Socialrådgiveruddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialrådgiveruddannelsen"

Transkript

1 Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde (17. januar 2013) Modul nr Samfundsvidenskab Modultema Familier, børn og unge og socialt arbejde Semester 2. semester Årgang/Hold SOC Hold X, Y og Z Indhold Undervisere Modulet har fokus på familiers livsbetingelser og menneskelig udvikling i moderne samfund samt udsatte familier, børn og unges vilkår, betingelser samt risiko og beskyttelsesfaktorer. Der er en orientering mod forebyggende perspektiver i det sociale arbejdes praksis samt et fokus på problemforståelse og sagsbehandling med udsatte børn og unge og børn med handicap. Endvidere er der fokus på socialrådgiverens funktion, betydningen af relevant tværprofessionelt samarbejde samt metoder og handlemuligheder i det sociale arbejdes praksis. Maria Appel Nissen, Mia Arp Fallov, Inge Bryderup, Janne Seemann Læringsmål Den studerende har viden om: Familien og menneskers udvikling Udsatte børn og unges problemer Velfærdspolitik for familier og udsatte børn og unge Love, regler og indsatsmuligheder i relation til familien og børn og unge Metoder inden for socialt arbejde med børn, unge og deres familier Samarbejde og aktører i det sociale arbejde med familier, børn og unge Socialfaglige indsatser og vurdering af sammenhæng mellem effekt, kvalitet og pris i denne forbindelse Den studerende har færdigheder i at: Beskrive, analysere og vurdere udsatte børns, unges og familiers situation i et helhedsperspektiv

2 Benytte metoder og redskaber i arbejdet herunder forebyggende arbejde Anvende love og regler i forbindelse med socialt arbejde med familier, børn og unge Formidle sociale problemstillinger forståeligt i skriftlig form Varetage funktioner i socialt arbejde herunder myndighedsudøvelse Den studerende har kompetencer til at: Kommunikere med målgruppen Anvise muligheder for at håndtere magt og etik i arbejdet med udsatte børn og unge Anvise muligheder i samarbejdet med forskellige faggrupper i børn, unge og familiearbejdet Tilrettelæggelse/undervisningsform Kerneområdesikring 2-6 Omfang Eksamensform/bedømmelse Forelæsninger, workshops og casearbejde 15 ECTS Skriftlig caseeksamen p.b.a. lodtrækning ift. caseopgavens faglige vægtning. Bedømmes bestået/ikke bestået

3 Uge 6: 8. februar 2013, Kl Auditorium T, Strandvejen 35 Samfundsvidenskabeligt perspektiv på udviklingen i opfattelsen af børn og unge: Børnesyn Inge M. Bryderup Indhold Det er formålet at diskutere forskellige samfundsvidenskabelige tilgange til forståelsen af børnesyn. Der er fokus på dels bardomshistorie forstået som dobbeltheden af skiftende barnesyn og ændrede børneliv og dels på konsekvenserne af de skiftende børnesyn. Obligatorisk Cunningham, Hugh (2000). Børn og barndom i den vestlige verden efter Århus: Klim. Kapitel 1, side og kapitel 7 + 8, side (Kompendium 3) de Coninck-Smith, Ning (2003). Barndommens historie og relevans for pædagogisk sociologi. I Inge M. Bryderup (red.), Pædagogisk sociologi en antologi. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. Side (Kompendium 3) Sekundær Ariès, Philippe. (1980). Barndommens historie. Oslo, Gjøvik: Norbok. Cunningham, Hugh (2000). Børn og barndom i den vestlige verden efter Århus: Klim. de Maus, Lloyd (red.) (1974). The History of Childhood. New York: Psychohistoric Press. Shorter, Edward (1979). Kernefamiliens historie. København: Nyt Nordisk Forlag. Stone, Lawrence (1979). The Family, Sex and Marriage in England Harmondsworth: Penguin.

4 Uge 7: Hold X: 13. februar 2013, Kl Seminarrum 305, Strandvejen 19 Hold Y: 14. februar 2013, Kl Seminarrum 202, Strandvejen 19 Hold Z: 15. februar 2013, Kl Seminarrum 202, Strandvejen 19 Viden om udsatte børn og unge: Børns hverdagsliv og fattigdom Mia Arp Fallov & Maria Appel Nissen Indhold Formålet med undervisningen er at give en forståelse for barnets hverdagsliv og socialisering i familien og de mange arenaer og institutionelle sammenhænge barnet i øvrigt deltager i. Formålet med undervisningen er også at belyse, hvordan velfærd kan forstås i relation til fattigdom, behov og afsavn i familier og børns liv herunder en forståelse af familien som en socioøkonomisk enhed. I undervisningen diskuteres det, hvordan barnets hverdagsliv kan anskues i et helhedsperspektiv og med inddragelse af barnets hverdagsvirkelighed. Obligatorisk: Dencik, Lars (1999). Fremtidens børn om postmodernisering og socialisering i Dencik og Jørgensen (red.) Børn og Familier i det postmoderne samfund. Hans Reitzels Forlag. Side (26 sider)(kompendium 3) Hansen, Finn Kenneth og Hussein, M. Azhar (2009). Kapitel 1: Resumé og sammenfatning samt Kapitel 5: Afsavn i børnefamilier i Konsekvenser af de laveste sociale ydelser - Forsørgelsesgrundlag og afsavn. August CASA: (11 sider) Downloades fra Højlund, Susanne (2009). Barndommens geografi. Om at begribe børns færd gennem barndommens institutione i Højlund (red.) Barndommens organisering i et dansk institutionsperspektiv. Roskilde universitetsforlag. Side (24 sider)(kompendium 3) Rasmussen, Kim (2004). Kapitel 2: Børns hverdagsliv, de mange arenaer og den institutionelle trekant i Børnene i kvarteret kvarteret i børnene. Om børns hverdagsliv, steder og ruter. Roskilde Universitetsforlag. Side (21 sider)(kompendium 3) Sekundær (også brugt på Modul 2) Larsen, Jørgen Elm (2007). Kapitel 2: En rejse i Erik Allardts fodspor gennem nordisk velfærdsstatsforskning. I Per H. Jensen (red.) Velfærd dimensioner og betydninger. Frydenlund. Side (21 sider) Hansen, Erik Jørgen (2004). Sociale klasser og social ulighed I Heine Andersen Sociologi en grundbog til et fag. Hans Reitzels Forlag. Side (26 sider) Nissen, M. Socialiseringsforventninger i arbejdet med familier rolle, institution og samfund. Side i Harder, M. og Nissen, M. A. (red.) Helhedssyn i socialt arbejde. København: Akademisk Forlag (Grundbog)

5 Uge 8: 20. februar 2013, Kl Auditorium T, Strandvejen 35 Udviklingen i velfærds- og socialpolitik, indsatser over for udsatte børn og unge samt opfattelsen af sociale problemer Inge M. Bryderup Indhold Det er målet at synliggøre, hvorledes lovgivningens historisk skiftende opfattelser af sociale problemer blandt socialt udsatte børn, unge og familier er sammenhængende med den samfundsmæssige udvikling. Der er fokus på en diskussion af, hvorledes opfattelsen af sociale problemer er tæt sammenhængende med løsningen. Obligatorisk Bryderup, Inge M. (2005). Børnelove og socialpædagogik gennem hundrede år. Århus: Klim. Kapitel 1, side Kapitel 13, side (Kompendium 3) Sekundær Bryderup, Inge M. (2005). Børnelove og socialpædagogik gennem hundrede år. Århus: Klim

6 Uge 9/10: Hold Z: 26. februar 2013, Kl Seminarrum 202, Strandvejen 19 Hold X: 1. marts 2013, Kl Seminarrum 202, Strandvejen 19 Hold Y: 8. marts 2013, Kl Seminarrum 202, Strandvejen 19 Magt i socialt arbejde Maria Appel Nissen Indhold Formålet med undervisningen er at give en forståelse for forskellig perspektiver på og former magt i socialt arbejde med familier, børn og unge. I undervisningen knyttes dette sammen med forståelsen af, hvordan noget kommer til at blive opfattet som et socialt problem, herunder hvordan socialt arbejde indgår i denne proces. Der lægges også vægt på at diskutere socialrådgiverens rolle som ekspert og hjælper. Obligatorisk: Kapitler i grundbøger, der bruges på Modul 2 og senere moduler Järvinen, M. og Mortensen, N. (2002). Det magtfulde møde mellem system og klient. Teoretiske perspektiver. I Järvinen, M., Larsen, J. E. og Mortensen, N. (2002) Det magtfulde møde mellem system og klient. Århus Universitetsforlag. Side 9-27 (Grundbog) Egelund, T. (2002). Magtudøvelse i den sociale børneforsorg. I Järvinen, M., Larsen, J. E. og Mortensen, N. (2002) Det magtfulde møde mellem system og klient. Århus Universitetsforlag. Side (Grundbog) Mik-Meyer, Nanna (2007). Goffmann interaktion og identitetsforhandlinger. I Villadsen, K. og Mik- Meyer, N. (2007) Magtens former. Sociologiske Perspektiver på statens møde med borgeren. Hans Reitzels Forlag. Side (Grundbog) Nissen, M. (2007). Magt og magtesløshed i socialt arbejde. Refleksiv inklusion som mulighed? I Nissen, M., Pringle, K. og Uggerhøj, L. (2007) Magt og forandring. Akademisk Forlag. Side (Grundbog) Järvinen, Margaretha (2004). Hjælpens univers et magtperspektiv på mødet mellem system og klient i A. Meeuwisse og H. Swärd (red.) Perspektiver på sociale problemer. Hans Reitzels Forlag. Side (20 sider) (Grundbog)

7 Uge 11: Hold X: 11. marts 2013, Kl Seminarrum 202, Strandvejen 19 Hold Y: 11. marts 2013, Kl Seminarrum 202, Strandvejen 19 Hold Z: 8. marts 2013, Kl Seminarrum 202, Strandvejen 19 Kampe om viden på børn og ungeområdet Maria Appel Nissen Indhold: Formålet med undervisningen er at introducere til kampe om viden på børn og ungeområdet - herunder centrale begreber i disse kampe: Social arv, risiko, evidens. I undervisningen diskuteres det, hvad man kan lære af disse kampe, set i forhold til arbejdet med familier, børn og unge. Obligatorisk Ejrnæs, Morten (2008). Teori og empati faglighed i relationsprofessionerne i Jacobsen, M.H. & Pringle K. (2008) i At forstå det sociale sociologi og socialt arbejde. København: Akademisk Forlag. Kapitel 5, side (31 sider)(kompendium 3) Konnerup, Merete (2005). De gode viljers utilstrækkelighed - virkning, evidens og socialt arbejde, I: Synnöve Ljunggren (red.) Antologien Empiri, evidens, empati. NOPUS, Århus. Side (Kompendium 3) Sekundært Ejrnæs, Morten (2008). Risikoanalyser i den anvendelsesorienterede socialforskning. I Ejrnæs og Guldager Helhedssyn og forklaring i sociologi, socialt, sundhedsfagligt og pædagogisk arbejde. Akademisk forlag. Kapitel 5, side (53 sider)

8 Uge 12: 20. marts 2013, Kl Auditorium T, Strandvejen 35 Socialt arbejde på tværs af sektorer, professioner og politiske niveauer Janne Seemann Indhold: Udviklingen i den offentlige sektor og herunder udviklingen på det sociale område medfører et stadigt stigende behov for koordination og samarbejde på tværs af sektorer, politiske niveauer og fagprofessionelle. Således er også samarbejdet på børn- og ungeområdet samt familiearbejdet præget af mange involverede parters forskellige mål, opgaver, arbejdsformer, behandlingsmetoder, ressourcer og organisatoriske tilhørsforhold. Forelæsningen belyser en række tværgående samordningsproblemer og muligheder, når region(er), kommunale forvaltninger, sociale institutioner m.fl. er involveret i en fælles opgaveløsning. Formålet er at bidrage til jeres organisatoriske forståelse af socialt arbejde i komplekse samspilsrelationer. Obligatorisk Seemann, J. (2008). Interorganisatoriske perspektiver. Kapitel 9 i Bømler T. (red.). Sociale organisationer i en omstillingstid. København: Hans Reitzels Forlag (Kompendium 3) Seemann, J. (1999). Netværk som forandringsstrategi og strategier i netværk. I Borum F. m.fl. (red.) Når styringsambitioner møder praksis. København/Copenhagen Business School, Handelshøjskolens Forlag (Kompendium 3) Sekundær Martin, H.M. (2010). Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv. København: DSI rapport , Seemann, J. (1996). Når organisationer skal samarbejde. København: Forlaget Munksgaard Axelsson R. & Axelsson S. (red.) (2007). Folkhälsa i Samverkan mellan professioner, organisationer og sämhällssektorer. Poland: Samfundslitteratur

9 Samlet litteratur Obligatorisk litteratur i grundbøger der anbefales købt og bruges på dette og andre moduler Järvinen, M., Larsen, J. E. og Mortensen, N. (2002). Det magtfulde møde mellem system og klient. Århus Universitetsforlag: Fra denne bog: Järvinen, M. og Mortensen, N. (2002). Det magtfulde møde mellem system og klient. Teoretiske perspektiver. I Järvinen, M., Larsen, J. E. og Mortensen, N. (2002). Det magtfulde møde mellem system og klient. Århus Universitetsforlag. Side 9-27 (Grundbog) Egelund, T. (2002). Magtudøvelse i den sociale børneforsorg. I Järvinen, M., Larsen, J. E. og Mortensen, N. (2002). Det magtfulde møde mellem system og klient. Århus Universitetsforlag. Side (Grundbog) Villadsen, K. og Mik-Meyer, N. (2007). Magtens former. Sociologiske Perspektiver på statens møde med borgeren. Hans Reitzels Forlag Fra denne bog: Mik-Meyer, Nanna (2007). Goffmann interaktion og identitetsforhandlinger. I Villadsen, K. og Mik- Meyer, N. (2007). Magtens former. Sociologiske Perspektiver på statens møde med borgeren. Hans Reitzels Forlag. Side (Grundbog) Nissen, M., Pringle, K. og Uggerhøj, L. (2007). Magt og forandring. Akademisk Forlag Fra denne bog: Nissen, M. (2007). Magt og magtesløshed i socialt arbejde. Refleksiv inklusion som mulighed? I Nissen, M., Pringle, K. og Uggerhøj, L. (2007). Magt og forandring. Akademisk Forlag. Side (Grundbog) Meeuwisse og H. Swärd (red.). Perspektiver på sociale problemer. Hans Reitzels Forlag Fra denne bog: Järvinen, Margaretha (2004). Hjælpens univers et magtperspektiv på mødet mellem system og klient. I A. Meeuwisse og H. Swärd (red.) Perspektiver på sociale problemer. Hans Reitzels Forlag. Side (20 sider) (Grundbog) Tekster i Kompendium 3 Bryderup, Inge M. (2005). Børnelove og socialpædagogik gennem hundrede år. Århus: Klim. Kapitel 1, side Kapitel 13, side Cunningham, Hugh (2000). Børn og barndom i den vestlige verden efter Århus: Klim. Kapitel 1, side og kapitel 7 + 8, side de Coninck-Smith, Ning (2003). Barndommens historie og relevans for pædagogisk sociologi. I Inge M. Bryderup (red.), Pædagogisk sociologi en antologi. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. Side Dencik, Lars (1999). Fremtidens børn om postmodernisering og socialisering. I Dencik og Jørgensen (red.) Børn og Familier i det postmoderne samfund. Hans Reitzels Forlag. Side (26 sider)

10 Ejrnæs, Morten (2008). Teori og empati faglighed i relationsprofessionerne. I Jacobsen, M.H. & Pringle K. (2008) At forstå det sociale sociologi og socialt arbejde. København: Akademisk Forlag. Kapitel 5, side (31 sider) Hansen, Finn Kenneth og Hussein, M. Azhar (2009): Kapitel 1: Resumé og sammenfatning samt Kapitel 5: Afsavn i børnefamilier i Konsekvenser af de laveste sociale ydelser - Forsørgelsesgrundlag og afsavn. August CASA: (11 sider) Downloades fra Højlund, Susanne (2009). Barndommens geografi. Om at begribe børns færd gennem barndommens institutioner i Højlund (red.) Barndommens organisering i et dansk institutionsperspektiv. Roskilde universitetsforlag. Side (24 sider) Konnerup, Merete (2005). De gode viljers utilstrækkelighed - virkning, evidens og socialt arbejde. I: Synnöve Ljunggren (red.) Antologien Empiri, evidens, empati, NOPUS, Århus. Side Rasmussen, Kim (2004). Kapitel 2: Børns hverdagsliv, de mange arenaer og den institutionelle trekant i Børnene i kvarteret kvarteret i børnene. Om børns hverdagsliv, steder og ruter. Roskilde Universitetsforlag. Side (21 sider) Seemann, J. (2008). Interorganisatoriske perspektiver. Kapitel 9 i Bømler T. (red.) Sociale organisationer i en omstillingstid. København: Hans Reitzels Forlag Seemann, J. (1999). Netværk som forandringsstrategi og strategier i netværk. I Borum F. m.fl. (red.) Når styringsambitioner møder praksis. København/Copenhagen Business School, Handelshøjskolens Forlag Sekundær litteratur Ariès, Philippe. (1980). Barndommens historie. Oslo, Gjøvik: Norbok. Cunningham, Hugh (2000). Børn og barndom i den vestlige verden efter Århus: Klim. de Maus, Lloyd (red.) (1974). The History of Childhood. New York: Psychohistoric Press. Shorter, Edward (1979). Kernefamiliens historie. København: Nyt Nordisk Forlag. Stone, Lawrence (1979). The Family, Sex and Marriage in England Harmondsworth: Penguin. Bryderup, Inge M. (2005). Børnelove og socialpædagogik gennem hundrede år. Århus: Klim Larsen, Jørgen Elm (2007). Kapitel 2: En rejse i Erik Allardts fodspor gennem nordisk velfærdsstatsforskning. I Per H. Jensen (red.): Velfærd dimensioner og betydninger. Frydenlund. Side (21 sider) (Kompendium Modul 2) Hansen, Erik Jørgen (2004). Sociale klasser og social ulighed. I Heine Andersen Sociologi en grundbog til et fag. Hans Reitzels Forlag. Side (26 sider) (Kompendium Modul 2) Nissen, M. Socialiseringsforventninger i arbejdet med familier rolle, institution og samfund. Side I Harder, M. og Nissen, M. A. (red.) Helhedssyn i socialt arbejde. København: Akademisk Forlag (Grundbog) Martin, H.M. (2010). Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv. København: DSI rapport Seemann, J. (1996). Når organisationer skal samarbejde. København: Forlaget Munksgaard Axelsson R. & Axelsson S. (red.) (2007). Folkhälsa i Samverkan mellan professioner, organisationer og sämhällssektorer. Poland: Samfundslitteratur Ejrnæs, Morten (2008). Risikoanalyser i den anvendelsesorienterede socialforskning. I Ejrnæs og Guldager: Helhedssyn og forklaring i sociologi, socialt, sundhedsfagligt og pædagogisk arbejde. Akademisk forlag: Kapitel 5, side (53 sider)

Familier, børn og unge og socialt arbejde

Familier, børn og unge og socialt arbejde Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Modul nr. 3.3.3. Jura (14. januar 2013) Modultema Semester Årgang/Hold Familier, børn og unge og socialt arbejde 2. semester SOC 2012

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde (11. januar 2013) Modul nr. 3.3.4. Socialt arbejde Modultema Semester Årgang/Hold Indhold Undervisere Læringsmål Udsatte grupper, personer

Læs mere

Udsatte grupper, personer med handicap og socialt arbejde

Udsatte grupper, personer med handicap og socialt arbejde Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde (11. april 2013) Modul nr. 3.3.4. Jura Modultema Udsatte grupper, personer med handicap og socialt arbejde Semester 2. semester Årgang/Hold

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde (11. januar 2013) Modul nr. 3.3.3. Psykologi og Psykiatri Modultema Familier, børn og unge og socialt arbejde - Psykologi og Psykiatri

Læs mere

2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab. Efterår 2015

2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab. Efterår 2015 2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab Efterår 2015 Formål og læringsudbytte Formålet med dette tema er, at den studerende tilegner sig viden og forståelse om udviklingen af velfærd, velfærdssamfund

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde (11. januar 2013) Modul nr. 3.3.4. Psykologi og Psykiatri Modultema Semester Udsatte grupper, personer med handicap og socialt arbejde

Læs mere

Undervisningsprogram. Fagområdets/modulets titel: FO4. Semester: 4. semester. Årgang/hold: Soc 2009 Y. Undervisere:

Undervisningsprogram. Fagområdets/modulets titel: FO4. Semester: 4. semester. Årgang/hold: Soc 2009 Y. Undervisere: Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Semester: Årgang/hold: Undervisere: Formål/læringsmål: Undervisningsform: Eksamensform: FO4 4. semester Soc 2009 Y Tina Bømler, Maria Appel Nissen og Mia

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde (17. januar 2013) Modul nr. 3.3.4. Samfundsvidenskab Modultema Udsatte grupper, personer med handicap og socialt arbejde Semester 2.

Læs mere

2661.12 Sosialvísind. Undirvísingarætlan temavika 1

2661.12 Sosialvísind. Undirvísingarætlan temavika 1 2661.12 Sosialvísind Undirvísingarætlan temavika 1 Ábyrdarundirvísari: Gestur Hovgaard, lektari Undirvísing: Finn Laursen. Stig: (bachelor stig 3. ár) 10 ECTS Stað: Søgu og samfelagsdeildin, Jónas Broncks

Læs mere

Lotte Bloksgaard, Maria Appel Nissen, Kirsten Mejlvig, Lise Rytter Krogh og Jan Brødslev Olsen

Lotte Bloksgaard, Maria Appel Nissen, Kirsten Mejlvig, Lise Rytter Krogh og Jan Brødslev Olsen Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Modul nr. 1 Modultema Semester Årgang/Hold (e) Læringsmål Sociale problemer og socialt arbejdes praksis 1. semester SOC2013 Hold X og

Læs mere

Undervisningsprogram (2. august 2012) Fagområdets/modulets titel: Fagområde 4: Samfundsvidenskabelig teori og metode

Undervisningsprogram (2. august 2012) Fagområdets/modulets titel: Fagområde 4: Samfundsvidenskabelig teori og metode Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram (2. august 2012) Fagområdets/modulets titel: Fagområde 4: Samfundsvidenskabelig teori og metode Semester: Socialrådgiveruddannelsen,

Læs mere

Modul nr. 6 Senest opdateret 7. oktober 2013

Modul nr. 6 Senest opdateret 7. oktober 2013 Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Modul nr. 6 Senest opdateret 7. oktober 2013 Modultema Semester Årgang/Hold (e) Læringsmål Organisation, metoder og praksis 3. semester

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde helhedssyn - udfordringer og muligheder v/morten Ejrnæs, Sociolog, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Tværprofessionelt samarbejde helhedssyn - udfordringer og muligheder v/morten Ejrnæs, Sociolog, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Tværprofessionelt samarbejde helhedssyn - udfordringer og muligheder v/morten Ejrnæs, Sociolog, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Disposition: 1. Tværprofessionelt samarbejde 2. Faglighed

Læs mere

Semesterplan, efterår 2009 Socialrådgiveruddannelsen 7. semester, Soc 2006

Semesterplan, efterår 2009 Socialrådgiveruddannelsen 7. semester, Soc 2006 Semesterplan, efterår 2009 Socialrådgiveruddannelsen 7. semester, Soc 2006 Semesterets formål På 7. semester vil omdrejningspunktet være det professionsbachelor-projektarbejde, som I skal gennemføre, og

Læs mere

Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori

Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori Fagområdets/modulets titel: Videnskabsteori, projektarbejde og metode Semester:

Læs mere

Helhedssyn og det tværfaglige arbejde. Oplæg ved Morten Ejrnæs, lektor Ålborg Universitet

Helhedssyn og det tværfaglige arbejde. Oplæg ved Morten Ejrnæs, lektor Ålborg Universitet tværfaglige arbejde. Oplæg ved Morten Ejrnæs, lektor Ålborg Universitet Integrationsfaggruppen inviterer til konference og generalforsamling 22. marts 2010. Den tværfaglige integrationsindsats Overvejelser

Læs mere

Undervisningsprogram. Socialrådgiveruddannelsen

Undervisningsprogram. Socialrådgiveruddannelsen Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Bachelorprojekt Semester: 7. semester Efterår 2011 Årgang/hold: 2008 Undervisere: Maria

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 2. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

LEDER. Viden og refleksion i evaluering af. pædagogisk praksis

LEDER. Viden og refleksion i evaluering af. pædagogisk praksis LEDER Viden og refleksion i evaluering af pædagogisk praksis NR. 5 MAJ 09 Lektor Maria Appel Nissen Aalborg universitet Artiklerne i dette nummer forholder sig på forskellig vis til den komplekse problemstilling,

Læs mere

Undervisningsplan Institution-Individ-Samfund (IIS) - 13Ns2

Undervisningsplan Institution-Individ-Samfund (IIS) - 13Ns2 Undervisningsplan Institution-Individ-Samfund (IIS) - 13Ns2 Pædagoguddannelsen, Campus Roskilde, ved underviser Mette Rold e-mail: mro@ucsj.dk OBS! der tages forbehold for ændringer i undervisningsplanen.

Læs mere

Undervisningsprogram (2. juli 2012)

Undervisningsprogram (2. juli 2012) Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram (2. juli 2012) Fagområdets/modulets titel: Fagområde 1: Socialt Arbejde FO1 Semester: Socialrådgiveruddannelsen,

Læs mere

Overvejelser på baggrund af forskningsprojektet:

Overvejelser på baggrund af forskningsprojektet: . Fyraftensmøde 18.03.2010 og 22.03.2010 myter om forskellige holdninger i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde og om hvordan man kan bruge uenigheder konstruktivt v/morten Ejrnæs, Institut for

Læs mere

Organisationsteori. Læseplan

Organisationsteori. Læseplan Master i Offentlig Ledelse Efteråret 2011 Aarhus 23. juni 2011 Organisationsteori Læseplan Lokale: Bartholins Allé 7, Bygning 1330, lokale 038, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Underviser:

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU

Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU Maja Lundemark Andersen Socialrådgiver, Supervisor, Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat som lektor på Kandidatuddannelsen i socialt arbejde AAU. Har

Læs mere

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver 16. januar 2012 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledende bemærkninger til studieordningens fællesdel... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Uddannelsens

Læs mere

1. Titel: (Emne/overskrift til elektronisk tilmelding) - indsendes senest 12. marts kl. 10.00 til anha21@ucl.dk og c.c. til hems@ucl.

1. Titel: (Emne/overskrift til elektronisk tilmelding) - indsendes senest 12. marts kl. 10.00 til anha21@ucl.dk og c.c. til hems@ucl. Projektskabelon Afdeling/enhed: Blangstedgårdsvej Oprettelsesdato: 07.02.2012 Udarbejdet af: anha21 Journalnummer: 1900.1960-408-2011 Dokumentnavn: Dokumentnummer: Skabelon Beskrivelse af emne til Tværprofessionelt

Læs mere

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016 Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser Kolding foråret 2016 Kære studerende Hermed en vejledende undervisningsplan, litteraturliste

Læs mere

Semesterplan, Efterår 2010, 3. semester, SOC2009, Socialrådgiveruddannelsen. FO4: Samfundsvidenskabelig teori og metode

Semesterplan, Efterår 2010, 3. semester, SOC2009, Socialrådgiveruddannelsen. FO4: Samfundsvidenskabelig teori og metode Semesterplan, Efterår 2010, 3. semester, SOC2009, Socialrådgiveruddannelsen FO4: Samfundsvidenskabelig teori og metode Formål På dette 3. semester, vil temaet for Fagområde 4 undervisningen være Sociale

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Håndbog til pædagoguddannelsen, red.: Ankerstjerne og Broström, Hans Reitzels Forlag 2013

Håndbog til pædagoguddannelsen, red.: Ankerstjerne og Broström, Hans Reitzels Forlag 2013 Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-1 Til Pædagogik på første semester skal I skaffe bogen: Håndbog til pædagoguddannelsen, red.: Ankerstjerne og Broström, Hans Reitzels Forlag 2013 De artikler

Læs mere

FO4: Samfundsvidenskabelig teori og metode samt Anvendt videnskabsteori

FO4: Samfundsvidenskabelig teori og metode samt Anvendt videnskabsteori Semesterplan, forår 2010, 2. semester, Soc. 2009, Socialrådgiveruddannelsen FO4: Samfundsvidenskabelig teori og metode samt Anvendt videnskabsteori Formål Fællessemesteret, som I har gennemført i efteråret

Læs mere

Undervisningsprogram: FO3 Retlig Regulering

Undervisningsprogram: FO3 Retlig Regulering Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation Undervisningsprogram: FO3 Retlig Regulering Fagområdets titel: Semester: Retlig regulering (FO3) 2. semester Årgang/hold:

Læs mere

Tværfaglighed. i socialt arbejde Oplæg om relationsprofessionernes faglighed og tværfaglighed

Tværfaglighed. i socialt arbejde Oplæg om relationsprofessionernes faglighed og tværfaglighed i socialt arbejde Oplæg om relationsprofessionernes faglighed og tværfaglighed v/morten Ejrnæs, Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation, Aalborg Universitet Overvejelser på baggrund af

Læs mere

Prøveform og prøvebestemmelse

Prøveform og prøvebestemmelse Modul 2 Prøveform og prøvebestemmelse Generelle Informationer til modulprøven De studerende skal i øvrigt orientere sig og læse: Informationer om elektronisk aflevering. Afleveres opgaven ikke rettidig,

Læs mere

Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark

Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver 1. februar 2015 Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark Kapitel 1: Indledende bemærkninger til studieordningens

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver. Gældende pr. 1. februar 2015

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver. Gældende pr. 1. februar 2015 Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver Gældende pr. 1. februar 2015 Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark & Studieordningens institutionsdel for VIA

Læs mere

Oplæg ved Alternativ konference mod fattigdom og social eksklusion 02.11.2010

Oplæg ved Alternativ konference mod fattigdom og social eksklusion 02.11.2010 Oplæg ved Alternativ konference mod fattigdom og Til deltagerne. Tak for interesse og lydhørhed. Her er min powerpointpræsentation, som dog kun rummer stikord. Spørgsmålet om, hvorvidt problemet i de 29

Læs mere

Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-5

Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-5 Uge 7 10 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-5 Læringsmål: Mål for læringsudbytte i pædagogik 1. semester: Den pædagogiske relation med fokus på det personlige vs. det professionelle Målene for dit læringsudbytte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2012 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samfundsfag

Læs mere

Det Moderne Danmark. E

Det Moderne Danmark. E 1: Hvilket studium er du optaget på: politik, administration og samfundsfag 45 17,4% erhvervsjura 15 5,8% erhvervsøkonomi 40 15,5% historie 15 5,8% Jura 40 15,5% samfundsøkonomi 7 2,7% socialrådgivning

Læs mere

Læseplan Organisationsteori

Læseplan Organisationsteori SDU - Samfundsvidenskab MPM/årgang 2015 1. semester 3. august 2015 Læseplan Organisationsteori Undervisere: Ekstern lektor Poul Skov Dahl Lektor Niels Ejersbo Dette fag beskæftiger sig med centrale træk

Læs mere

Workshop Sommermøde 2016 Systematik i socialt arbejde

Workshop Sommermøde 2016 Systematik i socialt arbejde Workshop Sommermøde 2016 Systematik i socialt arbejde Mette Lise Spendrup (VIA) - Anne-Mette Rosendal (VIA) Mette Vinggaard (UCL)- Trine Østerbye Clausen (UCL) 1. Baggrunden for projektet og opbygningen

Læs mere

Opkvalificer din kommune til. flygtningeindsatsen

Opkvalificer din kommune til. flygtningeindsatsen Opkvalificer din kommune til flygtningeindsatsen I mange dele af kommunerne opstår der et behov for at håndtere arbejdet med flygtninge og give medarbejderne viden og kompetencer til at løse opgaven. UCSJ

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13 KAPITEL 2 HANDLINGER OG MENINGSSKABELSE I HVERDAGSLIVET... 28 Fortolkning og meningsskabelse i hverdagslivet... 29 Det sociale

Læs mere

Det er jo både til min egen og til arbejdspladsens fordel!

Det er jo både til min egen og til arbejdspladsens fordel! Det er jo både til min egen og til arbejdspladsens fordel! En velgennemført diplomuddannelse har gjort socialrådgiver Jytte Lind bedre rustet til at træffe de rigtige afgørelser i børnesager. Hun oplever

Læs mere

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver. Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver. Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark Gældende fra 1.2.2015 Kapitel 1: Indledende bemærkninger til studieordningens

Læs mere

Organisationsteori Aarhus

Organisationsteori Aarhus Organisationsteori Aarhus Læseplan Underviser: Adjunkt Poul Aaes Nielsen Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne organisationsteori. Det teoretiske afsæt vil være generel organisationsteori,

Læs mere

STUDIEPLAN FOR ORGANISATION, PROFESSION OG TVÆRFAGLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTERÅR 2010

STUDIEPLAN FOR ORGANISATION, PROFESSION OG TVÆRFAGLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTERÅR 2010 STUDIEPLAN FOR ORGANISATION, PROFESSION OG TVÆRFAGLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTERÅR 2010 Formål med Den Sociale Diplomuddannelse At den studerende forstår sig selv og sin profession i et samfunds- og forandringsperspektiv

Læs mere

Fagområde 1: Socialt Arbejde. SOC 2010 Hold X og Y. 6. september, kl. 8.15 14.15 Lokale AUD C

Fagområde 1: Socialt Arbejde. SOC 2010 Hold X og Y. 6. september, kl. 8.15 14.15 Lokale AUD C Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Fagområde 1: Socialt Arbejde Semester: Socialrådgiveruddannelsen, 3. semester, efterår

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Hvis jeg måm. se din magt - må du se min. Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet

Hvis jeg måm. se din magt - må du se min. Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet se din magt - må du se min Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet se din magt Vi taler alt for meget om at fjerne og usynliggøre eksisterende og uopløselig magt og for lidt om, at gøre g magten synlig og derved

Læs mere

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver. Gældende pr. 1. august 2017

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver. Gældende pr. 1. august 2017 Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver Gældende pr. 1. august 2017 Studieordningens fællesdel for Socialrådgiveruddannelserne i Danmark & Studieordningens institutionsdel for VIA Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Tværfaglighed. i socialt arbejde Oplæg om relationsprofessionernes faglighed og tværfaglighed

Tværfaglighed. i socialt arbejde Oplæg om relationsprofessionernes faglighed og tværfaglighed i socialt arbejde Oplæg om relationsprofessionernes faglighed og tværfaglighed v/morten Ejrnæs, Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation, Aalborg Universitet Overvejelser på baggrund af

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016

Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016 Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016 I faget pædagogik og psykologi vil der særligt være fokus på følgende læringsudbytter: 1. Identificere, analysere og vurdere fysiske belastningsformer

Læs mere

1. Titel: (Emne/overskrift til elektronisk tilmelding) - indsendes senest 12. marts kl. 10.00 til anha21@ucl.dk og c.c. til hems@ucl.

1. Titel: (Emne/overskrift til elektronisk tilmelding) - indsendes senest 12. marts kl. 10.00 til anha21@ucl.dk og c.c. til hems@ucl. Projektskabelon Afdeling/enhed: Blangstedgårdsvej Oprettelsesdato: 07.02.2012 Udarbejdet af: anha21 Journalnummer: 1900.1960-408-2011 Dokumentnavn: Dokumentnummer: Skabelon Beskrivelse af emne til Tværprofessionelt

Læs mere

Semesterbeskrivelse for 6. semester på Sociålrå dgiveruddånnelsen F17

Semesterbeskrivelse for 6. semester på Sociålrå dgiveruddånnelsen F17 Semesterbeskrivelse for 6. semester på Sociålrå dgiveruddånnelsen F17 Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Borgerens inklusion i lokale fællesskaber

Borgerens inklusion i lokale fællesskaber Borgerens inklusion i lokale fællesskaber En undersøgelse af tre sociale tilbud i Region Sjælland Anne Breumlund Inger Bruun Hansen Grit Niklasson Borgerens inklusion i lokale fællesskaber En undersøgelse

Læs mere

Prøveform og prøvebestemmelse

Prøveform og prøvebestemmelse Modul 11D Generelle Informationer til modulprøven De studerende skal i øvrigt orientere sig og læse: Informationer om elektronisk aflevering. Afleveres opgaven ikke rettidig, ukorrekt eller mangelfuld

Læs mere

CASE. En bus fuld af muligheder. - Inklusion som social mobilitet. Gitte Lyng Rasmussen, Mathilde Sederberg, Mette Bladt og Ditte Tofteng

CASE. En bus fuld af muligheder. - Inklusion som social mobilitet. Gitte Lyng Rasmussen, Mathilde Sederberg, Mette Bladt og Ditte Tofteng CASE En bus fuld af muligheder - Inklusion som social mobilitet Gitte Lyng Rasmussen, Mathilde Sederberg, Mette Bladt og Ditte Tofteng 2017 Indhold Baggrund... 3 Case... 4 En Harry Potter-bus... 4 Muliggøre

Læs mere

Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik

Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Campus København Forår 2014 Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Fagansvarlig(e) og e-mail-adresse(r): Stig Broström (stbr@dpu.dk) Undervisere, vejledere, samt deres

Læs mere

Bachelorprojekt. 7. semester SOC2010, Efterår 2013

Bachelorprojekt. 7. semester SOC2010, Efterår 2013 Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Semester: Årgang/hold: Bachelorprojekt 7. semester SOC2010, Efterår 2013 Undervisere:

Læs mere

Tilmelding via STADS selvbetjening fra 1. november til 15. november: Link to STADS selfservice

Tilmelding via STADS selvbetjening fra 1. november til 15. november: Link to STADS selfservice F15 kursus 1: Offentlig økonomi og regulering Om kurset Fag Kursustype Tilmelding Fagmodul i Politik og Administration, B2, ét fags fagmodul Fagmodulkursus Tilmelding via STADS selvbetjening fra 1. november

Læs mere

Undervisningsprogram. Socialrådgiveruddannelsen

Undervisningsprogram. Socialrådgiveruddannelsen Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Semester: 6. semester forår 2011 Årgang/hold: SOC 2008 Tværfagligt forløb,

Læs mere

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed Fællesmodul 2: Levekår og sundhed MPH-uddannelsen Efterår 2015 Kursus koordinator:, phd, Lektor Studieleder for MPH og EPH Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab elnyg@sund.ku.dk

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

sundhed Grit NiklassoN (red.) menneske og samfund

sundhed Grit NiklassoN (red.) menneske og samfund sundhed Grit NiklassoN (red.) menneske og samfund Grit Niklasson (red.) SUNDHED, MENNESKE OG SAMFUND Sundhed, menneske og samfund Grit Niklasson (red.) 1. udgave, 2. oplag 2014 Samfundslitteratur, 2013

Læs mere

Aktuelle fællestræk og udfordringer i socialt arbejde

Aktuelle fællestræk og udfordringer i socialt arbejde Aktuelle fællestræk og udfordringer i socialt arbejde Marianne Skytte Socialrådgiverdage 2015 Nedslagspunkterne i mit oplæg Det aktuelle styrkeforhold mellem konkurrerende menneskesyn og medborgerskabsopfattelser

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat studienævnsmøde Onsdag, den 14. maj 2014 kl. 9.00 12.00 (Videokonference) Sted: Aalborg: Kroghstræde 7, rum 72 København: A. C. Meyers Vænge 15, lokale C1-2.1.024

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Temadag for praktikvejledere

Temadag for praktikvejledere Temadag for praktikvejledere 11. Feb. 2013. V/Gina Søndergaard Lydersen Hvad er vejledning? Ingen fast definition Få forventningsafstemt med praktikanten Socialrådgiverfaglig vejleding (novice/ekspert)

Læs mere

SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI

SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI Fagansvarlig: Professor Kurt Klaudi Klausen, Institut for Statskundskab Underviser: Ekstern Lektor,

Læs mere

TEMADAG At udforske og udvikle professionsfaglighed. VIA, Onsdag den 23. november 2011 Maria Appel Nissen

TEMADAG At udforske og udvikle professionsfaglighed. VIA, Onsdag den 23. november 2011 Maria Appel Nissen TEMADAG At udforske og udvikle professionsfaglighed VIA, Onsdag den 23. november 2011 Maria Appel Nissen Hvad er jeres erfaring? Er det muligt at udvikle det professionelle sociale arbejde i hverdagen?

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

INKLUSION OG EKSKLUSION

INKLUSION OG EKSKLUSION INKLUSION OG EKSKLUSION INTRODUKTION Inklusion i relation til bogens perspektiv Eksklusion i relation til bogens perspektiv PRÆSENTATION Lektor i specialpædagogik og inklusion på Dansk institut for Pædagogik

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 5. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Aktualitetsforedrag. Koordinator: Per Westersø, lektor pwe@viauc.dk

Aktualitetsforedrag. Koordinator: Per Westersø, lektor pwe@viauc.dk Aktualitetsforedrag Perioden 1. september 1. december Målgruppe: Socialrådgiveruddannelsens 3. studieår. Almen linje (5. og 6. semester) og Praktikvejledere. Formål: Disse foredrag er supplerende til fordybelseskurserne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Når professioner samarbejder praksis med udsatte børn og unge

Når professioner samarbejder praksis med udsatte børn og unge Cecilie K. Moesby-Jensen (red.) Forside Når professioner samarbejder praksis med udsatte børn og unge Cecilie K. Moesby-Jensen (red.) Når professioner samarbejder praksis med udsatte børn og unge Cecilie

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Rasmus Antoft

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Rasmus Antoft Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Rasmus Antoft Forfattere Rasmus Antoft, Sociolog, lektor Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet Ana Lisa

Læs mere

Udfordringer for undervisere og studerende. Helle Antczak underviser

Udfordringer for undervisere og studerende. Helle Antczak underviser Udfordringer for undervisere og studerende Helle Antczak underviser Tværprofessionelt samarbejde ved humanitære katastrofer med fokus på flygtninge Introduktion til temaet, tværprofessionelt samarbejde,

Læs mere

Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3

Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3 Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3 Mål for læringsudbytte i pædagogik 1. semester: Den pædagogiske relation med fokus på det personlige vs. det professionelle Målene for dit læringsudbytte

Læs mere

Forandringsprocesser Læseplan

Forandringsprocesser Læseplan SDU Master i Evaluering August 2007 Forandringsprocesser Læseplan Lektor Vibeke Normann Andersen Fagets formål og sigte: Formålet med faget Forandringsprocesser er, at give den studerende begreber og modeller,

Læs mere

Undervisningsprogram

Undervisningsprogram Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Semester: Årgang/hold: Undervisere: Fagområdet Socialt arbejde FO1 6.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 Juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samfundsfag

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Fælles obligatoriske moduler 15 ECTS-point Praksis videnskabsteori og metode Undersøgelse af sundhedsfaglig

Læs mere

På årskonferencen sætter vi fokus på de professionelle, der arbejder med borgerne, og vi vil diskutere en række problemstillinger:

På årskonferencen sætter vi fokus på de professionelle, der arbejder med borgerne, og vi vil diskutere en række problemstillinger: Borgeren i centrum har i længere tid været et plus-ord i den offentlige sektor. At sætte borgeren i centrum har været omdrejningspunkt for en række forskellige bevægelser: Forsøg på at komme væk fra en

Læs mere

VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb

VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Maj 2014 BASISMODUL SD VALGMODUL: SAMMENHÆNG I PATIENT- OG BRUGERFORLØB I SUNDHEDS- VÆSENET INDLEDNING De offentlige

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Socialrådgiveruddannelsen. Majbrit Berlau, Helle Siggaard, Trine Østergaard Wulf-Andersen

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Socialrådgiveruddannelsen. Majbrit Berlau, Helle Siggaard, Trine Østergaard Wulf-Andersen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Fællesmøde

Læs mere

Uge 5 22 Pædagogisk Praksis UNDERVISNINGSPLAN UPP F14

Uge 5 22 Pædagogisk Praksis UNDERVISNINGSPLAN UPP F14 Uge 5 22 Pædagogisk Praksis UNDERVISNINGSPLAN UPP F14 Kære kommende studerende på UPP F14 I er blevet optaget på Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik på Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn. Vi glæder os

Læs mere