Baggrundsdokument for Miljømærkning af industrielle rengørings- og affedtningsmidler kriterieversion 2.1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsdokument for Miljømærkning af industrielle rengørings- og affedtningsmidler kriterieversion 2.1"

Transkript

1 Baggrundsdokument for Miljømærkning af industrielle rengørings- og affedtningsmidler kriterieversion 2.1 d. 26. oktober 2005, opdateret 13. oktober 2011

2 Baggrunden for fælles nordisk miljømærkning Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig og positiv miljømærkning i Norden. Virksomheden ledes af Nordisk Miljømærkenævn, der bl.a. træffer beslutning om, hvilke produktgrupper der kan miljømærkes og kriteriernes endelige udformning. Hvert land har et sekretariat og en styrelse/et nævn, der er ansvarlige for arbejdet. Målet med miljømærkning er at vejlede forbrugerne om de produkter, der er mindre miljøbelastende end andre sammenlignelige produkter. Miljømærkning skal stimulere en produktudvikling, der tager hensyn til miljøet og sigter mod et bæredygtigt samfund. Nordisk Miljømærkning har påtaget sig at følge ISO-standarden 14024, Miljømærkning og miljøvaredeklarationer type I miljømærkning Principper og procedurer. Valg af produktgrupper, miljø- og funktionskrav stemmer overens med mål, principper, praksis og krav i denne standard. ISO14024 stiller bl.a. krav om, at kriterierne er objektive og forsvarlige, at der findes metoder til verificering, samt at interessenter har mulighed for at deltage, og at deres synspunkter tages i betragtning. Kriterierne fastsættes efter en bedømmelse af miljøbelastningen gennem hele produkternes livscyklus. I kriterierne stilles der krav til de miljøbelastende faktorer, der kan reduceres ved hjælp af miljømærkning. Alle produkter, både varer og tjenester, der opfylder kravene, får efter godkendt ansøgning licens til at anvende miljømærket. Ny viden og udvikling medfører, at kriterierne regelmæssigt revideres. Reviderede kriterier præsenteres som regel et år før gyldighedstidens udløb. I gyldighedstiden kan der ske mindre ændringer. Ændringer inden for gyldighedstiden og forlængelser medfører normalt ingen omvurdering af licenser. Ansøgningsgebyret skal betales når ansøgningen indsendes. Dertil kommer et årligt gebyr, der baseres på produktets omsætning. Danmark: Miljømærkning Danmark Fonden Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 CHARLOTTENLUND Tel: Fax: Finland: Miljömärkning Motiva Services Oy PB 489 FI HELSINGFORS Tel: Norge: Stiftelsen Miljømerking i Norge Tordenskiolds g 6B NO-0160 OSLO Tlf.: Fax: Hjemmeside: Island: Norræn Umhverfismerking á Íslandi Umhverfisstifnun Sudurlandsbraut 24 IS-108 REYKJAVIK Tel: Fax: Hjemmeside: Sverige: Miljömärkning Sverige AB SE STOCKHOLM Tlf.: Fax: Hjemmeside:

3 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning Indledning og historik Andre styringsmidler for området Markedsoversigt Beskrivelse af produktgruppen Produktets miljøpåvirkning Baggrund for stillede krav Fremtidige kriterier og behov for baggrundsviden Referencer... 18

4 1. Sammenfatning Dette baggrundsdokument omfatter en beskrivelse af produktgruppen Industrielle rengørings- og affedtningsmidler, disses miljøpåvirkninger og sundhedsmæssige påvirkninger i brugsfasen, samt en lille markedsoversigt. Baggrunden for de opstillede krav samt redegørelse for væsentlige ændringer i forhold til version 1.3 er ligeledes beskrevet. De væsentligste miljøproblemer ved anvendelse af industrielle rengørings- og affedtningsmidler er udledning af miljøbelastende stoffer til det omgivende miljø, fortrinsvis via rensningsanlæg og til vandmiljøet samt luft. Ved at stille krav til de indgående stoffer i rengøringsmidlerne kan belastningen af det ydre miljø mindskes. Udover belastningen af det ydre miljø, kan rengøringsmidlerne også forårsage sundhedsmæssige problemer, i form af allergi og ved unødig påvirkning af sundhedsskadelige stoffer. Med kravene i dette kriteriedokument forsøges disse belastninger reduceret. I denne revision er det valgt at stille skærpede krav til de indgående stoffers miljømæssige og sundhedsmæssige egenskaber. På det miljømæssige plan er dette blandt andet sket gennem skærpede krav til miljøskadelige stoffer, kompleksdanner og nedbrydelighed. På det sundhedsmæssige plan er dette blandt andet sket gennem skærpede krav til klassificering, opløsningsmidler og konserveringsmidler Krav til effektivitet er blevet ændret således, at krav til gennemførelse af test er blevet simplificeret. For laboratorietest kræves kun sammenligning med et konkurrentprodukt mod tidligere to produkter. For brugertest er rapporten der skal udfyldes af testbruger blevet mere enkel. Udover ovenstående er der foretaget mindre ændringer og præciseringer af krav i kriterierne. Sekretariatsgruppen: Kriterierne er udarbejdet af de nordiske miljømærkesekretariater: Kirsi Auranmaa, Finland Leif Düring, Marie Fahlin og Ulf Eriksson, Sverige Arne Godal, Norge Trine Pedersen, Danmark (projektleder) Sigrún Gudmundsdóttir, Island, har været informeret om kriteriearbejdet. Data- og Informationsindsamlingen er sket dels internt på sekretariaterne, hvor der findes erfaring med markedsføring og licensering, og dels gennem direkte kontakter med producenter af industrielle rengørings- og affedtningsmidler i de enkelte nordiske lande. Kriteriedokument og baggrundsdokument var til høring/remis i 60 dage i december 2004/januar 2005.

5 2. Indledning og historik Produktets afgrænsning Produktgruppen omfatter rengørings- og affedtningsmidler til brug i produktionslokaler og til produktionsudstyr indenfor industrien. Produkterne kan benyttes til manuel eller til automatiseret rengøring. Produkterne skal primært kunne fjerne olierester, voks, fedt, støv og evt. rust. Produktgruppen omfatter ikke produkter til personlig hygiejne, bil- og bådplejemidler, universal- og sanitetsrengøringsmidler og rengøringsmidler der hovedsagelig markedsføres til levnedsmiddelindustrien. Nordisk Miljømærkning har kriterier for disse produkter. Produkter beregnet til offshore- og søfartsindustrien er heller ikke inkluderet i kriterierne. Dokumentets gyldighedstid Kriteriedokumentet, version 2.0, er gældende fra 13. oktober 2005 til 1. oktober Justeringer af dokumentet er gjort i 2011 og herefter er gyldighedsperioden forlænget, 11. oktober 2011 til 30. juni 2014 (version 2.1 af baggrundsdokumentet, hvilket høre sammen med version 2.3 af kriterierne). Historik Dette Kriteriedokument er 2. generation af kriterier for industrielle rengøringsog affedtningsmidler. Version 1 1. generation af kriterierne for industrielle rengørings- og affedtningsmidler blev vedtaget af Nordisk Miljømærkning den 15. juni I juni 2000 blev kravet til opløsningsmidler justeret og gyldighedstiden blev forlænget med 1 år, og kriterierne blev ændret til version 1.1. I juni 2001 blev kriterierne forlænget med endnu et år (version 1.2), og i december 2003 blev kriterierne forlænget frem til 14. juni 2006 (version 1.3). Der er tildelt 11 licenser på nordisk plan i henhold til kriterieversion 1.0 til 1.3. Revision af version 1 Den 15. december 2003 besluttede Nordisk Miljømærkningsnævn, at kriterierne for industrielle rengørings- og affedtningsmidler skulle revideres. Revisionen skulle udføres af sekretariaterne. Evalueringsrapporten konkluderede følgende: RPS-analysen samt vurderingen af kravniveauer og kompleksitet viser at størstedelen om ikke alle krav er relevante, men der behøves en omformulering af flere krav og eventuelt en skærpelse af kravniveauer. Det er vanskeligt at sige noget endeligt om kravniveauer ud fra de oplysninger som vi har fået via licensbehandlingen. Hvis vi tolker produktgruppedefinitionen snævert, da er kravniveauerne rimelige, men kravniveauer kan være for lave,

6 hvis vi tolker produktgruppedefinitionen bredt, dvs. inkludere universal og sanitetsrengøringsmidler i produktgruppen. For at opnå så stor en miljøgevinst som muligt bør kriterierne blandt andet forandres på følgende områder: produktgruppedefinitionen og dens tolkning skal præciseres, omformulering af krav til opløsningsmidler, krav til kompleksdannere skal præciseres, præcisering af krav til miljøskadelige stoffer, eventuelle arbejdsmiljøkrav skal formuleres, eventuelt et nyt krav vedrørende allergifremkaldende stoffer, stramning af krav til farvestoffer, præcisering af informationskrav på emballage, baggrundsdokumentet skal opdateres samt præcisering af krav til brugerrapporter. Endvidere foreslås det, at der udvikles kriterier for rengøringsmidler til levnedsmiddelindustrien som en del af industrielle rengørings- og affedningsmidler eller som separate kriterier. Kriterierne for industrielle rengørings- og affedtningsmidler er beslægtet med kriterierne for rengøringsmidler til levnedsmiddelindustrien. Det vil sige en lang række af kravene er identiske i de to kriteriesæt. Men da anvendelsesområderne er vidt forskellige ( sort produktion kontra ren produktion med hygiejnekrav), har vi valgt at lave to separate kriteriedokumenter. Version 2.3 Justeringerne af dokumentet er blevet gjort for at inkluderer CLPklassificering, præciserer produktgruppedefinitionen, opdaterer krav om bioakkumulering og opdaterer bilag 2 Erklæringer. Et tillæg under krav 22 angående håndtering af farligt affald er også blevet indført. 3. Andre styringsmidler for området Lovgivning: Der findes, ingen detaillovgivning, der vedrører brug af industrielle rengøringsog affedtningsmidler i nogle af de nordiske lande. Bortskaffelse af brugte midler skal ske i henhold til myndighedskrav i det pågældende land, hvor der stilles krav til rensning af afløbsvand. Miljømærker: Den europæiske mærkeordning, Blomsten, har på nuværende tidspunkt ikke kriterier for industrielle rengørings- og affedtningsmidler. Det amerikanske Green Seal har kun kriterier for rengøringsmidler til konsumentmarkedet. Der haves ikke kendskab til andre miljømærker for denne type produkter. 4. Markedsoversigt I den første evaluering, der blev gennemført i år 2000, påpegede norske producenter og leverandører, at der ikke fandtes nogen efterspørgsel på miljømærkede industrielle rengøringsmidler. I Danmark mente nogle producenter, at fortjenesten på denne type produkter er meget lille, hvilket bevirker at producenter ikke vil satse penge på miljømærkning af produkterne.

7 I 2001 gennemførtes en ny evaluering, der viste at dele af markedet havde ændret holdning til miljømærkning af industrielle rengørings- og affedtningsmidler, idet interessen for miljømærkning var øget. I 2001 fandtes der 5 licenser i hele Norden, mens der i september 2004 fandtes 11 licenser, se tabel 1. En af årsagerne til, at interessen for miljømærkning af industrielle rengøringsog affedtningsmidler er relativt lille, kan være at både producenter og brugere af produkterne ikke har kendskab til kriterierne for miljømærkning. Tabel 1. Antallet af licenser og handelsnavne i hvert nordisk land, september Danmark Finland Island Norge Sverige Totalt Antal licenser Antal handelsnavne Markedsandel for de miljømærkede produkter Ca. 3% Ca. 1,5%?? < 1%? 5. Beskrivelse af produktgruppen Med industrielle rengørings- og affedtningsmidler menes der produkter, der blandt andet er beregnet til anvendelse indenfor mekanisk-, elektronisk- og grafisk værkstedsindustri, samt overfladebehandlings- og farveindustri, jævnfør pkt. 2. For produkter kan miljømærkes i denne produktgruppe skal de kunne fjerne olierester, voks, fedt, smuds, støv og evt. rust. Og produkterne skal primært markedsføres til professionelle brugere i industrien. Produktgruppedefinitionen er i 2011 blevet præciseret og lyder nu: Rengørings- og affedtningsmidler, som er beregnet til anvendelse indendørs i produktionslokaler og til produktionsudstyr i industrien, kan Svanemærkes. Produktet skal primært kunne fjerne olierester, voks, fedt, smuds, støv og evt. rust og skal primært markedsføres til professionelle brugere i industrien. Kriterierne omfatter ikke produkter til personlig hygiejne, bil- og bådplejemidler. Kriterierne omfatter heller ikke produkter som specifikt er beregnet til brug i levnedsmiddelindustrien eller lægemiddelindustrien samt universal- og sanitetsrengøringsmidler. Produkter såsom penselrens og grundrens ( målartvätt ) indgår i definitionen. Nedenfor gennemgås de mest almindelige indholdsstoffer og deres funktion i produkterne:

8 Alkaliske eller basiske kemikalier tilsættes for at opnå en høj ph i vaskevandet. En høj ph initierer en forsæbningsreaktion mellem smuds/fedt og alkaliet som er gunstig for rengøringsprocessen. NaOH er det mest benyttede kemikalie. Antiredepositionsmiddel tilsættes for at sikre at opløste partikler/fedt ikke igen sætter sig fast på overfladen som vaskes. Det kan være tensider, der benyttes som antidepositionsmiddel. Desinficerende stoffer benyttes ikke. Farvestoffer benyttes sjældent i rengørings- og affedtningsmidler. Tilsættes evt. af estiske årsager eller arbejdsmiljømæssige årsager. Hydrotroper (opløselighedsformidlere) tilsættes for at danne homogene og stabile opløsninger i vaskebad. Tensider benyttes. Kompleksdannere binder kalcium og magnecium samt metalioner i vaskevandet. Dette forhindre at metalioner interfererer gennem udfældning af metalsæber og det at metalioner blokkerer funktionen af vaske- og overfladeaktive stoffer. Kompleksdannere kan typisk være EDTA, NTA, fosfater, fosfonater, polyakrylater IDS (iminodisuccinat(natrium)) og andre organiske salte som f.eks. laktater og gluconater. EDTA, NTA og fosforforbindelser er dominerende. Konserveringsmiddel tilsættes for at forhindre vækst af mikroorganismer som kan nedbryde stoffer i produktet og danne dårlig lugt, samt for at forlænge holdbarheden af produktet. F.eks. parabener, kathon og phenoxyethanol kan benyttes. Korrosionsinhibitorer kan tilsættes for at forhindre korrosion/rustdannelse af metaludstyr. Natriumsilikater og benzotriazol kan benyttes. Organiske halogenforbindelser kan benyttes i specielle rengøringsprocesser. Organiske hologenforbindelser anvendes sjældent. Det kan f.eks. være HCFC (hydrogen klor fluor carbon). Organiske opløsningsmidler tilsættes for at løse smuds og fedt fra overfladen. Smuds og fedt løses ved at stoffer, der ligner hinanden i strukturen let opløses i hverandre. Benyttede opløsningsmidler kan være hydrokarboner, alkoholer, ketoner, estrer, pyrrolodoner og glykoletere. Parfumer tilsættes for at give produktet en bedre duft. Benyttes sjældent. Phthalater tilsættes for øge glans eller som blødgøre. Benyttes sjældent. Det kan være diisononylphthalat og phthalat estrer. Skuminhibitorer tilsættes for at regulere skumdannelse i vaskeprocessen. Nonioniske tensider kan benyttes.

9 Syrer tilsættes for at skabe en lav ph i vaskevandet. Ved en lav ph fjernes oxider og kalk effektivt. Salptersyre, fosforsyre eller organiske syrer som f.eks. citronsyre og sulfaminsyre er ofte benyttede syre. Tensider er vaskeaktive stoffer, der løsner snavs, fedt, olie mm. og nedsætter vands overfladespænding. Tensider kan opdeles i 4 grupper; anioniske (virker skummende), nonioniske (virker afskummende), kationiske (desinficerende, korrosionsbeskyttende og antistatiske) og amfotære (skum stabiliserende). Eksempler på tensider er Laureth-forbindelser, LAS og alkylglukocider. Diskussioner i forbindelse med revisionen: Nogle af de overvejelser som projektgruppen har gjort sig i forbindelse revisionen af kriterierne for industrielle rengørings- og affedtningsmidler gennemgås i dette afsnit. Projektgruppen har diskuteret muligheden for at udvide produktgruppen til også at omfatte produkter til brug i offshore- og søfartsindustrien. Dette blev screenlagt da miljømærkningskriterier for bil- og bådpleje også omfatter kriterier for midler der kan benyttes indenfor søfart. Muligheden for at stille krav, der vedrører arbejdsmiljø hos såvel producent/ licensansøger som hos brugere af produktet blev også diskuteret. Ud fra interviews med producenter (4) og en intern arbejdsrapport vedrørende arbejdsmiljøkrav til industrielle rengørings- og affedtningsmidler (5), konkluderede projektgruppen, at det ikke er muligt at stille direkte krav til arbejdsmiljø, der samtidig kan kontrolleres af miljømærkeorganisationerne. Endvidere er producenternes interesse for direkte arbejdsmiljøkrav lille. Krav der vedrører arbejdsmiljø stilles derfor indirekte via krav til kemikalier og klassificering. 6. Produktets miljøpåvirkning Miljøpåvirkningen fra industrielle rengørings- og affedtningsmidler kommer fra udslip til luft, afløb eller vandrecipient samt håndtering af flydende og fast affald. Til luft kan f.eks. opløsningsmidler fordampe og bidrage til øget udslip af flygtige organiske forbindelser. Til afløb tilføres vaskevand (stoffer fra rengøringsmidlerne samt den smuds som fjernes fra objektet) med eller uden intern rensning i virksomheden. Vaskevandet kan indeholde miljøfarlige stoffer af forskellig art. Med flydende affald menes rester af produktet hos producenten eller forbrugeren, affedtningsbade mm. Det er vigtigt at flydende affald håndteres på den rigtige måde. Som fast affald kan nævnes tekstilklude med rengøringsmidler som bruges til manuel rengørings af objekter ol. Disse tekstilklude, sammen med emballagen til rengøringsmidlerne, udgør fast affald som må håndteres på en miljømæssig korrekt måde. Med baggrund i miljøpåvirkningerne til luft, afløb og affald stilles der strenge miljøkrav til produkterne.

10 Brugere kommer ofte i direkte kontakt med rengørings- eller affedtningsmidlet f.eks. ved motorreparation og forskellige industriprocesser. Indgående stoffer i produkterne kan give sundhedsmæssige problemer pga. indånding eller hudkontakt. Endvidere kan f.eks. opløsningsmidler påvirke centralnervesystemet. Der stilles derfor sundheds- og miljøkrav til produkterne som vil kunne mindske arbejdsmiljøproblemerne. Andre miljøbelastninger udgøres af udslip ved udvinding og produktion af råvarer og ingredienser. De fleste råvarer og ingredienser der benyttes i industrielle rengørings- og affedtningsmidler er syntetiske, dvs. konstruerede stoffer. Disse kan fremstilles af såvel fornybare råvarer som ikke-fornybare råvarer, f.eks. er ethoxylater ofte fremstillet af vegetabilsk fedt, mens ethylenoxid ofte er produceret af ethylen gas. Det er vanskeligt at beregne ressourceforbrug ved udvinding og produktion af råvarer. Og det er også vanskeligt at fremskaffe oplysninger om oprindelse og produktionsmetode for råvarer, da der ofte er flere salgs- og produktionsled mellem oprindelige råvare og slutprodukt. Der stilles derfor ikke krav til råvareudvinding og produktion af råvarer/ingredienser. I anden generation af kriterierne er det valgt fortsat at fokusere på produkterne og indholdsstofferne i disse ved at stramme enkelte krav i forhold til kriterieversion Baggrund for stillede krav Nedenfor gennemgås de stillede krav samt baggrunden for krav i kriterieversion 2. I bilag 1 er der en grafisk sammenligning af krav i version 1 og version 2 Definition af produktgruppe Definitionen af produktgruppen er blevet præciseret i kriterieversion 2. Der er ikke sket nogen ændringer eller udvidelser med nye produkttyper. Produktgruppen omfatter rengørings- og affedtningsmidler for rengøring som er beregnet til anvendelse indendørs* i produktionslokaler og til produktionsudstyr indenfor industrien. * Opdatering september 2011, se nedenfor. De smudstyper et industrielt rengørings- og affedtningsmiddel som minimum skal kunne fjerne er angivet i definitionen: Produktet skal primært kunne fjerne olierester, voks, fedt, smuds, støv og evt. rust. Og det er præciseret at produktet primært skal markedsføres til professionelle brugere i industrien for at opnå miljømærke indenfor produktgruppen. Dette for at undgå at traditionelle universalrengøringsmidler, der ikke kan opnå licens i henhold til kriterierne for rengøringsmidler, kan få licens i henhold til kriterierne for industrielle rengøringsog affedtningsmidler.

11 Det er endvidere præciseret at produktgruppen ikke omfatter produkter til personlig hygiejne, bil- og bådplejemidler, rengøringsmidler, der hovedsagelig markedsføres til levnedsmiddelindustrien, samt traditionelle universal- og sanitetsrengøringsmidler. Ved SLM den 13. september 2011 blev produktgruppedefinitionen præciseret med et tillæg vedr. at produktgruppen er afgrænset til produkter til indendørsbrug. Produkter såsom penselrens og grundrens ( målartvätt ) indgår i definitionen. Klassificering af produktet Krav til klassificering er blevet præciseret med små ændringer. Nordisk Miljømærkning tilstræber at sundheds- og miljøeffekterne fra produkterne skal være så små som muligt. Stoffer der er kræftfemkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske må ikke indgå i miljømærkede produkter. Der stilles krav om, at industrielle rengørings- og affedtningsmidler ikke må klassificeres som miljøfarlig, meget giftig (T+), giftig (T), sundhedsskadelig (Xn), sensibiliserende (Xn, Xi) med R42 el. R43, kræftfremkaldende (T, Xn) med R45 el. R49, mutagen (T, Xn) med R46 el. R68, reproduktionstoksisk (T, Xn) med R60, R61, R62 el. R63, eksplosivt (E), brandnærende (O), yderst brandfarlig (Fx og F+ i Norge) eller meget brandfarlig (F) i henhold til EU s stof- og præparatdirektiv (67/548/EØG og 99/45/EØF med gældende tilpasninger samt de særregler og stoflister som gælder i hvert af de nordiske lande (se krav 1 i kriteriedokument). I høringsudkastet var der forbud mod mærkning af det miljømærkede produkt som brandfarlig. Efter høringen er dette ændret, således at det i kriterieversion 2 ligesom i kriterieversion 1 er tilladt med mærkningen brandfarlig. Ændringen er foretaget efter henvendelse fra en producent, der mente at dette krav ville udelukke en stor del af de parafinoliebaserede produkter, der sandsynligvis vil blive klassificeret som værende brandfarlig. Dette var ikke hensigten med kravet, der tillades produkter med mærkningen brandfarlig. Undtaget er rengørings- og affedtningsmidler som er lokalirriterende (Xi) eller ætsende/stærkt ætsende (C) med risikosætningerne R34, R35, R36, R37, R38 og/eller R41 er mulige at miljømærke. Undtagelsen er gjort for at tillade meget koncentrerede produkter som bl.a. vil mindske miljøbelastningen fra transport og emballage. Samtlige klassificeringer er blevet opdateret med farekode og fareangivelse i henhold til CLP. Begge typer klassifikationer findes nu parallelt. Miljøskadelige stoffer Grænsen for produkters indhold af miljøskadelige stoffer er blevet skærpet sammenlignet med version 1.

12 Stoffer som er svært nedbrydbare kan forårsage problemer i dag og i fremtiden. Særlig alvorlig kan effekterne blive hvis stoffet samtidigt er akut toksisk. Der stilles derfor krav til koncentrationen af stoffer med risikosætningerne R50/53 /H410 (meget giftig for vandorganismer, kan forårsage langtidsvirkninger i vandmiljøet), R51/53 /H411 (giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage langtidsvirkninger i vandmiljøet) og R52/53 /H412 (skadelig for vandlevende organismer, kan forårsage langtidsvirkninger i vandmiljøet) samt R50 /H400 (meget giftig for vandlevende organismer). I kriterieversion 1 var det tilladt at tilsætte maksimalt 2,5 g miljøskadelige stoffer/liter brugsopløsning. Dette krav er nu skærpet, så der maksimalt må tilsættes 0,04 vægt% af stof klassificeret som R50/53 (H410), R51/53 (H411) og R52/53 (H412) i det koncentrerede produkt, tilsvarende krav i kriterierne for maskinopvask til professionelt brug. På baggrund af kommentarer fra producenter modtaget efter høringen er kravet for stof klassificeret med R50 (H400) ændret til højest 5,00% total i produktet. En del af de mest benyttede tensider og konserveringsmidler, der klarer kravene til nedbrydelighed, er klassificeret som R50 (H400). Niveauet på 5,00% er fremkommet ved at spørge en række producenter i Danmark, Finland og Sverige. Stof klassificeret R50 (H400)er endvidere mindre giftig og nedbrydes hurtigere end stof klassificeret med R50/53 (H410), R51/53 (H411) og R52/53 (H412), og der er ingen langtidseffekter ved R50 (H400). I kriterieversion 1 var NTA undtaget for krav til miljøskadelige stoffer. Undtagelsen er slettet i kriterieversion 2 og NTA regnes som miljøskadelig. NTA er blevet klassificeret som carc cat. 3 (EU, 2008b). NTA forbydes hermed på baggrund af sin klassificering. Der findes en undtagelse for NTA som forurening i kompleksbinder, se yderligere under kompleksbindere. Tensider Det eneste der er ændret for tensider i forhold til kriterieversion 1 er, at det nu er præciseret, at derivater af alkylphenolethoxylater (APEO) og alkylphenolderivater (APD) ikke tillades. Krav til tensider er standard i Nordisk Miljømærkning og stilles for at sikre at brugen af tensider ikke belaster det vandige miljø unødigt. En hurtig nedbrydning af tensider er vigtig ud fra et miljøsynspunkt. I henhold til en rapport fra DHI Anaerobic biodegradability of surfactants fra september 2002 (kilde: 2), betones vigtigheden af anaerob nedbrydbarhed af tensider. Ikke let nedbrydbare tensider og ikke-anaerobt nedbrydbare tensider kan ophobes i afløbsslam, slamforbedret jord og sediment i søer og vandløb samt påvirke organismer negativt. Krav stilles derfor så alle benyttede tensider skal være let nedbrydbare og anaerob nedbrydbare. Det er specificeret, at tensider at typerne lineær alkylbenzensulfonat (LAS), alkylphenolethoxylater (APEO) og alkylphenolderivater (APD) ikke er tilladt. Er diakylphenol ethoxylater (di- APEO) er en APEO eller ikke? Der er delte meninger om dette blandt kemikere. For at undgå sådanne diskussioner i forbindelse med sagsbehandling er det tilføjet, at derivater af APEO er ikke må indgå i miljømærkede produkter.

13 EDTA, DTPA, NTA, fosfor og fosfonater Krav til kompleksdannere er blevet skærpet. Erfaring med licensiering viser, at der findes alternativer til EDTA (ethylendiamintetraacetat), DTPA (diethylentriaminpentaacetat) og NTA (nitrilotriacetat). EDTA og DTPA tillades ikke i kriterieversion 2. NTA må maksimalt indgå med 0,100% i det koncentrerede produkt. Krav til fosfor og fosfonater er ikke ændret EDTA (ethylendiamintetraacetat) og DTPA (diethylentriaminpentaacetat) udelukkes så vidt muligt i Nordisk Miljømærkning. Dette skyldes primært at EDTA og DTPA er stoffer, der kan mobilisere tungmetaller i miljøet, samt at EDTA og DTPA er svært nedbrydbare.. Det vurderes at der findes tilstrækkelig med alternativer til EDTA og DTPA.. NTA er på IARC s (WHO s kræftforskningscenter International Agency for Research on Cancer) og det danske Arbejdstilsyns liste over kræftfremkaldende stoffer (6), hvorfor Nordisk Miljømærkning så vidt muligt ønsker at udelukke NTA i miljømærkede produkter. Det er valgt at tillade en lille mængde NTA (maksimalt 0,100%) i det koncentrerede produkt. Det er valgt at tillade NTA, idet flere af de alternative kompleksdannere til EDTA og DTPA kan indeholde en mindre mængde NTA, typisk < 1%. Niveauet på 0,100% NTA i det koncentrerede rengøringsmiddel er fastsat af hensyn til de danske regler for mærkning af produkter som kræftfremkaldende. For produkter, der indeholder over 0,1% kræftfremkaldende stof, skal det af sikkerhedsdatabladet fremgå, at produktet er kræftfremkaldende (6). En anden årsag til at tillade 0,100% NTA i det koncentrerede produkt, er at vi af miljømæssige grunde ønsker at udelukke brugen EDTA og DTPA. Men på nuværende tidspunkt skønnes der kun at være relativt få alternativer til EDTA og DTPA, hvoraf flere af disse indeholder en lille mængde NTA. NTA er blevet klassificeret som carc cat. 3 (EU, 2008b). NTA forbydes hermed allerede under krav 1 på grund af sin klassificering, men vi vil gerne tydeliggøre og forenkle sagsbehandlingen og har derfor valgt at udelukke den specifikt i dette krav. NTA må kun forekomme som forurening i kompleksbinder, med et maximalt indhold på 0,1% i slutproduktet. Kompleksbinder som erstatter NTA (GLDA og MGDA) indeholder dog små mængder af NTA som rester fra råvareproduktionen (hvilke fremgår af forskellige sikkerhedsdatablade for råvarerne). Disse små mængder er tilladt i denne kriterieversion for at fremme overgangen til MGDA og GLDA. Forskning på området viser (som BASF), at NTA kun er kræftfremkaldende når det forekommer som krystaller. Krystaller forekommer ikke ved små koncentrationer (NMN, 2008). Hovedparten af spildevandet indeholdende rengørings- og affedtningsmidler fra industrien sendes til rensningsanlæg. Her haves for størstedelens vedkommende fosforfældning. For at have nok alternative kompleksdanner til EDTA, DTPA og NTA fastholdes kravet på 2 g P/liter brugsopløsning. Phthalater Der er ikke sket ændringer af krav vedrørende phthalater.

14 Phthalater er på listen over uønskede stoffer i Danmark, da de er mistænkt for at være kræftfremkaldende. I henhold til et forsigtighedsprincip er det derfor ønskeligt at forbyde phthalater i denne produktgruppen. Konserveringsmidler Krav til konserveringsmidler om, at de ikke må være bioakkumulerbare er standard i Nordisk Miljømærkning. Kravet stilles for at mindske miljøbelastningen ved brug af konserveringsmidler, da disse ofte er meget giftige for vandlevende organismer. Kravet er præciseret og opdateret med nye grænser for log Kow og BCF i overensstemmelse med GHS. Konserveringsmiddel kan tilsættes flydende produkter, hvis konserveringsmiddlet ikke er bioakkumulerbart. Forbindelsen anses ikke for at være bioakkumulerbart hvis BCF < 500 eller log Kow < 4,0. Hvis der findes oplysninger om både BCF og log Kow, skal værdien for BCF benyttes. For at undgå unødigt brug af konserveringsmidler og samtidig sikre, at der tilsættes en tilstrækkelig mængde konserveringsmiddel stilles krav om, at tilsat mængde konserveringsmiddel skal være optimeret i forhold til produktets volumen. Dette dokumenteres via en Challenge test udført i forbindelse med udviklingsarbejdet eller tilsvarende. I forbindelse med høringen har vi fortrinsvis fået opbakning til krav om Challenge test. Challenge test er en massebetegnelse for test til bestemmelse af den rette/nødvendige mængde konserveringsmiddel i produkter. Dette gøres ved at have en række batches/prøver med testprodukt og så tilsætte forskellige koncentrationer af konserveringsmiddel til de enkelte prøver, samt en prøve uden konserveringsmiddel. Prøverne podes med en blanding af bakterier, gær- og skimmelsvampe. Prøverne testes for vækst af en række bakterier, gærsvampe og skimmel efter 7 dage. Der podes igen med en blanding af bakterier, gær- og skimmelsvampe, og prøverne testes atter for vækst 7 dage efter podning. Dette fortsætter i minimum 28 dage (nogle test kræver minimum 6 ugers). Den laveste koncentration af konserveringsmiddel, hvor der ikke forekommer vækst er den rette/optimale mængde konserveringsmiddel for produktet. De forskellige producenter og leverandører af konserveringsmidler har forskellige Challenge test/metoder, som de benytter til bestemmelse af rette koncentration af konserveringsmiddel. Det drejer sig blandt andet om følgende test: Koko Test (Test Method SM 021), USP Challenge Test (US Pharmacopoeia) og CTFA Challenge Test (Cosmetics Toiletries and Fragrance Association. Organiske halogenforbindelser Der er ikke sket ændringer af krav til organiske halogenforbindelser.

15 Organiske halogenforbindelser forbydes i miljømærkede produkter på grund af deres negative sundheds- og miljømæssige effekter. Opløsningsmidler Kravet til opløsningsmidler er blevet skærpet og simplificeret. Flygtige organiske opløsningsmidler er uønskede, da de typisk er sundhedsskadelige, kan forårsage negative effekter på det jordnære ozonlag samt at de desuden ofte er svært nedbrydbare i økosystemet. Krav til klassificering sikrer, at de sundhedsmæssigt værste opløsningsmidler udelukkes, og krav til nedbrydelighed sikre at anvendelsen af svært nedbrydelige opløsningsmidler begrænses. I kriterieversion 2 er krav til opløsningsmidler ændret således at indhold af opløsningsmidler reguleres ud fra opløsningsmidlets damptryk (svensk: ångtryck) og aromatindhold. Opløsningsmidler med et damptryk på mere end 2,5 kpa ved 20 o C eller et aromatindhold på mere end 1 vægt-% kan maksimalt indgå i det færdige produkt med sammenlagt 1 vægt-%. Niveauet er fremkommet ved kortlægning af damptryk og aromatindhold for mere end 30 rengøringsmidler baseret på organiske opløsningsmidler med anvendelse indenfor den grafiske branche (kilde: 3). Af disse rengøringsmidler vil maksimalt 4 klare såvel krav til både damptryk (< 2,5 kpa) og aromatindhold (< 1 vægt-%). Biocider Der er tilføjet et krav som udelukker brug af biocider med mindre biocid tilsættes med et konserverende formål. Dette fordi, der ikke er nogen funktionsmæssig begrundelse for at tilsætte biocider til industrielle rengøringsog affedtningsmidler. Det er ikke nødvendigt at disse produkter har en desinficerende effekt. Farvestoffer Det er fortsat tilladt at benytte farvestoffer. Farvestoffer har ingen rengørende effekt men kan være nødvendig for produktgruppen ud fra et sikkerhedssynspunkt for at kunne skelne imellem forskellige typer af produkter. Farvestoffer indgår kun med små koncentrationer i produkterne. Det er valgt at stille miljømæssige krav til farvestoffer, da disse ikke kommer i direkte kontakt med brugeren. Farvestoffer skal enten være godkendt iht. EU s direktiv 76/768/EEC for kosmetik eller iht. levnedsmiddellovgivningen i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige eller ikke være bioakkumulerbare. Farvestoffer godkendt til levnedsmiddelindustrien findes listede på følgende link: Kravet er præciseret og opdateret med følgende tekst for at beskrive bioakkumulerbarheden tydligere:

16 Farvestoffer kan tilsættes flydende produkter såfremt farven er godkendt til brug i levnedsmidler eller ikke er bioakkumulerbar. Farver anses ikke for bioakkumulerbare, hvis BCF < 500 eller logkow < 4,0. I tilfælde af, at der findes oplysninger om både BCF og logkow, skal oplysninger om BCF anvendes. Parfume Kravet til parfume er ikke ændret i forhold til kriterieversion 1. Parfumer kan være svært nedbrydbare, biakkumulerende eller allergifremkaldende. Da parfume ikke har nogen funktion i rengørings- og affedtningsmidler til industrielt brug, tillades parfume ikke i produkterne. Ikke aerobt let nedbrydbare stoffer, anbo, og ikke anaerobt nedbrydelige stoffer, annbo Dette krav er nyt i forhold til kriterieversion 1. Stoffer med dårlig nedbrydbarhed kan påvirke miljøet selvom de ikke udviser nogen akutte toksiske effekter. Stoffer som nedbrydes langsomt har en længere giftvirkning og større risiko for at skade miljøet. En hurtig nedbrydning under såvel aerobe som anaerobe forhold er derfor ønskværdig. Desuden er kendskab om svært nedbrydbare stoffers langsigtede påvirkninger af miljøet mangelfuld. Krav stilles så kun en lille del af produktet (0,6 g/liter brugsopløsning) må være ikke nedbrydbar og ikke anaerobt nedbrydbart. Der er udviklet en ny gruppe af organiske opløsningsmidler, der er dearomatiserede ligekædede alkankulbrinter (parafiner) som har lav flygtighed, er aerob let nedbrydelige og som har en lav toksicitet (>100 mg/liter). Ifølge en producent af industrielle rengøringsmidler er disse opløsningsmidler især velegnet til sprayprodukter (produkter, der ikke skal fortyndes før brug), men de vil ikke umiddelbart kunne klare vort krav til ikke anaerobt nedbrydelige stoffer, idet der ikke forelægger test for anaerob nedbrydelighed for disse opløsningsmidler. Nordisk Miljømærkning har derfor valgt at lave en undtagelse for annbo-kravet for organiske opløsningsmidler, der indgår i produkter, som ikke skal fortyndes før brug: Der kan i stedet for krav til annbo dokumenteres, at de er aerob nedbrydelige og har en akut toksicitet på > 100 mg/l for 3 trofiske niveauer (fisk, dafnier og alger) eller en akut toksicitet på > 500 mg/l, hvis der kun haves data for 1 el. 2 trofiske niveauer. Udover dette krav til de organiske opløsningsmidler stilles der i kriteriedokumentet også krav til klassificering (sundhed) samt krav til damptryk og aromatindhold. Krav til effektivitet Krav er blevet ændret for laboratorietest, mens krav til brugerrapporter er blevet justeret.

17 Det kræves fortsat at produktet skal have en tilfredsstillende effektivitet, indenfor de brugsområder som det er beregnet til, sammenlignet med eksisterende produkter på markedet. Dette kan dokumenteres på to måder: Brugerrapporter: Der kræves stadig dokumentation fra 5 relevante industrielle brugere af produktet. Brugerrapporten (jævnfør bilag 3 i kriterier) er blevet opdateret så erklæringen fra brugerne er blevet mere tidssvarende. De 5 brugerrapporter skal vise, at alle 5 brugere er tilfredse med produktet. Laboratorietest: Iht. kriterieversion 1 skulle testproduktet sammenlignes med 2 etablerede produkter på markedet samt vand, og der skulle gennemføres test for minimum 3 paralleller af hver. I kriterieversion 2 er dette ændret til, at testproduktet skal sammenlignes med et etableret produkt på markedet samt vand, til gengæld skal der laves test for minimum 5 paralleller af hver. Kvalitetskrav er ændret fra 3 af 3 paralleller til 5 af 5 paralleller skal vise at testproduktet er bedre eller lige så godt som sammenligningsproduktet og bedre end vand. Denne ændring er foretaget for at gøre laboratorietesten mere enkel at gennemføre for ansøgeren. Det er endvidere tilføjet at miljømærkningsorganisationen skal godkende testbeskrivelsen inden den gennemføres, samt at miljømærkeorganisationen skal have mulighed for at overvære gennemførelse af testen. Myndighedskrav til sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø Kravet stilles for sikre, at indehaveren af miljømærkningslicensen lever op til lovgivningskrav indenfor sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø. Dette er standard i Nordisk Miljømærkning. Retursystem for produktet og emballage Krav er standard i Nordisk Miljømærkning. Krav til emballage Krav til emballage er ændret i forhold til kriterieversion 1 således, at krav om DIN-mærkning af kapsler og pumper bortfalder samt krav om fremsendelse af emballageprøver til Nordisk Miljømærkning bortfalder. Emballageprøver kontrolleres i forbindelse med kontrolbesøg. Emballage inklusiv etiketter som indeholder PVC eller plast baseret på andre typer klorerede materialer må ikke anvendes, da produktion og forbrænding af disse plasttyper medfører udslip af miljøskadelige stoffer. Emballage af miljømæssigt bedre plasttyper findes, således at miljøbelastningen kan mindskes. Informationstekst (K22) Krav til informationstekst er lempet. De standardtekster som kriterieversion 1 foreskriver er udgået, da teksterne skønnes at være irrelevante. Der stilles i kriterieversion 2 udelukkende krav om, at informationsteksten skal følge EU s retningslinier for informationstekst på produktets emballage el. anden informationsmateriale for produktet samt at produktet skal mærkes korrekt med hensyn til information om sikkerhed. Produktets dosering ved

18 normalt brug samt anvendelsesområde elle produkttype skal også angives i informationsteksten. Ved SLM den 13. september 2011 blev der følgende tilføjet i kravteksten vedrørende miljøfarligt affald: Hvis produktet efter brug betragtes som miljøfarligt affald (som f.eks. penselrens) så skal der på etiketten stå at produktet skal bortskaffes som miljøfarligt affald. Tilføjelsen blev gjort for at sikker at produkterne har information til forbrugerene om at det anvendte produkt skal håndteres korrekt og ikke hældes i afløb, hvis det betragtes som farligt affald. Miljø- og kvalitetsstyring Ingen ændring af krav til miljø- og kvalitetsstyring. Krav vedrørende miljø- og kvalitetsstyring stilles for at sikre at en tilfredsstillende styring af produktionen af deres miljømærkede produkter samt miljømærkningskravene efterleves i licensen gyldighedsperiode. Dette er standard i Nordisk Miljømærkning. Markedsføring Ingen ændring af krav vedrørende markedsføring. Krav til markedsføring stilles for at sikre, at relevante personer i virksomheden er bekendt med de regler, der gælder for markedsføring af miljømærkede produkter. Dette krav er standard i Nordisk Miljømærkning. 8. Fremtidige kriterier og behov for baggrundsviden I de kommende kriterier vil følgende krav blive vurderet: - behov for at se på definition af produktgruppen - behov for at udvide produktgruppen - behov for en skærpelse af kemikaliekrav for at sikre relevans og indarbejdelse af ny viden - behov for at ændre krav til kompleksbindere 9. Referencer (1) Utvärdering av kriterier för industrielle rengörings- och avfettningsmedel, version 1.2, (2) Anaerobic biodegradability of surfactants, DHI, september 2002 (3) Kortlægning af rengøringsmidler indenfor den grafiske branche, 2004, Nordisk Miljømærkning (intern undersøgelse, ikke offentliggjort) (4) Interviews med diverse producenter i de nordiske lande, 2004 (5) Arbejdsrapport der vedrører krav til arbejdsmiljøkrav i industrielle rengørings- og affedtningsmidler, Nordisk Miljømærkning, 2003

19 (6) At-vejledning, Stoffer og materialer C.0.1, april 2005

20 Bilag 1 Sammenligning af krav for industrielle rengørings- og affedtningsmidler i kriterieversion 1 og kriterieversion 2.0(Vær opmærksom på at tabellen ikke er opdateret i forhold til vedtaget ændringer i version 2.3) Jævnfør kap. 7 for baggrund for ændring af de enkelte krav. Parameter Version 1 Version 2 Definition af produktgruppe Produktgruppen omfatter rengørings- og affedtningsmidler for manuel og automatiseret rengøring indenfor mekanisk-, elektronisk og grafisk værkstedindustri samt overfladebehandlings- og farveindustri. Dersom et industrielt rengøringsmiddel er miljømærket, kan et tilhørende make up produkt til brug i processer med recirkuleret vaskevand, miljømærkes dersom de opfylder kravene i disse kriterier. Produktgruppen omfatter rengørings- og affedtningsmidler for rengøring som er beregnet til anvendelse i produktionslokaler og til produktionsudstyr indenfor industrien. Produktet skal primært kunne fjerne olierester, voks, fedt, smuds, støv og evt. rust. Produktet skal primært markedsføres til professionelle brugere i industrien. Klassificering af produktet Produktgruppen omfatter ikke rengørings- og affedtningsmidler til levnedsmiddel- eller lægemiddelindustrien, da disse er specielle krav til antibakteriel virkning. Produktet må ikke klassificeres som sundhedskadeligt (meget giftig, giftig, sundhedsskadelig, allergifremkaldende, kræftfremkaldende, reproduktionsskadelig eller arvestofskadelig), miljøfare, brandfare eller eksplosionsfare. Undtagelser: ætsende (C), irriterende (XI) eller det svenske Läs varningsteksten. Produktgruppen omfatter ikke produkter til personlig hygiejne, bil- og bådplejemidler, traditionelle universal- og sanitetsrengøringsmidler og rengøringsmidler der hovedsagelig markedsføres til levnedsmiddelindustrien. Nordisk Miljømærkning har kriterier for disse produkter. Produktet må ikke klassificeres som miljøfarlig, meget giftig (T+), giftig (T), sundhedsskadelig (Xn), lokalirriterende (Xi), sensibiliserende (Xn, Xi) med R42 el. R43, brandnærende (O), yderst brandfarlig (Fx/F+ i Norge) eller meget brandfarlig (F). Undtagelse: Produkter som er lokalirriterende (Xi) eller ætsende/stærkt ætsende (C) med risikosætningerne R34, R35, R36, R38 og/eller R41 er mulige at miljømærke.

21 Parameter Version 1 Version 2 Miljøskadelige stoffer Stoffer som opfylder kriterierne for miljøskadelighed i henhold til gældende forskrifter, må ikke indgå i produktet i højere koncentration end 2,5 g/liter brugsopløsning. Tensider NTA regnes som miljøskadelig, men undtages fra kravet til miljøskadelige stoffer. Tensider skal være letnedbrydlige og anaerobt nedbrydelige. Stoffer som opfylder kravene for miljøskadeligehed i henhold til gældende forskrifter kan højest indgå i produktet med følgende mængder: R50/53: 0,04 vægt % R51/53 + R52/53: 0,04 vægt % R50: 0,20 vægt % Alle tensider skal være let nedbrydelige og anaerobt nedbrydelige, EDTA, DTPA, NTA, fosfor og fosfonater Organiske halogenforbindelser Opløsningsmidler Phthalater Tensider af typen lineære alkylsulfonater (LAS) og alkylfenolethoxylater (APEO) må ikke indgå i produktet. EDTA og DTPA må ikke indgå i produktet. Produktet kan højest indeholde 5 g NTA/liter brugsopløsning. Produktet kan maksimalt indeholde 2 g fosfor/liter brugsopløsning. Ingredienser som indeholder organiske halogenforbindelser må ikke indgå i produktet med undtagelse af konserveringsmidler. Opløsningsmidler som er destillater af petroleum må ikke tilsættes produktet. Videreforædlede opløsningsmidler med oprindelse i petroleumsdestillater tillades. Opløsningsmidler som er destillater af petroleum tilsat som ingrediens i indgående råvarer må sammenlagt ikke overstige 1 vægt % i det færdige produkt. Phthalater kan ikke indgå i produktet. Tensider af typen lineære alkylsulfonater (LAS), alkylfenolethoxylater (APEO) og alkylphenolderivater (APD) må ikke indgå i produktet. Følgende kompleksdannere må ikke være tilsat det miljømærkede produkt eller nogle af ingredienserne: EDTA og DTPA. NTA må maksimalt indgå med 0,100% i det koncentrerede produkt. Fosfor og fosfonater må maksimalt indgå med 2,0 g P/ liter brugsopløsning. Ingredienser som indeholder organiske halogenforbindelser (fluor, klor og brom) må ikke indgå i produktet med undtagelse af konserveringsmidler. Opløsningsmidler med damptryk på mere end 2,5 kpa ved 20 o C eller et aromatindhold på mere end 1 vægt-% kan maksimalt indgå i det færdige produkt med sammenlagt 1 vægt-%. Phthalater kan ikke indgå i produktet.

22 Parameter Version 1 Version 2 Konserveringsmidler og Biocider Konserveringsmiddel må ikke være klassificeret som potentielt bioakkumulerbart. Konserveringsmiddel som er bioakkumulerbart må ikke indgå produktet. Tilsat konserveringsmiddel skal være optimeret i forhold til produktets volumen og der skal gennemføres en Challenge test, der viser dette. Biocider må kun tilsættes som konserveringsmiddel, ikke for at desinficere vaskeflader. Farvestoffer Parfume Nedbrydelighed, ILN og IAN Effektivitet Farvestoffer tillades, hvis brugen kan motiveres ud fra et arbejdsmiljø- og sikkerhedssynspunkt. Parfume må ikke indgå i produktet. Ingen krav. Miljømærkede rengørings- og affedtningsmidler for industrielt brug skal fungere tilfredsstillende for de brugsområder produktet sælges til. Det skal dokumenteres at produktet holder en tilfredsstillende kvalitet. Dette kan gøres på to måder: Brugerrapporter Produktets effektivitet skal Farvestoffer tillades, hvis brugen kan motiveres ud fra et arbejdsmiljø- og sikkerhedssynspunkt. Parfume må ikke indgå i produktet. Indholdet af organiske stoffer som ikke er let nedbrydelige må ikke overstige 0,6 g/liter brugsopløsning. Indholdet af organiske stoffer som ikke er anaerobt nedbrydelige (IAN), må ikke overstige 0,6 g/liter brugsopløsning. For organiske opløsningsmidler, der indgår i produkter som ikke skal fortyndes før brug gælder følgende IANkrav: Der kan i stedet for ovenstående krav til IAN dokumenteres, at de er aerob nedbrydelige og har en akut toksicitet på > 100 mg/l for 3 trofiske niveauer (fisk, dafnier og alger) eller en akut toksicitet på > 500 mg/l, hvis der kun haves data for 1 el. 2 trofiske niveauer. Produktet skal have en tilfredsstillende effektivitet, indenfor de brugsområder som det er beregnet til, sammenlignet med eksisterende produkter på markedet. Dette kan dokumenteres på følgende to måder: Brugerrapporter Produktets effektivitet skal

23 dokumenteres med brugerrapporter. Produktet skal have været benyttet af mindst 5 relevante industrielle brugere inden for produktets brugsområde i en tidsperiode, der repræsenterer produktets anvendelsesfrekvens. dokumenteres med brugerrapporter. Produktet skal have været benyttet af mindst 5 relevante industrielle brugere inden for produktets brugsområde i en tidsperiode, der repræsenterer produktets anvendelsesfrekvens. Eller Eller Parameter Version 1 Version 2 Effektivitet, fortsat Relevant testmetode Laboratorietest Produktet skal testes med en Produktet skal testes med en testmetode, vandtemperatur og testmetode, vandtemperatur og smudstype, som er relevant for smudstype, som er relevant for produktets brugsområde og produktets brugsområde og sammenlignes med to etablerede sammenlignes med et etableret produkter på markedet produkt på markedet med med samme brugsområde, samme brugsområde, samt samt med rent vand. med rent vand. Emballage Informationstekst Testen skal gennemføres med minimum 3 paralleller af testprodukt, sammenligningsprodukt og vand. Kvalitetskravet er, at 3 af 3 paralleller skal vise, at testproduktet er bedre end eller lige så godt som sammenligningsproduktet og bedre end rent vand. Emballage (inklusiv låg og etiketter) som indeholder halogeneret plast må ikke benyttes. Emballagen skal være udformet således, at den sikre enkel materialegenvinding. Plast skal være mærket efter DIN 6120 el. lignende mærkeordning. Der skal være tilgængelig skriftlig information for produktet som bl.a. informerer om anbefalet fortynding/dosering af produktet og brugsvejledning for samtlige anvendelsesområder produktet sælges til. Informationsteksten på emballagen/i produktbladet for produktet skal følge EU s anbefaling angående indholdsdeklaration. Testen skal gennemføres med minimum 5 paralleller af testprodukt, sammenligningsprodukt og vand. Kvalitetskravet er, at 5 af 5 paralleller skal vise, at testproduktet er bedre end eller lige så godt som sammenligningsproduktet og bedre end rent vand. Emballage (inklusiv låg og etiketter) som indeholder PVC eller plast baseret på andre typer kloreret materiale, må ikke benyttes. For at lette identifikation ved eventuel genvinding skal primæremballage af plast være mærket i henhold til DIN 6120, del 2 eller tilsvarende. Kapsler og pumper er dog undtaget dette krav. Informationsteksten på emballagen/i produktbladet for produktet skal følge EU s anbefaling angående indholdsdeklaration. Hvis produktet skal fortyndes før brug, skal anbefalet dosering ved normalt brug/normal besmudsning angives tydeligt i informationsteksten. Produktets anvendelsesområde eller produkttype skal angives tydeligt i informationsteksten og der skal være

Baggrundsdokument for Miljømærkning af rengøringsmidler til levnedsmiddelindustrien kriterieversion 1.0

Baggrundsdokument for Miljømærkning af rengøringsmidler til levnedsmiddelindustrien kriterieversion 1.0 Baggrundsdokument for Miljømærkning af rengøringsmidler til levnedsmiddelindustrien kriterieversion 1.0 d. 2. november 2005 Side 2 af 17 Baggrunden for fælles nordisk miljømærkning Nordisk Ministerråd

Læs mere

Om Svanmærkede. Gulvplejemidler. Baggrund for miljømærkning. Version 4. 15. juni 2012. Nordisk Miljømærkning

Om Svanmærkede. Gulvplejemidler. Baggrund for miljømærkning. Version 4. 15. juni 2012. Nordisk Miljømærkning Om Svanmærkede Gulvplejemidler Baggrund for miljømærkning Version 4 15. juni Svanemærkning af Gulvplejemidler - Baggrund for miljømærkning 051/version 4.0 Indhold 1. Sammenfatning 1 2. Basisfakta om kriterierne

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

Vejledning til elektronisk ansøgning

Vejledning til elektronisk ansøgning Vejledning til elektronisk ansøgning Miljømærkning Danmark er gået over til elektronisk arkivering, og derfor ønsker vi fremover at modtage materiale elektronisk både når det gælder, nye ansøgninger, fornyelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN 1. Navn på præparat og firma Handelsnavn Gruppenavn Anvendelsesområde NoroTec Mangan Næringsmiddel baseret på mangan Næringsmiddel mod manganmangel til jord- og landbrug Forhandler/Importør HC Handelscenter

Læs mere

Baggrundsdokument. for Svanemærkning af Tømidler

Baggrundsdokument. for Svanemærkning af Tømidler Baggrundsdokument for Svanemærkning af Tømidler Baggrundsdokument til version 2.0 til kriteriedokument 18. marts 2009 Baggrunden for en fælles nordisk miljømærkning Nordisk Ministerråd besluttede i 1989

Læs mere

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007 Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Organisation Indkøbsafd. Miljøafdelingen Erfa-gruppe Brugergrupper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indkøbsansvarlige

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune grøn salon en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon foto frisørforbundet layout tmf grafisk design Grønne Erhverv - et netværk i Københavns Kommune Grøn Salon Grøn Salon er en frivillig ordning

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

Køkkenchefens kogebog

Køkkenchefens kogebog Køkkenchefens kogebog 6 opskrifter på et lavere vandforbrug og brug af miljøvenlige rengørings- og opvaskemidler i storkøkkenet Lynettefællesskabet I/S Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC Side 1/6 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blanding og frarådet anvendelse Produktanvendelse: Produkt til rengøring af tæpper

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI-FREE D2 Pr.nr.: 1760096 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Dette informationsblad er fremstillet aftarber AB og Red Arrow, februar

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Baggrundsdokument for Miljømærkning af Kosmetiske Produkter

Baggrundsdokument for Miljømærkning af Kosmetiske Produkter Baggrundsdokument for Miljømærkning af Kosmetiske Produkter Side 2 af 24 Baggrunden for en fælles nordisk miljømærkning Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig og positiv miljømærkning

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Big Wipes 4x4 Sikkerhedsdatablade

Big Wipes 4x4 Sikkerhedsdatablade Januar 2014 Big Wipes 4x4 Sikkerhedsdatablade Produktnavn: Multi Purpose (Sort) Heavy Duty (Rød) Multi Surface (Grøn) Power Spray (Rød) ALLE STØRRELSER T: +44 (0)1628 894374 F: +44 (0)1628 894375 SALES@BIGWIPES.COM

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy Revision 20/04/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SHD1L 1.2. Relevante

Læs mere

Linoliemaling og olieemulsionsmaling er hyppigt produkter med lavt kodenummer, 00-1, og som indeholder bindemiddel, pigmenter og fyldstoffer.

Linoliemaling og olieemulsionsmaling er hyppigt produkter med lavt kodenummer, 00-1, og som indeholder bindemiddel, pigmenter og fyldstoffer. 1 Indledning Formålet med denne vejledning er, at beskrive hvilke forhold der skal fokuseres på ved valg af produkter til overfladebehandlinger for at sikre et miljømæssigt fornuftigt valg. 2 Maling til

Læs mere

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22 SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGER OM KEMISKE DATA Dato: 17.2.2005 Tidligere dato: 08.11.2002 1. BESTEMMELSE AF DET KEMISKE PRODUKT OG PRODUCENTEN, IMPORTØREN ELLER ANDET FORETAGENDE 1.1 Bestemmelse af stoffet

Læs mere

EU-SIKKERHEDSBLAD ifølge EU-direktivet 91/155/EØF, 93/112/EF, 2001/58/EF. WMF Special-Cleaning Tablets Materialenummer 0062

EU-SIKKERHEDSBLAD ifølge EU-direktivet 91/155/EØF, 93/112/EF, 2001/58/EF. WMF Special-Cleaning Tablets Materialenummer 0062 Side: 1 af 5 1. Produkt-/tilberedning og firmabetegnelse Oplysning om produkt/tilberedning Produktnavn: Anvendelse om produkt/tilberedning rengøringsmiddel Oplysning om producent/leverandør Firmabetegnelse:

Læs mere

Miljømærkning Danmark Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Miljømærkning Danmark Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Miljømærkning Danmark Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Att.: Projektleder Karen Dahl Jensen Århus 29.04.2008 Svanemærkning af vinduer og yderdøre Høringsforslag af 10. marts 2008 Høringssvar

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Efterlevelse af retningslinjer for Type 1 miljømærker

Efterlevelse af retningslinjer for Type 1 miljømærker Efterlevelse af retningslinjer for Type 1 miljømærker Green Key ønsker at følge principper og procedure for type 1 miljømærker, som er opstillet i Dansk Standards DS/EN ISO 14.024 vedr. principper og procedure

Læs mere

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering CLP - Hvad er det, og hvad betyder det for mig? 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V www.i-bar.dk Medarbejdersekretariat: Vester Søgade

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR www.dstchemicals.com Pure Performance Et helstøbt koncept som bygger på grundig forberedelse, fra problemafdækning over løsning til after-sales. Vores

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Sikkerhedsdatablad (93/112/EC) Bitzer Olie type BSE 170 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Produktnavn: Bitzer olie type BSE

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

MAXX2 serien. Den sikre måde til at optimere dine rengøringsprocesser

MAXX2 serien. Den sikre måde til at optimere dine rengøringsprocesser 2 serien Den sikre måde til at optimere dine rengøringsprocesser Udfordringer og udgifter til rengøringsdrift Dine udfordringer: Ledelse af personalet & sikkerhed Opretholdelse af rengøringsydelse og -effektivitet

Læs mere

- 9484 Sokkelmaling Grå Droppen - 9485 Sokkelmaling Sort Droppen

- 9484 Sokkelmaling Grå Droppen - 9485 Sokkelmaling Sort Droppen DATABLAD 9484 Sokkelmaling Grå Droppen 9485 Sokkelmaling Sort Droppen Harald Nyborg A/S DK5220 Odense SØ Tlf. +45 63 95 95 00 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 23092012 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

N O R D I C W O R K I N G P A P E R S

N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Brug tøjet Brug hovedet Skån miljøet Changing consumer behaviour towards increased prevention

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 960 2673 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Din sikkerhed: Allergen kontrolleret parfumer Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Aroma - en duft af velvære PRO-REN er den førende samarbejdspartner, når det gælder

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

MULTIREN 83 DESINFEKTION

MULTIREN 83 DESINFEKTION Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 1802188 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM RENGØRINGSMIDLER

BRANCHEVEJLEDNING OM RENGØRINGSMIDLER BRANCHEVEJLEDNING OM RENGØRINGSMIDLER Indholdsfortegnelse Forord 1 Indledning 2 Indkøb og brug af rengøringsmidler 3 Rengøringsmidler hvad og hvor 3 Substitution (erstatning) 4 Instruktion og oplæring

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1 Kompileringsdato: 08/11/2011 Revision: 11/3/2013 Version: 3 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 6204 1.2.

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk Udgiver: Miljøstyrelsen Tlf.: 3266 0100 Fax: 3266 0479 mst@mst.dk

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk PMet nulla adignibh ea faci tatem ilit illamcor alissisis et lorperilit

Læs mere

Information om fastsættelse af KODENUMRE

Information om fastsættelse af KODENUMRE Information om fastsættelse af KODENUMRE Siden 1982 har der for malevarer eksisteret en bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre og en tilhørende bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter.

Læs mere

Biocidforordningen Tema møde. August 2012

Biocidforordningen Tema møde. August 2012 Biocidforordningen Tema møde August 2012 Program 1. Velkomst 2. Ændringer fra biociddirektivet til biocidforordningen v/jørgen Larsen og Niels Bukholt 3. Spørgsmål 4. Eventuelt Status for vedtagelse af

Læs mere

Partnerskab for offentlige grønne indkøb indkøbsmål

Partnerskab for offentlige grønne indkøb indkøbsmål Partnerskab for offentlige grønne indkøb indkøbsmål 28. august 2013 Deltagerne i partnerskabet forpligter sig til: At følge de fælles konkrete indkøbsmål at have en indkøbspolitik, hvoraf det fremgår,

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995)

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995) LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995) ROCOL SAPPHIRE HI-SPEED 2 1. PRODUKTIDENTIFIKATION: Handelsnavn: ROCOL SAPPHIRE HI-SPEED 2. PR - nr.: Under

Læs mere

Revision: 24/03/2010 SIKKERHEDSDATABLAD

Revision: 24/03/2010 SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1 Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden Produktnavn: Datablad nummer: 766410 5. 0. 4 Produktkode: 766410 (25kg) Field 1: Wilhelmsen Ships Service Field 2: Strandveien

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det indeholder oplysninger om sikker håndtering og i tilfælde

Læs mere

Vejledning om rengøringsmidler

Vejledning om rengøringsmidler BAR service- og tjenesteydelser Vejledning om rengøringsmidler Rengøringsmidler Rengøringsmidler og sundhedsrisiko ph-værdi Dosering Grænseværdier Sikkerhedsforanstaltninger Værnemidler ved rengøring Mærkning

Læs mere

Baggrundsdokument. for Svanemærkning af Dagligvarebutikker. Baggrundsdokument Version 1.0 Juni 2003

Baggrundsdokument. for Svanemærkning af Dagligvarebutikker. Baggrundsdokument Version 1.0 Juni 2003 Baggrundsdokument for Svanemærkning af Dagligvarebutikker Baggrundsdokument Version 1.0 Juni 2003 Baggrunden for en fælles nordisk miljømærkning Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

R.O.C. Danmark Aps. Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold Quality. Ægte bivox & naturlig plantesaft.

R.O.C. Danmark Aps. Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold Quality. Ægte bivox & naturlig plantesaft. Olie & fedt 1 af 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stof/virksomhed. Firmanavn : R.O.C. Danmark ApS. Mossøvej 11 DK 8240 Riskov, Denmark Tlf: 86 17 20 08 Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP Folie, ÅT-remsa Ny Deklaration Ændret deklaration Oprettet/ændret den: 17-04-2015 Varenummer: 101058, 101072, 101089, 101102, 101065,

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

Tjenesteydelser fra virksomheder, der er certificerede efter EMAS, ISO14001 og OHSAS 18001 eller lignende skal prioriteres

Tjenesteydelser fra virksomheder, der er certificerede efter EMAS, ISO14001 og OHSAS 18001 eller lignende skal prioriteres Politik Varer og tjenesteydelser skal være bæredygtige og opfylde minimumskrav til arbejdsløn, arbejdsforhold, arbejdsmiljø, miljø, klima, demokrati og social ansvarlighed. Tjenesteydelser fra virksomheder,

Læs mere

En T-shirts livscyklus

En T-shirts livscyklus En T-shirts livscyklus Når du køber en ny bomulds T-shirt, har den allerede været på en lang rejse og krævet en masse ressourcer. Måske er bomulden, som T-shirten er lavet af, dyrket i Afrika, spundet

Læs mere

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2225685 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Anolytech Disinfection System. Få en sundere virksomhed med desinfektion

Anolytech Disinfection System. Få en sundere virksomhed med desinfektion Anolytech Disinfection System Få en sundere virksomhed med desinfektion Bakterier er dyre Bakterier, vira, svampe og andre mikroorganismer findes overalt. De udgør ofte et stort problem for landbruget,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 07009 / ABB Erstatter den: 0706007 Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til 1907/2006 EC, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad i henhold til 1907/2006 EC, Artikel 31 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blanding og frarådet anvendelse Ingen yderligere relevante oplysninger tilgængelig Produktanvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Cellulose MN 301 HR

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Cellulose MN 301 HR Side: 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 816280.1 Handelsnavn Cellulosepulver MN 301 HR 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 16/10/2012 Revision: 09/01/2013 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING LEVERANDØRBRUGSANVISNING Sidst ændret: 11-04-2006 Internt Nr. Erstatter dato 27-05-2004 KAREX TAR PLASTER 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug

Læs mere

Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden. Produktregistreringsnummer (PR-nr.

Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden. Produktregistreringsnummer (PR-nr. Handelsnavn: Kaiser Lacke Guld Hydro visk. 14s / 4mm 20 C fortynder = vand Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden Oplysninger om produktet:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering:

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: S-TOX Reg. Nr.: 179-76 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendelse: Til behandling

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

Værd at vide om BioRid

Værd at vide om BioRid Overfladebelægningen der effektivt og varigt stopper vækst af skimmelsvampe på grund af tørre overflader. 1.0. Generelt om angreb af skimmelsvampe 1.1. Forholdsregler til imødegåelse af skimmelsvampe 1.2.

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere