PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Jord og Belægning Tilslutningsanlæg ved Odense SØ MAJ 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 4045.200. Jord og Belægning. 4045 Tilslutningsanlæg ved Odense SØ MAJ 2014"

Transkript

1 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Jord og Belægning 4045 Tilslutningsanlæg ved Odense SØ MAJ 2014

2 0. Hovedafsnit 1. Bilag 1: Tidsplan 2. Bilag 2: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation 3. Bilag 3: Arbejdspladsens adresseliste 4. Bilag 4: Byggepladsindretning 5. Bilag 5: Fordeling af ansvar i fællesområder 6. Bilag 6: Særligt farligt arbejde 7. Bilag 7: Arbejdsprocesbeskrivelser 8. Bilag 8: Byggepladsens beredskabsplan 9. <Entreprenør> 10. <Entreprenør> 11. <Entreprenør> 12. <Entreprenør> 13. <Entreprenør> 14. <Entreprenør> 15. <Entreprenør> 16. <Entreprenør> 17. <Entreprenør> 18. <Entreprenør> 19. <Entreprenør>

3 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON / ARS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED - PSS MOTORVEJEN 40 NYBORG - KOLDING ETAPE 4045 TILSLUTNINGSANLÆG VED ODENSE SØ ENTREPRISE JORD, BELÆGNINGER OG BROER ARS Vejdirektoratet Revision Dato Udarbejdet Bemærkninger Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

4 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt Beskrivelse af entreprisen Tidsplan særlige forhold og særligt farligt arbejde Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation Byggepladsindretning Færdselsområder Områder med flere arbejdsgivere Fælles sikkerhedsforanstaltninger Særligt farlige arbejder Kontrol af installationer og sikkerhedsforanstaltninger Beredskabsplaner Sikkerhedskoordineringsmøder Arbejdsulykker Særlige forhold og foranstaltninger Ajourføring Myndigheder... 7 Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Tidsplan Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation Arbejdspladsens adresseliste Byggepladsindretning Fordeling af ansvar i fællesområder Særligt farligt arbejde Arbejdsprocesbeskrivelse Byggepladsens beredskabsplan

5 2 1. GENERELT Nærværende Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) er gældende for planlægning og koordinering af arbejdsmiljøarbejdet og tager udgangspunkt i: Den gældende lovgivning omkring arbejdsmiljø Vejdirektoratets politik for arbejdsmiljø Entreprisernes projektmateriale Bygherren er ansvarlig for at arbejdsmiljøkoordinatoren koordinerer og afgrænser sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen og arbejdsområdet. Bygherren er ansvarlig for, at der til stadighed er overensstemmelse mellem de faktiske forhold på arbejdspladsen og beskrivelsen i plan for sikkerhed og sundhed. <navn på entreprenør> har pligt til for såvel egne arbejder som på eventuelle underentreprenørers og leverandørers vegne, at fremskaffe materiale og/eller oplysninger til brug for indsættelse i PSS, herunder pligt til, at meddele ændringer til koordinator samt til at ajourføre egne bidrag. Entreprenørerne er således ansvarlige for, at vedligeholde deres respektive bidrag til plan for sikkerhed og sundhed samt meddele ændringer hertil til bygherrens arbejdsmiljøkoordinator. Planen skal være tilgængelig for alle beskæftigede på pladsen. Enhver arbejdsgiver (entreprenør, leverandør, underentreprenør mv.) er ansvarlige for, at de beskæftigede på pladsen er instrueret i forhold til indholdet af planen for sikkerhed og sundhed, og ved hvor planen forefindes. Den enkelte arbejdsgiver skal instruere sine ansatte i forhold til de aftaler, der gælder for samarbejdet med de andre virksomheder på byggepladsen. Vejdirektoratets politik for arbejdsmiljø Vejdirektoratet prioriterer et godt arbejdsmiljø med fokus på sikkerhed, trivsel og samarbejde Alle, der arbejder i og for Vejdirektoratet, skal medvirke til at: Identificere og forebygge hverdagens arbejdsmiljømæssige risici. Samarbejde om arbejdsmiljø på alle niveauer. Referatet fra de koordinerende sikkerhedsmøder/byggemøder indgår som en del af PSS en. Gældende versioner af PSS med tilhørende bilag, ses i referatets bilag BESKRIVELSE AF ENTREPRISEN Vejdirektoratet udbygger hovedlandevej 40, Fynske Motorvej, E20 med etablering af et nyt tilslutningsanlæg ved det kommende nye universitetshospital i Odense samt udvide fra fire til seks spor i forbindelse med tilslutningsanlægget. Tilslutningen sker via rampeforbindelse fra Munkebjergvejs til E20.

6 3 I forbindelse med projektet skal den eksisterende stibro over E20 km ca nedrives samt der skal bygges to nye broer for hhv. overføring af ramper via vejbro og ny stibroforbindelse. Sideudvidelse af eksisterende vandløbtunnel og stitunnel under motorvejen. En del af entreprisen syd for E20 ligger op ad og under Energinet.dk s 400 KV luftledning. Det kræver at entreprenøren er særlig opmærksom i forbindelse med nedbrydning af eksisterende stibro samt udførelse af ny vejbro. Det betyder skærpede krav for alle arbejder i nærheden af disse, herunder byggepladskraner, rambukke, nedbrydningsmateriel m.v. Entreprisen vil grænse op til Odense Kommunes forlængelse af Munkebjergvej og til eksisterende E20. entreprisen vil endvidere grænse op til trafik i drift. Anlægsperioden er fra primo sep og til ultimo oktober TIDSPLAN SÆRLIGE FORHOLD OG SÆRLIGT FARLIGT ARBEJDE Projektets til enhver tid gældende tidsplaner er indsat som bilag 1. Tidsplanen angiver de enkelte arbejdsfaser samt i hvilke perioder, der skal foregå særligt farligt arbejde. Entreprenørerne udarbejder detaljerede arbejdsplaner for deres respektive arbejder. Disse planer koordineres mht. særligt farligt arbejde på de koordinerende sikkerhedsmøder (eller på byggemøderne). De detaljerede arbejdsplaner behandles for de næstkommende 4 6 uger. Under aktiviteterne i arbejdsplanen angives hvilke arbejdsgivere, herunder antal af medarbejdere samt den ansvarlige for arbejdet, som forventes under udførelsen af den enkelte aktivitet. Tillige skal det fremgå af arbejdsplanen om der vil foregå Særlige Farlige Arbejder. Entreprenørerne fremsender oplæg til detailtidsplan senest 3 arbejdsdage forinden hvert koordinerende sikkerhedsmøde. 4. ARBEJDSPLADSENS ARBEJDSMILJØORGANISATION Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation, indeholder navne på arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra de respektive arbejdsgivere (entreprenører, leverandører, underentreprenører mv.) som det fremgår af bilag 2. På de koordinerende sikkerhedsmøder/byggemøder, har alle arbejdsgivere med arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant iht. arbejdsmiljøorganisationen pligt til at deltage. Mødedeltagerne skal have kompetence til at træffe bindende aftaler angående arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen. Projektets gældende adresseliste med kontaktoplysninger, firmaer og funktion mv. er vedlagt i Bilag 3. Arbejdsmiljøkoordinator for udførelse (AMK-B) ved Vejdirektoratet er <navn> 5. BYGGEPLADSINDRETNING Byggepladsens indretning og indhold fremgår af bilag FÆRDSELSOMRÅDER På byggepladstegningen, bilag 4, findes oplysninger om adgangsveje. Af bilag 5 ses hvem der har ansvar for etablering og vedligeholdelse samt fjernelse af disse.

7 4 På koordinerende sikkerhedsmøder/byggemøder behandles detaljer vedr.: Regler for færdsel på færdselsområderne, herunder skiltning, restriktioner, adskilte gang- og køreveje, flugtveje, adgang for beredskabskøretøjer m.m. 7. OMRÅDER MED FLERE ARBEJDSGIVERE Angivelse af områder, hvor flere arbejdsgivere arbejder samtidigt beskrives og koordineres på de koordinerende sikkerhedsmøder/ byggemøder. Detaljerede oplysninger kan læses i referatet for det seneste afholdte møde. 8. FÆLLES SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER De enkelte entreprenørers aktuelle ansvarsområder i forhold til sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne er angivet i bilag 5, som ajourføres løbende. Arbejdsmiljøkoordinatoren definerer hvem, der løbende er ansvarlig for at etablere, vedligeholde og fjerne nødvendige fælles sikkerheds-, sundheds- og velfærdsforanstaltninger. Entreprenørerne er pligtige til at etablere, overvåge, vedligeholde, håndhæve samt på det tidspunkt, det aftales på koordinerende sikkerhedsmøder, at nedtage og bortbringe enhver foranstaltning til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed og som er nødvendige for egne og underentreprenørers beskæftigede på arbejdspladsen. Uden for fællesområderne er de enkelte entreprenørers arbejdsleder/arbejdsmiljørepræsentant ansvarlige for sikkerheds- og sundhedsforanstaltningerne, for entreprenørens egne arbejder. 9. SÆRLIGT FARLIGE ARBEJDER Områder, hvor arbejdet medfører særlig risici er listet op i bilag 6, (som er en opfølgning på den indledende kortlægning, arbejdsmiljøplanen og liste med særligt farligt arbejde ), der er udarbejdet under projekteringen. Det er de arbejder som den enkelte entreprenør skal udarbejde arbejdsprocesbeskrivelser for. De udarbejdede arbejdsprocesbeskrivelser skal fremsendes til arbejdsmiljøkoordinatoren (AMK-B) med frist som angivet i udbudsmaterialet. Arbejdsprocesbeskrivelserne indsættes i PSS under bilag 7. Arbejdsprocesbeskrivelsen kan mht. arbejdsmiljø erstattes af en arbejdspladsvurdering, APV, der imødekommer gældende lovgivningskrav. Det er vigtigt at alle beskæftigede på byggepladsen er instruerede. Afgrænsning af særligt farligt arbejde behandles på koordinerende sikkerhedsmøder /byggemøder. Den enkelte entreprenør udarbejder en liste over farlige stoffer og materialer, med tilhørende arbejdspladsbrugsanvisninger, der anvendes i fællesområderne. Listerne indsættes under fanebladet for den enkelte entreprenør. Ved eventuelle tillæg eller ændringer af arbejdsmetoder/materialevalg, revideres listerne i form af tilføjelser, historikken bevares. 10. KONTROL AF INSTALLATIONER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Procedure for løbende kontrol med installationer og sikkerhedsforanstaltninger er angivet i bilag 5.

8 5 11. BEREDSKABSPLANER Beredskabsplanen findes under bilag 8. Entreprenørens beredskabsplan skal ophænges synligt på byggepladsen. Alle arbejdsgivere skal være bekendte med planen. Bygherrens arbejdsmiljøkoordinator i projekteringen (AMK-P) har udarbejdet en overordnet beredskabsplan for entreprisen, findes under bilag 8. Den enkelte entreprenør udarbejder egne beredskabsplaner for egne arbejder. Disse er indsat under fanebladet for den enkelte entreprenør. Alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr samt placering af flugtveje er angivet på bilag 4, byggepladsindretning. Der er ikke planlagt løbende kontrol og samordning af beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner. 12. KOORDINERENDE SIKKERHEDSMØDER På opfordring af arbejdsmiljøkoordinatoren skal entreprenøren deltage i møder vedrørende koordinering af arbejdsmiljø/sikkerhed. Der afholdes koordinerende sikkerhedsmøde (eller byggemøde) mindst hver 14. dag, og alle arbejdsgivere (entreprenører, underentreprenører, leverandører mv.) der har aktiviteter på byggepladsen, i den kommende periode, skal deltage i mødet, når arbejdsmiljøkoordinator indkalder. På entrepriser med 10 eller flere beskæftigede sker koordineringen af sikkerheden på koordinerende sikkerhedsmøder og for entrepriser med færre end 10 ansatte på byggemøderne. For entreprenører, der har færre end 5 beskæftigede på pladsen, skal arbejdslederen deltage. For entreprenører, der har 5 eller flere beskæftigede på pladsen, skal både arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant deltage. Entreprenører/underentreprenører skal følge arbejdsmiljøkoordinatorens anvisninger vedrørende byggepladsens sikkerhed og sundhed. Arbejdsmiljøkoordinatoren udarbejder og udsender referater af de koordinerende sikkerhedsmøder/ byggemøder. Opstartsmøder: Opstartsmøde afholdes i forbindelse med det 1. koordinerende sikkerhedsmøde eller byggemøde i henhold til nedenstående punkter. På opstartsmødet skal arbejdsmiljøkoordinator orientere om byggepladsens forhold, herunder om følgende punkter vedrørende: 1. Bygherrens aftaler om fællesområderne (Bilag 5 i PSS) 2. Anvendelsen af planen for sikkerhed og sundhed (PSS) 3. Deltagelse i koordinerende sikkerhedsmøder 4. Deltagelse i sikkerhedsrunderinger 5. Underretning af koordinator ved anvendelse af underentreprenører

9 6 For nye entreprenører/underentreprenører som kommer til i byggeforløbet, skal disse ved et møde med koordinator, orienteres om byggepladsens forhold, i henhold til ovenstående punkter, inden arbejdet på byggepladsen sættes i gang. Entreprenøren kan efter aftale med arbejdsmiljøkoordinator varetage denne orientering. Afholdelse af løbende orienteringer (opstartsmøder) oplyses på de koordinerende sikkerhedsmøder og føres til referat. Entreprenøren skal sørge for, at egne medarbejdere samt underentreprenører og leverandører som færdes på byggepladsen, får udleveret A5-folderen Vejledning for et bedre Arbejdsmiljø. Runderinger: Sikkerhedsrunderinger skal gennemføres mindst én gang hver 14. dag. Arbejdsmiljøkoordinatoren beslutter hvilke medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen som skal deltage i runderingerne. Det fremgår af de koordinerende sikkerhedsmødereferater, hvilke medlemmer der skal deltage på den næstkommende rundering. Efterfølgende hver rundering, udarbejder entreprenøren et runderings skema efter principperne for mønsterarbejdsplads. Tjekskemaer, der dokumenterer gennemgangen, fremsendes til arbejdsmiljøkoordinator. 13. ARBEJDSULYKKER Ved arbejdsulykker eller nær ved ulykker skal arbejdsmiljøkoordinator straks orienteres. Udenfor normal arbejdstid kontaktes Vejdirektoratets projektleder eller pressechef. Arbejdsmiljøkoordinator skal tilkaldes, såfremt Arbejdstilsynet møder op på byggepladsen for, at undersøge ulykken. Ved ulykker skal alle pressehenvendelser ske til Vejdirektoratets projektleder. Alle entreprenører/underentreprenører på arbejdspladsen skal registrere og analysere arbejdsulykker og nærved-ulykker. Derudover skal entreprenører/underentreprenører på sikkerhedskoordineringsmøder, orientere om arbejdsulykker og nærved-ulykker, der er sket i perioden siden sidste møde. Ved ulykker og nærved-ulykker: Blev beredskabsplanen fulgt? Arbejdsmiljøgruppens analyse af uheldet. (Forklar hvad der er sket, hvorfor det skete (eventuelt som følge af manglende sikkerhedsforanstaltninger), hvilke tiltag der skal iværksættes for, at undgå fremtidige lignende held). 14. SÆRLIGE FORHOLD OG FORANSTALTNINGER De særlige farlige arbejder er listet op i bilag 6 og specifikke foranstaltninger fremgår af bilag 7, for udførelse og håndtering heraf. 15. AJOURFØRING Den systematiske opfølgning på byggepladsens arbejdsmiljøforhold herunder PSS med tilhørende bilag sker på de koordinerende sikkerhedsmøder (eller på byggemøderne), hvor koordinering af kommende opgaver ligeledes foretages. Arbejdsmiljøkoordinator er ansvarlig for den løbende ajourføring af PSS.

10 7 16. MYNDIGHEDER Ved besøg af, eller kontakt med, Arbejdstilsynet eller anden myndighed skal arbejdsmiljøkoordinator straks orienteres.

11 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON / ARS / VD BILAG 1: TIDSPLAN Projekteringsfasen: Hvornår den enkelte arbejdsgiver / entreprenør har opgaver på byggepladsen? Anlæg: Entreprenøren har hele entreprisen og planlægger derfor selv arbejdet med evt. underentreprenører. Anlægsarbejdet vil strække sig over et længere område, hvilket giver god mulighed for at tilrettelægge arbejdet, så der tages hensyn til plads og arbejdsmiljøet. Bro- og vejentreprenør vil være på byggepladsen samtidigt. Opgaverne er tænkt opdelt i faser som tilser at entreprenørerne ikke forstyrrer hinandens arbejder. Hvor meget tid der er afsat til de enkelte arbejder og arbejdsfaser og om der afsat tilstrækkelig tid til dem? Anlæg og broer: Entreprisen er udbudt så det er muligt for entreprenøren, at planlægge og udføre sit arbejde inden for den fastsatte anlægsperiode. Tidskritiske aktiviteter som skal foregå i særlige vinduer hvor motorvejen er helt eller delvis lukkes f.eks. nedbrydning af eksisterende stibro og montage af nye stibro er der foretaget særlig granskning af processen og at denne kan foregå inden for de angivne tidsvinduer. Tid afsat til de enkelte broer og hovedaktiviteterne fremgår af vedlagte hovedtidsplan. I hvilke perioder der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare (iht. Liste med særligt farligt arbejde)? Anlæg: En stor del af anlægsarbejdet vil foregå med trafikken som nærmeste nabo i hele anlægsperioden. Dertil kommer en del udgravning til afvanding (dybe huller), fundamenter m.m. Bro: Det særlige farlige arbejder forgår fordelt over hele anlægsperioden for broarbejderne. Hvor mange beskæftiget, der er påtænkt på de enkelte arbejdsopgaver? Anlæg: Beskæftigelsen på entreprisen vil variere og strække sig over et større område. Det forventes at behandlingen på anlægsdelen vil kunne svinge mellem 10 og 30 personer og forgå i mindre grupper af 2-6 personer. Bro: For broarbejderne forventes beskæftiget personer. Anlægsfasen: Entreprenøren udarbejder en hovedtidsplan og arbejdsplaner, hvor særlige farlige arbejder samt bindinger i udbudsmaterialet er indarbejdet. Entreprenørens arbejdsplan skal gælde for de kommende 4-6 uger og angive fællesområder, særligt farligt arbejde og antal mand beskæftiget på hver aktivitet. Arbejdsplanen udarbejdes af entreprenøren og gennemgås på de koordinerende sikkerhedsmøder/byggemøder og indgår som en del af PSS. Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

12 2 af 2 Der kan angives stationeringer så man kan se om der er taget hensyn til andre beskæftigede og arbejder f.eks. epoxyarbejde på broerne. Arbejdsplanens detaljeringsgrad skal være således, at bygherrens arbejdsmiljøkoordinator er i stand til at vurdere om projektet rent fysisk kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Hovedtidsplan indsættes i PSS og arbejdsplaner kan enten indsættes i PSS eller medsendes sikkerhedsmødereferatet.

13 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON / ARS / VD BILAG 2: ARBEJDSPLADSENS ARBEJDSMILJØORGANISATION Ass. Arbejdsmiljøkoordinator (AAMK-B) Firma: Vejdirektoratet Navn: Bygherre Vejdirektoratet Projektleder: Robin Højen Madsen Arbejdsmiljøkoordinator (AMK-B) Firma: Vejdirektoratet Navn: AL: Arbejdsleder AMR: Arbejdsmiljørepræsentant AMK-B: Arbejdsmiljøkoordinator AAMK-B: Assisterende arbejdsmiljøkoordinator (hvis en sådan finde i organisationen) Entreprenør 1 Entreprenør 2 Entreprenør 3 Tilsyn Firma: AL: AMR Firma: AL: AMR Firma: AL: AMR Firma: Vejdirektoratet AL: AMR: Underentreprenør 1.1 Underentreprenør 2.1 Underentreprenør 3.1 Firma: AL: AMR: Firma: AL: AMR: Firma: AL: AMR: Underentreprenør 1.2 Underentreprenør 2.2 Underentreprenør 3.2 Firma: AL: AMR: Firma: AL: AMR: Firma: AL: AMR: Underentreprenør 1.3 Underentreprenør 2.3 Underentreprenør 3.3 Firma: AL: AMR: Firma: AL: AMR: Firma: AL: AMR: Underentreprenør 1.4 Firma: AL: AMR: Underentreprenør 1.5 Firma: AL: AMR: Underentreprenør 1.6 Firma: AL: AMR: Underentreprenør 1.7 Firma: AL: AMR: Underentreprenør 1.8 Firma: AL: AMR: Underentreprenør 1.9 Firma: AL: AMR: Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

14 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON / ARS / VD BILAG 3: ARBEJDSPLADSENS ADRESSELISTE Part Firma Firmaadresse Funktion Navn Telefonnummer Bygherre Vejdirektoratet Th. Helsteds Vej 11 Projektleder Robin Højen Madsen Skanderborg Arbejdsmiljøkoordinator AMK-B Assisterende arbejdsmiljøkoordinator AAMK-B Tilsyn Arbejdsmiljøkoordinator Hjælper AMK-B Tilsynsleder Fagtilsyn 1 Fagtilsyn 2 Fagtilsyn 3 Entreprenør 1 Entreprenør 2 Entreprenør 3 Entreprenør 4 Forsyningsselskaber El Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Energi Fyn Sanderumvej Odense SV Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Thomas Rask Eriksen Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Jørgen Reimers Arbejdsmiljørepræsentant Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

15 2 af 2 Part Firma Firmaadresse Funktion Navn Telefonnummer Fyns Net AMBA Havnegade 120 Arbejdsleder Rasmus Weber Odense C Arbejdsmiljørepræsentant Gas Naturgas Fyn Ørbækvej 260 Arbejdsleder Per Andersen Odense SØ Tove Myrup Arbejdsmiljørepræsentant IT/Tele Global Connet Blangstedgårdsvej 8 Arbejdsleder Iben Nielsen DK-5220 Odense SØ Arbejdsmiljørepræsentant TDC Teglholmsgade 1-3, Arbejdsleder Kent Østergaard København C Arbejdsmiljørepræsentant Telia Holmbladsgade 139 Arbejdsleder Poul Hansen København S Arbejdsmiljørepræsentant Eltel Stationsparken 25 DK-2600 Glostrup Energi Fyn Sanderumvej Odense SV Vand Vandcenter Fyn Vandværksvej Odense C Fjernvarme Fjernvarme Fyn Billedskærervej 7, 5230 Odense M. Spildevand Vandcenter Fyn Vandværksvej Odense C Arbejdsleder Claus Dalgas Frederiksen Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Britt Christensen Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Henrik Markussen, Vand Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdslederleder Michael Erhardt Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Niels Overgaard, Spildevand Arbejdsmiljørepræsentant

16 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON / ARS / VD BILAG 4: BYGGEPLADSINDRETNING Byggepladsindretning / arbejdspladser / arbejdsområder / anstillingspladser Byggepladsindretning, arbejdspladser, arbejdsområder og anstillingspladser rummer hele det eksproprierede, det midlertidige eksproprierede områder, VD s egne arealer samt lånte og lejede arealer. Projekteringsfasen Der henvises til tegning for arbejdsområder og til , og for anstillingspladser. Broanstillingspladsen og anlægsanstillingspladsen har samme områder til rådighed. For områderne er nedenstående punkter indarbejdet. Entreprenøren planlægger selv den endelige indretning. Eksisterende risici på arealet skal identificeres Ved anstillingspladser vurderes om der er tilstrækkelig plads til: o velfærdsforanstaltninger o mandskabscontainere o affaldscontainere o p-pladser til bygherre, entreprenørens ansatte og maskiner o værksteder o materialedepoter o jorddepoter (rå- og muldjord) o adgangsveje for kørende og gående o ind og udkørsel til anstillingspladser og arbejdsområder o flugt- og redningsveje Ved arbejdsområdet vurderes: o type af aktivitet o pladskrav o adgangsforhold o til- og frakørsel o arbejdsfrie områder Ved transportveje vurderes: o hvordan kommer man fra anstillingspladserne til arbejdsområderne o hvordan kommer man fra et arbejdsområde til et andet o interimsveje o rundt på anstillingspladsen o rundt i arbejdsområdet o adskillelse af gående og kørende trafik Der angives områder, hvor der er flere arbejdsgivere samtidigt (fællesområder), evt. på særskilt plan Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

17 2 af 2 Anlægsfasen Ovenstående informationer fra projekteringsfasen skal entreprenørerne arbejde videre med i en sådan detaljeringsgrad, at det er muligt at arbejde / opstille efter planerne. I anlægsfasen skal byggepladsindretningen yderligere vise. tilslutning på tegningen til o el o vand o kloak placering af brandudstyr placering af førstehjælpsudstyr oversigtsplan med adresser for indkørsel til arbejdspladsen og -området, arbejdsstedet med vejnavn og husnummer, bronummer eller andet kendetegn kran, hejs og stilladser angivelse af områder med særlig farligt arbejde iht. den indledende kortlægning og liste med særligt farligt arbejde adgangsveje fra arbejdspladsen til arbejdsområdet Ligeledes skal der følges op på indretningen løbende i anlægsfasen.

18 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON / ARS / VD BILAG 5: FORDELING AF ANSVAR I FÆLLESOMRÅDER Ansvarsområde Ansvarlig / <navn> Periode/<dato> Generelt Udarbejdelse af PSS (Plan for Sikkerhed og Sundhed) ARS / VD Under projekteringen Anmelde bygge-/anlægsplads til Arbejdstilsynet <AMK-B> Ved opstart Ajourføring af PSS <AMK-B> Hele anlægsperioden Retningslinjer for opstart af arbejder der kræver særligt hensyn til arbejdsmiljø herunder særlige farlige arbejder Afholdelse af koordinerende arbejdsmiljømøder samt skrivning af referat Orientere ansatte om indholdet i PSS og relevant trafikafviklingsplaner <Den enkelte entreprenør> <AMK-B> <Den enkelte entreprenør> Hele anlægsperioden Hele anlægsperioden Hele anlægsperioden Ophænge gældende plan over arbejdsområder et synligt sted <Entreprenøren> Hele anlægsperioden Koordinere arbejdsmiljøarbejdet i bygge-/anlægspladsens fællesområder Gennemføre arbejdspladsrunderinger før hvert arbejdsmiljømøde Arbejdsområde Opsætning af skiltning om brug af personlige værnemidler som hjelm og sikkerhedsfodtøj mv. Afspærring og skiltning ved f.eks. epoxyarbejde, brug af søm- /boltpistol udføres jf. gældende regler Opsætning og vedligeholdelse af skiltning til afgrænsning af byggepladsen Opsætning og vedligeholdelse af supplerende foranstaltninger mod trafik i arbejdsområder Byggepladsindretning/ arbejdsplads/ anstillingsplads Mandskabsvogne placeres iht. aftale med arbejdsmiljøkoordinator jf. byggepladsindretningen, bilag 3 Materielcontainere placeres iht. aftale med arbejdsmiljøkoordinator jf. byggepladsindretningen, bilag 3 <AMK-B> <AMK-B> <Entreprenøren> <Entreprenøren> <Entreprenøren> <Entreprenøren> <Den enkelte entreprenør> <Den enkelte entreprenør> Hele anlægsperioden Hele anlægsperioden Hele anlægsperioden Hele anlægsperioden Hele anlægsperioden Hele anlægsperioden Hele anlægsperioden Hele anlægsperioden Etablering, vedligeholdelse og fjernelse af oplagspladser. <Den enkelte entreprenør> Hele anlægsperioden Etablere, vedligeholde og fjerne installationer i skurby og i arbejdsområdet; El, vand, kloak, varme <Entreprenøren> Hele anlægsperioden Ophængning eller nedgravning af el-kabler og el-ledninger. <Entreprenøren> Hele anlægsperioden Rækværk mv. Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af rækværker hvor der arbejdes i højden > 2 m <Entreprenøren> Hele anlægsperioden Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af vej afspærringer <Entreprenøren> Hele anlægsperioden Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

19 2 af 2 Ansvarsområde Ansvarlig / <navn> Periode/<dato> Afdækning af brønde, huller og udsparinger <Entreprenøren> Hele anlægsperioden Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af fælles stillads <Entreprenøren> Hele anlægsperioden Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af fælles kran <Entreprenøren> Hele anlægsperioden Sikkerhedsforanstaltninger, som midlertidigt fjernes, skal <Alle > retableres på forsvarlig måde hurtigst muligt og altid når et Hele anlægsperioden arbejdsområde forlades. Adgangs- og flugtveje Etablering, vedligehold og renholdelse samt fjernelse af fælles <Entreprenøren> adgangsveje. Vejene skal have den nødvendige afvanding så Hele anlægsperioden de ikke opblødes af vejrliget. Vanding af køreveje efter behov <Entreprenøren> Hele anlægsperioden Adgangs-, flugt- og transportveje skal holdes ryddede <Alle> Hele anlægsperioden Gangbroer over egne render/udgravninger <Entreprenøren> Hele anlægsperioden Etablering og vedligehold af trapper og ramper <Entreprenøren> Hele anlægsperioden Renholdelse af offentlige veje <Entreprenøren> Hele anlægsperioden Vinterforanstaltninger Etablere af orienteringsbelysning (min 25 lux) <Entreprenøren> Hele anlægsperioden Snerydning, saltning og grusning af adgangsveje <Alle> Hele anlægsperioden Oprydning, rengøring og affaldsordning Afsluttende rengøring før arbejdsområdet overdrages til anden entreprenør <Den enkelte entreprenør> Hele anlægsperioden Affaldshåndtering <Den enkelte entreprenør> Hele anlægsperioden Førstehjælpekasse, øjenskyl, ildslukker Førstehjælpekasse, Øjenskyl mv. <Entreprenøren> Hele anlægsperioden Ildslukker forefindes <Entreprenøren> Hele anlægsperioden Entreprenøren = Den entreprenør, som har kontrakten på entreprisen. Den projekterende udfylder ansvarlig og angiver periode i det omfang det er muligt. Det resterende udfyldes i anlægsfasen, når navne på entreprenører er kendte.

20 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON / ARS / VD BILAG 6: SÆRLIG FARLIG ARBEJDE Indhold af hovedposter: (Forklaring af hovedposter på efterfølgende sider). Indledende arbejder: Arbejdsplads, færdselsregulerende foranstaltninger og nedrivningsarbejder. Jord-, afvandings- og grusarbejder: Jordarbejder (inkl. mindre nedrivningsarbejder), afvanding, fremmede ledninger og ubundne lag (geotekstiler, armeringsnet, BG, SG, knust asfalt). Belægningsarbejder: Vejbelægninger (asfaltarbejder, overfladebehandling, betonbelægninger) og brolægningsarbejder. Vejudstyr: Tavlearbejder (skilte, portaler og kantpæle), kørebaneafmærkning (afstribning), autoværn (vejautoværn, broautoværn, rækværker), hegn (vildt- og paddehegn, fodhegn, trådhegn), beplantning og udstyr på sideanlæg (toiletbygninger, udtømningsanlæg, borde og bænke). Teknisk udstyr: Belysning, signalanlæg og øvrigt elektronisk udstyr (nødtelefoner, tælleudstyr, vægte). Bro- og betonarbejder: Elementbroer (beton- og stålelementbroer), fundering, stillads- og form, slap armering, spændt armering, beton, stålarbejder (inkl. overfladebehandling), fugtisolering og brobelægninger (inkl. fuger). Andre bygværker: Støttevægge og støjskærme. Diverse arbejder: Fx indføringsrør, kantpæle, padehegn, vendepladser m.m. Regningsarbejder: Vejrligsforanstaltninger, Arbejdsløn ved regningsarbejder og materielleje priser. Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

21 2 af 16 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering Henvisning om forslag til udførelsesmetode St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Gældende for alle hovedposter Arbejde ved eller på trafikerede arealer, herunder: Opstilling af trafikværn og afmærkningsmateriel Fjernelse af trafikværn og afmærkningsmateriel Adgangsveje til arbejdsområder Adgangsveje til arbejdsplads Krydsning af ekst. veje Overholdelse af sikkerhedsafstande Afmærkningsplan Påkørsel Hele strækningen Ved planlægning og udførelse af disse arbejder skal der i særlig grad være opmærksomhed på adgangsforholdene til arbejdsområderne, samt afstandskrav i forbindelse med etablering af afspærring. Der henvises til: Afmærkning af vejarbejde m.m. Vejdirektoratet Vejregelrådet samt til tegninger Medarbejder der arbejder udenfor arbejdsområderne skal have gennemgået kurset Vejen som arbejdsplads trin I og følge BAR Bygge og Anlægs Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. D.5.3 Advarselsklæder Indledende arbejder Nedbrydning ved vandblæsning og -skæring Høreskade, indåndning af støv/partikler Stibro D.2.20 Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv. D.6.1 Støj Branchevejledning, BAR-BA: Støj og hånd/arm-vibrationer. Håndværktøj og maskiner Nedbrydning af stibro At blive begravet, at synke ned og at styrte ned. At blive påvirket af sundhedsskadelige stoffer som: Asbest, PCB, bly m. f. Stibro C.2.2 Asbest D.2.15 Nedrivning D.6.1 Støj

22 3 af 16 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Høreskade, indåndning af støv og vibrationspåvirkning Arbejder under særlige uhygiejniske forhold. Nedstyrtning, håndtering af tunge dele, fare for at blive ramt ned nedstyrtende dele. Arbejde med eksisterende regn- At blive kvalt, at blive begravet og at Hele strækningen og spildevandsledninger, styrte ned. brønde samt anlæg Risiko for at medarbejder udsættes for kemiske eller biologiske stoffer. Risiko for at arbejde under særligt uhygiejniske forhold. Risiko for Weills sygdom, Leptospira, som er en risiko ved arbejde med vand/spildevand hvor mus og rotter via urin kan have inficeret vandet med sygdomsbakterier (Kan ikke forbehandles). Henvisning om forslag til udførelsesmetode D.6.7 Helkropsvibrationer D6.2 Hånd-arm vibrationer D.2.14 Vaccination af personer, der beskæftiget med kloakslam og spildevand. A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser m.v. SBI-Anvisning 171 om Nedrivning af bygninger og anlægskonstruktioner. Broens sidefag ikke kan nedrives før midterfaget. Afstand til højspændings luftledninger skal respekteres. Branchevejledning, BAR-BA: Støj og hånd/armvibrationer. Håndværktøj og maskiner. Se fakta ark fra BAR-BA omkring skimmelsvampe D.2.14 Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand. Arbejde hvor der er risiko for direkte berøring med spildevand: Arbejdet skal tilrettelægges således, at direkte kontakt med spildevand undgås. Det skal sikres, at der er en god udluftning af ledninger og brønde i den del af systemet som arbejdet vedrører. Der skal ske en forsvarlig afpropning og overpumpning ved udførelse af arbejder i tilknytning til eksisterende ledninger. Der skal anvendes fornødne personlige værnemidler. Der skal anvendes

23 4 af 16 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Opbrydning af eksisterende Forgiftning / kræftfremkaldende stoffer Hele strækningen vej/eksisterende asfalt f.eks. forurenet jord, tungmetaller Fældning af træer At skære sig eller få grene/træer ned Evt. enkelet som endnu over sig ikke er fældet Dybe udgravninger At blive kvalt, at blive begravet og at Hele strækningen styrte ned Henvisning om forslag til udførelsesmetode beskyttelseshandsker og hvor det måtte være påkrævet åndedrætsværn og øjenbeskyttelse. Der skal være god hygiejne i forbindelse med arbejdet. Der skal altid vaskes hænder efter eventuel berøring med spildevand samt altid i forbindelse med pauser, toiletbesøg, fyraften og andre arbejdsophør. Ved mistanke om Weills Sygdom søg da straks læge. At-Vejledning: C.0.16 Arbejder med asfaltmaterialer D.5.4 Åndedrætsværn D.6.1 Støj D.6.7 Helkropsvibrationer D.6.2 Hånd-arm vibrationer Branchevejledning: Støj og hånd/armvibrationer. Håndværktøj og maskiner B.5.1 Arbejde med motorkædesav D.2.8 Fældning- og skovarbejde D.2.13 Gravearbejde Se også geoteknisk rapport Let forurenet jord Risiko for at medarbejder udsættes for kemiske eller biologiske stoffer Hele strækningen D.2.23, Arbejde i forurenet jord. BAR Bygge og Anlæg omkring Arbejde i forurenet jord. Kraning Tab af emner eller drejning ind i andre Hele strækningen

24 5 af 16 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse bygværker/el-ledninger/stillads m.m. Montering og demontering af Risiko for skader som følge af løft, Hele strækningen tunge elementer træk og skub Risiko for tab af elementer Jord-, afvandings- og Dybe udgravninger At blive kvalt, at blive begravet og at Hele strækningen Grusarbejder styrte ned Henvisning om forslag til udførelsesmetode B Krancertifikat At-meddelelse: Anhugningsgrej Anvendelse af hejse- løfte- og transportredskaber Arbejde som omfatter tunge løft og arbejde med løftegrej: Ophold i ledningszone/udgravning er ikke tilladt når der pågår tunge løft til og fra udgravningen. Alt løftegrej og hjælpemidler (kroge, stropper, åg, kæder) skal være forsvarligt dimensionerede. Løftemaskinel skal have tilstrækkelig kapacitet og understøtning. At-vejledning D.3.1 om løft, træk og skub. At-anvisning nr om Anhugning D.2.13 Gravearbejde Se også geoteknisk rapport Støbning af fundamenter i Tildækning ved sammenstyrtning af Brofundamenter gravekasse udgravning D.2.13 Gravearbejde Arbejde i områder hvor tidligere entreprenør har udført arbejder som er fyldt med vand Udgravning med spunsvægge/gravekasse/afstivn ing. At drukne, at nedsynke Evt. fra ledningsejerene D.2.13 Gravearbejde Risiko for at blive begravet eller synke Hele strækningen ned (At blive kvalt, at drukne)

25 6 af 16 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Arbejde under snævre pladsforhold Henvisning om forslag til udførelsesmetode D.2.13 Gravearbejde Arbejde under grundvandsspejl Drukning Lindved Å og ekst. regnvandsbassiner D.2.13 Gravearbejde Se også geoteknisk rapport Arbejde under vand Arbejde der indebærer risiko for drukning Lindved Å D.2.13 Gravearbejde BAR BA s håndbog vedr. arbejdsmiljø i bygge og anlæg Blødbundsudskiftning At nedsynke Del strækninger D.2.13 Gravearbejde Se også geoteknisk rapport Fodgængerfærden i vejtrace Påkørsel Hele strækningen Adskil gående og kørende eller undgå langsgående fodgængerfærdsel. Kalkstabilisering Ætsning af luftveje, øjn og hud Delstrækninger Vejdirektoratets sikkerhedsvejledning for kalkstabilisering Arbejde med slagger Ætsning af luftveje, øjn og hud Sydlig rampe til ekst. stibro Vejdirektoratets sikkerhedsvejledning for slaggearbejde Let forurenet jord Forurenet jord Risiko for at medarbejder udsættes for kemiske eller biologiske stoffer Hele stideudvidelsen samt ved ekst. kommuneveje D.2.23 Arbejde i forurenet jord. BAR Bygge og Anlæg omkring Arbejde i forurenet jord. Komprimering af materialer, pæleramning og nedvibrering af spuns Støj og vibrationspåvirkning Fundamenter til broer D.6.1 Støj D.6.7 Helkropsvibrationer D.6.2 Hånd-arm vibrationer Branchevejledning: Støj og hånd/armvibrationer. Håndværktøj og maskiner Isotopmåling med troxler Udsættelse for radioaktiv stråling Hele strækningen Se SIS, Sundhedsstyrelsens vejledning Vejledning om brugen af mobile apparater indeholdende radioaktive kilder skal følges.

26 7 af 16 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Tilslutning af ledninger i At blive kvalt Se afvandingstegninger og eksisterende spildevandsbrønde At arbejde under uhygiejniske forhold LER Arbejde i eller fjernelse af At blive kvalt, at blive begavet og at Hele strækningen eksisterende regnvands- og styrte ned. spildevandsledninger samt At blive påvirket af sundhedsskadelige brønde stoffer: Asbest, PCB, bly m.fl. Høreskader, indånding af støv og vibrationer. Risiko for at medarbejder udsættes for kemiske eller biologiske stoffer Risiko for arbejde under særligt uhygiejniske forhold. Risiko for Weils sygdom, Leptospira som er en risiko ved arbejde med vand/spildevand hvor mus og rotter via urin kan inficere vandet med sygdomsbakterier (kan ikke forbehandles). Henvisning om forslag til udførelsesmetode D.2.14 Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand D.2.14 Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand D.2.13 Gravearbejde D.2.15 Nedrivning D.6.1 Støj D.6.2 Hånd-arm vibrationer D.6.7 Helkropsvibrationer Branchevejledning om PCB. Branchevejledning om asbest. Branchevejledning om støj og hånd/armvibrationer. Håndværktøj og maskiner Arbejde hvor der er risiko for direkte berøring med spildevand: Arbejdet skal tilrettelægges således, at direkte kontakt med spildevand undgås. Der skal sikres, at der er god udluftning af ledninger og brønde i den del af afløbssystemet, som arbejdet berører. Der skal ske forsvarlig afpropning og overpumpning ved udførelse af arbejder i tilknytning til eksisterende ledninger. Der skal anvendes fornødne personlige værnemidler. Der skal altid anvendes beskyttelseshandsker og hvor det måtte være påkrævet åndedrætsværn og øjenbeskyttelse. Der skal være god hygiejne i forbindelse med arbejdet. Der vaskes altid hænder efter eventuel berøring med spildevand samt altid i

27 8 af 16 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Henvisning om forslag til udførelsesmetode forbindelse med pauser, toiletbesøg, fyraften og andre arbejdsophør. Ved mistanke om Weils sygdom søg da straks læge. El-ledninger (10 KV eller derover) i jorden eller luften Arbejde i nærheden af højspændingsledninger med risiko for stød og chok Syd for MV st Sikkerhed jf. ledningsejerens sikkerhedsanvisninger. Branchevejledning: Gravearbejde i nærheden af eksisterende ledningsnet. Sikkerhedsstyrelsen: A Forsyningsanlæg, Afsnit 5 A. Sikkerhedsforskrifter for bygningsarbejde, vejarbejde, landbrugsarbejde m.m. i nærheden af elforsyningsanlæg. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 704. Der skal være særlig fokus på respektafstande til 400 KV luftledning. Gasledning Gasudslip, eksplosion, brand Krydser MV flere steder. Se LER Sikkerhed jf. ledningsejerens sikkerhedsanvisninger Pas på gasledningerne. Branchevejledning: Gravearbejde i nærheden af eksisterende ledningsnet. Montering af tunge præfabrikerede elementer Nedstyrtning- og klemningsfare Hele strækningen At-anvisning: Nr Anhugning Hjelmpåbud. Anvisninger fra leverandør. Arbejde som omfatter tunge løft og arbejde med løftegrej: Ophold i ledningszone/udgravning er ikke tilladt når der pågår tunge løft til og fra udgravningen. Alt løftegrej og hjælpemidler (kroge, stropper, åg, kæder) skal være forsvarligt

28 9 af 16 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Henvisning om forslag til udførelsesmetode dimensionerede. Løftemaskinel skal have tilstrækkelig kapacitet og understøtning. At-vejledning D.3.1 om løft, træk og skub. At-anvisning nr om Anhugning Krydsning af eksisterende veje Påkørsel Dele af strækningen Arbejdet udføres i henhold til Vejreglerne og trafikafviklingsplanerne. Medarbejder skal have bestået Vejen som arbejdsplads trin I Insitu-beton (Basiscement) Risiko for at medarbejder kommer i kontakt med biologiske og kemiske stoffer. Hele strækningen C.0.11 Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer Kemiske stoffer i laboratoriet Risiko for at medarbejder udsættes for kemiske stoffer ved anvendelse af SEvæske Hos entreprenøren, hvis han har laboratorie. C.0.11 Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer Kraning Tab af emner eller drejning ind i andre bygværker/el-ledninger/stillads m.m. Hele strækningen B Krancertifikat At-meddelelse: Anhugningsgrej Anvendelse af hejse- løfte- og transportredskaber Adgang til arbejdsområder via nødspor Påkørsel Hele strækningen D.5.3 Advarselsklæder Medarbejder der arbejder udenfor arbejdsområderne skal have gennemgået kurset Vejen som arbejdsplads trin I og følge BAR Bygge og Anlægs Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. Ind og udkørsel på via nødspor Påkørsel Hele strækningen D.5.3 Advarselsklæder

29 10 af 16 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Henvisning om forslag til udførelsesmetode Medarbejder der arbejder udenfor arbejdsområderne skal have gennemgået kurset Vejen som arbejdsplads trin I og følge BAR Bygge og Anlægs Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. Ledningsarbejde bag let afmærkning Risiko for påkørsel Håndbog for afmærkning af vejarbejder maj 2012 Belægningsarbejder Anvendelse af produkter der er omfattet af farlighedsbegrebet herunder f.eks. asfalt. Kontakt med produkter der kan give allergi. Kontakt med stoffer der er sundhedsskadelige ved indånding. Kontakt med afrensningsmidler der er Hele strækningen C.0.16 Arbejde med asfaltmaterialer C.0.11 Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer Branchevejledning om udlægning af asfalt skadelige ved optagelse gennem huden og lunger. Brug af lugtstærke stoffer Udlægning af asfalt For høje temperaturer - skadelige dampe og hygiejne Hele strækningen At-Vejledning: C.0.16 Arbejder med asfaltmaterialer C.0.11 Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer Branchevejledning, BAR-BA: Udlægning af asfalt Fræsning/skæring af asfalt Støv, støj og vibrationer Hele strækningen D.5.4 Åndedrætsværn D.6.1 Støj D.6.7 Helkropsvibrationer D.6.2 Hånd-arm vibrationer Branchevejledning: Støj og hånd/armvibrationer. Håndværktøj og maskiner Kraning Tab af emner eller drejning ind i andre bygværker/el-ledninger/stillads m.m. Delområder B Krancertifikat At-meddelelse:

30 11 af 16 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Instu-beton (basiscement) samt Risiko for at medarbejder kommer i Delområde på hele støv ved skæring ifm. kontakt med kemiske stoffer strækningen brolægning Vejudstyr Sænkning af brodæk Nedstyrtnings- og klemningsfare ved Stibro indhejsning af stibro Dybe udgravninger (f.eks. At blive kvalt, at blive begravet og at Delområder på hele fundamenter til vejudstyr) styrte ned strækningen Henvisning om forslag til udførelsesmetode Anhugningsgrej Anvendelse af hejse- løfte- og transportredskaber C.0.11 Arbejdspladsbrugsanvisninger for stoffer og materialer Leverandør brugsanvisning/datablade. D.3.1 Løft, skub og træk Hjelmpåbud D.13 Gravearbejde Se også geoteknisk rapport El-ledninger (10 KV eller derover) i jorden eller luften Arbejde i nærheden af højspændingsledninger med risiko for stød og chok Syd for MV st Sikkerhed jf. ledningsejerens sikkerhedsanvisninger. Afsnit 5A i stærkstrømsbekendtgørelsen. Branchevejledning: Gravearbejde i nærheden af eksisterende ledningsnet. Der skal være særlig fokus på respektafstande til 400 KV luftledning. Flet forurenet jord Risiko for at medarbejder udsættes for kemiske eller biologiske stoffer Hele strækningen D.2.23, Arbejde i forurenet jord. BAR Bygge og Anlæg omkring Arbejde i forurenet jord. Stålautoværn Tungt arbejde Hele strækningen At-Vejledning: D.3.1 Løft, træk og skub D.3.4 Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær Kraning Tab af emner eller drejning ind i andre

31 12 af 16 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse bygværker/el-ledninger/stillads m.m. Henvisning om forslag til udførelsesmetode B Krancertifikat At-meddelelse: Anhugningsgrej Anvendelse af hejse- løfte- og transportredskaber Montering og demontering af tunge elementer Montering af galgemaster, master, stander og skilte Risiko for skader som følge af løft, træk og skub Risiko for tab af elementer Nedstyrtning, klemning, nedfald af genstande Arbejde som omfatter tunge løft og arbejde med løftegrej: Ophold i ledningszone/udgravning er ikke tilladt når der pågår tunge løft til og fra udgravningen. Alt løftegrej og hjælpemidler (kroge, stropper, åg, kæder) skal være forsvarligt dimensionerede. Løftemaskinel skal have tilstrækkelig kapacitet og understøtning. At-vejledning D.3.1 om løft, træk og skub. At-anvisning nr om Anhugning B Krancertifikat At-meddelelse: Anhugningsgrej Anvendelse af hejse- løfte- og transportredskaber Afmærkning af kørebane Fare for påkørsel At-Vejledning: D.5.3 Advarselsklæder C.0.11 Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer Kursus: Vejen som arbejdsplads trin I Hegn Tungt arbejde At-Vejledning: D.3.1 Løft, træk og skub

32 13 af 16 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Henvisning om forslag til udførelsesmetode D.3.4 Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær Udstopning af autoværnsscptre Udsættelse for kemiske stoffer med epoxyprodukt C.0.7 Epoxyharpikser og isocyanater Arbejde med handelsgødning i.f.m. beplantning Risiko for indånding af sundhedsskadelige stoffer Hele strækningen Udarbejdelse af procedure for arbejde med gødning, herunder brug af personlige værnemidler samt vindhastighed/-retning. C.1.3 Arbejde med stoffer og materialer D.5.4 Åndedrætsværn Branchevejledning om personlige værnemidler, udendørs, særlige udbringningsmetoder Teknisk udstyr Sænkning af brodæk Nedstyrtnings- og klemningsfare At-anvisning: Nr Anhugning Hjelmpåbud. Anvisninger fra leverandøren. Kraning Montering og demontering af tunge elementer Tab af emner eller drejning ind i andre bygværker/el-ledninger/stillads m.m. Risiko for skader som følge af løft, træk og skub Risiko for tab af elementer B Krancertifikat At-meddelelse: Anhugningsgrej Anvendelse af hejse- løfte- og transportredskaber Arbejde som omfatter tunge løft og arbejde med løftegrej: Ophold i ledningszone/udgravning er ikke tilladt når der pågår tunge løft til og fra udgravningen. Alt løftegrej og hjælpemidler (kroge, stropper, åg, kæder) skal være forsvarligt dimensionerede. Løftemaskinel skal have tilstrækkelig kapacitet og understøtning. At-vejledning D.3.1 om løft, træk og skub. At-anvisning nr om Anhugning Håndbetjente maskiner (f.eks. Støj, vibrationer At-Vejledning:

33 14 af 16 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering Henvisning om forslag til udførelsesmetode St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse komprimeringsmateriel) D.6. Støj, vibrationer mv. Branchevejledning: Støj og hånd/armvibrationer. Håndværktøj og maskiner Bro- og betonarbejder Ramning af pæle Støj og vibrationer. Tab af pæl ned over person/er Stød fra højspændings luftledninger, grundet ramning i nærheden af højspændings luftledninger Bro nr At-vejledning D.6.1-3, Juli 2007, Opdateret: Marts Pæle skal udføres som koblede pæle og pæle i midterrabat af motorvejen, skal rammes med rambuk holdende parrallet med vejen. Der skal ved ramning af pæle i nærheden af højspændings luftledninger træffes særlige foranstaltninger til at sikre at mægler på maskinen ikke kan krænke sikkerhedsafstanden. Støbning af fundamenter i Tildækning ved sammenstyrtning af Broer At-vejledning D.2.13, Januar 2005 gravekasse udgravning Byggepladskran Stød fra højspændings luftledninger. Bro nr BEK nr 309 af 27/04/2009, Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 5A Pas på ledninger og livet, Dansk Energi, juni2005 Der skal ved opsætning af kran/er i nærheden af højspændings luftledninger træffes særlige foranstaltninger til at sikre at kranen ikke på nogen måde kan krænke sikkerhedsafstanden. Støbning med betonpumpe eller båndbil. Indløft af form og armeringsdele Stød fra højspændings luftledninger ved arbejder med støbning af sydligste brodele,(brofundament, endesøjle, brodæk). Krænkelse af fritrumsprofil ved arbejder på midtersøjler. Bro nr BEK nr 309 af 27/04/2009, Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 5A Pas på ledninger og livet, Dansk Energi, juni2005 Der skal ved opsætning af kran/er i nærheden af højspændings luftledninger træffes særlige foranstaltninger til at sikre at kranen ikke på nogen måde kan krænke sikkerhedsafstanden. Ved alle løft skal procedure herfor være

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 PROJEKTNR. A019647 DOKUMENTNR. 0.050 - PSS VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SAB - STYRING OG SAMARBEJDE SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Rev. 3. januar 2014 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800 Ledningsarbejder M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1. ALMENT

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed - PSS

Plan for sikkerhed og sundhed - PSS Plan for sikkerhed og sundhed - PSS Modtagere: Dokument nr: Revision: Revideret: Projektnr: Projektleder: Udarbejdet af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse Forord... 3 Beskrivelse af byggeriet... 3 Organisation...

Læs mere

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden!

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden! Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Sikkerhedshåndbog For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Pas på jer selv og hinanden! Velkommen Velkommen til byggepladsen for Nyt Hospital

Læs mere

Branchevejledning om TAGDÆKNING

Branchevejledning om TAGDÆKNING Marts 2015 Branchevejledning om TAGDÆKNING Indhold InDhold 6 Indledning 7 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter...7 Projekterendes og rådgivers ansvar og pligter...8 Leverandørens

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype SAB Særlige Arbejdsbeskrivelser Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SÆRLIGE

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100 Broer og vej ved Karlstrup Mose København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 Indhold 1052.100 1 af 313 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 sab-styring og samarbejde samlet driftsudbud 2012 Belægninger april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 SAB-STYRING OG SAMARBEJDE BELÆGNINGER (BEL) Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

PRO B3 S12: GuldLyst, Fredericia Havn Mohammed Al Bayati Brian Grøndahl Jacob Palmelund Dato 08.06.2012

PRO B3 S12: GuldLyst, Fredericia Havn Mohammed Al Bayati Brian Grøndahl Jacob Palmelund Dato 08.06.2012 Forord Dette afgangsprojekt på bygningsingeniøruddannelsen har i ret høj grad afveget fra tidligere semesterprojekter. Dels har der været væsentlige mere tid til projektet løbende over hele semestret og

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 18. april 2011 Projekt nr. 204443 Udarbejdet af GRO Kontrolleret af Godkendt af ANLÆGSENTREPRISE KLOAKFORNYELSE I TARM STATIONSVEJ, BAUNBÆKVEJ, ENGVEJ M.FL. Beskrivelse

Læs mere

2. Sikkerhed i byggeriet

2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Adgang til pladsen En oversigtsplan over pladsen, placeret ved indkørslen, hjælper den nyankomne til at finde vej. Her markeres

Læs mere

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Prøvetagning og Dialyse Plan for Sikkerhed og Sundhed Dato: 15. september 2014 0 Udbud 15.09.2014 JBA APu FON Udgave Betegnelse/Revision Dato Udført Kontrol Godkendt

Læs mere

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Serviceleverandører Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400. Vejvisnings- og færdselstavler. Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400. Vejvisnings- og færdselstavler. Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400 Vejvisnings- og færdselstavler Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012 1 af 48 Indhold 6063.400 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB... 9 1.0 PLANLÆGNING

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed

Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed og Sundhed Rev. 1. Indledning 1.1 Arbejdspladsens organisation Bygherre Rådgiver Hovedentreprenør Christiansen og Essenbæk A/S Ejby Industrivej 80 2600 Glostrup Tlf. 88 88 82 03 Fax.

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 1 af 50 Indhold 6620.700 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere