HUSORDEN Struer Boligselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSORDEN Struer Boligselskab"

Transkript

1 STRUER BOLIGSELSKAB HUSORDEN Struer Boligselskab 2013 ØLBYVEJ STRUER. Telefon Fax

2 Husorden ET GODT MILJØ ER MEGET VÆRD DU ER MED TIL AT SKABE OG BEVARE DET Velkommen i Struer Boligselskab. Et boligselskab er et minisamfund med mange beboere. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden, og man bliver fælles om mange ting. Derfor er det naturligt, at opstille visse almindelige regler for at medvirke til at skabe et godt miljø blandt beboerne i bebyggelserne, så Struer Boligselskab kan være et godt sted at bo for alle. Nøgleordene for boligselskabets fællesskab skal være gensidig hensyntagen og tolerance. Boligselskabet beder dig huske, at disse regler er fastsat for at beskytte både dig selv, dine naboer og bebyggelsen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Reglerne skal samtidig være et led i bestræbelserne på at skabe gode forhold for beboerne, holde bebyggelserne og friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt. l denne forbindelse er det vigtigt, at forældrene husker at vejlede deres børn og at foregå dem med et godt eksempel. Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte viceværterne eller boligselskabets kontor. 2

3 Affald Affald skal sorteres i følgende fraktioner: Husholdningsaffald Papir Glas og flasker Pap og karton Plastemballage Metal Sorteringsegnet Affaldet afleveres i containere i affaldsøer / molokker. Nogle steder er der containere til farligt affald, batterier m.v., hvor de findes, skal de benyttes, andre steder kan batterier m.v. lægges i en plastpose som fastgøre på affaldscontaineren. Enkelte steder i rækkehusbebyggelser er der individuel renovation med andre sorteringskrav. Hvis du er i tvivl om sorteringen, er du altid velkommen til at henvende dig til viceværten. Boligselskabets containere bliver kun tømt hver 14. dag. Derfor er det vigtigt, at du husker at lukke poserne med husholdningsaffald. Afleveres poserne åbne, opstår der lugtgener. For at spare plads og dermed spare penge, skal papkasser fylde mindst muligt. Dette kan du gøre ved at skære dem op eller trampe dem flade. Boligselskabet har en storskraldsordning. Hvis du har store ting, der skal kasseres, henstilles de i storskraldsrummet, til ugentlig afhentning. Ved fraflytning af din bolig, skal du selv bortskaffe gulvtæpper, overskydende møbler m.m. Anbringes disse ting i storskraldsrummet, pålægges du betaling, for at få det fjernet. Ligeledes skal du selv få fjernet defekte frysere med indhold og lignende. 3

4 Du er også altid velkommen til selv at køre tingene på Struer Kommunes Genbrugsstation. Har du større ting, som kan genbruges, og som du ønsker at glæde andre med, kan du kontakte de lokale velgørenhedsforeninger, der gerne afhenter tingene. Har du have til din bolig, så benyt de opstillede faciliteter, når du skal af med haveaffaldet. Altaner / terrasser Som lejer skal du holde altaner og terrasser ryddelige og rene. Du må gerne anbringe altankasser og plantekummer m.m. dog således, at de ikke er til gene for andre (pas på, når du vander dem). Du kan naturligvis bruge din altan eller terrasse, som du har lyst til. Du skal blot tænke på, at det ikke ser pænt ud, hvis du f.eks. tørrer/lufter tøj uden hensyn til andre. Derfor skal, tøj der tørres eller luftes på altaner, anbringes, så det ikke er synligt fra gaden og gården, dvs. ikke højere end værnet om altanen. Ansvar Du er som beboer ansvarlig for de skader, du og din husstand forvolder på boligselskabets ejendom eller andre. Det samme gælder, hvis det er dine gæster, der forvolder skader. Derfor bør du tegne en ansvarsforsikring. 4

5 Antenner / Paraboler Boligselskabet har igennem lovgivningen pligt til at levere visse danske TV-signaler til alle lejemål. Ligeledes er du som lejer forpligtiget til at aftage (betale for) disse kanaler. Såfremt boligselskabet ikke kan levere de kanaler, du måtte ønske, har du mulighed for at opsætte parabol efter boligselskabets anvisning. Du skal inden opsætning aftale opsætningssted med boligselskabet. Barnevogne, cykler, personlige ejendele, m.m. Alle opgangsarealer er fællesarealer og fungerer som flugtveje for beboerne i tilfælde af brand. Det er derfor vigtigt at huske på, at alle skal have mulighed for at kunne bevæge sig frit. For at sikre fri passage må barnevogne, cykler og lignede ikke henstilles i opgangen, men skal placeres i de dertil indrettede kælderrum. Personlige ejendele som sko, træsko m.m. skal med ind i lejligheden. Rollatorer/kørestole må placeres i trapperummet til højre for indgangsdøren på en måde, der ikke forhindrer adgangen til postkasser eller trapper. Såfremt det er muligt, skal de være klappet sammen Beplantning: Beplantningen på fællesarealerne passes af boligselskabet. Hvis du har ønsker til beplantningen, er du altid velkommen til at kontakte boligselskabet. Derimod er det ikke tilladt selv at fælde eller beskære træer og buske, men du er velkommen til efter aftale med boligselskabet at lægge blomsterløg, plante sommerblomster og tilsvarende. 5

6 Boldspil Du skal som beboer drage omsorg for, at dine børns leg eller boldspil ikke foregår på gangarealer eller færdselsarealer, hvor det kan være til fare for dem selv eller til gene og ulempe for andre. Branddøre Af hensyn til din sikkerhed er der monteret branddøre i vores etagebyggerier. Skulle ulykken ske, så er branddørene med til at begrænse skaderne. Det er derfor vigtigt for dig og dine medlejere, at branddørene altid er lukkede. Dørskilte Der skal være navneskilt på postkassen, ellers vil postvæsnet nægte aflevering. Boligselskabets medarbejdere sørger for, at dit navn bliver sat op inden indflytningen. Hvis du har ændringer, eller der sker ændringer i din husstand, skal dette meddeles til boligselskabets kontor. Boligselskabets medarbejdere ændrer herefter dit navneskilt. Fodring af fugle Vi er alle interesseret i et så rigt dyreliv som muligt i vores boligområder. Desværre er der dyr, der gør stor skade på blandt andet kloaksystem og kælderrum. Dem vil vi helst undgå. Har du et fodrebræt på altanen eller i haven, så husk, at det foder, der ligger på jorden, tiltrækker skadedyr som rotter. Det er derfor ikke tilladt at smide foder ud på græsplænen eller på parkeringsarealerne i boligområdet. 6

7 Forsikring Boligselskabet har en bygningsforsikring, som dækker husejeransvar, brand og bygningsbeskadigelse. Forsikringen dækker ikke sanitet og glas, den skal du selv tegne. Ligeledes dækker bygningsforsikringen ikke skader på beboernes indbo og ejendele ved tyveri, brand og vandskade eller nedstyrtede genstande fra bygninger. Derfor skal du som beboer selv tegne de nødvendige forsikringer, så du er dækket ind, hvis skaden skulle ske. Forurening Skulle det uheldige ske, at du kommer til at forurene inden- eller udendørs arealer, har du pligt til omgående at rydde op efter dig. Hvis skaden ikke umiddelbart kan stoppes eller fjernes, skal du underrette boligselskabet snarest muligt. Sker oprydning ikke, vil boligselskabet rekvirere assistance på beboerens regning. Fremleje Fremleje er som udgangspunkt tilladt i begrænset omfang, men der gælder særlige regler. Kontakt derfor boligselskabets kontor, inden du laver en fremlejekontrakt. 7

8 Den eller de personer, du fremlejer til, er underlagt samme lovgivning og bestemmelser, som gælder i henhold til din lejekontrakt. Fyrværkeri Af hensyn til dig selv og andre er afbrænding af fyrværkeri i eller fra boligselskabets bygninger ikke tilladt. Husk mindsteafstanden til bygninger, hvis du gør det udendørs. Mindsteafstand står beskrevet på fyrværkeripakningen. Husk oprydning, når du er færdig. Færdsel i området Uanset om du kører på cykel, knallert eller i bil, gælder færdselsloven i boligselskabets område. Samtidig har du et moralsk ansvar overfor andre i boligselskabet, derfor skal færdsel ske under størst muligt hensyntagen til andre. Husk altid at tilpasse hastigheden efter forholdene. Gangstier og flisebelagte arealer må kun benyttes af gående og cyklende færdsel. 8

9 Grill Du er naturligvis altid velkommen til at benytte udendørsarealerne til fritidsaktiviteter. Ved grilning på udearealer skal dette foregå så langt fra boligerne, at det nødvendige hensyn til de øvrige beboere tilgodeses. Grillning på altaner er tilladt, men skal ske med størst mulig hensyn, til naboer og beboerne i nærheden. I tørre perioder skal der tages særlig hensyn til brandfaren. Hav altid vand med til at slukke, hvis uheldet er ude. I de bebyggelser, hvor der er indrettet særlige grillpladser, skal disse benyttes. Husk, når du er færdig, så ryd op. Festen er ikke forbi, før oprydningen er tilendebragt. Husdyr I nogle bebyggelser er det tilladt at holde husdyr. Påtænker du at anskaffe et husdyr, så henvend dig til boligselskabets kontor, der vil være dig behjælpelig med at forklare hvilke bestemmelser, der er gældende i din bebyggelse. Hvis du har behov for en servicehund, kan den anskaffes efter nærmere aftale med boligselskabet også i de bebyggelser, hvor der ellers ikke må holdes husdyr. 9

10 Inden du anskaffer husdyr, skal der oprettes en husdyrkontrakt og betales depositum. Boligselskabet kan altid tilbagekalde en husdyrkontrakt, såfremt der opstår problemer med dyret. Hunde skal altid føres i snor i boligselskabets bebyggelser, og deres efterladenskaber skal samles op. Holder du husdyr uden tilladelse er boligselskabet berettiget til at hæve lejekontrakten, idet husdyrkontrakten indgår som en del af de bestemmelser, der gælder for boligselskabets lejligheder. Hærværk Alle kan komme til at ødelægge ting, det findes der en løsning på, men ødelægger eller begår du, din husstand eller gæster forsætligt hærværk på boligselskabets bygninger, udendørs anlæg eller materiale, vil der blive rejst erstatningskrav over for skadevolderen. Indeklima Indeklimaet i din lejlighed er yderst vigtigt for, at du kan trives. Det er derfor vigtigt, at du lufter ud jævnligt. Dette sker bedst ved, at du hver dag uanset årstid lukker alle døre og vinduer op i ca. 15 minutter. Hvis du er i tvivl, udleverer boligselskabet gerne en vejledning. Lufter du ikke ud, risikerer du fugtskader og skimmelsvamp i lejligheden. Tørring af tøj i lejligheden, giver også fugtskader. Derfor skal tøj enten tørres i tørretumbler, på altan/terrasse, i tørrerum eller i tørregård. Se også afsnittet Ventilation i afd

11 Installationer Opdager du uregelmæssigheder ved EL- og VVS- eller kloakinstallationerne, skal du omgående meddele dette til boligselskabet. Du har som lejer selv ansvaret for et eventuelt fejlforbrug af el. Tilsvarende gælder også for vand og varme, hvor der er separate målere. Det er derfor en god ide jævnligt at kontrollere forbruget. Er uheldet ude, og kontoret er lukket, kan du kontakte De Kommunale Værker / El vagten. Oplysninger herom finder du i telefonbogen og i Ugeavisen. Kloaksystem Vores kloaksystem er ligeså vigtigt som vand- og el-forsyningen. For at undgå tilstopning af kloaksystemet må bleer, vat, vatpinde og lignende aldrig skylles ud i toilettet. Brug alene toilettet til det, det er beregnet til. Kældergange og -rum Der bor mange mennesker i et boligselskab, derfor må kældergangene og fælleskælderrummene ikke anvendes som opbevaringsplads. De kælderrum/opbevaringsrum, som er tilknyttet lejlighederne, er ikke beboelsesrum og må derfor ikke benyttes som soverum. Der kan forekomme vandindtrængning i kælderrummene. Derfor skal du placere dine ting ca. 20 cm over gulvet f.eks. på en palle. Ting, der er placeret direkte på gulvet, dækkes som udgangspunkt ikke af forsikringen. 11

12 Leg Da boligselskabet ikke kan tage ansvar for alt, så er enhver form for leg i boligselskabets område under eget ansvar. Boligselskabet er ikke forsikret mod ulykker, som man selv pådrager sig. Læhegn Det kan være blæsende i Vestjylland. Derfor er det tilladt efter boligselskabets anvisning at opsætte læhegn omkring have / terrasse. Musik Du kan naturligvis benytte radio, fjernsyn, computer, musikinstrumenter og lignende, men det skal ske under hensyntagen til naboerne. I sene aftentimer (efter kl. 21 på hverdage og kl. 23 i weekenden) bør der udvises særligt hensyntagen. Ved afholdelse af fest bør man i god tid meddele dette til naboerne, så får du en bedre fest og undgår klager. 12

13 Opslag Inden du opsætter skilte eller informationer, skal du indhente tilladelse hos boligselskabet. Når du henvender dig til boligselskabets kontor, skal du medbringe et eksemplar af det materiale, du ønsker at sætte op. Paraboler Se afsnittet Antenner / paraboler. Parkering Parkering må kun finde sted på de indrettede parkeringspladser og kun med personbiler, der er indregistreret. Større køretøjer så som lastvogne og busser henvises til de offentlige parkeringspladser uden for boligselskabets område. Parkeringspladserne i vores område er forbeholdt vores beboere og deres gæster. Rygning Der må ikke ryges i indendørs fællesarealer så som opgange, vaskerier, tørrerum og gildesal. 13

14 Derimod må du gerne ryge i egen bolig, på altaner, terrasser og udendørsarealer, men tag altid hensyn til de andre beboere, f.eks. kan rygning på altanen medføre røggener for overboen. Cigaretskod og lignende må ikke henkastes, men skal slukkes og smides i affaldscontainer. Rækkehuse Fælles maskiner: o I skur i forbindelse med de fleste rækkehusbebyggelser findes fælles maskiner i form af motorplæneklipper og trillebør m.v. o Efter brug af motorplæneklipper skal den tankes helt op med benzin, så den er klar til den næste bruger o Efter endt brug skal fælles maskiner rengøres. Hvis der i opstår skader på dem, bedes det straks meddelt kontoret Have: o Det er lejernes ansvar at holde egen have pæn og ryddelig ved græsslåning, og lugning m.v. o Du er meget velkommen til at sætte blomsterløg, stauder, sommerblomster og lignende. Haveaffald: o Grønt haveaffald skal lægges i de opstillede trailere / containere. Hvor der ikke er aflægsmulighed, skal haveaffald behandles som storskrald Hække o Lejerne klipper indersiden af hække om egen have og vedligeholder græs og terrasser m.v. inden for hæk eller anden afgræsning af privat grundstykke Renholdelse af indgangsareal: o Det er lejerne, der har ansvaret for rengøring af yderdøre og trappesten samt arealerne omkring indgangsdørene herunder snerydning ud til fællesvej/-sti Stakitter: o Ønsker du at opsætte yderligere stakit, skal det godkendes af boligselskabet. Kontakt derfor kontoret, inden du går i gang. Maling til stakitter kan afhentes på kontoret efter forudgående aftale 14

15 Storskrald: o Der er ordninger omkring afhentning af storskrald for de enkelte bebyggelser. For rækkehuse i tilknytning til etagebyggeri henvises dog til storskraldsrummene Udestuer og drivhuse: o Opstilling af udestuer og drivhuse m.v. skal godkendes af boligselskabet. Kontakt derfor kontoret, inden du går i gang Skadedyr Får du kendskab til skadedyr så som rotter, mus, husmår m.m. i boligselskabets område, bedes dette hurtigst muligt meddelt til boligselskabets kontor. Skiltning Se afsnittet Opslag. Storskrald Se afsnittet Affald. Støj Du skal som beboer i din daglige færden i og uden for lejligheden vise størst mulig hensyn og undgå støjende adfærd. Det samme gælder dine gæster. Ved afholdelse af fest bør man i god tid meddele dette til naboerne, så 15

16 får du en bedre fest og undgår klager. Brug af særligt støjende maskiner som boremaskiner skal undgås i tidsrummet : Hverdage : kl kl Lørdag Søndage : kl kl Brugen af almindeligt udstyr som vaske- eller opvaskemaskine, skal ske under hensyntagen til de øvrige beboere. Trappeopgange, renholdelse Boligselskabet har indgået aftale med et rengøringsfirma, der udfører rengøring af fælles trappeopgange og elevatorer efter følgende plan: Trappevask og aftørring af gelænder foretages 1 gang ugentlig på en fast ugedag fra kælderrepos til og med øverste repos. Måtter m.v. skal tages ind, inden der gøres rent Pudsning af vinduer og indgangsdør indvendig og udvendig foretages 1 gang pr. måned Indgangsdøren til lejligheden, samt de malede vægflader i trappeopgangen rengøres af den enkelte lejer. Hvis du mener, der er behov for yderligere rengøring, er du altid velkomment til selv at gøre rent. Tørring af tøj I bebyggelser, hvor der er tørrerum, har den beboer, som har første vasketid den pågældende dag rådighed over tørrerummet, fra kl på 16

17 vaskedagen til dagen efter kl Andre beboere, har herefter mulighed for at benytte ubenyttede tørresnore. Er tørrerummet ikke tømt senest kl dagen efter vask, har andre beboere, som har vasket, mulighed for at tage tørt tøj ned og lægge det på bordet. Udendørs tørregård kan ikke reserveres Se også afsnittene Altaner/terrasser og Indeklima. Udluftning Se afsnittet Indeklima Utætheder Får du kendskab til skader efter indslag af regn, sne og lignende bedes dette omgående meddelt til boligselskabets kontor. Tilsvarende bør utætte rør / radiatorer omgående meddeles, så vi kan få skadernes udbedret. Vandforbrug Se afsnittet Installationer. 17

18 Vaske- og opvaskemaskiner Du må gerne installere egen vaske- eller opvaskemaskine i din bolig. Hvis den ikke placeres i badeværelset, skal den sættes på en drypbakke og forsynes med vandsikringsventil for at sikre mod vand, der siver ud, og som kan gøre stor skade på gulve og inventar. Maskinen skal installeres af en autoriseret håndværker. Hvis der ikke tages disse sikkerhedsmæssige forholdsregler, kan du ikke regne med, at forsikringen (eller boligselskabet) dækker, hvis skaden sker. Vaskerier Benytter du bebyggelsens vaskefaciliteter, skal bebyggelsens regler for brug af disse respekteres. I de enkelte vaskerier er der opsat ordensregler og regler for anvendelse af maskiner m.m. Reserveret tid skal respekteres, men såfremt den, der har reserveret tid, ikke er begyndt at vaske senest 30 minutter efter det reserverede starttidspunkt, må andre benytte vaskemaskinen. Efter endt brug af vaskerummet skal maskiner og gulve rengøres efter behov, så de er klar til den næste bruger. Ventilation i afd. 1 Alle nye og renoverede boliger i afdeling 1 er forsynet med individuelt ventilationsanlæg, som sikrer et godt indeklima. Derfor er det ikke nødvendigt at åbne døre og vinduer for at få frisk luft ind. Når emhætten er i gang, kan der opstå undertryk. Derfor kan det være godt at lukke køkkenvinduet op på klem, når emhætten er tændt. Herved opnås den bedste udsugningseffekt 18

19 Boligselskabets kontor er åbent / har telefontid således: Åbningstid Telefontid Mandag, tirsdag Onsdag Torsdag og Fredag Tlf I nødsituationer kan boligselskabet kontaktes udenfor åbningstiden på: Vedtaget på afdelingsmøderne efteråret

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Husorden. For. Thermologica. Ballerup Ejendomsselskab

Husorden. For. Thermologica. Ballerup Ejendomsselskab For Thermologica Ballerup Ejendomsselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 105 A.I. Holmsvej Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET For SEJLHUSET Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab for Sværdagergård Roskilde Nord Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Husorden 1-3070 Valmuen

Husorden 1-3070 Valmuen Husorden 1-3070 Valmuen Revideret den 10. september 2007 Seniorbofællesskabet VALMUEN, Moseholmen, Måløv En afdeling af FB Fagforeningernes Boligforening - 3070 Bofællesskabet Valmuen kan sammenlignes

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Husholdningsaffald Affaldsskakten må udelukkende benyttes til husholdningsaffald. Dette skal emballeres i egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede,

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 412 - Bekkasinvej Godkendt på afdelingsmødet den 27.08.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne...

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

GENERELLE ORDENSREGLER

GENERELLE ORDENSREGLER GENERELLE ORDENSREGLER INDHOLD Antenner... 1 Forsikringer... 1 Skiltning... 1 Maskiner... 1 Tekniske installationer... 1 Varmeanlæg... 2 Vandhaner og cisterner... 2 Bad og toilet... 2 Affald... 2 Udluftning

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7.

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. BOLIGSELSKABET BIRKEBO 4.1 Afdeling 7 Byager Vænge HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser anmodes beboerne om at medvirke til, at der hersker god orden

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 4

Læs mere

Husorden Afdeling 31. Bendtsensvej 13, Nørresundby

Husorden Afdeling 31. Bendtsensvej 13, Nørresundby Husorden Afdeling 31 Bendtsensvej 13, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 31 BENDTSENSVEJ 13. INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER/PARABOLER 3 BAD OG TOILET 3 DØRE/VINDUER

Læs mere

Husorden for A/B Ryparken

Husorden for A/B Ryparken Husorden for A/B Ryparken Godkendt på generalforsamling den 27. januar 2011 Indhold Indledning... 2 Godt naboskab... 3 Boligen... 3 Vedligeholdelse... 3 Bad, toilet og køkken... 3 Skader, fejl, mangler

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Husorden 1-6076 Bryggergården

Husorden 1-6076 Bryggergården Husorden 1-6076 Bryggergården Husordenen er revideret på afdelingsmødet den 16. september 2014 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller

Læs mere

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER.

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER. Husorden afdeling 20 vedtaget på afdelingsmøde d. 1.9.2009 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For Ordensregler For Afdeling 166-0 Agervang - Engvang Tilhører lejemålet) Velkommen i afd. 166-0 Med dette hæfte byder afdelingsbestyrelsen dig velkommen i vores afdeling. Afdelingsbestyrelsen er valgt på

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Husorden. For KASTRUPVEJ UNGDOMSBOLIGER. Samvirkende Boligselskaber 3056-6 Kastrupvej Ungdomsboliger Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For KASTRUPVEJ UNGDOMSBOLIGER. Samvirkende Boligselskaber 3056-6 Kastrupvej Ungdomsboliger Godkendt på afdelingsmødet den 29. For KASTRUPVEJ UNGDOMSBOLIGER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Frederiksberg forenede Boligselskaber For Havremarken Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Nygårdsparken. Husordenskatalog. Administreret af

Nygårdsparken. Husordenskatalog. Administreret af Nygårdsparken Husordenskatalog Administreret af KÆRE BEBOER! Velkommen til Nygårdsparken. Når man bor i en lejlighed, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de øvrige beboere som overhovedet

Læs mere

Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009

Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009 Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

GENERELT ALTANER OG TERRASSER AFFALD ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER, INDKØBSVOGNE M.M.

GENERELT ALTANER OG TERRASSER AFFALD ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER, INDKØBSVOGNE M.M. «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 BRANDØRE... 4 DØRSKILTE... 4

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmødet afholdt den 19. september 2001 Generelt En afdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 414 Kastanie Alle Godkendt på afdelingsmødet den 04.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik...

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Affald... 4 Altaner... 4 Antenneanlæg / Parabol... 4 Badning mv.... 4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v.... 5 Forurening... 5 Fugle og andre dyr...

Læs mere

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANSØGNINGER 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 4 DØRSKILTE OG UDENDØRSBELYSNING...

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges.

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges. 1 Husorden for Andelsboligforeningen Kyndby Huse Forord: En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Vi er alle mere eller mindre afhængige af hinanden - vi er fælles om mange ting - og det er derfor

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Afd. 4 Oxholmsvej 2-40 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Husorden regler for Afd. 4 - OXHOLMSVEJ. 1. Miljø. Enhver beboer anmodes om at medvirke til et godt miljø, d.v.s. i egen interesse at overholde nedennævnte

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10.

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. oktober 2012 Husorden For Stefansgård Samvirkende Boligselskaber Administration: KAB Vester Voldgade 17 1552 København V

Læs mere

Husorden 5. Maj Plads

Husorden 5. Maj Plads Husorden 5. Maj Plads Vedtaget på afdelingsmødet den 13.1.1998 Senere rettelse den 28.1.2014 Senere rettelse den 19.02.2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Husorden for Frederiksholm Karré 3

Husorden for Frederiksholm Karré 3 1 Husorden for Frederiksholm Karré 3 Frederiksholm Karré 3 er et minisamfund. Vi er mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles om mange ting. Som udgangspunkt burde der derfor ikke stå andet

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN Rengøring & vedligeholdelse af altan VIBO AFDELING 142 BAGERGÅRDEN VEDTAGET PÅ BEBOER/BUDGETMØDE D. 10. FEBRUAR 2005 REV. 19. JANUAR 2010 1. Færdsel på

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere

VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken. I dette hæfte gives en kort beskrivelse af afdeling 4, dens muligheder

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

HUSORDEN. PAB afdeling 20

HUSORDEN. PAB afdeling 20 HUSORDEN PAB afdeling 20 Godkendt på afdelingsmødet 29-09-2014 Indhold INDLEDNING... 2 OVERHOLDELSE AF HUSORDEN... 2 KLAGE... 3 ÆNDRINGER I HUSORDEN... 3 GENERELT... 3 VEDLIGEHOLDELSE AF LEJLIGHEDEN...

Læs mere

Husorden. for. 3201-0 - Højebo. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. 3201-0 - Højebo. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Side 1 af 12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg Husorden for alle beboere i ejendommen Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg 1. Opslagstavler - klager Opslagstavlerne kan frit benyttes af beboerne til information vedrørende emner, der

Læs mere

ORDENSREGELEMENT. Hjemmeside: www.rubjergparken.dk. Velkommen til Rubjergparken

ORDENSREGELEMENT. Hjemmeside: www.rubjergparken.dk. Velkommen til Rubjergparken ORDENSREGELEMENT Hjemmeside: www.rubjergparken.dk Velkommen til Rubjergparken Rubjergparken er en bebyggelse fra 1972-73 der er bygget på det skønneste område i Langå, med adgang til Langå Sø og til skoven

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere