MILJØUNDERSØGELSE HOVEDGADEN 10, RØNDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØUNDERSØGELSE HOVEDGADEN 10, RØNDE"

Transkript

1 Til Syddjurs Kommune Dokumenttype Rapport Dato April 2004 MILJØUNDERSØGELSE HOVEDGADEN 10, RØNDE

2 Hovedgaden 10, 1-1 Revision 0 Dato Udarbejdet af Jacob Tørring Damsgaard (JTD) Kontrolleret af Lisbeth Odsbjerg (LOV) Godkendt af Thorkild Feldthusen Jensen (TFJ) Beskrivelse Miljøundersøgelse Ref /projektgrundlag/rapporter Error! Reference source not found.

3 Hovedgaden 10, 1-2 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Materialeprøvning og registrering Indledning Asbest Metaller Tjærestoffer og kulbrinter PCB Klorparaffiner Resultater Asbest Metaller PCB Klorparaffiner Tjærestoffer og kulbrinter Vurdering af resultater 8 3. Bortskaffelse Asbest Metaller PCB Klorerede paraffiner Tjærestoffer og kulbrinter Referencer 13 BILAG Bilag 1 Situationsplaner Bilag 2 Fotobilag Bilag 3 Analyserapport asbest Bilag 4 Analyserapport metaller og tjærestoffer Bilag 5 Analyserapport PCB og klorparaffiner Bilag 6 Håndtering og værnemidler Error! Reference source not found.

4 Hovedgaden 10, INDLEDNING I forbindelse med nedrivning af bygning 2 og 3 i Borger- og Kulturhuset i, Hovedgaden 10, har Rambøll foretaget en undersøgelse til fastlæggelse af omfanget af stoffer i bygningerne, som kan udgøre en sundheds- og/eller miljøfare i forbindelse med renoveringsarbejdet. Der er undersøgt for asbest, klorparaffiner, metaller og PCB i bygningerne. Ifølge oplysninger fra BBR-meddelelsen er bygning 2 opført i 1855 og har et samlet areal på 258 m 2 mens bygning 3 er opført i 1964, ombygget i 1982 og har et samlet bygningsareal på 323 m 2. Ved besigtigelsen var ét af rummene på 1. sal i bygning 3 aflåst, hvorfor der ikke er foretaget registreringer i dette rum. Denne rapport beskriver den udførte undersøgelse, herunder beskrivelse af prøvetagningen og vurdering af analyseresultater. 2. MATERIALEPRØVNING OG REGISTRERING Formålet med materialeprøvningen og registreringen er at fastlægge, hvilke miljø- og sundhedsfarlige stoffer, der skal håndteres i forbindelse med nedrivningen og renoveringen. Idet nogle af bygningerne er enten 1) opført og/eller renoveret i perioden eller 2) kan have termoruder, som er fremstillet i perioden , er renoverings- og ombygningsprojektet omfattet af Affaldsbekendtgørelsens kapitel 13, om Særlige regler om private og professionelle bygherrers identifikation af PCB i bygninger og anlæg og anmeldelse af affald /1/. Ejendommene er screenet for miljøfremmede stoffer, herunder PCB-holdige materialer. På baggrund af screeningen er miljøfremmede stoffer kortlagt og omfang og forekomst er beskrevet i denne rapport. 2.1 Indledning Prøverne er udtaget med hobbykniv, og bladet er skiftet ved hver prøvetagning for at undgå indbyrdes forurening af prøverne. Prøverne er mærket med angivelse af stof og prøvenummer. Asbest er navngivet med [A], klorparaffiner er navngivet med [K], metaller er navngivet med [M], PCB er navngivet med [P] og tjærestoffer og PAH er med [T]. For alle prøver, der er udtaget i forbindelse med materialeprøvningen, gælder det, at Bilag 1 viser bygningstegninger med markering af prøvetagningssteder og fotodokumentation fremgår af Bilag Asbest Asbest er en gruppe af naturligt forekommende mineraler, der kan spaltes i fibre. Asbest kan ikke brænde, tåler temperaturer op til 900 C og er modstandsdygtigt overfor kemiske og biologiske påvirkninger. Frem til slutningen af 1980 erne er der derfor i stort omfang anvendt asbest i mange forskellige typer af materialer. Asbest er sundhedsskadeligt, og der er siden 1972 af flere omgange indført forbud mod brug af asbest i Danmark. I Tabel 2.1 er angivet de byggematerialer, hvor man typisk kan have anvendt asbest, og det er angivet, i hvilken periode anvendelsen fandt sted. Error! Reference source not found.

5 Hovedgaden 10, 1-4 Materiale Periode Aftræks- og ventilationskanaler Bølgeplader Eternit sålbænke Fliseklæber Gulvbelægninger Loftsplader Planeternit/brystningsplader Rørinstallationer (isolering) Tagpap Tabel 2.1. Byggemateriale hvor der typisk forekommer asbest med angivelse af, i hvilken periode materialerne er anvendt Der har ved gennemgangen af ejendommene været fokus på disse materialer, og der er udtaget og indsendt materialeprøver i relevant omfang af materialerne til analyse for indhold af asbest. Prøverne er udtaget som stikprøver og indsendt til optisk analyse ved Rambøll Laboratorium for materialeanalyse, Ørestaden Metaller Bly er et grundstof, som siden oldtiden har fundet udbredt anvendelse i dagligdagen. Bly har været anvendt i mange typer maling frem til omkring Blyholdig maling blev især anvendt til træværk og stål inde og ude, men har også fundet anvendelse i vægmaling. De mest anvendte blyholdige farver er blyhvidt og kromgult. Det er i dag tilladt at anvende bly til korrosionsbeskyttelsesmaling eller i maling anvendt til restaureringsprojekter. Keramiske fliser kan være glaseret med blyholdig glasur. Glasuren er oftest lavet med hvidt bly, som er blandet med farveholdige metaloxider. Glasur anvendt til keramiske fliser er ikke omfattet af bekendtgørelsen om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly. Nye fliser kan derfor stadig indeholde bly. Udover bly, kan maling og glasur indeholde andre metaller såsom cadmium, chrom, kobber, nikkel, kviksølv og zink. Der har ved gennemgangen været fokus på malede overflader og fliser. På baggrund af inspektionen er der udtaget og indsendt materialeprøver til analyse for indhold af metallerne bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink. Prøverne er samtidig screenet for indhold af kviksølv. Prøverne er indsendt til analyse på VBM Laboratoriet A/S Tjærestoffer og kulbrinter Tjære er en fællesbetegnelse for tyktflydende brune eller brunsorte væsker, der fremkommer som biprodukter ved pyrolyse, forgasning og forbrænding af kul, træ, halm, tobak og anden biomasse. Det er en gruppe af organiske stoffer, som blandt andet har været anvendt til imprægnering af jernbanesveller af træ og som bindemiddel i materialer til vejbygning og imprægnering af tagpap. Tjærestoffer kan optages i mennesker og dyr i forbindelse med indånding af forurenet luft og indtagelse af tjærestofforurenede fødevarer og gennem huden. Stofferne er sundhedsskadelige og kan blandt andet være kræftfremkaldende og skade arveanlæg hos mennesker og dyr. Error! Reference source not found.

6 Hovedgaden 10, 1-5 Der blev ved gennemgang af bygningen konstateret flader, som kan have været behandlet med tjæreholdige materialer for eksempel som fugtspærre på vægge eller gulve. Prøverne er indsendt til analyse på VBM Laboratoriet A/S PCB Både klorparaffiner og PCB er bl.a. tilsat elastiske fuger og maling, og undersøgelsen omfatter derfor begge stofgrupper. PCB er en stofgruppe på i alt 209 forskellige stoffer, der blandt andet har været brugt som blødgører i gummifuger, maling og i forseglingslim mellem glassene i termoruder. PCB er ligeledes blevet anvendt i elektriske installationer (kondensatorer og transformatorer o.l.). Stoffet blev anvendt i en periode fra omkring 1950 frem til PCB blev forbudt i åben anvendelse i Danmark i 1977 og i 1986 også i lukkede anvendelser /1/. På baggrund af inspektionen er der udtaget og indsendt materialeprøver af maling til analyse for indhold af PCB. Prøverne er indsendt til analyse ved Højvang Laboratorium A/S. Prøverne er analyseret for 7 indikator-pcb'er (PCB 7 ) ved GC-MSD. PCB 7 udgøres af stofferne PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 og PCB 180. Det totale indhold af PCB (PCB total) estimeres som PCB 7 x 5. Prøverne er samtidig screenet for indhold af klorparaffiner. Affald med indhold af PCB er under visse omstændigheder på listen over farligt affald, og bygnings affald indeholdende PCB skal håndteres efter specifikke regler, herunder krav om udsortering og særlig bortskaffelse /1//2/ Klorparaffiner Klorparaffiner er en gruppe af klorerede forbindelser, der blandt andet har været brugt som blødgører i fugemasse, maling og plast siden 1930erne /10/. Stofferne er kræftfremkaldende, giftige og miljøskadelige, og er på Miljøstyrelsens Liste over Uønskede Stoffer /4/. Prøverne er indsendt til analyse ved Højvang Laboratorium A/S. Prøverne er analyseret for SCCP: Kortkædede (kædelængde C10-13), MCCP: Mellemkædede (kædelængde C14-17) og LCCP: Langkædede (kædelængde C18-30). 2.2 Resultater De udtagne prøver vurderes at være repræsentative for lignende/tilsvarende materialer rundt i bygningerne. I de følgende afsnit er resultaterne for de udtagne prøver beskrevet og det er angivet, hvor materialerne er observeret. Error! Reference source not found.

7 Hovedgaden 10, Asbest Der er udtaget og analyseret 7 prøver af forskellige materialer for indhold af asbest. Resultaterne af de udførte asbestanalyser fremgår af Tabel 2.2. Analyserapporten findes i Bilag 3. Bygn. nr. Prøvenr. Beskrivelse Analyse-resultat 4-tag A1 Bølgeeternit, tagplader, sort Påvist asbest 3-tag A2 Skiffereternit, tagplader, sort Påvist asbest 3-stue A3 Fliseklæber, gulvflise, entré I.p. 2-kælder A4 Fliseklæber, vægflise, kælder toilet I.p sal A5 Gulvklæber, linoleumsgulv, toiletter, grå I.p sal A6 Gulvklæber, linoleumsgulv, gangareal, grå I.p sal A7 Brystningsplade, udvendig ud mod gårdhaven, hvid I.p. Tabel 2.2 Analyseresultater materialeprøver asbest. I.p.: Ikke påvist indhold af asbest i prøven. Som det fremgår af ovenstående tabel, er der konstateret asbest i de to udtagne prøver af tagplader Metaller Der er udtaget og analyseret 16 materialeprøver for metaller. Resultaterne af de udførte metalanalyser fremgår af Tabel 2.3 hvoraf det også fremgår, hvordan de enkelte materialer forventes at skulle bortskaffes. Analyserapporten findes i Bilag 4. Bygn. nr. og sted Prøvenr. Beskrivelse Metaller [mg/kg] Bly Chrom total Nik kel Zink Cad mium Kobber Kviksølv 3-Stue M1 Facademaling, orange 9,8 I.p Ej det. 3-Stue M2 Træmaling, hoveddør hhv. byg. 3 og byg. 2 (Kringlen) ud , Ej det. mod Hovedgaden, grøn 3-Stue M3 Beton/træmaling, entre, vægge + dør + paneler + loft, 18 I.p. 14 I.p. 9,1 140 Ej det. hvid 3-Stue M4 Gulvflise, entre, hvid 110 I.p. 9,8 5, Ej det. 3-Stue M5 Træmaling, dør + dørpanel mellem entre og sal, samt 980 I.p. 6,9 9, Ej det. trappe op til scenen, beige 3-Stue M6 Tapetmaling, vægge i sal, orange 17 I.p. 28 I.p Ej det. Træmaling, sal byg. 3 samt 3/2- stue i Kringlen, vinduer + M7 Stue døre + vindue/dørpaneler, I.p. I.p. I.p. I.p. I.p. 6,3 Ej det. hvid 3-Stue M8 Træmaling, sal, vægpaneler + radiatorer, beige Ej det. Træmaling, scene: paneler + 3/2- M9 væg + loft, samt loft i stuen i Stue Kringlen, sort 78 I.p B3-Stue M10 Træmaling, sal, loftplader (pap), hvid 8,9 1,1 22 I.p Ej det. Byg 2- M11 Træmaling, stuen: Vægpane- 370 I.p ,5 45 0,5-5 Error! Reference source not found.

8 Hovedgaden 10, 1-7 Stue Byg 2- Kælder Byg 2- Kælder Byg 2- Kælder Byg 2- Kælder Byg 3-1. sal ler + frit hængende loftplader + dørpaneler, samt dørpaneler i kælder toilet, grøn M12 Betonmaling, toilet, vægge, grøn 8,6 I.p ,4 7 Ej det. M13 Træmaling, toilet, loft, lys grøn 20 0, ,5-5 M14 Gulvflise, toilet, hvid 440 I.p. 18 5, Ej det. M15 Vægflise, toilet, hvid 61 I.p. 16 I.p Ej det. Træ/loftmaling, alle vægge + M16 loft, herunder gangareal, rum 87 I.p Ej det. og to toiletter, hvid. Tabel 2.3 Analyseresultater materialeprøver metaller. I.p.: Ikke påvist. Ej det.: Ikke detekteret. Indholdet af det pågældende metal i prøven er lavere end laboratoriets detektionsgrænse. Med fed er angivet værdier som betyder, at fraktionen skal håndteres som farligt affald og bortskaffes til NORD. Med kursiv er angivet værdier som betyder, at fraktionen skal håndteres som metalholdigt affald og bortskaffes til forbrænding eller deponi. Som det fremgår af ovenstående tabel, er der påvist indhold af metaller i alle analyserede materialeprøver. I prøve M8 er der konstateret indhold af metaller i koncentration som betyder, at materialerne skal håndteres med farligt affald og bortskaffes ved destruktion på et særligt anlæg såsom NORD. I alle øvrige prøver, med undtagelse af M1, M3, M6, M7, M10 og M12, er der konstateret indhold af metaller i koncentrationer som betyder, at materialerne skal håndteres som metalholdigt affald og bortskaffes til forbrænding eller deponi. Der er konstateret indhold af kviksølv i tre ud af 13 udtagne prøver af maling PCB Der er udtaget og analyseret seks prøver for indhold af PCB. Resultaterne af de udførte PCBanalyser fremgår af Tabel 2.4, hvoraf det også fremgår, hvordan de enkelte materialer forventes at skulle bortskaffes. Analyserapport findes i Bilag 5. Bygn. nr. Sted Prø ve- Beskrivelse Analyseresultat PCB total [mg/kg] nr. 2/3 Udvendigt P1 Fuger, vandret/lodret udvendig fuger rundt i kanten på udvendige vinduer, grå I.p. 3 Stue P2 Beton/træmaling, entre, vægge + dør + paneler + loft, hvid I.p. 3 Stue P3 Kondensator i lysarmatur, sal, 5 stk. lysarmatur findes (årstal 1994) I.p. 2 Kælder P4 Betonmaling, toilet, vægge, grøn I.p sal P5 Linoleumsgulv, toiletter, grå I.p sal P6 Linoleumsgulv, gangareal, grå I.p. Tabel 2.4 Analyseresultater materialeprøver PCB undersøgelse I.p.: Ikke påvist. Med fed er angivet værdier som betyder, at fraktionen skal håndteres som farligt affald og bortskaffes til NORD. Med kursiv er angivet værdier som betyder, at fraktionen skal håndteres som metalholdigt affald og bortskaffes til forbrænding eller deponi. Der er ikke konstateret indhold af PCB i de analyserede prøver. I forbindelse med analyserne for PCB er der også foretaget en screening for indhold af klorparaffiner. Der er ikke registreret spor af klorparaffiner i prøverne jf. analyserapporten i Bilag 5. Error! Reference source not found.

9 Hovedgaden 10, Klorparaffiner Der er udtaget og analyseret én materialeprøve for indhold af klorparaffiner. Resultaterne af de udførte klorparaffinanalyser fremgår af Tabel 2.5, hvoraf det også fremgår, hvordan de enkelte materialer forventes at skulle bortskaffes. Analyserapport findes i Bilag 5. Byg.nr Sted Prøvenr. 2/3 Udvendigt K1 Beskrivelse Fuger, vandret/lodret udvendig fuger rundt i kanten på udvendige vinduer, grå Analyseresultat Klorparaffiner Kortkæde [%] I.p. Tabel 2.5 Analyseresultater klorparaffiner. I.p.: Ikke påvist indhold af klorparaffiner i prøven over laboratoriets detektionsgrænse. Der er analyseret for kort- mellem- og langkædede klorparaffiner. Der er ikke konstateret indhold af klorparaffiner i den undersøgte prøve Tjærestoffer og kulbrinter Der er udtaget og analyseret én materialeprøve for indhold af tjærestoffer (PAH er) og kulbrinter. Resultaterne af de udførte analyser fremgår af Tabel 2.5. Analyserapport findes i Bilag 4. Der er konstateret indhold af PAH er og kulbrinter svarende til tjære. Byg.nr Sted Prøvenr. 3 Stue T1 Beskrivelse Egetræsstav fra sildebensgulv, sal, mistanke om tjære på undersiden, sort Sum PAH Sum kulbrinter mg/kg TS mg/kg TS Tabel 2.6 Analyseresultater tjærestoffer og kulbrinter. Med fed er angivet værdier som betyder, at fraktionen skal håndteres som farligt affald til destruktion eller deponering. 2.3 Vurdering af resultater Undersøgelserne er udført som stikprøver, og det er forbundet med usikkerhed at ekstrapolere undersøgelsesresultaterne til at være repræsentative for hele bygningen, men med dette forbehold in mente er omfanget af sundheds- og eller miljøfarlige stoffer og materialer i bygningerne vurderet i dette afsnit. Der kan desuden være anvendt materialer, med indhold af miljøfremmede stoffer, der er skjult inde i konstruktionerne, og som det først er muligt at identificere i forbindelse med arbejdets udførelse. Der skal i henhold til gældende lovgivning og retningslinjer fra Arbejdstilsynet tages foranstaltninger, som sikrer renoveringsarbejdere og det omgivende miljø mod støv generelt og særligt mod støv, som indeholder miljøfremmede stoffer (se Bilag 6). Der er ved undersøgelserne konstateret byggematerialer med indhold af asbest, metaller (inkl. kviksølv) og kulbrinter/tjærestoffer. Error! Reference source not found.

10 Hovedgaden 10, 1-9 I Tabel 2.7 er angivet hvor der er konstateret miljøfremmede materialer i bygningen som skal håndteres efter særlige regler mht. arbejdsmiljø og beskyttelse af miljøet herunder afskærmning af områderne inden afrensning/fjernelse og separat opsamling af affaldsfraktioner. Bygn. - sted Miljøfremmede Beskrivelse stof- fer 3-tag Asbest Bølgeeternit 3-1. sal Metaller Træ/loftmaling (hvid), alle vægge + loft, herunder gangareal, rum og to toiletter 4-tag Asbest Skiffereternit 3-stue Metaller Træmaling (grøn) på hoveddør og på dør + panel mellem entré og sal og på trappe til scenen (beige) Metaller Træmaling (beige) anvendt i salen, på vægpaneler og radiatorer Metaller Gulvfliser (hvid) i entré Kulbrinter/PAH er Tjære under trægulv i sal* 2-stue Metaller Træmaling (grøn) på hoveddør Træmaling (grøn) på vægpaneler, dørpaneler og frit hængende loftsplader 2-kælder Metaller Træmaling (grøn) på dørpaneler ved toilet Metaller Gulvflise og vægfliser (hvide) på toilet 2/3-stue Metaller Træmaling (sort), paneler + væg + loft, samt loft i stuen i Kringlen Tabel 2.7 Materiale med konstateret indhold af miljøfremmede stoffer i bygningerne. Med kursiv er markeret materialer som skal håndteres som værende forurenet og bortskaffes til forbrænding eller deponi og med fed er markeret materialer som skal håndteres som værende farligt affald og bortskaffes til destruktion eller deponering. Ved nedrivningen skal materialerne angivet i Tabel 2.7 håndteres som indeholdende miljøfremmede stoffer og håndteres jf. Bilag 6 vedr. håndtering og værnemidler. Ventilationskanaler vurderes at være udført i metal på baggrund af besigtigelse af kanal i tagrum. Det blev ved besigtigelsen registeret, at alle vinduer i bygning 2 og 3 er produceret i I bygning 3,1. sal blev der ved besigtigelsen konstateret skimmelsvamp på vægge ved toiletter (se Fotobilag). Der henvises til tidligere undersøgelser af bygningerne for hvilke forholdsregler der skal tages ifm. håndtering og bortskaffelse af vægge med skimmel. Error! Reference source not found.

11 Hovedgaden 10, BORTSKAFFELSE Bortskaffelse af materialer med indhold af miljøfremmede stoffer, skal ske til godkendt modtager. Syddjurs Kommune kan desuden anvise affaldsmodtagere. Inden arbejdet påbegyndes skal der ske anmeldelse af farligt affald til Syddjurs Kommune i henhold til Affaldsbekendtgørelsens 70 /1/ med oplysninger om affaldstype, samt affaldets mængde, emballering, sammensætning og egenskaber. Idet renoveringen vedrører mere end 10 m 2 af en bygning eller et anlæg, eller frembringer mere end 1 ton affald, skal bygherren i henhold til Affaldsbekendtgørelsens 83 /1/ indgive en skriftlig anmeldelse til kommunalbestyrelsen senest 2 uger før byggearbejdet påbegyndes med oplysninger om: 1) Bygherrens navn og adresse. 2) Dato. 3) Bygherrens underskrift. 4) Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse. 5) De forventede affaldsmængder og -typer. 6) Den forventede behandling eller anvendelse af affaldet eller den forventede modtager af affaldet. Transport af affald (herunder særligt Farligt affald) kan være omfattet af Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR-reglerne) /3/. Emballering, herunder mærkning af affaldet, skal følge de til enhver tid gældende ADR-regler. 3.1 Asbest De generelle retningslinjer med hensyn til håndtering af asbest er som følger: Nedbrydningsmaterialer der indeholder asbest, skal håndteres og bortskaffes som farligt affald efter særlige krav til klassificering, kildesortering, emballage, opbevaring, anmeldelse, deklaration og bortskaffelse. Asbeststøv og støvende asbestholdigt affald, filtre o.l. skal i befugtet tilstand opbevares og bortskaffes i lukket, tæt emballage, der mærkes med oplysning om, at den indeholder asbest. Asbestholdigt affald, der kan støve, skal under opbevaring og transport være befugtet og overdækket, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Ikke-støvende asbestholdigt affald, hvor asbesten er fast bundet (fx asbestcementplader), skal ikke emballeres specielt. 3.2 Metaller Ved bortskaffelse af byggeaffald har Københavns Kommune på baggrund af gældende lovgivning om farlige stoffer fastsat grænseværdier for, hvornår affaldet kan betragtes som rent, forurenet og farligt /5/, /6/ og /7/. Syddjurs Kommune henviser til Københavns Kommunes praksis på området. Grænseværdierne for håndtering af materialerne i affaldsstrømmen ses i Tabel 3.1. Error! Reference source not found.

12 Hovedgaden 10, 1-11 Stof Indhold mg /kg Kategori Bortskaffelse Bly <40 Ren Fri bortskaffelse Forurenet Forbrænding eller deponi >2.500 Farlig Afbrændes på et særligt anlæg såsom NORD Cadmium <0,5 Ren Fri bortskaffelse 0, Forurenet Forbrænding eller deponi >1.000 Farlig Afbrændes på et særligt anlæg såsom NORD Chrom (total) <500 Ren Fri bortskaffelse Forurenet Forbrænding eller deponi >1.000 Farlig* Afbrændes på et særligt anlæg såsom NORD Kobber <500 Ren Fri bortskaffelse Forurenet Forbrænding eller deponi >2.500 Farlig Afbrændes på et særligt anlæg såsom NORD Nikkel <30 Ren Fri bortskaffelse Forurenet Forbrænding eller deponi >1.000 Farlig Afbrændes på et særligt anlæg såsom NORD Zink <500 Ren Fri bortskaffelse Forurenet Forbrænding eller deponi > Farlig Afbrændes på et særligt anlæg såsom NORD Kviksølv <1 Ren Fri bortskaffelse 1-500** Forurenet Forbrænding eller deponi >500 Farlig Afbrændes på et særligt anlæg såsom NORD Tabel 3.1. Grænseværdier for håndtering af byggeaffald med indhold af miljøfremmede stoffer.* Grænseværdien for hvornår affald indeholder så meget chrom, at det skal håndteres som farligt affald er angivet for chrom (VI). Der er i denne undersøgelse testet for total chrom. Det forventes, at det målte indhold af chrom hovedsageligt udgøres af chrom(iii) og chrom(vi) idet disse iltningstrin anvendes bl.a. ved forkromning, i farver og pigmenter /8/. ** Grænseværdien gælder for organisk kviksølv, grænseværdien for uorganisk er mg/kg. Af Tabel 2.3 fremgår det, ud fra de målte koncentrationer, hvordan affaldsfraktionerne i denne undersøgelse kan bortskaffes. Såfremt materialerne er placeret på bygningsdele, som påtænkes fjernet i forbindelse med renoveringen, kan metallerne fjernes fra eksempelvis vægge ved slibning eller lignende inden væggene nedbrydes. Kviksølv i maling kan have spredt sig til det bagvedliggende materiale og det kan derfor være nødvendigt at afrense vægge af flere omgange indtil koncentrationen af kviksølv i overfladen er under 1 mg/kg. Indtrængningen af kviksølv i vægge kan vurderes ved udtagning af borekerner. Malet træværk vurderes at kunne demonteres i bygningen i hele stykker uden skærende eller hurtigt roterende værktøj, emballeres og derefter fjernes fra bygningen og anbringes i tæt, lukket container egnet til opbevaring af sådanne affaldstyper. I dette projekt findes der materialer i kategorierne ren, forurenet og farlig. 3.3 PCB Ved bortskaffelse af PCB-holdigt byggeaffald er der fastsat grænseværdier for, hvornår affaldet kan betragtes som rent, forurenet og farligt /11/. Grænseværdier for håndtering af PCB-holdige materialer i affaldsstrømmen ses i Tabel 3.2. Error! Reference source not found.

13 Hovedgaden 10, 1-12 Indhold mg PCB total/kg Kategori Bortskaffelse <0,1 Ren Kan genanvendes efter anmeldelse til kommunen. 0,1-50 Forurenet Forbrændes eller deponeres som inert/mineralsk affald >50 Farlig Afbrændes på et særligt anlæg såsom NORD Tabel 3.2 Grænseværdier for håndtering af PCB-holdigt affald. Af Tabel 2.4 fremgår det, ud fra de målte koncentrationer, hvordan affaldsfraktionerne i denne undersøgelse kan bortskaffes. Affald med indhold af PCB skal opbevares i lukkede emballager (tolags plast eller lignende) således at udvaskning og spredning af støv undgås. De enkelte deponier har forskellige krav til emballering, så det anbefales at kontakte det anviste anlæg for at sikre, at deres specifikke krav til emballering overholdes. Såfremt materialerne er placeret på bygningsdele, som påtænkes fjernet i forbindelse med renoveringen, kan PCB fjernes fra eksempelvis vægge ved slibning eller lignende inden væggene nedbrydes. Kommunen skal i de enkelte tilfælde vurdere og give tilladelse til, at affaldet kan genanvendes i overensstemmelse med lovgivning, hvis det vurderes at være miljø- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Kommunen skal i regulativer eller ved konkret vurdering anvise, hvordan PCB-holdigt affald, der ikke kan genanvendes, skal bortskaffes. Der er ikke konstateret PCB i prøverne udtaget i forbindelse med denne undersøgelse. Der skal derfor ikke tages særlige forholdsregler i forhold til PCB. 3.4 Klorerede paraffiner Ved bortskaffelse af byggeaffald med klorerede paraffiner er der fastsat grænseværdier for, hvornår affaldet kan betragtes som farligt affald. De kortkædede klorparaffiner (C10 C13) er miljøfarlige, idet de er meget giftige for vandlevende organismer og kan give langtidsvirkninger i vandmiljøet. Brugen af de kortkædede klorparaffiner til visse anvendelser skal begrænses jf. bekendtgørelse fra Miljøstyrelsen. Der er ingen regulering af mellem- og langkædede klorparaffiner. Ifølge affaldsbekendtgørelsen nr af 18/12/2012, Bilag 4 fremgår det, at produktet skal klassificeres som farligt affald, hvis indholdet af de kortkædede klorparaffiner overstiger 1 % ( mg/kg). Der er ikke konstateret klorerede paraffiner i prøverne udtaget i forbindelse med denne undersøgelse. Der skal derfor ikke tages særlige forholdsregler i forhold til klorerede paraffiner. 3.5 Tjærestoffer og kulbrinter Ved bortskaffelse af byggeaffald med PAH er, er der fastsat en græseværdi for, hvornår affaldet kan betragtes som værende farligt affald. Byggeaffald betragtes som værende farligt, når indholdet af PAH er overstiger mg/kg. Med udgangspunkt i Affaldsbekendtgørelsens Bilag 4 (Egenskaber og procentsatser der gør affald farligt) /1/ vurderes affald at kunne klassificeres som værende farligt, når indholdet af kulbrinter overstiger mg/kg, på baggrund af disse stoffers kræftfremkaldende egenskaber.

14 Hovedgaden 10, REFERENCER /1/ Miljøministeriet. Bekendtgørelse nr af 18. december 2012 om affald. /2/ PCB-vejledning fra Københavns Kommune, /3/ Rigspolitiet. International transport ADR Hentet 19. december. Lokaliseret: /4/ Miljøstyrelsen. Listen over uønskede stoffer. Hentet 19. december Lokaliseret: over_uoenskede_stoffer/ /5/ Københavns Kommune. Retningslinjer vedr. håndtering af blyholdigt affald. Hentet 19. december Lokaliseret: /6/ Københavns Kommune. Miljøfarligt bygge- og anlægsaffald ved renovering og nedrivning. Hentet 19. december Lokaliseret: /7/ Københavns Kommune. Genanvendelse af sorterede og forurenede brokker. Hentet 19. december Lokaliseret: /8/ Miljøstyrelsen. Miljoevejledninger.dk. Ordbog->Krom. Hentet 19. december Lokaliseret: /9/ Arbejdstilsynet (august 2007), At-vejledning C.0.1, Stoffer og materialer /10/ Eurochlor. What are chlorinated paraffins? Hentet 19. december Lokaliseret: /11/ PCB-guiden. Hentet 19.december Lokaliseret:

15 Hovedgaden 10, 1-14 BILAG 1 SITUATIONSPLANER

16

17

18

19 Hovedgaden 10, 2-15 BILAG 2 FOTOBILAG

20 Materialeprøver Byg. nr. Prøve nr. Analyseret for Beskrivelse og placering Fotodokumentation Bygning 3, facade M1 7 metaller Facademaling, orange Bygning 3/bygning 2 M2 7 metaller Træmaling, hoveddør hhv. byg. 3 og byg. 2 (Kringlen) ud mod Hovedgaden, grøn Bygning 3 M3 7 metaller Beton/træmaling, entre, vægge + dør + paneler + loft, hvid Bygning 3 M4 7 metaller Gulvflise, entre byg. 3, hvid Bygning 3 M5 7 metaller Træmaling, dør + dørpanel mellem entre og sal, samt trappe op til scenen, beige 1 Oprettet August 2013/JXJ Revideret August 2013/JXJ

21 Materialeprøver Bygning 3 M6 7 metaller Tapetmaling, vægge i sal, orange Bygning 3/bygning 2 M7 7 metaller Træmaling, sal byg. 3 samt stue i Kringlen, vinduer + døre + vindue/dørpaneler, hvid Bygning 3 M8 7 metaller Træmaling, sal, vægpaneler + radiatorer, beige Bygning 3/bygning 2 M9 7 metaller Træmaling, scene: paneler + væg + loft, samt loft i stuen i Kringlen, sort Bygning 3 M10 7 metaller Træmaling, sal, loftplader (pap), hvid 2 Oprettet August 2013/JXJ Revideret August 2013/JXJ

22 Materialeprøver Bygning 2 M11 7 metaller Træmaling, stuen: vægpaneler + frit hængende loftplader + dørpaneler, samt dørpaneler i kælder toilet, grøn Bygning 2 M12 7 metaller Betonmaling, kælder toilet, vægge, grøn Bygning 2 M13 7 metaller Træmaling, kælder toilet, loft, lys grøn Bygning 2 M14 7 metaller Gulvflise, kælder toilet, hvid Bygning 2 M15 7 metaller Vægflise, kælder toilet, hvid 3 Oprettet August 2013/JXJ Revideret August 2013/JXJ

23 Materialeprøver Bygning 3, 1. sal M16 7 metaller Træ/loftmaling, alle vægge + loft på 1. sal, herunder gangareal, rum og to toiletter, hvid. Bygning 4, tag A1 Asbest Bølgeeternit, tagplader, sort Bygning 3 A2 Asbest Skiffereternit, tag, sort Bygning 3 A3 Asbest Fliseklæber, gulvflise, entre byg. 3 Bygning 2 A4 Asbest Fliseklæber, vægflise, kælder toilet 4 Oprettet August 2013/JXJ Revideret August 2013/JXJ

24 Materialeprøver Bygning 3, 1. sal A5 Asbest Gulvklæber, linoleumsgulv, toiletter 1. sal, grå Bygning 3, 1. sal A6 Asbest Gulvklæber, linoleumsgulv, gangareal, grå Bygning 3, 1. sal A7 Asbest Brystningsplade, 1. sal udvendig ud mod gårdhaven, hvid Bygning 2/bygning 3/bygning 3 1. sal P1/K1 PCB/klorparaffiner Fuger, vandret/lodret udvendig fuger rundt i kanten på udvendige vinduer, grå Bygning 3 P2 PCB Beton/træmaling, entre, vægge + dør + paneler + loft, hvid 5 Oprettet August 2013/JXJ Revideret August 2013/JXJ

25 Materialeprøver Bygning 3 P3 PCB, kondensator Kondensator i lysarmatur, sal, 5 stk. lysarmatur findes (årstal 1994) Bygning 2 P4 PCB Betonmaling, kælder toilet, vægge, grøn Bygning 3, 1. sal P5 PCB Linoleumsgulv, toiletter 1. sal, grå Bygning 3, 1. sal P6 PCB Linoleumsgulv, gangareal, grå Bygning 3 T1 Olie/PAHér Egetræsstav fra sildebensgulv, sal, mistanke om tjære på undersiden, sort 6 Oprettet August 2013/JXJ Revideret August 2013/JXJ

26 Materialeprøver Bygning 3, 1. sal, skimmelsvamp konstateret på to toiletter. Bygning 2 og 3, vinduer udskiftet Ventilationskanaler alle i metal. Bygning 3, 1. sal, sydvestligt rum ud mod Hovedgaden aflåst, tilsyn/prøvetagning ej mulig. Intet foto 7 Oprettet August 2013/JXJ Revideret August 2013/JXJ

27 Hovedgaden 10, 0-16 BILAG 3 ANALYSERAPPORT ASBEST

28 NOTAT Projekt Asbestanalyse - Hovedgaden 10, Kunde Rambøll Danmark A/S Notat nr. 1 Dato Til Kenneth Kristensen (KNK), Rambøll Fra Bent Grelk (BNG), Rambøll 1. Indledning Foreliggende undersøgelse og afrapportering, er udført på foranledning af Kenneth Kristensen, Rambøll Danmark, som d. 21. marts har fremsendt 7 stk. prøver til Rambølls laboratorium. Formålet med undersøgelsen er, at klarlægge eventuel tilstedeværelse af asbestmineraler/-fibre i de undersøgte prøver. 2. Fremgangsmåde Prøverne, herunder de evt. enkelte delmaterialer bliver indledningsvis undersøgt i et stereomikroskop med op til x25 forstørrelse. Dato Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F Hvis makroanalysen ikke afslører tilstedeværelsen af fibre, bliver prøverne oparbejdet efter laboratoriets interne procedurer, alt efter hvilke typer af materialer som prøverne består af. De oparbejdede prøver bliver derefter analyseret i polarisationsmikroskopet ved x /4 Rambøll Danmark A/S CVR-NR Medlem af FRI

29 3. Resultater af analysen Resultaterne af analysen ses i nedenstående Tabel 1. De undersøgte materialer er markeret med fed skrift i nedenstående tabel. Fotodokumentationen ses i Bilag 1. Tabel 1: Resultater af analysen Prøver fra Hovedgaden 10, Nr. Type materiale og placering Asbest (Ja/Nej) Bemærkninger A1 Bølgeeternit, tagplade Ja Asbestfibre A2 Skifereternit tagplade Ja Asbestfibre A3 Fliseklæber, gulvflise Nej Gråhvid mørtel uden fibre A4 Fliseklæber, vægflise Nej Lys grå og mørk grå mørtel, begge uden fibre. A5 Gulvklæber, linoleum Nej A6 Gulvklæber, linoleum Nej Vævet under linoleum indeholder relativt grove plantefibre (træfibre). Selve linoleummet indeholder ikke fibre. Vævet under linoleum indeholder relativt grove plantefibre. Selve linoleummet indeholder ikke fibre. A7 Brystningsplade Nej Relativt grove lyse cellulose-lignende fibre 2/4

30 Hovedgaden 10, 0-17 BILAG 4 ANALYSERAPPORT METALLER OG TJÆRESTOFFER

31 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Rambøll Herning Poulsgade 8, DK-7400 Herning Att: Lisbeth Odsbjerg Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 26. marts M N A ON19560 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A Kunde sagsnr Kunde sagsnavn Hovedgaden 10, Hovedgaden 10, Hovedgaden 10, Hovedgaden 10, Hovedgaden 10, Prøvemærkning M1 M2 M3 M4 M5 Emballage r r r r r Udtaget Udtaget af Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøveudtager KK KK KK KK KK Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Metaller DS259/ICP ** mg/kg < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 Bly mg/kg 9, Cadmium mg/kg < 0,25 1,5 < 0,25 < 0,25 < 0,25 Kobber mg/kg ,9 5,2 9,5 Zink mg/kg Chrom mg/kg ,8 6,9 Nikkel mg/kg , *Kviksølv ICP ej det. ej det. ej det. ej det. ej det. Kommentarer og observationer til prøverne Vedr prøve(r) 1-5 Note Kviksølv er ikke detekteret i prøven. = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 1 / 4

32 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Rambøll Herning Poulsgade 8, DK-7400 Herning Att: Lisbeth Odsbjerg Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 26. marts M N A ON19560 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A Kunde sagsnr Kunde sagsnavn Hovedgaden 10, Hovedgaden 10, Hovedgaden 10, Hovedgaden 10, Hovedgaden 10, Prøvemærkning M6 M7 M8 M9 M10 Emballage r r r r r Udtaget Udtaget af Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøveudtager KK KK KK KK KK Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Metaller DS259/ICP ** mg/kg < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 Bly mg/kg 17 < ,9 Cadmium mg/kg < 0,25 < 0,25 38 < 0,25 1,1 Kobber mg/kg < 5 < < 5 Zink mg/kg 230 6, Chrom mg/kg 28 < Nikkel mg/kg 16 < *Kviksølv ICP ej det. ej det. ej det. det. ej det. Kommentarer og observationer til prøverne Vedr prøve(r) 6,7,8,10 9 Note Kviksølv er ikke detekteret i prøven. Kviksølv er detekteret i prøven med et indhold i størrelsesordenen 1-5 mg/kg. = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 2 / 4

33 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Rambøll Herning Poulsgade 8, DK-7400 Herning Att: Lisbeth Odsbjerg Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 26. marts M N A ON19560 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A Kunde sagsnr Kunde sagsnavn Hovedgaden 10, Hovedgaden 10, Hovedgaden 10, Hovedgaden 10, Hovedgaden 10, Prøvemærkning M11 M12 M13 M14 M15 Emballage r r r r r Udtaget Udtaget af Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøveudtager KK KK KK KK KK Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Metaller DS259/ICP ** mg/kg < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 Bly mg/kg 370 8, Cadmium mg/kg < 0,25 < 0,25 0,57 < 0,25 < 0,25 Kobber mg/kg 83 7,0 15 5,8 < 5 Zink mg/kg 45 7, Chrom mg/kg Nikkel mg/kg 6,5 7, *Kviksølv ICP det. ej det. det. ej det. ej det. Kommentarer og observationer til prøverne Vedr prøve(r) 12,14,15 11,13 Note Kviksølv er ikke detekteret i prøven. Kviksølv er detekteret i prøven med et indhold i størrelsesordenen 0,5-5 mg/kg. = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 3 / 4

34 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Rambøll Herning Poulsgade 8, DK-7400 Herning Att: Lisbeth Odsbjerg Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 26. marts M N A ON19560 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A- 16 Kunde sagsnr - Kunde sagsnavn Hovedgaden 10, Prøvemærkning Emballage M16 Udtaget Udtaget af Prøveudtager r Rekvirent Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Metaller DS259/ICP ** mg/kg < 0,5 Bly mg/kg 87 Cadmium mg/kg < 0,25 Kobber mg/kg 68 Zink mg/kg 600 Chrom mg/kg 65 Nikkel mg/kg 26 *Kviksølv ICP Kommentarer og observationer til prøverne Vedr prøve(r) 16 Note Kviksølv er ikke detekteret i prøven. KK ej det. Kommentarer der vedrører hele rapporten - Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), p (plastpose), a (andet). - * Kviksølv (Hg) er udført som ikke-akkrediteret screening. Med venlig hilsen Marianne Vestergaard, VBM Laboratoriet A/S = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 4 / 4

35 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Rambøll Herning Poulsgade 8, DK-7400 Herning Att: Lisbeth Odsbjerg Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 27. marts M N A ON19676 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A- 1 Kunde sagsnr Kunde sagsnavn Hovedgaden 10, Prøvemærkning Emballage T1 m/r Udtaget Udtaget af Prøveudtager Rekvirent KNK Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Tørstof DS 204 1,5% CV g/kg VV 1000 Sum Kulbrinter VKI, 1998 ±10% mg/kg TS C6 - C10 mg/kg TS 508 C10-C20 mg/kg TS 4800 C20-C35 mg/kg TS >C10-C15 mg/kg TS 530 >C15-C20 mg/kg TS 4300 Sum PAH Reflab4 (7) ** mg/kg TS 520 Benz(a)pyren mg/kg TS 82 Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS 9,7 Klasseinddeling, Sjælland 4 Kommentarer og observationer til prøverne Vedr prøve(r) Note VBM Laboratoriets akkrediterede måleområde er overskredet for alle PAH'er. Der er øget analyseusikkerhed på kulbrinter, pga. for lidt jord i prøveglasset. Indeholder kulbrinter svarende til tjære. = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 1 / 2

36 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Rambøll Herning Poulsgade 8, DK-7400 Herning Att: Lisbeth Odsbjerg Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 27. marts M N A ON19676 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport Kommentarer der vedrører hele rapporten Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), p (plastpose), a (andet). Klasseindeling Sjælland iht.: Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland, Juli 2001, 3. Udgave, bilag A3 (rettelsesblad september 2010). Klasseindelingen hører ikke under laboratoriets akkreditering og er derfor ikke omfattet af VBM Laboratoriet A/S' ansvar. "Sum af PAH": Fluoranthen, benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren, indeno(1,2,3)pyren og dibenz(a,h)anthracen. Med venlig hilsen Marianne Vestergaard, VBM Laboratoriet A/S = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 2 / 2

37 Hovedgaden 10, 0-18 BILAG 5 ANALYSERAPPORT PCB OG KLORPARAFFINER

38 Analyserapport Rekvirent Rambøll Identifikation Sagsnavn: Hovedgaden 10, Poulsgade 8 Sags nr.: Herning Sagsbeh.: LOV Att.: Lisbeth Odsbjerg Udt.dato: Prøvetager: KNK ( ) Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse Påbegyndt ved modtagelsen Antal prøver: 6 Bilag: Lab. nr Prøvetype Fuge grå Maling Kondensator Maling Gulv Emballage s s s s s Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID P 1/K 1 P 2 P 3 P 4 P 5 Parameter stk. PCB 28 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 52 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 101 <0,040 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 118 <0,040 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 138 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 153 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 180 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % Sum af 7 PCB # # # # # mg/kg beregnet PCB totalindhold # # # # # mg/kg beregnet Tilordnet/faktor: Aroclor Klorparaffin, (SCCP) % GC-MSD-Kvalitativ* 0,5 Klorparaffin (MCCP) % GC-MSD-Kvalitativ* 0,5 Chlorparaffiner, kort kæde <0,025 ia ia ia ia % GC-ECD* 0,025 +/- 20 % Chlorparaffiner, medium kæde <0,025 ia ia ia ia % GC-ECD* 0,025 +/- 20 % Chlorparaffiner, lang kæde <0,25 ia ia ia ia % GC-ECD* 0,25 +/- 20 % Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende. #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose) s (stanniol). * Ikke akkrediteret. Afvigelser/kommentar ved denne rapport: ia: Der er ikke analyseret for den pågældende parameter. Pga interferens ændres detektionsgrænsen. SCCP - Short chain chloroparaffins MCCP - Medium chain chloroparaffins + Mønsteret i kromatogrammet indikerer indhold af klorparaffiner. Mønsteret i kromatogrammet indikerer ikke indhold af klorparaffiner. Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Udarbejdet af Sjannie Madsen Laboratorieleder Anja Daar Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 1 af 2

39 Analyserapport Rekvirent Rambøll Identifikation Sagsnavn: Hovedgaden 10, Poulsgade 8 Sags nr.: Herning Sagsbeh.: LOV Att.: Lisbeth Odsbjerg Udt.dato: Prøvetager: KNK ( ) Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse Påbegyndt ved modtagelsen Antal prøver: 6 Bilag: 0 stk. Lab. nr Prøvetype Linoleum Emballage s Prøvetager Rekvirent Prøve ID P 6 Parameter PCB 28 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 52 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 101 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 118 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 138 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 153 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 180 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % Sum af 7 PCB # mg/kg beregnet PCB totalindhold # mg/kg beregnet Tilordnet/faktor: Aroclor - Klorparaffin, (SCCP) % GC-MSD-Kvalitativ* 0,5 Klorparaffin (MCCP) % GC-MSD-Kvalitativ* 0,5 Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende. #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose) s (stanniol). * Ikke akkrediteret. Afvigelser/kommentar ved denne rapport: SCCP - Short chain chloroparaffins MCCP - Medium chain chloroparaffins + Mønsteret i kromatogrammet indikerer indhold af klorparaffiner. Mønsteret i kromatogrammet indikerer ikke indhold af klorparaffiner. Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Udarbejdet af Sjannie Madsen Laboratorieleder Anja Daar Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 2 af 2

40 Hovedgaden 10, 0-19 BILAG 6 HÅNDTERING OG VÆRNEMIDLER

41 Til Syddjurs Kommune Dokumenttype Bilag Dato April 2014 MILJØUNDERSØGELSE HOVEDGADEN 10, RØNDE HÅNDTERING OG VÆRNEMIDLER

42 HOVEDGADEN 10, RØNDE HÅNDTERING OG VÆRNEMIDLER Revision 0 Dato 7. april 2014 Udarbejdet af Jacob Tørring Damsgaard (JTD) Kontrolleret af Lisbeth Odsbjerg (LOV) Godkendt af Thorkild Feldthusen Jensen (TFJ) Beskrivelse Bilag Ref. RamDoc\Projects\2014\ Rambøll Poulsgade 8 DK-7400 Herning T F www ramboll dk

43 Hovedgaden 10, Håndtering og værnemidler INDHOLD 1. Indledning 1 2. Håndtering og værnemidler Asbest Arbejdsplan Anmeldelse til Arbejdstilsynet Uddannelse Skiltning Afskærmning af arbejdssted Personlige værnemidler Velfærdsforanstaltninger Rengøring og affaldshåndtering Asbeststøvmålinger Metaller og tjærestoffer/kulbrinter Arbejdsplan Afskærmning af arbejdssted Personlige værnemidler Særlige regler for visse grupper af ansatte Almene foranstaltninger Velfærdsforanstaltninger Hygiejne Rengøring Vask mv PCB og klorerede paraffiner Arbejdsplan Personlige værnemidler Afskærmning af arbejdssted Velfærdsforanstaltninger Rengøring og affaldshåndtering 6 3. Referencer 7

44 1 1. INDLEDNING I forbindelse med renovering/ombygning/nedrivning af bygning 2 og 3, Hovedgaden 10 i, har Rambøll foretaget en screening til fastlæggelse af omfanget af stoffer i bygningerne, som kan udgøre en sundheds- og eller miljøfare. Der er i screeningen konstateret indhold af asbest, metaller kulbrinter/tjærestoffer i bygningerne. Dette bilag beskriver hvorledes de konstaterede materialetyper håndteres. 2. HÅNDTERING OG VÆRNEMIDLER I forbindelse med renovering kan håndværkere og arbejdere blive udsat for indånding af asbest-, metal-, PCB- og klorparaffinholdig støv eller indånding af PCB-holdige dampe. PCB kan ligeledes optages gennem huden. Der skal derfor anvendes særlige værnemidler og foranstaltninger ved håndtering af asbest-, metal- eller PCB-holdige materialer. Både kommunen og Arbejdstilsynet kan gribe ind, hvis de bliver opmærksomme på, at en arbejdsplads er sundhedsfarlig. 2.1 Asbest Arbejdsgiver skal sørge for passende instruktion om arbejdet, herunder farlighed, værnemidler, indretning af arbejdspladsen, bortskaffelse af affald mv. Der henvises til BAR s Branchevejledning om asbest /1/, Arbejdstilsynets vejledning om håndtering af asbest /2/og Dansk Asbestforenings vejledning/3/, hvorfra følgende fremhæves: Arbejdsplan Entreprenøren skal udarbejde en arbejdsplan om brug af nødvendige støvsvage arbejdsmetoder, ventilation, personlige værnemidler og bortskaffelse af affald. Arbejdsplanen skal fortælle, hvordan asbest og asbestholdigt materiale skal behandles. Hvis en bygning nedrives, skal asbestholdigt materiale fjernes inden nedrivningen. Arbejdsplanen skal også omfatte rengøringsarbejde i forbindelse med nedrivningsarbejde Anmeldelse til Arbejdstilsynet Arbejde med nedrivning af asbestholdigt materiale i bygninger skal anmeldes til Arbejdstilsynet, inden arbejdet begyndes Uddannelse Ved indvendig nedrivning af asbestholdige materialer skal de, der foretager nedrivningen, have gennemgået en særlig uddannelse, godkendt af Arbejdstilsynet Skiltning Arbejdsstedet skal afgrænses og skiltes forsvarligt. Skilte skal udformes som gul trekant med udråbstegn og underskilt med teksten: PAS PÅ ASBESTARBEJDE. Ingen adgang for uvedkommende Afskærmning af arbejdssted Ved nedrivningsarbejder, hvor der er risiko for, at asbeststøv kan udvikles i væsentligt omfang, skal arbejdssteder afskærmes fra omgivelserne med et telt eller lignende inddækning, der er indrettet, så støvet ikke spredes til omgivelserne. Ventilation af teltet skal ske på en sådan måde, at et undertryk hindrer spredning af støv. Adgangen til det afgrænsede sted skal af hensyn til den nødvendige ventilation ske gennem luftsluse. Ved valg af udblæsningssted til det fri skal der tages miljømæssige hensyn, og afkastningsluften skal filtreres gennem et filter, beregnet til at tilbageholde asbeststøv.

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5. Rekvirent: Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Mandrup Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.2015 Mandrup Tlf.: 86 60 15 88 Randersvej 12 www.jensmandrup.dk

Læs mere

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer.

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer. NOTAT Projekt Kunde Horsens Sociale boligselskab Notat nr. 1 Dato 02-04-2013 Til Bygherre Fra Karina Bai Larsen Kopi til - Blyundersøgelse, Afd. 4 - I forbindelse med en forestående renovering af lejlighederne

Læs mere

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København.

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København. Bygningsscreening Boligforeningen AAB Afdeling 33 2400 København NV Sag Dato: 1.12.2016 Sag nr.: Rev: B26963 0 Sagsbehandler: Jonas Bergenholz Kvalitetssikring: Janus Poulsen 1. Baggrund I forbindelse

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Skanderborg Kommune Vej og Trafik Knudsvej 34 8680 Ry Email: herdis.jensen@skanderborg.dk 20161012 Sag nr. 15514 Miljøteknisk

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer Notat SAG: St. Magleby Skole SAG NR.: 12161 VEDR.: Bygningsscreening Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer DATO: 2013-03-13

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest

Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest i ejendommen Vestergade 22, 8444 Balle Matr. nr. 2q, Balle By, Rosmus Besigtigelse af ejendommen er foretaget torsdag d. 25. august 2016 for Syddjurs

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest

Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest i ejendommen: Ribe Landevej 407, 7100 Vejle Matr. nr. 43, Nr. Vilstrup By, Skibet Besigtigelse af ejendommen er foretaget

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV

PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV Til Haderslev Kommune Dokumenttype Rapport Dato September 2013 PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV PCB - UNDERSØGELSE HADERSLEV Revision 1 Dato 13. september 2013 Udarbejdet

Læs mere

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ.

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. 11. september 2014 Notat: Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. På baggrund af dialog med Miljøstyrelsen og specialadvokat Jacob Brandt fra Bech Bruun kan vi nu

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer Notat BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- arbejdsmiljøfarlige stoffer 06. aug. 2013 Projekt nr. 214301 Dokument nr. 128111832 Version 2 Udarbejdet

Læs mere

PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT

PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu lab@dma.nu PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT Rekvirent Sagsnavn/ref. Vor Journal nr. D00203-001 Lab. Journal nr. R02137 IDEAS Aps Att. Ove

Læs mere

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger Miljøfarlige stoffer i bygninger MINI-GUIDE Asbest, PCB, klorerede paraffiner (KP), bly og andre tungmetaller er miljøfarlige stoffer som gennem tiderne er blandet i andre materialer (f.eks malinger og

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Holstebro Kommune Birkelundskolen Undersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer April 2016 BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Indledende bygningsundersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer

Læs mere

15-04-2016, revision 1 LYGTEN VARMEVÆRK. Bygningsmiljøundersøgelse. Sendt til: HOFOR Asger Jørgensen RAPPORT. Projekt nr. 1540487

15-04-2016, revision 1 LYGTEN VARMEVÆRK. Bygningsmiljøundersøgelse. Sendt til: HOFOR Asger Jørgensen RAPPORT. Projekt nr. 1540487 LYGTEN VARMEVÆRK Bygningsmiljøundersøgelse Sendt til: HOFOR Asger Jørgensen RAPPORT Projekt nr. 1540487 Sammenfatning Golder Associates A/S har efter anmodning fra HOFOR, foretaget en bygningsmiljøundersøgelse

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S Halsvej 190 9310 Vodskov Email: hn@penielsen.dk 20170220 Sag nr. 170026 Att.:

Læs mere

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Screeningsrapport juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972

Læs mere

Screenings rapport Asbest Bly PCB

Screenings rapport Asbest Bly PCB Screenings rapport Asbest Bly PCB Af Rådhuset beliggende Toften 2 6818 Årre Rapport udfærdiget d. 5/07 2016 Sagsnr. 16052 Rådhuset Toften 2 Årre side 1 Indledning: EM Screening & Sanering Aps har foretaget

Læs mere

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING Undersøgelsesrapport Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Strandbo II - Østbanegade 33-47, Classensgade 70-72 og Strandboulevarden 20, 2100

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL JF Trans Urebjergvej 2 8471 Sabro Miljøteknisk notat nr. 2 Hovedgaden 28, 8410 Rønde 20110617 Sag nr. 1100213 Udarbejdet

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer Kortlægning af problematiske stoffer Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 27. august 2013 Dagens tema Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T:

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T: Notat Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune 22.juni 2016 Projekt nr. 220132 Dokument nr. 1217600419 Version 5 Udarbejdet af NAW Kontrolleret af

Læs mere

Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede

Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede Bygningsundersøgelse Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede UNDERSØGELSE FOR MILJØSKADELIGE STOFFER Rekvirent Center for Ejendomme Kommunale Bygninger Tingvej 7 4690 Haslev Att.: Morten Kristoffersen

Læs mere

Beskrivelse af miljøfarlige stoffer

Beskrivelse af miljøfarlige stoffer DJ Miljø & Geoteknik P/S Falkevej 12 3400 Hillerød Telefon 25940666 miljoe@dj-mg.dk www.dj-mg.dk Beskrivelse af miljøfarlige stoffer - Kort om PCB, asbest, bly, kviksølv og klorerede paraffiner Kort om

Læs mere

ANALYSERAPPORT. Metode: PCB, KP og Bly: Se bilag, Asbest: NIOSH 9002

ANALYSERAPPORT. Metode: PCB, KP og Bly: Se bilag, Asbest: NIOSH 9002 Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: Sagsnavn/ ref: Vor Journal nr.: Antal prøver udtaget: Dato for udtagning: Analyse: White arkitekter A/S Vestre kaj

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Ejerforeningen Gammel Køge Landevej Hvidovre

Ejerforeningen Gammel Køge Landevej Hvidovre Bygningsundersøgelse Ejerforeningen Gammel Køge Landevej 233-235 2650 Hvidovre UNDERSØGELSE FOR PCB OG KLORPARAFFINER Rekvirent E/F Gammel Køge Landevej 233-235 Att.: Casper Hansen Rådgiver Orbicon A/S

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

PCB- OG ASBEST- UNDERSØGELSE 12 EJENDOMME I SILKEBORG

PCB- OG ASBEST- UNDERSØGELSE 12 EJENDOMME I SILKEBORG Til Vejdirektoratet Dokumenttype Notat Dato Februar 2012 PCB- OG ASBEST- UNDERSØGELSE 12 EJENDOMME I SILKEBORG PCB- OG ASBEST-UNDERSØGELSE 12 EJENDOMME I SILKEBORG Revision 2 Dato 2012-02-06 Udarbejdet

Læs mere

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Håndteringsplan Juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972 Om-/tilbygning:

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Nydamsparken, 8200 Aarhus N Rekvirent: d.a.i. Arkitekter og Ingeniører Dato: 15. juli 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0314 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel,

Læs mere

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Anmeldelse af farligt affald ved alt nybyggeri

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Notat Dato December 2011 NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Revision 1 Dato

Læs mere

Screeningsrapport Januar 2016

Screeningsrapport Januar 2016 Screeningsrapport Januar 2016 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sysseltinget, Banegårdspladsen 2, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 306 Hjørring Bygrunde Opførelsesår: 1963 Om-/tilbygning:1996

Læs mere

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde:

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde: SCREENING, KORTLÆGNING OG ANMELDELSE AF PCB, FARLIGT AFFALD, SAMT ALM. BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD 1. Oplysninger om ejendom, bygherre og entreprenør 1A. Byggeriets/anlægsarbejdets adresse: Adresse: Postnr:

Læs mere

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling NOTAT Projekt Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 02 Dato 06-12-2013 Til Fra Kopi til Kasper Michaelsen Lisbeth Odsbjerg Peter Kjær

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD Udarbejdet for: Boligkontoret

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft TRØRØD SKOLE Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion På Trørødskolen er der ved en tidligere

Læs mere

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT Lokalitet: Annekset Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Rapporten er udarbejdet af: Sujegan Chandran (SCH, DGE Miljø & Ingeniørfirma)

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 16. april 2015 Rune Østergaard Haven, Markedschef Mail: RUH@Grontmij.dk, Tlf: 2723

Læs mere

REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ KASTRUP. Udarbejdet for:

REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ 2 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Anmeldeskema for byggeaffald

Anmeldeskema for byggeaffald Anmeldeskema for byggeaffald Asbest, screeningsskema for PCB, genanvendelse Anmeldelse af farligt affald, forbrændingsegnet affald og deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Byggeår:

Læs mere

Miljøscreening og kortlægning af tidligere Danish Crown, Skjern, Område A og B

Miljøscreening og kortlægning af tidligere Danish Crown, Skjern, Område A og B Notat + Nygade 48, 6900 Skjern Miljøscreening og kortlægning af tidligere Danish Crown, Skjern, Område A og B Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 www.kogsgaard.dk CVR 30600355 Dato: 13-04-2016

Læs mere

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald Anmeldelsesskema, byggeaffald, Screeningsskema for, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse Matrikel nr. Opførelsesår Renoveringsår Dato

Læs mere

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed Byggeaffald skal anmeldes til Vordingborg Kommune senest 14 dage før arbejdet påbegyndes, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m 2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen NOTAT Projekt Taastrup Torv Kunde Casa Entreprise A/S Notat nr. Dato 2012-09-04 Til Høje-Taastrup Kommune Fra Rambøll Kopi til Jørgen Nielsen 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen Der er den 6. august

Læs mere

ANALYSERAPPORT. Nyropsgade R00954

ANALYSERAPPORT. Nyropsgade R00954 Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: Sagsnavn/ ref: Vor Journal nr.: Antal prøver udtaget: MBG ENTREPRISE A/S Helsingørsgade 7 C 3400 Hillerød Att. Anders

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 7. maj 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 7. maj 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 7. maj 2015 Rasmus Krag, Projektleder Mail: RKR@Grontmij.dk, Tlf: 4348 4427 Indledning

Læs mere

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere

Rev. 10-12-2015. Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer

Rev. 10-12-2015. Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer Rev. 10-12-2015 Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer Indhold Fuger... 3 Døre Porte Vinduer... 4 Isolering... 5 Termoruder... 6 Elinstallationer og belysning... 7 Installationer... 8 Ventilation...

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

- Bilag 1: Analyserapport nr. 1334106 og analyserapport nr. 1334107 fra Højvang Laboratorier A/S.

- Bilag 1: Analyserapport nr. 1334106 og analyserapport nr. 1334107 fra Højvang Laboratorier A/S. Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby UNDERSØGELSE AF PCB I INDEKLIMA OG MATERIALEPRØVER ØSTERVANGSKLUBBEN ASTERSVEJ 15 4000 ROSKILDE Udarbejdet for: Roskilde Kommune Rådhusebuen 1 4000 Roskilde Udarbejdet

Læs mere

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011 Vejdirektoratet Motorring 4, 0410 Taastrup - Frederikssundmotorvejen Miljøtekniske undersøgelser i form af rabatjordsundersøgelser, undersøgelser af sedimenter i regnvandsbassiner samt undersøgelser i

Læs mere

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD 1.0 STAMOPLYSNINGER PÅ EJENDOMMEN/ANLÆGGET Matrikel nr.: Opførelsesår: Renoveringsår: Dato for påbegyndelse af Forventet afslutning: Etageareal

Læs mere

Bygningsundersøgelse

Bygningsundersøgelse Bygningsundersøgelse RAPPORT VEDRØRENDE MILJØUNDERSØGELSE AF BYGNINGER De Lichtenbergs Vej 31-83, 8500 Grenaa Rekvirent: Arkikon Dato: 08-09-2016 DMR-sagsnr.: 2016-0937 Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald.

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald. TÅRNBY KOMMUNE Anmeldelsen sendes til: Tårnby Kommune Teknisk Forvaltning Amager Landevej 76 2770 Kastrup tf@taarnby.dk Du har pligt til at anmelde byggeaffald og byggeaffald med PCB til kommunen, mindst

Læs mere

Skema til anmeldelse af byggeaffald

Skema til anmeldelse af byggeaffald Skema til anmeldelse af byggeaffald ANMELDELSE Affaldsbekendtgørelsens 64-65 og 78-83, se uddrag på siden efter skemaet. Bygherrens navn Bygherrens adresse Ejendommens adresse Matrikelnr. Byggeår Evt.

Læs mere

INDLEDENDE BYGNINGSGENNEMGANG

INDLEDENDE BYGNINGSGENNEMGANG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON INDLEDENDE BYGNINGSGENNEMGANG FREDERIKSSUNDSMOTORVEJEN JORD-, BELÆGNINGSARBEJDER OG BROER ETAPE 1220 12 KØBENHAVN FREDERIKSSUND >>> MOTORRING 4 TVÆRVEJ N GMDK Data

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater Steffen B. Rasmussen

Læs mere

Håndtering af PCBholdige. Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi. 10. Oktober 2014

Håndtering af PCBholdige. Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi. 10. Oktober 2014 Håndtering af PCBholdige termoruder 1 Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi Majbrith Langeland, Teknisk chef Contamination Management 10. Oktober 2014 PCB Anvendelse i byggeriet i Danmark

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Smedetoften 16, 8660 Skanderborg Rekvirent: Vejdirektoratet Dato: 25. februar 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0049 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum Miljønotat DJ Miljø & Geoteknik P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 2539 Kongeskrænten, Smørum. Formål Egedal Kommune har anmodet DJ Miljø & Geoteknik P/S om

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes! Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald

Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald 1.0 stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelsessår: Renoveringsår: Dato for påbegyndelses af arbejde: Forventet afslutning: Etageareal m

Læs mere

Bilag 4 Bilag 5 Københavns Kommune Center for Miljø Att: Morten Ejsing Sønderborg, den 27 01 2015 sag 131218 ref. rch tlf. 73423151 rch@sloth moller.dk NOTAT Vedr. : Kunstgræsbane Sundby. Kontrol af

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

Bygningsgennemgang. Bygning: Bygningsadresse: Bygningsgennemgang gennemført: Tjekliste til bygningsgennemgang: Konsortiet Grontmij/Cowi

Bygningsgennemgang. Bygning: Bygningsadresse: Bygningsgennemgang gennemført: Tjekliste til bygningsgennemgang: Konsortiet Grontmij/Cowi Bygningsgennemgang Konsortiet Grontmij/Cowi Bygning: Fredensgade 11, 9870 Sindal, Areal: 88 Bygningsadresse: Vej og Fredensgade 11 husnr.: Billeder af bygning er vedlagt som bilag A. Bygningsgennemgang

Læs mere

SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER

SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER Nedrivning af Budolfihus, Algade 41, Aalborg. Oktober 2015 SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER NIRAS A/S CVR-nr. 37295728 T: +45 9630 6400 D: 96306447 Vestre Havnepromenade

Læs mere

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed Byggeaffald skal anmeldes til Vordingborg Kommune senest 14 dage før arbejdet påbegyndes, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m 2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet

Læs mere

Screeningsrapport. Dato: 04/ Rev. dato: Sag: Init.: FL. Rosengården 1-5 Gartnervang Roskilde Att.

Screeningsrapport. Dato: 04/ Rev. dato: Sag: Init.: FL. Rosengården 1-5 Gartnervang Roskilde Att. Rosengården 1-5 Gartnervang 10 4000 Roskilde Att.: Jan Hansen Dato: 04/03-2016 Rev. dato: Sag: 157421 Init.: FL Screeningsrapport Screening for PCB, bly og asbest i bygningsmaterialer Adresse: Rosengården

Læs mere

Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014

Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014 Eksempel på www.byggeproces.dk BAR Bygge & Anlæg Nedbrydningssektionen Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014 v/thomas Kingo Karlsen, formand for Dansk Byggeris nedbrydningssektion Nedrivning anno 2014

Læs mere

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: A4 Arkitekter og Ingeniører A/S Gladsaxevej 104 2860 Søborg Att: Peter Tordgaard Sagsnavn/ ref: Bellmansgade 7-37

Læs mere

B I LAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER BILAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER

B I LAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER BILAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER BILAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER B I LAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER Relevant for Nej Ja 1.0 Opmåling 2.0 Undersøgelser af el, vand og afløb 3.0 Funktion af tekniske anlæg 4.0

Læs mere