KCD - MK4. Gennemløbstørreri. Brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KCD - MK4. Gennemløbstørreri. Brugsanvisning 117 012 511 07.04.08"

Transkript

1 KCD - MK4 Gennemløbstørreri Brugsanvisning

2 Indhold Brugerhåndbøger... 3 Introduktion... 3 Sikkerheds-bestemmelser... 4 Brandfare... 5 Installations-vejledning... 6 Beskrivelse af tørreri komponenter... 7 Tørreforløb... 9 Vedligeholdelse Skilte Tørretabeller

3 Brugerhåndbøger Denne brugerhåndbog er beregnet til operatøren af Kongskildes KCD korntørreri som en vejledning, der beskriver funktionerne i tørreriet, samt giver råd om tørreriets drift. Brugerhåndbogen er ikke en afhandling om korntørring og korntørringsteknikker. Før anvendelse af et korntørreri for høje temperaturer, anbefales det at give operatøren træning i brugen og kontrollen af tørreriet samt lagringsteknikker m.v. Dette kan organiseres gennem den lokale landboforening, tekniske skoler m.m. Der er udgivet artikler og bøger omkring dette emne, og disse vil uden tvivl kunne findes på lokale biblioteker mv. til støtte for operatøren. Denne brugerhåndbog er en del af de dokumenter, som operatøren bør være i besiddelse af. De andre dokumenter er henholdsvis en manual over el-tavle med tørreristyring og en manual over varmeovn med brænder. Disse bør samles og være tilgængelige for operatøren, idet alle vejledningerne indeholder informationer, som kan være til assistance for operatøren. Det samlede værk af håndbøger bør være tilgængelige ved tørreriet. Der gøres opmærksom på, at selvom Kongskildes tørrerier er opbygget af standard elementer, indgår der så mange variationer, som passer til specielle krav, at denne vejledning kun kan bruges som en generel vejledning til de involverede parter. Kongskilde kan ikke acceptere erstatningsansvar eller omkostninger, der opstår som en konsekvens af brugen af information indeholdt i disse vejledninger. Såfremt der opstår tvivl om korrekt brug, refereres der til virksomheden for præcis information vedrørende det enkelte anlæg eller tørreopgave. Introduktion Kongskildes KCD gennemløbstørreri er et yderst effektivt og pålideligt tørreanlæg, som gør brug af de nyeste tørreriteknikker for at sikre en høj kapacitet med et lavt energiforbrug og en enkel og problemløs drift. Tørreriet, som er designet til manuel drift, kræver et minimum af overvågning. Der er lagt vægt på at gøre adgangen og den daglige rengøring af anlægget og skift af korntype hurtigt og nemt. Optimale resultater med anlægget kan kun opnås, hvis tørreriet bliver justeret, anvendt og vedligeholdt korrekt i forhold til det produkt, der skal behandles. Ved installationen af anlægget skal man sikre, at der ikke er nogle begrænsninger for den frie luftstrøm til tørreriets luftindgangene eller fra tørreriets luftafgang. Man skal ved installationen være opmærksom på, at den fugtige afgangsluft og avner mv., som blæses ud fra blæserafgangen, ikke må recirkuleres ind i tørreriets luftindgang. En sådan recirkulation vil sænke tørreriets kapacitet betydeligt samt medføre stor brandfare. Tørreriet skal altid holdes fyldt tilstrækkeligt med fugtig afgrøde, således at mængden af afgrøde i tørreriet ikke under tørringen synker, så kanalerne afdækkes. Ved tømning af tørreriet skal det tørrede korn frit kunne ledes væk uden begrænsninger. Formålet med denne instruktion er at illustrere de forskellige indstillinger og teknikker, som skal anvendes for at opnå en optimal præstation af anlægget. Tørreriet er fremstillet til anvendelse både i erhvervslivet og landbruget. Det er velegnet til behandling og tørring af korn, maltbyg og raps samt andre lignende råvarer, og er af en designmæssig høj standard for at sikre en lang og effektiv levetid, som kan forlænges ved regelmæssig rengøring og vedligeholdelse. 3

4 Sikkerhedsbestemmelser Hensigtsmæssig anvendelse 1: Kongskildes gennemløbstørreri er udelukkende beregnet til tørring af korn og kornede produkter. Tørreriet må ikke anvendes til materialer med en højere rumvægt end 900 kg/m3. Andre anvendelsesområder sker for brugerens egen risiko. 2: Hensigtsmæssig anvendelse indebærer også, at alle instruktioner for montage, drift og vedligeholdelse bliver overholdt. 3: Montage, vedligeholdelse og reparation af tørreriet bør kun foretages af personer, som har kendskab til tørreriets drift og er informeret om risikoen for ulykker. 4: De gældende regler for forebyggelse af ulykker og andre generelle sikkerheds- og arbejdsbestemmelser ved montage, drift og vedligeholdelse skal overholdes. Der skal anvendes en støvmaske ved rengøring af tørreriet som beskyttelse mod støv og eventuelle skimmelsvampe. 5: Hvis der udføres ændringer på tørreriet uden Kongskildes skriftlige samtykke, kan producenten ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader opstået herved 6: Sikkerhedsbestemmelser for hjælpeudstyr: Transportudstyr til fyldning af tørreriet samt evt. serviceplatforme skal hænges op på en sikker måde. Man bør være opmærksom på, at transportudstyrets vægt stiger, når det belastes med kornets vægt og bevægelse. Sådanne ekstra belastninger bør ikke påføres tørreriet uden Kongskildes samtykke. 7: Under fyldning af tørreriet skal det sikres, at der ikke opbygges en støvkoncentra-tion der er eksplosionsfarlig. Dette sikres ved at gennemlufte tørreriet med blæseren under fyldningen. 4

5 Brandfare Forebyggelse Brand i et højtemperatur korntørreri er desværre ikke usædvanligt, men kan næsten altid elimineres ved tilstrækkelig rengøring og vedligeholdelse, og følgende punkter bør altid overholdes: 1: Tørreriet bør dagligt rengøres grundigt - i varmlufttilgangen, tilgangen for køleluft og alle tilog afgangs- luftkanaler i tørreog kølesektionerne. 2: Kornet inde i tørreriet og dets gennemstrømning bør kontrolleres med jævne mellemrum for at observere og fjerne eventuelle ophobninger i til- og afgangsluftkanalerne. 3: Ved tørring af en afgrøde med et stort indhold af urenheder bør tørreriet kontrolleres efter tømning, og alle urenheder fjernes, før tørreriet igen fyldes og tørringen fortsættes. 4: Forrensning af afgrøderne, inden de kommer i tørreriet, er en fornuftig og effektiv måde at minimere brandfaren på inde i selve tørreriet. 5: Regelmæssig og omhyggelig observation af forslagene under Sikkerhed og rengøring er vigtig. 6. Observation af tørreriet bør udføres med jævne mellemrum for at kontrollere for eventuelle indikationer på brand (røg, lugtforandringer etc.) Forholdsregler ved brand Skulle der på noget tidspunkt blive observeret røg fra luftafgangen på tørreriet, må det betragtes som en umiddelbar brandfare, og tørreriet bør omgående stoppes ved at trykke på STOP-knappen på kontrolpanelet eller en hvilken som helst anden STOP-knap, som er installeret. Forsøg ikke at nedkøle tørreriet ved hjælp af blæserne. Dette kan kun forøge brandfaren. Når tørreriet er stoppet, anbefales det på det kraftigste, at brandvæsenet tilkaldtes for at takle situationen. Personel bør evakueres fra tørreriområdet, og ingen bør tage risici, hvor personel kan komme til skade. Hvis ilden i tørreriet kun er ganske lille ofte vil selv en dramatisk røgudvikling skyldes gløder i en mindre lomme af urenheder kan det under observation af brandvæsenet være praktisk, at tømme tørreriet for afgrøder så hurtigt som muligt og sikre sig, at det korn, som udmades, bliver lagt på et cementgulv, hvor det ikke har mulighed for at antænde andre omkringliggende materialer. Når tørreriet er tømt, kan brandvæsenet lettere kontrollere for eventuelle tilbageblevne, ulmende lommer. Det er så ubetinget nødvendigt, at tørreriet bliver totalt rengjort, før det igen forsøges at starte tørreriet. Selv efter en lille brand, skal tørreriet gøres omhyggeligt rent og enhver rest af brandspor fjernes. Alt skal slukkes og afkøles, før det igen forsøges at starte tørreriet. Selv en lille brand kan afgive giftige gasser, som kan overrumple en ubeskyttet person i tørreriet, og det anbefales på det kraftigste, at ingen operatør bevæger sig ind i tørreriet. Kontrollering af ilden bør overdrages til brandvæsenet. De ovenstående punkter refererer udelukkende til en situation med små lommer af ild. Hvis ilden har taget mere fat end dette, er brandvæsenet med deres viden og erfaring de bedste til at afgøre, hvad der skal gøres for at slukke branden. Disse punkter, som omhandler brandfare er kun givet som en vejledning. Alle handlinger bør altid refereres med brandvæsenet, og deres råd bør altid følges. VIGTIGT Sikkerhed og rengøring Det anbefales på det kraftigste, at tørreriet kontrolleres og rengøres dagligt, når det benyttes, med en særlig opmærksomhed rettet mod følgende: Varmluftindgange Rens for tilbageblevet affald, som eventuelt er ophobet i luftkasserne. Luftafgange: Inspicer og rens luftkassen for afgangsluft for alt ophobet affald. Luftkanaler Inspicer den indvendige del af alle luftkanaler, både i indgangs- og udgangsside. Brændere Kontroller for, og ret eventuel enhver form for brændstofspild og rens for støv etc. Når der er flamme, kontrolleres at flammerne er rene, har en passende form og at de er røgfri. (Ved tvivlsspørgsmål, tilkald en kvalificeret tekniker). Luftindgange Hold alle luftindgange (til brænderen, kølesektionen m.m.) rene så indtrængen af papir, strå, plastik, avner etc. forhindres. Olieholdigt frø Disse frø har et særligt højt brandfarligt indhold, og kan sætte en hinde af olie på tørreriets inderside, hvilket kan opbygge affaldssteder, som bør rengøres. 5

6 Det er nødvendigt at inspicere og rengøre for at overholde sikkerheden og effektiviteten ved korntørring, og en særlig stor opmærksomhed bør være til stede, når der tørres olieholdige frø. Kun kvalificeret personel bør betjene dette tørreri, og kun når instruktioner og sikkerhedsforanstaltninger i denne brugermanual er forstået og følges omhyggeligt. Installationsvejledning: Se venligst Kongskildes montageanvisning og reservedelsliste for montage af tørresøjlen. Opstilling Tørreriet skal opstilles på et plant gulv af armeret beton. Niveauforskel max. 3 mm. Gulvet skal være dimensioneret med hensyn til tørreriets vægt, når det er fyldt med korn, under hensyntagen til grundens bæreevne. Se venligst skitseforslag til fundamenter, som er vedlagt montageanvisningen. Følg altid lokale forskrifter for arbejdssikkerhed under opstilling så ulykker undgås. Hver eneste bolt er vigtig for tørreriets styrke. Kontroller at alle bolte er monteret og spændt. Tilslutning til varmluftsovn Tørreriet må kun tilsluttes en varmluftsovn/brænder, som opfylder myndighedernes krav. Varmluftsovnen skal installeres i overensstemmelse med gældende forskrifter fra de lokale brandmyndigheder. Varmluftskanalen mellem brænder og tørreri skal have en inspektionsdør eller mulighed for adskillelse, så den kan rengøres indvendig. I mange opstillinger kræves et såkaldt brandspjæld i forbindelsen mellem varmekilde og tørreri. Allerede ved planlægning af anlægget, skal anlæggets ejer kontakte de lokale myndigheder vedr. regler og bestemmelser for beskyttelse mod brand, bygninger og skorstene, så disse krav kan indarbejdes i anlæggets udformning. Generelt om elektrisk udstyr Styresystemets udformning 1: Såvel styretavle som kabelinstallation skal udføres af firmaer og personer, som er autoriserede til at udføre elektriske arbejder. 2: De elektriske kabler skal placeres, så der ikke opstår nogen risiko for beskadigelse af isoleringen. Mekanisk beskyttelsesforanstaltninger f.eks. stålarmerede kabler eller stålrør skal bruges, hvor det er foreskrevet/ nødvendigt. 3: El-skab med styring skal placeres i et operatørrum, adskilt fra lokaler med korn, foder og støv. 4: Styresystemet skal være udstyret med en låsbar hovedafbryder. 5: Styresystemet skal være udført, så tørreriet skal genstartes manuelt efter et strømsvigt. 6: Brænder og korntransportørerne skal kunne stoppes med et fælles nødstop, som skal være placeret i nærheden af tørreriet og korntransportører. 7: Varmluftsovnen må ikke have en forsinket blæserstop ved brug af nødstop. 6

7 Beskrivelse af tørreri komponenter: Tørreriet består af følgende funktionsdele: Ben Kan leveres med andre mål efter ønske. Alternativt kan fundamenter hæves over gulv så tilpas frihøjde opnås. Bundtragt Bundtragten samler afgrøden, som ledes ud til transportudstyret under tørreriet. Udmader Udmader sektionen er opdelt i et antal tagrygge med en udløbsspalte imellem. Dette sikrer et ensartet gennemløb overalt i tørreriet. Små trekantformede kanaler placeret lige over udløbspalterne aflaster disse for kornvægt og giver mulighed for inspektion og evt rensning af udløbsspalterne. Under hver spalte er anbragt et svingskod. Når svingskoddet drejer til siden frilægges udløbsspalterne og afgrøden løber ud fra hele tørreriets tværsnit. Dette giver et sikkert og skånsomt udløb af alle afgrøder også med højt vandindhold. Svingskoddene åbner og lukker i en arbejdsgang og udløbskapaciteten reguleres ved at ændre på pausetiden mellem 2 udmadninger. Når tørreriet skal tømmes, holdes svingskoddene åbne, så korn løber ud for maks kapacitet. Tørresektion Tørresektionerne er 2880 x 1920 mm indvendig og 535 mm høje, de er hver forsynet med to rækker V-formede kanaler; én række varmluftkanaler og én række kanaler til afgangsluften. Laget med halve kanaler er for varmluft. Det sikrer mod kondensation og opbygning af snavs på indersiden af de halve kanaler under tørring under kolde forhold. Luftkanalerne er monteret med udvendige bolte, så tørreriets inderside er glat. Ved mere end 2 buffersektioner er øverste lag luftkanaler forstærket. 7

8 Tørresektion Buffersektion Den øverste del af tørreriet opbygges som en eller flere buffersektioner uden kanaler. De er 2880x1920 mm indvendigt og 535 mm høje. Under tørreprocessen synker konnet, derfor skal tørreriets buffer-sektion fyldes med korn, så det sikres, at tørrekanalerne altid er dækket med korn. Hvis kornet synker under de øverste kanaler, vil luften blæse ud gennem de åbne kanaler i stedet for gennem kornet. For at sikre god fyldning af buffersektionen skal ifyldningspunktet være min. 535 mm over kanten af buffer. Et tag med inspektionslem kan leveres som ekstraudstyr. Er nødvendigt ved udendørs opstilling. Det anbefales at etablere en lejder med serviceplatform ved tørreritoppen. Luftkasse til varmluft Luftkassen, som er 500 mm bred er normalt delt op i en nederste del hvor udeluft suges ind til kølesektionerne og en øverste sektion hvor den varme luft fordeles til varmluftkanalerne, de større tørrerier kan forsynes med ét eller to spjæld, der gør det muligt at variere forholdet mellem tørre og kølesektioner. Ved tørring af meget fugtige afgrøder synker kernerne langsomt gennem tørreriet. Det kræver færre sektioner til køling og giver højere kapacitet med flere tørresektioner. Spjældene fås som ekstraudstyr. Luftkassen bør jævnligt kontrolleres/rengøres for støv og korn ved f.eks. at adskille tilslutning til varmluftrør. Ved tørring af lette afgrøder må man normalt reducere luftmængden fra varmekilden ved at afdække dennes indsugning delvist med f.eks. en stålplade. Luftkasse til afgangsluft KCD tørreriet leveres som standard med en luftkasse, så afgangsluften samles og ledes væk. Den 500 mm brede luftkasse har skydespjæld for rengøring af materiale, der er blæst ud af kanalåbningerne. Luftkassen er normalt udstyret med en axialblæser. Blæser/ varmekilde KCD tørreriet leveres normalt som et sugetørreri, hvor en eller flere axialventilatorer suger såvel varm som koldluft gennem tørresøjlen. Som ekstraudstyr kan leveres kombineret blæser og støvudskiller samt lyddæmper på blæserafgangen. Som varmekilde kan leveres indirekte og direkte ovne til olie eller gas. Kongskilde KS ovne er meget velegnede. Der kan også leveres varmeflader til centralvarmeanlæg, f.eks. halmfyr. I de fleste opstillinger skal der være monteret et brandspjæld i forbindelsen mellem varmeluftsovnen og tørreri. 8

9 Tørreforløb Vigtigheden af forrensning En god forrensning er altid en fordel, da det giver: Lavere energiforbrug, da man ikke spilder varme og el på at tørre urenheder. Højere tørrekapacitet, da tørreluften bedre kan trænge igennem kornlaget. Mindre rengøringsarbejde inde i tørreriet samt i området omkring tørreriet. Mindre risiko for brand i og omkring tørreriet. Tilpas luftmængden KCD tørreriet kan arbejde med såvel undertryk som overtryk alt efter hvor blæseren er placeret. Normalt passer blæser og tørreri sammen med følgende undtagelser: Afgangsluften kan ledes væk igennem et stort dimensioneret afgangsrør. Hvis længden overskrider ca. 8 meter bør der anvendes en kraftigere blæser end standard. Hvis der tørres afgrøder, som let gribes af tørreluften f.eks. raps og havre, kan det være nødvendigt at reducere luftmængden. Dette gøres ved at afblænde en del af varmekildens indsugning med f.eks. 2 forskydelige galvaniserede jernplader. Den efterfølgende beskrivelse af tørreristyring er generel. Hver enkelt styretavles opbygning afhænger af kundens ønsker om samkørsel med tilhørende transportudstyr m.m. samt i hvor høj grad driften skal automatiseres. Følgende hovedparametre skal dog altid overvejes: Anbefalede tørrelufttemperaturer Foderkorn C Korn til såsæd C Maltbyg C Raps for olie C Fodermajs C Vælg varmluftstemperaturen på varmeovnens termostat. Vær forsigtig ved valg af varmlufttemperatur, da for høj temperatur reducerer kornets spiringsevne og desuden har indflydelse på brødkorns bagekvalitet. I tvivlstilfælde konsulteres firmaet, som køber det tørrede korn. En temperatur på grader kan normalt benyttes, når der tørres afgrøder til foder. Stor forsigtighed bør udvises, når der tørres afgrøder til såsæd og malt, vælg derfor en temperatur på grader. Andre afgrøder end korn fordrer betydelig lavere varmluftstemperaturer for ikke at skade afgrøden ved tørring. Da korn er et biologisk produkt med varierende modstandskraft overfor temperaturer, svampeangreb, mekanisk skade, m.m. er ovenstående tørrelufttemperaturer kun vejledende. Kongskilde fralægger sig ethvert ansvar overfor evt. skader, der kan opstå ved tørring med forkert temperatur eller indstilling af tørreriet. Følgende betjeningsvejledning gælder for Kongskildes KCD gennemløbstørreri udstyret med AMY kapacitetsregulering 1. Start af tørreri Før enhver opstart rengøres tørreriet og varmluftsovnen for ansamlinger af korn og urenheder i luftveje Det er nødvendigt at starte tørreriet op som et portionstørreri for at sikre en vis tørring af afgrøden i den nederste del af tørreriet. Vi anbefaler, at den indledende portionstørring afbrydes efter ca. den halve normale gennemløbstid, for at undgå at afgrøden i den øverste del af tørreriet ikke overtørres. Den først udmadede afgrøde er således ikke tørret helt ned, og bør spredes ud, så det kan blandes med efterfølgende tørt korn, så der ikke opstår fugtige lommer i lagercellen. 1.1 Fyld tørreriet med korn, mål gennemsnit kornfugtighed Tørreriet fyldes, så der også er korn i buffer sektionerne. De øverste luftkanaler må ikke blive blotlagt, når kornet synker under tørringen. En stor buffersektion giver længere gangtider og mere rolig funktion af transportsystemet. 1.2 Indstilling af spjæld i varmluftkassen. Evt. luftspjæld i varmluftkanalen til opdeling i varmluft- og køle afdeling åbnes så tørreriet kører med fuld varme på alle sektioner. 1.3 Vælg tørrelufttemp på digitaltermostaten. Hvis spireevnen skal bevares skal varmlufttemperaturen under opstart holdes på max. 45 C 1.4 Start varmluftsovnen. Check luftstrømning. Check at materialet ikke blæser ud i afgangsluftkanalerne. Når korn og olieholdigt frø med en lavere rumvægt tørres, kan det være nødvendigt at reducere luftstrømmen. Luftmængden reduceres ved at afblænde dele af blæserens indsugning. 1.5 Udmader skal være afbrudt, så tørreriet anvendes som portionstørreri under opstarten. 1.6 Start transportudstyret til modtagelse fra og aflevering til de ønskede steder. Efter ca. den halve gennemløbstid angivet i tørretabelen. 1.7 Indstill luftspjæld til opdeling i varmluft- og køleafdeling, så tørreriet kører med et passende antal sektioner til køling, - normalt 18-25% af tørreriets samlede størrelse. 9

10 1.8 Udmader startes 1.9 Amy styringen kobles til og sættes på manuel 1.10 Display viser gangtid i % for udmadervalser. Indstil med + og knapperne til en anslået procent værdi. %-værdien afhænger af tørrelufttemperatur og aktuel nedtørringsbehov. Se vejledende kapacitetsværdi, gennemløbstid og %-instilling af udmader i vedhæftet skema med Vejledende Tørredata for KCD Tørreri Lad tørreriet arbejde videre indstillet på Man. med prøveudtagning/test af fugtighed pr. 20 min. Hvis ikke slutfugtigheden efter ca 1,2 x gennemløbstiden svarer til den ønskede reguleres udmaderhastigheden (%-indstillingen) for udmaderen lidt. - Kun små ændinger ad gangen! Udmaderhastigheden sænkes hvis fugtigheden er for høj (indstil på en lavere % -værdi). Udmaderhastigheden øges hvis fugtigheden er for lav, (indstil på en højere %-værdi) Denne procedure fortsætter til man er rimelig tæt på det ønskede resultat Når tørreriet arbejder stabilt med den rigtige udgangsfugtighed skiftes over til Auto. Den fundne %-værdi bruges nu som reference af styringen Hvis den ventende kornmængde har en fugtighedsvariation, som kun går imod mere fugtigt korn, kan der indtastes en %-værdi som er en smule lavere end den aflæste. Hvis den ventende kornmængde har en fugtighedsvariation, som kun går imod mere tørt korn, kan der indtastes en %-værdi, som er en smule højere end den aflæste Når tørreriet kører stabilt udtages prøver af ind og udløbsvare ca. 1 gang pr. time. Hvis den generelle slutfugtighed ligger lidt over eller lidt under den ønskede korrigeres ved kortvarigt at skifte over til Man. og ændre den indstillede %-værdi. Hvis det tørrede korn har en fugtighed, som er højere end den ønskede, skal der indtastes en værdi, som er en smule lavere end den først indtastede. Hvis det tørrede korn har en fugtighed som er lavere end den ønskede skal der indtastes en værdi som er en smule højere end den først indtastede. Tørrekapaciteten afhænger af tørreriets størrelse, varmekilde/ varmluft temperatur, korntype og fugtighedsreduktion. Det er derfor umuligt at give eksakte indstillingsværdier for det enkelte tørreri. Det er derfor vigtigt at lave en logbog med data, som så kan være en stor hjælp ved fremtidige tørreopgaver. 2.0 Afbrydelse af tørreforløb 2.1 Transportudstyr for tilførsel af afgrøde stoppes 2.2 Sæt brænder på STOP 2.3 Udmader sættes på Stop 2.4 Transportudstyr for væktransport af afgrøde stoppes 2.5 Ved afbrydelse på mere end 2 timer skal kornet køles delvistned. -Lad blæser fortsætte ca 30 min. Specielt vigtigt ved afgrøder hvor spireevne skal bevares. 3.0 Genstart efter afbrydelse af tørreforløb Før enhver opstart rengøres tørreriet og varmeovnen for ansamlinger af korn og urenheder i luftveje 3.1 Start blæser 3.2 Start oliefyr 3.3 Lad tørreriet arbejde uden udmadning i ca. 15 min for opvarmning af afgrøden. 3.4 Amy tørreristyring tændes og sættes på auto 3.5 Transportudstyr for tilførsel af afgrøde startes 3.6 Transportudstyr for væktransport af afgrøde startes 3.7 Kontroller til og afgangs luft temperatur 3.8 Kontroller kornfugtighed i til og afgang ca. hver 30 min. Efter genopstart vil der være en periode med ujævn tørring da kornet under genopvarmning ikke tørres på samme måde som under gennemløb 4.0 Afslutning af tørreforløb, - tørring 4.1 Transportudstyr for tilførsel af afgrøde stoppes, når der ikke kommer mere korn Efterfølgende skal udføres før kornet er sunket til aktivering af topalarm. (Hvis topalarm aktiveres må der toppes op med andet korn for at færdiggøre tørreprocessen.) 4.2 Transportudstyr for tilførsel og væktransport af afgrøde omstilles for recirkulation af korn i tørresøjlen

11 4.3 Aut. tørreristyring sættes på MAN 4.4 Lad kornet recirkulere til den ønskede fugtighed er nået 5.0 Afslutning af tørreforløb, - køling 5.1 Transportudstyr for tilførsel og væktransport af afgrøde omstilles for recirkulation af korn i tørresøjlen 5.2 Aut. tørreristyring sættes på MAN Sæt blæser på olieovn til at køre for ventilation uden at oliefyret kører i en periode på ca 45 min. 6.0 Afslutning af tørreforløb, - tømning af tørreriet 6.1 Transportudstyr for væktransport af afgrøde startes 6.2 Manuelt lukkespjæld på udmader sættes på ÅBEN 6.3 Tilpas udløbsmængde til efterfølgende transportanlæg med udløbsskod i tørreriets bundtragt 6.4 Når tørreriet er tømt fuldstændigt stoppes transportudstyr for væktransport af afgrøde 6.5 Før nedlukning rengøres tørreriet og varmluftsovnen for ansamlinger af korn og urenheder i luftveje 6.6 Luk for el og olie installation. Beregning af tørrekapacitet Mål vandindholdet i afgrøden som skal tørres. Bestem tørrekapaciteten ved hjælp af tørretabellen. Tabellen angiver vejledende tørrekapacitet, %-værdi for valsernes gangtid samt gennemløbstid fra kornet kommer til tørreriet til det forlader det. Der er angivet værdier for fugtighedsreduktion fra forskellige vandindhold samt ved forskellige tørrelufttemperaturer. De angivne værdier er kun vejledende, da korn er et biologisk materiale, som kan variere fra sort til sort og fra sted til sted. Det anbefales, at de aktuelle tørretider jævnligt noteres, så man opbygger en viden om tørreriets ydelse under de lokale forhold. Tabellerne angiver en tørrekapacitet baseret på: Tørreri modellen Indhold af korn Fugtighedsreduktion fra forskellige startfugtigheder til en slutfugtighed på 15% For forskellige tørrelufttemperaturer med en udgangs basis i naturlig luft 15 gr. C, 70% R.F. Eksempel på brug af tørretabellen KCD som rummer 11,5 tons korn. Det indgående korns vandindhold er 19% og 15% vandindhold er ønsket. Kombinationen af varmekilde og tørreri gør det muligt at varme tørreluften fra 15 gr. C op til 80 gr. C. Tabellen angiver at: Tørrekapaciteten er... 4,9 tons/time %-Værdien for valsernes gangtid er... 27% Gennemløbstiden er min. Korrektion af beregnede tørretider Tørrekapaciteten fremkommer hovedsageligt fra hvor mange grader luften opvarmes samt vandmængden, der skal fordampes. Denne afhænger af hvor mange %, fugtigheden skal reduceres. Hvis de aktuelle forhold ikke stemmer med de i tørretabellerne angivne basisværdier, kan man bruge følgende tilnærmelser: Eksempler: a. Udeluften er 22 gr. C. og tørrelufttemperaturen er 80 gr. C. = en temperaturstigning på 58 gr. C. Derfor benyttes tabelværdien for basistemperatur på 15 gr. C gr. C. = en tørreluft temperatur på 73 gr. C. der anvendes en gennemsnitsværdi mellem 70 gr. C. og 75 gr. C. b. Startfugtigheden er 24% og den ønskede slutfugtighed er 17% = en fugtighedsreduktion på 7%. Derfor benyttes tabel værdien for basis slutfugtighed på 15% + 7% = en startfugtighed 22%. Højere Relativ Luftfugtighed om natten reducerer tørrekapaciteten i forhold til de angivne tabelværdier. 11

12 Vedligeholdelse Der skal bruges støvmaske mod støv og skimmelsvampe som beskyttelse, når der arbejdes med tørreriet! Rengøring Rengør omhyggeligt tørreriet, såvel indvendigt som udvendigt efter hver sæson. Tilbageblevne korn kan give næring til gnavere og insekter, og kan give vækst af svamp. Dette kan inficere næste års kornproduktion. Luftvejene skal renses for rust og sod før hver sæson. Dette skal gøres for at undgå at varme løse metaldele og rustpartikler blæser med den varme luft ind i tørreriet og derved forårsager antændelse. Varmluftkanal mellem brænder og tørreri, såvel som tørreriets luftkasser til varm- og afgangsluft skal renses for støv og rester af korn såvel før som regelmæssigt gennem sæsonen for at undgå antændelse i tørreriet. Check regelmæssigt at alle elektriske motorer er og rengør efter behov. En elektrisk motor belagt med støv og strå har en lav køling og er let antændelig. Smøring Smør de bevægelige led ved svingskoderne før hver sæson og jævnligt gennem sæsonen. Skilte De vedlagte skilte skal klistres på således. Hvis tørreriet er forsynet med en varmluftkanal skal påbudstavlen Brug støvmaske hænge ved inspektionsdøren til afgangsluftkanalen. På tørrerier uden afgangsluftkanal skal skiltet hænge på langsiden. 12

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø 60 års erfaring i hele Europa - 40 faste medarbejdere inkl. service i Hedensted Nymontage via eksterne firmaer i sæsonen (40-60 personer) - Omsætning

Læs mere

KBD - MK4. Portionstørreri. Brugsanvisning 117 012 001 08.07.04

KBD - MK4. Portionstørreri. Brugsanvisning 117 012 001 08.07.04 KBD - MK4 Prtinstørreri Brugsanvisning 117 012 001 08.07.04 Indhld Brugerhåndbøger... 3 Intrduktin... 3 Sikkerheds-bestemmelser... 4 KBD tørreri - principiel pbygning... 5 Brandfare... 6 Installatins-vejledning...

Læs mere

Produktkatalog - industri Det er størrelsen der tæller...

Produktkatalog - industri Det er størrelsen der tæller... Produktkatalog - industri Det er størrelsen der tæller... Siloer Transportudstyr tørrerier Planlagre tømmesystemer styretavler Dan-Corn industrianlæg Mere end 55 års brancheerfaring sikrer dig vidensdeling

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Lagerfast korn! Korn er først lagerfast, når det både er nedtørret til 14 - til max 15% vand og dernæst er afkølet, så det er på max +7 C!

Lagerfast korn! Korn er først lagerfast, når det både er nedtørret til 14 - til max 15% vand og dernæst er afkølet, så det er på max +7 C! Grundregler for tørring og lagring af korn (Dette materiale er udarbejdet, samt revideret ad flere omgange, af maskinteknisk rådgiver Gunnar Schmidt, under sin ansættelse hos Byggeri & Teknik I/S, Herning,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

FarmTest - Bygninger nr. 6-2002. Stålsiloer til korn

FarmTest - Bygninger nr. 6-2002. Stålsiloer til korn FarmTest - Bygninger nr. 6-2002 Stålsiloer til korn Stålsiloer til korn Af landskonsulent Jens Johnsen Høy, Landskontoret for Bygninger og Maskiner Titel: FarmTest - Bygninger nr. 6. Stålsiloer til korn

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Anlæg for effektiv kornbehandling

Anlæg for effektiv kornbehandling Anlæg for effektiv kornbehandling og oplagring Ingen kan spå om fremtiden - men Kongskilde har en mening om den. Hvad vil Kongskilde Vi vil gøre det, vi er gode til, og det som vi har mange års erfaring

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre DAN-CORN A/S Mimersvej 5 DK-8722 Hedensted Tel +45 75 68 53 11 Fax +45 75 68 54 70 www.dancorn.com Dan-Corn giver dig: Sund Investering:

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH Brandsikringsautomatik til brandspjæld Anvendes til spjæld med 24 V motor Kontrollerer lukke-åbnefunktionen af spjæld i tilfælde af brand (baseret på brandtermostat, røgdetektor eller signal fra ekstern

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Luftsolfangere til industri og større haller

Luftsolfangere til industri og større haller Luftsolfangere til industri og større haller N S Ø Effektiv affugtning og varmebesparelse med gratis solvarme Denne pjece indeholder oplysninger om SolarVentis Industrielle luftsolfangersystem. Systemet

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Udskillere af polyethylen (HDPE), fritstående for indendørs installation i frostfri omgivelser præfabrikeret iht. EN 1825 og DIN 4040-100 ECO JET-O ECO

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2 Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld www.air2trust.com Primære egenskaber Nye testede brandsikringsprodukter WH25 seriens runde brandspjæld giver maksimal beskyttelse ved at forhindre brand i at sprede

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Grill, bål og ukrudtsbrænder

Grill, bål og ukrudtsbrænder Grill, bål og ukrudtsbrænder med omtanke Læs om, hvordan du håndterer grill, bål og ukrudtsbrænder, så hverken du eller andre kommer til skade. www.brs.dk Almindelige forsigtighedsbestemmelser: Hold afstand

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. RØGEGRILL 3I1 HN 3966 Model AA248-CA0042 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Vigtige forholdsregler Læs de følgende forholdsregler grundigt

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Oliepresser. side 1. Juni 2007

BIOENERGI kort fortalt. Oliepresser. side 1. Juni 2007 Juni 2007 Det behøver ikke at koste en bondegård at komme i gang med at presse olieholdige frø. Den mindste oliepresser koster omkring 12.000 kr. men så er kapaciteten også kun ca. 5 kg frø i timen. Urenheder

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

:: 8 gode grunde til at vælge

:: 8 gode grunde til at vælge :: 8 gode grunde til at vælge NeoTherm gulvvarme NeoTherm gulvvarme Fremtidens opvarmningssystem :1: Hygiejnisk og allergivenligt Gulvvarme giver et sundt indeklima for alle undtagen husstøvmider NeoTherm

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker?

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker? Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) September 2012 Baxi gasfyr og det øvrige varmesystem Nilan VGU (varmt brugsvand) Kloakker

Læs mere

VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS. www.luft-til-luft.dk

VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS. www.luft-til-luft.dk VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS www.luft-til-luft.dk BILLIG VARME OG GODT INDEKLIMA En luft-til-luft varmepumpe er både en forbedring af dit fritidshus og en god investering. Pumpens enkle princip

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Atlantic - Nordic - varmepumpe i enkelt design - inverter model - on / off model Wave - Nordic - varmepumpen i tidløs

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 3. Opstilling og installation af maskine Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige. Gennemgå jeres maskiner og løs de problemer, I

Læs mere

MORENDO --------------------------------------------

MORENDO -------------------------------------------- -------------------------------------------- Rektangulær lyddæmper med lav monteringshøjde og koniske bafler ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION er en rektangulær

Læs mere

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke Sikker med flaskegas Sikkerhedskrav og gode råd Gas er en energikilde brug den med omtanke Fakta om flaskegas (F-gas) Flaskegas består af de to gasarter propan og butan. I gasflasken er de under tryk og

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere