Årsregnskab 2014 Teknikudvalget Trafik og Park, Vej Park og Havneservice, Land og Miljø, Byfornyelse og Bygningsvedligeholdelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskab 2014 Teknikudvalget Trafik og Park, Vej Park og Havneservice, Land og Miljø, Byfornyelse og Bygningsvedligeholdelse."

Transkript

1 Resultat på drift Årsregnskab 2014 Trafik og Park Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) (tal i kr.) Samlet resultat: Budgetramme Vejdrift: Kolonihaver Planlægning af parker og grønne områder Stadion og idrætsanlæg Sydsjællandsleden Trafik- og Parksekretariatet Trafiksignaler og Vejbelysning Belægninger Parkeringsvagt-ordning Kørselsområdet: Rutebilstationer Kørselskontor administration Off. buslinjer Movia Handicapkørsel Flextur Drift og administration Befordring af elever i folkeskolen Lægekørsel efter sundhedsloven Budgetramme Ingen overførsel Vintertjeneste Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til væsentlige afvigelser mellem korrigeret og regnskab, drift 1. Trafik og Parksekretariatet viser et merforbrug på 0,86 mio. kr., som skyldes negative puljer i forbindelse med organisationsændringerne. 2. På trafiksignaler og vejbelysning skyldes merforbruget på 0,7 mio. kr., primært at udgifterne vedr. vejbelysning for 4. kvartal 2013 er konteret i 2014, samt større forbrug i 2014 på trafiksignaler i forhold til tet. Forbruget på trafiksignaler er ikke højere i 2014, i forhold til forbruget i Vejbelysningen har i 2014 været i udbud og det forventes derfor at udgifterne i 2015 bliver mindre. 3. Funktionskontrakterne viser et mindreforbrug på 1,75 mio. kr., grundet faldende oliepriser, da disse har haft indflydelse på funktionskontrakterne. Funktionskontrakterne er påvirket af indeksregulering, det kan betyde prisstigninger på kontrakterne fremadrettet. 1

2 4. Offentlige buslinjer - Movia viser et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Forskellen mellem regnskab og tet skal forklares med følgende; Regnskabet indeholder acontobetalingen til Movia i 2014 ( kr.), efterregulering for 2013 ( kr.), samt delvis efterregulering for 2014 ( kr.). Budgettet indeholder acontobetaling til Movia i 2014 ( kr.), overførte uforbrugte midler fra sidste år ( kr.), samt besparelse på -3,5 mio. kr. i På kommunal kørsel mangler indtægter vedr. mellemværende intern afregning af kørsel, afregning af indtægterne sker i 2015, da der er en forskydning mellem regnskabsårene. 6. Udgifterne til handicapkørsel, flextur og lægekørsel for december måned er ikke med i 2014, da der er en forskydning mellem regnskabsårene og vil derfor blive udgiftsført i På skolebusbefordringen vanskeliggøres omkostningsreduktioner af høje krav til sikkerhed og tryghed. Merudgiften skyldes indsættelse af ekstra store busser på morgenture imellem Kastrup/NederVindinge og Iselingeskolen, samt på enkelte ture fra Svend Gøngeskolen, grundet uforudsigelig benyttelse af lektiecafeer. 8. Merforbruget på vintertjenesten hænger sammen med at, der er foretaget investeringer i materiel. Det har været nødvendigt at få udskiftet materiellet, da det var slidt meget op pga. saltpåvirkningen. Der er bl.a. investeret i ny vandforsyning, blandeanlæg og nyt tankanlæg. 9. Trafik og Park viser et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i 2014, mindreforbruget hænger primært sammen med efterreguleringerne for år 2013 og 2014 på ca. 4,2 mio. kr. fra kørselsområdet Movia. Resultat på anlæg Trafik og Park Note Opr. Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindreforbrug (i f.t. korr. ) (tal i kr.) Anlæg i alt Busanlæg, Chr. Richardtsvej Busparkering på Vævergangen Cykelsti på Møn (Hjertebjerg/Borre) Cykelsti på Møn (Udby/Keldby) Cykelsti Skibinge-Allerslev Cykelstiplan Cykelstiplan for købstæderne Etablering af støjvold, Kastrup Fehmern-Bælt (Næstvedvej) Fehmern-Bælt (Orevej) Fehmern-Bælt (Ramme - er prioriteret) Fehmern-Bælt (Sct. Clemensvej) Gadebelysning, investeringsramme Grønne udviklingsplaner, lokalrådene Istandsættelse af broer og tunneler Istandsættelse af færgelejet på Bogø

3 Istandsættelse af grusveje Istandsættelse af molehoved Kl. Havn Kalvehave Havn, renovering Klintholm Havn - Nordre bassin Klintholm Havn, toiletbygning Kunst på Storetorv i Stege Køb af Præstø Søsportscenter Lundby Hovedgade og stationspladser Nyråd Torv Opgradering af busstoppesteder P-pladsen ved Karolinegangen P-pladser, SundhedsCenter Stege Renovering af færgen IDA Renovering af parker og grønne områder Renovering af Slotstorvet i Vordingborg Renovering af spunsvæg i Sydhavnen Renovering af udendørs idrætsanlæg Sikker skolevej i fb med skolestruktur Sydhavnen, udenomsarealer Trafikanlæg, genbrugsstation i Ørslev Trafikplan for Vordingborg by Trafiksikkerhed Vejafvanding, skift af afløbsledninger Vejbidrag (pulje) Vejbidrag Vejopretning, Kullekærvej Vejændringer - modulvogntog Vordingborg Bymidte Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til afvigelser mellem korrigeret og regnskab, anlæg På Trafik og Park er der et mindreforbrug for 2014 på i alt 13,2 mio. kr. Cykelstier på Møn (Hjertebjerg/Borre og Udby/Keldby) Vejdirektoratet har stillet krav om ekstra cykeltællinger i 2015, for at opfylde kravet til evaluering af projektet. Tællingerne foretages i sommeren Cykelsti Skibinge/Allerslev: Det oprindelige projektforslag blev ikke godkendt. Det undersøges om der kan laves en løsning med 2 minus 1 veje på hele strækningen, for at opnå så lang en strækning som muligt. Projektforslag forventes klar primo 2015 til udførelse medio Femern Bælt (Næstvedvej): Der var i 2014 et på 5,95 mio. kr. til køb af ejendomme, der skal rives ned for at gøre plads til det nye vejforløb fra Næstvedvej til Valdemarsgade. Administrationen har indgået frivillige aftaler med ejerne på samlet 5,34 mio. kr. og forventer at husene rives ned ultimo Derfor skal midlerne overføres til

4 Femern Bælt (Orevej) Der var i 2014 er på mio. kr. til projekt i forbindelse med Orevej. Der er stadig dialog med Banedanmark omkring udførelsen. Deres projekt har opstart i 2015, så midlerne skal overføres til medfinansiering i forbindelse med det. Gadebelysning, investeringsrammen: I 2014 er der arbejdet på et udbud af driften af gadebelysning. I den forbindelse er der planlagt en udskiftning af lamper til LED. Investeringsrammen skal bruges til investering i nye lamper og derved et mindre drifts og lavere strømforbrug. Desuden skal der investeres i lyskryds, der har været forsømt i en årrække. For at kunne følge udskiftningsplanen og foretage de nødvendige investeringer, er det vigtig at midlerne overføres til Grønne udviklingsplaner, lokalrådene: Mange af arbejderne er igangsat så sent på året, at de ikke nåede at blive faktureret i Så midlerne skal overføres til Istandsættelse af molehoved Klintholm Havn: I 2013 har der været en indtægt på kr., således har der samlet set været en merindtægt på 875 kr. Klintholm Havn Nordre bassin: Arbejdet er udført med tilskud fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Tilskuddet udbetales i Lundby Hovedgade: Forsyningen var forsat i 2014 forsinket med udskiftning af kloakken, så administrationen har ikke kunne komme i gang med renovering af hovedgaden. Arbejdet er opstartet, og forventes færdig i foråret Køb af Præstø Søsportcenter: Efter overtagelsen af Præstø Havn i 2014, er der lavet en plan for hvilket projekter der skal udføres. Projekterne opstarter i 2015, så midlerne skal overføres. Opgradering af busstoppesteder: Der er ydelser der først bliver faktureret i Fx leverancen af countdown modulerne og udbetaling af erstatninger i forbindelse med arealerhvervelser. Renovering af udendørs idrætsanlæg: Administrationen kom desværre lidt for sent i gang med nogle af projekterne, så det har været nødvendigt at udskyde arbejderne til 2015 grundet vejret. Midlerne er prioriteret til projekter og skal derfor overføres til Trafikplan for Vordingborg By: Der arbejdes på en løsning med borgcenteret og deres busparkering, som ikke er afsluttet. Trafiksikkerhed: Der var projekter i 2014 der er udskudt til Projekterne er planlagte, men er af forskellige årsager ikke blevet udført i Arbejdet omkring modulvogntog har haft indflydelse på nogle af de planlagte projekter, så derfor kunne de ikke føres ud i livet. Midlerne er prioriteret og de enkelte projekter udføres i

5 Vejændringer Modulvogntog: Administrationen haft kontakt til virksomhederne og arbejdet på løsninger i forbindelse med modulvogntog. Der er lavet en arealbehovsanalyse for de relevante strækninger og et overslag på anlægsudgifterne. I 2014 har der været forhandlinger med vejdirektoratet om strækningerne. Detaljeprojekteringen forventes udført primo 2015, og det forventes, at anlægsprojekterne igangsættes og afsluttes i 2015, så strækningerne er klar til modulvogntog ved udgangen af Vordingborg Bymidte: Tilskuddet fra Realdania er ikke søgt endnu, sagen forsætter som projektet med den røde løber. Handleplaner, Trafik og Park Regnskabet balancerer i Ligeledes er der også forventninger til, at regnskabet i 2015 vil balancere bl.a. pga. udbud af vejbelysningen. Der er derfor ikke igangsat handleplaner på området. Målopfyldelse, Trafik og Park Indsatsområder og delmål Succeskriterier Politiske indsatsområder og delmål Sundhed Borgerrettede Forbedret sundhedsprofil i 2015 sundhedspolitiske intentioner herunder reduceret social ulighed i implementeres gennem sundhed. veldokumenterede Øget sundhed hos børn og unge. sundhedsfremmetiltag, der understøtter Gradvis implementering af kommunale kerneydelser til borgerne. Sundhedsstyrelsens evidensbaserede forebyggelsespakker Sygefravær Sygefraværet skal nedbringes i Vordingborg Kommune. I 2014 og 2015 skal alle virksomheder, fagsekretariater og stabe medvirke til nedbringelse af sygefraværet. Digitalisering En øget digitalisering med udgangspunkt i den lange række af målsætninger i den fællesoffentlige og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi som skal være på plads i 2015, f.eks. KL s bølgeplan for udrulning af obligatorisk selvbetjening og den elektroniske kommunikation med borgere og virksomheder. Afdelingens udviklingsmål Trafiksikkerhed Antallet af personskadeuheld skal i 2020 være reduceret med mindst 50 % i forhold til gennemsnittet af årene Det svarer til, at der i 2020 højst må HR- og personalestaben vil igennem indsatser og handlinger bidrage til, at arbejdspladserne får støtte og redskaber til at arbejde med fokus på sygefravær. Den gennemsnitlige sygefraværsprocent for hele organisationen skal nedbringes til 4,30 % i 2014 og At digitaliseringen altid tænkes ind som en væsentlig mulighed/kanal for alle kommunens enheders møde med vores borgere og virksomheder. At der i hele den kommunale organisation arbejdes målrettet med at skabe gevinster i bred forstand igennem øget digitalisering, dvs. ikke kun til løsning af administrative opgaver, men også på velfærds- og omsorgsområdet. Fortsat ombygning af uheldsbelastede lokaliteter, herunder sikring og forbedring af krydsningsmuligheder for fodgængere og cyklister samt etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger. 5

6 forekomme 12 personskadeuheld. Utryghed i trafikken må ikke begrænse den enkelte borgers mobilitet eller valg af transportmiddel. Cykelstinet Cykelstierne skal være i en stand, så det er attraktivt at benytte cyklen som alternativt transportmiddel: En voksende del af trafikken kommer til at foregå på cykel. Bedre forhold for cyklismen ved at etablere et godt og sammenhængende cykelstinet. Sikre sammenhæng mellem de nationale, regionale cykelruter og det lokale cykelrute-/stinet. Offentlige toiletter Toiletterne skal fremstå rene og velholdte og være trygge at benytte. Udbuddet af toiletter i antal, placering og standard skal svare til brugernes forventninger. Kollektiv Trafik og Kommunal kørsel Optimering af skolebusdriften i samarbejde med skolerne. Sikre og optimere den individuelt behovsstyrede kommunale kørsel. Parker og grønne områder Fokus på bevaring og udvikling af parker og grønne områder som en integreret del af byudviklingen og til gavn for befolkningens sundhed. Bevarelse, udvikling og udbygning af rekreative ruter til gavn for befolkningens sundhed, turisme, og erhvervsudvikling. Bevarelse og udvikling af idrætsanlæg og legepladser. Havne Der arbejdes fortsat med udvikling af havnene og det maritime miljø i tæt samarbejde med de lokale havnebestyrelser. Vordingborg Vesthavn fortsat udvikles og udbygges til regional erhvervshavn. Deltagelse i trafiksikkerhedskampagner og andre holdningsbearbejdende tiltag bl.a. i samarbejde med Trafiksikkerhedsrådet. Cykelstinettet udbygges med de afsatte midler, herunder etablering af 2 1 vej på strækningen mellem Faxe og Præstø. Udarbejdelse og implementering af cykelstiplan for kommunens tre købstæder. Implementering af Strategi for offentlige toiletter samt etablering nye toiletfaciliteter som forslået i strategien. Igangsætning af systematisk renovering af kommunens offentlige toiletter. Optimering og omlægning af skolebusdriften i løbet af 2015 ved brug af GIS i samarbejde med skolerne. Indgåelse af nye kontrakter på skolebus og den individuelt behovsstyret kommunale kørsel med garantibilerne i samarbejde med Movia. Begrænsning af anvendelsen af pesticider mest muligt jfr. aftalen mellem KL og Miljøministeriet. Implementering Strategi- og prioriteringsplan for kommunens grønne områder samt de 16 grønne udviklingsplaner. Etablering af partnerskaber i forbindelse med udvikling af idrætsarealer. Forøgelse af antallet af besøgende gæstesejlere fra ca (i 2013) til ca i Udvidelsen af det nuværende havneområde og forøgelse af kajlængden på Vesthavnen afsluttes 2015 jf. den foreliggende masterplan. Trafik- og parkchefens redegørelse Samlet konklusion for Trafik og Park 6

7 Drift 2014 Efterreguleringen fra Movia har samlet set sørget for, at der er balance i økonomien hos Trafik og Park, selvom der i forbindelse med organisationsændringerne er negative puljer. Driften har været meget påvirket af store udsving vedr. asfalt og kollektiv trafik, men trods dette, er det lykkedes at nå i mål uden underskud. Anlæg 2014 Der har været og vil fortsat være et meget højt aktivitetsniveau på anlæg. Dette betyder, at visse anlæg ikke når i mål til tiden, dog ofte grundet i udefrakommende påvirkninger. Handleplaner Der er ikke iværksat handleplaner på området. Målopfyldelse på udvalgsaftale Der er ikke indgået en udvalgsaftale for Trafik og Park i Resultat på drift Vej, Park og Havneservice Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. ) (tal i kr.) Samlet resultat: Budgetramme Vejdrift: Parker og grønne områder Stadion og idrætsanlæg Offentlige toiletter Vej, Park og Havneservice (drift) Arbejde for egne forv. og institutioner Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms) Driftsbygninger og pladser Vejvedligeholdelse Belægninger Færge- havneområdet Færgedrift Kollektiv trafik havne og Lystbåde havne Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til væsentlige afvigelser mellem korrigeret og regnskab, drift 7

8 1. Mindreforbruget stammer fra Grønt Projekt, der har været overteret, samt fra pedelfunktionen pga. afgang af medarbejdere. Der kan ikke påregnes mindreforbrug i 2015, da tet tilrettes og stillinger er genbesat i pedelfunktionen. 2. Regnskabet viser et overforbrug på Driftsleder- og formænd, som hænger sammen med organisationsændringerne 1/1 2014, der ikke var teret. I 2015 er denne problematik afsluttet. Det forventede merforbrug er søgt imødegået med vinterhjemsendelser af markpersonale. På markpersonale er der et merforbrug pga. manglende indtægter fra vintertjeneste, som varslet i opfølgningerne i Hvis der ikke var foretaget vinterhjemsendelser, havde merforbruget udgjort endnu mere. Vej-, Park- og Havneservice har en generel udfordring på dette punkt, hvis vintrene vedbliver med at være milde. I så tilfælde skal der enten reduceres/ændres i fremtidige ansættelsesforhold i medarbejderstaben eller finde øvrig indtægtsgivende virksomhed for samme beløb. 3. På Driftsbygninger og pladser er et mindreforbrug, mindreforbruget stammer fra indtægter, der ikke var teret. 4. Det forventede og rapporterede mindreforbrug på vejvedligeholdelse og belægninger på ca. 1,6 mio. kr. har holdt stik. Midlerne til vejvedligeholdelse og belægninger var ikke alle disponeret i indeværende år. Der kan ikke forventes mindreforbrug i På Færgen IDA er der mindreforbrug, pga. forhøjede billetindtægter. Mindreforbruget overføres til 2015 og skal benyttes til vedligehold af færgen, bl.a. driftsudgifter til værftsophold. 6. Merforbruget skyldes især merforbrug på Klintholm Havn vedr. overførsel af merforbrug fra 2013, samt merforbrug på Stege Havn vedr. reparation af beddingsanlæg. Yderligere er der et ikke-teret merforbrug på Præstø Søsportscenter. Handleplaner, Vej, Park og Havneservice Der er ingen handleplaner for området. Målopfyldelse, Vej, Park og Havneservice (mål stammer fra det tidligere Trafik og Park sekretariat) Indsatsområder og delmål Succeskriterier Status Politiske indsatsområder og delmål Klintholm fiskerihavn bevares som erhvervshavn og faciliteterne videreudvikles Sygefraværet skal generelt nedbringes i administrationen. Der etableres konkrete aktiviteter til fremme af målet Forbedring af psykisk arbejdsmiljø i administrationen på basis af APV gennemført maj Der etableres konkrete aktiviteter til fremme af målet Øget aktivitet og omsætning Registreret sygefravær 2010:Vej: 3,34 Kommune: 5,28. Sygefraværet skal ligge lavere end kommune i alt Reduktion af stress og følelsesmæssige belastninger. 8

9 På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det. Målsætning for Vej-, Park- og Havneservice Vej-, Park- og Havneservice har i 2014 ikke haft opstillede mål. Den overordnede målsætning har dog været minimum at levere det samme kvalitetsniveau i udførelsen som i tidligere år på baggrund af driftsbeskrivelser fra det tidligere Vej og Trafik. Samtidig har ambitionen været at optimere afdelingens interne logistik indenfor Vej og Park for derved at frigive ressourcer til opgaveløsningen og servicering af borgerne. På havneområdet er der søgt synergi-effekter med den øvrige organisation således, at havnefogederne kunne fokusere på servicering af turister og fastliggere. Ønsket var i 2014, i samarbejde med det nuværende Trafik og Park, at revidere de eksisterende driftsbeskrivelser fra henholdsvis Vej og Trafik samt Natursekretariatet således, at der fremadrettet driftes på baggrund af én beskrivelse. Samtidig ønskedes manglende elementer i driften digitaliseret. Målsætningerne var derfor, at: Fastholde det nuværende kvalitetsniveau i opgaveudførslen Optimere intern logistik Fastholde god servicering af borgere Udarbejde én driftsbeskrivelse, der dækker alle serviceområderne i samarbejde med Trafik og Park Digitalisere manglende elementer, såsom vejbrønde, skraldespande, bænke mv. i samarbejde med Trafik og Park Chefen for Vej-, Park- og Havneservices redegørelse Samlet konklusion for Vej, Park og Havneservice Drift 2014 Driften forløb i 2014 planmæssigt og i samme kvalitet som tidligere år. Organisationsændringen pr. 1/ har vist sine positive effekter ved langt større samarbejde på tværs mellem tidligere driftsdele af Natursekretariatet, Havn og Vej&Park samt der ses en bedre udnyttelse af maskinparken på tværs af organisationen. Et område som kan optimeres yderligere. Den grønne drift har i 2014 overtaget nyanlagte arealer på Frederiksminde samt pr. 1. august 2014 det nye anlæg ved Multicenter Præstø. I forbindelse med driften af Multicenteret har Vej-, Park- og Havneservice projektansat en pedel, der har bidraget til at sikre en god opstart på selve centeret. Denne pedel overgår til Vej-, Park- og Havneservice efter udløb af projektansættelsen for at højne kvaliteten i pedelfunktionen generelt. Pr. 1/ virksomhedsoverdrages den faste pedel på Multicenteret til Vej-, Park- og Havneservice for at udnytte driftsfordelene i en større pedelfunktion. Havn har pr. 1. september 2014 overtaget Præstø Søsportscenter inklusive 2 medarbejdere. 9

10 For at imødegå overskridelsen forbundet med organisationsændringen 1/ er der gennemført vinterhjemsendelse af i alt 41 medarbejdere. Fra oktober 2014 påbegyndtes implementeringen af flere spareforslag indgivet til perioden For at håndtere såvel organisationsændringen pr. 1/ samt ændringer forårsaget af besparelser, er Vej-, Park- og Havneservice blevet omstruktureret ledelsesmæssigt. Sideløbende er efteruddannelse af drifts- og holdledere igangsat for fremadrettet at sikre en bedre drift. Omstruktureringen vil fremadrettet styrke vidensdelingen i organisationen samt give mulighed for endnu bedre driftsstyring og kvalitetssikring. Handleplaner Der er ikke iværksat handleplaner på området. Målopfyldelse Arbejdet med udarbejdelse af én driftsbeskrivelse for området er i gang og forventes klar i 1. halvår Digitalisering af vejbrønde er i gang og forventes afsluttet i 1. kvartal Pr. 15. september er der indført en ny opgavefordeling på parkområdet på baggrund af geografi således, at kørsel mellem arbejdsopgaver minimeres. Erfaringerne med inddelingen er positive. Der arbejdes derfor videre med geografisk inddeling af driften på øvrige opgavetyper. I løbet af efteråret og vinteren arbejdes der med optimering indenfor græsslåning, dele af vintertjenesten samt rengøring af offentlige toiletter. I forhold til målsætninger fra 2013 er arbejdet med at sikre Klintholm Havn som udskibningshavn for Kriegers Flak fortsat i gang. Samtidig har Klintholm Havn i 2014 sikret en lidt større sommeromsætning på gæstesejlere end tidligere år. Sygefraværet i Vej-, Park- og Havneservice er pr. 31/ på 4,24 % og er dermed steget siden 1. oktober Stigningen er ikke tilfredsstillende, men skyldes især langtidssygemeldinger blandt andet som følge af afskedigelser i november. Arbejdet i AMO er i 2014 blevet styrket med udarbejdelse af brochure om Psykisk 1. hjælp samt Handlingsplan for fysisk og psykisk vold målrettet medarbejderne i Vej-, Park- og Havneservice. Alle pladser er nu udstyret med en sikkerhedsstation, hvor medarbejderne kan finde APV, information om APB, beredskabsplan mv. Resultat på drift 10

11 Land og Miljø Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) (tal i kr.) Samlet resultat: Budgetramme Øvrig udvalgsramme Forpagtning af arealer m.v Strande, Blå Flag m.v Naturbeskyttelse og natur- og forv. Proj Natura Fredningserstatninger Sandflugt Vandløbsvæsen Vedligeholdese af vandløb Bidrag for vedl.arb. - vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse - fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn Skadedyrsbekæmpelse Affaldshåndtering Brugerfinansieret Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms) Generel aff.adm. - virksomh. (reg. moms) Dagrenovation - husholdn. (reg. moms) Dagrenovation - virksomheder (reg. moms) Storskrald og haveaffald (reg. moms) Glas, papir og pap (reg. moms) Farligt affald (reg. moms) Genbrugspladser (reg. moms) Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til afvigelser mellem korrigeret og regnskab, drift I 2014 er der et mindreforbrug på 2,026 mio. kr., som fordeler sig med 1,754 mio.kr. på ramme 1 og 0,271 mio. kr. på affaldshåndtering. I forbindelse med den nye organisering af Miljø- og Teknikområdet, som trådte i kraft pr 1. januar 2014 har der været gennemført en udredning på Teknik og Miljø-området, og grundet udredningen er der vist tilbageholdenhed med igangsættelse af aktiviteter i det første halvår af Dertil er en ny bestiller/udfører-model blevet indført på Teknik- og Miljøområdet i forbindelse med organisationsændringen, hvilket har medført at en række aktiviteter blev forsinket i opstarten. 11

12 1. Merindtægten på forpagtninger vedrører dels forpagtninger, samt antenneleje for master opstillet på kommunens arealer. 2. Merindtægten skyldes, at løntilskud fra Friluftsrådet vedr. naturvejlederen er blevet bogført her. 3. Mindreforbruget på bidrag for vedligeholdelsesarbejder vandløbsvæsen skyldes, en forskydning imellem regnskabsårene, da vedligeholdelsesudgiften bogføres i Mindreforbruget på disse aktiviteter skyldes dels at der ikke har været afholdt udgifter til miljø- og forureningssager, at der har været ført flere miljøtilsyn end forventet og tilbageholdenhed med igangsættelse af aktiviteter i det første halvår på øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn. 5. Mindreforbruget skyldes at udgiften til aflivning af vilde katte har været væsentligt lavere end forudsat i tet. 6. På affaldshåndtering har der i 2014 generelt været flere indtægter, færre personaleomkostninger og flere behandlings- og indsamlingsomkostninger end teret, men afvigelserne er ikke væsentlige. Samlet er der et mindreforbrug på 0,271 mio. kr., svarende til 0,5 % af det samlede udgifts på 50,276 mio. kr. Resultat på anlæg Land og Miljø Note Opr. Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindreforbrug (i f.t. korr. ) (tal i kr.) Anlæg i alt Afvanding i Madsnedsund Anlæg af ny Blå Flag Strand Grøn Vækst-pulje Højvandsdige ved Ore Strand Miljømålslov - øvrige projekter Renovering af Frederiksmindeanlægget Renovering af voldgrave på Slotsruinen Udlæg i fb med Vandoplandsplan Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til afvigelser mellem korrigeret og regnskab, anlæg På Miljø- og Klimaudvalgets ansvarsområde er netto mindreforbruget for 2014 på i alt 1,6 mio. kr. Hovedparten af anlægsprojekterne er igangværende ultimo 2014, hvilket betyder, at disse anlægsprojekter forventes overført til Handleplaner, Land og Miljø Der er ingen handleplaner for området. Målopfyldelse på aftale, Land og Miljø 12

13 Indsatsområder og delmål Succeskriterier Status Afdelingens udviklingsmål Der sættes fokus på ledelse, trivsel, syge-fravær og sundhed. Kvaliteten af naturen i Vordingborg Kommune sikres og forbedres via konkrete naturprojekter indenfor naturpleje, naturgenopretning og bekæmpelse af invasive arter. De offentlige vandløb vedligeholdes, så de kan leve op til deres målsætninger, samtidig med at afledning af vand fra dyrkede arealer og byerne sikres. I arbejdet med alle afdelingens indsatser og handlinger sættes der fokus på mulighederne for at forbedre sundhed, trivsel og nedbringelse af sygefravær. Forholdene for de mest sjældne og truede paddearter i Vordingborg kommune forbedres via etablering af yngledamme for sjældne padder, etablering af overvintringskvarterer og ynglepladser for markfirben. Der er godkendt en Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo der dækker hele Vordingborg kommune. Der bekæmpes kæmpebjørneklo på egne arealer. Der udarbejdes et projektforslag for Præstegårdsgrøften til afhjælpning af problemer i forbindelse med det gennemførte projekt fra Projektforslaget skal godkendes og igangsættes i Der udarbejdes og godkendes et projektforslag for restaurering af Kildebækken ved Røstofte. Kommunens klima sikres via aktiviteter, der muliggør vandparkering, sikrer byområder og beskytter vores kyster Der udarbejdes en helhedsplan for klimatilpasning for Tubæk Å systemet, og der gennemføres en offentlig høring af helhedsplanen. Der udarbejdes og igangsættes et projekt for afvanding af Masnedsund. Der etableres et digelaug for højvandsdiget ved Ore Strand Udarbejdelse af affaldsplan , som skal afspejle den gældende lovgivning og beskrive eventuelle ændringer i ordninger. Vandforsyningsplan vedtages. Affaldsplanen skal træde i kraft 1. oktober En offentlig høring af Vandforsyningsplanen for gennemføres og planen godkendes senest 1. juli

14 På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det. Land- og Miljøchefens redegørelse Samlet konklusion for Land og Miljø Drift 2014 Der er et samlet overskud på driften i Land og Miljø i I forbindelse med den ny organisering af Miljø- og Teknikområdet, som trådte i kraft ved årsskiftet har der været gennemført en udredning på Teknik og Miljø-området, grundet udredningen er der vist tilbageholdenhed med igangsættelse af aktiviteter i det første halvår af Dertil er en ny bestiller/udfører-model blevet indført på Teknik- og Miljøområdet i forbindelse med omorganiseringen, hvilket har medført at en række aktiviteter blev forsinket i opstarten. Af hensyn til opgaveløsningen ønskes de uforbrugte driftsmidler fra 2014 overført 100% til De overførte midler vil blive anvendt til helhedsplanlægning på vandløbsområdet, nyttiggørelsesprojekter for forurenet jord samt konsulentbistand udvalgte driftsområder. Anlæg 2014 Mindreforbruget skyldes, at nogle store anlægsprojekter blev forsinket. Højvandsdiget på Ore blev forsinket af, at Kystdirektoratets godkendelse først forelå i september Der blev gennemført licitation over digeprojektet og anlægsprojektet blev opstartet i 4. kvartal og forventes at blive afsluttet medio Etablering af et vådområde ved tidligere Røddinge og Askeby Sø er blevet forsinket, da Naturstyrelsen har ønsket, at der gennemføres nye fosforundersøgelser. Der er søgt støtte til denne undersøgelse i NaturErhvervsstyrelsen, men tilsagn er endnu ikke modtaget. De nye fosforundersøgelser sættes i gang, når tilsagn er modtaget. Endelig er et projekt om forbedring af afvandingen ved Præstegårdsgrøften blevet forsinket grundet komplikationer. En ledning, der indgik i projektet viste sig at være i dårligere stand end antaget, hvilket bevirkede at alternative løsningsforslag skulle udarbejdes. Handleplaner Der er ikke iværksat handleplaner på området. Målopfyldelse Der er en stor grad af målopfyldelse. Der har været flere langvarige sygemeldinger, en række stressramte medarbejdere og flere har fået tilbud om psykologbistand i afdelingen. Stressproblematikken hænger sammen med udviklingen i opgavemængden på en række områder herunder spildevandsområdet, hvor der har været usædvanligt mange aktindsigter. En trivselsmåling viste, at medarbejderne i Land og Miljø oplever et større arbejdspres end de øvrige medarbejdere i Langebæk. Der er indført en ny teamorganisering i afdelingen med teamkoordinatorer. Kombinationen af større teams og teamkoordinering forventes at kunne medvirke en bedre fordeling af arbejdsbelastningen fremadrettet. Derudover er der i efteråret gennemført et forløb omkring forbedring af trivslen med bistand fra center for stress. Et projektforslag for forbedring af afvanding ved Præstegårdsgrøften blev fremlagt og godkendt på møde i Teknik og Miljøudvalget den 4. februar Vedtægter for digelauget på Ore blev udsendt december 2014 og godkendt på en stiftende generalforsamling den 15. januar De øvrige mål er opfyldt. 14

15 Resultat på drift Byfornyelse Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) (tal i kr.) Samlet resultat: Budgetramme Byfornyelse Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til afvigelser mellem korrigeret og regnskab, drift Mindreforbruget skyldes at omkostninger til genhusning af lejere ifm. med sundhedsfarlige boliger (skimmelsvamp) har haft et lavere niveau end forventet. Resultat på anlæg Byfornyelse Note Opr. Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindreforbrug (i f.t. korr. ) (tal i kr.) Anlæg i alt By- og områdefornyelse, Køng Byfornyelse i købstæderne Byfornyelse i landdistrikterne Bygningsforbedringsudvalget Forbedring i udkantsområder, Forbedring i udkantsområder, Klima- og Varmeplan Medfinansiering af byfornyelsesramme Nedrivning af Langelinie 48, Stege Pulje til landsbyfornyelse Supplerende arbejder, indsatspuljen Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til afvigelser mellem korrigeret og regnskab, anlæg Netto mindreforbruget for 2014 på i alt 3,9 mio. kr. Hovedparten af anlægsprojekterne er igangværende ultimo 2014, afventer endelige tilsagn fra ejere af de ejendomme der ydes tilskud til, eller afventer statsrefusion, hvilket betyder, at disse anlægsprojekter forventes overført til Handleplaner, Byfornyelse 15

16 Der er ingen handleplaner for området. Målopfyldelse, Byfornyelse Indsatsområder og delmål Succeskriterier Status Politiske indsatsområder og delmål Helhedsplan for Københavnsvejs forløb i Vordingborg by skal danne grundlag for en forskønnelse af indfaldsporten til Vordingborg. Deltagelse i flere sundhedsfremmende aktiviteter. Fagsekretariatets udviklingsmål Udarbejdelse af strategisk energiplan. Planen definerer hvor hvilke energiformer produceres og anvendes. Udarbejdelse af en samlet lokalplan for Præstø midtby, som skal indeholde retningslinjer for hvorledes bevaringen af bygningskulturen skal administreres. Udpegning af positivområder for etablering af store husdyrbrug. Udpegningen skal sikre, at store brug placeres hensigtsmæssigt i forhold til andre aktiviteter. Udpegning af placeringsmuligheder for 3-4 biogasanlæg. Skal sikre optimale placeringer i forhold til transport, biomasse og lugtgener. Bygningsgeokodning: Samtlige bygninger i kommunen skal tjekkes og fejl og mangler registreres i BBR. Udarbejdelse af klimatilpasningsplan, som skal beskrive hvilke tiltag, der anbefales til imødegåelse af klimaændringer. Med baggrund i landsbyforskønnelsespuljen og byfornyelsesmidlerne fortsættes nedrivning og bygningsforbedring på landet. Fra og med 2014 også i de 3 købstæder. At Københavnsvej forskønnes, så den kan virke som en attraktiv port til Vordingborg by. Flere deltagere i Vi cykler på arbejde og lignende arrangementer. Gentagelse af perioder med skridttællere. Planen er vedtaget inden udgangen af Udpegningen sker i Udpegningen sker i Gennemføres fra Der er indkommet sager i frit lejdeperioden (ult.2013), og projektet er derfor forsinket ift. den egentlige sagsbehandling af de mange byggesager. Udarbejdes i Slutter ved udgangen af P.t. er der risiko for at midlerne til landsbyforskønnelse i 2014 ikke bliver brugt. Ikke påbegyndt På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det. Plan- og Bygchefens redegørelse 16

17 Samlet konklusion for Byfornyelse Drift 2014 Alle planlagte driftsopgaver er gennemført inden for den afsatte økonomiske ramme, idet der har været færre sager i forbindelse med sundhedsskadelige udlejningsboliger (skimmelsvamp). Anlæg 2014 Der er et mindreforbrug på samlet set 3,9 mio. kr. i 2014 inden for byfornyelse (medfinansiering), pulje til landsbyfornyelse, Forbedring i udkantsområder 2010 og 2011, m.v. Hovedparten af anlægsprojekterne er igangværende ultimo 2014 eller afventer endelige tilsagn fra ejere af de ejendomme der ydes tilskud til. Det samlede mindreforbrug forventes derfor overført til 2015 dels m.h.p. gennemførelse af allerede trufne byfornyelsesbeslutninger, dels for at medfinansiere By- og Områdefornyelsesprojekter som forventes gennemført i årene , herunder bl.a. projektet De Røde Løbere / Plads til af mødes i Vordingborg by. Handleplaner Der er ikke iværksat handleplaner på området. Resultat på drift Bygningsvedligeholdelse Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) (tal i kr.) Samlet resultat: Budgetramme Øvrig udvalgsramme Usolgte grunde boligformål Usolgte grunde erhvervsformål Faste ejendomme fællesudgifter Faste ejendomme - vedligeh.pulje - drift Faste ejemdomme Beboelse Faste ejendomme - Andre faste ejendomme Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til afvigelser mellem korrigeret og regnskab, drift Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,644 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til mindreforbrug på usolgte grunde erhvervsformål, regulering fra Boligselskab sjælland vedr. beboelse - Vintersbølle strand 7 og udestående forbrugsafregning på Grønsundvej

18 Det samlede område, omhandler primært drift i forbindelse med bygningsvedligehold samt udlejning af arealer og bygninger. Endvidere drift af usolgte erhvervs- og boligbyggegrunde samt leje og salg af grunde. Usolgte grunde er, grundet generel afmatning på området, svært afsættelige, men skal fortsat vedligeholdes. Faste ejendomme fællesudgifter, omfatter bl.a. besparelsespotentiale for energibesparende foranstaltninger og forventede synergieffekter fra tidligere effektiviseringsprojekter i 2010, der endnu ikke er gennemført. Disse effektiviseringsprojekter forventes gennemført i 2016 i forbindelse med Ejendomscenterprojekt. Mindreforbrug på vedligeholdelsespuljens drift er bl.a. med til at dække merforbrug på disse projekter. Af samme årsag ansøges om at mindreforbrug i 2014, på 0,644 mio. kr., overføres 100% til 2015, således at dette mindreforbrug kan medvirke til at dække et forventet merforbrug i 2015, på besparelsespotentialer fra tidligere effektiviseringsforslag i 2010, der først forventes gennemført i Resultat på anlæg Bygningsvedligeholdelse Note Opr. Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindreforbrug (i f.t. korr. ) (tal i kr.) Anlæg i alt Byggemodning af Lerbjergvej Bygningsvedligeholdelsespulje Energibesparende foranstaltninger Energimærkning komm. bygninger Handicappolitisk handlingsplan Tilgængelighed og teleslyngeanlæg Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Bygningsvedligeholdelsespulje: Årsagen til mindreforbrug skyldes, at arbejder enten er igangsat, under udbud eller prioriteret til udførelse i Arbejder omfatter, ud over bygningsvedligehold, ligeledes udestående planlagte APV arbejder. Der forventes således fuld overførsel af mindreforbrug fra 2014 til Energibesparende foranstaltninger: Mindreforbrug på energibesparende foranstaltninger skyldes, at arbejder er prioriteret, under udførelse eller under udbud. Der forventes således fuld overførsel af mindreforbrug, for at kunne opfylde forventet besparelsespotentiale i Energimærkning kommunale bygninger: Der sker til stadighed energimærkning, eller opdatering af eksisterende energimærkninger, ved eksempelvis til- eller ombygninger af kommunens ejendomme. Der vil fortsat være behov for at kunne dække udgifter til disse tiltag. 18

19 Tilgængelighed og teleslyngeanlæg: Anlæg udviser et mindreforbrug, der ønskes overført til 2015, idet der er tale om igangværende eller planlagte arbejder, bl.a. på adgangs- og udearealer samt igangværende projekt vedr. etablering af teleslyngeanlæg. Endvidere er der, i puljen, afsat midler til forbedring af adgangsforhold til kommunale bygninger, hvor prioritering er foretaget, men gennemførelse af arbejder udestår. Noter til afvigelser mellem korrigeret og regnskab, anlæg På Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområde er nettomindreforbruget for 2014 på i alt 8,35 mio. kr. Hovedparten af anlægsprojekterne er igangværende ultimo 2014, hvilket betyder, at disse anlægsprojekter forventes overført til Handleplaner Der er ikke handleplaner på området. Målopfyldelse på aftale Udvalgsaftalen for Bygningsvedligeholdelse er i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings regi. Chefen for Kommunale bygningers redegørelse Samlet konklusion for Bygningsvedligeholdelse Drift 2014 På driftsområdet er de planlagte mål gennemført, inden for de afsatte økonomiske rammer og med et mindreforbrug, der således ønskes overført til Anlæg 2014 Det forventes, at igangværende anlægsprojekter i 2014 videreføres i 2015, gennemføres med de planlagte mål og inden for de afsatte økonomiske rammer. Handleplaner Der er ikke iværksat handleplaner på området. Målopfyldelse på udvalgsaftale Udvalgsaftalen for Bygningsvedligeholdelse er i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings regi. 19

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16

Læs mere

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park

Læs mere

Korr. budget. Ingen overførsel % Vintertjeneste % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Korr. budget. Ingen overførsel % Vintertjeneste % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Resultat på drift Trafik og Park Opr. Budget mer- /mindre s- % Samlet resultat: 3 65.518 76.230 49.169 75.394-836 99% Budgetramme 1 58.107 68.856 43.724 68.020-836 99% Vejdrift: 24.068 31.254 15.524 32.410

Læs mere

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016 Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalg

Teknik- og Miljøudvalg Teknik- og Miljøudvalg Beløb i mio. kr. (netto) 2012 2013 2014 Oprindeligt budget 98,6 119,6 126,6 Korrigeret budget 104,0 132,3 120,5 Regnskab 100,7 122,4 115,7 Afvigelse fra korrigeret budget -3,3-9,9-4,8

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Projektliste for Fagsekretariatet Vej og Trafik

Projektliste for Fagsekretariatet Vej og Trafik Projektliste for Fagsekretariatet Vej og Trafik Projekt Aktivitet Udvalg Økonomi Status Opstart Afslut 7 Anlæg - 71 Anlæg - 7100000016 Kommunale Bygninger - anlæg 0007116061 - Byggemodning af Lerbjergvej

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Drift 128,8 113,2 113,0 112,7 113,6 Politikområde Trafik

Læs mere

Overførsler fra sidste finansår. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler

Overførsler fra sidste finansår. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere

Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger 2014-2015

Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger 2014-2015 Drift Udvalg Områder med aftalestyring Områder uden aftalestyring I alt Anlæg Total Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 5.115.123 0 5.115.123 14.549.183 19.664.306 Erhvervsudvalg 0 4.084.970

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Teknik- & Miljøudvalget. Drift. Overførsler fra Område/1.000 kr. Ændring i forhold til. seneste opfølgning

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Teknik- & Miljøudvalget. Drift. Overførsler fra Område/1.000 kr. Ændring i forhold til. seneste opfølgning Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse mellem seneste

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Center for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned 2015

Center for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned 2015 Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014

Læs mere

Disponering og handleplaner forslag til overførsel til 2016

Disponering og handleplaner forslag til overførsel til 2016 Teknik- og Miljøudvalget Disponering og handleplaner forslag til I forbindelse med økonomirapporten pr. 30. september, blev der overført et samlet forventet mindreforbrug på 6,410 mio. kr. I forbindelse

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2016 prisniveau Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Drift 111,7 112,2 112,6 113,5 113,5 Politikområde Trafik

Læs mere

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2015 31.08.2015 af budget

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2015 31.08.2015 af budget Virksomheden 501 - Drift Budgetopfølgning pr. 31.08.2015 Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2015 31.08.2015 af budget Udvalget for Plan og Teknik 86.485.725 55.914.975 64,7 Indenfor rammen 74.975.268

Læs mere

NOTAT Teknisk Udvalg

NOTAT Teknisk Udvalg NOTA 18. maj 2011 Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg har ansvaret for ca. 170 km kommunale veje, 160 km private fællesveje, 120 km cykelstier og 150 km fortove og gangstier. Derudover varetager Teknisk Udvalg

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015

Læs mere

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således:

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således: Resultat på drift Dagtilbud Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 1 149.352 143.918 137.602-6.316 Budget ramme 1 149.352

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

OVERFØRSLER FRA DRIFT

OVERFØRSLER FRA DRIFT Aftaleområde: Kirkegårde Konti: 003540 Kirkegårde Lønninger... 26.900 kr. Øvrig drift... 300.700 kr. Fastfrosset:... 0 kr. Underskuddet på øvrig drift skyldes merudgifter til maskiner, som følge af en

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Budgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder

Budgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder Regnskab Indledning Drift og vedligehold af veje og stier Bestillerne i Trafik & Infrastruktur varetager vedligeholdelsen af kommunens veje og stier, herunder asfaltering af veje og stier, belægning på

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/4 215 7-5-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og miljøområdet. Centeret varetager en alsidig vifte af opgaver

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Teknik- og Miljøudvalget

Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Teknik- og Miljøudvalget Specifikation af overførsler fra 015 til 016 Teknik- og Miljøudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 - Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 11.87 10.896 9.568 1.8

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og

Læs mere

Version Byggeri og miljø årsberetning 2008

Version Byggeri og miljø årsberetning 2008 Version 20.3.09 Byggeri og miljø årsberetning 2008 Formål med årsberetningen for fagområdet Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog,

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Teknik- og Miljøudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15

Læs mere

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 472.639.658 420.895.000

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl. over-

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Opr. Budget. Korr. budget. Faktisk forbrug

Opr. Budget. Korr. budget. Faktisk forbrug Resultat på drift Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug regnskab mer- /mindre forbrug forbrugs-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 57.080 61.655 36.900 60.811-844

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. område 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde 2.03

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Korr. budget. Opr. budget

Korr. budget. Opr. budget Resultat af drift Administration og Redning Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug regnskab mer- /mindre forbrug forbrugs- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 303.644 311.094 235.957 312.993 1.898

Læs mere

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation TEKNIK- OG MILJØUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 06/11/14 Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Teknik og miljøudvalgets politikområder 2014 for måneder til og med

Læs mere

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012 4.672.055 21.193.401 16.521.346 100.000 Boliger og byudvikling -8.650 202.884 211.535 0 002510 Fælles formål 266.189 266.189 0 Ejendomme, fælles formål Ændret bygningsdrift - rammebesparelse 266.189 266.189

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Teknik- og Miljøudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Teknik- og Miljøudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011 Teknik- og Miljøudvalget Indhold Forord... 3 Økonomirapport... 3 Bemærkning... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 Aktivitetstal 1 -

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse

Læs mere

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Baggrund Bevillingen Takstfinansieret drift ligger i 2012 under bevillingstypen Efterspørgselsstyrede

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø -18 Præsentation varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, affald, veje og grønne områder. Arbejdet omfatter udarbejdelse af en række planer til myndighedsbehandling efter

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 1.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015 Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.09. Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august I dette bilag gives bemærkninger til følgende

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima 13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima overslag Regn skab 2012 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 7.934 14.652 14.197 14.195 14.152 14.152 Planlægning 91 101 101 101 101 101 Natur og miljø 12.50 3 14.155

Læs mere

Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder. Program -Områdefornyelse for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6.

Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder. Program -Områdefornyelse for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6. Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks

Læs mere

Korr. budget. Lederløn % - Forældrebetaling

Korr. budget. Lederløn % - Forældrebetaling Resultat på drift Dagtilbud Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug regnskab Forvente t mer /mindre forbrug Forvente t forbrugs % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 149.352 146.297 69.582 146.297

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Kommunalt kørselskontor

Kommunalt kørselskontor Movia trafikbestiller-konference den 9. juni 2016 Kommunalt kørselskontor Af fagleder Bo Kuno Christensen, Vordingborg kommune Geografi Vordingborg kommune: 45.000 indbyggere 3 købstæder Vordingborg (12.000)

Læs mere

Udvalgsaftale 2014 Administrationen

Udvalgsaftale 2014 Administrationen (forslag til) Udvalgsaftale 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området...3 Ressourcer...3 Udgiftsramme...4 Udviklingstendenser...4 Rammer for udvikling...4 Serviceudviklingsopgaver...4 Intern organisationsudvikling...4

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/ =2-7

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/ =2-7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. Kommuneplanlægning

PROJEKTBESKRIVELSE. Kommuneplanlægning Kommuneplanlægning Vordingborg kommune er centralt placeret i Øresundsregionen og den ny Femernregion som vigtig transportkorridor mellem Skandinavien og Europa via Gedser og den kommende faste forbindelse

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere