Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger"

Transkript

1 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Solvarmeanlæg: Projektet omfatter et solvarmeanlæg med et solpanelareal på ca m 2 med tilhørende damvarmelager på ca m 3 og mindre tekniske anlæg. Se et eksempel på placering af anlægget på vedlagte bilag. Den præcise placering af damvarmelageret inden for projektområdet er ikke endelig fastlagt. Projektet vil medføre en betydelig reduktion af værkets samlede CO 2-udledning. Ny kedelcentral: Ved eksisterende varmeværk etableres der et nyt fliskedelanlæg på ca. 2,6 MW. Kedelcentralen skal huse en hedtvandsfyret absorptionsvarmepumpe og en biomasse hedtvandskedel til at levere procesvarmen til absorptionsvarmepumpen. Endvidere skal centralen huse fødetragt, hydraulisk indskubber, fliskedel med rist, cyklon for partikelrensning af varm røggas samt røggasvaskeanlæg med kondensering og varmegenvinding samt asketransportsystem for transport fra fliskedelns rist og cyklon til askecontainer placeret i terrænniveau. Projektet vil medføre en betydelig reduktion af værkets samlede CO 2-udledning. Gram Fjernvarme, Sønderbyvej 24, 6510 Gram. Bygherres kontaktperson og telefonnr. Lars M. Damkjær Tlf Projektets placering Projektet berører følgende kommuner Solvarmeanlægget er placeret på matrikel nr. 301a, Gram Ejerlav, Gram. Eksisterende fjernvarmeværk er placeret på matr. nr. 1541, Gram Ejerlav, Gram. Gram Fjernvarme ønsker at udvide på matr. nr. 185, Gram Ejerlav, Gram. Haderslev Kommune Oversigtskort i målestok Kortbilag i målestok Vedlagt. Ingen. Forholdet til VVM reglerne. Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr af 15, december 2010 Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr af 15, december 2010 Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVMreglerne og skal derfor ikke screenes. bilag 2, punkt 3a, industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand.

2 Vurdering af emnernes væsentlige miljøpåvirkning (/): Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: Projektområde for solvarmeanlæg: ca. 10 ha. Projektområde for fjernvarmeværket: ca. 1 ha. 2. Er der andre ejere end Bygherre?: Projektområdet for solvarmeanlæg: Matr. nr. 3011, Gram Ejerlav, Gram: Simon Sidelmann Simonsen, Jenningvej 4, 6510 Gram Projektområde for fjernvarmeværk med ny kedelcentral: Matr. nr. 1541, Gram Ejerlav, Gram: Gram Fjernvarme, Sønderbyvej 24, 6510 Gram Matr. nr. 185, Gram Ejerlav, Gram Henning Nissen, Industrivejen 1, 6510 Gram 3. Det bebyggede areal i m 2 og bygningsmasse i m 3 Projektområde for solvarmeanlæg: Områdets samlede areal er ca. 10 ha. Solpaneler med et samlet areal på ca m 2 - orienteret øst-vest. 1 teknikbygning: ca. 200 m 2. Shelter til får: ca. 50 m 2. Damvarmelager: ca m 3 Projektområde for fjernvarmeværk ny bebyggelse: Ny kedelcentral: ca. 850 m Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: Projektområde for solvarmeanlæg: Solpaneler: panelhøjde på ca. 2,5 m over terræn, se vedlagte datablade. Teknikbygning: ca. 5,5 m. Shelter til får: ca. 3,5 m. Damvarmelageret etableres med volde på maks. 5 m over terræn Projektområde for fjernvarmeværk ny kedelcentral: Ny kedelcentral: max. 8,5 m over terræn. Ny skorsten: ca. 35 m over terræn. 5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer type og mængde: Mellemprodukter type og mængde: Færdigvarer type og mængde: 1.1 Solvarmeanlæg: Solvarmeanlægget udføres med solvarmepaneler, der opstilles i rækker med maks. 22 paneler pr. række. Panelerne forbindes indbyrdes med forbindelsesslanger, der er beklædt med egnet isoleringsmateriale og dækkappe. Enderne af de enkelte rør forbindes til et opstanderrør, der er påsvejset solvarmefremløb/-retur til varmeværket.

3 Vurdering af emnernes væsentlige miljøpåvirkning (/): Anlægget påfyldes propylenglycol, som er en ugiftig frostvæske, der frostsikrer anlægget til -15 grader. Ved temperaturer lavere end minus 10 grader cirkuleres væsken på solfangerne, således at frostsprængninger undgås. Væsken transporteres i et lukket system i en frem og retur rørledning imellem solfangerfeltet og de enkelte paneler. Evt. lækage detekteres ved en alarmtråd, der er indbygget i frem og retur rørledninger. Endvidere er anlægget bestykket med overvågning af både lavt tryk (rørbrud) og højt tryk (kogning). I tilfælde af overkogning eller reparation på anlægget ledes væsken via en overtryksventil til en opbevaringstank. Damvarmelager Damvarmelageret graves ud som en stor, omvendt pyramidestub beklædt med en tæt plastmembran i bund og sider. På toppen udlægges isolering for at holde på varmen i vandet, jf. vedlagte principsnit. Det producerede varme vand pumpes til Gram Fjernvarme via eksisterende ledninger. 1.2 Opbevaringstank solfangervæske (glykol) Til opsamling af solfangervæske anvendes en tank på max. 100 m 3. Under daglig drift står der ca. 5 m 3 væske i tanken, som via ventiler er afspærret fra det øvrige solvarmeanlæg. Øvrige væskeudvidelser optages af et batteri af standart ekspansionsbeholdere. Under den daglige drift af anlægget, overvåges væskeniveauet i beholderen af en niveautransmitter, der er tilkoblet værkets centrale overvågningssystem. Ny kedelcentral: Flisfyret kedelcentral med en samlet indfyret effekt på maks. 3 MW. Den nye bygning vil bl.a. indeholde et lager med kapacitet til opbevaring af træpiller/flis mv. Materialerne vil blive leveret med lastbil til kedelcentralen 1 2 gange om ugen. 6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: - 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: - 8. Anlægget behov for råstoffer type og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen: Solvarmeanlæg: Anlægsfase: Der vil til anlæg af projektet være behov for byggematerialer af et omfang, der er normalt for anlæg med tilsvarende funktion og størrelse. Der skal på projektområdet flyttes jord i forbindelse med etablering af damvarmelageret. Denne jord anvendes inden for projektområdet til at opnå det tilsigtede terræn.

4 Vurdering af emnernes væsentlige miljøpåvirkning (/): Driftsfase: Der vil ikke være behov for råstoffer af væsentlig betydning i driftsfasen. Der henvises i øvrigt til ovenforstående anlægsbeskrivelse. Ny Kedelcentral: Anlægsfase: Der vil til anlæg af projektet være behov for byggematerialer af et omfang, der er normalt for anlæg med tilsvarende funktion og størrelse. 9. Behov for vand kvalitet og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen: Driftsfase: I driftsfasen vil der være et forbrug af biomasse i form af træpiller/flis, ca ton/år. Solvarmeanlæg: Anlægsfase: Opfyldning af damvamelager: ca m 3. Andet forbrug: ca m 3. Driftsfase: 2-4 m 3 /døgn. Ny kedelcentral: Driftsfase: Ca m Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet: Solvarmeanlæg: Der er brug for oppumpning af m 3 vand til etablering af varmelageret ved solvarmeanlægget. Opfyldningen af damvarmelageret foregår over en periode på ca. 2 måneder. Der planlægges etableret en ny vandboring i området. Det vurderes, at det øvre grundvandsmagasin kan klare en oppumpning på m 3 uden væsentlige påvirkninger af de omkringliggende boringer, idet der er tale om en oppumpning svarende til en almindelig markvandsboring. 11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald: Solvarmeanlæg: Intet affald. Andet affald: Spildevand: Ny Kedelcentral: Farligt affald:

5 Vurdering af emnernes væsentlige miljøpåvirkning (/): Intet. Andet affald: Aske fra flisfyret kedelcentral og fra røggasrensningen bortskaffes i overensstemmelse med Haderslev Kommunes affaldsregulativ. Aske opbevares i lukket container i særskilt rum og afhentes af lastbil for kørsel til deponi på kontrolleret lodseplads. Den årlige mængde af aske vil afhængigt af biomassens kvalitet samt driftsformen udgøre ca ton/år. Spildevand: Begrænsede mængder af spildevand fra mandskabsbygninger/teknikbygninger. Afledning af spildevand sker til offentligt ledningsnet. Såfremt aktiviteterne ophører eller driften nødvendiggør, at bassinet skal tømmes, vil vand fra bassinet kunne pumpes ud i eksisterende regnvandsledninger i området. Forinden bassinet tømmes skal der søges udledningstilladelse hertil. 12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger: Aske fra det flisfyret kedelcentral og fra røggasrensningen bortskaffes i overensstemmelse med Haderslev Kommunes affaldsregulativ. 13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: Solvarmeanlæg: Ingen støj Ny kedelcentral: Bidraget af støj til omgivelserne er vurderet begrænset, og der er planlagt en lang række tiltag for at minimere støjbidraget såvel internt, som eksternt. Følgende stationære eksterne støjbidrag fra den nye kedelcentral er krævet overholdt uanset tidspunkt: 35 db(a) i skel. Der vil herudover være en mindre mængde støj fra lastbiler i forbindelse med transport af flis til værket. Der skal påregnes tilkørsel med 1-2 lastbiler pr. dag, ca. 6 lastbiler pr. uge. Lastbilkørsel sker primært på hverdage i tidsrummet Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: Solvarmeanlæg: Ingen luftforurening. Støj fra virksomheden vil blive reguleret i virksomhedens miljøgodkendelse Ny kedelcentral: Der er udført spredningsberegninger (OML) for det samlede anlæg. Med skorstenshøjder som anført i ovenstående findes det maksimale immissionskoncentrationsbidrag for stofferne til: NO2: 109,18 µg/m3 (afstand 100 m, retning 190 grader).

6 Vurdering af emnernes væsentlige miljøpåvirkning (/): Støv: 3,96 µg/m3 (afstand 100 m, retning 210 grader). CO: 233,57 µg/m3 (afstand 100 m, retning 190 grader). De maksimale immissionskoncentrationsbidrag for stofferne er uden for virksomhedens egen grund. Alle øvrige steder vil immissionskoncentrationsbidraget være lavere. B-værdierne skal være overholdt uden for ejendommens skel og beregningerne viser, at B-værdierne vil være overholdt: Dimensionerende er NO2 (B-værdi 125 µg/m3). Der skal stilles vilkår i miljøgodkendelsen om at luftindeslutte de områder hvor flis håndteres på en måde der reducerer sporer fra skimmelsvampe og skimmelsvampe til et absolut minimum. Forhold vedrørende luftemissioner vil blive reguleres i virksomhedens miljøgodkendelse. 15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener: Som udgangspunkt giver anlægget ikke anledning til vibrationer. Forhold vedrørende vibrationer vil blive reguleret i virksomhedens miljøgodkendelse. 16. Vil anlægget give anledning til støvgener: Nyt kedelanlæg: Det vurderes ikke at være væsentlige diffuse emissioner fra kedelcentralen, da opbevaringen af biomasse sker indendørs og der ikke er rumventilation fra biomasselageret. Støvudslip gennem porten i forbindelse med aflæsning vurderes at være uden betydning. Askestøv fra kedlens rist og fra røggasrensningen håndteres og opbevares i et lukket system, så støvgener undgås. 17. Vil anlægget give anledning til lugtgener: Nyt kedelanlæg: Biomasselageret afgiver lugt, hvilket minimeres ved at det er indendørs. Der udluftes gennem taget. Forhold vedrørende lugt vil blive reguleret i virksomhedens miljøgodkendelse. 18. Vil anlægget give anledning til lysgener: I forbindelse med et solvarmeprojekt i Vojens er der lavet test af refleksionsgener ved overflyvning af solvarmeanlæg. På baggrund af denne test er der udarbejdet et notat, der principielt vurderer eventuelle risici for refleksion af sollys fra solvarmeanlæg. Konklusionen heri er, at solvarmeanlæg generelt ikke forventes at medføre refleksionsgener, der har betydning for flysikkerheden omkring solvarmeanlægget. Det vurderes, at eventuelle refleksionsgener for de omkringboende skærmes af beplantningsbæltet. Derudover er solfangerne antirefleksbehandlede. 19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld: Varmeværket er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen og virksomheden har ikke driftsforhold, oplag eller lignende der udgør en særlig risiko for uheld.

7 Vurdering af emnernes væsentlige miljøpåvirkning (/): Anlæggets placering 20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse: Landbrugsdriften på det areal, der skal anvendes til solvarmeanlæg, ophører ved etablering af anlægget. Landbrugspligten på matr.nr.301a Gram Ejerlav, Gram skal således ophæves. 21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området: Solvarmeanlæg: Der udarbejdes en ny lokalplan for udvidelse af solvarmeanlægget, der muliggør en etablering af anlægget. 22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen: Solvarmeanlæg: 23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner: Der udarbejdes et nyt kommuneplantillæg, der muliggør Tekniske anlæg i området syd eksisterende solvarmeanlæg ved Gram. Dette muliggør en vedtagelse af lokalplanen for anlægget. I tracéet for transmissionsledningen fra solvarmeanlægget til Gram Fjernevarme, vil der blive tinglyst rådighedsservitutter. Ledningerne placeres som vist på vedlagte bilag. 24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand: Projektet ligger i et område med almindelige grundvandsinteresser, hvor den generelle grundvandsbeskyttelse er tilstrækkelig til sikring af grundvandsinteressen. Projektet vurderes ikke at udgøre en betydende risiko for sikring af grundvandsinteresserne i området. 25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: Der er ingen sårbare vådområder i nærheden af virksomheden. Afstand til nærmeste EFhabitatsområde, Ribe Å, er ca. 6 km. 26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: 27. Forudsætter anlægget rydning af skov: 28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker: 29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet: 30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder Nationalt: Internationalt (Natura 2000): Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV Forventes området at rumme danske rødlistearter: Nærmeste Natura 2000 område er EF-habitatområde nr. 78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde, som ligger ca. 6 km nordvest for Gram Fjernvarmeværk. Projektområderne omfatter ikke fredede eller beskyttede områder, ligesom der ikke er Natura 2000 områder indenfor eller i umiddelbar nærhed af projektområderne. Området til etablering af solvarmeanlægget består i dag af dyrket landbrugsareal, mens området til etablering af ny varmecentral i dag anvendes til erhverv. Projektet vurderes på den baggrund ikke at have betydning for væsentlige naturinteresser.

8 Vurdering af emnernes væsentlige miljøpåvirkning (/): Der vurderes ikke at forekomme bilag IV arter eller danske rødlistearter inden for projektområdet, idet området til opstilling af solvarmeanlægget i dag anvendes til traditionel landbrugsdrift, mens området til opstilling af en ny varmecentral i dag anvendes til erhverv. 31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: Varmeværket og solvarmeanlægget vurderes ikke at påvirke omkringliggende overfladevand, grundvand eller naturområder. Overfladevandt: Grundvand: Virksomheden giver ikke anledning til lyspåvirkning hos naboer, og spredningsberegninger viser, at B-værdier for stoffer fra skorstenene på virksomheden overholdes uden for varmeværkets egen grund. Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft): 32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: Virksomheden giver ikke anledning til væsentlige støjgener hos naboerne. Om nødvendigt vil der i forbindelse med projektering blive støjdæmpet, således de vejledende støjgrænseværdier kan overholdes. 33. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk: Solvarmeanlæg: Projektområdet ligger syd for eksisterende solvarmeanlæg i Gram, i byens udkant, og er i dag en åben mark, der anvendes til almindelig landbrugsdrift. Projektområdet afgrænses mod syd af et beplantningsbælte, mod øst af Jenningvej, mod vest af Marbækvej. Området vest, nord og øst for projektområdet anvendes til landbrug og består ud over marker af beplantningsbælter og fritliggende ejendomme. Der er ikke inden for projektområdet eller i projektområdets umiddelbare nærområde registreret historiske eller kulturelle landskabstræk, ligesom der ikke er registreret bevaringsværdige geologiske landskabstræk. Museum Sønderjylland, Arkæologi Haderslev har foretaget en arkivalsk kontrol af planområderne. Museet har vurderet, at der er risiko for at støde på bo- og gravpladser især fra jernalderen under anlægsarbejder i planområde 1. Der vurderes ikke at være nogle væsentlige æstetiske eller visuelle påvirkninger af landskabet ved etablering af projektet, idet der omkring solvarmeanlægget etableres et beplantningsbælte. Projektet vil primært blive betragtet fra Jenningvej og Marbækvej, og herfra forventes solvarmeanlægget ikke at være synlig på grund af beplantningsbæltet omkring hele solvarmeanlægget.

9 Vurdering af emnernes væsentlige miljøpåvirkning (/): På grund af solpanelernes udformning, det flade terræn samt beplantningsbæltets afskærmende virkning, vurderes indblikket til solvarmeanlægget generelt at være begrænset. Det kan dog ikke udelukkes, at solpanelerne vil være synlige fra visse højere liggende punkter i landskabet omkring, men disse områder vurderes ikke at have særlig rekreativ værdi. Risikoen for refleksionsgener vurderes desuden ud fra anlæggets udformning og placering som meget begrænset. Området ved Gram Fjernvarme: Projektet omfatter udover etablering af et solvarmeanlæg, også etablering af en kedelcentral nord for Gram Fjernvarme. Ny bebyggelse opføres inden for de rammer der er fastlagt i gældende kommuneplan med en bygningshøjde på max. 8,5 m. Tekniske anlæg så som skorstene kan opføres med en større højde. Den nye bygning opføres i tilknytning til eksisterende bygninger. Der er i forvejen en skorsten på ca. 30 m samt en akkumuleringstank med en højde på ca. 18 m. Den nye skorsten vil have en højde på ca. 35 m. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning 34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning: Gram Fjernvarmes omgivelser vurderes ikke at være miljømæssige sårbare. Der er ingen sårbar eller beskyttet natur udpeget ved national eller international lovgivning i nærheden, og ingen vigtige landskabelige eller kulturelle interesser. Nærmeste beboelse ligger ca. 100 m fra Gram Fjernvarme. Det vurderes, at påvirkninger i form af støj, luftemissioner og lys ikke vil være væsentlige. 35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med Der ligger ikke andre anlæg eller aktiviteter i området, der kumulativt kan medføre det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): væsentlige påvirkninger af miljøet. 36. Er der andre kumulative forhold? 38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: - Eneste påvirkninger fra projektet, der rækker ud over projektområdet vurderes potentielt at være landskabelig påvirkning og refleksioner. Grundet disse effekters ubetydelige substantielle effekt er der ikke udregnet, hvor store arealer der potentielt ville kunne påvirkes. 39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område: 41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:

10 Vurdering af emnernes væsentlige miljøpåvirkning (/): 42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige Miljøpåvirkningerne vurderes ikke at være væsentlige. Enkeltvis: Eller samlet: 43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: 44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: Det vurderes som overvejende sandsynligt, at projektet vil medføre en meget begrænset landskabspåvirkning som beskrevet. Det vurderes som meget lidt sandsynligt, at projektet vil medføre refleksioner, der har betydning for omgivelserne. 45. Er påvirkningen af miljøet Varig: Hyppig: Reversibel: Der vil være miljømæssige påvirkninger fra anlægget døgnet rundt i form af støj- og luftemissioner. Miljøgenerne vurderes ikke at være væsentlige. Varigheden af de omtalte miljøeffekter vurderes at være permanente over tid. Effekterne er reversible ved en fjernelse af de projekterede anlæg. Refleksioner vil alene potentielt være mulige, når solen skinner, og vurderes ikke at være væsentlig på baggrund af tidligere undersøgelser. Konklusion Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt: Det vurderes samlet, at projektet for Gram Fjernvarme ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke er behov for udarbejdelse af en VVM-redegørelse for projektet. Forhold vedrørende luft, lug og støj vil blive reguleret i anlæggets miljøgodkendelse. Dato: Sagsbehandler:

11 Bilag 1: Oversigtskort

12 Bilag 2: Gram Fjernvarme med ny kedelcentral (illustration)

13 Bilag 3: Eksempel på placering af solvarmeanlægget (illustration)

14 Bilag 4: Eksempel på placering af solvarmeanlægget (illustration)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Natur & Miljø Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt 29-04-2014 Cpr. nr. 1712741747 Bilag 1 VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Fredericia Kommune Tekst Projekt

Læs mere

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Modtagelse og miljø behandling (neddeling, klipning og opskæring) af letjern,

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT

UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Til Haderslev Kommune Dokumenttype VVM-redegørelse og miljørapport Dato ember 2013 UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Offentlig høring i 8 uger 201 og til den2014. UDVIDELSE AF

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg Sten Harrsen Dato: 12.09.2013 Bredetvedvej 24 Sagsb.: Lotte Jakobsen/JNØ 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/34617 Dir.tlf.: 72 36 41 10 E-mail: grundvand@holb.dk Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding

Læs mere

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter.

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter. Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter. Holbæk Kommune giver tilladelse til at indvinde 1000 m 3 vand pr. år til vanding af af kartofler og rodfrugter på matr. nr. 12,

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank Jyske Bank Att. Henning Hauge Hansen E-mail hhhh@jyskebank.dk 14. november 2014 Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank På baggrund

Læs mere

Notat om VVM screening af udvidelse af solvarmeanlæg samt etablering af solcelleanlæg til el-produktion på Skørping Nord 11, 9520 Skørping

Notat om VVM screening af udvidelse af solvarmeanlæg samt etablering af solcelleanlæg til el-produktion på Skørping Nord 11, 9520 Skørping Notat Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.00-P19-10292-11 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 14. januar 2014 Notat om VVM screening af udvidelse af solvarmeanlæg samt etablering af solcelleanlæg til el-produktion

Læs mere

19 tilladelse. Udlægning af jernslagge og ovnfor på skovveje i Myremalm og Sunds Plantager

19 tilladelse. Udlægning af jernslagge og ovnfor på skovveje i Myremalm og Sunds Plantager TEKNIK OG MILJØ Dato: 7. marts 2014 Sagsnr.: 09.08.35-P19-1-13 19 tilladelse Udlægning af jernslagge og ovnfor på skovveje i Myremalm og Sunds Plantager Matr. nr. 2dk, 2di, 2dh 2df og 1l Ilskov By, Ilskov

Læs mere

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse)

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Side 1 Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Bilag 5 jf. bekendtgørelsen Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Ikke teknisk resume. af VVM-redegørelse og Miljørapport for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg. Juni 2013

Ikke teknisk resume. af VVM-redegørelse og Miljørapport for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg. Juni 2013 Ikke teknisk resume af VVM-redegørelse og Miljørapport for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg Juni 2013 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2009 Del 2: Ikke teknisk resume

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C Navitas Rådgivende Ingeniører Skæringvej 100 8520 Lystrup Att. Martin Elkjær Mail: mel@navitasraadgivning.dk 23. maj 2014 Side 1 af 5 Afgørelse: Ikke

Læs mere

1 1 9 6 Teknisk område Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling

1 1 9 6 Teknisk område Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling L O K A L P L A N N R. 1 1 9 6 Teknisk område Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling V E J L E K O M M U N E Forslag GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Forslag godkendt i Byrådet den 17.06.2015 Offentligt

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde FORSLAG Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19 Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde Maj 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk den 11. juni 2013. Offentlig høring fra den 11. juni til

Læs mere

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Vedtaget Status Vedtaget KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt plannr Tillæg nr 8 Dato for offentliggørelse af

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Driftsændringer til Ensted Olieterminal på Varnæsvej 9, 6600 Aabenraa Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer Del 2 Ikke-teknisk resumé Del 3 VVM

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune og Lokalplan nr. 373 for et område

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011 Sorø Kommune 1 Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - Miljørapport med VVM-redegørelse

Læs mere

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 10 40 E-post planlagning@rksk.dk Dato 25. juni 2009 Sagsnummer 2009022733A Forslag

Læs mere

Vindmøller ved Birkende. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (Februar 2015)

Vindmøller ved Birkende. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (Februar 2015) Vindmøller ved Birkende Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (Februar 2015) Vindmøller ved Birkende Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Februar 2015 Udgiver: Kerteminde Kommune

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere