Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til Miljøbeskyttelsesloven Lohals Varmeforsyning A.m.b.A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til Miljøbeskyttelsesloven Lohals Varmeforsyning A.m.b.A."

Transkript

1 Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til Miljøbeskyttelsesloven Lohals Varmeforsyning A.m.b.A.

2

3 Tillæg til miljøgodkendelse af virksomhed i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven, Lov nr. 879 af 26. juni december Ansøger Navn Lohals Varmeforsyning A.m.b.A. Adresse Bræmlevænget 3, 5953 Tranekær Telefon Virksomhed Navn Lohals Varmeforsyning A.m.b.A. Adresse Bræmlevænget 3, 5953 Tranekær Telefon Kontaktperson Niels H. Elnegaard Matr.nr. 1-fy Nygård, Hov Ejendomsnr P-nr CVR-nr Listebetegnelse G 202 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet indfyret effekt på mellem 1 MW og 5 MW. Journal nr P19 Acadre nr. 10/15106 Ejendommens ejer Navn Lohals Varmeforsyning A.m.b.A. Adresse Bræmlevænget 3, 5953 Tranekær Grundens ejer Lohals Varmeforsyning A.m.b.A. Vigtige datoer Godkendelsen annonceres den 6. December 2011 Klagefristen udløber den 3. Januar 2012 Søgsmålsfristen udløber den 6. Juli 2012 Retsbeskyttelsesperioden udløber den 6. December 2019

4 Kort beskrivelse af det ansøgte projekt Lohals Varmeforsyning producerer og distribuerer varmeenergi i Lohals. Lohals Varmeforsyning har en miljøgodkendelse af den 15. april 1993 fra daværende Tranekær Kommune til et halmfyret anlæg. Endvidere er der et reservelastanlæg bestående af en gasoliekedel. Der er den 5. november 2009 meddelt tillæg til miljøgodkendelsen til midlertidig deponi af aske. Virksomheden har den 19. oktober 2010 søgt om tillæg til miljøgodkendelse til udvidelse af varmeværket med en ny kedel, der som brændsel anvender træpiller og tørt træflis. Det nye anlæg er etableret medio 2011 og sat i drift 15. september INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ANSØGNING GODKENDELSE VILKÅR... 5 LUFTFORURENING... 6 EGENKONTROL... 6 LUGT... 7 STØJ... 8 AFFALD... 9 BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND... 9 MIKROBIOLOGISKE AGENSER... 9 AFFALD MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OPLYSNINGER I SAGEN OPLYSNING OM ETABLERING OPLYSNING OM PLACERING OG PLANLÆGNINGSMÆSSIGE FORUDSÆTNINGER OPLYSNING OM VIRKSOMHEDENS INDRETNING OPLYSNING OM VIRKSOMHEDENS DRIFT OG PRODUKTION OPLYSNING OM FORURENING OG FORURENINGSBEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER MILJØTEKNISK VURDERING BELIGGENHED LUFT LUGT STØJ SPILDEVAND AFFALD JORD OG GRUNDVAND MIKROBIOLOGISKE AGENSER GODKENDELSENS VARIGHED VVM-AFGØRELSE UDKAST TIL AFGØRELSE KLAGEVEJLEDNING OFFENTLIGGØRELSE /25

5 BILAG TIL GODKENDELSEN Bilag Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Matrikelkort 1: Bilag 3 Situationsplan. Ikke målfast Bilag 4 Indretningsplan. Ikke målfast. Bilag 5 Skorstensberegning af den 28. september 2011 inkl. beregningsforudsætninger. 3/25

6 1. ANSØGNING Lohals Varmeforsyning A.m.b.A. har ansøgt om tillæg til miljøgodkendelse til en ny kedel, der anvender træpiller eller tørt træflis som brændsel, til varmeværket i Lohals. Varmeværket er beliggende i erhvervsområde. Det nuværende halmfyrede varmeværk på adressen Bræmlevænget 3, Lohals, 5953 Tranekær er bestykket med et kedelanlæg på 1,6 MW og en gasoliekedel for reserve- og spidslast på 3 MW, Ansøgningen indeholder etablering af et 2 MW kedelanlæg med tilhørende indfyringsanlæg, forbrændingsluftsanlæg, røggassuger, cyklon, asketransportanlæg og en 25 meter høj skorsten. Anlægget indrettes i ny bygning på 630 m 2, der etableres i forlængelse af eksisterende askelager på 200 m 2. Træpillerne opbevares indendørs i et separat lokale i 2 siloer på hhv. 20 og 15 t. Tørt træflis opbevares indendørs i hal. Ansøgningen er opbygget i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, bilag 5, afsnit 3. Lohals Varmeforsyning A.m.b.A. blev etableret og idriftsat i 1993 baseret på en halmfyret kedel og en gasoliekedel til spids- og reservelast. Gasoliekedlen blev 2003 erstattet af en ny kedel på 3 MW. I ansøgningen vurderes immissionsbidragene for henholdsvis NO x, CO og støv ved drift af det nye flisfyrede kedelanlæg på 2 MW. Der er ikke gjort rede for emission af lugt og skimmelsvampe i ansøgningen. Begge kedler kan tilsammen dække det fremtidige varmeeffektbehov i Lohals. 70 % af varmemængden planlægges at blive dækket af det nye anlæg, medens de resterende 30 % produceres på det eksisterende halmanlæg. Fjernvarmeproduktionen på værket vil til enhver tid blive tilrettelagt efter det aktuelle varmebehov og efter brændselspriserne for de brændsler som anvendes på de 2 biomassefyrede fjernvarmekedler. Lohals Varmeforsyning har supplerende den 19. august 2011 oplyst, at det generelt planlægges at anvende træflis som brændsel i sommerperioden på ca. 3 mdr., medens der i den øvrige del af året i de kolde perioder vil være samtidig drift af halmanlæg og flisanlæg. Det nuværende effektbehov varierer fra ca. 0,7 MW til 2,8 MW. I henhold til branchebilag for virksomheder omfattet af listepunkt G202 om forureningsbegrænsende foranstaltninger er det NO x -emissionen, der er dimensionerende for fastlæggelse af højden på skorstenen til det nye flisfyrede anlæg. Det nye flisfyrede kedelanlæg tilsluttes et røgløb på Ø350 mm i den 25 meter høje skorsten. 4/25

7 2. GODKENDELSE Langeland Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse til det nye flisfyrede kedelanlæg. Der meddeles endvidere nye reviderede vilkår for støj og lugt for både det halmfyrede og det flisfyrede anlæg, som er mærket med *. Disse vilkår påbydes med hjemmel miljøbeskyttelseslovens 41 b, stk. 2. Langeland Kommune vurderer, at virksomhedens nye anlæg kan drives på det pågældende sted uden at være til væsentlig gene for omgivelserne, når nedenstående vilkår overholdes. Baseret på de givne oplysninger beskrevet i den miljøtekniske redegørelse og suppleret med den miljøtekniske vurdering meddeler Langeland Kommune i medfør af 33, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af den 26. juni 2010 godkendelse til udvidelse af varmeværk placeret på Bræmlevænget 3, 5953 Tranekær tilhørende Lohals Varmeforsyning A.m.b.A., Bræmlevænget 3, 5953 Tranekær på nedennævnte vilkår. 3. VILKÅR Generelt Godkendelsens vilkår er fastsat med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledninger om begrænsning af forureningen fra virksomheder, og standardvilkår for virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5, afsnit 3 i det omfang, de er relevante. Lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. Branchebilag for G 202 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 1 MW og 5 MW i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. Bilag 5 afsnit 3. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen. Bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 om affald. Lovbekendtgørelse nr. 878 af 26. juni 2010 Om kemiske stoffer og produkter. Indretning og drift 3.1. Udendørs arealer skal renholdes.[s10] 3.2. Aflæsning og håndtering af faste biobrændsler skal ske indendørs i hal eller i inddækket modtagegrube. Port til aftipningshal skal holdes lukket, når der ikke foregår trafik eller aflæsning af brændsel. Der tillades følgende undtagelser fra ovenstående: Det tillades et mindre oplag på maksimalt 150 tons. Oplaget skal være overdækket. Porten til aftipningshal må stå åben i korte perioder ved reparationer og vedligeholdelse af anlægget. [S11 tilpasset] 5/25

8 Luftforurening 3.3. Det nye flisfyrede kedelanlæg skal overholde de respektive emissionsgrænseværdier, der er anført efterfølgende i tabel 1. Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for kedelanlæg. Brændsel Samlet indfyret effekt Emissionsgrænseværdier mg/normal m 3 ved 10 % O 2 tør røggas CO NO x Støv Træpille- og fliskedel 1 MW 5 MW Egenkontrol Automatisk kontrol 3.4. Anlægget skal være forsynet med måle- og reguleringsudstyr for O 2 til styring af forbrændingsprocessen. Anlægget skal drives med et indhold af O 2 i røggassen, der altid er større end 4 % (vol), bortset fra i opstarts- og nedlukningsperioder. Måling af koncentrationen af carbonmonooxid (CO) udføres med håndholdt måleinstrument. Der skal foretages minimum 1 måling pr. uge. Præstationskontrol 3.5. Senest 6 måneder efter at det nye energianlæg er taget i brug, skal der ved præstationskontrol foretages 2 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 3.3 for støv er overholdt. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at anlægget foretager yderligere emissionsmålinger med henblik på at dokumentere overholdelse af vilkår 1 efter ovenstående retningslinjer, dog normalt højest hvert andet år. [S4] 3.6. Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien. [S7] 6/25

9 3.7. Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 2 nævnte metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.[s6] Navn Parameter Metodeblad nr. * Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NO x ) i strømmende gas Bestemmelse af koncentrationer af ilt (O 2 ) i strømmende gas Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i strømmende gas Støv NO x O 2 CO MEL-02 MEL-03 MEL-05 MEL-06 Tabel 2. Prøvetagnings- og analysemetoder * Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften For anlæg, for hvilke der gælder en emissionsgrænseværdi for støv, eller hvor der eventuelt skal måles for PAH og dioxiner, skal der indrettes et målested med indretning og placering som anført under punkterne i Miljøstyrelsens vejledning 2/2001 Luftvejledningen. [S8] 3.9. Højden på afkastet fra de nye energianlæg skal være mindst 25 meter over terræn. [S9] Lugt Lugtimmissionen i omgivelserne udenfor varmeværkets område må ikke overstige 10 LE/m3.* Tilsynsmyndigheden kan kræve dokumentation i form af målinger og beregninger for, at vilkår 3.10 overholdes, dog normalt højst 1 gang om året. Målinger og beregninger skal foretages i overensstemmelse med Miljøstyrelsens gældende vejledninger af et firma, der er akkrediteret af DANAK til at udføre målinger af denne art. Fremsendelse af resultatet af beregningerne skal ske til Langeland Kommune, senest 1 måned efter gennemførelsen af beregningerne og være ledsaget af oplysninger om de driftsomstændigheder/forudsætninger, hvorunder de er fremkommet. Sammen med dokumentationen skal der, i tilfælde af, at lugtimmissionsgrænsen er overskredet, fremsendes en redegørelse for, hvilke tiltag virksomheden vil gennemføre for at overholde immissionskravet. Såfremt målingerne/beregningerne viser, at grænseværdien overskrides, skal varmeværket lade foretage afhjælpende foranstaltninger og ved fornyede målinger/beregninger dokumentere, at grænseværdien overholdes.* 7/25

10 Støj Støjbelastningen fra varmeværket må ikke overskride de værdier, der er angivet i efterfølgende skema. Støjniveauet er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a). Tabel 3. Støjgrænser. Tid Mandag fredag kl Lørdag kl Mandag fredag kl Lørdag kl Søndag kl Alle dage kl Erhvervsområde 2.E.1 Blandet bolig og erhverv 2.C.1 2) Boligområde mod nord 2.B.4 2) Rekreativt område 60 db(a) 55 db(a) 45 db(a) 50 db(a) 60 db(a) 45 db(a) 40 db(a) 50 db(a) 60 db(a) 40 db(a) 35 db(a) 40 db(a) 1 ) Maks. spidsværdi om natten Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder. 2) Maksimalt bidrag i skel fra varmeværket 60 db(a) 55 db(a) 50 db(a) 50 db(a) Grænseværdierne skal overholdes i de mest støjbelastende otte timer i dagperioden, den mest støjbelastende time i aftenperioden og den mest støjbelastende halve time i natperioden.* Tilsynsmyndigheden kan forlange støjmåling/-beregninger for at støjvilkår overholdes, dog højst 1 gang om året. Kontrolmåling/beregninger for støj skal foretages og afrapporteres efter retningslinjerne i kvalitetsbekendtgørelsens bilag 4 1. Målepunkterne/beregningspunkterne skal forinden målingernes/beregningernes gennemførelse godkendes af tilsynsmyndigheden. Målingerne/beregningerne skal foretages under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift. Kildestyrkemålingerne og beregningerne skal foretages af et firma, der er akkrediteret af DANAK, SWEDAC eller andre akkrediterede organer godkendt af EAL (European Cooperation for Accrediation og Laboratories) til at udføre Miljømåling ekstern støj eller godkendt af Miljøstyrelsen til Miljømålinger ekstern støj. 1 Bekendtgørelse nr. 900 af 17. august 2011 om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier. 8/25

11 Affald Støjrapporten skal sendes til Langeland Kommune senest 1 måned efter, at målingerne/beregningerne er foretaget. Rapporten skal indeholde oplysninger om forholdene under målingen. Rapporten skal endvidere indeholde oplysninger om måleog beregningsforudsætninger, der gør det muligt at vurdere rigtigheden af resultatet. Hvis de fastsatte grænseværdier overskrides, skal der sammen med rapporten om målinger/beregninger fremsendes forslag til mindske støjen med tidsplan for gennemførelse, og det skal ved fornyede målinger/beregninger dokumenteres, at grænseværdierne overholdes. Alle omkostninger i forbindelse med målinger og beregning af støj afholdes af virksomheden.* Asken fra forbrænding af faste biobrændsler skal opbevares indendørs eller i tæt lukket beholder. [S12] Øvrigt affald skal bortskaffes i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser i Langeland Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Beskyttelse af jord og grundvand Slam og spildolie samt faste brændsler, råvarer, kemikalier og hjælpestoffer skal opbevares i egnede beholdere. [S13] Mikrobiologiske agenser Virksomheden skal på anmodning fra tilsynsmyndigheden fremsende forslag om tiltag/foranstaltninger, der kan mindske afgivelse af svampesporer til omgivelserne gennem ventilationsåbninger i flislageret, når det flisfyrede kedelanlæg ikke er i drift. Forslaget skal accepteres af tilsynsmyndigheden. Driftsjournal Der skal føres driftsjournal med angivelse af Justering af brænder. Resultat af CO målinger, jf. vilkår 3.4 Dato for kontrol af luftrenseanlæg Dato for skift af filterposer 1) 1) Træder i kraft, såfremt der etableres filteranlæg. Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år. [S18 tilpasset] 9/25

12 4. MILJØTEKNISK BESKRIVELSE 4.1 Oplysninger i sagen COWI har den 19. oktober 2010 på vegne af Lohals Varmeforsyning søgt om tillæg til miljøgodkendelse til etablering af en ny flis- og træpillefyret kedel med tilhørende indfyringsanlæg, forbrændingsluftanlæg, røggasrensningsanlæg (cyklon), røggassuger, skorsten og asketransportanlæg. I det følgende omtales den nye kedel som et flisfyret kedelanlæg. 4.2 Oplysning om etablering Den nye kedel placeres i en ny bygning på Bræmlevænget 3, syd for det eksisterende halmvarmeværk. Det nye udvidede varmeværk er sat i drift 3. kvartal Det nuværende kedelanlæg til halm på Bræmlevænget 3, 5953 Tranekær bibeholdes, og forventes at levere 70 % af driften, når den nye kedel til træflis og træpiller er i sikker kommerciel drift. Dette kan ændre sig inden for en årrække afhængigt af pris- og forsyningssituationen for brændsel. 4.3 Oplysning om placering og planlægningsmæssige forudsætninger Langeland Kommune har en kommuneplan 2 med rammer for området, hvor varmeværket ligger og en lokalplan med anvendelsesbestemmelser. Der er landzone øst og syd for varmeværket. Mod øst ligger der en skov. Vest for varmeværket er der blandet bolig og erhverv og nord for varmeværket ligger der boliger. 4.4 Oplysning om virksomhedens indretning Varmeværket kommer fremover til at bestå af 2 bygninger, der rummer henholdsvis det eksisterende halmvarmeværk og et nyt flisfyret varmeværk. Der vil herefter være 2 kedelrum med kedler, pumper og lager for halmballer og for flis og træpiller samt lager til oplag af aske. Der er på halmvarmeværket 1 akkumuleringstank og kontor med personalefaciliteter. Placering af bygninger og øvrige anlæg på grunden inkl. udvidelse fremgår af oversigtsplanen i bilag 2. Den samlede bygningskompleks for det nye energianlæg omfatter et areal på 630 m 2, som er tilbygget askelager på 200 m 2. Det eksisterende halmvarmeværk er etableret i en bygning på 587 m 2, der senere er udbygget med et halmlager på 1173 m 2. Der er herudover en akkumuleringstank på 212 m 2. Varmeværket består efter etablering af det nye flisfyrede anlæg af følgende anlæg 1 flisfyret kedel 2 MW 1 halmfyret kedel 1,6 MW 1 nødlastanlæg med gasoliekedel 3 MW 2 Kommuneplan for Langeland Kommune 3 Lokalplan 2.01 for Lohals By af 14. august /25

13 Fliskedlen kan som brændsel anvende skovflis, industriflis eller træpiller, som primært køres til i lastbiler eller på traktor. Dette tillæg til miljøgodkendelse vedrører alene den træflisfyrede kedel, bort set fra støj og lugtvilkår, hvor der udarbejdes nye reviderede vilkår, som gælder for både det eksisterende halmfyrede anlæg og det nye flisfyrede anlæg. 4.5 Oplysning om virksomhedens drift og produktion Varmeværket er i drift alle årets dage. Driften af de enkelte anlæg vil afhænge af efterspørgslen på varme. Der køres udelukkende med fuldlast (100 % last) på anlæggene. I sommerperioden er værket i drift 4-5 timer dagligt. Den nye fliskedel vil være grundlastenhed for varmeforsyningen, der i fremtiden vil blive leveret af den flisfyrede- eller træpillefyrede kedel og halmfyrede kedel. Varmeproduktionen forventes at være på MWh pr. år. Efterfølgende tabel angiver oplysninger om anlæggenes ydelse, virkningsgrad, indfyret effekt, samt hvordan produktionen forventes at blive fordelt på de forskellige anlæg. Anlæg Fliskedel Halmkedel Samlet Antal Stk Ydelse MW/stk. 2 1,6 3,6 Virkningsgrad % Indfyret effekt MW 2,4 1,4 3,8 Timer/år Produktion MWh/år Askemængde t , ,5 Virkningsgraden af det nye flisfyrede anlæg er i ansøgningen og ved luftforureningsberegningen oplyst til 85 %. Lohals Varmeforsyning har oplyst, at det forventes at anlægget kan drives med en højere virkningsgrad svarende til virkningsgraden for de eksisterende halmanlæg. Den etableres en 25 m høj dobbeltløbet skorsten nord for kedelhallen. Det flisfyrede kedelanlæg tilsluttes et Ø350 mm røgløb. Den udvendige kappe er på Ø650 mm. Til at optimere driften af varmeanlægget er der i 1994 etableret en akkumuleringstank, som akkumulerer varme i perioder med lav belastning og afgiver varme i perioder med høj belastning. Akkumuleringstanken er beliggende nord for halmvarmeværket. I kedelrummet er der pumper, som pumper varmt vand (cirkulationsvand) ud i fjernvarmenettet. For at hindre tæring af rør og kedler tilsættes kedelstensvæske (Hydro-X) til cirkulationsvandet. Kedelstensvæsken opbevares i 60 liters specialtank i kedelrummet. 11/25

14 Varmeværket forsynes med vand fra Lohals Vandværk. Udover til mandskabsfaciliteter anvendes vand til at erstatte tab i fjernvarmenettet. For at fjerne kalk og magnesium fra vandværksvandet, er der installeret et blødgøringsanlæg, som er opstillet i kedelbygningen. Blødgøringsanlægget regenereres jævnlig og i forbindelse hermed ledes regenerationsvandet til det kommunale spildevandssystem. Ved driften af blødgøringsanlægget tilsættes salt. Salt opbevares i sække på 20 kg. Transport til og fra virksomheden sker ad Bræmlevænget. Flis aflæsses indendørs i hallen, hvorefter porten lukkes. I perioder vil der blive aflæsset op til 150 tons flis udendørs. Det udendørs oplag vil blive overdækket. Det udendørs oplag placeres i den østlige del af grunden bag det nye flisfyrede anlæg. Træflis transporteres primært til værket på lastbiler, der kan rumme 90 m³ pr. læs i dagtimerne på hverdage inden for normal arbejdstid. Når lageret til træflis skal fyldes op bliver der kørt 10 læs til varmeværket på en dag. Varmeværket overvejer muligheden for at få træet fliset på stedet uden for lageret. Varmeværket har telefonisk oplyst, at flisning kan ske på ca. 3 timer. Det bemærkes, at der ikke kan foretages flisning på stedet, før aktiviteten er accepteret af tilsynsmyndigheden. Træflis- eller træpillebehovet vil variere efter varmebehovet, og prisen på flis eller træpiller samt forsyningssituationen. Det forventes, at flislageret skal fyldes op ca. 1 gang månedligt, og at levering vil ske på en dag med op til 6 træk (lastbil med anhænger). Levering af flis og træpiller til værket kan også finde sted jævnt fordelt over måneden, stadig i dagtimerne på hverdage inden for normal arbejdstid. Herudover vil der være kørsel i forbindelse med øvrige ærinder til virksomheden. Denne tilkørsel vil også ske i dagtimerne på hverdage. Der er etableret et skrabeanlæg i flislageret. Fra skrabeanlægget føres brændslet til indfyringsgruppe, og herfra fødes brændslet kontinuert til kedelrummet. Ristegennemfald og slagge fra den flisfyrede kedelanlæg ledes via transportbånd til askelageret, der er placeret i hal vest for kedelrummet til flisvarmeværket. Asken vil blive opbevaret i askelagret op til 1 år indtil udspredning på landbrugsjord. I efterfølgende tabel er angivet forventet fremtidigt forbrug af råvarer og hjælpestoffer, samt oplysninger om opbevaring. Type Forbrug pr. år Opbevarede mængder Opbevaring Hydro - X 200 liter 60 liter I 20 liter dunke i kedelrum 4 Salt 300 kg 200 kg I sække i kedelrum 1 Flis/træpiller i.o. 200 tons I flislager 1 Træpiller i.o. 35 m 3 I 2 siloer Gasolie m 3 Nedgravet 15 m 3 tank 2 Vand 350 m 3 - Fra Lohals Vandværk Hydraulikolie i.o. 0 Servicefirma i.o. Ikke oplyst. 4 Se placering på oversigtsplanen i bilag 2. 12/25

15 4.6 Oplysning om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger Luftforurening I forbindelse med det flisfyrede kedelanlæg installeres der en multicyklon, hvor røggassen grovrenses for støv, og herefter ledes røggassen videre ud gennem en 25 meter høj skorsten. Flisanlægget monteres med kontinuerlige emissionsmålinger for O 2 for kedelstyring, udstyr til løbende visning og måleudtag i skorsten udført efter luftvejledningens anvisninger til placering og udformning af målesteder. Der vil være håndholdt udstyr til måling af CO. Anlægget vil blive sat op, så målingerne kan fjernaflæses og anlægget fjernstyres. Der er installeret en nyt SRO anlæg til styring af varmanlæggene. Ifølge branchebilaget for G 202 Varmeproducerende anlæg med indfyret effekt på mellem 1 MW og 5 MW i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed gælder der følgende emissionsgrænseværdier for kedelanlæggene Brændsel Samlet indfyret effekt Emissionsgrænseværdier mg/normal m 3 ved 10 % O 2 tør røggas Biomasseaffald 1 MW 5 MW CO Støv Endvidere er følgende B-værdier gældende Brændsel Samlet indfyret effekt B-værdi 1) mg/m 3 CO NO x 2) Støv 3) Biomasseaffald 1 MW 5 MW 1 0,125 0,080 1) Supplement til B-værdivejledningen ) Regnet som nitrogendioxid, NO 2 3) Støv, inert, under 10 mikrometer Der er i ansøgning om miljøgodkendelse foretaget beregning af røggasmængden ved fuldlast i henhold til Luftvejledningen, jf. dog bemærkninger nedenfor. Anlæg O 2 % og røggastempe ratur Røggastype Røggasmængde Nm 3 / h Røggasmængde Nm 3 / s Fliskedel 8 % O 2 Tør røggas ,95 8 % O 2 Våd røggas ,11 13/25

16 Der er udført en supplerende OML-beregning af den 28. september 2011 på det flisfyrede kedelanlægs røggasafledning fra skorstenen. Der foreligger oversigtsskema med beregningsforudsætninger. OML-beregningen skal i henhold til branchebilaget for godkendelse af virksomheder med listepunkt G201 gennemføres for NOx, der er dimensionerende for skorstenen. Når de vejledende grænseværdier for bidrag til koncentrationen i omgivelserne (B-værdi) overholdes for emissionsparametrene, er der dokumentation for, at skorstenen er tilstrækkelig høj. Den supplerende OML-beregning af den 28. september 2011 er foretaget ved våd røggas og 8 % O 2. Ansøger har endvidere ved denne beregning taget udgangspunkt i, at det nye flisfyrede kedelanlæg kan overholde en forventet kommende B-værdi for støv på 0,020 mg/m 3. Ansøger har beregnet følgende immissionsbidrag til omgivelserne. Parameter Enhed Forventet krav til bidrag i omgivelserne (B-værdi) Immissionsbidrag iflg. OMLberegningen 1) Støv mg/m 3 0,080 0,0021 NO x 2) mg/m 3 0,125 0,0159 CO mg/m 3 1 0,0332 1) Beregning af den 28. september ) Regnet som nitrogendioxid, NO 2. Beregningen er udført for en skorstenshøjde på 25 meter og viser, at immissionsbidraget for NOx er maksimalt 0,0159 mg/m³. Fremtidig samdrift på 2 kedler med halmfyrede kedel og det flisfyrede kedelanlæg er ikke dokumenteret ved denne beregning. Der har været drøftelser mellem Langeland Kommune og ansøger om, hvorvidt cyklon udgør en tilstrækkelig renseforanstaltning til at overholde emissionsgrænseværdien for støv. Ansøger har supplerende den 14. september 2011 oplyst følgende vedrørende overholdelse af emissionsgrænsen for støv: Leverandøren har givet garanti for at røggassen efter passage gennem cyklonanlægget overholder luftvejledningens vejledende emissionsgrænseværdi for støv på 40 mg/nm3 ved 10 % O2. Viser det sig ved målinger, at anlægget ikke overholde kravet, er leverandøren forpligtiget til at ændre anlægget således, at nævnte emissionsgrænseværdi overholdes. Langeland Kommunes vurdering følger nedenfor under den miljøtekniske vurdering. 14/25

17 Biologiske agenser Anvendelse af træflis som brændsel medfører potentiale for kontaminering af den omgivende luft med skimmelsvampe. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord BAR Jord til Bord har fremlagt pjecemateriale, der fortæller, at i træflis er skimmelsvampen Aspergillus Fumigatus meget hyppigt forekommende. Ved håndtering af flis ved omlæsning og lignende kan det ikke undgås at svampe og sporer frigives til den omgivende luft, og derved vil dette kunne forekomme i det omgivende interne og eksterne miljø. Det interne miljø arbejdsmiljøet reguleres af arbejdsmiljøreglerne. Arbejdstilsynet har udarbejdet vejledninger til, hvordan det interne miljø arbejdsmiljøet sikres, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 57 af 27. januar 2011om biologiske agenser og arbejdsmiljø og AT-vejledning C Vejledning om udsættelse for bakterier, svampe og andre. I bekendtgørelsen Bilag 8 fremgår at Aspergillus Fumigatus er placeret i risikogruppe 2. Der er ikke i ansøgningsmaterialet fremsendt informationer om, hvilke tiltag der vil gøres for at beskytte mod spredning af skimmelsvampe i det interne og eksterne miljø. Lohals Varmeforsyning har telefonisk den 29. september 2011 oplyst, at luftindtaget til kedlen sidder i kedelrummet. COWI har den 30. september 2011 bekræftet, at der er ventilationsåbninger i flislageret, og at der ikke vil være undertryk i lageret i perioder, hvor det nye flisfyrede kedelanlæg er på stand by. Det er aftalt med COWI, at der indarbejdes vilkår i miljøgodkendelsen om, at der skal etableres foranstaltninger til at sikre mod afgivelse af svampesporer i omgivelserne, jf. i øvrigt nedenfor under lugt. Lugt Der er ikke i ansøgningsmaterialet givet informationer om risiko for gener af lugt fra det nye flisfyrede varmeværk. Det kan forventes, at der fra aflæsning og afbrænding vil være en mindre emission af lugt. Lohals Varmeforsyning har den 19. august 2011 oplyst, at der udelukkende er drift af varmeværket ved fuldlast og en høj iltprocent på 7-8 %. Langeland Kommune vurderer på det grundlag, at der ikke er behov for at stille yderligere krav til lugtemission. Der fastsættes dog vilkår for lugt i miljøgodkendelsen. Lohals Varmeforsyning har mulighed for at have et udendørs oplag af flis på 150 tons. Der er vilkår om, jf. vilkår 3.2 om at oplaget skal være overdækket, så det ikke giver anledning til lugtgener og spredning af skimmelsvampe til omgivelserne. Støj Værket er i drift året rundt og kan være i drift hele døgnet. Driften af værket tilrettelægges ud fra varmebehovet. Foruden driften af anlægget vil der være støj fra kørsel med og omlæsning af brændsel til anlægget samt kørsel med øvrige biler, der har ærinde på værket, jf. i øvrigt afsnit /25

18 Der er følgende støjkilder kedelanlæg ventilation til forbrændingsluftblæsere og røggassugere til kedelanlæg 2 cykloner 2 mindre kompressorer 1 skrabeanlæg til transport af træflis 1 transportanlæg til halm omlastning af brændsel (halm, træflis og træpiller) Ovennævnte støjkilder er placeret indendørs. Ved varmeproduktion på det nye flisfyrede energianlæg er de væsentligste støjkilder forbrændingsluftblæsere og røggassugere. Rist for indtag af forbrændingsluft til anlægget er placeret ind mod kedelrummet. Det nye flisfyrede anlæg er støjmæssigt afskærmet i forhold til boliger, der ligger nord for varmeværket, af det nuværende varmeværk. Kedelrummet er varme- og støjisoleret, og der er opsat svingningsdæmpere i skorstenen. Den nye skorsten til halmvarmeværket leveres ligeledes med støjdæmper. Fliskedlen er placeret på vibrationsdæmpende bund. Der er november 2011 etableret støjdæmning af røggassuger. Varmeværket er beliggende i erhvervsområde. Mod vest ligger der en gammel bykerne, der i kommuneplanen er centerområde og nord for varmeværket ligger et boligområde, der er etableret senere end det halmfyrede anlæg. Det ækvivalente, korrigerede støjniveau, målt i varmeværkets skel opfylde følgende nedenstående maksimale værdier Ovennævnte værdier svarer til værdierne i afsnit 2 Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder og Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne), og Boligområder for åben og lav bebyggelse og Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder. Særlig naturområder i Miljøstyrelsens vejledning Ekstern støj fra virksomheder, nr. 5 fra Tid Mandag fredag kl Lørdag kl Mandag fredag kl Lørdag kl Søndag kl Alle dage kl Erhvervsområde 2.E.1 Blandet bolig og erhverv 2.C.1 2) Boligområde mod nord 2.B.4 2) Rekreativt område 60 db(a) 55 db(a) 45 db(a) 50 db(a) 60 db(a) 45 db(a) 40 db(a) 50 db(a) 60 db(a) 40 db(a) 35 db(a) 40 db(a) Maks. spidsværdi om 55 db(a) 50 db(a) 50 db(a) natten 1) Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder. 2) Maksimalt bidrag i skel fra varmeværket. 16/25

19 Spildevand Sanitært spildevand fra kontorbygningen og andre mandskabsfaciliteter (køkken, wc, bad og lign.) afledes til spildevandsforsyningsselskabets spildevandssystem (offentlig kloak). Spildevandet fra blødgøringsanlægget føres til spildevandforsyningsselskabet spildevandssystem (offentlig kloak). Der tilsættes salt til anlægget, når anlægget skal regenereres. Lohals Varmeforsyning har den 19. august 2011 oplyst, at der ikke udledes spildevand i forbindelse med rensning af kedler. Det fremgår af ansøgning om miljøgodkendelse, at affaldsfraktion fra en mere omfattende rensning af kedel medtages af servicefirma og afleveres på et godkendt modtageanlæg. Overfladevand fra tage ledes til regnvandssystemet. Affald Varmeværket producerer følgende affaldstyper dagrenovationslignende affald, lidt genanvendelige materialer pap, papir, farligt affald, skrot, aske og slagge. Aske og slagge udgør den største fraktion. Dagrenovationslignende affald kommer hovedsageligt fra kontoret med tilhørende personalefaciliteter og bortskaffes via kommunens indsamlingsordning. Udskiftet hydraulikolie medtages af servicefirma. Aske fra multicyklonen på flisanlægget og slagge fra brændingen af biomasse transporteres via lukket snegl til det fælles aske-/slaggelager. Der regnes med affaldsmængder i form af slagger, sod og aske svarende til ca. 1 % af den indfyrede mængde flis. Alt affald fra virksomheden bliver bortskaffet til godkendte modtageanlæg og vil følge bestemmelser i Langeland Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Lohals Varmeforsyning A.m.b.A har miljøgodkendelse til midlertidigt oplag af aske inden der foretages udspredning på landbrugsjord. Affaldsfraktion Mængde pr. år Maksimalt oplag Bortskaffelse EAK-kode Aske, slagge ca. 72 tons 100 tons Udspredning landbrugsjord på Sod fra kedel (kedelsten) Ikke oplyst Ikke oplyst Godkendt modtageanlæg ) 1) Vandigt slam fra kedelrensning indeholdende farlige stoffer Der foreligger særskilt miljøgodkendelse af den 5. november 2009 til opbevaring af aske og slagge i deponi. Jord og grundvand Kedlen installeres indendørs på gulv med tæt underlag og vil således ikke udgøre en risiko for forurening af jord eller grundvand. Opbevaring af kemikalier sker i kedelrum. Mængderne fremgår af det tidligere afsnit. Gulvet i bygningen til det nye energianlæg er beton. 17/25

20 5. MILJØTEKNISK VURDERING 5.1 Beliggenhed Lohals Varmeforsyning A.m.b.A. er ifølge Langeland Kommunes kommuneplan beliggende i byzone i et område, der er udlagt til offentlige formål i form af et varmeværk. Området er omfattet af kommuneplanens 5, rammeområde 2.E.1 Bræmlevænget og Lokalplan nr. 2.01, område D-2-2, der er udlagt til erhvervsformål. Området D-2-2 må kun anvendes til erhvervsformål. Der må kun opføres og indrettes bebyggelse til eller udføres erhverv som følgende lettere industri- og værkstedsvirksomhed samt mindre lagervirksomhed. Der er ingen, fredninger, indvindingsoplande, kildepladser eller nitratfølsomme indvindingsområder på varmeværkets område. Varmeværket er beliggende indenfor skovbyggelinjen og anlægget er beliggende inden for kystnærhedszonen, men i et område, der er planlagt anvendt til erhvervsformål i kommuneplanen og lokalplanen. ligger i et område med særlige drikkevandsinteresse (OSD område). Det nærmeste habitatområde er beliggende 1,5 km mod vest i havet. Det vurderes, at der planlægningsmæssigt ikke er noget til hinder for udvidelsen af varmeværket med et nyt flisfyret kedelanlæg. 5.2 Luft Røggassen grovrenses med cyklon. Der stilles vilkår om etablering af afkasthøjder, der modsvarer de højder, der er lagt til grund for de af COWI udførte OML-beregninger, dels de gældende krav til emissioner i branchebilaget for G202 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet indfyret effekt på mellem 1 MW og 5 MW. i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed og dels oplysninger om de konkrete anlæg. Højden på afkastet fra det flisfyrede kedelanlæg skal være mindst 25 meter over terræn Det skal ved målinger efterfølgende dokumenteres, at emissionsgrænseværdierne er overholdt. Anlægget er forberedt til senere montering af filteranlæg, f.eks. posefilter. Ansøger har udarbejdet tillæg af den 28. september 2011 til ansøgningen om miljøgodkendelse, herunder udført en supplerende OML-beregning med angivelse af de anvendte beregningsforudsætninger. Det fremgår af OML-beregningen, at det maksimale beregnede immissionsbidrag overholder gældende B-værdier for alle 3 stoffer støv, NOx og CO med en stor margin. Konklusionen er derfor, at skorstenshøjden på 25 meter er tilstrækkelig. 5 Kommuneplan Langeland Kommune. 11. maj /25

21 Koncentrationen af partikler vil efter rensning med cyklon ligger normalt i intervallet mg/m 3 (n,t), dvs. over emissionsgrænsen på 40 mg/m 3 (n,t) 6. Langeland Kommune vurderer derfor, at emissionsgrænsen for støv på 40 mg/nm 3 ved referencetilstanden for ilt på 10 % vil være vanskelig at overholde, idet der som renseforanstaltning for partikler er etableret multicyklon. COWI og Lohals Varmeforsyning har oplyst, og at der vil blive etableret filteranlæg, såfremt miljømålingen viser, at vilkår for støv ikke kan overholdes. Lohals Varmeforsyning har telefonisk den 21. september 2011 oplyst, at det nye flisfyrede anlæg er sat i drift den 15. september Der er vilkår om, at der skal foretages præstationsmåling 6 måneder efter at værket er sat i drift. Der er givet ibrugtagningstilladelse til det nye flisfyrende kedelanlæg den 1. juni Det nye flisfyrede kedelanlæg er endeligt sat i drift den 15. september Der skal således foretages præstationsmålinger senest den 15. marts Lugt Kilder til lugt fra varmeværket er aflæsning af flis og afledning af røg fra skorstenen. Langeland Kommune stiller vilkår om, at lugtemissionen skal overholde et krav på 10 LE i omgivelserne udenfor virksomhedens grund. Det er kommunens vurdering, at lugtemissionen reduceres signifikant ved rensning af røgen i multicyklon og ved næsten udelukkende at køre med 100 % fuldlast på anlægget og en høj iltprocent på 7-8 %. Anlægget er sat til at køre med 8 % ilt ved 100 % fuldlast, men vil blive indreguleret, så der er optimal drift af anlægget forventeligt med en iltprocent på ca. 7,5 %. Der er ikke fastsat krav til lugtemissionen i standardvilkårene i branchebilaget for G 202 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet indfyret effekt på mellem 1 MW og 5 MW. i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. Langeland Kommune fastsætter imidlertid et krav på 10 LE i omgivelserne udenfor virksomhedens grund til at sikre omgivelserne mod eventuelle lugtgener, Da det er kommunens vurdering, at varmeværket ikke afstedkommer et væsentligt lugtbidrag i omgivelserne, og der ikke i de gældende bekendtgørelser er krav til lugtemissionen, stilles der ikke vilkår om, at grænseværdien skal dokumenteres overholdt efter at anlægget er sat i drift. Der stilles vilkår om, at der ved målinger kan kræves dokumentation for, at kravet til lugtimmissionen i omgivelserne er overholdt. Langeland Kommune vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt med ensartede lugtvilkår for begge anlæg, det eksisterende halmfyrede anlæg og det nye flisfyrede anlæg. Der er ikke stillet vilkår om lugt i den gældende miljøgodkendelse for halmvarmeværket. Langeland Kommune vurderer, at det er relevant med lugtvilkår for det nye flisfyrede kedelanlæg. 6 Force Technology. Luftemissioner fra virksomheder. Temadag 13. oktober Hvordan renses luftemissioner v/ole Schleicher. 19/25

22 5.4 Støj Det er i ansøgning om miljøgodkendelse oplyst, at gældende støjgrænser i miljøgodkendelsen af den 15. april 1993 også kan overholdes med udvidelsen af varmeværket. Det nye flisfyrede anlæg er beliggende syd for det eksisterende halmfyrede varmeværk, og er beliggende i en større afstand til de nærmeste boliger mod vest. Boligerne nordøst for det nye flisfyrede anlæg vil være bygningsmæssigt afskærmet af det eksisterende varmeværk, hvorfor det nye flisfyrede anlæg ikke vil bidrage til væsentligt yderligere støjbidrag. Ejendommen Søndergade 85 vil være den mest belastede bolig i forbindelse med kørsel af brændsel til og fra varmeværket. Langeland Kommune vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt med samme støjvilkår for begge anlæg det eksisterende halmfyrede anlæg og det nye flisfyrede anlæg. Der er bygget ny lav boligbebyggelse nordøst for varmeværket efter at halmvarmeværket blev etableret i 1993, og der vil derfor blive stillet nye vilkår for støj i nærværende tillæg til miljøgodkendelse, som vil være gældende for begge anlæg. De nye støjgrænseværdier svarer i store træk til de hidtil gældende støjgrænser bort set fra, at der er fastsat støjvilkår for det nye boligområde nord for varmeværket. Der er november 2011 udført støjdæmpning af røgsugeren til det nye flisefyrede anlæg. Der stilles vilkår om, at det ved målinger kan kræves dokumentation for, at støjgrænseværdierne er overholdt. 5.5 Spildevand Der udledes ikke processpildevand fra det nye flisfyrede kedelanlæg, idet anlægget ikke har røgvasker. Der er dog gulvafløb i kedelrummet til afledning af vand fra vask af gulv i kedelrummet. Dette spildevand regnes som sanitært spildevand tilsvarende det spildevand, der forekommer på halmanlægget og som afledes til spildevandsforsyningsselskabets spildevandssystem (offentlig kloak). Der afledes ca. 350 m 3 spildevand fra det samlede varmeværk om året. 5.6 Affald Der fremkommer forskellige former for affald på varmeværket til genanvendelse, forbrænding og deponering. Alt affald fra virksomheden bliver afhændet til godkendte modtageanlæg og følger bestemmelser i erhvervsaffaldsregulativet. Langeland Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Aske og slagge fra forbrænding udspredes på landbrugsjord i henhold til gældende bekendtgørelse p.t. bioaskekendtgørelsen 7. 7 Bekendtgørelse nr. 818 af 21. juli om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål (bioaskebekendtgørelsen) 20/25

23 5.7 Jord og grundvand Endvidere fastsættes krav til opbevaring af faste brændsler, råvarer, kemikalier og hjælpestoffer i overensstemmelse med gældende krav i branchebilaget for G 202 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet indfyret effekt på mellem 1 MW og 5 MW. i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. Udspredning af aske og slagge fra forbrænding er reguleret i særskilt bekendtgørelse, jf. ovenstående. Herved vurderer kommunen, at der er taget tilstrækkelige forholdsregler for at hindre forurening af jord og grundvand. 5.8 Mikrobiologiske agenser Flislageret er lukket i daglig drift. Der er kun forbindelse til det fri gennem ventilationsåbningerne. Brændselsluftindtaget til det flisfyrede kedelanlæg sker i kedelrummet. Der vil ikke være undertryk i lageret til at mindske risikoen for spredning af svampesporer til omgivelserne i perioder, hvor kedelanlægget ikke er i drift. Langeland Kommune har på det grundlag stillet vilkår om, at porten til flislageret skal holdes lukket, når den ikke er i brug, dvs. når der ikke sker omlæsning af træflis til lageret, for at mindske afgivelse af svampesporer til omgivelserne. Det stilles endvidere vilkår om, at der skal fremsendes forslag til at mindske afgivelse af svampesporer gennem ventilationsåbninger i flislageret, der skal accepteres af tilsynsmyndigheden. Det forudsættes, at støv fra forbrændingen er fri for biologiske agenser, da disse må forventes at være forbrændt i brændkammeret og kedlen. Langeland Kommune vurderer, at der med det stillede vilkår at om lukning af port til flislageret og med vilkår om, at der skal sendes forslag til at sikre spredning af svampesporer gennem ventilationsåbninger og forslaget herom er gennemført ikke vil være risiko for spredning af biologiske agenser til omgivelserne. 5.9 Egenkontrol Der er bibeholdt standardvilkår for egenkontrol om dato for skift af filterposer og kontrol af luftrenseanlæg, så træder i kraft, såfremt der etableres et filteranlæg. 6. GODKENDELSESENS VARIGHED Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato, eller hvis den ikke har været udnyttet i en sammenhængende periode på 3 år. 21/25

24 Virksomheden må i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 ikke udvides eller ændres bygningseller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Langeland Kommune. Hvis virksomheden ønskes ændret eller udvidet, skal Langeland Kommune i henhold til lovens 33, stk. 1 have meddelelse herom, inden ændringen eller udvidelsen foretages. I henhold til miljøbeskyttelseslovens 41 a, stk. 1, må tilsynsmyndigheden, indtil der er forløbet otte år efter meddelelsen af en godkendelse efter dette kapitel, ikke meddele påbud eller forbud efter 41. Tilsynsmyndigheden skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter 41 a, stk. 2 inden for de otte år, hvis 1) der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, 2) forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, 3) forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse, 4) væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger for virksomheden, 5) det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller 6) der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af 7 om risikobetonede processer m.v. eller om sikkerhedsmæssige forhold ved de stoffer, som oplagres på disse virksomheder. Efter at de otte år er forløbet, kan godkendelsesmyndigheden tage godkendelsen op til revurdering, jf. miljøbeskyttelsesloven 41 b, stk. 2. I tilfælde af, at afgørelsen påklages, beregnes tidspunktet fra den dato, hvor den endelige afgørelse er meddelt. Vilkårene kan dog i henhold til miljøbeskyttelseslovens 72, stk. 2 til enhver tid ændres for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning. Langeland Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at denne godkendelse og den øvrige miljølovgivning overholdes. Der skal i henhold til 87 i miljøbeskyttelsesloven altid være adgang for de personer, der af Langeland Kommune er bemyndiget til at føre tilsyn. 22/25

25 7. VVM-afgørelse Virksomheden er opført på bilag 3, punkt 3a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand i VVM bekendtgørelsen. Langeland Kommune har derfor foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, og truffet afgørelse om, at udvidelsen ikke er VVM pligtig. Afgørelsen har været offentliggjort i Øboen den 23. november UDKAST TIL AFGØRELSE Udkast til miljøgodkendelsen har den 4. oktober 2011 og den 2. november 2011 og den 23. november 2011 været fremsendt til udtalelse hos Lohals Varmeforsyning A.m.b.A og COWI. Der er endvidere den 9. november 2011 fremsendt forslag til nyt tilpasset vilkår 3.2. Herudover har der været drøftelser om skorstensberegningen og andre forhold. COWI er den 14. november 2011 kommet med bemærkninger om udendørs oplag af flis, kommunens miljøtekniske vurdering om renseforanstaltninger for at overholde vilkår for støv, samt oplyst affaldskode for affald. COWI har den 29. november 2011 kommenterede det reviderede udkast til miljøgodkendelse af den 23. november COWI har i bemærkninger af den 14. november 2011 til det reviderede udkast til miljøgodkendelse af den 2. november 2011 bedt om at port til aftipningshal rettes til port til flislager samt at tilladelse til at opbevare flis udendørs ikke begrænses til vinterhalvåret. Endvidere har COWI anmodet om, vilkårsteksten om lukning af port efter aflæsning af flis fjernes samt tekst herom i den miljøtekniske beskrivelse. Port til aftipningshal. Porten til aftipningshal skal i henhold til branchebilaget i godkendelsesbekendtgørelsen være lukket, når der ikke foregår trafik eller aflæsning af brændsel. COWI har den 1. november 2011 oplyst, at der kan forekomme håndtering af flis samt vedligeholdelses- og reparationsarbejder i flislageret, som nødvendiggør at personalet opholde sig i hallen i perioder. Det er på den baggrund anmodet om, at porten i perioder kan stå åben af hensyn til varmeforsyningens medarbejdere. Langeland Kommune har delvist imødekommet ansøger, idet vilkåret er tilpasset, så det fremgår, at porten til flislageret må stå åben i korte perioder ved reparationer og vedligeholdelse af anlægget. Anmodning om fjerne tekst i afsnit 4.5 imødekommes ikke. Porten til flislageret skal holdes lukket undtaget når der foregår reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Udendørs oplag Branchebilaget for listepunkt G202 i godkendelsesbekendtgørelsen giver mulighed for at tillade udendørs oplag af træflis, hvis lokalplanen tillader det, eller hvis virksomheden ligger i landzone. Der er lokalplan for området. Lokalplan 2.01 er ikke til hindrer for, at der kan være et mindre udendørs oplag. Langeland Kommune har den 9. november 2011 stillet forslag til revideret vilkår 3.2 om at tillade et mindre oplag af flis på 150 ton i vinterhalvåret. 23/25

26 COWI har den 1. november 2011 oplyst, at det tilstræbes, at udendørs oplagring af flis minimeres. Lohals Varmeforsyning har supplerende telefonisk den 21. november 2011 oplyst, at der i sommerhalvåret kan være behov for et mindre udendørs oplag i forbindelse med ferieperioden for opnå tilstrækkelig forsyningssikkerhed. Langeland Kommune imødekommer på det grundlag, at der tillades et mindre udendørs oplag på 150 tons hele året. Støv COWI anser ikke kommunens miljøtekniske vurdering om hvorvidt de anvendte renseforanstaltninger er tilstrækkelige til at overholde godkendelsens vilkår for støv for relevante. COWI har oplyst, at der vil blive etableret posefilter, såfremt en miljømåling viser, at emissionsvilkår for støv i godkendelsen ikke er overholdt. Driftsjournal COWI har anmodet om, at vilkår om driftsjournal om filterposer udgår eller ændres. Vilkåret præciseres, således at det fremgår at vilkår 3.18 om, at der i driftsjournalen vedrørende dato for filterskift først træder i kraft, såfremt der etableres et filteranlæg. Affaldskoder COWI har oplyst, at der ikke anvendes hjælpestoffer/additiver til kedelrensning, men at der udelukkende anvendes vand til spuling af kedlerne, og at vand fra kedelspuling anvendes til befugtning af aske. Det er kommunens vurdering, at der periodevis kan være behov for at fjerne kedelsten ved brug af hjælpestoffer, og at affaldet herfra skal karakteriseres som farligt affald, og bortskaffes i henhold til gældende regler for farligt affald. Affaldskode EAK vandigst slam fra kedelrensning indeholdende farlige stoffer bibeholdes i den miljøtekniske beskrivelse. 9. KLAGEVEJLEDNING Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettiget er ansøgeren, enhver med en væsentlig individuel interesse i afgørelsen, Sundhedsstyrelsen, samt foreninger og organisationer, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100. En klage skal være skriftlig og sendes til Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, att.: Infrastruktur og Udviklingsafdelingen, eller på til Klagen skal være modtaget senest den 3. januar 2012 kl. 15. Vi sender klagen og sagens aktier videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Virksomheden får besked, hvis vi modtager en klage. 24/25

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse

Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse Haderslev Kommune Miljø og Industri Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 21 37 cima@haderslev.dk Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-138845 Sags nr. 480-2011-48313 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Miljøgodkendelse ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Dato: 01.07.2010 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 09/16130 KSnr.: P8.5.1 Sagsbehandler: LTN Kvalitetssikring: GSK Billund Kommune, Jorden

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr.

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 07-11-2008 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 08/4757 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Tillæg til miljøgodkendelse af Haarslev Industries A/S, Bogensevej 85, 5471 Søndersø, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 9. oktober 2014 Godkendt:

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg Danbor Service A/S Måde Industrivej 36 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2013 Sagsbehandler Ulla Feldt Baggesgaard/kjlh Telefon direkte 76 16 13 95 Sags id 2007-1460 Miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00115 Ref. KABJE/ELGLE MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt For: DONG Energy Generation, Studstrupværket Ny Studstrupvej14, 8541 Skødstrup Matrikel

Læs mere

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Hjulby Automatdrejning A/S Krogvænget 5 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg TripleNine Pharma a/s, Esbjerg Revurdering af miljøgodkendelser og Miljøgodkendelse af ændret udløbssted for kølevand samt af ændring af rensnings af procesluft Odense J.nr. MST-1271-00036 Ref. rukso/anaar

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Miljøgodkendelse af H. Lundbeck A/S, Valby Marts 2011

Miljøgodkendelse af H. Lundbeck A/S, Valby Marts 2011 Miljøgodkendelse af H. Lundbeck A/S, Valby Marts 2011 Center for Miljø i Københavns Kommune, Njalsgade 13, 2300 København S, tlf. 33 66 33 66, e-mail: miljoe@tmf.kk.dk Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE

Læs mere

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse:

Læs mere

Miljøgodkendelse For KOATEK A/S. Håndværkervej 32 3630 Jægerspris

Miljøgodkendelse For KOATEK A/S. Håndværkervej 32 3630 Jægerspris Miljøgodkendelse For KOATEK A/S Håndværkervej 32 3630 Jægerspris Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) LBK nr. 1757

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse Godkendelse af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og færdigvarelager på Baggeskærvej 12 Baggeskærvej 15, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-18-15

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S S Miljøgodkendelse til Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Side Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår... 7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7

Læs mere

Udkast til miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktion. Østergårdsvej 4 Åsted 7830 Sundsøre

Udkast til miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktion. Østergårdsvej 4 Åsted 7830 Sundsøre Udkast til miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Østergårdsvej 4 Åsted 7830 Sundsøre v. Tommy R. Hensberg Blidstrupvej 3, Blidstrup 7990 Øster Assels - 1 - Godkendelse af virksomhed i henhold til

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation For: Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager Aarhus J.nr. MST-1270-00155

Læs mere