Ansøgning om reservation af midler til OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Januar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om reservation af midler til OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Januar 2013"

Transkript

1 Ansøgning om reservation af midler til OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Januar 2013

2 Indhold Indledning 3 Mørke 4 Fysisk karakteristik 4 Beliggenhed 4 Byens zoner 4 Infrastruktur 6 Erhverv 6 Social karakteristik 8 Befolkning 8 Offentlig og privat service 8 Fritidsfaciliteter 8 Aktive borgere 8 Målsætninger 9 Problemer og Løsninger 10 Problemstillinger 10 Indsatsområderne 10 Bymiljø 10 Socialt og Kulturelt 10 Trafikale foranstaltninger 10 Investorprospekter 10 Beskrivelse af indsatsområderne 12 Bymiljø 12 Socialt og Kulturelt: 12 Trafikale foranstaltninger: 12 Investorprospekter: 12 Organisering 14 Økonomi 14 Afslutning 15 Kontakt 15 Godkendelse 15 Udarbejdet af: Søren Garde rådgivning for Syddjurs Kommune Søren Garde Rådgivning Møllevangen 133, 8450 Hammel Tlf Juridisk og administrativ rådgivning om sundhedsfarlige og forfaldne huse, skimmelsvamp, affald og rod. SIDE 2 - Ansøgning

3 Indledning Mørke er en vigtig by for Syddjurs Kommunes fremtidige vækst og udvikling, ligesom den er vigtig for et større opland. Mørke var i tidligere Rosenholm Kommune udpeget som centerby, sammen med Hornslet. Med Kommuneplan 2009 for den samlede Syddjurs Kommune fik Mørke status som lokalby og i den kommende Kommuneplan 2013 vil Mørke indgå som en del af det vækstområde der kaldes Det grønne bånd - Letbanebyerne. På trods af sit vækstpotentiale og sin attraktive placering, fremstår den centrale del af byen, omkring hovedvejen og stationen, nedslidt og med tendens til relativt store boligsociale problemer. Derfor søger Syddjurs Kommune hermed Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne om reservation af udgiftsramme for 2013 med henblik på at igangsætte en helhedsorienteret, kulturel og social områdefornyelse af Mørke bymidte. Områdefornyelsen vil omfatte hele Mørke by og arbejde under temaet nedslidte byområder i mindre byer, hvor der er et væsentligt behov for bymæssig udvikling. Indsatsen koncentreres i den centrale del af byen omkring hovedgaden (Randersvej-Ebeltoftvej) og stationen, da denne del af byen fremstår nedslidt. Det er byrådets mål at styrke byen og dens position som vækst- og udviklingsby ved at forbedre bymiljøet. Udviklingen skal vendes, så Mørke kan øge sin værdi som en attraktiv og velfungerende bosætningsby, øge investeringslysten, tiltrække nye tilflyttere og fastholde sine nuværende indbyggere og erhvervsvirksomheder. Byrådet i Syddjurs Kommune ønsker at træffe en beslutning om områdefornyelse og søger derfor Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne om reservation af støtte til områdefornyelse af Mørke, i et forsøg på at undgå den begyndende forslumning af bybebyggelsen langs hovedgaden og stationsområdet og forskønne bymiljøet med nye opholdsarealer, pladser og torve, samt forbedre rammerne for sociale og kulturelle aktiviteter. I tillæg til dette ønsker byrådet at afsætte midler til bygningsforbedring til renovering af dårlige boliger, samt forbedring af friarealer i Mørke. Byrådet ønsker at fortsætte med områdefornyelsen og udbrede erfaringerne fra den igangværende områdefornyelse af Kolind til kommunens øvrige trængte bysamfund. Mørke er her udpeget som det næste indsatsområde i Syddjurs Kommune. Der er således i budget 2013 afsat 2 mio. kr. i overslagsårene til en byfornyelsesindsats i Mørke. Mørke har desuden allerede været et emne i forbindelse med indsatspuljen, hvor flere tomme boliger er blevet revet ned, ligesom der er givet tilsagn om støtte til bygningsforbedring af en centralt beliggende ejendom. Ansøgning - SIDE 3

4 Mørke Principmodel der viser de tre vækst- og udviklingsområder i Syddjurs Kommune Mørke indgår i Det gørnne bånd - Letbanebyerne sammen med Hornslet, Ryomgård og Kolind. SIDE 4 - Ansøgning

5 Mørke Fysisk karakteristik Beliggenhed Mørke ligger i den vestlige del af Syddjurs Kommune, centralt placeret mellem de tre større byer i regionen; Aarhus, Randers og Grenaa (se kort på modstående side). Mørke vil i den kommende Kommuneplan 2013 indgå som en del af Det grønne bånd Letbanebyerne, da den med stationen er koblet på jernbanenettet mellem Aarhus og Grenaa, og i fremtiden forbindes med letbanen. Nærheden til Aarhus gør Mørke attraktiv for tilflyttere, men risikoen for at de fravælger Mørke pga. den tomme og nedslidte bymidte, der efterlader et indtryk af en by i nedgang og stagnation, er høj. Mørke er beliggende i det højtliggende morænelandskab, Mørke moræneplateau, på kanten af Rosenholm Ådal, hvor også Mørke Mose er beliggende, og et stykke nord for byen findes Hvilsager skov. Alle områder med store rekreative muligheder. Landskabet omkring byen er præget af intensivt landbrug. Byens zoner Mørke består af to sammenvoksede bydele. Den oprindelige gamle landsby, Gl. Mørke, ligger mod syd og fremstår stadig med sin oprindelige landsbyidyl og snoede gadeforløb. Den nyere del af byen ligger mod nord, og er opstået omkring stationen og hovedvejen, Randersvej- Ebeltoftvej (se kort på denne side). Stationsområdet og hovedvejen udgør centrale elementer i denne ansøgning. Byen er fysisk opdelt og adskilt af hovedvejen Randersvej-Ebeltoftvej. Boligområderne er fortrinsvist placeret syd for banen og er langt overvejende beliggende vest for hovedvejen, hvor skolen også ligger, mens de ældre erhvervsområder, samt idrætsanlægget med hal og FDF, er beliggende øst for hovedvejen. Dette forhold er især problematisk for skolebørnene, når de skal til og fra skole, Mod Randers Mod Aarhus (tog) Bolig og Handel Park Station Bolig Erhverv Hal Mod Grenå (tog) Kirke Skole Gl. Mørke Mod Ebeltoft Mørke inddelt i zoner Ansøgning - SIDE 5

6 I Mørke findes en del bygninger og facader, som er i meget dårlig stand. De skæmmer hele byen, giver et dårligt indtryk, og er ikke befordrende for tilflytning og udvikling. Hovedvejen er fattig i dens udtryk. Den er meget trafikeret og vejprofilet er bredt og opfordrer derfor til at køre for stærkt. Slidte facader Slidte facader Overgang til hallen Stationsbygningen og stationsområdet Hovedvejen set mod syd Hovedvejen set mod nord Byparken benyttes ikke ret meget, pga. mangel på aktiviteter. Desuden mangler byen et sted til at afholde større sociale og kulturelle udendørs arrangementer. Der findes mange tomme butikslokaler langs med hovedvejen (Randersvej - Ebeltoftvej) de giver et indtryk af en by som er under afvikling. Byparken Vejforløb i Gl. Mørke Tomme butikslokaler SIDE 6 - Ansøgning

7 og til spejder eller fritidsaktiviteter i hallen efter skoletid. Mørke er, som mange andre mindre byer, udbygget med store parcelhusområder i byens udkanter, der samtidig har resulteret i at udviklingen i bymidten omkring stationen og hovedgaden, er gået i stå. En stor del af livet foregår derfor i byens yderområder og ikke i bymidten. Der findes desuden forholdsvis store restrummeligheder i de nye boligområder. Hovedvejens fysiske miljø bærer præg af nedslidte og forsømte facader, tomme butikslokaler og dårlige lejeboliger. Der er en tendens til at boligerne udlejes til personer med midlertidige boligproblemer og lysten til istandsættelse af boligerne er lav, da investeringer ikke umiddelbart kan hentes hjem via huslejen. Bygningernes beliggenhed ud til den trafikerede hovedvej og byrummet der ikke er tilstrækkeligt attraktivt, gør at bygningerne ikke vil komme til at kunne bære en stor boligudgift. Flere af ejendommene er opkøbt af lokale investorer med henblik på omdannelse, men ejendomsværdien er faldet, og krisen har betydet at omdannelsen er gået i stå. De nedslidte facader og skæmmende bygninger langs hovedvejen, søges fornyet og renoveret med tildeling af midler til bygningsforbedring. Infrastruktur Byen har en god tilgængelighed, både hvad angår kollektiv og privat transport, idet den er placeret ved jernbanen, som forbinder byerne Aarhus og Grenaa, og ved hovedvejen Randersvej-Ebeltoftvej. Stationen betjener byen med togafgange mod hhv. Aarhus og Grenaa hver time og vil inden 2017 overgå til letbanedrift. Pendlingstiden til Aarhus med tog er 36 min. og i bil er den ca. 25 min. Hovedvejen belaster byen med støj og tung, gennemkørende trafik mellem Grenaa og Randers og det har længe ikke været attraktivt at investere i ejendommene på denne strækning. Der er på stækningen gennem byen etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af hævede flader og zoner med 60 og 40 km/t. Det er dog stadig utrygt at gå over hovedvejen og færdes langs med den og det vil blive en udfordring at sikre fremkommeligheden på hovedvejen, samtidig med at de bløde trafikanter tilgodeses. Erhverv Erhvervsområderne er for størstedelens vedkommende placeret i byens nordøstlige del, tæt ved jernbanen, som det er typisk for erhvervsområderne i mindre stationsbyer. Som en centerby i den tidligere Rosenholm Kommune fandtes i Mørke fem dagligvarebutikker og to udvalgsvarebutikker (1998), mange mindre erhverv og tre større virksomheder; Jons el, CT Stål og Milliken. I dag er der to dagligvarebutikker, en hårde hvidevare forretning og en genbrugsbutik tilbage. Erhvervsvirksomhederne Jons el og CT stål er stadige driftige virksomheder, mens Milliken er afviklet i december En mindre del af Millikens lokaler er nu udlejet til Whale Døre og Vinduer, samt mindre lokalforsynende håndværkserhverv. I alt er der ca. 170 private arbejdspladser i Mørke (2012) fordelt på ca. 75 virksomheder, hvoraf mange er enkeltmandsvirksomheder. Bygge- og anlægsbranchen er klart den, der beskæftiger flest personer i Mørke, ca. 110 af de 170 arbejdspladser ligger indenfor denne branche. Den store nedlæggelse og udflytning af erhverv betyder, at der findes en del tomme erhvervsbygninger og lokaler i den nordøstlige del af byen. Der er flere nødvendige valg som skal træffes angående erhvervsbygningerne og deres fremtid. For eksempel om de kan omdannes til attraktive lokaler for mindre lokalforsynende erhverv, som tømre- vvs- eller murevirksomheder, eller om de kan omdannes til stationsnære boligområder. Konklusion På grund af de mange tomme butikslokaler og forsømte facader efterlader Mørke et indtryk af en by som er gået i stå. Denne oplevelse er Mørkes ansigt udadtil, da den gennemkørende ikke oplever områderne bag hovedvejen, hvor de nye boligområder, med flotte udsigter og grønne områder findes. Ansøgning - SIDE 7

8 Social karakteristik Befolkning Mørke er med sine indbyggere (2012) Syddjurs Kommunes 6. største by og har i de sidste tolv år oplevet en mindre tilvækst i indbyggertallet. En udvikling, der kan tilskrives den relative nærhed til Aarhus, hvor Mørke udgør et prismæssigt attraktivt sted at bosætte sig for familier, hvor et eller flere medlemmer arbejder i Aarhus. Befolkningssammensætningen består af en jævn fordeling mellem børn, voksne og ældre og derfor er gennemsnitsalderen på 39,9 år. Befolkningen i Mørke har kommunens laveste gennemsnitlige indkomst og ligger ca. 8,5 % under den gennemsnitlige indkomst i kommunen. Erhvervs og beskæftigelsesprocenten er også mindre end kommunens gennemsnit. En stor del af de erhvervsaktive (37 %) pendler til Aarhus Kommune, mens 47 % arbejder i Syddjurs Kommune. Dette er en forholdsvis lav andel set i forhold til resten af kommunen, hvor 52 % af de erhvervsaktive arbejder i kommunen. (Kilde: Bosætningsanalyse, Syddjurs Kommune, april 2011) Offentlig og privat service I Mørke findes flere forskellige former for offentlig service, hvilket afspejler byens status som en lokalforsynende by. Der findes bl.a. en skole med bibliotek, en børnehave, SFO, juniorklub og ungdomsklub, samt plejehjem. Desuden er byen forsynet med en privat dagpleje, en privat vuggestue, en specialskole, to dagligvarebutikker og en genbrugsbutik. Fritidsfaciliteter Der findes mange idrætsgrene under Mørke IF, bl.a. gymnastik, håndbold, fodbold, floorball, folkedans, tennis og løbeklub. Alle benytter den nyligt udvidet hal, som deres samlingssted. Mørke IF fik i år 2010 tildelt kr. fra LAG Djursland og Syddjurs Kommune til forbedringer og tilbygninger til hallen. Et lokale på første sal blev omdannet fra depot til aktivitets- og mødelokale, og der blev opført et nyt depot mellem to eksisterende bygninger. Der findes også flere kulturelle foreninger i Mørke, som for eksempel FDF, strikkeklub, bogklub, kunstforening m.m. De sidstnævnte foreninger har ingen fysiske lokaler, hvor de kan samles og afholde arrangementer. I stedet må de leje sig ind i lokaler i hallen, som dog ikke lever op til foreningernes kulturelle niveau og forventninger om bl.a. lys og akustik. Aktive borgere Borgerne i Mørke er aktive i byens foreninger og støtter op om byens sociale og fysiske miljø. Bl.a. har strikkeklubben udsmykket byparken med store projekter og sjove påfund (se billeder på modstående side). Mange af byens borgere har vist et stort engagement i byens fysiske fremtoning. Der har for eksempel været arrangeret frivillige dage, hvor borgerne har kunnet deltage i oprydning og rengøring af hovedgaden og af byparken. Disse arrangementer er foregået med stor tilslutning og vil også blive arrangeret fremover. Distriktsrådet for Mørke blev dannet i år 2011 og arbejder aktivt for byens udvikling. Distriktsrådet blev dannet med bl.a. det formål at fungere som byens talerør til Syddjurs Kommune, og for at koordinere de mange foreningers initiativer, da byens størrelse betyder, at foreningerne skal deles om befolkningen, især børnene. Byen har også sin egen hjemmeside ( hvor borgerne kan holde sig orienterede om, hvad der sker i byen. SIDE 8 - Ansøgning

9 Målsætninger Arrangement Mød os i Mørke Strikkeklub Floorball Der findes mange forskellige aktive foreninger i Mørke, og mange af borgerne støtter op om frivillige arrangementer for at forbedre deres by. Kunstforening Det er byrådets mål at forbedre det fysiske miljø i den centrale del af Mørke, bl.a. med et mere indbydende stationsområde, forskønnelse af hovedgaden og forbedret tilgængelighed og bedre rammer for ophold og forsamlinger i byens rekreative områder. Det er målet at områdefornyelsen skal inspirere til mere liv i byen og styrke grundlaget for privat investering. Derved håber byrådet at kunne vende den pågående negative udvikling af bymidten, så Mørke kan blive attraktiv og velfungerende for bosætning. Zumba Strikkeklub Strikkeklub FDF Oprydningsdag i Mørke Ansøgning - SIDE 9

10 Problemer og Løsninger Problemstillinger Mørkes identitet hænger uhjælpeligt sammen med det indtryk man får, når man kører gennem byen ad Randersvej-Ebeltoftvej; den lange, lige vejstrækning, den hurtigt kørende og tunge trafik, de tomme butikslokaler, forsømte facader og manglen på torve og opholdssteder langs hovedvejen. Disse problemer har længe været til debat, uden at det har ændret på byens tilstand. Problemstillingerne kan sammenfattes til følgende: Byens hovedvej, som fremstår nedslidt og trist Hovedvejen, som er belastet af mange gennemkørende biler, tung trafik og støj Bygninger, der er dårligt vedligeholdt, eller ligefrem forfaldne Dårlige og farlige overgange på tværs af hovedvejen Dårlige fysiske rammer for kulturen og det sociale liv Manglende stiforbindelser til de rekreative områder Mangel på aktiviteter i de bynære rekreative områder Af mulige løsninger kan nævnes følgende: Øget trafiksikkerhed og fartdæmpning, f.eks. i form af helleanlæg Forskønnelse af hovedvejens vejareal og facader Flere og bedre mødesteder, ude såvel som inde, for kulturelle og sociale arrangementer Byfornyelse i form af etablering af nye torve og pladser Bygningsfornyelse Sammenhængende stiforbindelser og vejovergange Den kommende indsats tager udgangspunkt i et bredt engagement, der sammen med en koordineret indsats for en smukkere og mere sikker by, kan vende udviklingen og sætte en positiv og investeringslysten udvikling i gang, med nye tilflyttere, virksomheder m.v. Indsatsområderne Området der søges støtte til udgør hele byen, men indsatsen koncentreres især omkring hovedvejen og stationsområdet (se kortet på modstående side). Indsatsen under områdefornyelsen vil fokuserer på følgende områder. Bymiljø Hovedvejen: torve, pladser, opholdsarealer, begrønning, forskønnelse Byparken: aktivering, tilgængelighed, synlighed Stationsområdet: forskønnelse, aktivering, opholdsmuligheder Vurdering af behov og muligheder for bygningsfornyelse (ordinære Byfornyelsesmidler) Socialt og Kulturelt Lokaler til kulturelle foreninger og formål Et bredt samarbejde mellem foreninger og institutioner Trafikale foranstaltninger Sikring af bløde trafikanter med overgange på tværs af hovedvejen Investorprospekter Udviklingsperspektiver for udtjente erhvervsejendomme og butikslokaler langs hovedvejenn. Supplerende initiativer Prioritering af byfornyelsesmidler til istandsættelse af facader på bygninger langs hovedvejen. Handleplan for den fremtidige udnyttelse af erhvervsområdet Milliken. Evt. ændring til mindre lokaleforsynende erhverv. Den kommende letbane giver forbedrede lånemuligheder til forbedring og istandsættelse af stationsområdet. Med den kommende Kommuneplan 13 foreslås rammerne for erhvervsområdet ved stationen ændret, for at gøre det muligt at omdanne erhvervsområdet til stationsnært boligområde. Rammerne for bebyggelse langs hovedvejen overvejes ændret, for at kunne bygge højere langs hovedvejen og gøre det mere attraktivt at investere i ejendommene. SIDE 10 - Ansøgning

11 Randersvej Koncentration af dårlige boliger og tomme butikker Omdannelse af Station erhvervsområde Dagligvarebutik Dagligvarebutik Forskønnelse af hovedvejen Byparken Ebeltoftvej Daginstitution Hal Sikker overgang og stiforbindelse Special skole Skole og bibliotek Ældrecenter Kirke Målforhold 1 : Ansøgning - SIDE 11

12 Beskrivelse af indsatsområderne Bymiljø Hovedvejen: torve, pladser, opholdsarealer, for grønning, forskønnelse En måde at bekæmpe trafikkens negative indflydelse på Randersvej-Ebeltoftvej, kunne være at skabe smukke lommeparker eller nye opholdssteder, hvor sidevejene til hovedvejen er blevet blændet af, eller hvor dårlige bygninger rives ned. Problemet med farlige overgange for bløde trafikanter over Randersvej-Ebeltoftvej kunne søges afhjulpet med ny belægning, ny beplantning og nye muligheder for ophold, samt belysning. Eller på en anden måde, som det videre arbejde kunne afdække. Byparken: aktivering, tilgængelighed, synlighed Byparken er ikke synlig i bybilledet og heller ikke i borgernes opfattelse af byen. Derfor bør der fokuseres på forbedret tilgængelighed til og aktivering af parken. Dette kunne for eksempel gøres med nye funktioner, for eksempel motionsredskaber eller torveplads, som kan bruges ved loppemarkeder eller andre større arrangementer. Stationsområdet: forskønnelse, aktivering, opholdsmuligheder I forbindelse med et igangværende projekt; Parker & Rejs, der udarbejdes omkring den nye letbane i samarbejde med Aarhus Kommune, arbejdes der på parkeringsforholdene, tilkørselsforholdende og ensretning af design i forbindelse med stationerne. I Mørke kunne projektet suppleres ved at investere i forskønnelse af stationsområdet, for eksempel ved beplantning og bedre muligheder for ophold og vente-faciliteter. Vurdering af behov og muligheder for bygningsfornyelse (alm. Byfornyelsesmidler) Gennem de senere år er der påbegyndt en oprydning af de dårligste ejendomme i byen og langs hovedvejen. Senest er to beboelsesejendomme ved en tidligere møbelbutik blevet revet ned. Dermed er der blevet åbnet op omkring butikslokalet og arealerne omkring er blevet ryddet op, og det håbes. at lokalerne nu nemmere kan genudlejes. Desuden har en beboelsesejendom på hovedvejen, overfor stationsområdet, fået tildelt midler til renovering af facaden. Det der springer mest i øjnene, når man færdes på hovedvejen, er dog stadig det indtryk af forfald, der kommer til udtryk i mange dårlige boliger og triste facader. Især i området nærmest stationen tager mange tomme butikslokaler og utidssvarende butiksfacader fokus fra de butikker, der endnu er driftige og velfungerende. Vigtigheden af en harmonisk og indbydende bymidte indgår derfor som en væsentlig faktor i denne ansøgning. Socialt og Kulturelt: Lokaler til kulturelle foreninger og formål De indledende arbejder, der er gennemført forud for denne ansøgning, har afdækket et behov for at der skabes fysiske lokaler til afholdelse af kulturelle arrangementer, og som mødested for de lokale foreninger, der ikke indgår i samarbejdet under den lokale idrætsforening. Et bredt samarbejde med foreninger og institutioner Områdefornyelsens indsatser skal søges forankret i lokalsamfundet gennem et bredt samarbejde med foreninger og institutioner. Gennem flere typer af arbejdsgrupper og borgermøder skal borgerne i lokalsamfundet få mulighed for at skabe en ejerskabsfølelse til områdefornyelsens delprojekter. Trafikale foranstaltninger: Sikring af bløde trafikanter med overgange på tværs af hovedvejen Byen adskilles af den stærkt trafikerede hovedvej Randersvej-Ebeltoftvej og dette er især problematisk ved overgangen mellem skolen og hallen. Selvom der er lavet hævede flader og hastighedsdæmpning, er det stadig problematisk og usikkert at krydse hovedvejen. En engageret halbestyrelse har arrangeret afhentning af de mindste børn, så de bliver ledsaget af større børn når de skal i hallen efter skoletid. Det er fortsat et ønske at der fokuseres på at skabe bedre trafiksikkerhed mellem skolen og hallen og sikre overgange over hovedvejen. Investorprospekter: Udviklingsperspektiver for udtjente erhvervsejendomme og butikslokaler langs hovedvejen Investorprospekter skal afdække mulighederne og give et konkret bud på omdannelse af erhvervsområdet ved stationen og erhvervsområdet Milliken til for eksempel boligområder eller områder til mindre lokalforsynende erhverv. Der ønskes ligeledes et forslag til, hvordan tomme butikslokaler og dårlige bygninger på hovedvejen kan omdannes til attraktive boliger, butikker eller aktive byrum. Det er tanken at prospekterne kan danne grundlag for beslutning om byfornyelse i form af tilskud til bygningsforbedring og friarealforbedring. SIDE 12 - Ansøgning

13 Erhvervsområdet Milliken. Mulighed for fortætning af erhvervsområdet eller for omdannelse til rekreativt område Erhvervsområde bag stationen (som skimtes bagerst til højre i billedet). Mulighed for omdannelse til stationsnære boliger XXX Blind vej ud til Ebeltoftvej. Mulighed for fortætning af erhvervsområdet eller for omdannelse til rekreativtområde. Tom møbelforretning på Randersvej, hvor to beboelsesejendomme er fjernet med indsatspuljemidler. Ansøgning - SIDE 13

14 Organisering Økonomi Organisationen bag gennemførelsen af områdefornyelsen og i første omgang af områdefornyelsesprogrammet, tænkes at foregå i et forpligtende samarbejde mellem et sekretariat og en eller flere arbejdsgrupper, med Syddjurs Byråd som den øverste og bevilgende myndighed. Distriktsrådet har været inddraget i udarbejdelsen af nærværende ansøgning, idet problemer og mulige løsninger er udpeget i en dialog med lokale ildsjæle, der er forankret i distriktsrådet. Distriktsrådet vil også deltage aktivt i programfasen og i selve områdefornyelsesprojektet. Arbejdsgrupperne dannes af repræsentanter bestående af lokale ildsjæle, foreninger og organisationer, og skal sikre den kontinuitet og handlekraft, som er nødvendig for projektets gennemførelse. Arbejdsgrupperne refererer til sekretariatet, der står for den daglige ledelse af projektet. Sekretariatet forankres i Syddjurs Kommunes Udviklings afdeling. Områdets specifikke interesser forventes således varetaget af de foreninger, organisationer og enkeltpersoner som repræsenteres i arbejdsgrupperne. Det er vigtigt at organisationsformen bliver så enkel som mulig og kan fungere gennem alle projektfaser, fra programfasen, over projektudarbejdelse til implementering og afslutning. Organisationen skal sikre at projektet forankres til de øverste beslutningsniveauer i kommunen, samtidig med at områdets ildsjæle og interessenter får et væsentligt ejerskab til projekterne. Behovet for investeringer i bymidten er reelt langt større end de ansøgte 4.5 mio. kr. til områdefornyelsen. Bl.a. er der et meget stort behov for renovering af bygningsmassen, for nye trafikale foranstaltninger og for sociale og kulturelle mødesteder, f.eks. anlæg af lokaler til kulturelle formål. Syddjurs Kommune ønsker at prioritere områdefornyelsen og Byrådet har i budget for 2013 og overslagsårene afsat byfornyelsesmidler til Mørke på 1 mio. kr. i 2014 og 1 Budget OMRÅDEFORNYELSE mio. kr. i Desuden prioriteres Mørke ved tildeling af de ordinære byfornyelsesmidler, ligesom det er hensigten at inddrage den Lokale Aktions Gruppe (LAG), og her ansøge om bevilling af supplerende landdistriktsmidler. Budgettet for områdefornyelsen er samlet på 4.5 mio. kr., hvoraf der søges om 1.5 mio. kr. staten (se nedenstående skema). Dertil kommer at Syddjurs kommune vil afsætte en pulje på omkring 2 mio. til bygningsforbedringer og støtte til realisering af investorprospekter. Aktivitet Kommunen Staten Borgerinddragelse, program og gennemførelse Bymiljø: Hovedgaden, byparken og stationsområdet Socialt og Kulturelt: Lokaler Trafikale foranstaltninger: Trafikale forbedringer og stiforbindelser Investorprospekt: Udviklingsperspektiver for erhvervsejendomme Budget Samlet budget SIDE 14 - Ansøgning

15 Afslutning Kontakt Godkendelse En stor og koordineret, men nødvendig, indsats i en forholdsvis lille by som Mørke er en tung opgave for Syddjurs Kommune at løfte. Det er byrådets opfattelse, at et tilsagn vil være netop det skub fremad, som de mange involverede i opgaven har behov for i det videre arbejde med at løfte visionerne frem mod en realisering. Postadresse: Syddjurs Kommune, Plan & Udvikling Hovedgaden Rønde Besøgs adresse: Team Udvikling er lokaliseret i administrationsbygningen i Ebeltoft, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft Projekt ansvarlig: Tina Degn Rasmussen afdelingschef for Plan & Byg, Kultur & Udvikling Syddjurs Kommune Kontakt personer: Alette L. Skov Hansen Mail: Tlf.: Syddjurs Kommune Juliane Vestergaard Mail: Tlf.: Søren Gaarde Rådgivning Syddjurs Kommune den Kirstine Bille Borgmester Nich Bendtsen Kommunaldirektør Ansøgning - SIDE 15

16

Ansøgning om reservation af midler til OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Januar 2013

Ansøgning om reservation af midler til OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Januar 2013 Ansøgning om reservation af midler til OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Januar 2013 Indhold Indledning 3 Mørke 4 Fysisk karakteristik 4 Beliggenhed 4 Byens zoner 4 Infrastruktur 6 Erhverv 6 Social karakteristik

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven Vækst (pct.) i befolkningstallet (2007 2012) Udvikling i skattepligtig indkomst Byfornyelsesloven På Finansloven

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

LYS I MØRKE FORSLAG. BYFORNYELSESPROGRAM OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Februar 2014

LYS I MØRKE FORSLAG. BYFORNYELSESPROGRAM OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Februar 2014 LYS I MØRKE FORSLAG BYFORNYELSESPROGRAM OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Februar 2014 Indhold Forord 3 Beskrivelse af Mørke 4 Problemer 10 Ressourcer og Potentialer 11 Forpligtende samarbejder / borgerinddragelse

Læs mere

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune BYFORNYELSE I HERNING 2017-2028 - strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune Byfornyelse i Herning 2017-2028 er udarbejdet i foråret 2016 af Herning Kommune, By, Erhverv og Kultur. 3 Indhold

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Byfornyelse/Byforskønnelse i Ryomgård

Byfornyelse/Byforskønnelse i Ryomgård Byfornyelse/Byforskønnelse i Ryomgård Oplæg til opstart af en områdefornyelsessag i henhold til lov om byfornyelse og udvikling af byer Ryomgård Distriktsråd og Erhvervsforening Side 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Områdefornyelse i Varde midtby

Områdefornyelse i Varde midtby Områdefornyelse i Varde midtby Dagsorden: 19.00 Velkomst ved Connie Høj, næstformand i Udvalget for Plan og Teknik 19.10 Områdefornyelse rammer og muligheder oplæg ved Tove Wolff,Varde Kommune og Mogens

Læs mere

Ansøgning om reservation af støtte til områdefornyelse

Ansøgning om reservation af støtte til områdefornyelse Ansøgning om reservation af støtte til områdefornyelse Kategori By Nedslidte byområder i mindre byer Øster Tørslev, Randers Kommune Randers Kommune, Januar 2011 Indhold Indledning... Områdefornyelsens

Læs mere

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 03 RØNDE. Juli 2012

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 03 RØNDE. Juli 2012 UDKAST 05 12 07 09 10 06 02 03 11 08 04 01 PROJEKTKATALOG LANDSBYER Juli 2012 PLANDISTRIKT 03 RØNDE INDHOLD D Baggrund & Formål 3 Projekter i kataloget 3 LANDSBYER Følle 4 Skrejrup 8 SAMMENFATNING FOR

Læs mere

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

Nyt boligområde som del af omdannelse og forskønnelse af området omkring Stationen i Mørke.

Nyt boligområde som del af omdannelse og forskønnelse af området omkring Stationen i Mørke. Syddjurs Kommune Mørke den 9. september 2013 Plan, Udvikling og Kultur Hovedgaden 77 8410 Rønde Mrk. Kommuneplan 2013 Nyt boligområde som del af omdannelse og forskønnelse af området omkring Stationen

Læs mere

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Byfornyelse i Bramming bymidte Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Dagsorden Velkomst og introduktion til byfornyelsesindsatsen v/ formand for Plan & Miljøudvalget John Snedker Områdefornyelsens sammenhæng

Læs mere

Det grønne bånd - letbanebyerne

Det grønne bånd - letbanebyerne Det grønne bånd - letbanebyerne Grundlag for arbejdet vedrørende Bosætning i Kommuneplan 2013 SIDE 2 Det grønne bånd - letbanebyerne Syddjurs kommunes vækst- og landområder Det overordnede princip for

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene

Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene Notat 13. december 2015 Sags id: 15/26271 Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene 2017-2019 Rammer for anvendelsen Byrådet har i Budgetaftale 2016-2019 afsat midler

Læs mere

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 05 RYOMGÅRD, PINDSTRUP. Juli 2012

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 05 RYOMGÅRD, PINDSTRUP. Juli 2012 UDKAST 05 12 07 09 10 06 02 03 11 08 04 01 PROJEKTKATALOG LANDSBYER Juli 2012 PLANDISTRIKT 05 RYOMGÅRD, PINDSTRUP INDHOLD Baggrund & Formål 3 Projekter i kataloget 3 LANDSBYER Attrup 4 Marie Magdalene

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Det grønne bånd - letbanebyerne. Grundlag for arbejdet vedrørende Bosætning i Kommuneplan 2013. Debatmøde tirsdag d. 12. marts kl. 17.

Det grønne bånd - letbanebyerne. Grundlag for arbejdet vedrørende Bosætning i Kommuneplan 2013. Debatmøde tirsdag d. 12. marts kl. 17. Det grønne bånd - letbanebyerne Grundlag for arbejdet vedrørende Bosætning i Kommuneplan 2013 Debatmøde tirsdag d. 12. marts kl. 17.00 SIDE 2 Det grønne bånd - letbanebyerne Syddjurs kommunes vækst- og

Læs mere

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG Ildsjæleuniversitetet Ringkøbing-Skjern 06.12.2011 BNBYFORNYELSE PLANLÆGNING BYUDVIKLING STRATEGI Kursus under Ildsjæleuniversitetet 6. december

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Områdefornyelse i Bjergby 2016

Områdefornyelse i Bjergby 2016 Områdefornyelse i Bjergby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af udviklingsplanen for Bjergby kl 19.00 Information om områdefornyelse

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Notat om Pulje til landsbyfornyelse

Notat om Pulje til landsbyfornyelse Notat om Pulje til landsbyfornyelse 1. Puljer 1.1 Pulje til landsbyfornyelse (landsbypuljen) Pulje til anvendelse i byer under 3000 indbyggere eller i landområderne. Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme

Læs mere

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side Bredsten Balle Udvikling i fællesskab registrering af Bredsten Balle side Bredsten kirke Bredsten Balle registrering af side Bredsten Balle - INFO Indbyggertal 2008 Hjemmeside Bredsten og Balle 1622 pers

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HVORFOR EN HELHEDSPLAN? FORMÅLET MED EN HELHEDSPLAN Virum er en attraktiv grøn bydel bygget op omkring stationen og Virum Torv efter en byplan fra 1930 erne.

Læs mere

Områdefornyelse i Sundby 2016

Områdefornyelse i Sundby 2016 Områdefornyelse i Sundby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af Udviklingsplanen for Sundby, status fra arbejdsgruppe og Fremtidens

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling 19. sep. 2015 SPØTTRUP OMRÅDET Bomiva har almennyttige boliger i flere af byerne i Spøttrup området. I Rødding, Krejbjerg og Balling

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Byfornyelse i mindre byer

Byfornyelse i mindre byer - 1 Byfornyelse i mindre byer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog op til sommerferien regler om en styrket byfornyelsesindsats i kommuner udenfor vækstområderne. Både for

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag STRUER KOMMUNE august 2014 Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag Oversigt ansøgninger og forslag Ejendom Type Kategori Overslag udgift Indkomne ansøgninger Højrisvej 4 Asp Agergårdvej 1 Vejrum Hyldagervej

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR OG 21 MARTS. BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM TRAFIKALE FORHOLD VISION

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Byfornyelsesbeslutning

Byfornyelsesbeslutning Byfornyelsesbeslutning Friarealforbedring i karré 169 Slotsgade / Thorsgade / Ved Volden / Østervold Ved Volden Østervold Thorsgade Slotsgade Juni 2011 Baggrunden for projektet I forbindelse med tilsagn

Læs mere

Områdefornyelse i Københavns Kommune

Områdefornyelse i Københavns Kommune Områdefornyelse i Københavns Kommune Målsætningerne for Politik for Udsatte Byområder er, at: De udsatte byområder skal løftes til københavnerniveau Der skal være uddannelse og beskæftigelse til alle De

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Velkommen til borgerworkshop om områdefornyelsen i Hirtshals. Hirtshals Idrætscenter, 9. april 2016

Velkommen til borgerworkshop om områdefornyelsen i Hirtshals. Hirtshals Idrætscenter, 9. april 2016 Velkommen til borgerworkshop om områdefornyelsen i Hirtshals Hirtshals Idrætscenter, 9. april 2016 Program for borgerworkshop den 9. april 11.00 Velkomst v. Jørgen Christensen, medlem af Byrådet 11.05

Læs mere

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer 12. Nordenskov 12.01 Nordenskov By 12.10 Åbent land Nordenskov Rammer 12.01 Nordenskov By Status Nordenskov er en lokalby med udviklingspotentiale inden for bosætning. Byen er placeret ca. 13 km øst/nordøst

Læs mere

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - BORGERNES PRIORITERING PÅ BORGERMØDET D. 18 FEBRUAR 2013 BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE: STATIONSOMRÅDET

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 08 TIRSTRUP, BALLE. Juli 2012

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 08 TIRSTRUP, BALLE. Juli 2012 UDKAST 05 12 07 09 10 06 02 03 11 08 04 01 PROJEKTKATALOG LANDSBYER Juli 2012 PLANDISTRIKT 08 TIRSTRUP, BALLE INDHOLD Baggrund & Formål 3 Projekter i kataloget 3 LANDSBYER Drammelstrup 4 Rosmus 8 Gravlev

Læs mere

Budgetønsker Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser

Budgetønsker Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser Dato 10-06-2016 Dok.nr. 86751/16 Sagsnr. 16/813 Ref. Finl Budgetønsker 2017-2020 Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser sfortegnelse Vejers Strand Strandbyen i klitterne...2 Pulje til udvikling

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

GENBYG HOVEDGADEN I MØRKE FORSØG MED CIRKULÆR ØKONOMI SOM EN METODE FOR GENOPLIVNING AF HOVEDGADERNE I BY- OG OMRÅDEFORNYELSENS MINDRE BYER

GENBYG HOVEDGADEN I MØRKE FORSØG MED CIRKULÆR ØKONOMI SOM EN METODE FOR GENOPLIVNING AF HOVEDGADERNE I BY- OG OMRÅDEFORNYELSENS MINDRE BYER GENBYG HOVEDGADEN I MØRKE FORSØG MED CIRKULÆR ØKONOMI SOM EN METODE FOR GENOPLIVNING AF HOVEDGADERNE I BY- OG OMRÅDEFORNYELSENS MINDRE BYER Ansøgning om støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 Punkt 12. Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 2015-061874 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer 2012/1 LSF 57 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: 2012-1892 Fremsat den 8. november 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER Kommuneplan 2017 INDLEDNING Hvor kan der bygges boliger, hvor kan virksomhederne placeres, og hvor er det oplagt at give mulighed for butikker? Det skal en kommuneplan give et

Læs mere

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby 1. Baggrund Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4 mio. kr. til fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte. På baggrund af denne bevilling

Læs mere

Bymiljø og detailhandel

Bymiljø og detailhandel Bymiljø og detailhandel Detailhandelen er afgørende for den måde bymiljøet fungerer på. Vore byer trues af konkurrencen fra regionens store handelscentre. Konkurrencen har Byrådet ingen indflydelse på,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder

Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder (Indsatspuljen) 2010 Indhold 1. Formålet med puljen...3 2. Hvem kan søge puljen...3

Læs mere

Udtalelse. Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Til Aarhus Byråd via Magistraten Side 1 af 5 Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere 1. Konklusion Teknik og Miljø bakker op om forslaget Aarhus redder liv med hjertestartere, som

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt med mail til: vfm@vfm.dk. Udkast

Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt med mail til: vfm@vfm.dk. Udkast Regionshuset Viborg Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Indhold Intro side 2 Vision side 4 Området i dag side 6 Hovedidé side 8 Trafik side 14 Den videre proces side 15 Helhedsplanen er udarbejdet af

Læs mere