KCD - MK4. Gennemløbstørreri. Brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KCD - MK4. Gennemløbstørreri. Brugsanvisning 117 012 511 07.04.08"

Transkript

1 KCD - MK4 Gennemløbstørreri Brugsanvisning

2 Indhold Brugerhåndbøger... 3 Introduktion... 3 Sikkerheds-bestemmelser... 4 Brandfare... 5 Installations-vejledning... 6 Beskrivelse af tørreri komponenter... 7 Tørreforløb... 9 Vedligeholdelse Skilte Tørretabeller

3 Brugerhåndbøger Denne brugerhåndbog er beregnet til operatøren af Kongskildes KCD korntørreri som en vejledning, der beskriver funktionerne i tørreriet, samt giver råd om tørreriets drift. Brugerhåndbogen er ikke en afhandling om korntørring og korntørringsteknikker. Før anvendelse af et korntørreri for høje temperaturer, anbefales det at give operatøren træning i brugen og kontrollen af tørreriet samt lagringsteknikker m.v. Dette kan organiseres gennem den lokale landboforening, tekniske skoler m.m. Der er udgivet artikler og bøger omkring dette emne, og disse vil uden tvivl kunne findes på lokale biblioteker mv. til støtte for operatøren. Denne brugerhåndbog er en del af de dokumenter, som operatøren bør være i besiddelse af. De andre dokumenter er henholdsvis en manual over el-tavle med tørreristyring og en manual over varmeovn med brænder. Disse bør samles og være tilgængelige for operatøren, idet alle vejledningerne indeholder informationer, som kan være til assistance for operatøren. Det samlede værk af håndbøger bør være tilgængelige ved tørreriet. Der gøres opmærksom på, at selvom Kongskildes tørrerier er opbygget af standard elementer, indgår der så mange variationer, som passer til specielle krav, at denne vejledning kun kan bruges som en generel vejledning til de involverede parter. Kongskilde kan ikke acceptere erstatningsansvar eller omkostninger, der opstår som en konsekvens af brugen af information indeholdt i disse vejledninger. Såfremt der opstår tvivl om korrekt brug, refereres der til virksomheden for præcis information vedrørende det enkelte anlæg eller tørreopgave. Introduktion Kongskildes KCD gennemløbstørreri er et yderst effektivt og pålideligt tørreanlæg, som gør brug af de nyeste tørreriteknikker for at sikre en høj kapacitet med et lavt energiforbrug og en enkel og problemløs drift. Tørreriet, som er designet til manuel drift, kræver et minimum af overvågning. Der er lagt vægt på at gøre adgangen og den daglige rengøring af anlægget og skift af korntype hurtigt og nemt. Optimale resultater med anlægget kan kun opnås, hvis tørreriet bliver justeret, anvendt og vedligeholdt korrekt i forhold til det produkt, der skal behandles. Ved installationen af anlægget skal man sikre, at der ikke er nogle begrænsninger for den frie luftstrøm til tørreriets luftindgangene eller fra tørreriets luftafgang. Man skal ved installationen være opmærksom på, at den fugtige afgangsluft og avner mv., som blæses ud fra blæserafgangen, ikke må recirkuleres ind i tørreriets luftindgang. En sådan recirkulation vil sænke tørreriets kapacitet betydeligt samt medføre stor brandfare. Tørreriet skal altid holdes fyldt tilstrækkeligt med fugtig afgrøde, således at mængden af afgrøde i tørreriet ikke under tørringen synker, så kanalerne afdækkes. Ved tømning af tørreriet skal det tørrede korn frit kunne ledes væk uden begrænsninger. Formålet med denne instruktion er at illustrere de forskellige indstillinger og teknikker, som skal anvendes for at opnå en optimal præstation af anlægget. Tørreriet er fremstillet til anvendelse både i erhvervslivet og landbruget. Det er velegnet til behandling og tørring af korn, maltbyg og raps samt andre lignende råvarer, og er af en designmæssig høj standard for at sikre en lang og effektiv levetid, som kan forlænges ved regelmæssig rengøring og vedligeholdelse. 3

4 Sikkerhedsbestemmelser Hensigtsmæssig anvendelse 1: Kongskildes gennemløbstørreri er udelukkende beregnet til tørring af korn og kornede produkter. Tørreriet må ikke anvendes til materialer med en højere rumvægt end 900 kg/m3. Andre anvendelsesområder sker for brugerens egen risiko. 2: Hensigtsmæssig anvendelse indebærer også, at alle instruktioner for montage, drift og vedligeholdelse bliver overholdt. 3: Montage, vedligeholdelse og reparation af tørreriet bør kun foretages af personer, som har kendskab til tørreriets drift og er informeret om risikoen for ulykker. 4: De gældende regler for forebyggelse af ulykker og andre generelle sikkerheds- og arbejdsbestemmelser ved montage, drift og vedligeholdelse skal overholdes. Der skal anvendes en støvmaske ved rengøring af tørreriet som beskyttelse mod støv og eventuelle skimmelsvampe. 5: Hvis der udføres ændringer på tørreriet uden Kongskildes skriftlige samtykke, kan producenten ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader opstået herved 6: Sikkerhedsbestemmelser for hjælpeudstyr: Transportudstyr til fyldning af tørreriet samt evt. serviceplatforme skal hænges op på en sikker måde. Man bør være opmærksom på, at transportudstyrets vægt stiger, når det belastes med kornets vægt og bevægelse. Sådanne ekstra belastninger bør ikke påføres tørreriet uden Kongskildes samtykke. 7: Under fyldning af tørreriet skal det sikres, at der ikke opbygges en støvkoncentra-tion der er eksplosionsfarlig. Dette sikres ved at gennemlufte tørreriet med blæseren under fyldningen. 4

5 Brandfare Forebyggelse Brand i et højtemperatur korntørreri er desværre ikke usædvanligt, men kan næsten altid elimineres ved tilstrækkelig rengøring og vedligeholdelse, og følgende punkter bør altid overholdes: 1: Tørreriet bør dagligt rengøres grundigt - i varmlufttilgangen, tilgangen for køleluft og alle tilog afgangs- luftkanaler i tørreog kølesektionerne. 2: Kornet inde i tørreriet og dets gennemstrømning bør kontrolleres med jævne mellemrum for at observere og fjerne eventuelle ophobninger i til- og afgangsluftkanalerne. 3: Ved tørring af en afgrøde med et stort indhold af urenheder bør tørreriet kontrolleres efter tømning, og alle urenheder fjernes, før tørreriet igen fyldes og tørringen fortsættes. 4: Forrensning af afgrøderne, inden de kommer i tørreriet, er en fornuftig og effektiv måde at minimere brandfaren på inde i selve tørreriet. 5: Regelmæssig og omhyggelig observation af forslagene under Sikkerhed og rengøring er vigtig. 6. Observation af tørreriet bør udføres med jævne mellemrum for at kontrollere for eventuelle indikationer på brand (røg, lugtforandringer etc.) Forholdsregler ved brand Skulle der på noget tidspunkt blive observeret røg fra luftafgangen på tørreriet, må det betragtes som en umiddelbar brandfare, og tørreriet bør omgående stoppes ved at trykke på STOP-knappen på kontrolpanelet eller en hvilken som helst anden STOP-knap, som er installeret. Forsøg ikke at nedkøle tørreriet ved hjælp af blæserne. Dette kan kun forøge brandfaren. Når tørreriet er stoppet, anbefales det på det kraftigste, at brandvæsenet tilkaldtes for at takle situationen. Personel bør evakueres fra tørreriområdet, og ingen bør tage risici, hvor personel kan komme til skade. Hvis ilden i tørreriet kun er ganske lille ofte vil selv en dramatisk røgudvikling skyldes gløder i en mindre lomme af urenheder kan det under observation af brandvæsenet være praktisk, at tømme tørreriet for afgrøder så hurtigt som muligt og sikre sig, at det korn, som udmades, bliver lagt på et cementgulv, hvor det ikke har mulighed for at antænde andre omkringliggende materialer. Når tørreriet er tømt, kan brandvæsenet lettere kontrollere for eventuelle tilbageblevne, ulmende lommer. Det er så ubetinget nødvendigt, at tørreriet bliver totalt rengjort, før det igen forsøges at starte tørreriet. Selv efter en lille brand, skal tørreriet gøres omhyggeligt rent og enhver rest af brandspor fjernes. Alt skal slukkes og afkøles, før det igen forsøges at starte tørreriet. Selv en lille brand kan afgive giftige gasser, som kan overrumple en ubeskyttet person i tørreriet, og det anbefales på det kraftigste, at ingen operatør bevæger sig ind i tørreriet. Kontrollering af ilden bør overdrages til brandvæsenet. De ovenstående punkter refererer udelukkende til en situation med små lommer af ild. Hvis ilden har taget mere fat end dette, er brandvæsenet med deres viden og erfaring de bedste til at afgøre, hvad der skal gøres for at slukke branden. Disse punkter, som omhandler brandfare er kun givet som en vejledning. Alle handlinger bør altid refereres med brandvæsenet, og deres råd bør altid følges. VIGTIGT Sikkerhed og rengøring Det anbefales på det kraftigste, at tørreriet kontrolleres og rengøres dagligt, når det benyttes, med en særlig opmærksomhed rettet mod følgende: Varmluftindgange Rens for tilbageblevet affald, som eventuelt er ophobet i luftkasserne. Luftafgange: Inspicer og rens luftkassen for afgangsluft for alt ophobet affald. Luftkanaler Inspicer den indvendige del af alle luftkanaler, både i indgangs- og udgangsside. Brændere Kontroller for, og ret eventuel enhver form for brændstofspild og rens for støv etc. Når der er flamme, kontrolleres at flammerne er rene, har en passende form og at de er røgfri. (Ved tvivlsspørgsmål, tilkald en kvalificeret tekniker). Luftindgange Hold alle luftindgange (til brænderen, kølesektionen m.m.) rene så indtrængen af papir, strå, plastik, avner etc. forhindres. Olieholdigt frø Disse frø har et særligt højt brandfarligt indhold, og kan sætte en hinde af olie på tørreriets inderside, hvilket kan opbygge affaldssteder, som bør rengøres. 5

6 Det er nødvendigt at inspicere og rengøre for at overholde sikkerheden og effektiviteten ved korntørring, og en særlig stor opmærksomhed bør være til stede, når der tørres olieholdige frø. Kun kvalificeret personel bør betjene dette tørreri, og kun når instruktioner og sikkerhedsforanstaltninger i denne brugermanual er forstået og følges omhyggeligt. Installationsvejledning: Se venligst Kongskildes montageanvisning og reservedelsliste for montage af tørresøjlen. Opstilling Tørreriet skal opstilles på et plant gulv af armeret beton. Niveauforskel max. 3 mm. Gulvet skal være dimensioneret med hensyn til tørreriets vægt, når det er fyldt med korn, under hensyntagen til grundens bæreevne. Se venligst skitseforslag til fundamenter, som er vedlagt montageanvisningen. Følg altid lokale forskrifter for arbejdssikkerhed under opstilling så ulykker undgås. Hver eneste bolt er vigtig for tørreriets styrke. Kontroller at alle bolte er monteret og spændt. Tilslutning til varmluftsovn Tørreriet må kun tilsluttes en varmluftsovn/brænder, som opfylder myndighedernes krav. Varmluftsovnen skal installeres i overensstemmelse med gældende forskrifter fra de lokale brandmyndigheder. Varmluftskanalen mellem brænder og tørreri skal have en inspektionsdør eller mulighed for adskillelse, så den kan rengøres indvendig. I mange opstillinger kræves et såkaldt brandspjæld i forbindelsen mellem varmekilde og tørreri. Allerede ved planlægning af anlægget, skal anlæggets ejer kontakte de lokale myndigheder vedr. regler og bestemmelser for beskyttelse mod brand, bygninger og skorstene, så disse krav kan indarbejdes i anlæggets udformning. Generelt om elektrisk udstyr Styresystemets udformning 1: Såvel styretavle som kabelinstallation skal udføres af firmaer og personer, som er autoriserede til at udføre elektriske arbejder. 2: De elektriske kabler skal placeres, så der ikke opstår nogen risiko for beskadigelse af isoleringen. Mekanisk beskyttelsesforanstaltninger f.eks. stålarmerede kabler eller stålrør skal bruges, hvor det er foreskrevet/ nødvendigt. 3: El-skab med styring skal placeres i et operatørrum, adskilt fra lokaler med korn, foder og støv. 4: Styresystemet skal være udstyret med en låsbar hovedafbryder. 5: Styresystemet skal være udført, så tørreriet skal genstartes manuelt efter et strømsvigt. 6: Brænder og korntransportørerne skal kunne stoppes med et fælles nødstop, som skal være placeret i nærheden af tørreriet og korntransportører. 7: Varmluftsovnen må ikke have en forsinket blæserstop ved brug af nødstop. 6

7 Beskrivelse af tørreri komponenter: Tørreriet består af følgende funktionsdele: Ben Kan leveres med andre mål efter ønske. Alternativt kan fundamenter hæves over gulv så tilpas frihøjde opnås. Bundtragt Bundtragten samler afgrøden, som ledes ud til transportudstyret under tørreriet. Udmader Udmader sektionen er opdelt i et antal tagrygge med en udløbsspalte imellem. Dette sikrer et ensartet gennemløb overalt i tørreriet. Små trekantformede kanaler placeret lige over udløbspalterne aflaster disse for kornvægt og giver mulighed for inspektion og evt rensning af udløbsspalterne. Under hver spalte er anbragt et svingskod. Når svingskoddet drejer til siden frilægges udløbsspalterne og afgrøden løber ud fra hele tørreriets tværsnit. Dette giver et sikkert og skånsomt udløb af alle afgrøder også med højt vandindhold. Svingskoddene åbner og lukker i en arbejdsgang og udløbskapaciteten reguleres ved at ændre på pausetiden mellem 2 udmadninger. Når tørreriet skal tømmes, holdes svingskoddene åbne, så korn løber ud for maks kapacitet. Tørresektion Tørresektionerne er 2880 x 1920 mm indvendig og 535 mm høje, de er hver forsynet med to rækker V-formede kanaler; én række varmluftkanaler og én række kanaler til afgangsluften. Laget med halve kanaler er for varmluft. Det sikrer mod kondensation og opbygning af snavs på indersiden af de halve kanaler under tørring under kolde forhold. Luftkanalerne er monteret med udvendige bolte, så tørreriets inderside er glat. Ved mere end 2 buffersektioner er øverste lag luftkanaler forstærket. 7

8 Tørresektion Buffersektion Den øverste del af tørreriet opbygges som en eller flere buffersektioner uden kanaler. De er 2880x1920 mm indvendigt og 535 mm høje. Under tørreprocessen synker konnet, derfor skal tørreriets buffer-sektion fyldes med korn, så det sikres, at tørrekanalerne altid er dækket med korn. Hvis kornet synker under de øverste kanaler, vil luften blæse ud gennem de åbne kanaler i stedet for gennem kornet. For at sikre god fyldning af buffersektionen skal ifyldningspunktet være min. 535 mm over kanten af buffer. Et tag med inspektionslem kan leveres som ekstraudstyr. Er nødvendigt ved udendørs opstilling. Det anbefales at etablere en lejder med serviceplatform ved tørreritoppen. Luftkasse til varmluft Luftkassen, som er 500 mm bred er normalt delt op i en nederste del hvor udeluft suges ind til kølesektionerne og en øverste sektion hvor den varme luft fordeles til varmluftkanalerne, de større tørrerier kan forsynes med ét eller to spjæld, der gør det muligt at variere forholdet mellem tørre og kølesektioner. Ved tørring af meget fugtige afgrøder synker kernerne langsomt gennem tørreriet. Det kræver færre sektioner til køling og giver højere kapacitet med flere tørresektioner. Spjældene fås som ekstraudstyr. Luftkassen bør jævnligt kontrolleres/rengøres for støv og korn ved f.eks. at adskille tilslutning til varmluftrør. Ved tørring af lette afgrøder må man normalt reducere luftmængden fra varmekilden ved at afdække dennes indsugning delvist med f.eks. en stålplade. Luftkasse til afgangsluft KCD tørreriet leveres som standard med en luftkasse, så afgangsluften samles og ledes væk. Den 500 mm brede luftkasse har skydespjæld for rengøring af materiale, der er blæst ud af kanalåbningerne. Luftkassen er normalt udstyret med en axialblæser. Blæser/ varmekilde KCD tørreriet leveres normalt som et sugetørreri, hvor en eller flere axialventilatorer suger såvel varm som koldluft gennem tørresøjlen. Som ekstraudstyr kan leveres kombineret blæser og støvudskiller samt lyddæmper på blæserafgangen. Som varmekilde kan leveres indirekte og direkte ovne til olie eller gas. Kongskilde KS ovne er meget velegnede. Der kan også leveres varmeflader til centralvarmeanlæg, f.eks. halmfyr. I de fleste opstillinger skal der være monteret et brandspjæld i forbindelsen mellem varmeluftsovnen og tørreri. 8

9 Tørreforløb Vigtigheden af forrensning En god forrensning er altid en fordel, da det giver: Lavere energiforbrug, da man ikke spilder varme og el på at tørre urenheder. Højere tørrekapacitet, da tørreluften bedre kan trænge igennem kornlaget. Mindre rengøringsarbejde inde i tørreriet samt i området omkring tørreriet. Mindre risiko for brand i og omkring tørreriet. Tilpas luftmængden KCD tørreriet kan arbejde med såvel undertryk som overtryk alt efter hvor blæseren er placeret. Normalt passer blæser og tørreri sammen med følgende undtagelser: Afgangsluften kan ledes væk igennem et stort dimensioneret afgangsrør. Hvis længden overskrider ca. 8 meter bør der anvendes en kraftigere blæser end standard. Hvis der tørres afgrøder, som let gribes af tørreluften f.eks. raps og havre, kan det være nødvendigt at reducere luftmængden. Dette gøres ved at afblænde en del af varmekildens indsugning med f.eks. 2 forskydelige galvaniserede jernplader. Den efterfølgende beskrivelse af tørreristyring er generel. Hver enkelt styretavles opbygning afhænger af kundens ønsker om samkørsel med tilhørende transportudstyr m.m. samt i hvor høj grad driften skal automatiseres. Følgende hovedparametre skal dog altid overvejes: Anbefalede tørrelufttemperaturer Foderkorn C Korn til såsæd C Maltbyg C Raps for olie C Fodermajs C Vælg varmluftstemperaturen på varmeovnens termostat. Vær forsigtig ved valg af varmlufttemperatur, da for høj temperatur reducerer kornets spiringsevne og desuden har indflydelse på brødkorns bagekvalitet. I tvivlstilfælde konsulteres firmaet, som køber det tørrede korn. En temperatur på grader kan normalt benyttes, når der tørres afgrøder til foder. Stor forsigtighed bør udvises, når der tørres afgrøder til såsæd og malt, vælg derfor en temperatur på grader. Andre afgrøder end korn fordrer betydelig lavere varmluftstemperaturer for ikke at skade afgrøden ved tørring. Da korn er et biologisk produkt med varierende modstandskraft overfor temperaturer, svampeangreb, mekanisk skade, m.m. er ovenstående tørrelufttemperaturer kun vejledende. Kongskilde fralægger sig ethvert ansvar overfor evt. skader, der kan opstå ved tørring med forkert temperatur eller indstilling af tørreriet. Følgende betjeningsvejledning gælder for Kongskildes KCD gennemløbstørreri udstyret med AMY kapacitetsregulering 1. Start af tørreri Før enhver opstart rengøres tørreriet og varmluftsovnen for ansamlinger af korn og urenheder i luftveje Det er nødvendigt at starte tørreriet op som et portionstørreri for at sikre en vis tørring af afgrøden i den nederste del af tørreriet. Vi anbefaler, at den indledende portionstørring afbrydes efter ca. den halve normale gennemløbstid, for at undgå at afgrøden i den øverste del af tørreriet ikke overtørres. Den først udmadede afgrøde er således ikke tørret helt ned, og bør spredes ud, så det kan blandes med efterfølgende tørt korn, så der ikke opstår fugtige lommer i lagercellen. 1.1 Fyld tørreriet med korn, mål gennemsnit kornfugtighed Tørreriet fyldes, så der også er korn i buffer sektionerne. De øverste luftkanaler må ikke blive blotlagt, når kornet synker under tørringen. En stor buffersektion giver længere gangtider og mere rolig funktion af transportsystemet. 1.2 Indstilling af spjæld i varmluftkassen. Evt. luftspjæld i varmluftkanalen til opdeling i varmluft- og køle afdeling åbnes så tørreriet kører med fuld varme på alle sektioner. 1.3 Vælg tørrelufttemp på digitaltermostaten. Hvis spireevnen skal bevares skal varmlufttemperaturen under opstart holdes på max. 45 C 1.4 Start varmluftsovnen. Check luftstrømning. Check at materialet ikke blæser ud i afgangsluftkanalerne. Når korn og olieholdigt frø med en lavere rumvægt tørres, kan det være nødvendigt at reducere luftstrømmen. Luftmængden reduceres ved at afblænde dele af blæserens indsugning. 1.5 Udmader skal være afbrudt, så tørreriet anvendes som portionstørreri under opstarten. 1.6 Start transportudstyret til modtagelse fra og aflevering til de ønskede steder. Efter ca. den halve gennemløbstid angivet i tørretabelen. 1.7 Indstill luftspjæld til opdeling i varmluft- og køleafdeling, så tørreriet kører med et passende antal sektioner til køling, - normalt 18-25% af tørreriets samlede størrelse. 9

10 1.8 Udmader startes 1.9 Amy styringen kobles til og sættes på manuel 1.10 Display viser gangtid i % for udmadervalser. Indstil med + og knapperne til en anslået procent værdi. %-værdien afhænger af tørrelufttemperatur og aktuel nedtørringsbehov. Se vejledende kapacitetsværdi, gennemløbstid og %-instilling af udmader i vedhæftet skema med Vejledende Tørredata for KCD Tørreri Lad tørreriet arbejde videre indstillet på Man. med prøveudtagning/test af fugtighed pr. 20 min. Hvis ikke slutfugtigheden efter ca 1,2 x gennemløbstiden svarer til den ønskede reguleres udmaderhastigheden (%-indstillingen) for udmaderen lidt. - Kun små ændinger ad gangen! Udmaderhastigheden sænkes hvis fugtigheden er for høj (indstil på en lavere % -værdi). Udmaderhastigheden øges hvis fugtigheden er for lav, (indstil på en højere %-værdi) Denne procedure fortsætter til man er rimelig tæt på det ønskede resultat Når tørreriet arbejder stabilt med den rigtige udgangsfugtighed skiftes over til Auto. Den fundne %-værdi bruges nu som reference af styringen Hvis den ventende kornmængde har en fugtighedsvariation, som kun går imod mere fugtigt korn, kan der indtastes en %-værdi som er en smule lavere end den aflæste. Hvis den ventende kornmængde har en fugtighedsvariation, som kun går imod mere tørt korn, kan der indtastes en %-værdi, som er en smule højere end den aflæste Når tørreriet kører stabilt udtages prøver af ind og udløbsvare ca. 1 gang pr. time. Hvis den generelle slutfugtighed ligger lidt over eller lidt under den ønskede korrigeres ved kortvarigt at skifte over til Man. og ændre den indstillede %-værdi. Hvis det tørrede korn har en fugtighed, som er højere end den ønskede, skal der indtastes en værdi, som er en smule lavere end den først indtastede. Hvis det tørrede korn har en fugtighed som er lavere end den ønskede skal der indtastes en værdi som er en smule højere end den først indtastede. Tørrekapaciteten afhænger af tørreriets størrelse, varmekilde/ varmluft temperatur, korntype og fugtighedsreduktion. Det er derfor umuligt at give eksakte indstillingsværdier for det enkelte tørreri. Det er derfor vigtigt at lave en logbog med data, som så kan være en stor hjælp ved fremtidige tørreopgaver. 2.0 Afbrydelse af tørreforløb 2.1 Transportudstyr for tilførsel af afgrøde stoppes 2.2 Sæt brænder på STOP 2.3 Udmader sættes på Stop 2.4 Transportudstyr for væktransport af afgrøde stoppes 2.5 Ved afbrydelse på mere end 2 timer skal kornet køles delvistned. -Lad blæser fortsætte ca 30 min. Specielt vigtigt ved afgrøder hvor spireevne skal bevares. 3.0 Genstart efter afbrydelse af tørreforløb Før enhver opstart rengøres tørreriet og varmeovnen for ansamlinger af korn og urenheder i luftveje 3.1 Start blæser 3.2 Start oliefyr 3.3 Lad tørreriet arbejde uden udmadning i ca. 15 min for opvarmning af afgrøden. 3.4 Amy tørreristyring tændes og sættes på auto 3.5 Transportudstyr for tilførsel af afgrøde startes 3.6 Transportudstyr for væktransport af afgrøde startes 3.7 Kontroller til og afgangs luft temperatur 3.8 Kontroller kornfugtighed i til og afgang ca. hver 30 min. Efter genopstart vil der være en periode med ujævn tørring da kornet under genopvarmning ikke tørres på samme måde som under gennemløb 4.0 Afslutning af tørreforløb, - tørring 4.1 Transportudstyr for tilførsel af afgrøde stoppes, når der ikke kommer mere korn Efterfølgende skal udføres før kornet er sunket til aktivering af topalarm. (Hvis topalarm aktiveres må der toppes op med andet korn for at færdiggøre tørreprocessen.) 4.2 Transportudstyr for tilførsel og væktransport af afgrøde omstilles for recirkulation af korn i tørresøjlen

11 4.3 Aut. tørreristyring sættes på MAN 4.4 Lad kornet recirkulere til den ønskede fugtighed er nået 5.0 Afslutning af tørreforløb, - køling 5.1 Transportudstyr for tilførsel og væktransport af afgrøde omstilles for recirkulation af korn i tørresøjlen 5.2 Aut. tørreristyring sættes på MAN Sæt blæser på olieovn til at køre for ventilation uden at oliefyret kører i en periode på ca 45 min. 6.0 Afslutning af tørreforløb, - tømning af tørreriet 6.1 Transportudstyr for væktransport af afgrøde startes 6.2 Manuelt lukkespjæld på udmader sættes på ÅBEN 6.3 Tilpas udløbsmængde til efterfølgende transportanlæg med udløbsskod i tørreriets bundtragt 6.4 Når tørreriet er tømt fuldstændigt stoppes transportudstyr for væktransport af afgrøde 6.5 Før nedlukning rengøres tørreriet og varmluftsovnen for ansamlinger af korn og urenheder i luftveje 6.6 Luk for el og olie installation. Beregning af tørrekapacitet Mål vandindholdet i afgrøden som skal tørres. Bestem tørrekapaciteten ved hjælp af tørretabellen. Tabellen angiver vejledende tørrekapacitet, %-værdi for valsernes gangtid samt gennemløbstid fra kornet kommer til tørreriet til det forlader det. Der er angivet værdier for fugtighedsreduktion fra forskellige vandindhold samt ved forskellige tørrelufttemperaturer. De angivne værdier er kun vejledende, da korn er et biologisk materiale, som kan variere fra sort til sort og fra sted til sted. Det anbefales, at de aktuelle tørretider jævnligt noteres, så man opbygger en viden om tørreriets ydelse under de lokale forhold. Tabellerne angiver en tørrekapacitet baseret på: Tørreri modellen Indhold af korn Fugtighedsreduktion fra forskellige startfugtigheder til en slutfugtighed på 15% For forskellige tørrelufttemperaturer med en udgangs basis i naturlig luft 15 gr. C, 70% R.F. Eksempel på brug af tørretabellen KCD som rummer 11,5 tons korn. Det indgående korns vandindhold er 19% og 15% vandindhold er ønsket. Kombinationen af varmekilde og tørreri gør det muligt at varme tørreluften fra 15 gr. C op til 80 gr. C. Tabellen angiver at: Tørrekapaciteten er... 4,9 tons/time %-Værdien for valsernes gangtid er... 27% Gennemløbstiden er min. Korrektion af beregnede tørretider Tørrekapaciteten fremkommer hovedsageligt fra hvor mange grader luften opvarmes samt vandmængden, der skal fordampes. Denne afhænger af hvor mange %, fugtigheden skal reduceres. Hvis de aktuelle forhold ikke stemmer med de i tørretabellerne angivne basisværdier, kan man bruge følgende tilnærmelser: Eksempler: a. Udeluften er 22 gr. C. og tørrelufttemperaturen er 80 gr. C. = en temperaturstigning på 58 gr. C. Derfor benyttes tabelværdien for basistemperatur på 15 gr. C gr. C. = en tørreluft temperatur på 73 gr. C. der anvendes en gennemsnitsværdi mellem 70 gr. C. og 75 gr. C. b. Startfugtigheden er 24% og den ønskede slutfugtighed er 17% = en fugtighedsreduktion på 7%. Derfor benyttes tabel værdien for basis slutfugtighed på 15% + 7% = en startfugtighed 22%. Højere Relativ Luftfugtighed om natten reducerer tørrekapaciteten i forhold til de angivne tabelværdier. 11

12 Vedligeholdelse Der skal bruges støvmaske mod støv og skimmelsvampe som beskyttelse, når der arbejdes med tørreriet! Rengøring Rengør omhyggeligt tørreriet, såvel indvendigt som udvendigt efter hver sæson. Tilbageblevne korn kan give næring til gnavere og insekter, og kan give vækst af svamp. Dette kan inficere næste års kornproduktion. Luftvejene skal renses for rust og sod før hver sæson. Dette skal gøres for at undgå at varme løse metaldele og rustpartikler blæser med den varme luft ind i tørreriet og derved forårsager antændelse. Varmluftkanal mellem brænder og tørreri, såvel som tørreriets luftkasser til varm- og afgangsluft skal renses for støv og rester af korn såvel før som regelmæssigt gennem sæsonen for at undgå antændelse i tørreriet. Check regelmæssigt at alle elektriske motorer er og rengør efter behov. En elektrisk motor belagt med støv og strå har en lav køling og er let antændelig. Smøring Smør de bevægelige led ved svingskoderne før hver sæson og jævnligt gennem sæsonen. Skilte De vedlagte skilte skal klistres på således. Hvis tørreriet er forsynet med en varmluftkanal skal påbudstavlen Brug støvmaske hænge ved inspektionsdøren til afgangsluftkanalen. På tørrerier uden afgangsluftkanal skal skiltet hænge på langsiden. 12

