HUSORDEN Struer Boligselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSORDEN Struer Boligselskab"

Transkript

1 STRUER BOLIGSELSKAB HUSORDEN Struer Boligselskab 2013 ØLBYVEJ STRUER. Telefon Fax

2 Husorden ET GODT MILJØ ER MEGET VÆRD DU ER MED TIL AT SKABE OG BEVARE DET Velkommen i Struer Boligselskab. Et boligselskab er et minisamfund med mange beboere. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden, og man bliver fælles om mange ting. Derfor er det naturligt, at opstille visse almindelige regler for at medvirke til at skabe et godt miljø blandt beboerne i bebyggelserne, så Struer Boligselskab kan være et godt sted at bo for alle. Nøgleordene for boligselskabets fællesskab skal være gensidig hensyntagen og tolerance. Boligselskabet beder dig huske, at disse regler er fastsat for at beskytte både dig selv, dine naboer og bebyggelsen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Reglerne skal samtidig være et led i bestræbelserne på at skabe gode forhold for beboerne, holde bebyggelserne og friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt. l denne forbindelse er det vigtigt, at forældrene husker at vejlede deres børn og at foregå dem med et godt eksempel. Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte viceværterne eller boligselskabets kontor. 2

3 Affald Affald skal sorteres i følgende fraktioner: Husholdningsaffald Papir Glas og flasker Pap og karton Plastemballage Metal Sorteringsegnet Affaldet afleveres i containere i affaldsøer / molokker. Nogle steder er der containere til farligt affald, batterier m.v., hvor de findes, skal de benyttes, andre steder kan batterier m.v. lægges i en plastpose som fastgøre på affaldscontaineren. Enkelte steder i rækkehusbebyggelser er der individuel renovation med andre sorteringskrav. Hvis du er i tvivl om sorteringen, er du altid velkommen til at henvende dig til viceværten. Boligselskabets containere bliver kun tømt hver 14. dag. Derfor er det vigtigt, at du husker at lukke poserne med husholdningsaffald. Afleveres poserne åbne, opstår der lugtgener. For at spare plads og dermed spare penge, skal papkasser fylde mindst muligt. Dette kan du gøre ved at skære dem op eller trampe dem flade. Boligselskabet har en storskraldsordning. Hvis du har store ting, der skal kasseres, henstilles de i storskraldsrummet, til ugentlig afhentning. Ved fraflytning af din bolig, skal du selv bortskaffe gulvtæpper, overskydende møbler m.m. Anbringes disse ting i storskraldsrummet, pålægges du betaling, for at få det fjernet. Ligeledes skal du selv få fjernet defekte frysere med indhold og lignende. 3

4 Du er også altid velkommen til selv at køre tingene på Struer Kommunes Genbrugsstation. Har du større ting, som kan genbruges, og som du ønsker at glæde andre med, kan du kontakte de lokale velgørenhedsforeninger, der gerne afhenter tingene. Har du have til din bolig, så benyt de opstillede faciliteter, når du skal af med haveaffaldet. Altaner / terrasser Som lejer skal du holde altaner og terrasser ryddelige og rene. Du må gerne anbringe altankasser og plantekummer m.m. dog således, at de ikke er til gene for andre (pas på, når du vander dem). Du kan naturligvis bruge din altan eller terrasse, som du har lyst til. Du skal blot tænke på, at det ikke ser pænt ud, hvis du f.eks. tørrer/lufter tøj uden hensyn til andre. Derfor skal, tøj der tørres eller luftes på altaner, anbringes, så det ikke er synligt fra gaden og gården, dvs. ikke højere end værnet om altanen. Ansvar Du er som beboer ansvarlig for de skader, du og din husstand forvolder på boligselskabets ejendom eller andre. Det samme gælder, hvis det er dine gæster, der forvolder skader. Derfor bør du tegne en ansvarsforsikring. 4

5 Antenner / Paraboler Boligselskabet har igennem lovgivningen pligt til at levere visse danske TV-signaler til alle lejemål. Ligeledes er du som lejer forpligtiget til at aftage (betale for) disse kanaler. Såfremt boligselskabet ikke kan levere de kanaler, du måtte ønske, har du mulighed for at opsætte parabol efter boligselskabets anvisning. Du skal inden opsætning aftale opsætningssted med boligselskabet. Barnevogne, cykler, personlige ejendele, m.m. Alle opgangsarealer er fællesarealer og fungerer som flugtveje for beboerne i tilfælde af brand. Det er derfor vigtigt at huske på, at alle skal have mulighed for at kunne bevæge sig frit. For at sikre fri passage må barnevogne, cykler og lignede ikke henstilles i opgangen, men skal placeres i de dertil indrettede kælderrum. Personlige ejendele som sko, træsko m.m. skal med ind i lejligheden. Rollatorer/kørestole må placeres i trapperummet til højre for indgangsdøren på en måde, der ikke forhindrer adgangen til postkasser eller trapper. Såfremt det er muligt, skal de være klappet sammen Beplantning: Beplantningen på fællesarealerne passes af boligselskabet. Hvis du har ønsker til beplantningen, er du altid velkommen til at kontakte boligselskabet. Derimod er det ikke tilladt selv at fælde eller beskære træer og buske, men du er velkommen til efter aftale med boligselskabet at lægge blomsterløg, plante sommerblomster og tilsvarende. 5

6 Boldspil Du skal som beboer drage omsorg for, at dine børns leg eller boldspil ikke foregår på gangarealer eller færdselsarealer, hvor det kan være til fare for dem selv eller til gene og ulempe for andre. Branddøre Af hensyn til din sikkerhed er der monteret branddøre i vores etagebyggerier. Skulle ulykken ske, så er branddørene med til at begrænse skaderne. Det er derfor vigtigt for dig og dine medlejere, at branddørene altid er lukkede. Dørskilte Der skal være navneskilt på postkassen, ellers vil postvæsnet nægte aflevering. Boligselskabets medarbejdere sørger for, at dit navn bliver sat op inden indflytningen. Hvis du har ændringer, eller der sker ændringer i din husstand, skal dette meddeles til boligselskabets kontor. Boligselskabets medarbejdere ændrer herefter dit navneskilt. Fodring af fugle Vi er alle interesseret i et så rigt dyreliv som muligt i vores boligområder. Desværre er der dyr, der gør stor skade på blandt andet kloaksystem og kælderrum. Dem vil vi helst undgå. Har du et fodrebræt på altanen eller i haven, så husk, at det foder, der ligger på jorden, tiltrækker skadedyr som rotter. Det er derfor ikke tilladt at smide foder ud på græsplænen eller på parkeringsarealerne i boligområdet. 6

7 Forsikring Boligselskabet har en bygningsforsikring, som dækker husejeransvar, brand og bygningsbeskadigelse. Forsikringen dækker ikke sanitet og glas, den skal du selv tegne. Ligeledes dækker bygningsforsikringen ikke skader på beboernes indbo og ejendele ved tyveri, brand og vandskade eller nedstyrtede genstande fra bygninger. Derfor skal du som beboer selv tegne de nødvendige forsikringer, så du er dækket ind, hvis skaden skulle ske. Forurening Skulle det uheldige ske, at du kommer til at forurene inden- eller udendørs arealer, har du pligt til omgående at rydde op efter dig. Hvis skaden ikke umiddelbart kan stoppes eller fjernes, skal du underrette boligselskabet snarest muligt. Sker oprydning ikke, vil boligselskabet rekvirere assistance på beboerens regning. Fremleje Fremleje er som udgangspunkt tilladt i begrænset omfang, men der gælder særlige regler. Kontakt derfor boligselskabets kontor, inden du laver en fremlejekontrakt. 7

8 Den eller de personer, du fremlejer til, er underlagt samme lovgivning og bestemmelser, som gælder i henhold til din lejekontrakt. Fyrværkeri Af hensyn til dig selv og andre er afbrænding af fyrværkeri i eller fra boligselskabets bygninger ikke tilladt. Husk mindsteafstanden til bygninger, hvis du gør det udendørs. Mindsteafstand står beskrevet på fyrværkeripakningen. Husk oprydning, når du er færdig. Færdsel i området Uanset om du kører på cykel, knallert eller i bil, gælder færdselsloven i boligselskabets område. Samtidig har du et moralsk ansvar overfor andre i boligselskabet, derfor skal færdsel ske under størst muligt hensyntagen til andre. Husk altid at tilpasse hastigheden efter forholdene. Gangstier og flisebelagte arealer må kun benyttes af gående og cyklende færdsel. 8

9 Grill Du er naturligvis altid velkommen til at benytte udendørsarealerne til fritidsaktiviteter. Ved grilning på udearealer skal dette foregå så langt fra boligerne, at det nødvendige hensyn til de øvrige beboere tilgodeses. Grillning på altaner er tilladt, men skal ske med størst mulig hensyn, til naboer og beboerne i nærheden. I tørre perioder skal der tages særlig hensyn til brandfaren. Hav altid vand med til at slukke, hvis uheldet er ude. I de bebyggelser, hvor der er indrettet særlige grillpladser, skal disse benyttes. Husk, når du er færdig, så ryd op. Festen er ikke forbi, før oprydningen er tilendebragt. Husdyr I nogle bebyggelser er det tilladt at holde husdyr. Påtænker du at anskaffe et husdyr, så henvend dig til boligselskabets kontor, der vil være dig behjælpelig med at forklare hvilke bestemmelser, der er gældende i din bebyggelse. Hvis du har behov for en servicehund, kan den anskaffes efter nærmere aftale med boligselskabet også i de bebyggelser, hvor der ellers ikke må holdes husdyr. 9

10 Inden du anskaffer husdyr, skal der oprettes en husdyrkontrakt og betales depositum. Boligselskabet kan altid tilbagekalde en husdyrkontrakt, såfremt der opstår problemer med dyret. Hunde skal altid føres i snor i boligselskabets bebyggelser, og deres efterladenskaber skal samles op. Holder du husdyr uden tilladelse er boligselskabet berettiget til at hæve lejekontrakten, idet husdyrkontrakten indgår som en del af de bestemmelser, der gælder for boligselskabets lejligheder. Hærværk Alle kan komme til at ødelægge ting, det findes der en løsning på, men ødelægger eller begår du, din husstand eller gæster forsætligt hærværk på boligselskabets bygninger, udendørs anlæg eller materiale, vil der blive rejst erstatningskrav over for skadevolderen. Indeklima Indeklimaet i din lejlighed er yderst vigtigt for, at du kan trives. Det er derfor vigtigt, at du lufter ud jævnligt. Dette sker bedst ved, at du hver dag uanset årstid lukker alle døre og vinduer op i ca. 15 minutter. Hvis du er i tvivl, udleverer boligselskabet gerne en vejledning. Lufter du ikke ud, risikerer du fugtskader og skimmelsvamp i lejligheden. Tørring af tøj i lejligheden, giver også fugtskader. Derfor skal tøj enten tørres i tørretumbler, på altan/terrasse, i tørrerum eller i tørregård. Se også afsnittet Ventilation i afd

11 Installationer Opdager du uregelmæssigheder ved EL- og VVS- eller kloakinstallationerne, skal du omgående meddele dette til boligselskabet. Du har som lejer selv ansvaret for et eventuelt fejlforbrug af el. Tilsvarende gælder også for vand og varme, hvor der er separate målere. Det er derfor en god ide jævnligt at kontrollere forbruget. Er uheldet ude, og kontoret er lukket, kan du kontakte De Kommunale Værker / El vagten. Oplysninger herom finder du i telefonbogen og i Ugeavisen. Kloaksystem Vores kloaksystem er ligeså vigtigt som vand- og el-forsyningen. For at undgå tilstopning af kloaksystemet må bleer, vat, vatpinde og lignende aldrig skylles ud i toilettet. Brug alene toilettet til det, det er beregnet til. Kældergange og -rum Der bor mange mennesker i et boligselskab, derfor må kældergangene og fælleskælderrummene ikke anvendes som opbevaringsplads. De kælderrum/opbevaringsrum, som er tilknyttet lejlighederne, er ikke beboelsesrum og må derfor ikke benyttes som soverum. Der kan forekomme vandindtrængning i kælderrummene. Derfor skal du placere dine ting ca. 20 cm over gulvet f.eks. på en palle. Ting, der er placeret direkte på gulvet, dækkes som udgangspunkt ikke af forsikringen. 11

12 Leg Da boligselskabet ikke kan tage ansvar for alt, så er enhver form for leg i boligselskabets område under eget ansvar. Boligselskabet er ikke forsikret mod ulykker, som man selv pådrager sig. Læhegn Det kan være blæsende i Vestjylland. Derfor er det tilladt efter boligselskabets anvisning at opsætte læhegn omkring have / terrasse. Musik Du kan naturligvis benytte radio, fjernsyn, computer, musikinstrumenter og lignende, men det skal ske under hensyntagen til naboerne. I sene aftentimer (efter kl. 21 på hverdage og kl. 23 i weekenden) bør der udvises særligt hensyntagen. Ved afholdelse af fest bør man i god tid meddele dette til naboerne, så får du en bedre fest og undgår klager. 12

13 Opslag Inden du opsætter skilte eller informationer, skal du indhente tilladelse hos boligselskabet. Når du henvender dig til boligselskabets kontor, skal du medbringe et eksemplar af det materiale, du ønsker at sætte op. Paraboler Se afsnittet Antenner / paraboler. Parkering Parkering må kun finde sted på de indrettede parkeringspladser og kun med personbiler, der er indregistreret. Større køretøjer så som lastvogne og busser henvises til de offentlige parkeringspladser uden for boligselskabets område. Parkeringspladserne i vores område er forbeholdt vores beboere og deres gæster. Rygning Der må ikke ryges i indendørs fællesarealer så som opgange, vaskerier, tørrerum og gildesal. 13

14 Derimod må du gerne ryge i egen bolig, på altaner, terrasser og udendørsarealer, men tag altid hensyn til de andre beboere, f.eks. kan rygning på altanen medføre røggener for overboen. Cigaretskod og lignende må ikke henkastes, men skal slukkes og smides i affaldscontainer. Rækkehuse Fælles maskiner: o I skur i forbindelse med de fleste rækkehusbebyggelser findes fælles maskiner i form af motorplæneklipper og trillebør m.v. o Efter brug af motorplæneklipper skal den tankes helt op med benzin, så den er klar til den næste bruger o Efter endt brug skal fælles maskiner rengøres. Hvis der i opstår skader på dem, bedes det straks meddelt kontoret Have: o Det er lejernes ansvar at holde egen have pæn og ryddelig ved græsslåning, og lugning m.v. o Du er meget velkommen til at sætte blomsterløg, stauder, sommerblomster og lignende. Haveaffald: o Grønt haveaffald skal lægges i de opstillede trailere / containere. Hvor der ikke er aflægsmulighed, skal haveaffald behandles som storskrald Hække o Lejerne klipper indersiden af hække om egen have og vedligeholder græs og terrasser m.v. inden for hæk eller anden afgræsning af privat grundstykke Renholdelse af indgangsareal: o Det er lejerne, der har ansvaret for rengøring af yderdøre og trappesten samt arealerne omkring indgangsdørene herunder snerydning ud til fællesvej/-sti Stakitter: o Ønsker du at opsætte yderligere stakit, skal det godkendes af boligselskabet. Kontakt derfor kontoret, inden du går i gang. Maling til stakitter kan afhentes på kontoret efter forudgående aftale 14

15 Storskrald: o Der er ordninger omkring afhentning af storskrald for de enkelte bebyggelser. For rækkehuse i tilknytning til etagebyggeri henvises dog til storskraldsrummene Udestuer og drivhuse: o Opstilling af udestuer og drivhuse m.v. skal godkendes af boligselskabet. Kontakt derfor kontoret, inden du går i gang Skadedyr Får du kendskab til skadedyr så som rotter, mus, husmår m.m. i boligselskabets område, bedes dette hurtigst muligt meddelt til boligselskabets kontor. Skiltning Se afsnittet Opslag. Storskrald Se afsnittet Affald. Støj Du skal som beboer i din daglige færden i og uden for lejligheden vise størst mulig hensyn og undgå støjende adfærd. Det samme gælder dine gæster. Ved afholdelse af fest bør man i god tid meddele dette til naboerne, så 15

16 får du en bedre fest og undgår klager. Brug af særligt støjende maskiner som boremaskiner skal undgås i tidsrummet : Hverdage : kl kl Lørdag Søndage : kl kl Brugen af almindeligt udstyr som vaske- eller opvaskemaskine, skal ske under hensyntagen til de øvrige beboere. Trappeopgange, renholdelse Boligselskabet har indgået aftale med et rengøringsfirma, der udfører rengøring af fælles trappeopgange og elevatorer efter følgende plan: Trappevask og aftørring af gelænder foretages 1 gang ugentlig på en fast ugedag fra kælderrepos til og med øverste repos. Måtter m.v. skal tages ind, inden der gøres rent Pudsning af vinduer og indgangsdør indvendig og udvendig foretages 1 gang pr. måned Indgangsdøren til lejligheden, samt de malede vægflader i trappeopgangen rengøres af den enkelte lejer. Hvis du mener, der er behov for yderligere rengøring, er du altid velkomment til selv at gøre rent. Tørring af tøj I bebyggelser, hvor der er tørrerum, har den beboer, som har første vasketid den pågældende dag rådighed over tørrerummet, fra kl på 16

17 vaskedagen til dagen efter kl Andre beboere, har herefter mulighed for at benytte ubenyttede tørresnore. Er tørrerummet ikke tømt senest kl dagen efter vask, har andre beboere, som har vasket, mulighed for at tage tørt tøj ned og lægge det på bordet. Udendørs tørregård kan ikke reserveres Se også afsnittene Altaner/terrasser og Indeklima. Udluftning Se afsnittet Indeklima Utætheder Får du kendskab til skader efter indslag af regn, sne og lignende bedes dette omgående meddelt til boligselskabets kontor. Tilsvarende bør utætte rør / radiatorer omgående meddeles, så vi kan få skadernes udbedret. Vandforbrug Se afsnittet Installationer. 17

18 Vaske- og opvaskemaskiner Du må gerne installere egen vaske- eller opvaskemaskine i din bolig. Hvis den ikke placeres i badeværelset, skal den sættes på en drypbakke og forsynes med vandsikringsventil for at sikre mod vand, der siver ud, og som kan gøre stor skade på gulve og inventar. Maskinen skal installeres af en autoriseret håndværker. Hvis der ikke tages disse sikkerhedsmæssige forholdsregler, kan du ikke regne med, at forsikringen (eller boligselskabet) dækker, hvis skaden sker. Vaskerier Benytter du bebyggelsens vaskefaciliteter, skal bebyggelsens regler for brug af disse respekteres. I de enkelte vaskerier er der opsat ordensregler og regler for anvendelse af maskiner m.m. Reserveret tid skal respekteres, men såfremt den, der har reserveret tid, ikke er begyndt at vaske senest 30 minutter efter det reserverede starttidspunkt, må andre benytte vaskemaskinen. Efter endt brug af vaskerummet skal maskiner og gulve rengøres efter behov, så de er klar til den næste bruger. Ventilation i afd. 1 Alle nye og renoverede boliger i afdeling 1 er forsynet med individuelt ventilationsanlæg, som sikrer et godt indeklima. Derfor er det ikke nødvendigt at åbne døre og vinduer for at få frisk luft ind. Når emhætten er i gang, kan der opstå undertryk. Derfor kan det være godt at lukke køkkenvinduet op på klem, når emhætten er tændt. Herved opnås den bedste udsugningseffekt 18

19 Boligselskabets kontor er åbent / har telefontid således: Åbningstid Telefontid Mandag, tirsdag Onsdag Torsdag og Fredag Tlf I nødsituationer kan boligselskabet kontaktes udenfor åbningstiden på: Vedtaget på afdelingsmøderne efteråret

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDEN AFDELING I OG II

HUSORDEN AFDELING I OG II HUSORDEN AFDELING I OG II Godkend på afdelingsmødet 26-09-2012 Revideret med tilføjelser på afdelingsmødet den 24. september 2013 Indhold INDLEDNING... 2 OVERHOLDELSE AF HUSORDEN... 2 KLAGE... 2 ÆNDRINGER

Læs mere

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Sydkystens Boligselskab Bøgehegnet afdeling 1. Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Denne husorden er et bilag til lejekontrakten. Afdelingen ejes af Sydkystens Boligselskab, SydBo. Administrator

Læs mere

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 Husorden Afdeling 21 Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 4 ANTENNER/PARABOLER 4 BARNEVOGNE/CYKLER Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Frederiksberg forenede Boligselskaber For Havremarken Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

Lejlighedsmappe Afdeling 35

Lejlighedsmappe Afdeling 35 Lejlighedsmappe Afdeling 35 Hammerlodden 35 75, Teglværksgade 7 13 og 8-10 Indholdsfortegnelse Velkommen til Nykøbing F. Boligselskab... 3 Kontakt til ejendomsfunktionærerne... 4 Kontakt til administrationen...

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21

Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21 Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21 November 2011 November 2011 Husorden mv. GENERELT Som beboer i Teglværkshavnen er du og din familie blevet en del af en boligafdeling

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 8 GENERELT En boligafdeling

Læs mere

Lejlighedsmappe Afdeling 1

Lejlighedsmappe Afdeling 1 Lejlighedsmappe Afdeling 1 Hospitalsvej 1 41, Ejegodvej 1-31 Indholdsfortegnelse Velkommen til Nykøbing F. Boligselskab... 3 Kontakt til ejendomsfunktionærerne... 4 Kontakt til administrationen... 4 Kontakt

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmødet afholdt den 19. september 2001 Generelt En afdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Boligselskabet Domea Hedensted-Tørring. Husorden. Afd. 32-14. Grønnevej

Boligselskabet Domea Hedensted-Tørring. Husorden. Afd. 32-14. Grønnevej *) = vedtagne ændringer Boligselskabet Domea Hedensted-Tørring Husorden Afd. 32-14 Grønnevej Forord En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre

Læs mere

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab for Sværdagergård Roskilde Nord Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013)

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Generelt Når man bor i en afdeling som Lundebjerg, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de øvrige beboere

Læs mere