Tilstandsrapport. A/B Grønnegården. sbs rådgivning a/s - Oktober 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsrapport. A/B Grønnegården. sbs rådgivning a/s - Oktober 2013"

Transkript

1 Tilstandsrapport A/B Grønnegården sbs rådgivning a/s - Oktober 2013 REVISION A

2 Indholdsfortegnelse Tilstandsrapport... 0 Generelt Tag Kælder/Fundering Facader Vinduer Døre Trapper Portgennemgang Etageadskillelser Toilet/Bad Køkkener Varmeanlæg Afløb Kloak Vandinstallation Gasinstallation Ventilation El Øvrige bygningsdele Private friarealer Byggeplads I. Øvrige udgifter II. Tilskud III. Overslagspriser Bilag Anbefalede prioriteringer

3 Generelt Formål Formålet med nærværende tilstandsrapport er, at skabe et overblik over ejendommens nuværende tilstand og på baggrund af dette, opstille et 10-årigt budget for kommende arbejder, samt større akutte arbejder. Mindre løbende driftsudgifter indgår ikke i budgettet. Alle priser er estimeret håndværkerudgifter excl. moms, teknikerhonorar, byggeplads herunder større stilladsarbejder. Foreningen kan da på baggrund af rapporten, prioritere i hvilke rækkefølge arbejderne skal udføres. Ejendomsoplysninger Andelsforening: A/B Grønnegården Postadresse: Prinsesse Charlottes Gade 22, 2200 København N Matr. nr.: 4741 Udenbys Klædebo Kvarter, København Opførelses-år: 1920 Bebygget areal: 2778 m² Antal lejligheder: 167 stk. Oplysninger hentet via BBR-meddelelse på 2

4 01. Tag Opbygning Taget er udført i røde tegl på lægtet hanebåndsspær. Henholdsvis med fast undertag af rugpløjede brædder, hvor der er udnyttet tagetage, og fiberdug på øvrige flader. Taget er projekteret med ventilering ved tagfod, samt i tagflade. Tage er i varierende højder, følgende husets grundplan og fremstår arkitektonisk som en samlet enhed. Gennemføringer, diverse aftræk for naturlig ventilation, antenne, etc. er foretaget uden omsorg for at tilpasse fiberdug, samt at lukke med fugleværn. Kommentarer Monteringen af fiberdug er flere steder særdeles sjusket udført. Hvor dugen ikke er tæt, skal der eftergås, således, at der ikke opstår vandskader. Der bør sikres god ventilation af loftrum. Dette opnås bl.a. ved at udluftningen ved tagfod friholdes (eksempelvis ikke er blokeret af fiberdug). Se også afsnit 16, ventilation Konklusion: Taget er i god stand. Der bør tages hånd om diverse taggennemføringer. Det forudsættes, at der ikke skal opstilles stillads, men at lukninger/fugleværn kan foretages fra loft. Hvor der er tale om afkast fra ventilationsskakte der ikke er ført til taghætter, udføres dette arbejde samtidig. Der bør indhentes tilbud på arbejder. Årlig gennemgang af taget for at registrere eventuelle opståede skader. Tilstand X Dårlig Mindre god God Økonomi Fremtidige omkostninger er anskueliggjort i 10-årsvedligeholdelsesplanen. Taggennemføringer Tagregistreringer X X X X X X X X X X Tagdug ødelagt Tagdug ikke monteret korrekt 3

5 02. Kælder/Fundering Opbygning Kældervægge er udført i teglsten, som generelt fremstår i hvidkalkede overflader, gulv udført i beton. Eneste varmekilde er fra tekniske installationer. Der er ikke udført isolering eller fugtspærring. Kommentarer Kælder fremstår i god stand. Ved ændrede krav til udnyttelse (pulterrum) skærpes kravene til indeklimaet, hvilket betyder at høj fugtighed ikke kan accepteres. Ydervægge er generelt op-fugtede, hvilket visuelt ses ved afskalninger samt fugtskjolder. Det vurderes, at fugt i ydervægge hovedsagelig skyldes overfladevand og nedbrudte tagbrønde/kloak. Belægninger i gård 1 og 3 er af ringe kvalitet med mange brud, lunker hvilket betyder, at overfladevandet ikke afvandes til kloak. Ligeledes kan registreres, at brønde er af ringe kvalitet. (Se. Pkt. 13). Gård 2, der skal sikres, at vand ledes til brønde/afløb (Se pkt. 13). Ved facader mod vej er belægninger generelt i dårlig stand, hvilket kan være medvirkende til fugtophobning i kældervægge. I enkelte områder ses løsthængende loftpuds, dette bør udbedres gerne med nyt pudslag på terrakotta-underlag og kalket, hvilket sikre at evt. fugt kan optages og afgives. Som alternativ kan anvendes gips. Der bør sikres, at kælder er ventileret. Kældervægge: det skal sikres, at disse ikke tillukkes således at overfladeventilering ikke kan foregå. Manglende ventilering giver ikke mulighed for at afgive fugt, hvilket yderligere kan give anledning til skimmeldannelse. Det kan anbefales, at der etableres omfangsdræn i forbindelse med renovering af gårde, gadebelægninger og gårdrenovering. (Se også afsnit 13-Kloak). Tilstand X Dårlig Mindre god God Økonomi Fremtidige omkostninger er anskueliggjort i 10-årsvedligeholdelsesplanen. For økonomi vedr. dræn, se pkt. 13-Kloak

6 Foto Tekst til foto Tekst til foto Prinsesse Charlottes Gade 16/fugt eksempel P.C.G. 20 loft. Fugt på vægge Vanskeligt at ventilere ydervæg, fugtophobning. Mulighed for svampe angreb og skimmel på væg og opmagasinerede effekter. 5

7 03. Facader Opbygning Gadefacader og facader i gård 2, er i blank mur/rød tegl. Fuger er skrabe fuge. Gård 1 og 3 er pudsede med malede overflader ifølge oplysning fra ejendomskontor, malet med diffusionsåben maling. Afskalninger af pudsede/malede dør indgangspartier. Kommentarer Gadefacader og gård 2, er i generelt i god stand. Der er registreret områder, hvor teglen er nedbrudt og hvor fuger er ødelagte, formodentligt på grund af mekanisk/kemisk påvirkning. Det bør straks undersøges om årsagen til, at teglen er nedbrudt skyldes gentagne afrensninger af graffiti, hvor der ar anvendt afrensningsmetoder, der dels nedbryder tegl og fuger med kemi, dels at der anvendes vandtryk / blæsning, der ødelægger stenens brandhud, samt fjerner fuger. Den porøse overflade er modtagelig for fugt og derfor udsat for frostsprængninger. Gård 1 og 3 malede facader: Der bør foretages analyse af malingen, herunder tjek for eventuelt blyindhold, - samt malingstype/typer for at sikre, at der er anvendt diffusionsåben maling (eksempelvis silikatbaserede malinger). Malede facader er punktvis afskallet formodentligt grundet fugtophobning bag maling. Der bør foretages nødvendige renovering. Sokler: Generelt i god stand, men skal vedligeholdes. Sætningsrevner og afskalninger er afhængig af: mekanisk påvirkning, fugt i mur, overfladevand, utætte tagnedløb, aggressiv miljø, herunder salt- samt efterfølgende frostskader. Eksisterende altaner som ikke er renoveret. Såfremt det besluttes at resterende altaner (XX) skal renoveres bør anbefales at sende opgaven i udbud. Der er ca. 5 db. altaner og 6 enkeltaltaner, der ikke er renoveret tidligere tilbud omkring kr ved enkelt altaner samt ekstraregninger på omkring kr XX Estimeret på (enkelt) altan ved samlet udbud vil være mellem kr Beløb er vurderet ud fra tidligere renoveringer. Karakter for altaner Karakter f. facade Tilstand X X Dårlig Mindre god God Økonomi Fremtidige omkostninger er anskueliggjort i 10-årsvedligeholdelsesplanen. Nedenstående udgifter dækker udskiftning af teglsten, samt reparation af mindre pudsskader Gadefacade Gårdfacade Altan XX XX XX 6

8 Foto Gadefacade Gadefacade Facade, gård 1 Facade, gård 2 Facade, gård 2 ødelagte sten og fuger Facade, gård 3 7

9 04. Vinduer Opbygning Vinduer: 2- og 3-fags, opgangspartier, butiksvinduer. Alle er med 2 lags termoruder. Vinduer er udført i træ fra producent: Multiflex - år 1994 Kommentarer Vinduer er oplyst renoveret løbende - det er vigtigt at arbejdet udføres korrekt - ejendommen har fastansat maler. Der bør forelægges plan for renoveringen, samt beskrivelse af udførelsen. Udvendig vedligeholdelse skal omfatte kant og fals, indvendig vedligeholdelse skal ligeledes udføres såfremt udvendige arbejder kan holde. Vinduer bør males i et interval på 6 til 8 år. Ved registrering kan noteres, at vandnæse på vinduers bundstykke generelt er i dårlig vedligeholdelse. Fuger omkring vinduer: det kunne konstateres at bundfuger flere steder ligger for yderligt, hvilket betyder at vand ikke slipper vandnæse, med mulighed for vandindtrængen mellem bundkarm og fuge. Flere ruder er punkteret, det var ikke muligt at konstatere fugt der indikerer punkterede ruder grundet vejrlig. For at omfangsbestemme problemet bør beboere registrere antallet af punkterede vinduer, hvorefter økonomi kan estimeres. Vinduerne er vurderet som mindre gode i forhold til alternative tidssvarende energivinduer. Tilstand X Dårlig Mindre god God Økonomi Fremtidige omkostninger er anskueliggjort i 10-årsvedligeholdelsesplanen. Det forudsættes at der foretages en gennemgående registrering. Estimeret pris på udskiftning af termoruder: ved enkelt dannebrosvindue 4 ruder ca kr. ved større entrepriser (200 stk. vinduer) ca kr kr. Estimeret pris på Maling af vinduer (dannebro vindue) udvendigt kant og fals: ml kr. til kr. Istandsættelse males Årligt ca. 128 stk. Termoruder

10 Foto Butiksvindue Butiksvindue Bagtrappevindue 9

11 05. Døre Opbygning Udvendige hoved- og bagtrappe fyldningsdøre, er udført i massivt træ med malet overflade, samt fodspark. Enkelte bagtrappedøre er udskiftet til nye ligeledes med enkelte døre og vinduespartier i butikker. Antal af udv. døre ca. 50 stk. for- og bagtrapper + gennemgangs-/kælderdøre. Kommentarer Døre er i god stand, almindelig vedligeholdelse påkrævet. Særlig opmærksomhed skal rettes mod malerarbejder, flere døre viser tegn på dårlig grundbehandling, hvilket forårsager luftblærer (fugt i træ!). Maling af døre interval på 6 til 8 år. Registrering af pludselig opståede skader udbedres straks. Gennemgribende renovering & maling af hoveddør (estimat til kr.) Mindre renoveringer pågår løbende. Hvorfor der i nedenstående budget kun afsættes dette beløb det kan dog anbefales, at særligt udsatte døre renoveres i bund. Tilstand X Dårlig Mindre god God Økonomi Fremtidige omkostninger er anskueliggjort i 10-årsvedligeholdelsesplanen. Afsatte beløb er vedligehold estimeret til 800 kr. pr dør. Renovering bør foretages: se kommentarer Hoveddøre Bitrappe døre Foto Hoveddør med luftblærer under maling Eksempel på hoveddør 10

12 06. Trapper Opbygning Hovedtrapper: Trætrappe med linoleums belægning til 2. sal, hvorefter trin er lakeret. Indgangsparti hovedtrapper: Terrazzo lagt på betondæk (formodentligt armeret med tværgående stålbjælker). Kommentarer Bagtrapper: Trætrappe lakerede overflader, trapper fra niveau 0 til kælder er udført i træ med ventilerede trinforkanter, enkelte bitrapper er udført med betontrappe. Hovedtrapper: Sikre sig at rengøring af linoleum udføres med korrekt vaskemiddel, der ikke udtørrer linoleum, samt er miljø-forsvarlig. Lakerede trin. Disse skal vedligeholdes og om-lakeres inden gennemslidning. Interval 6 til 10 år alt efter, hvor intensivt trapperne bruges. Anbefales slibning + 3 gange lak estimeret kr. pr. etage Indgangsparti: Terrazzo, der er revnedannelser, hvilket hovedsagelig skyldes at armeringsstål er rustet (vand og ilt). Der er gennem tiden foretaget renoveringer, hvor der partielt er udskiftet stål, beton og terrazzo det må forventes, at der fremtidigt vil være behov for renovering, når gulve løfter sig og skaber gene, henholdsvis for åbning af hoveddør og snuble kanter. Total renovering af terrazzo og beton vil estimeret være kr. til kr. pr. opgang. Bagtrapper: Bagtrapper er generelt i god stand. Lakerede trin. Disse skal vedligeholdes og om-lakeres inden lak er ødelagt. Interval 6 til 10 år alt efter, hvor intensivt trapperne bruges. Anbefales slibning + 3 gange lak estimeret kr. pr. etage Bagtrapper: Anbefale brandmeldere på trapper. Tilstand X Dårlig Mindre god God Økonomi Fremtidige omkostninger er anskueliggjort i 10-årsvedligeholdelsesplanen. Hvilket vil betyde, at der vil være årlig renovering af ca. 7 trapper / eller alle trapper hver 8 år. Hovedtrap per 4 stk. fra 2 sal. Bitrapper ca. 3 stk. alle etager

13 Foto Lakeret trin Linoleum på trin Nedslidt lak Nedslidt lak Overstykke på dør Terrazzo revne 12

14 07. Portgennemgang Opbygning Port, gård 1: Pudset mur Loft - vandret fiberplade Belægning - beton Port, gård 2: Blank mur på sider til højde på ca. 1.7 m herefter pudset væg og loftbue. Belægning - betonfliser Port, gård 3: Pudset mur Belægning - beton/asfalt. Kommentarer Port, gård 1: Pudset mur er kraftigt opfugtet puds- og malingsafskalninger. Renovering af muren vil have kort levetid såfremt fugt ikke fjernes. Fugtophobning kan formodentlig reduceres ved renovering af terræn og kloak. Belægning beton bør oprettes med fald mod gade/gård kloak Port, gård 2: Blank mur flot murearbejder, sten ved indgangspartier lettere skadet sten udskiftes og fuger renoveres. Mur kraftig opfugtet. Fugtophobning kan formodentlig reduceres ved renovering af terræn og kloak. Sten ved indgangspartier lettere skadet sten udskiftes og fuger renoveres. Belægning betonfliser bør oprettes med fald mod gade/gård kloak Port, gård 3: Pudset mur kraftig opfugtet, puds og malings afskalninger. Renovering af muren vil have kort levetid såfremt fugt ikke fjernes. Fugtophobning kan formodentlig reduceres ved renovering af terræn og kloak. Sten ved indgangspartier lettere skadet sten udskiftes og fuger renoveres. Belægning beton/asfalt bør oprettes med fald mod gade/gård kloak XX: Estimat på samtlige porte er afhængig af valg: Omfangsdræn/fugtsikring, kloak samt terræn. Det vil være en kortvarig løsning at skifte teglsten og renovere pudsede flader. Tilstand X Dårlig Mindre god God Økonomi Fremtidige omkostninger er anskueliggjort i 10-årsvedligeholdelsesplanen. Portrum XX 13

15 Foto Port 1 Port 1 Port 2 Port 2 Port 3 Port 3 14

16 08. Etageadskillelser Opbygning Loft gulv: opbygning på bjælkelag med indskudsbrædder og indskudsler. Kommentarer Der kan registreres indblæsningshuller i gulv i loftsrum for isolering. Det kan anbefales, at der foretages en termisk registrering, der klarlægger kvaliteten af og mangler af isoleringsmateriale. Enkelte steder er gulve ødelagt, eksempelvis loft ved opgang 24C. Tilstand X Dårlig Mindre god God Økonomi Fremtidige omkostninger er anskueliggjort i 10-årsvedligeholdelsesplanen. Etageadskillelse Foto Gulv ved opgang 24C Gulv med riste i gulv, opgang 7 15

17 09. Toilet/Bad Opbygning Opbygningen af wc/bad, var i de gennemgåede lejligheder, udført som tung konstruktion med fliser på gulv og vægge. Nogle steder dog oprindelige gulve med terazzo. Enkelte lejligheder havde ikke bad, men kun toiletrum. Opbygningen her var oprindelig konstruktion. Mange toiletter i disse rum er med højt-skyl og nogle med 1-skyl. Der er 1 fælles faldstamme pr. opgang for WC/bad, som aftager spildevand fra både højre og venstre side, pr. etage. Kommentarer Faldstammer er oprindelige, udført i støbejern. Se afsnit 12 Afløb Der er i gennemgangen overvejende set på foreningens fælles installationer. Der prissættes og beskrives derfor ikke arbejder vedr. disse under dette punkt. Tilstand er ikke kommenteret. Det anbefales, at opfordre ejere til at udskifte højtskyls-toiletter til nye vandbesparende toiletter. Der kan via HOFOR, søges om tilskud på kr , til udskiftning. Tilstand Dårlig Mindre god God Økonomi Fremtidige omkostninger er anskueliggjort i 10-årsvedligeholdelsesplanen Toilet/Bad Foto Eksempel på istandsat WC/bad. Eksempel på eksisterende toilet-rum. WC er med højtskyl. 16

18 Eksempel på istandsat WC/bad. Installationer er skjult. Eksempel på eksisterende toilet-rum. WC er med 1-skyl. 17

19 10. Køkkener Opbygning Opbygningen af køkkener er generelt forskellig, idet, det er de enkelte andelshavere, som har opsat køkkener, ligesom tilstand, omfang mv. er varierende. Køkkenelementer er overvejende placeret op ad facade mod gård, og ved væg mod værelse. Faldstammer er ført i køkkener og er af nyere dato. Brugsvand er ført lodret på bagtrapper. Varmeinstallation er ført lodret i køkkener. Der er opsat radiatorer. Kommentarer Placering af køkkenskabselementer mod facade, uden isolering af brystning gav nogle steder anledning til skimmesvampsangreb. Der bør generelt være udluftning mellem inventar og ydervægge. Indvendig isolering af ydervægge bør kun udføres efter en af andelsforeningen udformet retningslinie. Der er i gennemgangen overvejende set på foreningens fælles installationer. Der prissættes og beskrives derfor ikke arbejder vedr. disse under dette punkt. De enkelte køkkeners tilstand er ikke kommenteret. Alle faldstammer i køkkener er af nyere dato, udført i støbejern (fabr. SAV, type MA). Se også afsnit 12 Afløb Brugsvandsinstallation er ført lodret på bagtrappe og udført i rustfrit stål med pressfittings. Se også afsnit 14 Vandinstallation Tilstand Dårlig Mindre god God Økonomi Fremtidige omkostninger er anskueliggjort i 10-årsvedligeholdelsesplanen Køkken Foto Eksempel på skimmel Eksempel på badekabine i opstillet i køkken 18

20 11. Varmeanlæg Opbygning Varmeanlægget er opbygget som 2-strengs anlæg med radiatorer i alle rum, dog undtaget WC/bad. Varmeinstallationen er af nyere dato, udført i galvanisk forsinkede stålrør, med press-fittings. Lodrette føringer er ført ved facader. Varmecentral fremstår i god stand. Centralen forekommer vel vedligeholdt og velordnet. Kommentarer Der er bemærket at lodrette føringer for radiatorer, ikke er fastgjort i vægge med bæringer, men alene styret af huller i etagedæk. Dette forekommer langt de fleste steder. Dog er der enkelte steder, hvor fastgørelse er korrekt. De anbefales, at får monteret rørbærere på stigledningerne. Varmecentral anbefales passet som hidtil, med nødvendige afsyringer af vekslere og varmtvandsbeholder, udskiftninger af anoder mv. Herudover bør der afsættes midler til udskiftning af pumper, ventiler, motorventiler mv. Termostater på radiatorventiler udskiftes løbende efter behov. Der bør ikke være udgifter på varmestrenge inden for den næste 10-årige periode. Tilstand x Dårlig Mindre god God Økonomi Fremtidige omkostninger er anskueliggjort i 10-årsvedligeholdelsesplanen Varmecentral Varmestrenge Termostater Foto Eksempel på stigledninger uden bæringer Varmecentral 19

21 12. Afløb Opbygning Afløbssystemet er opbygget med separate faldstammer i køkkener, hhv. i lejligheder til højre og til venstre, udført i Ø110 mm støbejern. Det er oplyst, at alle faldstammer i køkkener, er udskiftet til nye, hvilket gennemgangen af lejligheder kunne bekræfte. I det omfang det var muligt at besigtige kælder, vurderes det, at faldstamme ved køkkener er udskiftet gennem etageadskillelse til kælder, hvorefter der er monteret rottestop, fabr. Blücher. Herefter er der tilsluttet til oprindelige afløbsrør/kloakgennemføringer. Afløb i WC- og toiletrum er oprindelige, og lejligheder til højre og venstre deles om 1 faldstamme. I mange af de besigtigede lejligheder, var der foretaget renoveringer af WC/bad, og der var udført rørkasser om faldstammer, hvorfor disse ikke kunne registreres. Enkelte steder i kælder var der foretage punktvise udskiftninger af faldstamme, og også monteres rottestop. Kommentarer Faldstammer i køkkener bør kunne holde de næste år. Oprindelige faldstammer i WC/bad forekommer på etager med begyndende rustdannelser og udposninger. Det samme er gældende med faldstammer i kælder. Det skal forventes at der indenfor de næste 5-10 år vil blive behov for udskifte/reparere dele af afløbssystemet, og derefter påregne løbende udgifter til dette. Alternativt skal der foretages en totaludskiftning af alle faldstammer Det anbefales at få monteret rottestop, de steder hvor der ikke er monteret. Pris ca. kr ,00 excl. moms pr. stk. Der er i Tilstand angivet 2 vurderinger, hhv. for udskiftet og ikke-udskiftet. Faldstammer i WC-rum kan med fordel renoveres med re-lining, en belægning som sprøjtes på indvendigt, eller med strømpeforing. Dette er grundet de omfattende inddækninger der er foretaget en del steder. Følgearbejder ved traditionel udskiftning vil være høje. Tilstand x Dårlig Mindre god God x Økonomi Fremtidige omkostninger er anskueliggjort i 10-årsvedligeholdelsesplanen. Afløb Faldstammer Estimeret pris re-lining: kr pr. lejlighed, svarende til ca. kr pr. opgang. Estimeret pris, udskiftning: kr pr. lejlighed, svarende til ca. kr pr. opgang, excl. følgearbejder ved indbyggede/skjulte faldstammer. 20

22 Foto Eksempel på begyndende rustdannelse Eksempel på eksisterende faldstamme Eksempel på faldstamme i kælder Eksempel på udskiftet faldstamme og rottestop for WC-rum i kælder 21

23 Eksempel på udposninger på faldstamme, WCrum Eksempel på eksisterende faldstamme for WCrum i kælder Eksempel på faldstamme i kælder Eksempel på faldstamme og rottestop for køkken, i kælder 22

24 13. Kloak Opbygning Kloak-systemet er udført som fællessystem. Kloakken vurderes at være fra bebyggelsens opførelse, og overvejende udført i glaserede ler-rør. Afløb fra køkkener er ikke ført til køkkenbrønde, som det ofte ses, men er ført direkte til kloak. Der er registreret lunker i belægninger, som sandsynligvis skyldes ledninger i jord, der er ved at blive deformeret. Kommentarer Kloakken er vurderet ud fra besigtigelse på stedet ved løft af dæksler, visuel registrering af tagnedløb, riste, mv., og baseret på diverse delvise tvinspektioner udført gennem de senere år. Kloakken er umiddelbart fra opførelsestidspunktet i 1920, og nærmer sig de 100 år. Forventet levertid for kloak er år. Det vurderes, at kloakken generelt er nedslidt, og renovering og/eller udskiftning skal påregnes inden for de næste år. Det er oplyst, at der på dele af kloakken er brud i omfang, så rotter har mulighed for at trænge ud af kloakken og ud i jorden. Der er også registreret sætninger og huller i belægning, som følge af rotters underminering af belægning. Det er ligeledes oplyst, at der forekommer utætte brønde for tagnedløb, som er medvirkende til opfugtning af kælderydervægge. Det anbefales at får lavet supplerende tv-inspektion (optimalt af hele ejendommen), så al kloak er undersøgt, såfremt dette ikke forefindes. Det er dog indtrykket, at den overvejende del bør udskiftes inden for få år, og nogle steder straks (rotteproblemer). Hvis der på et tidspunkt skal foretages renovering af gårdrum, eller blot etableres nye belægninger, anbefales al kloak udskiftes. Det anbefales i samme omgang, at etablere omfangsdræn evt. suppleret med isolering af kælderydervæg mod jord. Hvis kloakken ikke udskiftes, skal der påregnes store løbende udgifter til vedligehold og reparation, ligesom kloakken jævnligt bør tv-inspiceres. Udgifter er angivet nedenfor under Økonomi. Under punktet Økonomi er angivet overslagspriser på udskiftning af kloak og etablering af dræn. Tilstand x Dårlig Mindre god God 23

25 Økonomi Fremtidige omkostninger er anskueliggjort i 10-årsvedligeholdelsesplanen Kloak TVinspektion Estimerede priser kloak og dræn: Gård 1: Kloak, inkl. retablering belægninger som eksisterende: kr Dræn, inkl. isolering, ca. 125 m: kr Gård 2: Kloak, inkl. retablering belægninger som eksisterende: kr Dræn, inkl. isolering, ca. 160 m: kr Gård 3: Kloak, inkl. retablering belægninger som eksisterende: kr Dræn, inkl. isolering, ca. 75 m: kr Facade, Stevnsgade: Kloak, inkl. retablering belægninger som eksisterende: kr Dræn, inkl. isolering, ca. 100 m: kr Facade, Sjællandsgade: Kloak, inkl. retablering belægninger som eksisterende: kr Dræn, inkl. isolering, ca. 70 m: kr Facade, Prinsesse Charlottes Gade 14-22: Kloak, inkl. retablering belægninger som eksisterende: kr Dræn, inkl. isolering, ca. 60 m: kr Facade, Prinsesse Charlottes Gade 28-32: Kloak, inkl. retablering belægninger som eksisterende: kr Dræn, inkl. isolering, ca. 36 m: kr Priser er inkl. retablering af belægninger som eksisterende. 24

26 Foto Langsgående lunke, Stevnsgade Vejbrønd Underminering, rottehul (Blokeret med sten) Tagnedløb Brønd) Tagnedløb, gennemtæring af krave 25

27 14. Vandinstallation Opbygning Vandinstallation er ført på bagtrapper, og er udført i rustfri stål med pressfittings. Enkelte steder er der lavet indskæringer på lodrette rør, og samlet med kompressionsfittings. Forsyningsledninger fra afgreninger på stigledninger til lejligheder er nogle steder udført i kobber. Enkelte steder var isoleringen mangelfuld Der er ikke etableret vandmålere. Kommentarer Blandingen af rustfri stålrør og kobberrør er ikke hensigtsmæssig, da dette kan give tæringer i de rustfri stålrør. Der var dog ikke tegn på, at dette er sket nogen steder endnu, men der bør holdes øje med dette. Fremadrettet bør det oplyses til ejere, at de skal undgå rør og komponenter i kobber. Det anbefales at etablere individuelle vandmålere på hhv. koldt og varmt vand. Dette vil opfordre de enkelte beboere til at spare på vandet. Et nedsat vandforbrug, specielt på det varme vand, vil give lavere driftsudgifter, bl.a. lavere fjernvarmeforbrug. Der kan søges hos HOFOR om tilskud til vandmålere, på kr pr. lejlighed. Der lægges vægt på det nuværende vandforbrug ved tildeling af støttekroner. Tilstand x Dårlig Mindre god God Økonomi Fremtidige omkostninger er anskueliggjort i 10-årsvedligeholdelsesplanen Vandinstallationer Foto Eksempel på blanding af materiale, og manglende isolering på lodret stigledning Manglende isolering på indskæring. Samlinger udført med press- og kompressionsfittings. 26

28 15. Gasinstallation Opbygning Gasinstallationen er af ældre dato, udført i stålrør med gevindsamlinger. Lodrette føringer er placeret i køkkener. Der afgrenes på etager, og der er monteret særskilte gasmålere. Gasmålere i de registrerede lejligheder var både af nyere og af ældre type. Kommentarer Gasinstallationen fremstår i god stand, og som forventelig for bygningens alder. Der bør kun afsættes mindre beløb til udbedring af eventuelle løbende skader. Tilstand x Dårlig Mindre god God Økonomi Fremtidige omkostninger er anskueliggjort i 10-årsvedligeholdelsesplanen. Gasinstallationer Gasmålere Foto Lodret føring, gasmåler og tilslutningsledning Ældre måler 27

29 16. Ventilation Opbygning Ventilation af bygninger er udført som naturlig ventilation via bebyggelsens oprindelige bygningsmæssige lodrette kanaler, ført over tag. I tagflade er placeret hætter for dette. Der er monteret riste i skorstene i kælder, for ventilering af kælder på denne måde. I enkelt tagrum er placeret ventilator for emhætte i industrikøkken i stueetage, Prinsesse Charlottes Gade. Eksisterende skorsten er anvendt til dette formål. Kommentarer Det er oplyst at lodrette ventilationskanaler trænger til at blive renset, hvilket det vil anbefales, at få udført. Det anbefales i øvrigt, at få dette gjort dette hvert år. Rengøring/rens af kanaler er prissat nedenfor. I tagrum kunne flere steder observeres, at kanaler ikke er ført tilstrækkeligt op i taghætter, hvorfor effekten ved naturligt aftræk minimeres. Det er oplyst, og registreret, at der er monteret el-drevne ventilatorer i WC/bad nogle steder. Det var ikke muligt at se, hvad disse ventilatorer var tilsluttet til. Hvis de er tilsluttet til skorstene, er dette ikke lovligt. Hvis de er tilsluttet til oprindelige særskilte bygningskanaler, er dette lovligt, men ikke altid effektivt, grundet lange kanalstræk til tagflade. Tilstanden af ventilationssystemet kan forbedres ved etableringer af korrekte gennemføringer i tag, samt rensning af kanaler Tilstand x Dårlig Mindre god God Økonomi Fremtidige omkostninger er anskueliggjort i 10-årsvedligeholdelsesplanen. Estimat, kanaltilslutning til taghætter: kr pr. stk Ventilationsanlæg Naturligt aftræk, rens Foto Eksempel på rist i kælder, i skorsten Eksempel på kanaler der ikke er ført til taghætte 28

30 Eksempel på korrekt opføring af kanaler, ved manifold -metode Ventilator i loft, WC/bad-rum 29

31 17. El Opbygning El-installationen er ført rundt i kælder, overvejende skjult i klem-kasser af træ. Hovedføringer er af ældre dato, og oplyst udført i stofledninger. Der er ført lodret gennem lejligheder, ligeledes skjult i klem-kasser. Alle de registrerede lejligheder, havde enten HFI- eller HPFI-relæer. Kommentarer El-installationer i lejligheder er, bortset fra registreringer af tavler, ikke vurderet nærmere. El-installationer i lejligheder er de enkelte andels-haveres ansvar. Vice-vært oplyser at der har været et enkelt sted med klumper i strømmen. Elektriker har udbedret fejlen, som skyldes løse forbindelser i gamle porcelænssamlinger. Det anbefales at få udført en nærmere el-gennemgang af hele ejendommen, specielt i kælder. Enkelte beboere i de lejligheder, der blev registreret, påpegede at kapaciteten i de lodrette føringer, er begrænset. Tilstand x Dårlig Mindre god God Økonomi Fremtidige omkostninger er anskueliggjort i 10-årsvedligeholdelsesplanen. Stærkstrøm Svagstrøm Stikkontakter Relæ Foto Eksempel på nyere installation Eksempel på ældre installation, SJ,G 13,2 th 30

32 18. Øvrige bygningsdele Opbygning Kommentarer Tilstand Dårlig Mindre god God Økonomi Fremtidige omkostninger er anskueliggjort i 10-årsvedligeholdelsesplanen Foto Tekst til foto Tekst til foto 31

33 19. Private friarealer Opbygning Kommentarer Renovering af de 3 gårde, skal ses i sammenhæng med renovering af kloak og mulige omfangsdræn/isolering og deraf reetablering af terræn. Gård 1, areal 600 m² - ny-anlæg ca. kr * Gård 2, areal 1400 m² - ny-anlæg ca * Gård 3, areal 700 m² - ny anlæg ca. kr * Det anbefales at udskifte kloak samtidig (se 13-Kloak). Ved udførelse af begge arbejder samtidig, vil der kunne opnås besparelse på kloak prisen, idet retablering af belægninger er indeholdt i ny-anlæg for gårdrum. *Priser afhænger af ønsker til gårdens udformning. Tilstand Dårlig Mindre god God Økonomi Fremtidige omkostninger er anskueliggjort i 10-årsvedligeholdelsesplanen. Friarealer Gårdbelægning Foto Tekst til foto Tekst til foto 32

34 20. Byggeplads Stillads Udarbejdes i forbindelse med entrepriser Skurby Udarbejdes i forbindelse med entrepriser Affaldshåndtering Udarbejdes i forbindelse med entrepriser Øvrigt Udarbejdes i forbindelse med entrepriser 33

35 I. Øvrige udgifter Uforudseelige udgifter Udarbejdes i forbindelse med entrepriser Teknisk rådgivning Prissætning af projekter indeholder ikke teknisk rådgivning. Øvrigt Udarbejdes i forbindelse med entrepriser 34

36 II. Tilskud Der kan opnås tilskud til nedenstående: Vandmålere på brugsvand Udskiftning af 1-skyls toiletter Udskiftning af vinduer iht. Lov om byfornyelse. Undersøges pt. ved ansøgning til Københavns Kommune Gårdanlæg og forsøgsprojekter (solceller, LAR, mv.). Undersøges pt. hos Københavns Kommune. 35

37 Emne. 01. Tag 02. Kælder/Fundering 03. Facader 04. Vinduer 05. Døre 06. Trapper 07. Portgennemgang 08. Etageadskillelse 09. Toilet/Bad 10. Køkkener 11. Varmeanlæg 12. Afløb 13. Kloak 14. Vandinstallation 15. Gasinstallation 16. Ventilation 17. El 18. Øvrige bygningsdele 19. Private friarealer 20. Byggeplads I alt ekskl. moms sbs rådgivning a/s Tilstandsrapport Kigkurren 8M, 3.sal III. Overslagspriser 36

38 Bilag Anbefalede prioriteringer Anbefalede prioriteringer: 1. Udbedring af taggennemføringer 2. Faste altaner 3. Kloak og dræn 4. Vinduer 5. Lodrette faldstammer for WC-rum 37

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 SAG NR. 04.2339.40 JUNI 2010 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT Til Anders Christian Pinholt Kancir Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Dokumenttype Tilstandsrapport Dato December

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING

BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING Til Domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Domea afd. 04/06 Baunebjerghuse BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING 1-2 Revision 01 Dato 2014-08-19 Udarbejdet af MARB Kontrolleret af ABI Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte.

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. Facaderenovering ER Den røde blok Mørtelfuger smuldrer. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. De grå blokke Betonfacader fremstår med afskalninger pga. armeringskorrosion. Der er skader

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere

BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER

BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER INDSATSOMRÅDE: CENTRALE VESTERBRO BILAG 2 VIGERSLEV ALLÉ VESTER FÆLLEDVEJ VESTERBROGADE ISTEDGADE SØNDER BOULEVARD KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING Side 1 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING MARTS 2003 Side 2 Indholdsfortegnelse. 1.0 Rapportens formål... Side 3 2.0 Gennemgangsmetode... Side 4 3.0 Tilstandsvurdering... Side

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

Vedr. Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142 og Skjalm Hvides Gade 16-20.

Vedr. Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142 og Skjalm Hvides Gade 16-20. København februar 2012 Sag 12004 EB Tilstandsrapport Vedr. Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142 og Skjalm Hvides Gade 16-20. Ejer: A/B Sigersted, Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142, Skjalm

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1534 A/B Willemoesgade 35

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1534 A/B Willemoesgade 35 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1534 A/B Willemoesgade 35 15. juni 2012, rev. A af 28. september 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen rev. A af Ann-Britt B. Landrock Focus2 A/S Kobbelvænget

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10052 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1. Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Pkt.2. Tæring og lille

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S

Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S Sagsnr.: 95006 881 Dato: 22.04.2009 Rev. 1. Dato: 19.01.2010 Udført af: Bygningskonstruktører Jimmie Jensen & Tom Buchard, Datea. 1/31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704 Fiolstræde 4-6 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Fiolstræde 4-6, 1171

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Nanna Aae Christensen Arkitekt maa

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

Villa. Boligens tilstand. Grønne forbedringer. For ejendommen beliggende: Petersborgvej 20. Postnummer: 3400. Hillerød.

Villa. Boligens tilstand. Grønne forbedringer. For ejendommen beliggende: Petersborgvej 20. Postnummer: 3400. Hillerød. Villa Boligens tilstand Grønne forbedringer For ejendommen beliggende: Petersborgvej 20 Postnummer: 3400 By: Matrikel nummer: home sagsnummer: Hillerød 391e 151A00216 Forklaring til karakterer i home SundhedsAttest

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallandsgade 003 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-201465 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingerslevsgade 108 Postnr./by: 1705 København V BBR-nr.: 101-262502 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere