Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)"

Transkript

1 Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014

2

3 1. LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE FAG PÅ GVU-PA GRUNDFAG ENGELSK NIVEAU E DANSK NIVEAU C SAMFUNDSFAG NIVEAU C OMRÅDEFAG PÆDAGOGIK KULTUR OG AKTIVITET BEVÆGELSE OG IDRÆT SUNDHEDSFAG SPROG, KOMMUNIKATION OG PSYKOLOGI MÅL FOR VALGFRI SPECIALEFAG SOCIALPÆDAGOGIK SPECIALPÆDAGOGIK FOLKESUNDHED OG SUNDHEDSFREMME KOST OG BEVÆGELSE BØRN OG NATUR ÆSTETISKE UDTRYKSFORMER PÆDAGOGISKE AKTIVITETER, SOM KAN UNDERSTØTTE INSTITUTIONS FASTSATTE LÆRINGSMÅL... 30

4 1. Lokal undervisningsplan (LUP) En lokal undervisningsplan for en uddannelse er et lovkrav og udarbejdes af den enkelte skole i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Undervisningsplanen er skolens dokumentation på de udbudte uddannelsesforløb. På SOSU Sjælland er den lokale LUP delt op i to dele: 1. Den generelle del 2. Beskrivelse af fagene og undervisningen. Dette er del 2. For den overordnede beskrivelse af uddannelsen tilrettelæggelse og rammer henvises til Del 1: Den generelle del. 2. Kompetencemål for pædagogisk assistentuddannelse Eleven kan: 1. Gennemføre begrundede pædagogiske forløb selvstændigt og sammen med andre, og herunder inddrage aftaler om handle- og/eller læreplaner, 2. Selvstændigt og sammen med andre udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske aktiviteter med børn, unge og voksne, 3. Ud fra indsigt i målgruppens fysiske og motoriske udvikling, arbejde motiverende for at fremme den enkeltes lyst til bevægelse, idræt og sanseoplevelser, 4. Arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i arbejdet med børn, unge og voksne, herunder også arbejde for forebyggelse af institutionsinfektioner, 5. Stimulere den enkeltes sprog og evne til at udtrykke sig i kraft af sig selv eller ved hjælp af kommunikationsmidler, 6. Indgå i en målrettet og udviklingsorienteret kommunikation, der understøtter anerkendende relationer, 7. Formidle beslutninger, der er af betydning for borgeren og dennes pårørende samt yde den nødvendige støtte og vejledning på baggrund heraf, 8. Med respekt for den enkeltes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret vejlede børn, unge, voksne og disses pårørende i at anvende statslige, regionale, kommunale og private servicetilbud, 9. Alene og i samarbejde med andre tilrettelægge, udføre og reflektere over og udvikle arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i forhold til gældende regler og lovgivning på området 10. Selvstændigt arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende samt medvirke til at udvikle arbejdspladsen så forebyggelse af vold er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere og 11. Anvende it-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde.

5 3. Fag på GVU-PA Følgende fag kan indgå i GVU-PA afhængigt at elevens individuelle uddannelsesplan. Fag Præsentationsstandarder Vejledende tid Grundfag Dansk C-niveau 6 uger Samfundsfag C-niveau 4,5 uger Engelsk E-niveau 2 uger Områdefag Pædagogik Avanceret 9,5 uger Kultur og aktivitet Avanceret 9,5 uger Bevægelse og idræt Avanceret 6 uger Sundhedsfag Avanceret 5,5 uger Sprog, kommunikation og psykologi Avanceret 7 uge Valgfrit specialefag Valgfrit specialefag Avanceret 2 uger Fagene gennemføres som enkeltfag på fuld tid. Dansk vil derfor gennemføres på 6 sammenhængende kalenderuger og afsluttes med eksamen sidste dag. 4. Grundfag 4.1. Engelsk niveau E Faget er valgfrit Mål Eleven kan: 1. Anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge, 2. Anvende et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog i erhvervsfaglige og samfundsmæssige og almene sammenhænge, 3. Anvende hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier, 4. Anvende såvel verbale som nonverbale strategier, 5. Dokumentere forståelse af enkle og mere sammenhængende tekster og kontekster på fremmedsproget, 6. Læse og dokumentere forståelse af enkle og mere sammenhængende tekster på fremmedsproget, 7. Skrive i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget, 8. Redegøre for og i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog tale om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget, 9. Genkende og redegøre for forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur,

6 10. Anvende begyndende sproglig opmærksomhed og viden til formidling i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge og 11. Anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion Beskrivelse I engelskfaget arbejder vi kontinuerligt med at udvikle den kommunikative kompetence. Alt arbejde i tekst, dialog og sprogøvelser er med pædagogisk/psykologisk indhold. Kravene til E- niveauet er af en sådan beskaffenhed, at alle elever med forskellig faglig og sproglig baggrund bidrager til debat, erfaringsudveksling og udvikling af sproget, støttet af underviserne Overordnede temaer Med elevernes baggrund i ansættelser og erfaring fra institutioner for børn, unge samt voksne med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser, er læringstemaerne sundhed, trivsel og personlig udvikling. Materialerne er oplæg fra elever og undervisere, korte tekster, sprogøvelser, film og aktiv brug af relevant IT Fagets afslutning Da der ikke er en afsluttende eksamen i engelsk, afsluttes forløbet med et 3 dages projekt, som i teori og praksis skal resultere i at skabe en ideel institution efter eget valg. Projektet er et gruppearbejde, og indholdet er fysisk planlægning (planche) af området, en brochure med praktiske oplysninger, etiske leveregler, måltids-planlægning og beskrivelse af en aktivitetsdag. Ved fremlæggelsen vises også et rollespil. Hver elev afleverer en individuel skriftlig opgave på en A4 side, hvor indholdet er en beskrivelse af deres egne ideer om ansættelsens pædagogiske ideer og visioner i den specifikke institution. Der gives standpunktskarakterer til hver enkelt elev på basis af hele engelskforløbets arbejde Fagets bidrag til de generelle studiekompetencer Generel studiekompetence Projektorienteret arbejde med udarbejdelse af problemformulering, metodeovervejelser, teoretiske og praktiske perspektiver, analyse og konklusion Faglig læsning og skrivning, med henblik på anvendelse og formidling af viden Beskrivelse Med afsæt i en problemformulering som baserer sig på de studerendes egen viden, erfaring samt teori arbejdes der gruppevis med et projekt, som har til formål at styrke de studerendes bevidsthed vedr. den ideelle institution. Såvel opgaver vedr. den praktiske tilrettelæggelse af dagligdagen samt mere etiske aspekter indgår som obligatorisk indhold i projektet. Projektet strækker sig over 3-4 dage. De første 6-7 dage af forløbet rummer bl.a. arbejde med indsamling, bearbejdning samt formidling af viden og erfaring af relevans for det pædagogiske arbejde i institutionerne. Der lægges op til sammenligning med engelsksprogede lande. Desuden arbejdes der med sproglige og grammatiske øvelser og opgaver samt læsning og fordybelse i diverse tekster. Den mundtlige kommunikation

7 har en central plads i hele forløbet. 3-4 dage afsættes til projektarbejde. Se pkt. 8 Informationssøgning og ITkompetencer Informationssøgning og udvikling af IT-kompetencer indgår som en væsentlig del af forløbet, hvorfor de studerendes erfaringer og kompetencer inden for disse områder udvikles og styrkes. Vejledningsparathed (fagligt, Indholdet i engelskundervisningen knytter tæt an til og tager oftest udgangspunkt i de studerendes praksiserfaringer kombineret med den enkeltes engelsksproglige ståsted, hvilket tilsammen udgør et naturligt afsæt for arbejdet omkring den faglige, personlige og sociale vejledning fra lærer til elev samt fra elev til elev. Refleksionsevner (fagligt, Da undervisningens indhold i meget høj grad knytter sig til det daglige arbejde i institutionerne indgår refleksion over fx egen og andres praksis som et naturligt led i forløbet. Kan foregå individuelt, parvis, gruppevis eller på klassen. Tværfaglig bevidsthed Det praksisnære indhold i forløbet knytter faget engelsk sammen med bl.a. psykologi, fysisk og psykisk sundhed, leg og læring. Mestring af transfer (at kunne overføre viden fra teori til praksis og vice versa) Engelskundervisningen lægger kun i begrænset omfang op til, at decideret teoretisk viden indgår. I det omfang, det giver mening indgår arbejde med praksis og teori i en vekselvirkning, som træner udvikling i transfer. Projektorienteret arbejde med udarbejdelse af problemformulering, metodeovervejelser, teoretiske og praktiske perspektiver, analyse og konklusion

8 4.2. Dansk niveau C Mål Eleven kan 1. Anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt, korrekt, klart, præcist og varieret i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 2. Forholde sig til og reflektere over korrekt sprog, retstavning og tegnsætning samt forholde sig til og reflektere over regler og normer for sprogbrug i såvel egne som andres tekster i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 3. Reflektere over og redegøre for sprogets brug og funktion i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, herunder samspillet mellem forskellige teksttypers indhold, form, funktion og kontekst, 4. Anskue, vurdere og anvende viden om sproget som socialt og samfundsmæssigt fænomen, herunder dets rolle og betydning i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 5. Læse systematisk samt med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke tekster af en høj grad af sproglig og indholdsmæssig kompleksitet, 6. Indsamle, udvælge, redegøre for samt bearbejde metodisk tekstmateriale i trykt eller elektronisk form, 7. Foretage en metodisk analyse og perspektivering samt give en begrundet vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer, 8. Styre og reflektere over forskelligartede skriveprocesser fra idé til produkt samt indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter, 9. Formulere en metodisk analyse, perspektivering og vurdering, såvel mundtligt som skriftligt, 10. Anvende relevant læsestrategi i forhold til teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 11. Anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 12. Anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning og 13. Anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre Beskrivelse I dansk arbejder vi kontinuerligt med litteratur, medier og sprogforståelse i undervisningen, igennem tema og mål for faget. Det er danskundervisningens mål, at den studerende skal

9 arbejde i spændingsfeltet mellem danskfagets teori og metode i bevidsthed om fagets forankring i praksis. Det betyder, at undervisningen tager udgangspunkt i fagets teori og metode og arbejder tematisk og projektorienteret imod, at eleven i videst muligt omfang skal kunne overføre danskfagets discipliner til konkret pædagogisk praksis. I undervisningen tilstræbes differentiering, og der tages således højde for den enkelte elevs faglige udgangspunkt. Der arbejdes taksonomisk med henblik på at indfri kravene til C-niveau. Dansk er også en dannelsesrejse; dansk skal være sjovt og interessant og den tilgang til faget skal motivere og udvikle lysten til at deltage aktivt og derigennem opdage fagets potentiale med henblik på at kunne motivere andre til at arbejde danskfagligt i de samfundsforankrede rammer og værdier. Dette forgår bl.a. gennem tekstlæsning, analyse og skriftlige øvelser og løbende tematisk projektarbejde, der indgår i en arbejdsportefolio, der følger eleven fra start til slut. Det er en ambition for faget, at underviseren står for afsættet (basisviden), eleverne overtager instruktionen, og vi evaluerer sammen med blik for den pædagogiske relevans Overordnede temaer i Dansk I dansk arbejdes der hen over forløbet overordnet ud fra temaerne børn, unge og voksne, med fokus på både normalområdet og specialområdet. De fagligt bærende overskrifter er litteratur, sprog og medier. Der lægges især vægt på almen dannelse, kulturforståelse, historisk bevidsthed og perceptionsevne. Inden for denne begrebstilegnelse arbejdes der med det udvidede tekstbegreb, og der bliver bl.a. lagt vægt på bevidsthedens leg med sprog og på fordybelse og fortabelse i det narrative eller æstetiske univers. Endvidere er tilegnelsen af danskfagets metodiske håndværk centralt og i spil over hele forløbet Fagets afslutning De, der ikke bliver udtrukket til eksamen, skal afslutte faget med et mindre projekt på 3 5 sider, som indeholder både en praktisk og en teoretisk del, der tager udgangspunkt i fagets teori og metode. I miniprojektet indgår selvvalgt materiale fra arbejdsportefolien, samt selvvalgt materiale, der korresponderer med de temaer, tekster og medieeksempler, der er arbejdet med i undervisningen. Miniprojektet præsenteres og fremlægges i klassen for elever og underviser. Eleven vil få en standpunktskarakter, som bygger på hele forløbet inklusive proces og præsentation af det afsluttende miniprojekt. Selve fremlæggelsens metode aftales med underviser. Der må inddrages relevante formidlingsmetoder i fremlæggelsen. Oplægget må have en varighed på max. 20 minutter inkl. debat mellem fremlægger, underviser og de andre i klassen Fagets bidrag til de generelle studiekompetencer Dansk bidrager til de generelle studiekompetencer (se det generelle afsnit). Generel studiekompetence 1. Projektorienteret arbejde med udarbejdelse af Beskrivelse Via problemorienteret projektarbejde, udarbejdelse af

10 problemformulering, metodeovervejelser, teoretiske og praktiske perspektiver, analyse og konklusion 2. Faglig læsning og skrivning, med henblik på anvendelse og formidling af viden 3. Informationssøgning og ITkompetencer 4. Vejledningsparathed (fagligt, 5. Refleksionsevner (fagligt, synopsis, selvvalgt projektopgave til port folio (som kan vælges inden for det gennemgåede pensum, fx en børnebog eller en film) Der bruges 1 dag på at gennemgå videnskabsteori Vægtning af etisk korrekt sprogbrug i forhold til formidling og målgruppe (her vægtes praksis) Mødeindkaldelser, referater Kursus i Fronter, kildekritik, biblioteksbesøg Der arbejdes relationelt med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og fagets mål Eleverne udfordres og stilles til regnskab i forhold til taksonomien Underviser sætter sig selv i spil og skaber dermed rum for refleksion 6. Tværfaglig bevidsthed Løbende perspektivering til signifikante idehistoriske teorier (fx psykologiske, pædagogiske, sociologiske) 7. Mestring af transfer (at kunne overføre viden fra teori til praksis og vice versa) Via arbejdsportfolio, der demonstrerer transfer 4.3. Samfundsfag niveau C Mål Eleven kan: 1. Anvende fagets grundlæggende terminologi til at formidle viden og på et samfundsfagligt grundlag argumentere for egne synspunkter og være lydhør over for andres holdninger og argumenter, 2. Anvende grundlæggende viden om det politiske system i Danmark til at forklare og diskutere løsninger på samfundsmæssige problemer, 3. Anvende grundlæggende sociologisk viden til at forklare og diskutere sociale og kulturelle mønstre og udviklingen i disse, 4. Anvende viden om grundlæggende økonomiske sammenhænge til at forklare og diskutere aktuelle samfundsøkonomiske prioriteringer og Danmarks placering i det internationale økonomiske samfund, og 5. Fremskaffe, bearbejde, formidle og foretage en begyndende vurdering af information om samfundsfaglige forhold i skriftlige og elektroniske medier.

11 Fagets beskrivelse I samfundsfag skal du beskæftige dig med hvordan de politiske og økonomiske beslutninger tages i Danmark, samt hvem der tager dem og hvorfor de tager netop disse beslutninger. Vi skal kigge på konsekvenserne af de beslutninger der træffes, både for den samfundsmæssige udvikling, samt for den enkeltes liv. Vi skal kigge på hvordan Det danske samfund er bygget op og hvorfor, hvilke internationale organisationer er vi medlem af og hvad påvirker os som samfund. Desuden skal vi kigge på den enkelte danskers liv i det nuværende samfund, hvad er vi præget af, hvad bruger vi samfundet til, og hvad har vi brug for fra samfundet, samt hvordan præger vi samfundet, og hvad præger det ellers. Dette bliver idet omfang det er muligt, sat i forbindelse med arbejdet som pædagogisk assistent, hvilke krav stiller nutiden til det arbejde du skal udføre som pædagogisk assistent. Vi arbejder i samfundsfag både med det teoretiske grundlag for samfundet via lærebøger, men også med aktuelle emner via medier. Du skal være klar til både at argumentere for dine egne meninger, samt lytte til og acceptere andres synspunkter, måske endda ændre dine egne Fagets overordnede temaer Politik Partier og ideologier Demokrati, samfundets opbygning og beslutningsprocesser Økonomi Det økonomiske kredsløb og de økonomiske mål Velfærd og ideologi Sociologi Identitetsdannelse og socialisation Levevilkår Metode Kvantitet og Kvalitet Sprog De tre øverste er fagets faglige hovedtemaer, mens det nederste er måden både I og andre arbejder med samfundsfag på, her er det rigtigt vigtigt, at du for ekspertisen, til at kunne forstå både hvad der bliver sagt, men også hvilket udgangspunkt der er arbejdet fra.

12 Fagets afslutning Faget afsluttes med et projekt, i et emne som vælges sammen med vejlederen, hvad enten faget er udtrukket til eksamen eller ej. Projektet kan laves i grupper eller alene. Er faget ikke udtrukket til eksamen, fremlægges projektet for klassen. Ved fagets afslutning tildeles en standpunktskarakter som bygger på hele forløbet, men der bliver også taget hensyn til projektet og fremlæggelsen Fagets bidrag til de generelle studiekompetencer Generel studiekompetence Beskrivelse 1. Projektorienteret arbejde med udarbejdelse af problemformulering, metodeovervejelser, teoretiske og praktiske perspektiver, analyse og konklusion 2. Faglig læsning og skrivning, med henblik på anvendelse og formidling af viden 3. Informationssøgning og ITkompetencer 4. Vejledningsparathed (fagligt, 5. Refleksionsevner (fagligt, I slutningen skal alle elever udarbejde et projekt, hvor man anskuer en samfundsfaglig problematik fra forskellige synsvinkler. Projektet forløber over tre dage, hvor man har tvunget vejledning. Projektet danner udgangspunkt for eksamen. For de der ikke skal til eksamen fremlægges det i klassen. Igennem hele undervisningen arbejdes der med faglige tekster, der bidrager til forståelsen af teoriafsnit. Der læses tekster af forskellig sværhedsgrad, som både bruges til belysning af forskellige emner, men disse skal også bidrage til en forståelse af, at samfundsfaglige tekster kan være skrevet med et bestemt udgangspunkt, så man selv skal lære at have et kritisk udgangspunkt. IT er et dagligt redskab, til søgning af informationer, og igen arbejder vi med det kritiske syn på de kilder vi finder. Vi vil både i forbindelse med projekter såvel som i den daglige undervisning arbejde med begreber som præcision både i brugen af det samfundsfaglige sprog men også i de spørgsmål man stiller. Vi vil arbejde med aktiv lytning, at en vejledning kræver forberedelse for at nå det optimale. Derudover er det rigtig vigtigt, at man som modtager forstår, at man selv er ansvarlig for at uddrage, det man har brug for fra en vejledning. Man skal i undervisningen hele tiden forvente, at man bliver udfordret på sine synspunkter, både fra medstuderende som fra sine undervisere. Det gør at man skal skærpe sine argumenter. Man skal også udvikle en forståelse for, at andre kan have andre synspunkter, som kan være ligeså gyldige og velargumenteret ud fra deres ståsted i livet. 6. Tværfaglig bevidsthed Med sit udgangspunkt som grundfag, skal samfundsfag helt naturligt med til at danne et grundlag, en kritisk forståelse for, de beslutninger m.m., som påvirker de andre fagområder. Hvad enten vi taler om økonomi indenfor det sundhedsfaglige, eller sociologi i forbindelse med læreplaner. 7. Mestring af transfer (at kunne overføre viden fra teori til praksis og vice I samfundsfag arbejder vi hele tiden med spørgsmålet, hvad betyder det i mit arbejde som professionel pædagogisk assistent.

13 versa) Eksempelvis, hvad betyder det i mit arbejde. At jeg får en forståelse for at i familien er barnet unikt, mens det i institutionen er udskifteligt 5. Områdefag 5.1. Pædagogik Mål 1. Eleven har viden om den professionelles særlige ansvar for at etablere anerkendende relationer i det pædagogiske arbejde, 2. Eleven har viden om den professionelles særlige ansvar for udvikling af den pædagogiske praksis dels for at kunne bidrage til dialogen inden for fagområdet, dels udvikle sin rolle som fagperson, 3. Eleven har viden om pædagogikkens historie og dens betydning for bo- og dagtilbuddene i Danmark, 4. Eleven har viden om teorier om psykiske og kognitive læreprocesser for at kunne understøtte den enkelte brugers behov og udviklingsmuligheder, 5. Eleven har viden om væsentlige medvirkende faktorer til den normale socialiseringsproces og for integrationsprocessen af såvel mennesker med handicap som udsatte grupper gennem inkluderende tiltag, 6. Eleven har viden om, hvordan sårbarhed og udsathed blandt børn, unge og voksne identificeres samt får indsigt i, hvilke metoder, der findes, for at møde dem på anerkendende måde uden stigmatisering og for at udvikle disse målgruppers potentialer, 7. Eleven har viden om baggrunden for og brugen af pædagogiske lære-, handleplaner og børnemiljøvurderinger og kan i samarbejde med skole, bo- og dagtilbuddets øvrige personale medvirke til at udforme planer, der kan anvendes i det pædagogiske arbejde, 8. Eleven har kendskab til observationsmetoder for at kunne beskrive, forstå og kommunikere om barnets, den unges eller voksnes udvikling og trivsel i form af fx pædagogiske lære- og handleplaner samt børnemiljø-vurderinger, 9. Eleven opnår viden om de pædagogiske muligheder og tilbud, som findes for børn, unge og voksne med behov for adfærdsregulerende støtte, 10. Eleven har kendskab til de væsentligste pædagogiske udfordringer ved mødet og kommunikationen med mennesker med specifikke dysfunktioner såvel fysiske, psykiske som sociale, 11. Eleven har kendskab til institutioner som ramme om børns og unges udvikling og læring, 12. Eleven har kendskab til, hvordan dagplejehjemmets aktiviteter, en fast voksenkontakt

14 og en lille børnegruppe kan fremme pædagogiske mål i en aldersdifferentieret børnegruppe, under hensyntagen til det enkelte barns behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder, 13. Eleven har kendskab til, hvordan dagplejeren eller andre, der arbejder alene, får faglig sparring og vejledning omkring de særlige betingelser og rammer, der kan være for vanskelige situationer i alene-arbejdet, 14. Eleven har viden om områdets gældende lovgivning og retningslinjer for tavshedspligt, oplysningspligt, underretningspligt, selvbestemmelse og magtanvendelse Beskrivelse I Pædagogik arbejder vi os, hele tiden med fagets temaer og mål i alt, hvad vi laver. I faget pædagogik bruges tiden på inkluderende læringsaktiviteter, hvor undervisningens formål er at styrke elevens læring, trivsel og udvikling. Der sættes fokus på klasserumsundervisning, gruppearbejde, fælles opgaveløsning, individuel opgaveløsning, formidling via projekter samt fremlæggelser for de andre elever på holdet. Der lægges desuden op til studiebesøg samt diverse forelæsninger. I hele forløbet arbejdes der målrettet med begreberne inklusion og læringsstile. Vi trækker meget på deres praksiserfaring og får den i spil i undervisningen Overordnede temaer i pædagogik Tema - intro pædagogik I dette tema introduceres faget pædagogik du vil møde dine undervisere og stifte bekendtskab med fagets udformning. Tema institutionstyper I dette tema arbejdes der med det pædagogiske arbejde i forhold til individet i et historisk perspektiv. Der bliver kigget på de forskellige institutionstyper og deres udvikling igennem tiden. Der arbejdes med institutionerne som ramme om børn, unge og voksnes udvikling og læring. Der arbejdes bl.a. med opdragelsesformer, normalitet, normer, daginstitutionens historie mm. Tema pædagogiske tænkere I dette tema vil der være en introduktion til de grundlæggende pædagogiske tænkere, og på hvordan disse anvendes i pædagogisk praksis. Tema børn I dette tema vil der være fokus på børnesyn og barnets perspektiv og på at forstå barnet i dets kontekst. Der vil være fokus på at etablere anerkendende relationer, socialiseringsprocesser og på relationsdannelse. Tema observation I dette tema stifter du bekendtskab med forskellige former for observationer samt analysemodeller. Du kan benytte dem til at konkretisere din teoretiske viden i forhold til dine praksisobservationer.

15 I dette tema ligger der en observationsøvelse i praksisfeltet af 1 dags varighed. Tema Projekt Dag 1 er en arbejdsdag omhandlende Børnemiljø. Projektet omhandler læreplaner og børnemiljø. Der arbejdes i grupper med en selvvalgt problemstilling, som præsenteres ved en fremlæggelse ved projektets afslutning. I projektet arbejdes der med relevant teori. Tema lovgivning Der arbejdes med dagtilbudsloven, Serviceloven og handleplaner. Fokus er på de lovrammer, der er styrende for det pædagogiske arbejde. Dag 1 ligger inden Projektet og dag 2 ligger efter projektet som intro til socialpædagogik. Tema Socialpædagogik I dette tema arbejdes der med socialpædagogik, målgruppen er udviklingshæmmede og fokus er på bl.a. livskvalitet, selvbestemmelse, omsorg, seksualitet mm. Afsluttes med et 2 dages projekt, hvor du trækker et tema, som du skal undervise holdet i. Det kunne f.eks. være seksualitet. I dette tema ligger der en ekskursion af 1 dags varighed. Tema Unge og Specialpædagogik I dette tema arbejdes der med udsatte børn og unge, døgninstitution, herberg, enkelte diagnoser som f.eks. ADHD, OCD eller lignende samt SSP-samarbejde. Herunder et projekt af 2 dages varighed hvor der udarbejdes en udstilling om et selvvalgt emne indenfor temaet. Tema Fagidentitet Der arbejdes med fagidentitet og fokus vil være den pædagogiske assistent som professionel omsorgsgiver. Tema Fordybelse I dette tema vælges et interesseområde at fordybe sig i inden for faget. Herunder vil der være repetition efter behov Fagets afslutning De på holdet, som udtrækkes til eksamen, skal til mundligt eksamen, læs yderligere under punktet eksamen på områdefag. De der ikke bliver udtrukket til eksamen, skal afslutte faget med et lille projekt, som indeholder både en praktisk og en teoretisk del, begge dele skal fremvises for holdet og underviseren. Eleven vil få en standpunktskarakter, som bygger på hele forløbet, men også tager hensyn til præstationen i det afsluttende projekt Fagets bidrag til de generelle studiekompetencer Generel studiekompetence Beskrivelse

16 1. Projektorienteret arbejde med udarbejdelse af problemformulering, metodeovervejelser, teoretiske og praktiske perspektiver, analyse og konklusion 2. Faglig læsning og skrivning, med henblik på anvendelse og formidling af viden Via problemorienteret projektarbejde og gruppearbejde, tilegner eleven sig kompetencer udi de ønskede kompetencer. Der bliver lavet projekter af en uges varighed, hvor eleven udarbejder en synopsis. De skal indgå i små og større grupper, i kortere og længere tid. De skal arbejde med at søge viden på forskellige måde og søge at lave et tilfredsstillende produkt, som har deadlines. De skal arbejde i små projekter, hvor det er meget lærerstyret og nogle hvor det er meget elevstyret. Alt sammen skulle gerne afspejle den virkelighed de kommer ud i igen. I gennem hele forløbet bruger vi fagtekster m.m., som skal bidrage til at den enkelte for dannet sin egen teoribase som kan bruges i en praksis som eleven kan videreformidle. Der bliver tilrettelagt aktiviteter, så eleven kan forbedre og udvikle sin formidlingsevne med henblik på praksis. Derudover er deres evne til at formidle pædagogiske tiltag/løsninger/refleksioner over indlært stof i højsædet. 3. Informationssøgning og ITkompetencer IT vil være et dagligt redskab, til søgning af informationer. Vi arbejder med det kritiske syn, på de kilder vi finder og ydermere introduceres i Fronter, Prezi og Powerpoint. Vi arbejder også med anvendelse af bibliotek, for at læse hele værker og ikke kun søge efter brudstykker af viden på Google. Via undervisningen og underviserne skal eleverne i høj grad på selvstændig vis søge ny viden eller kunne indsamle viden på egen hånd, der viser en grad af refleksion og kritisk stillingstagen. 4. Vejledningsparathed (fagligt, 5. Refleksionsevner (fagligt, Der arbejdes relationelt med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetence og fagets mål. Ydermere efterspørges der ansvarlighed fra elevens side, for at opsøge vejledning efter de behov de nu måtte have. Eleven udfordres og stilles til regnskab i forhold til taksonomien. Eleverne udfordres til at reflektere, for at omsætte den teoretiske viden til en fysisk praksis, samt evaluere dette både med sig selv, med sine medstuderende og med underviser. Underviseren sætter derfor sig selv i spil og skaber dermed rum for refleksion. Refleksioner er ligeledes et stort element, fordi de skal

17 kunne trække på deres praksis og hvordan de før har ageret i praksis og hvordan de forestiller sig at kunne agere i fremtiden. 6. Tværfaglig bevidsthed Udover vi selvfølgelig arbejder med en pædagogisk dimension så udforskes også de sociologiske dimensioner og de psykologiske dimensioner, hvor vi skal omsætte begreber til en fysisk kontekst. 7. Mestring af transfer (at kunne overføre viden fra teori til praksis og vice versa) I forhold til undervisningen efterspørger vi et stort element af evne til at lave transfer. Vi trækker meget på deres praksiserfaring og får den i spil i undervisningen Kultur og aktivitet Mål 1) Eleven har indsigt i og færdigheder i at tilrettelægge æstetiske, musiske og praktiske forløb, 2) Eleven kan selvstændigt arbejde med at skabe rammer for leg, oplevelser og aktivitet, som udfordrer barnets, den unges og den voksnes fantasi, kreativitet og alsidige udvikling, 3) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre arbejde målrettet med aktiviteter, som fremmer barnets, den unges og den voksnes medbestemmelse, medansvar, demokratisk forståelse og selvstændighed samt evne til at indgå i forpligtende fællesskaber, 4) Eleven har viden om og forudsætninger for ud fra de pædagogiske lære- og handleplaner samt børnemiljøvurderinger at tilrettelægge aktiviteter og andre pædagogiske tiltag, der med vægt på den enkeltes potentialer, kulturelle baggrund og udtryksformer fremmer den enkeltes udvikling, 5) Eleven kan på grundlag af et kendskab til generelle og lokale aktivitetstilbud samt fælles kulturarv og andre kulturer end dansk indgå i det pædagogiske arbejde og reflektere over hverdagssituationer og aktiviteter, der understøtter kulturel mangfoldighed, 6) Eleven har kendskab til naturfaglige og biologiske problemstillinger for at kunne tilrettelægge aktiviteter for børn, unge og voksne på en måde, der skaber interesse for og lyst til at arbejde med naturfaglige emner, 7) Eleven kan på grundlag af en viden om sammenhængen mellem naturen, økologi og bæredygtighed og deres betydning for vores hverdag tilrettelægge forløb, hvori naturoplevelser og studier af naturen indgår, 8) Eleven kan reflektere kritisk over og anvende medier i det pædagogiske arbejde på

18 grundlag af en viden om digitale mediers betydning for børns, unges og voksnes hverdagsliv og forståelse af verden. 9) Eleven kendskab til metoder og aktiviteter, som den pædagogiske assistent kan anvende til at understøtte børns, unges og voksnes tilegnelse af institutions fastsatte læringsmål, enkeltvis eller i grupper, 10) Eleven har viden om metoder og aktiviteter, der kan støtte brugere med fysiske og psykiske handicap til at have en velfungerende hverdag Beskrivelse I faget Kultur og aktivitet arbejder vi med bogen Kultur og aktivitet, pædagogisk assistent. Vi fordyber os i følgende kapitler: Kultur, Aktiviteter, Sanseintegration, fantasi, kreativitet, lege, æstetik, natur, økologi og bæredygtighed, pædagogiske læreplaner, børnemiljøvurderinger, digitale medier. I faget lægger vi vægt på at der opnås evne til informationssøgning og arbejde med IT, evne til tværfaglig refleksion, samarbejde og evnen til at benytte den opnåede viden i praksis. Undervisningen er til dels præget af individuel kreativ udvikling ligesom evnen til at indgå i forpligtende fællesskaber også vægtes. Læringsmiljøet er præget af dialog og nysgerrighed. Vi arbejder hen imod at alle elever bliver i stand til at indgå i samtaler om, og give respons på egnes og andres kreative udtryk. Vi lægger vægt på at det er en styrke at vi er forskellige, og det fordres at man deltager aktivt og på eget initiativ. Vi har en positiv tilgang til evaluering. Vi har løbende evalueringer, samtaler mm. Under de forskellige temaer. Undervejs i forløbet vil du blive bedømt ud fra de processer du gennemgår og dine faglige reflektioner Overordnede temaer Introduktion til faget 2 dage Her stifter du bekendtskab med dine undervisere, og møder for første gang faget kultur og aktivitet. Fokus er på den pædagogiske assistent som bærer af egen kultur. Sanser 3 dage Der arbejdes med sanser og sanseintegration. I bliver selv udfordret på jeres sanser og jeres viden sættes i relation til forskellige målgrupper. Læreplaner- og aktivitetsplaner 2 dage Du introduceres til lære- og aktivitetsplaner som bliver et gennemgående redskab i din kommende pædagogiske praksis. Leg, fantasi og kreativitet 5 dage Vi fordyber os i begreberne leg, fantasi og kreativitet

19 Praktisk/musisk forløb 7 dage + 2 dages efterbehandling Her arbejdes der med fx med drama, dukketeater, rytmik, sang og dans Efterbehandling kunne være at arbejde med sit eget udtryk i en kreativ og reflekteret form Indtryk, udtryk, aftryk 5 dage Her arbejdes der med begreber og begrebsafklaring, kunst og kulturbesøg, værkstedsarbejde, udstillinger og fremlæggelser. Psykisk sårbare 3 dage Her bliver der stiftet bekendtskab med psykisk sårbare, og K/A fagets muligheder indenfor målgruppen. Vi arbejder med begrebet recovery, forskellige gruppers udsathed og den æstetiske udtryksforms selvterapeutiske indvirkning på mennesket. Unge 3 dage Der arbejdes med målgruppen unge. Vi ser på forskellige ungdomskulturer. Vi arbejder med den pædagogiske assistents rolle og unges udtryksformer fx digitale medier og street art. Digitale medier 5 dage Der arbejdes med digitale medier, film, foto, tablets, computere mm. Her vil du blive introduceret for projektarbejdsformen samt arbejde med problemformulering. Du vil blive introduceret for relevant teori. Natur og bæredygtighed 5 dage Her arbejder vi med ressourcer, natur, bæredygtighed, økologi, naturfænomener og inddragelse af naturens rum Fagets afslutning Faget afsluttes med en eksamen. Hvis du ikke er trukket ud til eksamen arbejder du med en eksamenscase der fremlægges. Sidste dag er der afslutning og evaluering. Evalueringen tager udgangspunkt i dine erfaringer og personlige udvikling under forløbet Fagets bidrag til de generelle studiekompetencer Generel studiekompetence 8. Projektorienteret arbejde med udarbejdelse af problemformulering, metodeovervejelser, teoretiske og praktiske perspektiver, analyse og konklusion 9. Faglig læsning og skrivning, med henblik på anvendelse og formidling af viden 10. Informationssøgning og ITkompetencer 11. Vejledningsparathed (fagligt, Beskrivelse Via problemorienteret projektarbejde, udarbejdelse af egne produkter, fremlæggelser og port folio styrkes elevens generelle studiekompetencer. Eleven præsenteres for relevante artikler og film, der drøftes i forhold til fagets mål. Vi benytter Fronter, Elevplan, Power Point, fotografering, mobiltelefoner, filmredigering, computere og QR-koder. Specifikt introduceres eleverne til Power Point og filmredigering samt brug af mobiltelefon til fagrelevante opgaver. Eleverne modtager både individuel vejledning og vejledning i grupper. Der ud over er det særligt for Kultur og aktivitets

20 12. Refleksionsevner (fagligt, 13.Tværfaglig bevidsthed 14.Mestring af transfer (at kunne overføre viden fra teori til praksis og vice versa) 15.Projektorienteret arbejde med udarbejdelse af problemformulering, metodeovervejelser, teoretiske og praktiske perspektiver, analyse og konklusion fag, at eleverne modtager vejledning i deres kreative udvikling og at eleverne giver hinanden feedback. Eleverne udvikler deres fagidentitet igennem fagsprog, kontinuerlig refleksion over egen praksis og målrettet evaluering. Den sociale refleksionsevne arbejdes der med i såvel gruppe- som klassesammenhæng. Vi lægger vægt på, at der arbejdes sammen med forskelige partnere igennem forløbet. Ligeledes arbejder vi med at skabe et miljø hvor der kan gives og modtages konstruktiv kritik. Kultur og aktivitetsfag er et nøglefag der igennem refleksion arbejder på at eleven bliver i stand til at skabe transfer mellem øvrige fag og praksis. Vores projekter bliver i høj grad afprøvet i praksis og bliver evalueret i undervisningen på den måde skabes rammerne for transfer. Elevens egne produkter evalueres og diskuteres i forhold til anvendelse i praksis. I Kultur og aktivitetsfag arbejder vi projektorienteret med hovedvægt på det at mestre fremlæggelse. Igennem problemformuleringer, kreative produkter og evaluering opnår eleverne denne kompetence Bevægelse og idræt Mål 1. Eleven har viden om betydningen af kropslig udfoldelse for at kunne igangsætte og skabe interesse for fysiske aktiviteter hos børn, unge og voksne, 2. Eleven kan planlægge, gennemføre og evaluere fysiske inkluderende aktiviteter, der giver alle børn, unge og voksne mulighed for at deltage og engagere sig, uanset fysiske, psykiske og sociale funktionsevne, 3. Eleven kan arbejde med kropsbevidsthed som udviklingsredskab for børn, unge og voksne på grundlag af viden om samspillet mellem kroppens udvikling og den psykiske og sociale udvikling, 4. Eleven har viden om de sociale og fysiske udviklingstrin hos børn, unge og voksne for at kunne planlægge og igangsætte aktiviteter, der tager højde for de udviklingstrin den enkelte eller gruppen befinder sig på i forhold til konkurrence, motivation, samarbejde og leg, 5. Eleven kan motivere til bevægelse og idræt hos børn, unge og voksne blandt andet gennem leg og dialog,

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for Grundfag Mål for Bundne uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for Grundfag Mål for Bundne uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for Grundfag Mål for Bundne uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2016 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Undervisningsplan for Den Pædagogiske Assistentuddannelse

Undervisningsplan for Den Pædagogiske Assistentuddannelse Undervisningsplan for Den Pædagogiske Assistentuddannelse Gældende fra uge 4 2012 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Undervisningsplan for Den Pædagogiske Assistentuddannelse

Undervisningsplan for Den Pædagogiske Assistentuddannelse Undervisningsplan for Den Pædagogiske Assistentuddannelse Gældende fra uge 4 2013 Indsat bedømmelseskriterium juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling Gør VIA tanke University til handling College VIA University College Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling VIA University College VIA

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Pædagogisk Assistentuddannelse

UDDANNELSESBOG. Pædagogisk Assistentuddannelse UDDANNELSESBOG Pædagogisk Assistentuddannelse Brøndby Møllevej 4 2605 Brøndby Tlf.: 43 22 60 60 E-mail: fælles@socuc.dk Ved sygemelding: Sygemeldingen skal meldes inden kl. 10.00 på telefon: 43 22 60 60

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Skoleperiode 1 = 7 uger

Skoleperiode 1 = 7 uger Side: Side 1 af 11 5.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN Skoleperiode 1 = 7 uger Velkomst Fronter Godskrivning/PIU Praktik Brandøvelse Mentorordning Motion Hvorfor fysisk aktivitet Muligheder

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION... 10 REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS...

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle i 27 Mål 1-6 uddannelsen Betydningen af

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 20 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og Læring (ca. 1 uge/7 dage) Der gives introduktion til: Arbejdsområdet / faget som Social- og Sundhedsassistent

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR PÆDAGOGISKE ASSISTENTER

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR PÆDAGOGISKE ASSISTENTER LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GÆLDENDE FRA AUGUST 10 03-12-2010Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 GENERELT FOR SKOLEN 4 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 6 1.2

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Undervisningsplan for. den pædagogiske assistentuddannelse. ved. Randers Social- og Sundhedsskole

Undervisningsplan for. den pædagogiske assistentuddannelse. ved. Randers Social- og Sundhedsskole Undervisningsplan for den pædagogiske assistentuddannelse ved Randers Social- og Sundhedsskole Gældende fra november 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Randers Social- og Sundhedsskole... 4 1.1 Praktiske oplysninger

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 2

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 2 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Modulbeskrivelse Trin 2 Gældende for hold optaget fra oktober 2010 Tilrettet juli 2011 Modulbeskrivelse Trin 2: Social- og sundhedsassistent Modulernes

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Overgangsordning... 2 Undervisningen... 3 Undervisnings-

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: VEGA Adresse: Godhavnsvej 2 B 3220 Tisvilde Tlf.: 72 49 92 10 E-mailadresse: acril@gribskov.dk Hjemmesideadresse: www.vega-vega.dk Åbningstider:

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Den pædagogiske assistentuddannelse GF 2 PAU

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Den pædagogiske assistentuddannelse GF 2 PAU Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Den pædagogiske assistentuddannelse GF 2 PAU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Beskrivelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Den Pædagogiske Assistentuddannelse Ikrafttrædelse august 2012 Udgave: s Undervisningsplan for pædagogisk assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere