Årsregnskab 2014 Teknikudvalget Trafik og Park, Vej Park og Havneservice, Land og Miljø, Byfornyelse og Bygningsvedligeholdelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskab 2014 Teknikudvalget Trafik og Park, Vej Park og Havneservice, Land og Miljø, Byfornyelse og Bygningsvedligeholdelse."

Transkript

1 Resultat på drift Årsregnskab 2014 Trafik og Park Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) (tal i kr.) Samlet resultat: Budgetramme Vejdrift: Kolonihaver Planlægning af parker og grønne områder Stadion og idrætsanlæg Sydsjællandsleden Trafik- og Parksekretariatet Trafiksignaler og Vejbelysning Belægninger Parkeringsvagt-ordning Kørselsområdet: Rutebilstationer Kørselskontor administration Off. buslinjer Movia Handicapkørsel Flextur Drift og administration Befordring af elever i folkeskolen Lægekørsel efter sundhedsloven Budgetramme Ingen overførsel Vintertjeneste Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til væsentlige afvigelser mellem korrigeret og regnskab, drift 1. Trafik og Parksekretariatet viser et merforbrug på 0,86 mio. kr., som skyldes negative puljer i forbindelse med organisationsændringerne. 2. På trafiksignaler og vejbelysning skyldes merforbruget på 0,7 mio. kr., primært at udgifterne vedr. vejbelysning for 4. kvartal 2013 er konteret i 2014, samt større forbrug i 2014 på trafiksignaler i forhold til tet. Forbruget på trafiksignaler er ikke højere i 2014, i forhold til forbruget i Vejbelysningen har i 2014 været i udbud og det forventes derfor at udgifterne i 2015 bliver mindre. 3. Funktionskontrakterne viser et mindreforbrug på 1,75 mio. kr., grundet faldende oliepriser, da disse har haft indflydelse på funktionskontrakterne. Funktionskontrakterne er påvirket af indeksregulering, det kan betyde prisstigninger på kontrakterne fremadrettet. 1

2 4. Offentlige buslinjer - Movia viser et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Forskellen mellem regnskab og tet skal forklares med følgende; Regnskabet indeholder acontobetalingen til Movia i 2014 ( kr.), efterregulering for 2013 ( kr.), samt delvis efterregulering for 2014 ( kr.). Budgettet indeholder acontobetaling til Movia i 2014 ( kr.), overførte uforbrugte midler fra sidste år ( kr.), samt besparelse på -3,5 mio. kr. i På kommunal kørsel mangler indtægter vedr. mellemværende intern afregning af kørsel, afregning af indtægterne sker i 2015, da der er en forskydning mellem regnskabsårene. 6. Udgifterne til handicapkørsel, flextur og lægekørsel for december måned er ikke med i 2014, da der er en forskydning mellem regnskabsårene og vil derfor blive udgiftsført i På skolebusbefordringen vanskeliggøres omkostningsreduktioner af høje krav til sikkerhed og tryghed. Merudgiften skyldes indsættelse af ekstra store busser på morgenture imellem Kastrup/NederVindinge og Iselingeskolen, samt på enkelte ture fra Svend Gøngeskolen, grundet uforudsigelig benyttelse af lektiecafeer. 8. Merforbruget på vintertjenesten hænger sammen med at, der er foretaget investeringer i materiel. Det har været nødvendigt at få udskiftet materiellet, da det var slidt meget op pga. saltpåvirkningen. Der er bl.a. investeret i ny vandforsyning, blandeanlæg og nyt tankanlæg. 9. Trafik og Park viser et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i 2014, mindreforbruget hænger primært sammen med efterreguleringerne for år 2013 og 2014 på ca. 4,2 mio. kr. fra kørselsområdet Movia. Resultat på anlæg Trafik og Park Note Opr. Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindreforbrug (i f.t. korr. ) (tal i kr.) Anlæg i alt Busanlæg, Chr. Richardtsvej Busparkering på Vævergangen Cykelsti på Møn (Hjertebjerg/Borre) Cykelsti på Møn (Udby/Keldby) Cykelsti Skibinge-Allerslev Cykelstiplan Cykelstiplan for købstæderne Etablering af støjvold, Kastrup Fehmern-Bælt (Næstvedvej) Fehmern-Bælt (Orevej) Fehmern-Bælt (Ramme - er prioriteret) Fehmern-Bælt (Sct. Clemensvej) Gadebelysning, investeringsramme Grønne udviklingsplaner, lokalrådene Istandsættelse af broer og tunneler Istandsættelse af færgelejet på Bogø

3 Istandsættelse af grusveje Istandsættelse af molehoved Kl. Havn Kalvehave Havn, renovering Klintholm Havn - Nordre bassin Klintholm Havn, toiletbygning Kunst på Storetorv i Stege Køb af Præstø Søsportscenter Lundby Hovedgade og stationspladser Nyråd Torv Opgradering af busstoppesteder P-pladsen ved Karolinegangen P-pladser, SundhedsCenter Stege Renovering af færgen IDA Renovering af parker og grønne områder Renovering af Slotstorvet i Vordingborg Renovering af spunsvæg i Sydhavnen Renovering af udendørs idrætsanlæg Sikker skolevej i fb med skolestruktur Sydhavnen, udenomsarealer Trafikanlæg, genbrugsstation i Ørslev Trafikplan for Vordingborg by Trafiksikkerhed Vejafvanding, skift af afløbsledninger Vejbidrag (pulje) Vejbidrag Vejopretning, Kullekærvej Vejændringer - modulvogntog Vordingborg Bymidte Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til afvigelser mellem korrigeret og regnskab, anlæg På Trafik og Park er der et mindreforbrug for 2014 på i alt 13,2 mio. kr. Cykelstier på Møn (Hjertebjerg/Borre og Udby/Keldby) Vejdirektoratet har stillet krav om ekstra cykeltællinger i 2015, for at opfylde kravet til evaluering af projektet. Tællingerne foretages i sommeren Cykelsti Skibinge/Allerslev: Det oprindelige projektforslag blev ikke godkendt. Det undersøges om der kan laves en løsning med 2 minus 1 veje på hele strækningen, for at opnå så lang en strækning som muligt. Projektforslag forventes klar primo 2015 til udførelse medio Femern Bælt (Næstvedvej): Der var i 2014 et på 5,95 mio. kr. til køb af ejendomme, der skal rives ned for at gøre plads til det nye vejforløb fra Næstvedvej til Valdemarsgade. Administrationen har indgået frivillige aftaler med ejerne på samlet 5,34 mio. kr. og forventer at husene rives ned ultimo Derfor skal midlerne overføres til

4 Femern Bælt (Orevej) Der var i 2014 er på mio. kr. til projekt i forbindelse med Orevej. Der er stadig dialog med Banedanmark omkring udførelsen. Deres projekt har opstart i 2015, så midlerne skal overføres til medfinansiering i forbindelse med det. Gadebelysning, investeringsrammen: I 2014 er der arbejdet på et udbud af driften af gadebelysning. I den forbindelse er der planlagt en udskiftning af lamper til LED. Investeringsrammen skal bruges til investering i nye lamper og derved et mindre drifts og lavere strømforbrug. Desuden skal der investeres i lyskryds, der har været forsømt i en årrække. For at kunne følge udskiftningsplanen og foretage de nødvendige investeringer, er det vigtig at midlerne overføres til Grønne udviklingsplaner, lokalrådene: Mange af arbejderne er igangsat så sent på året, at de ikke nåede at blive faktureret i Så midlerne skal overføres til Istandsættelse af molehoved Klintholm Havn: I 2013 har der været en indtægt på kr., således har der samlet set været en merindtægt på 875 kr. Klintholm Havn Nordre bassin: Arbejdet er udført med tilskud fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Tilskuddet udbetales i Lundby Hovedgade: Forsyningen var forsat i 2014 forsinket med udskiftning af kloakken, så administrationen har ikke kunne komme i gang med renovering af hovedgaden. Arbejdet er opstartet, og forventes færdig i foråret Køb af Præstø Søsportcenter: Efter overtagelsen af Præstø Havn i 2014, er der lavet en plan for hvilket projekter der skal udføres. Projekterne opstarter i 2015, så midlerne skal overføres. Opgradering af busstoppesteder: Der er ydelser der først bliver faktureret i Fx leverancen af countdown modulerne og udbetaling af erstatninger i forbindelse med arealerhvervelser. Renovering af udendørs idrætsanlæg: Administrationen kom desværre lidt for sent i gang med nogle af projekterne, så det har været nødvendigt at udskyde arbejderne til 2015 grundet vejret. Midlerne er prioriteret til projekter og skal derfor overføres til Trafikplan for Vordingborg By: Der arbejdes på en løsning med borgcenteret og deres busparkering, som ikke er afsluttet. Trafiksikkerhed: Der var projekter i 2014 der er udskudt til Projekterne er planlagte, men er af forskellige årsager ikke blevet udført i Arbejdet omkring modulvogntog har haft indflydelse på nogle af de planlagte projekter, så derfor kunne de ikke føres ud i livet. Midlerne er prioriteret og de enkelte projekter udføres i

5 Vejændringer Modulvogntog: Administrationen haft kontakt til virksomhederne og arbejdet på løsninger i forbindelse med modulvogntog. Der er lavet en arealbehovsanalyse for de relevante strækninger og et overslag på anlægsudgifterne. I 2014 har der været forhandlinger med vejdirektoratet om strækningerne. Detaljeprojekteringen forventes udført primo 2015, og det forventes, at anlægsprojekterne igangsættes og afsluttes i 2015, så strækningerne er klar til modulvogntog ved udgangen af Vordingborg Bymidte: Tilskuddet fra Realdania er ikke søgt endnu, sagen forsætter som projektet med den røde løber. Handleplaner, Trafik og Park Regnskabet balancerer i Ligeledes er der også forventninger til, at regnskabet i 2015 vil balancere bl.a. pga. udbud af vejbelysningen. Der er derfor ikke igangsat handleplaner på området. Målopfyldelse, Trafik og Park Indsatsområder og delmål Succeskriterier Politiske indsatsområder og delmål Sundhed Borgerrettede Forbedret sundhedsprofil i 2015 sundhedspolitiske intentioner herunder reduceret social ulighed i implementeres gennem sundhed. veldokumenterede Øget sundhed hos børn og unge. sundhedsfremmetiltag, der understøtter Gradvis implementering af kommunale kerneydelser til borgerne. Sundhedsstyrelsens evidensbaserede forebyggelsespakker Sygefravær Sygefraværet skal nedbringes i Vordingborg Kommune. I 2014 og 2015 skal alle virksomheder, fagsekretariater og stabe medvirke til nedbringelse af sygefraværet. Digitalisering En øget digitalisering med udgangspunkt i den lange række af målsætninger i den fællesoffentlige og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi som skal være på plads i 2015, f.eks. KL s bølgeplan for udrulning af obligatorisk selvbetjening og den elektroniske kommunikation med borgere og virksomheder. Afdelingens udviklingsmål Trafiksikkerhed Antallet af personskadeuheld skal i 2020 være reduceret med mindst 50 % i forhold til gennemsnittet af årene Det svarer til, at der i 2020 højst må HR- og personalestaben vil igennem indsatser og handlinger bidrage til, at arbejdspladserne får støtte og redskaber til at arbejde med fokus på sygefravær. Den gennemsnitlige sygefraværsprocent for hele organisationen skal nedbringes til 4,30 % i 2014 og At digitaliseringen altid tænkes ind som en væsentlig mulighed/kanal for alle kommunens enheders møde med vores borgere og virksomheder. At der i hele den kommunale organisation arbejdes målrettet med at skabe gevinster i bred forstand igennem øget digitalisering, dvs. ikke kun til løsning af administrative opgaver, men også på velfærds- og omsorgsområdet. Fortsat ombygning af uheldsbelastede lokaliteter, herunder sikring og forbedring af krydsningsmuligheder for fodgængere og cyklister samt etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger. 5

6 forekomme 12 personskadeuheld. Utryghed i trafikken må ikke begrænse den enkelte borgers mobilitet eller valg af transportmiddel. Cykelstinet Cykelstierne skal være i en stand, så det er attraktivt at benytte cyklen som alternativt transportmiddel: En voksende del af trafikken kommer til at foregå på cykel. Bedre forhold for cyklismen ved at etablere et godt og sammenhængende cykelstinet. Sikre sammenhæng mellem de nationale, regionale cykelruter og det lokale cykelrute-/stinet. Offentlige toiletter Toiletterne skal fremstå rene og velholdte og være trygge at benytte. Udbuddet af toiletter i antal, placering og standard skal svare til brugernes forventninger. Kollektiv Trafik og Kommunal kørsel Optimering af skolebusdriften i samarbejde med skolerne. Sikre og optimere den individuelt behovsstyrede kommunale kørsel. Parker og grønne områder Fokus på bevaring og udvikling af parker og grønne områder som en integreret del af byudviklingen og til gavn for befolkningens sundhed. Bevarelse, udvikling og udbygning af rekreative ruter til gavn for befolkningens sundhed, turisme, og erhvervsudvikling. Bevarelse og udvikling af idrætsanlæg og legepladser. Havne Der arbejdes fortsat med udvikling af havnene og det maritime miljø i tæt samarbejde med de lokale havnebestyrelser. Vordingborg Vesthavn fortsat udvikles og udbygges til regional erhvervshavn. Deltagelse i trafiksikkerhedskampagner og andre holdningsbearbejdende tiltag bl.a. i samarbejde med Trafiksikkerhedsrådet. Cykelstinettet udbygges med de afsatte midler, herunder etablering af 2 1 vej på strækningen mellem Faxe og Præstø. Udarbejdelse og implementering af cykelstiplan for kommunens tre købstæder. Implementering af Strategi for offentlige toiletter samt etablering nye toiletfaciliteter som forslået i strategien. Igangsætning af systematisk renovering af kommunens offentlige toiletter. Optimering og omlægning af skolebusdriften i løbet af 2015 ved brug af GIS i samarbejde med skolerne. Indgåelse af nye kontrakter på skolebus og den individuelt behovsstyret kommunale kørsel med garantibilerne i samarbejde med Movia. Begrænsning af anvendelsen af pesticider mest muligt jfr. aftalen mellem KL og Miljøministeriet. Implementering Strategi- og prioriteringsplan for kommunens grønne områder samt de 16 grønne udviklingsplaner. Etablering af partnerskaber i forbindelse med udvikling af idrætsarealer. Forøgelse af antallet af besøgende gæstesejlere fra ca (i 2013) til ca i Udvidelsen af det nuværende havneområde og forøgelse af kajlængden på Vesthavnen afsluttes 2015 jf. den foreliggende masterplan. Trafik- og parkchefens redegørelse Samlet konklusion for Trafik og Park 6

7 Drift 2014 Efterreguleringen fra Movia har samlet set sørget for, at der er balance i økonomien hos Trafik og Park, selvom der i forbindelse med organisationsændringerne er negative puljer. Driften har været meget påvirket af store udsving vedr. asfalt og kollektiv trafik, men trods dette, er det lykkedes at nå i mål uden underskud. Anlæg 2014 Der har været og vil fortsat være et meget højt aktivitetsniveau på anlæg. Dette betyder, at visse anlæg ikke når i mål til tiden, dog ofte grundet i udefrakommende påvirkninger. Handleplaner Der er ikke iværksat handleplaner på området. Målopfyldelse på udvalgsaftale Der er ikke indgået en udvalgsaftale for Trafik og Park i Resultat på drift Vej, Park og Havneservice Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. ) (tal i kr.) Samlet resultat: Budgetramme Vejdrift: Parker og grønne områder Stadion og idrætsanlæg Offentlige toiletter Vej, Park og Havneservice (drift) Arbejde for egne forv. og institutioner Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms) Driftsbygninger og pladser Vejvedligeholdelse Belægninger Færge- havneområdet Færgedrift Kollektiv trafik havne og Lystbåde havne Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til væsentlige afvigelser mellem korrigeret og regnskab, drift 7

8 1. Mindreforbruget stammer fra Grønt Projekt, der har været overteret, samt fra pedelfunktionen pga. afgang af medarbejdere. Der kan ikke påregnes mindreforbrug i 2015, da tet tilrettes og stillinger er genbesat i pedelfunktionen. 2. Regnskabet viser et overforbrug på Driftsleder- og formænd, som hænger sammen med organisationsændringerne 1/1 2014, der ikke var teret. I 2015 er denne problematik afsluttet. Det forventede merforbrug er søgt imødegået med vinterhjemsendelser af markpersonale. På markpersonale er der et merforbrug pga. manglende indtægter fra vintertjeneste, som varslet i opfølgningerne i Hvis der ikke var foretaget vinterhjemsendelser, havde merforbruget udgjort endnu mere. Vej-, Park- og Havneservice har en generel udfordring på dette punkt, hvis vintrene vedbliver med at være milde. I så tilfælde skal der enten reduceres/ændres i fremtidige ansættelsesforhold i medarbejderstaben eller finde øvrig indtægtsgivende virksomhed for samme beløb. 3. På Driftsbygninger og pladser er et mindreforbrug, mindreforbruget stammer fra indtægter, der ikke var teret. 4. Det forventede og rapporterede mindreforbrug på vejvedligeholdelse og belægninger på ca. 1,6 mio. kr. har holdt stik. Midlerne til vejvedligeholdelse og belægninger var ikke alle disponeret i indeværende år. Der kan ikke forventes mindreforbrug i På Færgen IDA er der mindreforbrug, pga. forhøjede billetindtægter. Mindreforbruget overføres til 2015 og skal benyttes til vedligehold af færgen, bl.a. driftsudgifter til værftsophold. 6. Merforbruget skyldes især merforbrug på Klintholm Havn vedr. overførsel af merforbrug fra 2013, samt merforbrug på Stege Havn vedr. reparation af beddingsanlæg. Yderligere er der et ikke-teret merforbrug på Præstø Søsportscenter. Handleplaner, Vej, Park og Havneservice Der er ingen handleplaner for området. Målopfyldelse, Vej, Park og Havneservice (mål stammer fra det tidligere Trafik og Park sekretariat) Indsatsområder og delmål Succeskriterier Status Politiske indsatsområder og delmål Klintholm fiskerihavn bevares som erhvervshavn og faciliteterne videreudvikles Sygefraværet skal generelt nedbringes i administrationen. Der etableres konkrete aktiviteter til fremme af målet Forbedring af psykisk arbejdsmiljø i administrationen på basis af APV gennemført maj Der etableres konkrete aktiviteter til fremme af målet Øget aktivitet og omsætning Registreret sygefravær 2010:Vej: 3,34 Kommune: 5,28. Sygefraværet skal ligge lavere end kommune i alt Reduktion af stress og følelsesmæssige belastninger. 8

9 På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det. Målsætning for Vej-, Park- og Havneservice Vej-, Park- og Havneservice har i 2014 ikke haft opstillede mål. Den overordnede målsætning har dog været minimum at levere det samme kvalitetsniveau i udførelsen som i tidligere år på baggrund af driftsbeskrivelser fra det tidligere Vej og Trafik. Samtidig har ambitionen været at optimere afdelingens interne logistik indenfor Vej og Park for derved at frigive ressourcer til opgaveløsningen og servicering af borgerne. På havneområdet er der søgt synergi-effekter med den øvrige organisation således, at havnefogederne kunne fokusere på servicering af turister og fastliggere. Ønsket var i 2014, i samarbejde med det nuværende Trafik og Park, at revidere de eksisterende driftsbeskrivelser fra henholdsvis Vej og Trafik samt Natursekretariatet således, at der fremadrettet driftes på baggrund af én beskrivelse. Samtidig ønskedes manglende elementer i driften digitaliseret. Målsætningerne var derfor, at: Fastholde det nuværende kvalitetsniveau i opgaveudførslen Optimere intern logistik Fastholde god servicering af borgere Udarbejde én driftsbeskrivelse, der dækker alle serviceområderne i samarbejde med Trafik og Park Digitalisere manglende elementer, såsom vejbrønde, skraldespande, bænke mv. i samarbejde med Trafik og Park Chefen for Vej-, Park- og Havneservices redegørelse Samlet konklusion for Vej, Park og Havneservice Drift 2014 Driften forløb i 2014 planmæssigt og i samme kvalitet som tidligere år. Organisationsændringen pr. 1/ har vist sine positive effekter ved langt større samarbejde på tværs mellem tidligere driftsdele af Natursekretariatet, Havn og Vej&Park samt der ses en bedre udnyttelse af maskinparken på tværs af organisationen. Et område som kan optimeres yderligere. Den grønne drift har i 2014 overtaget nyanlagte arealer på Frederiksminde samt pr. 1. august 2014 det nye anlæg ved Multicenter Præstø. I forbindelse med driften af Multicenteret har Vej-, Park- og Havneservice projektansat en pedel, der har bidraget til at sikre en god opstart på selve centeret. Denne pedel overgår til Vej-, Park- og Havneservice efter udløb af projektansættelsen for at højne kvaliteten i pedelfunktionen generelt. Pr. 1/ virksomhedsoverdrages den faste pedel på Multicenteret til Vej-, Park- og Havneservice for at udnytte driftsfordelene i en større pedelfunktion. Havn har pr. 1. september 2014 overtaget Præstø Søsportscenter inklusive 2 medarbejdere. 9

10 For at imødegå overskridelsen forbundet med organisationsændringen 1/ er der gennemført vinterhjemsendelse af i alt 41 medarbejdere. Fra oktober 2014 påbegyndtes implementeringen af flere spareforslag indgivet til perioden For at håndtere såvel organisationsændringen pr. 1/ samt ændringer forårsaget af besparelser, er Vej-, Park- og Havneservice blevet omstruktureret ledelsesmæssigt. Sideløbende er efteruddannelse af drifts- og holdledere igangsat for fremadrettet at sikre en bedre drift. Omstruktureringen vil fremadrettet styrke vidensdelingen i organisationen samt give mulighed for endnu bedre driftsstyring og kvalitetssikring. Handleplaner Der er ikke iværksat handleplaner på området. Målopfyldelse Arbejdet med udarbejdelse af én driftsbeskrivelse for området er i gang og forventes klar i 1. halvår Digitalisering af vejbrønde er i gang og forventes afsluttet i 1. kvartal Pr. 15. september er der indført en ny opgavefordeling på parkområdet på baggrund af geografi således, at kørsel mellem arbejdsopgaver minimeres. Erfaringerne med inddelingen er positive. Der arbejdes derfor videre med geografisk inddeling af driften på øvrige opgavetyper. I løbet af efteråret og vinteren arbejdes der med optimering indenfor græsslåning, dele af vintertjenesten samt rengøring af offentlige toiletter. I forhold til målsætninger fra 2013 er arbejdet med at sikre Klintholm Havn som udskibningshavn for Kriegers Flak fortsat i gang. Samtidig har Klintholm Havn i 2014 sikret en lidt større sommeromsætning på gæstesejlere end tidligere år. Sygefraværet i Vej-, Park- og Havneservice er pr. 31/ på 4,24 % og er dermed steget siden 1. oktober Stigningen er ikke tilfredsstillende, men skyldes især langtidssygemeldinger blandt andet som følge af afskedigelser i november. Arbejdet i AMO er i 2014 blevet styrket med udarbejdelse af brochure om Psykisk 1. hjælp samt Handlingsplan for fysisk og psykisk vold målrettet medarbejderne i Vej-, Park- og Havneservice. Alle pladser er nu udstyret med en sikkerhedsstation, hvor medarbejderne kan finde APV, information om APB, beredskabsplan mv. Resultat på drift 10

11 Land og Miljø Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) (tal i kr.) Samlet resultat: Budgetramme Øvrig udvalgsramme Forpagtning af arealer m.v Strande, Blå Flag m.v Naturbeskyttelse og natur- og forv. Proj Natura Fredningserstatninger Sandflugt Vandløbsvæsen Vedligeholdese af vandløb Bidrag for vedl.arb. - vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse - fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn Skadedyrsbekæmpelse Affaldshåndtering Brugerfinansieret Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms) Generel aff.adm. - virksomh. (reg. moms) Dagrenovation - husholdn. (reg. moms) Dagrenovation - virksomheder (reg. moms) Storskrald og haveaffald (reg. moms) Glas, papir og pap (reg. moms) Farligt affald (reg. moms) Genbrugspladser (reg. moms) Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til afvigelser mellem korrigeret og regnskab, drift I 2014 er der et mindreforbrug på 2,026 mio. kr., som fordeler sig med 1,754 mio.kr. på ramme 1 og 0,271 mio. kr. på affaldshåndtering. I forbindelse med den nye organisering af Miljø- og Teknikområdet, som trådte i kraft pr 1. januar 2014 har der været gennemført en udredning på Teknik og Miljø-området, og grundet udredningen er der vist tilbageholdenhed med igangsættelse af aktiviteter i det første halvår af Dertil er en ny bestiller/udfører-model blevet indført på Teknik- og Miljøområdet i forbindelse med organisationsændringen, hvilket har medført at en række aktiviteter blev forsinket i opstarten. 11

12 1. Merindtægten på forpagtninger vedrører dels forpagtninger, samt antenneleje for master opstillet på kommunens arealer. 2. Merindtægten skyldes, at løntilskud fra Friluftsrådet vedr. naturvejlederen er blevet bogført her. 3. Mindreforbruget på bidrag for vedligeholdelsesarbejder vandløbsvæsen skyldes, en forskydning imellem regnskabsårene, da vedligeholdelsesudgiften bogføres i Mindreforbruget på disse aktiviteter skyldes dels at der ikke har været afholdt udgifter til miljø- og forureningssager, at der har været ført flere miljøtilsyn end forventet og tilbageholdenhed med igangsættelse af aktiviteter i det første halvår på øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn. 5. Mindreforbruget skyldes at udgiften til aflivning af vilde katte har været væsentligt lavere end forudsat i tet. 6. På affaldshåndtering har der i 2014 generelt været flere indtægter, færre personaleomkostninger og flere behandlings- og indsamlingsomkostninger end teret, men afvigelserne er ikke væsentlige. Samlet er der et mindreforbrug på 0,271 mio. kr., svarende til 0,5 % af det samlede udgifts på 50,276 mio. kr. Resultat på anlæg Land og Miljø Note Opr. Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindreforbrug (i f.t. korr. ) (tal i kr.) Anlæg i alt Afvanding i Madsnedsund Anlæg af ny Blå Flag Strand Grøn Vækst-pulje Højvandsdige ved Ore Strand Miljømålslov - øvrige projekter Renovering af Frederiksmindeanlægget Renovering af voldgrave på Slotsruinen Udlæg i fb med Vandoplandsplan Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til afvigelser mellem korrigeret og regnskab, anlæg På Miljø- og Klimaudvalgets ansvarsområde er netto mindreforbruget for 2014 på i alt 1,6 mio. kr. Hovedparten af anlægsprojekterne er igangværende ultimo 2014, hvilket betyder, at disse anlægsprojekter forventes overført til Handleplaner, Land og Miljø Der er ingen handleplaner for området. Målopfyldelse på aftale, Land og Miljø 12

13 Indsatsområder og delmål Succeskriterier Status Afdelingens udviklingsmål Der sættes fokus på ledelse, trivsel, syge-fravær og sundhed. Kvaliteten af naturen i Vordingborg Kommune sikres og forbedres via konkrete naturprojekter indenfor naturpleje, naturgenopretning og bekæmpelse af invasive arter. De offentlige vandløb vedligeholdes, så de kan leve op til deres målsætninger, samtidig med at afledning af vand fra dyrkede arealer og byerne sikres. I arbejdet med alle afdelingens indsatser og handlinger sættes der fokus på mulighederne for at forbedre sundhed, trivsel og nedbringelse af sygefravær. Forholdene for de mest sjældne og truede paddearter i Vordingborg kommune forbedres via etablering af yngledamme for sjældne padder, etablering af overvintringskvarterer og ynglepladser for markfirben. Der er godkendt en Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo der dækker hele Vordingborg kommune. Der bekæmpes kæmpebjørneklo på egne arealer. Der udarbejdes et projektforslag for Præstegårdsgrøften til afhjælpning af problemer i forbindelse med det gennemførte projekt fra Projektforslaget skal godkendes og igangsættes i Der udarbejdes og godkendes et projektforslag for restaurering af Kildebækken ved Røstofte. Kommunens klima sikres via aktiviteter, der muliggør vandparkering, sikrer byområder og beskytter vores kyster Der udarbejdes en helhedsplan for klimatilpasning for Tubæk Å systemet, og der gennemføres en offentlig høring af helhedsplanen. Der udarbejdes og igangsættes et projekt for afvanding af Masnedsund. Der etableres et digelaug for højvandsdiget ved Ore Strand Udarbejdelse af affaldsplan , som skal afspejle den gældende lovgivning og beskrive eventuelle ændringer i ordninger. Vandforsyningsplan vedtages. Affaldsplanen skal træde i kraft 1. oktober En offentlig høring af Vandforsyningsplanen for gennemføres og planen godkendes senest 1. juli

14 På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det. Land- og Miljøchefens redegørelse Samlet konklusion for Land og Miljø Drift 2014 Der er et samlet overskud på driften i Land og Miljø i I forbindelse med den ny organisering af Miljø- og Teknikområdet, som trådte i kraft ved årsskiftet har der været gennemført en udredning på Teknik og Miljø-området, grundet udredningen er der vist tilbageholdenhed med igangsættelse af aktiviteter i det første halvår af Dertil er en ny bestiller/udfører-model blevet indført på Teknik- og Miljøområdet i forbindelse med omorganiseringen, hvilket har medført at en række aktiviteter blev forsinket i opstarten. Af hensyn til opgaveløsningen ønskes de uforbrugte driftsmidler fra 2014 overført 100% til De overførte midler vil blive anvendt til helhedsplanlægning på vandløbsområdet, nyttiggørelsesprojekter for forurenet jord samt konsulentbistand udvalgte driftsområder. Anlæg 2014 Mindreforbruget skyldes, at nogle store anlægsprojekter blev forsinket. Højvandsdiget på Ore blev forsinket af, at Kystdirektoratets godkendelse først forelå i september Der blev gennemført licitation over digeprojektet og anlægsprojektet blev opstartet i 4. kvartal og forventes at blive afsluttet medio Etablering af et vådområde ved tidligere Røddinge og Askeby Sø er blevet forsinket, da Naturstyrelsen har ønsket, at der gennemføres nye fosforundersøgelser. Der er søgt støtte til denne undersøgelse i NaturErhvervsstyrelsen, men tilsagn er endnu ikke modtaget. De nye fosforundersøgelser sættes i gang, når tilsagn er modtaget. Endelig er et projekt om forbedring af afvandingen ved Præstegårdsgrøften blevet forsinket grundet komplikationer. En ledning, der indgik i projektet viste sig at være i dårligere stand end antaget, hvilket bevirkede at alternative løsningsforslag skulle udarbejdes. Handleplaner Der er ikke iværksat handleplaner på området. Målopfyldelse Der er en stor grad af målopfyldelse. Der har været flere langvarige sygemeldinger, en række stressramte medarbejdere og flere har fået tilbud om psykologbistand i afdelingen. Stressproblematikken hænger sammen med udviklingen i opgavemængden på en række områder herunder spildevandsområdet, hvor der har været usædvanligt mange aktindsigter. En trivselsmåling viste, at medarbejderne i Land og Miljø oplever et større arbejdspres end de øvrige medarbejdere i Langebæk. Der er indført en ny teamorganisering i afdelingen med teamkoordinatorer. Kombinationen af større teams og teamkoordinering forventes at kunne medvirke en bedre fordeling af arbejdsbelastningen fremadrettet. Derudover er der i efteråret gennemført et forløb omkring forbedring af trivslen med bistand fra center for stress. Et projektforslag for forbedring af afvanding ved Præstegårdsgrøften blev fremlagt og godkendt på møde i Teknik og Miljøudvalget den 4. februar Vedtægter for digelauget på Ore blev udsendt december 2014 og godkendt på en stiftende generalforsamling den 15. januar De øvrige mål er opfyldt. 14

15 Resultat på drift Byfornyelse Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) (tal i kr.) Samlet resultat: Budgetramme Byfornyelse Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til afvigelser mellem korrigeret og regnskab, drift Mindreforbruget skyldes at omkostninger til genhusning af lejere ifm. med sundhedsfarlige boliger (skimmelsvamp) har haft et lavere niveau end forventet. Resultat på anlæg Byfornyelse Note Opr. Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindreforbrug (i f.t. korr. ) (tal i kr.) Anlæg i alt By- og områdefornyelse, Køng Byfornyelse i købstæderne Byfornyelse i landdistrikterne Bygningsforbedringsudvalget Forbedring i udkantsområder, Forbedring i udkantsområder, Klima- og Varmeplan Medfinansiering af byfornyelsesramme Nedrivning af Langelinie 48, Stege Pulje til landsbyfornyelse Supplerende arbejder, indsatspuljen Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til afvigelser mellem korrigeret og regnskab, anlæg Netto mindreforbruget for 2014 på i alt 3,9 mio. kr. Hovedparten af anlægsprojekterne er igangværende ultimo 2014, afventer endelige tilsagn fra ejere af de ejendomme der ydes tilskud til, eller afventer statsrefusion, hvilket betyder, at disse anlægsprojekter forventes overført til Handleplaner, Byfornyelse 15

16 Der er ingen handleplaner for området. Målopfyldelse, Byfornyelse Indsatsområder og delmål Succeskriterier Status Politiske indsatsområder og delmål Helhedsplan for Københavnsvejs forløb i Vordingborg by skal danne grundlag for en forskønnelse af indfaldsporten til Vordingborg. Deltagelse i flere sundhedsfremmende aktiviteter. Fagsekretariatets udviklingsmål Udarbejdelse af strategisk energiplan. Planen definerer hvor hvilke energiformer produceres og anvendes. Udarbejdelse af en samlet lokalplan for Præstø midtby, som skal indeholde retningslinjer for hvorledes bevaringen af bygningskulturen skal administreres. Udpegning af positivområder for etablering af store husdyrbrug. Udpegningen skal sikre, at store brug placeres hensigtsmæssigt i forhold til andre aktiviteter. Udpegning af placeringsmuligheder for 3-4 biogasanlæg. Skal sikre optimale placeringer i forhold til transport, biomasse og lugtgener. Bygningsgeokodning: Samtlige bygninger i kommunen skal tjekkes og fejl og mangler registreres i BBR. Udarbejdelse af klimatilpasningsplan, som skal beskrive hvilke tiltag, der anbefales til imødegåelse af klimaændringer. Med baggrund i landsbyforskønnelsespuljen og byfornyelsesmidlerne fortsættes nedrivning og bygningsforbedring på landet. Fra og med 2014 også i de 3 købstæder. At Københavnsvej forskønnes, så den kan virke som en attraktiv port til Vordingborg by. Flere deltagere i Vi cykler på arbejde og lignende arrangementer. Gentagelse af perioder med skridttællere. Planen er vedtaget inden udgangen af Udpegningen sker i Udpegningen sker i Gennemføres fra Der er indkommet sager i frit lejdeperioden (ult.2013), og projektet er derfor forsinket ift. den egentlige sagsbehandling af de mange byggesager. Udarbejdes i Slutter ved udgangen af P.t. er der risiko for at midlerne til landsbyforskønnelse i 2014 ikke bliver brugt. Ikke påbegyndt På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det. Plan- og Bygchefens redegørelse 16

17 Samlet konklusion for Byfornyelse Drift 2014 Alle planlagte driftsopgaver er gennemført inden for den afsatte økonomiske ramme, idet der har været færre sager i forbindelse med sundhedsskadelige udlejningsboliger (skimmelsvamp). Anlæg 2014 Der er et mindreforbrug på samlet set 3,9 mio. kr. i 2014 inden for byfornyelse (medfinansiering), pulje til landsbyfornyelse, Forbedring i udkantsområder 2010 og 2011, m.v. Hovedparten af anlægsprojekterne er igangværende ultimo 2014 eller afventer endelige tilsagn fra ejere af de ejendomme der ydes tilskud til. Det samlede mindreforbrug forventes derfor overført til 2015 dels m.h.p. gennemførelse af allerede trufne byfornyelsesbeslutninger, dels for at medfinansiere By- og Områdefornyelsesprojekter som forventes gennemført i årene , herunder bl.a. projektet De Røde Løbere / Plads til af mødes i Vordingborg by. Handleplaner Der er ikke iværksat handleplaner på området. Resultat på drift Bygningsvedligeholdelse Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) (tal i kr.) Samlet resultat: Budgetramme Øvrig udvalgsramme Usolgte grunde boligformål Usolgte grunde erhvervsformål Faste ejendomme fællesudgifter Faste ejendomme - vedligeh.pulje - drift Faste ejemdomme Beboelse Faste ejendomme - Andre faste ejendomme Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til afvigelser mellem korrigeret og regnskab, drift Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,644 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til mindreforbrug på usolgte grunde erhvervsformål, regulering fra Boligselskab sjælland vedr. beboelse - Vintersbølle strand 7 og udestående forbrugsafregning på Grønsundvej

18 Det samlede område, omhandler primært drift i forbindelse med bygningsvedligehold samt udlejning af arealer og bygninger. Endvidere drift af usolgte erhvervs- og boligbyggegrunde samt leje og salg af grunde. Usolgte grunde er, grundet generel afmatning på området, svært afsættelige, men skal fortsat vedligeholdes. Faste ejendomme fællesudgifter, omfatter bl.a. besparelsespotentiale for energibesparende foranstaltninger og forventede synergieffekter fra tidligere effektiviseringsprojekter i 2010, der endnu ikke er gennemført. Disse effektiviseringsprojekter forventes gennemført i 2016 i forbindelse med Ejendomscenterprojekt. Mindreforbrug på vedligeholdelsespuljens drift er bl.a. med til at dække merforbrug på disse projekter. Af samme årsag ansøges om at mindreforbrug i 2014, på 0,644 mio. kr., overføres 100% til 2015, således at dette mindreforbrug kan medvirke til at dække et forventet merforbrug i 2015, på besparelsespotentialer fra tidligere effektiviseringsforslag i 2010, der først forventes gennemført i Resultat på anlæg Bygningsvedligeholdelse Note Opr. Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindreforbrug (i f.t. korr. ) (tal i kr.) Anlæg i alt Byggemodning af Lerbjergvej Bygningsvedligeholdelsespulje Energibesparende foranstaltninger Energimærkning komm. bygninger Handicappolitisk handlingsplan Tilgængelighed og teleslyngeanlæg Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Bygningsvedligeholdelsespulje: Årsagen til mindreforbrug skyldes, at arbejder enten er igangsat, under udbud eller prioriteret til udførelse i Arbejder omfatter, ud over bygningsvedligehold, ligeledes udestående planlagte APV arbejder. Der forventes således fuld overførsel af mindreforbrug fra 2014 til Energibesparende foranstaltninger: Mindreforbrug på energibesparende foranstaltninger skyldes, at arbejder er prioriteret, under udførelse eller under udbud. Der forventes således fuld overførsel af mindreforbrug, for at kunne opfylde forventet besparelsespotentiale i Energimærkning kommunale bygninger: Der sker til stadighed energimærkning, eller opdatering af eksisterende energimærkninger, ved eksempelvis til- eller ombygninger af kommunens ejendomme. Der vil fortsat være behov for at kunne dække udgifter til disse tiltag. 18

19 Tilgængelighed og teleslyngeanlæg: Anlæg udviser et mindreforbrug, der ønskes overført til 2015, idet der er tale om igangværende eller planlagte arbejder, bl.a. på adgangs- og udearealer samt igangværende projekt vedr. etablering af teleslyngeanlæg. Endvidere er der, i puljen, afsat midler til forbedring af adgangsforhold til kommunale bygninger, hvor prioritering er foretaget, men gennemførelse af arbejder udestår. Noter til afvigelser mellem korrigeret og regnskab, anlæg På Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområde er nettomindreforbruget for 2014 på i alt 8,35 mio. kr. Hovedparten af anlægsprojekterne er igangværende ultimo 2014, hvilket betyder, at disse anlægsprojekter forventes overført til Handleplaner Der er ikke handleplaner på området. Målopfyldelse på aftale Udvalgsaftalen for Bygningsvedligeholdelse er i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings regi. Chefen for Kommunale bygningers redegørelse Samlet konklusion for Bygningsvedligeholdelse Drift 2014 På driftsområdet er de planlagte mål gennemført, inden for de afsatte økonomiske rammer og med et mindreforbrug, der således ønskes overført til Anlæg 2014 Det forventes, at igangværende anlægsprojekter i 2014 videreføres i 2015, gennemføres med de planlagte mål og inden for de afsatte økonomiske rammer. Handleplaner Der er ikke iværksat handleplaner på området. Målopfyldelse på udvalgsaftale Udvalgsaftalen for Bygningsvedligeholdelse er i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings regi. 19

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalg

Teknik- og Miljøudvalg Teknik- og Miljøudvalg Beløb i mio. kr. (netto) 2012 2013 2014 Oprindeligt budget 98,6 119,6 126,6 Korrigeret budget 104,0 132,3 120,5 Regnskab 100,7 122,4 115,7 Afvigelse fra korrigeret budget -3,3-9,9-4,8

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2016 prisniveau Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Drift 111,7 112,2 112,6 113,5 113,5 Politikområde Trafik

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation TEKNIK- OG MILJØUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 06/11/14 Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Teknik og miljøudvalgets politikområder 2014 for måneder til og med

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17 Udvalget for Teknik og Miljø Budget 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Drift og anlæg: Vedligehold af ejendomme 1.019 1.019 1.019 1.019 Små trafiksikkerhedsprojekter 1.529 1.529 1.529 1.529 Ny skolestruktur

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner:

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Kommunen er forsyningsmyndighed vedr. vand, varme, kloak og affald. Det er imidlertid private vandværker, SEAS-NVE, Solrød Fjernvarmeselskab og Hovedstadens Naturgasselskab der leverer vand, elektricitet,

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

34.787 2.398 2.398 2.398

34.787 2.398 2.398 2.398 Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

651039 Intern Service

651039 Intern Service 651039 Intern Service 400 Personaleudgifter 17.100 8.037 25.137 24.704 433 433 500 Materiale- og aktivitetsudg. 1.182 0 1.182 1.161 21 21 600 IT, inventar og materiel 68-1 67 60 7 7 900 Indtægter 0 0 0-77

Læs mere

Kommunalt kørselskontor

Kommunalt kørselskontor Kollektiv Trafik Konferencen i Korsør den 1. og 2. oktober 2015 1. Seminarrunde / Sammenhængende kollektiv trafik / Mobilitetsudfordringen Kommunalt kørselskontor Oplæg ved fagleder Bo Kuno Christensen,

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Vejvæsen Kommunale veje, stier og pladser m.v. 50.000 Gadebelysning, aftale???

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000 Hvidovre Kommune Anlægsregnskab 01.11.2013 Projekt nr. og navn: 0120 Miljø- og energipulje 2011 Funktion og dranst: 002510-3 Bevillingsprogram: 6533000012 Formålet med miljøpuljen er at arbejde for minimering

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Indsatsområder for Teknik- og Miljøudvalget

Indsatsområder for Teknik- og Miljøudvalget Indsatsområder for Teknik- og Miljøudvalget Kommunale ejendomme Fastholdelse af den investerede kapital i kommunale bygninger Fastholdelse af den investerede kapital i kommunale bygninger med tilhørende

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Budget- og regnskabssystem 4.2 - side 1 Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende det kommunale vejvæsen samt udgifter og indtægter i forbindelse med

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus.

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus. Ideskitseoplæg for administrationen i Vordingborg Baggrund: KB beslutning af 09 oktober 2014, vedtagelse af budget 2015. Indeklima på Vordingborg Rådhus I gennem flere år har der været arbejdet for at

Læs mere

Kommunalt kørselskontor

Kommunalt kørselskontor TØF- Kollektiv Trafik Konference 2012- Korsør 1. og 2. okt. 2012 Seminar C: Modeller for kørselskoordinering Kommunalt kørselskontor Af fagleder Bo Kuno Christensen / Vej- og trafiksekretariatet Fødslen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget 823 Rådet for almene Boliger 8232 Rådet for almene Boliger Korrigeret budget 2014 for totalrammen: 10.805 Samlet mindreforbrug på totalrammen: 2.848 Automatisk overførsel under 3 pct. 33 Mindreforbrug

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale Dagsorden Udvalget for Miljø og Natur Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 Mødelokale Korsør Renseanlæg, Slagelse Landevej 30, Korsør Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknik- og miljøudvalg. Veje og forsyning

Teknik- og miljøudvalg. Veje og forsyning Området kan opdeles i: Jordforsyning Fælles funktioner (vejområdet) Kommunale veje Havne Kystbeskyttelse Veje og forsyning En yderligere beskrivelse findes under hver af disse områder. Budgetbemærkninger

Læs mere

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 20112012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb

Læs mere

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten.

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten. Forligstekst i forbindelse med aftale om budget for perioden 2015-2018 Indledning Baggrunden for denne forligstekst er forligspartiernes ønske om at ledsage budgetaftalen med en tekst, der beskriver vilkår

Læs mere

Vordingborg Bibliotekerne Virksomhedsaftale 2014-15

Vordingborg Bibliotekerne Virksomhedsaftale 2014-15 Virksomhedsaftale 2014-15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning... 3 Virksomheden og ressourcer... 3 Udviklingstendenser... 3 Udviklingsmål... 3 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen

Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen Byens Udvikling samler trådene i alle de udviklingsprojekter, der sammen tegner udviklingen af København som by. Fx klimaplaner, indspil til kommuneplan, lokalplaner,

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Vedtaget af byrådet den 2. april 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere