tagryg på taget, hvor afkastet er placeret. Dette vurderes som tilstrækkeligt til at undgå problemer med luftemissionen fra rummet til farligt affald. Haveaffald indeholder sporer med bl.a. skimmelsvampe. Derfor vil der ved håndtering af haveaffaldet kunne afgives sporer til omgivelserne. Sporer med skimmelsvampe forekommer også naturligt i udeluften. Idet der ikke skal foregå behandling af haveaffaldet (flisning, neddeling eller kompostering) og det jævnligt bortkøres fra pladsen, vurderes det, at oplagspladsen til haveaffald ikke vil give anledning til en væsentlig emission af 13

14 sporer til omgivelserne. Standardvilkåret om begrænsning af støv- og lugtemissioner vurderes således at være tilstrækkeligt til regulering heraf. 4.5 Støj Støjemission De primære støjkilder fra genbrugspladsen er: Kørsel til og fra virksomheden med personbiler og lastvogne, samt intern transport med gummihjulslæsser og lastvogne dumpning af murbrokker, sten, beton, metalgenstande og flasker i containere aflevering af haveaffald aflevering af brændbart affald i komprimator ophaling, afhentning og afsætning af containere Endvidere vil der forekomme støj fra ventilation af bygninger, fra renholdelse af pladsen og fra snakkende publikum. Alle støjkilder er placeret udendørs. Støjberegningerne viser, at den væsentligste støjkilde er transport af personbiler til og fra pladsen. Ansøgningen om miljøgodkendelse er vedlagt beregning af den forventede støjemission fra virksomheden. Skanderborg Kommune har bedt om supplerende oplysninger. Virksomheden har derfor fremsendt en opdateret støjberegning, som kan ses i sin helhed i bilag 1 til miljøgodkendelsen. Der er indlagt referencepunkter ved de nærmeste 3 boliger. Beregningerne viser, at støjgrænserne vil kunne overholdes i referencepunkterne. Af kortet fremgår det dog, at de vejledende støjgrænser på udendørs opholdsarealer overskrides med enkelte db(a). Der er dog medtaget reflektionsbidrag fra bygninger i beregningerne, derfor overestimeres støjen. Det vurderes, at støjgrænserne lige vil kunne overholdes også ved boligernes udendørs arealer. Støjberegningerne indeholder ikke oplysninger om støjbidraget fra pladsen i natperioden, dvs. fra kl , og om maksimalværdien vil kunne overholdes ved nærmeste bolig. Ved en overslagsmæssig beregning vurderes det, at det er lige på grænsen, om maksimalværdien ved nærmeste bolig kan overholdes i natperioden. Maksimalværdien gælder kun ved boliger og ikke ved erhverv. Det vil særligt være lastbiltransport og dump fra optagning og afsætning af containere, der giver pludseligt høje støjbidrag, som kan give anledning til overskridelse af maksimalværdien. Skanderborg Kommune har derfor anmodet om supplerende oplysninger herom. Renosyd I/S har ikke ønsket at dokumentere, om støjgrænserne kunne overholdes, men valgt at begrænse aktiviteten i stedet. Derfor stilles der vilkår om, at der ikke må forekomme støjende aktiviteter i natperioden, med mindre det dokumenteres, at støjgrænserne fastsat i vilkår 35 vil kunne overholdes. Genbrugspladser er trafikintensive virksomheder. I rapporten er indlagt følgende forudsætninger om transport til og fra virksomheden, hvilket er lidt mere end den forventede mængde på 570 biler i gennemsnit: 600 personbiler på en hverdag og personbiler pr. dag i weekenden, besøgende køretøjer pr. år 7 lastvogne pr. dag for afhentning af fyldte og aflevering af tomme containere Intern kørsel med gummihjulslæsser i 2 timer pr. dag Idet genbrugspladsen flyttes fra Norgesvej til Sverigesvej, begge liggende i erhvervsområdet ved Danmarksvej, vil trafikbelastningen kun stige lidt på det større vejnet udenfor erhvervsområdet. Trafikken flyttes dog internt i erhvervsområdet, så trafikken til og fra pladsen vil passere 5 ( 7) boliger, hvilket er 3(-5) mere end hidtil. Der er en del tung trafik i området på hverdage. Boligerne vil sandsynligvis komme til at opleve mere trafik i weekenden end hidtil, hvor der er mindre aktivitet i erhvervsområdet samlet set. I forbindelse med VVM screeningen har Skanderborg Kommune vurderet, at støjgrænserne for trafikstøj ikke vil blive overskredet. 14

15 Overordnet set ligger genbrugspladsen godt placeret i forhold til transport til og fra ejendommen, idet det ligger tæt på større indfaldsveje, og der kun er få boliger i området. Det vurderes, at transport til og fra genbrugspladsen vil kunne foregå uden væsentlig gene for omboende. Skanderborg Kommune vurderer, at virksomheden ikke giver anledning til vibrationsgener, og at der ikke skal fastsættes grænser herfor Støjgrænseværdier For at sikre at virksomheden ikke giver anledning til støjgener i området fastsættes støjgrænser for virksomhedens maksimalt tilladte støjbidrag til omgivelserne. Støjgrænseværdierne fastsættes ud fra Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1984: Ekstern støj fra virksomheder samt Miljøstyrelsens vejledning nr. 3 fra 1996: Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Støjgrænseværdier for et område fastlægges efter områdets faktiske anvendelse. Genbrugsstationen ligger nordøstligst i erhvervsområde 12.E.01. Ifølge lokalplan 127, er der placeret enkelte boliger i erhvervsområdet i tilknytning til de enkelte virksomheder. Der er forbud mod etablering af yderligere boliger og institutioner i erhvervsområdet. Det vurderes, at boligerne ikke kan karakteriseres som portnerboliger. Der skal derfor tages hensyn til boligerne, når det maksimalt tilladte støjbidrag fra virksomheden til omgivelserne fastsættes. I Appendiks til vejledning nr. 3 fra 1996 fra Miljøstyrelsen foreslås det, at man i praksis kan håndtere fastsættelse af støjgrænseværdierne i sådan et område som følgende: Såfremt der kun er enkelte boliger i et udlagt 60 db(a)-område og hvis disse ikke har naturlig sammenhæng med et andet egentligt boligområde - vil man normalt fastsætte støjgrænseværdier for blandet bolig og erhvervsbebyggelse og ikke 60 db(a) i hele området. (citat fra appendiks i vejledning 3 fra 1996 fra Miljøstyrelsen). Støjgrænserne for erhvervsområdet fastlægges derfor i overensstemmelse hermed. Dermed fastsættes støjgrænserne for alle erhvervsejendomme i erhvervsområde 12.E.01 til 60 db(a) hele døgnet for alle ejendomme med boliger i erhvervsområde 12.E.01 fastsættes støjgrænsen som områdetype 3 for blandet bolig og erhverv, i henhold til tabel skema 1 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1984: Ekstern støj fra virksomheder. Hvis boligen ikke ligger på en selvstændig matrikel, vurderes boligen og dens udendørs opholdsarealer at skulle betragtes som et område for blandet bolig- og erhverv. Erhvervsdelen af ejendommen vurderes at være 60 db(a) område. Der ligger 2 rekreative områder nordøst (område 13.R.01) og øst (12.R.02) for virksomheden. Områderne anvendes til forskellige rekreative formål. Støjgrænserne er derfor fastsat som områdetype 6 for offentligt tilgængelige rekreative områder i henhold til tabel skema 1 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1984: Ekstern støj fra virksomheder. Der er ikke fastsat støjgrænser for området lige nord for erhvervsområde 12.E.01. Der er ikke fastsat rammer for dette område i kommuneplanen, og det vurderes at fungere som afstandsområde til jernbanen. Der er således ikke behov for fastsættelse af støjgrænser i dette område. Der er ingen boliger eller aktiviteter i området. Det er udlagt som skov. Det vurderes, at støjen fra genbrugspladsen ikke vil påvirke øvrige områder med støj over 35 db(a). Det vurderes derfor, at det er tilstrækkeligt at stille vilkår for maksimalt støjbidrag fra virksomheden til kommuneplansområderne omfattet af vilkår 35. Samlet set forventes de fastsatte støjvilkår at kunne overholdes Kontrol af støjvilkår Ansøgningen indeholder en beregning af det forventede støjbidrag fra virksomheden til omgivelserne. Beregningerne er baseret på standardkildestyrker fra Støjdatabog. Beregningerne viser, at de fastsatte støjgrænser kan overholdes. Såfremt forudsætningerne ændres, eller der opstår tvivl om støjgrænserne kan overholdes, vurderer Skanderborg Kommune, at der er behov for, at kommunen kan stille krav om, at støjberegningerne 15

16 opdateres f.eks. med en kontrolmåling af den faktiske kildestyrke m.v. Derfor stilles der vilkår om, at Skanderborg Kommune kan forlange, at virksomheden dokumenterer, at de fastsatte støjgrænser overholdes dog maksimalt 1 gang årligt. Endvidere stilles der vilkår om, at virksomheden skal afholde omkostninger til dokumentation heraf. 4.6 Affald Drift af genbrugspladsen frembringer kun beskedne mængder affald fra mandskabsbygningen og renholdelse af pladsen. Genbrugspladsens primære opgave er at modtage affald fra borgere og virksomheder. Ved at indrette pladsen, så det er let at sortere affaldet og aflevere det i rette containere, samt at der er pladspersonale, der kan vejlede og kontrollere, at affaldet sorteres korrekt, vil en større del af affaldet kunne genanvendes. Genbrugspladsen er indrettet med nedsænkede containere placeret langs kørevej. Det vil gøre det let for brugerne, at komme rundt og få afleveret affaldet i de rette containere. Der er standardvilkår om tydelig afmærkning af hvilke affaldsarter, der skal i de enkelte containere, bure m.v. Endvidere, at der skal være personale på pladsen, som kan foretage modtagekontrol og vejlede om korrekt sortering. Det vurderes, at standardvilkårene er tilstrækkelige til at sikre, at drift af pladsen vil sikre en bedre sortering af affaldet. Renosyd I/S har søgt om, at der ikke fastsættes en grænse for, hvor store mængder farligt affald virksomheden må modtage pr. år, dvs. at de har søgt om, at vilkår 12 udgår. Dette begrundes med, at det ikke er hensigtsmæssigt med en grænse på 300 ton pr. år, da erhvervsvirksomheder ifølge loven også har adgang til genbrugspladsen. Der er i standardvilkåret fastsat en grænse på, at genbrugspladsen maksimalt må modtage 300 ton farligt affald pr. år. I de 300 ton farligt affald medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer. Af ansøgningens pkt. 18 fremgår det, at det forventes, at genbrugspladsen vil modtage 60 ton farligt affald omfattet af begrænsningen på 300 ton. Idet den enkelte virksomhed maksimalt må afhænde 200 kg farligt affald på genbrugsstationen pr. år ifølge Renosyds regler herom, vil der f.eks. kunne modtages farligt affald fra 1000 virksomheder ekstra pr. år og fortsat være plads til en stigning fra de øvrige brugere med 40 ton, hvilket er en stigning på 67 % i forhold til den forventede mængde. Skanderborg Kommune vurderer således, at der ikke p.t. er behov for at fravige standardvilkåret. Såfremt der opstår et behov derfor på sigt, er det muligt for Renosyd I/S at søge om justering af vilkåret. I henhold til standardvilkårene er der fastsat krav om maksimalt oplagt af den enkelte affaldsart. Skanderborg Kommune har imødekommet Renosyd I/S ansøgning om den ønskede oplagsstørrelse, idet det vurderes at være en acceptabel oplagsstørrelse. Skanderborg Kommune har accepteret, at oplagsstørrelse kan være 1 enhed større end ansøgt og fastsat i tabel 1, da det vurderes, at der bør være en vis fleksibilitet til at ændre på antallet af containere i spidsbelastningssituationer, ved driftsforstyrrelser, der medfører at enkelte affaldsarter ikke kan afleveres hos modtagere som planlagt m.v. Idet der ikke er plads til at større oplag af affald på pladsen, vurderes det, at denne fleksibilitet ikke medfører risiko for ophobning af affald på pladsen. Det vurderes således at være uden miljømæssige problemer at indlægge denne fleksibilitet i godkendelsen. 4.7 Beskyttelse af jord og grundvand Ifølge 3.02 i lokalplan nr. 127 for et erhvervsområde ved Danmarksvej, 2004 må der: ikke etableres eller drives virksomhed / anlæg, der udgør en nedsivningsrisiko i forhold til de særlige drikkevandsinteresser i området, medmindre den pågældende virksomhed eller det pågældende anlæg indrettes og drives på en måde, der ikke medfører nedsivningsrisiko og forurening af grundvandet. Den konkrete vurdering af nedsivningsrisikoen bør omfatte både indretning, etablering, drift og uheldssituationer. Resultaterne af sådanne vurderinger bør udmøntes i vilkår i miljøgodkendelser m.v., f.eks. bør det sikres, at der ikke etableres nedgravede tanke eller rørledninger med olieprodukter og kemikalier. (citat fra lokalplanens 3.02). 16

17 Der opsættes eller nedgraves ingen brændstoftanke på ejendommen. Der opstilles 1 tank til spildolie på 1500 liter med spildoliebar så spildolie kan suges fra borgernes beholdere/tanke til spildolietanken. Spildolietanken placeres indendørs i rummet til farligt affald. Gulvet er betonbelagt og evt. spild fra tanken kan opsamles i sump. Det øvrige flydende, farlige affald oplagres ligeledes indendørs på betongulv, bag opkant og med sump, der kan indeholde spild fra den største beholder. I standardvilkårene stilles der vilkår om oplag af kemikalier og affaldsprodukter samt om belægninger under sådanne oplag. Standardvilkårene vurderes at være tilstrækkelige til at sikre mod forurening af jord og grundvand. Der forefindes ingen udendørs oplag af flydende kemikalier. Den daglige drift vurderes således ikke at give anledning til risiko for forurening af jord og grundvand. Den største risiko for forurening af jord og grundvand vurderes at være risikoen for uheld i forbindelse med transport af bl.a. farligt affald til og fra virksomheden. Af standardvilkåret fremgår det, at afhentning af farligt affald skal foregå på område med tæt belægning, og der skal være ventil på afløb herfra. Ventilen skal være lukket under afhentningen. Dermed forebygges risiko for forurening af jord og overfladevand. Der vil være risiko for udendørs spildte kemikalier, olie fra en sprængt hydraulikslange m.v. kan spredes til jord og grundvand samt til recipient via afløb med overfladevand. Overfladevand løber til regnvandsbassin B36 (Illerup Ådal). Forurenet overfladevand, hydraulikolie mv. er uønskede i Illerup Ådal systemet. Med henblik på at forebygge forurening ved uheld (samt spredning af forureningen herfra til f.eks. recipienten Illerup Ådal), stilles der vilkår om, at overfladevand skal kunne holdes tilbage i forsinkelsesbassin ved at kunne lukke for afledning herfra Belægninger Farligt affald opbevares i bygning med betongulv og opkant. Der er sump til opsamling af spild. Pladsen hvorpå der afleveres og afhentes farligt affald er af støbt beton med afløb. Der er krav om tæt belægning. Betongulv/-belægning vurderes at kunne opfylde kravet om tæt belægning. Jern og metal opbevares på en belægning af asfalt med fald mod afløb med olieudskiller. Det vurderes, at standardvilkårets krav om tæt belægning med fald mod grube eller afløb overholdes. Haveaffald og andre arter af ikke farligt affald opbevares på betonbelægningssten. Der er standardvilkår om befæstet areal med fald mod afløb. Det vurderes, at standardvilkåret overholdes. Kørearealer etableres på betonbelægningssten. Der er fald mod afløb. Standardvilkåret stiller krav om at kørearealer er befæstet med fald mod afløb. Det vurderes, at standardvilkåret overholdes. Standardvilkårene vedrørende belægninger vurderes således overholdt Forurenet jord Ejendommen var ikke kortlagt som forurenet efter Lov om forurenet jord inden etablering af genbrugsstationen. Den 15. februar 2013 anmeldte Renosyd I/S imidlertid, at der anvendes affaldsslagger under bygninger (ca. 400 m 3 ) og kørearealer (ca m 3 ). Skanderborg Kommune har vurderet, at slaggen kan oplægges uden, der skal meddeles 19 tilladelse hertil. Kommunen har accepteret udlægget og orienteret Region Midt om udlægget. Region Midt forventes at kortlægge slaggeudlægget som forurenet på vidensniveau 2 i henhold til Lov om forurenet jord. Ejendommen er omfattet af områdeklassificering, hvorfor flytning af jord fra ejendommen skal anmeldes til kommunen inden den må flyttes fra ejendommen. Jordflytninger er reguleret af anden lovgivning, derfor stilles der ikke vilkår hertil. 17

18 4.8 Spildevand Der er følgende typer af spildevand fra genbrugspladsen: Sanitært spildevand fra mandskabs- og publikumsfaciliteter (toiletter og bad, køkken, rengøring af lokaler) ca. 50 m 3 /år Overfladevand fra befæstede arealer og tagvand samlet op til 7000 m 3 /år. Overfladevandet opdeles i 2 typer, som afledes forskelligt, se nedenstående tekst. Sanitært spildevand ledes til offentligt renseanlæg udenom olieudskillere. Overfladevandet opdeles i 2 typer: overfladevand fra særlige arealer og overfladevand fra øvrige arealer. Overfladevand fra særlige arealer vurderes at være overfladevand med særlig risiko for indhold af forurenende stoffer. Dette ledes derfor til renseanlæg efter forudgående passage af olieudskiller. Det drejer sig om overfladevand fra arealet foran hovedbygningen til aflevering af farligt affald samt fra pladsen til opbevaring af jern og metal. Der er standardvilkår om, at der skal være etableret ventil på afløb fra plads, hvor farligt affald læsses. Øvrigt overfladevand ledes til regnvandssystem via forsinkelsesbassin. Skanderborg Kommune meddeler en særskilt spildevandstilladelse, hvoraf vilkår for udledning af spildevand fra virksomheden vil fremgå. 4.9 Egenkontrol Renosyd I/S har søgt om at fravige vilkår 40 om egenkontrol med bortkørt farligt affald samt registrering af oplagrede affaldsarter, for hvilke der er vilkår om maksimalt oplag. Virksomheden oplyser, at der ikke vil blive ført en egentlig driftsjournal over bortkørt farligt affald. Mængdeopgørelsen bygger på indberetninger. Idet standardvilkåret om maksimalt modtagelse af 300 ton farligt affald pr. år bibeholdes, vurderes det at være nødvendigt at beholde egenkontrolvilkåret om løbende registrering af bortkørt farligt affald. Idet Renosyd I/S betaler for afhændelse af farligt affald, kan faktura oplysninger kunne danne grundlag for løbende opgørelse af den løbende mængde bortkørte farlige affald. Journalen kan derfor enten være elektronisk, såfremt virksomheden kan udtrække relevante data, eller der kan oprettes en mappe, hvori der lægges en kopi af fakturaen for hver afhentning af farligt affald. Skanderborg Kommune vurderer på baggrund heraf, at det bør være muligt for virksomheden at kunne efterleve standardvilkåret uden stor administrativ byrde. Renosyd I/S har afgivet høringssvar om, at det ikke rigtigt giver mening, at de skal registrere det løbende oplag ved udgangen af hvert kvartal i henhold til vilkår 40 bl.a. fordi oplaget ikke kan blive større end det til rådighed værende antal containere, og fordi det kun er et øjebliksbillede. Skanderborg Kommune er enig i, at der ikke er mulighed for større oplag på pladsen. Der er vilkår om maksimalt oplag af hvert af de enkelte affaldsfraktioner i henhold til standardvilkår. Skanderborg Kommune har revideret vilkåret således, at Renosyd skal føre egenkontrol med at de maksimale oplag ikke overskrides. Kontrol bør foretages i forbindelse med ændringer i affaldstyper i de enkelte containere. Det skal journalføres, såfremt det maksimale oplag overskrides og der skal foretages korrigerende handlinger. Skanderborg Kommune vurderer, at dette er tilstrækkeligt til at sikre, at oplaget ikke overskrider det maksimalt tilladte oplag. Skanderborg Kommune vurderer, at standardvilkårene om egenkontrol er tilstrækkelige på nuværende tidspunkt Bedst tilgængelig teknik (BAT) Godkendelsen er baseret på standardvilkår. Standardvilkårene er fastsat ud fra, hvad der kan opnås ved anvendelse af bedst tilgængelig teknik. Anlægget vurderes at ville kunne overholde standardvilkårene. 18

19 Renosyd I/S har endvidere stor fokus på at sikre værdierne i affaldet ved at sikre bedst mulig genanvendelse. Dette opnås bl.a. gennem mulighed for aflevering i mange forskellige fraktioner, god vejledning af borgerne om sortering i de rette fraktioner og visuel kontrol på pladsen m.v.. Det vurderes, at anlægget lever op til kravene om anvendelse af bedst tilgængelig teknik Uheld Skanderborg Kommune har suppleret standardvilkårene med vilkår om underretning i tilfælde af uheld. Skanderborg Kommune ønsker orientering, såfremt der forekommer uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører forurening eller risiko herfor. Dette ad hensyn til at sikre, at der indføres procedure eller vilkår, der fremadrettet forebygger uheld Generelt Der er endvidere tilføjet vilkår om, at godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke udnyttes indenfor 2 år. Dette i henhold til bekendtgørelsen om listevirksomhed. 5. Klagevejledning 5.1 Klagevejledning Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 91 og 93 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger fra afgørelsens annonceres. En eventuel klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men sendes til Skanderborg Kommu-ne, Adelgade 44, 8660 Skanderborg eller sendes til adressen Afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger fra afgørelsen annonceres. Afgørelsen annonceres på Skanderborg Kommunens hjemmeside i perioden 7. marts 2014 til 4. april 2014 samt i Lokal-Avisen Skanderborg den 19. marts Klagen skal således være modtaget hos Skanderborg Kommune senest fredag den 4. april 2014 kl Afgørelsen (godkendelsen) kan påklages af: Ansøgeren Enhver, der må anses at have væsentlig, individuel interesse i sagens udfald Sundhedsstyrelsen (varetages af Embedslægeinstitutionen Midtjylland) visse landsdækkende og lokale organisationer, som er nævnt i Miljøbeskyttelseslovens Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Vejledning om gebyrordningen findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Skanderborg Kommune. Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. 19

20 Gebyret tilbagebetales, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller Skanderborg Kommune om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 5.2 Søgsmål Såfremt afgørelsen ønskes prøvet ved domstole, skal et eventuelt søgsmål iflg. Miljøbeskyttelseslovens 101 være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget eller hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at en endelig afgørelse foreligger. 5.3 Høring Udkast til ansøgningen har været sendt i høring hos Renosyd I/S i perioden 10. februar 2014 til 28. februar Virksomhedens bemærkninger er blevet indarbejdet i godkendelsen. 5.4 Underretning om afgørelsen Følgende er underrettet om afgørelsen: Renosyd I/S, Norgesvej 13, 8660 Skanderborg Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg ) Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomiteen for Skanderborg, Olaf Møller Friluftsrådet, Kreds Søhøjlandet, Danmarks Sportsfiskerforbund, og Dansk Ornitolog Forening og Miljøcenter Århus 20

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Modtagelse og miljø behandling (neddeling, klipning og opskæring) af letjern,

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV 2 1 INDHOLD 2 Indledning... 4 3 Stamoplysninger... 4 4 Afgørelse... 4 5 Vilkår... 4 5.1 Generelt... 4 5.2 Indretning og drift... 5 5.3

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Natur & Miljø Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt 29-04-2014 Cpr. nr. 1712741747 Bilag 1 VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Fredericia Kommune Tekst Projekt

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning

Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning Sagsnr.:09.02.00-p19-20-15 Dato: 26. august. 2015

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Miljøgodkendelse til oplagring af farligt affald og klinisk risikoaffald hos Schmidt Logistics A/S, Brydehusvej 30A, 2750 Ballerup.

Miljøgodkendelse til oplagring af farligt affald og klinisk risikoaffald hos Schmidt Logistics A/S, Brydehusvej 30A, 2750 Ballerup. MILJØ OG TEKNIK Schmidt Logistics A/S Brydehusvej 30A 2750 Ballerup Cvr. nr. 12600607 Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 19. september 2014 Tlf. dir.: 4175 0123 Fax.

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Børge Thornvig Jensen Mørupvej 29, 7400 Herning. Sagsnr.:09.02.00-P19-3-15

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Børge Thornvig Jensen Mørupvej 29, 7400 Herning. Sagsnr.:09.02.00-P19-3-15 TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Børge Thornvig Jensen Mørupvej 29, 7400 Herning Sagsnr.:09.02.00-P19-3-15 Dato:3. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Børge

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

!"#$ ((*(= 4( &5# 4( &5 # 6 &(*5# " 8 -> 8" 8(?&: *! (=: " 8 =*@! (=: 8"(8

!#$ ((*(= 4( &5# 4( &5 # 6 &(*5#  8 -> 8 8(?&: *! (=:  8 =*@! (=: 8(8 !"#$$%%%" "& # ' () (*+, -./ 0123 !"#$ 4( &5# 4( &5 # 6 74 #!# -'** # 0 " "# 1(:*# &; #!# &; 8#!# 88998 9$9999 6 :6 6, ; (*'*! (&& 8"

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774

Miljøgodkendelse. AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774 AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til vask og rengøring af plastemballage fra fødevareindustri, landbrug, gartneri og anden biologisk kontamineret

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere

Forudsætningerne for miljøgodkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen, findes under afsnit 2 Miljøteknisk Redegørelse.

Forudsætningerne for miljøgodkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen, findes under afsnit 2 Miljøteknisk Redegørelse. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Ørbæk Autogenbrug ApS Nyborgvej 29 A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

Scrap A/S Falstervej 7. 5800 Nyborg

Scrap A/S Falstervej 7. 5800 Nyborg Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Scrap A/S Falstervej 7 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail: pju@nyborg.dk

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Dato September 2013 VVM-ANMELDELSE DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL

Læs mere

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 386 og Tillæg nr. 47 til kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til erhvervsformål ved Birkevej,

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune VVM screening af etablering af Gamle Mursten ApS på Hovedgaden 501 VVM myndighed Høje-Taastrup Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gamle Mursten ApS ønsker at etablere en virksomhed,

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN NOVEMBER 2014 YARA DANMARK GØDNING A/S ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN VVM-ANMELDELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

af miljøgodkendelser og miljøgodkendelse af nye aktiviteter

af miljøgodkendelser og miljøgodkendelse af nye aktiviteter Revurdering af miljøgodkendelser og miljøgodkendelse af nye aktiviteter Rye Kraftvarmeværk Amba Hjarsbækvej 7, 8680 Ry OKTOBER OKTOBER 2014 SKANDERBORG KOMMUNE 1 Rye Kraftvarmeværk Amba Hjarsbækvej 7 8680

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel Teknik og Miljø 26.11.2014/drj Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Danish Car Service Viborgvej 792 12. sept. 2012 1 Sagsnr.: MIL/11/1554 Sagsbeh.: UR K.S.: HK Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A S P Ø R G E S K E M A MILJØANSVARSFORSIKRING NB. Udfyld venligst med blokbogstaver PRAKTISKE OPLYSNINGER 1. Virksomheden, der ønskes forsikret. (Ét skema pr. forsikringssted) Navn: Adresse : Post. nr.:

Læs mere

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Tilladelse til etablering af industrielt

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Restaurationsforskriften

Restaurationsforskriften Restaurationsforskriften Juni 2010 Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Denne forskrift er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

UDKAST. Revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til udvidelse af åbningstider til Hedelands Motorklub MC Afd.

UDKAST. Revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til udvidelse af åbningstider til Hedelands Motorklub MC Afd. UDKAST Revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til udvidelse af åbningstider til Hedelands Motorklub MC Afd. Abildgårdsvej 15, 4000 Roskilde Dec. 2014 Revurdering af miljøgodkendelse samt

Læs mere