Montage- og brugsanvisning PST. plantørringsstyring

Montage- og brugsanvisning PST. plantørringsstyring Montage- og brugsanvisning PST plantørringsstyring Montage- og brugsanvisning for Kongskilde PST plantørringsstyring Generelt Kongskilde PST plantørringsstyring anvendes til automatisk start/stop af lavtryksblæser

Læs mere

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø 60 års erfaring i hele Europa - 40 faste medarbejdere inkl. service i Hedensted Nymontage via eksterne firmaer i sæsonen (40-60 personer) - Omsætning

Læs mere

KBD - MK4. Portionstørreri. Brugsanvisning 117 012 001 08.07.04

KBD - MK4. Portionstørreri. Brugsanvisning 117 012 001 08.07.04 KBD - MK4 Prtinstørreri Brugsanvisning 117 012 001 08.07.04 Indhld Brugerhåndbøger... 3 Intrduktin... 3 Sikkerheds-bestemmelser... 4 KBD tørreri - principiel pbygning... 5 Brandfare... 6 Installatins-vejledning...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Produktkatalog - industri Det er størrelsen der tæller...

Produktkatalog - industri Det er størrelsen der tæller... Produktkatalog - industri Det er størrelsen der tæller... Siloer Transportudstyr tørrerier Planlagre tømmesystemer styretavler Dan-Corn industrianlæg Mere end 55 års brancheerfaring sikrer dig vidensdeling

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Sikring af kvaliteten på kornlageret

Sikring af kvaliteten på kornlageret Sikring af kvaliteten på kornlageret Introduktion Kravene til fødevaresikkerhed og de produkter, vi som forbrugerne køber i butikkerne, bliver hele tiden højere. Dette gælder ikke mindst for mel- og brødprodukter.

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Programmerbar. - Fast undertemperatur funktion. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

DanCorn Grovvare og industri

DanCorn Grovvare og industri DanCorn Grovvare og industri - når det er størrelsen, der tæller... Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@ // DanCorn industrianlæg DanCorn har 60 års erfaring inden for projektering

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 1 af 17 KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 2 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger

Læs mere

Plantørringsanlæg. Kongskilde's gode råd om Plantørring

Plantørringsanlæg. Kongskilde's gode råd om Plantørring Plantørringsanlæg Kongskilde's gode råd om Plantørring Kongskilde's gode råd om Plantørring Plananlæg er en meget populær metode til tørring og opbevaring af korn mange steder i verden. De omkostninger,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

3. Tørring og tørringsanlæg til økologisk korn

3. Tørring og tørringsanlæg til økologisk korn 3. Tørring og tørringsanlæg til økologisk korn Valg af tørringsanlæg bør afhænge af, om kornet skal bevare sin spireevne eller ej. Med spireevne: Køling/beluftning Koldlufttørring Lavtemperaturtørring

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Varmluftsaggregat og styring, kr. 25.000 30.000 34.000 - - - 25.000 30.000 34.000

Varmluftsaggregat og styring, kr. 25.000 30.000 34.000 - - - 25.000 30.000 34.000 Bilag 1. Priser på lager og tørringskapacitet på bedriften I tabel 1.1 er opgivet priser for etablering af planlager i eksisterende bygning samt priser for gastæt silo eller stålsilo. I planlager og stålsilo

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

FIX-T200 Brugermanual

FIX-T200 Brugermanual FIX-T200 Brugermanual FIX gør dig»afhængig«af kvalitet Indholdsfortegnelse Indledning / Sikkerhed... side 4 Indstillinger... side 5 Indstilling af håndtag... side 6 Konditioner i tørrerum... side 7 Notater...

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

FR 200 KÆDETRANSPORTØR

FR 200 KÆDETRANSPORTØR Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger Side 2 af 18 1. Overensstemmelseserklæring FREMA EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Lagerfast korn! Korn er først lagerfast, når det både er nedtørret til 14 - til max 15% vand og dernæst er afkølet, så det er på max +7 C!

Lagerfast korn! Korn er først lagerfast, når det både er nedtørret til 14 - til max 15% vand og dernæst er afkølet, så det er på max +7 C! Grundregler for tørring og lagring af korn (Dette materiale er udarbejdet, samt revideret ad flere omgange, af maskinteknisk rådgiver Gunnar Schmidt, under sin ansættelse hos Byggeri & Teknik I/S, Herning,

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display Version A 4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL Snegl ON Kedel Temp Blæser Pumpe Display DRIFT Røg temp AUGER - COCLEA VENTOLA - FAN MAINT - MANTEN. POMPA

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Vejledning for håndtering af acetylen- og trykflasker i brandsituationer

Vejledning for håndtering af acetylen- og trykflasker i brandsituationer Vejledning for håndtering af acetylen- og trykflasker i brandsituationer Producenter af Komprimerede Gasser Alle tekniske publikationer fra PCG eller under PCG s navn, inklusive kutymeregler, sikkerhedsprocedurer

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

5. Planlagre/anlægstyper

5. Planlagre/anlægstyper 5. Planlagre/anlægstyper Planlagre til korn er populære, da de som regel kan placeres i bestående bygninger. De kan fremstilles af mange forskellige produkter, men det er under alle omstændigheder vigtigt,

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS

RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af ELENA, da ELENA Steel og ELENA Air plus ikke adskiller sig væsentligt i opbygning

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Stokerstyring PCT 258 ILT

Stokerstyring PCT 258 ILT Stokerstyring PCT 258 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Ilt styring. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Varmluftaggregaterne Jumbo og Farm er aggregater med samme brændkammer og teknik, men leveres i de to ovenstående udgaver :

Varmluftaggregaterne Jumbo og Farm er aggregater med samme brændkammer og teknik, men leveres i de to ovenstående udgaver : Varmluftaggregaterne Jumbo og Farm er aggregater med samme brændkammer og teknik, men leveres i de to ovenstående udgaver : Jumbo - malet kabinet med monteret hjul Farm - galvaniseret kabinet Jumbo og

Læs mere

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum 1 Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-7353-712-8 0.4.08 2 Forord Varme i serverrum er blevet et stigende problem i mange virksomheder

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Brugsanvisning Beluftningsblæsere Type TLR

Brugsanvisning Beluftningsblæsere Type TLR Brugsanvisning Beluftningsblæsere Type TLR Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Anvendelsesmuligheder... 3 Bestemmelsesmål for bruger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Ibrugtagning... 4 Montering... 4 Elektrisk

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Mekanisk korntransport

Mekanisk korntransport Mekanisk korntransport Effektive mekaniske transportløsninger KBE kopelevatorer Kompakt drevløsning med keglehjulsgear. Indløb på elevatorfod. Stram kopremmen ved at justere remhjulet i elevatorfoden.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Brugsanvisning. Aspiratør Type R14 - R25 - R40 R60

Brugsanvisning. Aspiratør Type R14 - R25 - R40 R60 Brugsanvisning Aspiratør Type R14 - R25 - R40 R60 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Anvendelsesmuligheder:... 3 Opstilling og montering... 4 Elektrisk tilslutning... 5 Service / vedligeholdelse...

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SKIOLD SOLDRENSER

INSTRUKTIONSBOG SKIOLD SOLDRENSER REV. 4 / 02.04.13 SMH/jj 70139DK INSTRUKTIONSBOG SKIOLD SOLDRENSER TYPE NR. 200114 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0 FIGURFORTEGNELSE... 2 3.0 ADVARSEL... 3 4.0 FUNKTIONSBESKRIVELSE...

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER REV. 2 /08.11.2011 CE/ab 70080DK INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER TYPE NR. 590080 2 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 2 3.0.0 ADVARSEL... 2 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540 Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions Morsø 1540 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 2 Til lykke med

Læs mere

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed.

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed. Introduktion I-72 rugemaskinen er specielt designet for at opnå den bedst mulige udrugningsevne og for at imødekomme opdrætskravene på den fugl som ønskes opdrættet. Den kombinerede operation af udrugning

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.2 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Tillykke med din nye terrassevarmer Vi anbefaler at

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning DK Montage og brugsanvisning cod. 5FI2146 07-2010 VETICO ORDIC A/S Holmegaardsvej 64 A - 4684 Holmegaard Telefon 5554 8181 - Telefax 5554 8686 www.ventico.dk - e-mail: ventico@ventico.dk Apparatet skal

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service. max1 plus

Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service. max1 plus Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service max1 plus Dans k Februar 2012 Version: mst 120119 max1plus end customer (max1) Item number: as of SW 1.01 All rights reserved, subject to changes.

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning Alaska Udendørs hot tub 1 Indhold Indhold... 2 Oversigt... 3 Montage... 4 Brugsvejledning... Vedlligeholdelse... Eventuelle mangler eller reklamationer... Service og rådgivning...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

KANALVARMEFLADER KANALVARMEFLADER - EFR SORTIMENT BESKRIVELSE TEMPERATURSTYRING

KANALVARMEFLADER KANALVARMEFLADER - EFR SORTIMENT BESKRIVELSE TEMPERATURSTYRING KANALVARMEFLADER SIDE 1/6 KANALVARMEFLADER - EFR Kanalvarmeflader til ventilationssystemer, for eksempel tilskudsvarme ved varmegenvindingsanlæg i boliger eller i øvrigt i forbindelse med luftkanalsystemer.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T4

Original brugermanual for Skindrenser T4 Original brugermanual for Skindrenser T4 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Skindrenseautomat

Læs mere