Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til Miljøbeskyttelsesloven Lohals Varmeforsyning A.m.b.A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til Miljøbeskyttelsesloven Lohals Varmeforsyning A.m.b.A."

Transkript

1 Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til Miljøbeskyttelsesloven Lohals Varmeforsyning A.m.b.A.

2

3 Tillæg til miljøgodkendelse af virksomhed i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven, Lov nr. 879 af 26. juni december Ansøger Navn Lohals Varmeforsyning A.m.b.A. Adresse Bræmlevænget 3, 5953 Tranekær Telefon Virksomhed Navn Lohals Varmeforsyning A.m.b.A. Adresse Bræmlevænget 3, 5953 Tranekær Telefon Kontaktperson Niels H. Elnegaard Matr.nr. 1-fy Nygård, Hov Ejendomsnr P-nr CVR-nr Listebetegnelse G 202 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet indfyret effekt på mellem 1 MW og 5 MW. Journal nr P19 Acadre nr. 10/15106 Ejendommens ejer Navn Lohals Varmeforsyning A.m.b.A. Adresse Bræmlevænget 3, 5953 Tranekær Grundens ejer Lohals Varmeforsyning A.m.b.A. Vigtige datoer Godkendelsen annonceres den 6. December 2011 Klagefristen udløber den 3. Januar 2012 Søgsmålsfristen udløber den 6. Juli 2012 Retsbeskyttelsesperioden udløber den 6. December 2019

4 Kort beskrivelse af det ansøgte projekt Lohals Varmeforsyning producerer og distribuerer varmeenergi i Lohals. Lohals Varmeforsyning har en miljøgodkendelse af den 15. april 1993 fra daværende Tranekær Kommune til et halmfyret anlæg. Endvidere er der et reservelastanlæg bestående af en gasoliekedel. Der er den 5. november 2009 meddelt tillæg til miljøgodkendelsen til midlertidig deponi af aske. Virksomheden har den 19. oktober 2010 søgt om tillæg til miljøgodkendelse til udvidelse af varmeværket med en ny kedel, der som brændsel anvender træpiller og tørt træflis. Det nye anlæg er etableret medio 2011 og sat i drift 15. september INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ANSØGNING GODKENDELSE VILKÅR... 5 LUFTFORURENING... 6 EGENKONTROL... 6 LUGT... 7 STØJ... 8 AFFALD... 9 BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND... 9 MIKROBIOLOGISKE AGENSER... 9 AFFALD MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OPLYSNINGER I SAGEN OPLYSNING OM ETABLERING OPLYSNING OM PLACERING OG PLANLÆGNINGSMÆSSIGE FORUDSÆTNINGER OPLYSNING OM VIRKSOMHEDENS INDRETNING OPLYSNING OM VIRKSOMHEDENS DRIFT OG PRODUKTION OPLYSNING OM FORURENING OG FORURENINGSBEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER MILJØTEKNISK VURDERING BELIGGENHED LUFT LUGT STØJ SPILDEVAND AFFALD JORD OG GRUNDVAND MIKROBIOLOGISKE AGENSER GODKENDELSENS VARIGHED VVM-AFGØRELSE UDKAST TIL AFGØRELSE KLAGEVEJLEDNING OFFENTLIGGØRELSE /25

5 BILAG TIL GODKENDELSEN Bilag Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Matrikelkort 1: Bilag 3 Situationsplan. Ikke målfast Bilag 4 Indretningsplan. Ikke målfast. Bilag 5 Skorstensberegning af den 28. september 2011 inkl. beregningsforudsætninger. 3/25

6 1. ANSØGNING Lohals Varmeforsyning A.m.b.A. har ansøgt om tillæg til miljøgodkendelse til en ny kedel, der anvender træpiller eller tørt træflis som brændsel, til varmeværket i Lohals. Varmeværket er beliggende i erhvervsområde. Det nuværende halmfyrede varmeværk på adressen Bræmlevænget 3, Lohals, 5953 Tranekær er bestykket med et kedelanlæg på 1,6 MW og en gasoliekedel for reserve- og spidslast på 3 MW, Ansøgningen indeholder etablering af et 2 MW kedelanlæg med tilhørende indfyringsanlæg, forbrændingsluftsanlæg, røggassuger, cyklon, asketransportanlæg og en 25 meter høj skorsten. Anlægget indrettes i ny bygning på 630 m 2, der etableres i forlængelse af eksisterende askelager på 200 m 2. Træpillerne opbevares indendørs i et separat lokale i 2 siloer på hhv. 20 og 15 t. Tørt træflis opbevares indendørs i hal. Ansøgningen er opbygget i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, bilag 5, afsnit 3. Lohals Varmeforsyning A.m.b.A. blev etableret og idriftsat i 1993 baseret på en halmfyret kedel og en gasoliekedel til spids- og reservelast. Gasoliekedlen blev 2003 erstattet af en ny kedel på 3 MW. I ansøgningen vurderes immissionsbidragene for henholdsvis NO x, CO og støv ved drift af det nye flisfyrede kedelanlæg på 2 MW. Der er ikke gjort rede for emission af lugt og skimmelsvampe i ansøgningen. Begge kedler kan tilsammen dække det fremtidige varmeeffektbehov i Lohals. 70 % af varmemængden planlægges at blive dækket af det nye anlæg, medens de resterende 30 % produceres på det eksisterende halmanlæg. Fjernvarmeproduktionen på værket vil til enhver tid blive tilrettelagt efter det aktuelle varmebehov og efter brændselspriserne for de brændsler som anvendes på de 2 biomassefyrede fjernvarmekedler. Lohals Varmeforsyning har supplerende den 19. august 2011 oplyst, at det generelt planlægges at anvende træflis som brændsel i sommerperioden på ca. 3 mdr., medens der i den øvrige del af året i de kolde perioder vil være samtidig drift af halmanlæg og flisanlæg. Det nuværende effektbehov varierer fra ca. 0,7 MW til 2,8 MW. I henhold til branchebilag for virksomheder omfattet af listepunkt G202 om forureningsbegrænsende foranstaltninger er det NO x -emissionen, der er dimensionerende for fastlæggelse af højden på skorstenen til det nye flisfyrede anlæg. Det nye flisfyrede kedelanlæg tilsluttes et røgløb på Ø350 mm i den 25 meter høje skorsten. 4/25

7 2. GODKENDELSE Langeland Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse til det nye flisfyrede kedelanlæg. Der meddeles endvidere nye reviderede vilkår for støj og lugt for både det halmfyrede og det flisfyrede anlæg, som er mærket med *. Disse vilkår påbydes med hjemmel miljøbeskyttelseslovens 41 b, stk. 2. Langeland Kommune vurderer, at virksomhedens nye anlæg kan drives på det pågældende sted uden at være til væsentlig gene for omgivelserne, når nedenstående vilkår overholdes. Baseret på de givne oplysninger beskrevet i den miljøtekniske redegørelse og suppleret med den miljøtekniske vurdering meddeler Langeland Kommune i medfør af 33, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af den 26. juni 2010 godkendelse til udvidelse af varmeværk placeret på Bræmlevænget 3, 5953 Tranekær tilhørende Lohals Varmeforsyning A.m.b.A., Bræmlevænget 3, 5953 Tranekær på nedennævnte vilkår. 3. VILKÅR Generelt Godkendelsens vilkår er fastsat med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledninger om begrænsning af forureningen fra virksomheder, og standardvilkår for virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5, afsnit 3 i det omfang, de er relevante. Lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. Branchebilag for G 202 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 1 MW og 5 MW i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. Bilag 5 afsnit 3. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen. Bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 om affald. Lovbekendtgørelse nr. 878 af 26. juni 2010 Om kemiske stoffer og produkter. Indretning og drift 3.1. Udendørs arealer skal renholdes.[s10] 3.2. Aflæsning og håndtering af faste biobrændsler skal ske indendørs i hal eller i inddækket modtagegrube. Port til aftipningshal skal holdes lukket, når der ikke foregår trafik eller aflæsning af brændsel. Der tillades følgende undtagelser fra ovenstående: Det tillades et mindre oplag på maksimalt 150 tons. Oplaget skal være overdækket. Porten til aftipningshal må stå åben i korte perioder ved reparationer og vedligeholdelse af anlægget. [S11 tilpasset] 5/25

8 Luftforurening 3.3. Det nye flisfyrede kedelanlæg skal overholde de respektive emissionsgrænseværdier, der er anført efterfølgende i tabel 1. Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for kedelanlæg. Brændsel Samlet indfyret effekt Emissionsgrænseværdier mg/normal m 3 ved 10 % O 2 tør røggas CO NO x Støv Træpille- og fliskedel 1 MW 5 MW Egenkontrol Automatisk kontrol 3.4. Anlægget skal være forsynet med måle- og reguleringsudstyr for O 2 til styring af forbrændingsprocessen. Anlægget skal drives med et indhold af O 2 i røggassen, der altid er større end 4 % (vol), bortset fra i opstarts- og nedlukningsperioder. Måling af koncentrationen af carbonmonooxid (CO) udføres med håndholdt måleinstrument. Der skal foretages minimum 1 måling pr. uge. Præstationskontrol 3.5. Senest 6 måneder efter at det nye energianlæg er taget i brug, skal der ved præstationskontrol foretages 2 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 3.3 for støv er overholdt. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at anlægget foretager yderligere emissionsmålinger med henblik på at dokumentere overholdelse af vilkår 1 efter ovenstående retningslinjer, dog normalt højest hvert andet år. [S4] 3.6. Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien. [S7] 6/25

9 3.7. Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 2 nævnte metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.[s6] Navn Parameter Metodeblad nr. * Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NO x ) i strømmende gas Bestemmelse af koncentrationer af ilt (O 2 ) i strømmende gas Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i strømmende gas Støv NO x O 2 CO MEL-02 MEL-03 MEL-05 MEL-06 Tabel 2. Prøvetagnings- og analysemetoder * Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften For anlæg, for hvilke der gælder en emissionsgrænseværdi for støv, eller hvor der eventuelt skal måles for PAH og dioxiner, skal der indrettes et målested med indretning og placering som anført under punkterne i Miljøstyrelsens vejledning 2/2001 Luftvejledningen. [S8] 3.9. Højden på afkastet fra de nye energianlæg skal være mindst 25 meter over terræn. [S9] Lugt Lugtimmissionen i omgivelserne udenfor varmeværkets område må ikke overstige 10 LE/m3.* Tilsynsmyndigheden kan kræve dokumentation i form af målinger og beregninger for, at vilkår 3.10 overholdes, dog normalt højst 1 gang om året. Målinger og beregninger skal foretages i overensstemmelse med Miljøstyrelsens gældende vejledninger af et firma, der er akkrediteret af DANAK til at udføre målinger af denne art. Fremsendelse af resultatet af beregningerne skal ske til Langeland Kommune, senest 1 måned efter gennemførelsen af beregningerne og være ledsaget af oplysninger om de driftsomstændigheder/forudsætninger, hvorunder de er fremkommet. Sammen med dokumentationen skal der, i tilfælde af, at lugtimmissionsgrænsen er overskredet, fremsendes en redegørelse for, hvilke tiltag virksomheden vil gennemføre for at overholde immissionskravet. Såfremt målingerne/beregningerne viser, at grænseværdien overskrides, skal varmeværket lade foretage afhjælpende foranstaltninger og ved fornyede målinger/beregninger dokumentere, at grænseværdien overholdes.* 7/25

10 Støj Støjbelastningen fra varmeværket må ikke overskride de værdier, der er angivet i efterfølgende skema. Støjniveauet er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a). Tabel 3. Støjgrænser. Tid Mandag fredag kl Lørdag kl Mandag fredag kl Lørdag kl Søndag kl Alle dage kl Erhvervsområde 2.E.1 Blandet bolig og erhverv 2.C.1 2) Boligområde mod nord 2.B.4 2) Rekreativt område 60 db(a) 55 db(a) 45 db(a) 50 db(a) 60 db(a) 45 db(a) 40 db(a) 50 db(a) 60 db(a) 40 db(a) 35 db(a) 40 db(a) 1 ) Maks. spidsværdi om natten Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder. 2) Maksimalt bidrag i skel fra varmeværket 60 db(a) 55 db(a) 50 db(a) 50 db(a) Grænseværdierne skal overholdes i de mest støjbelastende otte timer i dagperioden, den mest støjbelastende time i aftenperioden og den mest støjbelastende halve time i natperioden.* Tilsynsmyndigheden kan forlange støjmåling/-beregninger for at støjvilkår overholdes, dog højst 1 gang om året. Kontrolmåling/beregninger for støj skal foretages og afrapporteres efter retningslinjerne i kvalitetsbekendtgørelsens bilag 4 1. Målepunkterne/beregningspunkterne skal forinden målingernes/beregningernes gennemførelse godkendes af tilsynsmyndigheden. Målingerne/beregningerne skal foretages under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift. Kildestyrkemålingerne og beregningerne skal foretages af et firma, der er akkrediteret af DANAK, SWEDAC eller andre akkrediterede organer godkendt af EAL (European Cooperation for Accrediation og Laboratories) til at udføre Miljømåling ekstern støj eller godkendt af Miljøstyrelsen til Miljømålinger ekstern støj. 1 Bekendtgørelse nr. 900 af 17. august 2011 om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier. 8/25

11 Affald Støjrapporten skal sendes til Langeland Kommune senest 1 måned efter, at målingerne/beregningerne er foretaget. Rapporten skal indeholde oplysninger om forholdene under målingen. Rapporten skal endvidere indeholde oplysninger om måleog beregningsforudsætninger, der gør det muligt at vurdere rigtigheden af resultatet. Hvis de fastsatte grænseværdier overskrides, skal der sammen med rapporten om målinger/beregninger fremsendes forslag til mindske støjen med tidsplan for gennemførelse, og det skal ved fornyede målinger/beregninger dokumenteres, at grænseværdierne overholdes. Alle omkostninger i forbindelse med målinger og beregning af støj afholdes af virksomheden.* Asken fra forbrænding af faste biobrændsler skal opbevares indendørs eller i tæt lukket beholder. [S12] Øvrigt affald skal bortskaffes i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser i Langeland Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Beskyttelse af jord og grundvand Slam og spildolie samt faste brændsler, råvarer, kemikalier og hjælpestoffer skal opbevares i egnede beholdere. [S13] Mikrobiologiske agenser Virksomheden skal på anmodning fra tilsynsmyndigheden fremsende forslag om tiltag/foranstaltninger, der kan mindske afgivelse af svampesporer til omgivelserne gennem ventilationsåbninger i flislageret, når det flisfyrede kedelanlæg ikke er i drift. Forslaget skal accepteres af tilsynsmyndigheden. Driftsjournal Der skal føres driftsjournal med angivelse af Justering af brænder. Resultat af CO målinger, jf. vilkår 3.4 Dato for kontrol af luftrenseanlæg Dato for skift af filterposer 1) 1) Træder i kraft, såfremt der etableres filteranlæg. Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år. [S18 tilpasset] 9/25

12 4. MILJØTEKNISK BESKRIVELSE 4.1 Oplysninger i sagen COWI har den 19. oktober 2010 på vegne af Lohals Varmeforsyning søgt om tillæg til miljøgodkendelse til etablering af en ny flis- og træpillefyret kedel med tilhørende indfyringsanlæg, forbrændingsluftanlæg, røggasrensningsanlæg (cyklon), røggassuger, skorsten og asketransportanlæg. I det følgende omtales den nye kedel som et flisfyret kedelanlæg. 4.2 Oplysning om etablering Den nye kedel placeres i en ny bygning på Bræmlevænget 3, syd for det eksisterende halmvarmeværk. Det nye udvidede varmeværk er sat i drift 3. kvartal Det nuværende kedelanlæg til halm på Bræmlevænget 3, 5953 Tranekær bibeholdes, og forventes at levere 70 % af driften, når den nye kedel til træflis og træpiller er i sikker kommerciel drift. Dette kan ændre sig inden for en årrække afhængigt af pris- og forsyningssituationen for brændsel. 4.3 Oplysning om placering og planlægningsmæssige forudsætninger Langeland Kommune har en kommuneplan 2 med rammer for området, hvor varmeværket ligger og en lokalplan med anvendelsesbestemmelser. Der er landzone øst og syd for varmeværket. Mod øst ligger der en skov. Vest for varmeværket er der blandet bolig og erhverv og nord for varmeværket ligger der boliger. 4.4 Oplysning om virksomhedens indretning Varmeværket kommer fremover til at bestå af 2 bygninger, der rummer henholdsvis det eksisterende halmvarmeværk og et nyt flisfyret varmeværk. Der vil herefter være 2 kedelrum med kedler, pumper og lager for halmballer og for flis og træpiller samt lager til oplag af aske. Der er på halmvarmeværket 1 akkumuleringstank og kontor med personalefaciliteter. Placering af bygninger og øvrige anlæg på grunden inkl. udvidelse fremgår af oversigtsplanen i bilag 2. Den samlede bygningskompleks for det nye energianlæg omfatter et areal på 630 m 2, som er tilbygget askelager på 200 m 2. Det eksisterende halmvarmeværk er etableret i en bygning på 587 m 2, der senere er udbygget med et halmlager på 1173 m 2. Der er herudover en akkumuleringstank på 212 m 2. Varmeværket består efter etablering af det nye flisfyrede anlæg af følgende anlæg 1 flisfyret kedel 2 MW 1 halmfyret kedel 1,6 MW 1 nødlastanlæg med gasoliekedel 3 MW 2 Kommuneplan for Langeland Kommune 3 Lokalplan 2.01 for Lohals By af 14. august /25

13 Fliskedlen kan som brændsel anvende skovflis, industriflis eller træpiller, som primært køres til i lastbiler eller på traktor. Dette tillæg til miljøgodkendelse vedrører alene den træflisfyrede kedel, bort set fra støj og lugtvilkår, hvor der udarbejdes nye reviderede vilkår, som gælder for både det eksisterende halmfyrede anlæg og det nye flisfyrede anlæg. 4.5 Oplysning om virksomhedens drift og produktion Varmeværket er i drift alle årets dage. Driften af de enkelte anlæg vil afhænge af efterspørgslen på varme. Der køres udelukkende med fuldlast (100 % last) på anlæggene. I sommerperioden er værket i drift 4-5 timer dagligt. Den nye fliskedel vil være grundlastenhed for varmeforsyningen, der i fremtiden vil blive leveret af den flisfyrede- eller træpillefyrede kedel og halmfyrede kedel. Varmeproduktionen forventes at være på MWh pr. år. Efterfølgende tabel angiver oplysninger om anlæggenes ydelse, virkningsgrad, indfyret effekt, samt hvordan produktionen forventes at blive fordelt på de forskellige anlæg. Anlæg Fliskedel Halmkedel Samlet Antal Stk Ydelse MW/stk. 2 1,6 3,6 Virkningsgrad % Indfyret effekt MW 2,4 1,4 3,8 Timer/år Produktion MWh/år Askemængde t , ,5 Virkningsgraden af det nye flisfyrede anlæg er i ansøgningen og ved luftforureningsberegningen oplyst til 85 %. Lohals Varmeforsyning har oplyst, at det forventes at anlægget kan drives med en højere virkningsgrad svarende til virkningsgraden for de eksisterende halmanlæg. Den etableres en 25 m høj dobbeltløbet skorsten nord for kedelhallen. Det flisfyrede kedelanlæg tilsluttes et Ø350 mm røgløb. Den udvendige kappe er på Ø650 mm. Til at optimere driften af varmeanlægget er der i 1994 etableret en akkumuleringstank, som akkumulerer varme i perioder med lav belastning og afgiver varme i perioder med høj belastning. Akkumuleringstanken er beliggende nord for halmvarmeværket. I kedelrummet er der pumper, som pumper varmt vand (cirkulationsvand) ud i fjernvarmenettet. For at hindre tæring af rør og kedler tilsættes kedelstensvæske (Hydro-X) til cirkulationsvandet. Kedelstensvæsken opbevares i 60 liters specialtank i kedelrummet. 11/25

14 Varmeværket forsynes med vand fra Lohals Vandværk. Udover til mandskabsfaciliteter anvendes vand til at erstatte tab i fjernvarmenettet. For at fjerne kalk og magnesium fra vandværksvandet, er der installeret et blødgøringsanlæg, som er opstillet i kedelbygningen. Blødgøringsanlægget regenereres jævnlig og i forbindelse hermed ledes regenerationsvandet til det kommunale spildevandssystem. Ved driften af blødgøringsanlægget tilsættes salt. Salt opbevares i sække på 20 kg. Transport til og fra virksomheden sker ad Bræmlevænget. Flis aflæsses indendørs i hallen, hvorefter porten lukkes. I perioder vil der blive aflæsset op til 150 tons flis udendørs. Det udendørs oplag vil blive overdækket. Det udendørs oplag placeres i den østlige del af grunden bag det nye flisfyrede anlæg. Træflis transporteres primært til værket på lastbiler, der kan rumme 90 m³ pr. læs i dagtimerne på hverdage inden for normal arbejdstid. Når lageret til træflis skal fyldes op bliver der kørt 10 læs til varmeværket på en dag. Varmeværket overvejer muligheden for at få træet fliset på stedet uden for lageret. Varmeværket har telefonisk oplyst, at flisning kan ske på ca. 3 timer. Det bemærkes, at der ikke kan foretages flisning på stedet, før aktiviteten er accepteret af tilsynsmyndigheden. Træflis- eller træpillebehovet vil variere efter varmebehovet, og prisen på flis eller træpiller samt forsyningssituationen. Det forventes, at flislageret skal fyldes op ca. 1 gang månedligt, og at levering vil ske på en dag med op til 6 træk (lastbil med anhænger). Levering af flis og træpiller til værket kan også finde sted jævnt fordelt over måneden, stadig i dagtimerne på hverdage inden for normal arbejdstid. Herudover vil der være kørsel i forbindelse med øvrige ærinder til virksomheden. Denne tilkørsel vil også ske i dagtimerne på hverdage. Der er etableret et skrabeanlæg i flislageret. Fra skrabeanlægget føres brændslet til indfyringsgruppe, og herfra fødes brændslet kontinuert til kedelrummet. Ristegennemfald og slagge fra den flisfyrede kedelanlæg ledes via transportbånd til askelageret, der er placeret i hal vest for kedelrummet til flisvarmeværket. Asken vil blive opbevaret i askelagret op til 1 år indtil udspredning på landbrugsjord. I efterfølgende tabel er angivet forventet fremtidigt forbrug af råvarer og hjælpestoffer, samt oplysninger om opbevaring. Type Forbrug pr. år Opbevarede mængder Opbevaring Hydro - X 200 liter 60 liter I 20 liter dunke i kedelrum 4 Salt 300 kg 200 kg I sække i kedelrum 1 Flis/træpiller i.o. 200 tons I flislager 1 Træpiller i.o. 35 m 3 I 2 siloer Gasolie m 3 Nedgravet 15 m 3 tank 2 Vand 350 m 3 - Fra Lohals Vandværk Hydraulikolie i.o. 0 Servicefirma i.o. Ikke oplyst. 4 Se placering på oversigtsplanen i bilag 2. 12/25

15 4.6 Oplysning om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger Luftforurening I forbindelse med det flisfyrede kedelanlæg installeres der en multicyklon, hvor røggassen grovrenses for støv, og herefter ledes røggassen videre ud gennem en 25 meter høj skorsten. Flisanlægget monteres med kontinuerlige emissionsmålinger for O 2 for kedelstyring, udstyr til løbende visning og måleudtag i skorsten udført efter luftvejledningens anvisninger til placering og udformning af målesteder. Der vil være håndholdt udstyr til måling af CO. Anlægget vil blive sat op, så målingerne kan fjernaflæses og anlægget fjernstyres. Der er installeret en nyt SRO anlæg til styring af varmanlæggene. Ifølge branchebilaget for G 202 Varmeproducerende anlæg med indfyret effekt på mellem 1 MW og 5 MW i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed gælder der følgende emissionsgrænseværdier for kedelanlæggene Brændsel Samlet indfyret effekt Emissionsgrænseværdier mg/normal m 3 ved 10 % O 2 tør røggas Biomasseaffald 1 MW 5 MW CO Støv Endvidere er følgende B-værdier gældende Brændsel Samlet indfyret effekt B-værdi 1) mg/m 3 CO NO x 2) Støv 3) Biomasseaffald 1 MW 5 MW 1 0,125 0,080 1) Supplement til B-værdivejledningen ) Regnet som nitrogendioxid, NO 2 3) Støv, inert, under 10 mikrometer Der er i ansøgning om miljøgodkendelse foretaget beregning af røggasmængden ved fuldlast i henhold til Luftvejledningen, jf. dog bemærkninger nedenfor. Anlæg O 2 % og røggastempe ratur Røggastype Røggasmængde Nm 3 / h Røggasmængde Nm 3 / s Fliskedel 8 % O 2 Tør røggas ,95 8 % O 2 Våd røggas ,11 13/25

16 Der er udført en supplerende OML-beregning af den 28. september 2011 på det flisfyrede kedelanlægs røggasafledning fra skorstenen. Der foreligger oversigtsskema med beregningsforudsætninger. OML-beregningen skal i henhold til branchebilaget for godkendelse af virksomheder med listepunkt G201 gennemføres for NOx, der er dimensionerende for skorstenen. Når de vejledende grænseværdier for bidrag til koncentrationen i omgivelserne (B-værdi) overholdes for emissionsparametrene, er der dokumentation for, at skorstenen er tilstrækkelig høj. Den supplerende OML-beregning af den 28. september 2011 er foretaget ved våd røggas og 8 % O 2. Ansøger har endvidere ved denne beregning taget udgangspunkt i, at det nye flisfyrede kedelanlæg kan overholde en forventet kommende B-værdi for støv på 0,020 mg/m 3. Ansøger har beregnet følgende immissionsbidrag til omgivelserne. Parameter Enhed Forventet krav til bidrag i omgivelserne (B-værdi) Immissionsbidrag iflg. OMLberegningen 1) Støv mg/m 3 0,080 0,0021 NO x 2) mg/m 3 0,125 0,0159 CO mg/m 3 1 0,0332 1) Beregning af den 28. september ) Regnet som nitrogendioxid, NO 2. Beregningen er udført for en skorstenshøjde på 25 meter og viser, at immissionsbidraget for NOx er maksimalt 0,0159 mg/m³. Fremtidig samdrift på 2 kedler med halmfyrede kedel og det flisfyrede kedelanlæg er ikke dokumenteret ved denne beregning. Der har været drøftelser mellem Langeland Kommune og ansøger om, hvorvidt cyklon udgør en tilstrækkelig renseforanstaltning til at overholde emissionsgrænseværdien for støv. Ansøger har supplerende den 14. september 2011 oplyst følgende vedrørende overholdelse af emissionsgrænsen for støv: Leverandøren har givet garanti for at røggassen efter passage gennem cyklonanlægget overholder luftvejledningens vejledende emissionsgrænseværdi for støv på 40 mg/nm3 ved 10 % O2. Viser det sig ved målinger, at anlægget ikke overholde kravet, er leverandøren forpligtiget til at ændre anlægget således, at nævnte emissionsgrænseværdi overholdes. Langeland Kommunes vurdering følger nedenfor under den miljøtekniske vurdering. 14/25

17 Biologiske agenser Anvendelse af træflis som brændsel medfører potentiale for kontaminering af den omgivende luft med skimmelsvampe. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord BAR Jord til Bord har fremlagt pjecemateriale, der fortæller, at i træflis er skimmelsvampen Aspergillus Fumigatus meget hyppigt forekommende. Ved håndtering af flis ved omlæsning og lignende kan det ikke undgås at svampe og sporer frigives til den omgivende luft, og derved vil dette kunne forekomme i det omgivende interne og eksterne miljø. Det interne miljø arbejdsmiljøet reguleres af arbejdsmiljøreglerne. Arbejdstilsynet har udarbejdet vejledninger til, hvordan det interne miljø arbejdsmiljøet sikres, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 57 af 27. januar 2011om biologiske agenser og arbejdsmiljø og AT-vejledning C Vejledning om udsættelse for bakterier, svampe og andre. I bekendtgørelsen Bilag 8 fremgår at Aspergillus Fumigatus er placeret i risikogruppe 2. Der er ikke i ansøgningsmaterialet fremsendt informationer om, hvilke tiltag der vil gøres for at beskytte mod spredning af skimmelsvampe i det interne og eksterne miljø. Lohals Varmeforsyning har telefonisk den 29. september 2011 oplyst, at luftindtaget til kedlen sidder i kedelrummet. COWI har den 30. september 2011 bekræftet, at der er ventilationsåbninger i flislageret, og at der ikke vil være undertryk i lageret i perioder, hvor det nye flisfyrede kedelanlæg er på stand by. Det er aftalt med COWI, at der indarbejdes vilkår i miljøgodkendelsen om, at der skal etableres foranstaltninger til at sikre mod afgivelse af svampesporer i omgivelserne, jf. i øvrigt nedenfor under lugt. Lugt Der er ikke i ansøgningsmaterialet givet informationer om risiko for gener af lugt fra det nye flisfyrede varmeværk. Det kan forventes, at der fra aflæsning og afbrænding vil være en mindre emission af lugt. Lohals Varmeforsyning har den 19. august 2011 oplyst, at der udelukkende er drift af varmeværket ved fuldlast og en høj iltprocent på 7-8 %. Langeland Kommune vurderer på det grundlag, at der ikke er behov for at stille yderligere krav til lugtemission. Der fastsættes dog vilkår for lugt i miljøgodkendelsen. Lohals Varmeforsyning har mulighed for at have et udendørs oplag af flis på 150 tons. Der er vilkår om, jf. vilkår 3.2 om at oplaget skal være overdækket, så det ikke giver anledning til lugtgener og spredning af skimmelsvampe til omgivelserne. Støj Værket er i drift året rundt og kan være i drift hele døgnet. Driften af værket tilrettelægges ud fra varmebehovet. Foruden driften af anlægget vil der være støj fra kørsel med og omlæsning af brændsel til anlægget samt kørsel med øvrige biler, der har ærinde på værket, jf. i øvrigt afsnit /25

18 Der er følgende støjkilder kedelanlæg ventilation til forbrændingsluftblæsere og røggassugere til kedelanlæg 2 cykloner 2 mindre kompressorer 1 skrabeanlæg til transport af træflis 1 transportanlæg til halm omlastning af brændsel (halm, træflis og træpiller) Ovennævnte støjkilder er placeret indendørs. Ved varmeproduktion på det nye flisfyrede energianlæg er de væsentligste støjkilder forbrændingsluftblæsere og røggassugere. Rist for indtag af forbrændingsluft til anlægget er placeret ind mod kedelrummet. Det nye flisfyrede anlæg er støjmæssigt afskærmet i forhold til boliger, der ligger nord for varmeværket, af det nuværende varmeværk. Kedelrummet er varme- og støjisoleret, og der er opsat svingningsdæmpere i skorstenen. Den nye skorsten til halmvarmeværket leveres ligeledes med støjdæmper. Fliskedlen er placeret på vibrationsdæmpende bund. Der er november 2011 etableret støjdæmning af røggassuger. Varmeværket er beliggende i erhvervsområde. Mod vest ligger der en gammel bykerne, der i kommuneplanen er centerområde og nord for varmeværket ligger et boligområde, der er etableret senere end det halmfyrede anlæg. Det ækvivalente, korrigerede støjniveau, målt i varmeværkets skel opfylde følgende nedenstående maksimale værdier Ovennævnte værdier svarer til værdierne i afsnit 2 Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder og Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne), og Boligområder for åben og lav bebyggelse og Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder. Særlig naturområder i Miljøstyrelsens vejledning Ekstern støj fra virksomheder, nr. 5 fra Tid Mandag fredag kl Lørdag kl Mandag fredag kl Lørdag kl Søndag kl Alle dage kl Erhvervsområde 2.E.1 Blandet bolig og erhverv 2.C.1 2) Boligområde mod nord 2.B.4 2) Rekreativt område 60 db(a) 55 db(a) 45 db(a) 50 db(a) 60 db(a) 45 db(a) 40 db(a) 50 db(a) 60 db(a) 40 db(a) 35 db(a) 40 db(a) Maks. spidsværdi om 55 db(a) 50 db(a) 50 db(a) natten 1) Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder. 2) Maksimalt bidrag i skel fra varmeværket. 16/25

19 Spildevand Sanitært spildevand fra kontorbygningen og andre mandskabsfaciliteter (køkken, wc, bad og lign.) afledes til spildevandsforsyningsselskabets spildevandssystem (offentlig kloak). Spildevandet fra blødgøringsanlægget føres til spildevandforsyningsselskabet spildevandssystem (offentlig kloak). Der tilsættes salt til anlægget, når anlægget skal regenereres. Lohals Varmeforsyning har den 19. august 2011 oplyst, at der ikke udledes spildevand i forbindelse med rensning af kedler. Det fremgår af ansøgning om miljøgodkendelse, at affaldsfraktion fra en mere omfattende rensning af kedel medtages af servicefirma og afleveres på et godkendt modtageanlæg. Overfladevand fra tage ledes til regnvandssystemet. Affald Varmeværket producerer følgende affaldstyper dagrenovationslignende affald, lidt genanvendelige materialer pap, papir, farligt affald, skrot, aske og slagge. Aske og slagge udgør den største fraktion. Dagrenovationslignende affald kommer hovedsageligt fra kontoret med tilhørende personalefaciliteter og bortskaffes via kommunens indsamlingsordning. Udskiftet hydraulikolie medtages af servicefirma. Aske fra multicyklonen på flisanlægget og slagge fra brændingen af biomasse transporteres via lukket snegl til det fælles aske-/slaggelager. Der regnes med affaldsmængder i form af slagger, sod og aske svarende til ca. 1 % af den indfyrede mængde flis. Alt affald fra virksomheden bliver bortskaffet til godkendte modtageanlæg og vil følge bestemmelser i Langeland Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Lohals Varmeforsyning A.m.b.A har miljøgodkendelse til midlertidigt oplag af aske inden der foretages udspredning på landbrugsjord. Affaldsfraktion Mængde pr. år Maksimalt oplag Bortskaffelse EAK-kode Aske, slagge ca. 72 tons 100 tons Udspredning landbrugsjord på Sod fra kedel (kedelsten) Ikke oplyst Ikke oplyst Godkendt modtageanlæg ) 1) Vandigt slam fra kedelrensning indeholdende farlige stoffer Der foreligger særskilt miljøgodkendelse af den 5. november 2009 til opbevaring af aske og slagge i deponi. Jord og grundvand Kedlen installeres indendørs på gulv med tæt underlag og vil således ikke udgøre en risiko for forurening af jord eller grundvand. Opbevaring af kemikalier sker i kedelrum. Mængderne fremgår af det tidligere afsnit. Gulvet i bygningen til det nye energianlæg er beton. 17/25

20 5. MILJØTEKNISK VURDERING 5.1 Beliggenhed Lohals Varmeforsyning A.m.b.A. er ifølge Langeland Kommunes kommuneplan beliggende i byzone i et område, der er udlagt til offentlige formål i form af et varmeværk. Området er omfattet af kommuneplanens 5, rammeområde 2.E.1 Bræmlevænget og Lokalplan nr. 2.01, område D-2-2, der er udlagt til erhvervsformål. Området D-2-2 må kun anvendes til erhvervsformål. Der må kun opføres og indrettes bebyggelse til eller udføres erhverv som følgende lettere industri- og værkstedsvirksomhed samt mindre lagervirksomhed. Der er ingen, fredninger, indvindingsoplande, kildepladser eller nitratfølsomme indvindingsområder på varmeværkets område. Varmeværket er beliggende indenfor skovbyggelinjen og anlægget er beliggende inden for kystnærhedszonen, men i et område, der er planlagt anvendt til erhvervsformål i kommuneplanen og lokalplanen. ligger i et område med særlige drikkevandsinteresse (OSD område). Det nærmeste habitatområde er beliggende 1,5 km mod vest i havet. Det vurderes, at der planlægningsmæssigt ikke er noget til hinder for udvidelsen af varmeværket med et nyt flisfyret kedelanlæg. 5.2 Luft Røggassen grovrenses med cyklon. Der stilles vilkår om etablering af afkasthøjder, der modsvarer de højder, der er lagt til grund for de af COWI udførte OML-beregninger, dels de gældende krav til emissioner i branchebilaget for G202 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet indfyret effekt på mellem 1 MW og 5 MW. i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed og dels oplysninger om de konkrete anlæg. Højden på afkastet fra det flisfyrede kedelanlæg skal være mindst 25 meter over terræn Det skal ved målinger efterfølgende dokumenteres, at emissionsgrænseværdierne er overholdt. Anlægget er forberedt til senere montering af filteranlæg, f.eks. posefilter. Ansøger har udarbejdet tillæg af den 28. september 2011 til ansøgningen om miljøgodkendelse, herunder udført en supplerende OML-beregning med angivelse af de anvendte beregningsforudsætninger. Det fremgår af OML-beregningen, at det maksimale beregnede immissionsbidrag overholder gældende B-værdier for alle 3 stoffer støv, NOx og CO med en stor margin. Konklusionen er derfor, at skorstenshøjden på 25 meter er tilstrækkelig. 5 Kommuneplan Langeland Kommune. 11. maj /25

21 Koncentrationen af partikler vil efter rensning med cyklon ligger normalt i intervallet mg/m 3 (n,t), dvs. over emissionsgrænsen på 40 mg/m 3 (n,t) 6. Langeland Kommune vurderer derfor, at emissionsgrænsen for støv på 40 mg/nm 3 ved referencetilstanden for ilt på 10 % vil være vanskelig at overholde, idet der som renseforanstaltning for partikler er etableret multicyklon. COWI og Lohals Varmeforsyning har oplyst, og at der vil blive etableret filteranlæg, såfremt miljømålingen viser, at vilkår for støv ikke kan overholdes. Lohals Varmeforsyning har telefonisk den 21. september 2011 oplyst, at det nye flisfyrede anlæg er sat i drift den 15. september Der er vilkår om, at der skal foretages præstationsmåling 6 måneder efter at værket er sat i drift. Der er givet ibrugtagningstilladelse til det nye flisfyrende kedelanlæg den 1. juni Det nye flisfyrede kedelanlæg er endeligt sat i drift den 15. september Der skal således foretages præstationsmålinger senest den 15. marts Lugt Kilder til lugt fra varmeværket er aflæsning af flis og afledning af røg fra skorstenen. Langeland Kommune stiller vilkår om, at lugtemissionen skal overholde et krav på 10 LE i omgivelserne udenfor virksomhedens grund. Det er kommunens vurdering, at lugtemissionen reduceres signifikant ved rensning af røgen i multicyklon og ved næsten udelukkende at køre med 100 % fuldlast på anlægget og en høj iltprocent på 7-8 %. Anlægget er sat til at køre med 8 % ilt ved 100 % fuldlast, men vil blive indreguleret, så der er optimal drift af anlægget forventeligt med en iltprocent på ca. 7,5 %. Der er ikke fastsat krav til lugtemissionen i standardvilkårene i branchebilaget for G 202 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet indfyret effekt på mellem 1 MW og 5 MW. i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. Langeland Kommune fastsætter imidlertid et krav på 10 LE i omgivelserne udenfor virksomhedens grund til at sikre omgivelserne mod eventuelle lugtgener, Da det er kommunens vurdering, at varmeværket ikke afstedkommer et væsentligt lugtbidrag i omgivelserne, og der ikke i de gældende bekendtgørelser er krav til lugtemissionen, stilles der ikke vilkår om, at grænseværdien skal dokumenteres overholdt efter at anlægget er sat i drift. Der stilles vilkår om, at der ved målinger kan kræves dokumentation for, at kravet til lugtimmissionen i omgivelserne er overholdt. Langeland Kommune vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt med ensartede lugtvilkår for begge anlæg, det eksisterende halmfyrede anlæg og det nye flisfyrede anlæg. Der er ikke stillet vilkår om lugt i den gældende miljøgodkendelse for halmvarmeværket. Langeland Kommune vurderer, at det er relevant med lugtvilkår for det nye flisfyrede kedelanlæg. 6 Force Technology. Luftemissioner fra virksomheder. Temadag 13. oktober Hvordan renses luftemissioner v/ole Schleicher. 19/25

22 5.4 Støj Det er i ansøgning om miljøgodkendelse oplyst, at gældende støjgrænser i miljøgodkendelsen af den 15. april 1993 også kan overholdes med udvidelsen af varmeværket. Det nye flisfyrede anlæg er beliggende syd for det eksisterende halmfyrede varmeværk, og er beliggende i en større afstand til de nærmeste boliger mod vest. Boligerne nordøst for det nye flisfyrede anlæg vil være bygningsmæssigt afskærmet af det eksisterende varmeværk, hvorfor det nye flisfyrede anlæg ikke vil bidrage til væsentligt yderligere støjbidrag. Ejendommen Søndergade 85 vil være den mest belastede bolig i forbindelse med kørsel af brændsel til og fra varmeværket. Langeland Kommune vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt med samme støjvilkår for begge anlæg det eksisterende halmfyrede anlæg og det nye flisfyrede anlæg. Der er bygget ny lav boligbebyggelse nordøst for varmeværket efter at halmvarmeværket blev etableret i 1993, og der vil derfor blive stillet nye vilkår for støj i nærværende tillæg til miljøgodkendelse, som vil være gældende for begge anlæg. De nye støjgrænseværdier svarer i store træk til de hidtil gældende støjgrænser bort set fra, at der er fastsat støjvilkår for det nye boligområde nord for varmeværket. Der er november 2011 udført støjdæmpning af røgsugeren til det nye flisefyrede anlæg. Der stilles vilkår om, at det ved målinger kan kræves dokumentation for, at støjgrænseværdierne er overholdt. 5.5 Spildevand Der udledes ikke processpildevand fra det nye flisfyrede kedelanlæg, idet anlægget ikke har røgvasker. Der er dog gulvafløb i kedelrummet til afledning af vand fra vask af gulv i kedelrummet. Dette spildevand regnes som sanitært spildevand tilsvarende det spildevand, der forekommer på halmanlægget og som afledes til spildevandsforsyningsselskabets spildevandssystem (offentlig kloak). Der afledes ca. 350 m 3 spildevand fra det samlede varmeværk om året. 5.6 Affald Der fremkommer forskellige former for affald på varmeværket til genanvendelse, forbrænding og deponering. Alt affald fra virksomheden bliver afhændet til godkendte modtageanlæg og følger bestemmelser i erhvervsaffaldsregulativet. Langeland Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Aske og slagge fra forbrænding udspredes på landbrugsjord i henhold til gældende bekendtgørelse p.t. bioaskekendtgørelsen 7. 7 Bekendtgørelse nr. 818 af 21. juli om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål (bioaskebekendtgørelsen) 20/25

23 5.7 Jord og grundvand Endvidere fastsættes krav til opbevaring af faste brændsler, råvarer, kemikalier og hjælpestoffer i overensstemmelse med gældende krav i branchebilaget for G 202 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet indfyret effekt på mellem 1 MW og 5 MW. i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. Udspredning af aske og slagge fra forbrænding er reguleret i særskilt bekendtgørelse, jf. ovenstående. Herved vurderer kommunen, at der er taget tilstrækkelige forholdsregler for at hindre forurening af jord og grundvand. 5.8 Mikrobiologiske agenser Flislageret er lukket i daglig drift. Der er kun forbindelse til det fri gennem ventilationsåbningerne. Brændselsluftindtaget til det flisfyrede kedelanlæg sker i kedelrummet. Der vil ikke være undertryk i lageret til at mindske risikoen for spredning af svampesporer til omgivelserne i perioder, hvor kedelanlægget ikke er i drift. Langeland Kommune har på det grundlag stillet vilkår om, at porten til flislageret skal holdes lukket, når den ikke er i brug, dvs. når der ikke sker omlæsning af træflis til lageret, for at mindske afgivelse af svampesporer til omgivelserne. Det stilles endvidere vilkår om, at der skal fremsendes forslag til at mindske afgivelse af svampesporer gennem ventilationsåbninger i flislageret, der skal accepteres af tilsynsmyndigheden. Det forudsættes, at støv fra forbrændingen er fri for biologiske agenser, da disse må forventes at være forbrændt i brændkammeret og kedlen. Langeland Kommune vurderer, at der med det stillede vilkår at om lukning af port til flislageret og med vilkår om, at der skal sendes forslag til at sikre spredning af svampesporer gennem ventilationsåbninger og forslaget herom er gennemført ikke vil være risiko for spredning af biologiske agenser til omgivelserne. 5.9 Egenkontrol Der er bibeholdt standardvilkår for egenkontrol om dato for skift af filterposer og kontrol af luftrenseanlæg, så træder i kraft, såfremt der etableres et filteranlæg. 6. GODKENDELSESENS VARIGHED Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato, eller hvis den ikke har været udnyttet i en sammenhængende periode på 3 år. 21/25

24 Virksomheden må i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 ikke udvides eller ændres bygningseller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Langeland Kommune. Hvis virksomheden ønskes ændret eller udvidet, skal Langeland Kommune i henhold til lovens 33, stk. 1 have meddelelse herom, inden ændringen eller udvidelsen foretages. I henhold til miljøbeskyttelseslovens 41 a, stk. 1, må tilsynsmyndigheden, indtil der er forløbet otte år efter meddelelsen af en godkendelse efter dette kapitel, ikke meddele påbud eller forbud efter 41. Tilsynsmyndigheden skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter 41 a, stk. 2 inden for de otte år, hvis 1) der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, 2) forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, 3) forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse, 4) væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger for virksomheden, 5) det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller 6) der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af 7 om risikobetonede processer m.v. eller om sikkerhedsmæssige forhold ved de stoffer, som oplagres på disse virksomheder. Efter at de otte år er forløbet, kan godkendelsesmyndigheden tage godkendelsen op til revurdering, jf. miljøbeskyttelsesloven 41 b, stk. 2. I tilfælde af, at afgørelsen påklages, beregnes tidspunktet fra den dato, hvor den endelige afgørelse er meddelt. Vilkårene kan dog i henhold til miljøbeskyttelseslovens 72, stk. 2 til enhver tid ændres for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning. Langeland Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at denne godkendelse og den øvrige miljølovgivning overholdes. Der skal i henhold til 87 i miljøbeskyttelsesloven altid være adgang for de personer, der af Langeland Kommune er bemyndiget til at føre tilsyn. 22/25

25 7. VVM-afgørelse Virksomheden er opført på bilag 3, punkt 3a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand i VVM bekendtgørelsen. Langeland Kommune har derfor foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, og truffet afgørelse om, at udvidelsen ikke er VVM pligtig. Afgørelsen har været offentliggjort i Øboen den 23. november UDKAST TIL AFGØRELSE Udkast til miljøgodkendelsen har den 4. oktober 2011 og den 2. november 2011 og den 23. november 2011 været fremsendt til udtalelse hos Lohals Varmeforsyning A.m.b.A og COWI. Der er endvidere den 9. november 2011 fremsendt forslag til nyt tilpasset vilkår 3.2. Herudover har der været drøftelser om skorstensberegningen og andre forhold. COWI er den 14. november 2011 kommet med bemærkninger om udendørs oplag af flis, kommunens miljøtekniske vurdering om renseforanstaltninger for at overholde vilkår for støv, samt oplyst affaldskode for affald. COWI har den 29. november 2011 kommenterede det reviderede udkast til miljøgodkendelse af den 23. november COWI har i bemærkninger af den 14. november 2011 til det reviderede udkast til miljøgodkendelse af den 2. november 2011 bedt om at port til aftipningshal rettes til port til flislager samt at tilladelse til at opbevare flis udendørs ikke begrænses til vinterhalvåret. Endvidere har COWI anmodet om, vilkårsteksten om lukning af port efter aflæsning af flis fjernes samt tekst herom i den miljøtekniske beskrivelse. Port til aftipningshal. Porten til aftipningshal skal i henhold til branchebilaget i godkendelsesbekendtgørelsen være lukket, når der ikke foregår trafik eller aflæsning af brændsel. COWI har den 1. november 2011 oplyst, at der kan forekomme håndtering af flis samt vedligeholdelses- og reparationsarbejder i flislageret, som nødvendiggør at personalet opholde sig i hallen i perioder. Det er på den baggrund anmodet om, at porten i perioder kan stå åben af hensyn til varmeforsyningens medarbejdere. Langeland Kommune har delvist imødekommet ansøger, idet vilkåret er tilpasset, så det fremgår, at porten til flislageret må stå åben i korte perioder ved reparationer og vedligeholdelse af anlægget. Anmodning om fjerne tekst i afsnit 4.5 imødekommes ikke. Porten til flislageret skal holdes lukket undtaget når der foregår reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Udendørs oplag Branchebilaget for listepunkt G202 i godkendelsesbekendtgørelsen giver mulighed for at tillade udendørs oplag af træflis, hvis lokalplanen tillader det, eller hvis virksomheden ligger i landzone. Der er lokalplan for området. Lokalplan 2.01 er ikke til hindrer for, at der kan være et mindre udendørs oplag. Langeland Kommune har den 9. november 2011 stillet forslag til revideret vilkår 3.2 om at tillade et mindre oplag af flis på 150 ton i vinterhalvåret. 23/25

26 COWI har den 1. november 2011 oplyst, at det tilstræbes, at udendørs oplagring af flis minimeres. Lohals Varmeforsyning har supplerende telefonisk den 21. november 2011 oplyst, at der i sommerhalvåret kan være behov for et mindre udendørs oplag i forbindelse med ferieperioden for opnå tilstrækkelig forsyningssikkerhed. Langeland Kommune imødekommer på det grundlag, at der tillades et mindre udendørs oplag på 150 tons hele året. Støv COWI anser ikke kommunens miljøtekniske vurdering om hvorvidt de anvendte renseforanstaltninger er tilstrækkelige til at overholde godkendelsens vilkår for støv for relevante. COWI har oplyst, at der vil blive etableret posefilter, såfremt en miljømåling viser, at emissionsvilkår for støv i godkendelsen ikke er overholdt. Driftsjournal COWI har anmodet om, at vilkår om driftsjournal om filterposer udgår eller ændres. Vilkåret præciseres, således at det fremgår at vilkår 3.18 om, at der i driftsjournalen vedrørende dato for filterskift først træder i kraft, såfremt der etableres et filteranlæg. Affaldskoder COWI har oplyst, at der ikke anvendes hjælpestoffer/additiver til kedelrensning, men at der udelukkende anvendes vand til spuling af kedlerne, og at vand fra kedelspuling anvendes til befugtning af aske. Det er kommunens vurdering, at der periodevis kan være behov for at fjerne kedelsten ved brug af hjælpestoffer, og at affaldet herfra skal karakteriseres som farligt affald, og bortskaffes i henhold til gældende regler for farligt affald. Affaldskode EAK vandigst slam fra kedelrensning indeholdende farlige stoffer bibeholdes i den miljøtekniske beskrivelse. 9. KLAGEVEJLEDNING Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettiget er ansøgeren, enhver med en væsentlig individuel interesse i afgørelsen, Sundhedsstyrelsen, samt foreninger og organisationer, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100. En klage skal være skriftlig og sendes til Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, att.: Infrastruktur og Udviklingsafdelingen, eller på til Klagen skal være modtaget senest den 3. januar 2012 kl. 15. Vi sender klagen og sagens aktier videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Virksomheden får besked, hvis vi modtager en klage. 24/25

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Egedal Fjernvarme A/S Annekset Stenløse Rådhus Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Ansøgning om miljøtilladelse til etablering af nyt 2,2 MW træpille fyret kedelanlæg ved Egedal Varmeværk, Dam Holme 4B, 3660

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af træfyringsanlæg på Dansk Træemballage A/S Tøndervej 8, 6760 Ribe

Revurdering af miljøgodkendelse af træfyringsanlæg på Dansk Træemballage A/S Tøndervej 8, 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8.7.2013 Journal nr. 2012-20803 Sagsbehandler Allan Sandholt Revurdering af miljøgodkendelse af træfyringsanlæg på Dansk Træemballage A/S Tøndervej 8, 6760 Ribe Telefon

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af Hals Fjernvarme, Bygmestervej 9, Hals

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af Hals Fjernvarme, Bygmestervej 9, Hals #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Hals Fjernvarme A.m.b.a. Bygmestervej 9 9370 Hals 27-08-2015 Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Afsnit 11. 11.1. Anvendelsesområde

Afsnit 11. 11.1. Anvendelsesområde Afsnit 11. G 201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og. 11.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter kraftproducerende

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-01734 Ref. dossu/marip TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Adresse Kalorievej 11 Postnummer by 8500 Grenaa Matrikel nr.:

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Hammel Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse - Biomassekedel. August 2013

Hammel Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse - Biomassekedel. August 2013 Hammel Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse - Biomassekedel August 2013 Virksomheder J.nr. MST-1270-00883 Ref. ulsee/lenan/marip Den 21. august 2013 Tillæg til MILJØGODKENDELSE For: Hammel Fjernvarme

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse, samt godkendelse til udvidelse af driftstimer for Hedelund Varmeværk Hedelundvej 25, 6705 Esbjerg Ø

Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse, samt godkendelse til udvidelse af driftstimer for Hedelund Varmeværk Hedelundvej 25, 6705 Esbjerg Ø Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. november 2013 Sags id 2012-4011 Sagsbehandler Bente Kristensen/kjlh Telefon direkte 76 16 13 86 E-mail bkr@esbjergkommune.dk

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Projektet omfatter etablering og drift af et træflisfyret varmeanlæg med en effekt på 5 MW.

Projektet omfatter etablering og drift af et træflisfyret varmeanlæg med en effekt på 5 MW. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Billund Kommune Projektet omfatter etablering og drift af et træflisfyret varmeanlæg

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse. Ekman Danmark ApS. Islandsvej 8, 7480 Vildbjerg

Revurdering af miljøgodkendelse. Ekman Danmark ApS. Islandsvej 8, 7480 Vildbjerg Revurdering af miljøgodkendelse Ekman Danmark ApS Islandsvej 8, 7480 Vildbjerg Dato 9. juli 2014 1. Stamdata for virksomheden... 2 2. Indledning... 4 3. Vilkår... 5 Generelt... 5 Indretning og drift...

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Revision af miljøgodkendelser

Revision af miljøgodkendelser VIBORG AMT Skottenborg 26 I/S Skive Fjernvarme Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Postboks 21 8800 Viborg Tlf. 8727 1700 Fax 8662 3933 ViborgAmt@vibamt.dk www.viborgamt.dk Revision af miljøgodkendelser Revurdering

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00111 Ref. dossu/antkr Den 21. januar 2009 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: BHJ A/S, Kornvej 1, 9500 Hobro Matrikel nr.: 3 al; 3ai; 3ar; 3 am Hegedal Hobro Jorder

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6. I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1270-01237 Ref. Anbri/melso Den 5. august 2014 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt Revision af anlæg 6 Miljøstyrelsen

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Re-Match ApS HI-Park, 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02.00-P19-14-15

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Re-Match ApS HI-Park, 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02.00-P19-14-15 TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse HI-Park, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-14-15 Dato: 8. maj 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse HI-Park 401, 7400 Herning (midlertidig

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Danclean ApS Ulvehøjvej 6 8670 Låsby Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse i henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Miljøgodkendelse. Re-Match ApS. HI-Park 441 7400 Herning

Miljøgodkendelse. Re-Match ApS. HI-Park 441 7400 Herning Miljøgodkendelse Re-Match ApS HI-Park 441 7400 Herning Dato 3. juni 2014 1. Stamdata for virksomheden... 2 2. Indledning... 3 3. Vilkår... 4 Generelt... 4 Indretning og drift... 4 Luftforurening... 4 Lugt...

Læs mere

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV 2 1 INDHOLD 2 Indledning... 4 3 Stamoplysninger... 4 4 Afgørelse... 4 5 Vilkår... 4 5.1 Generelt... 4 5.2 Indretning og drift... 5 5.3

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

af miljøgodkendelser og miljøgodkendelse af nye aktiviteter

af miljøgodkendelser og miljøgodkendelse af nye aktiviteter Revurdering af miljøgodkendelser og miljøgodkendelse af nye aktiviteter Rye Kraftvarmeværk Amba Hjarsbækvej 7, 8680 Ry OKTOBER OKTOBER 2014 SKANDERBORG KOMMUNE 1 Rye Kraftvarmeværk Amba Hjarsbækvej 7 8680

Læs mere

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE Denne forskrift er vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 23. maj 2000, i henhold

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33372116 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Tårnby Kommune. Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer

Tårnby Kommune. Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer Tårnby Kommune Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer 1. Formål 1.2 Formålet

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Modtagelse og miljø behandling (neddeling, klipning og opskæring) af letjern,

Læs mere

Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, med udvidelse af træningsdage med Elitetræning og sommerskoletræning

Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, med udvidelse af træningsdage med Elitetræning og sommerskoletræning Motorcykel Clubben Svendborg (MCS) Bygmestervej 1 5854 Gislev Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, med udvidelse af træningsdage

Læs mere

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw.

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw. NOTAT Miljøteknologi J.nr. / MST-5230-00221 Ref. lahal, brk, chste Den 29. juni 2015 Høringsnotat om ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Notat Erhverv J.nr. MST-523-00072 Ref. RALAS Den 4. juni 2008 Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Miljøministeriet får et utal af henvendelser vedr. røggener fra brændeovne

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03.04.2014 CVR-nummer 32664083 P-nummer 1015779418 Journal nr. NM/09/01314 Virksomhed Hilton Foods Danmark A/S Adresse Brunagervej

Læs mere

Miljøgodkendelse. AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774

Miljøgodkendelse. AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774 AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til vask og rengøring af plastemballage fra fødevareindustri, landbrug, gartneri og anden biologisk kontamineret

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder i Lejre Kommune Baggrund og lovgrundlag: Bygge- og anlægsarbejder kan give anledning til gener

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Miljøgodkendelse. Lemminkäinen A/S Kastrup Asfaltfabrik. 20. november 2012. Tårnby Kommune

Miljøgodkendelse. Lemminkäinen A/S Kastrup Asfaltfabrik. 20. november 2012. Tårnby Kommune Miljøgodkendelse Lemminkäinen A/S Kastrup Asfaltfabrik 20. november 2012 Tårnby Kommune Stamoplysninger Virksomhedens navn: Lemminkaïnen A/S Kastrup Asfaltfabrik Virksomhedens beliggenhed: Amager Landevej

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Miljøgodkendelse ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Dato: 01.07.2010 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 09/16130 KSnr.: P8.5.1 Sagsbehandler: LTN Kvalitetssikring: GSK Billund Kommune, Jorden

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse Godkendelse af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og færdigvarelager på Baggeskærvej 12 Baggeskærvej 15, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-18-15

Læs mere

Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er endeligt meddelt.

Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er endeligt meddelt. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 23-07-07 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 74 E-mail: pej@nyborg.dk Sagsid.: 07/2752. Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01.10-2013

Læs mere

Vestforbrænding Ansøgning om miljøgodkendelse af Måløv spids- og reservelastcentral

Vestforbrænding Ansøgning om miljøgodkendelse af Måløv spids- og reservelastcentral Oplysninger om ansøger og ejerforhold Ansøger og listevirksomhedens ejer: Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Kontaktperson: Bjørn Bruus Rasmussen Telefon: 44 85 72 72 Mail: bbr@vestfor.dk Listevirksomhedes

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS

Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS 09.02.01-K08-1-14 Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS Udarbejdet af: mfjel KS: ahjen Datablad Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til Bekendtgørelse om listevirksomhed nr. 669 af 18.

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Havn Havnevagtvej 30 9990 Skagen sh@skagenhavn.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 3. marts

Læs mere