Hverdagsrehabilitering i praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hverdagsrehabilitering i praksis"

Transkript

1 fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter med basispersonaet i hjemmepejen om rehabiitering af de ædre borgere, så borgerne videst muigt kan kare sig uden offentig hjæp og støtte. Dansk Sundhedsinstituts (DSI) evaueringer peger på, at Hverdagsrehabiitering er et kvaitetstibud med positive effekter for såve borgere som medarbejdere og kommuneøkonomi. Spørgsmået er, hvad der ska ti for at indføre en ordning med hverdagsrehabiitering i andre kommuner. AV PIA KÜRSTEIN KJELLBERG, JAKOB KJELLBERG, RIKKE IBSEN, LOUISE THULE CHRISTENSEN Pia Kürstein Kjeberg er senior prosjekteder ved Dansk Sund hedsinstitut (DSI). Pia er cand.scient.adm. og ph.d. Hun har siden 1995 beskjeftiget seg med edese og organisasjon i hesevesenet. Hun fungerer i dag som koordinator for forskningsområdet amenn praksis. Jakob Kjeberg er utdannet heseøkonom fra University of York og har femten års erfaring med gjennomføring av evaueringer i hesevesenet. Fokus for evaueringene spenner fra vurderinger av egemiders omkostningseffektivitet ti avregningssystemers konsekvenser for indikasjonsskred og venteisteutviking. Jakob Kjeberg har tidigere arbeidet i Ver densbanken og på Hvidovre Hospita. Rikke Ibsen er utdannet cand.scient fra Aarhus Universitet og har erfaring med forskning innen heseøkonomi og arbeidsmarkedsøkonomi. Rikke Ibsen har sitt eget firma som utfører forskning og evauering innenfor disse områdene. Tidigere har hun vært ansatt ved Psykiatrisk Hospita i Risskov og Nationaøkonomisk Institut på Aarhus Schoo of Business, Aarhus Universitet. Louise Thue Christensen er Rehabiite - ringssjef i Fredericia kommune. Hun er utdannet fysioterapeut og cand. scient. i hese. Hun er prosjekteder for prosjektet Lengst muig i eget iv. Nå arbeider hun med å panegge og utføre kommunens stjerneprosjekt: Fredericia Former Fremtiden. Formået med prosjektet er å utvike radikat nye måter å arbeide på, særig innenfor edrereaterte områder. Hvad er hverdagsrehabiitering? Hverdagsrehabiitering er defineret som en indsats, der bedrives i borgerens hjem eer nærmijø med henbik på at borgeren ska udvike, genvinde, bibehode eer forebygge forringese af sine funktioner og evner. Hverdags rehabii - tering har hjemmepejens personae som «basis», fysio- og ergoterapeuter som «motor» og sygepejers ker/hjemme - pejeedere som samarbejdspartnere (1). Ideen om Hverdagsrehabiitering udspringer fra den svenske by Östersund, der i mange år har arbejdet med det, som de kader «hemrehabiitering». I Danmark var Fre - dericia Kom mune en af de første kommuner, der igangsatte et systematisk arbejde med at udvike, afprøve og evauere en mo de for Hverdagsrehabiitering. DSI har evaueret projektet ved hjæp af kvaitative såve som kvantitative metoder. Vi har beskrevet de ændrin ger, som Hverdags - rehabiite ring har medført for kommune, medarbejdere og borgere (2,3), og vi har undersøgt projektets besparesespotentiae (3,4). Hvorfor hverdagsrehabiitering? Interessen for Hverdagsrehabiitering ska ses i yset af den demografiske udviking, hvor der biver fere edre, og der rejses spørgsmå, om det også i fremtiden vi være muigt at oprethode det nuværende serviceniveau. Der er interesse for nye øsninger, der kan fasthode eer forbedre det nuværende serviceniveau indenfor en uændret ressourceramme. Det viser DSIs evaueringer af udvikingsarbejdet i Fre - dericia Kommune, at Hverdagsreha biitering kan. Derfor er det også reevant at se nærmere på, hvordan Fre dericia Kommune har arbejdet med Hverdagsrehabiitering. To modeer for hverdagsrehabiitering i Fredericia Kommune For at forstå Fredericia Kommunes arbejde med Hverdags - rehabiitering er det vigtigt at forstå, at kommunen arbejder 5 Ergoterapeuten 01.12

2 med to forskeige modeer for hverdagsrehabiitering. Den første mode, Hverdagsreha biitering, er mårettet de nye borgere, der henvender sig ti kommunen med behov for hjæp og støtte i hjemmet. I stedet for som vanigt at visitere disse borgere ti amindeig hjemmehjæp, visiteres de ti Hver dagsrehabiitering: et tværfagigt tibud om rehabiitering i eget hjem og nærmijø, everet af en nyoprettet, speciaiseret hjemmepejegruppe med særig høj terapeutnormering. Den anden mode, Trænende Hjemmehjæp, er mårettet de borgere, der i kortere eer ængere tid har været tiknyttet den kommunae hjemmepeje. I stedet for som vanigt at fortsætte hjæpen på ubestemt tid, foretages en revisitering af samtige borgere, og de borgere, der vurderes at have rehabiiteringspotentiae, visiteres ti «Trænende Hjemme hjæp»: et tværfagigt tibud om rehabiitering i eget hjem, everet af den eksisterende kommunae hjemmepeje, der er tiført ekstra terapeutressourcer. Den første mode (Hverdagsre habiitering) bev udviket i 2008, piotafprøvet i 2009 og overgik d ti amindeig drift. DSI foretog sin første kvaitative deevauering i efteråret 2008 (2 Kjeberg, P. Kürstein 2010) og gennemførte sin egentige modeevauering i 2010 (8 Kjeberg, P.Kürstein 2011; 15 Kje berg, P. Kürstein 2011; 4 Kjeberg, J. 2010). Den anden mode (Trænende Hjemmehjæp) bev udviket og piotafprøvet i 2010 og er siden videreudviket ti en endeig version. DSI foretog sin første kvaitative deevauering i efteråret 2010 (8 Kjeberg, P.Kür stein 2011; 15 Kjeberg, P.Kürstein 2011) og vi i kaenderåret 2012 gennemføre en egentig modeevauering. Mode 1, Hverdagsrehabiitering Den mode for Hverdagsrehabiite ring, der er udviket, afprøvet og im pementeret i Fredericia Kommune og som i henhod ti DSIs evaueringer har positive effekter for borgere såve som medarbejdere og kommuneøkonomi, har føgende konkrete kendetegn: Nye borgere der henvender sig ti kommunen med anmodning om hjæp og støtte i hjemmet visiteres ti Hverdagsrehabiitering ( 86 uden krav om frit vag) frem for amindeig hjemmehjæp ( 83 med krav om frit vag) hvis visitator vurderer, at de har rehabiiteringspotentiae Tibuddet gives af en nyetaberet gruppe under Pejen, som kades «Hverdagsrehabiiteringen», og som i runde ta består af: m en eder m en panægger m tre terapeuter (en fysioterapeut, to ergoterapeuter) m en sygepejerske m tov «hjemmetrænere» (seks socia- og sundhedsassistenter, seks socia- og sundhedshjæpere) Tibuddet tiretteægges ud fra en individue rehabiiteringspan med må, handinger og evaueringer m Må opsties af en ansvarig terapeut (evt. sygepejerske) med afsæt i COPM (Tabe 1) m Handinger opsties af en ansvarig terapeut (evt. sygepejerske) med afsæt i COPM fagig COPM er et semistruktureret interviewredskab, der kan opfange borgerens egen opfattese af sin aktivitetsudførese over tid. COPM anvendes ved starten af et forøb, og igen med passende intervaer. COPM anvendes ti: at identificere borgerens probemområder indenfor aktivitetsudførese at vurdere hvordan borgeren prioriterer sine dagige aktiviteter at vurdere borgerens udførese og tifredshed i forhod ti disse områder COPM kan anvendes ti effektmåing ved sammenigning af aktivitetsscore og tifredshed over tid. Tabe 1. Canadian Occupationa Performance Measure (COPM) m Evaueringer udarbejdes af den ansvarige terapeut og/eer hjemmetræner Tibuddet udmøntes af 1-2 ansvarige hjemmetrænere under tæt supervision af en ansvarig terapeut (evt. sygepejerske) Tibuddet gives så ænge borgerne vurderes at have nytte af det. Herefter afsuttes de enten ti ingen hjæp, mindre hjæp eer samme hjæp som de aigeve vie have fået i den amindeige hjemmepeje Hvad er forskeen i praksis? DSI har undersøgt forskeen meem Hverdagsrehabii - tering og amindeig hjemmehjæp ved paraee ob - servationer og interview i Hverdagsre habiiteringen og den amindeige hjemmepeje (2 Kjeberg, P. Kürstein 2010). Det fremgår af DSI s undersøgese, at Hverdagsrehabi - itering adskier sig fra amindeig hjemmepeje på en række væsentige punkter, herunder formå, fokus og tid: Formå: Hvor arbejdet i den amindeige hjemmepeje tager udgangspunkt i de må, der er formueret af kommunen med afsæt i borgerens rettigheder (eks. hjæp ti personig peje), tager arbejdet med hverdagsrehabiitering udgangspunkt i de må, der er formueret af borgeren med afsæt i COPM (eks. at gå en tur). Fokus: Hvor medarbejderne i den amindeige hjemmepeje er optaget af at øse opgaverne for borgerne, er medarbejderne i hverdagsrehabiitering optaget af at hjæpe borgerne ti at kare opgaverne sev. Tid: Hvor tidsforbruget i den amindeige hjemmepeje er konstant og evt. stigende over tid, er tidsforbruget i hverdagsrehabiiteringen kendetegnet ved, at der bruges meget tid i starten, hvorefter tidsforbruget fader, indti borgeren ideet set afsuttes fra hjæpen. Eksemper på borgerresutater DSIs evauering giver fere eksemper på borgere, der er bevet mere sevhjupne og har set det som en stor værdi at detage i projekt Hverdagsreha biitering (2 Kjeberg, P. Kür - stein 2010; 8 Kjeberg, P. Kürstein 2011). Et eksempe er: Ergoterapeuten

3 fagig En midadrende dame, der på baggrund af COPM definerede det som et vigtigt må sevstændigt at kunne komme på toiettet frem for som det er amindeig praksis at få fem minutter i toietstoen midt i stuen, mens pejepersonaet diskret ser i den anden retning. Ved hverdagsrehabiitering bruger personaet den tid, der ska ti, for at hjæpe den midadrende dame ti sev at kare sit personige toiette, og damen mestrer i øbet af få måneder at komme ud af sengen, over i kørestoen og ud på badeværeset sev. Hvad synes medarbejderne? De medarbejdere, der arbejder med hverdagsrehabiitering, er generet set stote af de resutater, de skaber for borgerne. Terapeuterne når ud ti en borgergruppe, de eers kun havde begrænset kontakt ti, og hjemmetrænerne opever at give borgerne en bedre service, end de eers vie have fået. De beskriver tibuddet om hverdagsrehabiitering som en imousinemode sammenignet med amindeige hjemmepeje. En hedig muighed, som de borgere, der er tiknyttet projektet, får (3). Effekten i ta Interne opgøreser fra Fredericia Kommune viser, at andeen af nye borgere i hjemmepejen, der modtager tibud om hverdagsrehabiitering frem for amindeig hjemmehjæp, er 1/3. Fredericia Kommune har i øbet af godt to år afsuttet 404 borgere, hvoraf 45 procent er afsuttet ti ingen hjæp 40 procent er afsuttet ti mindre hjæp end de eers vie have fået 15 procent er afsuttet ti samme hjæp som de eers vie have fået DSI & itrakcs har udregnet besparesespotentiaet ved Længst Muigt i Eget Liv og Hverdagsrehabiitering efter et år. Det fremgår, at besparesespotentiaet igger i størresesordenen af 13 mio. kr./år, svarende ti 13,9 procent pr. borger i hjemmepejen (4). Det har ikke været muigt at påvise en effekt af Hverdagsrehabiitering på borgernes forbrug af sundhedsydeser i det sekundære sundhedsvæsen. Det har heer ikke været muigt at påvise en angtidseffekt af Hverdagsrehabiitering på medarbejdernes sygefravær (4). Mode 2, Trænende Hjemmehjæp Fredericia Kommune har siden foråret 2010 arbejdet med at impementere hverdagsrehabiitering ti den amindeige hjemmepeje ved hjæp af projekt Trænende Hjemmehjæp. Den mode, der bev piotafprøvet i 2010, og som har været genstand for DSIs evauering, har føgende konkrete kendetegn: Eksisterende brugere af den kommunae hjemmepeje revurderes af Visitationen og visiteres ti Trænende Hjemmehjæp (nye 83 pakker) og/eer Støttende Hjemmehjæp (eksisterende 83 pakker) Tibuddet om Trænende Hjemmehjæp gives af de eksisterende kommunae hjemmepejedistrikter, hvorti der tiknyttes 32 terapeuttimer/uge og som hermed i grove træk kommer ti at bestå af m En eder m To panæggere m Seks sygepejersker m To detidsterapeuter (en fysioterapeut, en ergotera peut) m Seks socia- og sundhedsassistenter m 30 «trænende hjemmehjæpere» (socia- og sund hedshjæpere) Tibuddet tiretteægges ud fra en borgerpan med må, handinger og evaueringer m Måene opsties af en ansvarig visitator med afsæt i Fæessprog II m Handingerne opsties af en ansvarig socia- og sundhedshjæper med muighed for sparring fra tera peut eer sygepejerske (evt. assistent) m Evaueringerne udarbejdes af socia- og sundheds hjæper med muighed for sparring fra terapeut eer sygepejerske (evt. assistent) Tibuddet udmøntes af en ansvarig socia- og sundhedshjæper med tibud om sparring fra terapeuter eer sygepejersker (evt. assistent) Fredericia Kommune har siden revideret den mode for Trænende Hjem mehjæp, der er impementeret i øvrige distrikter. Væsentige ændringer omfatter bandt andet, at det ikke ængere er visitator, der opstier de rehabiiterende må, men rehabiiteringsansvarige terapeuter, sygepejersker eer assistenter ansat i det okae hjemmepejedistrikt. Forskee i praksis På det tidspunkt, hvor Trænende Hjemmehjæp bev piotafprøvet, var erfaringerne bandede. På den ene side havde projektet vigtige positive resutater i form af borgere, der var bevet mere sevhjupne og så det som en stor værdi at sippe for de mange dagige besøg fra hjemmepejen. På den anden side viste DSIs evauering, at der var et stort ureaiseret potentiae i forsøgsdistriktet i form af borgere, der kunne have gæde af et mere rehabiiterende tibud og medarbejdere, der kunne arbejde ud fra en mere rehabiiterende tigang. Forskeen i ta Interne opgøreser efter 3,5 måned viste, at 47/139 borgere havde fået tibud om Trænende Hjemmehjæp, og at 20/47 var afsuttede fra projektet. Heraf var fem borgere afsuttet som sevhjupne, mens ni var afsuttet med «betydeig mindre hjæp» end før projektet startede. Eksemper på borgerresutater Et eksempe på en borger, der havde set det som en stor værdi at sippe for de mange dagige besøg fra hjemmepejen, var En midadrende mand, der i tarige år havde været tiknyttet hjemmepejen som føge af en ensidig ammese, men som i forbindese med projektet bev motiveret ti at forsøge, om han kunne kare dagigdagen sev. Manden var, mens han fik hjæp, tæt bundet ti huset, 7 Ergoterapeuten 01.12

4 fordi hjæpen kom både morgen, middag og aften. I øbet af få må neder med Trænende Hjemme hjæp bev der imidertid indkørt nye rutiner, hvor manden sev stod op, vaskede sig og avede morgenmad og hvor pejepersonaet trak sig efterhånden, som manden bev mere sevhjupen. Manden fortate ved interview, at han i starten var skeptisk men nu var gad. Han var bevet mere aktiv og var ige så stie begyndt at afsøge muigheden for, via sin krykke, at komme ud af huset igen. Diskussion, Modeer for Hverdags rehabiitering Der findes mange forskeige måder, man kan organisere arbejdet med hverdagsrehabiitering på. Fredericia Kommune har afprøvet to. Den oprindeige mode, Hver dagsrehabiitering, har som sin kare styrke, at der er oprettet en ny organisatorisk enhed, der har haft som ekspicit formå at rehabiitere og afsutte borgerne. Der er en høj terapeut-normering, og der skabes gode borgerforøb i de vedefinerede borgerteams med én ansvarig terapeut og én ti to ansvarige «hjemmetrænere», der mårettet arbejder med hverdagsrehabiitering med afsæt i COPM. Fordeen ved COPM er, at den mårettet tager afsæt i borgerens motivation, så det sikres, at de områder, der arbejdes med, er områder, der betyder noget for borgeren. Fordeen ved de vedefinerede borgerteams med én ansvarig terapeut og én ti to ansvarige socia- og sundhedshjæpere er det gode tværfagige samarbejde, kontinuiteten i borgerforøbet og forankringen af det rehabiiterende fokus. Fordeen ved den speciaiserede enhed er, at det er et attraktivt arbejdssted for terapeuter, at socia- og sundhedsassistenterne og socia- og sundhedshjæperne er ansat som hjemmetrænere, samt at enhedens økonomi og overevese afhænger af deres evne ti at rehabiitere. Den nye mode: Trænende Hjem mehjæp, udfordres på undersøgesestidspunktet af en række forskeigartede barrierer, herunder udbredte opfatteser i pejegruppen om, at projektet ikke er noget nyt, da de atid har arbejdet med hjæp ti sevhjæp at det er synd for borgerne, hvis de ska afsuttes fra den hjæp, de har fået i årevis ikke mindst fordi hjemmepejepersonaet ofte er borgerens eneste sociae netværk For de socia- og sundhedshjæpere, der har opevet positive borgerresutater som føge af projektet, er perspektivet et andet. De er bevet opmærksomme på de mange små ting, de gør for borgeren, som måske set ikke er nødvendige og på den potentiee værdi for borgeren af at afsuttes for hjæp. Samtidig har arbejdsdeingen meem visitatorer, terapeuter og socia- og sundhedshjæpere vist sig mindre operatione, idet terapeuterne savner kare opgaver, og kun en mindre de af socia- og sundhedshjæperne er trådt i karakter i roen som tovhoder. Det er en barriere for mange, at de ska skrive på computeren, og de er i modsætning ti terapeuterne ikke vant ti at arbejde efter må. Andre barrierer, som Trænende Hjemmehjæp er oppe imod, hander om de incitamentstrukturer, der er indejret fagig i den kommunae hjemmepeje, og i henhod ti hvike det hverken kan betae sig for den enkete socia- og sundhedshjæper/socia og sundhedsassistent eer den okae gruppe/distriktseder at afsutte borgerne. Det sker, fordi hjæperens frihed igesom distriktets økonomi er bundet op på en høj visiteret tid. Endeig fremgår det, at det kan være vanskeigt at etabere et tæt tværfagigt samarbejde i kuturer, hvor faggrupperne de sidste mange år har arbejdet paraet. Det er nyt for terapeuterne, at de ska samarbejde med og integreres i hjemmepejen og når de ser muighed for det, trækker de sig tibage ti det fæes kommunae genoptræningscenter. Ligeedes er det nyt for socia- og sundhedshjæperne, at de kan sparre med terapeuterne og når de ser muighed for det, og ikke «tvinges» ind i samarbejdet, foretrækker de at sparre med deres koeger. Hvad kræver Hverdagsrehabiitering? Det fremgår af DSI s anayse (3), at det kræver en stor indsats at omægge arbejdet i ædrepejen, så det biver aktivt rehabiiterende. Det dagige arbejde er indejret i en masse strukturer, der faciiterer en mere passivt pejende og omsorgsgivende indsats af basispersonaet og som gør det vanskeigt at etabere et egentigt tværfagigt samarbejde om den enkete borger. Der hvor arbejdet med hverdagsrehabiitering for avor ykkes er i de tifæde, hvor: 1) Der etabereres et tæt tværfagigt samarbejde i vedefinerede borgerteams med: m én ansvarig visitator m én ansvarig terapeut m én ti to ansvarige socia- og sundhedshjæpere/soci a- og sundhedsassistenter 2) De overordnede organisatoriske strukturer og rammer er indrettet, så de understøtter det tværfagige og rehabiiterende arbejde i disse borgerteams. Fredericia Kommune har udviket en effektiv mode for Hverdagsrehabii tering, hvor de borgere, der vurderes at have rehabiiteringspotentiae, visiteres ti et intensivt tibud om hverdagsrehabiitering, udført af en nyetaberet, speciaiseret enhed, hvor borgeransvarige terapeuter udarbejder rehabiiteringspaner med afsæt i COPM og sparrer tæt med borgeransvarige socia- og sundhedsassistenter - /socia- og sundhedshjæpere ansat som hjemmetrænere. Fredericia Kommune arbejdede fortsat på undersøgesestidspunktet med at finde en effektiv metode ti at overføre tankerne og metoderne ti hverdagsrehabiitering ti den amindeige hjemmepeje. Anbefainger ti andre kommuner Anbefainger ti andre kommuner, der overvejer at igangsætte projekter, der minder om Fredericia Kommunes projekt er først og fremmest at afsætte de nødvendige ressourcer up front. Det gæder økonomisk, og det gæder edesesmæssigt. Økonomisk har det været en væ sentig pointe, at Fredericia Kommu ne har været viig ti at investere i Ergoterapeuten

5 fagig udviking. Der er beviget 1.5 miion ti projekt Længst Muigt i Eget Liv (det overordnede udvikingsprojekt, som Hverdagsrehabiitering er de af), frigjort 6.5 miion ti Hverdagsrehabi iteringen og afsat 4 miion ti Trænende Hjemmehjæp. Ae beviinger er givet med aftae om tibagebetaing, og det har været med ti at fasthode fokus i projektet. Samme princip har kendetegnet tibuddet ti borgerne. Her gives en investering i tid i starten af et rehabiiteringsforøb med forventning om senere at kunne skære i tidsforbruget. Ledesesmæssigt ska det samtidig ikke underkendes, hvad udvikingsprojektet i Fredericia Kommune har krævet. Der er ansat en rehabiiteringschef (ny stiing) ti impementering af projektet, og projektet har krævet a edergruppens tid gennem de seneste tre år. Det er muigt, at andre kommuner ikke på samme måde vi skue opfinde den dybe taerken, som Fredericia Kommune har gjort. Impementering af et projekt, der går på tværs af etaberede søjer og faggrupper, og som vedrører omægning af store medarbejdergruppers dagige arbejdsrutiner, kræver imidertid stærk og tydeig edese og det hee vejen ned gennem det organisatoriske hierarki. Anbefaing nummer to er konsekvent at fremhæve og fasthode, at der er tae om et kvaitetsprojekt, der ska skabe positive resutater for både borgere, medarbejdere og kommuneøkonomi. Dette har været den vedvarende rettesnor for Fredericia Kommune, og en væsentig de af årsagen ti, at projektet er en succes. Projekt Længst Muigt i Eget Liv har et tydeigt værdigrundag: en kar hodning ti at projektet ska være en forde for ae. Det er med ti at overbevise borgere og medarbejdere om, at projektet er en god ide og det er med ti at fasthode fokus i projektet, når udfordringer opstår og ska imødekommes. Anbefaing nummer tre er at tirette projektet som et udvikingsprojekt med trinvis udviking, muighed for æring og systematisk dokumentation af positive resutater. Med trinvis udviking forstås, at ændringerne ikke gennemføres i hee organisationen på én gang, men at man starter med en mindre gruppe borgere og medarbejdere for eksempe ae nye borgere, som man vagte i forbindese med projekt Hverdagsrehabiitering i Fredericia Kommune eer et enket eer to distrikter, som Fredericia vagte i forbindese med projekt Trænende Hjemmehjæp. Med pads ti æring forstås, at de modeer der udvikes, afprøves i en kortere periode, hvorefter de evaueres og justeres, og først når de fungerer tifredsstiende, gøres ti genstand for en egentig vurdering af, om de er effektive. Det kan kræve fere forsøg at finde den rette mode. Det vigtige er, at udvikingsarbejdet fortsætter, ti der er fundet et godt og vefungerende resutat, der både giver tifredse medarbejdere, edere og borgere. Med systematisk dokumentation forstås øbende dokumentation af projektets mere og/eer mindre positive resutater. Monitorering er vigtig for at fasthode udvikingen på rette spor, og syniggørese af positive resutater kan bruges som øftestang for den videre udviking. Anbefaing nummer fire er at forankre rehabiiteringsarbejdet i vedefinerede borgerteams med en ansvarig visitator, en ansvarig terapeut, hjemmesygepejerske eer socia- og sundhedsassistent og en ti to ansvarige socia- og sundhedshjæpere. Socia- og sundhedshjæperne, som er den store gruppe af medarbejdere i hjemmepejen, der dagigt kommer hos borgerne, må nødvendigvis være kernen i det rehabiiterende arbejde. For at de imidertid kan ændre deres rutiner og fasthode det rehabiiterende fokus, som er svært og nyt for denne gruppe, er det vigtigt at der udpeges en ankerperson med ansvar for at føge op på og drive udvikingen. Terapeuter er særdees kompetente i denne funktion. Den store gruppe af hjemmesygepejersker og socia- og sundhedsassistenter repræsenterer imidertid en ressource, som i større omfang kan mobiiseres. Forudsætningen er, at de sames i et tværfagigt team, hvor der også er terapeuter, og ekspicit gives ansvar for denne opgave. Anbefaing nummer fem er at understøtte borgerteamene med gode fysiske rammer og tydeig edese fra den okae distriktseder og dennes panægger. For at den store gruppe af socia- og sundhedshjæpere kan omægge deres arbejde, så det biver aktivt rehabiiterende, er det vigtigt, at de ikke ender i et krydspres, hvor terapeuter, hjemmesygepejersker, eder og panægger stier hver deres krav ti det rehabiiterende arbejde. Distriktsederen må same gruppen og tibyde såve det tværfagige team som den store gruppe af socia- og sundhedshjæperen tydeig edese, hvor det fremgår, at rehabiitering er et må, der aktivt føges op på. Distrikts ederen må endvidere via sin panægger sørge for, at borgerteamene gives de bedst muige betingeser for at samarbejde, herunder at der er en effektiv mødestruktur og muighed for øbende diaog meem den ansvarige terapeut, hjemmesygepejerske eer sociaog sundhedsassistent samt de en ti to ansvarige socia- og sundhedshjæpere. q Læs mere DSI har fere projekter, der hander om Hverdagsrehabiitering, herunder evaueringer af tisvarende projekter i Esbjerg og Odense. Du kan æse mere om DSIs projekter og pubikationer her: Referencer (1) Månsson M, Hansen H. Hemrehabiitering: vad, hur och för vem? Sona: Fortbidning/Tidningen Ädreomsorg; (2) Kjeberg PK. Hverdagsrehabiitering i Fredericia Kommune. 1. deevauering: Notat udarbejdet ti Fredericia Kommune. København: Dansk Sundhedsinstitut; (3) Kjeberg PK, Ibsen R, Kjeberg J. Fra peje og omsorg ti rehabiitering. Erfaringer fra Fredericia Kommune. København: Dansk Sundhedsinstitut; (4) Kjeberg J, Ibsen R. Økonomisk evauering af Længst Muigt i eget Liv i Fredericia Kommune. København: Dansk Sundhedsinstitut; Ergoterapeuten 01.12

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Erfaringer fra Fredericia Kommune Pia Kürstein Kjellberg Senior projektleder Cand.scient.adm., ph.d. Dansk Sundhedsinstitut Fredericia Kommune 2007 Antal borgere:

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

Længst Muligt i Eget Liv

Længst Muligt i Eget Liv Længst Muligt i Eget Liv Erfaringer med Hverdagsrehabilitering i Fredericia Kommune, 2007-2010 Ålesund, d. 28-9-2011 Pia Kürstein Kjellberg Senior projektleder Cand.scient.adm., ph.d. Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Energistrategi på virksomheden

Energistrategi på virksomheden Energistrategi på virksomheden med udgangspunkt i medarbejderinddragese FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fagigt Fæes Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Teefon 70 300 300 Mai: 3f@3f.dk www.3f.dk Layout: zentens

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det?

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det? Biv Kontor-YogaTM instruktør Er du behander eer instruktør og måske aerede sevstændig - eer med et ønske om at bive det? Og kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område?

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område? Biv Kontor-Yoga instruktør Kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas intensive hedagskursus giver dig redskaberne ti at instruere medarbejdere med stiesiddende

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Viden og anbefalinger Pia Kürstein Kjellberg Rikke Ibsen Jakob Kjellberg KL - Kommunernes Landsforening FOA - Fag og Arbejde Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

For vognmænd og kørselsledere

For vognmænd og kørselsledere Lederuddannese For vognmænd og kørsesedere ederuddannese-vognmaend-sig3.indd 1 Introduktion v/ Martin Daniesen, fmd. for DTL. Er vi vognmænd gode nok ti at håndtere medarbejderne og finde de rigtige ti

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse Nr. 1 feb. 2011 TEMA: Tid og penge Derfor skue vi spare Efter 22 november Hvordan bruger vi tiden bedst Tæt på ønaftae Studerende vi øge indfydese Hvordan ser en metropoit ud? Fire programmer styrker fokus

Læs mere

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 2011 jui Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 jui 2011 Udgiver:

Læs mere

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign.

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign. 2008 OVERENS- KOMSTER for mejeribestyrere, driftsedere og arbejdsedere, hodedere, formænd o.ign. meem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriedere og funktionærer Indhod Overenskomst

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985 Pejetestamente Skabeon Mit pejetestamente svb 2985 Pejetestamente Med et pejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stiing ti het amindeige hverdagsting. Eksempevis hviket tøj du gerne

Læs mere

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG B A T KARTELLET Indhodsfortegnese 1. Resumé... 4 2. Formå og indedning... 5 3. Metode... 7 4. BAT s undersøgese af prisen på arbejdsuykker i bygge- og anægssektoren i 2011...

Læs mere

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro Bryggen år 2000? Det hander om fere famiieboiger og dermed fere børn på Bryggen - om mindre trafik og mere grønt - og om at fasthode de særige træk der atid har være Bryggens styrke Det siger okarådsformand

Læs mere

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø Laboratorier og procesindustri Vejedning om gode øsninger om ergonomi, beysning, uykker og psykisk arbejdsmijø Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK ATOS Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

grobund07 2010 Nye stalde trods krise 4-7 Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET

grobund07 2010 Nye stalde trods krise 4-7 Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET grobund07 2010 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 Nye stade trods krise 4-7 grobund 2 GROBUND Grobund nr. 07 2010 INDHOLD Udgiver: Jysk Landbrugsrådgivning

Læs mere

Vejledning Banksys terminaler

Vejledning Banksys terminaler Vejedning Banksys terminaer POINT TRANSACTION SYSTEMS A/S www.point.dk Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Point. Din termina er designet med henbik på nem betjening og stabi drift. I denne

Læs mere

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK VX Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn Høreværn Vejedning om vag og anvendese af høreværn Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

STÆVNING. 2. Finn Ben~n

STÆVNING. 2. Finn Ben~n _ PHILIP & PARTNERE Advouztfirma.nr. 8044007 01 Dok af 14. apri2008 STÆVNING _ som bobestyrer i Sam Zingersens dødsbo CPR.nr. 2202122267 ) indstævner jeg hermed v/bobestyrer, advok Bjørn Wittrup. Finn

Læs mere

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning CFU - også for undervisere ved ungdomsuddanneserne og VUC - for dig og din undervisning Kender du VIA CFU? Engang var vi bedst kendt som Amtscentraen, men siden 2008 har vi heddet VIA Center for Undervisningsmider

Læs mere

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimer jeres netværksudskrivning, og opret state-of-the-art udskriftsstyringsøsning, der kan benyttes okat og via the coud. Sikker og praktisk frigivese af udskriftsjobs Feksibet.

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen Det kan siges meget kort Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen og sådan tænker og hander angt de feste

Læs mere

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer Atomer, moekyer og tistande 5 Side 1 af 9 Sidste gang: Tistandsformer og overgange samt diverse kustofforbindeser og disses betydning for nanoteknoogien. I dag: Som opvarmning noget syre/base-teori, herefter

Læs mere

6 1 Navri og hjemsted

6 1 Navri og hjemsted PHIIP & PARTNERE Ad~wXö rfirriir J.nr. 7936-001 Dok. af 21 juni 2007 FUNDATS FOR SAM ZINGERSENS FOND Ternevej 5 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 53 65 74 Bestyresen i Sam Zingersens Fond, der er stiftet af

Læs mere

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning af underguv udført med SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV fra NOVOPAN

Læs mere

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik 26. marts 997 5. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Brygge bo evakueret i sidste øjebik Som en af de sidste danske re i Abanien, ykkedes det for nyig bryggeboeren Vivi an Kruse at undsippe kam pene meem de regering

Læs mere

Sikkerhed fra Lexmark til løsningskompatible printere og multifunktionsprintere

Sikkerhed fra Lexmark til løsningskompatible printere og multifunktionsprintere Sikkerhed fra Lexmark ti øsningskompatibe printere og mutifunktionsprintere Få bedre sikkerhed for virksomhedsdokumenter og -data Når det drejer sig om sikkerhed, ska din organisation være sikker på, at

Læs mere

Svanemærkning af Primærbatterier

Svanemærkning af Primærbatterier Svanemærkning af Primærbatterier Version 4.2 22. juni 2011 30. juni 2016 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket Primærbatteri? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling.

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling. NYT om GAMMELT Årgang - nr. Sagterbutikken anno 1920 Biv medem Dette første nummer af "NYT OM GAMMELT" har ti forma at skabe interesse for Sagterimuseet i Roskide. Et spedamuseum kan kun fungere, hvis

Læs mere

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 Godkendt i hee Norden SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning

Læs mere

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Mindre nedbrud Vejedning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri

Læs mere

Oppun1pning af grundvand firedobles

Oppun1pning af grundvand firedobles 7.maj 1998 6. årgang nr. 9 BRYGGEBLADET METRO BYGGERIET: Oppun1pning af grundvand firedobes Samtidig afviser Comet at efterkomme de vikår, som Mijøkontroen har stiet for oppumpningen Metro-entreprenøren

Læs mere

fundament for udvikling og værdiskabelse

fundament for udvikling og værdiskabelse AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Akademiets må er på et fagigt grundag at fremme den

Læs mere

ledelse Viden uddannelse i forening 2009-10 Kurser til din forening kommunikation n teambuilding n coaching n ledelse n uddannelse DGI Vestjylland

ledelse Viden uddannelse i forening 2009-10 Kurser til din forening kommunikation n teambuilding n coaching n ledelse n uddannelse DGI Vestjylland foto: ars om kommunikation n teamuiing n coacing n eese n uannese 2009-10 DGI Vestyan Kurser ti in forening uannese i forening Vien eese DGI uannese 1 eese i DGI - når et aner om eeruviking Foreninger

Læs mere

FUGT OG KÆLDRE. s~n.må være l~ngt m~-æn9~espursknif4~j~!~~rn~tes betegnelsen»rf«for relativ. {!J///n/r:J

FUGT OG KÆLDRE. s~n.må være l~ngt m~-æn9~espursknif4~j~!~~rn~tes betegnelsen»rf«for relativ. {!J///n/r:J ~~ FUG'T --,- 4 UDK 69.022.2:628.853 69.025.1 : 628.853 FUGT OG KÆLDRE STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT København 1973 Kædre bruges i dag ti mere end før I game dage bev kædre fte accepterede, sevm de var

Læs mere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere Svanemærkning af Tekstivaskemider og petfjernere Version 7.5 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærket tekstivaskemidde eer petfjerner? 3 Hvorfor væge Svanemærket?

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE NYE FAG

VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE NYE FAG VELOMMEN TIL DEN NYE SOLE +5 x MÅL: Ae eever ska trves og bve så dygtge, de kan! DAN S VEJEN DERTIL: En ny skoedag der er vareret, faggt udfordrende og motverende for den enkete eev Ae eever får en mere

Læs mere

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler?

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler? Ti dig, der er ærerstuderede Keder du VIA CFU Ceter for Udervisigsmider? - for dig og di udervisig VIA CFU - tæt på di og skoes praksis Når det kommer ti æremider, er VIA Ceter for Udervisigsmider eer

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvatning Skanska Øresunds AS Havnehomen 25 1561 København V Att. Jacob Hovmøer Dato 26.11.201 2 Deres ref. Vores ref. Sag.2868907 Dok.2900919 Direkte nr. 32471522 sothoa Tiadese

Læs mere

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse Standardiseret onine-øsning ti ECL Comfort 310 Beskrivese er et effektivt, nøgefærdigt onine-værktøj på Internettet, der gør det nemmere for professionee brugere, f.eks. servicepersonae på fjernvarmestationer,

Læs mere

er blevet stadig "bedre" for færre. Det er også historien om, hvordan i det blå, eller af langsom selvdestruktion. Og endelig er det hi- VIII

er blevet stadig bedre for færre. Det er også historien om, hvordan i det blå, eller af langsom selvdestruktion. Og endelig er det hi- VIII VIII INDLEDNING: KORT OM EN LANG HISTORIE De sidste 80'er års historie er historien om, hvordan "gade Danmark" er bevet stadig "bedre" for færre. Det er også historien om, hvordan fertaet af ~narbejdere,

Læs mere

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre...

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Vinduer med kobede rammer Vinduer med kitfas Vinduer med buer Runde vinduer Skoddeeementer Speciaeementer Facadedøre i speciaudførese Fodedøre Hæveskydedøre Hæveskydedøre i træ/au Eementer i træ/au Eementer

Læs mere

Digital Kommuneplan 2013

Digital Kommuneplan 2013 Digita Kommunepan 2013 Vekommen ti Vordingborg Kommunes Kommunepan 2013-2 0 2 5. Kommunepan2013findesudeukkendeienwebbaseretudgavepådennehjemmeside. Idenbåtopbjækekanduæseomkommunepanenogdukanæsekommunabestyresensmåogretningsinjerfordefemtemaer-

Læs mere

Amager Fælled. bliver fredet

Amager Fælled. bliver fredet 18. august 1994 2. årgang nr. 13 Amager Fæed. biver fredet N a turkagenævnet enig i okarådets synspunkter Madin egepads I perioden 22. august ti 26. august fra k. 12 17 vi vi mae, save, hamre et nyt bevægeigt

Læs mere

Svanemærkning af Kosmetiske produkter

Svanemærkning af Kosmetiske produkter Svanemærkning af Kosmetiske produkter Version 2.6 12. oktober 2010 31. december 2014 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærkede kosmetiske produkter? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvike kosmetiske

Læs mere

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter solens stråler hele året. aurostep aurocompact aurotherm

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter solens stråler hele året. aurostep aurocompact aurotherm Sovarmesystemer Hvorfor Vaiant? Fordi vi udnytter soens stråer hee året. aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente varmesystemer. Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har været med ige fra

Læs mere

Netguide for journalister

Netguide for journalister Netguide for journaister 2 NETRESEARCH: Den computente journaist 4 GENEREL SØGNING: Menneskeig sortering eer rå maskinkraft 7 SØGEMASKINER: 286.349 hits og fem minutter ti deadine 12 KOMMENTAR: Nettet

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Erfaringer fra Fredericia Kommune Pia Kürstein Kjellberg Rikke Ibsen Jakob Kjellberg PUBLIKATION SEPTEMBER 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks

Læs mere

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse Standardiseret onine-øsning ti ECL Comfort 310 Beskrivese er et effektivt, nøgefærdigt onine-værktøj på Internettet, der gør det nemmere for professionee brugere, f.eks. servicepersonae på fjernvarmestationer,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT... Indhodsfortegnese INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT.... 7 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET...

Læs mere

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; --

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; -- 5. maj 1994 2. årgang nr. 9 BRYGGEBLADET, Sag & reparation o ar af TV-VIDEO-STEREO Gratis åne-tv under reparationen.. TV- og Videoui'ejning Batteriskift på ure. Pink Radio Service Center Isafjordsgade

Læs mere

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Sundhed&Omsorg Indhold Forord... side 3 Hvorfor... side 4 Derfor... side 5 Sådan... side 5 Tænketank... side 6 Præsentation af projektet... side 7 Procesplan...

Læs mere

ishavet Læs side 12-13 Thurø Kro er i god form Læs side 22-23 Hurra og champagne Fra musikvideoer til flagkonkurrence Læs side 16

ishavet Læs side 12-13 Thurø Kro er i god form Læs side 22-23 Hurra og champagne Fra musikvideoer til flagkonkurrence Læs side 16 Vinter 2011 Årgang 21 En Thurøkaptajn midt i ishavet Læs side 12-13 Hurra og champagne Læs side 3 Fra musikvideoer ti fagkonkurrence Læs side 16 Thurø Kro er i god form Læs side 22-23 1 Udgivet af: Svendborg

Læs mere

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002 PC-teknik I 1. udgave, 1. opag 2002 Origina Engish anguage edition pubished by The Coriois Group, LLC, 14455 N. Hayden Drive, Suite 220, Scottsdae, Arizona 85260, teephone (480) 483-0192, fax (480) 483-0193.

Læs mere

Strukturer og dynamisk udvikling af Rubjerg Knude Glacialtektoniske Kompleks, Vendsyssel, Danmark

Strukturer og dynamisk udvikling af Rubjerg Knude Glacialtektoniske Kompleks, Vendsyssel, Danmark Strukturer og dynamisk udviking af Rubjerg Knude Gaciatektoniske Kompeks, Vendsysse, Danmark STIG ASBJØRN SCHACK PEDERSEN DGF Pedersen, S.A.S. 2006 12 08: Strukturer og dynamisk udviking af Rubjerg Knude

Læs mere

---WWF-- N R. l, ~1 A R T S l 9 9 l

---WWF-- N R. l, ~1 A R T S l 9 9 l ----- N R., ~1 A R T S 9 9 Nyttig baggrundsviden om mijø! " Vor fæes fremtid" Denne serie med foreøbig 6 forskeige titer er udgivet med støtte fra fonde og firmaer. Derfor den ave pris. Anmederne skrev

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP

INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP Forord Vovo Pentas marinemotorer anvendes i dag over hee verden. De anvendes under ae tænkeige driftsforhod af såve erhvervs- som fritidssejere. Og det er ingen tifædighed. Efter

Læs mere

24. marts 2014. Temadag om Længst mulig i eget liv. Myndighed og økonomi

24. marts 2014. Temadag om Længst mulig i eget liv. Myndighed og økonomi Temadag om Længst mulig i eget liv Myndighed og økonomi Præsentation og program Leder af Bestillerfunktionen Hanne Rasmussen Udgangspunkt BUM model siden 2003 på praktiskog personlig hjælp, træning og

Læs mere

Svanemærkning af Gulvplejemidler

Svanemærkning af Gulvplejemidler Svanemærkning af Guvpejemider Version 4.1 15. juni 2012 31. december 2015 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket guvpejemidde? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

MEETING PLANNER Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus C, denmark. velkommen til RAdiSSon blu

MEETING PLANNER Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus C, denmark. velkommen til RAdiSSon blu MEETING PLANNER Radisson Bu Scandinaia ote, Aarhus C, denmark ekommen ti RAdiSSon bu ekommen Radisson Bu Scandinaia ote er Århus største hote og byens mest naturige mødested. oteet er Sanemærket og har

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.8 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA 2 Hvad gør en god astvogn virkeig god? De feste mennesker vie sige, at det hander om effektivitet. Det yder godt, men hvad betyder det i praksis? For

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 2. apri. - juni. Se mere på www.naagruppe.dk 2015 Spejderfest og generaforsaming Fra Nørreå Gruppe Referat fra aftenen Referat fra Spejderfesten den 11. marts 2015-

Læs mere

Farveløsninger til produktivearbejdsgrupper. Lexmark X548 farvelaser MFP serien

Farveløsninger til produktivearbejdsgrupper. Lexmark X548 farvelaser MFP serien Lexmark X548 farveaser MFP serien Farveøsninger ti produktivearbejdsgrupper. Lexmark X548-serien Lexmark X548-serien forsyner meemstore arbejdsgrupper med fremragende udskrivningsfunktioner, produktivitetsøsninger,

Læs mere

Medlemsblad for. nr. 1 Sæson 2012/2013. Velkommen til ny sæson i NGF

Medlemsblad for. nr. 1 Sæson 2012/2013. Velkommen til ny sæson i NGF Medemsbad for nr. 1 Sæson 2012/2013 Vekommen ti ny sæson i NGF 1 Nakskov Gymnastikforenings bestyrese 2 Forretningsudvag: Formand: Susanne Larsen Heesvej 37, 4000 Nakskov Tf. 60454892 Mai: sus@youmai.dk

Læs mere

Aaarrgh... get the power Tips: Få Mere energi Side 6

Aaarrgh... get the power Tips: Få Mere energi Side 6 wot2do: I got you on tape Queer party Aab-yngby The Bue Van // Torsdag 8. marts 2012 Aaarrgh... get the power Tips: Få Mere energi Side 6 + Ny singe fra Niarn + Tanketorsken + Vind koncertbietter sushi:

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Regnskab for året 1996

Regnskab for året 1996 Jeg esker de grønne unde Jeg esker de grønne unde med tonernes vuggende fad; jeg esker de banke sunde med sejernes tusindta. Jeg esker hver da, hver banke, med kornets bøgende fugt, hvor fittige hænder

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted

Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted Adresse: Byparkvej 87, 2600 Glostrup Kommune Telefonnr. til afd./stedet: 45117065 Telefaxnr.:

Læs mere

Smart udskrivning. Fremragende farver.

Smart udskrivning. Fremragende farver. Lexmark C950de farveprinter Smart udskrivning. Fremragende farver. Lexmark C950de farveprinter Designet ti din trave arbejdsgruppe: Lexmark C950de indehoder A3- farveudskrivning i professione kvaitet,

Læs mere

Fyringsanlæg til brænde Fra 20 til 60 kw

Fyringsanlæg til brænde Fra 20 til 60 kw hdg-bavaria.com HDG Bavaria GmbH Varmesystemer for biobrændse Siemensstraße 22 D-842 Massing Tf. +4(0)8724/87-0 Fax +4(0)8724/87-888-100 info@hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderigere

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Uddannelser i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen : 3½ år Fysio- og Ergoterapeutuddannelsen:

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Referenceiste Det gæder mig, at du har æst min bog og er interesseret i at fordybe dig i den viden, den bygger på. Jeg vi præsentere baggrunden ti bogens tanker

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder soleklare fordele med maksimalt udbytte. aurostep aurocompact aurotherm

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder soleklare fordele med maksimalt udbytte. aurostep aurocompact aurotherm Sovarmesystemer Hvorfor Vaiant? Fordi vi tibyder soekare fordee med maksimat udbytte. aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente varmesystemer. Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har i mere

Læs mere

-TEGNETERAPI. -,J_o _ BETYDNINGSFORMIDL1NG OG HANDLINGSFORSØG INDHOLD, 2,oHVAD ER NEUROSER?..2

-TEGNETERAPI. -,J_o _ BETYDNINGSFORMIDL1NG OG HANDLINGSFORSØG INDHOLD, 2,oHVAD ER NEUROSER?..2 -TEGNETERAP -- BETYDNNGSFORMDL1NG OG HANDLNGSFORSØG NDHOLD, L NDLEDNNG,,] 1.1 - Synopsens opbygning s. 1.2 - HvorFor tegneterapi? s. 2,oHVAD ER NEUROSER?..2 2.1 - Væsentige begreber fra den kritiske psykoogi

Læs mere

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte En historie fra hverdagen om en borgers forløb fra Neurorehabiliteringen Ringe - gennem udskrivelse - til fortsat rehabilitering i Kerteminde Kommune. Hvem

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte Sovarmesystemer Vaiant sovarmesystemer Soekare fordee med maksimat udbytte aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente sovarmesystemer Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har i 140 år sat

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Misfarvning ved direkte tørring med naturgas

Misfarvning ved direkte tørring med naturgas Misfarvning ved direkte tørring med naturgas Projektrapport Oktober 1996 Dansk Gasteknisk Center a/s D r. Neergaards Vej SB 2970 Hørshom Tf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Misfarvning ved

Læs mere

Projekt. Træning som Hjælp

Projekt. Træning som Hjælp Projekt Træning som Hjælp 2011 Evalueringsrapport Center for Ældre og Handicap Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resume... 3 Baggrund... 4 Formål... 4 Succeskriterier... 5 Målgruppe... 5 Eksklusion...

Læs mere

FREDAG LÆGEDAGE. Det er rart at være to chefer. Få taget temperaturen på din økonomi Kig forbi stand A-015E og deltag i vores konkurrence

FREDAG LÆGEDAGE. Det er rart at være to chefer. Få taget temperaturen på din økonomi Kig forbi stand A-015E og deltag i vores konkurrence Hvad er fremtiden for amen praksis? Læs disse personers bud på side 6. Hvorfor så hurtigt hjem? Ta et par ifige dråber i foyeren k. 15.45, og vend ugens indtryk. FREDAG Den 14. november 2014 Udgivet af

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Rambøll Hannemanns

Læs mere

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Baggrund - Formål Opstart marts 2010 med 20 midlertidige boliger pr. 1. februar 2013 har vi 27 midlertidige boliger (inkl. 1 interval stue)

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Flygt propeller pumper EN INVESTERING I PÅLIDELIG DRIFT

Flygt propeller pumper EN INVESTERING I PÅLIDELIG DRIFT Fygt propeer pumper EN INVESTERING I PÅLIDELIG DRIFT Hvor rent er vandet du ska pumpe? Hvor rent er væsken du ska pumpe? Er det het fri for pantevækst, fibre, stykker af pastik eer tøj og kude? Har du

Læs mere