KCD - MK4. Gennemløbstørreri. Brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KCD - MK4. Gennemløbstørreri. Brugsanvisning 117 012 511 07.04.08"

Transkript

1 KCD - MK4 Gennemløbstørreri Brugsanvisning

2 Indhold Brugerhåndbøger... 3 Introduktion... 3 Sikkerheds-bestemmelser... 4 Brandfare... 5 Installations-vejledning... 6 Beskrivelse af tørreri komponenter... 7 Tørreforløb... 9 Vedligeholdelse Skilte Tørretabeller

3 Brugerhåndbøger Denne brugerhåndbog er beregnet til operatøren af Kongskildes KCD korntørreri som en vejledning, der beskriver funktionerne i tørreriet, samt giver råd om tørreriets drift. Brugerhåndbogen er ikke en afhandling om korntørring og korntørringsteknikker. Før anvendelse af et korntørreri for høje temperaturer, anbefales det at give operatøren træning i brugen og kontrollen af tørreriet samt lagringsteknikker m.v. Dette kan organiseres gennem den lokale landboforening, tekniske skoler m.m. Der er udgivet artikler og bøger omkring dette emne, og disse vil uden tvivl kunne findes på lokale biblioteker mv. til støtte for operatøren. Denne brugerhåndbog er en del af de dokumenter, som operatøren bør være i besiddelse af. De andre dokumenter er henholdsvis en manual over el-tavle med tørreristyring og en manual over varmeovn med brænder. Disse bør samles og være tilgængelige for operatøren, idet alle vejledningerne indeholder informationer, som kan være til assistance for operatøren. Det samlede værk af håndbøger bør være tilgængelige ved tørreriet. Der gøres opmærksom på, at selvom Kongskildes tørrerier er opbygget af standard elementer, indgår der så mange variationer, som passer til specielle krav, at denne vejledning kun kan bruges som en generel vejledning til de involverede parter. Kongskilde kan ikke acceptere erstatningsansvar eller omkostninger, der opstår som en konsekvens af brugen af information indeholdt i disse vejledninger. Såfremt der opstår tvivl om korrekt brug, refereres der til virksomheden for præcis information vedrørende det enkelte anlæg eller tørreopgave. Introduktion Kongskildes KCD gennemløbstørreri er et yderst effektivt og pålideligt tørreanlæg, som gør brug af de nyeste tørreriteknikker for at sikre en høj kapacitet med et lavt energiforbrug og en enkel og problemløs drift. Tørreriet, som er designet til manuel drift, kræver et minimum af overvågning. Der er lagt vægt på at gøre adgangen og den daglige rengøring af anlægget og skift af korntype hurtigt og nemt. Optimale resultater med anlægget kan kun opnås, hvis tørreriet bliver justeret, anvendt og vedligeholdt korrekt i forhold til det produkt, der skal behandles. Ved installationen af anlægget skal man sikre, at der ikke er nogle begrænsninger for den frie luftstrøm til tørreriets luftindgangene eller fra tørreriets luftafgang. Man skal ved installationen være opmærksom på, at den fugtige afgangsluft og avner mv., som blæses ud fra blæserafgangen, ikke må recirkuleres ind i tørreriets luftindgang. En sådan recirkulation vil sænke tørreriets kapacitet betydeligt samt medføre stor brandfare. Tørreriet skal altid holdes fyldt tilstrækkeligt med fugtig afgrøde, således at mængden af afgrøde i tørreriet ikke under tørringen synker, så kanalerne afdækkes. Ved tømning af tørreriet skal det tørrede korn frit kunne ledes væk uden begrænsninger. Formålet med denne instruktion er at illustrere de forskellige indstillinger og teknikker, som skal anvendes for at opnå en optimal præstation af anlægget. Tørreriet er fremstillet til anvendelse både i erhvervslivet og landbruget. Det er velegnet til behandling og tørring af korn, maltbyg og raps samt andre lignende råvarer, og er af en designmæssig høj standard for at sikre en lang og effektiv levetid, som kan forlænges ved regelmæssig rengøring og vedligeholdelse. 3

4 Sikkerhedsbestemmelser Hensigtsmæssig anvendelse 1: Kongskildes gennemløbstørreri er udelukkende beregnet til tørring af korn og kornede produkter. Tørreriet må ikke anvendes til materialer med en højere rumvægt end 900 kg/m3. Andre anvendelsesområder sker for brugerens egen risiko. 2: Hensigtsmæssig anvendelse indebærer også, at alle instruktioner for montage, drift og vedligeholdelse bliver overholdt. 3: Montage, vedligeholdelse og reparation af tørreriet bør kun foretages af personer, som har kendskab til tørreriets drift og er informeret om risikoen for ulykker. 4: De gældende regler for forebyggelse af ulykker og andre generelle sikkerheds- og arbejdsbestemmelser ved montage, drift og vedligeholdelse skal overholdes. Der skal anvendes en støvmaske ved rengøring af tørreriet som beskyttelse mod støv og eventuelle skimmelsvampe. 5: Hvis der udføres ændringer på tørreriet uden Kongskildes skriftlige samtykke, kan producenten ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader opstået herved 6: Sikkerhedsbestemmelser for hjælpeudstyr: Transportudstyr til fyldning af tørreriet samt evt. serviceplatforme skal hænges op på en sikker måde. Man bør være opmærksom på, at transportudstyrets vægt stiger, når det belastes med kornets vægt og bevægelse. Sådanne ekstra belastninger bør ikke påføres tørreriet uden Kongskildes samtykke. 7: Under fyldning af tørreriet skal det sikres, at der ikke opbygges en støvkoncentra-tion der er eksplosionsfarlig. Dette sikres ved at gennemlufte tørreriet med blæseren under fyldningen. 4

5 Brandfare Forebyggelse Brand i et højtemperatur korntørreri er desværre ikke usædvanligt, men kan næsten altid elimineres ved tilstrækkelig rengøring og vedligeholdelse, og følgende punkter bør altid overholdes: 1: Tørreriet bør dagligt rengøres grundigt - i varmlufttilgangen, tilgangen for køleluft og alle tilog afgangs- luftkanaler i tørreog kølesektionerne. 2: Kornet inde i tørreriet og dets gennemstrømning bør kontrolleres med jævne mellemrum for at observere og fjerne eventuelle ophobninger i til- og afgangsluftkanalerne. 3: Ved tørring af en afgrøde med et stort indhold af urenheder bør tørreriet kontrolleres efter tømning, og alle urenheder fjernes, før tørreriet igen fyldes og tørringen fortsættes. 4: Forrensning af afgrøderne, inden de kommer i tørreriet, er en fornuftig og effektiv måde at minimere brandfaren på inde i selve tørreriet. 5: Regelmæssig og omhyggelig observation af forslagene under Sikkerhed og rengøring er vigtig. 6. Observation af tørreriet bør udføres med jævne mellemrum for at kontrollere for eventuelle indikationer på brand (røg, lugtforandringer etc.) Forholdsregler ved brand Skulle der på noget tidspunkt blive observeret røg fra luftafgangen på tørreriet, må det betragtes som en umiddelbar brandfare, og tørreriet bør omgående stoppes ved at trykke på STOP-knappen på kontrolpanelet eller en hvilken som helst anden STOP-knap, som er installeret. Forsøg ikke at nedkøle tørreriet ved hjælp af blæserne. Dette kan kun forøge brandfaren. Når tørreriet er stoppet, anbefales det på det kraftigste, at brandvæsenet tilkaldtes for at takle situationen. Personel bør evakueres fra tørreriområdet, og ingen bør tage risici, hvor personel kan komme til skade. Hvis ilden i tørreriet kun er ganske lille ofte vil selv en dramatisk røgudvikling skyldes gløder i en mindre lomme af urenheder kan det under observation af brandvæsenet være praktisk, at tømme tørreriet for afgrøder så hurtigt som muligt og sikre sig, at det korn, som udmades, bliver lagt på et cementgulv, hvor det ikke har mulighed for at antænde andre omkringliggende materialer. Når tørreriet er tømt, kan brandvæsenet lettere kontrollere for eventuelle tilbageblevne, ulmende lommer. Det er så ubetinget nødvendigt, at tørreriet bliver totalt rengjort, før det igen forsøges at starte tørreriet. Selv efter en lille brand, skal tørreriet gøres omhyggeligt rent og enhver rest af brandspor fjernes. Alt skal slukkes og afkøles, før det igen forsøges at starte tørreriet. Selv en lille brand kan afgive giftige gasser, som kan overrumple en ubeskyttet person i tørreriet, og det anbefales på det kraftigste, at ingen operatør bevæger sig ind i tørreriet. Kontrollering af ilden bør overdrages til brandvæsenet. De ovenstående punkter refererer udelukkende til en situation med små lommer af ild. Hvis ilden har taget mere fat end dette, er brandvæsenet med deres viden og erfaring de bedste til at afgøre, hvad der skal gøres for at slukke branden. Disse punkter, som omhandler brandfare er kun givet som en vejledning. Alle handlinger bør altid refereres med brandvæsenet, og deres råd bør altid følges. VIGTIGT Sikkerhed og rengøring Det anbefales på det kraftigste, at tørreriet kontrolleres og rengøres dagligt, når det benyttes, med en særlig opmærksomhed rettet mod følgende: Varmluftindgange Rens for tilbageblevet affald, som eventuelt er ophobet i luftkasserne. Luftafgange: Inspicer og rens luftkassen for afgangsluft for alt ophobet affald. Luftkanaler Inspicer den indvendige del af alle luftkanaler, både i indgangs- og udgangsside. Brændere Kontroller for, og ret eventuel enhver form for brændstofspild og rens for støv etc. Når der er flamme, kontrolleres at flammerne er rene, har en passende form og at de er røgfri. (Ved tvivlsspørgsmål, tilkald en kvalificeret tekniker). Luftindgange Hold alle luftindgange (til brænderen, kølesektionen m.m.) rene så indtrængen af papir, strå, plastik, avner etc. forhindres. Olieholdigt frø Disse frø har et særligt højt brandfarligt indhold, og kan sætte en hinde af olie på tørreriets inderside, hvilket kan opbygge affaldssteder, som bør rengøres. 5

6 Det er nødvendigt at inspicere og rengøre for at overholde sikkerheden og effektiviteten ved korntørring, og en særlig stor opmærksomhed bør være til stede, når der tørres olieholdige frø. Kun kvalificeret personel bør betjene dette tørreri, og kun når instruktioner og sikkerhedsforanstaltninger i denne brugermanual er forstået og følges omhyggeligt. Installationsvejledning: Se venligst Kongskildes montageanvisning og reservedelsliste for montage af tørresøjlen. Opstilling Tørreriet skal opstilles på et plant gulv af armeret beton. Niveauforskel max. 3 mm. Gulvet skal være dimensioneret med hensyn til tørreriets vægt, når det er fyldt med korn, under hensyntagen til grundens bæreevne. Se venligst skitseforslag til fundamenter, som er vedlagt montageanvisningen. Følg altid lokale forskrifter for arbejdssikkerhed under opstilling så ulykker undgås. Hver eneste bolt er vigtig for tørreriets styrke. Kontroller at alle bolte er monteret og spændt. Tilslutning til varmluftsovn Tørreriet må kun tilsluttes en varmluftsovn/brænder, som opfylder myndighedernes krav. Varmluftsovnen skal installeres i overensstemmelse med gældende forskrifter fra de lokale brandmyndigheder. Varmluftskanalen mellem brænder og tørreri skal have en inspektionsdør eller mulighed for adskillelse, så den kan rengøres indvendig. I mange opstillinger kræves et såkaldt brandspjæld i forbindelsen mellem varmekilde og tørreri. Allerede ved planlægning af anlægget, skal anlæggets ejer kontakte de lokale myndigheder vedr. regler og bestemmelser for beskyttelse mod brand, bygninger og skorstene, så disse krav kan indarbejdes i anlæggets udformning. Generelt om elektrisk udstyr Styresystemets udformning 1: Såvel styretavle som kabelinstallation skal udføres af firmaer og personer, som er autoriserede til at udføre elektriske arbejder. 2: De elektriske kabler skal placeres, så der ikke opstår nogen risiko for beskadigelse af isoleringen. Mekanisk beskyttelsesforanstaltninger f.eks. stålarmerede kabler eller stålrør skal bruges, hvor det er foreskrevet/ nødvendigt. 3: El-skab med styring skal placeres i et operatørrum, adskilt fra lokaler med korn, foder og støv. 4: Styresystemet skal være udstyret med en låsbar hovedafbryder. 5: Styresystemet skal være udført, så tørreriet skal genstartes manuelt efter et strømsvigt. 6: Brænder og korntransportørerne skal kunne stoppes med et fælles nødstop, som skal være placeret i nærheden af tørreriet og korntransportører. 7: Varmluftsovnen må ikke have en forsinket blæserstop ved brug af nødstop. 6

7 Beskrivelse af tørreri komponenter: Tørreriet består af følgende funktionsdele: Ben Kan leveres med andre mål efter ønske. Alternativt kan fundamenter hæves over gulv så tilpas frihøjde opnås. Bundtragt Bundtragten samler afgrøden, som ledes ud til transportudstyret under tørreriet. Udmader Udmader sektionen er opdelt i et antal tagrygge med en udløbsspalte imellem. Dette sikrer et ensartet gennemløb overalt i tørreriet. Små trekantformede kanaler placeret lige over udløbspalterne aflaster disse for kornvægt og giver mulighed for inspektion og evt rensning af udløbsspalterne. Under hver spalte er anbragt et svingskod. Når svingskoddet drejer til siden frilægges udløbsspalterne og afgrøden løber ud fra hele tørreriets tværsnit. Dette giver et sikkert og skånsomt udløb af alle afgrøder også med højt vandindhold. Svingskoddene åbner og lukker i en arbejdsgang og udløbskapaciteten reguleres ved at ændre på pausetiden mellem 2 udmadninger. Når tørreriet skal tømmes, holdes svingskoddene åbne, så korn løber ud for maks kapacitet. Tørresektion Tørresektionerne er 2880 x 1920 mm indvendig og 535 mm høje, de er hver forsynet med to rækker V-formede kanaler; én række varmluftkanaler og én række kanaler til afgangsluften. Laget med halve kanaler er for varmluft. Det sikrer mod kondensation og opbygning af snavs på indersiden af de halve kanaler under tørring under kolde forhold. Luftkanalerne er monteret med udvendige bolte, så tørreriets inderside er glat. Ved mere end 2 buffersektioner er øverste lag luftkanaler forstærket. 7

8 Tørresektion Buffersektion Den øverste del af tørreriet opbygges som en eller flere buffersektioner uden kanaler. De er 2880x1920 mm indvendigt og 535 mm høje. Under tørreprocessen synker konnet, derfor skal tørreriets buffer-sektion fyldes med korn, så det sikres, at tørrekanalerne altid er dækket med korn. Hvis kornet synker under de øverste kanaler, vil luften blæse ud gennem de åbne kanaler i stedet for gennem kornet. For at sikre god fyldning af buffersektionen skal ifyldningspunktet være min. 535 mm over kanten af buffer. Et tag med inspektionslem kan leveres som ekstraudstyr. Er nødvendigt ved udendørs opstilling. Det anbefales at etablere en lejder med serviceplatform ved tørreritoppen. Luftkasse til varmluft Luftkassen, som er 500 mm bred er normalt delt op i en nederste del hvor udeluft suges ind til kølesektionerne og en øverste sektion hvor den varme luft fordeles til varmluftkanalerne, de større tørrerier kan forsynes med ét eller to spjæld, der gør det muligt at variere forholdet mellem tørre og kølesektioner. Ved tørring af meget fugtige afgrøder synker kernerne langsomt gennem tørreriet. Det kræver færre sektioner til køling og giver højere kapacitet med flere tørresektioner. Spjældene fås som ekstraudstyr. Luftkassen bør jævnligt kontrolleres/rengøres for støv og korn ved f.eks. at adskille tilslutning til varmluftrør. Ved tørring af lette afgrøder må man normalt reducere luftmængden fra varmekilden ved at afdække dennes indsugning delvist med f.eks. en stålplade. Luftkasse til afgangsluft KCD tørreriet leveres som standard med en luftkasse, så afgangsluften samles og ledes væk. Den 500 mm brede luftkasse har skydespjæld for rengøring af materiale, der er blæst ud af kanalåbningerne. Luftkassen er normalt udstyret med en axialblæser. Blæser/ varmekilde KCD tørreriet leveres normalt som et sugetørreri, hvor en eller flere axialventilatorer suger såvel varm som koldluft gennem tørresøjlen. Som ekstraudstyr kan leveres kombineret blæser og støvudskiller samt lyddæmper på blæserafgangen. Som varmekilde kan leveres indirekte og direkte ovne til olie eller gas. Kongskilde KS ovne er meget velegnede. Der kan også leveres varmeflader til centralvarmeanlæg, f.eks. halmfyr. I de fleste opstillinger skal der være monteret et brandspjæld i forbindelsen mellem varmeluftsovnen og tørreri. 8

9 Tørreforløb Vigtigheden af forrensning En god forrensning er altid en fordel, da det giver: Lavere energiforbrug, da man ikke spilder varme og el på at tørre urenheder. Højere tørrekapacitet, da tørreluften bedre kan trænge igennem kornlaget. Mindre rengøringsarbejde inde i tørreriet samt i området omkring tørreriet. Mindre risiko for brand i og omkring tørreriet. Tilpas luftmængden KCD tørreriet kan arbejde med såvel undertryk som overtryk alt efter hvor blæseren er placeret. Normalt passer blæser og tørreri sammen med følgende undtagelser: Afgangsluften kan ledes væk igennem et stort dimensioneret afgangsrør. Hvis længden overskrider ca. 8 meter bør der anvendes en kraftigere blæser end standard. Hvis der tørres afgrøder, som let gribes af tørreluften f.eks. raps og havre, kan det være nødvendigt at reducere luftmængden. Dette gøres ved at afblænde en del af varmekildens indsugning med f.eks. 2 forskydelige galvaniserede jernplader. Den efterfølgende beskrivelse af tørreristyring er generel. Hver enkelt styretavles opbygning afhænger af kundens ønsker om samkørsel med tilhørende transportudstyr m.m. samt i hvor høj grad driften skal automatiseres. Følgende hovedparametre skal dog altid overvejes: Anbefalede tørrelufttemperaturer Foderkorn C Korn til såsæd C Maltbyg C Raps for olie C Fodermajs C Vælg varmluftstemperaturen på varmeovnens termostat. Vær forsigtig ved valg af varmlufttemperatur, da for høj temperatur reducerer kornets spiringsevne og desuden har indflydelse på brødkorns bagekvalitet. I tvivlstilfælde konsulteres firmaet, som køber det tørrede korn. En temperatur på grader kan normalt benyttes, når der tørres afgrøder til foder. Stor forsigtighed bør udvises, når der tørres afgrøder til såsæd og malt, vælg derfor en temperatur på grader. Andre afgrøder end korn fordrer betydelig lavere varmluftstemperaturer for ikke at skade afgrøden ved tørring. Da korn er et biologisk produkt med varierende modstandskraft overfor temperaturer, svampeangreb, mekanisk skade, m.m. er ovenstående tørrelufttemperaturer kun vejledende. Kongskilde fralægger sig ethvert ansvar overfor evt. skader, der kan opstå ved tørring med forkert temperatur eller indstilling af tørreriet. Følgende betjeningsvejledning gælder for Kongskildes KCD gennemløbstørreri udstyret med AMY kapacitetsregulering 1. Start af tørreri Før enhver opstart rengøres tørreriet og varmluftsovnen for ansamlinger af korn og urenheder i luftveje Det er nødvendigt at starte tørreriet op som et portionstørreri for at sikre en vis tørring af afgrøden i den nederste del af tørreriet. Vi anbefaler, at den indledende portionstørring afbrydes efter ca. den halve normale gennemløbstid, for at undgå at afgrøden i den øverste del af tørreriet ikke overtørres. Den først udmadede afgrøde er således ikke tørret helt ned, og bør spredes ud, så det kan blandes med efterfølgende tørt korn, så der ikke opstår fugtige lommer i lagercellen. 1.1 Fyld tørreriet med korn, mål gennemsnit kornfugtighed Tørreriet fyldes, så der også er korn i buffer sektionerne. De øverste luftkanaler må ikke blive blotlagt, når kornet synker under tørringen. En stor buffersektion giver længere gangtider og mere rolig funktion af transportsystemet. 1.2 Indstilling af spjæld i varmluftkassen. Evt. luftspjæld i varmluftkanalen til opdeling i varmluft- og køle afdeling åbnes så tørreriet kører med fuld varme på alle sektioner. 1.3 Vælg tørrelufttemp på digitaltermostaten. Hvis spireevnen skal bevares skal varmlufttemperaturen under opstart holdes på max. 45 C 1.4 Start varmluftsovnen. Check luftstrømning. Check at materialet ikke blæser ud i afgangsluftkanalerne. Når korn og olieholdigt frø med en lavere rumvægt tørres, kan det være nødvendigt at reducere luftstrømmen. Luftmængden reduceres ved at afblænde dele af blæserens indsugning. 1.5 Udmader skal være afbrudt, så tørreriet anvendes som portionstørreri under opstarten. 1.6 Start transportudstyret til modtagelse fra og aflevering til de ønskede steder. Efter ca. den halve gennemløbstid angivet i tørretabelen. 1.7 Indstill luftspjæld til opdeling i varmluft- og køleafdeling, så tørreriet kører med et passende antal sektioner til køling, - normalt 18-25% af tørreriets samlede størrelse. 9

10 1.8 Udmader startes 1.9 Amy styringen kobles til og sættes på manuel 1.10 Display viser gangtid i % for udmadervalser. Indstil med + og knapperne til en anslået procent værdi. %-værdien afhænger af tørrelufttemperatur og aktuel nedtørringsbehov. Se vejledende kapacitetsværdi, gennemløbstid og %-instilling af udmader i vedhæftet skema med Vejledende Tørredata for KCD Tørreri Lad tørreriet arbejde videre indstillet på Man. med prøveudtagning/test af fugtighed pr. 20 min. Hvis ikke slutfugtigheden efter ca 1,2 x gennemløbstiden svarer til den ønskede reguleres udmaderhastigheden (%-indstillingen) for udmaderen lidt. - Kun små ændinger ad gangen! Udmaderhastigheden sænkes hvis fugtigheden er for høj (indstil på en lavere % -værdi). Udmaderhastigheden øges hvis fugtigheden er for lav, (indstil på en højere %-værdi) Denne procedure fortsætter til man er rimelig tæt på det ønskede resultat Når tørreriet arbejder stabilt med den rigtige udgangsfugtighed skiftes over til Auto. Den fundne %-værdi bruges nu som reference af styringen Hvis den ventende kornmængde har en fugtighedsvariation, som kun går imod mere fugtigt korn, kan der indtastes en %-værdi som er en smule lavere end den aflæste. Hvis den ventende kornmængde har en fugtighedsvariation, som kun går imod mere tørt korn, kan der indtastes en %-værdi, som er en smule højere end den aflæste Når tørreriet kører stabilt udtages prøver af ind og udløbsvare ca. 1 gang pr. time. Hvis den generelle slutfugtighed ligger lidt over eller lidt under den ønskede korrigeres ved kortvarigt at skifte over til Man. og ændre den indstillede %-værdi. Hvis det tørrede korn har en fugtighed, som er højere end den ønskede, skal der indtastes en værdi, som er en smule lavere end den først indtastede. Hvis det tørrede korn har en fugtighed som er lavere end den ønskede skal der indtastes en værdi som er en smule højere end den først indtastede. Tørrekapaciteten afhænger af tørreriets størrelse, varmekilde/ varmluft temperatur, korntype og fugtighedsreduktion. Det er derfor umuligt at give eksakte indstillingsværdier for det enkelte tørreri. Det er derfor vigtigt at lave en logbog med data, som så kan være en stor hjælp ved fremtidige tørreopgaver. 2.0 Afbrydelse af tørreforløb 2.1 Transportudstyr for tilførsel af afgrøde stoppes 2.2 Sæt brænder på STOP 2.3 Udmader sættes på Stop 2.4 Transportudstyr for væktransport af afgrøde stoppes 2.5 Ved afbrydelse på mere end 2 timer skal kornet køles delvistned. -Lad blæser fortsætte ca 30 min. Specielt vigtigt ved afgrøder hvor spireevne skal bevares. 3.0 Genstart efter afbrydelse af tørreforløb Før enhver opstart rengøres tørreriet og varmeovnen for ansamlinger af korn og urenheder i luftveje 3.1 Start blæser 3.2 Start oliefyr 3.3 Lad tørreriet arbejde uden udmadning i ca. 15 min for opvarmning af afgrøden. 3.4 Amy tørreristyring tændes og sættes på auto 3.5 Transportudstyr for tilførsel af afgrøde startes 3.6 Transportudstyr for væktransport af afgrøde startes 3.7 Kontroller til og afgangs luft temperatur 3.8 Kontroller kornfugtighed i til og afgang ca. hver 30 min. Efter genopstart vil der være en periode med ujævn tørring da kornet under genopvarmning ikke tørres på samme måde som under gennemløb 4.0 Afslutning af tørreforløb, - tørring 4.1 Transportudstyr for tilførsel af afgrøde stoppes, når der ikke kommer mere korn Efterfølgende skal udføres før kornet er sunket til aktivering af topalarm. (Hvis topalarm aktiveres må der toppes op med andet korn for at færdiggøre tørreprocessen.) 4.2 Transportudstyr for tilførsel og væktransport af afgrøde omstilles for recirkulation af korn i tørresøjlen

11 4.3 Aut. tørreristyring sættes på MAN 4.4 Lad kornet recirkulere til den ønskede fugtighed er nået 5.0 Afslutning af tørreforløb, - køling 5.1 Transportudstyr for tilførsel og væktransport af afgrøde omstilles for recirkulation af korn i tørresøjlen 5.2 Aut. tørreristyring sættes på MAN Sæt blæser på olieovn til at køre for ventilation uden at oliefyret kører i en periode på ca 45 min. 6.0 Afslutning af tørreforløb, - tømning af tørreriet 6.1 Transportudstyr for væktransport af afgrøde startes 6.2 Manuelt lukkespjæld på udmader sættes på ÅBEN 6.3 Tilpas udløbsmængde til efterfølgende transportanlæg med udløbsskod i tørreriets bundtragt 6.4 Når tørreriet er tømt fuldstændigt stoppes transportudstyr for væktransport af afgrøde 6.5 Før nedlukning rengøres tørreriet og varmluftsovnen for ansamlinger af korn og urenheder i luftveje 6.6 Luk for el og olie installation. Beregning af tørrekapacitet Mål vandindholdet i afgrøden som skal tørres. Bestem tørrekapaciteten ved hjælp af tørretabellen. Tabellen angiver vejledende tørrekapacitet, %-værdi for valsernes gangtid samt gennemløbstid fra kornet kommer til tørreriet til det forlader det. Der er angivet værdier for fugtighedsreduktion fra forskellige vandindhold samt ved forskellige tørrelufttemperaturer. De angivne værdier er kun vejledende, da korn er et biologisk materiale, som kan variere fra sort til sort og fra sted til sted. Det anbefales, at de aktuelle tørretider jævnligt noteres, så man opbygger en viden om tørreriets ydelse under de lokale forhold. Tabellerne angiver en tørrekapacitet baseret på: Tørreri modellen Indhold af korn Fugtighedsreduktion fra forskellige startfugtigheder til en slutfugtighed på 15% For forskellige tørrelufttemperaturer med en udgangs basis i naturlig luft 15 gr. C, 70% R.F. Eksempel på brug af tørretabellen KCD som rummer 11,5 tons korn. Det indgående korns vandindhold er 19% og 15% vandindhold er ønsket. Kombinationen af varmekilde og tørreri gør det muligt at varme tørreluften fra 15 gr. C op til 80 gr. C. Tabellen angiver at: Tørrekapaciteten er... 4,9 tons/time %-Værdien for valsernes gangtid er... 27% Gennemløbstiden er min. Korrektion af beregnede tørretider Tørrekapaciteten fremkommer hovedsageligt fra hvor mange grader luften opvarmes samt vandmængden, der skal fordampes. Denne afhænger af hvor mange %, fugtigheden skal reduceres. Hvis de aktuelle forhold ikke stemmer med de i tørretabellerne angivne basisværdier, kan man bruge følgende tilnærmelser: Eksempler: a. Udeluften er 22 gr. C. og tørrelufttemperaturen er 80 gr. C. = en temperaturstigning på 58 gr. C. Derfor benyttes tabelværdien for basistemperatur på 15 gr. C gr. C. = en tørreluft temperatur på 73 gr. C. der anvendes en gennemsnitsværdi mellem 70 gr. C. og 75 gr. C. b. Startfugtigheden er 24% og den ønskede slutfugtighed er 17% = en fugtighedsreduktion på 7%. Derfor benyttes tabel værdien for basis slutfugtighed på 15% + 7% = en startfugtighed 22%. Højere Relativ Luftfugtighed om natten reducerer tørrekapaciteten i forhold til de angivne tabelværdier. 11

12 Vedligeholdelse Der skal bruges støvmaske mod støv og skimmelsvampe som beskyttelse, når der arbejdes med tørreriet! Rengøring Rengør omhyggeligt tørreriet, såvel indvendigt som udvendigt efter hver sæson. Tilbageblevne korn kan give næring til gnavere og insekter, og kan give vækst af svamp. Dette kan inficere næste års kornproduktion. Luftvejene skal renses for rust og sod før hver sæson. Dette skal gøres for at undgå at varme løse metaldele og rustpartikler blæser med den varme luft ind i tørreriet og derved forårsager antændelse. Varmluftkanal mellem brænder og tørreri, såvel som tørreriets luftkasser til varm- og afgangsluft skal renses for støv og rester af korn såvel før som regelmæssigt gennem sæsonen for at undgå antændelse i tørreriet. Check regelmæssigt at alle elektriske motorer er og rengør efter behov. En elektrisk motor belagt med støv og strå har en lav køling og er let antændelig. Smøring Smør de bevægelige led ved svingskoderne før hver sæson og jævnligt gennem sæsonen. Skilte De vedlagte skilte skal klistres på således. Hvis tørreriet er forsynet med en varmluftkanal skal påbudstavlen Brug støvmaske hænge ved inspektionsdøren til afgangsluftkanalen. På tørrerier uden afgangsluftkanal skal skiltet hænge på langsiden. 12

Plantørring. Kongskilde. Plantørring

Plantørring. Kongskilde. Plantørring Plantørring Kongskilde Plantørring 2 Komplette plananlæg Plananlæg er mange steder den optimale metode til tørring, lagring og beluftning af afgrøder, fordi investeringen ved etablering af et plananlæg

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING

POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING BRIKETBRÆNDEOVNE Indholdsforte gnelse INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...6

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring. Serviceaftale. KSM-Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Fax. +45 97761372 Mobil. +45 20991072 Www.ksm-stoker.dk Email. Info@ksm-stoker.dk Som noget nyt har KSM og vore forhandler

Læs mere

I N S T A L L A T I O N S O G B R U G E R M A N U A L

I N S T A L L A T I O N S O G B R U G E R M A N U A L I N S T A L L A T I O N S O G B R U G E R M A N U A L KLIMOSZ LING DUO VARME KEDLER Kære brugere Tak for at De har købt en KL COMBI automatic fast brændsel kedel, designed i henhold til de bedst normer

Læs mere

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS - OG RUGERVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN DUO HYDRO-AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II 1-ADVARSLER OG GARANTIETINGELSER...2 2-INSTALLATION OG

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

ORO. DK Betjeningsvejledning side 1-35 UK User manual page 36-69

ORO. DK Betjeningsvejledning side 1-35 UK User manual page 36-69 ORO DK Betjeningsvejledning side 1-35 UK User manual page 36-69 1 Jydepejsen A/S, Ahornsvinget 3-7 - Nr.Felding, DK-7500 Holstebro EN 14785-2006 Residential space heating appliance fired by wood pellets

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG. Mobil Tørlufttørrer DDM-IV

INSTRUKTIONSBOG. Mobil Tørlufttørrer DDM-IV INSTRUKTIONSBOG Mobil Tørlufttørrer Gældende fra maskinindex L Serienr..... LT-nr. 986097 Rev. R05 / Oktober 2005 R05 / Nov. 2005 Mobil Tørlufttørrer Side 1 Indhold 1.0 LEVERINGSOMFANG 3 1.1 Standardudførelse

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER HYDRO-PRO SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER Installation & Brugsanvisning BEVO NORDIC A/S 30-05-2011 Indhold 1. Forord... 3 2. Specifikationer... 4 3. Installation og tilslutning... 7 4. Brug og drift... 12 5.

Læs mere

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleovnen SARA Brugsanvisning og vedligeholdelse Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at Deres pilleovn SARA kan

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere