Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Dagsorden"

Transkript

1 Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Dagsorden Dato: 14. september 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/168 Spørgetid for medlemmer af Sammenlægningsudvalget /169 Budget /170 Samarbejdsaftale mellem Brønderslev-Dronninglund Kommune og AOF Dronninglund Daghøjskole /171 Rapport vedr. udsatte børn og unge /172 Fremtidig organisering af Udvikling og Planlægning /173 Venskabsbysamarbejde /174 Ændring af vedtægter for I/S Reno-Nord /175 Ændring af vedtægter for I/S Mokana /176 Rapporter fra Rigsrevisionen /177 Påbud fra Arbejdstilsynet - bygningsforbedring /178 Helhedsplan for afdeling 11, Boligforeningen PM /179 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan for "Rekreativt område, Brønderslev Nord" /180 Orientering Lukkede sager: 14/181 Indledende planovervejelser /182 Salg af ejendom /183 Salg af storparcel /184 Orientering - lukket møde

3 Fraværende: Bemærkninger/ændringer til dagsordenen:

4 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side 256 Åbne sager: 01/168 Spørgetid for medlemmer af Sammenlægningsudvalget SLU Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 14. september 2006

5 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side /169 Budget Sagsfremstilling: 1. behandling af budgettet for 2007 og budgetoverslagsårene ØP/SLU Sammendraget (udkast til budget) samt specifikationer pr. politikområde fremgår af de efterfølgende sider. Indstilling: Underudvalget for Økonomi og Personale oversender i møde den 7. september 2006 formandens forslag til budget i balance til 1. behandling i Sammenlægningsudvalget. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler, at fristen for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til den 28. september 2006 kl Bilag: Bemærkninger pr. politikområde: 101 Politisk virksomhed 102 Administration 103 Borgerservice 104 IT 105 Beredskab 106 Puljer 201 Erhverv og turisme 202 Bosætning 203 Kollektiv trafik Skoler og undervisning 302 Børnepasning 303 Udsatte børn og unge 401 Fritid 402 Kultur 403 Bibliotek 501 Beskæftigelse 502 Kontante ydelser 503 Udlændinge 601 Ældre/handicappede 602 Socialpsykiatri 603 Pensioner, boligstøtte m.v. 701 Sundhed 801 Vej og Park 802 Teknik og miljø 803 Teknisk service/bygninger 901 Varmeforsyning 902 Vandforsyning 903 Spildevand 904 Affald

6 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side Skatter 1005 Tilskud og udligning Renter Afdrag Øvrige bilag: Sammendrag Formandens forslag til budget i balance Oversigt over spørgsmål Diverse spørgsmål og svar Takstoversigt Budgetønske, botilbud Pressemeddelelse fra Formanden Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 14. september 2006

7 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side 259 HOVEDPOSTER Service- Overfør- BUDGET BUDGETOVERSLAG i kr. udgifter selsudg HOVEDPOSTER Service- Overfør- BUDGET BUDGETOVERSLAG i kr. udgifter selsudg DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅ- DE Driftsudgifter opdelt på politikområder: 101. Politisk virksomhed (ØP) Administration (ØP) Borgerservice (ØP) IT (ØP) Beredskab (ØP) Puljer (ØP) Erhverv og turisme (UPL) Bosætning (UPL) Kollektiv trafik UPL) Skoler og undervisning (BU) Børnepasning (BU) Udsatte børn og unge (BU) Fritid (FK) Kultur (FK) Bibliotek (FK) Beskæftigelse (BE) Kontante ydelser, fleksjob m.m. (BE) Tilbud til udlændinge (BE) Ældre og handicappede (ÆH) Socialpsykiatri (ÆH) Pensioner, boligstøtte mm (ÆH) Sundhed (SU) Vej og Park (TM) Teknik og Miljø (TM) Teknisk service og bygninger (TM) Pl-reguleringsprocent, jfr. G.1-3, side 1 3,20% 6,50% 9,91% Driftsudgifter i alt i løbende priser

8 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side 260 Skatter, tilskud og udligning mm Kommmunal indkomstskat Kommunal grundskyld Anden skat på fast ejendom Selskabsskatter Udligning og generelle tilskud Udligning og generelle tilskud,efterreg. af budgetgaranti Udligning af selskabsskat Udligning af tilskud til udlændinge Særlige tilskud Bidrag til regionen Skatter, tilskud og udligning i alt i løbende priser Finansielle udgifter /-indtægter Renteindtægter ( ) Renteudgifter ( ) Afdrag på udlån ( ) Afdrag på lån ( ) Finansielle udgifter /-indtægter i alt DRIFT, RESULTAT AF LØBENDE POSTER (- = indtægt)

9 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side 261 HOVEDPOSTER BUDGET BUDGETOVERSLAG i kr Skattefinansieret anlæg opdelt på politikområder: 101. Politisk virksomhed (ØP) Administration (ØP) Borgerserevice (ØP) IT (ØP) Beredskab (ØP) Puljer (ØP) Erhverv og turisme (UPL) Bosætning (UPL) Kollektiv trafik UPL) Skoler og undervisning (BU) Børnepasning (BU) Udsatte børn og unge (BU) Fritid (FK) Kultur (FK) Bibliotek (FK) Beskæftigelse (BE) Kontante ydelser, fleksjob m.m. (BE) Tilbud til udlændinge (BE) Ældre og handicappede (ÆH) Socialpsykiatri (ÆH) Pensioner, boligstøtte mm (ÆH) Sundhed (SU) Vej og Park (TM) Teknik og Miljø (TM) Teknisk service og bygninger (TM) Pl-reguleringsprocent jfr. G.1-3 side 1 3,20% 6,50% 9,91% Skattefinansieret anlæg i alt i løbende priser I ALT DRIFT OG ANLÆG (- = indtægt)

10 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side 262 Øvrige poster: Køb og salg af jord og bygninger 0 Mellemregning kirkekasser 0 Regulering af tilskud og udligning vedr. tidligere år Resultatet fra selvfinansierede områder Pl-regulering 0 Låneoptagelse Øvrige poster i alt SAMLET RESULTAT (- = overskud) HOVEDPOSTER BUDGET BUDGETOVERSLAG i kr SELVFINANSIEREDE OMRÅDER: 901. Varmeforsyning - drift Varmeforsyning - anlæg Varmeforsyning i alt Vandforsyning - drift Vandforsyning - anlæg Vandforsyning i alt Spildevand - drift Spildevand - anlæg Spildevand i alt Affald - drift Affald - anlæg Affald i alt SELVFINANSIEREDE OMRÅDER I ALT: KASSEBEHOLDNING: Kassebeholdning primo Årets resultat Kassebeholdning ultimo

11 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side /170 Samarbejdsaftale mellem Brønderslev-Dronninglund Kommune og AOF Dronninglund Daghøjskole Sagsfremstilling: BESK/ØP/SLU AOF Daghøjskole Dronninglund har tidligere samarbejdet med Dronninglund Kommune og senest også med Brønderslev Kommune. Samarbejdet har fungeret udmærket. Det er relevant, at der sikres danskundervisning til nyankomne og tidligere modtagne flygtninge med kontinuitet og uden tomrum i overgangen mellem de gamle og den nye kommune, set i lyset af: Det ret beskedne kursistgrundlag og skolens muligheder for at tilpasse aktiviteten Den fremtidige Brønderslev-Dronninglund Kommunes muligheder for at sikre hurtig og effektiv danskundervisning og aktivering vil hermed være til stede Samtidig er det vurderet, at skolen har været fleksibel og har kunnet tilbyde danskundervisning flere steder. Skolen vil også fremover kunne tilbyde dette lokalt på virksomheder m.v., hvilket der i hvert fald tidligere har været et politisk ønske om. Der åbnes også op for, at der kan tilbydes specielle forløb og f.eks. aftenundervisning, når der er indgået et forpligtende samarbejde. Indstilling: Underudvalget for Beskæftigelse anbefaler i møde den 28. august 2006, at Sammenlægningsudvalget godkender at Brønderslev-Dronninglund Kommune indgår samarbejdsaftale med AOF Dronninglund Daghøjskole om levering af danskundervisning til flygtninge/indvandrere i perioden 1. januar 2007 til 31. december Kim Toft og Adnan Jedon var fraværende. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 7. september 2006, at der indgås samarbejdsaftale som foreslået. Bilag: Samarbejdsaftale med AOF Dronninglund Daghøjskole Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 14. september 2006

12 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side /171 Rapport vedr. udsatte børn og unge Sagsfremstilling: Projektgruppe nr. 12 Udsatte børn og unge har afleveret rapport. BUF/ØP/SLU Der er udarbejdet et sammendrag af rapporten med anbefalinger til udvalgets godkendelse. Udvalget anmodes om at drøfte rapporten samt tage stilling til rapportens anbefalinger. Indstilling: Forretningsledelsen anbefaler projektgruppens forslag. Underudvalget for Børn, Unge og Familier har i møde den 22. august 2006 besluttet at fremsende følgende til godkendelse: 1. Overordnede målsætninger for området: Brønderslev-Dronninglund Kommunes overordnede mål på Børne- og Familieområdet er: at tilrettelægge rådgivnings- og støtteindsatsen med sigte på at forebygge eller begrænse problemer i at udvikle sig at styrke de enkelte familier, således at de på længere sigt er i stand til at løse problemerne ved egen hjælp. Målsætningen tager udgangspunkt i bestemmelserne i Lov om social service om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Børne- og Familieafdelingen kendetegnes ved at have fokus på 1. Etik og positivt menneskesyn 2. Fleksibilitet i indsatsen 3. Helhedssyn, åbenhed og tydelighed i samarbejdet 4. Evaluering af indsatsen 5. Nytænkning, kvalitets- og metodeudvikling 6. Anvendelse og udvikling af medarbejdernes faglige kompetencer 7. Fremme arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen Det betyder: 1. Etik og positivt menneskesyn: Det overordnede ansvar for barnets udvikling og trivsel ligger hos forældrene. Udgangspunktet er, at forældrene er de vigtigste i børnenes liv og at deres hjælp og støtte er afgørende for, at børn kan udvikle sig harmonisk, være trygge og glade og kan udnytte deres evner bedst muligt. Der skal fra starten skabes et respektfuldt samarbejde med forældrene om støtten til barnet.

13 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side 265 Målet for alle afdelingens tilbud er at bringe barnet og familien i centrum med henblik på at give en sådan hjælp og støtte, at familien kan komme til at fungere bedre til gavn for barnet. Er der divergens mellem, hvad der er til forældrenes og barnets bedste, skal der lægges afgørende vægt på, hvad der er til bedste for barnet. Der må i støtten og behandlingen til familierne lægges vægt på at skabe positive forventninger og forandringer ved at drage lære af de succeshistorier, der skabes i samarbejdet med de familier, der for en tid har behov for støtte fra det offentlige. 2. Fleksibilitet i indsatsen: For at tilbyde en optimal hjælp til familien, skal støtten og behandlingen være fleksibel, kreativ og helhedsorienteret og tilpasset den enkelte families behov. Der skal være mulighed for at sammensætte en social handleplan, som kan rumme flere tilbud, som understøtter hinanden. 3. Helhedssyn, åbenhed og tydelighed i samarbejdet: Samarbejdet med familien skal være præget af åbenhed, ærlighed, klart definerede mål og krav, samt gensidigt forpligtende aftaler. Familiens samarbejdspartner, både i det private og professionelle netværk søges inddraget i støtten omkring familien. 4. Evaluering af indsatsen: Resultaterne af indsatsen gøres målbare, for såvel familierne, som de personer, der skal give støtte og behandling til familierne ved, at der blandt andet tages udgangspunkt i tydelige samarbejds- og handleplaner. Målet med indsatsen er, at familierne bliver selvhjulpne. 5. Nytænkning, kvalitets- og metodeudvikling: Afdelingen kan tage initiativer til afprøvning af nye arbejdsmetoder, der kan bidrage til at kvalificere opgaveløsningen. Det sikres, at arbejdsmetoder og problemstillinger til stadighed vurderes, evalueres og forhindringer elimineres ved brug af faglig dialog og supervision, både internt og eksternt. 6. Anvendelse og udvikling af medarbejdernes faglige kompetencer: Medarbejdernes faglige udvikling skal sikres, således at disse opnår og vedligeholder redskaber til imødekommelse af ændrede faglige krav, og således at den enkelte medarbejders særlige ekspertise ses og anvendes. 7. Fremme af arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen: I det daglige samarbejde kan medarbejderne forvente støtte og opbakning til løsning af arbejdsopgaverne fra såvel kolleger som leder.

14 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side Forebyggelsesområdet: Området indgår som en del af en sammenhængende børnepolitik for kommunen med tilhørende standarder for sagsbehandling (processen er igangsat). Familiecentret: Familiecentret fortsætter som hidtil, og at der arbejdes på, at der af hensyn til borgerne i eller anden form etableres mødefaciliteter i forbindelse med Dronninglund rådhus. Der bemærkes, at der fortsat vil være mulighed for at købe ydelser af eksterne aktører, f.eks. psykologer, kontaktpersoner o.l. 3. Anbringelsesområdet: Rapportens nedenstående anbefalinger af styringsredskaber foreslås godkendt med tilføjelse om, at der nedsættes et visitationsudvalg og at der fremlægges mindst 2 forslag til foranstaltning: Nedenstående formuleringer baserer sig på forskningsresultater, behandlingsteorier, udsagn fra plejefamilier, børn og forældre samt de erfaringer, man i henholdsvis Dronninglund og Brønderslev Kommune har for, hvad der skal til for, at en anbringelse kan have størst mulige chancer for at blive vellykket. Der er enighed om, at disse, sammen med servicelovens bestemmelser, danner et godt grundlag for anbringelsen. Der skal ved anbringelse af et barn/ung tages udgangspunkt i en handleplan, der beskriver de behov for behandling, omsorg og støtte, som det enkelte barn/unge har, idet der altid skal vælges den bedste løsning. Målet skal være at sikre, at alle anbragte børn, herunder også børn og unge med handicaps, får samme muligheder som andre børn for at udvikle og udnytte deres potentiale, evner og færdigheder. Det er målet, at alle børn får mulighed for at udvikle følelsesmæssige kompetencer gennem tilknytning til få voksne omsorgspersoner. Som følge heraf tilstræbes det, at ingen små børn anbringes på institution. Forældrene og barnet/den unge skal inddrages mest muligt. Der skal så vidt muligt arbejdes på anbringelse med udgangspunkt i barnets nære miljø, ligesom det skal tilstræbes, at barnets/den unges netværk, skole- og fritidsinteresser kan bibeholdes. Generelle prioriteringer: Anbringelsesstedet, der vælges, skal være i stand til at indleve sig i barnets og forældrenes situation og være i stand til at tilgodese barnets/den unges behov. Anbringelsesstedet skal desuden påtage sig ansvaret for at sikre et godt forældresamarbejde.

15 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side 267 Det foreslås, at familieplejeområdet, herunder netværksplejefamilier, som udgangspunkt altid overvejes først i forhold til børn og unge, der skal døgnanbringes. Ligeledes foreslås det, at familieplejen bliver det primære valg, når der skal etableres aflastningsordninger for børn og unge. Godkendelse og tilsyn med plejefamilier og private opholdssteder for børn, unge og voksne skal foretages på en ensartet og professionel måde og foretages af en specialiseret enhed i den kommende Børne- Familieafdeling. Kommunens Børne- Familieafdeling skal kunne tilbyde den relevante behandling til forældrene. Der nedsættes et visitationsudvalg bestående af Børne- og Kulturdirektøren, Afdelingsleder for Børne- og Familieafdelingen, Faglig leder af myndighedsdelen i Børne- og Familieafdelingen, Afdelingsleder for FAS-afdelingen. Indstillende sagsbehandler forelægger sagen for udvalget. Underudvalget foreslår, at nedenstående tages til efterretning: 4. Handicapområdet: Der er følgende opgaver på området Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Aflastningsmuligheder Småbørnsvejledning Arbejdsopgaverne vedrørende Merudgifts og Tabt arbejdsfortjeneste er delt mellem FASafdelinge og Børne- og Familieafdelingen. Det kan oplyses, at opgaven med småbørnsvejledning vil kunne varetages af specialbørnehaven Himmelblå, hvor personalet har den fornødne pædagogiske indsigt i de forskellige handicapområder. Det er dog uafklaret, hvorvidt det vil kræve yderligere ressourcer i specialbørnehaven. 5. Tværfagligt samarbejde: Det kan oplyses, at organiseringen af det tværfaglige samarbejde fastlægges af Børne- og Kulturdirektøren. 6. Organisering af afdelingen: Børne- og Kulturdirektøren fastlægger den optimale organisering af afdelingen med udgangspunkt i de 2 modeller i rapporten.

16 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side 268 Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 7. september 2006, at indstillingerne fra Underudvalget for Børn, Unge og Familier godkendes. Bilag: Rapport af om udsatte børn og unge Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 14. september 2006

17 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side /172 Fremtidig organisering af Udvikling og Planlægning Sagsfremstilling: ØP/SLU Chefen for staben, Udvikling og Planlægning har opsagt sin stilling med virkning fra 1. september I forbindelse med den opståede situation er Forretningsledelsen anmodet om at fremkomme med forslag til fremtidig håndtering og organisering af Planlægning og Udvikling. Forretningsledelsen finder det meget vigtigt, at der holdes fast i ideerne om helhedstænkning, tværsektorielt samarbejde og projektorientering, og dermed i Udvikling og Planlægnings centrale placering i denne indsats. Forretningsledelsen vil også fastholde, at projekterne i Udvikling og Planlægning skal igangsættes af og forankres i Forretningsledelsen. Konkret foreslår Forretningsledelsen, at gruppen omkring Udvikling og planlægning skal holdes samlet. Begrundelserne er flere, bl.a. at det er vigtigt at fastholde fokus på udviklingsindsatsen i den nye organisation, gruppen skal forankres i en stabsfunktion. Begrundelsen er især, at det er vigtigt at sikre tværfagligheden i indsatsen, hvilket bedst sikres ved ikke at placere det i en fagenhed Ledelsesmæssigt er der flere muligheder 1. Genbesættelse af stabschefstillingen. Stabschefen skal fortsat være en del af Forretningsledelsen 2. Den opståede situation benyttes til at omorganisere Udvikling og planlægnings ledelsesmæssige opbygning, samtidig med en slankning af Forretningsledelsen Der ansættes en stabsleder for Udvikling og planlægning, med reference til kommunaldirektøren. Stabslederen forestår den faglige og daglige koordinering af projekterne og konsulenterne Forretningsledelsen består fremover kun af 7 medlemmer Denne ledelsesmæssige organisering evalueres ved udgangen af Ad 1) Begrundelsen for denne løsningsmodel er, at der endnu ikke har været erfaringer med den oprindeligt foreslåede struktur og ledelsesmæssige forankring. Udgangspunktet er derfor, at de argumenter, som fremførtes i forbindelse med vedtagelse af strukturen, fortsat er gældende, herunder at det er vigtigt med enhedens tætte tilknytning til Forretningsledelsen via direkte repræsentation i Forretningsledelsen. Ad 2) Der har været tilkendegivelser fra medlemmer af Sammenlægningsudvalget om, at organisation og ledelsesstruktur løbende skal vurderes, hvis der opstår situationer, hvor dette vil være relevant. Opsigelse fra et medlem af Forretningsledelsen må siges at være en sådan situation. Den foreslåede model er et udtryk for et ønske om at fastholde fokus på den tværgående hel-

18 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side 270 hedsorienterede indsats på området, og imødekommelse af det udtrykte ønske om justering på ledelse af området. På trods af referencen til kommunaldirektør via stabsleder er det fortsat Forretningsledelsen der er ankerpunktet for projekterne. Denne model vil også give den øvrige del af organisation mest mulig ro til implementering. Fokuspunktet for evalueringen i 2008 er at vurdere, hvorvidt den organisatoriske og ledelsesmæssige forankring giver tilstrækkelig gennemslagskraft i organisationen. Indstilling: Forretningsledelsen indstiller at Underudvalget for Økonomi og Personale tager beslutning om fremtidig ledelsesmæssig organisering af staben for Udvikling og planlægning Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 7. september 2006, at alternativ 2 godkendes. Karl Emil Nielsen og Uffe Sørensen tager forbehold. Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 14. september 2006

19 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side /173 Venskabsbysamarbejde Sagsfremstilling: ØP/SLU Drøftelse af evt. fortsættelse af venskabsbysamarbejde i den kommende Brønderslev-Dronninglund Kommune. De 2 kommuner har i dag følgende venskabsbyer: Brønderslev: Dronninglund: Nässjö i Sverige Eidsberg i Norge Valka i Letland Foreningen Norden i Brønderslev har i brev af 9. august 2005 udtrykt ønsket om at fortsætte venskabsbysamarbejde med de nordiske kommuner. Venskabsbysamarbejdet har eksisteret siden 1942, og Foreningen Norden finder det vigtigt, at det veletablerede netværk og de mange venskaber fortsættes og udbygges til gavn for borgerne i Brønderslev-Dronninglund Kommune. Indstilling: Brønderslev Byråd anbefaler i møde den 7. september 2005, at Sammenlægningsudvalget godkender et fortsat venskabsbysamarbejde med Nässjö i Sverige og Eidsberg i Norge i den kommende Brønderslev-Dronninglund Kommune. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 7. september 2006, at venskabsbysamarbejdet med Nässjö, Eidsberg og Valka fortsætter. Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 14. september 2006

20 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side /174 Ændring af vedtægter for I/S Reno-Nord Sagsfremstilling: FO/ØP/SLU I/S Reno-Nord har fremsendt forslag til nye vedtægter af 30. marts 2006 til behandling og godkendelse i Sammenlægningsudvalget. Vedtægtsændringerne er foretaget i forhold til kommunalreformen, og samtidig er der foretaget en del andre ændringer og tilpasninger. De væsentligste foreslåede ændringer og tilpasninger er følgende: Nødvendig tilretning som følge af nye regler om elektronikaffald. Selskabets bestyrelse bemyndiges til at indgå aftale med en eller flere af interessentkommunerne om overførelse af en opgave til selskabet. Med de nuværende vedtægter vil det i hvert enkelt tilfælde kræve godkendelse hos alle interessentkommunernes kommunalbestyrelser med efterfølgende godkendelse hos Tilsynsrådet. Med ændringen kan en sådan aftale indgås ved godkendelse hos den eller de kommuner, der ønsker at overføre opgaven. Samarbejdet i de nye storkommuner kommer til at omfatte samme geografiske områder som før kommunalreformen. De nye kommuner kan dog vælge at leve op til sine forpligtigelser ved at levere affald fra andre geografiske områder af den nye storkommune. Bestyrelsen kan give de nye storkommuner adgang til at udnytte eventuel ledig kapacitet. Vilkårene herfor fastsættes af selskabets bestyrelse. Antallet af bestyrelsesmedlemmer ændres til 12 medlemmer, hvoraf 8 er fra Aalborg Kommune og 1 fra hver af de 4 nye storkommuner. Ændring af vederlag til bestyrelsen. Der er mulighed for, at Statsamtet (Tilsynsrådet) underkender Reno-Nord s kompetence til fastsættelse af selskabets takster i pkt For at undgå en ny behandling i bestyrelse og interessentkommuner, såfremt Statsamtet underkender kompetencen til fastsættelse af takster, blev følgende forslag til evt. tilføjelse i pkt. 3.8 indstillet til godkendelse (det understregede): Interessentskabet har kompetencen til budgetvedtagelsen for de opgaver, som er overført til interessentskabets virksomhed. Som en del heraf indgår kompetencen til at fastsætte de heraf følgende takster for de affaldshåndteringsopgaver, der indgår under interessentskabets opgaveområder. De af interessentskabet fastsatte takster skal efterfølgende godkendes i de enkelte interessentkommuner. Interessentskabet har ingen kompetence til at fastsætte den del af taksterne, som måtte hidrøre fra opgaver og aktiviteter i kommunerne, og som ikke er overført. Disse fastsættes af kommunalbestyrelsen i den enkelte interessentkommune. Ovennævnte blev godkendt af bestyrelsen, såfremt Statsamtet underkender Reno-Nord s kompetence til fastsættelse af takster.

21 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side 273 Forvaltningen bemærker: Der er endnu ikke taget stilling til Brønderslev-Dronninglund Kommunes håndtering af affald efter 1. januar Men der tegner sig et billede af, at det ikke er muligt at udtræde af Reno- Nord, hvorfor sagen må realitetsbehandles. I notat af 10. august 2006 redegør forvaltningen nærmere for visse forhold, som kræver særlig opmærksomhed. Det drejer sig om: Bestyrelsens sammensætning set i forhold til mindretalsbeskyttelse: Der lægges op til, at Aalborg Kommune skal besætte 8 af 12 bestyrelsesposter, hvor Aalborg Kommune i dag har 7 ud af 13 pladser altså absolut flertal såvel før og efter vedtægtsændringerne. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende, og formanden skal vælges af Aalborg. Vedtagelse af budgetter og takster: I det fremsendte forslag til vedtægter har Reno-Nord taget højde for den situation, at tilsynsmyndigheden underkender Reno-Nords bestyrelses kompetence til selv at fastsætte selskabets takster. Derfor har bestyrelsen besluttet, at der i vedtægterne kommer til at stå, at den enkelte kommune skal godkende taksterne. Hvis tilsynsmyndigheden derimod accepterer det, bliver det bestyrelsen, der godkender takster, og den enkelte kommune skal ikke godkende dem. Vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer: Der er lagt op til en stigning i vederlæggelsen af formand og næstformand. Forvaltningen finder, at det bør drøftes, om de foreslåede vedtægter indeholder en tilstrækkelig grad af mindretalsbeskyttelse. Det forekommer unødvendigt, at Aalborg har et flertal på fire mandater mere, end de øvrige interessenter tilsammen. Med henblik på at sikre, dels at Brønderslev-Dronninglund Kommune får mere ens vilkår i forhold til såvel Reno-Nord som AVV, dels at sikre de små kommuner mod uhensigtsmæssige budgetter og takster, anbefales det, at der i vedtægterne fastholdes en procedure, så interessentkommunerne hver især skal godkende budgetter og takster. Det anbefales ligeledes, at en enkelt interessent ikke skal have endegyldig vetoret ved en efterfølgende bestyrelsesbeslutning, såfremt kun en enkelt kommune ikke vil godkende budget og takster. Forvaltningen finder derfor, at vedtægternes pkt. 3.8 bør indeholde den af bestyrelsen godkendte passus om, at de af interessentskabet fastsatte takster skal efterfølgende godkendes i de enkelte interessentkommuner, hvilket vil bidrage til de små kommuners mindretalsbeskyttelse. Indstilling: Underudvalget for Forsyning anbefaler i møde den 17. august 2006 forslaget til nye vedtægter med tilføjelse om,

22 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side 274 at udvalget ikke finder, at de foreslåede vedtægter indeholder en tilstrækkelig grad af mindretalsbeskyttelse. Udvalget anerkender, at Ålborg Kommune har et flertal i bestyrelsen, dog ikke i det omfang som foreslået. at der i vedtægterne fastholdes en procedure, så interessentkommunerne hver især skal godkende budgetter og takster. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 7. september 2006, at Underudvalget for Forsynings indstilling godkendes. Karl Emil Nielsen ønsker ikke ændringer i vederlag. Bilag: Reno Nords brev af Reno Nords brev af Notat af om vedtægtsændringer Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 14. september 2006

23 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side /175 Ændring af vedtægter for I/S Mokana Sagsfremstilling: FO/ØP/SLU I/S Mokana har fremsendt forslag til nye vedtægter af 18. maj 2006 til behandling og godkendelse i Sammenlægningsudvalget. Vedtægtsændringerne er foretaget i forhold til kommunalreformen, og samtidig er der foretaget en del andre ændringer og tilpasninger. Væsentlige forhold bestyrelsen/repræsentantskabet foreslår ændret er, at repræsentantskabet nedlægges, og at selskabets øverste ledelse er bestyrelsen. Ingen kommuner har givet udtryk for, at man ønsker at udtræde eller indtræde i selskabet, og dermed vil der fra 1. januar 2007 være 8 interessentkommmuner i Mokana + Grønland. På den baggrund mener Mokanas bestyrelse/repræsentantskab, at det vil være mere hensigtsmæssigt, at den øverste ledelse kun består af en bestyrelse. Forslaget til sammensætningen af bestyrelsen er, at Aalborg får 3 medlemmer og hver af de øvrige interessentkommuner får 1 medlem. Dermed består bestyrelsen af 10 personer. Formanden vælges af og blandt Aalborg Kommunes medlemmer i bestyrelsen og næstformanden vælges af og blandt de øvrige kommuners medlemmer. Samtidig er der forslag om ændring af bestyrelsens vederlag. Der er mulighed for, at Statsamtet (Tilsynsrådet) underkender Mokana s kompetence til fastsættelse af selskabets takster pkt For at undgå en ny behandling i bestyrelse, repræsentantskab og interessentkommuner, såfremt Statsamtet underkender kompetencen til fastsættelse af takster, blev følgende forslag til tilføjelse i pkt. 3.8 vedtaget (det understregede): Interessentskabet har kompetencen til budgetvedtagelsen for de opgaver, som er overført til interessentskabets virksomhed. Som en del heraf indgår kompetencen til at fastsætte de heraf følgende takster for de affaldshåndteringsopgaver, der indgår under interessentskabets opgaveområder. De af interessentskabet fastsatte takster skal efterfølgende godkendes i de enkelte interessentkommuner. Derimod har interessentskabet ingen kompetence til at fastsætte den del af gebyrerne, som måtte hidrøre fra opgaver og aktiviteter i kommunerne, og som ikke er overført. Disse fastsættes af kommunalbestyrelsen i den enkelte interessentkommune. På repræsentantskabsmødet d. 29. marts 2006 var der ikke enighed i repræsentantskabet om stigningen af vederlagene. Med hensyn til bestyrelsen foreslog Bjarne Jensen, Aars, at det er de øvrige medlemmer i bestyrelsen, der vælger formand. Aalborg vælger så næstformand. Frede Hansen foreslog, at bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Forvaltningen bemærker: Der er endnu ikke taget stilling til Brønderslev-Dronninglund Kommunes håndtering af farligt affald efter 1. januar Men der tegner sig et billede af, at kommunen kun skal være med i ét interessentskab. På grund af opsigelsesvarslerne kan Dronninglund Kommune imidlertid ikke udtræde til nytår, og må derfor være med i både Mokana og Modtagestation Vendsyssel i 2007, hvorfor sagen må realitetsbehandles. Fremtiden for farligt affald skal ses i lyset af, at der efter alt at dømme sker regelændringer i

24 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side 276 nær fremtid, således at der vil ske en centralisering af styring og registrering omkring farligt affald. Det vil omvendt betyde færre opgaver til de kommunale modtagestationer. Det er ikke p.t. muligt at tage højde for disse evt. ændringer i forbindelse med nærværende behandling af vedtægtsændringerne, fordi regelsættet ikke er kendt endnu. Forvaltningen kan pege på to forhold, som kræver særlig opmærksomhed. Det drejer sig om: Valg af formand: Forvaltningen kan ikke pege på en saglig begrundelse for, at Aalborg Kommune har ret til at vælge formand. Dels lægger sammensætning og antal medlemmer i bestyrelsen ikke op til dette, da Aalborg kun vil have tre ud af ti medlemmer. Det vil således ikke være rimeligt, hvis formanden ikke skulle kunne vælges blandt de syv medlemmer, der ikke kommer fra Aalborg. Dels deltager Aalborg Kommune ikke i samme grad i samarbejdet i Mokana. Aalborg deltager ikke i den administrationsordning, som alle øvrige kommuner (på nær én) har Mokana til at stå for. Aalborg Kommune og dens virksomheder betaler derfor ikke til Mokanas administrationsordning (men nok til beredskabet i Mokana). Vedtagelse af budgetter og takster: I det fremsendte forslag til vedtægter har Mokana taget højde for den situation, at tilsynsmyndigheden underkender Mokanas bestyrelses kompetence til selv at fastsætte selskabets takster. Derfor har bestyrelsen besluttet, at der i vedtægterne kommer til at stå, at den enkelte kommune skal godkende taksterne. Hvis tilsynsmyndigheden derimod accepterer det, bliver det bestyrelsen, der godkender takster, og den enkelte kommune skal ikke godkende dem. Forvaltningen finder, at det bør drøftes, om der i vedtægterne bør fastholdes en procedure, så interessentkommunerne hver især skal godkende budgetter og takster. Forvaltningen finder derfor, at vedtægternes pkt. 3.8 bør indeholde den af bestyrelsen godkendte passus om, at de af interessentskabet fastsatte takster skal efterfølgende godkendes i de enkelte interessentkommuner. Det er dog ikke i samme grad så påkrævet som for Reno-Nords vedkommende, fordi ingen interessent i Mokana har majoritet. Indstilling: Underudvalget for Forsyning anbefaler i møde den 17. august 2006 forslaget til nye vedtægter med tilføjelse om, at bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 7. september 2006, at Underudvalget for Forsynings indstilling godkendes. Bilag: Brev af 11. maj 2006 fra Mokana Udkast til ændring af vedtægt for IS Mokana ændret

25 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side 277 Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 14. september 2006

26 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side /176 Rapporter fra Rigsrevisionen Sagsfremstilling: ØP/SLU Rigsrevisionen har ved besøg i Dronninglund og Brønderslev kommuner gennemgået kommunernes forvaltning af og regnskabsførelse for ordninger, hvor kommunerne modtager statsrefusion og foretager afregning over for staten. Gennemgangen var afgrænset til ordninger på Integrationsområdet. Brønderslev og Dronninglund Byråd har i møder henholdsvis den 16. august og den 8. august 2006 taget rapporten til efterretning. Indstilling: Brønderslev og Dronninglund Byråd fremsender rapporterne til Sammenlægningsudvalget til orientering. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 7. september 2006, at rapporterne tages til efterretning. Bilag: Kopi af Rigsrevisionens rapport, Dronninglund Kommune Kopi af Rigsrevisionens rapport, Brønderslev Kommune Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 14. september 2006

27 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side /177 Påbud fra Arbejdstilsynet - bygningsforbedring Sagsfremstilling: Brønderslev Byråd har i sit møde den 16. august 2006 godkendt at ØP/SLU der iværksættes bygningsmæssige forbedringer i henhold til Arbejdstilsynets påbud på Hedegårdsskolen og Søndergades skole udgifterne herved på i alt kr. finansieres af rest rådighedsbeløb overført fra 2005 til Andel til tilslutning/cykelsti til motorvejen. Arne Jensen, Kurt Kristensen, Jan Hartmann og Knud Pedersen var fraværende. Hedegårdsskolen: Arbejdstilsynet har givet påbud på Hedegårdsskolen i forhold til skolekøkkenet, for at imødekomme påbudet skal der etableres punktudsugning via emhætter suppleret med et indblæsningsanlæg for tilførsel af opvarmet erstatningsluft. Udgifterne herved er opgjort til ca kr. excl. moms. Søndergades skole: Arbejdstilsynet har givet påbud vedr. ildelugt i EDB- og Sløjdundervisningslokalerne samt gangareal i kælderen i østfløjen. Arbejdstilsynets vurdering er, at luftkvaliteten i EDB- og sløjdundervisningslokaler, samt gangareal i kælderen i østfløjen ikke er tilfredsstillende. Det begrundes med den konstaterede sure, kælderagtige lugt samt oplysning om, at det er normalt, der lugter sådan. Det er Arbejdstilsynets vurdering, at dette enten kan skyldes afgivelse af lugt fra fugtskadede materialer (evt. svampevækst, der ikke er synlig), andre materialer under nedbrud, utilstrækkelig ventilation eller en kombination af ovenstående. For at afklare om lugtgenerne/forholdet er sundhedsskadeligt, er BST blevet bedt om at medvirke i en vurdering af forholdet. Målinger har vist, at der er fugt i væggene. Derfor er der udtaget prøver flere steder med henblik på at få afklaret, om der eventuelt er forekomst af skimmelsvampe. Prøverne viser, at der er skimmelsvampe i noget af gulvkonstruktionen i træsløjd. Det er desuden vurderet, at der er vækst af skimmelsvampe på et område af væggen, hvor pudset er faldet af. Mængden af skimmelsvampe udgør ikke på nuværende tidspunkt en akut risiko ved ophold i rummet. Dansk Bygningsanalyse, der har analyseret prøverne, anbefaler, at fugtkilder, der er årsag til de konstaterede skimmelsvampeangreb, findes og elimineres efterfulgt af skimmelsvampesanering. Det defekte dræn er blevet renoveret, men der skal følges op på, om det også på sigt afhjælper

28 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side 280 problemet. Lokalerne skal renoveres. Den eksisterende vægmaling skal flere steder fjernes, fordi den ikke tillader eventuel fugt, der trænger op i væggen, at fordampe. Desuden skal gulvbelægningen skiftes, og der skal etableres ventilation i området. Udgifterne herved er opgjort til ca kr. excl. moms. Påbud øvrige skoler: Det kan oplyses, at der tillige er påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende Skolegades Skole for så vidt angår udskiftning af loftsplader i klasselokaler, kontor og gangarealer på grund af drys fra afskallende maling. Endvidere er der påbud på Skolegades Skole om forbedring af akustikken i musiklokalet. Der er endvidere påbud vedrørende Søndergades Skoles EDB-lokaler for dagslystilgang. EDB-undervisningen flyttes til andre lokaler, hvilket medfører diverse udgifter. I alt beløber ovennævnte påbud sig til ca kr., hvilket finansierers ved besparelser inden for eksisterende budget. Besparelsen er opnået ved at udsætte udskiftning af taget på lærerværelsesbygningen på Skolegades Skole. Sluttelig kan oplyses, at der er påbud vedrørende Hedegårdsskolens fysik- og kemilokaler, der er anslået til en udgift på ca kr. excl. moms. Beløbet anbefales medtaget i budgettet for Eleverne undervises indtil videre på de øvrige skoler i Brønderslev by. Indstilling: Brønderslev Byråd anmoder om Sammenlægningsudvalgets godkendelse af Byrådets beslutning. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 7. september 2006, at Byrådets beslutning godkendes. Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 14. september 2006

29 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side /178 Helhedsplan for afdeling 11, Boligforeningen PM Sagsfremstilling: ØP/SLU Brønderslev Byråd har i møde den 16. august 2006 godkendt helhedsplan for Boligforeningen PM, afdeling 11, Finsensvej m.m. Boligforeningen PM indsendte ultimo 2005 ansøgning til Landsbyggefonden om støtte til renovering af bl.a. en del af afd. 11, Finsensvej m.m. På Økonomiudvalgets møde den 28. februar 2006 blev der orienteret om Landsbyggefondens behandling af ansøgningen. Landsbyggefonden var positivt indstillet, men opfordrede Boligforeningen PM til at overveje at fremsende ansøgning om en mere gennemgribende helhedsplan, der kunne omhandle både en social indsats samt renovering af alle afdelingens boligblokke. Økonomiudvalget er løbende blevet orienteret om arbejdet med at udfærdige ansøgning om støtte til dette store projekt. Udfærdigelse af ansøgningen er sket i samarbejde mellem Boligforeningen PM, Kuben Boplan A/S (Kuben) og Brønderslev Kommune. Ansøgningsfristen den 1. juni 2006 nødvendiggjorde indsendelse inden den formelle behandling af sagen i Økonomiudvalget og Byrådet. På den baggrund har Borgmester og Kommunaldirektør underskrevet følgebrev til Landsbyggefonden, der indeholder positiv tilkendegivelse i forhold til projektet. Kuben har ligeledes sendt følgebrev, der ganske kort beskriver situationen i afdeling 11. Det samlede projekt skal via realisering af helhedsplanen sikre løsning af de forskellige problemer af social og økonomisk art, som der i dag er knyttet til afdeling 11. Det foreløbige projekt for renovering af afdelingen indeholder tegningsmateriale udarbejdet af Arkitektfirmaet Hellsten ApS, byggeteknisk gennemgang af de eksisterende boligblokke samt foreløbig helhedsplan. De samlede omkostninger i forbindelse med realisering af projektet er foreløbigt beregnet til ca. 283 mio. kr. inkl. moms. Økonomiudvalget skal tage stilling til foreløbig godkendelse af projektet med forbehold for, at den endelige økonomi og endelig fysisk indretning kan godkendes i forbindelse med behandling af skema A. Byrådet kan og skal således ikke tage stilling til økonomien vedrørende de fysiske arbejder, før Landsbyggefonden har meddelt foreløbigt støttetilsagn, og skema A foreligger med beskrivelse af den endelige økonomi. Kuben har i forbindelse med fremsendelse af ansøgningen bemærket, at den samlede økonomi for renovering af de eksisterende boligblokke ligger meget tæt på økonomien for nedrivning og genopbygning af mere tidssvarende boliger eks. punkthuse og tæt-lav bebyggelse. Det er Teknisk Forvaltnings opfattelse, at man ved genopbygning af helt nye boliger med tilhørende tidssvarende udendørs opholdsarealer vil have langt større mulighed for at løse både de økonomiske og de sociale problemer i afdelingen. Projektet indeholder etablering af et fælleshus samt igangsætning af særlig social indsats, der

30 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side 282 allerede under projektets fysiske realisering kan medvirke til reduktion af de sociale problemer i området. Det er forvaltningens opfattelse, at denne del af projektet er så langt, at det bør fremmes mest muligt. Indsatsen kan således foregå samtidig med renoveringen/genopbygningen af boligerne i afdeling 11. Den her nævnte del af projektet beløber sig til 26 mio. kr. (indeholdt i de 283 mio. kr.), hvoraf 20 mio. kr. går til fælleshusets ombygning og udvidelse samt forbedringer m.v. af friarealerne. De sidste 6 mio. kr. går til beboerrådgiver, leder af fælleshuset, projektkoordinator samt hertil knyttede følgeudgifter over en 5-årig periode. Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet godkender den foreløbige helhedsplan for Boligforeningen PM s afdeling 11, Finsensvej m.m. med forbehold for den endelige fysiske udformning og tilhørende økonomi, at etablering af fælleshus og tilknyttet social indsats fremmes mest muligt, at Brønderslev Kommune bakker op om idéen med, at en større del af bebyggelsen nedrives for at give plads for nybyggeri under forudsætning af, at et sådant projekt ikke udløser væsentligt større udgifter for kommunen. Brønderslev Byråd har godkendt Økonomiudvalgets indstilling. Arne Jensen, Kurt Kristensen, Jan Hartmann og Knud Pedersen var fraværende. Indstilling: Brønderslev Byråd anmoder om Sammenlægningsudvalgets godkendelse af Byrådets beslutning. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 7. september 2006, at Byrådets beslutning godkendes. Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 14. september 2006

31 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side /179 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan for "Rekreativt område, Brønderslev Nord" Sagsfremstilling: ØP/SLU Brønderslev Byråd har i møde den 16. august 2006 godkendt forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr for Rekreativt område, Brønderslev Nord og forslag til kommuneplantillæg nr. 9. Lokalplanforslaget skal efterfølgende i henhold til reglerne herom offentliggøres med en indsigelsesfrist på mindst 8 uger. Brønderslev Kommune, Kort- og Matrikelstyrelsen og Kortcenter.dk Målestok 1: Forslaget udlægger området til rekreativt område i form af bypark og udvider derved afgrænsningen af lokalplan Anvendelsen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Der er derfor udarbejdet forslag til tillæg nr. 9 til kommuneplanen, der udvider rammeområde 1979 (bypark). Arne Jensen, Kurt Kristensen, Jan Hartmann og Knud Pedersen var fraværende.

32 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side 284 Bilag: Tillæg 1 til lokalplan nr for Rekreativt område, Brønderslev nord og forslag til kommuneplantillæg nr. 9. (kun elektronisk) Indstilling: Brønderslev Byråd fremsender lokalplanforslaget til høring i Sammenlægningsudvalget. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 7. september 2006, at forslaget godkendes. Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 14. september 2006

33 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side /180 Orientering SLU Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 14. september 2006

34 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side 286 Lukkede sager: 14/181 Indledende planovervejelser ØP/SLU

35 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side /182 Salg af ejendom ØP/SLU

36 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side /183 Salg af storparcel ØP/SLU

37 Sammenlægningsudvalget, 14. september 2006 Side /184 Orientering - lukket møde SLU Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 14. september 2006

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 11. oktober 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 17.00-21,50 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Lukkede sager: 01/303 Indgåelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. oktober 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:10 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hedegaard Jens Arne (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 02. juni 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens Fjendbo

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-20.50 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 11. januar 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. marts 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8,15-12,30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/548 Forslag

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Notat vedrørende tværkommunal funktion for tilsyn og godkendelse indenfor børne- og voksenområdet

Notat vedrørende tværkommunal funktion for tilsyn og godkendelse indenfor børne- og voksenområdet Notat vedrørende tværkommunal funktion for tilsyn og godkendelse indenfor børne- og voksenområdet Som led i forberedelsesarbejdet med kommunalreformen, indledtes i sommeren 2006 et dialogbaseret samarbejde

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 01-september-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 19. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-9:30 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19. Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.00 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Jan Petersen (borgmester)

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere