IIndholdsfortegnelse TVP 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IIndholdsfortegnelse TVP 13"

Transkript

1 TVP12

2 TVP 13 IIndholdsfortegnelse 1 Opbygning og funktion Navn på hver enkelt komponent Vejledning inden brug Beskrivelse af fjernbetjeningen Anvendelse af fjernbetjeningen Betjeningsvejledning Udskiftning af batterier Installation af udendørsenhed Brugsanvisning Installation Installationssted Elinstallation Jordingskrav Diagram over installationsmål Installation af indvendig enhed Installation af udvendig enhed Udførelse af test og kontrol efter installation Pleje og vedligeholdelse Fejlfinding

3 Dansk Opbygning og funktion 1.1 Navn på hver enkelt komponent Indvendig enhed Luft ind Luft ud Udvendig enhed Luft ind 1 Strømstik 2 Modtager 3 Front panel 4 Filter 5 Luftspjæld 6 Vægrør 7 Bindebånd 8 Tilslutningsledning 9 Drænrør 10 Fjernbetjening Luft ud 3

4 TVP12 Vejledning inden brug Advarsel Strømstikket skal sidde godt fast. Ellers er der risiko for elektrisk stød eller brand. Træk ikke strømstikket ud, når enheden kører. Der er risiko for elektrisk stød eller brand. Undlad at ødelægge strømkablet eller anvende forlængerledning. Der er risiko for elektrisk stød eller brand. Undlad at anvende længere strømkabler, og del ikke stikkontakt med andet elektrisk udstyr. Ellers er der risiko for elektrisk stød eller brand. Betjen ikke klimaanlæg get med våde hænder. Ellers er der risiko for elektrisk stød. Stik ikke hænderne ind i luftindsugnings- eller udblæsnings kanalerne. Det kan være farligt. Ret ikke den kolde luft mod kroppen i længere tid. Det kan medføre helbredsproblemer. Hvis du opdager noget unormalt (som f.eks. en brændt lugt eller røg), skal du slukke for strømmen og kontakte servicecentret. Hvis problemet fortsætter, kan der opstå skader, elektrisk stød eller brand. Sluk for strømmen. Forsøg ikke at reparere klimaanlægget selv. Forkert reparation vil medføre elektrisk stød eller brand, så kontakt servicecentret ved behov for reparation. 4

5 Dansk Advarsel Jord: Der skal være forbindelse til jord! Jordledningen skal være forbundet med det særlige udstyr. Hvis ikke, skal du bede autoriseret personale om udføre installation. Desuden må jordkablet ikke sluttes til gasledningen, vandledningen, afløbsledningen eller andre forkerte steder. Sørg for at trække strømstikket ud, hvis anlæg get ikke skal bruges i læn gere tid. Ved rengøring skal anlæg get standses og der skal slukkes for strømtil førslen. Ellers er der risiko for elektrisk stød eller skader. Træk ikke i strøm kablet, når strømstikket skal træk kes ud. Der kan opstå brand. Placér ikke en rumopvarmer i nærheden af klimaanlægget. Luftstrøm fra klimaanlægget kan medføre dårlig forbrænding for rumopvarmeren. Sørg for at brændbar spray har en afstand på mindst 1 m til enheden. Der kan opstå brand eller eksplo sion. Vær opmærksom på, om det installerede underlag er sikkert nok. Hvis det er i stykker, kan det føre til, at enheden falder ned, hvilket kan forårsage tilskadekomst. Kravl ikke op på den udvendige enhed, og undlad at placere noget oven på den. Det kan være farligt, hvis den udvendige enhed falder ned. Undlad at blokere indsugnings- og udblæsningskanalerne på både den indvendige og udvendige enhed. Det kan nedsætte klimaanlæggets kapacitet eller medføre fejlfunktion. 5

6 TVP12 Vælg den mest hensigtsmæssige temperatur. Derved undgås unødvendigt spild af elektricitet. Luftstrømmens retning kan justeres efter behov. Justér den lodrette luftstrøm under drift ved at tilpasse spjældene til op/ned-indstilling. Tag derefter fat i de to ender til højre og venstre spjæld for at indstille den vandrette luftstrøm. Lad ikke døre og vinduer stå åbne i længere tid, når klimaanlægget kører. Klimaanlæggets kapacitet kan blive forringet. Lad ikke luften blæse direkte på dyr eller planter. Det kan påvirke dem i negativ retning. Vand, der sprøjter på klimaan lægget, kan medføre elektrisk stød eller fejlfunktion. Strømkablet til dette klimaanlæg passer til en type X-forbindelse, undgå venligst at skære strømkabler og styreledninger over eller at beskadige dem. Hvis de er beskadiget, skal de udskiftes af kvalificeret personale. Klimaanlægget skal anvendes med stabil spænding mellem V 1 ph. I modsat fald vil kompressoren vibrere kraftigt, hvilket vil beskadige kølesystemet. Anvend ikke klimaanlægget til andre formål, som f.eks. at tørre tøj, tilberede mad osv. 6

7 Dansk 1.3 Beskrivelse af fjernbetjeningen Signalsender Bemærk: Sørg for, at der ikke findes forhindringer mellem modtager og fjernbetjening. Fjernbetjeningen må ikke tabes eller smides med; væske må ikke trænge ind i fjernbetjeningen, og den må ikke anbringes under direkte sollys eller på steder, hvor det er meget varmt. Fjernbetjening : ON/OFF knappen Et tryk på denne knap vil tænde for enheden. Tryk én gang mere, så slukkes enheden. Sleep funktion annulleres, når enheden slukkes. MODE: MODE knappen Med et tryk på denne knap kan du vælge imellem Auto, Cool, Dry, Fan og Heat. Auto mode er valgt som standard, når der er tændt for enheden. I Auto mode vises temperaturen ikke. I Heat mode er den indledende værdi 28 C (82 F). I andre indstillinger er den indledende værdi 25 C (77 F). AUTO (AUTOMATISK) COOL (AFKØLING) DRY (TØRRING) FAN (VENTILATOR) HEAT (VARME) (Kun for afkølings- og opvarmningsenhed) SLEEP: SLEEP knappen Med et tryk på denne knap kan du vælge Sleep On og Sleep Off. Når der er tændt for enheden, er Sleep Off valgt som standardindstilling. Når der slukkes for enheden, annulleres Sleep funktionen. Efter indstilling af Sleep funktionen, vises Sleep signalet. I denne mode kan timerens tidsindstilling justeres. Denne funktion er ikke tilgængelig i Fan og Auto mode. Hvis SAVE mode er valgt, vil et tryk på denne knap ikke ændre enheden til SLEEP mode. Hvis du ønsker at anvende SLEEP mode, skal du fravælge SAVE mode. FAN: FAN knappen Med et tryk på denne knap kan du vælge Auto, Low, Middle, og High hastighed [Automatisk, Lav, Mellem og Høj]. Når der er tændt for enheden, er Auto ventilationshastighed valgt som standardindstilling. I Blow [Udblæsning] mode kan der kun vælges Low ventilationshastighed. 7

8 TVP12 Low fan [Lav ventilation] Middle fan [Mellem ventilation] High fan [Høj ventilation] CLOCK [UR]: CLOCK knappen Med et tryk på denne knap kan uret indstilles med signal, blink og display. Værdien kan justeres i løbet af 5 sekunder ved at trykke på + eller - knappen. Hvis du fortsat trykker på denne knap i 2 sekunder ovenfor hver 0,5 sekund, vil værdien af en tiendedel af et minut blive forøget med 1. Mens displayet blinker, kan du trykke på Clock knappen eller Confirm [Bekræft] knappen. Dette får signalet til konstant at blive fremvist, hvilket viser den valgte indstilling. Når der tændes for enheden, vil der som standardindstilling stå 12:00, og signal vil blive fremvist. Hvis displayet fremviser signal, er den tid, der vises urets værdi, ellers er det Timer værdi. TEMP: TEMP knappen Et tryk på denne knap kan indstille og vælge: Indstilling af temperatur (fremvisning af værelser), indendørstemperatur (fremvisning af indendørstemperatur), udendørstemperatur (fremvisning af udendørstemperatur). Hvis der ikke kan fremvises nogen udendørstemperatur, fremvises original displaystatus samt følgende: Intet signal. Bemærk: Når denne knap betjenes, fremvises den indstillede temperatur altid på den trådløse fjernbetjening. 1.4 Anvendelse af fjernbetjeningen Denne trådløse fjernbetjening er universal og kan anvendes til mange enheder. Nogle knapper på denne fjernbetjening, som ikke er tilgængelige for denne enhed, vil ikke blive beskrevet nedenfor. BLOW: BLOW knappen [Udblæsning] Med et tryk på denne knap kan du indstille Blow On og Blow Off [Udblæsning til og fra]. I Cool og Dry mode skal du trykke én gang på denne knap. Dette får displayet til at vise ikonet Blow, hvorved Blow aktiveres. Når du trykker én gang til på denne knap, skjules Blow ikonet på dette tidspunkt, og der slukkes for Blow. Når der tændes for enheden, er standardindstillingen Blow Off. Hvis du betjener ON/OFF knappen og ændrer mode til Cool eller Dry, vil status for Blow forblive i sin oprindelige position. Hvis der ikke er tændt for enheden, kan du kun indstille og sende signal for Blow off. Denne funktion er ikke tilgængelig i Auto, Fan og Heat mode, hvor der ikke fremvises noget Blow signal. TURBO: TURBO knappen I Cool eller Heat mode kan et tryk på denne knap tænde eller slukke for Turbo funktionen. Når der er tændt for Turbo funktionen, vil signalet Turbo blive vist. Signalet vil automatisk blive annulleret, hvis du ændrer på mode eller ventilationshastighed. 8

9 Dansk Hvis du har valgt SAVE mode, vil et tryk på denne knap ikke få enheden til at ændre mode, når den er i TURBO mode. Hvis du ønsker at bruge TURBO mode, skal du fravælge SAVE mode. +: + knappen Forudindstillet temperatur kan forøges. Med et tryk på denne knap kan temperaturen indstilles. Hold denne knap nede i to sekunder for hurtigt at ændre det relative indhold. Slip dernæst knappen og send besked om, at C ( F) signalet skal vises hele tiden. Justering af temperatur er ikke tilgængelig i Auto mode, men besked kan sendes ved at trykke på denne knap. Indstilling for Celcius: 16-30; for Fahrenheit : - knappen Forudindstillet temperatur kan mindskes. Med et tryk på denne knap kan temperaturen indstilles. Hold denne knap nede i to sekunder for hurtigt at ændre det relative indhold. Slip dernæst knappen og send besked om, at C ( F) signalet skal vises hele tiden. Justering af temperatur er ikke tilgængelig i Auto mode, men besked kan sendes ved at trykke på denne knap. LIGHT (LYS): LIGHT knappen Et tryk på denne knap i On eller Off status kan indstille Light On og Light Off. Når der er tændt for enheden, er standardindstillingen Light On. SAVE (SPARE): SAVE knappen (8 C opvarmning / 30 C kølefunktion) Denne knap fungerer kun i COOL og HEAT mode. Med et tryk på denne knap kan du vælge SAVE mode. Temperaturindstilling og ventilationshastighed kan ikke ændres i SAVE mode, og fjernbetjeningen viser. I denne mode viser fjernbetjeningen temperatur og ventilationshastighed, men værdien er den originale status, og de kan ændres. Tryk én gang til på denne knap for at forlade denne mode. : KNAP FOR VINKEL OP OG NED Tryk på denne knap for at indstille enhedens vinkel, som ændres som vist nedenfor: Denne fjernbetjening er universel. Hvis den modtager tre slags af den følgende status, forbliver vinklen, som den oprindeligt var. 9

10 TVP12 Hvis luftspjældet stoppes, mens det bevæger sig op og ned, vil det forblive i sin nuværende position. Angiver, at luftspjældet svinger frem og tilbage blandt fem positioner som vist på figuren. TIMER ON: TIMER ON knappen Indstilling for Timer On: Signal ON vil blinke sammen med displayet, signal vil blive skjult, den numeriske sektion vil blive timeren på indstillingsstatus. Mens displayet blinker i 5 sekunder, kan du ved at trykke på + eller - knappen justere tidsværdien i den numeriske sektion. Med hvert enkelt tryk på knappen vil værdien blive forøget eller mindsket med 1 minut. Hold + eller - knappen nede, 2 sekunder senere skifter timeren hurtigt på følgende måde: I løbet af de første 2,5 sekunder skifter cifrene efter minutintervallet, dernæst det næste ciffer osv. Tryk på Timer knappen i løbet af de 5 sekunder, hvor displayet blinker. Dette gemmer indstillingen. Når Timer On er blevet indstillet, vil et nyt tryk på Timer knappen annullere indstillingen. Justér venligst uret til korrekt tid før indstilling af Timer. TIMER OFF: TIMER OFF KNAPPEN Tryk én gang på denne knap for at komme ind til indstillingerne for TIMER OFF. Dette får TIMER OFF ikonet til at blinke. Indstillingsmetoden er den samme som for TIMER ON. : HEALTH [SUNDHED] knappen Med et tryk på denne knap kan du vælge Health On eller Health Off. Når der tændes for enheden, er Health On valgt som standardindstilling. I FEEL [JEG FØLER]: I FEEL knappen Tryk én gang for at tænde for I FEEL funktionen. Dernæst vil figuren I FEEL blive vist, og efter ethvert tryk på en anden funktionsknap vil der hver 200ms blive sendt I FEEL én gang. Efter start af denne funktion vil fjernbetjeningen sende temperatur til hovedenheden hver 10. minut. Når du trykker på denne knap igen, slukkes der for denne funktion. 1.5 Betjeningsvejledning Generel betjening 1. Når du har tændt for enheden vil er tryk på ON/OFF knappen starte enheden ( Bemærk: Når der er slukket for enheden, vil luftspjældet lukke automatisk.) 2. Tryk på MODE knappen, vælg ønsket MODE eller tryk på COOL eller HEAT for at få adgang til direkte betjening. 10

11 Dansk 3. Tryk på + eller - knappen for at indstille den ønskede temperatur ( det er unødvendigt at indstille temperaturen i AUTO mode.) 4. Et tryk på FAN knappen kan indstille ventilatorens hastighed. Du kan vælge imellem AUTO FAN, LOW, MID og HIGH. 5. Tryk på knappen for at vælge vinklen på enheden Andre funktioner 1. Tryk på SLEEP knappen for at indstille SLEEP. 2. Et tryk på TIMER ON og TIMER OFF kan indstille den planlagte TIMER ON eller TIMER OFF. 3. Tryk på LIGHT knappen for at kontrollere, om der er lys i displayet på enheden (denne funktion er ikke tilgængelig for alle enheder) 4. Tryk på TURBO knappen for at starte eller stoppe TURBO funktionen. Specielle funktioner Om BLOW funktionen Denne funktion angiver, at fugt på indendørsenhedens fordamper vil blive blæst ud, når enheden stoppes for at undgå skimmelsvamp. 1. Når Blow funktionen er sat til: Efter slukning af enheden ved at trykke på ON/OFF knappen vil indendørsventilatoren fortsætte med at køre i ca. 10 min. ved lav hastighed. I denne periode skal du trykke på Blow knappen for at stoppe indendørsventilatoren direkte. 2. Når Blow funktionen er slået fra: Efter slukning af enheden ved at trykke på ON/OFF knappen vil hele enheden slukkes direkte. Om AUTO RUN [AUTOMATISK] Når AUTO RUN mode vælges, vil den indstillede temperatur ikke vises på LCD displayet. Enheden vil i overensstemmelse med værelsestemperaturen automatisk vælge den mest velegnede mode, så omgivelserne føles behagelige. Om SPARE funktionen (8 C opvarmning / 30 C kølefunktion) Denne funktion er kun tilgængelig i COOL mode og i HEAT mode. I COOL mode viser indendørsenheden 30, og i HEAT mode viser den 8. Om TURBO funktionen Hvis du starter denne funktion, vil enheden køre med ekstra høj ventilationshastighed for at afkøle eller opvarme rummet hurtigt, så omgivelsestemperaturen når den forudindstillede temperatur så hurtigt som muligt. 11

12 TVP12 Om lås Tryk på + og - knapperne samtidig for at låse tastaturet og for at låse det op. Hvis fjernbetjeningen er låst, vises ikonet derpå. I så tilfælde vil ikonet blinke tre gange, hvis der trykkes på en knap. Hvis tastaturet er ulåst, vil ikonet forsvinde. Om vinkel op og ned 1. Hvis du trykker på vinkel op og ned knappen i mere end 2 sekunder, vil hovedenheden svinge frem og tilbage oppefra og ned. Når du slipper knappen, vil enheden holde op med at svinge, og den position, luftspjældet befinder sig i, vil blive fastholdt med det samme. 2. Hvis der i mode vinkel op og ned, når der skiftes status fra off til, trykkes på denne knap igen 2 sekunder senere, vil status skifte til off status med det samme; hvis der trykkes på denne knap igen i løbet af 2 sekunder, vil ændringen af vinklen også afhænge af den ovenfor angivne cirkulationssekvens. Om ny afrimningsfunktion Denne angiver: Efter start af denne funktion via fjernbetjeningen, når enheden har været i afrimningsstatus, hvis du så slukker for enheden via fjernbetjening, vil enheden ikke holde op med at afrime, før den er færdig. Hvis du ændrer indstillingsmode med fjernbetjeningen, vil den funktion, som sidst er indstillet, ikke blive udført, før afrimningen er færdig. Betjening af denne funktion on eller off: Hvis fjernbetjening er i off status, skal du trykke samtidig på mode og blow knapperne for at vælge eller annullere denne nye funktion. Hvis enheden er i afrimningsmode, vil fjernbetjeningen vise H1. Hvis du skifter til Heat mode, vil fjernbetjeningen vise H1, som vil blinke i 5 sekunder. Tryk nu på +/- knappen, H1 vil forsvinde, og den indstillede temperatur vil blive vist. Når du har tændt for fjernbetjeningen, vil den nye afrimningsfunktion som standard være lukket. 1.6 Udskiftning af batterier 1. Tryk let på i pilens retning for at åbne batteridækslet på den trådløse fjernbetjening. (Som vist på tegningen). 2. Tag de gamle batterier ud. (Som vist på tegningen) 3. Sæt to nye AAA 1.5V batterier i. Vær opmærksom på polerne. (Som vist på tegningen) 4. Sæt batteridækslet på igen. (Som vist på tegningen) 12

13 Dansk BEMÆRK: 1. Når du udskifter batterierne, må du ikke anvende de gamle eller forskellige batterier, da dette kan være skyld i, at den trådløse fjernbetjening ikke fungerer. 2. Hvis den trådløse fjernbetjening ikke skal anvendes i en længere periode, skal batterierne tages ud. Lad heller ikke lækkende væske beskadige den trådløse fjernbetjening. 3. Betjeningen skal foregå inden for dens modtagerradius. 4. Den skal anbringes 1 meter væk fra TV og stereolyd. 5. Hvis den trådløse fjernbetjening ikke fungerer normalt, skal batterierne tages ud og sættes igen efter 30 sekunder. Hvis den stadig ikke fungerer normalt, skal de udskiftes. 1.7 Installation af udendørsenhed Undersøgelse af eventuel lækage Anvend sæbevand eller en lækagemåler til at tjekke for en eventuel lækage. Tjek her på indendørsenhed Tjek her på indendørsenhed Dræning af udendørs kondensvand (kun type med varmepumpe) Når enheden opvarmer, kan kondensvandet og afrimningsvandet drænes gennem drænhullet. Installation: Installér det udendørsdræn i hullet i bunden (Ø 25) og før drænslangen igennem, så affaldsvandet, som samles i udendørsenheden, kan drænes. Bunden Udendørsdræn 13

14 TVP Brugsanvisning Standardbetjening: 1. Slut enheden til strømforsyningen og buzzeren vil afgive den ønskede lyd, symbolerne på skærmen til den indvendige enhed vil blive vist. Efter et par sekunder, vil alle visninger bortset fra Power/Run (tænd/start-knappen) blive afsluttet. I mellemtiden er Power/Run-signalet rødt, og klimaanlægget venter på at starte. (NB: Når først klimaanlægget er sluttet til strømmen eller modtager et signal fra fjernbetjeningen, vil buzzeren afgive den ønskede lyd.) 2. Tryk på ON/OFF-knappen, Power/Run (tændt/start) signalet er grønt og viser den aktive funktion (afkøling, opvarmning, tørring) og setppunkts temperatur, når klimaanlægget starter op. (NB: Hvis du indstiller funktionen på SLEEP eller sluk LYS, vil alle visninger blive afsluttet på nær Power/Run-signalet). 3. Tryk på MODE-knappen for at vælge ønsket funktion. 4. Tryk på SWING-knappen for at dreje automatisk, og tryk på den igen for at stoppe. 5. Tryk på FAN-knappen (ventilator) for at indstille ønsket ventilatorhastighed. 6. Tryk på TEMP-knappen for at indstille ønsket temperatur. Den valgte betjening: 7. Tryk på SLEEP-knappen for at indstille dvalefunktionen. 8. Tryk på TIMER-knappen og H-UP/H-DN-knappen for at indstille ON TIME eller OFF TIME. NB: Under AUTO-funktionen vil enheden automatisk tilpasse sin funktion til ændringerne i rummets temperatur. Interval for arbejdstemperatur: Indvendig side tør-/vådtemperatur ( C) Udvendig side tør-/vådtemperatur ( C) Maksimal afkøling 32/23 43/26 Minimal afkøling 21/15 21/- Maksimal opvarmning 27/- 24/18 Minimal opvarmning 20/- -5/-6 14

15 Dansk Installation 2.1 Installationssted Indvendig enhed 1. Ind- og udsugning må ikke tildækkes. Udblæsningsluften skal kunne nå alle områder af lokalet. 2. Installér enheden et sted, hvor kondensvandet let kan afledes fra, og som gør det nemt at etablere forbindelse med den udvendige enhed. 3. Undgå steder med varmekilder, damp eller brændbar gas. 4. Installér enheden et sted, som er stærkt nok til at modstå enhedens fulde vægt og vibration. 5. Sørg for, at der er plads nok omkring enheden til at udføre rutinemæssig vedligeholdelse. Højden på det installerede sted skal befinde sig mindst 2,3 m over gulvet. 6. Installér enheden et sted, hvor der er en afstand på mindst 1 m til andet elektrisk udstyr som f.eks. fjernsyn, radio osv. 7. Vælg et installationssted, hvor det er nemt at komme til at fjerne og rengøre filtret. 8. Sørg for at installationen er i overensstemmelse med diagrammet over installationsmål. 9. Anvend ikke enheden i umiddelbar nærhed af en vask, et badekar, en bruser eller en swimmingpool. 10. Stikket skal være tilgængeligt, når udstyret er sat op. Udvendig enhed 1. Vælg et sted til placering, hvorfra støj og udstrømmende luft fra enheden ikke forstyrrer naboer. 2. Vælg et sted, hvor der er tilstrækkelig ventilation. 3. Ind- og udsugning må ikke være tildækkket. 4. Installationsstedet skal kunne modstå den fulde vægt og vibration fra den udvendige enhed og tillade sikker installation. 5. Der må ikke være risiko for udslip af brandbar eller ætsende gas. 6. Sørg for at installationen er i overensstemmelse med diagrammet over installationsmål. 15

16 TVP Elinstallation 1. Alle former for elinstallation skal overholde gældende bestemmelser. 2. Mærkespændingen og det bindende kredsløb skal anvendes. Tværsnittet på strømkablet skal være tilstrækkeligt stort. 3. Undlad at trække kraftigt i strømkablet. 4. Klimaanlægget skal være tilsluttet jord! Jordledningen skal være tilsluttet bygningens særlige udstyr og installationen skal udføres af kvalificeret personale. I faste kredsløb skal der være fejlstrømsafbryder med tilstrækkelig strømkapacitet og luftafbryder med tilstrækkelig afstand. Luftafbryder (termisk-magnetisk afbryder) kan beskytte det korte kredsløb mod overbelastning. 2.3 Jordingskrav 5. Klimaanlægget er klasse I-udstyr, så der kræves sikker forbindelse til jord. 6. De gul/grønne ledninger i klimaanlægget er jordledninger og kan ikke anvendes til andre formål. De må ikke kobles fra eller fastspændes vha. selvskærende skrue. da der ellers er risiko for elektrisk stød. 7. Jordingsmodstanden skal være i overensstemmelse den gældende IEC-standard. 8. Brugerens strømforsyning skal være tilsluttet jord. Desuden kan jordledningen ikke tilsluttes følgende steder: 16

17 Afstand til væggen Dansk 2.4 Diagram over installationsmål VIGTIGT! - Installation skal foretages af uddannet og kvalificeret servicepersonale, som er fortroligt med denne brugsanvisning. - Kontakt servicecentret inden installering for at undgå fejlfunktion på grund af uprofessionel installering. - Når du løfter eller flytter enheden, skal du vejledes af uddannet og kvalificeret personale. Afstand til toppen 50 cm eller mere Luftindtagningssiden 30 cm eller mere Afstand til væggen 30 cm eller mere 50 cm eller mere 200 cm eller mere

18 TVP Installation af indvendig enhed Installation af bagpanel 1. Placér altid bagpanelet vandret. Da udmundingen på afløbsrøret sidder i venstre side, er det bedre at placere denne side en anelse længere nede. 2. Fastgør bagpanelet på det valgte sted med skruerne leveret sammen med enheden. 3. Sørg for, at bagpanelet er fastgjort tilstrækkeligt godt til at kunne modstå vægten af en person på 60 kg. Vægten skal desuden være jævnt fordelt mellem skruerne. Installation af rørhul 1. Lav rørhullet (Ø50) i væggen på en sådan måde, at den udvendige side hælder lidt i forhold til den indvendige side. (Vist i fig. 1) 2. Montér muffen til rørhullet i hullet for at forhindre at tilslutningsrør og ledninger ødelægges, når de trækkes igennem hullet. Installation af afløbsslangen 1. For at sikre et optimalt afløb skal afløbsslangen anbringes, så den hælder nedad. 2. Undlad at sno eller bøje afløbsslangen og at oversvømme udmundingen på den med vand. 3. Det udvendige stykke af afløbsrøret skal omvikles med isoleringsmateriale. NB: - Forbind først forbindelsesrørene med den indvendige enhed og derefter med den udvendige enhed. - Bøj tilslutningsrørene forsigtigt, da rørene ellers vil kunne blive ødelagt. - Hvis tilspændingsmomentet er for kraftigt, når boltene strammes, vil der opstå lækage. Elinstallation 1. Åbn overfladepanelet. 2. Fjern den fastspændte skrue fra afdækningen til elinstallationen, som vist i højre side. 3. Træk strømkablet fra bagsiden af den indvendige enhed, og træk det frem mod forsiden igennem installationshullet for at tilslutte det. 18

19 Dansk 4. Hvordan ledningen skal tilsluttes ses på fig. (3). Vælg det tilslutningsbillede (fig. 3.1 eller fig. 3.2), som passer til den pågældende model. Stram derefter tilslutningskablet med ledningsklemmen. 5. Montér afdækningen til installationen igen, og stram skruen. 6. Luk overfladepanelet igen. Fig. 3.1 gælder for følgende modeller: GWHDO9A3NK3CA GWHD09BANK3A1A GWHD09A3NK3DC GWHD09BANK3A1B GWHD09A3NK3DD GWHD09BANK3A1C GWHD12A6NK3DC GWHD12BBNK3A1B GWHD12A6NK3DD GWHD12BBNK3A1C GWHD09A3NK3CD Fig. 3.2 gælder for følgende modeller: GWHD12A6NK3CA GWHD12BANK3A1A 19

20 TVP12 Installation af indvendig enhed 1. Når rør eller ledninger skal trækkes fra venstre eller højre side af den indvendige enhed, er det nødvendigt at afskære resterne på kabinettet (vist i fig. 4, (a), (b) og (c)). (1) Skær kun rest 1 af, når ledningerne trækkes. (2) Skær rest 1 og rest 2 (eller rest 1, rest 2 og rest 3) af, når der både trækkes elledninger og rør. (1), (2) og (3) i fig. 4 er den anbefalede rørføring. 2. Saml rør og ledninger, og træk dem igennem hullerne efter resterne (vist i fig.5). 3. Hæng monteringsåbningerne på den indvendige enhed på de øverste tapper på bagpanelet, og tjek om enheden sidder godt nok fast. 4. Højden på det installerede sted skal befinde sig mindst 2,3 m over gulvet. 20

21 Dansk 2.6 Installation af udvendig enhed (kun til I og II) Installation af forbindelsesrøret 1. Justér midten af rørtragten i forhold til den relevante ventil. 2. Skru bolten i med hånden, og stram derefter bolten med en skruenøgle og momentnøgle i henhold til figuren til højre. Tabel over tilspændingsmoment Diameter på sekskantmøtrik (mm) Elinstallation 1. Afmontér det store greb. 2. Fjern ledningsklemmen, og tilslut enden af strømkablet til ledningsterminalpanelet med skruerne. Sørg for, at ledningstilslutningen passer sammen med tilslutningen på den indvendige enhed. 3. Fastgør ledningerne med ledningsklemmen. Til varmepumpetypen skal de relevante interfaces på to kontrolkabler samles. 4. Sørg for at sikre, at installationen er blevet forbundet sikkert. 5. Montér det store greb igen. Tilspændingsmoment (N m) Ø 6 15~206 Ø 9,52 31~35 Ø 12 50~55 NB: 1. Forkert forbindelse af ledninger vil medføre elektrisk fejlfunktion. 2. Undlad at trække i ledningen, når den fastgøres med ledningsklemmen. 21

22 TVP12 Luftudladning og lækagetest 1. Fjern boltene fra påfyldningsenden til gasventilen. 2. Forbind påfyldningsslangen i midten med vakuumpumpen, derefter skal enden på lavtrykket (Lo) forbindes med påfyldningsenden på gasventilen. (Vist i fig. 7) 3. Åbn vakuumpumpen for tømning. Når multimetret viser 1 bar, skal Lo grebet til manifoldventilen strammes helt og tømningen skal standses. Hold det længere end 15 minutter for at sikre, at trykket er konstant. 4. Fjern beskyttelseshætterne til gas- og væskeventilen. 5. Løsn kablet til væskeventilen med sekskantet skruenøgle, indtil trykket overstiger 0 bar. 6. Fjern påfyldningsslangen fra påfyldningsenden til gasventilen, og skru påfyldningsboltene af påfyldningsenden. 7. Åbn propperne til gas- og væske- ventilen fuldstændigt vha. den sekskantede skruenøgle. 8. Stram beskyttelseshætterne fra gas- og væskeventilen, og kontrollér derefter, hvorvidt der er lækage. 22

23 Dansk Installation af hurtig konnektor (kun til III) 1. Skru bolten ud, som pilen peger på Pres det store greb nedad, og tag det af Åbn tætningspladen til den hurtige konnektor. (han) Retningsstift Tætningsplade 4. Træk tætningsmuffen indad i pilens retning. 4. Tætningsmuffe 5. Sæt den hurtige konnektor (han) ind i den anden hurtige konnektor (hun), tryk den i bund, og justér tætningsmuffen samtidigt. NB: Retningsstift vender nedad Drej tætningspladen, og pres den i bund. NB: Tætningspladen kan ikke presses ind i den rigtige position, hvis tætningsmuffen ikke er justeret fuldstændigt. 6. Tætningsplade 7. Etablér forbindelse til installationsterminalen og ledningsforbindelsen på terminalpanelet, installér ledningsklemmen og pres forbindelsesledningen godt fast. 7. Ledningsklemme Forbindelsesterminal 8. Montér stort greb 23

24 TVP12 elektrisk varmebånd (kun til II og III) Hvis der sker fejlfunktion på sensoren for udendørstemperatur, holder begge elektriske varmebånd op med at virke, ellers fungerer den på følgende måde: Hvis udendørstemperaturen = -5 og kompressoren ikke er startet, begynder kompressoren til det elektriske varmebælte at arbejde; hvis kompressoren er startet eller kompressoren ikke starter, men udendørstemperatur >-2, virker det elektriske varmebælte ikke. Kompressoren starter ikke og -5< udendørstemperatur =-2, bevarer kompressoren til det elektriske varmebælte sin oprindelige tilstand. Hvis udendørstemperatur = 3, arbejder kondensatoren til det elektrisk varmebælte; Men hvis kondensatoren til det elektriske udendørstemperatur >6 arbejder varmebælte ikke. 3 < udendørstemperatur = 6, kondensator til elektrisk varmebælte vil bevare sin oprindelige tilstand. Elektrisk varmebånd 24

25 Dansk 2.7 Udførelse af test og kontrol efter installation Inden udførelse af test (1) Slå ikke strømmen til, før installationen er færdigudført. (2) Ledningerne skal være forbundet korrekt og sikkert. (3) Afskæringsventilerne til forbindelsesrørene skal være åbne. (4) Alle former for urenheder, så som spildmaterialer og trævler, skal fjernes fra enheden. Metode til udførelse af test (1) Slå strømmen til, og tryk på "ON/OFF"-knappen på fjernbetjeningen for at starte klimaanlægget. (2) Tryk på "MODE"-knappen, og kontrollér, at funktionerne COOL, HEAT, SWING osv. virker. (3) Hvis fjernbetjeningen bliver væk, kan anlægget betjenes i nøddrift på følgende måde med en kuglepen eller lignende: (a) Når anlægget er standset, sættes betjeningskontakten på "AUTO", så vil enheden automatisk køre i den funktion, som mikrocomputeren har valgt i forhold til omgivelsestemperaturen. Hvis du vil standse anlægget, skal du trykke på betjeningskontakten igen. (b) Når anlægget kører, skal man stille betjeningskontakten på "STOP", for at slukke enheden. Kontrol efter installation. Kontrol efter installation Emner, der skal undersøges Er den fastgjort på en holdbar måde? Har du udført fryselækagetest? Er varmeisoleringen tilstrækkelig? Er der godt afløb fra enheden? Er spændingen i overensstemmelse med det tilladte spænding angivet på navneplade? Er tilslutningen af elledninger og rør installeret korrekt og sikkert? Er enheden forbundet til en sikker jordforbindelse? Er strømkablet bestemt? Er ind- og udsugning dækket til? Er længden på forbindelsesrørene og frysekapaciteten blevet registreret? Mulig fejlfunktion Enheden synker, ryster eller udsender støj. Det kan medføre utilstrækkelig nedkølings-(opvarmnings-)kapacitet. Der kan opstå kondensering og drypning. Der kan opstå kondensering og drypning. Der kan opstå elektrisk fejlfunktion eller beskadigelse af komponent. Der kan opstå elektrisk fejlfunktion eller beskadigelse af komponent. Der kan opstå fejlstrøm. Der kan opstå elektrisk fejlfunktion eller skader på komponenter. Det kan medføre utilstrækkelig nedkølings-(opvarmnings-)kapacitet. Frysekapaciteten er ikke korrekt. 25

26 TVP12 Pleje og vedligeholdelse BEMÆRK: - Slå strømmen fra og træk strømstikket ud inden rengøring af klimaanlægget. - Sprøjt aldrig vand på hverken den indvendige eller udvendige enhed, da der ellers kan opstå elektrisk stød. - Flygtig væske (f.eks. fortynder eller benzin) vil beskadige klimaanlægget. (Tør derfor enhederne af med en tør, blød klud eller en klud fugtet let med vand eller rensemiddel.) Tag overfladepanelet af, og rengør det (tag det af inden rengøring) 1. Træk i pilenes retning for at tage overfladepanelet af. 2. Vask Tør med en klud, der er fugtet let med vand eller rensemiddel, og lad panelet lufttørre. NB: Anvend aldrig vand, der er varmere end 45 C til at vaske panelet med, ellers vil det kunne medføre deformation eller misfarvning. 3. Installering af overfladepanel Installér holderne (placeret i begge ender af overfladepanelet) i støttepunkterne og put midtpunktet ind i åbningen. Sæt derefter overfladepanelet på, og spænd det. 26

27 Dansk Rengøring af luftfiltre (anbefales én gang hver tredje måned) Hvis der er ekstra meget støv omkring klimaanlægget, skal luftfiltrene rengøres flere gange. 1. Fjernelse af luftfilter: Åbn overfladepanelet, hold fast i tappen til luftfiltret og løft det let. Tag det derefter ud i den retning pilene viser (se billedet til højre). 2. Rengøring: For at fjerne den støv, som sidder fast på filtret, kan der enten bruges en støvsuger, eller filtrene kan vaskes med vand og lufttørres (se billedet til højre). NB: Anvend aldrig vand, der er varmere end 45 C til at vaske filtrene med, ellers vil der kunne opstå deformation eller misfarvning. Fjern aldrig støvet ved hjælp af ild, da der ellers vil kunne opstå brand eller deformation. 3. Remontering af filtrene: Sæt filtrene i igen i den retning pilene viser. Luk derefter overfladepanelet, og spænd det. 27

28 TVP12 Kontrol inden brug 1. Kontrollér, at luftudblæsnings- og indsugningskanalerne ikke er blokeret. 2. Kontrollér, om jordledningen er forbundet korrekt. 3. Kontrollér, om batterierne til klimaanlægget er blevet skiftet. 4. Kontrollér, om installationsunderlaget til den udvendige enhed er beskadiget. Hvis dette er tilfældet, skal servicecentret hos GREE kontaktes. Vedligeholdelse efter brug 1. Rengør filtre og andre komponenter. 2. Sluk for hovedstrømmen. 3. Fjern støvet fra den udvendige enhed. 4. Overmal rustne steder på den udvendige enhed for at forhindre, at rusten skal sprede sig. 28

29 Dansk Fejlfinding Advarsel: Udfør ikke selv reparation på klimaanlægget, da dette kan medføre elektrisk stød eller brand. Undersøg følgende punkter, inden du bestiller reparation, da det vil kunne spare dig for både tid og penge. Problem Den indvendige enhed starter ikke med det samme, når klimaanlægget genstartes. Fejlfinding Når klimaanlægget er standset, holder det en pause på ca. 3 minutter for at beskytte sig selv. Der er blæser en usædvanlig lugt ud af udblæsningskanalen, når driften er startet. Dette skyldes lugtene i rummet, som er blevet suget ind i klimaanlægget. Der høres lyd af vand under drift. Dette skyldes kølemidlet, som flyder indvendigt i enheden. Der udledes damp under køle- funktionen. Fordi luften i rummet nedkøles hurtigt af den kolde vind, kan det ligne tåge. 29

30 TVP12 Problem Der høres en knirkende lyd, når enheden startes eller standses. Fejlfinding Dette skyldes deformation af plastik forårsaget af temperaturændringen. Klimaanlægget kører slet ikke. Er der blevet slukket for strømmen? Er ledningerne løse? Er kontakten til lækagebeskyttelsen aktiveret? Er spændingen for høj eller lav? Er TIMER ON aktiveret? Nedkøling (opvarmning) er ikke effektiv nok Fjernbetjeningen virker ikke. Er SET TEMP passende? Er luftind- eller udtag blokeret? Er luftfiltrene snavsede? Er døre og vinduer lukket? Er hastigheden for den indvendige ventilator indstillet til lav hastighed? Er der andre varmekilder i rummet? Fjernbetjeningen kan lejlighedsvis ikke anvendes, hvis klimaanlægget er ødelagt eller skifter funktion ofte. Træk i så fald strømstikket ud, og sæt det i igen for at genoprette driften. Befinder fjernbetjeningen sig uden for den indvendige enheds rækkevidde? Er der nogen forhindringer mellem fjernbetjeningen og signalmodtageren? Udskift de brugte batterier til fjernbetjeningen, hvis spændingen på batterierne ikke er tilstrækkelig. 30

31 Dansk Stands straks al drift, træk stikket ud og kontakt servicecentret i følgende situationer: - Der høres usædvanlige lyde under driften. - Luftafbryderen eller lækagebeskyttelsesafbryderen slår ofte fra. - Hvis der ved et uheld sprøjtes vand eller andet ind i klimaanlægget. - Der lækker vand ud i rummet. - De elektriske ledninger og strømstikket er meget varme. - Luften, som blæses ud af udblæsningskanalen, lugter frygteligt under drift. 31

32 Varenr. BM Ecco Print as Thermex scandinavia a/s serviceafd.: Farøvej Hjørring Danmark Tlf.: Fax: Thermex scandinavia ab Importgatan 12 A S Hisings Backa Tel: Fax: Thermex scandinavia as Lørenskogveien Lørenskog Tel.: Fax: Thermex scandinavia S.A.U. C/Noi del Sucre, Viladecans Tel.: Fax: Danhood LTD. (UK) Phone

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugermanual Samsung Jungfrau Nordic N-Serie 1 Indhold Side Sikkerhedsforanstaltning 3 Tjek før ibrugtagning 4 Unitten 5 Fjernbetjening 6 Basis funktioner

Læs mere

EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE

EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL ENGLISH SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE LUFTVÄRMEPUMP ANVÄNDARHANDLEDNING SPLIT LUFT / LUFT VARMEPUMPE BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg Brugsvejledning til AERMEC split luftkonditioneringsanlæg EXL IEXLFX 9808 67042.01 Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi erklærer,

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING RZQ00C7YB RZQ0C7YB 000 c A a B b C A a e c B e b C d D d D c a A a B c e f e f b C b c a A a f B c e e f b C b h 00 h 00 d D d d D d 00 000 00 00 (mm) A B 7-77 7 7 A B 8 8 8 9 8

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR INDEHOLDER FULD KOMPONENTOVERSIGT OG TEGNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINAL MANUAL HÅNDHOLDT KERNEBOREMASKINE RH151 Læs og følg denne vejledning omhyggeligt, før betjening begyndes.

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

Symboler brugt i denne vejledning

Symboler brugt i denne vejledning Symboler brugt i denne vejledning Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at

Læs mere

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 DA IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Brugervejledning Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 Læs brugervejledningen grundigt igennem, før du tager produktet i brug. Brugervejledningen skal opbevares et sikkert

Læs mere

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Brugerhåndbog Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Modelnr. TPO100 / Modelnr. TPO100B Forhandler: Denne vejledning SKAL overdrages til slutbrugeren. Bruger: FØR du benytter dette produkt skal

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER HYDRO-PRO SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER Installation & Brugsanvisning BEVO NORDIC A/S 30-05-2011 Indhold 1. Forord... 3 2. Specifikationer... 4 3. Installation og tilslutning... 7 4. Brug og drift... 12 5.

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

Deluxe 370164 V3/0115

Deluxe 370164 V3/0115 Deluxe 370164 V3/0115 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 128 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 128 1.2 Symbolerklæring... 130 1.3 Kilder til trusler...

Læs mere

LS 1003 E. Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual. Tvättmaskin Bruksanvisning. Document Number 2820523436_DA/ 12-03-13.

LS 1003 E. Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual. Tvättmaskin Bruksanvisning. Document Number 2820523436_DA/ 12-03-13. LS 1003 E Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual Tvättmaskin Bruksanvisning Document Number 2820523436_D/ 12-03-13.(11:51) 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Læs mere