Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkekirkens Arbejdsmiljøråd"

Transkript

1 Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Mødedato: 24. september 2012 Tidspunkt: Kl Sted: Landsforeningen af Menighedsråd, Damvej 17, 8471 Sabro Mødenr.: 6 Deltagere: Inge Lise Pedersen, (ILP), Landsforeningen af Menighedsråd Jens Christian Bach Iversen, (JCBI), Den danske Præsteforening Eigil Saxe, (ES), Danmarks Provsteforening Kristine Jensen, (KJ), 3F 26. september 2012 Martin Frøkjær-Jensen, (MFJ), Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Bjørn Arberg DOKS, (BA), Dansk Organist og Kantor Samfund Peter Fischer-Møller, (PFM), Foreningen af Biskopper Trine Klink Raunkjær, (TKR), Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Bjarne Rødkjær, (BR), Foreningen af Kirke- og Kirkegårdsansatte Helene Devantie, (HD), Danmarks Kirketjenerforening John Poulsen, (JP), Organistforeningen Gunna Sørensen, (GS), Danmarks Kordegneforening Elisabeth Jensen, (EJ), Landsforeningen af Menighedsråd Hans Hjerrild, (HH), Folkekirkens Arbejdsmiljøråd, referent 1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2 Præsentationsrunde Kort præsentationsrunde. 3 Orientering Sikkerhed ved halmkirker

2 Med henvisning til den dybt tragiske ulykke i Hee gjorde KJ opmærksom på, at halmballer kan være farlige, og at man skal være forsigtig med at bruge halmballer til at lave kirker. Hun henviste endvidere til en nylavet vejledning fra BAR Jord til Bord om arbejde med halmballer. Vejledningen kan hentes på Ny rygelov Den 15. august trådte den nye rygelov i kraft. Reglerne er blevet skærpet på en række områder. Det drejer sig bl.a. om følgende: Totalforbud mod rygning på børneinstitutioner, skoler, efterskoler, treårige gymnasiale ungdomsuddannelser med videre. Forbud mod at ryge i enkeltmandskontorer i bygninger. På den baggrund har Landsforeningen stillet to spørgsmål til Arbejdstilsynet. Spørgsmålene er som følger: 1) Rygning på præstekontor i tjenestebolig Har de nye regler indflydelse på tidligere tolkning af reglerne vedr. rygning på præstekontorer i tjenesteboliger? Kirkeministeriet har tidligere vejledt om reglerne således: For præstekontorer i tjenesteboliger, altså i lokaler der tjener private bolig-formål, gælder herefter følgende retningslinier i henhold til loven: Det er tilladt at ryge, hvis kontoret tjener som enekontor for præsten. Hvis der er tale om et fælleskontor for præsten og eksternt personale, er det tilladt at ryge uden for det eksterne personales arbejdstid. Kontorer, hvori der ryges, kan efter lovens forudsætninger ikke anvendes til betjening af personer med ærinde hos præsten. Såfremt der ryges på præstens kontor skal præsten tilbyde sådanne personer betjening i et røgfrit lokale enten andetsteds i 2/14

3 tjenesteboligen eller på kirkekontoret m.v. (Vejledning om rygning i præstekontorer. Vejl. nr af 17/8 2007, Kirkeministeriet) 2) Rygning ved bygninger hvor der foregår undervisning Hvordan skal de nye regler fortolkes i forbindelse med unge der modtager minikonfirmand- konfirmand- eller korundervisning i sognegården, kirken eller præstens tjenestebolig? Betyder de nye regler, at der ikke må ryges på den matrikel, hvor undervisningen af børnene foregår? Arbejdstilsynet har ikke svaret endnu. Når svaret kommer, vil sekretariatet udarbejde et nyhedsbrev indeholdende svarene samt en reminder om de øvrige bestemmelser i rygeloven såsom udarbejdelse af skriftlig rygepolitik. Forslag til nye regler med tilsyn af det psykiske arbejdsmiljø (http://bm.dk/da/aktuelt/pressemeddelelser/arkiv/2012/08/nu%2 0skal%20det%20psykiske%20arbejdsmiljoe%20sikres.aspx ) Der var enighed i rådet om, at ligestillingen af det psykiske arbejdsmiljø med det fysiske arbejdsmiljø i arbejdsmiljøloven er et positivt signal. Det kan dog blive udfordrende for Arbejdstilsynet i deres tilsynsarbejde. Rådet ser derfor frem til at erfare, hvordan Arbejdstilsynet fremad kommer til at føre tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø, og hvilke værktøjer og metoder Arbejdstilsynet vil benytte i dette tilsynsarbejde. Pressemeddelelse, Viborg Stift vedr. SIS, evalueringsrapport og etablering af kommende stiftudvalg.(evalueringsrapport findes på nederst på siden helt til højre)./. Bilag 1 - Pressemeddelelse Viborg Stift 3/14

4 HH orienterede om stiftsudvalget. Udvalget bliver på 8 medlemmer hvoraf biskoppen vælger de fire. Kommissoriet er ikke vedtaget endnu ligesom bemandingen heller ikke er på plads. Der er møde den 8. oktober, hvor udvalget formelt nedsættes. HH tager kontakt til Viborg stift efterfølgende for at få flere oplysninger. JP udtrykte bekymring for, hvorledes medlemmerne i udvalget vælges, da folkekirkens organisationer ikke er involveret. Hvordan sikres organisationerne repræsentation i udvalget? BR udtrykte bekymring for, at det bliver et udvalg, der kører parallelt med arbejdsmiljøorganisationen, og som vil kunne flytte opgaver fra AMO over i et udvalg, der formelt ikke har kompetence til at arbejde med emnet. Bordet rundt var der dog enighed om, at mere fokus på området er godt. ILP mente, at et engageret udvalg kunne være med til at skabe større opmærksomhed om det psykiske arbejdsmiljø ude i sognene, hvilket er positivt. MFJ udtrykte et ønske om, at Folkekirkens Arbejdsmiljøråd ser på mulighederne for et evt samarbejde med udvalget, eller om Rådet kan lære noget fra stiftsudvalget. HH tager kontakt til Viborg Stift efter den 8. oktober, og tager en drøftelse om stiftsudvalget med dem. Rådet vil blive orienteret. 4 Forslag om ændring af forretningsorden Det foreslås at resumeer fra FU offentliggøres på kirketrivsel.dk, samt at de sendes til orientering til Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Derudover foreslås det, at dagsordner og referater fra Folkekirkens Arbejdsmiljøråd ligeledes sendes til orientering til Ministeriet for Ligestilling og Kirke../. Bilag 2 - Forretningsorden med foreslåede ændringer 4/14

5 Indstilling: FU indstiller, at Folkekirkens Arbejdsmiljøråd godkender de foreslåede ændringer i forretningsordenen. MFJ udtrykte bekymring over, om en offentliggørelse af resumeer fra FU kunne, hvis der var uenighed mellem FU og Rådet, virke forvirrende for udefrakommende. JP mente, det var vigtigt med fuld offentlighed netop for at understrege, at der ikke foregår noget hemmeligt. Der var enighed hele bordet rundt om, at FU er mødeforberedende og Rådet har beslutningskompetencen. FU kan selvfølgelig komme i situationer, hvor de nødvendigvis skal tage en beslutning på Rådets vegne. Hvis dette er nødvendigt, følger FU proceduren fra vedtægterne i forretningsordenen. Indstilling blev herefter vedtaget. 5 Handlingsplan for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 5.1 Afklaring af godkendelsesprocedure Godkendelse fra Kirkeministeriet Godkendelse fra Arbejdstilsynet Status: Afventer godkendelse af en konkret vejledning. Det blev tydeliggjort, at godkendelsesprocedurerne handler om godkendelse af vejledninger udarbejdet af Rådet. JP mente, at når Arbejdstilsynet skal godkende vores vejledninger, bliver de også i højere grad nødt til at anerkende Rådet. 5/14

6 KJ trak parallellen til godkendelsen af BAR vejledninger, og hvilken vægt det giver, at Arbejdstilsynet har godkendt dem. 5.2 Behov for vejledningsmaterialer rettet mod folkekirken Afdækning af særlige behov for vejledningsmateriale rettet mod folkekirken, herunder oversigt over eksisterende vejledningsmateriale udarbejdet til folkekirken eller inden for sammenlignelige områder, som med fordel vil kunne anvendes inden for folkekirken, og vurdering af relevans og behov for opdatering../. Bilag 3. Opdateret liste over eksisterende vejledningsmaterialer i folkekirken Der kom yderligere et par vejledninger på listen. MFJ mente, at den kommende undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken gerne skulle udmønte sig i, at Rådet udgiver vejledninger om det psykiske arbejdsmiljø. Der var enighed om, at vejledninger, som ikke er udarbejdet af Rådet, linkes fra Kirketrivsel.dk til de hjemmesider, som har udarbejdet dem som fx BARenes vejledninger. 5.3 Samarbejder og arbejdsmiljø Arbejdsmiljø i forbindelse med samarbejder, herunder udlån af medarbejdere (geografisk fleksibilitet) og flere arbejdsgivere (menighedsråd) på samme arbejdsplads. Status: Sat på dagsordenen til et kommende møde med Arbejdstilsynet (se pkt. 5.5). Sekretariatet igangsætter i efteråret arbejdet med at beskrive geografisk fleksibilitet i forhold til arbejdsmiljø. Der skal fremskaffes vedtægter og kontrakter, der beskriver, hvordan geografisk fleksibilitet håndteres i dag. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd må gerne hjælpe med at fremskaffe kontrakter og vedtægter. 6/14

7 JCBI mente, der var behov for en systematisk gennemgang af området for at få et overblik over omfang af brugen af geografisk fleksibilitet. JP spurgte til, hvor geografisk fleksibilitet drøftes, og om der er nogen, som har et overblik over omfanget og indholdet i aftalerne. PFM oplyste, at hans medlemmer har været med i udarbejdelsen af aftaler, og at det har været en svær fødsel at få geografisk fleksibilitet. GS gjorde opmærksom på, at geografisk fleksibilitet opfattes meget forskelligt, og det vil blive svært at få et overblik over indhold i aftaler og omfang. MFJ har selv prøvet at arbejde under geografisk fleksibilitet, og det var ikke sjovt. MFJ oplevede, at der ikke var styr på det, og mente endvidere, at Rådet burde udgive en vejledning på området, således at sognene kunne blive bedre klædt på til at indføre og arbejde med geografisk fleksibilitet. ES mente også, der var brug for dokumentation på området, men var i tvivl, om hvorvidt det skulle systematiseres tids perspektivet taget i betragtning mente han, at der ikke var tid til at foretage en systematisk opsamling af dokumentation. Provsterne har ikke overblikket over omfanget af geografisk fleksibilitet. Rådets medlemmer kan hjælpe til med, hvor de har kendskab til aftaler. EJ gjorde opmærksom på, at Landsforeningen naturligvis har kenskab til de aftaler, som Landsforeningen har været med til at udforme. Men relation til handlingsplanens punkt opfordrede hun Rådets medlemmer til at hjælpe med at indsamle aftaler, gerne dem med de lidt skæve vinkler. PFM foreslog, at der laves en artikel i bladet om emnet. I artiklen skal medlemmerne opfordres til at sende eksemplarer af aftaler ind. 7/14

8 JP gjorde opmærksom på, at stiftsøvrigheden har tilsynsforpligtigelsen og skal sørge for, at der ikke sker noget ulovligt. BR mente, at der skal udvikles en vejledning om geografisk fleksibilitet. Hans erfaring var, at arbejdsmiljø ikke er med i eksisterende aftaler. EJ opfordrede rådets medlemmer til at sørge for, at aftaler bliver sendt ind til sekretariatet. Sekretariatet vil efter mødet med Arbejdstilsynet se på mulighederne for at udarbejde en vejledning med udgangspunkt i indsendte aftaler. 5.4 Ergonomiske forhold og velfærdsforhold m.v. Velfærdsforhold, brug og vedligeholdelse af maskiner, tunge løft. Oversigt over eksisterende vejledninger, der er relevante for folkekirken, og forslag til hvordan de formidles. (behandles under 4.2) 5.5 Organisering af arbejdsmiljøarbejdet på provstiniveau Undersøge muligheden for at organisere arbejdsmiljøarbejdet på provstiniveau med henblik på at iværksætte forsøgsordninger. Status: Notatet fra FU mødet den 21. juni (bilag 2) er som aftalt blevet delt i et faktanotat og i et forsøgsnotat. Faktanotatet bør læses først. Arbejdstilsynet er kontaktet for et møde om mulighederne for en anden organisering, end reglerne foreskriver. I forbindelse med dette møde skal det også præciseres, hvordan begreberne arbejdsgiver, virksomhedsleder og arbejdsleder skal fortolkes inden for folkekirken. Arbejdstilsynet vender tilbage med, hvem de deltager med, og hvornår et møde kan afholdes. Det blev på FU den 28. august besluttet, at FU og EJ fra LM deltager i det kommende møde med Arbejdstilsynet sammen med sekretariatet. Notaterne vil danne udgangspunkt for dialogen, hvor vores indgang er et ønske 8/14

9 om at lave forsøg for at finde nye veje, der kan bedre arbejdsmiljøarbejdet i sognene. Indstilling FU indstiller, at Folkekirkens Arbejdsmiljøråd tager bilag 4,5 og 6 samt ovennævnte status til efterretning../. Bilag 4. Fakta notat vedr. AMO./. Bilag 5. Forsøgsnotat vedr. AMO./. Bilag 6. Organisationsdiagram over model 1. og model 2. PFM mente, at model 1 (bekrevet i bilag 5) er den model, der bør arbejdes på, bl.a. ud fra den betragtning at præsters organisering og organiseringen i den foreslåede model vil komme til at matche hinanden godt. PFM opfordrede endvidere til, at stiftsniveauet tænkes ind i modellen. BA oplyste, at han ikke var klar til at støtte den ene eller anden model. Det vil kræve en nærmere granskning og svar fra mødet med Arbejdstilsynet. TKR udtrykte bekymring for, om det kunne ødelægge et velfungerende arbejdsmiljøarbejde, hvis sognene bliver tvunget ind i et forsøg. BR mente, at der, hvor der er eksisterende samarbejdsrelationer, burde det kunne udvides med arbejdsmiljøarbejdet. Arbejdsmiljø skal også ses som et samarbejdsområde. JP så det som en vanskelig opgave, da arbejdsmiljølovens bestemmelser ikke passer til den virkelighed, som folkekirken eksisterer i. Derfor er det vanskeligt at få organiseret arbejdsmiljøarbejdet i dag, og det bliver vanskeligt at få lov til at afprøve andre modeller for organiseringen. 9/14

10 MFJ forslog en model, hvor man slog præsternes og sognenes organisation sammen. Det skulle ske på provstiniveau, da provstiet er den grundlæggende enhed. KJ mente, at modellen burde tage hensyn til, hvordan de forskellige faggrupper bliver repræsenteret i det fælles AMU. JP mente, at stiftet bør tænkes ind i modellen. AMU bør dække et helt provsti. Samarbejdet mellem præsternes og sognenes arbejdsmiljøorganisation bliver derved nemmere. Med ovenstående bemærkninger blev notaterne og status taget til efterretning. Sekretariatet arbejder for et snarligt møde med Arbejdstilsynet om mulighederne for at lave forsøg med en anden organisering end den som reglerne foreskriver. 5.6 Skimmelsvamp Afdækning af problemerne med skimmelsvamp i kirkens bygninger og inventar med inddragelse af eksterne interessenter. Udarbejdelse af vejledning om, hvordan problemet håndteres. Status: ILP fremlagde på møde i budgetfølgegruppen den 4. juli FU s ønske om støtte til udarbejdelse af en vejledning om skimmelsvamp. Fællesfonden var positivt indstillet og bad FU om at sende en ansøgning til behandling i FSU. Ansøgningen er vedlagt som bilag til orientering. Ansøgningen er efterfølgende blevet sendt og behandles på FSU den 7. september. Bilag 7, 7A og 7B Ansøgning om midler til udarbejdelse af vejledning om skimmelsvamp samt bilag til ansøgningen. Indstilling: FU indstiller, at Folkekirkens Arbejdsmiljøråd tager ovennævnte status til efterretning. 10/14

11 Der var en forventning om, at vi får pengene. Så snart vi ved det, vil arbejdet med vejledningen blive sat i gang (svar på ansøgningen forventes i november). 5.7 Psykisk arbejdsmiljø Deltagelse i styregruppen i Ministeriet for Ligestilling og Kirkes undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken Status: Opgaven er i udbud. Der er svarfrist den 7. september. Sekretariatet for undersøgelsen holder møde den 11. og 12. september, hvor der vil blive valgt 2 3 tilbudsgivere ud. De udvalgte tilbudsgivere forventes at blive indbudt til møde med styregruppen den 27. september. Hvor styregruppen vil vælge, hvem der skal udføre opgaven. Herefter vil der blive udfærdiget et nyhedsbrev til kirketrivsel.dk om undersøgelsen. I forbindelse med den kvantitative undersøgelse kan det blive nødvendigt at få hjælp fra organisationerne til dels at finde adresser til medlemmerne dels information via foreningsblade om undersøgelsen. Der blev givet en kort status over, hvad der var sket siden sidst. Ved svarfristens udløb den 7. september var der kommet 13 bud. Sekretariatet har talt med 4 af de 13 tilbudsgivere. På den baggrund har sekretariatet lavet en indstilling hvor i de 4 tilbudsgivere præsenteres i prioriteret rækkefølge. Alle organisationerne var indstillet på at hjælpe med information til deres medlemmer ang. svar. Der kunne blive tale om annoncering i fagblade og direkte mails, hvori undersøgelsen beskrives, og hvor medlemmerne opfordres til at deltage i undersøgelsen. MFJ fandt undersøgelse uhyre vigtig og understregede, at undersøgelsen resultater også skulle pege fremad. MFJ havde en forventning om, at rapporten gav nogle klare anbefalinger til, hvad Rådet kunne lave af vejledninger. MFJ eftersøgte endvidere mere information om undersøgelsen. HH lovede at medsende udbudsmaterialet med referatet. Udbudsmaterialet findes 11/14

12 her:http://miliki.dk/kirke/nyhedsarkiv-kirke/nyhed-omkirke/artikel/konsulentbistand-til-undersoegelse-af-psykosocialtarbejdsmiljoe/ Derudover oplyste HH, at der udsendes et nyhedsbrev om undersøgelsen, når konsulentfirmaet er valgt. 6 Suppleringsuddannelser Status: FU besluttede på mødet den 21. juni at Landsforeningen orsøgsvis udbyder 2 3 suppleringsuddannelser. Det skal være brede uddannelser, der dækker alle faggrupper i folkekirken. FU vil samtidig opfordre organisationerne i Folkekirkens Arbejdsmiljøråd til at annoncere for kurserne via deres medlemsblade og hjemmesider. Uddannelsesmål, kursusbeskrivelse og udkast til program til to suppleringsuddannelser er udarbejdet. De forøges afholdt i januar og februar. Det drejer sig om følgende to suppleringsuddannelser, Styr på arbejdsmiljøet vejen til det systematiske arbejdsmiljøarbejde og Styrk trivslen./. Bilag 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8,F udkast til program, uddannelsesmål og kursusbeskrivelse for begge uddannelser. Indstilling: FU indstiller at status tages til efterretning. Præsterne forventer at udbyde egne kurser blandt andet inden for emnet det grænseløse arbejde. PFM støttede umiddelbart ideen om fælles kurser i regi af Rådet, men påpegede dog, at vi ikke måtte blive en folkekirkelig osteklokke, hvor vi ikke kunne mødes med og blive inspireret af andre brancher. PFM efterlyste derfor et overblik over, hvad der kunne være af relevante kurser fra andre udbydere. KJ fortalte om et kursus, der var blevet afholdt på Fredericia kirkegård om ergonomi på kirkegården. Det havde været et rigtigt 12/14

13 godt kursus med vægt på det praktiske arbejde. KJ bakkede også op om opgaven med et overblik over relevante kurser ud over de foreslåede. Sekretariatet arbejder videre med at udbyde de to foreslåede kurser. Derudover påtager sekretariatet sig opgaven med at udarbejde et katalog/overblik over relevante kurser. 7 Referat fra møde i redaktionsgruppen den 28. august er vedlagt til orientering. Indstilling: Folkekirkens Arbejdsmiljøråd skal drøfte, om redaktionsgruppen skal videreføres, og om opgaven helt eller delvist skal varetages af FU som drøftet på redaktionsgruppemødet den 28. august. Herudover bedes Folkekirken Arbejdsmiljøråd komme med forslag til nyhedsbreve../. Bilag 9 Referat fra redaktionsmøde den 28. august. Indstillingen blev drøftet. Der var lagt op til en meget åben drøftelse. Der blev ikke konkluderet, hvordan strukturen skulle være. Sekretariatet blev bedt om at udarbejde et oplæg for en struktur til næste møde. 8 HK s mulige repræsentation i Folkekirkens Arbejdsmiljøråd På baggrund af indgået protokollat til organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK/Stat om dækning på folkekirkeområdet, bør det overvejes, om HK skal tilbydes en plads i Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. Antallet af ansatte, som protokollatet omfatter, drejer sig om (oplyst fra ministeriet) ca. 80 stiftsansatte, 107 provstisekretærer og et ubekendt antal på kirkegårdskontorerne. 13/14

14 Status: Efter FU den 18. juni har sekretariatet spurgt i ministeriet om tal på hvor mange ansatte det drejer sig om. Ministeriet har oplyst at de ikke kan finde tal på det, og har derfor foreslået at Rådet kontakter HK for at høre, om de i deres medlemskartotek kan finde ud af, hvor mange det drejer sig om. Indstilling: FU indstiller at Folkekirkens Arbejdsmiljøråd afventer en eventuel henvendelse fra HK. Hvis HK henvender sig med et ønske om en plads i Folkekirkens Arbejdsmiljøråd, vil Rådet tage det op til drøftelse igen. Indstilling vedtaget. 9 Næste møder i FU og i Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Næste møde i Folkekirkens Arbejdsmiljøråd foreslås afholdt enten den eller 15. januar. Møder for 2013 blev planlagt til den 30. januar og 30. september. Møderne vil foregå i Landsforeningens lokaler fra Evt. MFJ bad om, at brugte forkortelser fremadrettet bliver skrevet ud. HH gjorde opmærksom på, at han gerne kommer til organisationernes årsmøder og lignende og holder oplæg om arbejdsmiljø, hvor han selvfølgelig også reklamerer for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd og kirketrivsel.dk. 14/14

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Februar 2014 Mødedato: 28. januar 2014 Tidspunkt: Kl. 10.30 13.15 Sted: Damvej 17, Sabro Deltagere: Inge Lise Pedersen (ILP), Landsforeningen af Menighedsråd Elisabeth Jensen

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012

Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 1 Introduktion til handlingsplanen I perioden fra november 2012 til maj 2013

Læs mere

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte Dato: 26. september 2012 Referat af mødet i FSU, fredag den 7. september 2012 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Christa Hector Knudsen, næstformand Elisabeth Jensen Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Evaluering af forsøg med stiftsråd. forsøg med stiftsråd

Evaluering af forsøg med stiftsråd. forsøg med stiftsråd Betænkning 1495 Betænkning 1495 Betænkning 1495 Evaluering af forsøg Evaluering af Evaluering med af stiftsråd forsøg med stiftsråd forsøg med stiftsråd 3 Kirkeministeriet - Januar 2008 3 Kirkeministeriet

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009 Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde April 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning Side 3 1.1 Rapportens opbygning Side 3 1.2 Baggrunden for trepartsdrøftelserne

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion Hæfte 1 Skolebestyrelsens arbejde Introduktion Indhold Velkommen du har fået en vigtig opgave 3 Skolebestyrelsens plads i det demokratiske hierarki 4 Interaktiv indholdsfortegnelse - klik på afsnittet

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

Trivsel i folkekirken

Trivsel i folkekirken Trivsel i folkekirken Fokus på psykisk arbejdsmiljø og trivsel I disse år er der stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel. I Regeringens 2010 handlingsplan er et af fokusområderne et bedre psykisk

Læs mere

Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006

Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006 Dato: 25. januar 2006 Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006 Ordstyrer: Leif Thulstrup Bruhn bød velkommen til de ca. 210 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter praktiske oplysninger

Læs mere

Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk

Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk Februar 2002 Sanne Ipsen CASA Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk

Læs mere