Ansøgning om reservation af midler til OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Januar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om reservation af midler til OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Januar 2013"

Transkript

1 Ansøgning om reservation af midler til OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Januar 2013

2 Indhold Indledning 3 Mørke 4 Fysisk karakteristik 4 Beliggenhed 4 Byens zoner 4 Infrastruktur 6 Erhverv 6 Social karakteristik 8 Befolkning 8 Offentlig og privat service 8 Fritidsfaciliteter 8 Aktive borgere 8 Målsætninger 9 Problemer og Løsninger 10 Problemstillinger 10 Indsatsområderne 10 Bymiljø 10 Socialt og Kulturelt 10 Trafikale foranstaltninger 10 Investorprospekter 10 Beskrivelse af indsatsområderne 12 Bymiljø 12 Socialt og Kulturelt: 12 Trafikale foranstaltninger: 12 Investorprospekter: 12 Organisering 14 Økonomi 14 Afslutning 15 Kontakt 15 Godkendelse 15 Udarbejdet af: Søren Garde rådgivning for Syddjurs Kommune Søren Garde Rådgivning Møllevangen 133, 8450 Hammel Tlf Juridisk og administrativ rådgivning om sundhedsfarlige og forfaldne huse, skimmelsvamp, affald og rod. SIDE 2 - Ansøgning

3 Indledning Mørke er en vigtig by for Syddjurs Kommunes fremtidige vækst og udvikling, ligesom den er vigtig for et større opland. Mørke var i tidligere Rosenholm Kommune udpeget som centerby, sammen med Hornslet. Med Kommuneplan 2009 for den samlede Syddjurs Kommune fik Mørke status som lokalby og i den kommende Kommuneplan 2013 vil Mørke indgå som en del af det vækstområde der kaldes Det grønne bånd - Letbanebyerne. På trods af sit vækstpotentiale og sin attraktive placering, fremstår den centrale del af byen, omkring hovedvejen og stationen, nedslidt og med tendens til relativt store boligsociale problemer. Derfor søger Syddjurs Kommune hermed Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne om reservation af udgiftsramme for 2013 med henblik på at igangsætte en helhedsorienteret, kulturel og social områdefornyelse af Mørke bymidte. Områdefornyelsen vil omfatte hele Mørke by og arbejde under temaet nedslidte byområder i mindre byer, hvor der er et væsentligt behov for bymæssig udvikling. Indsatsen koncentreres i den centrale del af byen omkring hovedgaden (Randersvej-Ebeltoftvej) og stationen, da denne del af byen fremstår nedslidt. Det er byrådets mål at styrke byen og dens position som vækst- og udviklingsby ved at forbedre bymiljøet. Udviklingen skal vendes, så Mørke kan øge sin værdi som en attraktiv og velfungerende bosætningsby, øge investeringslysten, tiltrække nye tilflyttere og fastholde sine nuværende indbyggere og erhvervsvirksomheder. Byrådet i Syddjurs Kommune ønsker at træffe en beslutning om områdefornyelse og søger derfor Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne om reservation af støtte til områdefornyelse af Mørke, i et forsøg på at undgå den begyndende forslumning af bybebyggelsen langs hovedgaden og stationsområdet og forskønne bymiljøet med nye opholdsarealer, pladser og torve, samt forbedre rammerne for sociale og kulturelle aktiviteter. I tillæg til dette ønsker byrådet at afsætte midler til bygningsforbedring til renovering af dårlige boliger, samt forbedring af friarealer i Mørke. Byrådet ønsker at fortsætte med områdefornyelsen og udbrede erfaringerne fra den igangværende områdefornyelse af Kolind til kommunens øvrige trængte bysamfund. Mørke er her udpeget som det næste indsatsområde i Syddjurs Kommune. Der er således i budget 2013 afsat 2 mio. kr. i overslagsårene til en byfornyelsesindsats i Mørke. Mørke har desuden allerede været et emne i forbindelse med indsatspuljen, hvor flere tomme boliger er blevet revet ned, ligesom der er givet tilsagn om støtte til bygningsforbedring af en centralt beliggende ejendom. Ansøgning - SIDE 3

4 Mørke Principmodel der viser de tre vækst- og udviklingsområder i Syddjurs Kommune Mørke indgår i Det gørnne bånd - Letbanebyerne sammen med Hornslet, Ryomgård og Kolind. SIDE 4 - Ansøgning

5 Mørke Fysisk karakteristik Beliggenhed Mørke ligger i den vestlige del af Syddjurs Kommune, centralt placeret mellem de tre større byer i regionen; Aarhus, Randers og Grenaa (se kort på modstående side). Mørke vil i den kommende Kommuneplan 2013 indgå som en del af Det grønne bånd Letbanebyerne, da den med stationen er koblet på jernbanenettet mellem Aarhus og Grenaa, og i fremtiden forbindes med letbanen. Nærheden til Aarhus gør Mørke attraktiv for tilflyttere, men risikoen for at de fravælger Mørke pga. den tomme og nedslidte bymidte, der efterlader et indtryk af en by i nedgang og stagnation, er høj. Mørke er beliggende i det højtliggende morænelandskab, Mørke moræneplateau, på kanten af Rosenholm Ådal, hvor også Mørke Mose er beliggende, og et stykke nord for byen findes Hvilsager skov. Alle områder med store rekreative muligheder. Landskabet omkring byen er præget af intensivt landbrug. Byens zoner Mørke består af to sammenvoksede bydele. Den oprindelige gamle landsby, Gl. Mørke, ligger mod syd og fremstår stadig med sin oprindelige landsbyidyl og snoede gadeforløb. Den nyere del af byen ligger mod nord, og er opstået omkring stationen og hovedvejen, Randersvej- Ebeltoftvej (se kort på denne side). Stationsområdet og hovedvejen udgør centrale elementer i denne ansøgning. Byen er fysisk opdelt og adskilt af hovedvejen Randersvej-Ebeltoftvej. Boligområderne er fortrinsvist placeret syd for banen og er langt overvejende beliggende vest for hovedvejen, hvor skolen også ligger, mens de ældre erhvervsområder, samt idrætsanlægget med hal og FDF, er beliggende øst for hovedvejen. Dette forhold er især problematisk for skolebørnene, når de skal til og fra skole, Mod Randers Mod Aarhus (tog) Bolig og Handel Park Station Bolig Erhverv Hal Mod Grenå (tog) Kirke Skole Gl. Mørke Mod Ebeltoft Mørke inddelt i zoner Ansøgning - SIDE 5

6 I Mørke findes en del bygninger og facader, som er i meget dårlig stand. De skæmmer hele byen, giver et dårligt indtryk, og er ikke befordrende for tilflytning og udvikling. Hovedvejen er fattig i dens udtryk. Den er meget trafikeret og vejprofilet er bredt og opfordrer derfor til at køre for stærkt. Slidte facader Slidte facader Overgang til hallen Stationsbygningen og stationsområdet Hovedvejen set mod syd Hovedvejen set mod nord Byparken benyttes ikke ret meget, pga. mangel på aktiviteter. Desuden mangler byen et sted til at afholde større sociale og kulturelle udendørs arrangementer. Der findes mange tomme butikslokaler langs med hovedvejen (Randersvej - Ebeltoftvej) de giver et indtryk af en by som er under afvikling. Byparken Vejforløb i Gl. Mørke Tomme butikslokaler SIDE 6 - Ansøgning

7 og til spejder eller fritidsaktiviteter i hallen efter skoletid. Mørke er, som mange andre mindre byer, udbygget med store parcelhusområder i byens udkanter, der samtidig har resulteret i at udviklingen i bymidten omkring stationen og hovedgaden, er gået i stå. En stor del af livet foregår derfor i byens yderområder og ikke i bymidten. Der findes desuden forholdsvis store restrummeligheder i de nye boligområder. Hovedvejens fysiske miljø bærer præg af nedslidte og forsømte facader, tomme butikslokaler og dårlige lejeboliger. Der er en tendens til at boligerne udlejes til personer med midlertidige boligproblemer og lysten til istandsættelse af boligerne er lav, da investeringer ikke umiddelbart kan hentes hjem via huslejen. Bygningernes beliggenhed ud til den trafikerede hovedvej og byrummet der ikke er tilstrækkeligt attraktivt, gør at bygningerne ikke vil komme til at kunne bære en stor boligudgift. Flere af ejendommene er opkøbt af lokale investorer med henblik på omdannelse, men ejendomsværdien er faldet, og krisen har betydet at omdannelsen er gået i stå. De nedslidte facader og skæmmende bygninger langs hovedvejen, søges fornyet og renoveret med tildeling af midler til bygningsforbedring. Infrastruktur Byen har en god tilgængelighed, både hvad angår kollektiv og privat transport, idet den er placeret ved jernbanen, som forbinder byerne Aarhus og Grenaa, og ved hovedvejen Randersvej-Ebeltoftvej. Stationen betjener byen med togafgange mod hhv. Aarhus og Grenaa hver time og vil inden 2017 overgå til letbanedrift. Pendlingstiden til Aarhus med tog er 36 min. og i bil er den ca. 25 min. Hovedvejen belaster byen med støj og tung, gennemkørende trafik mellem Grenaa og Randers og det har længe ikke været attraktivt at investere i ejendommene på denne strækning. Der er på stækningen gennem byen etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af hævede flader og zoner med 60 og 40 km/t. Det er dog stadig utrygt at gå over hovedvejen og færdes langs med den og det vil blive en udfordring at sikre fremkommeligheden på hovedvejen, samtidig med at de bløde trafikanter tilgodeses. Erhverv Erhvervsområderne er for størstedelens vedkommende placeret i byens nordøstlige del, tæt ved jernbanen, som det er typisk for erhvervsområderne i mindre stationsbyer. Som en centerby i den tidligere Rosenholm Kommune fandtes i Mørke fem dagligvarebutikker og to udvalgsvarebutikker (1998), mange mindre erhverv og tre større virksomheder; Jons el, CT Stål og Milliken. I dag er der to dagligvarebutikker, en hårde hvidevare forretning og en genbrugsbutik tilbage. Erhvervsvirksomhederne Jons el og CT stål er stadige driftige virksomheder, mens Milliken er afviklet i december En mindre del af Millikens lokaler er nu udlejet til Whale Døre og Vinduer, samt mindre lokalforsynende håndværkserhverv. I alt er der ca. 170 private arbejdspladser i Mørke (2012) fordelt på ca. 75 virksomheder, hvoraf mange er enkeltmandsvirksomheder. Bygge- og anlægsbranchen er klart den, der beskæftiger flest personer i Mørke, ca. 110 af de 170 arbejdspladser ligger indenfor denne branche. Den store nedlæggelse og udflytning af erhverv betyder, at der findes en del tomme erhvervsbygninger og lokaler i den nordøstlige del af byen. Der er flere nødvendige valg som skal træffes angående erhvervsbygningerne og deres fremtid. For eksempel om de kan omdannes til attraktive lokaler for mindre lokalforsynende erhverv, som tømre- vvs- eller murevirksomheder, eller om de kan omdannes til stationsnære boligområder. Konklusion På grund af de mange tomme butikslokaler og forsømte facader efterlader Mørke et indtryk af en by som er gået i stå. Denne oplevelse er Mørkes ansigt udadtil, da den gennemkørende ikke oplever områderne bag hovedvejen, hvor de nye boligområder, med flotte udsigter og grønne områder findes. Ansøgning - SIDE 7

8 Social karakteristik Befolkning Mørke er med sine indbyggere (2012) Syddjurs Kommunes 6. største by og har i de sidste tolv år oplevet en mindre tilvækst i indbyggertallet. En udvikling, der kan tilskrives den relative nærhed til Aarhus, hvor Mørke udgør et prismæssigt attraktivt sted at bosætte sig for familier, hvor et eller flere medlemmer arbejder i Aarhus. Befolkningssammensætningen består af en jævn fordeling mellem børn, voksne og ældre og derfor er gennemsnitsalderen på 39,9 år. Befolkningen i Mørke har kommunens laveste gennemsnitlige indkomst og ligger ca. 8,5 % under den gennemsnitlige indkomst i kommunen. Erhvervs og beskæftigelsesprocenten er også mindre end kommunens gennemsnit. En stor del af de erhvervsaktive (37 %) pendler til Aarhus Kommune, mens 47 % arbejder i Syddjurs Kommune. Dette er en forholdsvis lav andel set i forhold til resten af kommunen, hvor 52 % af de erhvervsaktive arbejder i kommunen. (Kilde: Bosætningsanalyse, Syddjurs Kommune, april 2011) Offentlig og privat service I Mørke findes flere forskellige former for offentlig service, hvilket afspejler byens status som en lokalforsynende by. Der findes bl.a. en skole med bibliotek, en børnehave, SFO, juniorklub og ungdomsklub, samt plejehjem. Desuden er byen forsynet med en privat dagpleje, en privat vuggestue, en specialskole, to dagligvarebutikker og en genbrugsbutik. Fritidsfaciliteter Der findes mange idrætsgrene under Mørke IF, bl.a. gymnastik, håndbold, fodbold, floorball, folkedans, tennis og løbeklub. Alle benytter den nyligt udvidet hal, som deres samlingssted. Mørke IF fik i år 2010 tildelt kr. fra LAG Djursland og Syddjurs Kommune til forbedringer og tilbygninger til hallen. Et lokale på første sal blev omdannet fra depot til aktivitets- og mødelokale, og der blev opført et nyt depot mellem to eksisterende bygninger. Der findes også flere kulturelle foreninger i Mørke, som for eksempel FDF, strikkeklub, bogklub, kunstforening m.m. De sidstnævnte foreninger har ingen fysiske lokaler, hvor de kan samles og afholde arrangementer. I stedet må de leje sig ind i lokaler i hallen, som dog ikke lever op til foreningernes kulturelle niveau og forventninger om bl.a. lys og akustik. Aktive borgere Borgerne i Mørke er aktive i byens foreninger og støtter op om byens sociale og fysiske miljø. Bl.a. har strikkeklubben udsmykket byparken med store projekter og sjove påfund (se billeder på modstående side). Mange af byens borgere har vist et stort engagement i byens fysiske fremtoning. Der har for eksempel været arrangeret frivillige dage, hvor borgerne har kunnet deltage i oprydning og rengøring af hovedgaden og af byparken. Disse arrangementer er foregået med stor tilslutning og vil også blive arrangeret fremover. Distriktsrådet for Mørke blev dannet i år 2011 og arbejder aktivt for byens udvikling. Distriktsrådet blev dannet med bl.a. det formål at fungere som byens talerør til Syddjurs Kommune, og for at koordinere de mange foreningers initiativer, da byens størrelse betyder, at foreningerne skal deles om befolkningen, især børnene. Byen har også sin egen hjemmeside (www.mørke.dk), hvor borgerne kan holde sig orienterede om, hvad der sker i byen. SIDE 8 - Ansøgning

9 Målsætninger Arrangement Mød os i Mørke Strikkeklub Floorball Der findes mange forskellige aktive foreninger i Mørke, og mange af borgerne støtter op om frivillige arrangementer for at forbedre deres by. Kunstforening Det er byrådets mål at forbedre det fysiske miljø i den centrale del af Mørke, bl.a. med et mere indbydende stationsområde, forskønnelse af hovedgaden og forbedret tilgængelighed og bedre rammer for ophold og forsamlinger i byens rekreative områder. Det er målet at områdefornyelsen skal inspirere til mere liv i byen og styrke grundlaget for privat investering. Derved håber byrådet at kunne vende den pågående negative udvikling af bymidten, så Mørke kan blive attraktiv og velfungerende for bosætning. Zumba Strikkeklub Strikkeklub FDF Oprydningsdag i Mørke Ansøgning - SIDE 9

10 Problemer og Løsninger Problemstillinger Mørkes identitet hænger uhjælpeligt sammen med det indtryk man får, når man kører gennem byen ad Randersvej-Ebeltoftvej; den lange, lige vejstrækning, den hurtigt kørende og tunge trafik, de tomme butikslokaler, forsømte facader og manglen på torve og opholdssteder langs hovedvejen. Disse problemer har længe været til debat, uden at det har ændret på byens tilstand. Problemstillingerne kan sammenfattes til følgende: Byens hovedvej, som fremstår nedslidt og trist Hovedvejen, som er belastet af mange gennemkørende biler, tung trafik og støj Bygninger, der er dårligt vedligeholdt, eller ligefrem forfaldne Dårlige og farlige overgange på tværs af hovedvejen Dårlige fysiske rammer for kulturen og det sociale liv Manglende stiforbindelser til de rekreative områder Mangel på aktiviteter i de bynære rekreative områder Af mulige løsninger kan nævnes følgende: Øget trafiksikkerhed og fartdæmpning, f.eks. i form af helleanlæg Forskønnelse af hovedvejens vejareal og facader Flere og bedre mødesteder, ude såvel som inde, for kulturelle og sociale arrangementer Byfornyelse i form af etablering af nye torve og pladser Bygningsfornyelse Sammenhængende stiforbindelser og vejovergange Den kommende indsats tager udgangspunkt i et bredt engagement, der sammen med en koordineret indsats for en smukkere og mere sikker by, kan vende udviklingen og sætte en positiv og investeringslysten udvikling i gang, med nye tilflyttere, virksomheder m.v. Indsatsområderne Området der søges støtte til udgør hele byen, men indsatsen koncentreres især omkring hovedvejen og stationsområdet (se kortet på modstående side). Indsatsen under områdefornyelsen vil fokuserer på følgende områder. Bymiljø Hovedvejen: torve, pladser, opholdsarealer, begrønning, forskønnelse Byparken: aktivering, tilgængelighed, synlighed Stationsområdet: forskønnelse, aktivering, opholdsmuligheder Vurdering af behov og muligheder for bygningsfornyelse (ordinære Byfornyelsesmidler) Socialt og Kulturelt Lokaler til kulturelle foreninger og formål Et bredt samarbejde mellem foreninger og institutioner Trafikale foranstaltninger Sikring af bløde trafikanter med overgange på tværs af hovedvejen Investorprospekter Udviklingsperspektiver for udtjente erhvervsejendomme og butikslokaler langs hovedvejenn. Supplerende initiativer Prioritering af byfornyelsesmidler til istandsættelse af facader på bygninger langs hovedvejen. Handleplan for den fremtidige udnyttelse af erhvervsområdet Milliken. Evt. ændring til mindre lokaleforsynende erhverv. Den kommende letbane giver forbedrede lånemuligheder til forbedring og istandsættelse af stationsområdet. Med den kommende Kommuneplan 13 foreslås rammerne for erhvervsområdet ved stationen ændret, for at gøre det muligt at omdanne erhvervsområdet til stationsnært boligområde. Rammerne for bebyggelse langs hovedvejen overvejes ændret, for at kunne bygge højere langs hovedvejen og gøre det mere attraktivt at investere i ejendommene. SIDE 10 - Ansøgning

11 Randersvej Koncentration af dårlige boliger og tomme butikker Omdannelse af Station erhvervsområde Dagligvarebutik Dagligvarebutik Forskønnelse af hovedvejen Byparken Ebeltoftvej Daginstitution Hal Sikker overgang og stiforbindelse Special skole Skole og bibliotek Ældrecenter Kirke Målforhold 1 : Ansøgning - SIDE 11

12 Beskrivelse af indsatsområderne Bymiljø Hovedvejen: torve, pladser, opholdsarealer, for grønning, forskønnelse En måde at bekæmpe trafikkens negative indflydelse på Randersvej-Ebeltoftvej, kunne være at skabe smukke lommeparker eller nye opholdssteder, hvor sidevejene til hovedvejen er blevet blændet af, eller hvor dårlige bygninger rives ned. Problemet med farlige overgange for bløde trafikanter over Randersvej-Ebeltoftvej kunne søges afhjulpet med ny belægning, ny beplantning og nye muligheder for ophold, samt belysning. Eller på en anden måde, som det videre arbejde kunne afdække. Byparken: aktivering, tilgængelighed, synlighed Byparken er ikke synlig i bybilledet og heller ikke i borgernes opfattelse af byen. Derfor bør der fokuseres på forbedret tilgængelighed til og aktivering af parken. Dette kunne for eksempel gøres med nye funktioner, for eksempel motionsredskaber eller torveplads, som kan bruges ved loppemarkeder eller andre større arrangementer. Stationsområdet: forskønnelse, aktivering, opholdsmuligheder I forbindelse med et igangværende projekt; Parker & Rejs, der udarbejdes omkring den nye letbane i samarbejde med Aarhus Kommune, arbejdes der på parkeringsforholdene, tilkørselsforholdende og ensretning af design i forbindelse med stationerne. I Mørke kunne projektet suppleres ved at investere i forskønnelse af stationsområdet, for eksempel ved beplantning og bedre muligheder for ophold og vente-faciliteter. Vurdering af behov og muligheder for bygningsfornyelse (alm. Byfornyelsesmidler) Gennem de senere år er der påbegyndt en oprydning af de dårligste ejendomme i byen og langs hovedvejen. Senest er to beboelsesejendomme ved en tidligere møbelbutik blevet revet ned. Dermed er der blevet åbnet op omkring butikslokalet og arealerne omkring er blevet ryddet op, og det håbes. at lokalerne nu nemmere kan genudlejes. Desuden har en beboelsesejendom på hovedvejen, overfor stationsområdet, fået tildelt midler til renovering af facaden. Det der springer mest i øjnene, når man færdes på hovedvejen, er dog stadig det indtryk af forfald, der kommer til udtryk i mange dårlige boliger og triste facader. Især i området nærmest stationen tager mange tomme butikslokaler og utidssvarende butiksfacader fokus fra de butikker, der endnu er driftige og velfungerende. Vigtigheden af en harmonisk og indbydende bymidte indgår derfor som en væsentlig faktor i denne ansøgning. Socialt og Kulturelt: Lokaler til kulturelle foreninger og formål De indledende arbejder, der er gennemført forud for denne ansøgning, har afdækket et behov for at der skabes fysiske lokaler til afholdelse af kulturelle arrangementer, og som mødested for de lokale foreninger, der ikke indgår i samarbejdet under den lokale idrætsforening. Et bredt samarbejde med foreninger og institutioner Områdefornyelsens indsatser skal søges forankret i lokalsamfundet gennem et bredt samarbejde med foreninger og institutioner. Gennem flere typer af arbejdsgrupper og borgermøder skal borgerne i lokalsamfundet få mulighed for at skabe en ejerskabsfølelse til områdefornyelsens delprojekter. Trafikale foranstaltninger: Sikring af bløde trafikanter med overgange på tværs af hovedvejen Byen adskilles af den stærkt trafikerede hovedvej Randersvej-Ebeltoftvej og dette er især problematisk ved overgangen mellem skolen og hallen. Selvom der er lavet hævede flader og hastighedsdæmpning, er det stadig problematisk og usikkert at krydse hovedvejen. En engageret halbestyrelse har arrangeret afhentning af de mindste børn, så de bliver ledsaget af større børn når de skal i hallen efter skoletid. Det er fortsat et ønske at der fokuseres på at skabe bedre trafiksikkerhed mellem skolen og hallen og sikre overgange over hovedvejen. Investorprospekter: Udviklingsperspektiver for udtjente erhvervsejendomme og butikslokaler langs hovedvejen Investorprospekter skal afdække mulighederne og give et konkret bud på omdannelse af erhvervsområdet ved stationen og erhvervsområdet Milliken til for eksempel boligområder eller områder til mindre lokalforsynende erhverv. Der ønskes ligeledes et forslag til, hvordan tomme butikslokaler og dårlige bygninger på hovedvejen kan omdannes til attraktive boliger, butikker eller aktive byrum. Det er tanken at prospekterne kan danne grundlag for beslutning om byfornyelse i form af tilskud til bygningsforbedring og friarealforbedring. SIDE 12 - Ansøgning

13 Erhvervsområdet Milliken. Mulighed for fortætning af erhvervsområdet eller for omdannelse til rekreativt område Erhvervsområde bag stationen (som skimtes bagerst til højre i billedet). Mulighed for omdannelse til stationsnære boliger XXX Blind vej ud til Ebeltoftvej. Mulighed for fortætning af erhvervsområdet eller for omdannelse til rekreativtområde. Tom møbelforretning på Randersvej, hvor to beboelsesejendomme er fjernet med indsatspuljemidler. Ansøgning - SIDE 13

14 Organisering Økonomi Organisationen bag gennemførelsen af områdefornyelsen og i første omgang af områdefornyelsesprogrammet, tænkes at foregå i et forpligtende samarbejde mellem et sekretariat og en eller flere arbejdsgrupper, med Syddjurs Byråd som den øverste og bevilgende myndighed. Distriktsrådet har været inddraget i udarbejdelsen af nærværende ansøgning, idet problemer og mulige løsninger er udpeget i en dialog med lokale ildsjæle, der er forankret i distriktsrådet. Distriktsrådet vil også deltage aktivt i programfasen og i selve områdefornyelsesprojektet. Arbejdsgrupperne dannes af repræsentanter bestående af lokale ildsjæle, foreninger og organisationer, og skal sikre den kontinuitet og handlekraft, som er nødvendig for projektets gennemførelse. Arbejdsgrupperne refererer til sekretariatet, der står for den daglige ledelse af projektet. Sekretariatet forankres i Syddjurs Kommunes Udviklings afdeling. Områdets specifikke interesser forventes således varetaget af de foreninger, organisationer og enkeltpersoner som repræsenteres i arbejdsgrupperne. Det er vigtigt at organisationsformen bliver så enkel som mulig og kan fungere gennem alle projektfaser, fra programfasen, over projektudarbejdelse til implementering og afslutning. Organisationen skal sikre at projektet forankres til de øverste beslutningsniveauer i kommunen, samtidig med at områdets ildsjæle og interessenter får et væsentligt ejerskab til projekterne. Behovet for investeringer i bymidten er reelt langt større end de ansøgte 4.5 mio. kr. til områdefornyelsen. Bl.a. er der et meget stort behov for renovering af bygningsmassen, for nye trafikale foranstaltninger og for sociale og kulturelle mødesteder, f.eks. anlæg af lokaler til kulturelle formål. Syddjurs Kommune ønsker at prioritere områdefornyelsen og Byrådet har i budget for 2013 og overslagsårene afsat byfornyelsesmidler til Mørke på 1 mio. kr. i 2014 og 1 Budget OMRÅDEFORNYELSE mio. kr. i Desuden prioriteres Mørke ved tildeling af de ordinære byfornyelsesmidler, ligesom det er hensigten at inddrage den Lokale Aktions Gruppe (LAG), og her ansøge om bevilling af supplerende landdistriktsmidler. Budgettet for områdefornyelsen er samlet på 4.5 mio. kr., hvoraf der søges om 1.5 mio. kr. staten (se nedenstående skema). Dertil kommer at Syddjurs kommune vil afsætte en pulje på omkring 2 mio. til bygningsforbedringer og støtte til realisering af investorprospekter. Aktivitet Kommunen Staten Borgerinddragelse, program og gennemførelse Bymiljø: Hovedgaden, byparken og stationsområdet Socialt og Kulturelt: Lokaler Trafikale foranstaltninger: Trafikale forbedringer og stiforbindelser Investorprospekt: Udviklingsperspektiver for erhvervsejendomme Budget Samlet budget SIDE 14 - Ansøgning

15 Afslutning Kontakt Godkendelse En stor og koordineret, men nødvendig, indsats i en forholdsvis lille by som Mørke er en tung opgave for Syddjurs Kommune at løfte. Det er byrådets opfattelse, at et tilsagn vil være netop det skub fremad, som de mange involverede i opgaven har behov for i det videre arbejde med at løfte visionerne frem mod en realisering. Postadresse: Syddjurs Kommune, Plan & Udvikling Hovedgaden Rønde Besøgs adresse: Team Udvikling er lokaliseret i administrationsbygningen i Ebeltoft, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft Projekt ansvarlig: Tina Degn Rasmussen afdelingschef for Plan & Byg, Kultur & Udvikling Syddjurs Kommune Kontakt personer: Alette L. Skov Hansen Mail: Tlf.: Syddjurs Kommune Juliane Vestergaard Mail: Tlf.: Søren Gaarde Rådgivning Syddjurs Kommune den Kirstine Bille Borgmester Nich Bendtsen Kommunaldirektør Ansøgning - SIDE 15

16

Områdefornyelse i Durup. Program 18.12.2008

Områdefornyelse i Durup. Program 18.12.2008 Områdefornyelse i Durup Program 18.12.2008 Områdefornyelse i Durup... 3 Forord...3 1. Durup... 4 Karakteristik...4 2. Organisation... 8 Borgerdeltagelse...8 Proces og organisation...8 3. Byfornyelse i

Læs mere

Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg. Marts 2014

Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg. Marts 2014 Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg Marts 2014 2 Forord 3 Baggrund 4 Indsatser 8 Budget-, tids- og handlingsplan 16 Investeringsredegørelse 18 Organisation 20 Målsætning og succeskriterier 28 Bøvlingbjerg

Læs mere

Områdefornyelse af Kolind Midtby PROGRAM Marts 2010

Områdefornyelse af Kolind Midtby PROGRAM Marts 2010 Områdefornyelse af Kolind Midtby PROGRAM Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord/Baggrund... 3 Ansøgningen - Borgerinddragelse Resultat af proces - Bilagsmateriale Organisering... 4 2. Området... 5 Væsentligste

Læs mere

Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014

Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014 Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014 Hammel byen der handler I N D H O L D Program for områdefornyelse i Hammel Forord 3 Geografisk placering 4 Hammel midtby 6 Borgerinddragelse

Læs mere

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By!

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By! Helhedsplan Ruds Vedby Ruds Vedby - Bedre By! Borgmesterens forord Helhedsplan Ruds Vedby - Ruds Vedby Bedre By! Sigtet med denne helhedsplan er at igangsætte en udvikling, der ikke alene forskønner de

Læs mere

B r e u m - før det går galt... Program for områdefornyelse i Breum 27. november 2013

B r e u m - før det går galt... Program for områdefornyelse i Breum 27. november 2013 B r e u m - før det går galt... Program for områdefornyelse i Breum 27. november 2013 Indhold Forord 3 Borgerinddragelse 4 Beskrivelse af Breum-området 5 Overordnet planlægning 8 Indsatsområder 10 Torve,

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

LANDSBYFORNYELSE I ØRDING OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM MORSØ KOMMUNE JUNUAR 2013

LANDSBYFORNYELSE I ØRDING OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM MORSØ KOMMUNE JUNUAR 2013 Thy A26 Nykøbing LANDSBYFORNYELSE I ØRDING OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM MORSØ KOMMUNE JUNUAR 2013 Salling Ørding FORORD Morsø Kommune har i januar 2012 ansøgt Ministeriet for by, bolig og landdistrikter om

Læs mere

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ SKÆRBÆK - PROGRAM 2015-2019 OMRÅDEFORNYELSE i SKÆRBÆK OKTOBER 2014, rev. januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Områdebeskrivelse 3 Områdets afgrænsning, herunder bebyggelse m.v. Vision og fremtid

Læs mere

FORORD. Smuk velkomst til Hornum. Bannerskilte ved indfaldsvejene

FORORD. Smuk velkomst til Hornum. Bannerskilte ved indfaldsvejene PROGRAM FOR Områdefornyelse i 2015 FORORD puljemidler Vesthimmerlands Kommune har i januar 2014 ansøgt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om reservation af midler til områdefornyelse i med en

Læs mere

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen: 18. marts 2013 Godkendt af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

Masterplan for Korsør by

Masterplan for Korsør by Plan og Erhvervsudvikling Februar 2013 1 Masterplan for Korsør by Indhold 2 Indhold Indledning... 3 Masterplanens principper... 4 Bolig... 5 Erhverv... 6 Detailhandel... 8 Offentlig service... 9 Kultur

Læs mere

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING 1 Områdefornyelse Områdefornyelse i Ringsted bymidte november 2010 INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 Ringsted - Sjællands hjerte 7 En by med historie 7 Infrastruktur 7 Udvikling 7 Områdefornyelsens

Læs mere

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen Ugelbølle Udsnit af Ugelbølle set fra Aarhusvej. Fotograf Jane Bay www.ugelboelle.dk Ugelbølle er også på Facebook Ugelbølle, august 2013 Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen landsbyraadet@ugelboelle.dk

Læs mere

HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD - ERFARINGER OG GODE RÅD UDGIVET AF:

HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD - ERFARINGER OG GODE RÅD UDGIVET AF: HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD 02 UDGIVET AF: KL I KONTORET FOR TEKNIK OG MILJØ TLF. 33 33 I WWW.KL.DK

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 1 Høje-Taastrup Kommune Udviklingsstrategier Kommuneplan 2006 tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 Kommuneplan 2006, Bind 1 af 4 Udviklingsstrategier Tillæg til Kommuneplan 2000, bind 1 Udgivet 2006 Redaktion:

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Kortlægningsnotat Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013

Kortlægningsnotat Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013 Kortlægningsnotat Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013 KOLOFON: Landdistritktsprojektet er udarbejdet af Rebild og Mariagerfjord kommuner i samarbejde med LIFA Plan. Projektet

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

UDKAST PROGRAM AUNING OMRÅDEFORNYELSE 2015-2020

UDKAST PROGRAM AUNING OMRÅDEFORNYELSE 2015-2020 AUNING OMRÅDEFORNYELSE 2015-2020 UDKAST PROGRAM Forord Auning har i kra af sin rolle som hovedby i den vestlige del af Norddjurs Kommune l opgave at fastholde og ltrække borgere l byen, lige som det er

Læs mere

Områdefornyelse i Rønbjerg. Program. Investeringsredegørelse

Områdefornyelse i Rønbjerg. Program. Investeringsredegørelse Områdefornyelse i Rønbjerg Program Investeringsredegørelse Skive Kommune Marts 2011 Mors Salling Skive RØNBJERG Investeringsredegørelsen er udarbejdet af BN Byfornyelsen i samarbejde med Skive Kommune,

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Bymidte Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for

Læs mere

FREMTIDEN I VORBASSE. Helhedsplan for udvikling i Vorbasse

FREMTIDEN I VORBASSE. Helhedsplan for udvikling i Vorbasse FREMTIDEN I VORBASSE Helhedsplan for udvikling i Vorbasse Maj 2009 Indhold: 1. Hvad vil vi med vores by? og hvad kan vi bruge helhedsplanen til? 3 2. Hvordan vil vi arbejde med udvikling? 4 3. Vision og

Læs mere

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning

Læs mere

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ ØSTBIRK OG VESTBIRK Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ 2 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Horsens Kommunes Vision Byrådet har vedtaget en række visioner for kommunens indsats på forskellige områder.

Læs mere

Kvarterplan 2014-2019

Kvarterplan 2014-2019 Kvarterplan 2014-2019 1 Udgivet af grafik og layout fotos tegninger Områdefornyelsen Nørrebro 2014 Birgitte Wester Københavns Kommune, Ursula Bach, Anja Meier Sandreid, DYRK Nørrebro, TagTomat, Bo Grønlund

Læs mere