MILJØUNDERSØGELSE HOVEDGADEN 10, RØNDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØUNDERSØGELSE HOVEDGADEN 10, RØNDE"

Transkript

1 Til Syddjurs Kommune Dokumenttype Rapport Dato April 2004 MILJØUNDERSØGELSE HOVEDGADEN 10, RØNDE

2 Hovedgaden 10, 1-1 Revision 0 Dato Udarbejdet af Jacob Tørring Damsgaard (JTD) Kontrolleret af Lisbeth Odsbjerg (LOV) Godkendt af Thorkild Feldthusen Jensen (TFJ) Beskrivelse Miljøundersøgelse Ref /projektgrundlag/rapporter Error! Reference source not found.

3 Hovedgaden 10, 1-2 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Materialeprøvning og registrering Indledning Asbest Metaller Tjærestoffer og kulbrinter PCB Klorparaffiner Resultater Asbest Metaller PCB Klorparaffiner Tjærestoffer og kulbrinter Vurdering af resultater 8 3. Bortskaffelse Asbest Metaller PCB Klorerede paraffiner Tjærestoffer og kulbrinter Referencer 13 BILAG Bilag 1 Situationsplaner Bilag 2 Fotobilag Bilag 3 Analyserapport asbest Bilag 4 Analyserapport metaller og tjærestoffer Bilag 5 Analyserapport PCB og klorparaffiner Bilag 6 Håndtering og værnemidler Error! Reference source not found.

4 Hovedgaden 10, INDLEDNING I forbindelse med nedrivning af bygning 2 og 3 i Borger- og Kulturhuset i, Hovedgaden 10, har Rambøll foretaget en undersøgelse til fastlæggelse af omfanget af stoffer i bygningerne, som kan udgøre en sundheds- og/eller miljøfare i forbindelse med renoveringsarbejdet. Der er undersøgt for asbest, klorparaffiner, metaller og PCB i bygningerne. Ifølge oplysninger fra BBR-meddelelsen er bygning 2 opført i 1855 og har et samlet areal på 258 m 2 mens bygning 3 er opført i 1964, ombygget i 1982 og har et samlet bygningsareal på 323 m 2. Ved besigtigelsen var ét af rummene på 1. sal i bygning 3 aflåst, hvorfor der ikke er foretaget registreringer i dette rum. Denne rapport beskriver den udførte undersøgelse, herunder beskrivelse af prøvetagningen og vurdering af analyseresultater. 2. MATERIALEPRØVNING OG REGISTRERING Formålet med materialeprøvningen og registreringen er at fastlægge, hvilke miljø- og sundhedsfarlige stoffer, der skal håndteres i forbindelse med nedrivningen og renoveringen. Idet nogle af bygningerne er enten 1) opført og/eller renoveret i perioden eller 2) kan have termoruder, som er fremstillet i perioden , er renoverings- og ombygningsprojektet omfattet af Affaldsbekendtgørelsens kapitel 13, om Særlige regler om private og professionelle bygherrers identifikation af PCB i bygninger og anlæg og anmeldelse af affald /1/. Ejendommene er screenet for miljøfremmede stoffer, herunder PCB-holdige materialer. På baggrund af screeningen er miljøfremmede stoffer kortlagt og omfang og forekomst er beskrevet i denne rapport. 2.1 Indledning Prøverne er udtaget med hobbykniv, og bladet er skiftet ved hver prøvetagning for at undgå indbyrdes forurening af prøverne. Prøverne er mærket med angivelse af stof og prøvenummer. Asbest er navngivet med [A], klorparaffiner er navngivet med [K], metaller er navngivet med [M], PCB er navngivet med [P] og tjærestoffer og PAH er med [T]. For alle prøver, der er udtaget i forbindelse med materialeprøvningen, gælder det, at Bilag 1 viser bygningstegninger med markering af prøvetagningssteder og fotodokumentation fremgår af Bilag Asbest Asbest er en gruppe af naturligt forekommende mineraler, der kan spaltes i fibre. Asbest kan ikke brænde, tåler temperaturer op til 900 C og er modstandsdygtigt overfor kemiske og biologiske påvirkninger. Frem til slutningen af 1980 erne er der derfor i stort omfang anvendt asbest i mange forskellige typer af materialer. Asbest er sundhedsskadeligt, og der er siden 1972 af flere omgange indført forbud mod brug af asbest i Danmark. I Tabel 2.1 er angivet de byggematerialer, hvor man typisk kan have anvendt asbest, og det er angivet, i hvilken periode anvendelsen fandt sted. Error! Reference source not found.

5 Hovedgaden 10, 1-4 Materiale Periode Aftræks- og ventilationskanaler Bølgeplader Eternit sålbænke Fliseklæber Gulvbelægninger Loftsplader Planeternit/brystningsplader Rørinstallationer (isolering) Tagpap Tabel 2.1. Byggemateriale hvor der typisk forekommer asbest med angivelse af, i hvilken periode materialerne er anvendt Der har ved gennemgangen af ejendommene været fokus på disse materialer, og der er udtaget og indsendt materialeprøver i relevant omfang af materialerne til analyse for indhold af asbest. Prøverne er udtaget som stikprøver og indsendt til optisk analyse ved Rambøll Laboratorium for materialeanalyse, Ørestaden Metaller Bly er et grundstof, som siden oldtiden har fundet udbredt anvendelse i dagligdagen. Bly har været anvendt i mange typer maling frem til omkring Blyholdig maling blev især anvendt til træværk og stål inde og ude, men har også fundet anvendelse i vægmaling. De mest anvendte blyholdige farver er blyhvidt og kromgult. Det er i dag tilladt at anvende bly til korrosionsbeskyttelsesmaling eller i maling anvendt til restaureringsprojekter. Keramiske fliser kan være glaseret med blyholdig glasur. Glasuren er oftest lavet med hvidt bly, som er blandet med farveholdige metaloxider. Glasur anvendt til keramiske fliser er ikke omfattet af bekendtgørelsen om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly. Nye fliser kan derfor stadig indeholde bly. Udover bly, kan maling og glasur indeholde andre metaller såsom cadmium, chrom, kobber, nikkel, kviksølv og zink. Der har ved gennemgangen været fokus på malede overflader og fliser. På baggrund af inspektionen er der udtaget og indsendt materialeprøver til analyse for indhold af metallerne bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink. Prøverne er samtidig screenet for indhold af kviksølv. Prøverne er indsendt til analyse på VBM Laboratoriet A/S Tjærestoffer og kulbrinter Tjære er en fællesbetegnelse for tyktflydende brune eller brunsorte væsker, der fremkommer som biprodukter ved pyrolyse, forgasning og forbrænding af kul, træ, halm, tobak og anden biomasse. Det er en gruppe af organiske stoffer, som blandt andet har været anvendt til imprægnering af jernbanesveller af træ og som bindemiddel i materialer til vejbygning og imprægnering af tagpap. Tjærestoffer kan optages i mennesker og dyr i forbindelse med indånding af forurenet luft og indtagelse af tjærestofforurenede fødevarer og gennem huden. Stofferne er sundhedsskadelige og kan blandt andet være kræftfremkaldende og skade arveanlæg hos mennesker og dyr. Error! Reference source not found.

6 Hovedgaden 10, 1-5 Der blev ved gennemgang af bygningen konstateret flader, som kan have været behandlet med tjæreholdige materialer for eksempel som fugtspærre på vægge eller gulve. Prøverne er indsendt til analyse på VBM Laboratoriet A/S PCB Både klorparaffiner og PCB er bl.a. tilsat elastiske fuger og maling, og undersøgelsen omfatter derfor begge stofgrupper. PCB er en stofgruppe på i alt 209 forskellige stoffer, der blandt andet har været brugt som blødgører i gummifuger, maling og i forseglingslim mellem glassene i termoruder. PCB er ligeledes blevet anvendt i elektriske installationer (kondensatorer og transformatorer o.l.). Stoffet blev anvendt i en periode fra omkring 1950 frem til PCB blev forbudt i åben anvendelse i Danmark i 1977 og i 1986 også i lukkede anvendelser /1/. På baggrund af inspektionen er der udtaget og indsendt materialeprøver af maling til analyse for indhold af PCB. Prøverne er indsendt til analyse ved Højvang Laboratorium A/S. Prøverne er analyseret for 7 indikator-pcb'er (PCB 7 ) ved GC-MSD. PCB 7 udgøres af stofferne PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 og PCB 180. Det totale indhold af PCB (PCB total) estimeres som PCB 7 x 5. Prøverne er samtidig screenet for indhold af klorparaffiner. Affald med indhold af PCB er under visse omstændigheder på listen over farligt affald, og bygnings affald indeholdende PCB skal håndteres efter specifikke regler, herunder krav om udsortering og særlig bortskaffelse /1//2/ Klorparaffiner Klorparaffiner er en gruppe af klorerede forbindelser, der blandt andet har været brugt som blødgører i fugemasse, maling og plast siden 1930erne /10/. Stofferne er kræftfremkaldende, giftige og miljøskadelige, og er på Miljøstyrelsens Liste over Uønskede Stoffer /4/. Prøverne er indsendt til analyse ved Højvang Laboratorium A/S. Prøverne er analyseret for SCCP: Kortkædede (kædelængde C10-13), MCCP: Mellemkædede (kædelængde C14-17) og LCCP: Langkædede (kædelængde C18-30). 2.2 Resultater De udtagne prøver vurderes at være repræsentative for lignende/tilsvarende materialer rundt i bygningerne. I de følgende afsnit er resultaterne for de udtagne prøver beskrevet og det er angivet, hvor materialerne er observeret. Error! Reference source not found.

7 Hovedgaden 10, Asbest Der er udtaget og analyseret 7 prøver af forskellige materialer for indhold af asbest. Resultaterne af de udførte asbestanalyser fremgår af Tabel 2.2. Analyserapporten findes i Bilag 3. Bygn. nr. Prøvenr. Beskrivelse Analyse-resultat 4-tag A1 Bølgeeternit, tagplader, sort Påvist asbest 3-tag A2 Skiffereternit, tagplader, sort Påvist asbest 3-stue A3 Fliseklæber, gulvflise, entré I.p. 2-kælder A4 Fliseklæber, vægflise, kælder toilet I.p sal A5 Gulvklæber, linoleumsgulv, toiletter, grå I.p sal A6 Gulvklæber, linoleumsgulv, gangareal, grå I.p sal A7 Brystningsplade, udvendig ud mod gårdhaven, hvid I.p. Tabel 2.2 Analyseresultater materialeprøver asbest. I.p.: Ikke påvist indhold af asbest i prøven. Som det fremgår af ovenstående tabel, er der konstateret asbest i de to udtagne prøver af tagplader Metaller Der er udtaget og analyseret 16 materialeprøver for metaller. Resultaterne af de udførte metalanalyser fremgår af Tabel 2.3 hvoraf det også fremgår, hvordan de enkelte materialer forventes at skulle bortskaffes. Analyserapporten findes i Bilag 4. Bygn. nr. og sted Prøvenr. Beskrivelse Metaller [mg/kg] Bly Chrom total Nik kel Zink Cad mium Kobber Kviksølv 3-Stue M1 Facademaling, orange 9,8 I.p Ej det. 3-Stue M2 Træmaling, hoveddør hhv. byg. 3 og byg. 2 (Kringlen) ud , Ej det. mod Hovedgaden, grøn 3-Stue M3 Beton/træmaling, entre, vægge + dør + paneler + loft, 18 I.p. 14 I.p. 9,1 140 Ej det. hvid 3-Stue M4 Gulvflise, entre, hvid 110 I.p. 9,8 5, Ej det. 3-Stue M5 Træmaling, dør + dørpanel mellem entre og sal, samt 980 I.p. 6,9 9, Ej det. trappe op til scenen, beige 3-Stue M6 Tapetmaling, vægge i sal, orange 17 I.p. 28 I.p Ej det. Træmaling, sal byg. 3 samt 3/2- stue i Kringlen, vinduer + M7 Stue døre + vindue/dørpaneler, I.p. I.p. I.p. I.p. I.p. 6,3 Ej det. hvid 3-Stue M8 Træmaling, sal, vægpaneler + radiatorer, beige Ej det. Træmaling, scene: paneler + 3/2- M9 væg + loft, samt loft i stuen i Stue Kringlen, sort 78 I.p B3-Stue M10 Træmaling, sal, loftplader (pap), hvid 8,9 1,1 22 I.p Ej det. Byg 2- M11 Træmaling, stuen: Vægpane- 370 I.p ,5 45 0,5-5 Error! Reference source not found.

8 Hovedgaden 10, 1-7 Stue Byg 2- Kælder Byg 2- Kælder Byg 2- Kælder Byg 2- Kælder Byg 3-1. sal ler + frit hængende loftplader + dørpaneler, samt dørpaneler i kælder toilet, grøn M12 Betonmaling, toilet, vægge, grøn 8,6 I.p ,4 7 Ej det. M13 Træmaling, toilet, loft, lys grøn 20 0, ,5-5 M14 Gulvflise, toilet, hvid 440 I.p. 18 5, Ej det. M15 Vægflise, toilet, hvid 61 I.p. 16 I.p Ej det. Træ/loftmaling, alle vægge + M16 loft, herunder gangareal, rum 87 I.p Ej det. og to toiletter, hvid. Tabel 2.3 Analyseresultater materialeprøver metaller. I.p.: Ikke påvist. Ej det.: Ikke detekteret. Indholdet af det pågældende metal i prøven er lavere end laboratoriets detektionsgrænse. Med fed er angivet værdier som betyder, at fraktionen skal håndteres som farligt affald og bortskaffes til NORD. Med kursiv er angivet værdier som betyder, at fraktionen skal håndteres som metalholdigt affald og bortskaffes til forbrænding eller deponi. Som det fremgår af ovenstående tabel, er der påvist indhold af metaller i alle analyserede materialeprøver. I prøve M8 er der konstateret indhold af metaller i koncentration som betyder, at materialerne skal håndteres med farligt affald og bortskaffes ved destruktion på et særligt anlæg såsom NORD. I alle øvrige prøver, med undtagelse af M1, M3, M6, M7, M10 og M12, er der konstateret indhold af metaller i koncentrationer som betyder, at materialerne skal håndteres som metalholdigt affald og bortskaffes til forbrænding eller deponi. Der er konstateret indhold af kviksølv i tre ud af 13 udtagne prøver af maling PCB Der er udtaget og analyseret seks prøver for indhold af PCB. Resultaterne af de udførte PCBanalyser fremgår af Tabel 2.4, hvoraf det også fremgår, hvordan de enkelte materialer forventes at skulle bortskaffes. Analyserapport findes i Bilag 5. Bygn. nr. Sted Prø ve- Beskrivelse Analyseresultat PCB total [mg/kg] nr. 2/3 Udvendigt P1 Fuger, vandret/lodret udvendig fuger rundt i kanten på udvendige vinduer, grå I.p. 3 Stue P2 Beton/træmaling, entre, vægge + dør + paneler + loft, hvid I.p. 3 Stue P3 Kondensator i lysarmatur, sal, 5 stk. lysarmatur findes (årstal 1994) I.p. 2 Kælder P4 Betonmaling, toilet, vægge, grøn I.p sal P5 Linoleumsgulv, toiletter, grå I.p sal P6 Linoleumsgulv, gangareal, grå I.p. Tabel 2.4 Analyseresultater materialeprøver PCB undersøgelse I.p.: Ikke påvist. Med fed er angivet værdier som betyder, at fraktionen skal håndteres som farligt affald og bortskaffes til NORD. Med kursiv er angivet værdier som betyder, at fraktionen skal håndteres som metalholdigt affald og bortskaffes til forbrænding eller deponi. Der er ikke konstateret indhold af PCB i de analyserede prøver. I forbindelse med analyserne for PCB er der også foretaget en screening for indhold af klorparaffiner. Der er ikke registreret spor af klorparaffiner i prøverne jf. analyserapporten i Bilag 5. Error! Reference source not found.

9 Hovedgaden 10, Klorparaffiner Der er udtaget og analyseret én materialeprøve for indhold af klorparaffiner. Resultaterne af de udførte klorparaffinanalyser fremgår af Tabel 2.5, hvoraf det også fremgår, hvordan de enkelte materialer forventes at skulle bortskaffes. Analyserapport findes i Bilag 5. Byg.nr Sted Prøvenr. 2/3 Udvendigt K1 Beskrivelse Fuger, vandret/lodret udvendig fuger rundt i kanten på udvendige vinduer, grå Analyseresultat Klorparaffiner Kortkæde [%] I.p. Tabel 2.5 Analyseresultater klorparaffiner. I.p.: Ikke påvist indhold af klorparaffiner i prøven over laboratoriets detektionsgrænse. Der er analyseret for kort- mellem- og langkædede klorparaffiner. Der er ikke konstateret indhold af klorparaffiner i den undersøgte prøve Tjærestoffer og kulbrinter Der er udtaget og analyseret én materialeprøve for indhold af tjærestoffer (PAH er) og kulbrinter. Resultaterne af de udførte analyser fremgår af Tabel 2.5. Analyserapport findes i Bilag 4. Der er konstateret indhold af PAH er og kulbrinter svarende til tjære. Byg.nr Sted Prøvenr. 3 Stue T1 Beskrivelse Egetræsstav fra sildebensgulv, sal, mistanke om tjære på undersiden, sort Sum PAH Sum kulbrinter mg/kg TS mg/kg TS Tabel 2.6 Analyseresultater tjærestoffer og kulbrinter. Med fed er angivet værdier som betyder, at fraktionen skal håndteres som farligt affald til destruktion eller deponering. 2.3 Vurdering af resultater Undersøgelserne er udført som stikprøver, og det er forbundet med usikkerhed at ekstrapolere undersøgelsesresultaterne til at være repræsentative for hele bygningen, men med dette forbehold in mente er omfanget af sundheds- og eller miljøfarlige stoffer og materialer i bygningerne vurderet i dette afsnit. Der kan desuden være anvendt materialer, med indhold af miljøfremmede stoffer, der er skjult inde i konstruktionerne, og som det først er muligt at identificere i forbindelse med arbejdets udførelse. Der skal i henhold til gældende lovgivning og retningslinjer fra Arbejdstilsynet tages foranstaltninger, som sikrer renoveringsarbejdere og det omgivende miljø mod støv generelt og særligt mod støv, som indeholder miljøfremmede stoffer (se Bilag 6). Der er ved undersøgelserne konstateret byggematerialer med indhold af asbest, metaller (inkl. kviksølv) og kulbrinter/tjærestoffer. Error! Reference source not found.

10 Hovedgaden 10, 1-9 I Tabel 2.7 er angivet hvor der er konstateret miljøfremmede materialer i bygningen som skal håndteres efter særlige regler mht. arbejdsmiljø og beskyttelse af miljøet herunder afskærmning af områderne inden afrensning/fjernelse og separat opsamling af affaldsfraktioner. Bygn. - sted Miljøfremmede Beskrivelse stof- fer 3-tag Asbest Bølgeeternit 3-1. sal Metaller Træ/loftmaling (hvid), alle vægge + loft, herunder gangareal, rum og to toiletter 4-tag Asbest Skiffereternit 3-stue Metaller Træmaling (grøn) på hoveddør og på dør + panel mellem entré og sal og på trappe til scenen (beige) Metaller Træmaling (beige) anvendt i salen, på vægpaneler og radiatorer Metaller Gulvfliser (hvid) i entré Kulbrinter/PAH er Tjære under trægulv i sal* 2-stue Metaller Træmaling (grøn) på hoveddør Træmaling (grøn) på vægpaneler, dørpaneler og frit hængende loftsplader 2-kælder Metaller Træmaling (grøn) på dørpaneler ved toilet Metaller Gulvflise og vægfliser (hvide) på toilet 2/3-stue Metaller Træmaling (sort), paneler + væg + loft, samt loft i stuen i Kringlen Tabel 2.7 Materiale med konstateret indhold af miljøfremmede stoffer i bygningerne. Med kursiv er markeret materialer som skal håndteres som værende forurenet og bortskaffes til forbrænding eller deponi og med fed er markeret materialer som skal håndteres som værende farligt affald og bortskaffes til destruktion eller deponering. Ved nedrivningen skal materialerne angivet i Tabel 2.7 håndteres som indeholdende miljøfremmede stoffer og håndteres jf. Bilag 6 vedr. håndtering og værnemidler. Ventilationskanaler vurderes at være udført i metal på baggrund af besigtigelse af kanal i tagrum. Det blev ved besigtigelsen registeret, at alle vinduer i bygning 2 og 3 er produceret i I bygning 3,1. sal blev der ved besigtigelsen konstateret skimmelsvamp på vægge ved toiletter (se Fotobilag). Der henvises til tidligere undersøgelser af bygningerne for hvilke forholdsregler der skal tages ifm. håndtering og bortskaffelse af vægge med skimmel. Error! Reference source not found.

11 Hovedgaden 10, BORTSKAFFELSE Bortskaffelse af materialer med indhold af miljøfremmede stoffer, skal ske til godkendt modtager. Syddjurs Kommune kan desuden anvise affaldsmodtagere. Inden arbejdet påbegyndes skal der ske anmeldelse af farligt affald til Syddjurs Kommune i henhold til Affaldsbekendtgørelsens 70 /1/ med oplysninger om affaldstype, samt affaldets mængde, emballering, sammensætning og egenskaber. Idet renoveringen vedrører mere end 10 m 2 af en bygning eller et anlæg, eller frembringer mere end 1 ton affald, skal bygherren i henhold til Affaldsbekendtgørelsens 83 /1/ indgive en skriftlig anmeldelse til kommunalbestyrelsen senest 2 uger før byggearbejdet påbegyndes med oplysninger om: 1) Bygherrens navn og adresse. 2) Dato. 3) Bygherrens underskrift. 4) Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse. 5) De forventede affaldsmængder og -typer. 6) Den forventede behandling eller anvendelse af affaldet eller den forventede modtager af affaldet. Transport af affald (herunder særligt Farligt affald) kan være omfattet af Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR-reglerne) /3/. Emballering, herunder mærkning af affaldet, skal følge de til enhver tid gældende ADR-regler. 3.1 Asbest De generelle retningslinjer med hensyn til håndtering af asbest er som følger: Nedbrydningsmaterialer der indeholder asbest, skal håndteres og bortskaffes som farligt affald efter særlige krav til klassificering, kildesortering, emballage, opbevaring, anmeldelse, deklaration og bortskaffelse. Asbeststøv og støvende asbestholdigt affald, filtre o.l. skal i befugtet tilstand opbevares og bortskaffes i lukket, tæt emballage, der mærkes med oplysning om, at den indeholder asbest. Asbestholdigt affald, der kan støve, skal under opbevaring og transport være befugtet og overdækket, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Ikke-støvende asbestholdigt affald, hvor asbesten er fast bundet (fx asbestcementplader), skal ikke emballeres specielt. 3.2 Metaller Ved bortskaffelse af byggeaffald har Københavns Kommune på baggrund af gældende lovgivning om farlige stoffer fastsat grænseværdier for, hvornår affaldet kan betragtes som rent, forurenet og farligt /5/, /6/ og /7/. Syddjurs Kommune henviser til Københavns Kommunes praksis på området. Grænseværdierne for håndtering af materialerne i affaldsstrømmen ses i Tabel 3.1. Error! Reference source not found.

12 Hovedgaden 10, 1-11 Stof Indhold mg /kg Kategori Bortskaffelse Bly <40 Ren Fri bortskaffelse Forurenet Forbrænding eller deponi >2.500 Farlig Afbrændes på et særligt anlæg såsom NORD Cadmium <0,5 Ren Fri bortskaffelse 0, Forurenet Forbrænding eller deponi >1.000 Farlig Afbrændes på et særligt anlæg såsom NORD Chrom (total) <500 Ren Fri bortskaffelse Forurenet Forbrænding eller deponi >1.000 Farlig* Afbrændes på et særligt anlæg såsom NORD Kobber <500 Ren Fri bortskaffelse Forurenet Forbrænding eller deponi >2.500 Farlig Afbrændes på et særligt anlæg såsom NORD Nikkel <30 Ren Fri bortskaffelse Forurenet Forbrænding eller deponi >1.000 Farlig Afbrændes på et særligt anlæg såsom NORD Zink <500 Ren Fri bortskaffelse Forurenet Forbrænding eller deponi > Farlig Afbrændes på et særligt anlæg såsom NORD Kviksølv <1 Ren Fri bortskaffelse 1-500** Forurenet Forbrænding eller deponi >500 Farlig Afbrændes på et særligt anlæg såsom NORD Tabel 3.1. Grænseværdier for håndtering af byggeaffald med indhold af miljøfremmede stoffer.* Grænseværdien for hvornår affald indeholder så meget chrom, at det skal håndteres som farligt affald er angivet for chrom (VI). Der er i denne undersøgelse testet for total chrom. Det forventes, at det målte indhold af chrom hovedsageligt udgøres af chrom(iii) og chrom(vi) idet disse iltningstrin anvendes bl.a. ved forkromning, i farver og pigmenter /8/. ** Grænseværdien gælder for organisk kviksølv, grænseværdien for uorganisk er mg/kg. Af Tabel 2.3 fremgår det, ud fra de målte koncentrationer, hvordan affaldsfraktionerne i denne undersøgelse kan bortskaffes. Såfremt materialerne er placeret på bygningsdele, som påtænkes fjernet i forbindelse med renoveringen, kan metallerne fjernes fra eksempelvis vægge ved slibning eller lignende inden væggene nedbrydes. Kviksølv i maling kan have spredt sig til det bagvedliggende materiale og det kan derfor være nødvendigt at afrense vægge af flere omgange indtil koncentrationen af kviksølv i overfladen er under 1 mg/kg. Indtrængningen af kviksølv i vægge kan vurderes ved udtagning af borekerner. Malet træværk vurderes at kunne demonteres i bygningen i hele stykker uden skærende eller hurtigt roterende værktøj, emballeres og derefter fjernes fra bygningen og anbringes i tæt, lukket container egnet til opbevaring af sådanne affaldstyper. I dette projekt findes der materialer i kategorierne ren, forurenet og farlig. 3.3 PCB Ved bortskaffelse af PCB-holdigt byggeaffald er der fastsat grænseværdier for, hvornår affaldet kan betragtes som rent, forurenet og farligt /11/. Grænseværdier for håndtering af PCB-holdige materialer i affaldsstrømmen ses i Tabel 3.2. Error! Reference source not found.

13 Hovedgaden 10, 1-12 Indhold mg PCB total/kg Kategori Bortskaffelse <0,1 Ren Kan genanvendes efter anmeldelse til kommunen. 0,1-50 Forurenet Forbrændes eller deponeres som inert/mineralsk affald >50 Farlig Afbrændes på et særligt anlæg såsom NORD Tabel 3.2 Grænseværdier for håndtering af PCB-holdigt affald. Af Tabel 2.4 fremgår det, ud fra de målte koncentrationer, hvordan affaldsfraktionerne i denne undersøgelse kan bortskaffes. Affald med indhold af PCB skal opbevares i lukkede emballager (tolags plast eller lignende) således at udvaskning og spredning af støv undgås. De enkelte deponier har forskellige krav til emballering, så det anbefales at kontakte det anviste anlæg for at sikre, at deres specifikke krav til emballering overholdes. Såfremt materialerne er placeret på bygningsdele, som påtænkes fjernet i forbindelse med renoveringen, kan PCB fjernes fra eksempelvis vægge ved slibning eller lignende inden væggene nedbrydes. Kommunen skal i de enkelte tilfælde vurdere og give tilladelse til, at affaldet kan genanvendes i overensstemmelse med lovgivning, hvis det vurderes at være miljø- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Kommunen skal i regulativer eller ved konkret vurdering anvise, hvordan PCB-holdigt affald, der ikke kan genanvendes, skal bortskaffes. Der er ikke konstateret PCB i prøverne udtaget i forbindelse med denne undersøgelse. Der skal derfor ikke tages særlige forholdsregler i forhold til PCB. 3.4 Klorerede paraffiner Ved bortskaffelse af byggeaffald med klorerede paraffiner er der fastsat grænseværdier for, hvornår affaldet kan betragtes som farligt affald. De kortkædede klorparaffiner (C10 C13) er miljøfarlige, idet de er meget giftige for vandlevende organismer og kan give langtidsvirkninger i vandmiljøet. Brugen af de kortkædede klorparaffiner til visse anvendelser skal begrænses jf. bekendtgørelse fra Miljøstyrelsen. Der er ingen regulering af mellem- og langkædede klorparaffiner. Ifølge affaldsbekendtgørelsen nr af 18/12/2012, Bilag 4 fremgår det, at produktet skal klassificeres som farligt affald, hvis indholdet af de kortkædede klorparaffiner overstiger 1 % ( mg/kg). Der er ikke konstateret klorerede paraffiner i prøverne udtaget i forbindelse med denne undersøgelse. Der skal derfor ikke tages særlige forholdsregler i forhold til klorerede paraffiner. 3.5 Tjærestoffer og kulbrinter Ved bortskaffelse af byggeaffald med PAH er, er der fastsat en græseværdi for, hvornår affaldet kan betragtes som værende farligt affald. Byggeaffald betragtes som værende farligt, når indholdet af PAH er overstiger mg/kg. Med udgangspunkt i Affaldsbekendtgørelsens Bilag 4 (Egenskaber og procentsatser der gør affald farligt) /1/ vurderes affald at kunne klassificeres som værende farligt, når indholdet af kulbrinter overstiger mg/kg, på baggrund af disse stoffers kræftfremkaldende egenskaber.

14 Hovedgaden 10, REFERENCER /1/ Miljøministeriet. Bekendtgørelse nr af 18. december 2012 om affald. /2/ PCB-vejledning fra Københavns Kommune, /3/ Rigspolitiet. International transport ADR Hentet 19. december. Lokaliseret: /4/ Miljøstyrelsen. Listen over uønskede stoffer. Hentet 19. december Lokaliseret: over_uoenskede_stoffer/ /5/ Københavns Kommune. Retningslinjer vedr. håndtering af blyholdigt affald. Hentet 19. december Lokaliseret: /6/ Københavns Kommune. Miljøfarligt bygge- og anlægsaffald ved renovering og nedrivning. Hentet 19. december Lokaliseret: /7/ Københavns Kommune. Genanvendelse af sorterede og forurenede brokker. Hentet 19. december Lokaliseret: /8/ Miljøstyrelsen. Miljoevejledninger.dk. Ordbog->Krom. Hentet 19. december Lokaliseret: /9/ Arbejdstilsynet (august 2007), At-vejledning C.0.1, Stoffer og materialer /10/ Eurochlor. What are chlorinated paraffins? Hentet 19. december Lokaliseret: /11/ PCB-guiden. Hentet 19.december Lokaliseret:

15 Hovedgaden 10, 1-14 BILAG 1 SITUATIONSPLANER

16

17

18

19 Hovedgaden 10, 2-15 BILAG 2 FOTOBILAG

20 Materialeprøver Byg. nr. Prøve nr. Analyseret for Beskrivelse og placering Fotodokumentation Bygning 3, facade M1 7 metaller Facademaling, orange Bygning 3/bygning 2 M2 7 metaller Træmaling, hoveddør hhv. byg. 3 og byg. 2 (Kringlen) ud mod Hovedgaden, grøn Bygning 3 M3 7 metaller Beton/træmaling, entre, vægge + dør + paneler + loft, hvid Bygning 3 M4 7 metaller Gulvflise, entre byg. 3, hvid Bygning 3 M5 7 metaller Træmaling, dør + dørpanel mellem entre og sal, samt trappe op til scenen, beige 1 Oprettet August 2013/JXJ Revideret August 2013/JXJ

21 Materialeprøver Bygning 3 M6 7 metaller Tapetmaling, vægge i sal, orange Bygning 3/bygning 2 M7 7 metaller Træmaling, sal byg. 3 samt stue i Kringlen, vinduer + døre + vindue/dørpaneler, hvid Bygning 3 M8 7 metaller Træmaling, sal, vægpaneler + radiatorer, beige Bygning 3/bygning 2 M9 7 metaller Træmaling, scene: paneler + væg + loft, samt loft i stuen i Kringlen, sort Bygning 3 M10 7 metaller Træmaling, sal, loftplader (pap), hvid 2 Oprettet August 2013/JXJ Revideret August 2013/JXJ

22 Materialeprøver Bygning 2 M11 7 metaller Træmaling, stuen: vægpaneler + frit hængende loftplader + dørpaneler, samt dørpaneler i kælder toilet, grøn Bygning 2 M12 7 metaller Betonmaling, kælder toilet, vægge, grøn Bygning 2 M13 7 metaller Træmaling, kælder toilet, loft, lys grøn Bygning 2 M14 7 metaller Gulvflise, kælder toilet, hvid Bygning 2 M15 7 metaller Vægflise, kælder toilet, hvid 3 Oprettet August 2013/JXJ Revideret August 2013/JXJ

23 Materialeprøver Bygning 3, 1. sal M16 7 metaller Træ/loftmaling, alle vægge + loft på 1. sal, herunder gangareal, rum og to toiletter, hvid. Bygning 4, tag A1 Asbest Bølgeeternit, tagplader, sort Bygning 3 A2 Asbest Skiffereternit, tag, sort Bygning 3 A3 Asbest Fliseklæber, gulvflise, entre byg. 3 Bygning 2 A4 Asbest Fliseklæber, vægflise, kælder toilet 4 Oprettet August 2013/JXJ Revideret August 2013/JXJ

24 Materialeprøver Bygning 3, 1. sal A5 Asbest Gulvklæber, linoleumsgulv, toiletter 1. sal, grå Bygning 3, 1. sal A6 Asbest Gulvklæber, linoleumsgulv, gangareal, grå Bygning 3, 1. sal A7 Asbest Brystningsplade, 1. sal udvendig ud mod gårdhaven, hvid Bygning 2/bygning 3/bygning 3 1. sal P1/K1 PCB/klorparaffiner Fuger, vandret/lodret udvendig fuger rundt i kanten på udvendige vinduer, grå Bygning 3 P2 PCB Beton/træmaling, entre, vægge + dør + paneler + loft, hvid 5 Oprettet August 2013/JXJ Revideret August 2013/JXJ

25 Materialeprøver Bygning 3 P3 PCB, kondensator Kondensator i lysarmatur, sal, 5 stk. lysarmatur findes (årstal 1994) Bygning 2 P4 PCB Betonmaling, kælder toilet, vægge, grøn Bygning 3, 1. sal P5 PCB Linoleumsgulv, toiletter 1. sal, grå Bygning 3, 1. sal P6 PCB Linoleumsgulv, gangareal, grå Bygning 3 T1 Olie/PAHér Egetræsstav fra sildebensgulv, sal, mistanke om tjære på undersiden, sort 6 Oprettet August 2013/JXJ Revideret August 2013/JXJ

26 Materialeprøver Bygning 3, 1. sal, skimmelsvamp konstateret på to toiletter. Bygning 2 og 3, vinduer udskiftet Ventilationskanaler alle i metal. Bygning 3, 1. sal, sydvestligt rum ud mod Hovedgaden aflåst, tilsyn/prøvetagning ej mulig. Intet foto 7 Oprettet August 2013/JXJ Revideret August 2013/JXJ

27 Hovedgaden 10, 0-16 BILAG 3 ANALYSERAPPORT ASBEST

28 NOTAT Projekt Asbestanalyse - Hovedgaden 10, Kunde Rambøll Danmark A/S Notat nr. 1 Dato Til Kenneth Kristensen (KNK), Rambøll Fra Bent Grelk (BNG), Rambøll 1. Indledning Foreliggende undersøgelse og afrapportering, er udført på foranledning af Kenneth Kristensen, Rambøll Danmark, som d. 21. marts har fremsendt 7 stk. prøver til Rambølls laboratorium. Formålet med undersøgelsen er, at klarlægge eventuel tilstedeværelse af asbestmineraler/-fibre i de undersøgte prøver. 2. Fremgangsmåde Prøverne, herunder de evt. enkelte delmaterialer bliver indledningsvis undersøgt i et stereomikroskop med op til x25 forstørrelse. Dato Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F Hvis makroanalysen ikke afslører tilstedeværelsen af fibre, bliver prøverne oparbejdet efter laboratoriets interne procedurer, alt efter hvilke typer af materialer som prøverne består af. De oparbejdede prøver bliver derefter analyseret i polarisationsmikroskopet ved x /4 Rambøll Danmark A/S CVR-NR Medlem af FRI

29 3. Resultater af analysen Resultaterne af analysen ses i nedenstående Tabel 1. De undersøgte materialer er markeret med fed skrift i nedenstående tabel. Fotodokumentationen ses i Bilag 1. Tabel 1: Resultater af analysen Prøver fra Hovedgaden 10, Nr. Type materiale og placering Asbest (Ja/Nej) Bemærkninger A1 Bølgeeternit, tagplade Ja Asbestfibre A2 Skifereternit tagplade Ja Asbestfibre A3 Fliseklæber, gulvflise Nej Gråhvid mørtel uden fibre A4 Fliseklæber, vægflise Nej Lys grå og mørk grå mørtel, begge uden fibre. A5 Gulvklæber, linoleum Nej A6 Gulvklæber, linoleum Nej Vævet under linoleum indeholder relativt grove plantefibre (træfibre). Selve linoleummet indeholder ikke fibre. Vævet under linoleum indeholder relativt grove plantefibre. Selve linoleummet indeholder ikke fibre. A7 Brystningsplade Nej Relativt grove lyse cellulose-lignende fibre 2/4

30 Hovedgaden 10, 0-17 BILAG 4 ANALYSERAPPORT METALLER OG TJÆRESTOFFER

31 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Rambøll Herning Poulsgade 8, DK-7400 Herning Att: Lisbeth Odsbjerg Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 26. marts M N A ON19560 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A Kunde sagsnr Kunde sagsnavn Hovedgaden 10, Hovedgaden 10, Hovedgaden 10, Hovedgaden 10, Hovedgaden 10, Prøvemærkning M1 M2 M3 M4 M5 Emballage r r r r r Udtaget Udtaget af Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøveudtager KK KK KK KK KK Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Metaller DS259/ICP ** mg/kg < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 Bly mg/kg 9, Cadmium mg/kg < 0,25 1,5 < 0,25 < 0,25 < 0,25 Kobber mg/kg ,9 5,2 9,5 Zink mg/kg Chrom mg/kg ,8 6,9 Nikkel mg/kg , *Kviksølv ICP ej det. ej det. ej det. ej det. ej det. Kommentarer og observationer til prøverne Vedr prøve(r) 1-5 Note Kviksølv er ikke detekteret i prøven. = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 1 / 4

32 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Rambøll Herning Poulsgade 8, DK-7400 Herning Att: Lisbeth Odsbjerg Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 26. marts M N A ON19560 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A Kunde sagsnr Kunde sagsnavn Hovedgaden 10, Hovedgaden 10, Hovedgaden 10, Hovedgaden 10, Hovedgaden 10, Prøvemærkning M6 M7 M8 M9 M10 Emballage r r r r r Udtaget Udtaget af Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøveudtager KK KK KK KK KK Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Metaller DS259/ICP ** mg/kg < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 Bly mg/kg 17 < ,9 Cadmium mg/kg < 0,25 < 0,25 38 < 0,25 1,1 Kobber mg/kg < 5 < < 5 Zink mg/kg 230 6, Chrom mg/kg 28 < Nikkel mg/kg 16 < *Kviksølv ICP ej det. ej det. ej det. det. ej det. Kommentarer og observationer til prøverne Vedr prøve(r) 6,7,8,10 9 Note Kviksølv er ikke detekteret i prøven. Kviksølv er detekteret i prøven med et indhold i størrelsesordenen 1-5 mg/kg. = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 2 / 4

33 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Rambøll Herning Poulsgade 8, DK-7400 Herning Att: Lisbeth Odsbjerg Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 26. marts M N A ON19560 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A Kunde sagsnr Kunde sagsnavn Hovedgaden 10, Hovedgaden 10, Hovedgaden 10, Hovedgaden 10, Hovedgaden 10, Prøvemærkning M11 M12 M13 M14 M15 Emballage r r r r r Udtaget Udtaget af Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøveudtager KK KK KK KK KK Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Metaller DS259/ICP ** mg/kg < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 Bly mg/kg 370 8, Cadmium mg/kg < 0,25 < 0,25 0,57 < 0,25 < 0,25 Kobber mg/kg 83 7,0 15 5,8 < 5 Zink mg/kg 45 7, Chrom mg/kg Nikkel mg/kg 6,5 7, *Kviksølv ICP det. ej det. det. ej det. ej det. Kommentarer og observationer til prøverne Vedr prøve(r) 12,14,15 11,13 Note Kviksølv er ikke detekteret i prøven. Kviksølv er detekteret i prøven med et indhold i størrelsesordenen 0,5-5 mg/kg. = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 3 / 4

34 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Rambøll Herning Poulsgade 8, DK-7400 Herning Att: Lisbeth Odsbjerg Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 26. marts M N A ON19560 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A- 16 Kunde sagsnr - Kunde sagsnavn Hovedgaden 10, Prøvemærkning Emballage M16 Udtaget Udtaget af Prøveudtager r Rekvirent Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Metaller DS259/ICP ** mg/kg < 0,5 Bly mg/kg 87 Cadmium mg/kg < 0,25 Kobber mg/kg 68 Zink mg/kg 600 Chrom mg/kg 65 Nikkel mg/kg 26 *Kviksølv ICP Kommentarer og observationer til prøverne Vedr prøve(r) 16 Note Kviksølv er ikke detekteret i prøven. KK ej det. Kommentarer der vedrører hele rapporten - Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), p (plastpose), a (andet). - * Kviksølv (Hg) er udført som ikke-akkrediteret screening. Med venlig hilsen Marianne Vestergaard, VBM Laboratoriet A/S = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 4 / 4

35 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Rambøll Herning Poulsgade 8, DK-7400 Herning Att: Lisbeth Odsbjerg Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 27. marts M N A ON19676 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A- 1 Kunde sagsnr Kunde sagsnavn Hovedgaden 10, Prøvemærkning Emballage T1 m/r Udtaget Udtaget af Prøveudtager Rekvirent KNK Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Tørstof DS 204 1,5% CV g/kg VV 1000 Sum Kulbrinter VKI, 1998 ±10% mg/kg TS C6 - C10 mg/kg TS 508 C10-C20 mg/kg TS 4800 C20-C35 mg/kg TS >C10-C15 mg/kg TS 530 >C15-C20 mg/kg TS 4300 Sum PAH Reflab4 (7) ** mg/kg TS 520 Benz(a)pyren mg/kg TS 82 Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS 9,7 Klasseinddeling, Sjælland 4 Kommentarer og observationer til prøverne Vedr prøve(r) Note VBM Laboratoriets akkrediterede måleområde er overskredet for alle PAH'er. Der er øget analyseusikkerhed på kulbrinter, pga. for lidt jord i prøveglasset. Indeholder kulbrinter svarende til tjære. = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 1 / 2

36 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Rambøll Herning Poulsgade 8, DK-7400 Herning Att: Lisbeth Odsbjerg Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 27. marts M N A ON19676 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport Kommentarer der vedrører hele rapporten Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), p (plastpose), a (andet). Klasseindeling Sjælland iht.: Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland, Juli 2001, 3. Udgave, bilag A3 (rettelsesblad september 2010). Klasseindelingen hører ikke under laboratoriets akkreditering og er derfor ikke omfattet af VBM Laboratoriet A/S' ansvar. "Sum af PAH": Fluoranthen, benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren, indeno(1,2,3)pyren og dibenz(a,h)anthracen. Med venlig hilsen Marianne Vestergaard, VBM Laboratoriet A/S = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 2 / 2

37 Hovedgaden 10, 0-18 BILAG 5 ANALYSERAPPORT PCB OG KLORPARAFFINER

38 Analyserapport Rekvirent Rambøll Identifikation Sagsnavn: Hovedgaden 10, Poulsgade 8 Sags nr.: Herning Sagsbeh.: LOV Att.: Lisbeth Odsbjerg Udt.dato: Prøvetager: KNK ( ) Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse Påbegyndt ved modtagelsen Antal prøver: 6 Bilag: Lab. nr Prøvetype Fuge grå Maling Kondensator Maling Gulv Emballage s s s s s Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID P 1/K 1 P 2 P 3 P 4 P 5 Parameter stk. PCB 28 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 52 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 101 <0,040 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 118 <0,040 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 138 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 153 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 180 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % Sum af 7 PCB # # # # # mg/kg beregnet PCB totalindhold # # # # # mg/kg beregnet Tilordnet/faktor: Aroclor Klorparaffin, (SCCP) % GC-MSD-Kvalitativ* 0,5 Klorparaffin (MCCP) % GC-MSD-Kvalitativ* 0,5 Chlorparaffiner, kort kæde <0,025 ia ia ia ia % GC-ECD* 0,025 +/- 20 % Chlorparaffiner, medium kæde <0,025 ia ia ia ia % GC-ECD* 0,025 +/- 20 % Chlorparaffiner, lang kæde <0,25 ia ia ia ia % GC-ECD* 0,25 +/- 20 % Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende. #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose) s (stanniol). * Ikke akkrediteret. Afvigelser/kommentar ved denne rapport: ia: Der er ikke analyseret for den pågældende parameter. Pga interferens ændres detektionsgrænsen. SCCP - Short chain chloroparaffins MCCP - Medium chain chloroparaffins + Mønsteret i kromatogrammet indikerer indhold af klorparaffiner. Mønsteret i kromatogrammet indikerer ikke indhold af klorparaffiner. Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Udarbejdet af Sjannie Madsen Laboratorieleder Anja Daar Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 1 af 2

39 Analyserapport Rekvirent Rambøll Identifikation Sagsnavn: Hovedgaden 10, Poulsgade 8 Sags nr.: Herning Sagsbeh.: LOV Att.: Lisbeth Odsbjerg Udt.dato: Prøvetager: KNK ( ) Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse Påbegyndt ved modtagelsen Antal prøver: 6 Bilag: 0 stk. Lab. nr Prøvetype Linoleum Emballage s Prøvetager Rekvirent Prøve ID P 6 Parameter PCB 28 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 52 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 101 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 118 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 138 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 153 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 180 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % Sum af 7 PCB # mg/kg beregnet PCB totalindhold # mg/kg beregnet Tilordnet/faktor: Aroclor - Klorparaffin, (SCCP) % GC-MSD-Kvalitativ* 0,5 Klorparaffin (MCCP) % GC-MSD-Kvalitativ* 0,5 Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende. #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose) s (stanniol). * Ikke akkrediteret. Afvigelser/kommentar ved denne rapport: SCCP - Short chain chloroparaffins MCCP - Medium chain chloroparaffins + Mønsteret i kromatogrammet indikerer indhold af klorparaffiner. Mønsteret i kromatogrammet indikerer ikke indhold af klorparaffiner. Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Udarbejdet af Sjannie Madsen Laboratorieleder Anja Daar Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 2 af 2

40 Hovedgaden 10, 0-19 BILAG 6 HÅNDTERING OG VÆRNEMIDLER

41 Til Syddjurs Kommune Dokumenttype Bilag Dato April 2014 MILJØUNDERSØGELSE HOVEDGADEN 10, RØNDE HÅNDTERING OG VÆRNEMIDLER

42 HOVEDGADEN 10, RØNDE HÅNDTERING OG VÆRNEMIDLER Revision 0 Dato 7. april 2014 Udarbejdet af Jacob Tørring Damsgaard (JTD) Kontrolleret af Lisbeth Odsbjerg (LOV) Godkendt af Thorkild Feldthusen Jensen (TFJ) Beskrivelse Bilag Ref. RamDoc\Projects\2014\ Rambøll Poulsgade 8 DK-7400 Herning T F www ramboll dk

43 Hovedgaden 10, Håndtering og værnemidler INDHOLD 1. Indledning 1 2. Håndtering og værnemidler Asbest Arbejdsplan Anmeldelse til Arbejdstilsynet Uddannelse Skiltning Afskærmning af arbejdssted Personlige værnemidler Velfærdsforanstaltninger Rengøring og affaldshåndtering Asbeststøvmålinger Metaller og tjærestoffer/kulbrinter Arbejdsplan Afskærmning af arbejdssted Personlige værnemidler Særlige regler for visse grupper af ansatte Almene foranstaltninger Velfærdsforanstaltninger Hygiejne Rengøring Vask mv PCB og klorerede paraffiner Arbejdsplan Personlige værnemidler Afskærmning af arbejdssted Velfærdsforanstaltninger Rengøring og affaldshåndtering 6 3. Referencer 7

44 1 1. INDLEDNING I forbindelse med renovering/ombygning/nedrivning af bygning 2 og 3, Hovedgaden 10 i, har Rambøll foretaget en screening til fastlæggelse af omfanget af stoffer i bygningerne, som kan udgøre en sundheds- og eller miljøfare. Der er i screeningen konstateret indhold af asbest, metaller kulbrinter/tjærestoffer i bygningerne. Dette bilag beskriver hvorledes de konstaterede materialetyper håndteres. 2. HÅNDTERING OG VÆRNEMIDLER I forbindelse med renovering kan håndværkere og arbejdere blive udsat for indånding af asbest-, metal-, PCB- og klorparaffinholdig støv eller indånding af PCB-holdige dampe. PCB kan ligeledes optages gennem huden. Der skal derfor anvendes særlige værnemidler og foranstaltninger ved håndtering af asbest-, metal- eller PCB-holdige materialer. Både kommunen og Arbejdstilsynet kan gribe ind, hvis de bliver opmærksomme på, at en arbejdsplads er sundhedsfarlig. 2.1 Asbest Arbejdsgiver skal sørge for passende instruktion om arbejdet, herunder farlighed, værnemidler, indretning af arbejdspladsen, bortskaffelse af affald mv. Der henvises til BAR s Branchevejledning om asbest /1/, Arbejdstilsynets vejledning om håndtering af asbest /2/og Dansk Asbestforenings vejledning/3/, hvorfra følgende fremhæves: Arbejdsplan Entreprenøren skal udarbejde en arbejdsplan om brug af nødvendige støvsvage arbejdsmetoder, ventilation, personlige værnemidler og bortskaffelse af affald. Arbejdsplanen skal fortælle, hvordan asbest og asbestholdigt materiale skal behandles. Hvis en bygning nedrives, skal asbestholdigt materiale fjernes inden nedrivningen. Arbejdsplanen skal også omfatte rengøringsarbejde i forbindelse med nedrivningsarbejde Anmeldelse til Arbejdstilsynet Arbejde med nedrivning af asbestholdigt materiale i bygninger skal anmeldes til Arbejdstilsynet, inden arbejdet begyndes Uddannelse Ved indvendig nedrivning af asbestholdige materialer skal de, der foretager nedrivningen, have gennemgået en særlig uddannelse, godkendt af Arbejdstilsynet Skiltning Arbejdsstedet skal afgrænses og skiltes forsvarligt. Skilte skal udformes som gul trekant med udråbstegn og underskilt med teksten: PAS PÅ ASBESTARBEJDE. Ingen adgang for uvedkommende Afskærmning af arbejdssted Ved nedrivningsarbejder, hvor der er risiko for, at asbeststøv kan udvikles i væsentligt omfang, skal arbejdssteder afskærmes fra omgivelserne med et telt eller lignende inddækning, der er indrettet, så støvet ikke spredes til omgivelserne. Ventilation af teltet skal ske på en sådan måde, at et undertryk hindrer spredning af støv. Adgangen til det afgrænsede sted skal af hensyn til den nødvendige ventilation ske gennem luftsluse. Ved valg af udblæsningssted til det fri skal der tages miljømæssige hensyn, og afkastningsluften skal filtreres gennem et filter, beregnet til at tilbageholde asbeststøv.

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Notat Dato December 2011 NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Revision 1 Dato

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Smedetoften 16, 8660 Skanderborg Rekvirent: Vejdirektoratet Dato: 25. februar 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0049 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej

Læs mere

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald O R I E N T E R I N G F R A S O L R Ø D K O M M U N E 4 trin når du håndterer byggeog anlægsaffald 1 2 3 4 Gennemgå bygningen og identificer, hvilke typer affald

Læs mere

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald BYGGEAFFALD VEJLEDNING LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald FEBRUAR 2015 INDHOLDS FORTEGNELSE HVEM HAR ANSVARET

Læs mere

Forord. // Center for Miljø

Forord. // Center for Miljø PCBvejledning Center for Miljø har observeret, at det miljøproblematiske stof PCB (polychloreret biphenyl) er hyppigt forekommende i affaldsstrømmen i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010 WWW.PCB-ASBEST.DK

PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010 WWW.PCB-ASBEST.DK pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:16 Side 1 PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010 WWW.PCB-ASBEST.DK pcb brochure:layout 1 2 18/03/10 10:16 Side

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND!

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! Indhold 5 Forord 6 Indledning Hvad er asbest? Sundhedsfaren Hvor findes asbest? Registrering af asbest og tvivl om asbest Asbest støver

Læs mere

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Distribution: Rudersdal Kommune Att. Morten Seltoft Sammenfatning

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 28 Offentligt KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT SAMLET RAPPORT 10. DECEMBER 2013 Konsortiet Grontmij/Cowi ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600

Læs mere

Vi sætter stor pris på vores medarbejdere

Vi sætter stor pris på vores medarbejdere MILJØSANERING Miljøpolitik Hensyn til miljøet skal tilgodeses i såvel vores adfærd som i ydelser. Vi forpligter os til at overholde relevante lovgivninger og myndighedskrav på arbejdsmiljø- og miljøområdet.

Læs mere

Vejledning om asbest i skibe

Vejledning om asbest i skibe Vejledning om asbest i skibe Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Program 08.00-11.30. Generel vurdering af risiko. Risici fra forskellige syndere. Hvor møder vi dem. Skimmelsvampe. Viden på området i dag

Program 08.00-11.30. Generel vurdering af risiko. Risici fra forskellige syndere. Hvor møder vi dem. Skimmelsvampe. Viden på området i dag Program 08.00-11.30 Generel vurdering af risiko Risici fra forskellige syndere Hvor møder vi dem Skimmelsvampe Viden på området i dag Hvor findes oplysninger Valg og brug af værnemidler og andre foranstaltninger

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S Vejdirektoratet Rapport 29-03-2012, rev. 30-10-2012 10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD KOMMUNER OKTOBER 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD

Læs mere

PILOTPROJEKT BRØNDBY STRAND

PILOTPROJEKT BRØNDBY STRAND PILOTPROJEKT BRØNDBY STRAND PCB sanering Brøndby Strand Sendt til: Tranemosegård T13 v/ administrator Bo-Vest Postfunktionærernes Andels-Boligforening (PAB) Afdeling 8 v/ administrator FA09 Brøndby Almennyttige

Læs mere

[SKIMMELSVAMP] Ricko Berthin Olsen

[SKIMMELSVAMP] Ricko Berthin Olsen 2011 Ricko Berthin Olsen [SKIMMELSVAMP] Hvad er årsagen til, at der forekommer skimmelsvamp i nye enfamiliehuse, og hvad kan man dernæst gøre ved problemet? Indhold Indledning:...3 Hvad er skimmelsvamp?...4

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - C ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE TØMRER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for nedbrydning Arbejdsbeskrivelse for

Læs mere

Branchebeskrivelse for varmeværker. Teknik og Administration Nr. 11 1997

Branchebeskrivelse for varmeværker. Teknik og Administration Nr. 11 1997 Branchebeskrivelse for varmeværker Teknik og Administration Nr. 11 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. INDLEDNING... 2 2. SAMMENFATNING... 4 3. Generel beskrivelse af branchen... 6 3.1 Branchedefinition og

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

DANSK BYGGERI UNDERSØGELSE AF INDSATSPULJEN I 2010 OG 2011

DANSK BYGGERI UNDERSØGELSE AF INDSATSPULJEN I 2010 OG 2011 Til Dansk Byggeri Dokumenttype Rapport Dato Marts 2014 DANSK BYGGERI UNDERSØGELSE AF INDSATSPULJEN I 2010 OG 2011 DANSK BYGGERI UNDERSØGELSE AF INDSATSPULJEN I 2010 OG 2011 Revision 3 Dato 13-03-2010 Udarbejdet

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst

Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst #BREVFLET# Click here to enter text. Udkast til tillæg 2014 til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244 Aalborg Kommune, IndustriMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Læs mere

Bilagsrapport til "Tungmetaller i affald"

Bilagsrapport til Tungmetaller i affald Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 40 2003 Bilagsrapport til "Tungmetaller i affald" - guide og idékatalog til sortering af tungmetalholdigt affald Claus Dahl Thomsen, Carsten Lassen og Elisabeth Holst

Læs mere

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4.

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4. Projekt: Udfyldt af: Sagsnr.: Dato: Nr. Emne Der henvises til vejledningen på side 4. Ikke aktuelt Aktuelt Bemærkninger 1.0 Forekomster af giftdepoter, forurening i jord, i byggefelter og under bygninger.

Læs mere

Historikken for asbest I (100 år med asbest)

Historikken for asbest I (100 år med asbest) Historikken for asbest I (100 år med asbest) 1880: Udvinding af asbest begynder fra forskellige bjergarter og mineraler (visse silikater med fiberstruktur) 1899: I DK begynder man at anvende asbest til

Læs mere

Arbejdsmiljø i affaldsbranchen. Notat

Arbejdsmiljø i affaldsbranchen. Notat Arbejdsmiljø i affaldsbranchen Notat Indholdsfortegnelse Forord 4 1 Arbejdsmiljø i affalds- og genvindingssektoren...5 1.1 Affaldsproducenterne: virksomheder, institutioner og boliger...5 1.1.1 Fremstillingsvirksomheder...6

Læs mere

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup TEKNIK OG MILJØ Dato: 5. december 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-16-13 VVM-screeningsafgørelse Miljøgodkendelse Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager

Læs mere