Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger"

Transkript

1 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Solvarmeanlæg: Projektet omfatter et solvarmeanlæg med et solpanelareal på ca m 2 med tilhørende damvarmelager på ca m 3 og mindre tekniske anlæg. Se et eksempel på placering af anlægget på vedlagte bilag. Den præcise placering af damvarmelageret inden for projektområdet er ikke endelig fastlagt. Projektet vil medføre en betydelig reduktion af værkets samlede CO 2-udledning. Ny kedelcentral: Ved eksisterende varmeværk etableres der et nyt fliskedelanlæg på ca. 2,6 MW. Kedelcentralen skal huse en hedtvandsfyret absorptionsvarmepumpe og en biomasse hedtvandskedel til at levere procesvarmen til absorptionsvarmepumpen. Endvidere skal centralen huse fødetragt, hydraulisk indskubber, fliskedel med rist, cyklon for partikelrensning af varm røggas samt røggasvaskeanlæg med kondensering og varmegenvinding samt asketransportsystem for transport fra fliskedelns rist og cyklon til askecontainer placeret i terrænniveau. Projektet vil medføre en betydelig reduktion af værkets samlede CO 2-udledning. Gram Fjernvarme, Sønderbyvej 24, 6510 Gram. Bygherres kontaktperson og telefonnr. Lars M. Damkjær Tlf Projektets placering Projektet berører følgende kommuner Solvarmeanlægget er placeret på matrikel nr. 301a, Gram Ejerlav, Gram. Eksisterende fjernvarmeværk er placeret på matr. nr. 1541, Gram Ejerlav, Gram. Gram Fjernvarme ønsker at udvide på matr. nr. 185, Gram Ejerlav, Gram. Haderslev Kommune Oversigtskort i målestok Kortbilag i målestok Vedlagt. Ingen. Forholdet til VVM reglerne. Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr af 15, december 2010 Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr af 15, december 2010 Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVMreglerne og skal derfor ikke screenes. bilag 2, punkt 3a, industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand.

2 Vurdering af emnernes væsentlige miljøpåvirkning (/): Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: Projektområde for solvarmeanlæg: ca. 10 ha. Projektområde for fjernvarmeværket: ca. 1 ha. 2. Er der andre ejere end Bygherre?: Projektområdet for solvarmeanlæg: Matr. nr. 3011, Gram Ejerlav, Gram: Simon Sidelmann Simonsen, Jenningvej 4, 6510 Gram Projektområde for fjernvarmeværk med ny kedelcentral: Matr. nr. 1541, Gram Ejerlav, Gram: Gram Fjernvarme, Sønderbyvej 24, 6510 Gram Matr. nr. 185, Gram Ejerlav, Gram Henning Nissen, Industrivejen 1, 6510 Gram 3. Det bebyggede areal i m 2 og bygningsmasse i m 3 Projektområde for solvarmeanlæg: Områdets samlede areal er ca. 10 ha. Solpaneler med et samlet areal på ca m 2 - orienteret øst-vest. 1 teknikbygning: ca. 200 m 2. Shelter til får: ca. 50 m 2. Damvarmelager: ca m 3 Projektområde for fjernvarmeværk ny bebyggelse: Ny kedelcentral: ca. 850 m Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: Projektområde for solvarmeanlæg: Solpaneler: panelhøjde på ca. 2,5 m over terræn, se vedlagte datablade. Teknikbygning: ca. 5,5 m. Shelter til får: ca. 3,5 m. Damvarmelageret etableres med volde på maks. 5 m over terræn Projektområde for fjernvarmeværk ny kedelcentral: Ny kedelcentral: max. 8,5 m over terræn. Ny skorsten: ca. 35 m over terræn. 5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer type og mængde: Mellemprodukter type og mængde: Færdigvarer type og mængde: 1.1 Solvarmeanlæg: Solvarmeanlægget udføres med solvarmepaneler, der opstilles i rækker med maks. 22 paneler pr. række. Panelerne forbindes indbyrdes med forbindelsesslanger, der er beklædt med egnet isoleringsmateriale og dækkappe. Enderne af de enkelte rør forbindes til et opstanderrør, der er påsvejset solvarmefremløb/-retur til varmeværket.

3 Vurdering af emnernes væsentlige miljøpåvirkning (/): Anlægget påfyldes propylenglycol, som er en ugiftig frostvæske, der frostsikrer anlægget til -15 grader. Ved temperaturer lavere end minus 10 grader cirkuleres væsken på solfangerne, således at frostsprængninger undgås. Væsken transporteres i et lukket system i en frem og retur rørledning imellem solfangerfeltet og de enkelte paneler. Evt. lækage detekteres ved en alarmtråd, der er indbygget i frem og retur rørledninger. Endvidere er anlægget bestykket med overvågning af både lavt tryk (rørbrud) og højt tryk (kogning). I tilfælde af overkogning eller reparation på anlægget ledes væsken via en overtryksventil til en opbevaringstank. Damvarmelager Damvarmelageret graves ud som en stor, omvendt pyramidestub beklædt med en tæt plastmembran i bund og sider. På toppen udlægges isolering for at holde på varmen i vandet, jf. vedlagte principsnit. Det producerede varme vand pumpes til Gram Fjernvarme via eksisterende ledninger. 1.2 Opbevaringstank solfangervæske (glykol) Til opsamling af solfangervæske anvendes en tank på max. 100 m 3. Under daglig drift står der ca. 5 m 3 væske i tanken, som via ventiler er afspærret fra det øvrige solvarmeanlæg. Øvrige væskeudvidelser optages af et batteri af standart ekspansionsbeholdere. Under den daglige drift af anlægget, overvåges væskeniveauet i beholderen af en niveautransmitter, der er tilkoblet værkets centrale overvågningssystem. Ny kedelcentral: Flisfyret kedelcentral med en samlet indfyret effekt på maks. 3 MW. Den nye bygning vil bl.a. indeholde et lager med kapacitet til opbevaring af træpiller/flis mv. Materialerne vil blive leveret med lastbil til kedelcentralen 1 2 gange om ugen. 6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: - 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: - 8. Anlægget behov for råstoffer type og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen: Solvarmeanlæg: Anlægsfase: Der vil til anlæg af projektet være behov for byggematerialer af et omfang, der er normalt for anlæg med tilsvarende funktion og størrelse. Der skal på projektområdet flyttes jord i forbindelse med etablering af damvarmelageret. Denne jord anvendes inden for projektområdet til at opnå det tilsigtede terræn.

4 Vurdering af emnernes væsentlige miljøpåvirkning (/): Driftsfase: Der vil ikke være behov for råstoffer af væsentlig betydning i driftsfasen. Der henvises i øvrigt til ovenforstående anlægsbeskrivelse. Ny Kedelcentral: Anlægsfase: Der vil til anlæg af projektet være behov for byggematerialer af et omfang, der er normalt for anlæg med tilsvarende funktion og størrelse. 9. Behov for vand kvalitet og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen: Driftsfase: I driftsfasen vil der være et forbrug af biomasse i form af træpiller/flis, ca ton/år. Solvarmeanlæg: Anlægsfase: Opfyldning af damvamelager: ca m 3. Andet forbrug: ca m 3. Driftsfase: 2-4 m 3 /døgn. Ny kedelcentral: Driftsfase: Ca m Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet: Solvarmeanlæg: Der er brug for oppumpning af m 3 vand til etablering af varmelageret ved solvarmeanlægget. Opfyldningen af damvarmelageret foregår over en periode på ca. 2 måneder. Der planlægges etableret en ny vandboring i området. Det vurderes, at det øvre grundvandsmagasin kan klare en oppumpning på m 3 uden væsentlige påvirkninger af de omkringliggende boringer, idet der er tale om en oppumpning svarende til en almindelig markvandsboring. 11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald: Solvarmeanlæg: Intet affald. Andet affald: Spildevand: Ny Kedelcentral: Farligt affald:

5 Vurdering af emnernes væsentlige miljøpåvirkning (/): Intet. Andet affald: Aske fra flisfyret kedelcentral og fra røggasrensningen bortskaffes i overensstemmelse med Haderslev Kommunes affaldsregulativ. Aske opbevares i lukket container i særskilt rum og afhentes af lastbil for kørsel til deponi på kontrolleret lodseplads. Den årlige mængde af aske vil afhængigt af biomassens kvalitet samt driftsformen udgøre ca ton/år. Spildevand: Begrænsede mængder af spildevand fra mandskabsbygninger/teknikbygninger. Afledning af spildevand sker til offentligt ledningsnet. Såfremt aktiviteterne ophører eller driften nødvendiggør, at bassinet skal tømmes, vil vand fra bassinet kunne pumpes ud i eksisterende regnvandsledninger i området. Forinden bassinet tømmes skal der søges udledningstilladelse hertil. 12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger: Aske fra det flisfyret kedelcentral og fra røggasrensningen bortskaffes i overensstemmelse med Haderslev Kommunes affaldsregulativ. 13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: Solvarmeanlæg: Ingen støj Ny kedelcentral: Bidraget af støj til omgivelserne er vurderet begrænset, og der er planlagt en lang række tiltag for at minimere støjbidraget såvel internt, som eksternt. Følgende stationære eksterne støjbidrag fra den nye kedelcentral er krævet overholdt uanset tidspunkt: 35 db(a) i skel. Der vil herudover være en mindre mængde støj fra lastbiler i forbindelse med transport af flis til værket. Der skal påregnes tilkørsel med 1-2 lastbiler pr. dag, ca. 6 lastbiler pr. uge. Lastbilkørsel sker primært på hverdage i tidsrummet Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: Solvarmeanlæg: Ingen luftforurening. Støj fra virksomheden vil blive reguleret i virksomhedens miljøgodkendelse Ny kedelcentral: Der er udført spredningsberegninger (OML) for det samlede anlæg. Med skorstenshøjder som anført i ovenstående findes det maksimale immissionskoncentrationsbidrag for stofferne til: NO2: 109,18 µg/m3 (afstand 100 m, retning 190 grader).

6 Vurdering af emnernes væsentlige miljøpåvirkning (/): Støv: 3,96 µg/m3 (afstand 100 m, retning 210 grader). CO: 233,57 µg/m3 (afstand 100 m, retning 190 grader). De maksimale immissionskoncentrationsbidrag for stofferne er uden for virksomhedens egen grund. Alle øvrige steder vil immissionskoncentrationsbidraget være lavere. B-værdierne skal være overholdt uden for ejendommens skel og beregningerne viser, at B-værdierne vil være overholdt: Dimensionerende er NO2 (B-værdi 125 µg/m3). Der skal stilles vilkår i miljøgodkendelsen om at luftindeslutte de områder hvor flis håndteres på en måde der reducerer sporer fra skimmelsvampe og skimmelsvampe til et absolut minimum. Forhold vedrørende luftemissioner vil blive reguleres i virksomhedens miljøgodkendelse. 15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener: Som udgangspunkt giver anlægget ikke anledning til vibrationer. Forhold vedrørende vibrationer vil blive reguleret i virksomhedens miljøgodkendelse. 16. Vil anlægget give anledning til støvgener: Nyt kedelanlæg: Det vurderes ikke at være væsentlige diffuse emissioner fra kedelcentralen, da opbevaringen af biomasse sker indendørs og der ikke er rumventilation fra biomasselageret. Støvudslip gennem porten i forbindelse med aflæsning vurderes at være uden betydning. Askestøv fra kedlens rist og fra røggasrensningen håndteres og opbevares i et lukket system, så støvgener undgås. 17. Vil anlægget give anledning til lugtgener: Nyt kedelanlæg: Biomasselageret afgiver lugt, hvilket minimeres ved at det er indendørs. Der udluftes gennem taget. Forhold vedrørende lugt vil blive reguleret i virksomhedens miljøgodkendelse. 18. Vil anlægget give anledning til lysgener: I forbindelse med et solvarmeprojekt i Vojens er der lavet test af refleksionsgener ved overflyvning af solvarmeanlæg. På baggrund af denne test er der udarbejdet et notat, der principielt vurderer eventuelle risici for refleksion af sollys fra solvarmeanlæg. Konklusionen heri er, at solvarmeanlæg generelt ikke forventes at medføre refleksionsgener, der har betydning for flysikkerheden omkring solvarmeanlægget. Det vurderes, at eventuelle refleksionsgener for de omkringboende skærmes af beplantningsbæltet. Derudover er solfangerne antirefleksbehandlede. 19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld: Varmeværket er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen og virksomheden har ikke driftsforhold, oplag eller lignende der udgør en særlig risiko for uheld.

7 Vurdering af emnernes væsentlige miljøpåvirkning (/): Anlæggets placering 20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse: Landbrugsdriften på det areal, der skal anvendes til solvarmeanlæg, ophører ved etablering af anlægget. Landbrugspligten på matr.nr.301a Gram Ejerlav, Gram skal således ophæves. 21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området: Solvarmeanlæg: Der udarbejdes en ny lokalplan for udvidelse af solvarmeanlægget, der muliggør en etablering af anlægget. 22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen: Solvarmeanlæg: 23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner: Der udarbejdes et nyt kommuneplantillæg, der muliggør Tekniske anlæg i området syd eksisterende solvarmeanlæg ved Gram. Dette muliggør en vedtagelse af lokalplanen for anlægget. I tracéet for transmissionsledningen fra solvarmeanlægget til Gram Fjernevarme, vil der blive tinglyst rådighedsservitutter. Ledningerne placeres som vist på vedlagte bilag. 24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand: Projektet ligger i et område med almindelige grundvandsinteresser, hvor den generelle grundvandsbeskyttelse er tilstrækkelig til sikring af grundvandsinteressen. Projektet vurderes ikke at udgøre en betydende risiko for sikring af grundvandsinteresserne i området. 25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: Der er ingen sårbare vådområder i nærheden af virksomheden. Afstand til nærmeste EFhabitatsområde, Ribe Å, er ca. 6 km. 26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: 27. Forudsætter anlægget rydning af skov: 28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker: 29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet: 30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder Nationalt: Internationalt (Natura 2000): Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV Forventes området at rumme danske rødlistearter: Nærmeste Natura 2000 område er EF-habitatområde nr. 78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde, som ligger ca. 6 km nordvest for Gram Fjernvarmeværk. Projektområderne omfatter ikke fredede eller beskyttede områder, ligesom der ikke er Natura 2000 områder indenfor eller i umiddelbar nærhed af projektområderne. Området til etablering af solvarmeanlægget består i dag af dyrket landbrugsareal, mens området til etablering af ny varmecentral i dag anvendes til erhverv. Projektet vurderes på den baggrund ikke at have betydning for væsentlige naturinteresser.

8 Vurdering af emnernes væsentlige miljøpåvirkning (/): Der vurderes ikke at forekomme bilag IV arter eller danske rødlistearter inden for projektområdet, idet området til opstilling af solvarmeanlægget i dag anvendes til traditionel landbrugsdrift, mens området til opstilling af en ny varmecentral i dag anvendes til erhverv. 31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: Varmeværket og solvarmeanlægget vurderes ikke at påvirke omkringliggende overfladevand, grundvand eller naturområder. Overfladevandt: Grundvand: Virksomheden giver ikke anledning til lyspåvirkning hos naboer, og spredningsberegninger viser, at B-værdier for stoffer fra skorstenene på virksomheden overholdes uden for varmeværkets egen grund. Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft): 32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: Virksomheden giver ikke anledning til væsentlige støjgener hos naboerne. Om nødvendigt vil der i forbindelse med projektering blive støjdæmpet, således de vejledende støjgrænseværdier kan overholdes. 33. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk: Solvarmeanlæg: Projektområdet ligger syd for eksisterende solvarmeanlæg i Gram, i byens udkant, og er i dag en åben mark, der anvendes til almindelig landbrugsdrift. Projektområdet afgrænses mod syd af et beplantningsbælte, mod øst af Jenningvej, mod vest af Marbækvej. Området vest, nord og øst for projektområdet anvendes til landbrug og består ud over marker af beplantningsbælter og fritliggende ejendomme. Der er ikke inden for projektområdet eller i projektområdets umiddelbare nærområde registreret historiske eller kulturelle landskabstræk, ligesom der ikke er registreret bevaringsværdige geologiske landskabstræk. Museum Sønderjylland, Arkæologi Haderslev har foretaget en arkivalsk kontrol af planområderne. Museet har vurderet, at der er risiko for at støde på bo- og gravpladser især fra jernalderen under anlægsarbejder i planområde 1. Der vurderes ikke at være nogle væsentlige æstetiske eller visuelle påvirkninger af landskabet ved etablering af projektet, idet der omkring solvarmeanlægget etableres et beplantningsbælte. Projektet vil primært blive betragtet fra Jenningvej og Marbækvej, og herfra forventes solvarmeanlægget ikke at være synlig på grund af beplantningsbæltet omkring hele solvarmeanlægget.

9 Vurdering af emnernes væsentlige miljøpåvirkning (/): På grund af solpanelernes udformning, det flade terræn samt beplantningsbæltets afskærmende virkning, vurderes indblikket til solvarmeanlægget generelt at være begrænset. Det kan dog ikke udelukkes, at solpanelerne vil være synlige fra visse højere liggende punkter i landskabet omkring, men disse områder vurderes ikke at have særlig rekreativ værdi. Risikoen for refleksionsgener vurderes desuden ud fra anlæggets udformning og placering som meget begrænset. Området ved Gram Fjernvarme: Projektet omfatter udover etablering af et solvarmeanlæg, også etablering af en kedelcentral nord for Gram Fjernvarme. Ny bebyggelse opføres inden for de rammer der er fastlagt i gældende kommuneplan med en bygningshøjde på max. 8,5 m. Tekniske anlæg så som skorstene kan opføres med en større højde. Den nye bygning opføres i tilknytning til eksisterende bygninger. Der er i forvejen en skorsten på ca. 30 m samt en akkumuleringstank med en højde på ca. 18 m. Den nye skorsten vil have en højde på ca. 35 m. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning 34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning: Gram Fjernvarmes omgivelser vurderes ikke at være miljømæssige sårbare. Der er ingen sårbar eller beskyttet natur udpeget ved national eller international lovgivning i nærheden, og ingen vigtige landskabelige eller kulturelle interesser. Nærmeste beboelse ligger ca. 100 m fra Gram Fjernvarme. Det vurderes, at påvirkninger i form af støj, luftemissioner og lys ikke vil være væsentlige. 35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med Der ligger ikke andre anlæg eller aktiviteter i området, der kumulativt kan medføre det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): væsentlige påvirkninger af miljøet. 36. Er der andre kumulative forhold? 38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: - Eneste påvirkninger fra projektet, der rækker ud over projektområdet vurderes potentielt at være landskabelig påvirkning og refleksioner. Grundet disse effekters ubetydelige substantielle effekt er der ikke udregnet, hvor store arealer der potentielt ville kunne påvirkes. 39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område: 41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:

10 Vurdering af emnernes væsentlige miljøpåvirkning (/): 42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige Miljøpåvirkningerne vurderes ikke at være væsentlige. Enkeltvis: Eller samlet: 43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: 44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: Det vurderes som overvejende sandsynligt, at projektet vil medføre en meget begrænset landskabspåvirkning som beskrevet. Det vurderes som meget lidt sandsynligt, at projektet vil medføre refleksioner, der har betydning for omgivelserne. 45. Er påvirkningen af miljøet Varig: Hyppig: Reversibel: Der vil være miljømæssige påvirkninger fra anlægget døgnet rundt i form af støj- og luftemissioner. Miljøgenerne vurderes ikke at være væsentlige. Varigheden af de omtalte miljøeffekter vurderes at være permanente over tid. Effekterne er reversible ved en fjernelse af de projekterede anlæg. Refleksioner vil alene potentielt være mulige, når solen skinner, og vurderes ikke at være væsentlig på baggrund af tidligere undersøgelser. Konklusion Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt: Det vurderes samlet, at projektet for Gram Fjernvarme ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke er behov for udarbejdelse af en VVM-redegørelse for projektet. Forhold vedrørende luft, lug og støj vil blive reguleret i anlæggets miljøgodkendelse. Dato: Sagsbehandler:

11 Bilag 1: Oversigtskort

12 Bilag 2: Gram Fjernvarme med ny kedelcentral (illustration)

13 Bilag 3: Eksempel på placering af solvarmeanlægget (illustration)

14 Bilag 4: Eksempel på placering af solvarmeanlægget (illustration)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01.10-2013

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Modtagelse og miljø behandling (neddeling, klipning og opskæring) af letjern,

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Natur & Miljø Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt 29-04-2014 Cpr. nr. 1712741747 Bilag 1 VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Fredericia Kommune Tekst Projekt

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg VVM-screening af Jordmonteret solcelleanlæg med areal på 3000 m 2 samt husstandsmølle på 10 KW, der måler 21 m i navhøjde og har totalhøjde på 25 m. Kommune har

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Beskrivelse af projektet Lorens Simonsen ønsker at få lavet en støjvold for at begrænse støjen fra motorvejen.

Beskrivelse af projektet Lorens Simonsen ønsker at få lavet en støjvold for at begrænse støjen fra motorvejen. Sønderjysk Miljørådgivning Jejsing den 10. oktober 2013 c/o Knud Damgaard Christensen Søndertoften 29, Jejsing 6270 Tønder Mail: kdc@sjmr.dk www.sjmr.dk Tlf. 28 77 72 69 Haderslev Kommune Teknik og Miljø

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Sønderborg Kommune 24. august 2015 Projektbeskrivelse jf. anmeldelse Til at understøtte den generelle udvikling af Sønderborg Nordhavn etableres et p hus

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Indledende vurdering af miljøkonsekvenser ved elektrificeringen af jernbanestrækningen

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg Sten Harrsen Dato: 12.09.2013 Bredetvedvej 24 Sagsb.: Lotte Jakobsen/JNØ 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/34617 Dir.tlf.: 72 36 41 10 E-mail: grundvand@holb.dk Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding

Læs mere

Hammel Fjernvarme. Irlandsvej 6. Afgørelse om ikke VVM-pligt

Hammel Fjernvarme. Irlandsvej 6. Afgørelse om ikke VVM-pligt Hammel Fjernvarme Irlandsvej 6 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Vir Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk

Læs mere

Projektet omfatter etablering og drift af et træflisfyret varmeanlæg med en effekt på 5 MW.

Projektet omfatter etablering og drift af et træflisfyret varmeanlæg med en effekt på 5 MW. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Billund Kommune Projektet omfatter etablering og drift af et træflisfyret varmeanlæg

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse)

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Side 1 Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Bilag 5 jf. bekendtgørelsen Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse

Læs mere

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter.

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter. Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter. Holbæk Kommune giver tilladelse til at indvinde 1000 m 3 vand pr. år til vanding af af kartofler og rodfrugter på matr. nr. 12,

Læs mere

Tilladelse til at etablere jordvarmeanlæg og boringer til jordvarmeanlæg

Tilladelse til at etablere jordvarmeanlæg og boringer til jordvarmeanlæg Thomas Og Anne Mette Voss 20 Rue Wenkel L5577 Remich Luenborg Teknik og Miljø Afdelingen Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 www.slagelse.dk Tilladelse til at etablere jordvarmeanlæg og boringer

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune VVM screening af etablering af Gamle Mursten ApS på Hovedgaden 501 VVM myndighed Høje-Taastrup Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gamle Mursten ApS ønsker at etablere en virksomhed,

Læs mere

Anmeldelsen om etablering af projekt White Water Viborg i Nordisk Park er screenet i forhold til indvirkning på miljøet (VVM-krav).

Anmeldelsen om etablering af projekt White Water Viborg i Nordisk Park er screenet i forhold til indvirkning på miljøet (VVM-krav). Foreningen White Water Viborg Viborg Innovation Fond v/direktør Inge Bak Erhvervenes Hus Skottenborg 12-14 8800 Viborg Teknik & Miljø Plan Dato: 03-06-2014 Sagsnr.: 12/15784 Sagsbehandler: Vpanp Afgørelse

Læs mere

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg 13-maj 2013 13/18571 Sloth Møller Møllegade 56 6400 Sønderborg VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har 16. april 2013 modtaget ansøgning

Læs mere

Forudsætningerne for miljøgodkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen, findes under afsnit 2 Miljøteknisk Redegørelse.

Forudsætningerne for miljøgodkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen, findes under afsnit 2 Miljøteknisk Redegørelse. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Ørbæk Autogenbrug ApS Nyborgvej 29 A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank Jyske Bank Att. Henning Hauge Hansen E-mail hhhh@jyskebank.dk 14. november 2014 Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank På baggrund

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014

Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014 Center for Teknik, Miljø og Klima Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Dagerød Grusgrav Aps Stæremosen 16 3250 Gilleleje CVR nr. 21 752 487 Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014 Matrikel 12l og 12b, Plejelt

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT

UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Til Haderslev Kommune Dokumenttype VVM-redegørelse og miljørapport Dato ember 2013 UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Offentlig høring i 8 uger 201 og til den2014. UDVIDELSE AF

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM pligt til fjernvarmeledning og teknikhus

Afgørelse om ikke VVM pligt til fjernvarmeledning og teknikhus Aalestrup-Nørager Energi A.m.b.a. Elmegaardsvej 6 9620 Aalestrup Att.: Palle Jul Pedersen pjp@aalestrup-varme.dk Dato: 17. september 2015 Projekter og Ejendomme Frederik I's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.:

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

VVM anmeldelse om etablering af 21.432 m 2 solvarmeanlæg.

VVM anmeldelse om etablering af 21.432 m 2 solvarmeanlæg. Hjallerup Fjernvarme VVM anmeldelse om etablering af 21.432 m 2 solvarmeanlæg. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. Sal DK 8000

Læs mere

Notat om VVM screening af udvidelse af solvarmeanlæg samt etablering af solcelleanlæg til el-produktion på Skørping Nord 11, 9520 Skørping

Notat om VVM screening af udvidelse af solvarmeanlæg samt etablering af solcelleanlæg til el-produktion på Skørping Nord 11, 9520 Skørping Notat Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.00-P19-10292-11 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 14. januar 2014 Notat om VVM screening af udvidelse af solvarmeanlæg samt etablering af solcelleanlæg til el-produktion

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

Viborg Kommune har den 24. november 2010 modtaget din anmeldelse af seneste udgave (revideret oktober 2010) af Viborg Geotermi-forprojekt.

Viborg Kommune har den 24. november 2010 modtaget din anmeldelse af seneste udgave (revideret oktober 2010) af Viborg Geotermi-forprojekt. Rambøll att.: Claus Røgild Prinsensgade 11 9000 Aalborg cur@ramboll.dk Teknik & Miljø Plan Sct. Mogens Gade 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax.: plan@viborg.dk www.viborg.dk Afgørelse om VVM-pligt

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeboringer

Tilladelse til etablering af jordvarmeboringer REALDANIA BYG A/S Nørregade 29 5000 Odense C Den 28. november 2013 Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til etablering af jordvarmeboringer Odsherred Kommune meddeler hermed tilladelse til at etablere 2-4

Læs mere

Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M

Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M Teknik og Miljø 23. april 2015 Sagsnummer 480-2015-2438 Dokument nr. 480-2015-144963 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.

Læs mere

Etablering af et nyt 150 kv jordkabelanlæg mellem station Bjørnholt og station Herning

Etablering af et nyt 150 kv jordkabelanlæg mellem station Bjørnholt og station Herning Bilag A VVM-screeningskema af nyt 150 kv kabelanlæg mellem station Bjørnholt og station Herning VVM Myndighed Basis oplysninger Naturstyrelsen Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af et

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

VVM-screening af: Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg

VVM-screening af: Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg VVM-screening af: Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Etablering af nyt testbaneanlæg Virksomheden ønsker at etablere et nyt testbaneanlæg til afprøvning af nye hydrauliske, mekaniske og elektroniske

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Dato September 2013 VVM-ANMELDELSE DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL

Læs mere

19 tilladelse. Udlægning af jernslagge og ovnfor på skovveje i Myremalm og Sunds Plantager

19 tilladelse. Udlægning af jernslagge og ovnfor på skovveje i Myremalm og Sunds Plantager TEKNIK OG MILJØ Dato: 7. marts 2014 Sagsnr.: 09.08.35-P19-1-13 19 tilladelse Udlægning af jernslagge og ovnfor på skovveje i Myremalm og Sunds Plantager Matr. nr. 2dk, 2di, 2dh 2df og 1l Ilskov By, Ilskov

Læs mere

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme.

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov Indledning Opbygning Størrelse Placering Styrings- og sikkerhedsforanstaltninger Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C Navitas Rådgivende Ingeniører Skæringvej 100 8520 Lystrup Att. Martin Elkjær Mail: mel@navitasraadgivning.dk 23. maj 2014 Side 1 af 5 Afgørelse: Ikke

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17-310 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Etablering af solenergianlæg - Etape 1 Løgumkloster

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17-310 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Etablering af solenergianlæg - Etape 1 Løgumkloster Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17-310 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Etablering af solenergianlæg - Etape 1 Løgumkloster TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø April 2014 Kommuneplantillæg nr. 17-310 er udarbejdet

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN NOVEMBER 2014 YARA DANMARK GØDNING A/S ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN VVM-ANMELDELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egedal Fjernvarme A/S Annekset Stenløse Rådhus Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Ansøgning om miljøtilladelse til etablering af nyt 2,2 MW træpille fyret kedelanlæg ved Egedal Varmeværk, Dam Holme 4B, 3660

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS Til Slagelse Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Date september 2012 VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Solvarmeanlæg - Miljø og myndighedsbehandling

Solvarmeanlæg - Miljø og myndighedsbehandling Solvarmeanlæg - Miljø og myndighedsbehandling Solvarmeanlægget og miljøet Hvis man vil opføre et solvarmeanlæg dialog med kommunen Peter Erfurt, miljømedarbejder, Haderslev Kommune Solvarmeanlæg og miljøet

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Ønsker at stiforbindelsen langs østsiden af området fastholdes, da den udgør en vigtig skolesti mellem Stenløse og de nord for liggende områder.

Ønsker at stiforbindelsen langs østsiden af området fastholdes, da den udgør en vigtig skolesti mellem Stenløse og de nord for liggende områder. Lokalplan nr. 8 Maglevad fjernvarmecentral Oversigt over høringssvar samt planafdelingens bemærkninger og indstilling Høringssvar nr. Afsender indhold Planafdelingens bemærkninger Forslag til ændring af

Læs mere

Hele installationen trykprøves ved idriftsættelsen ved 1,43 gange sikkerhedsventilens afgangstryk og anlægget skal være helt tæt ved denne prøvning.

Hele installationen trykprøves ved idriftsættelsen ved 1,43 gange sikkerhedsventilens afgangstryk og anlægget skal være helt tæt ved denne prøvning. NOTAT Projekt Solvarmeanlæg til fjernvarmesystemer Kunde Fjernvarmeværker Dato 2013-03-05 Til Miljømyndigheder mv. Fra Benjamin Kjelkvist Larsen Kopi til 1. Solvarmeanlæg til fjernvarmesystemer 1.1 Anlægsbeskrivelse

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af større anlæg på søterritoriet. Husk at læse

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

19 tilladelse. Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum

19 tilladelse. Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum TEKNIK OG MILJØ Dato: 16. marts 2015 Sagsnummer: 08.26-P19-1-15 19 tilladelse Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Ljørringvej 9A, 7480 Aulum. Foreløbig tilladelse til at etablering af boring til markvanding

Ljørringvej 9A, 7480 Aulum. Foreløbig tilladelse til at etablering af boring til markvanding TEKNIK OG MILJØ Jens Sivebæk Nielsen Videbækvej 1 7480 Aulum Email: jenssivebaek@gmail.com Ljørringvej 9A, 7480 Aulum. Foreløbig tilladelse til at etablering af boring til markvanding Byggeri, Jord og

Læs mere

Ikke teknisk resume. af VVM-redegørelse og Miljørapport for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg. Juni 2013

Ikke teknisk resume. af VVM-redegørelse og Miljørapport for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg. Juni 2013 Ikke teknisk resume af VVM-redegørelse og Miljørapport for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg Juni 2013 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2009 Del 2: Ikke teknisk resume

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015 Afgørelse om at etablering af tilbygning

Læs mere

Lokalplan 1094. Tekniske anlæg ved Søndre Fælledvej i Tørring

Lokalplan 1094. Tekniske anlæg ved Søndre Fælledvej i Tørring Lokalplan 1094 Tekniske anlæg ved Søndre Fælledvej i Tørring Juli 2015 Indhold Redegørelse Lokalplanens baggrund... 3 Eksisterende forhold... 3 Lokalplanens indhold... 4 Konsekvenser for nærområdet...

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal Maj 2014 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere