REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar Formål Lovgrundlag 2 3. Definitioner.2 4. Gebyrer Klage m.v 2 6. Overtrædelse og straf 3 7. Bemyndigelse.3 8. Ikrafttrædelse Ordning for dagrenovation Ordning for papiraffald Ordning for papaffald Ordning for glasemballageaffald Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald Ordning for kommunale genbrugspladser Ordning for PVC-affald Ordning for imprægneret træ Ordning for farligt affald Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer Ordning for bygge- og anlægsaffald Ordning for haveaffald Ordning for storskrald Ordning for hjemmmekompostering Ordning for forsøg Bilag 1 Regler for adgangsveje og anbringelse af beholdere

2 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdnings- Affald fra alle borgere og grundejere i Ballerup Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og håndteringen. 2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om markedsføring af affald af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen). Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen). 3 Definitioner De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse. Definition på grundejer: Den, der ifølge tingbogen har adkomst til ejendommen eller den ubebyggede grund. I en ejendom med andelsboliger eller ejerlejligheder anses andelsboligforeningen eller ejerforeningen som grundejere. 4 Gebyrer Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsbekendtgørelsen en gang årlig et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Ballerup Kommunes hjemmeside. 5 Klage Kommunalbestyrelsens afgørelser efter affaldsbekendtgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 2

3 Efter lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. 6 Overtrædelse og straf Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsbekendtgørelsen med bøde. Efter affaldsbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. 7 Bemyndigelse Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Center for Miljø & Teknik til at træffe afgørelser efter dette regulativ. 8 Ikrafttrædelse Regulativet træder i kraft den 1. januar Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: Regulativ for husholdningsaffald i Ballerup Kommune af 19. juli 2006 med ændringer af 30. november Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 19. december Borgmester Ove E. Dalsgaard Direktør Søren Krøilgaard 3

4 9 Ordning for dagrenovation 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgørel - sen. Affald, som hovedsageligt består af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger, herunder madaffald og restaffald i form af kartoner til mælk, juice og lignende, snavset papir, pap og plast, m.v., og som ikke er omfattet af andre ordninger. 9.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere samt haveforeninger i Ballerup Kommune. 9.3 Beskrivelse af ordningen Ordningen er tilrettelagt som en indsamlingsordning i form af en henteordning. Enhver husstand - villa og rækkehuse/boligselskaber - skal være tilmeldt og benytte den kommunale indsamlingsordning for dagrenovation. Grundejere opsamler affaldet i beholdere eller sække. Sækkene afhentes, og der leveres ved afhentningen en ny sæk, der anbringes i sækkestativet. Beholdere tømmes og bringes efter tømning tilbage til skel. Etageejendomme/boligselskaber og haveforeninger: Grundejeren kan søge kommunen om godkendelse til selv at forestå indsamling af dagrenovation til en fælles opsamlingsplads, hvorfra affaldet afhentes ved kommunens foranstaltning. Grundejeren skal oplyse kommunen om navn og telefonnummer på en kontaktperson, der har ansvaret for håndteringen af affaldet i bebyggelsen. Borgere og grundejere og haveforeninger kan hjemmekompostere den vegetabilske del af dagrenovationen på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende, jf. affaldsbekendtgørelsen. Kommunen har mulighed for at give dispensation fra bestemmelserne i Beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation. Etageejendomme/boligselskaber og haveforeninger: I Etageejendomme/boligselskaber og haveforeninger kan dagrenovation opsamles i sække eller i minicontainere. Ved fælles opsamlingsplads kan dagrenovation opsamles i ophalercontainere i ejendommen. 4

5 Parceller i haveforeninger, der kan benyttes til overnatning, skal parcellen være tilmeldt med mindst 1 sæk eller 140 liter beholder, hvis der ikke i haveforeningen er fælles opsamlingsplads for dagrenovation. Dagrenovation opsamles i 140 liter beholder på hjul med rødt låg eller 125 liters sække. Beholdere leveres af kommunen og betales af grundejeren. Borgere og grundejere fremskaffer og betaler selv sækkestativ, som er godkendt af kommunen. Ved sækkeordning skal der, ved hver tilmeldt sæk forefindes et stativ, således at alle sække opbevares utilgængeligt for skadedyr, fx rotter. Grundejere er ansvarlige for vedligeholdelse af beholdere/sækkestativ. Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges ved almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk, misbrug og ved manglende vedligehold, erstattes af borgeren og grundejeren. Stativers og beholderes brugbarhed bedømmes og afgøres i tvivlstilfælde af kommunen. Det påhviler desuden borgeren og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som kommunen træffer til sikring af beholdere. Kommunen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere. 9.5 Kapacitet for beholdere Følgende beholdere kan anvendes til opsamling af dagrenovation: 125 liter (sæk) 140 liter beholdere på hjul 660 liter containere Maxi/Ophalercontainere Underjordiske beholdere Ved hver ejendom skal der forefindes et så tilstrækkeligt antal containere eller sækkestativer, at der med den fastsatte tømningshyppighed ikke sker overfyldning. Kommunen afgør, om en beholder er overfyldt. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunen efter forudgående skriftligt varsel tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås. Såfremt en ejendom undtagelsesvis i en uge har mere affald, end det tilmeldte antal containere eller sække kan rumme, kan det fornødne antal ekstra sække købes. Kommunen oplyser om de pågældende salgssteder. Gebyr for ekstra sække inkl. afhentning fremgår af kommunens gebyrblad. 5

6 9.6 Anbringelse af beholdere Grundejeren skal placere beholdere/sækkestativer således, at de er let tilgængelige og synlige for afhentning. I tvivlstilfælde afgøres det af kommunen om beholdere/sækkestativer står let tilgængeligt og synligt. Er der affaldsrum og lukkede depotrum i kælderniveau, skal grundejeren foranstalte, at beholdere/containere anbringes i terrænniveau, inden afhentning. Kommunen kan stille yderligere krav til placering af beholdere/sækkestativer, hvor lokale forhold nødvendiggør dette. Dagrenovation i beholder skal stilles ud inden kl på afhentningsdagen med håndtaget vendt mod vej/renovatør. Beholderen skal placeres i skel hvis dette er mod kørevej ellers umiddelbart mod vej, hvor renovationsvognen kører. I tvivlstilfælde følges kommunens anvisning. I sækkeordning, hvor dagrenovationen hentes på ejendommen skal sækkestativet være placeret mellem skel og hus eller umiddelbart i nærheden af huset. 9.7 Anvendelse og fyldning af beholdere Affaldssække, må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg. Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Dagrenovationsaffaldet må ikke faststampes i beholderen/sækken eller presses sammen, så tømning vanskeliggøres. Sod, aske og slagger skal være fuldstændig afkølet samt emballeret inden anbringelse i beholderen. Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen/affaldssækken, så der hverken kan ske skade på personer eller på affaldssækken/beholderen. Støv fra støvsugere skal være emballeret forsvarligt, så der ikke spredes støv ved håndteringen. Det samme gælder øvrigt støvende affald. Beholdere/sække må ikke fyldes med flydende affald. Beholdere/sække må ikke være beskadiget ved afhentning. Hvis en sæk er iturevet, så den ikke kan transporteres til renovationsvognen uden risiko for, at der sker spild, vil sækken ikke blive afhentet af renovatøren. Renovatøren vil i sådanne tilfælde levere en erstatningssæk samt en ny sæk. Grundejeren skal selv sørge for, at affaldet fra den defekte eller fejlfyldte sæk fyldes over i erstatningssækken. 6

7 Sækken vil blive afhentet ved den næste ordinære afhentning sammen med den nye sæk. 9.8 Renholdelse af beholdere Grundejere er forpligtet til at renholde beholdere, så der ikke opstår uhygiejniske forhold eller andre problemer ved afhentningen. Kommunen afgør om beholdere er rene. 9.9 Afhentning af dagrenovation Kommunen fastsætter frekvens for afhentning af dagrenovation. Der kan undtagelsesvist ske ændringer i tømningsdagene og tømningstidspunkterne på grund af fx trafikproblemer eller nedbrud af materiellet. Kommunen orienterer løbende om driftsproblemer på hjemmesiden Der kan ved helligdage ske forskydninger i tømningsdagene. Ændrede tømmedage som følge af helligdage vil blive annonceret. Indtil affald afhentes, skal grundejeren opbevare affaldet på egen grund, medmindre kommunen giver anden anvisning. Hvis bestemmelserne i 9 ikke overholdes af borgeren/grundejeren, kan afhentning udelades. Hvis afhentning udelades på grund af manglende overholdelse, skal grundejeren orienteres om, hvorfor afhentning ikke er sket. Dagrenovation, der ikke medtages ved den ordinære afhentning på grund af manglende overholdelse, vil blive hentet ved den næste ordinære afhentning, hvis forholdene hos borgeren/grundejeren, der forhindrede afhentning, er bragt i orden Tilmelding/afmelding Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen. 10 Ordning for papiraffald 10.1 Hvad er papiraffald Papiraffald er alle rene og tørre papirmaterialer, som er velegnet til genanvendelse. Ved papiraffald forstås eksempelvis: Aviser Ugeblade Reklamer Tidsskrifter Tryksager Magasiner Makuleret papir Breve Kuverter (med og uden rude) Brochurer 7

8 EDB-papir Fotokopier (med og uden hæfteklammer) Skrivepapir Bøger (uden ryg) Tegneseriehæfter Telefonbøger Kontorpapir (f.eks. breve, printerpapir o. lign.) Affald, der ikke er omfattet: Karton, pap, plastbelagte papirvarer (f.eks. mælkekartoner), pizzabakker, ringbind, indbundne bøger, selvkopierende papir, køkkenrulle, kaffefiltre, brunt papir, indpakningspapir, pergamentpapir samt vådt og snavset papir m.m. Kommunen afgør i tvivlstilfælde, hvad der er papiraffald Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere samt haveforeninger i Ballerup Kommune Beskrivelse af ordningen Ordningen er tilrettelagt som en indsamlingsordning i form af en hente- og en bringeordning. Enhver husstand - villa og rækkehuse/boligselskaber - skal være tilmeldt og benytte den kommunale indsamlingsordning for papiraffald. Etageejendomme/boligselskaber og haveforeninger: Bringeordning, hvor borgere afleverer papiraffald i kuber centralt opstillet i/ved etageejendomme/boligselskaber, butikker og ved grundejer- og haveforeninger. Henteordning, hvor papiraffald indsamles i papirbeholdere på hjul fra den enkelte husstand. Genbrugsplads: Bringeordning, hvor borgere og grundejere samt haveforeninger bringer papiraffald til en af de kommunale genbrugspladser i I/S Vestforbrændings interessentkommuner, jf. 15. Kommunen har mulighed for at give dispensation fra bestemmelserne i Beholdere Det påhviler borgere at benytte de af kommunen opstillede kuber til papiraffald. Kuberne ejes, tømmes og vedligeholdes af kommunen. Kommunen afgør, hvilke beholdertyper og beholderstørrelser, der opstilles på de forskellige lokaliteter. 8

9 Her opsamles papiraffald i 140 liters beholder på hjul med blåt låg. Beholdere leveres gratis af kommunen, som en del af ordningen. Grundejere er ansvarlige for vedligeholdelse af beholderen. Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges ved almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk, misbrug og ved manglende vedligehold, erstattes af borgeren og grundejeren. Beholderes brugbarhed bedømmes og afgøres i tvivlstilfælde af kommunen. Det påhviler desuden grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som kommunen træffer til sikring af beholdere. Kommunen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere Kapacitet for beholdere Kommunen tilser, at der er tilstrækkelige kubekapacitet til at aflevere papiraffaldet. Såfremt kapaciteten er utilstrækkelig, skal grundejeren meddele dette til kommunen, der vil sørge for, at den nødvendige kapacitet bliver tilvejebragt. Grundejere er forpligtet til at sørge for, at der er tilstrækkelig kapacitet til at indsamle papiraffaldet, så overfyldning undgås. Hvis det er nødvendigt må grundejeren anskaffe ekstra indsamlingskapacitet eller anvende de opstillede kuber, der er placeret centralt i kommunen. Kommunen afgør, om en beholder er overfyldt Anbringelse af beholdere Beholderen med papiraffald skal stilles ud inden kl på afhentningsdagen med håndtaget vendt mod vej/renovatør. Beholderen skal placeres i skel hvis dette er mod kørevej ellers umiddelbart mod vej, hvor storskraldsvognen kører. I tvivlstilfælde følges kommunens anvisning. Kommunen kan stille yderligere krav til placering af beholdere, hvor lokale forhold nødvendiggør dette Anvendelse og fyldning af beholdere Ved kuber til papiraffald må der ikke efterlades affald i eller omkring kuben. Såfremt kuben er fyldt, skal papiraffald tages retur af borgeren. Kuber til papiraffald må ikke tilføres karton, pap, plastbelagte papirvarer (f.eks. mælkekartoner), ringbind, indbundne bøger, selvkopierende papir samt tilsmudsede papirvarer, jf

10 Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt Renholdelse af beholdere Grundejere er forpligtet til at renholde beholdere, så der ikke opstår uhygiejniske forhold eller andre problemer ved afhentningen. Kommunen afgør om beholdere er rene Afhentning af papiraffald Kommunen fastsætter frekvens for afhentning af papiraffald. Der kan undtagelsesvist ske ændringer i tømningsdagene og tømningstidspunkterne på grund af fx trafikproblemer eller nedbrud af materiellet. Kommunen orienterer løbende om driftsproblemer på hjemmesiden Indtil affald afhentes, skal grundejeren opbevare affaldet på egen grund, medmindre kommunen giver anden anvisning. Hvis bestemmelserne i 10 ikke overholdes af grundejeren, kan afhentning udelades. Hvis afhentning udelades på grund af manglende overholdelse, skal grundejeren orienteres om, hvorfor afhentning ikke er sket. Papiraffald, der ikke medtages ved den ordinære afhentning på grund af manglende overholdelse, vil blive hentet ved den næste ordinære afhentning, hvis forholdene hos borgeren/grundejeren, der forhindrede afhentning, er bragt i orden. 11 Ordning for papaffald 11.1 Hvad er papaffald Papaffald er rene og tørre papmaterialer, som er velegnet til genanvendelse. Ved papaffald forstås eksempelvis: Papemballager Bølgepap Karton Paprør fra toilet- og køkkenruller Pap må ikke være plastbelagt, fx. Mælke- og juicekartoner. Pizzabakker eller andet snavset pap er ikke egnet til genanvendelse. Kommunalbestyrelsen afgør i tvivlstilfælde, hvad der er papaffald Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere samt haveforeninger i Ballerup Kommune. 10

11 11.3 Beskrivelse af ordningen Ordningen er tilrettelagt som en indsamlingsordning i form af en hente- og en bringeordning. Etageejendomme/boligselskaber og haveforeninger: Bringeordning, hvor borgere afleverer papaffald i containere på opsamlingspladser i ejendomme, der er med i den kommunale ordning. I ejendomme med fælles opsamlingsplads skal grundejeren oplyse kommunen om navn og telefonnummer på en kontaktperson, der har ansvaret for håndteringen af affaldet i bebyggelsen. Henteordning, hvor papaffald indsamles via den kommunale indsamlingsordning for storskrald, jf. 23. Genbrugsplads: Bringeordning, hvor borgere og grundejere samt haveforeninger bringer papaffald til beholder på en af de kommunale genbrugspladser i I/S Vestforbrændings interessentkommuner, jf. 15. Kommunen har mulighed for at give dispensation fra bestemmelserne i Beholdere Det påhviler grundejeren at benytte de af kommunen opstillede containere til papaffald. Ved afhentning af papaffald via den kommunale indsamlingsordning for storskrald, skal papaffaldet være sammenfoldet og bundet med snor, jf Kapacitet for beholdere Til opsamling af papaffald kan anvendes: 660 liter containere vippecontainere Kommunen afgør, om en beholder er overfyldt. Kommunen tilser, at der er tilstrækkelige kapacitet til at aflevere papaffaldet. Såfremt kapaciteten er utilstrækkelig, skal grundejeren meddele dette til kommunen, der vil sørge for, at den nødvendige kapacitet bliver tilvejebragt. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunen, efter forudgående skriftlig advarsel, tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås Anbringelse af beholdere 11

12 Grundejeren skal placere containere således, at det er let tilgængeligt og synligt for afhentning. I tvivlstilfælde afgøres det af kommunen om beholderen står let tilgængeligt og synligt. Papaffaldet skal stilles ud inden kl på afhentningsdagen og placeres i skel hvis dette er mod kørevej ellers umiddelbart mod vej, hvor storskraldsvognen kører. I tvivlstilfælde følges kommunens anvisning. Kommunen kan stille yderligere krav til placering, hvor lokale forhold nødvendiggør dette Anvendelse og fyldning af beholdere Containere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt. Såfremt at containerkapaciteten ikke er stor nok, kontaktes kommunen Renholdelse af beholdere Grundejere er forpligtet til at renholde beholdere, så der ikke opstår uhygiejniske forhold eller andre problemer ved afhentningen. Kommunen afgør om beholdere er rene Afhentning af papaffald Kommunen fastsætter frekvens for afhentning af papaffald. Der kan undtagelsesvist ske ændringer i tømningsdagene og tømningstidspunkterne på grund af fx trafikproblemer eller nedbrud af materiellet. Kommunen orienterer løbende om driftsproblemer på hjemmesiden Der kan ved helligdage ske forskydninger i tømningsdagene. Ændrede tømmedage som følge af helligdage vil blive annonceret. Indtil affald afhentes, skal grundejeren opbevare affaldet på egen grund, medmindre kommunen giver anden anvisning. Hvis bestemmelserne i 11 ikke overholdes af grundejeren, kan afhentning udelades. Hvis afhentning udelades på grund af manglende overholdelse, skal grundejeren orienteres om, hvorfor afhentning ikke er sket. Papaffald, der ikke medtages ved den ordinære afhentning på grund af manglende overholdelse, vil blive hentet ved den næste ordinære afhentning, hvis forholdene hos borgeren/grundejeren, der forhindrede afhentning, er bragt i orden. 12 Ordning for glasemballageaffald 12.1 Hvad er glasemballageaffald Glasemballageaffald er emballageaffald af glas, der er omfattet af definitionen på emballageaffald i emballagebekendtgørelsen. 12

13 Ved glasemballageaffald forstås alle typer tomme glasflasker og husholdningsglas m.v. samt skår heraf. Glasemballageaffald, er omfattet af en pantordning er undtaget fra ordningen for genanvendeligt glasemballageaffald. Affald, der ikke er omfattet: Plastflasker, porcelæn, keramik, hærdet glas, spejlglas, vinduesglas, el-pærer, lysstofrør, metal, plastlåg, hvide (ikke gennemsigtige) flasker, urene eller fyldte flasker og glas m.m. Kommunen afgør i tvivlstilfælde, hvad der er glasemballageaffald Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere samt haveforeninger i Ballerup Kommune Beskrivelse af ordningen Ordningen er tilrettelagt som en indsamlingsordning, i form af en hente- og en bringeordning. Etageejendomme/boligselskaber og haveforeninger: Bringeordning, hvor borgere afleverer glasemballageaffald i kuber centralt opstillet i ved etageejendomme/boligselskaber, butikker og ved grundejer- og haveforeninger. Henteordning, hvor glasemballageaffald indsamles fra den enkelte husstand via den kommunale indsamlingsordning for storskrald, jf. 23. Genbrugsplads: Bringeordning, hvor borgere og grundejere samt haveforeninger bringer glasemballageaffald til en af de kommunale genbrugspladser i I/S Vestforbrændings interessentkommuner, jf. 15. Kommunen har mulighed for at give dispensation fra bestemmelserne i Beholdere Det påhviler borgere at benytte de af kommunen opstillede kuber til glasemballageaffald. Kuberne ejes, tømmes og vedligeholdes af kommunen. Kommunen afgør, hvilke beholdertyper og størrelser, der opstilles på de forskellige lokaliteter. Glasemballageaffald, der indsamles via den kommunale indsamlingsordning for storskrald, skal opsamles i en tæt spand med hank (fx gulv- eller murspand). Max 10 kg. Spanden skal mærkes med et genbrugsmærke, hvis spanden skal returneres Kapacitet for beholdere 13

14 Kommunen tilser, at der er tilstrækkelige kubekapacitet til at aflevere glasemballageaffaldet. Såfremt borgere og grundejere finder kapaciteten utilstrækkelig, skal dette meddeles kommunen, der vil sørge for, at den nødvendige kapacitet bliver tilvejebragt. Kommunen afgør, om en beholder er overfyldt Anbringelse af beholdere Glasemballageaffald skal stilles ud inden kl på afhentningsdagen og skal placeres i skel hvis dette er mod kørevej ellers umiddelbart mod vej, hvor storskraldsvognen kører. I tvivlstilfælde følges kommunens anvisning. Kommunen kan stille yderligere krav til placering, hvor lokale forhold nødvendiggør dette Anvendelse og fyldning af beholdere Ved kuber til glasemballageaffald må der ikke efterlades affald i eller omkring kuben. Såfremt kuben er fyldt, skal glasemballageaffald tages retur af borgeren Afhentning af glasemballageaffald Kommunen fastsætter frekvens for afhentning af glasemballageaffald. Der kan undtagelsesvist ske ændringer i tømningsdagene og tømningstidspunkterne på grund af fx trafikproblemer eller nedbrud af materiellet. Kommunen orienterer løbende om driftsproblemer på hjemmesiden Der kan ved helligdage ske forskydninger i tømningsdagene. Ændrede tømmedage som følge af helligdage vil blive annonceret. Indtil affald afhentes, skal grundejeren opbevare affaldet på egen grund, medmindre kommunen giver anden anvisning. Ved overfyldning af spand så affald falder ud eller ved fejlsortering, tages affaldet ikke med. Hvis bestemmelserne i 12 ikke overholdes af grundejeren, kan afhentning udelades. Hvis afhentning udelades på grund af manglende overholdelse, skal grundejeren orienteres om, hvorfor afhentning ikke er sket. Glasemballageaffald, der ikke medtages ved den ordinære afhentning på grund af manglende overholdelse, vil blive hentet ved den næste ordinære afhentning, hvis forholdene hos borgeren/grundejeren, der forhindrede afhentning, er bragt i orden. 13 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald 13.1 Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald 14

15 Metalemballageaffald er emballageaffald af metal, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Ved genanvendeligt metalemballageaffald forstås alle typer tomme metalemballager i form af drikkevareemballager, konservesdåser m.v. Metalemballageaffald, der er omfattet af en pantordning, er undtaget fra ordningen for genanvendeligt metalemballageaffald. Affald, der ikke er omfattet: Urene eller fyldte metalemballager og metalemballager med indhold af farligt affald m.m. Kommunen afgør i tvivlstilfælde, hvad der er metalemballageaffald Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere samt haveforeninger i Ballerup Kommune Beskrivelse af ordningen Ordningen er tilrettelagt som en indsamlingsordning i form af en hente- og bringeordning. Bringeordning, hvor borgere afleverer metalemballageaffald i jern- og metalcontainere på opsamlingsplads i ejendommen. Haveforeninger med fælles opsamlingsplads, hvor der er opstillet en jern- og metalcontainer kan afleverer metalemballageaffald i containeren. Henteordning, hvor metalemballageaffald indsamles fra den enkelte husstand via den kommunale indsamlingsordning for storskrald, jf. 23. Genbrugsplads: Bringeordning, hvor borgere og grundejere samt haveforeninger bringer metalemballageaffald til en af de kommunale genbrugspladser i I/S Vestforbrændings interessentkommuner, jf. 15. Kommunen har mulighed for at give dispensation fra bestemmelserne i Beholdere Metalemballageaffald, der indsamles via den kommunale indsamlingsordning for storskrald, skal opsamles i en tæt spand med hank (fx gulv- eller murspand). Max 10 kg. Spanden skal mærkes med et genbrugsmærke, hvis spanden skal returneres Kapacitet for beholdere Kommunen afgør, om en beholder er overfyldt. 15

16 13.6 Anbringelse af beholdere Metalemballageaffaldet skal placeres således, at det er let tilgængeligt og synligt for afhentning. I tvivlstilfælde afgøres det af kommunen om affaldet står let tilgængeligt og synligt. Metalemballageaffald skal stilles ud inden kl på afhentningsdagen og skal placeres i skel hvis dette er mod kørevej ellers umiddelbart mod vej, hvor storskraldsvognen kører. I tvivlstilfælde følges kommunalbestyrelsens anvisning. Kommunen kan stille yderligere krav til placering, hvor lokale forhold nødvendiggør dette Afhentning af genanvendeligt metalemballageaffald Kommunen fastsætter frekvens for afhentning af metalemballageaffald. Der kan undtagelsesvist ske ændringer i tømningsdagene og tømningstidspunkterne på grund af fx trafikproblemer eller nedbrud af materiellet. Kommunen orienterer løbende om driftsproblemer på hjemmesiden Der kan ved helligdage ske forskydninger i tømningsdagene. Ændrede tømmedage som følge af helligdage vil blive annonceret. Indtil affald afhentes, skal grundejeren opbevare affaldet på egen grund, medmindre kommunen giver anden anvisning. Ved overfyldning af spand så affald falder ud eller ved fejlsortering, tages affaldet ikke med. Hvis bestemmelserne i 13 ikke overholdes af borgeren/grundejeren, kan afhentning udelades. Hvis afhentning udelades på grund af manglende overholdelse, skal grundejeren orienteres om, hvorfor afhentning ikke er sket. Metalemballageaffald, der ikke medtages ved den ordinære afhentning på grund af manglende overholdelse, vil blive hentet ved den næste ordinære afhentning, hvis forholdene hos borgeren/grundejeren, der forhindrede afhentning, er bragt i orden. 14 Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald 14.1 Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald Plastemballageaffald er emballageaffald af plast, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Ved genanvendeligt plastemballageaffald forstås eksempelvis: Plastflasker til drikkevarer Øvrige plastflasker og -dunke 16

17 Bøtter og spande af plast Plastkasser Plastemballage er normalt mærket med en genbrugstrekant. I midten af trekanten er et nummer og en forkortelse for de mest almindelige emballagetyper, der med fordel kan genanvendes: Plasttype Anvendelse Egenskaber Omfattet af ordning 01: PET klare engangsflasker til læskedrikke 02. HDPE High Density PolyEthylen Hård, genanvendelig JA Fx Spande, flasker, dunke Hård, genanvendelig Blød ikkegenanvendelig 03: PVC NEJ se 19 04: LDPE Low Density PolyEthylen Fx plastfolier, poser og sække Blød, genanvendelig 05: PP Polypropylen Fx flasker og dunke Hård, genanvendelig JA 06: EPS Ekspanderet PolyStyren Fx skumplastkasser til grøntsager Affald, der ikke er omfattet: Urene eller fyldte plastemballager og plastemballager med indhold af farligt affald m.m. PVC-affald er ikke omfattet af denne ordning, se 16. Kommunen afgør i tvivlstilfælde, hvad der er plastemballageaffald Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere samt haveforeninger i Ballerup Kommune Beskrivelse af ordningen Ordningen er tilrettelagt som en indsamlingsordning i form af en bringeordning. Genbrugsplads: Bringeordning, hvor borgere og grundejere samt haveforeninger bringer genanvendeligt plastemballageaffald til på en af de kommunale genbrugspladser i I/S Vestforbrændings interessentkommuner, jf. 15. Kommunen har mulighed for at give dispensation fra bestemmelserne i 14. JA JA NEJ 15 Ordning for genbrugspladser Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugspladser til modtagelse af affald Hvem gælder ordningen for 17

18 Genbrugspladserne er forbeholdt borgere, grundejere og virksomheder i I/S Vestforbrændings interessentkommuner Adgang til genbrugspladserne Borgere, grundejere, haveforeninger og virksomheder kan benytte alle genbrugspladser beliggende i I/S Vestforbrændings interessentkommuner, dog undtaget genbrugspladser beliggende i Københavns Kommune. Køretøjer (med en tilladt totalvægt på maksimalt kg) med tilhørende trailer har adgang til genbrugspladserne. Forud for benyttelse af genbrugspladserne skal borgere og grundejere, hvis genbrugspladsens pladspersonale anmoder om det, dokumentere, at denne er bosiddende eller grundejer i en af Vestforbrændings interessentkommuner. Dokumentation kan eksempelvis være sundhedskort el.lign Sortering på genbrugspladserne På genbrugspladserne kan borgere og grundejere aflevere affald sorteret i de affaldsfraktioner, som forefindes på genbrugspladserne. Undtaget herfra er dog: Dagrenovation og andet let fordærveligt affald Radioaktivt affald Eksplosivt affald Klinisk risikoaffald På nogle genbrugspladser modtages endvidere ikke: Medicinaffald Støvende asbest Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugspladserne. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges. Klare sække med genanvendelige affaldsfraktioner, fx haveaffald, pap, glas m.v. skal tømmes, og sækkene skal enten genbruges, afleveres til genanvendelse hvis sækkene er rene, ellers bortskaffes til forbrændingsegnet affald. Der kan af kapacitetsmæssige årsager være mængdebegrænsninger for udvalgte fraktioner. Disse kan variere over tid og fra en genbrugsplads il en anden i I/S Vestforbrændings interessentkommuner. Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladserne skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges. 16 Ordning for PVC-affald 16.1 Hvad er PVC-affald PVC-affald skal sorteres i genanvendeligt PVC og ikke-genanvendeligt PVC. Affald mærket med * er byggeaffald. 18

19 Ved genanvendeligt PVC-affald forstås produkter af hård PVC, eksempelvis: Rør* Nedløbsrør, tagrender* Vinduer, døre og paneler* Elektrikerrør og kabelkanaler* Tagplader, herunder trapezplader* Ved ikke-genanvendeligt PVC-affald forstås produkter af PVC, der ikke egner sig til genanvendelse, eksempelvis: Vinylgulve og vinylvægbeklædning* Bløde paneler og fodlister* Persienner Havebassiner og havebassinfolier Badebolde, badedyr, svømmevinger o.lign. Legetøj af PVC Haveslanger, trykluftslanger, ventilationsslanger o.lign. Kabler og ledninger, hvor metalindholdet ikke genvindes Græsplænekanter og plastbelagte trådhegn Skriveunderlag, dækservietter og kontorstoleunderlag Tagfolier Kunstlæder fra møbler og bruseforhæng Regntøj og gummistøvler Teltbunde Måtter og måttebagsider Kufferter og tasker Vugge- og sengeunderlag, vandsenge og puslepuder Altankasser og blomsterkasser Kælke Toiletsæder, toiletcisterner, tætningslister Grammofonplader Kommunen afgør i tvivlstilfælde, hvad der er henholdsvis genanvendeligt PVC-affald og ikke-genanvendeligt PVC-affald Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere samt haveforeninger i Ballerup Kommune Beskrivelse af ordningen Ordningen er tilrettelagt som en indsamlingsordning i form af en hente- og en bringeordning. Bringeordning, hvor borgere bringer ikke-genanvendeligt PVC-affald til fælles opsamlingsplads, hvor affaldet afleveres i containeren for deponi. 19

20 Henteordning, hvor ikke-genanvendeligt PVC-affald indsamles fra den enkelte husstand via den kommunale indsamlingsordning for storskrald, jf. 23. Gælder ikke PVC-affald som er byggeaffald. Se 19.1, hvor byggeaffaldet mærket med stjerne. Genbrugsplads: Bringeordning, hvor borgere og grundejere samt haveforeninger bringer PVC-affald til en af de kommunale genbrugspladser i I/S Vestforbrændings interessentkommuner. Kommunen har mulighed for at give dispensation fra bestemmelserne i Beholdere Ikke-genanvendeligt PVC-affald indsamles via den kommunale indsamlingsordning for storskrald. PVC-affaldet skal i klare sække og sækken skal tydeligt mærkes:pvcaffald Anbringelse af beholdere Ikke genanvendeligt PVC-affald skal stilles ud inden kl på afhentningsdagen og skal placeres i skel hvis dette er mod kørevej ellers umiddelbart mod vej, hvor storskraldsvognen kører. I tvivlstilfælde følges kommunens anvisning. Kommunen kan stille yderligere krav til placering, hvor lokale forhold nødvendiggør dette Afhentning af ikke-genanvendeligt PVC-affald Kommunen fastsætter frekvens for afhentning af ikke-genanvendeligt PVC-affald. Der kan undtagelsesvist ske ændringer i tømningsdagene og tømningstidspunkterne på grund af fx trafikproblemer eller nedbrud af materiellet. Kommunen orienterer løbende om driftsproblemer på hjemmesiden Der kan ved helligdage ske forskydninger i tømningsdagene. Ændrede tømmedage som følge af helligdage vil blive annonceret. Indtil affald afhentes, skal grundejeren opbevare affaldet på egen grund, medmindre kommunen giver anden anvisning. Hvis bestemmelserne i 16 ikke overholdes af borgeren/grundejeren, kan afhentning udelades. Hvis afhentning udelades på grund af manglende overholdelse, skal grundejeren orienteres om, hvorfor afhentning ikke er sket. Ikke-genanvendeligt PVC-affald, der ikke medtages ved den ordinære afhentning på grund af manglende overholdelse, vil blive hentet ved den næste ordinære afhentning, hvis forholdene hos borgeren/grundejeren, der forhindrede afhentning, er bragt i orden. 17 Ordning for imprægneret træ 20

21 17.1 Hvad er imprægneret træ Ved imprægneret træ forstås kasseret træ, der er behandlet med imprægneringsmidler indeholdende f.eks. krom, kobber, tin, bor, arsen eller kreosot. Imprægneret træ er typisk: Plankeværk og hegnspæle Træ fra udhuse og carporte Udvendige døre og vinduer Taginddækning Træfliser Sandkasser og andet træ på legepladser Træ, der er beskyttet med træbeskyttelse Kommunen afgør i tvivlstilfælde, hvad der er imprægneret træ Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere samt haveforeninger i Ballerup Kommune Beskrivelse af ordningen Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling. Ordningen er tilrettelagt som en indsamlingsordning i form af en bringeordning. Genbrugspladsen: Bringeordning, hvor borgere og grundejere samt haveforeninger bringer imprægneret træ til en af de kommunale genbrugspladser i I/S Vestforbrændings interessentkommuner, jf. 15. Kommunen har mulighed for at give dispensation fra bestemmelserne i Ordning for farligt affald 18.1 Hvad er farligt affald Farligt affald er affald, som er opført på og markeret som farligt affald i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over farligt (EAK-koder), og som udviser egenskaber som angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald. Ved farligt affald forstås eksempelvis: Spraydåser Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser Lim Plante- og skadedyrsbekæmpelsesmidler Træbeskyttelsesmidler Olie, oliefiltre, fedt og benzinprodukter Fotokemikalier 21

22 Vaske- og rengøringsmidler, herunder afløbsrens, afkalkningsmidler, ovnrens og lignende Syrer Terpentin, acetone og lignende opløsningsmidler Kølervæske Kanyler i kanylebokse, medicin og emballager med medicinrester Kviksølvtermometre og andet kviksølvholdigt affald Basisk affald Bærbare batterier Blyakkumulatorer Lysstofrør, lavenergipærer, kviksølvtermometre og andet kviksølvholdigt affald Småt elektronik Kunstgødning Mineraluld Asbest Eksplosive stoffer og ammunition skal afleveres til politiet. Radioaktive stoffer Kasserede røgalarmer med radioaktiv kilde, kan bortskaffes via dagrenovationen, såfremt der højest bortskaffes 3 stk. (kategori 2-røgalarmer). Bortskaffelse af flere end 3 røgalarmer skal de retur til leverandøren eller afleveres til Forskningscenter Risø, jf. Bekendtgørelse 154 af 6. marts 1990 om røgdetektorer og forbrugerartikler indeholdende radioaktive stoffer. Kommunen afgør i tvivlstilfælde, hvad der er farligt affald Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere samt haveforeninger i Ballerup Kommune Beskrivelse af ordningen Ordningen er tilrettelagt som en indsamlingsordning, i form af en bringeordnng. Genbrugsplads: Det påhviler borgere og grundejere samt haveforeninger at aflevere farligt affald på en genbrugsplads i I/S Vestforbrændings interessentkommuner, jf. 15. Farligt affald skal håndteres miljømæssigt forsvarligt og må ikke hældes i kloakken. Farligt affald skal så vidt muligt afleveres i originalemballagen. Alternativt kan anden velegnet emballage, forsynet med påskrift om indholdets art, anvendes. Efter godkendelse af kommunen kan farligt affald afleveres til et særligt indrettet og aflåst affaldsrum el.lign. i bebyggelsen. Farligt affald kan opsamles i en foret 660 liter minicontainer eller i 200 liter lågfade. 22

23 Affaldsrum el.lign. skal indrettes efter kommunalbestyrelsens retningslinjer. I ejendomme med affaldsrum, miljøskabe el.lign. skal grundejeren oplyse kommunen om navn og telefonnummer på en kontaktperson, der har ansvaret for håndteringen af det farlige affald i bebyggelsen. Alle former for farligt affald, der typisk fremkommer i en privat husstand, skal kunne modtages. Det farlige affald sorteres som minimum i følgende fraktioner: Bærbare batterier Kviksølvholdige lyskilder Småt elektronik Bekæmpelses- og giftmidler fra have/husholdning Malingsrester, terpentin m.m. Spildolie Andet Kommunen har mulighed for at give dispensation fra bestemmelserne i Renholdelse af beholdere Grundejere er forpligtet til at renholde affaldsrum, miljøskabe, beholdere el. lign. så der ikke opstår forurening eller andre problemer ved afhentningen. Kommunen afgør om affaldsrum, miljøskabe, beholdere er rene Afhentning af farligt affald I ejendomme med affaldsrum, miljøskabe, beholdere el. lign. afhentes farligt affald efter aftale med kommunen. Ved afhentning af farligt affald kvitteres for afhentningen. Kvitteringer opbevares af grundejeren/boligselskabets kontaktperson og forevises kommunen på forlangende Øvrige ordninger Borgere og grundejere kan også aflevere medicinrester og kanyler på apoteker. Bærbare batterier afleveres i henhold til Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) 19.1 Hvad er WEEE WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og er defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen. WEEE er et begreb der stammer fra EU's WEEE direktiv og betyder: Waste Electrical and Electronic Equipment. 23

24 Ved affald af elektrisk og elektronisk udstyr forstås i hovedsagen alle produkter, som virker ved en elektrisk strøm i form af batterier og/eller ledning: Store husholdningsapparater, f.eks. vaskemaskiner, tørretumblere, elkomfurer, mikrobølgeovne, elradiatorer Kølemøbler, herunder køleskabe, frysere, klimaanlæg/aircondition, affugtningsudstyr, varmepumper, fadølsanlæg Små husholdningsapparater, f.eks. mikrobølgeovne, emhætter, brødristere, kaffemaskiner, elektriske knive, støvsugere, computere uden skærme, telefoner, stereoanlæg, højttalere, video- og dvd-afspillere, kameraer, musikinstrumenter, el-værktøj, elektriske græsslåmaskiner, elektronisk legetøj, elektronisk sportsudstyr, hårtørrere, elektriske tandbørster, barbermaskiner, ure, vægte, tyveri- og brandalarmer, måleudstyr Skærme og monitorer, f.eks. fjernsyn, fladskærme, LCD-fotorammer, bærbare computere, notebooks Lyskilder, f.eks. lysstofrør, elsparepærer, halogenlamper m.fl. Ordningen for affald af elektrisk og elektronisk udstyr omfatter ikke udstyr, som indeholder radioaktive stoffer, herunder røgdetektorer. Ordningen gælder heller ikke elektrisk og elektronisk udstyr, der kan være inficeret. Kommunen afgør i tvivlstilfælde, hvad der er elektrisk og elektronisk udstyr Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere samt haveforeninger i Ballerup Kommune Beskrivelse af ordningen WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse og afleveres til den kommunale ordning. Ordningen er tilrettelagt som en indsamlingsordning i form af en hente- og en bringeordning. Etageejendomme/boligselskaber og haveforeninger: Bringeordning, hvor borgere afleverer affald af elektrisk og elektronisk udstyr på en fælles opsamlingsplads i ejendommen. Lyskilder og småt elektronik afleveres til miljøskabe, affaldsrum, el. lign., hvor ejendommen har en ordning for farligt affald, jf. 18. Afhentning foregår efter behov på faste tømningsdage via den kommunale indsamlingsordning. Har ejendommen ingen ordning for farligt affald, afleveres lyskilder og småt elektronisk udstyr på genbrugspladsen. Haveforeninger, der har en fælles opsamlingsplads, kan få opstillet en container til opsamling af elektrisk og elektronisk udstyr. Henteordning, hvor elektrisk og elektronisk udstyr indsamles ved den enkelte husstand via den kommunale indsamlingsordning for storskrald, jf

25 Lysstofrør og energisparepærer skal dog afleveres på en af de kommunale genbrugspladser i I/S Vestforbrændings interessentkommuner. Småt elektronisk udstyr afhentes samtidig med afhentning af dagrenovation. Genbrugsplads: Bringeordning, hvor borgere og grundejere samt haveforeninger bringer affaldet til en af de kommunale genbrugspladser i I/S Vestforbrændings interessentkommuner. WEEE skal udsorteres i følgende fraktioner: Store husholdningsapparater Kølemøbler Små husholdningsapparater Skærme & monitorer Lyskilder Kølemøbler må ikke indeholde madvarer. Elektrisk og elektronisk udstyr skal håndteres, så der ikke opstår beskadigelse af produkterne. Kommunen har mulighed for at give dispensation fra bestemmelserne i Beholdere Kommunen leverer og betaler for beholdere og bure er ansvarlig for vedligeholdelse af materiellet. Småt elektronisk udstyr, fx mobiltelefoner, mp3 afspillere, håndholdt legetøj og elektroniske postkort m.m., kan afleveres i en åben og klar 4 liter plastpose oven på låget af beholder eller sækkestativ for dagrenovation Anbringelse af beholdere Grundejeren skal placere elektrisk og elektronisk udstyr således, at det er let tilgængeligt og synligt for afhentning. I tvivlstilfælde afgøres det af kommunen om affaldet står let tilgængeligt og synligt. Elektrisk og elektronisk udstyr skal stilles ud inden kl på afhentningsdagen og skal placeres i skel hvis dette er mod kørevej ellers umiddelbart mod vej, hvor storskraldsvognen kører. I tvivlstilfælde følges kommunens anvisning. Kommunen kan stille yderligere krav til placering, hvor lokale forhold nødvendiggør dette Afhentning af WEEE Kommunen fastsætter frekvens for afhentning af elektrisk og elektronisk udstyr. 25

26 Der kan undtagelsesvist ske ændringer i tømningsdagene og tømningstidspunkterne på grund af fx trafikproblemer eller nedbrud af materiellet. Kommunen orienterer løbende om driftsproblemer på hjemmesiden Der kan ved helligdage ske forskydninger i tømningsdagene. Ændrede tømmedage som følge af helligdage vil blive annonceret. Indtil affald afhentes, skal grundejeren opbevare affaldet på egen grund, medmindre kommunen giver anden anvisning. Hvis bestemmelserne i 19 ikke overholdes af borgeren/grundejeren, kan afhentning udelades. Hvis afhentning udelades på grund af manglende overholdelse, skal grundejeren orienteres om, hvorfor afhentning ikke er sket. Elektrisk og elektronisk udstyr, der ikke medtages ved den ordinære afhentning på grund af manglende overholdelse, vil blive hentet ved den næste ordinære afhentning, hvis forholdene hos borgeren/grundejeren, der forhindrede afhentning, er bragt i orden Øvrige ordninger Enhver kan aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder at modtage affaldet. 20 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer 20.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer Bærbare batterier og akkumulatorer er efter affaldsbekendtgørelsen defineret som ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt, og ikke er et industribatteri eller en industriak - kumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator. Kommunen afgør i tvivlstilfælde, hvad der er bærbare batterier og akkumulatorer Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere samt haveforeninger i Ballerup Kommune Beskrivelse af ordningen Ordningen er tilrettelagt som en indsamlingsordning i form af en hente- og en bringeordning. Bringeordning, hvor borgere afleverer udtjente bærbare batterier i affaldsrum, miljøskabe el. lign, jf. 18. Akkumulatorer kan afleveres i affaldsrum, miljøskabe el.lign., hvor ejendommen har en ordning for farligt affald, jf. 18. Har ejendommen ingen ordning for farligt affald, afleveres akkumulatorer på genbrugspladsen. 26

27 Henteordning, hvor udtjente bærbare batterier indsamles fra den enkelte husstand via den kommunale indsamlingsordning for dagrenovation., jf. 9. Akkumulatorer er ikke omfattet af denne indsamlingsordning. Genbrugsplads: Bringeordning, hvor borgere og grundejere samt haveforeninger bringer affaldet til en af de kommunale genbrugspladser i I/S Vestforbrændings interessentkommuner. Små batterier kan også afleveres i visse butikker og farvehandlere i kommunen. Se kommunens hjemmeside. Kommunen har mulighed for at give dispensation fra bestemmelserne i Beholdere De udtjente batterier kan afleveres i en åben og klar 4 liter plastpose oven på låget af beholder eller sækkestativ for dagrenovation. 21 Ordning for bygge- og anlægsaffald 21.1 Hvad er bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder). Ved bygge- og anlægsaffald forstås eksempelvis: Natursten, f.eks. granit og flint Uglaseret tegl (mur- og tagsten) Beton Blandinger af materialer af natursten, uglaseret tegl og beton Jern og metal Gips Stenuld Jord Forurenet bygge- og anlægsaffald omfatter eksempelvis: Asfalt Blandinger af beton og asfalt. Imprægneret træ Støvende asbest Mineraluld PCB-holdigt affald Affaldet må ikke være inficeret med skimmelsvamp. Ved angreb af skimmelsvamp skal affaldet deponeres eller forbrændes. Med uforurenet menes, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at affaldet ikke indeholder forurenede materialer eller stoffer i et sådant omfang eller af en sådan art og koncentration, at genanvendelsen af affaldet kan have skadelig 27

28 virkning på miljøet eller menneskers sundhed. Det betyder, eksempelvis, at affaldet ikke må indeholde rester af PCB-fugemasse, tjære, sod eller andre forurenende stoffer. Kommunen afgør i tvivlstilfælde, hvad der er uforurenet bygge- og anlægsaffald Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere samt haveforeninger i Ballerup Kommune Beskrivelse af ordningen Ordningen er en anvisningsordning. Anvisningen gælder dog ikke jord, som skal følge reglerne i regulativ for jord. Det påhviler borgere og grundejere i kommunen at kildesortere bygge- og anlægsaffald og sikre korrekt behandling. Affaldet skal sorteres i de i 21.1 nævnte fraktioner. Ved samlede mængder under 1 ton kan kildesortering undlades. Borgere og grundejere skal aflevere affaldet på de modtageanlæg, som kommunen anviser til. Der skal på kommunalbestyrelsens anmodning afgives fyldestgørende oplysninger om mængden og arten af frembragt og bortskaffet affald, og der skal kunne fremvises dokumentation for benyttet indsamler eller transportør. Genbrugsplads: Bringeordning, hvor borgere og grundejere samt haveforeninger kan aflevere mindre mængder uforurenet bygge- og anlægsaffald på en af de kommunale genbrugspladser i I/S Vestforbrændings interessentkommuner, jf. 15. Kommunen har mulighed for at give dispensation fra bestemmelserne i Ordning for haveaffald 22.1 Hvad er haveaffald Haveaffald er organisk affald, der naturligt fremkommer ved havearbejde. Ved haveaffald forstås eksempelvis: Grene, buske og stauder Afklippet græs og blade Blomster Nedfaldsfrugt Ukrudt Affald, der ikke er omfattet: 28

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST. Særlig del

Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST. Særlig del Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST Særlig del 19. AUGUST 2010 1 Indhold 12 Ordning for dagrenovation 7 12.1 Hvad er dagrenovation 7 12.2 Hvem gælder ordningen for 7 12.3 Beskrivelse

Læs mere

Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse... 4 8 Ikrafttrædelse...

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Gældende fra 28.2.2012 I. Generel del... 6 1 Formål... 6 2 Lovgrundlag... 6 3 Definitioner... 6 4 Gebyrer... 7 Særgebyr... 7 5 Klage m.v.... 7 6 Overtrædelse

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 03-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 10-06-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 18. oktober 2011 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 INDHOLD 1 Formål...5 2 Lovgrundlag...5 3 Definitioner...5 4 Gebyrer...5 5 Klage m.v...6 6 Overtrædelse og straf...6 7 Bemyndigelse...6 8 Ikrafttrædelse...6

Læs mere

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 24-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 30-01-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9 Overtrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 DEFINITIONER... 3 4 GEBYRER... 3 5 KLAGE... 4 6 OVERTRÆDELSE OG STRAF... 4 7 BEMYNDIGELSE... 4 8

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Udkast AUGUST 2011 1 INDHOLD 1 Formål... 7 2 Lovgrundlag... 7 3 Definitioner... 7 4 Gebyrer... 9 5 Klage m.v.... 10 6 Overtrædelse og straf... 10 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8

Læs mere

Stevns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Stevns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Stevns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 07-03-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ringsted Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringsted Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringsted Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-02-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I GENEREL DEL 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Regulativets gyldighedsområde 3 4 Definitioner 4 5 Pligter og rettigheder 5 6 Opbevaring af affald 6 7

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse

Læs mere

Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 27-03-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013. Helsingør Kommune. Regulativ for husholdningsaffald. Juni 2013

Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013. Helsingør Kommune. Regulativ for husholdningsaffald. Juni 2013 Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013 Helsingør Kommune Regulativ for husholdningsaffald Juni 2013 Udarbejdet af: Helsingør Kommune Center for Teknik og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Helsingør

Læs mere

Faxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Faxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Faxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Odsherred Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odsherred Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odsherred Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2015 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

Sorteringsvejledning for affald og genbrug

Sorteringsvejledning for affald og genbrug Aske (i lukket pose) Aviser Papir Baljer, plast Stort plast Barbermaskine (defekt) Batterier (i en pose oven på låget) Batterier Bestik (metal) Blade (ugeblade m.m.) Papir Bobleplast Plastfolie Boremaskine

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Familiens affalds - og Genbrugshæfte

Familiens affalds - og Genbrugshæfte Familiens affalds - og Genbrugshæfte august 2012 til beboerne i tranemosegård afd. 12 Dette hæfte skal hjælpe dig med at sortere og fordele dit genbrug sam komme af med dit affald på den rigtige måde.

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 07-02-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Brønderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Brønderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Brønderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 15-02-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-03-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen.

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Bilag 1: Forslag til tillæg 4, til Ringsted Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, incl. 2 bilag. Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Særlige bestemmelser for aflevering af mindre

Læs mere

Sorteringsvejledning 2013

Sorteringsvejledning 2013 Sorteringsvejledning 2013 App Akkumulatorer Apotekerordning Asbestholdigt affald Batterier Bekæmpelsesmidler Bestiller ordning Aalborg Forsyning, Renovation har nu også en Skidt App: Hjælp os med at holde

Læs mere

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv KR? MINIGUIDE NULskrald mindre affald mere liv Guiden omhandler ikke alt affald, men de mest almindelige typer. På de sidste sider kan du selv notere gode råd, og så kan du til enhver tid få hurtige svar

Læs mere

Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Frederikssund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikssund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikssund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 26-06-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Oktober 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne 01.10.2012 - www.skidt.dk Regulativ for husholdningsaffald Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Affaldsløsninger. 8. oktober 2014

Affaldsløsninger. 8. oktober 2014 Affaldsløsninger 8. oktober 2014 Indhold Rapport for Poul Tarp A/S...2 Rapport for SeerupIT ApS...4 Rapport for SeerupIT ApS...5 Rapport for Grontmij...7 Rapport for Logimatic...9 Rapport for Orbicon...

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST 1 INDHOLD 1 Formål m.v.... 4 2 Lovgrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Registrering af udenlandske virksomheder... 7 5 Gebyrer... 7 6 Klage

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle Affaldshæfte 2015 Flasker fyldes mange gange De fleste hele flasker skylles grundigt og fyldes op igen. En flaske kan bruges op til 25 gange, før man er nødt til at smelte dem om. Skår og konservesglas

Læs mere

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Vesthimmerlands Kommune November 2010 Regulativ for husholdningsaffald Side 1 af 34 Indholdsfortegnelse Standardregulativ for husholdningsaffald... 5 I. Generel del...

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD HELSINGØR KOMMUNE

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD HELSINGØR KOMMUNE REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD HELSINGØR KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generel del... 5 1 Formål... 5 2 Lovgrundlag... 5 3 Definitioner... 5 4 Ordninger... 9 5 Pligter og rettigheder...

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Her er hvad Miljøgården modtager

Her er hvad Miljøgården modtager Her er hvad Miljøgården modtager Små Batterier kan leveres ved vores siloer Alkaline, lithium, knapcelle, brunstensbatterier og genopladelige batterier. Dæk Dæk med/uden fælge. Dækkene skal være rene og

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-09-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Billund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Billund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Billund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-11-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Vend bladet og få din helt egen sorteringsguide XTRA! Genbrug. put støv og aske i lukkede poser. det Skal også sorteres

Vend bladet og få din helt egen sorteringsguide XTRA! Genbrug. put støv og aske i lukkede poser. det Skal også sorteres nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2014 AFFALD KBH Vend bladet og få din helt egen sorteringsguide XTRA! go grillvane put støv og aske i lukkede poser LÆS MERE PÅ SIDE 2 det Skal også sorteres LÆS

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Godkendt den Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v....4 2 Lovgrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Gebyrer...7 5 Klage m.v....7 6 Overtrædelse og straf...7 7 Bemyndigelse...7

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Regulativændringer - 2015 - Husholdningsaffaldsregulativ

Regulativændringer - 2015 - Husholdningsaffaldsregulativ Regulativændringer - 2015 - Husholdningsaffaldsregulativ Præcisering af definition: Punkterne er inddelt efter relevans Ændret beskrivelsen af SØNDERBORG FORSYNING Specificeret forskellen på container

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Hjørring Kommune Miljø- og Naturkontoret Regulativ for husholdningsaffald Hjørring Kommune Indholdsfortegnelse: side 1 Formål..........................................................................

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

På listen nedenfor kan du se, hvilke ting der hører til i hvilken sortering. Du kan også få information om, hvordan sorteringerne bliver genanvendt.

På listen nedenfor kan du se, hvilke ting der hører til i hvilken sortering. Du kan også få information om, hvordan sorteringerne bliver genanvendt. Sorter dit affald På vores genbrugspladser er der store blå skilte på alle containerne. Skiltene har et nummer og en tekst om sorteringen af de forskellige slags affald. Nummeret er den nemmeste måde at

Læs mere

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5 Affaldshåndbog 2014 erhverv Affald er fremtidens råstof og du er leverandøren Affald er i et moderne samfund en vigtig og dyrebar ressource. EU forudsiger,

Læs mere

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D 1 Indledning Før jeg lavede opgaven, vidste jeg godt at det var forkert at smide med affald, og at det er godt at genbruge. Men emnet har fået mig til at åbne

Læs mere

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Brændbart Aviser & blade Adgangsvejen Selvbetjening Haveaffald Storskrald Glas & flasker Genbrugsplads Problemaffald Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

gladsaxe.dk Dit affald her får du svar

gladsaxe.dk Dit affald her får du svar gladsaxe.dk Dit affald her får du svar Information om Gladsaxe Kommunes affaldsordninger 2007 1 Indholdsfortegnelse 5 Dagrenovation 9 Hjemmekompost 11 Papir, flasker og glas 12 Affaldsvejviser 15 Haveaffald

Læs mere

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald 1 Dagsorden Præsentation Dagrenovation og genbrug Containerpladserne Øvrige anlæg Farligt affald 2 Affald og genanvendelse Landbrug kan være med i Sønderborg Affalds genbrugsordning, hvis følgende er opfyldt

Læs mere

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden Erhverv på de kommunale genbrugspladser 2012 1 www.renovest.dk Værdifuld viden AARS GENBRUGSPLADS LØGSTØR GENBRUGSPLADS Dybvad Mølle Vej 1, 9600 Aars Mandag - fredag... kl. 07.00-17.00 Lørdag... kl. 09.00-15.00

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald

Regulativ for erhvervsaffald Regulativ for erhvervsaffald Hjørring Kommune Teknik- og Miljøområdet Regulativ for erhvervsaffald Hjørring Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Formål m.v......................................................................

Læs mere

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere

Hvad er klinisk risikoaffald?

Hvad er klinisk risikoaffald? Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning for klinisk

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

Regulativ for Erhvervsaffald

Regulativ for Erhvervsaffald Regulativ for Erhvervsaffald Orientering Fredericia Kommunes Affaldssystem tager udgangspunkt i kildesortering og genanvendelse, d.v.s. at erhvervsvirksomhederne selv sorterer deres affald i følgende dele:

Læs mere

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ STYR PÅ MILJØET I DIN BUTIK HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ FLERE KUNDER SPAR PENGE UNDGÅ BØDER OG PROBLEMER MED MYNDIGHEDER HAV DET GODT NÅR DU ER PÅ ARBEJDE FÅ RÅDGIVNING INDLEDNING 3 FÅ STYR

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Jordregulativ for Hillerød Kommune

Jordregulativ for Hillerød Kommune Jordregulativ for Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 formål, lovgrundlag m.v. 1.1 Formål 1.2 Lovgrundlag 1.3 Definitioner 1.4 Gyldigheds- og anvendelsesområde Kapitel 2 - affaldshåndtering

Læs mere

ANHOLT INFORMATION OM AFFALD OG GENBRUG TIL PRIVATE HUSSTANDE OG SOMMERHUSEJERE

ANHOLT INFORMATION OM AFFALD OG GENBRUG TIL PRIVATE HUSSTANDE OG SOMMERHUSEJERE AFFALDSGUIDE 2015 ANHOLT INFORMATION OM AFFALD OG GENBRUG TIL PRIVATE HUSSTANDE OG SOMMERHUSEJERE BRUG LÅGET TIL ENDNU MERE Det er let at komme af med brugte elsparepærer og småt elektronikaffald på den

Læs mere