MÅLAFTALE juni 2016 Direktionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅLAFTALE juni 2016 Direktionen"

Transkript

1 MÅLAFTALE CENTER Sundhed & Omsorg ANSVARLIG CHEF Mai-Britt Hagbarth AFTALE INDGÅET AFTALEPART 9. juni 2016 Direktionen STRATEGISK AFSÆT Sundhed & Omsorg bidrager i til realiseringen af følgende strategiske målsætninger og politisk vedtagne indsatser:

2 FORMÅL Målaftalerne har samlet set til formål, at... tydeliggøre den effekt, som vi ønsker vores arbejde skal have for kommunens borgere og bruge det som drivkraft for både udvikling og drift... skabe sammenhæng mellem byrådets strategiske målsætninger og prioriteringerne hele vejen ned i organisationen, herunder at: omsætte de indsatser og effekter, der er defineret i udvalgsstrategierne, til konkrete handlinger og mål give et overblik over det samlede målbillede for hele organisationen - både horisontalt og vertikalt... fungere som ramme for den løbende ledelsesdialog, læring og opfølgning på resultater. PRINCIPPER Aftalerne skal udfyldes og anvendes i overensstemmelse med kommunens styringsprincipper... effektbaseret, ved at: det strategiske afsæt er tydeligt, den ønskede effekt er omdrejningspunkt i planlægningen, og effekten skal være målbar (kvantitativt eller kvalitativt).... tillid og ansvar, ved at: nærmeste leder bruger aftalen som grundlag for dialog, der er plads til faglige vurderinger og forvaltning af ramme, og udmønte sig i målaftaler for centrets afdelinger/institutioner.... strategisk styring - lokal ledelse, ved at: ejerskabet ligger hos chef og mellemledere, der er tilstrækkelige frihedsgrader i processen, og der sker en systematisk koordinering mellem centrene.... systematisk opfølgning, ved at: indeholde aftalte handlinger, milepæle og indikatorer, være smidige og muliggøre korrigerende handlinger, og skabe fælles referenceramme og terminologi. 2

3 KOORDINERENDE ROLLE 3

4 Indsats Den frivillige indsats skal opleves som et godt supplement til kommunale tilbud Folkesundhed og Omsorgsudvalget De frivillige som er vigtige samarbejdspartnere og de frivillige sociale tilbud er et supplement til de kommunale tilbud Det er derfor vigtigt at: styrke samspillet mellem kommunale og frivillige tilbud styrke samarbejdet med de frivillige afsætte et økonomisk råderum til tilskud til frivillige sociale aktiviteter, samt prioritere aktiviteter, der understøtter de politiske strategier. støtte Guldborgsund Frivilligcenter økonomisk støtte initiativer der understøtter dannelse af netværk at alle politikområder understøtter det frivillige sociale arbejde Anerkender de frivillige som vigtige samarbejdspartnere indenfor alle politikområder. Udvikling af samarbejdet mellem relevante politikområder og Guldborgsund Frivilligcenter. Samskabelse. Børn, unge, voksne og ældre, som har særlige behov At målgruppen oplever et godt sammenhæng mellem de kommunale tilbud og de frivillige sociale tilbud Center for Sundhed & Omsorg Center for Familie & Forebyggelse Center for Børn & Læring Center for Socialområdet Økonomi - 4

5 Indsats Forbedring af borgernes sundhedstilstand Folkesundhed og Omsorgsudvalget Det sunde valg skal være det lette valg, hvorfor fokus på sundhedsfremme og forebyggelse tænkes ind i de kommunale institutioner, hvor børn, unge, voksne og ældre har deres hverdag. Det betyder, at sundhedsfremme og forebyggelse skal være en naturlig del i samspillet med borgeren i kerneydelserne, og at frontpersonalet har relevant viden og kompetencer herom i forhold til de borgergrupper, de har kontakt med. Der lægges vægt på evidensbaserede metoder og best practice - herunder de vejledende retningslinjer og anbefalinger indenfor sundhedspleje, pleje og sygepleje samt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker: alkohol, fysisk aktivitet, hygiejne, indeklima i skoler, mad og måltider, mental sundhed, overvægt, seksuel sundhed, solbeskyttelse, stoffer og tobak. Fokus på forebyggelse og tidlig opsporing af sundhedsrisiko hos børn og unge, samt målrettet indsats for at øge trivslen hos alle børn og unge i Guldborgsund Kommune. Udvikling af området ud fra evidens og best practice. Udvikling af det tværgående samarbejde mellem de forskellige politikområder med særlig fokus på tidlig opsporing af risikoadfærd, mistrivsel og sygdom. Kompetenceudvikling af frontpersonale på kommunens institutioner. Udsatte børn og unge Sårbare borgere Den regionale sundhedsprofil undersøges hvert 4. år. Udgangspunktet for den næste regionale sundhedsprofil er spørgeundersøgelse i 2016 med resultat i Denne undersøgelse vil danne baseline for de fremtidige målinger. Det forventes, at effekten af denne målaftale vil kunne ses fra måling i 2020 og de efterfølgende års sundhedsprofiler. Center for Sundhed & Omsorg Center for Familie & Forebyggelse Center for Børn & Læring Center for Socialområdet Økonomi Indsatsen vil have en langsigtet økonomisk effekt på udgifterne til sundhedsydelserne. 5

6 Indsats Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser Folkesundhed og Omsorgsudvalget Borgerne skal den rette hjælp på det rette tidspunkt og på det rette sted. Der skal være et særligt fokus på den ældre medicinske patient fra 65+ samt gravide og spædbørn. Der skal derfor for alle aldersgrupper prioriteres indsatser, der bidrager til: færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser færre forebyggelige indlæggelser færre uhensigtsmæssige genindlæggelser at fastholde lavt niveau af antal sengedage for færdigbehandlede borgere udbygning af det nære sundhedsvæsen, bl.a. ved at afprøve/indføre relevante telemedicinske og velfærdsteknologiske løsninger hos borgere med særlige behov. kompetenceudvikling der kan sikre at medarbejderne kan varetage komplekse plejeopgaver Udvikling af relevant og brugbart ledelsesinformation med særlig fokus på multibrugerne af sundhedsvæsenet. Udvikling af det tværgående samarbejde mellem de forskellige politikområder. Implementering af Sundhedsaftalen for Styrke det interne og eksterne samarbejdet i henhold til Sundhedsaftalens samarbejdsorganisation. Styrke og udvikle samarbejdet med de praktiserende læger. Den ældre medicinske patient fra 65+ år Gravide og spædbørn Antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser falder til min. gennemsnittet i Region Sjælland Center for Sundhed & Omsorg Center for Familie & Forebyggelse Økonomi Indsatsen vil have en økonomisk effekt på sundhedsydelserne. Dog vil kommunens demografiske udvikling trække den anden vej. 6

7 Indsats Borgerne skal blive mest muligt selvhjulpne i forhold til sygdom og funktionsnedsættelse Folkesundhed og Omsorgsudvalget Der skal prioriteres indsatser, der bidrager til: Tidlig opsporing og tidlig indsats i forhold til at forebygge forværring af sygdom og funktionsnedsættelse herunder rehabilitering Udvikle og prioritere patientuddannelser Styrke samarbejdet med borgeren, pårørende og/eller andet netværk i arbejdet med at fremme den enkelte borger eller families egen mestring af sundhed og trivsel. Brug af relevante telemedicinske og velfærdsteknologiske løsninger hos borgere med særlige behov Udvikling af det tværgående samarbejde mellem relevante politikområder med særlig fokus på tidlig opsporing og tidlig indsats. Udvikling af den interne tværgående rehabiliteringsindsats. Udvikling af telemedicinske og velfærdsteknologiske løsninger. Voksne borgere med sygdom og funktionsnedsættelse At borgerne generelt får mindre behov for ydelser indenfor hjemmeplejen, træning og andre hjælpeforanstaltninger Center for Sundhed & Omsorg Center for Familie & Forebyggelse Center for Socialområdet Økonomi Indsatsen skal medvirke til at realisere de besparelser, der er budgetlagt på området. 7

8 EGNE BIDRAG 8

9 Bidrag Indsats Den frivillige indsats skal opleves som et godt supplement til kommunale tilbud Folkesundhed & Omsorgsudvalget Koordinator Centret Sundhed og Omsorg vil: skabe gode rammer til det daglige samarbejde mellem frivillige og kommunale medarbejdere udvikle og styrke samarbejdet med frivillige både i forhold til udvikling af nye frivillige tilbud og i forhold til vedligeholdelse af de eksisterende tilbud, der supplerer de kommunale tilbud bidrage til samskabelse med interne og eksterne samarbejdspartnere, når det vurderes relevant forebygge gråzoneproblematikker Der ansættes en frivillighedskoordinator i et distrikt, der skal understøtte samarbejdet mellem medarbejdere og frivillige i distriktet. Centret Sundhed & Omsorg vil bl.a. bidrage til anerkendelse af de frivillige ved at markere den årlige frivilligdag. Samarbejde med Guldborgsund Frivilligcenter Leder af Folkesundhed deltager i bestyrelsesmøder i Guldborgsund Frivilligcenter. Folkesundhed har en koordinerende og oplysende opgave mellem Guldborgsund Frivilligcenter og kommunens centre. Folkesundhed & Omsorgsudvalgets strategi Udvalget ser de frivillige, som vigtige samarbejdspartnere og de frivillige sociale tilbud, som et supplement til de kommunale tilbud. Udvalget ønsker at: styrke samspillet mellem kommunale og frivillige tilbud, styrke samarbejdet med de frivillige Byrådet støtter Guldborgsund Frivilligcenter økonomisk Problem De ressourcer, der kan opstå i et ligeværdigt samarbejde mellem kommunale medarbejdere og frivillige, udnyttes ikke optimalt Frivillige, ledere og medarbejdere På kort sigt 1. Flere frivillige 2. Flere frivillige tilbud, der bidrager til at give borgerne et godt liv 3. Flere centre samarbejder målrettet med frivillige indenfor det sociale område således at den frivillige indsats bliver et supplement til centrenes ydelser. På lang sigt Frivillige og kommunale medarbejdere oplever hinanden som naturlige samarbejdspartnere 9

10 Distrikterne måler på antal af frivillige og antal af frivillige tilbud der tilknyttet plejecentrene Rehabilitering måler på antal af frivillige og antal af frivillige tilbud der er tilknyttet Rehabilitering Parametre Folkesundhed måler på antal af ansøgninger til 18 puljen og 79 puljen. Folkesundhed vurderer på indhold af ansøgninger til 18 puljen og 79 puljen set i forhold til sammenhæng til kommunale tilbud samt understøtter den politiske prioritering. Aftale med Guldborgsund Frivillig Center om at få en årlig oversigt over antal frivillige og frivillige tilbud. Milepæle Der gøres status på parametrene pr i årene 2016, 2017 og 2018 Alle afdelinger i Sundhed og Omsorg bidrager til målaftalen Guldborgsund Frivilligcenter er en vigtig samarbejdspartner. Økonomi Bidraget forventes varetaget indenfor centrets/afdelingernes eksisterende ressourcer. Rapportering Hvert år udarbejder Sundhed og Omsorg en fælles afrapportering 10

11 Bidrag Indsats Forbedring af borgerens sundhedstilstand - Overvægt Folkesundhed & Omsorgsudvalget Koordinator "Det sunde valg skal være det lette valg Sundhed og Omsorg vil indenfor eget center bidrage til at skabe sunde rammer på kommunens arbejdsplader og på centrets egne institutioner. Sundhed og Omsorg vil med konsulenthjælp bidrage til at skabe sunde rammer for medarbejderne på de øvrige kommunale arbejdspladser, samt på øvrige kommunale institutioner og ungdomsuddannelserne, hvor borgerne færdes. Eksempler på hvad konsulenterne bl.a. kan vejlede i: strukturel forebyggelse hvad og hvordan? anbefaling af tiltag i forhold til evidens undervisning i sunde kostvaner, fysisk aktivitet og robusthed indretning af de fysiske rammer borgere og medarbejdere færdes i Sundhed og Omsorg ønsker at arbejde mere målrettet med sundhedsledelse. Målaftalen tager afsæt i de særlige udfordringer kommunen har i forhold til overvægt: Overvægt indskoling (årgang 2007) - børnedatabasen Guldborgsund Kommune 14,1 % Region Sjælland 12,9 % Landsgennemsnittet 11,8 % Overvægt udskoling (årgang 1999) - børnedatabasen Guldborgsund Kommune 21,9 % Region Sjælland 18,8 % Landsgennemsnittet 17,5 % Svær overvægt voksne (Sundhedsprofilen 2013) BMI >30 Guldborgsund Kommune 20 % (9.600) Region Sjælland 17 % Landsgennemsnittet 13 % Problem Flere borgere end regionsgennemsnittet får livstilssygdomme, der er betinget af usunde kostvaner og inaktivitet f.eks. type 2 diabetes og hjertekarsygdomme. Børn, unge, voksne og ældre med særlig fokus på sårbare, samt medarbejdere, elever og studerende På kort sigt Der er en positiv udvikling i antallet af borgere /medarbejdere som trives (lavere sygefravær) har sunde kostvaner er fysisk aktive 11

12 På lang sigt Færre overvægtige borgere i Guldborgsund Kommune På kort sigt Egne arbejdspladser og egne institutioner Trivselsmåling Antallet af tiltag, der er iværksat til at motivere egne målgrupper til at være mere fysisk aktive og få sundere kostvaner Vores antagelse er, at når der arbejdes ud fra evidens, så ved vi det virker bedst. Øvrige kommunale institutioner og ungdomsuddannelser Parametre Opgørelse på hvor mange enheder, der har fået konsulenthjælp. Ved konsulenthjælp vil der blive aftalt, hvilke mål enheden har for tiltaget, og en aftale om en evaluering af dette tiltag. På lang sigt Den Regionale sundhedsprofil, der gennemføres hvert 4. år med særlig fokus på: Færre overvægtige Flere borgere, som trives Flere borgere, som er fysisk aktive Flere borgere som har sundere kostvaner På kort sigt Trivselsmåling hvert 2. år på egne arbejdspladser Årlige opgørelser på øvrige parametre pr Milepæle På langt sigt Udgangspunktet for den næste regionale sundhedsprofil er spørgeundersøgelse i 2016 med resultat i Denne undersøgelse vil danne baseline for de fremtidige målinger. Det forventes, at effekten af denne målaftale vil kunne ses fra måling i 2020 og de efterfølgende års sundhedsprofiler. Alle afdelinger i Sundhed og Omsorg skal bidrage til denne målaftale ift. egne medarbejdere og borgere, der færdes i egne institutioner. Folkesundhed bidrager med konsulenthjælp til: centrets egne arbejdspladser og institutioner øvrige kommunale arbejdspladser og institutioner ungdomsuddannelserne Alle centre er relevante bidragsydere både i forhold til deres medarbejdere og de borgere, som færdes i deres centre. Økonomi Bidraget forventes varetaget indenfor centrets/afdelingernes eksisterende ressourcer gennem en prioriteringsproces. Målaftalen understøtter den helhedsorienteret trivselsindsats, der er forankret i centret Politik og Personale. Bidraget forventes at give en positiv udvikling på de udgifter, der er relateret til sygefravær. 12

13 Rapportering Hvert år udarbejder Sundhed og Omsorg en fælles afrapportering på tiltag og resultat af disse iht. de kortsigtede parametre. Evidens Der er evidens for at etablering af rammer og strukturer, der understøtter sundhed, er den mest omkostningseffektive metode til at opnå sundhedsfremme. De tiltag, der vil blive iværksat vil være ud fra evidens, der fremgår af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker med anbefalinger indenfor fysisk aktivitet, trivsel og overvægt på grundniveau. 13

14 Bidrag Indsats Forbedring af borgerens sundhedstilstand - Tobak Folkesundhed & Omsorgsudvalget Koordinator Sundhed og Omsorg vil fortsætte med at arbejde med den styrket indsat på tobaksområdet, som indgår som et særligt fokusområde i den politiske strategi, og hvor der foreligger en handleplan, der er politisk besluttet i juni Sundhed og Omsorg vil indenfor eget center bidrage ved at understøtte røgfri arbejdstid på egne arbejdspladser, og til at frontpersonalet får viden og handlekompetencer til at kunne motivere borgere til at holde op med at ryge ved bl.a. at henvise til de kommunale tilbud. Sundhed og Omsorg vil med konsulenthjælp varetage rygestoptilbud til særlige målgrupper, herunder understøtte røgfri arbejdstid på øvrige arbejdspladser i kommunen, samt bidrage med vejledning og rådgivning indenfor mulige forebyggende tiltag i Folkeskolerne og på ungdomsuddannelserne. Sundhed og Omsorg vil gennemføre et projekt i forhold til storrygere. Sundhedsprofilen fra % af Guldborgsund borgere ryger (9.400) 18 % af borgerne i Region Sjælland ryger 17 % af borgerne på landsplan ryger En undersøgelse har vist, at antallet af rygere ikke er faldet de sidste år, men at ca. 50 % ønsker at stoppe. Man ved at 40 % til 50 % af alle rygere udvikler KOL i varieret grad. Mange er ikke vidende om at de har KOL. 5,1 % er diagnosticeret med KOL Guldborgsund Kommune, hvor gennemsnittet i Region Sjælland er på 4,9 % Problem Flere borgere i Guldborgsund Kommune får KOL end gennemsnittet i Region Sjælland Børn, unge, voksne og ældre med særlig fokus på sårbare, samt medarbejdere, elever og studerende. Aldersgruppen 14 år til 60 år vil være særlig prioriteret På kort sigt At færre unge begynder at ryge i Folkeskolen At færre unge begynder at ryge på ungdomsuddannelserne Antallet af rygere reduceres til minimum regionsgennemsnittet På lang sigt Antallet af borgere, som får KOL, reduceres til regionsgennemsnittet Egne arbejdspladser og egne institutioner Parametre Hvor mange medarbejdere, som har deltaget i undervisning i metoden VBA Medarbejderne i eget center kan håndtere røgfri arbejdstid Konsulenthjælp i Folkeskolerne og på ungdomsuddannelser 14

15 Opgørelse på hvor mange enheder, der har fået konsulenthjælp. Ved konsulenthjælp vil der blive aftalt, hvilke mål enheden har for tiltaget, og en aftale om en evaluering af dette tiltag. Rygestoptilbud (rygestopdatabasen) Opgørelse på hvor mange borgere, som deltager i et rygestopforløb Opgørelse på hvor mange borgere, som fastholder et rygestop På kort sigt Årlige opgørelser på parametre pr Milepæle På langt sigt Udgangspunktet for den næste regionale sundhedsprofil er spørgeundersøgelse i 2016 med resultat i Denne undersøgelse vil danne baseline for de fremtidige målinger. Det forventes, at effekten af denne målaftale vil kunne ses fra måling i 2020 og de efterfølgende års sundhedsprofiler. Hver afdeling i Sundhed og Omsorg skal bidrage til denne målaftale ift. egne medarbejdere og borgere, der færdes i eller bor på egne institutioner. Folkesundhed bidrager med konsulenthjælp til: centrets egne arbejdspladser og institutioner øvrige kommunale arbejdspladser, institutioner og skoler ungdomsuddannelserne Alle centre er relevante bidragsydere både i forhold til deres medarbejdere og de borgere, som færdes i deres centre. Økonomi Bidraget forventes varetaget indenfor centrets/afdelingernes eksisterende ressourcer gennem en prioriteringsproces. en på lang sigt vil kunne reducere udgifterne på den kommunale medfinansiering, samt øvrige kommunale udgifter, der er i forhold til rygerelaterede sygdomme Rapportering Sundhed og Omsorg udarbejder en årlig fælles afrapportering 15

16 Bidrag Indsats Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser Folkesundhed og Omsorgsudvalget Koordinator Center for Sundhed & Omsorg Alle indlæggelser skal være relevante Centrets bidrag er at tilrettelægge egen praksis, således at indlæggelser kan forebygges og borgere så vidt muligt kun indlægges til undersøgelse, udredning og behandling. Indsatsen omhandler kun problemstillinger, hvor kommunen kan forebygge. Eget centers bidrag tilrettelægges med fokus på kompetenceudvikling og velfærdsteknologiske løsninger. Der sættes særlig fokus på de forebyggelige indlæggelser af borgere med KOL og diabetes samt palliative/ terminale diagnoser. Sundhed og omsorg vil revurdere de kommunale tilbud, udvide og anvende de eksisterende kompetencer. Sundhed og omsorg vil sammen med det lregionale sygehus udvikle og implementere nye løsninger vedrørende sektorovergange, bl.a med erfaringer fra projekt: Sammen om min vej Vi tager afsæt i den netop afsluttede undersøgelse, som viser at: flest uhensigtsmæssige indlæggelser (8 ud af 10) kommer fra borgere i eget hjem. Indsatserne skal ske i et samarbejde imellem Guldborgsund kommune, almen praksis og Nykøbing F. Sygehus. Problem Antallet af forebyggelige og uhensigtsmæssige indlæggelser er i Guldborgsund kommune markant højere end landsgennemsnittet. Det er ikke alle indlæggelser Sundhed og Omsorg direkte kan påvirke. Der er for eksempel borgere der venter længe for at få tid hos praktiserende læge og derfor indlægges fordi de bliver for syge. Ligesom f.eks. knoglebrud regnes som en forebyggelig indlæggelse. +65 borgere med KOL, diabetes eller palliative/terminal diagnose. Borgere indlægges ikke uhensigtsmæssigt. Vi definerer uhensigtsmæssig indlæggelse som en indlæggelse der er begrundet i: Manglende relevant tilbud i kommunen Ventetid på relevant tilbud i kommunen Kunne være forebygget ved en tidlig indsats Manglende kompetence eller viden hos medarbejdere eller pårørende. Parametre Sundhed og Omsorg vil benytte KØS data vedrørende de forebyggelige indlæggelser. Sundhed og omsorg skal i praksis opleve, at have det rette tilbud til rette borger. Milepæle Ultimo 2016: Beskrevet behovet for eventuelle ændringer i forhold til de rette tilbud. 16

17 Beskrevet behovet for kompetenceudvikling. En gang i kvartalet trækkes KØS data, for at se om vi er på rette vej. Ultimo 2018: Antallet af forebyggelige indlæggelser nedbringes således at spændet imellem Guldborgsund kommune og de gennemsnitlige regionstal mindskes. Primære: Distrikter, sygeplejen, myndighed. Sekundære: Folkesundhed, Rehabiliteringen. Økonomi Sundhed og Omsorg vil som udgangspunkt løse opgaven indenfor den eksisterende økonomi men samtidig også være opmærksom på muligheden for at søge relevante puljer til kompetenceudvikling, rette tilbud og velfærdsteknologi. Rapportering Centret udarbejder en årlig afrapportering, baseret på audit og KØS data. 17

18 Bidrag Indsats Borgerne skal blive mest muligt selvhjulpne i forhold til sygdom og funktionsnedsættelse Folkesundhed og Omsorgsudvalget Koordinator Center for Sundhed & Omsorg Samarbejde, selvhjulpenhed og selvværd Centrets bidrag er at indgå i et samarbejde med borgeren, så denne oplever at blive i stand til at tage ansvar for egen sundhed. Fokus vil være på den rehabiliterende tankegang, og vil således omfatte både fysisk, psykisk og social sundhed. Centret indgår naturligvis i et tværfagligt samarbejde. Medarbejderrettet: Kompetenceudvikling indenfor områderne sundhedspædagogik, specialviden og rehabilitering i dagligdagen. Borgerrettet: Patientuddannelse, fysisk træning og hverdagsmestring, døgnrehabilitering. Der tages afsæt i den nuværende kapacitet på døgnrehabiliteringsområdet, på patientuddannelser, og i den allerede etablerede hverdagsrehabilitering. Ligeledes tages der også afsæt i den rehabilitering der foregår i forbindelse med Servicelovens 83a:kommunerne skal tilbyde et korterevarende og tids afgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter 83. Guldborgsund kommune har 7 døgnrehabiliterings pladser og 5 pladser til rehabilitering af senhjerneskadede på Solgården. I forhold til øvrig rehabilitering og mestring, tages afsæt i Hvidbogens definitioner og anbefalinger. Problem Guldborgsund Kommune har en sundhedsprofil, hvor borgerne ligger dårligere på alle parametre end gennemsnittet for Region Sjælland. Centret vil medvirke til at de borgere der har rehabiliteringspotentiale får mulighed for at udnytte dette. Der indtænkes træning, rehabilitering og velfærdsteknolog med en pædagogisk tilgang. Primær målgruppe: +65 i kontakt med sundhed og omsorg og som vurderes at have et rehabiliteringspotentiale. Borgere med KOL, hjerte/kar, diabetes og muskel/skelet sygdomme, der indgår i patientuddannelsesforløb. Borgere, der udskrives efter forløb i døgn- eller senhjerneskaderehabilitering. Sekundær målgruppe: pårørende der skal understøtte borger i at opnå større selvhjulpethed. Den procentvise del af borgere der får behov for pleje og bistand falder. 18

19 Borgere, der har gennemgået rehabiliteringsforløb bibeholder funktionsniveau i min. 6 måneder? (audit) med mindre anden sygdom støder til. Parametre 1. Antal borgere, der har modtaget tilbud efter Sundhedslovens 83a 2. Antal borgere udskrevet fra døgn- og senhjerneskade rehabilitering 3. Antal borgere, der er blevet helt eller delvist selvhjulpne Ved hjælp af Docecan og andre former for telesundhed. 4. Antal borgere hvis funktionsniveau er blevet forbedret ved hjælp af hverdagsrehabilitering Ultimo 2016: Hele indsatsen med rehabilitering er færdigimplementeret Milepæle Opstart af projekter til afprøvning af telesundhed / velfærdsteknologiske tiltag eks. vasketoiletter, webbaseret træning/rehabilitering internt/eksternt. Ultimo 2018: En mindre procentdel af de +65 årige borgere har brug for hjælp. Økonomi Sundhed og Omsorg vil som udgangspunkt løse opgaven indenfor den eksisterende økonomiske ramme - men samtidig være opmærksom på muligheden for at søge relevante puljer til kompetenceudvikling og velfærdsteknologi. Indsatsen vil generere en besparelse, der allerede er budget. Med forbehold for den demografiske udvikling. Rapportering Årlig opgørelse over andel +65 årige, der klarer sig uden hjælp. 19

20 BIDRAG TIL ANDRE CENTRE 20

21 Bidrag Indsats Et robust turisterhverv Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget Koordinator Center for Borger & Branding Sundhed & Omsorg stiller medarbejdere til rådighed til en arbejdsgruppe, der skal udvikle en certificering til handicapegnede sommerhuse. Det er sommerhuse, der i kraft af pladsforhold og indretning er egnet til kørestolsbrugere og til gæster, der har behov for hjælp til personlig pleje. Desuden skal arbejdsgruppen give input til salgsmateriale vedrørende muligheder for at få/ købe hjælp til personlig pleje mm samt leje af hjælpemidler. De medarbejdere, der stilles til rådighed, bidrager med viden omkring krav til plads og indretning samt med viden omkring muligheder for pleje og leje af hjælpemidler. Man kan med fordel inddrage en repræsentant for Handicaprådet i arbejdet. Indsatsen understøtter turisme erhvervet i udvikling af handicapturisme på Marielyst samt styrker udlejningen af sommerhuse udenfor højsæsonen. Problem Det er langt fra alle udlejningssommerhuse, der er egnede til brug for ældre, handicappede og borgere med plejebehov. Det kan være svært for borgerne at orientere sig på markedet. Sommerhusudlejere En certificering vil betyde: 1. At ældre, handicappede og borgere med plejebehov nemt kan orientere sig om sommerhusets egnethed. 2. At Marielyst endnu bedre kan promovere sig som handicapvenligt sommerhusområde. Parametre Antal ferieboliger, der certificeres Antallet af ferieboliger, der i 2018 udlejes specifikt på baggrund af certificeringen Milepæle 1. Kravene til certificering er udarbejdet medio De første sommerhuse er certificerede inden udgangen af ultimo 2018 opgøres hvor mange sommerhuse, der er certificerede, og ordningen evalueres. Forflytningskoordinator Jette Randahl og en sagsbehandlende ergoterapeut Økonomi Ingen påvirkning Rapportering Evalueringsrapport ultimo

22 Bidrag Indsats Samarbejde og samskabelse med borgerne i lokalsamfundet Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget Koordinator Center for Borger & Branding Samarbejde: Samarbejde og inddragelse af lokalsamfundet kan opleves som et godt supplement til de kommunale tilbud. Sundhed & Omsorg samarbejder med Guldborgsund Frivilligcenter ved bl.a. at deltage på bestyrelsesmøder og ved andre relevante arrangementer. Har desuden koordinerende og oplysende opgaver til øvrige centre For at styrke samarbejdet med lokalsamfundet, bliver der ansat en koordinator for de frivillige i et af vores distrikter. Der er tale om et forsøg, der i tilfælde af succes kan udbredes til andre dele af kommunen. Det skal ses som et supplement til frivilligcentret. Samskabelse: For at kunne mestre principperne for samskabelse og for at sikre organisationens kompetencer indenfor samskabelse, er det besluttet at gennemføre et koncentreret forløb, hvor der arbejdes aktivt med samskabelse. Dette forløb kaldes 100-dages samskabelse. Erfaringerne fra træningsbanerne skal bidrage med erfaring til arbejdet med samskabelse med henblik på ud udbrede denne metode. Sundhed & Omsorg bidrager med: 1 træningsbane Torvet på Præstemarken 1 erfaringsspor Bakkehuset 1 2 konsulenter med ca. 100 timer i forhold til facilitering, afdækning m.v. Desuden vil også fremadrettet indgå i samskabelsesprocesser, der hvor det skønnes at samarbejdsformen vil kunne bidrage til ny eller bedre velfærd for borgerne, særligt i forhold til ældre, sårbare samt børn og unge Folkesundhed & Omsorgsudvalgets strategi med et forventet effektmål: At borgerne oplever at den frivillige indsats er et godt supplement til de kommunale tilbud. Problem Der opleves både fra borgers og kommunens side en kløft mellem hvordan man ønsker at indgå i dialog og samarbejde om kerneopgaven og løsning af velfærdsopgaver. Der er derfor behov for, at arbejde med mere åbne dialogformer, når vi som kommune indgår i samarbejder med borgergrupper, for på den måde bedre at kunne imødekomme forventningerne om reel dialogmulighed hos vores samarbejdspartnere. Mestring af mere åbne dialogformer stiller krav til både ledere og medarbejdere om at kunne indtage en mere faciliterende og understøttende rolle. Samskabelse er én metode til at indgå i mere åbne samspil omkring løsning af kerneopgaven. ønsker at bidrage ved at: understøtte erfaringsopbyggelse og kompetencer indenfor den samskabende tilgang som metode og mindset blandt centerets medarbejdere og ledere Italesætte og anvende samskabelse i det løbende samarbejde. Det gælder 22

23 både på institutionsniveau hvor der samarbejdes med frivillige og på det organisatoriske niveau hvor der samarbejdes tæt med Guldborgsund Frivilligcenter. Frivillige og medarbejdere Øget viden om samskabelse som samarbejdsform Øget praksiserfaring med samskabelse med og omkring ældre og sårbare (demente) borgere, samt børn og unge Frivillige og medarbejdere oplever hinanden som ligeværdige samarbejdspartnere, der gennem en fælles proces arbejder mod et fælles mål Parametre Opsamling af erfaringer i forbindelse med at aktørerne omkring træningsbanen Præstemarken får løbende sparring under de 100 dages samskabelse i forhold til principper for samskabelse. Milepæle Efter de 100 dages samskabelse er der blandt de involverede medarbejdere og ledere erfaring med et eller flere samskabelses principper. Distrikt Syd (Præstemarken) Distrikt Midt (Bakkehuset) Folkesundhed Økonomi Sundhed & Omsorg stiller 100 konsulent timer til rådighed for indsatsen. Rapportering Erfaringerne fra kommer til at indgå i den samlede afrapportering for de 100 dages samskabelse. 23

24 Bidrag Indsats Guldborgsund kommune - et godt sted at leve Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget Koordinator Center for Borger & Branding Sundhed & Omsorg bidrager med tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft ved hjælp af attraktive, sunde arbejdspladser og ved at være et attraktivt uddannelsessted med stort fokus på elever og studerendes sundhed. Sundhed & Omsorg fremhæver i stillingsannoncer Guldborgsund som et godt sted at bo. Et attraktivt job har betydning for bosætningen. Gode uddannelses muligheder kan fastholde unge mennesker og kan tiltrække unge andre steder fra. Problem Centres bidrag skal medvirke til at fremme nettotilflytningen til Guldborgsund kommune n er primært jobsøgende sundhedspersonale i hele landet. n skal opnå interesse for at søge job og/eller uddanne sig i Guldborgsund kommune samt flytte til eller blive boende i Guldborgsund. Da det ikke er realistisk at måle på medarbejdernes flytteaktiviteter, måles på: Parametre Personaleomsætningen pr. år Survey blandt elever og studerende i Sundhed og omsorg gående på hvorvidt de ved afslutning af praktikken overvejer at søge job i Guldborgsund kommune. Milepæle Baseline pr Herefter årlig opgørelse. Alle ledere i Sundhed & Omsorg. Økonomi Nettotilflytning vil have en positiv effekt på kommunens økonomi, men det vil ikke være muligt at måle hvilken effekt netop dette bidrag vil have. Rapportering Årlig afrapportering ved udgangen af året. 24

25 Bidrag Indsats Fokuseret prioritering større effekt Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget Koordinator Center for Borger & Branding Sundhed & Omsorg stiller ressourcer til rådighed for arbejdet med at forbedre foreningsportalen. Desuden inddrages Guldborgsund Frivillig Center. Sundhed & Omsorg anvender det nyligt vedtagne prioriteringsværktøj til hjælp for prioritering af ansøgninger til 18, 79 samt eventuelle puljer i FOU regi. Det skal være nemt at søge om midler fra puljerne, og der skal være tydelig prioritering og større gennemsigtighed. Der skal være den information, der er nødvendig for målgrupperne, der ansøger om tilskud fra 18 og 79 Det skal være nemt at aflevere regnskab for brug af tilskud Administrationen af ansøgninger og afregninger skal være så effektivt som muligt Foreningsportalen er udviklet til frivillige indenfor fritidsområdet. Problem rne der søger tilskud for 18 og 79 oplever ikke at foreningsportalen er logisk opbygget i forhold til deres område. Det kan være svært for foreninger og frivillige at finde rundt i diverse puljer og lave ansøgninger, der lever op til kravene. 1. Foreninger og frivillige. 2. Bevillingsgruppen vedr. 18 og 79 samt FOU 3. De administrative medarbejdere, der skal håndtere ansøgningerne Ad. 1At foreninger og frivillige oplever at det er nemt og overskueligt at ansøge om midler fra kommunens puljer. Ad.2 At de indkomne ansøgninger er sammenlignelige og nemme at prioritere op mod de politiske strategier. Ad.3 At administrationen oplever, at håndteringen af ansøgningerne og regnskab er effektivt. Parametre Tilbagemelding fra frivillige, som tester Foreningsportalen inden den åbnes Antallet af henvendelser fra ansøgere, der har problemer i ansøgnings- og afregningsfasen. Løbende tilbagemeldinger fra leder og bestyrelsen i Guldborgsund Frivilligcenter. Vurdering af tidsforbrug til administration af ansøgninger og afregninger. Milepæle Succeskriteriet er: I samspil med Guldborgsund Frivilligcenter udvikle en brugervenlig Foreningsportal målrettet ansøgere til 18 og

26 Vurderes i forhold til følgende tidsfrister: Administrativ udvikling af Sundhed & Omsorgs andel i Foreningsportalen vil foregå i april og maj måned Teknisk udvikling vil foregå i uge Test ved relevante brugere vil foregå i uge 25 Succeskriteriet er: At 95 % af ansøgerne oplever, at det er nemt at ansøge og afregne via Foreningsportalen. Vurderes i forhold til følgende tidsfrister: Der åbnes for ansøgningerne til tilskud for 2017 den Ansøgningsfrist på ansøgninger til tilskud i 2017 er den Tilbagemelding til ansøgere senest Regnskab for 2016 indsendes via Foreningsportalen senest Succeskriteriet er: Sparsom brug af administrativ tid Vurderes i forhold til det faktiske tidsforbrug. Folkesundhed Økonomi Sundhed & Omsorg bidrager økonomisk til den udvikling der omhandler 18 og 79. Rapportering Der er løbende afrapporteringer ift. parametre og milepæle 26

27 Bidrag Indsats Forebyggelse af sygdom og tidlig indsats i forhold til sygedagpengemodtagere Arbejdsmarkedsudvalget Koordinator Center for Arbejdsmarked Centret Sundhed og Omsorg afholder i samarbejde med Arbejdsmarkedsområdet forskellige patientskoler med deltagelse af sygedagpengemodtagere. Patientuddannelsen Lær at tackle job og sygdom er specifikt målrettet sygedagpenge modtagere, mens øvrige patientuddannelsesforløb er målrettet borgere generelt med konkrete diagnoser. Forløbet bidrager til at styrke borgernes mulighed for trivsel og fortsatte tilknytning på arbejdsmarkedet. Problem Lang tids sygefravær medfører en risiko for at den sygemeldte aldrig kommer tilbage til arbejdsmarkedet. Sygedagpengemodtagere med mere end 10 ugers sygefravær Målet er at deltagerne så hurtigt det er muligt vender helt eller delvis tilbage til arbejdsmarkedet Parametre Kvalitative parametre Evaluering på borgerens oplevelse af forløbet ift. egne mål Kvantitative Antal deltagere ved opstart Antal deltagere der har gennemført uddannelsesforløbet. Milepæle Borgerne skal efter et endt patientuddannelsesforløb opleve, at de har fået viden og handlekompetencer til bedre at kunne håndtere job og sygdom. Patientuddannelsen Lær at tackle job og sygdom samt de øvrige patientuddannelser fra Komiteen for Sundhedsoplysning er forankret i Folkesundhed. Patientuddannelserne indenfor KOL, hjertesygdom, diabetes, rygproblemer og kræft er forankret i Rehabilitering Økonomi Der forventes ingen behov for resurse allokering. Rapportering Der udarbejdes en årsopgørelse effekten på patientuddannelsen Lær at tackle job og sygdom ved årets udgang i samarbejde mellem Folkesundhed og Arbejdsmarkedsområdet ud fra hvert område beskrevne parametre. 27

28 Bidrag Indsats Borgerne motiveres til i højere grad at være aktive medspillere via samskabelse og inddragelse i forhold til egen udvikling Handicap og Psykiatriudvalget Koordinator Center for Socialområdet 1. viden og erfaring inden for metoden hverdagsrehabilitering med henblik på kompetenceudvikling af personalet på Socialområdet. 2. sparring og videns deling om velfærdsteknologi, og evt. fælles projekter eller indkøb af teknologi. Fælles skærmløsninger. Ad.1 Hverdagsrehabilitering er en metode hvor borgerens fysiske resurser identificeres hvorefter rehabiliteringsindsatsen er målrettet at træne borgeren i at anvende disse. Sundhed & Omsorg har arbejdet med hverdagsrehabilitering i nogle år nu, men metoden ikke bragt i anvendelse på Socialområdet. Hverdagsrehabilitering vil være et godt supplement til pædagogiske metoder. Ad.2 Velfærdsteknologi giver borgerne mulighed for at være så selvhjulpne som muligt. Ad.1 Bidraget skal være et supplement til de pædagogiske metoder der anvendes på Socialområdet, og derved sikre en mere helhedsorienteret tilgang til borgernes udfordringer. Problem Ad.2 For at opnå størst muligt udbytte af de enkelte teknologier og størst mulig kompetence i Guldborgsund kommune, er det nødvendigt så vidt muligt at anvende de samme teknologier centrene imellem. Sundhed & Omsorg har oparbejdet viden og erfaring med velfærdsteknologi, som kan udnyttes i tværgående arbejde med området. 1. Medarbejdere på socialområdet 2. Borgere tilknyttet socialområdet hvor en rehabiliterende indsats vil kunne gøre dem til mere aktive medspillere. Ad.1 Viden om og evne til at arbejde med hverdagsrehabilitering. Fælles viden og erfaring med anvendelsen af velfærdsteknologi Ad 2. Styrket evne til at være aktiv medspiller i eget liv Parametre Målinger af borgernes funktionsniveau før og efter hver intervention med henblik på at opgøre effekten. Milepæle Der gøres status på ovennævnte medio 2017 og medio 2018 Ad.1 Rehabilitering AD.2 Udvikling og Uddannelse Økonomi Kan ikke opgøres Rapportering Bidraget evalueres medio 2018, hvorefter der forventes overgang til drift. 28

29 Bidrag Indsats Vi skal have det bedste frem i alle børn ved at udfordre og understøtte dem i deres udvikling og forudsætninger Børn, Familie og Uddannelsesudvalget Koordinator Center for Børn & Læring Folkesundhed stiller konsulenter til rådighed mhp. at give viden og handlekompetencer i, hvorledes sunde rammer og strukturer kan indtænkes, så de understøtter indsatsen. Folkesundhed bidrager til et forventet projekt fra modul 2 Sundhed i børnehøjde, som omhandler videreudvikling og integrering af sundhed mere målrettet ind i de læreplaner, der indgår i Fremtidens dagtilbud med særlig fokus på mad og måltider, fysisk aktivitet og trivselsdelen. Der er evidens for at, at etablering af rammer og strukturer, der understøtter sundhed blandt børn og unge 0-16 år er den mest omkostningseffektive metode til at opnå sundhedsfremme Sunde rammer herunder muligheden for fysisk aktivitet, har betydning for børns læring, udvikling og sundhed. Bidraget vil tage afsæt i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker med særlig fokus på fysisk aktivitet, mad og måltider, overvægt og mental sundhed. Problem Bidraget skal medvirke til styrke viden om sunde rammer i skoler og dagtilbud n er ledere og medarbejdere i skoler og dagtilbud en er sunde rammer i alle skoler og daginstitutioner. Resultatet af indsatsen er at ledere og medarbejdere i skoler og dagtilbud har den nødvendige viden til at kunne tage beslutninger, der understøtter sunde fysiske rammer, sunde kostvaner og trivsel. Parametre Det er muligt at anvende eksisterende data. 1. Løbende registreres hvornår og i hvilket omfang folkesundhed er blevet inddraget i drøftelse om sunde fysiske rammer i skoler og dagtilbud 2. Survey med henblik på afdækning af initiativer til forbedring af de fysiske rammer. Milepæle Ad.1 Midtvejsevaluering medio 2017 Evaluering medio 2018 Ad.2 Medio 2018 Folkesundhed Økonomi Sundhed og Omsorg stiller personale resurser til rådighed for indsatsen. Rapportering Midtvejsevaluering september 2017 Endelig afrapportering september

30 Bidrag Indsats Flere borgere med problemer ud over ledighed skal komme tættere på arbejdsmarked eller uddannelse Arbejdsmarkedsudvalget Koordinator Center for Arbejdsmarked 1. Sundhed & Omsorg har i rehabilitering tilbud om Forløbsprogrammer (Patientskoler) inden for områderne: KOL, hjertesygdomme, diabetes2 og cancer. Borgere med ledighed kan med fordel henvises til disse tilbud. 2. Der vil blive arbejdet med en samarbejdsmodel, hvor AM-bevægelse tilknyttes Rehabilitering, for at en ergoterapeut og en træningsassistent/ coach, kan have monofaglig og tværfaglig sparring indenfor træningsområdet og opnå driftsfordelene ved at indgå i et større team. 3. Der igangsættes en afdækning af Arbejdsmarkeds køb af vurderings og træningsforløb med henblik på at vurdere om og i hvilket omfang kommunen selv kan afvikle disse i Rehabilitering. 4. Sundhed og Omsorg har tilbud om patientuddannelserne herunder lær at takle: - Angst og depression - Smerte - Job og sygdom - Kronisk sygdom 5. Folkesundhed kan yde konsulent bidrag indenfor indsatsområderne: Tobak, fysisk aktivitet, trivsel og sunde kostvaner. Centrets bidrag understøtter den samlede indsats ved at forbedre lediges helbredsmæssige tilstand. Problem Sundhed & Omsorg bidrager med at afdække funktionsnedsættelser hos ledige samt vurdere træningspotentiale. udvikle eksisterende sundhedstilbud og understøtte processen ved etableringen af nye tiltag Sundhed & Omsorgs bidrag medvirker til at nedbringe hindringer for beskæftigelse i form af helbredsmæssige problemer Funktionsnedsættelse mistrivsel Ledige med sygdom og/eller funktionsnedsættelse, og ledige med mistrivsel, forebyggelige og kroniske sundhedsudfordringer n kommer tættere på arbejdsmarkedet Parametre Det opnåede potentiale for de borgere, der indgår i de forskellige tilbud. Milepæle Ad.1 og 2. efter endt forløb på den enkelte tilbud opgøres hvor mange borgere, 30

31 der er rykket. Rehabilitering Folkesundhed Ad.1. Ingen resurseallokering Økonomi Ad.2 Afhænger af hvilken samarbejdsmodel, der besluttes. Ad. 3 I forbindelse med afdækningen, regnes på de økonomiske konsekvenser og det vurderes om der er et økonomisk rationale. Rapportering Ultimo

32 Bidrag Indsats En stærk organisation - lederudvikling Understøttende administrativ indsats Koordinator Center for Politik & Personale Lederudvikling udgør et væsentlig indsatsområde i forhold til at skabe en stærk organisation, og indsatsen indgår således i Direktionens målaftale. Center for sundhed & Omsorg bidrager med Chef og leder/ledere: Identificering af behov for nedenstående tilbud gennem LUS-samtale og ledergruppemøde. Chef og leder (ledere): Tilrettelægger sammen med HR & Arbejdsmiljø tilpassede forløb. Igangsætter og gennemfører forløb med bistand fra HR & Arbejdsmiljø Det kan f.eks. være: Grundlæggende viden: Brush-up på MED-systemet. Økonomi og budget, Guldborgsundmodellen og personalejura. Sundhedsledelse Sundhed på arbejdspladsen En-til-en sparring: Personaleledelse og relationer Kommunikation Personlig planlægning Ledergrupperne: ive ledergrupper Hvad bruges ledergrupperne til, hvordan og hvorfor? Hvordan ledergrupper får det sjovt? Ledelse og organisation: Ledelsesvilkår ledelsesspænd Undervisning, metoder og hjælp til ovenstående tilbydes gennem Center for Politik & Personale. Bidraget understøtter den samlede indsats En stærk organisation og er tæt knyttet til ledelsesgrundlag, styringsprincipperne og delindsatsen omkring MED og TRIO en. Problem HR & Arbejdsmiljøs kortlægning af organisationens behov for understøttende indsatser i 2015 viste behov for at arbejde med ledertrivsel (energi, overskud, mening, samarbejde, rammer, grundlæggende kompetencer, m.m.). Der er evidens for at alle disse faktorer har stor betydning for medarbejderes trivsel og den daglige opgaveløsning. Alle ledere i Sundhed & Omsorg Øge den enkelte leders trivsel gennem kompetencer, samarbejde og 32

33 relationelle forhold, samt oplevelsen af mening og overskud i arbejdet. Parametre Ledertrivselsundersøgelse ved start og slut LUS samtaler en gang årligt Ledertrivselsundersøgelse ved start medio 2016 LUS samtaler afholdt ultimo 2016 Milepæle Forløb igangsat primo2017 Forløb gennemført medio ultimo 2017 Ledertrivselsundersøgelse ultimo 2017 Center for Sundhed & Omsorg Bistand fra Center for Politik & Personale. Økonomi Sker inden for den allerede eksisterende normering. Rapportering Der afrapporteres ultimo

34 Bidrag En stærk organisation - Kvalitet i sagsbehandlingen Understøttende administrativ indsats Koordinator Center for Politik & Personale Bidraget fra Center for Sundhed & Omsorg består af 3 elementer 1. LIRK som er værktøj til måling af sagsbehandlingskvaliteten i afgørelsessager. 2. I den gode sags tjeneste er målrettede og casebaserede undervisningsforløb i lovmedholdelighed og god sagsbehandling. 3. Principper og tjekliste for god data- og informationsformationsforvaltning. Centrets bidrag tager udgangspunkt i den effekt, der er beskrevet i direktionens målaftale under den administrative indsats En stærk organisation. Indsatserne skal: Styrke kvaliteten af afgørelsessager. Styrke medarbejdernes viden og kompetencer i forhold til god sagsbehandling og korrekt datahåndtering. Problem AD 1: Uensartet niveau i myndighedssagsbehandling kan have mange uheldige følger, herunder ulovligheder, dårlig service, økonomiske fejl m.m. til gene for borger, virksomheder og kommune m.fl. LIRK skal medvirke til et varigt fokus på at sikre høj kvalitet i sagsbehandlingen. AD 2: I den gode sags tjeneste skal i forhold til den samme problemstilling som nævnt ovenfor medvirke til sikre god sagsbehandling med udgangspunkt i de enkelte afdelingers helt konkrete sagsbehandling, rutiner m.v. AD 3: Rigsarkivets tilsyn i 2015 med bl.a. kommunernes opbevaring og bevaring af data viste bl.a., at der ikke altid er fokus nok på, hvor forskellige typer data/informationer opbevares og behandles. Dette initiativ skal styrke viden og kompetencer i forhold til korrekt datahåndtering. AD 1 og 2: De primære målgrupper i LIRK er sagsbehandlere og konsulenter og ledere i alle centre med afgørelsessager. AD 3: rne er som ad 1 og 2, men derudover også institutionsledere. De nævnte målgrupper skal opleve, at de opnår en viden om kvaliteten i deres sagsbehandling, og at denne viden sætter dem i stand til selv at iværksætte initiativer. Det kunne være efteruddannelse, ændrede sagsgange, organisering eller it-arkitektur, som på lidt længere sigt forbedrer sagsbehandlingens kvalitet. I forhold til borgere og virksomheder er effekten, at de i højere grad vil opleve, at sagsbehandling og afgørelser er forståelig og lovmedholdelig. Parametre AD 1: Iværksættelse af forbedringsinitiativer på baggrund af LIRK-målinger i afdelinger/centre. Samlet vurdering af måleresultater fra forskellige steder i organisationen, uden at der dog gennemføres en omfattende tværgående benchmarking, idet dette ikke er meningen med værktøjet. Færre klager over sagsbehandlingens kvalitet (ikke det samme som 34

35 AD 2: afgørelsernes udfald), hvis der kan genereres ledelsesinformation om dette. Deltagelse i undervisningsforløb, herunder introforløb for nye medarbejdere. Stikprøver i forhold til drøftede problemer et stykke tid efter undervisningsforløbet. AD 3: Principper og tjekliste drøftes og forankres på ledelsesniveau i centret, herunder hos institutionslederne (på ledermøder). Ved stikprøvevise tilsyn fra enten Center for Sundhed & Omsorg eller sammen med CPP konstateres tydelige forbedringer i centrets datahåndtering og informationsforvaltning. AD 1: Center for Sundhed & Omsorg har ved udgangen af 2016 gennemført LIRK-målinger i afdelinger med afgørelsessager. Inden udgangen af 2017 er der gennemført endnu en LIRK-måling i alle afdelinger med afgørelsessager, og redskabet er justeret i forhold til centrets målrettede behov og fungerer som en fast del af centrets ledelsestilsyn. AD 2: Milepæle Myndighedsafdelingen skal inden udgangen af 2018 gennemføre et målrettet forløb I den gode sags tjeneste. AD 3: Principper og tjekliste er udarbejdet ved udgangen af Principper og tjekliste er drøftet og forankret på ledelsesniveau i centret (inkl. institutionsledere) ved udgangen af 3. kvartal Ved stikprøvevise tilsyn fra enten Center for Sundhed & Omsorg eller sammen med CPP ses ved udgangen af 3. kvartal 2018 tydelige forbedringer i centrets datahåndtering og informationsforvaltning. AD 1: Uddannelse og udvikling er kontaktperson. Myndigheden er ansvarlig for egen gennemførelse af LIRK-målinger. AD 2: Sundhed & Omsorg deltager med relevante nøglemedarbejdere i afklarende og planlæggende møder, fremsende materiale, prioritere deltagelse i undervisning og medarbejderintroduktion for nye medarbejdere og efterfølgende at rette op på evt. uhensigtsmæssigheder, forankre ny viden m.v. AD 3: Center for Sundhed & Omsorg deltager, jf. direktions- og chefgruppebeslutning, med en udpeget kontaktperson i arbejdet med at kvalitetssikre og introducere en 360 graders princip- og tjekliste om god data/informationsopbevaring, -behandling og -bevaring. Resultatet drøftes og forankres på ledelsesniveau i centret. Økonomi Afholdes inden for nuværende budget AD 1: Opfølgning: Den udpegede kontaktperson deltager i erfa gruppe i oktober 2016 med henblik på mundtligt status på LIRK-målinger. Rapportering AD 2: Ændringer i sagsgange samt forankring er myndighedslederens ansvar. AD 3: Opfølgning: Foreligger principper og tjekliste for god datahåndtering og informationsforvaltning ved udgangen af Center for Sundhed & Omsorg følger i løbet af 2017 og 2018 løbende op på, hvorvidt og hvordan centret, dets 35

MÅLAFTALE [institutionens eller afdelingens navn]

MÅLAFTALE [institutionens eller afdelingens navn] MÅLAFTALE 2016-18 INSTITUTION/AFDELING [institutionens eller afdelingens navn] CENTER [centrets navn] ANSVARLIG LEDER [lederens navn] AFTALEPART Centerchef [navn] AFTALE INDGÅET [dato] STRATEGISK AFSÆT

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Handleplan 2017 2018 Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Beskrivelse af indsats (Overordnet beskrivelse

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune.

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. Dragør Kommune Udviklingskonsulenterne Side nr. 1 Projektbeskrivelse 1 Projekttitel Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. 2 Baggrund Dragør

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

MÅLAFTALE juni 2016 Direktionen

MÅLAFTALE juni 2016 Direktionen MÅLAFTALE 2016-18 CENTER ANSVARLIG CHEF Pedro Michael AFTALE INDGÅET AFTALEPART 9. juni 2016 Direktionen STRATEGISK AFSÆT bidrager i 2016 18 til realiseringen af følgende strategiske målsætninger og politisk

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Notat til Sundheds- og Omsorgsudvalget: Arbejdet med sundhedspolitikken i Sundhed og Omsorg udmøntning af indsatser og det tværmagistratslige samarbejde Indledning Sundheds- og Omsorgsudvalget har efterspurgt

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

MÅLAFTALE juni 2016 Direktionen

MÅLAFTALE juni 2016 Direktionen MÅLAFTALE 2016-18 CENTER Økonomi og IT ANSVARLIG CHEF Carsten Pedersen AFTALE INDGÅET AFTALEPART 9. juni 2016 Direktionen STRATEGISK AFSÆT bidrager i 2016-18 til realiseringen af følgende strategiske målsætninger

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Indhold Baggrund Rehabiliteringsstrategien Grundlæggende antagelser, mission og vision Borgere på daghjem Formål og mål Målgruppe Daghjemmets

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Serviceområde: Omsorg og pleje

Serviceområde: Omsorg og pleje Serviceområde: Omsorg og pleje Fokusområde: Kroniske sygdomme Fysisk træning til borgere med kroniske sygdomme. Borgere med kroniske sygdomme får fra maj 2010 tilbud om fysisk træning. Tilbuddet er evalueret

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2014 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Nærværende rammesætning udgør det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats-

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale

Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale Dette spørgeskema er en central del af KL's opfølgningsproces på sundhedsområdet. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om kommunens indsats

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr PROJEKTKOMMISSORIUM A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr. 32876 Udarbejdet af: MS Udarbejdet d. 28.09.09 1 B. Projektbeskrivelse Flere og flere danskere lever et liv med en

Læs mere

MÅLAFTALE AFTALE INDGÅET [Se underskrift ark side 13]

MÅLAFTALE AFTALE INDGÅET [Se underskrift ark side 13] MÅLAFTALE 2016-18 INSTITUTION/AFDELING Forsorgshjemmet Saxenhøj CENTER Center for Socialområdet ANSVARLIG LEDER Erik Søndergaard AFTALEPART Centerchef Pedro Michael AFTALE INDGÅET [Se underskrift ark side

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar 2014 Sundhed, Pleje & Omsorg Sundhed, Pleje & Omsorg Albertslund Kommune Nordmarks allè 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.sundhed.pleje.omsorg@albertslund.dk

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

MÅLAFTALE juni 2016 Direktionen

MÅLAFTALE juni 2016 Direktionen MÅLAFTALE 2016-18 CENTER Center for Politik & Personale ANSVARLIG CHEF Martin Weis Holm AFTALE INDGÅET AFTALEPART 9. juni 2016 Direktionen STRATEGISK AFSÆT Center for Politik & Personale bidrager i 2016-18

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed 2 DEN SOCIALE VIRKSOMHED NÅR DER ER BEHOV FOR EN HØJT SPECIALISERET INDSATS RAMMER OG RETNING 2016-2018

Læs mere

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget Side 1 af 1 Beskrivelse af sundheds- og forebyggelsesområdet: Rammebetingelser Rammer og målsætninger for monitorering og opfølgning af indsatser på sundhedsområdet tager udgangspunkt i 5 hovedområder:

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: Serviceområde SO 18, Sundhed og Ældre og SO 19, Forebyggelse Det nære sundhedsvæsen - den del af sundhedsvæsenet som

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER Louise Stage & Tine Skovgaard Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Komite for helse og sosial i Bergen Kommunalreformen 2007 Kommunen del af sundhedsvæsnet

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

Politisk udvalg: Socialudvalg

Politisk udvalg: Socialudvalg Demensområdet socialudvalget xx I fremtiden stiger antallet af personer med demens markant. Også forbruget af antidemensmedicin og de samfundsøkonomiske omkostninger af sygdommene forventes at stige. I

Læs mere

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Godkendt i Byrådet den 24. marts 2015. Indledning. Kommunalbestyrelsen skal, ifølge Lov om Social Service 1, mindst én gang om året udarbejde

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Effekt af trænende hjemmepleje Sammenhæng til vision 2018: Hverdagsrehabiliterende indsatser, som Trænende Hjemmepleje er en del af, giver borgerne mulighed

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune 2011-2014 INDHOLD 2 Forord 3 Visioner og værdier 4 Udfordringer 5 Sundhed - en helhedsorienteret indsats 6 Sådan når vi målet 8 Implementering, evaluering

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kode: SO1 Visitation af ydelser til ældre og handicappede. Tættere samarbejde mellem visitatorerne i Visitationen og hjemmeplejen / sygeplejen i Pleje og Træning.

Læs mere

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Det nære sundhedsvæsen - og borgere med kronisk sygdom Den brændende platform 1. Flere

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom I Thisted Kommune ønsker vi at styrke såvel den monofaglige,

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Side 1 af 8 Tilbudsgiver skal besvare og vedlægge tilbuddet nedenstående vedrørende

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014 Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Hvad virker? Den 17. november 2014 Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL De syv anbefalinger 1. Fælles mål og indsatser

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Sundhedsaftale og Praksisplan

Sundhedsaftale og Praksisplan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT Sundhedsaftale og Praksisplan Baggrund Københavns Kommune har sammen med Region Hovedstaden og de øvrige 28 kommuner i regionen to vigtige tværsektorielle

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Program Er der styr på hygiejnen? Odense den 25.2.2014 Forebyggelsespakken om 10:00 Velkomst og introduktion til dagen og morgenkaffe

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere