Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Dagsorden"

Transkript

1 Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Dagsorden Dato: 14. september 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/168 Spørgetid for medlemmer af Sammenlægningsudvalget /169 Budget /170 Samarbejdsaftale mellem Brønderslev-Dronninglund Kommune og AOF Dronninglund Daghøjskole /171 Rapport vedr. udsatte børn og unge /172 Fremtidig organisering af Udvikling og Planlægning /173 Venskabsbysamarbejde /174 Ændring af vedtægter for I/S Reno-Nord /175 Ændring af vedtægter for I/S Mokana /176 Rapporter fra Rigsrevisionen /177 Påbud fra Arbejdstilsynet - bygningsforbedring /178 Helhedsplan for afdeling 11, Boligforeningen PM /179 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan for "Rekreativt område, Brønderslev Nord" /180 Orientering Lukkede sager: 14/181 Indledende planovervejelser /182 Salg af ejendom /183 Salg af storparcel /184 Orientering - lukket møde

3 Fraværende: Bemærkninger/ændringer til dagsordenen:

4 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side 256 Åbne sager: 01/168 Spørgetid for medlemmer af Sammenlægningsudvalget SLU Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 14. september 2006

5 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side /169 Budget Sagsfremstilling: 1. behandling af budgettet for 2007 og budgetoverslagsårene ØP/SLU Sammendraget (udkast til budget) samt specifikationer pr. politikområde fremgår af de efterfølgende sider. Indstilling: Underudvalget for Økonomi og Personale oversender i møde den 7. september 2006 formandens forslag til budget i balance til 1. behandling i Sammenlægningsudvalget. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler, at fristen for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til den 28. september 2006 kl Bilag: Bemærkninger pr. politikområde: 101 Politisk virksomhed 102 Administration 103 Borgerservice 104 IT 105 Beredskab 106 Puljer 201 Erhverv og turisme 202 Bosætning 203 Kollektiv trafik Skoler og undervisning 302 Børnepasning 303 Udsatte børn og unge 401 Fritid 402 Kultur 403 Bibliotek 501 Beskæftigelse 502 Kontante ydelser 503 Udlændinge 601 Ældre/handicappede 602 Socialpsykiatri 603 Pensioner, boligstøtte m.v. 701 Sundhed 801 Vej og Park 802 Teknik og miljø 803 Teknisk service/bygninger 901 Varmeforsyning 902 Vandforsyning 903 Spildevand 904 Affald

6 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side Skatter 1005 Tilskud og udligning Renter Afdrag Øvrige bilag: Sammendrag Formandens forslag til budget i balance Oversigt over spørgsmål Diverse spørgsmål og svar Takstoversigt Budgetønske, botilbud Pressemeddelelse fra Formanden Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 14. september 2006

7 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side 259 HOVEDPOSTER Service- Overfør- BUDGET BUDGETOVERSLAG i kr. udgifter selsudg HOVEDPOSTER Service- Overfør- BUDGET BUDGETOVERSLAG i kr. udgifter selsudg DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅ- DE Driftsudgifter opdelt på politikområder: 101. Politisk virksomhed (ØP) Administration (ØP) Borgerservice (ØP) IT (ØP) Beredskab (ØP) Puljer (ØP) Erhverv og turisme (UPL) Bosætning (UPL) Kollektiv trafik UPL) Skoler og undervisning (BU) Børnepasning (BU) Udsatte børn og unge (BU) Fritid (FK) Kultur (FK) Bibliotek (FK) Beskæftigelse (BE) Kontante ydelser, fleksjob m.m. (BE) Tilbud til udlændinge (BE) Ældre og handicappede (ÆH) Socialpsykiatri (ÆH) Pensioner, boligstøtte mm (ÆH) Sundhed (SU) Vej og Park (TM) Teknik og Miljø (TM) Teknisk service og bygninger (TM) Pl-reguleringsprocent, jfr. G.1-3, side 1 3,20% 6,50% 9,91% Driftsudgifter i alt i løbende priser

8 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side 260 Skatter, tilskud og udligning mm Kommmunal indkomstskat Kommunal grundskyld Anden skat på fast ejendom Selskabsskatter Udligning og generelle tilskud Udligning og generelle tilskud,efterreg. af budgetgaranti Udligning af selskabsskat Udligning af tilskud til udlændinge Særlige tilskud Bidrag til regionen Skatter, tilskud og udligning i alt i løbende priser Finansielle udgifter /-indtægter Renteindtægter ( ) Renteudgifter ( ) Afdrag på udlån ( ) Afdrag på lån ( ) Finansielle udgifter /-indtægter i alt DRIFT, RESULTAT AF LØBENDE POSTER (- = indtægt)

9 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side 261 HOVEDPOSTER BUDGET BUDGETOVERSLAG i kr Skattefinansieret anlæg opdelt på politikområder: 101. Politisk virksomhed (ØP) Administration (ØP) Borgerserevice (ØP) IT (ØP) Beredskab (ØP) Puljer (ØP) Erhverv og turisme (UPL) Bosætning (UPL) Kollektiv trafik UPL) Skoler og undervisning (BU) Børnepasning (BU) Udsatte børn og unge (BU) Fritid (FK) Kultur (FK) Bibliotek (FK) Beskæftigelse (BE) Kontante ydelser, fleksjob m.m. (BE) Tilbud til udlændinge (BE) Ældre og handicappede (ÆH) Socialpsykiatri (ÆH) Pensioner, boligstøtte mm (ÆH) Sundhed (SU) Vej og Park (TM) Teknik og Miljø (TM) Teknisk service og bygninger (TM) Pl-reguleringsprocent jfr. G.1-3 side 1 3,20% 6,50% 9,91% Skattefinansieret anlæg i alt i løbende priser I ALT DRIFT OG ANLÆG (- = indtægt)

10 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side 262 Øvrige poster: Køb og salg af jord og bygninger 0 Mellemregning kirkekasser 0 Regulering af tilskud og udligning vedr. tidligere år Resultatet fra selvfinansierede områder Pl-regulering 0 Låneoptagelse Øvrige poster i alt SAMLET RESULTAT (- = overskud) HOVEDPOSTER BUDGET BUDGETOVERSLAG i kr SELVFINANSIEREDE OMRÅDER: 901. Varmeforsyning - drift Varmeforsyning - anlæg Varmeforsyning i alt Vandforsyning - drift Vandforsyning - anlæg Vandforsyning i alt Spildevand - drift Spildevand - anlæg Spildevand i alt Affald - drift Affald - anlæg Affald i alt SELVFINANSIEREDE OMRÅDER I ALT: KASSEBEHOLDNING: Kassebeholdning primo Årets resultat Kassebeholdning ultimo

11 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side /170 Samarbejdsaftale mellem Brønderslev-Dronninglund Kommune og AOF Dronninglund Daghøjskole Sagsfremstilling: BESK/ØP/SLU AOF Daghøjskole Dronninglund har tidligere samarbejdet med Dronninglund Kommune og senest også med Brønderslev Kommune. Samarbejdet har fungeret udmærket. Det er relevant, at der sikres danskundervisning til nyankomne og tidligere modtagne flygtninge med kontinuitet og uden tomrum i overgangen mellem de gamle og den nye kommune, set i lyset af: Det ret beskedne kursistgrundlag og skolens muligheder for at tilpasse aktiviteten Den fremtidige Brønderslev-Dronninglund Kommunes muligheder for at sikre hurtig og effektiv danskundervisning og aktivering vil hermed være til stede Samtidig er det vurderet, at skolen har været fleksibel og har kunnet tilbyde danskundervisning flere steder. Skolen vil også fremover kunne tilbyde dette lokalt på virksomheder m.v., hvilket der i hvert fald tidligere har været et politisk ønske om. Der åbnes også op for, at der kan tilbydes specielle forløb og f.eks. aftenundervisning, når der er indgået et forpligtende samarbejde. Indstilling: Underudvalget for Beskæftigelse anbefaler i møde den 28. august 2006, at Sammenlægningsudvalget godkender at Brønderslev-Dronninglund Kommune indgår samarbejdsaftale med AOF Dronninglund Daghøjskole om levering af danskundervisning til flygtninge/indvandrere i perioden 1. januar 2007 til 31. december Kim Toft og Adnan Jedon var fraværende. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 7. september 2006, at der indgås samarbejdsaftale som foreslået. Bilag: Samarbejdsaftale med AOF Dronninglund Daghøjskole Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 14. september 2006

12 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side /171 Rapport vedr. udsatte børn og unge Sagsfremstilling: Projektgruppe nr. 12 Udsatte børn og unge har afleveret rapport. BUF/ØP/SLU Der er udarbejdet et sammendrag af rapporten med anbefalinger til udvalgets godkendelse. Udvalget anmodes om at drøfte rapporten samt tage stilling til rapportens anbefalinger. Indstilling: Forretningsledelsen anbefaler projektgruppens forslag. Underudvalget for Børn, Unge og Familier har i møde den 22. august 2006 besluttet at fremsende følgende til godkendelse: 1. Overordnede målsætninger for området: Brønderslev-Dronninglund Kommunes overordnede mål på Børne- og Familieområdet er: at tilrettelægge rådgivnings- og støtteindsatsen med sigte på at forebygge eller begrænse problemer i at udvikle sig at styrke de enkelte familier, således at de på længere sigt er i stand til at løse problemerne ved egen hjælp. Målsætningen tager udgangspunkt i bestemmelserne i Lov om social service om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Børne- og Familieafdelingen kendetegnes ved at have fokus på 1. Etik og positivt menneskesyn 2. Fleksibilitet i indsatsen 3. Helhedssyn, åbenhed og tydelighed i samarbejdet 4. Evaluering af indsatsen 5. Nytænkning, kvalitets- og metodeudvikling 6. Anvendelse og udvikling af medarbejdernes faglige kompetencer 7. Fremme arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen Det betyder: 1. Etik og positivt menneskesyn: Det overordnede ansvar for barnets udvikling og trivsel ligger hos forældrene. Udgangspunktet er, at forældrene er de vigtigste i børnenes liv og at deres hjælp og støtte er afgørende for, at børn kan udvikle sig harmonisk, være trygge og glade og kan udnytte deres evner bedst muligt. Der skal fra starten skabes et respektfuldt samarbejde med forældrene om støtten til barnet.

13 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side 265 Målet for alle afdelingens tilbud er at bringe barnet og familien i centrum med henblik på at give en sådan hjælp og støtte, at familien kan komme til at fungere bedre til gavn for barnet. Er der divergens mellem, hvad der er til forældrenes og barnets bedste, skal der lægges afgørende vægt på, hvad der er til bedste for barnet. Der må i støtten og behandlingen til familierne lægges vægt på at skabe positive forventninger og forandringer ved at drage lære af de succeshistorier, der skabes i samarbejdet med de familier, der for en tid har behov for støtte fra det offentlige. 2. Fleksibilitet i indsatsen: For at tilbyde en optimal hjælp til familien, skal støtten og behandlingen være fleksibel, kreativ og helhedsorienteret og tilpasset den enkelte families behov. Der skal være mulighed for at sammensætte en social handleplan, som kan rumme flere tilbud, som understøtter hinanden. 3. Helhedssyn, åbenhed og tydelighed i samarbejdet: Samarbejdet med familien skal være præget af åbenhed, ærlighed, klart definerede mål og krav, samt gensidigt forpligtende aftaler. Familiens samarbejdspartner, både i det private og professionelle netværk søges inddraget i støtten omkring familien. 4. Evaluering af indsatsen: Resultaterne af indsatsen gøres målbare, for såvel familierne, som de personer, der skal give støtte og behandling til familierne ved, at der blandt andet tages udgangspunkt i tydelige samarbejds- og handleplaner. Målet med indsatsen er, at familierne bliver selvhjulpne. 5. Nytænkning, kvalitets- og metodeudvikling: Afdelingen kan tage initiativer til afprøvning af nye arbejdsmetoder, der kan bidrage til at kvalificere opgaveløsningen. Det sikres, at arbejdsmetoder og problemstillinger til stadighed vurderes, evalueres og forhindringer elimineres ved brug af faglig dialog og supervision, både internt og eksternt. 6. Anvendelse og udvikling af medarbejdernes faglige kompetencer: Medarbejdernes faglige udvikling skal sikres, således at disse opnår og vedligeholder redskaber til imødekommelse af ændrede faglige krav, og således at den enkelte medarbejders særlige ekspertise ses og anvendes. 7. Fremme af arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen: I det daglige samarbejde kan medarbejderne forvente støtte og opbakning til løsning af arbejdsopgaverne fra såvel kolleger som leder.

14 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side Forebyggelsesområdet: Området indgår som en del af en sammenhængende børnepolitik for kommunen med tilhørende standarder for sagsbehandling (processen er igangsat). Familiecentret: Familiecentret fortsætter som hidtil, og at der arbejdes på, at der af hensyn til borgerne i eller anden form etableres mødefaciliteter i forbindelse med Dronninglund rådhus. Der bemærkes, at der fortsat vil være mulighed for at købe ydelser af eksterne aktører, f.eks. psykologer, kontaktpersoner o.l. 3. Anbringelsesområdet: Rapportens nedenstående anbefalinger af styringsredskaber foreslås godkendt med tilføjelse om, at der nedsættes et visitationsudvalg og at der fremlægges mindst 2 forslag til foranstaltning: Nedenstående formuleringer baserer sig på forskningsresultater, behandlingsteorier, udsagn fra plejefamilier, børn og forældre samt de erfaringer, man i henholdsvis Dronninglund og Brønderslev Kommune har for, hvad der skal til for, at en anbringelse kan have størst mulige chancer for at blive vellykket. Der er enighed om, at disse, sammen med servicelovens bestemmelser, danner et godt grundlag for anbringelsen. Der skal ved anbringelse af et barn/ung tages udgangspunkt i en handleplan, der beskriver de behov for behandling, omsorg og støtte, som det enkelte barn/unge har, idet der altid skal vælges den bedste løsning. Målet skal være at sikre, at alle anbragte børn, herunder også børn og unge med handicaps, får samme muligheder som andre børn for at udvikle og udnytte deres potentiale, evner og færdigheder. Det er målet, at alle børn får mulighed for at udvikle følelsesmæssige kompetencer gennem tilknytning til få voksne omsorgspersoner. Som følge heraf tilstræbes det, at ingen små børn anbringes på institution. Forældrene og barnet/den unge skal inddrages mest muligt. Der skal så vidt muligt arbejdes på anbringelse med udgangspunkt i barnets nære miljø, ligesom det skal tilstræbes, at barnets/den unges netværk, skole- og fritidsinteresser kan bibeholdes. Generelle prioriteringer: Anbringelsesstedet, der vælges, skal være i stand til at indleve sig i barnets og forældrenes situation og være i stand til at tilgodese barnets/den unges behov. Anbringelsesstedet skal desuden påtage sig ansvaret for at sikre et godt forældresamarbejde.

15 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side 267 Det foreslås, at familieplejeområdet, herunder netværksplejefamilier, som udgangspunkt altid overvejes først i forhold til børn og unge, der skal døgnanbringes. Ligeledes foreslås det, at familieplejen bliver det primære valg, når der skal etableres aflastningsordninger for børn og unge. Godkendelse og tilsyn med plejefamilier og private opholdssteder for børn, unge og voksne skal foretages på en ensartet og professionel måde og foretages af en specialiseret enhed i den kommende Børne- Familieafdeling. Kommunens Børne- Familieafdeling skal kunne tilbyde den relevante behandling til forældrene. Der nedsættes et visitationsudvalg bestående af Børne- og Kulturdirektøren, Afdelingsleder for Børne- og Familieafdelingen, Faglig leder af myndighedsdelen i Børne- og Familieafdelingen, Afdelingsleder for FAS-afdelingen. Indstillende sagsbehandler forelægger sagen for udvalget. Underudvalget foreslår, at nedenstående tages til efterretning: 4. Handicapområdet: Der er følgende opgaver på området Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Aflastningsmuligheder Småbørnsvejledning Arbejdsopgaverne vedrørende Merudgifts og Tabt arbejdsfortjeneste er delt mellem FASafdelinge og Børne- og Familieafdelingen. Det kan oplyses, at opgaven med småbørnsvejledning vil kunne varetages af specialbørnehaven Himmelblå, hvor personalet har den fornødne pædagogiske indsigt i de forskellige handicapområder. Det er dog uafklaret, hvorvidt det vil kræve yderligere ressourcer i specialbørnehaven. 5. Tværfagligt samarbejde: Det kan oplyses, at organiseringen af det tværfaglige samarbejde fastlægges af Børne- og Kulturdirektøren. 6. Organisering af afdelingen: Børne- og Kulturdirektøren fastlægger den optimale organisering af afdelingen med udgangspunkt i de 2 modeller i rapporten.

16 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side 268 Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 7. september 2006, at indstillingerne fra Underudvalget for Børn, Unge og Familier godkendes. Bilag: Rapport af om udsatte børn og unge Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 14. september 2006

17 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side /172 Fremtidig organisering af Udvikling og Planlægning Sagsfremstilling: ØP/SLU Chefen for staben, Udvikling og Planlægning har opsagt sin stilling med virkning fra 1. september I forbindelse med den opståede situation er Forretningsledelsen anmodet om at fremkomme med forslag til fremtidig håndtering og organisering af Planlægning og Udvikling. Forretningsledelsen finder det meget vigtigt, at der holdes fast i ideerne om helhedstænkning, tværsektorielt samarbejde og projektorientering, og dermed i Udvikling og Planlægnings centrale placering i denne indsats. Forretningsledelsen vil også fastholde, at projekterne i Udvikling og Planlægning skal igangsættes af og forankres i Forretningsledelsen. Konkret foreslår Forretningsledelsen, at gruppen omkring Udvikling og planlægning skal holdes samlet. Begrundelserne er flere, bl.a. at det er vigtigt at fastholde fokus på udviklingsindsatsen i den nye organisation, gruppen skal forankres i en stabsfunktion. Begrundelsen er især, at det er vigtigt at sikre tværfagligheden i indsatsen, hvilket bedst sikres ved ikke at placere det i en fagenhed Ledelsesmæssigt er der flere muligheder 1. Genbesættelse af stabschefstillingen. Stabschefen skal fortsat være en del af Forretningsledelsen 2. Den opståede situation benyttes til at omorganisere Udvikling og planlægnings ledelsesmæssige opbygning, samtidig med en slankning af Forretningsledelsen Der ansættes en stabsleder for Udvikling og planlægning, med reference til kommunaldirektøren. Stabslederen forestår den faglige og daglige koordinering af projekterne og konsulenterne Forretningsledelsen består fremover kun af 7 medlemmer Denne ledelsesmæssige organisering evalueres ved udgangen af Ad 1) Begrundelsen for denne løsningsmodel er, at der endnu ikke har været erfaringer med den oprindeligt foreslåede struktur og ledelsesmæssige forankring. Udgangspunktet er derfor, at de argumenter, som fremførtes i forbindelse med vedtagelse af strukturen, fortsat er gældende, herunder at det er vigtigt med enhedens tætte tilknytning til Forretningsledelsen via direkte repræsentation i Forretningsledelsen. Ad 2) Der har været tilkendegivelser fra medlemmer af Sammenlægningsudvalget om, at organisation og ledelsesstruktur løbende skal vurderes, hvis der opstår situationer, hvor dette vil være relevant. Opsigelse fra et medlem af Forretningsledelsen må siges at være en sådan situation. Den foreslåede model er et udtryk for et ønske om at fastholde fokus på den tværgående hel-

18 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side 270 hedsorienterede indsats på området, og imødekommelse af det udtrykte ønske om justering på ledelse af området. På trods af referencen til kommunaldirektør via stabsleder er det fortsat Forretningsledelsen der er ankerpunktet for projekterne. Denne model vil også give den øvrige del af organisation mest mulig ro til implementering. Fokuspunktet for evalueringen i 2008 er at vurdere, hvorvidt den organisatoriske og ledelsesmæssige forankring giver tilstrækkelig gennemslagskraft i organisationen. Indstilling: Forretningsledelsen indstiller at Underudvalget for Økonomi og Personale tager beslutning om fremtidig ledelsesmæssig organisering af staben for Udvikling og planlægning Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 7. september 2006, at alternativ 2 godkendes. Karl Emil Nielsen og Uffe Sørensen tager forbehold. Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 14. september 2006

19 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side /173 Venskabsbysamarbejde Sagsfremstilling: ØP/SLU Drøftelse af evt. fortsættelse af venskabsbysamarbejde i den kommende Brønderslev-Dronninglund Kommune. De 2 kommuner har i dag følgende venskabsbyer: Brønderslev: Dronninglund: Nässjö i Sverige Eidsberg i Norge Valka i Letland Foreningen Norden i Brønderslev har i brev af 9. august 2005 udtrykt ønsket om at fortsætte venskabsbysamarbejde med de nordiske kommuner. Venskabsbysamarbejdet har eksisteret siden 1942, og Foreningen Norden finder det vigtigt, at det veletablerede netværk og de mange venskaber fortsættes og udbygges til gavn for borgerne i Brønderslev-Dronninglund Kommune. Indstilling: Brønderslev Byråd anbefaler i møde den 7. september 2005, at Sammenlægningsudvalget godkender et fortsat venskabsbysamarbejde med Nässjö i Sverige og Eidsberg i Norge i den kommende Brønderslev-Dronninglund Kommune. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 7. september 2006, at venskabsbysamarbejdet med Nässjö, Eidsberg og Valka fortsætter. Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 14. september 2006

20 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side /174 Ændring af vedtægter for I/S Reno-Nord Sagsfremstilling: FO/ØP/SLU I/S Reno-Nord har fremsendt forslag til nye vedtægter af 30. marts 2006 til behandling og godkendelse i Sammenlægningsudvalget. Vedtægtsændringerne er foretaget i forhold til kommunalreformen, og samtidig er der foretaget en del andre ændringer og tilpasninger. De væsentligste foreslåede ændringer og tilpasninger er følgende: Nødvendig tilretning som følge af nye regler om elektronikaffald. Selskabets bestyrelse bemyndiges til at indgå aftale med en eller flere af interessentkommunerne om overførelse af en opgave til selskabet. Med de nuværende vedtægter vil det i hvert enkelt tilfælde kræve godkendelse hos alle interessentkommunernes kommunalbestyrelser med efterfølgende godkendelse hos Tilsynsrådet. Med ændringen kan en sådan aftale indgås ved godkendelse hos den eller de kommuner, der ønsker at overføre opgaven. Samarbejdet i de nye storkommuner kommer til at omfatte samme geografiske områder som før kommunalreformen. De nye kommuner kan dog vælge at leve op til sine forpligtigelser ved at levere affald fra andre geografiske områder af den nye storkommune. Bestyrelsen kan give de nye storkommuner adgang til at udnytte eventuel ledig kapacitet. Vilkårene herfor fastsættes af selskabets bestyrelse. Antallet af bestyrelsesmedlemmer ændres til 12 medlemmer, hvoraf 8 er fra Aalborg Kommune og 1 fra hver af de 4 nye storkommuner. Ændring af vederlag til bestyrelsen. Der er mulighed for, at Statsamtet (Tilsynsrådet) underkender Reno-Nord s kompetence til fastsættelse af selskabets takster i pkt For at undgå en ny behandling i bestyrelse og interessentkommuner, såfremt Statsamtet underkender kompetencen til fastsættelse af takster, blev følgende forslag til evt. tilføjelse i pkt. 3.8 indstillet til godkendelse (det understregede): Interessentskabet har kompetencen til budgetvedtagelsen for de opgaver, som er overført til interessentskabets virksomhed. Som en del heraf indgår kompetencen til at fastsætte de heraf følgende takster for de affaldshåndteringsopgaver, der indgår under interessentskabets opgaveområder. De af interessentskabet fastsatte takster skal efterfølgende godkendes i de enkelte interessentkommuner. Interessentskabet har ingen kompetence til at fastsætte den del af taksterne, som måtte hidrøre fra opgaver og aktiviteter i kommunerne, og som ikke er overført. Disse fastsættes af kommunalbestyrelsen i den enkelte interessentkommune. Ovennævnte blev godkendt af bestyrelsen, såfremt Statsamtet underkender Reno-Nord s kompetence til fastsættelse af takster.

21 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side 273 Forvaltningen bemærker: Der er endnu ikke taget stilling til Brønderslev-Dronninglund Kommunes håndtering af affald efter 1. januar Men der tegner sig et billede af, at det ikke er muligt at udtræde af Reno- Nord, hvorfor sagen må realitetsbehandles. I notat af 10. august 2006 redegør forvaltningen nærmere for visse forhold, som kræver særlig opmærksomhed. Det drejer sig om: Bestyrelsens sammensætning set i forhold til mindretalsbeskyttelse: Der lægges op til, at Aalborg Kommune skal besætte 8 af 12 bestyrelsesposter, hvor Aalborg Kommune i dag har 7 ud af 13 pladser altså absolut flertal såvel før og efter vedtægtsændringerne. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende, og formanden skal vælges af Aalborg. Vedtagelse af budgetter og takster: I det fremsendte forslag til vedtægter har Reno-Nord taget højde for den situation, at tilsynsmyndigheden underkender Reno-Nords bestyrelses kompetence til selv at fastsætte selskabets takster. Derfor har bestyrelsen besluttet, at der i vedtægterne kommer til at stå, at den enkelte kommune skal godkende taksterne. Hvis tilsynsmyndigheden derimod accepterer det, bliver det bestyrelsen, der godkender takster, og den enkelte kommune skal ikke godkende dem. Vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer: Der er lagt op til en stigning i vederlæggelsen af formand og næstformand. Forvaltningen finder, at det bør drøftes, om de foreslåede vedtægter indeholder en tilstrækkelig grad af mindretalsbeskyttelse. Det forekommer unødvendigt, at Aalborg har et flertal på fire mandater mere, end de øvrige interessenter tilsammen. Med henblik på at sikre, dels at Brønderslev-Dronninglund Kommune får mere ens vilkår i forhold til såvel Reno-Nord som AVV, dels at sikre de små kommuner mod uhensigtsmæssige budgetter og takster, anbefales det, at der i vedtægterne fastholdes en procedure, så interessentkommunerne hver især skal godkende budgetter og takster. Det anbefales ligeledes, at en enkelt interessent ikke skal have endegyldig vetoret ved en efterfølgende bestyrelsesbeslutning, såfremt kun en enkelt kommune ikke vil godkende budget og takster. Forvaltningen finder derfor, at vedtægternes pkt. 3.8 bør indeholde den af bestyrelsen godkendte passus om, at de af interessentskabet fastsatte takster skal efterfølgende godkendes i de enkelte interessentkommuner, hvilket vil bidrage til de små kommuners mindretalsbeskyttelse. Indstilling: Underudvalget for Forsyning anbefaler i møde den 17. august 2006 forslaget til nye vedtægter med tilføjelse om,

22 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side 274 at udvalget ikke finder, at de foreslåede vedtægter indeholder en tilstrækkelig grad af mindretalsbeskyttelse. Udvalget anerkender, at Ålborg Kommune har et flertal i bestyrelsen, dog ikke i det omfang som foreslået. at der i vedtægterne fastholdes en procedure, så interessentkommunerne hver især skal godkende budgetter og takster. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 7. september 2006, at Underudvalget for Forsynings indstilling godkendes. Karl Emil Nielsen ønsker ikke ændringer i vederlag. Bilag: Reno Nords brev af Reno Nords brev af Notat af om vedtægtsændringer Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 14. september 2006

23 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side /175 Ændring af vedtægter for I/S Mokana Sagsfremstilling: FO/ØP/SLU I/S Mokana har fremsendt forslag til nye vedtægter af 18. maj 2006 til behandling og godkendelse i Sammenlægningsudvalget. Vedtægtsændringerne er foretaget i forhold til kommunalreformen, og samtidig er der foretaget en del andre ændringer og tilpasninger. Væsentlige forhold bestyrelsen/repræsentantskabet foreslår ændret er, at repræsentantskabet nedlægges, og at selskabets øverste ledelse er bestyrelsen. Ingen kommuner har givet udtryk for, at man ønsker at udtræde eller indtræde i selskabet, og dermed vil der fra 1. januar 2007 være 8 interessentkommmuner i Mokana + Grønland. På den baggrund mener Mokanas bestyrelse/repræsentantskab, at det vil være mere hensigtsmæssigt, at den øverste ledelse kun består af en bestyrelse. Forslaget til sammensætningen af bestyrelsen er, at Aalborg får 3 medlemmer og hver af de øvrige interessentkommuner får 1 medlem. Dermed består bestyrelsen af 10 personer. Formanden vælges af og blandt Aalborg Kommunes medlemmer i bestyrelsen og næstformanden vælges af og blandt de øvrige kommuners medlemmer. Samtidig er der forslag om ændring af bestyrelsens vederlag. Der er mulighed for, at Statsamtet (Tilsynsrådet) underkender Mokana s kompetence til fastsættelse af selskabets takster pkt For at undgå en ny behandling i bestyrelse, repræsentantskab og interessentkommuner, såfremt Statsamtet underkender kompetencen til fastsættelse af takster, blev følgende forslag til tilføjelse i pkt. 3.8 vedtaget (det understregede): Interessentskabet har kompetencen til budgetvedtagelsen for de opgaver, som er overført til interessentskabets virksomhed. Som en del heraf indgår kompetencen til at fastsætte de heraf følgende takster for de affaldshåndteringsopgaver, der indgår under interessentskabets opgaveområder. De af interessentskabet fastsatte takster skal efterfølgende godkendes i de enkelte interessentkommuner. Derimod har interessentskabet ingen kompetence til at fastsætte den del af gebyrerne, som måtte hidrøre fra opgaver og aktiviteter i kommunerne, og som ikke er overført. Disse fastsættes af kommunalbestyrelsen i den enkelte interessentkommune. På repræsentantskabsmødet d. 29. marts 2006 var der ikke enighed i repræsentantskabet om stigningen af vederlagene. Med hensyn til bestyrelsen foreslog Bjarne Jensen, Aars, at det er de øvrige medlemmer i bestyrelsen, der vælger formand. Aalborg vælger så næstformand. Frede Hansen foreslog, at bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Forvaltningen bemærker: Der er endnu ikke taget stilling til Brønderslev-Dronninglund Kommunes håndtering af farligt affald efter 1. januar Men der tegner sig et billede af, at kommunen kun skal være med i ét interessentskab. På grund af opsigelsesvarslerne kan Dronninglund Kommune imidlertid ikke udtræde til nytår, og må derfor være med i både Mokana og Modtagestation Vendsyssel i 2007, hvorfor sagen må realitetsbehandles. Fremtiden for farligt affald skal ses i lyset af, at der efter alt at dømme sker regelændringer i

24 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side 276 nær fremtid, således at der vil ske en centralisering af styring og registrering omkring farligt affald. Det vil omvendt betyde færre opgaver til de kommunale modtagestationer. Det er ikke p.t. muligt at tage højde for disse evt. ændringer i forbindelse med nærværende behandling af vedtægtsændringerne, fordi regelsættet ikke er kendt endnu. Forvaltningen kan pege på to forhold, som kræver særlig opmærksomhed. Det drejer sig om: Valg af formand: Forvaltningen kan ikke pege på en saglig begrundelse for, at Aalborg Kommune har ret til at vælge formand. Dels lægger sammensætning og antal medlemmer i bestyrelsen ikke op til dette, da Aalborg kun vil have tre ud af ti medlemmer. Det vil således ikke være rimeligt, hvis formanden ikke skulle kunne vælges blandt de syv medlemmer, der ikke kommer fra Aalborg. Dels deltager Aalborg Kommune ikke i samme grad i samarbejdet i Mokana. Aalborg deltager ikke i den administrationsordning, som alle øvrige kommuner (på nær én) har Mokana til at stå for. Aalborg Kommune og dens virksomheder betaler derfor ikke til Mokanas administrationsordning (men nok til beredskabet i Mokana). Vedtagelse af budgetter og takster: I det fremsendte forslag til vedtægter har Mokana taget højde for den situation, at tilsynsmyndigheden underkender Mokanas bestyrelses kompetence til selv at fastsætte selskabets takster. Derfor har bestyrelsen besluttet, at der i vedtægterne kommer til at stå, at den enkelte kommune skal godkende taksterne. Hvis tilsynsmyndigheden derimod accepterer det, bliver det bestyrelsen, der godkender takster, og den enkelte kommune skal ikke godkende dem. Forvaltningen finder, at det bør drøftes, om der i vedtægterne bør fastholdes en procedure, så interessentkommunerne hver især skal godkende budgetter og takster. Forvaltningen finder derfor, at vedtægternes pkt. 3.8 bør indeholde den af bestyrelsen godkendte passus om, at de af interessentskabet fastsatte takster skal efterfølgende godkendes i de enkelte interessentkommuner. Det er dog ikke i samme grad så påkrævet som for Reno-Nords vedkommende, fordi ingen interessent i Mokana har majoritet. Indstilling: Underudvalget for Forsyning anbefaler i møde den 17. august 2006 forslaget til nye vedtægter med tilføjelse om, at bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 7. september 2006, at Underudvalget for Forsynings indstilling godkendes. Bilag: Brev af 11. maj 2006 fra Mokana Udkast til ændring af vedtægt for IS Mokana ændret

25 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side 277 Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 14. september 2006

26 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side /176 Rapporter fra Rigsrevisionen Sagsfremstilling: ØP/SLU Rigsrevisionen har ved besøg i Dronninglund og Brønderslev kommuner gennemgået kommunernes forvaltning af og regnskabsførelse for ordninger, hvor kommunerne modtager statsrefusion og foretager afregning over for staten. Gennemgangen var afgrænset til ordninger på Integrationsområdet. Brønderslev og Dronninglund Byråd har i møder henholdsvis den 16. august og den 8. august 2006 taget rapporten til efterretning. Indstilling: Brønderslev og Dronninglund Byråd fremsender rapporterne til Sammenlægningsudvalget til orientering. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 7. september 2006, at rapporterne tages til efterretning. Bilag: Kopi af Rigsrevisionens rapport, Dronninglund Kommune Kopi af Rigsrevisionens rapport, Brønderslev Kommune Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 14. september 2006

27 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side /177 Påbud fra Arbejdstilsynet - bygningsforbedring Sagsfremstilling: Brønderslev Byråd har i sit møde den 16. august 2006 godkendt at ØP/SLU der iværksættes bygningsmæssige forbedringer i henhold til Arbejdstilsynets påbud på Hedegårdsskolen og Søndergades skole udgifterne herved på i alt kr. finansieres af rest rådighedsbeløb overført fra 2005 til Andel til tilslutning/cykelsti til motorvejen. Arne Jensen, Kurt Kristensen, Jan Hartmann og Knud Pedersen var fraværende. Hedegårdsskolen: Arbejdstilsynet har givet påbud på Hedegårdsskolen i forhold til skolekøkkenet, for at imødekomme påbudet skal der etableres punktudsugning via emhætter suppleret med et indblæsningsanlæg for tilførsel af opvarmet erstatningsluft. Udgifterne herved er opgjort til ca kr. excl. moms. Søndergades skole: Arbejdstilsynet har givet påbud vedr. ildelugt i EDB- og Sløjdundervisningslokalerne samt gangareal i kælderen i østfløjen. Arbejdstilsynets vurdering er, at luftkvaliteten i EDB- og sløjdundervisningslokaler, samt gangareal i kælderen i østfløjen ikke er tilfredsstillende. Det begrundes med den konstaterede sure, kælderagtige lugt samt oplysning om, at det er normalt, der lugter sådan. Det er Arbejdstilsynets vurdering, at dette enten kan skyldes afgivelse af lugt fra fugtskadede materialer (evt. svampevækst, der ikke er synlig), andre materialer under nedbrud, utilstrækkelig ventilation eller en kombination af ovenstående. For at afklare om lugtgenerne/forholdet er sundhedsskadeligt, er BST blevet bedt om at medvirke i en vurdering af forholdet. Målinger har vist, at der er fugt i væggene. Derfor er der udtaget prøver flere steder med henblik på at få afklaret, om der eventuelt er forekomst af skimmelsvampe. Prøverne viser, at der er skimmelsvampe i noget af gulvkonstruktionen i træsløjd. Det er desuden vurderet, at der er vækst af skimmelsvampe på et område af væggen, hvor pudset er faldet af. Mængden af skimmelsvampe udgør ikke på nuværende tidspunkt en akut risiko ved ophold i rummet. Dansk Bygningsanalyse, der har analyseret prøverne, anbefaler, at fugtkilder, der er årsag til de konstaterede skimmelsvampeangreb, findes og elimineres efterfulgt af skimmelsvampesanering. Det defekte dræn er blevet renoveret, men der skal følges op på, om det også på sigt afhjælper

28 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side 280 problemet. Lokalerne skal renoveres. Den eksisterende vægmaling skal flere steder fjernes, fordi den ikke tillader eventuel fugt, der trænger op i væggen, at fordampe. Desuden skal gulvbelægningen skiftes, og der skal etableres ventilation i området. Udgifterne herved er opgjort til ca kr. excl. moms. Påbud øvrige skoler: Det kan oplyses, at der tillige er påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende Skolegades Skole for så vidt angår udskiftning af loftsplader i klasselokaler, kontor og gangarealer på grund af drys fra afskallende maling. Endvidere er der påbud på Skolegades Skole om forbedring af akustikken i musiklokalet. Der er endvidere påbud vedrørende Søndergades Skoles EDB-lokaler for dagslystilgang. EDB-undervisningen flyttes til andre lokaler, hvilket medfører diverse udgifter. I alt beløber ovennævnte påbud sig til ca kr., hvilket finansierers ved besparelser inden for eksisterende budget. Besparelsen er opnået ved at udsætte udskiftning af taget på lærerværelsesbygningen på Skolegades Skole. Sluttelig kan oplyses, at der er påbud vedrørende Hedegårdsskolens fysik- og kemilokaler, der er anslået til en udgift på ca kr. excl. moms. Beløbet anbefales medtaget i budgettet for Eleverne undervises indtil videre på de øvrige skoler i Brønderslev by. Indstilling: Brønderslev Byråd anmoder om Sammenlægningsudvalgets godkendelse af Byrådets beslutning. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 7. september 2006, at Byrådets beslutning godkendes. Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 14. september 2006

29 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side /178 Helhedsplan for afdeling 11, Boligforeningen PM Sagsfremstilling: ØP/SLU Brønderslev Byråd har i møde den 16. august 2006 godkendt helhedsplan for Boligforeningen PM, afdeling 11, Finsensvej m.m. Boligforeningen PM indsendte ultimo 2005 ansøgning til Landsbyggefonden om støtte til renovering af bl.a. en del af afd. 11, Finsensvej m.m. På Økonomiudvalgets møde den 28. februar 2006 blev der orienteret om Landsbyggefondens behandling af ansøgningen. Landsbyggefonden var positivt indstillet, men opfordrede Boligforeningen PM til at overveje at fremsende ansøgning om en mere gennemgribende helhedsplan, der kunne omhandle både en social indsats samt renovering af alle afdelingens boligblokke. Økonomiudvalget er løbende blevet orienteret om arbejdet med at udfærdige ansøgning om støtte til dette store projekt. Udfærdigelse af ansøgningen er sket i samarbejde mellem Boligforeningen PM, Kuben Boplan A/S (Kuben) og Brønderslev Kommune. Ansøgningsfristen den 1. juni 2006 nødvendiggjorde indsendelse inden den formelle behandling af sagen i Økonomiudvalget og Byrådet. På den baggrund har Borgmester og Kommunaldirektør underskrevet følgebrev til Landsbyggefonden, der indeholder positiv tilkendegivelse i forhold til projektet. Kuben har ligeledes sendt følgebrev, der ganske kort beskriver situationen i afdeling 11. Det samlede projekt skal via realisering af helhedsplanen sikre løsning af de forskellige problemer af social og økonomisk art, som der i dag er knyttet til afdeling 11. Det foreløbige projekt for renovering af afdelingen indeholder tegningsmateriale udarbejdet af Arkitektfirmaet Hellsten ApS, byggeteknisk gennemgang af de eksisterende boligblokke samt foreløbig helhedsplan. De samlede omkostninger i forbindelse med realisering af projektet er foreløbigt beregnet til ca. 283 mio. kr. inkl. moms. Økonomiudvalget skal tage stilling til foreløbig godkendelse af projektet med forbehold for, at den endelige økonomi og endelig fysisk indretning kan godkendes i forbindelse med behandling af skema A. Byrådet kan og skal således ikke tage stilling til økonomien vedrørende de fysiske arbejder, før Landsbyggefonden har meddelt foreløbigt støttetilsagn, og skema A foreligger med beskrivelse af den endelige økonomi. Kuben har i forbindelse med fremsendelse af ansøgningen bemærket, at den samlede økonomi for renovering af de eksisterende boligblokke ligger meget tæt på økonomien for nedrivning og genopbygning af mere tidssvarende boliger eks. punkthuse og tæt-lav bebyggelse. Det er Teknisk Forvaltnings opfattelse, at man ved genopbygning af helt nye boliger med tilhørende tidssvarende udendørs opholdsarealer vil have langt større mulighed for at løse både de økonomiske og de sociale problemer i afdelingen. Projektet indeholder etablering af et fælleshus samt igangsætning af særlig social indsats, der

30 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side 282 allerede under projektets fysiske realisering kan medvirke til reduktion af de sociale problemer i området. Det er forvaltningens opfattelse, at denne del af projektet er så langt, at det bør fremmes mest muligt. Indsatsen kan således foregå samtidig med renoveringen/genopbygningen af boligerne i afdeling 11. Den her nævnte del af projektet beløber sig til 26 mio. kr. (indeholdt i de 283 mio. kr.), hvoraf 20 mio. kr. går til fælleshusets ombygning og udvidelse samt forbedringer m.v. af friarealerne. De sidste 6 mio. kr. går til beboerrådgiver, leder af fælleshuset, projektkoordinator samt hertil knyttede følgeudgifter over en 5-årig periode. Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet godkender den foreløbige helhedsplan for Boligforeningen PM s afdeling 11, Finsensvej m.m. med forbehold for den endelige fysiske udformning og tilhørende økonomi, at etablering af fælleshus og tilknyttet social indsats fremmes mest muligt, at Brønderslev Kommune bakker op om idéen med, at en større del af bebyggelsen nedrives for at give plads for nybyggeri under forudsætning af, at et sådant projekt ikke udløser væsentligt større udgifter for kommunen. Brønderslev Byråd har godkendt Økonomiudvalgets indstilling. Arne Jensen, Kurt Kristensen, Jan Hartmann og Knud Pedersen var fraværende. Indstilling: Brønderslev Byråd anmoder om Sammenlægningsudvalgets godkendelse af Byrådets beslutning. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 7. september 2006, at Byrådets beslutning godkendes. Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 14. september 2006

31 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side /179 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan for "Rekreativt område, Brønderslev Nord" Sagsfremstilling: ØP/SLU Brønderslev Byråd har i møde den 16. august 2006 godkendt forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr for Rekreativt område, Brønderslev Nord og forslag til kommuneplantillæg nr. 9. Lokalplanforslaget skal efterfølgende i henhold til reglerne herom offentliggøres med en indsigelsesfrist på mindst 8 uger. Brønderslev Kommune, Kort- og Matrikelstyrelsen og Kortcenter.dk Målestok 1: Forslaget udlægger området til rekreativt område i form af bypark og udvider derved afgrænsningen af lokalplan Anvendelsen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Der er derfor udarbejdet forslag til tillæg nr. 9 til kommuneplanen, der udvider rammeområde 1979 (bypark). Arne Jensen, Kurt Kristensen, Jan Hartmann og Knud Pedersen var fraværende.

32 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side 284 Bilag: Tillæg 1 til lokalplan nr for Rekreativt område, Brønderslev nord og forslag til kommuneplantillæg nr. 9. (kun elektronisk) Indstilling: Brønderslev Byråd fremsender lokalplanforslaget til høring i Sammenlægningsudvalget. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 7. september 2006, at forslaget godkendes. Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 14. september 2006

33 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side /180 Orientering SLU Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 14. september 2006

34 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side 286 Lukkede sager: 14/181 Indledende planovervejelser ØP/SLU

35 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side /182 Salg af ejendom ØP/SLU

36 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side /183 Salg af storparcel ØP/SLU

37 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side /184 Orientering - lukket møde SLU Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 14. september 2006

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. oktober 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-22.05 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Gældende pr. 1. januar 2012 AVV Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S 1. Navn og hjemsted Interessentskabets

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Børn og familieområdet

Børn og familieområdet Børn og familieområdet Martha Lund Olsen Marts 2015 Tilsyn Formålet med tilsynet er at efterse, om kommunerne efterkommer sociallovens bestemmelser og giver borgerne, herunder børn og unge, den retssikkerhed,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING Bilag 2: Notat om kompetencefordeling og bestyrelsessammensætning 27. marts 2015 version 1.0 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165947

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb.

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb. NOTAT RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Børne- og Faglig konsulent: Lisbeth Holager Dato: 14. august 2014/lhh Samarbejdsaftale Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Børne- og, Ældre- og Handicapafdelingen

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen 14.11. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Vedtægter for Randers HF & VUC

Vedtægter for Randers HF & VUC Vedtægter for Randers HF & VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Randers HF & VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers Kommune og Region Midtjylland

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 13. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A)

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Middelfart Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Middelfart kommune,

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Side 1 af 5 Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 1. marts 2006 BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Børnerådet takker for muligheden for

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 236. Godkendelse af dagsorden 523 237. Til orientering

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere