Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til Miljøbeskyttelsesloven Lohals Varmeforsyning A.m.b.A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til Miljøbeskyttelsesloven Lohals Varmeforsyning A.m.b.A."

Transkript

1 Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til Miljøbeskyttelsesloven Lohals Varmeforsyning A.m.b.A.

2

3 Tillæg til miljøgodkendelse af virksomhed i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven, Lov nr. 879 af 26. juni december Ansøger Navn Lohals Varmeforsyning A.m.b.A. Adresse Bræmlevænget 3, 5953 Tranekær Telefon Virksomhed Navn Lohals Varmeforsyning A.m.b.A. Adresse Bræmlevænget 3, 5953 Tranekær Telefon Kontaktperson Niels H. Elnegaard Matr.nr. 1-fy Nygård, Hov Ejendomsnr P-nr CVR-nr Listebetegnelse G 202 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet indfyret effekt på mellem 1 MW og 5 MW. Journal nr P19 Acadre nr. 10/15106 Ejendommens ejer Navn Lohals Varmeforsyning A.m.b.A. Adresse Bræmlevænget 3, 5953 Tranekær Grundens ejer Lohals Varmeforsyning A.m.b.A. Vigtige datoer Godkendelsen annonceres den 6. December 2011 Klagefristen udløber den 3. Januar 2012 Søgsmålsfristen udløber den 6. Juli 2012 Retsbeskyttelsesperioden udløber den 6. December 2019

4 Kort beskrivelse af det ansøgte projekt Lohals Varmeforsyning producerer og distribuerer varmeenergi i Lohals. Lohals Varmeforsyning har en miljøgodkendelse af den 15. april 1993 fra daværende Tranekær Kommune til et halmfyret anlæg. Endvidere er der et reservelastanlæg bestående af en gasoliekedel. Der er den 5. november 2009 meddelt tillæg til miljøgodkendelsen til midlertidig deponi af aske. Virksomheden har den 19. oktober 2010 søgt om tillæg til miljøgodkendelse til udvidelse af varmeværket med en ny kedel, der som brændsel anvender træpiller og tørt træflis. Det nye anlæg er etableret medio 2011 og sat i drift 15. september INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ANSØGNING GODKENDELSE VILKÅR... 5 LUFTFORURENING... 6 EGENKONTROL... 6 LUGT... 7 STØJ... 8 AFFALD... 9 BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND... 9 MIKROBIOLOGISKE AGENSER... 9 AFFALD MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OPLYSNINGER I SAGEN OPLYSNING OM ETABLERING OPLYSNING OM PLACERING OG PLANLÆGNINGSMÆSSIGE FORUDSÆTNINGER OPLYSNING OM VIRKSOMHEDENS INDRETNING OPLYSNING OM VIRKSOMHEDENS DRIFT OG PRODUKTION OPLYSNING OM FORURENING OG FORURENINGSBEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER MILJØTEKNISK VURDERING BELIGGENHED LUFT LUGT STØJ SPILDEVAND AFFALD JORD OG GRUNDVAND MIKROBIOLOGISKE AGENSER GODKENDELSENS VARIGHED VVM-AFGØRELSE UDKAST TIL AFGØRELSE KLAGEVEJLEDNING OFFENTLIGGØRELSE /25

5 BILAG TIL GODKENDELSEN Bilag Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Matrikelkort 1: Bilag 3 Situationsplan. Ikke målfast Bilag 4 Indretningsplan. Ikke målfast. Bilag 5 Skorstensberegning af den 28. september 2011 inkl. beregningsforudsætninger. 3/25

6 1. ANSØGNING Lohals Varmeforsyning A.m.b.A. har ansøgt om tillæg til miljøgodkendelse til en ny kedel, der anvender træpiller eller tørt træflis som brændsel, til varmeværket i Lohals. Varmeværket er beliggende i erhvervsområde. Det nuværende halmfyrede varmeværk på adressen Bræmlevænget 3, Lohals, 5953 Tranekær er bestykket med et kedelanlæg på 1,6 MW og en gasoliekedel for reserve- og spidslast på 3 MW, Ansøgningen indeholder etablering af et 2 MW kedelanlæg med tilhørende indfyringsanlæg, forbrændingsluftsanlæg, røggassuger, cyklon, asketransportanlæg og en 25 meter høj skorsten. Anlægget indrettes i ny bygning på 630 m 2, der etableres i forlængelse af eksisterende askelager på 200 m 2. Træpillerne opbevares indendørs i et separat lokale i 2 siloer på hhv. 20 og 15 t. Tørt træflis opbevares indendørs i hal. Ansøgningen er opbygget i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, bilag 5, afsnit 3. Lohals Varmeforsyning A.m.b.A. blev etableret og idriftsat i 1993 baseret på en halmfyret kedel og en gasoliekedel til spids- og reservelast. Gasoliekedlen blev 2003 erstattet af en ny kedel på 3 MW. I ansøgningen vurderes immissionsbidragene for henholdsvis NO x, CO og støv ved drift af det nye flisfyrede kedelanlæg på 2 MW. Der er ikke gjort rede for emission af lugt og skimmelsvampe i ansøgningen. Begge kedler kan tilsammen dække det fremtidige varmeeffektbehov i Lohals. 70 % af varmemængden planlægges at blive dækket af det nye anlæg, medens de resterende 30 % produceres på det eksisterende halmanlæg. Fjernvarmeproduktionen på værket vil til enhver tid blive tilrettelagt efter det aktuelle varmebehov og efter brændselspriserne for de brændsler som anvendes på de 2 biomassefyrede fjernvarmekedler. Lohals Varmeforsyning har supplerende den 19. august 2011 oplyst, at det generelt planlægges at anvende træflis som brændsel i sommerperioden på ca. 3 mdr., medens der i den øvrige del af året i de kolde perioder vil være samtidig drift af halmanlæg og flisanlæg. Det nuværende effektbehov varierer fra ca. 0,7 MW til 2,8 MW. I henhold til branchebilag for virksomheder omfattet af listepunkt G202 om forureningsbegrænsende foranstaltninger er det NO x -emissionen, der er dimensionerende for fastlæggelse af højden på skorstenen til det nye flisfyrede anlæg. Det nye flisfyrede kedelanlæg tilsluttes et røgløb på Ø350 mm i den 25 meter høje skorsten. 4/25

7 2. GODKENDELSE Langeland Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse til det nye flisfyrede kedelanlæg. Der meddeles endvidere nye reviderede vilkår for støj og lugt for både det halmfyrede og det flisfyrede anlæg, som er mærket med *. Disse vilkår påbydes med hjemmel miljøbeskyttelseslovens 41 b, stk. 2. Langeland Kommune vurderer, at virksomhedens nye anlæg kan drives på det pågældende sted uden at være til væsentlig gene for omgivelserne, når nedenstående vilkår overholdes. Baseret på de givne oplysninger beskrevet i den miljøtekniske redegørelse og suppleret med den miljøtekniske vurdering meddeler Langeland Kommune i medfør af 33, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af den 26. juni 2010 godkendelse til udvidelse af varmeværk placeret på Bræmlevænget 3, 5953 Tranekær tilhørende Lohals Varmeforsyning A.m.b.A., Bræmlevænget 3, 5953 Tranekær på nedennævnte vilkår. 3. VILKÅR Generelt Godkendelsens vilkår er fastsat med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledninger om begrænsning af forureningen fra virksomheder, og standardvilkår for virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5, afsnit 3 i det omfang, de er relevante. Lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. Branchebilag for G 202 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 1 MW og 5 MW i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. Bilag 5 afsnit 3. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen. Bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 om affald. Lovbekendtgørelse nr. 878 af 26. juni 2010 Om kemiske stoffer og produkter. Indretning og drift 3.1. Udendørs arealer skal renholdes.[s10] 3.2. Aflæsning og håndtering af faste biobrændsler skal ske indendørs i hal eller i inddækket modtagegrube. Port til aftipningshal skal holdes lukket, når der ikke foregår trafik eller aflæsning af brændsel. Der tillades følgende undtagelser fra ovenstående: Det tillades et mindre oplag på maksimalt 150 tons. Oplaget skal være overdækket. Porten til aftipningshal må stå åben i korte perioder ved reparationer og vedligeholdelse af anlægget. [S11 tilpasset] 5/25

8 Luftforurening 3.3. Det nye flisfyrede kedelanlæg skal overholde de respektive emissionsgrænseværdier, der er anført efterfølgende i tabel 1. Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for kedelanlæg. Brændsel Samlet indfyret effekt Emissionsgrænseværdier mg/normal m 3 ved 10 % O 2 tør røggas CO NO x Støv Træpille- og fliskedel 1 MW 5 MW Egenkontrol Automatisk kontrol 3.4. Anlægget skal være forsynet med måle- og reguleringsudstyr for O 2 til styring af forbrændingsprocessen. Anlægget skal drives med et indhold af O 2 i røggassen, der altid er større end 4 % (vol), bortset fra i opstarts- og nedlukningsperioder. Måling af koncentrationen af carbonmonooxid (CO) udføres med håndholdt måleinstrument. Der skal foretages minimum 1 måling pr. uge. Præstationskontrol 3.5. Senest 6 måneder efter at det nye energianlæg er taget i brug, skal der ved præstationskontrol foretages 2 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 3.3 for støv er overholdt. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at anlægget foretager yderligere emissionsmålinger med henblik på at dokumentere overholdelse af vilkår 1 efter ovenstående retningslinjer, dog normalt højest hvert andet år. [S4] 3.6. Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien. [S7] 6/25

9 3.7. Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 2 nævnte metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.[s6] Navn Parameter Metodeblad nr. * Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NO x ) i strømmende gas Bestemmelse af koncentrationer af ilt (O 2 ) i strømmende gas Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i strømmende gas Støv NO x O 2 CO MEL-02 MEL-03 MEL-05 MEL-06 Tabel 2. Prøvetagnings- og analysemetoder * Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften For anlæg, for hvilke der gælder en emissionsgrænseværdi for støv, eller hvor der eventuelt skal måles for PAH og dioxiner, skal der indrettes et målested med indretning og placering som anført under punkterne i Miljøstyrelsens vejledning 2/2001 Luftvejledningen. [S8] 3.9. Højden på afkastet fra de nye energianlæg skal være mindst 25 meter over terræn. [S9] Lugt Lugtimmissionen i omgivelserne udenfor varmeværkets område må ikke overstige 10 LE/m3.* Tilsynsmyndigheden kan kræve dokumentation i form af målinger og beregninger for, at vilkår 3.10 overholdes, dog normalt højst 1 gang om året. Målinger og beregninger skal foretages i overensstemmelse med Miljøstyrelsens gældende vejledninger af et firma, der er akkrediteret af DANAK til at udføre målinger af denne art. Fremsendelse af resultatet af beregningerne skal ske til Langeland Kommune, senest 1 måned efter gennemførelsen af beregningerne og være ledsaget af oplysninger om de driftsomstændigheder/forudsætninger, hvorunder de er fremkommet. Sammen med dokumentationen skal der, i tilfælde af, at lugtimmissionsgrænsen er overskredet, fremsendes en redegørelse for, hvilke tiltag virksomheden vil gennemføre for at overholde immissionskravet. Såfremt målingerne/beregningerne viser, at grænseværdien overskrides, skal varmeværket lade foretage afhjælpende foranstaltninger og ved fornyede målinger/beregninger dokumentere, at grænseværdien overholdes.* 7/25

10 Støj Støjbelastningen fra varmeværket må ikke overskride de værdier, der er angivet i efterfølgende skema. Støjniveauet er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a). Tabel 3. Støjgrænser. Tid Mandag fredag kl Lørdag kl Mandag fredag kl Lørdag kl Søndag kl Alle dage kl Erhvervsområde 2.E.1 Blandet bolig og erhverv 2.C.1 2) Boligområde mod nord 2.B.4 2) Rekreativt område 60 db(a) 55 db(a) 45 db(a) 50 db(a) 60 db(a) 45 db(a) 40 db(a) 50 db(a) 60 db(a) 40 db(a) 35 db(a) 40 db(a) 1 ) Maks. spidsværdi om natten Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder. 2) Maksimalt bidrag i skel fra varmeværket 60 db(a) 55 db(a) 50 db(a) 50 db(a) Grænseværdierne skal overholdes i de mest støjbelastende otte timer i dagperioden, den mest støjbelastende time i aftenperioden og den mest støjbelastende halve time i natperioden.* Tilsynsmyndigheden kan forlange støjmåling/-beregninger for at støjvilkår overholdes, dog højst 1 gang om året. Kontrolmåling/beregninger for støj skal foretages og afrapporteres efter retningslinjerne i kvalitetsbekendtgørelsens bilag 4 1. Målepunkterne/beregningspunkterne skal forinden målingernes/beregningernes gennemførelse godkendes af tilsynsmyndigheden. Målingerne/beregningerne skal foretages under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift. Kildestyrkemålingerne og beregningerne skal foretages af et firma, der er akkrediteret af DANAK, SWEDAC eller andre akkrediterede organer godkendt af EAL (European Cooperation for Accrediation og Laboratories) til at udføre Miljømåling ekstern støj eller godkendt af Miljøstyrelsen til Miljømålinger ekstern støj. 1 Bekendtgørelse nr. 900 af 17. august 2011 om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier. 8/25

11 Affald Støjrapporten skal sendes til Langeland Kommune senest 1 måned efter, at målingerne/beregningerne er foretaget. Rapporten skal indeholde oplysninger om forholdene under målingen. Rapporten skal endvidere indeholde oplysninger om måleog beregningsforudsætninger, der gør det muligt at vurdere rigtigheden af resultatet. Hvis de fastsatte grænseværdier overskrides, skal der sammen med rapporten om målinger/beregninger fremsendes forslag til mindske støjen med tidsplan for gennemførelse, og det skal ved fornyede målinger/beregninger dokumenteres, at grænseværdierne overholdes. Alle omkostninger i forbindelse med målinger og beregning af støj afholdes af virksomheden.* Asken fra forbrænding af faste biobrændsler skal opbevares indendørs eller i tæt lukket beholder. [S12] Øvrigt affald skal bortskaffes i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser i Langeland Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Beskyttelse af jord og grundvand Slam og spildolie samt faste brændsler, råvarer, kemikalier og hjælpestoffer skal opbevares i egnede beholdere. [S13] Mikrobiologiske agenser Virksomheden skal på anmodning fra tilsynsmyndigheden fremsende forslag om tiltag/foranstaltninger, der kan mindske afgivelse af svampesporer til omgivelserne gennem ventilationsåbninger i flislageret, når det flisfyrede kedelanlæg ikke er i drift. Forslaget skal accepteres af tilsynsmyndigheden. Driftsjournal Der skal føres driftsjournal med angivelse af Justering af brænder. Resultat af CO målinger, jf. vilkår 3.4 Dato for kontrol af luftrenseanlæg Dato for skift af filterposer 1) 1) Træder i kraft, såfremt der etableres filteranlæg. Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år. [S18 tilpasset] 9/25

12 4. MILJØTEKNISK BESKRIVELSE 4.1 Oplysninger i sagen COWI har den 19. oktober 2010 på vegne af Lohals Varmeforsyning søgt om tillæg til miljøgodkendelse til etablering af en ny flis- og træpillefyret kedel med tilhørende indfyringsanlæg, forbrændingsluftanlæg, røggasrensningsanlæg (cyklon), røggassuger, skorsten og asketransportanlæg. I det følgende omtales den nye kedel som et flisfyret kedelanlæg. 4.2 Oplysning om etablering Den nye kedel placeres i en ny bygning på Bræmlevænget 3, syd for det eksisterende halmvarmeværk. Det nye udvidede varmeværk er sat i drift 3. kvartal Det nuværende kedelanlæg til halm på Bræmlevænget 3, 5953 Tranekær bibeholdes, og forventes at levere 70 % af driften, når den nye kedel til træflis og træpiller er i sikker kommerciel drift. Dette kan ændre sig inden for en årrække afhængigt af pris- og forsyningssituationen for brændsel. 4.3 Oplysning om placering og planlægningsmæssige forudsætninger Langeland Kommune har en kommuneplan 2 med rammer for området, hvor varmeværket ligger og en lokalplan med anvendelsesbestemmelser. Der er landzone øst og syd for varmeværket. Mod øst ligger der en skov. Vest for varmeværket er der blandet bolig og erhverv og nord for varmeværket ligger der boliger. 4.4 Oplysning om virksomhedens indretning Varmeværket kommer fremover til at bestå af 2 bygninger, der rummer henholdsvis det eksisterende halmvarmeværk og et nyt flisfyret varmeværk. Der vil herefter være 2 kedelrum med kedler, pumper og lager for halmballer og for flis og træpiller samt lager til oplag af aske. Der er på halmvarmeværket 1 akkumuleringstank og kontor med personalefaciliteter. Placering af bygninger og øvrige anlæg på grunden inkl. udvidelse fremgår af oversigtsplanen i bilag 2. Den samlede bygningskompleks for det nye energianlæg omfatter et areal på 630 m 2, som er tilbygget askelager på 200 m 2. Det eksisterende halmvarmeværk er etableret i en bygning på 587 m 2, der senere er udbygget med et halmlager på 1173 m 2. Der er herudover en akkumuleringstank på 212 m 2. Varmeværket består efter etablering af det nye flisfyrede anlæg af følgende anlæg 1 flisfyret kedel 2 MW 1 halmfyret kedel 1,6 MW 1 nødlastanlæg med gasoliekedel 3 MW 2 Kommuneplan for Langeland Kommune 3 Lokalplan 2.01 for Lohals By af 14. august /25

13 Fliskedlen kan som brændsel anvende skovflis, industriflis eller træpiller, som primært køres til i lastbiler eller på traktor. Dette tillæg til miljøgodkendelse vedrører alene den træflisfyrede kedel, bort set fra støj og lugtvilkår, hvor der udarbejdes nye reviderede vilkår, som gælder for både det eksisterende halmfyrede anlæg og det nye flisfyrede anlæg. 4.5 Oplysning om virksomhedens drift og produktion Varmeværket er i drift alle årets dage. Driften af de enkelte anlæg vil afhænge af efterspørgslen på varme. Der køres udelukkende med fuldlast (100 % last) på anlæggene. I sommerperioden er værket i drift 4-5 timer dagligt. Den nye fliskedel vil være grundlastenhed for varmeforsyningen, der i fremtiden vil blive leveret af den flisfyrede- eller træpillefyrede kedel og halmfyrede kedel. Varmeproduktionen forventes at være på MWh pr. år. Efterfølgende tabel angiver oplysninger om anlæggenes ydelse, virkningsgrad, indfyret effekt, samt hvordan produktionen forventes at blive fordelt på de forskellige anlæg. Anlæg Fliskedel Halmkedel Samlet Antal Stk Ydelse MW/stk. 2 1,6 3,6 Virkningsgrad % Indfyret effekt MW 2,4 1,4 3,8 Timer/år Produktion MWh/år Askemængde t , ,5 Virkningsgraden af det nye flisfyrede anlæg er i ansøgningen og ved luftforureningsberegningen oplyst til 85 %. Lohals Varmeforsyning har oplyst, at det forventes at anlægget kan drives med en højere virkningsgrad svarende til virkningsgraden for de eksisterende halmanlæg. Den etableres en 25 m høj dobbeltløbet skorsten nord for kedelhallen. Det flisfyrede kedelanlæg tilsluttes et Ø350 mm røgløb. Den udvendige kappe er på Ø650 mm. Til at optimere driften af varmeanlægget er der i 1994 etableret en akkumuleringstank, som akkumulerer varme i perioder med lav belastning og afgiver varme i perioder med høj belastning. Akkumuleringstanken er beliggende nord for halmvarmeværket. I kedelrummet er der pumper, som pumper varmt vand (cirkulationsvand) ud i fjernvarmenettet. For at hindre tæring af rør og kedler tilsættes kedelstensvæske (Hydro-X) til cirkulationsvandet. Kedelstensvæsken opbevares i 60 liters specialtank i kedelrummet. 11/25

14 Varmeværket forsynes med vand fra Lohals Vandværk. Udover til mandskabsfaciliteter anvendes vand til at erstatte tab i fjernvarmenettet. For at fjerne kalk og magnesium fra vandværksvandet, er der installeret et blødgøringsanlæg, som er opstillet i kedelbygningen. Blødgøringsanlægget regenereres jævnlig og i forbindelse hermed ledes regenerationsvandet til det kommunale spildevandssystem. Ved driften af blødgøringsanlægget tilsættes salt. Salt opbevares i sække på 20 kg. Transport til og fra virksomheden sker ad Bræmlevænget. Flis aflæsses indendørs i hallen, hvorefter porten lukkes. I perioder vil der blive aflæsset op til 150 tons flis udendørs. Det udendørs oplag vil blive overdækket. Det udendørs oplag placeres i den østlige del af grunden bag det nye flisfyrede anlæg. Træflis transporteres primært til værket på lastbiler, der kan rumme 90 m³ pr. læs i dagtimerne på hverdage inden for normal arbejdstid. Når lageret til træflis skal fyldes op bliver der kørt 10 læs til varmeværket på en dag. Varmeværket overvejer muligheden for at få træet fliset på stedet uden for lageret. Varmeværket har telefonisk oplyst, at flisning kan ske på ca. 3 timer. Det bemærkes, at der ikke kan foretages flisning på stedet, før aktiviteten er accepteret af tilsynsmyndigheden. Træflis- eller træpillebehovet vil variere efter varmebehovet, og prisen på flis eller træpiller samt forsyningssituationen. Det forventes, at flislageret skal fyldes op ca. 1 gang månedligt, og at levering vil ske på en dag med op til 6 træk (lastbil med anhænger). Levering af flis og træpiller til værket kan også finde sted jævnt fordelt over måneden, stadig i dagtimerne på hverdage inden for normal arbejdstid. Herudover vil der være kørsel i forbindelse med øvrige ærinder til virksomheden. Denne tilkørsel vil også ske i dagtimerne på hverdage. Der er etableret et skrabeanlæg i flislageret. Fra skrabeanlægget føres brændslet til indfyringsgruppe, og herfra fødes brændslet kontinuert til kedelrummet. Ristegennemfald og slagge fra den flisfyrede kedelanlæg ledes via transportbånd til askelageret, der er placeret i hal vest for kedelrummet til flisvarmeværket. Asken vil blive opbevaret i askelagret op til 1 år indtil udspredning på landbrugsjord. I efterfølgende tabel er angivet forventet fremtidigt forbrug af råvarer og hjælpestoffer, samt oplysninger om opbevaring. Type Forbrug pr. år Opbevarede mængder Opbevaring Hydro - X 200 liter 60 liter I 20 liter dunke i kedelrum 4 Salt 300 kg 200 kg I sække i kedelrum 1 Flis/træpiller i.o. 200 tons I flislager 1 Træpiller i.o. 35 m 3 I 2 siloer Gasolie m 3 Nedgravet 15 m 3 tank 2 Vand 350 m 3 - Fra Lohals Vandværk Hydraulikolie i.o. 0 Servicefirma i.o. Ikke oplyst. 4 Se placering på oversigtsplanen i bilag 2. 12/25

15 4.6 Oplysning om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger Luftforurening I forbindelse med det flisfyrede kedelanlæg installeres der en multicyklon, hvor røggassen grovrenses for støv, og herefter ledes røggassen videre ud gennem en 25 meter høj skorsten. Flisanlægget monteres med kontinuerlige emissionsmålinger for O 2 for kedelstyring, udstyr til løbende visning og måleudtag i skorsten udført efter luftvejledningens anvisninger til placering og udformning af målesteder. Der vil være håndholdt udstyr til måling af CO. Anlægget vil blive sat op, så målingerne kan fjernaflæses og anlægget fjernstyres. Der er installeret en nyt SRO anlæg til styring af varmanlæggene. Ifølge branchebilaget for G 202 Varmeproducerende anlæg med indfyret effekt på mellem 1 MW og 5 MW i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed gælder der følgende emissionsgrænseværdier for kedelanlæggene Brændsel Samlet indfyret effekt Emissionsgrænseværdier mg/normal m 3 ved 10 % O 2 tør røggas Biomasseaffald 1 MW 5 MW CO Støv Endvidere er følgende B-værdier gældende Brændsel Samlet indfyret effekt B-værdi 1) mg/m 3 CO NO x 2) Støv 3) Biomasseaffald 1 MW 5 MW 1 0,125 0,080 1) Supplement til B-værdivejledningen ) Regnet som nitrogendioxid, NO 2 3) Støv, inert, under 10 mikrometer Der er i ansøgning om miljøgodkendelse foretaget beregning af røggasmængden ved fuldlast i henhold til Luftvejledningen, jf. dog bemærkninger nedenfor. Anlæg O 2 % og røggastempe ratur Røggastype Røggasmængde Nm 3 / h Røggasmængde Nm 3 / s Fliskedel 8 % O 2 Tør røggas ,95 8 % O 2 Våd røggas ,11 13/25

16 Der er udført en supplerende OML-beregning af den 28. september 2011 på det flisfyrede kedelanlægs røggasafledning fra skorstenen. Der foreligger oversigtsskema med beregningsforudsætninger. OML-beregningen skal i henhold til branchebilaget for godkendelse af virksomheder med listepunkt G201 gennemføres for NOx, der er dimensionerende for skorstenen. Når de vejledende grænseværdier for bidrag til koncentrationen i omgivelserne (B-værdi) overholdes for emissionsparametrene, er der dokumentation for, at skorstenen er tilstrækkelig høj. Den supplerende OML-beregning af den 28. september 2011 er foretaget ved våd røggas og 8 % O 2. Ansøger har endvidere ved denne beregning taget udgangspunkt i, at det nye flisfyrede kedelanlæg kan overholde en forventet kommende B-værdi for støv på 0,020 mg/m 3. Ansøger har beregnet følgende immissionsbidrag til omgivelserne. Parameter Enhed Forventet krav til bidrag i omgivelserne (B-værdi) Immissionsbidrag iflg. OMLberegningen 1) Støv mg/m 3 0,080 0,0021 NO x 2) mg/m 3 0,125 0,0159 CO mg/m 3 1 0,0332 1) Beregning af den 28. september ) Regnet som nitrogendioxid, NO 2. Beregningen er udført for en skorstenshøjde på 25 meter og viser, at immissionsbidraget for NOx er maksimalt 0,0159 mg/m³. Fremtidig samdrift på 2 kedler med halmfyrede kedel og det flisfyrede kedelanlæg er ikke dokumenteret ved denne beregning. Der har været drøftelser mellem Langeland Kommune og ansøger om, hvorvidt cyklon udgør en tilstrækkelig renseforanstaltning til at overholde emissionsgrænseværdien for støv. Ansøger har supplerende den 14. september 2011 oplyst følgende vedrørende overholdelse af emissionsgrænsen for støv: Leverandøren har givet garanti for at røggassen efter passage gennem cyklonanlægget overholder luftvejledningens vejledende emissionsgrænseværdi for støv på 40 mg/nm3 ved 10 % O2. Viser det sig ved målinger, at anlægget ikke overholde kravet, er leverandøren forpligtiget til at ændre anlægget således, at nævnte emissionsgrænseværdi overholdes. Langeland Kommunes vurdering følger nedenfor under den miljøtekniske vurdering. 14/25

17 Biologiske agenser Anvendelse af træflis som brændsel medfører potentiale for kontaminering af den omgivende luft med skimmelsvampe. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord BAR Jord til Bord har fremlagt pjecemateriale, der fortæller, at i træflis er skimmelsvampen Aspergillus Fumigatus meget hyppigt forekommende. Ved håndtering af flis ved omlæsning og lignende kan det ikke undgås at svampe og sporer frigives til den omgivende luft, og derved vil dette kunne forekomme i det omgivende interne og eksterne miljø. Det interne miljø arbejdsmiljøet reguleres af arbejdsmiljøreglerne. Arbejdstilsynet har udarbejdet vejledninger til, hvordan det interne miljø arbejdsmiljøet sikres, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 57 af 27. januar 2011om biologiske agenser og arbejdsmiljø og AT-vejledning C Vejledning om udsættelse for bakterier, svampe og andre. I bekendtgørelsen Bilag 8 fremgår at Aspergillus Fumigatus er placeret i risikogruppe 2. Der er ikke i ansøgningsmaterialet fremsendt informationer om, hvilke tiltag der vil gøres for at beskytte mod spredning af skimmelsvampe i det interne og eksterne miljø. Lohals Varmeforsyning har telefonisk den 29. september 2011 oplyst, at luftindtaget til kedlen sidder i kedelrummet. COWI har den 30. september 2011 bekræftet, at der er ventilationsåbninger i flislageret, og at der ikke vil være undertryk i lageret i perioder, hvor det nye flisfyrede kedelanlæg er på stand by. Det er aftalt med COWI, at der indarbejdes vilkår i miljøgodkendelsen om, at der skal etableres foranstaltninger til at sikre mod afgivelse af svampesporer i omgivelserne, jf. i øvrigt nedenfor under lugt. Lugt Der er ikke i ansøgningsmaterialet givet informationer om risiko for gener af lugt fra det nye flisfyrede varmeværk. Det kan forventes, at der fra aflæsning og afbrænding vil være en mindre emission af lugt. Lohals Varmeforsyning har den 19. august 2011 oplyst, at der udelukkende er drift af varmeværket ved fuldlast og en høj iltprocent på 7-8 %. Langeland Kommune vurderer på det grundlag, at der ikke er behov for at stille yderligere krav til lugtemission. Der fastsættes dog vilkår for lugt i miljøgodkendelsen. Lohals Varmeforsyning har mulighed for at have et udendørs oplag af flis på 150 tons. Der er vilkår om, jf. vilkår 3.2 om at oplaget skal være overdækket, så det ikke giver anledning til lugtgener og spredning af skimmelsvampe til omgivelserne. Støj Værket er i drift året rundt og kan være i drift hele døgnet. Driften af værket tilrettelægges ud fra varmebehovet. Foruden driften af anlægget vil der være støj fra kørsel med og omlæsning af brændsel til anlægget samt kørsel med øvrige biler, der har ærinde på værket, jf. i øvrigt afsnit /25

18 Der er følgende støjkilder kedelanlæg ventilation til forbrændingsluftblæsere og røggassugere til kedelanlæg 2 cykloner 2 mindre kompressorer 1 skrabeanlæg til transport af træflis 1 transportanlæg til halm omlastning af brændsel (halm, træflis og træpiller) Ovennævnte støjkilder er placeret indendørs. Ved varmeproduktion på det nye flisfyrede energianlæg er de væsentligste støjkilder forbrændingsluftblæsere og røggassugere. Rist for indtag af forbrændingsluft til anlægget er placeret ind mod kedelrummet. Det nye flisfyrede anlæg er støjmæssigt afskærmet i forhold til boliger, der ligger nord for varmeværket, af det nuværende varmeværk. Kedelrummet er varme- og støjisoleret, og der er opsat svingningsdæmpere i skorstenen. Den nye skorsten til halmvarmeværket leveres ligeledes med støjdæmper. Fliskedlen er placeret på vibrationsdæmpende bund. Der er november 2011 etableret støjdæmning af røggassuger. Varmeværket er beliggende i erhvervsområde. Mod vest ligger der en gammel bykerne, der i kommuneplanen er centerområde og nord for varmeværket ligger et boligområde, der er etableret senere end det halmfyrede anlæg. Det ækvivalente, korrigerede støjniveau, målt i varmeværkets skel opfylde følgende nedenstående maksimale værdier Ovennævnte værdier svarer til værdierne i afsnit 2 Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder og Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne), og Boligområder for åben og lav bebyggelse og Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder. Særlig naturområder i Miljøstyrelsens vejledning Ekstern støj fra virksomheder, nr. 5 fra Tid Mandag fredag kl Lørdag kl Mandag fredag kl Lørdag kl Søndag kl Alle dage kl Erhvervsområde 2.E.1 Blandet bolig og erhverv 2.C.1 2) Boligområde mod nord 2.B.4 2) Rekreativt område 60 db(a) 55 db(a) 45 db(a) 50 db(a) 60 db(a) 45 db(a) 40 db(a) 50 db(a) 60 db(a) 40 db(a) 35 db(a) 40 db(a) Maks. spidsværdi om 55 db(a) 50 db(a) 50 db(a) natten 1) Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder. 2) Maksimalt bidrag i skel fra varmeværket. 16/25

19 Spildevand Sanitært spildevand fra kontorbygningen og andre mandskabsfaciliteter (køkken, wc, bad og lign.) afledes til spildevandsforsyningsselskabets spildevandssystem (offentlig kloak). Spildevandet fra blødgøringsanlægget føres til spildevandforsyningsselskabet spildevandssystem (offentlig kloak). Der tilsættes salt til anlægget, når anlægget skal regenereres. Lohals Varmeforsyning har den 19. august 2011 oplyst, at der ikke udledes spildevand i forbindelse med rensning af kedler. Det fremgår af ansøgning om miljøgodkendelse, at affaldsfraktion fra en mere omfattende rensning af kedel medtages af servicefirma og afleveres på et godkendt modtageanlæg. Overfladevand fra tage ledes til regnvandssystemet. Affald Varmeværket producerer følgende affaldstyper dagrenovationslignende affald, lidt genanvendelige materialer pap, papir, farligt affald, skrot, aske og slagge. Aske og slagge udgør den største fraktion. Dagrenovationslignende affald kommer hovedsageligt fra kontoret med tilhørende personalefaciliteter og bortskaffes via kommunens indsamlingsordning. Udskiftet hydraulikolie medtages af servicefirma. Aske fra multicyklonen på flisanlægget og slagge fra brændingen af biomasse transporteres via lukket snegl til det fælles aske-/slaggelager. Der regnes med affaldsmængder i form af slagger, sod og aske svarende til ca. 1 % af den indfyrede mængde flis. Alt affald fra virksomheden bliver bortskaffet til godkendte modtageanlæg og vil følge bestemmelser i Langeland Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Lohals Varmeforsyning A.m.b.A har miljøgodkendelse til midlertidigt oplag af aske inden der foretages udspredning på landbrugsjord. Affaldsfraktion Mængde pr. år Maksimalt oplag Bortskaffelse EAK-kode Aske, slagge ca. 72 tons 100 tons Udspredning landbrugsjord på Sod fra kedel (kedelsten) Ikke oplyst Ikke oplyst Godkendt modtageanlæg ) 1) Vandigt slam fra kedelrensning indeholdende farlige stoffer Der foreligger særskilt miljøgodkendelse af den 5. november 2009 til opbevaring af aske og slagge i deponi. Jord og grundvand Kedlen installeres indendørs på gulv med tæt underlag og vil således ikke udgøre en risiko for forurening af jord eller grundvand. Opbevaring af kemikalier sker i kedelrum. Mængderne fremgår af det tidligere afsnit. Gulvet i bygningen til det nye energianlæg er beton. 17/25

20 5. MILJØTEKNISK VURDERING 5.1 Beliggenhed Lohals Varmeforsyning A.m.b.A. er ifølge Langeland Kommunes kommuneplan beliggende i byzone i et område, der er udlagt til offentlige formål i form af et varmeværk. Området er omfattet af kommuneplanens 5, rammeområde 2.E.1 Bræmlevænget og Lokalplan nr. 2.01, område D-2-2, der er udlagt til erhvervsformål. Området D-2-2 må kun anvendes til erhvervsformål. Der må kun opføres og indrettes bebyggelse til eller udføres erhverv som følgende lettere industri- og værkstedsvirksomhed samt mindre lagervirksomhed. Der er ingen, fredninger, indvindingsoplande, kildepladser eller nitratfølsomme indvindingsområder på varmeværkets område. Varmeværket er beliggende indenfor skovbyggelinjen og anlægget er beliggende inden for kystnærhedszonen, men i et område, der er planlagt anvendt til erhvervsformål i kommuneplanen og lokalplanen. ligger i et område med særlige drikkevandsinteresse (OSD område). Det nærmeste habitatområde er beliggende 1,5 km mod vest i havet. Det vurderes, at der planlægningsmæssigt ikke er noget til hinder for udvidelsen af varmeværket med et nyt flisfyret kedelanlæg. 5.2 Luft Røggassen grovrenses med cyklon. Der stilles vilkår om etablering af afkasthøjder, der modsvarer de højder, der er lagt til grund for de af COWI udførte OML-beregninger, dels de gældende krav til emissioner i branchebilaget for G202 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet indfyret effekt på mellem 1 MW og 5 MW. i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed og dels oplysninger om de konkrete anlæg. Højden på afkastet fra det flisfyrede kedelanlæg skal være mindst 25 meter over terræn Det skal ved målinger efterfølgende dokumenteres, at emissionsgrænseværdierne er overholdt. Anlægget er forberedt til senere montering af filteranlæg, f.eks. posefilter. Ansøger har udarbejdet tillæg af den 28. september 2011 til ansøgningen om miljøgodkendelse, herunder udført en supplerende OML-beregning med angivelse af de anvendte beregningsforudsætninger. Det fremgår af OML-beregningen, at det maksimale beregnede immissionsbidrag overholder gældende B-værdier for alle 3 stoffer støv, NOx og CO med en stor margin. Konklusionen er derfor, at skorstenshøjden på 25 meter er tilstrækkelig. 5 Kommuneplan Langeland Kommune. 11. maj /25

21 Koncentrationen af partikler vil efter rensning med cyklon ligger normalt i intervallet mg/m 3 (n,t), dvs. over emissionsgrænsen på 40 mg/m 3 (n,t) 6. Langeland Kommune vurderer derfor, at emissionsgrænsen for støv på 40 mg/nm 3 ved referencetilstanden for ilt på 10 % vil være vanskelig at overholde, idet der som renseforanstaltning for partikler er etableret multicyklon. COWI og Lohals Varmeforsyning har oplyst, og at der vil blive etableret filteranlæg, såfremt miljømålingen viser, at vilkår for støv ikke kan overholdes. Lohals Varmeforsyning har telefonisk den 21. september 2011 oplyst, at det nye flisfyrede anlæg er sat i drift den 15. september Der er vilkår om, at der skal foretages præstationsmåling 6 måneder efter at værket er sat i drift. Der er givet ibrugtagningstilladelse til det nye flisfyrende kedelanlæg den 1. juni Det nye flisfyrede kedelanlæg er endeligt sat i drift den 15. september Der skal således foretages præstationsmålinger senest den 15. marts Lugt Kilder til lugt fra varmeværket er aflæsning af flis og afledning af røg fra skorstenen. Langeland Kommune stiller vilkår om, at lugtemissionen skal overholde et krav på 10 LE i omgivelserne udenfor virksomhedens grund. Det er kommunens vurdering, at lugtemissionen reduceres signifikant ved rensning af røgen i multicyklon og ved næsten udelukkende at køre med 100 % fuldlast på anlægget og en høj iltprocent på 7-8 %. Anlægget er sat til at køre med 8 % ilt ved 100 % fuldlast, men vil blive indreguleret, så der er optimal drift af anlægget forventeligt med en iltprocent på ca. 7,5 %. Der er ikke fastsat krav til lugtemissionen i standardvilkårene i branchebilaget for G 202 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet indfyret effekt på mellem 1 MW og 5 MW. i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. Langeland Kommune fastsætter imidlertid et krav på 10 LE i omgivelserne udenfor virksomhedens grund til at sikre omgivelserne mod eventuelle lugtgener, Da det er kommunens vurdering, at varmeværket ikke afstedkommer et væsentligt lugtbidrag i omgivelserne, og der ikke i de gældende bekendtgørelser er krav til lugtemissionen, stilles der ikke vilkår om, at grænseværdien skal dokumenteres overholdt efter at anlægget er sat i drift. Der stilles vilkår om, at der ved målinger kan kræves dokumentation for, at kravet til lugtimmissionen i omgivelserne er overholdt. Langeland Kommune vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt med ensartede lugtvilkår for begge anlæg, det eksisterende halmfyrede anlæg og det nye flisfyrede anlæg. Der er ikke stillet vilkår om lugt i den gældende miljøgodkendelse for halmvarmeværket. Langeland Kommune vurderer, at det er relevant med lugtvilkår for det nye flisfyrede kedelanlæg. 6 Force Technology. Luftemissioner fra virksomheder. Temadag 13. oktober Hvordan renses luftemissioner v/ole Schleicher. 19/25

22 5.4 Støj Det er i ansøgning om miljøgodkendelse oplyst, at gældende støjgrænser i miljøgodkendelsen af den 15. april 1993 også kan overholdes med udvidelsen af varmeværket. Det nye flisfyrede anlæg er beliggende syd for det eksisterende halmfyrede varmeværk, og er beliggende i en større afstand til de nærmeste boliger mod vest. Boligerne nordøst for det nye flisfyrede anlæg vil være bygningsmæssigt afskærmet af det eksisterende varmeværk, hvorfor det nye flisfyrede anlæg ikke vil bidrage til væsentligt yderligere støjbidrag. Ejendommen Søndergade 85 vil være den mest belastede bolig i forbindelse med kørsel af brændsel til og fra varmeværket. Langeland Kommune vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt med samme støjvilkår for begge anlæg det eksisterende halmfyrede anlæg og det nye flisfyrede anlæg. Der er bygget ny lav boligbebyggelse nordøst for varmeværket efter at halmvarmeværket blev etableret i 1993, og der vil derfor blive stillet nye vilkår for støj i nærværende tillæg til miljøgodkendelse, som vil være gældende for begge anlæg. De nye støjgrænseværdier svarer i store træk til de hidtil gældende støjgrænser bort set fra, at der er fastsat støjvilkår for det nye boligområde nord for varmeværket. Der er november 2011 udført støjdæmpning af røgsugeren til det nye flisefyrede anlæg. Der stilles vilkår om, at det ved målinger kan kræves dokumentation for, at støjgrænseværdierne er overholdt. 5.5 Spildevand Der udledes ikke processpildevand fra det nye flisfyrede kedelanlæg, idet anlægget ikke har røgvasker. Der er dog gulvafløb i kedelrummet til afledning af vand fra vask af gulv i kedelrummet. Dette spildevand regnes som sanitært spildevand tilsvarende det spildevand, der forekommer på halmanlægget og som afledes til spildevandsforsyningsselskabets spildevandssystem (offentlig kloak). Der afledes ca. 350 m 3 spildevand fra det samlede varmeværk om året. 5.6 Affald Der fremkommer forskellige former for affald på varmeværket til genanvendelse, forbrænding og deponering. Alt affald fra virksomheden bliver afhændet til godkendte modtageanlæg og følger bestemmelser i erhvervsaffaldsregulativet. Langeland Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Aske og slagge fra forbrænding udspredes på landbrugsjord i henhold til gældende bekendtgørelse p.t. bioaskekendtgørelsen 7. 7 Bekendtgørelse nr. 818 af 21. juli om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål (bioaskebekendtgørelsen) 20/25

23 5.7 Jord og grundvand Endvidere fastsættes krav til opbevaring af faste brændsler, råvarer, kemikalier og hjælpestoffer i overensstemmelse med gældende krav i branchebilaget for G 202 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet indfyret effekt på mellem 1 MW og 5 MW. i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. Udspredning af aske og slagge fra forbrænding er reguleret i særskilt bekendtgørelse, jf. ovenstående. Herved vurderer kommunen, at der er taget tilstrækkelige forholdsregler for at hindre forurening af jord og grundvand. 5.8 Mikrobiologiske agenser Flislageret er lukket i daglig drift. Der er kun forbindelse til det fri gennem ventilationsåbningerne. Brændselsluftindtaget til det flisfyrede kedelanlæg sker i kedelrummet. Der vil ikke være undertryk i lageret til at mindske risikoen for spredning af svampesporer til omgivelserne i perioder, hvor kedelanlægget ikke er i drift. Langeland Kommune har på det grundlag stillet vilkår om, at porten til flislageret skal holdes lukket, når den ikke er i brug, dvs. når der ikke sker omlæsning af træflis til lageret, for at mindske afgivelse af svampesporer til omgivelserne. Det stilles endvidere vilkår om, at der skal fremsendes forslag til at mindske afgivelse af svampesporer gennem ventilationsåbninger i flislageret, der skal accepteres af tilsynsmyndigheden. Det forudsættes, at støv fra forbrændingen er fri for biologiske agenser, da disse må forventes at være forbrændt i brændkammeret og kedlen. Langeland Kommune vurderer, at der med det stillede vilkår at om lukning af port til flislageret og med vilkår om, at der skal sendes forslag til at sikre spredning af svampesporer gennem ventilationsåbninger og forslaget herom er gennemført ikke vil være risiko for spredning af biologiske agenser til omgivelserne. 5.9 Egenkontrol Der er bibeholdt standardvilkår for egenkontrol om dato for skift af filterposer og kontrol af luftrenseanlæg, så træder i kraft, såfremt der etableres et filteranlæg. 6. GODKENDELSESENS VARIGHED Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato, eller hvis den ikke har været udnyttet i en sammenhængende periode på 3 år. 21/25

24 Virksomheden må i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 ikke udvides eller ændres bygningseller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Langeland Kommune. Hvis virksomheden ønskes ændret eller udvidet, skal Langeland Kommune i henhold til lovens 33, stk. 1 have meddelelse herom, inden ændringen eller udvidelsen foretages. I henhold til miljøbeskyttelseslovens 41 a, stk. 1, må tilsynsmyndigheden, indtil der er forløbet otte år efter meddelelsen af en godkendelse efter dette kapitel, ikke meddele påbud eller forbud efter 41. Tilsynsmyndigheden skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter 41 a, stk. 2 inden for de otte år, hvis 1) der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, 2) forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, 3) forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse, 4) væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger for virksomheden, 5) det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller 6) der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af 7 om risikobetonede processer m.v. eller om sikkerhedsmæssige forhold ved de stoffer, som oplagres på disse virksomheder. Efter at de otte år er forløbet, kan godkendelsesmyndigheden tage godkendelsen op til revurdering, jf. miljøbeskyttelsesloven 41 b, stk. 2. I tilfælde af, at afgørelsen påklages, beregnes tidspunktet fra den dato, hvor den endelige afgørelse er meddelt. Vilkårene kan dog i henhold til miljøbeskyttelseslovens 72, stk. 2 til enhver tid ændres for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning. Langeland Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at denne godkendelse og den øvrige miljølovgivning overholdes. Der skal i henhold til 87 i miljøbeskyttelsesloven altid være adgang for de personer, der af Langeland Kommune er bemyndiget til at føre tilsyn. 22/25

25 7. VVM-afgørelse Virksomheden er opført på bilag 3, punkt 3a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand i VVM bekendtgørelsen. Langeland Kommune har derfor foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, og truffet afgørelse om, at udvidelsen ikke er VVM pligtig. Afgørelsen har været offentliggjort i Øboen den 23. november UDKAST TIL AFGØRELSE Udkast til miljøgodkendelsen har den 4. oktober 2011 og den 2. november 2011 og den 23. november 2011 været fremsendt til udtalelse hos Lohals Varmeforsyning A.m.b.A og COWI. Der er endvidere den 9. november 2011 fremsendt forslag til nyt tilpasset vilkår 3.2. Herudover har der været drøftelser om skorstensberegningen og andre forhold. COWI er den 14. november 2011 kommet med bemærkninger om udendørs oplag af flis, kommunens miljøtekniske vurdering om renseforanstaltninger for at overholde vilkår for støv, samt oplyst affaldskode for affald. COWI har den 29. november 2011 kommenterede det reviderede udkast til miljøgodkendelse af den 23. november COWI har i bemærkninger af den 14. november 2011 til det reviderede udkast til miljøgodkendelse af den 2. november 2011 bedt om at port til aftipningshal rettes til port til flislager samt at tilladelse til at opbevare flis udendørs ikke begrænses til vinterhalvåret. Endvidere har COWI anmodet om, vilkårsteksten om lukning af port efter aflæsning af flis fjernes samt tekst herom i den miljøtekniske beskrivelse. Port til aftipningshal. Porten til aftipningshal skal i henhold til branchebilaget i godkendelsesbekendtgørelsen være lukket, når der ikke foregår trafik eller aflæsning af brændsel. COWI har den 1. november 2011 oplyst, at der kan forekomme håndtering af flis samt vedligeholdelses- og reparationsarbejder i flislageret, som nødvendiggør at personalet opholde sig i hallen i perioder. Det er på den baggrund anmodet om, at porten i perioder kan stå åben af hensyn til varmeforsyningens medarbejdere. Langeland Kommune har delvist imødekommet ansøger, idet vilkåret er tilpasset, så det fremgår, at porten til flislageret må stå åben i korte perioder ved reparationer og vedligeholdelse af anlægget. Anmodning om fjerne tekst i afsnit 4.5 imødekommes ikke. Porten til flislageret skal holdes lukket undtaget når der foregår reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Udendørs oplag Branchebilaget for listepunkt G202 i godkendelsesbekendtgørelsen giver mulighed for at tillade udendørs oplag af træflis, hvis lokalplanen tillader det, eller hvis virksomheden ligger i landzone. Der er lokalplan for området. Lokalplan 2.01 er ikke til hindrer for, at der kan være et mindre udendørs oplag. Langeland Kommune har den 9. november 2011 stillet forslag til revideret vilkår 3.2 om at tillade et mindre oplag af flis på 150 ton i vinterhalvåret. 23/25

26 COWI har den 1. november 2011 oplyst, at det tilstræbes, at udendørs oplagring af flis minimeres. Lohals Varmeforsyning har supplerende telefonisk den 21. november 2011 oplyst, at der i sommerhalvåret kan være behov for et mindre udendørs oplag i forbindelse med ferieperioden for opnå tilstrækkelig forsyningssikkerhed. Langeland Kommune imødekommer på det grundlag, at der tillades et mindre udendørs oplag på 150 tons hele året. Støv COWI anser ikke kommunens miljøtekniske vurdering om hvorvidt de anvendte renseforanstaltninger er tilstrækkelige til at overholde godkendelsens vilkår for støv for relevante. COWI har oplyst, at der vil blive etableret posefilter, såfremt en miljømåling viser, at emissionsvilkår for støv i godkendelsen ikke er overholdt. Driftsjournal COWI har anmodet om, at vilkår om driftsjournal om filterposer udgår eller ændres. Vilkåret præciseres, således at det fremgår at vilkår 3.18 om, at der i driftsjournalen vedrørende dato for filterskift først træder i kraft, såfremt der etableres et filteranlæg. Affaldskoder COWI har oplyst, at der ikke anvendes hjælpestoffer/additiver til kedelrensning, men at der udelukkende anvendes vand til spuling af kedlerne, og at vand fra kedelspuling anvendes til befugtning af aske. Det er kommunens vurdering, at der periodevis kan være behov for at fjerne kedelsten ved brug af hjælpestoffer, og at affaldet herfra skal karakteriseres som farligt affald, og bortskaffes i henhold til gældende regler for farligt affald. Affaldskode EAK vandigst slam fra kedelrensning indeholdende farlige stoffer bibeholdes i den miljøtekniske beskrivelse. 9. KLAGEVEJLEDNING Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettiget er ansøgeren, enhver med en væsentlig individuel interesse i afgørelsen, Sundhedsstyrelsen, samt foreninger og organisationer, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100. En klage skal være skriftlig og sendes til Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, att.: Infrastruktur og Udviklingsafdelingen, eller på til Klagen skal være modtaget senest den 3. januar 2012 kl. 15. Vi sender klagen og sagens aktier videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Virksomheden får besked, hvis vi modtager en klage. 24/25

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Miljøgodkendelse for Sdr. Omme Varmeværk A.m.b.a.

Miljøgodkendelse for Sdr. Omme Varmeværk A.m.b.a. Miljøgodkendelse for Sdr. Omme Varmeværk A.m.b.a. 17. november 2009 Miljøgodkendelse for Sdr. Omme Varmeværk A.m.b.a. Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven (lov nr.

Læs mere

Sdr. Omme Varmeværk a.m.b.a. Etablering af et nyt varmeværk

Sdr. Omme Varmeværk a.m.b.a. Etablering af et nyt varmeværk Sdr. Omme Varmeværk a.m.b.a. Etablering af et nyt varmeværk VVM-sreening 17. november 2009 Billund Kommune J. nr. 09.0208G02 Teknik- og Miljøforvaltningen Dato 17. november 2009 Notat VVM-screening Nedlæggelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 J nr. 52103-00108 Udkast 7. august 2012 Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 8, 7 a, stk. 1 og 2,

Læs mere

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse 22-10-2014 KS: lmje UNICON A/S Rønsdam 98 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Kommune har den 26. september 2014 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen. Virksomheden søger

Læs mere

Anthon Nielsen Søtoften 5, Blenstrup 9520 Skørping. Påbud vedr. etablering af halmkedel, tilkørselsvej mv. på Søtoften 5 i Blenstrup

Anthon Nielsen Søtoften 5, Blenstrup 9520 Skørping. Påbud vedr. etablering af halmkedel, tilkørselsvej mv. på Søtoften 5 i Blenstrup Center Natur og Miljø Anthon Nielsen Søtoften 5, Blenstrup 9520 Skørping Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.16.00-P19-1-14 Ref.: Gitte Østergaard

Læs mere

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217 Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke CVR nr. 70649217 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til blanding og oplagring af vitamin- og mineralprodukter hos Dansk Vilomix A/S, Åstorpvej 31, 6093 Sjølund.

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.02.2016 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1020750223 e-doc journal nr. 13/020838 Virksomhed Harlev Halmværk Adresse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ole Schleicher. FORCE Technology. VEKS formiddagsmøde om spids- og reservelast centraler. Tirsdag den 6.

Miljøgodkendelse. Ole Schleicher. FORCE Technology. VEKS formiddagsmøde om spids- og reservelast centraler. Tirsdag den 6. Miljøgodkendelse Ole Schleicher FORCE Technology VEKS formiddagsmøde om spids- og reservelast centraler Tirsdag den 6. september 2011 Min baggrund 15 år på Junckers Industrier i Køge - Ansvarlig for alt

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelsesområde 2. Definitioner 3. Regler om kommunal anvisning 3. Anmeldelse 4. Indretning og drift 5. Emissionsgrænseværdier 6. Overvågning af emissioner

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder BEK nr 1447 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52103-00108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse TRE-FOR Varme A/S Kokholm 30 6000 Kolding 08-01-2014 Sags id.: 07/9789 Sagsbehandler: Dorte Lindbjerg KS: Henrik Jørgensen Miljøgodkendelse og 19 tilladelse til etablering af gasoliefyret kedelanlæg som

Læs mere

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation DGCnotat Fjernvarmen Temanummer om emission 1/5 Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker Grænseværdier og dokumentation Jan K. Jensen (jkj@dgc.dk), Henrik Andersen (han@dgc.dk) og Jan de Wit (jdw@dgc.dk),

Læs mere

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014 Danish Crown A/S - Herning Miljøgodkendelse til vilkårsændring 18. juni 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01009 Ref. Maljs/tasme Den 18. juni 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Danish Crown A/S,

Læs mere

Egedal Fjernvarme A/S Annekset Stenløse Rådhus Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Ansøgning om miljøtilladelse til etablering af nyt 2,2 MW træpille fyret kedelanlæg ved Egedal Varmeværk, Dam Holme 4B, 3660

Læs mere

Stamdata for virksomheden

Stamdata for virksomheden TEKNIK OG MILJØ Revurdering af emissionsgrænseværdier og egenkontrol Ålykkevej 1, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-15-14 Dato: 8. juni 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680375 e-doc journal nr. 13/022863 Virksomhed Adresse Viby Varmecentral

Læs mere

Miljøgodkendelse af spids- og reservelastcentral - Risø

Miljøgodkendelse af spids- og reservelastcentral - Risø Miljøgodkendelse af spids- og reservelastcentral - Risø Oktober 2015 Åbningstider Mandag-torsdag 10-15 Fredag 10-14 Telefontider Mandag-onsdag 08-15 Torsdag 10-17 Fredag 08-14 VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst Virksomheder J.nr. MST-1270-01157 Ref. metho/tasme Den 4. april 2014 MILJØGODKENDELSE For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst Matrikel nr.: 20 t Skovsgård CVR-nummer: 25177509 P-nummer:

Læs mere

Miljøgodkendelse, vilkårsændring

Miljøgodkendelse, vilkårsændring Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing SPJALD FJERNVARME- OG VANDVÆRK Rørvej 1 6971 Spjald Sagsbehandler Yvonne Grandahl Direkte telefon 99741513 E-post yvonne.grandahl@rksk.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej 1 4160 Herlufmagle Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 08.09.2014 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-14 Dokumentnr

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3. Viborg Kraftvarmeværk Industrivej 40 8800 Viborg Sendt pr mail til pus@energiviborg.dk og RIBH@ramboll.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato.

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1271-00276 Ref. dossu/anbri Den 23. februar 2016 Sendt til: CVR-nr.: 10866111 og Kim Crillesen, kc@vestfor.dk Påbud om emissionsgrænseværdier

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Kapitel 8. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4 Bilag 5. Anvendelsesområde Definitioner

Læs mere

Miljøgodkendelse. Varmecentralen Helgeshøj Hørskætten 22-24 2630 Taastrup. Vilkår gældende fra den 27. november 2012

Miljøgodkendelse. Varmecentralen Helgeshøj Hørskætten 22-24 2630 Taastrup. Vilkår gældende fra den 27. november 2012 Miljøgodkendelse af Varmecentralen Helgeshøj Hørskætten 22-24 2630 Taastrup Vilkår gældende fra den 27. november 2012 Udarbejdet af Rikke Rasmussen Miljømedarbejder Kvalitetssikret af Morten Marcher Miljømedarbejder

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

udvidelse af eksisterende lager til opbevaring af træflis til varmepro- duktion med 514

udvidelse af eksisterende lager til opbevaring af træflis til varmepro- duktion med 514 Ry Varmeværk A.m.b.a. Bakkelyvej 3 8680 Ry Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Skanderborg Kommune, Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 25.. september

Læs mere

Ikast Værkerne Varme A/S. til kraftproducerende anlæg, varmeproducerende

Ikast Værkerne Varme A/S. til kraftproducerende anlæg, varmeproducerende Miljøgodkendelse af Ikast Værkerne Varme A/S til kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet indfyret

Læs mere

Generelle vilkår. Frederiksberg Kommune Vej- & Parkafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg

Generelle vilkår. Frederiksberg Kommune Vej- & Parkafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Vej- & Parkafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Miljøgodkendelse af Søndermark Krematorium, matr. nr. 34a, Roskildevej 59-61 Danske Krematoriers Landsforening har på vegne af virksomheden

Læs mere

MILJØGODKENDELSE EFTER MILJØBESKYTTELSESLOVENS 33

MILJØGODKENDELSE EFTER MILJØBESKYTTELSESLOVENS 33 MILJØGODKENDELSE EFTER MILJØBESKYTTELSESLOVENS 33 Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Frederiksberg 1D, 4470 Svebølle Matr.nr. 2rc, Avnsøgård Hgd., Avnsø Indhold Indledning Afgørelse og vilkår

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680359 e-doc journal nr. 13/022832 Virksomhed Varmecentral, Jens Juuls

Læs mere

Fors Varme Roskilde A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde. Att.: Steffan Alexander Thule Madsen

Fors Varme Roskilde A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde. Att.: Steffan Alexander Thule Madsen Fors Varme Roskilde A/S Betonvej 12 Att.: Steffan Alexander Thule Madsen By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Dato 1. februar 2017 Påbud om nye vilkår om

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af. køle- og ventilationsanlæg. i KØBENHAVNS KOMMUNE

Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af. køle- og ventilationsanlæg. i KØBENHAVNS KOMMUNE Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af køle- og ventilationsanlæg i KØBENHAVNS KOMMUNE Miljøkontrollen Københavns Kommune Kalvebod Brygge 45 Postboks 259 DK-1502 København V Design

Læs mere

Ø HORNUM VARMEVÆRK AMBA Tingager 11 Øster Hornum 9530 Støvring

Ø HORNUM VARMEVÆRK AMBA Tingager 11 Øster Hornum 9530 Støvring Center Natur og Miljø Ø HORNUM VARMEVÆRK AMBA Tingager 11 Øster Hornum 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.02.08-P19-2-14 Ref.: Gitte

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED Midlertidig udvidelse af driftstiden ved Colas Danmark A/S, Pindsmøllevej 9, 8362 Hørning 26. maj 2011 Sagsnr.:

Læs mere

Miljøgodkendelse. Billund Varmeværk AMBA Rugmarken 2 7190 Billund

Miljøgodkendelse. Billund Varmeværk AMBA Rugmarken 2 7190 Billund Miljøgodkendelse Billund Varmeværk AMBA Rugmarken 2 7190 Billund Dato: 11. september 2013 Sagsnr.: 12/9888 Sagsbehandler: Gitte Skovlund Direkte nr.: 7972 7092 E-mail: gsk@billund.dk KSnr.: P8.5V3.1 KS:

Læs mere

Simmelkjær Autolakering ApS Simmelkær Hovedgade 7F

Simmelkjær Autolakering ApS Simmelkær Hovedgade 7F TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse til sandblæseanlæg Simmelkær Hovedgade 7F Sagsnr.: 09.02.00-P19-33-14 Dato: 17. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Simmelkær

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33

ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 Aktivitet for indsamling, sortering og opbevaring af ikke-farligt affald samt elektrisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse på ejendommen

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse. Varmecentral Vest Møllevænget 11, 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02.

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse. Varmecentral Vest Møllevænget 11, 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02. TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Revurdering af miljøgodkendelse Møllevænget 11, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-27-15 Dato: 2. maj 2016 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Spørgsmål og bemærkninger til ansøgningen om nyt filteranlæg til spåntørringsanlæggene

Spørgsmål og bemærkninger til ansøgningen om nyt filteranlæg til spåntørringsanlæggene Novopan Træindustri A-S 29. februar 2011 Fabriksvej 2 Sagsnr.: 11/38464 8550 Ryomgård Sagsbehandler: Helle Kløcher Brevet sendes kun pr. e-mail til: Tlf.: 87 53 52 65 asm@novopan.dk Spørgsmål og bemærkninger

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af træfyringsanlæg på Dansk Træemballage A/S Tøndervej 8, 6760 Ribe

Revurdering af miljøgodkendelse af træfyringsanlæg på Dansk Træemballage A/S Tøndervej 8, 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8.7.2013 Journal nr. 2012-20803 Sagsbehandler Allan Sandholt Revurdering af miljøgodkendelse af træfyringsanlæg på Dansk Træemballage A/S Tøndervej 8, 6760 Ribe Telefon

Læs mere

Miljøgodkendelse Varmecentral Kølkær Kølkær Hovedgade 101 7400 Herning

Miljøgodkendelse Varmecentral Kølkær Kølkær Hovedgade 101 7400 Herning TEKNIK OG MILJØ Dato: 14. marts 2012 Sagsnr.: 09.00.00-P19-22-11 Miljøgodkendelse Kølkær Hovedgade 101 7400 Herning Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning... 4 2. Miljøgodkendelse... 4 3. Vilkår...

Læs mere

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse til E.ON Ørslev-Terslev Kraftvarmeforsyning. Etablering af et biokedelanlæg

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse til E.ON Ørslev-Terslev Kraftvarmeforsyning. Etablering af et biokedelanlæg Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9 4690 - Haslev Direkte: 56203043 Mail: mahvb@faxekommune.dk

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Miljøgodkendelse og påbud om vilkårsændringer

Miljøgodkendelse og påbud om vilkårsændringer Virksomheder J.nr. MST-1270-00913 Ref. linha/bjknu Den 6. oktober 2015 Miljøgodkendelse og påbud om vilkårsændringer For: Palsgaard A/S Palsgaardvej 10 7130 Juelsminde Matrikel nr.: 1k, Palsgård Hgd.,

Læs mere

Miljøgodkendelse. Gladsaxe Klip & Buk A/S Hørkær Herlev

Miljøgodkendelse. Gladsaxe Klip & Buk A/S Hørkær Herlev Miljøgodkendelse Gladsaxe Klip & Buk A/S Hørkær 5 2730 Herlev 1 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn og adresse Gladsaxe Klip & Buk A/S Hørkær 5 2730 Herlev Matr. nr. 2 cd og 2 ce CVR nr. og p

Læs mere

Miljøgodkendelse Perspektivvej 2, 9900 Frederikshavn

Miljøgodkendelse Perspektivvej 2, 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Topvirk Knivholtvej 2E 9900 Frederikshavn Att. Børge Landgrebe Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede fyringsanlæg fra 120 kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Udarbejdet af Knud Christiansen Akademiingeniør dk-teknik ENERGI & MILJØ

Læs mere

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3.

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3. Amagerværket Vattenfall A/S Kraftværksvej 37 2300 København S Roskilde J.nr. MST- 1270-00680 Ref. melso/evnis Den 20. januar 2012 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for fyringsforsøg med tilsatsfyring

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej 2 6400 Sønderborg Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændringer i ventilationsanlæg, Sønderborg Fornikling 2011 A/S, Tinggårdvej 2, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af Hals Fjernvarme, Bygmestervej 9, Hals

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af Hals Fjernvarme, Bygmestervej 9, Hals #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Hals Fjernvarme A.m.b.a. Bygmestervej 9 9370 Hals 27-08-2015 Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

I forbindelse med opførelse af nyt modtageanlæg til fast affald skal der indbygges fødesiloer på forbrændingsanlæggene.

I forbindelse med opførelse af nyt modtageanlæg til fast affald skal der indbygges fødesiloer på forbrændingsanlæggene. Kommunekemi a/s Lindholmvej 3 5800 Nyborg Att. Ninna Johnsen Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00174 Ref. Johje/klhou Den 8. juli 2009 Kommunekemi a/s. CVR-nr.: 34-48-44-14 & P-nr.: 1.003.042.669.

Læs mere

BAT og revurdering af miljøgodkendelser for biomasseanlæg. www.energiogmiljo.dk

BAT og revurdering af miljøgodkendelser for biomasseanlæg. www.energiogmiljo.dk BAT og revurdering af miljøgodkendelser for biomasseanlæg 1 BAT og revurdering af miljøgodkendelser for biomasseanlæg Problemstillingen: Hvornår skal kommunen revidere en eksisterende miljøgodkendelse,

Læs mere

tons pr. dag. G201. Kraftværker, varmeproducerende anlæg, gasturbiner og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW.

tons pr. dag. G201. Kraftværker, varmeproducerende anlæg, gasturbiner og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW. Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00326 Ref. Anjro/haskr Den 8. juli 2010 MILJØGODKENDELSE For: Skjern Papirfabrik A/S Birkvej 14, 6900 Skjern Matrikel nr.: 3 al m.fl. Vester Birk, Skjern Jorder

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 31.12. 2017 Stena Recycling A/S Tilst 31. maj 2017 1 Sagsnr.: MIL/02525 Journalnr.: 16/032902 Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Tillæg til

Læs mere

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7.

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7. DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Virksomheder J.nr. MST-1271-00473 Ref. emibm/kabje Den 7.juni 2017 Att: Kasper Justesen Påbud om vilkårsændringer vedr. egenkontrol

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for oliefyret spids- og reservelastanlæg på Indre Ringvej 93, 7000 Fredericia

Miljøteknisk redegørelse for oliefyret spids- og reservelastanlæg på Indre Ringvej 93, 7000 Fredericia 22-09-2014 Sags id.: 14/7244 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS. Dorte Lindbjerg Miljøteknisk redegørelse for oliefyret spids- og reservelastanlæg på Indre Ringvej 93, 7000 Fredericia 1. Ansøger Fredericia

Læs mere

Afsnit 11. 11.1. Anvendelsesområde

Afsnit 11. 11.1. Anvendelsesområde Afsnit 11. G 201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og. 11.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter kraftproducerende

Læs mere

VVM screening d. 16. december 2013

VVM screening d. 16. december 2013 VVM screening d. 16. december 2013 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Borup Varmeværk A.M.P.A. Udvidelse af varmekapacitet på varmeværk Placering Bækgårdsvej 62, 4140 Borup 1.1 Indledning Borup Varmeværk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail:

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail: Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Att: Jens Borgmann Mail: JBO@Arkil.dk Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 28-05-2014

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelser fra 1990 og 2004 samt godkendelse til udvidelse af produktionen Rynkeby Foods A/S Vestergade 30 5750 Ringe

Revurdering af miljøgodkendelser fra 1990 og 2004 samt godkendelse til udvidelse af produktionen Rynkeby Foods A/S Vestergade 30 5750 Ringe Revurdering af miljøgodkendelser fra 1990 og 2004 samt godkendelse til udvidelse af produktionen Rynkeby Foods A/S Vestergade 30 5750 Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune har revurderet miljøgodkendelserne fra

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03. september 2015 CVR-nummer 27931944 P-nummer 1000880399 e-doc journal nr. 13/026937 Virksomhed Ingerslev Maskinfabrik

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Sagsnr.: 15/35779 Kontaktperson: Helle Munch Sørensen 1. OPLYSNINGER Virksomhed VAM A/S Adresse Hans Winthers Vej 15 Postnummer og by 8400

Læs mere

START AF NY VIRKSOMHED..?

START AF NY VIRKSOMHED..? START AF NY VIRKSOMHED..? i Holstebro Kommune.Tænk på miljøet fra start! Går du med overvejelser om at starte en ny virksomhed i Holstebro Kommune? Har du hovedet fuld af tanker omkring forretningsplan,

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Ousenvej 16, 9300 Sæby

Tillæg til miljøgodkendelse Ousenvej 16, 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Via mail: forsyningen@forsyningen.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 33.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 33. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 8. april 2014 J.nr.: NMK-10-00700 Ref.: SMA/DAMOE AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af oplag af træflis på Assens Havn

Læs mere

Simon Moos A/S Kallehave Sydals

Simon Moos A/S Kallehave Sydals 04-01-2013 12/24399 KS: aann Simon Moos A/S Kallehave 21 6470 Sydals Påbud om ændring af vilkår for støjgrænser til Simon Moos A/S Sønderborg Kommune meddeler den 4. januar 2013 påbud om ændring af støjgrænser.

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 J. nr. MST-52100-00002 UDKAST 13. august 2012 Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, 7 a, stk. 1, 35, stk. 2, 39, stk.

Læs mere