GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2."

Transkript

1 GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L Monterings- og driftsinstruktion ALPHA2 L AL LPHA2 ALPHA2 L ALPHA2

2 Overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne GRUNDFOS ALPHA2 L som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med disse af Rådets direktiver om indbyrdes tilnærmelse til EFmedlemsstaternes lovgivning: Lavspændingsdirektivet (2006/95/EF). Anvendte standard: EN :2003. EMC-direktivet (2004/108/EF). Anvendte standarder: EN :2006 og EN :1997. Ecodesigndirektivet (2009/125/EF). Cirkulationspumper: Kommissionens forordning nr. 641/2009 og 622/2012. Anvendte standarder: EN :2012 og EN :2012. Bjerringbro, 1. november 2012 Svend Aage Kaae Technical Director Grundfos Holding A/S Poul Due Jensens Vej Bjerringbro, Danmark Person som er autoriseret til at samle det tekniske dossier og bemyndiget til at underskrive EF-overensstemmelseserklæringen. 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler brugt i dette dokument Generel beskrivelse Anvendelse Installation Eltilslutning Betjeningspanel Pumpeindstilling Anlæg med bypassventil mellem frem- og returløb Idriftsætning Pumpeindstillinger og pumpeydelse Fejlfinding Tekniske data og installationsmål Ydelseskurver Kendetegn Tilbehør Bortskaffelse

4 Advarsel Læs denne monterings- og driftsinstruktion før installation. Følg lokale forskrifter og gængs praksis ved installation og drift. Advarsel Brug af dette produkt kræver erfaring med og kendskab til produktet. Produktet må ikke bruges af personer med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner, medmindre disse personer er under opsyn eller oplært i at bruge produktet af en person med ansvar for deres sikkerhed. Børn må ikke bruge eller lege med dette produkt. 1. Symboler brugt i dette dokument Advarsel Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre personskade! Forsigtig Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre funktionsfejl eller skade på materiellet! Bemærk Råd og anvisninger som letter arbejdet og sikrer pålidelig drift. 4

5 2. Generel beskrivelse Indhold: 2.1 Cirkulationspumpen GRUNDFOS ALPHA2 L 2.2 Fordele ved installation af GRUNDFOS ALPHA2 L. 2.1 Cirkulationspumpen GRUNDFOS ALPHA2 L Cirkulationspumpen GRUNDFOS ALPHA2 L er udviklet til cirkulation af vand i varmeanlæg. Installér GRUNDFOS ALPHA2 L i gulvvarmeanlæg 1-strengede anlæg 2-strengede anlæg. GRUNDFOS ALPHA2 L har integreret permanentmagnetmotor og differenstrykregulering, dvs. løbende tilpasning af pumpens ydelse til anlæggets aktuelle behov. GRUNDFOS ALPHA2 L har et brugervenligt, frontbetjent betjeningspanel. Se 6. Betjeningspanel og 14. Kendetegn. 2.2 Fordele ved installation af GRUNDFOS ALPHA2 L Installation af GRUNDFOS ALPHA2 L betyder let installation og idriftsætning GRUNDFOS ALPHA2 L er let at installere. Pumpens fabriksindstilling gør at pumpen i de fleste tilfælde kan sættes i drift uden at der skal foretages indstillinger. høj grad af komfort Minimal støj fra ventiler og lign. lavt energiforbrug Lavt energiforbrug sammenlignet med traditionelle cirkulationspumper. Energieffektivitetsindeks (EEI) Ecodesign-direktivet vedrørende energiforbrugende (EuP) og energirelaterede produkter (ErP) er EU-lovgivning som kræver at producenter nedbringer deres produkters samlede miljøpåvirkning. Cirkulationspumper vil være EuP-klar og overholde kravene i TM Fig. 1 EuP ready-mærkat 5

6 3. Anvendelse Indhold: 3.1 Anlægstyper 3.2 Pumpemedier 3.3 Systemtryk 3.4 Relativ luftfugtighed (RH) 3.5 Kapslingsklasse 3.6 Tilløbstryk. 3.1 Anlægstyper ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA22 ALPHA22 AL Max. 1.0 MPa (10 bar) Max. 95% RH IP H [m] AL 6 PH AL PH ALP HA Min MPa 0.05 bar 75 C Fig. 2 A L A2 LX LX X- 60 X- XX /A LPH A2L XX Min MPa 0.28 bar 90 C Q [m³/h] Q [l/s] Min MPa 1.08 bar 110 C Pumpemedier og driftsbetingelser GRUNDFOS ALPHA2 L er velegnet til anlæg med konstant eller variabelt flow hvor man ønsker at kunne indstille pumpens driftspunkt optimalt anlæg med variabel fremløbstemperatur. 3.2 Pumpemedier Rene, tyndtflydende, ikke-aggressive og ikke-eksplosive medier uden indhold af faste bestanddele, fibre eller mineralsk olie. Se fig. 2. I varmeanlæg bør vandet opfylde kravene i gængse normer for vandkvalitet i varmeanlæg, f.eks. den tyske VDI 2035-norm. Advarsel Pumpen må ikke bruges til transport af brandfarlige væsker som dieselolie, benzin og lign. 6 TM p [kpa]

7 3.3 Systemtryk Maks. 1,0 MPa (10 bar). Se fig Relativ luftfugtighed (RH) 3.5 Kapslingsklasse Maks. 95 %. Se fig. 2. IP42. Se fig Tilløbstryk Min. tilløbstryk i forhold til medietemperatur. Se fig. 2. Min. tilløbstryk Medietemperatur [MPa] [bar] 75 C 0,005 0,05 90 C 0,028 0, C 0,108 1,08 7

8 4. Installation Indhold: 4.1 Montering 4.2 Kontrolbokspositioner 4.3 Ændring af kontrolboksposition 4.4 Isolering af pumpehuset. 4.1 Montering A ALPHA2 L B ALPHA2 L ALPHA22 AL TM ALPHA22 Fig. 3 Montering af GRUNDFOS ALPHA2 L Mediets strømningsretning gennem pumpen er angivet med pile på pumpehuset. Se 12.2 Installationsmål, GRUNDFOS ALPHA2 L XX-40, XX-45, XX-50, XX Montér de to medfølgende pakninger når pumpen monteres i rørstrengen. Se fig. 3, pos. A. 2. Montér pumpen med motorakselen i vandret stilling. Se fig. 3, pos. B. 8

9 4.2 Kontrolbokspositioner ALPHA2 L A! ALPHA22 AL 1 3 2! 5 TM Fig. 4 Kontrolbokspositioner Advarsel Pumpemediet kan være brændende varmt og under højt tryk! Tøm anlægget, eller luk afspærringsventilerne på begge sider af pumpen, før skruerne afmonteres. Forsigtig Når kontrolboksens position er ændret, fyld pumpemedie på anlægget, eller åbn afspærringsventilerne. 4.3 Ændring af kontrolboksposition Kontrolboksens position kan ændres i trin på 90. Mulige/tilladelige positioner og eventuel ændring af kontrolboksens position fremgår af fig. 4, pos. A. Fremgangsmåde: 1. Løsn og aftag de fire skruer med indvendig sekskant, som holder pumpehovedet, med en T-nøgle (M4). 2. Drej pumpehovedet til den ønskede position. 3. Isæt og krydsspænd skruerne. 9

10 4.4 Isolering af pumpehuset ALPHA2 L TM ALPHA22 AL Fig. 5 Bemærk Isolering af pumpehuset Begræns varmetabet fra rørstreng og pumpehus. Varmetabet fra pumpe og rørstreng kan reduceres ved at isolere pumpehuset og rørstrengen. Se fig. 5. Alternativt kan Grundfos levere isolationsskaller fremstillet af polystyren. Se 15. Tilbehør. Forsigtig Isolér ikke kontrolboksen, og undlad at tildække betjeningspanelet. 10

11 5. Eltilslutning ALPHA2 L ALPHA22! ALPHA2 L 1 x 230V + 6% -10% ~, 50 Hz ALPHA22 AL Min. ø5 mm Max. ø10 mm Max. 1.5 mm2 7 mm 12 mm 7 mm 17 mm Fig Eltilslutning Eltilslutning og beskyttelse skal foretages i overensstemmelse med de lokalt gældende regler. Advarsel Pumpen skal forbindes til jord. Pumpen skal tilsluttes en ekstern netspændingsafbryder med en brydeafstand på min. 3 mm i alle poler. Pumpen kræver ikke ekstern motorbeskyttelse. Kontrollér at forsyningsspænding og frekvens svarer til værdierne på pumpen. Se 14.1 Typeskilt. Tilslut pumpen til nettet med det medleverede stik som vist i fig. 6, trin 1 til 8. Lys i betjeningspanelet viser at forsyningsspændingen er tilsluttet. 11 TM Click

12 6. Betjeningspanel Indhold: 6.1 Elementer på betjeningspanelet 6.2 "POWER ON" lysfeltet 6.3 Lysfelter der viser pumpeindstillingen 6.4 Knap til indstilling af pumpen. 6.1 Elementer på betjeningspanelet ALPHA2 L POWER ON 2 3 TM Fig. 7 GRUNDFOS ALPHA2 L betjeningspanel 6.2 "POWER ON" lysfeltet Betjeningspanelet på GRUNDFOS ALPHA2 L består af: Pos. Beskrivelse 1 "POWER ON"-lysfelt 2 Syv lysfelter der viser pumpeindstillingen 3 Knap til indstilling af pumpen "POWER ON"-lysfeltet, se fig. 7, pos. 1, lyser når forsyningsspændingen er tilsluttet. Fejl som hindrer pumpens drift (f.eks. blokering) vises ved at der kun er lys i "POWER ON"-lysfeltet. Hvis der vises en fejl, ret fejlen, og afstil (reset) pumpen ved at afbryde og tilslutte forsyningsspændingen. 12

13 6.3 Lysfelter der viser pumpeindstillingen GRUNDFOS ALPHA2 L har syv indstillingsmuligheder som vælges med knappen, se fig. 7, pos. 3. Pumpeindstillingen vises med syv forskellige lysfelter. Se fig. 8. POWER II I Fig. 8 PP1 CP1 PP2 CP2 Syv lysfelter Antal tryk Lysfelt Beskrivelse 0 PP2 (fabriksindstilling) Højeste proportionaltrykkurve 1 CP1 Laveste konstanttrykkurve 2 CP2 Højeste konstanttrykkurve 3 Konstant hastighed, speed 4 II Konstant hastighed, speed II 5 I Konstant hastighed, speed I 6 PP1 Laveste proportionaltrykkurve 7 PP2 Højeste proportionaltrykkurve Se 10. Pumpeindstillinger og pumpeydelse for information om indstillingernes funktion. 6.4 Knap til indstilling af pumpen Ved hvert tryk på knappen, se fig. 7, pos. 3, skifter pumpeindstillingen. En cyklus er syv tryk. Se 6.3 Lysfelter der viser pumpeindstillingen. 13 TM ON

14 7. Pumpeindstilling Indhold: 7.1 Pumpeindstilling til anlægstype 7.2 Pumpens regulering. 7.1 Pumpeindstilling til anlægstype ALPHA2 L ALPHA22 II I POWER ON II I POWER ON II I POWER ER ON II I POWER O ON OWER R A OK (OK) B OK POWER ON II I POWER ON OK II I D POWER ON (OK) II I POWER ON OK Fig. 9 (OK) TM II I C (OK) Valg af pumpeindstilling til anlægstype Fabriksindstilling = Højeste proportionaltrykkurve (PP2). Anbefalede og alternative pumpeindstillinger i henhold til fig. 9: Pos. Anlægstype A Pumpeindstilling Anbefalet Alternativ Gulvvarme Laveste konstanttrykkurve (CP1)* Højeste konstanttrykkurve (CP2)* B 2-strengede anlæg Højeste proportionaltrykkurve (PP2)* Laveste proportionaltrykkurve (PP1)* C 1-strengede anlæg Laveste proportionaltrykkurve (PP1)* Højeste proportionaltrykkurve (PP2)* D Brugsvand Konstant hastighed, speed I* Konstant hastighed, speed II eller * * Se 13.1 Vejledning til ydelseskurver. Ændring fra anbefalet til alternativ pumpeindstilling Varmeanlæg er træge (langsomme) anlæg der ikke kan indstilles optimalt i løbet af minutter eller timer. Hvis den anbefalede pumpeindstilling ikke giver den ønskede varmefordeling i husets rum set over tid, ændres pumpeindstillingen til det viste alternativ. Forklaring til pumpeindstillinger i forhold til ydelseskurver, se 10. Pumpeindstillinger og pumpeydelse. 14

15 7.2 Pumpens regulering Under drift bliver pumpens løftehøjde reguleret efter princippet "proportionaltrykregulering" (PP) eller "konstanttrykregulering" (CP). Ved disse reguleringsformer tilpasses pumpens ydelse og dermed effektforbrug til varmebehovet i anlægget. Proportionaltrykregulering Ved denne reguleringsform reguleres differenstrykket over pumpen afhængigt af flowet. Proportionaltrykkurverne er markeret med PP1 og PP2 i Q/H-diagrammerne. Se 10. Pumpeindstillinger og pumpeydelse. Konstanttrykregulering Ved denne reguleringsform opretholdes et konstant differenstryk over pumpen, uafhængigt af flowet. Konstanttrykkurverne er markeret med henholdsvis CP1 og CP2 og er de vandrette ydelseskurver i Q/H-diagrammerne. Se 10. Pumpeindstillinger og pumpeydelse. 15

16 8. Anlæg med bypassventil mellem frem- og returløb Indhold: 8.1 Formål med bypassventil 8.2 Manuelt betjent bypassventil 8.3 Automatisk bypassventil (termostatstyret). 8.1 Formål med bypassventil ALPHA2 L ALPHA22 BYPASS A 1 ALPHA2 2 Q min. 3 3 TM AUTO Fig. 10 Anlæg med bypassventil Bypassventil Formålet med bypassventilen er at sikre at varmen fra kedlen kan afsættes når alle ventiler i gulvvarmekredsene og/eller radiatortermostaterne er lukkede. Elementer i anlægget: bypassventil flowmåler, pos. A. Varmeanlæggets minimumflow skal være til stede når alle ventiler er lukkede. Pumpeindstillingen afhænger af hvilken type ventil der fungerer som bypassventil, dvs. manuelt betjent eller termostatstyret. 8.2 Manuelt betjent bypassventil Fremgangsmåde: 1. Indregulér bypassventilen med pumpen i stilling I (speed I). Minimumflowet (Qmin.) for anlægget skal altid være opfyldt. Se kedelfabrikantens oplysninger. 2. Når bypassventilen er indreguleret, indstil pumpen i henhold til 7. Pumpeindstilling. 16

17 8.3 Automatisk bypassventil (termostatstyret) Fremgangsmåde: 1. Indregulér bypassventilen med pumpen i stilling I (speed I). Minimumflowet (Q min. ) for anlægget skal altid være opfyldt. Se kedelfabrikantens oplysninger. 2. Når bypassventilen er indreguleret, indstil pumpen til laveste eller højeste konstanttrykkurve. Forklaring til pumpeindstillinger i forhold til ydelseskurver, se 10. Pumpeindstillinger og pumpeydelse. 17

18 9. Idriftsætning Indhold: 9.1 Før idriftsætning af pumpen 9.2 Udluftning af pumpen 9.3 Udluftning af varmeanlæg. 9.1 Før idriftsætning af pumpen Før pumpen startes, skal anlægget fyldes med væske og udluftes, og pumpens krævede tilløbstryk skal være til stede. Se 3. Anvendelse og 12. Tekniske data og installationsmål. 9.2 Udluftning af pumpen ALPHA2 L ALPHA22 1 II I POWER ON 2 I = 10 Min. TM Fig. 11 Udluftning af pumpen Pumpen er selvudluftende. Den skal derfor ikke udluftes før idriftsætning. Luft i pumpen kan forårsage støj. Støjen hører op efter kort tids drift. Hurtig udluftning af pumpen kan ske ved at indstille pumpen til speed i et kort tidsrum, afhængigt af anlæggets størrelse og beskaffenhed. Når pumpen er udluftet, dvs. når støjen ophører, indstilles pumpen i henhold til anbefalingerne. Se 7. Pumpeindstilling. Forsigtig Pumpen må ikke køre uden vand. Anlægget kan ikke udluftes gennem pumpen. Se 9.3 Udluftning af varmeanlæg. 18

19 9.3 Udluftning af varmeanlæg ALPHA2 L ALPHA II I POWER ON TM I = 10 Min. Fig. 12 Udluftning af varmeanlæg Udluftning af varmeanlægget kan ske via en udluftningsventil som er installeret over pumpen (1). I varmeanlæg hvor pumpemediet erfaringsmæssigt indeholder meget luft, anbefaler Grundfos installation af cirkulationspumper med udlufterpumpehus, dvs. ALPHA2 L-pumper af typen ALPHA2 L XX-XX A. Når varmeanlægget er fyldt med vand, følges denne fremgangsmåde: 1. Åbn udluftningsventilen. 2. Indstil pumpen til speed. 3. Lad pumpen køre et kort tidsrum, afhængigt af anlæggets størrelse og beskaffenhed. 4. Når anlægget er udluftet, dvs. når eventuel støj ophører, indstilles pumpen i henhold til anbefalingerne. Se 7. Pumpeindstilling. Proceduren gentages om nødvendigt. Forsigtig Pumpen må ikke køre uden vand. 19

20 10. Pumpeindstillinger og pumpeydelse Indhold: 10.1 Sammenhæng mellem pumpeindstilling og pumpeydelse Sammenhæng mellem pumpeindstilling og pumpeydelse Figur 13 viser sammenhængen mellem pumpeindstilling og pumpeydelse ved hjælp af kurver. Se også 13. Ydelseskurver. POWER ON AUTO PP1 PP2 CP1 CP2 II I Q TM H Fig. 13 Pumpeindstilling i forhold til pumpeydelse Indstilling Pumpekurve Funktion PP1 Laveste proportionaltrykkurve Pumpens driftspunkt vil bevæge sig op eller ned ad den laveste proportionaltrykkurve, se fig. 13, afhængigt af anlæggets varmebehov. Løftehøjden (trykket) sænkes ved faldende varmebehov og øges ved stigende varmebehov. PP2 (fabriksindstilling) Højeste proportionaltrykkurve Pumpens driftspunkt vil bevæge sig op eller ned ad den højeste proportionaltrykkurve, se fig. 13, afhængigt af anlæggets varmebehov. Løftehøjden (trykket) sænkes ved faldende varmebehov og øges ved stigende varmebehov. CP1 Laveste Pumpens driftspunkt vil bevæge sig ud eller ind ad den laveste konstanttryk- konstanttrykkurve, se fig. 13, afhængigt af anlæggets varmebehov. kurve Løftehøjden (trykket) holdes konstant, uafhængigt af varmebehovet. CP2 Højeste Pumpens driftspunkt vil bevæge sig ud eller ind ad den højeste konstanttryk- konstanttrykkurve, se fig. 13, afhængigt af anlæggets varmebehov. kurve Løftehøjden (trykket) holdes konstant, uafhængigt af varmebehovet. Speed ALPHA2 L kører med konstant hastighed og dermed konstant kurve. I speed er pumpen indstillet til at køre på maks.-kurven under alle forhold. Se fig. 13. Hurtig udluftning af pumpen kan foretages ved at stille pumpen i speed. Se 9.2 Udluftning af pumpen. II Speed II ALPHA2 L kører med konstant hastighed og dermed konstant kurve. I speed II er pumpen indstillet til at køre på middelkurven under alle forhold. Se fig. 13. I Speed I ALPHA2 L kører med konstant hastighed og dermed konstant kurve. I speed I er pumpen indstillet til at køre på min.-kurven under alle forhold. Se fig

21 11. Fejlfinding Advarsel Før arbejdet på pumpen påbegyndes, skal forsyningsspændingen være afbrudt, og det skal sikres at den ikke uforvarende kan genindkobles. Fejl 1. Pumpen kører ikke. 2. Støj i anlægget. Betjeningsp anel Årsag Lyser ikke. a) Sikring i installationen er brændt. b) Fejlstrømsrelæ eller fejlspændingsafbryder er udkoblet. Kun lys i "POWER ON". Lys i "POWER ON" og lysfeltet for pumpeindstill ing. 3. Støj i pumpen. Lys i "POWER ON" og lysfeltet for pumpeindstill ing. 4. Mangel på varme. Lys i "POWER ON" og lysfeltet for pumpeindstill ing. Afhjælpning Udskift sikringen. Indkobl relæet eller afbryderen. c) Pumpen defekt. Udskift pumpen. a) Fejl i forsyningsspændingen. Kan være for lav. Kontrollér om forsyningsspændingen er inden for det specificerede område. b) Pumpen er blokeret. Fjern urenhederne. a) Luft i anlægget. Udluft anlægget. Se 9.3 Udluftning af varmeanlæg. b) For stort flow. Reducér løftehøjden. Se 10. Pumpeindstillinger og pumpeydelse. a) Luft i pumpen. Lad pumpen køre. Den udlufter sig selv. Se 9.2 Udluftning af pumpen. b) Tilløbstryk for lavt. Forøg tilløbstrykket eller kontrollér luftvolumen i en eventuel ekspansionsbeholder. a) For lille pumpeydelse. Forøg løftehøjden. Se 10. Pumpeindstillinger og pumpeydelse. 21

22 12. Tekniske data og installationsmål 12.1 Tekniske data Indhold: 12.1 Tekniske data 12.2 Installationsmål, GRUNDFOS ALPHA2 L XX-40, XX-45, XX-50, XX Installationsmål, GRUNDFOS ALPHA2 L XX-40, XX-45, XX Installationsmål, GRUNDFOS ALPHA2 L XX-40, XX-45, XX-60 Forsyningsspænding 1 x 230 V -10 %/+ 6 %, 50 Hz, PE Motorbeskyttelse Pumpen kræver ikke ekstern motorbeskyttelse. Kapslingsklasse IP42 Isolationsklasse F Relativ luftfugtighed Maks. 95 % Systemtryk Maks. 1,0 MPa, 10 bar, 102 mvs Tilløbstryk Medietemperatur Min. tilløbstryk +75 C 0,05 bar, 0,005 MPa, 0,5 mvs +90 C 0,28 bar, 0,028 MPa, 2,8 mvs +110 C 1,08 bar, 0,108 MPa, 10,8 mvs EMC EN og EN Lydtryksniveau Pumpens lydtryksniveau er lavere end 43 db(a). Omgivelsestemperatur 0 C til +40 C Temperaturklasse TF110 i henhold til CEN Overfladetemperatur Pumpens maksimale overfladetemperatur vil ikke overstige +125 C. Medietemperaturer +2 C til +110 C For at undgå dannelse af kondensvand i kontrolboks og stator skal medietemperaturen altid være højere end omgivelsestemperaturen. Omgivelsestemperatur [ C] Min. [ C] Medietemperatur Maks. [ C]

23 12.2 Installationsmål, GRUNDFOS ALPHA2 L XX-40, XX-45, XX-50, XX-60 TM Fig. 14 Målskitse, ALPHA2 L XX-40, XX-45, XX-50, XX-60 Pumpetype Mål L1 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 G ALPHA2 L ALPHA2 L /4 ALPHA2 L /2 ALPHA2 L /2 ALPHA2 L A /2 ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2 L * /2 ALPHA2 L /4 ALPHA2 L /2 ALPHA2 L /2 ALPHA2 L ALPHA2 L * /2 ALPHA2 L ALPHA2 L /4 ALPHA2 L /2 ALPHA2 L /2 ALPHA2 L A /2 ALPHA2 L ALPHA2 L N /4 ALPHA2 L N /4 ALPHA2 L N /2 ALPHA2 L N /4 ALPHA2 L N /2 ALPHA2 L N /4 ALPHA2 L N /2 * Kun til det britiske marked 23

24 12.3 Installationsmål, GRUNDFOS ALPHA2 L XX-40, XX-45, XX-60 Til det tyske marked TM Fig. 15 Målskitse, ALPHA2 L XX-40, XX-45, XX-60 Pumpetype Mål L1 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 G ALPHA2 L DE ALPHA2 L DE /4 ALPHA2 L DE /2 ALPHA2 L DE /2 ALPHA2 L A 180 DE /2 ALPHA2 L DE ALPHA2 L DE ALPHA2 L DE /4 ALPHA2 L DE /2 ALPHA2 L DE /2 ALPHA2 L A 180 DE /2 ALPHA2 L DE ALPHA2 L N 150 DE /4 ALPHA2 L N 150 DE /4 ALPHA2 L N 180 DE /2 ALPHA2 L N 150 DE /4 ALPHA2 L N 180 DE /2 24

25 12.4 Installationsmål, GRUNDFOS ALPHA2 L XX-40, XX-45, XX-60 Til det østrigske og schweiziske marked TM Fig. 16 Målskitse, ALPHA2 L XX-40, XX-45, XX-60 Mål Pumpetype L1 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 G ALPHA2 L AT/CH ALPHA2 L AT/CH /4 ALPHA2 L AT/CH /2 ALPHA2 L AT/CH /2 ALPHA2 L A 180 AT/CH /2 ALPHA2 L AT/CH ALPHA2 L AT/CH ALPHA2 L AT/CH /4 ALPHA2 L AT/CH /2 ALPHA2 L AT/CH /2 ALPHA2 L A 180 AT/CH /2 ALPHA2 L AT/CH ALPHA2 L N 150 AT/CH /4 ALPHA2 L N 150 AT/CH /4 ALPHA2 L N 180 AT/CH /2 ALPHA2 L N 150 AT/CH /4 ALPHA2 L N 180 AT/CH /2 25

26 13. Ydelseskurver Indhold: 13.1 Vejledning til ydelseskurver 13.2 Kurvebetingelser 13.3 Ydelseskurver, ALPHA2 L XX Ydelseskurver, ALPHA2 L N Ydelseskurver, ALPHA2 L XX Ydelseskurver, ALPHA2 L XX-60 26

27 13.1 Vejledning til ydelseskurver Hver pumpeindstilling knytter sig til en ydelseskurve (Q/H-kurve). Til hver Q/H-kurve hører en effektkurve (P1-kurve). Effektkurven viser pumpens effektforbrug (P1) i Watt ved en given Q/H-kurve. P1-værdien svarer til den værdi som kan aflæses på pumpens display. Se fig. 17: POWER AUTO ADAPT ON PP1 PP2 CP1 CP2 H II I Q P1 I Q Fig. 17 Ydelseskurver i forhold til pumpeindstilling Indstilling Pumpekurve PP1 Laveste proportionaltrykkurve PP2 (fabriksindstilling) Højeste proportionaltrykkurve CP1 Laveste konstanttrykkurve CP2 Højeste konstanttrykkurve Konstant hastighed, speed II Konstant hastighed, speed II I Konstant hastighed, speed I For yderligere information om pumpeindstillinger, se 6.3 Lysfelter der viser pumpeindstillingen 7. Pumpeindstilling 10. Pumpeindstillinger og pumpeydelse. 27 TM II

28 13.2 Kurvebetingelser Retningslinjerne nedenfor gælder for ydelseskurverne på de følgende sider: Prøvemedie: afluftet vand. Kurverne gælder for en massefylde på ρ = 983,2 kg/m 3 og en medietemperatur på +60 C. Alle kurver viser middelværdier og bør ikke bruges som garantikurver. Hvis der er behov for en bestemt mindsteydelse, skal der foretages individuelle målinger. Kurverne for speed I, II og er markeret. Kurverne gælder for en kinematisk viskositet på υ = 0,474 mm 2 /s (0,474 cst). 28

29 13.3 Ydelseskurver, ALPHA2 L XX-40 p p H H [kpa] [kp a] [m] [m] II II I I Q Q[m³/h] Q Q[l/s] P1 P1 [W][W ] II II I I Q Q[m³/h] TM Fig. 18 Ydelseskurver, ALPHA2 L XX Ydelseskurver, ALPHA2 L N 150 p [kpa] H [m] I Q [m³/h] II P1 [W] Q [l/s] II 10 0 I Q [m³/h] TM Fig. 19 Ydelseskurver, ALPHA2 L

30 13.5 Ydelseskurver, ALPHA2 L XX-50 p [kpa] H [m] Q [m³/h] I II P1 [W] Q [l/s] Q [m³/h] I II TM Ydelseskurver, ALPHA2 L XX-60 Fig. 20 Ydelseskurver, ALPHA2 L XX-50 p [kpa] H [m] Q [m³/h] I II P1 [W] Q [l/s] II 10 I Q [m³/h] TM Fig. 21 Ydelseskurver, ALPHA2 L XX-60 30

31 14. Kendetegn Indhold: 14.1 Typeskilt 14.2 Typenøgle Typeskilt 1 ALPHA2L L ALPHA2 ALPHA A W POWER AUTO ADAPT ON 6 7 Prod. No Serial No PC 0833 TF110 IP V ~ 50Hz Part 2 I1/1(A) P1(W) Min Max MPa 12 KM07183 TM MADE IN DENMARK Fig. 22 Eksempel på typeskilt Pos. Beskrivelse Pos. Beskrivelse 1 Pumpetype 8 Energieffektivitetsindeks (EEI) 2 Produktnummer 9 Fuldlaststrøm [A]: Min.: Min. strøm [A] Max.: Maks. strøm [A] 3 Serienummer 10 Tilført effekt P1 [W]: Min.: Min. tilført effekt P1 [W] Max.: Maks. tilført effekt P1 [W] 4 Produktionskode: 1. og 2. ciffer = år 3. og 4. ciffer = uge 11 Maks. anlægstryk [MPa] 5 Kapslingsklasse 12 CE-mærke og godkendelser 6 Spænding [V] 13 Oprindelsesland 7 Frekvens [Hz] 14 Temperaturklasse 14.2 Typenøgle Eksempel ALPHA2 L Pumpetype Nominel diameter (DN) for suge- og trykstuds [mm] Maks. løftehøjde [dm] : Pumpehus af støbejern N: Pumpehus i rustfrit stål A: udlufterpumpehus indbygningslængde [mm]

32 15. Tilbehør Product numberr 3/4" 20 - XX N ALPHA2 L ALPHA22 AL 25 - XX 3/4" XX A 1" 3/4" " XX N 32 - XX 3/4" " /4" " " /4" XX 25 - XX 32 - XX 25 - XX A Fig. 23 Tilbehør Tilbehør til GRUNDFOS ALPHA2 L. Se fig. 23. Tilbehøret består af fittings (unioner og ventiler) isolationskits (isolationsskaller) stik. 32 TM XX A

33 16. Bortskaffelse Dette produkt eller dele deraf skal bortskaffes på en miljørigtig måde: 1. Brug de offentlige eller godkendte, private renovationsordninger. 2. Hvis det ikke er muligt, kontakt nærmeste Grundfos-selskab eller -serviceværksted. 33 Ret til ændringer forbeholdes.

34 Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana, ramal Campana Centro Industrial Garín - Esq. Haendel y Mozart AR-1619 Garín Pcia. de Buenos Aires Pcia. de Buenos Aires Phone: Telefax: Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-2630 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belarus Представительство ГРУНДФОС в Минске , Минск ул. Шафарнянская, 11, оф. 56 Тел.: +7 (375 17) , Факс: +7 (375 17) Bosnia/Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Trg Heroja 16, BiH Sarajevo Phone: Telefax: Brazil BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 100 BG Sofia Tel Fax Canada GRUNDFOS Canada Inc Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 50/F Maxdo Center No. 8 XingYi Rd. Hongqiao development Zone Shanghai PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Cebini 37, Buzin HR Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čajkovského Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN Vantaa Phone: Telefax: France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: HILGE GmbH & Co. KG Hilgestrasse Bodenheim/Rhein Germany Tel.: Telefax: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur, Blok / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg., 5F, , Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo Japan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park Shah Alam Selangor Phone: Telefax: Mexico Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przeźmierowo Tel: (+48-61) Fax: (+48-61) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: Romania GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия, Москва, ул. Школьная 39 Тел. (+7) , Факс (+7) , Serbia GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina Ivkovića 2a/29 YU Beograd Phone: / Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 25 Jalan Tukang Singapore Phone: Telefax: Slovenia GRUNDFOS d.o.o. Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Phone: Telefax: South Africa GRUNDFOS (PTY) LTD Corner Mountjoy and George Allen Roads Wilbart Ext. 2 Bedfordview 2008 Phone: (+27) Fax: (+27) Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) Mölndal Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА Київ, Вул. Московська 8б, Тел.:( ) Фах.: ( ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation West 118th Terrace Olathe, Kansas Phone: Telefax: Uzbekistan Представительство ГРУНДФОС в Ташкенте Ташкент ул.усмана Носира 1-й тупик 5 Телефон: (3712) Факс: (3712) Revised

35 Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible Innovation is the essence Erst DK

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUCTIONS. ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUCTIONS. ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUCTIONS ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l Overensstemmelseserklæring Vi Grundfos erklærer under ansvar at produkterne

Læs mere

GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG. 50/60 Hz

GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG. 50/60 Hz GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG 50/60 Hz Indhold Demontering... 3 Udskiftning af slidring... 7 Montering af pumpe... 9 2 Demontering 1 2 Afmontér møtrikkerne på pumpehuset. Afmontér pumpehuset.

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 Monterings- og driftsinstruktion Overensstemmelseserklæring Vi Grundfos erklærer under ansvar at produkterne GRUNDFOS ALPHA2, som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse

Læs mere

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 GRUNDFOS INSTRUKTIONR, I, N 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, N 32, 45, 64, 90, 120, 150 Double seal (tandem) Monterings- og driftsinstruktion 2 Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. LC-Ex4. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. LC-Ex4. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS LC-Ex4 Installation and operating instructions LC-Ex4 Declaration of conformity.......................................... 4 English (GB) Installation and operating instructions.................................

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2 Monterings- og driftsinstruktion Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring EF-overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produktet

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA Series 2000 LON Module Fitting instructions Montageanleitung Instrukcja montażu Notice de montage Istruzioni di montaggio Instrucciones de montaje ËÁ Â ÙÔðÔı ÙËÛË Montage instructies Monteringsanvisning

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LLC 1000W. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LLC 1000W. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER LLC 1000W Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC GRUNDFOS INSTRUKTIONER SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CRN MAGdrive. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CRN MAGdrive. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CRN MAGdrive Installation and operating instructions 2 CRN MAGdrive Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 6 Notice d'installation et de fonctionnement

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice d installation et d entretien

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Tanks. Doseringstank og tilbehør. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Tanks. Doseringstank og tilbehør. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Tanks Doseringstank og tilbehør Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 D-2 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 D-2 http://net.grundfos.com/qr/i/97781574 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Monterings-

Læs mere

Unilift AP12, AP35, AP50 Control box

Unilift AP12, AP35, AP50 Control box GRUNDFOS INSTRUCTIONS Unilift AP12, AP35, AP50 Control box Installation and operating instructions 2 Unilift AP12, AP35, AP50 Control box Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 C-3 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 C-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771617 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 D-2 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 D-2 http://net.grundfos.com/qr/i/97781574 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Cirkulationspumper 5 Hz ndhold Produktdata Cirkulationspumper 3 Typenøgle 3 Ydelsesområde 3 Anvendelse 4 Pumpemedier 4 Regulering af varmeanlæg 5 AUTOADAPT 5 Drift 5 Fordele ved pumpestyring

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 C-3 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 C-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771617 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

Sololift2 WC-1, WC-3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Other languages

Sololift2 WC-1, WC-3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Other languages GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 WC-1, WC-3 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 WC-1, WC-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771615 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPE, TPD, TPED. Serie 300, 50/60 Hz. Serviceinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPE, TPD, TPED. Serie 300, 50/60 Hz. Serviceinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPE, TPD, TPED Serie 300, 50/60 Hz Serviceinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler brugt i dette dokument 2 2. Identifikation

Læs mere

TP, TPD union og low head

TP, TPD union og low head GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPD union og low head 50/60 Hz 1/3~ Serviceinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Symboler

Læs mere

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management GRUNDFOS INSTRUCTIONS Grundfos Remote Management Installation and operating instructions 2 Grundfos Remote Management English (GB) Installation and operating instructions.................................

Læs mere

Unilift KP 150, KP 250, KP 350

Unilift KP 150, KP 250, KP 350 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift KP 150, KP 250, KP 350 Monterings- og driftsinstruktion Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/96894217 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

Unilift CC 5, CC 7, CC 9

Unilift CC 5, CC 7, CC 9 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift CC 5, CC 7, CC 9 Monterings- og driftsinstruktion 50 and 60 Hz Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Jetpumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Jetpumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE JP Jetpumper 50 Hz Tekniske data Jetpumper JP 5, JP 6 ydelseskurver H [m] 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 1 2 3 4 5 Q [m³/h] JP 5, JP 6 kapacitetsoversigt Løftehøjde i m 10 15 20 25

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC, LCD 115. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC, LCD 115. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC, LCD 115 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. GRUNDFOS ALPHA Pro Cirkulationspumper

GRUNDFOS DATAHÆFTE. GRUNDFOS ALPHA Pro Cirkulationspumper GRUNDFOS DATAHÆFTE ndholdsfortegnelse Produktdata Typenøgle Ydelsesområde Anvendelse Regulering af varmeanlæg Fordele ved pumpestyring 5 Automatisk natsænkning 5 Eldata 5 Konstruktion 5 Snittegning 6 Materialespecifikation

Læs mere

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / /

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / / Wavin Gulvvarmeshunte / 7005004 / 250215 wavin.dk Wavin Parallelshunt Parallelshunten vises med fordelerrør og endestykkesæt, som købes separat Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt Wavin Gulvvarmeshunte

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER NB, NBG, TP, TPD ATEX-approved pumps Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne monterings-

Læs mere

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUKTION. DDI med PROFIBUS-DP. Supplement til monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUKTION. DDI med PROFIBUS-DP. Supplement til monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS ALLDOS INSTRUKTION DDI med PROFIBUS-DP Supplement til monterings- og driftsinstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Symboler brugt i dette dokument. Generelt. Tekniske data. Tilslutning af DDI-pumpen

Læs mere

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING Wavin Minishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 FAQ... 5 Monteringsvejledning... 6 Opstart...

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CR deep-well Installation and operating instructions 2 CR deep-well Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 7 Notice d'installation et d'entretien

Læs mere

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials Nr. 6560871 / 200911 Wavin midishunt NSTALLATONSVEJLEDNNG Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

RMQ-B. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS

RMQ-B. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS RMQ-B Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS RMQ-B Declaration of Conformity.......................................... 4 English (GB) Installation and operating instructions.................................

Læs mere

P171XXXX TM03 1001 0905

P171XXXX TM03 1001 0905 Serviceinstruktion Unilift CC Indholdsfortegnelse 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Fejlfinding... 3 3. Rengøring af pumpen... 4 3.1 Rengøring af indløbssien... 4 3.2 Rengøring

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2 Cirkulationspumper 5/6 Hz GRUNDFOS ALPHA2 ndholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 3 Typenøgle 3 Ydelsesområde 4 2. Anvendelse 5 Pumpemedier 6 Regulering af varmeanlæg

Læs mere

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials wavin.dk Wavin Midishunt nstallationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål...

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 100. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 100. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 100 Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the product CU 100, to which this declaration relates,

Læs mere

ALPHA2 / ALPHA3 ALPHA SOLAR

ALPHA2 / ALPHA3 ALPHA SOLAR GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2 / ALPHA3 ALPHA SOLAR Monterings- og driftsinstruktion Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne monterings- og driftsinstruktion

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3 Monterings- og driftsinstruktion Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave INDHOLDSFORTEGNELSE Denne monterings- og driftsinstruktion

Læs mere

Midishunts MONTERINGSVEJLEDNING. Wavin Midishunt

Midishunts MONTERINGSVEJLEDNING. Wavin Midishunt Midishunts MONTERINGSVEJLEDNING Wavin Midishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

Convena BVVV fjernvarmeunit

Convena BVVV fjernvarmeunit Nr. 6560935 / 150910 Convena BVVV fjernvarmeunit nstallationsvejledning for Convena BVVV fjernvarmeunit model Trefor Providing Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...

Læs mere

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D Navn: Klasse: A: B: L G A Q I E U A R A L C B R I N D V C: D: I T C L T I A R A A A V Z X O W M D Materiale ID: SBX.13.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: A: BULGARIA B: ICELAND L G A Q I E U A R A L C B R I N

Læs mere

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen A/S Totalleverandør af damparmaturer ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co.KG grundlagt i 1952 ca.1000

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Midishunt

Monteringsvejledning. Wavin Midishunt Monteringsvejledning Wavin Midishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning... 6 Specifikationer...

Læs mere

Hydro Flex trykforøgeranlæg

Hydro Flex trykforøgeranlæg GRUNDFOS DATAHÆFTE Grundfos trykforøgeranlæg i PE-Flex brønd Indholdsfortegnelse Generelle data Hydro Flex Booster 3 Systemkomponenter 4 Driftsforhold 5 Typenøgle 5 5 Produktprogram 5 Hydro Flex Booster

Læs mere

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene GRUNDFOS MQ GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene BRUGERVENLIG BETJENING Kompakt og sammenbygget enhed, der er udviklet specielt til

Læs mere

VELUX INTEGRA Solar FSK

VELUX INTEGRA Solar FSK VELUX INTEGRA Solar FSK VAS 454013-2016-11 4 VELUX 16 VELUX VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 1 2 VELUX 5 VELUX 17 CVP 1 452015-2013-02

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER SRP. Serviceinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER SRP. Serviceinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER SRP Serviceinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler brugt i dette dokument 2 2. Identifikation 3 2.1 Typeskilt 3 2.2 Typenøgle 4

Læs mere

TS 73 EMF. Dørlukker med magnethold

TS 73 EMF. Dørlukker med magnethold TS 73 EMF Dørlukker med magnethold Teknisk information 12/2010 DORMA TS 73 EMF Dørlukker med magnethold Den sikre løsning til kontrolleret fasthold af branddøre Universel anvendelse, konstant fastholdepunkt

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Grundfos ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Grundfos ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class GRUNDFOS DATAÆFTE Grundfos ALPA2 Cirkulationspumper 5/6 z BEST in class Grundfos ALPA2 ndholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 3 Typenøgle 3 Modeltype 3 Ydelsesområde 4 2. Anvendelse 5 Pumpemedier 5

Læs mere

Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA. BTS Tilbehør

Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA. BTS Tilbehør Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA BTS Tilbehør Tilbehør til gulvdørlukkere Aluminium-anslagsdøre Til aluminium-anslagsdøre Letmetal-dørlukkerarm 2 Til glatte anslagsdøre i de forskellige systemer 2 Dørbredde

Læs mere

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis.

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis. Servicevejledning MAGNA Series 2000 Magna 32-120, 40-120, 50-60, 50-120, 65-60, 65-120 50/60 Hz 1~ Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter

Læs mere

Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Wavin Fjernvarmeunits. wavin.

Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Wavin Fjernvarmeunits. wavin. Wavin Fjernvarmeunits wavin.dk Convena sol BV.VS. fjernvarmeunit 6560912/171013 nstallationsvejledning for Convena sol BV.VS. fjernvarmeunit Solutions for Essentials Wavin Fjernvarmeunits ndholdsfortegnelse

Læs mere

somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd

somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd Copyright 2008 Somfy SAS. All rights reserved - V2-06/2009 C T S 2 5 produktoplysninger CTS 25 Universalsystem

Læs mere

VI ER IKKE KLAR Alt, hvad du behøver vide om EuP-ecodesign- direktivets betydning for bygningsinstallationer

VI ER IKKE KLAR Alt, hvad du behøver vide om EuP-ecodesign- direktivets betydning for bygningsinstallationer VI ER IKKE KLAR neup-ecodesig høver vide om er be on ti du la al ad st hv in, lt gs A for bygnin g in dn ty be s direktivet VI Er LAnGT foran I 2013 vil EuP-direktivet ændre det europæiske marked for cirkulationspumper

Læs mere

Convena BBVV fjernvarmeunit

Convena BBVV fjernvarmeunit Nr. 6560927 / 010310 Convena BBVV fjernvarmeunit nstallationsvejledning for Convena BBVV fjernvarmeunit model Kbh. Providing Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 19 Notice

Læs mere

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Gør værkstedet bedre Udstødningsgas og svejserøg, støv fra slibning og skæring, oliespild og slanger der roder på værkstedsgulve -

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE ALPHA2/ALPHA3. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. Bemærk: Testen er bestilt og betalt af Grundfos Holding A/S.

GRUNDFOS DATAHÆFTE ALPHA2/ALPHA3. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. Bemærk: Testen er bestilt og betalt af Grundfos Holding A/S. GRUNDFOS DATAÆFTE ALPA2/ALPA3 Cirkulationspumper /6 z Bemærk: Testen er bestilt og betalt af Grundfos olding A/S. ALPA2/ALPA3 ndholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 3 Typenøgle...................................................................................

Læs mere

CR, CRN SF 32, 45, 64 og 90

CR, CRN SF 32, 45, 64 og 90 GRUNDFOS INSTRUKTIONER R, RN SF 32, 45, 64 og 90 Model A Serviceinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Symboler brugt

Læs mere

/F H C Ørsteds Vej31-33 (431), H.C.Ørsteds Vej 31 Trp, 1879 Frederiksberg C. Dato. Enhed Fundet i orden Manuel ændring

/F H C Ørsteds Vej31-33 (431), H.C.Ørsteds Vej 31 Trp, 1879 Frederiksberg C. Dato. Enhed Fundet i orden Manuel ændring Kundenavn /F C Ørsteds Vej (),.C.Ørsteds Vej Trp, 879 Frederiksberg C Kundens email adresse rtamara@sol.dk Installationsnummer 59576 Dato /8/9 Målernummer Fjernvarmesystem To strenget anlæg Isolering Fundet

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. CM Booster. Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. CM Booster. Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE CM Booster Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz CM Booster Indholdsfortegnelse 1. Produktbeskrivelse 3 Produktprogram 3 Anvendelse 3 Pumpemedier 3 Identifikation 4 Installation

Læs mere

INTERNET http://www.alto-online.com ALTO HEADQUARTERS Incentive International A/S Kongens Nytorv 28 P.O.Box 2064 1013 Copenhagen K Tel.: +45 72 18 10 00 Fax: +45 72 18 1164 E-mail: incentive@incentive-dk.com

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Grundfos GO Remote. Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Grundfos GO Remote. Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Grundfos GO Remote Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Serie 100. Cirkulationspumper, Serie 100 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Serie 100. Cirkulationspumper, Serie 100 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Cirkulationspumper, 50/60 Hz Indhold Generelle data Ydelsesoversigt 3 Produktprogram ALPHA2, 1 x 230 V, 50 Hz 4 Produktprogram UPS, UP, 1 x 230 V, 50 Hz 5 Typenøgler 6 GRUNDFOS ALPHA2

Læs mere

TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010

TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010 TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010 DORMA TS 73 V Dørlukker Montagevenlig med trinløs justerbar lukkekraft Enkel og hurtig montering Sikret kvalitet. Godkendt efter DS/EN 1154. Især til indvendige

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 20 VELUX 4 VELUX KUX 100 1 2 VELUX 5 L R VELUX 21 CVP 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 1 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 452015-2013-02

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NK, NKG. ATEX-approved pumps. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NK, NKG. ATEX-approved pumps. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS NK, NKG ATEX-approved pumps Installation and operating instructions NK, NKG English (GB) Installation and operating instructions...........................................................

Læs mere

GRUNDFOS MAGNA. Grundfos MAGNA. Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG

GRUNDFOS MAGNA. Grundfos MAGNA. Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG GRUNDFOS MAGNA Grundfos MAGNA Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG Grundfos MAGNA: Utroligt mange funktion Komplet serie cirkulationspumper med permanentmagnet-motor

Læs mere

Dørlukker DORMA TS 83

Dørlukker DORMA TS 83 Dørlukker DORMA TS 83 DORMA TS 83 Dørlukker Høj brugsværdi. Sikret kvalitet. Godkendt efter EN 1154 DORMA TS 83 er velegnet til både ud- og indvendige døre. Certificeret efter ISO 9001. Fordele punkt for

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

Quick Card. Engangssystem til opsamling af væske. Precious life Progressive care

Quick Card. Engangssystem til opsamling af væske. Precious life Progressive care Engangssystem til opsamling af væske Quick Card Denne korte vejledning erstatter ikke på nogen måde den almindelige manual, REF 00.78. 00-7585-MSEDA-06-0-B-disp-system-quick-card.indd Precious life Progressive

Læs mere

Online-datablad. WTR1-P921B10 ZoneControl DIFFUS FOTOCELLE OG REFLEKSIONS FOTOCELLE

Online-datablad. WTR1-P921B10 ZoneControl DIFFUS FOTOCELLE OG REFLEKSIONS FOTOCELLE Online-datablad WTR1-P921B10 ZoneControl A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Billeder kan afvige Oversigt over tekniske data Egenskaber Aktuator Maks. antal sensorer Logisk funktionsmåde Sensor-/detektionsprincip

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3 Monterings- og driftsinstruktion Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Symboler brugt i dette dokument

Læs mere

GRUNDFOS PE FLEX-BRØNDE. Ingen opgave er for stor

GRUNDFOS PE FLEX-BRØNDE. Ingen opgave er for stor GRUNDFOS PE FLEX-BRØNDE Ingen opgave er for stor ... til drænvand uden indhold af trævler og fibre Følgende modeller passer typisk til denne type opgaver: > PE Flex-brønd, ø4x2 mm med KP 25 A-1. > PE Flex-brønd,

Læs mere

Unilift KP 150, KP 250, KP 350

Unilift KP 150, KP 250, KP 350 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift KP 150, KP 250, KP 350 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Transportkøbers Krav. TØF konference januar 2004. v/frits Thomsen Logistikdirektør Grundfos Management A/S

Transportkøbers Krav. TØF konference januar 2004. v/frits Thomsen Logistikdirektør Grundfos Management A/S Transportkøbers Krav TØF konference januar 2004 v/frits Thomsen Logistikdirektør Grundfos Management A/S Grundfos product range 2 Grundfos 2003, kort Salg 11 mia. DKK Indtjening før skat 1 mia. DKK 11.000

Læs mere

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 2 6m 4 mm / m 6 Løftehøjde (kpa) Pumpekapacitet (l/h) www.phj.dk 7 8.2 13 9 1 2 11 12 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 www.phj.dk 3 1 Foreskrifter

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

VV VARMESENTRAL OE01:805-1601. Manual

VV VARMESENTRAL OE01:805-1601. Manual VV VARMESENTRAL OE01:805-1601 Manual 2 VV Varmesentral Varenummer: 30775 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsinstruktion 4 2 Transport 5 3 Målskitse og komponenter 6 4 PI-diagram 7 5 Tekniske specifikationer

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+

Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ GRUNDFOS DATAHÆFTE Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ Små løftestationer 50 Hz Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ Indholdsfortegnelse 1. Produktoversigt 3 Conlift til bortledning af kondensat 3 Anvendelse

Læs mere

PT-600 Beskyttelsesgas blandingsmanifold

PT-600 Beskyttelsesgas blandingsmanifold PT-600 Beskyttelsesgas blandingsmanifold Instruktionsbog Denne instruktionsbog gælder for ESAB bestillingsnummer: 0558003931 0558005318 SØRG FOR AT OPERATØREN FÅR DENNE INFORMATION. DU KAN FÅ EKSTRA KOPIER

Læs mere

Aggressive Environments SERIES

Aggressive Environments SERIES Aggressive Environments SERIES Med kravet om, at man er leveringsdygtig i gear og motorer, der er egnede til at arbejde i fugtige og ætsende omgivelser, har fået Motovario til at udarbejde en ny serie

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

Energisystemer. Vortex pumper. Energieffektive cirkulationspumper til brugsvand. Living full of energy

Energisystemer. Vortex pumper. Energieffektive cirkulationspumper til brugsvand. Living full of energy Energisystemer Vortex pumper Energieffektive cirkulationspumper til brugsvand Living full of energy Vortex BlueOne pumper Innovative detaljer gør den unik Ekstrem effektiv Energiforbrug ned til 2,5-9 Watt

Læs mere

Transportsikring af varer og gods på paller Maskiner til omvikling med strækfolie

Transportsikring af varer og gods på paller Maskiner til omvikling med strækfolie Transportsikring af varer og gods på paller Maskiner til omvikling med strækfolie Drejeskivemaskine Svingarmsmaskine Ringmaskine Strapex fordelen Maskine, folie og service som totalløsning Den rigtige

Læs mere

ONLINE-DATABLAD. UE403-A0930 Muting-styring UE403 PRODUKTPORTEFØLJE

ONLINE-DATABLAD. UE403-A0930 Muting-styring UE403 PRODUKTPORTEFØLJE ONLINE-DATABLAD UE403-A0930 Muting-styring UE403 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Sikkerhedstekniske parametre Bestillingsoplysninger Type andre instrumentudførelser og

Læs mere