IIndholdsfortegnelse TVP 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IIndholdsfortegnelse TVP 13"

Transkript

1 TVP12

2 TVP 13 IIndholdsfortegnelse 1 Opbygning og funktion Navn på hver enkelt komponent Vejledning inden brug Beskrivelse af fjernbetjeningen Anvendelse af fjernbetjeningen Betjeningsvejledning Udskiftning af batterier Installation af udendørsenhed Brugsanvisning Installation Installationssted Elinstallation Jordingskrav Diagram over installationsmål Installation af indvendig enhed Installation af udvendig enhed Udførelse af test og kontrol efter installation Pleje og vedligeholdelse Fejlfinding

3 Dansk Opbygning og funktion 1.1 Navn på hver enkelt komponent Indvendig enhed Luft ind Luft ud Udvendig enhed Luft ind 1 Strømstik 2 Modtager 3 Front panel 4 Filter 5 Luftspjæld 6 Vægrør 7 Bindebånd 8 Tilslutningsledning 9 Drænrør 10 Fjernbetjening Luft ud 3

4 TVP12 Vejledning inden brug Advarsel Strømstikket skal sidde godt fast. Ellers er der risiko for elektrisk stød eller brand. Træk ikke strømstikket ud, når enheden kører. Der er risiko for elektrisk stød eller brand. Undlad at ødelægge strømkablet eller anvende forlængerledning. Der er risiko for elektrisk stød eller brand. Undlad at anvende længere strømkabler, og del ikke stikkontakt med andet elektrisk udstyr. Ellers er der risiko for elektrisk stød eller brand. Betjen ikke klimaanlæg get med våde hænder. Ellers er der risiko for elektrisk stød. Stik ikke hænderne ind i luftindsugnings- eller udblæsnings kanalerne. Det kan være farligt. Ret ikke den kolde luft mod kroppen i længere tid. Det kan medføre helbredsproblemer. Hvis du opdager noget unormalt (som f.eks. en brændt lugt eller røg), skal du slukke for strømmen og kontakte servicecentret. Hvis problemet fortsætter, kan der opstå skader, elektrisk stød eller brand. Sluk for strømmen. Forsøg ikke at reparere klimaanlægget selv. Forkert reparation vil medføre elektrisk stød eller brand, så kontakt servicecentret ved behov for reparation. 4

5 Dansk Advarsel Jord: Der skal være forbindelse til jord! Jordledningen skal være forbundet med det særlige udstyr. Hvis ikke, skal du bede autoriseret personale om udføre installation. Desuden må jordkablet ikke sluttes til gasledningen, vandledningen, afløbsledningen eller andre forkerte steder. Sørg for at trække strømstikket ud, hvis anlæg get ikke skal bruges i læn gere tid. Ved rengøring skal anlæg get standses og der skal slukkes for strømtil førslen. Ellers er der risiko for elektrisk stød eller skader. Træk ikke i strøm kablet, når strømstikket skal træk kes ud. Der kan opstå brand. Placér ikke en rumopvarmer i nærheden af klimaanlægget. Luftstrøm fra klimaanlægget kan medføre dårlig forbrænding for rumopvarmeren. Sørg for at brændbar spray har en afstand på mindst 1 m til enheden. Der kan opstå brand eller eksplo sion. Vær opmærksom på, om det installerede underlag er sikkert nok. Hvis det er i stykker, kan det føre til, at enheden falder ned, hvilket kan forårsage tilskadekomst. Kravl ikke op på den udvendige enhed, og undlad at placere noget oven på den. Det kan være farligt, hvis den udvendige enhed falder ned. Undlad at blokere indsugnings- og udblæsningskanalerne på både den indvendige og udvendige enhed. Det kan nedsætte klimaanlæggets kapacitet eller medføre fejlfunktion. 5

6 TVP12 Vælg den mest hensigtsmæssige temperatur. Derved undgås unødvendigt spild af elektricitet. Luftstrømmens retning kan justeres efter behov. Justér den lodrette luftstrøm under drift ved at tilpasse spjældene til op/ned-indstilling. Tag derefter fat i de to ender til højre og venstre spjæld for at indstille den vandrette luftstrøm. Lad ikke døre og vinduer stå åbne i længere tid, når klimaanlægget kører. Klimaanlæggets kapacitet kan blive forringet. Lad ikke luften blæse direkte på dyr eller planter. Det kan påvirke dem i negativ retning. Vand, der sprøjter på klimaan lægget, kan medføre elektrisk stød eller fejlfunktion. Strømkablet til dette klimaanlæg passer til en type X-forbindelse, undgå venligst at skære strømkabler og styreledninger over eller at beskadige dem. Hvis de er beskadiget, skal de udskiftes af kvalificeret personale. Klimaanlægget skal anvendes med stabil spænding mellem V 1 ph. I modsat fald vil kompressoren vibrere kraftigt, hvilket vil beskadige kølesystemet. Anvend ikke klimaanlægget til andre formål, som f.eks. at tørre tøj, tilberede mad osv. 6

7 Dansk 1.3 Beskrivelse af fjernbetjeningen Signalsender Bemærk: Sørg for, at der ikke findes forhindringer mellem modtager og fjernbetjening. Fjernbetjeningen må ikke tabes eller smides med; væske må ikke trænge ind i fjernbetjeningen, og den må ikke anbringes under direkte sollys eller på steder, hvor det er meget varmt. Fjernbetjening : ON/OFF knappen Et tryk på denne knap vil tænde for enheden. Tryk én gang mere, så slukkes enheden. Sleep funktion annulleres, når enheden slukkes. MODE: MODE knappen Med et tryk på denne knap kan du vælge imellem Auto, Cool, Dry, Fan og Heat. Auto mode er valgt som standard, når der er tændt for enheden. I Auto mode vises temperaturen ikke. I Heat mode er den indledende værdi 28 C (82 F). I andre indstillinger er den indledende værdi 25 C (77 F). AUTO (AUTOMATISK) COOL (AFKØLING) DRY (TØRRING) FAN (VENTILATOR) HEAT (VARME) (Kun for afkølings- og opvarmningsenhed) SLEEP: SLEEP knappen Med et tryk på denne knap kan du vælge Sleep On og Sleep Off. Når der er tændt for enheden, er Sleep Off valgt som standardindstilling. Når der slukkes for enheden, annulleres Sleep funktionen. Efter indstilling af Sleep funktionen, vises Sleep signalet. I denne mode kan timerens tidsindstilling justeres. Denne funktion er ikke tilgængelig i Fan og Auto mode. Hvis SAVE mode er valgt, vil et tryk på denne knap ikke ændre enheden til SLEEP mode. Hvis du ønsker at anvende SLEEP mode, skal du fravælge SAVE mode. FAN: FAN knappen Med et tryk på denne knap kan du vælge Auto, Low, Middle, og High hastighed [Automatisk, Lav, Mellem og Høj]. Når der er tændt for enheden, er Auto ventilationshastighed valgt som standardindstilling. I Blow [Udblæsning] mode kan der kun vælges Low ventilationshastighed. 7

8 TVP12 Low fan [Lav ventilation] Middle fan [Mellem ventilation] High fan [Høj ventilation] CLOCK [UR]: CLOCK knappen Med et tryk på denne knap kan uret indstilles med signal, blink og display. Værdien kan justeres i løbet af 5 sekunder ved at trykke på + eller - knappen. Hvis du fortsat trykker på denne knap i 2 sekunder ovenfor hver 0,5 sekund, vil værdien af en tiendedel af et minut blive forøget med 1. Mens displayet blinker, kan du trykke på Clock knappen eller Confirm [Bekræft] knappen. Dette får signalet til konstant at blive fremvist, hvilket viser den valgte indstilling. Når der tændes for enheden, vil der som standardindstilling stå 12:00, og signal vil blive fremvist. Hvis displayet fremviser signal, er den tid, der vises urets værdi, ellers er det Timer værdi. TEMP: TEMP knappen Et tryk på denne knap kan indstille og vælge: Indstilling af temperatur (fremvisning af værelser), indendørstemperatur (fremvisning af indendørstemperatur), udendørstemperatur (fremvisning af udendørstemperatur). Hvis der ikke kan fremvises nogen udendørstemperatur, fremvises original displaystatus samt følgende: Intet signal. Bemærk: Når denne knap betjenes, fremvises den indstillede temperatur altid på den trådløse fjernbetjening. 1.4 Anvendelse af fjernbetjeningen Denne trådløse fjernbetjening er universal og kan anvendes til mange enheder. Nogle knapper på denne fjernbetjening, som ikke er tilgængelige for denne enhed, vil ikke blive beskrevet nedenfor. BLOW: BLOW knappen [Udblæsning] Med et tryk på denne knap kan du indstille Blow On og Blow Off [Udblæsning til og fra]. I Cool og Dry mode skal du trykke én gang på denne knap. Dette får displayet til at vise ikonet Blow, hvorved Blow aktiveres. Når du trykker én gang til på denne knap, skjules Blow ikonet på dette tidspunkt, og der slukkes for Blow. Når der tændes for enheden, er standardindstillingen Blow Off. Hvis du betjener ON/OFF knappen og ændrer mode til Cool eller Dry, vil status for Blow forblive i sin oprindelige position. Hvis der ikke er tændt for enheden, kan du kun indstille og sende signal for Blow off. Denne funktion er ikke tilgængelig i Auto, Fan og Heat mode, hvor der ikke fremvises noget Blow signal. TURBO: TURBO knappen I Cool eller Heat mode kan et tryk på denne knap tænde eller slukke for Turbo funktionen. Når der er tændt for Turbo funktionen, vil signalet Turbo blive vist. Signalet vil automatisk blive annulleret, hvis du ændrer på mode eller ventilationshastighed. 8

9 Dansk Hvis du har valgt SAVE mode, vil et tryk på denne knap ikke få enheden til at ændre mode, når den er i TURBO mode. Hvis du ønsker at bruge TURBO mode, skal du fravælge SAVE mode. +: + knappen Forudindstillet temperatur kan forøges. Med et tryk på denne knap kan temperaturen indstilles. Hold denne knap nede i to sekunder for hurtigt at ændre det relative indhold. Slip dernæst knappen og send besked om, at C ( F) signalet skal vises hele tiden. Justering af temperatur er ikke tilgængelig i Auto mode, men besked kan sendes ved at trykke på denne knap. Indstilling for Celcius: 16-30; for Fahrenheit : - knappen Forudindstillet temperatur kan mindskes. Med et tryk på denne knap kan temperaturen indstilles. Hold denne knap nede i to sekunder for hurtigt at ændre det relative indhold. Slip dernæst knappen og send besked om, at C ( F) signalet skal vises hele tiden. Justering af temperatur er ikke tilgængelig i Auto mode, men besked kan sendes ved at trykke på denne knap. LIGHT (LYS): LIGHT knappen Et tryk på denne knap i On eller Off status kan indstille Light On og Light Off. Når der er tændt for enheden, er standardindstillingen Light On. SAVE (SPARE): SAVE knappen (8 C opvarmning / 30 C kølefunktion) Denne knap fungerer kun i COOL og HEAT mode. Med et tryk på denne knap kan du vælge SAVE mode. Temperaturindstilling og ventilationshastighed kan ikke ændres i SAVE mode, og fjernbetjeningen viser. I denne mode viser fjernbetjeningen temperatur og ventilationshastighed, men værdien er den originale status, og de kan ændres. Tryk én gang til på denne knap for at forlade denne mode. : KNAP FOR VINKEL OP OG NED Tryk på denne knap for at indstille enhedens vinkel, som ændres som vist nedenfor: Denne fjernbetjening er universel. Hvis den modtager tre slags af den følgende status, forbliver vinklen, som den oprindeligt var. 9

10 TVP12 Hvis luftspjældet stoppes, mens det bevæger sig op og ned, vil det forblive i sin nuværende position. Angiver, at luftspjældet svinger frem og tilbage blandt fem positioner som vist på figuren. TIMER ON: TIMER ON knappen Indstilling for Timer On: Signal ON vil blinke sammen med displayet, signal vil blive skjult, den numeriske sektion vil blive timeren på indstillingsstatus. Mens displayet blinker i 5 sekunder, kan du ved at trykke på + eller - knappen justere tidsværdien i den numeriske sektion. Med hvert enkelt tryk på knappen vil værdien blive forøget eller mindsket med 1 minut. Hold + eller - knappen nede, 2 sekunder senere skifter timeren hurtigt på følgende måde: I løbet af de første 2,5 sekunder skifter cifrene efter minutintervallet, dernæst det næste ciffer osv. Tryk på Timer knappen i løbet af de 5 sekunder, hvor displayet blinker. Dette gemmer indstillingen. Når Timer On er blevet indstillet, vil et nyt tryk på Timer knappen annullere indstillingen. Justér venligst uret til korrekt tid før indstilling af Timer. TIMER OFF: TIMER OFF KNAPPEN Tryk én gang på denne knap for at komme ind til indstillingerne for TIMER OFF. Dette får TIMER OFF ikonet til at blinke. Indstillingsmetoden er den samme som for TIMER ON. : HEALTH [SUNDHED] knappen Med et tryk på denne knap kan du vælge Health On eller Health Off. Når der tændes for enheden, er Health On valgt som standardindstilling. I FEEL [JEG FØLER]: I FEEL knappen Tryk én gang for at tænde for I FEEL funktionen. Dernæst vil figuren I FEEL blive vist, og efter ethvert tryk på en anden funktionsknap vil der hver 200ms blive sendt I FEEL én gang. Efter start af denne funktion vil fjernbetjeningen sende temperatur til hovedenheden hver 10. minut. Når du trykker på denne knap igen, slukkes der for denne funktion. 1.5 Betjeningsvejledning Generel betjening 1. Når du har tændt for enheden vil er tryk på ON/OFF knappen starte enheden ( Bemærk: Når der er slukket for enheden, vil luftspjældet lukke automatisk.) 2. Tryk på MODE knappen, vælg ønsket MODE eller tryk på COOL eller HEAT for at få adgang til direkte betjening. 10

11 Dansk 3. Tryk på + eller - knappen for at indstille den ønskede temperatur ( det er unødvendigt at indstille temperaturen i AUTO mode.) 4. Et tryk på FAN knappen kan indstille ventilatorens hastighed. Du kan vælge imellem AUTO FAN, LOW, MID og HIGH. 5. Tryk på knappen for at vælge vinklen på enheden Andre funktioner 1. Tryk på SLEEP knappen for at indstille SLEEP. 2. Et tryk på TIMER ON og TIMER OFF kan indstille den planlagte TIMER ON eller TIMER OFF. 3. Tryk på LIGHT knappen for at kontrollere, om der er lys i displayet på enheden (denne funktion er ikke tilgængelig for alle enheder) 4. Tryk på TURBO knappen for at starte eller stoppe TURBO funktionen. Specielle funktioner Om BLOW funktionen Denne funktion angiver, at fugt på indendørsenhedens fordamper vil blive blæst ud, når enheden stoppes for at undgå skimmelsvamp. 1. Når Blow funktionen er sat til: Efter slukning af enheden ved at trykke på ON/OFF knappen vil indendørsventilatoren fortsætte med at køre i ca. 10 min. ved lav hastighed. I denne periode skal du trykke på Blow knappen for at stoppe indendørsventilatoren direkte. 2. Når Blow funktionen er slået fra: Efter slukning af enheden ved at trykke på ON/OFF knappen vil hele enheden slukkes direkte. Om AUTO RUN [AUTOMATISK] Når AUTO RUN mode vælges, vil den indstillede temperatur ikke vises på LCD displayet. Enheden vil i overensstemmelse med værelsestemperaturen automatisk vælge den mest velegnede mode, så omgivelserne føles behagelige. Om SPARE funktionen (8 C opvarmning / 30 C kølefunktion) Denne funktion er kun tilgængelig i COOL mode og i HEAT mode. I COOL mode viser indendørsenheden 30, og i HEAT mode viser den 8. Om TURBO funktionen Hvis du starter denne funktion, vil enheden køre med ekstra høj ventilationshastighed for at afkøle eller opvarme rummet hurtigt, så omgivelsestemperaturen når den forudindstillede temperatur så hurtigt som muligt. 11

12 TVP12 Om lås Tryk på + og - knapperne samtidig for at låse tastaturet og for at låse det op. Hvis fjernbetjeningen er låst, vises ikonet derpå. I så tilfælde vil ikonet blinke tre gange, hvis der trykkes på en knap. Hvis tastaturet er ulåst, vil ikonet forsvinde. Om vinkel op og ned 1. Hvis du trykker på vinkel op og ned knappen i mere end 2 sekunder, vil hovedenheden svinge frem og tilbage oppefra og ned. Når du slipper knappen, vil enheden holde op med at svinge, og den position, luftspjældet befinder sig i, vil blive fastholdt med det samme. 2. Hvis der i mode vinkel op og ned, når der skiftes status fra off til, trykkes på denne knap igen 2 sekunder senere, vil status skifte til off status med det samme; hvis der trykkes på denne knap igen i løbet af 2 sekunder, vil ændringen af vinklen også afhænge af den ovenfor angivne cirkulationssekvens. Om ny afrimningsfunktion Denne angiver: Efter start af denne funktion via fjernbetjeningen, når enheden har været i afrimningsstatus, hvis du så slukker for enheden via fjernbetjening, vil enheden ikke holde op med at afrime, før den er færdig. Hvis du ændrer indstillingsmode med fjernbetjeningen, vil den funktion, som sidst er indstillet, ikke blive udført, før afrimningen er færdig. Betjening af denne funktion on eller off: Hvis fjernbetjening er i off status, skal du trykke samtidig på mode og blow knapperne for at vælge eller annullere denne nye funktion. Hvis enheden er i afrimningsmode, vil fjernbetjeningen vise H1. Hvis du skifter til Heat mode, vil fjernbetjeningen vise H1, som vil blinke i 5 sekunder. Tryk nu på +/- knappen, H1 vil forsvinde, og den indstillede temperatur vil blive vist. Når du har tændt for fjernbetjeningen, vil den nye afrimningsfunktion som standard være lukket. 1.6 Udskiftning af batterier 1. Tryk let på i pilens retning for at åbne batteridækslet på den trådløse fjernbetjening. (Som vist på tegningen). 2. Tag de gamle batterier ud. (Som vist på tegningen) 3. Sæt to nye AAA 1.5V batterier i. Vær opmærksom på polerne. (Som vist på tegningen) 4. Sæt batteridækslet på igen. (Som vist på tegningen) 12

13 Dansk BEMÆRK: 1. Når du udskifter batterierne, må du ikke anvende de gamle eller forskellige batterier, da dette kan være skyld i, at den trådløse fjernbetjening ikke fungerer. 2. Hvis den trådløse fjernbetjening ikke skal anvendes i en længere periode, skal batterierne tages ud. Lad heller ikke lækkende væske beskadige den trådløse fjernbetjening. 3. Betjeningen skal foregå inden for dens modtagerradius. 4. Den skal anbringes 1 meter væk fra TV og stereolyd. 5. Hvis den trådløse fjernbetjening ikke fungerer normalt, skal batterierne tages ud og sættes igen efter 30 sekunder. Hvis den stadig ikke fungerer normalt, skal de udskiftes. 1.7 Installation af udendørsenhed Undersøgelse af eventuel lækage Anvend sæbevand eller en lækagemåler til at tjekke for en eventuel lækage. Tjek her på indendørsenhed Tjek her på indendørsenhed Dræning af udendørs kondensvand (kun type med varmepumpe) Når enheden opvarmer, kan kondensvandet og afrimningsvandet drænes gennem drænhullet. Installation: Installér det udendørsdræn i hullet i bunden (Ø 25) og før drænslangen igennem, så affaldsvandet, som samles i udendørsenheden, kan drænes. Bunden Udendørsdræn 13

14 TVP Brugsanvisning Standardbetjening: 1. Slut enheden til strømforsyningen og buzzeren vil afgive den ønskede lyd, symbolerne på skærmen til den indvendige enhed vil blive vist. Efter et par sekunder, vil alle visninger bortset fra Power/Run (tænd/start-knappen) blive afsluttet. I mellemtiden er Power/Run-signalet rødt, og klimaanlægget venter på at starte. (NB: Når først klimaanlægget er sluttet til strømmen eller modtager et signal fra fjernbetjeningen, vil buzzeren afgive den ønskede lyd.) 2. Tryk på ON/OFF-knappen, Power/Run (tændt/start) signalet er grønt og viser den aktive funktion (afkøling, opvarmning, tørring) og setppunkts temperatur, når klimaanlægget starter op. (NB: Hvis du indstiller funktionen på SLEEP eller sluk LYS, vil alle visninger blive afsluttet på nær Power/Run-signalet). 3. Tryk på MODE-knappen for at vælge ønsket funktion. 4. Tryk på SWING-knappen for at dreje automatisk, og tryk på den igen for at stoppe. 5. Tryk på FAN-knappen (ventilator) for at indstille ønsket ventilatorhastighed. 6. Tryk på TEMP-knappen for at indstille ønsket temperatur. Den valgte betjening: 7. Tryk på SLEEP-knappen for at indstille dvalefunktionen. 8. Tryk på TIMER-knappen og H-UP/H-DN-knappen for at indstille ON TIME eller OFF TIME. NB: Under AUTO-funktionen vil enheden automatisk tilpasse sin funktion til ændringerne i rummets temperatur. Interval for arbejdstemperatur: Indvendig side tør-/vådtemperatur ( C) Udvendig side tør-/vådtemperatur ( C) Maksimal afkøling 32/23 43/26 Minimal afkøling 21/15 21/- Maksimal opvarmning 27/- 24/18 Minimal opvarmning 20/- -5/-6 14

15 Dansk Installation 2.1 Installationssted Indvendig enhed 1. Ind- og udsugning må ikke tildækkes. Udblæsningsluften skal kunne nå alle områder af lokalet. 2. Installér enheden et sted, hvor kondensvandet let kan afledes fra, og som gør det nemt at etablere forbindelse med den udvendige enhed. 3. Undgå steder med varmekilder, damp eller brændbar gas. 4. Installér enheden et sted, som er stærkt nok til at modstå enhedens fulde vægt og vibration. 5. Sørg for, at der er plads nok omkring enheden til at udføre rutinemæssig vedligeholdelse. Højden på det installerede sted skal befinde sig mindst 2,3 m over gulvet. 6. Installér enheden et sted, hvor der er en afstand på mindst 1 m til andet elektrisk udstyr som f.eks. fjernsyn, radio osv. 7. Vælg et installationssted, hvor det er nemt at komme til at fjerne og rengøre filtret. 8. Sørg for at installationen er i overensstemmelse med diagrammet over installationsmål. 9. Anvend ikke enheden i umiddelbar nærhed af en vask, et badekar, en bruser eller en swimmingpool. 10. Stikket skal være tilgængeligt, når udstyret er sat op. Udvendig enhed 1. Vælg et sted til placering, hvorfra støj og udstrømmende luft fra enheden ikke forstyrrer naboer. 2. Vælg et sted, hvor der er tilstrækkelig ventilation. 3. Ind- og udsugning må ikke være tildækkket. 4. Installationsstedet skal kunne modstå den fulde vægt og vibration fra den udvendige enhed og tillade sikker installation. 5. Der må ikke være risiko for udslip af brandbar eller ætsende gas. 6. Sørg for at installationen er i overensstemmelse med diagrammet over installationsmål. 15

16 TVP Elinstallation 1. Alle former for elinstallation skal overholde gældende bestemmelser. 2. Mærkespændingen og det bindende kredsløb skal anvendes. Tværsnittet på strømkablet skal være tilstrækkeligt stort. 3. Undlad at trække kraftigt i strømkablet. 4. Klimaanlægget skal være tilsluttet jord! Jordledningen skal være tilsluttet bygningens særlige udstyr og installationen skal udføres af kvalificeret personale. I faste kredsløb skal der være fejlstrømsafbryder med tilstrækkelig strømkapacitet og luftafbryder med tilstrækkelig afstand. Luftafbryder (termisk-magnetisk afbryder) kan beskytte det korte kredsløb mod overbelastning. 2.3 Jordingskrav 5. Klimaanlægget er klasse I-udstyr, så der kræves sikker forbindelse til jord. 6. De gul/grønne ledninger i klimaanlægget er jordledninger og kan ikke anvendes til andre formål. De må ikke kobles fra eller fastspændes vha. selvskærende skrue. da der ellers er risiko for elektrisk stød. 7. Jordingsmodstanden skal være i overensstemmelse den gældende IEC-standard. 8. Brugerens strømforsyning skal være tilsluttet jord. Desuden kan jordledningen ikke tilsluttes følgende steder: 16

17 Afstand til væggen Dansk 2.4 Diagram over installationsmål VIGTIGT! - Installation skal foretages af uddannet og kvalificeret servicepersonale, som er fortroligt med denne brugsanvisning. - Kontakt servicecentret inden installering for at undgå fejlfunktion på grund af uprofessionel installering. - Når du løfter eller flytter enheden, skal du vejledes af uddannet og kvalificeret personale. Afstand til toppen 50 cm eller mere Luftindtagningssiden 30 cm eller mere Afstand til væggen 30 cm eller mere 50 cm eller mere 200 cm eller mere

18 TVP Installation af indvendig enhed Installation af bagpanel 1. Placér altid bagpanelet vandret. Da udmundingen på afløbsrøret sidder i venstre side, er det bedre at placere denne side en anelse længere nede. 2. Fastgør bagpanelet på det valgte sted med skruerne leveret sammen med enheden. 3. Sørg for, at bagpanelet er fastgjort tilstrækkeligt godt til at kunne modstå vægten af en person på 60 kg. Vægten skal desuden være jævnt fordelt mellem skruerne. Installation af rørhul 1. Lav rørhullet (Ø50) i væggen på en sådan måde, at den udvendige side hælder lidt i forhold til den indvendige side. (Vist i fig. 1) 2. Montér muffen til rørhullet i hullet for at forhindre at tilslutningsrør og ledninger ødelægges, når de trækkes igennem hullet. Installation af afløbsslangen 1. For at sikre et optimalt afløb skal afløbsslangen anbringes, så den hælder nedad. 2. Undlad at sno eller bøje afløbsslangen og at oversvømme udmundingen på den med vand. 3. Det udvendige stykke af afløbsrøret skal omvikles med isoleringsmateriale. NB: - Forbind først forbindelsesrørene med den indvendige enhed og derefter med den udvendige enhed. - Bøj tilslutningsrørene forsigtigt, da rørene ellers vil kunne blive ødelagt. - Hvis tilspændingsmomentet er for kraftigt, når boltene strammes, vil der opstå lækage. Elinstallation 1. Åbn overfladepanelet. 2. Fjern den fastspændte skrue fra afdækningen til elinstallationen, som vist i højre side. 3. Træk strømkablet fra bagsiden af den indvendige enhed, og træk det frem mod forsiden igennem installationshullet for at tilslutte det. 18

19 Dansk 4. Hvordan ledningen skal tilsluttes ses på fig. (3). Vælg det tilslutningsbillede (fig. 3.1 eller fig. 3.2), som passer til den pågældende model. Stram derefter tilslutningskablet med ledningsklemmen. 5. Montér afdækningen til installationen igen, og stram skruen. 6. Luk overfladepanelet igen. Fig. 3.1 gælder for følgende modeller: GWHDO9A3NK3CA GWHD09BANK3A1A GWHD09A3NK3DC GWHD09BANK3A1B GWHD09A3NK3DD GWHD09BANK3A1C GWHD12A6NK3DC GWHD12BBNK3A1B GWHD12A6NK3DD GWHD12BBNK3A1C GWHD09A3NK3CD Fig. 3.2 gælder for følgende modeller: GWHD12A6NK3CA GWHD12BANK3A1A 19

20 TVP12 Installation af indvendig enhed 1. Når rør eller ledninger skal trækkes fra venstre eller højre side af den indvendige enhed, er det nødvendigt at afskære resterne på kabinettet (vist i fig. 4, (a), (b) og (c)). (1) Skær kun rest 1 af, når ledningerne trækkes. (2) Skær rest 1 og rest 2 (eller rest 1, rest 2 og rest 3) af, når der både trækkes elledninger og rør. (1), (2) og (3) i fig. 4 er den anbefalede rørføring. 2. Saml rør og ledninger, og træk dem igennem hullerne efter resterne (vist i fig.5). 3. Hæng monteringsåbningerne på den indvendige enhed på de øverste tapper på bagpanelet, og tjek om enheden sidder godt nok fast. 4. Højden på det installerede sted skal befinde sig mindst 2,3 m over gulvet. 20

21 Dansk 2.6 Installation af udvendig enhed (kun til I og II) Installation af forbindelsesrøret 1. Justér midten af rørtragten i forhold til den relevante ventil. 2. Skru bolten i med hånden, og stram derefter bolten med en skruenøgle og momentnøgle i henhold til figuren til højre. Tabel over tilspændingsmoment Diameter på sekskantmøtrik (mm) Elinstallation 1. Afmontér det store greb. 2. Fjern ledningsklemmen, og tilslut enden af strømkablet til ledningsterminalpanelet med skruerne. Sørg for, at ledningstilslutningen passer sammen med tilslutningen på den indvendige enhed. 3. Fastgør ledningerne med ledningsklemmen. Til varmepumpetypen skal de relevante interfaces på to kontrolkabler samles. 4. Sørg for at sikre, at installationen er blevet forbundet sikkert. 5. Montér det store greb igen. Tilspændingsmoment (N m) Ø 6 15~206 Ø 9,52 31~35 Ø 12 50~55 NB: 1. Forkert forbindelse af ledninger vil medføre elektrisk fejlfunktion. 2. Undlad at trække i ledningen, når den fastgøres med ledningsklemmen. 21

22 TVP12 Luftudladning og lækagetest 1. Fjern boltene fra påfyldningsenden til gasventilen. 2. Forbind påfyldningsslangen i midten med vakuumpumpen, derefter skal enden på lavtrykket (Lo) forbindes med påfyldningsenden på gasventilen. (Vist i fig. 7) 3. Åbn vakuumpumpen for tømning. Når multimetret viser 1 bar, skal Lo grebet til manifoldventilen strammes helt og tømningen skal standses. Hold det længere end 15 minutter for at sikre, at trykket er konstant. 4. Fjern beskyttelseshætterne til gas- og væskeventilen. 5. Løsn kablet til væskeventilen med sekskantet skruenøgle, indtil trykket overstiger 0 bar. 6. Fjern påfyldningsslangen fra påfyldningsenden til gasventilen, og skru påfyldningsboltene af påfyldningsenden. 7. Åbn propperne til gas- og væske- ventilen fuldstændigt vha. den sekskantede skruenøgle. 8. Stram beskyttelseshætterne fra gas- og væskeventilen, og kontrollér derefter, hvorvidt der er lækage. 22

23 Dansk Installation af hurtig konnektor (kun til III) 1. Skru bolten ud, som pilen peger på Pres det store greb nedad, og tag det af Åbn tætningspladen til den hurtige konnektor. (han) Retningsstift Tætningsplade 4. Træk tætningsmuffen indad i pilens retning. 4. Tætningsmuffe 5. Sæt den hurtige konnektor (han) ind i den anden hurtige konnektor (hun), tryk den i bund, og justér tætningsmuffen samtidigt. NB: Retningsstift vender nedad Drej tætningspladen, og pres den i bund. NB: Tætningspladen kan ikke presses ind i den rigtige position, hvis tætningsmuffen ikke er justeret fuldstændigt. 6. Tætningsplade 7. Etablér forbindelse til installationsterminalen og ledningsforbindelsen på terminalpanelet, installér ledningsklemmen og pres forbindelsesledningen godt fast. 7. Ledningsklemme Forbindelsesterminal 8. Montér stort greb 23

24 TVP12 elektrisk varmebånd (kun til II og III) Hvis der sker fejlfunktion på sensoren for udendørstemperatur, holder begge elektriske varmebånd op med at virke, ellers fungerer den på følgende måde: Hvis udendørstemperaturen = -5 og kompressoren ikke er startet, begynder kompressoren til det elektriske varmebælte at arbejde; hvis kompressoren er startet eller kompressoren ikke starter, men udendørstemperatur >-2, virker det elektriske varmebælte ikke. Kompressoren starter ikke og -5< udendørstemperatur =-2, bevarer kompressoren til det elektriske varmebælte sin oprindelige tilstand. Hvis udendørstemperatur = 3, arbejder kondensatoren til det elektrisk varmebælte; Men hvis kondensatoren til det elektriske udendørstemperatur >6 arbejder varmebælte ikke. 3 < udendørstemperatur = 6, kondensator til elektrisk varmebælte vil bevare sin oprindelige tilstand. Elektrisk varmebånd 24

25 Dansk 2.7 Udførelse af test og kontrol efter installation Inden udførelse af test (1) Slå ikke strømmen til, før installationen er færdigudført. (2) Ledningerne skal være forbundet korrekt og sikkert. (3) Afskæringsventilerne til forbindelsesrørene skal være åbne. (4) Alle former for urenheder, så som spildmaterialer og trævler, skal fjernes fra enheden. Metode til udførelse af test (1) Slå strømmen til, og tryk på "ON/OFF"-knappen på fjernbetjeningen for at starte klimaanlægget. (2) Tryk på "MODE"-knappen, og kontrollér, at funktionerne COOL, HEAT, SWING osv. virker. (3) Hvis fjernbetjeningen bliver væk, kan anlægget betjenes i nøddrift på følgende måde med en kuglepen eller lignende: (a) Når anlægget er standset, sættes betjeningskontakten på "AUTO", så vil enheden automatisk køre i den funktion, som mikrocomputeren har valgt i forhold til omgivelsestemperaturen. Hvis du vil standse anlægget, skal du trykke på betjeningskontakten igen. (b) Når anlægget kører, skal man stille betjeningskontakten på "STOP", for at slukke enheden. Kontrol efter installation. Kontrol efter installation Emner, der skal undersøges Er den fastgjort på en holdbar måde? Har du udført fryselækagetest? Er varmeisoleringen tilstrækkelig? Er der godt afløb fra enheden? Er spændingen i overensstemmelse med det tilladte spænding angivet på navneplade? Er tilslutningen af elledninger og rør installeret korrekt og sikkert? Er enheden forbundet til en sikker jordforbindelse? Er strømkablet bestemt? Er ind- og udsugning dækket til? Er længden på forbindelsesrørene og frysekapaciteten blevet registreret? Mulig fejlfunktion Enheden synker, ryster eller udsender støj. Det kan medføre utilstrækkelig nedkølings-(opvarmnings-)kapacitet. Der kan opstå kondensering og drypning. Der kan opstå kondensering og drypning. Der kan opstå elektrisk fejlfunktion eller beskadigelse af komponent. Der kan opstå elektrisk fejlfunktion eller beskadigelse af komponent. Der kan opstå fejlstrøm. Der kan opstå elektrisk fejlfunktion eller skader på komponenter. Det kan medføre utilstrækkelig nedkølings-(opvarmnings-)kapacitet. Frysekapaciteten er ikke korrekt. 25

26 TVP12 Pleje og vedligeholdelse BEMÆRK: - Slå strømmen fra og træk strømstikket ud inden rengøring af klimaanlægget. - Sprøjt aldrig vand på hverken den indvendige eller udvendige enhed, da der ellers kan opstå elektrisk stød. - Flygtig væske (f.eks. fortynder eller benzin) vil beskadige klimaanlægget. (Tør derfor enhederne af med en tør, blød klud eller en klud fugtet let med vand eller rensemiddel.) Tag overfladepanelet af, og rengør det (tag det af inden rengøring) 1. Træk i pilenes retning for at tage overfladepanelet af. 2. Vask Tør med en klud, der er fugtet let med vand eller rensemiddel, og lad panelet lufttørre. NB: Anvend aldrig vand, der er varmere end 45 C til at vaske panelet med, ellers vil det kunne medføre deformation eller misfarvning. 3. Installering af overfladepanel Installér holderne (placeret i begge ender af overfladepanelet) i støttepunkterne og put midtpunktet ind i åbningen. Sæt derefter overfladepanelet på, og spænd det. 26

27 Dansk Rengøring af luftfiltre (anbefales én gang hver tredje måned) Hvis der er ekstra meget støv omkring klimaanlægget, skal luftfiltrene rengøres flere gange. 1. Fjernelse af luftfilter: Åbn overfladepanelet, hold fast i tappen til luftfiltret og løft det let. Tag det derefter ud i den retning pilene viser (se billedet til højre). 2. Rengøring: For at fjerne den støv, som sidder fast på filtret, kan der enten bruges en støvsuger, eller filtrene kan vaskes med vand og lufttørres (se billedet til højre). NB: Anvend aldrig vand, der er varmere end 45 C til at vaske filtrene med, ellers vil der kunne opstå deformation eller misfarvning. Fjern aldrig støvet ved hjælp af ild, da der ellers vil kunne opstå brand eller deformation. 3. Remontering af filtrene: Sæt filtrene i igen i den retning pilene viser. Luk derefter overfladepanelet, og spænd det. 27

28 TVP12 Kontrol inden brug 1. Kontrollér, at luftudblæsnings- og indsugningskanalerne ikke er blokeret. 2. Kontrollér, om jordledningen er forbundet korrekt. 3. Kontrollér, om batterierne til klimaanlægget er blevet skiftet. 4. Kontrollér, om installationsunderlaget til den udvendige enhed er beskadiget. Hvis dette er tilfældet, skal servicecentret hos GREE kontaktes. Vedligeholdelse efter brug 1. Rengør filtre og andre komponenter. 2. Sluk for hovedstrømmen. 3. Fjern støvet fra den udvendige enhed. 4. Overmal rustne steder på den udvendige enhed for at forhindre, at rusten skal sprede sig. 28

29 Dansk Fejlfinding Advarsel: Udfør ikke selv reparation på klimaanlægget, da dette kan medføre elektrisk stød eller brand. Undersøg følgende punkter, inden du bestiller reparation, da det vil kunne spare dig for både tid og penge. Problem Den indvendige enhed starter ikke med det samme, når klimaanlægget genstartes. Fejlfinding Når klimaanlægget er standset, holder det en pause på ca. 3 minutter for at beskytte sig selv. Der er blæser en usædvanlig lugt ud af udblæsningskanalen, når driften er startet. Dette skyldes lugtene i rummet, som er blevet suget ind i klimaanlægget. Der høres lyd af vand under drift. Dette skyldes kølemidlet, som flyder indvendigt i enheden. Der udledes damp under køle- funktionen. Fordi luften i rummet nedkøles hurtigt af den kolde vind, kan det ligne tåge. 29

30 TVP12 Problem Der høres en knirkende lyd, når enheden startes eller standses. Fejlfinding Dette skyldes deformation af plastik forårsaget af temperaturændringen. Klimaanlægget kører slet ikke. Er der blevet slukket for strømmen? Er ledningerne løse? Er kontakten til lækagebeskyttelsen aktiveret? Er spændingen for høj eller lav? Er TIMER ON aktiveret? Nedkøling (opvarmning) er ikke effektiv nok Fjernbetjeningen virker ikke. Er SET TEMP passende? Er luftind- eller udtag blokeret? Er luftfiltrene snavsede? Er døre og vinduer lukket? Er hastigheden for den indvendige ventilator indstillet til lav hastighed? Er der andre varmekilder i rummet? Fjernbetjeningen kan lejlighedsvis ikke anvendes, hvis klimaanlægget er ødelagt eller skifter funktion ofte. Træk i så fald strømstikket ud, og sæt det i igen for at genoprette driften. Befinder fjernbetjeningen sig uden for den indvendige enheds rækkevidde? Er der nogen forhindringer mellem fjernbetjeningen og signalmodtageren? Udskift de brugte batterier til fjernbetjeningen, hvis spændingen på batterierne ikke er tilstrækkelig. 30

31 Dansk Stands straks al drift, træk stikket ud og kontakt servicecentret i følgende situationer: - Der høres usædvanlige lyde under driften. - Luftafbryderen eller lækagebeskyttelsesafbryderen slår ofte fra. - Hvis der ved et uheld sprøjtes vand eller andet ind i klimaanlægget. - Der lækker vand ud i rummet. - De elektriske ledninger og strømstikket er meget varme. - Luften, som blæses ud af udblæsningskanalen, lugter frygteligt under drift. 31

32 Varenr. BM Ecco Print as Thermex scandinavia a/s serviceafd.: Farøvej Hjørring Danmark Tlf.: Fax: Thermex scandinavia ab Importgatan 12 A S Hisings Backa Tel: Fax: Thermex scandinavia as Lørenskogveien Lørenskog Tel.: Fax: Thermex scandinavia S.A.U. C/Noi del Sucre, Viladecans Tel.: Fax: Danhood LTD. (UK) Phone

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg PuntoAzul BAC-WM-I1110-A12H BAC-WM-I1414-A12H BAC-WM-I2022-A12H Brugsvejledning Manufactured and distributed : by Dansk importør Fukura Danmark ApS Bøgekildevej

Læs mere

Lufthåndtørrer FD-GSQ01

Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Læs venligst håndbogen grundigt før brug. Egenskaber - Let betjening - Nem vedligeholdelse - Økonomisk - Pålidelig beskyttelse for nytteløst brug Navne på dele Bemærk: Apperatet

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Mobilt klimaanlæg Brugsanvisning Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Tillykke med købet af dette klimaanlæg. Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden klimaanlægget tages i brug, og gem brugsanvisningen

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

KCM 18-008. Brugermanual

KCM 18-008. Brugermanual KCM 18-008 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Vigtig sikkerheds information...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Betjenings instruktioner...fejl!

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tak, fordi du købte dette Daikin klimaanlæg. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Indedel. Udedel

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Indedel. Udedel Brugermanual Aircondition og varmepumpe split system Indedel Udedel F Bemærk: vær opmærksom på, at der ikke er nogle forhindringer mellem fjernbetjeningen og modtageren; Tab ikke fjernbetjeningen. Undgå

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Infrarød signalsender 2. Liquid Crystal Display 3. QUIET knap (Lydløs) Aktivering af lydløs blæser tilstand. 4. ON / OFF knappen. Tænd og sluk af klimaanlægget. 5. TØR knap (Affugtning)

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal BETJENINGSVEJLEDNING system inverter klimaanlæg FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug.

Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug. Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug. TODELT KLIMAANLÆG HN 8984 12000 BTU BETJENINGSVEJLEDNING Læs vejledningen

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning MODEL: CV300CN Indhold 1. Installation... s. 3 2. Rørsystem.......................................................................................

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før maskinen tages i brug.

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før maskinen tages i brug. Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før maskinen tages i brug. Indhold: Resumè 1 Arbejdsprincipper 1 Sikkerhedsanvisninger 2 Specifikationer 3 Beskrivelse 4 Funktioner 5-10 Bemærkninger til brugen

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler T5190LE Type N1190.. Original vejledning 438 9098-10/DK 2015.09.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedligeholdelse...6 3.1 Rengør

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Sender 2. Display 3. ON/OFF knap 4. Temperatur knap 5. Display knap 6. Plasmacluster knap (funktion ikke tilgængelig) 7. Én-times sluk timer knap 8. Mode

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

MONTERING DANSK CRYSTALIA-LINE

MONTERING DANSK CRYSTALIA-LINE Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk THERMEX SCANDINAVIA AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

MONTERING DANSK CITRIN POMPEI SMARAGD

MONTERING DANSK CITRIN POMPEI SMARAGD Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk THERMEX SCANDINAVIA AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med.

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med. Brug af sauna Brug: Brug saunaen så længe du finder det behageligt. Anbefalet maksimalt ophold på 60 minutter, efter en pause med f.eks. kropsnedkøling og noget kold at drikke kan saunaopholdet genoptages.

Læs mere

EXH09HL1W SpLitinvErtEr- brugervejledning EXH12HL1W varmepumpe

EXH09HL1W SpLitinvErtEr- brugervejledning EXH12HL1W varmepumpe EXH09HL1W EXH12HL1W Splitinvertervarmepumpe brugervejledning 2 www.electrolux.com INDHOLD Sikkerhedsforanstaltninger... 3 forløb... 4 Fjernbetjening... 4 Vedligeholdelse og rengøring... 10 Fejlsøgning...

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1 Instruktions Manual Vinkøler: WKT55LI250S1 Produkt oversigt Kontrol panel Justerbare hylder Dørhåndtag Mindre hylder Skærmplade Glasdør Nivelleringsfødder Installering af vinkøler Lokalisering Når du udvælger

Læs mere

AIRCONDITIONANLÆGGET

AIRCONDITIONANLÆGGET BRUGSANVISNING AIRCONDITIONANLÆGGET Læs venligst denne manual grundigt, før du betjener dit apparat, og gem den til fremtidig reference. TYPE: VÆGMONTERET www.lg.com 2 GODE RÅD FOR ENERGI BESPARELSER GODE

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Model nr. Kompact 16

Model nr. Kompact 16 16.000 BTU transportabel airconditioner, affugter, varmeapparat og ventilator ved hjælp af varmepumpeteknologi Model nr. Kompact 16 Læs venligst brugsanvisningen grundigt inden du tager apparatet i brug.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Indhold: Resumè 3. Arbejdsprincipper 3. Modeller og specifikationer 4. Opbygning 5. Funktioner 6-10. Navne og funktioner på fjernbetjeningen 11-12

Indhold: Resumè 3. Arbejdsprincipper 3. Modeller og specifikationer 4. Opbygning 5. Funktioner 6-10. Navne og funktioner på fjernbetjeningen 11-12 Brugervejledning Indhold: Resumè 3 Arbejdsprincipper 3 Modeller og specifikationer 4 Opbygning 5 Funktioner 6-10 Navne og funktioner på fjernbetjeningen 11-12 Køling 13 Varme 14 Affugter 15 Dvale 16 Auto

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

ELEKTRONISK LASER KAMIN BRUGSANVISNING

ELEKTRONISK LASER KAMIN BRUGSANVISNING ELEKTRONISK LASER KAMIN BRUGSANVISNING HURTIG OG EFFEKTIV OPVARMNING MODEL K-404 Kaminens egenskaber Automatisk styring Den helt nye styrefunktion giver optimal opvarmning med maksimal varme og en besparende

Læs mere

Brugsanvisning FJERNBETJENING TIL AIRCONDITIONANLÆG A I R C O N D I T I O N S Y S T E M E R. Modeller: NAVMI-09/NAVMO-09 NAVMI-12/NAVMO-12.

Brugsanvisning FJERNBETJENING TIL AIRCONDITIONANLÆG A I R C O N D I T I O N S Y S T E M E R. Modeller: NAVMI-09/NAVMO-09 NAVMI-12/NAVMO-12. A I R C O N D I T I O N S Y Modeller: NAVMI-09/NAVMO-09 NAVMI-12/NAVMO-12 S T E M E R Brugsanvisning FJERNBETJENING TIL AIRCONDITIONANLÆG Dansk Tak, fordi du har valgt et INVENTOR airconditionsystem. For

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for store saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1 QM20 Ismaskine Installation Ismaskine placering Den udvalgte placering af ismaskinen skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af kriterierne er umulige at leve op til, vælges en anden placering.

Læs mere

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk Thermex Scandinavia AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053292 Metaldetektor GC-1065 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Metaldetektor - Varenr. 9053292 Beskrivelse: Metaldetektor med max.

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger GS solvarmeventilation 20 Brugervejledning til GS-luftsolfanger Indhold: Solcellepanel med solceller og ventilator Varmeregulator Plastrør diameter 100 mm, længde 63 cm, inkl. trækring) Flangesamling beregnet

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Enhed til behandling af udendørs luft Loftsmonteret type med luftkanal FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1

BETJENINGSVEJLEDNING. Enhed til behandling af udendørs luft Loftsmonteret type med luftkanal FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1 BETJENINGSVEJLEDNING Enhed til behandling af udendørs luft FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1 1 1 5 3 6 7 8 2 9 4 10 12 11 1 2 4 2 1 3 5 6 7 8 9 3 10 15 11 12 14 13 2 3 FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere