Hverdagsrehabilitering i praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hverdagsrehabilitering i praksis"

Transkript

1 fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter med basispersonaet i hjemmepejen om rehabiitering af de ædre borgere, så borgerne videst muigt kan kare sig uden offentig hjæp og støtte. Dansk Sundhedsinstituts (DSI) evaueringer peger på, at Hverdagsrehabiitering er et kvaitetstibud med positive effekter for såve borgere som medarbejdere og kommuneøkonomi. Spørgsmået er, hvad der ska ti for at indføre en ordning med hverdagsrehabiitering i andre kommuner. AV PIA KÜRSTEIN KJELLBERG, JAKOB KJELLBERG, RIKKE IBSEN, LOUISE THULE CHRISTENSEN Pia Kürstein Kjeberg er senior prosjekteder ved Dansk Sund hedsinstitut (DSI). Pia er cand.scient.adm. og ph.d. Hun har siden 1995 beskjeftiget seg med edese og organisasjon i hesevesenet. Hun fungerer i dag som koordinator for forskningsområdet amenn praksis. Jakob Kjeberg er utdannet heseøkonom fra University of York og har femten års erfaring med gjennomføring av evaueringer i hesevesenet. Fokus for evaueringene spenner fra vurderinger av egemiders omkostningseffektivitet ti avregningssystemers konsekvenser for indikasjonsskred og venteisteutviking. Jakob Kjeberg har tidigere arbeidet i Ver densbanken og på Hvidovre Hospita. Rikke Ibsen er utdannet cand.scient fra Aarhus Universitet og har erfaring med forskning innen heseøkonomi og arbeidsmarkedsøkonomi. Rikke Ibsen har sitt eget firma som utfører forskning og evauering innenfor disse områdene. Tidigere har hun vært ansatt ved Psykiatrisk Hospita i Risskov og Nationaøkonomisk Institut på Aarhus Schoo of Business, Aarhus Universitet. Louise Thue Christensen er Rehabiite - ringssjef i Fredericia kommune. Hun er utdannet fysioterapeut og cand. scient. i hese. Hun er prosjekteder for prosjektet Lengst muig i eget iv. Nå arbeider hun med å panegge og utføre kommunens stjerneprosjekt: Fredericia Former Fremtiden. Formået med prosjektet er å utvike radikat nye måter å arbeide på, særig innenfor edrereaterte områder. Hvad er hverdagsrehabiitering? Hverdagsrehabiitering er defineret som en indsats, der bedrives i borgerens hjem eer nærmijø med henbik på at borgeren ska udvike, genvinde, bibehode eer forebygge forringese af sine funktioner og evner. Hverdags rehabii - tering har hjemmepejens personae som «basis», fysio- og ergoterapeuter som «motor» og sygepejers ker/hjemme - pejeedere som samarbejdspartnere (1). Ideen om Hverdagsrehabiitering udspringer fra den svenske by Östersund, der i mange år har arbejdet med det, som de kader «hemrehabiitering». I Danmark var Fre - dericia Kom mune en af de første kommuner, der igangsatte et systematisk arbejde med at udvike, afprøve og evauere en mo de for Hverdagsrehabiitering. DSI har evaueret projektet ved hjæp af kvaitative såve som kvantitative metoder. Vi har beskrevet de ændrin ger, som Hverdags - rehabiite ring har medført for kommune, medarbejdere og borgere (2,3), og vi har undersøgt projektets besparesespotentiae (3,4). Hvorfor hverdagsrehabiitering? Interessen for Hverdagsrehabiitering ska ses i yset af den demografiske udviking, hvor der biver fere edre, og der rejses spørgsmå, om det også i fremtiden vi være muigt at oprethode det nuværende serviceniveau. Der er interesse for nye øsninger, der kan fasthode eer forbedre det nuværende serviceniveau indenfor en uændret ressourceramme. Det viser DSIs evaueringer af udvikingsarbejdet i Fre - dericia Kommune, at Hverdagsreha biitering kan. Derfor er det også reevant at se nærmere på, hvordan Fre dericia Kommune har arbejdet med Hverdagsrehabiitering. To modeer for hverdagsrehabiitering i Fredericia Kommune For at forstå Fredericia Kommunes arbejde med Hverdags - rehabiitering er det vigtigt at forstå, at kommunen arbejder 5 Ergoterapeuten 01.12

2 med to forskeige modeer for hverdagsrehabiitering. Den første mode, Hverdagsreha biitering, er mårettet de nye borgere, der henvender sig ti kommunen med behov for hjæp og støtte i hjemmet. I stedet for som vanigt at visitere disse borgere ti amindeig hjemmehjæp, visiteres de ti Hver dagsrehabiitering: et tværfagigt tibud om rehabiitering i eget hjem og nærmijø, everet af en nyoprettet, speciaiseret hjemmepejegruppe med særig høj terapeutnormering. Den anden mode, Trænende Hjemmehjæp, er mårettet de borgere, der i kortere eer ængere tid har været tiknyttet den kommunae hjemmepeje. I stedet for som vanigt at fortsætte hjæpen på ubestemt tid, foretages en revisitering af samtige borgere, og de borgere, der vurderes at have rehabiiteringspotentiae, visiteres ti «Trænende Hjemme hjæp»: et tværfagigt tibud om rehabiitering i eget hjem, everet af den eksisterende kommunae hjemmepeje, der er tiført ekstra terapeutressourcer. Den første mode (Hverdagsre habiitering) bev udviket i 2008, piotafprøvet i 2009 og overgik d ti amindeig drift. DSI foretog sin første kvaitative deevauering i efteråret 2008 (2 Kjeberg, P. Kürstein 2010) og gennemførte sin egentige modeevauering i 2010 (8 Kjeberg, P.Kürstein 2011; 15 Kje berg, P. Kürstein 2011; 4 Kjeberg, J. 2010). Den anden mode (Trænende Hjemmehjæp) bev udviket og piotafprøvet i 2010 og er siden videreudviket ti en endeig version. DSI foretog sin første kvaitative deevauering i efteråret 2010 (8 Kjeberg, P.Kür stein 2011; 15 Kjeberg, P.Kürstein 2011) og vi i kaenderåret 2012 gennemføre en egentig modeevauering. Mode 1, Hverdagsrehabiitering Den mode for Hverdagsrehabiite ring, der er udviket, afprøvet og im pementeret i Fredericia Kommune og som i henhod ti DSIs evaueringer har positive effekter for borgere såve som medarbejdere og kommuneøkonomi, har føgende konkrete kendetegn: Nye borgere der henvender sig ti kommunen med anmodning om hjæp og støtte i hjemmet visiteres ti Hverdagsrehabiitering ( 86 uden krav om frit vag) frem for amindeig hjemmehjæp ( 83 med krav om frit vag) hvis visitator vurderer, at de har rehabiiteringspotentiae Tibuddet gives af en nyetaberet gruppe under Pejen, som kades «Hverdagsrehabiiteringen», og som i runde ta består af: m en eder m en panægger m tre terapeuter (en fysioterapeut, to ergoterapeuter) m en sygepejerske m tov «hjemmetrænere» (seks socia- og sundhedsassistenter, seks socia- og sundhedshjæpere) Tibuddet tiretteægges ud fra en individue rehabiiteringspan med må, handinger og evaueringer m Må opsties af en ansvarig terapeut (evt. sygepejerske) med afsæt i COPM (Tabe 1) m Handinger opsties af en ansvarig terapeut (evt. sygepejerske) med afsæt i COPM fagig COPM er et semistruktureret interviewredskab, der kan opfange borgerens egen opfattese af sin aktivitetsudførese over tid. COPM anvendes ved starten af et forøb, og igen med passende intervaer. COPM anvendes ti: at identificere borgerens probemområder indenfor aktivitetsudførese at vurdere hvordan borgeren prioriterer sine dagige aktiviteter at vurdere borgerens udførese og tifredshed i forhod ti disse områder COPM kan anvendes ti effektmåing ved sammenigning af aktivitetsscore og tifredshed over tid. Tabe 1. Canadian Occupationa Performance Measure (COPM) m Evaueringer udarbejdes af den ansvarige terapeut og/eer hjemmetræner Tibuddet udmøntes af 1-2 ansvarige hjemmetrænere under tæt supervision af en ansvarig terapeut (evt. sygepejerske) Tibuddet gives så ænge borgerne vurderes at have nytte af det. Herefter afsuttes de enten ti ingen hjæp, mindre hjæp eer samme hjæp som de aigeve vie have fået i den amindeige hjemmepeje Hvad er forskeen i praksis? DSI har undersøgt forskeen meem Hverdagsrehabii - tering og amindeig hjemmehjæp ved paraee ob - servationer og interview i Hverdagsre habiiteringen og den amindeige hjemmepeje (2 Kjeberg, P. Kürstein 2010). Det fremgår af DSI s undersøgese, at Hverdagsrehabi - itering adskier sig fra amindeig hjemmepeje på en række væsentige punkter, herunder formå, fokus og tid: Formå: Hvor arbejdet i den amindeige hjemmepeje tager udgangspunkt i de må, der er formueret af kommunen med afsæt i borgerens rettigheder (eks. hjæp ti personig peje), tager arbejdet med hverdagsrehabiitering udgangspunkt i de må, der er formueret af borgeren med afsæt i COPM (eks. at gå en tur). Fokus: Hvor medarbejderne i den amindeige hjemmepeje er optaget af at øse opgaverne for borgerne, er medarbejderne i hverdagsrehabiitering optaget af at hjæpe borgerne ti at kare opgaverne sev. Tid: Hvor tidsforbruget i den amindeige hjemmepeje er konstant og evt. stigende over tid, er tidsforbruget i hverdagsrehabiiteringen kendetegnet ved, at der bruges meget tid i starten, hvorefter tidsforbruget fader, indti borgeren ideet set afsuttes fra hjæpen. Eksemper på borgerresutater DSIs evauering giver fere eksemper på borgere, der er bevet mere sevhjupne og har set det som en stor værdi at detage i projekt Hverdagsreha biitering (2 Kjeberg, P. Kür - stein 2010; 8 Kjeberg, P. Kürstein 2011). Et eksempe er: Ergoterapeuten

3 fagig En midadrende dame, der på baggrund af COPM definerede det som et vigtigt må sevstændigt at kunne komme på toiettet frem for som det er amindeig praksis at få fem minutter i toietstoen midt i stuen, mens pejepersonaet diskret ser i den anden retning. Ved hverdagsrehabiitering bruger personaet den tid, der ska ti, for at hjæpe den midadrende dame ti sev at kare sit personige toiette, og damen mestrer i øbet af få måneder at komme ud af sengen, over i kørestoen og ud på badeværeset sev. Hvad synes medarbejderne? De medarbejdere, der arbejder med hverdagsrehabiitering, er generet set stote af de resutater, de skaber for borgerne. Terapeuterne når ud ti en borgergruppe, de eers kun havde begrænset kontakt ti, og hjemmetrænerne opever at give borgerne en bedre service, end de eers vie have fået. De beskriver tibuddet om hverdagsrehabiitering som en imousinemode sammenignet med amindeige hjemmepeje. En hedig muighed, som de borgere, der er tiknyttet projektet, får (3). Effekten i ta Interne opgøreser fra Fredericia Kommune viser, at andeen af nye borgere i hjemmepejen, der modtager tibud om hverdagsrehabiitering frem for amindeig hjemmehjæp, er 1/3. Fredericia Kommune har i øbet af godt to år afsuttet 404 borgere, hvoraf 45 procent er afsuttet ti ingen hjæp 40 procent er afsuttet ti mindre hjæp end de eers vie have fået 15 procent er afsuttet ti samme hjæp som de eers vie have fået DSI & itrakcs har udregnet besparesespotentiaet ved Længst Muigt i Eget Liv og Hverdagsrehabiitering efter et år. Det fremgår, at besparesespotentiaet igger i størresesordenen af 13 mio. kr./år, svarende ti 13,9 procent pr. borger i hjemmepejen (4). Det har ikke været muigt at påvise en effekt af Hverdagsrehabiitering på borgernes forbrug af sundhedsydeser i det sekundære sundhedsvæsen. Det har heer ikke været muigt at påvise en angtidseffekt af Hverdagsrehabiitering på medarbejdernes sygefravær (4). Mode 2, Trænende Hjemmehjæp Fredericia Kommune har siden foråret 2010 arbejdet med at impementere hverdagsrehabiitering ti den amindeige hjemmepeje ved hjæp af projekt Trænende Hjemmehjæp. Den mode, der bev piotafprøvet i 2010, og som har været genstand for DSIs evauering, har føgende konkrete kendetegn: Eksisterende brugere af den kommunae hjemmepeje revurderes af Visitationen og visiteres ti Trænende Hjemmehjæp (nye 83 pakker) og/eer Støttende Hjemmehjæp (eksisterende 83 pakker) Tibuddet om Trænende Hjemmehjæp gives af de eksisterende kommunae hjemmepejedistrikter, hvorti der tiknyttes 32 terapeuttimer/uge og som hermed i grove træk kommer ti at bestå af m En eder m To panæggere m Seks sygepejersker m To detidsterapeuter (en fysioterapeut, en ergotera peut) m Seks socia- og sundhedsassistenter m 30 «trænende hjemmehjæpere» (socia- og sund hedshjæpere) Tibuddet tiretteægges ud fra en borgerpan med må, handinger og evaueringer m Måene opsties af en ansvarig visitator med afsæt i Fæessprog II m Handingerne opsties af en ansvarig socia- og sundhedshjæper med muighed for sparring fra tera peut eer sygepejerske (evt. assistent) m Evaueringerne udarbejdes af socia- og sundheds hjæper med muighed for sparring fra terapeut eer sygepejerske (evt. assistent) Tibuddet udmøntes af en ansvarig socia- og sundhedshjæper med tibud om sparring fra terapeuter eer sygepejersker (evt. assistent) Fredericia Kommune har siden revideret den mode for Trænende Hjem mehjæp, der er impementeret i øvrige distrikter. Væsentige ændringer omfatter bandt andet, at det ikke ængere er visitator, der opstier de rehabiiterende må, men rehabiiteringsansvarige terapeuter, sygepejersker eer assistenter ansat i det okae hjemmepejedistrikt. Forskee i praksis På det tidspunkt, hvor Trænende Hjemmehjæp bev piotafprøvet, var erfaringerne bandede. På den ene side havde projektet vigtige positive resutater i form af borgere, der var bevet mere sevhjupne og så det som en stor værdi at sippe for de mange dagige besøg fra hjemmepejen. På den anden side viste DSIs evauering, at der var et stort ureaiseret potentiae i forsøgsdistriktet i form af borgere, der kunne have gæde af et mere rehabiiterende tibud og medarbejdere, der kunne arbejde ud fra en mere rehabiiterende tigang. Forskeen i ta Interne opgøreser efter 3,5 måned viste, at 47/139 borgere havde fået tibud om Trænende Hjemmehjæp, og at 20/47 var afsuttede fra projektet. Heraf var fem borgere afsuttet som sevhjupne, mens ni var afsuttet med «betydeig mindre hjæp» end før projektet startede. Eksemper på borgerresutater Et eksempe på en borger, der havde set det som en stor værdi at sippe for de mange dagige besøg fra hjemmepejen, var En midadrende mand, der i tarige år havde været tiknyttet hjemmepejen som føge af en ensidig ammese, men som i forbindese med projektet bev motiveret ti at forsøge, om han kunne kare dagigdagen sev. Manden var, mens han fik hjæp, tæt bundet ti huset, 7 Ergoterapeuten 01.12

4 fordi hjæpen kom både morgen, middag og aften. I øbet af få må neder med Trænende Hjemme hjæp bev der imidertid indkørt nye rutiner, hvor manden sev stod op, vaskede sig og avede morgenmad og hvor pejepersonaet trak sig efterhånden, som manden bev mere sevhjupen. Manden fortate ved interview, at han i starten var skeptisk men nu var gad. Han var bevet mere aktiv og var ige så stie begyndt at afsøge muigheden for, via sin krykke, at komme ud af huset igen. Diskussion, Modeer for Hverdags rehabiitering Der findes mange forskeige måder, man kan organisere arbejdet med hverdagsrehabiitering på. Fredericia Kommune har afprøvet to. Den oprindeige mode, Hver dagsrehabiitering, har som sin kare styrke, at der er oprettet en ny organisatorisk enhed, der har haft som ekspicit formå at rehabiitere og afsutte borgerne. Der er en høj terapeut-normering, og der skabes gode borgerforøb i de vedefinerede borgerteams med én ansvarig terapeut og én ti to ansvarige «hjemmetrænere», der mårettet arbejder med hverdagsrehabiitering med afsæt i COPM. Fordeen ved COPM er, at den mårettet tager afsæt i borgerens motivation, så det sikres, at de områder, der arbejdes med, er områder, der betyder noget for borgeren. Fordeen ved de vedefinerede borgerteams med én ansvarig terapeut og én ti to ansvarige socia- og sundhedshjæpere er det gode tværfagige samarbejde, kontinuiteten i borgerforøbet og forankringen af det rehabiiterende fokus. Fordeen ved den speciaiserede enhed er, at det er et attraktivt arbejdssted for terapeuter, at socia- og sundhedsassistenterne og socia- og sundhedshjæperne er ansat som hjemmetrænere, samt at enhedens økonomi og overevese afhænger af deres evne ti at rehabiitere. Den nye mode: Trænende Hjem mehjæp, udfordres på undersøgesestidspunktet af en række forskeigartede barrierer, herunder udbredte opfatteser i pejegruppen om, at projektet ikke er noget nyt, da de atid har arbejdet med hjæp ti sevhjæp at det er synd for borgerne, hvis de ska afsuttes fra den hjæp, de har fået i årevis ikke mindst fordi hjemmepejepersonaet ofte er borgerens eneste sociae netværk For de socia- og sundhedshjæpere, der har opevet positive borgerresutater som føge af projektet, er perspektivet et andet. De er bevet opmærksomme på de mange små ting, de gør for borgeren, som måske set ikke er nødvendige og på den potentiee værdi for borgeren af at afsuttes for hjæp. Samtidig har arbejdsdeingen meem visitatorer, terapeuter og socia- og sundhedshjæpere vist sig mindre operatione, idet terapeuterne savner kare opgaver, og kun en mindre de af socia- og sundhedshjæperne er trådt i karakter i roen som tovhoder. Det er en barriere for mange, at de ska skrive på computeren, og de er i modsætning ti terapeuterne ikke vant ti at arbejde efter må. Andre barrierer, som Trænende Hjemmehjæp er oppe imod, hander om de incitamentstrukturer, der er indejret fagig i den kommunae hjemmepeje, og i henhod ti hvike det hverken kan betae sig for den enkete socia- og sundhedshjæper/socia og sundhedsassistent eer den okae gruppe/distriktseder at afsutte borgerne. Det sker, fordi hjæperens frihed igesom distriktets økonomi er bundet op på en høj visiteret tid. Endeig fremgår det, at det kan være vanskeigt at etabere et tæt tværfagigt samarbejde i kuturer, hvor faggrupperne de sidste mange år har arbejdet paraet. Det er nyt for terapeuterne, at de ska samarbejde med og integreres i hjemmepejen og når de ser muighed for det, trækker de sig tibage ti det fæes kommunae genoptræningscenter. Ligeedes er det nyt for socia- og sundhedshjæperne, at de kan sparre med terapeuterne og når de ser muighed for det, og ikke «tvinges» ind i samarbejdet, foretrækker de at sparre med deres koeger. Hvad kræver Hverdagsrehabiitering? Det fremgår af DSI s anayse (3), at det kræver en stor indsats at omægge arbejdet i ædrepejen, så det biver aktivt rehabiiterende. Det dagige arbejde er indejret i en masse strukturer, der faciiterer en mere passivt pejende og omsorgsgivende indsats af basispersonaet og som gør det vanskeigt at etabere et egentigt tværfagigt samarbejde om den enkete borger. Der hvor arbejdet med hverdagsrehabiitering for avor ykkes er i de tifæde, hvor: 1) Der etabereres et tæt tværfagigt samarbejde i vedefinerede borgerteams med: m én ansvarig visitator m én ansvarig terapeut m én ti to ansvarige socia- og sundhedshjæpere/soci a- og sundhedsassistenter 2) De overordnede organisatoriske strukturer og rammer er indrettet, så de understøtter det tværfagige og rehabiiterende arbejde i disse borgerteams. Fredericia Kommune har udviket en effektiv mode for Hverdagsrehabii tering, hvor de borgere, der vurderes at have rehabiiteringspotentiae, visiteres ti et intensivt tibud om hverdagsrehabiitering, udført af en nyetaberet, speciaiseret enhed, hvor borgeransvarige terapeuter udarbejder rehabiiteringspaner med afsæt i COPM og sparrer tæt med borgeransvarige socia- og sundhedsassistenter - /socia- og sundhedshjæpere ansat som hjemmetrænere. Fredericia Kommune arbejdede fortsat på undersøgesestidspunktet med at finde en effektiv metode ti at overføre tankerne og metoderne ti hverdagsrehabiitering ti den amindeige hjemmepeje. Anbefainger ti andre kommuner Anbefainger ti andre kommuner, der overvejer at igangsætte projekter, der minder om Fredericia Kommunes projekt er først og fremmest at afsætte de nødvendige ressourcer up front. Det gæder økonomisk, og det gæder edesesmæssigt. Økonomisk har det været en væ sentig pointe, at Fredericia Kommu ne har været viig ti at investere i Ergoterapeuten

5 fagig udviking. Der er beviget 1.5 miion ti projekt Længst Muigt i Eget Liv (det overordnede udvikingsprojekt, som Hverdagsrehabiitering er de af), frigjort 6.5 miion ti Hverdagsrehabi iteringen og afsat 4 miion ti Trænende Hjemmehjæp. Ae beviinger er givet med aftae om tibagebetaing, og det har været med ti at fasthode fokus i projektet. Samme princip har kendetegnet tibuddet ti borgerne. Her gives en investering i tid i starten af et rehabiiteringsforøb med forventning om senere at kunne skære i tidsforbruget. Ledesesmæssigt ska det samtidig ikke underkendes, hvad udvikingsprojektet i Fredericia Kommune har krævet. Der er ansat en rehabiiteringschef (ny stiing) ti impementering af projektet, og projektet har krævet a edergruppens tid gennem de seneste tre år. Det er muigt, at andre kommuner ikke på samme måde vi skue opfinde den dybe taerken, som Fredericia Kommune har gjort. Impementering af et projekt, der går på tværs af etaberede søjer og faggrupper, og som vedrører omægning af store medarbejdergruppers dagige arbejdsrutiner, kræver imidertid stærk og tydeig edese og det hee vejen ned gennem det organisatoriske hierarki. Anbefaing nummer to er konsekvent at fremhæve og fasthode, at der er tae om et kvaitetsprojekt, der ska skabe positive resutater for både borgere, medarbejdere og kommuneøkonomi. Dette har været den vedvarende rettesnor for Fredericia Kommune, og en væsentig de af årsagen ti, at projektet er en succes. Projekt Længst Muigt i Eget Liv har et tydeigt værdigrundag: en kar hodning ti at projektet ska være en forde for ae. Det er med ti at overbevise borgere og medarbejdere om, at projektet er en god ide og det er med ti at fasthode fokus i projektet, når udfordringer opstår og ska imødekommes. Anbefaing nummer tre er at tirette projektet som et udvikingsprojekt med trinvis udviking, muighed for æring og systematisk dokumentation af positive resutater. Med trinvis udviking forstås, at ændringerne ikke gennemføres i hee organisationen på én gang, men at man starter med en mindre gruppe borgere og medarbejdere for eksempe ae nye borgere, som man vagte i forbindese med projekt Hverdagsrehabiitering i Fredericia Kommune eer et enket eer to distrikter, som Fredericia vagte i forbindese med projekt Trænende Hjemmehjæp. Med pads ti æring forstås, at de modeer der udvikes, afprøves i en kortere periode, hvorefter de evaueres og justeres, og først når de fungerer tifredsstiende, gøres ti genstand for en egentig vurdering af, om de er effektive. Det kan kræve fere forsøg at finde den rette mode. Det vigtige er, at udvikingsarbejdet fortsætter, ti der er fundet et godt og vefungerende resutat, der både giver tifredse medarbejdere, edere og borgere. Med systematisk dokumentation forstås øbende dokumentation af projektets mere og/eer mindre positive resutater. Monitorering er vigtig for at fasthode udvikingen på rette spor, og syniggørese af positive resutater kan bruges som øftestang for den videre udviking. Anbefaing nummer fire er at forankre rehabiiteringsarbejdet i vedefinerede borgerteams med en ansvarig visitator, en ansvarig terapeut, hjemmesygepejerske eer socia- og sundhedsassistent og en ti to ansvarige socia- og sundhedshjæpere. Socia- og sundhedshjæperne, som er den store gruppe af medarbejdere i hjemmepejen, der dagigt kommer hos borgerne, må nødvendigvis være kernen i det rehabiiterende arbejde. For at de imidertid kan ændre deres rutiner og fasthode det rehabiiterende fokus, som er svært og nyt for denne gruppe, er det vigtigt at der udpeges en ankerperson med ansvar for at føge op på og drive udvikingen. Terapeuter er særdees kompetente i denne funktion. Den store gruppe af hjemmesygepejersker og socia- og sundhedsassistenter repræsenterer imidertid en ressource, som i større omfang kan mobiiseres. Forudsætningen er, at de sames i et tværfagigt team, hvor der også er terapeuter, og ekspicit gives ansvar for denne opgave. Anbefaing nummer fem er at understøtte borgerteamene med gode fysiske rammer og tydeig edese fra den okae distriktseder og dennes panægger. For at den store gruppe af socia- og sundhedshjæpere kan omægge deres arbejde, så det biver aktivt rehabiiterende, er det vigtigt, at de ikke ender i et krydspres, hvor terapeuter, hjemmesygepejersker, eder og panægger stier hver deres krav ti det rehabiiterende arbejde. Distriktsederen må same gruppen og tibyde såve det tværfagige team som den store gruppe af socia- og sundhedshjæperen tydeig edese, hvor det fremgår, at rehabiitering er et må, der aktivt føges op på. Distrikts ederen må endvidere via sin panægger sørge for, at borgerteamene gives de bedst muige betingeser for at samarbejde, herunder at der er en effektiv mødestruktur og muighed for øbende diaog meem den ansvarige terapeut, hjemmesygepejerske eer sociaog sundhedsassistent samt de en ti to ansvarige socia- og sundhedshjæpere. q Læs mere DSI har fere projekter, der hander om Hverdagsrehabiitering, herunder evaueringer af tisvarende projekter i Esbjerg og Odense. Du kan æse mere om DSIs projekter og pubikationer her: Referencer (1) Månsson M, Hansen H. Hemrehabiitering: vad, hur och för vem? Sona: Fortbidning/Tidningen Ädreomsorg; (2) Kjeberg PK. Hverdagsrehabiitering i Fredericia Kommune. 1. deevauering: Notat udarbejdet ti Fredericia Kommune. København: Dansk Sundhedsinstitut; (3) Kjeberg PK, Ibsen R, Kjeberg J. Fra peje og omsorg ti rehabiitering. Erfaringer fra Fredericia Kommune. København: Dansk Sundhedsinstitut; (4) Kjeberg J, Ibsen R. Økonomisk evauering af Længst Muigt i eget Liv i Fredericia Kommune. København: Dansk Sundhedsinstitut; Ergoterapeuten 01.12

Længst Muligt i Eget Liv

Længst Muligt i Eget Liv Længst Muligt i Eget Liv Erfaringer med Hverdagsrehabilitering i Fredericia Kommune, 2007-2010 Ålesund, d. 28-9-2011 Pia Kürstein Kjellberg Senior projektleder Cand.scient.adm., ph.d. Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Erfaringer fra Fredericia Kommune Pia Kürstein Kjellberg Senior projektleder Cand.scient.adm., ph.d. Dansk Sundhedsinstitut Fredericia Kommune 2007 Antal borgere:

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Erfaringer fra Fredericia Kommune Foreløbige konklusioner fra DSI organisationsevaluering 14. april 2011 Pia Kürstein Kjellberg Senior projektleder, ph.d. Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Energistrategi på virksomheden

Energistrategi på virksomheden Energistrategi på virksomheden med udgangspunkt i medarbejderinddragese FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fagigt Fæes Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Teefon 70 300 300 Mai: 3f@3f.dk www.3f.dk Layout: zentens

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye www.kidsntweens.dk 3 aboratorier Projektet Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye er bygget op omkring tre aboratorier, der på hver deres måde arbejder med børn og unges

Læs mere

Efteruddannelse sosu og psykiatri

Efteruddannelse sosu og psykiatri Efteruddannese sosu og psykiatri Kursusprogram efterår 2010 Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster Vekommen ti Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster og ti et nyt og større kursuskataog! r Kursusafdeingerne

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Vi du være bandt verdens bedste edere og teamcoaches? Så er Mindjuice Masteruddannese sikkert noget for dig. Her biver du trænet i kraftfud kommunikation på højt niveau, mindfuness, ekstraordinært ederskab,

Læs mere

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E Ti eder-/meemedere inden for ædrepejen: F O A F A G O G A R B E J D E Pas på dig sev Udfordringer i dit psykiske arbejdsmijø og hvordan du tacker dem D E L 1 : U D F O R D R I N G E R Ti socia- og sundhedsederne

Læs mere

KB Børnefodbold anno 2014

KB Børnefodbold anno 2014 KB Børnefodbod anno 2014 Fem søjer i KB Børnefodbod Et kubmijø, der fasthoder spiere og trænere på ae niveauer. En anerkendende pædagogik, der ser forskeighed som en styrke. Et træningsmijø, der udviker

Læs mere

OPQ Manager Plus-rapport

OPQ Manager Plus-rapport OPQ Profi OPQ Manager Pus-rapport Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUKTION Denne rapport henvender sig ti injeedere og HR-konsuenter. Den indehoder opysninger, som kan være

Læs mere

Organisatoriske udfordringer i Hverdagsrehabilitering

Organisatoriske udfordringer i Hverdagsrehabilitering Organisatoriske udfordringer i Hverdagsrehabilitering Pia Kürstein Kjellberg Cand.scient.adm., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut DSI undersøgelser om hverdagsrehabilitering Fredericia: Længst

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Erfaringer fra Fredericia Kommune Foreløbige konklusioner fra DSI organisationsevaluering 9. juni 2011 Pia Kürstein Kjellberg Senior projektleder, ph.d. Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Sociaudvaget 2011-12 SOU am. de Biag 285 Offentigt Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte

Læs mere

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det?

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det? Biv Kontor-YogaTM instruktør Er du behander eer instruktør og måske aerede sevstændig - eer med et ønske om at bive det? Og kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Viden og anbefalinger Pia Kürstein Kjellberg Rikke Ibsen Jakob Kjellberg KL - Kommunernes Landsforening FOA - Fag og Arbejde Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen

Læs mere

Ledelsesudfordringer ved udlicitering af plejehjem. 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel

Ledelsesudfordringer ved udlicitering af plejehjem. 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel Ledesesudfordringer ved udicitering af pejehjem 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hote Vekomst Irene Hesseberg Lederforeningen, Dansk Sygepejeråd (DSR) Program 10.00 Vekomst Formand Irene Hesseberg,

Læs mere

MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curriculum

MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curriculum MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curricuum Ledese baseret på Purpose before profit betaer sig. Forsti dig en hverdag, hvor dine medarbejdere går på arbejde, fordi det er dybt meningsfudt. Fordi du

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område?

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område? Biv Kontor-Yoga instruktør Kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas intensive hedagskursus giver dig redskaberne ti at instruere medarbejdere med stiesiddende

Læs mere

Beregning af middellevetid

Beregning af middellevetid Beregning af middeevetid Hvad er middeevetid? Ta for middeevetiden for -årige drenge og piger anvendes hyppigt ti beysning af befokningens sundhedsmæssige tistand. Taet angiver det gennemsnitige anta år,

Læs mere

H v e m e r v i? 2 Bo42: Vision og målsætning 2011

H v e m e r v i? 2 Bo42: Vision og målsætning 2011 Vision & måsætning 2011 Hvem er vi? 4 Vi er Bornhoms største amene boigorganisation. 4 Vi er et evende beboerdemokrati 4 Vi er en professione serviceorganisation. 4 Vi er okat forankret på Bornhom. 4 Vi

Læs mere

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner Trestemmig boksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner I en boksats har en af korets stemmer meodien mens de andre føger så paraet som muigt. Boksatsen er nemmest at ave hvis meodien har få store spring

Læs mere

Vi træner mere end vi plejer

Vi træner mere end vi plejer Vi træner mere end vi plejer Fredericia Modellen for Hverdagsrehabilitering Pia Kürstein Kjellberg Cand.scient.adm., ph.d. Senior projektleder KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse

Læs mere

Vision Præsenteret ved generalforsamlingen søndag den 8. marts

Vision Præsenteret ved generalforsamlingen søndag den 8. marts Vision 2015 Præsenteret ved generaforsamingen søndag den 8. marts VI ØNSKER AT MENNESKER SKAL MØDE FÆLLESSKAB VI VIL VÆRE ET INDBYDENDE, DELTAGENDE OG VARMT FÆLLESSKAB GUD ER FUNDAMENTET VI ØNSKER AT MENNESKER

Læs mere

Kan vi rehabilitere alle ældre herunder borgere med demens?

Kan vi rehabilitere alle ældre herunder borgere med demens? Kan vi rehabilitere alle ældre herunder borgere med demens? Oplæg på årskursus for demenskoordinatorer i Danmark d. 10.09.2014 Pia Kürstein Kjellberg Analyse- og forskningschef Afdeling for Evaluering

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Erfaringer fra Fredericia Kommune Pia Kürstein Kjellberg Cand.scient.adm., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Fire DSI publikationer Hverdagsrehabilitering.

Læs mere

MINDJUICE ACADEMY. Dine handlinger forandrer verden. ICF-godkendt Coach Uddannelse. Grunduddannelsen. Coachuddannelsen

MINDJUICE ACADEMY. Dine handlinger forandrer verden. ICF-godkendt Coach Uddannelse. Grunduddannelsen. Coachuddannelsen MINDJUICE ACADEMY Dine handinger forandrer verden ICF-godkendt Coach Uddannese Grunduddannesen Coachuddannesen Mindjuice s Coachuddannese Mindjuice s Coachuddannese er opstået ud af mange års erfaring

Læs mere

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner DANSK GOLF UNION Sikkerhedsvejedning sikkerhedszoner topografi og ayout Afstande MULIGE LØSNINGER Indhod 3 Hensynet ti sikkerheden Ingen 100 procents garanti 4 Gofbanens afgrænsning Sikkerhedszoner Hvor

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

KURSUSTILBUD 2. halvår 2016

KURSUSTILBUD 2. halvår 2016 KURSUSTILBUD 2. havår 2016 Om os Rådgivningsafdeingen Rådgivningsafdeingen er en afdeing under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefagig rådgivning, supervision, vejedning og undervisning både internt

Læs mere

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder deta Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt vedr. Reginahaven. Panafdeing Peder Skov

Læs mere

Styrkelse af ungdomssanktionen

Styrkelse af ungdomssanktionen Styrkese af ungdomssanktionen Hvad er en ungdomssanktion? Unge på 15 17 år, der begår grovere personfarig kriminaitet eer anden avorig kriminaitet, har siden 2001 kunnet idømmes en ungdomssanktion som

Læs mere

For vognmænd og kørselsledere

For vognmænd og kørselsledere Lederuddannese For vognmænd og kørsesedere ederuddannese-vognmaend-sig3.indd 1 Introduktion v/ Martin Daniesen, fmd. for DTL. Er vi vognmænd gode nok ti at håndtere medarbejderne og finde de rigtige ti

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Evaluering af arbejdet med Længst Muligt i Eget Liv og Hverdagsrehabilitering i Fredericia Kommune Oplæg på konference i Lillehammer v/ Pia Kürstein Kjellberg Analyse

Læs mere

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015 Dirigerings træning v. Annette Vestmar og Eisabeth Johansen 2015 Dirigeringstræningen har føgende eementer: Ligeudsending Bagud, højre og venstre dirigering Søgesigna Stop Disse trænes og udbygges ved

Læs mere

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Videregående uddannese /98 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt Institutionskode Retningskode Uddannesesretning 0 0 0 5

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i Fredericia Kommune

Hverdagsrehabilitering i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Hverdagsrehabilitering i Fredericia Kommune 1. delevaluering Notat udarbejdet til Fredericia Kommune Pia Kürstein Kjellberg Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

Julehandel på nettet hitter hos danskerne

Julehandel på nettet hitter hos danskerne Pressemeddeese København den 12. December 2012 Juehande på nettet hitter hos danskerne For danskerne er juen synonym med hygge og kvitetstid. Vi gider ikke stresse rundt i de sidste hektiske timer før

Læs mere

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 2011 jui Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 jui 2011 Udgiver:

Læs mere

Barefoots sadelsystem

Barefoots sadelsystem Sadesystemer og udstyr med hestens trivse i fokus Barefoots sadesystem Sabine Umann Hestefysioterapeut Cheyenne Cheyenne DryTex TM Cherokee Cherokee Cassic Hvad gør Barefoots sadesystem så speciet? London

Læs mere

Sygeplejersker i rehabilitering

Sygeplejersker i rehabilitering Sygeplejersker i rehabilitering Oplæg på KORA temadag d. 4.3.2013 Pia Kürstein Kjellberg Analyse- og forskningschef Afdeling for Evaluering og Innovation 1 Slagplan Baggrund + udviklingen i Danmark 4 nyere

Læs mere

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse Nr. 1 feb. 2011 TEMA: Tid og penge Derfor skue vi spare Efter 22 november Hvordan bruger vi tiden bedst Tæt på ønaftae Studerende vi øge indfydese Hvordan ser en metropoit ud? Fire programmer styrker fokus

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

Unghundens træning Planlægning af træningen

Unghundens træning Planlægning af træningen Keith Mathews 28.-29. august 2014 Refereret af Eisabeth Johansen - Redigeret af Annette Vestmar Foredrag 28. august Med reference ti DVD sættet "Retriever training - Guru stye - The Bueprint to Success"

Læs mere

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign.

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign. 2008 OVERENS- KOMSTER for mejeribestyrere, driftsedere og arbejdsedere, hodedere, formænd o.ign. meem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriedere og funktionærer Indhod Overenskomst

Læs mere

avis Venire 15. udgave December 2013

avis Venire 15. udgave December 2013 avis Venire 15. udgave December 2013 Virkekraft er en rettighedserkæring Det eksempariske Organisatorisk og menneskeig virkekraft VIRKE KRAFT Leder Af Frederikke Larsen Denne avis er fydt med tre forskeige

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Koding Kommune Børneområdet Kvaitetsrapport for Børnehuset Hejs 2016 Leder: Hee Schneider børn tota 85 80 børn i børnehave 74 70 børn i vuggestue/småbørnsgruppe 11 10 Børn i speciagruppe 0 0 Børnenes fordeing

Læs mere

Birgitta Staflund-Wiberg Brahetrolleborg

Birgitta Staflund-Wiberg Brahetrolleborg Birgitta Stafund-Wiberg - http://www.meadowark.nu/ 27.4.2014 Brahetroeborg Refereret af Eisabeth Johansen og Annette Vestmar Birgitta startede med noge synspunkter om trænerens roe og understregede, at

Læs mere

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985 Pejetestamente Skabeon Mit pejetestamente svb 2985 Pejetestamente Med et pejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stiing ti het amindeige hverdagsting. Eksempevis hviket tøj du gerne

Læs mere

MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX

MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX SIDSTE REVISION: AUGUST 07 Miche Mandi (07) Enheder Side af 9 Indhodsfortegnese: INDHOLDSFORTEGNELSE:... LIGNINGER... 3 HVAD ER EN LIGNING?...

Læs mere

Fra indsat til værdsat

Fra indsat til værdsat Beretning 2013 Fra indsat ti værdsat Historien om Exit går tibage ti 2006, hvor Fangekoret fra Vridsøseie Statsfængse begyndte at øve i Apostekirken på Vesterbro i København med de medemmer, der ikke ængere

Læs mere

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG B A T KARTELLET Indhodsfortegnese 1. Resumé... 4 2. Formå og indedning... 5 3. Metode... 7 4. BAT s undersøgese af prisen på arbejdsuykker i bygge- og anægssektoren i 2011...

Læs mere

Syv vigtige grunde til IKKE at indføre en arbejdsgiverregel i ophavsretsloven

Syv vigtige grunde til IKKE at indføre en arbejdsgiverregel i ophavsretsloven Samrådet for Ophavsret Syv vigtige grunde ti IKKE at indføre en arbejdsgiverrege i ophavsretsoven Samrådet for Ophavsret er en parapy for organisationer for ophavsmænd og udøvende kunstnere AC (Udvaget

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-12-2011 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-12-2011 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Referat Nærdemokratiudvaget's møde Torsdag den 08-12-2011 K. 16:30 Udvagsværese 1 Deta: Arne Ebsen, Pia Dam, Mogens Stampe, Jens Munk Afbud: Mette Kristensen Indhodsfortegnese Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendese

Læs mere

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps Øvesesprogram efter operation for diskusproaps Jægersborg Aé 14, 2920 Charottenund, tf: 3964 1949, e-mai: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk ' ~ t cervica { ' L Thoracic } ~ Lu m bar ~ -1=-Sacra ~ ;...

Læs mere

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK ATOS Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF GRANULEREDE ISFLAGER Ed. 01-2000 Date 12-2000 1 2 7 8 5 3 4 17 Mod. N. V. 16 1 2 11a 6 3 7 4 ~ 100 mm

Læs mere

Erik Bjerre og Pernille Pind. Tegn stjerner PIND OG BJERRE

Erik Bjerre og Pernille Pind. Tegn stjerner PIND OG BJERRE Erik Bjerre og Pernie Pind Tegn stjerner F O R L A G E T PIND OG BJERRE Erik Bjerre og Pernie Pind Tegn stjerner F O R L A G E T PIND OG BJERRE Du kender det godt. Når du keder dig, tegner du måske idt

Læs mere

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro Bryggen år 2000? Det hander om fere famiieboiger og dermed fere børn på Bryggen - om mindre trafik og mere grønt - og om at fasthode de særige træk der atid har være Bryggens styrke Det siger okarådsformand

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

Temadag om Længst mulig i eget liv. Myndighed og økonomi. 15. september

Temadag om Længst mulig i eget liv. Myndighed og økonomi. 15. september Temadag om Længst mulig i eget liv Myndighed og økonomi Præsentation og program Leder af Visitationen: Hanne Rasmussen Økonomisk konsulent: Anne Grethe Eriksen Program: Oplæg Spørgerunde myndighed Spørgerunde

Læs mere

Avl med kort og langpelsede hunde

Avl med kort og langpelsede hunde Av med kort og angpesede hunde Hundens pesængde bestemmes af et gen-par, hvoraf hunden arver 1 gen fra hver af forædrene hhv: Inden for pesængde er der atså tae om 3 varianter: = KORTpeset = ANGpeset =

Læs mere

FASE III TAGER EN M ÅNED FASE 11 TAGER SEKS TIL OTTE MÅNEDER

FASE III TAGER EN M ÅNED FASE 11 TAGER SEKS TIL OTTE MÅNEDER FASE III TAGER EN M ÅNED FASE 11 TAGER SEKS TIL OTTE MÅNEDER Tværfat'g samarbejcsmøder for at v.ur.der.e, køerdinere øg wt. nytænie i'aii!jsatsep cg tibed eg dermed bar~ e vejenfør ien ø ASkede fe.famj!ifg

Læs mere

2/15. Vi skal være skarpe, når det gælder. juni. Brandmændene i Københavns Lufthavn venter ikke bare på en katastrofe side 6-7

2/15. Vi skal være skarpe, når det gælder. juni. Brandmændene i Københavns Lufthavn venter ikke bare på en katastrofe side 6-7 avisen 3 F K A S T R U P 2/15 juni Ryanair-kampagne styrker sammenhod i ufthavnen Side 3 Muighed for kommunaisering af skradehåndtering i København? Side 4-5 Sevvagt uddannese: Dejig at hvie kroppen og

Læs mere

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling Hesingør kommune Teknik og mijø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Att. Hanne Wagnkide Åsgårde, den 13-01-2013 Overbragt Landzonemyndigheden og mijø myndigheden i Hesingør Kommune Hermed fremsendes vores indsigese

Læs mere

grobund07 2010 Nye stalde trods krise 4-7 Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET

grobund07 2010 Nye stalde trods krise 4-7 Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET grobund07 2010 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 Nye stade trods krise 4-7 grobund 2 GROBUND Grobund nr. 07 2010 INDHOLD Udgiver: Jysk Landbrugsrådgivning

Læs mere

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø Laboratorier og procesindustri Vejedning om gode øsninger om ergonomi, beysning, uykker og psykisk arbejdsmijø Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Trænende Hjemmehjælp. Fra kompensation

Trænende Hjemmehjælp. Fra kompensation Trænende Hjemmehjælp Fra kompensation 1 Til aktivitet og deltagelse 2 Opgaven At udbrede den rehabiliterende tilgang til alle borgere i Fredericia Kommune, der modtager kommunal pleje og praktisk bistand

Læs mere

STÆVNING. 2. Finn Ben~n

STÆVNING. 2. Finn Ben~n _ PHILIP & PARTNERE Advouztfirma.nr. 8044007 01 Dok af 14. apri2008 STÆVNING _ som bobestyrer i Sam Zingersens dødsbo CPR.nr. 2202122267 ) indstævner jeg hermed v/bobestyrer, advok Bjørn Wittrup. Finn

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016

Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Beskæftigesespoitik 03-06 Indsatspan 03 Indedning Beskæftigesespoitik 03-06 beskriver den overordnede poitik og strategi på baggrund af de væsentigste udfordringer på beskæftigesesområdet i Ringsted kommune

Læs mere

MILJØSTATUSRAPPORT DEN DANSKE NORDSØ 2009

MILJØSTATUSRAPPORT DEN DANSKE NORDSØ 2009 MILJØSTATUSRAPPORT DEN DANSKE NORDSØ 2009 1. INTRODUKTION Indhodsfortegnese 1. Introduktion Virksomhedsprofi Forord - Jakob Thomasen - Franz Wium Sørensen 2. Danske aktiviteter 3. Mijøpåvirkninger 4. CO

Læs mere

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs Områdefornyese i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde sbs 2. arbejdsgruppemøde Aftenens program 19.00 Vekomst 19.05 Opsaming fra 1. arbejdsgruppemøde, sbs 19.15 Opæg ti gruppearbejde, sbs 19.30 Gruppearbejde

Læs mere

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK VX Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

Vejledning Banksys terminaler

Vejledning Banksys terminaler Vejedning Banksys terminaer POINT TRANSACTION SYSTEMS A/S www.point.dk Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Point. Din termina er designet med henbik på nem betjening og stabi drift. I denne

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen Det kan siges meget kort Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen og sådan tænker og hander angt de feste

Læs mere

Hvidbog om hvidhvaler. Rapport til fangerne i Grønland om den videnskabelige viden om hvidhvaler

Hvidbog om hvidhvaler. Rapport til fangerne i Grønland om den videnskabelige viden om hvidhvaler Hvidbog om hvidhvaer Rapport ti fangerne i Grønand om den videnskabeige viden om hvidhvaer Teknisk rapport nr. 35, 2001 Pinngortitaeriffik, Grønands Naturinstitut 1 Tite: Forfattere: Oversættese: Layout:

Læs mere

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn Månedspan Februar UGE 6 Smykker i Magien 3-2 s-cafè i 67` m. Mette 4-2 Dyrehandes-tur m. Mette 5-2 Fæes ski-møde for ALLE ski-børn 6-2 7-2 UGE 7 Impusen Kanin-møde i Naturhuset m. Mia - Magien ukket Smykker

Læs mere

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimer jeres netværksudskrivning, og opret state-of-the-art udskriftsstyringsøsning, der kan benyttes okat og via the coud. Sikker og praktisk frigivese af udskriftsjobs Feksibet.

Læs mere

6 1 Navri og hjemsted

6 1 Navri og hjemsted PHIIP & PARTNERE Ad~wXö rfirriir J.nr. 7936-001 Dok. af 21 juni 2007 FUNDATS FOR SAM ZINGERSENS FOND Ternevej 5 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 53 65 74 Bestyresen i Sam Zingersens Fond, der er stiftet af

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Bas

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Bas 2015 Lærepan Musisk Skoe Kaundborg Bas Formå.side 2 Fagige må fagigt indhod Teknik..side 3 Indstudering side 4 Musikaske udtryk..side 5 Gehør/ImprovisaKon side 6 Høreære/teori.side 7 Sammenspi.side 8 Hodning

Læs mere

Vakuum rørsolfanger. aurotherm exclusiv VTK 570

Vakuum rørsolfanger. aurotherm exclusiv VTK 570 Vakuum rørsofanger aurotherm excusiv VTK 570 Hvorfor nøjes med at når du kan have gæde af Vaiant det naturige vag Vaiant har i mere end 130 år været med ti at skabe og forme en moderne varme og opvarmningsteknoogi,

Læs mere

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder Opsaming på Nærdemokratiudvagets diaogmøder Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt

Læs mere

Avatangiisinut Pinngortitamullu Pisortaqarfik Direktoratet for Miljø og Natur. Indledende kumulativ undersøgelse for området vest for Tasersiaq

Avatangiisinut Pinngortitamullu Pisortaqarfik Direktoratet for Miljø og Natur. Indledende kumulativ undersøgelse for området vest for Tasersiaq Avatangiisinut Pinngortitamuu Pisortaarfik Direktoratet for Mijø og Natur Indedende kumuativ undersøgese for området vest for Tasersia Oktober / 2007 Indedende kumuativ undersøgese for området vest for

Læs mere

mere end du forventer 103075A Nål, Kobberhåndtag, U/hylster - 0,30x75 35,00 17,50 303030A Nål, Plastikhåndtag, U/hylster - 0,30x30 38,50 19,25

mere end du forventer 103075A Nål, Kobberhåndtag, U/hylster - 0,30x75 35,00 17,50 303030A Nål, Plastikhåndtag, U/hylster - 0,30x30 38,50 19,25 X-CARE - mere end du forventer Introduktionstibud 50% på akupunkturnåe Vi har fået avet vores egne X-Care nåe. Igennem et års tid har vi, i samarbejde med fysioterapeuter, som giver akupunktur, testet

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Struktur for oplæg 1. Baggrund 2. Lovændring 3. Håndbog i rehabiliteringsforløb

Læs mere

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer Atomer, moekyer og tistande 5 Side 1 af 9 Sidste gang: Tistandsformer og overgange samt diverse kustofforbindeser og disses betydning for nanoteknoogien. I dag: Som opvarmning noget syre/base-teori, herefter

Læs mere

24. marts 2014. Temadag om Længst mulig i eget liv. Myndighed og økonomi

24. marts 2014. Temadag om Længst mulig i eget liv. Myndighed og økonomi Temadag om Længst mulig i eget liv Myndighed og økonomi Præsentation og program Leder af Bestillerfunktionen Hanne Rasmussen Udgangspunkt BUM model siden 2003 på praktiskog personlig hjælp, træning og

Læs mere

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning CFU - også for undervisere ved ungdomsuddanneserne og VUC - for dig og din undervisning Kender du VIA CFU? Engang var vi bedst kendt som Amtscentraen, men siden 2008 har vi heddet VIA Center for Undervisningsmider

Læs mere

CV Jesper Engsig. Profil: Gennem ild og vand til vækst og forretningsudvikling. Fra idé til virkelighed. Uddannelse:

CV Jesper Engsig. Profil: Gennem ild og vand til vækst og forretningsudvikling. Fra idé til virkelighed. Uddannelse: CV Jesper Engsig Profi: Gennem id og vand ti vækst og forretningsudviking. Fra idé ti virkeighed. Gennem 32 år har jeg arbejdet i produktionsvirksomhederne Oxford Biscuit Fabrik A/S, Aaborg Værft A/S koncernen,

Læs mere

Sikkerhed fra Lexmark til løsningskompatible printere og multifunktionsprintere

Sikkerhed fra Lexmark til løsningskompatible printere og multifunktionsprintere Sikkerhed fra Lexmark ti øsningskompatibe printere og mutifunktionsprintere Få bedre sikkerhed for virksomhedsdokumenter og -data Når det drejer sig om sikkerhed, ska din organisation være sikker på, at

Læs mere

Hverdagsrehabiligering Hvad er økonomien og hvad er den danske kontekst

Hverdagsrehabiligering Hvad er økonomien og hvad er den danske kontekst Hverdagsrehabiligering Hvad er økonomien og hvad er den danske kontekst Jakob Kjellberg, DSI Motiveret af et øget pres. Sund aldring? Ældreplejeomkostninger (%BNP) Kilde: Tine Rostgaard, 2011 Andel 65+

Læs mere

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn Høreværn Vejedning om vag og anvendese af høreværn Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler?

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler? Ti dig, der er ærerstuderede Keder du VIA CFU Ceter for Udervisigsmider? - for dig og di udervisig VIA CFU - tæt på praksis Når det kommer ti æremider, er VIA Ceter for Udervisigsmider eer bare VIA CFU

Læs mere