Tilstandsrapport. A/B Grønnegården. sbs rådgivning a/s - Oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsrapport. A/B Grønnegården. sbs rådgivning a/s - Oktober 2013"

Transkript

1 Tilstandsrapport A/B Grønnegården sbs rådgivning a/s - Oktober 2013 REVISION A

2 Indholdsfortegnelse Tilstandsrapport... 0 Generelt Tag Kælder/Fundering Facader Vinduer Døre Trapper Portgennemgang Etageadskillelser Toilet/Bad Køkkener Varmeanlæg Afløb Kloak Vandinstallation Gasinstallation Ventilation El Øvrige bygningsdele Private friarealer Byggeplads I. Øvrige udgifter II. Tilskud III. Overslagspriser Bilag Anbefalede prioriteringer

3 Generelt Formål Formålet med nærværende tilstandsrapport er, at skabe et overblik over ejendommens nuværende tilstand og på baggrund af dette, opstille et 10-årigt budget for kommende arbejder, samt større akutte arbejder. Mindre løbende driftsudgifter indgår ikke i budgettet. Alle priser er estimeret håndværkerudgifter excl. moms, teknikerhonorar, byggeplads herunder større stilladsarbejder. Foreningen kan da på baggrund af rapporten, prioritere i hvilke rækkefølge arbejderne skal udføres. Ejendomsoplysninger Andelsforening: A/B Grønnegården Postadresse: Prinsesse Charlottes Gade 22, 2200 København N Matr. nr.: 4741 Udenbys Klædebo Kvarter, København Opførelses-år: 1920 Bebygget areal: 2778 m² Antal lejligheder: 167 stk. Oplysninger hentet via BBR-meddelelse på 2

4 01. Tag Opbygning Taget er udført i røde tegl på lægtet hanebåndsspær. Henholdsvis med fast undertag af rugpløjede brædder, hvor der er udnyttet tagetage, og fiberdug på øvrige flader. Taget er projekteret med ventilering ved tagfod, samt i tagflade. Tage er i varierende højder, følgende husets grundplan og fremstår arkitektonisk som en samlet enhed. Gennemføringer, diverse aftræk for naturlig ventilation, antenne, etc. er foretaget uden omsorg for at tilpasse fiberdug, samt at lukke med fugleværn. Kommentarer Monteringen af fiberdug er flere steder særdeles sjusket udført. Hvor dugen ikke er tæt, skal der eftergås, således, at der ikke opstår vandskader. Der bør sikres god ventilation af loftrum. Dette opnås bl.a. ved at udluftningen ved tagfod friholdes (eksempelvis ikke er blokeret af fiberdug). Se også afsnit 16, ventilation Konklusion: Taget er i god stand. Der bør tages hånd om diverse taggennemføringer. Det forudsættes, at der ikke skal opstilles stillads, men at lukninger/fugleværn kan foretages fra loft. Hvor der er tale om afkast fra ventilationsskakte der ikke er ført til taghætter, udføres dette arbejde samtidig. Der bør indhentes tilbud på arbejder. Årlig gennemgang af taget for at registrere eventuelle opståede skader. Tilstand X Dårlig Mindre god God Økonomi Fremtidige omkostninger er anskueliggjort i 10-årsvedligeholdelsesplanen. Taggennemføringer Tagregistreringer X X X X X X X X X X Tagdug ødelagt Tagdug ikke monteret korrekt 3

5 02. Kælder/Fundering Opbygning Kældervægge er udført i teglsten, som generelt fremstår i hvidkalkede overflader, gulv udført i beton. Eneste varmekilde er fra tekniske installationer. Der er ikke udført isolering eller fugtspærring. Kommentarer Kælder fremstår i god stand. Ved ændrede krav til udnyttelse (pulterrum) skærpes kravene til indeklimaet, hvilket betyder at høj fugtighed ikke kan accepteres. Ydervægge er generelt op-fugtede, hvilket visuelt ses ved afskalninger samt fugtskjolder. Det vurderes, at fugt i ydervægge hovedsagelig skyldes overfladevand og nedbrudte tagbrønde/kloak. Belægninger i gård 1 og 3 er af ringe kvalitet med mange brud, lunker hvilket betyder, at overfladevandet ikke afvandes til kloak. Ligeledes kan registreres, at brønde er af ringe kvalitet. (Se. Pkt. 13). Gård 2, der skal sikres, at vand ledes til brønde/afløb (Se pkt. 13). Ved facader mod vej er belægninger generelt i dårlig stand, hvilket kan være medvirkende til fugtophobning i kældervægge. I enkelte områder ses løsthængende loftpuds, dette bør udbedres gerne med nyt pudslag på terrakotta-underlag og kalket, hvilket sikre at evt. fugt kan optages og afgives. Som alternativ kan anvendes gips. Der bør sikres, at kælder er ventileret. Kældervægge: det skal sikres, at disse ikke tillukkes således at overfladeventilering ikke kan foregå. Manglende ventilering giver ikke mulighed for at afgive fugt, hvilket yderligere kan give anledning til skimmeldannelse. Det kan anbefales, at der etableres omfangsdræn i forbindelse med renovering af gårde, gadebelægninger og gårdrenovering. (Se også afsnit 13-Kloak). Tilstand X Dårlig Mindre god God Økonomi Fremtidige omkostninger er anskueliggjort i 10-årsvedligeholdelsesplanen. For økonomi vedr. dræn, se pkt. 13-Kloak

6 Foto Tekst til foto Tekst til foto Prinsesse Charlottes Gade 16/fugt eksempel P.C.G. 20 loft. Fugt på vægge Vanskeligt at ventilere ydervæg, fugtophobning. Mulighed for svampe angreb og skimmel på væg og opmagasinerede effekter. 5

7 03. Facader Opbygning Gadefacader og facader i gård 2, er i blank mur/rød tegl. Fuger er skrabe fuge. Gård 1 og 3 er pudsede med malede overflader ifølge oplysning fra ejendomskontor, malet med diffusionsåben maling. Afskalninger af pudsede/malede dør indgangspartier. Kommentarer Gadefacader og gård 2, er i generelt i god stand. Der er registreret områder, hvor teglen er nedbrudt og hvor fuger er ødelagte, formodentligt på grund af mekanisk/kemisk påvirkning. Det bør straks undersøges om årsagen til, at teglen er nedbrudt skyldes gentagne afrensninger af graffiti, hvor der ar anvendt afrensningsmetoder, der dels nedbryder tegl og fuger med kemi, dels at der anvendes vandtryk / blæsning, der ødelægger stenens brandhud, samt fjerner fuger. Den porøse overflade er modtagelig for fugt og derfor udsat for frostsprængninger. Gård 1 og 3 malede facader: Der bør foretages analyse af malingen, herunder tjek for eventuelt blyindhold, - samt malingstype/typer for at sikre, at der er anvendt diffusionsåben maling (eksempelvis silikatbaserede malinger). Malede facader er punktvis afskallet formodentligt grundet fugtophobning bag maling. Der bør foretages nødvendige renovering. Sokler: Generelt i god stand, men skal vedligeholdes. Sætningsrevner og afskalninger er afhængig af: mekanisk påvirkning, fugt i mur, overfladevand, utætte tagnedløb, aggressiv miljø, herunder salt- samt efterfølgende frostskader. Eksisterende altaner som ikke er renoveret. Såfremt det besluttes at resterende altaner (XX) skal renoveres bør anbefales at sende opgaven i udbud. Der er ca. 5 db. altaner og 6 enkeltaltaner, der ikke er renoveret tidligere tilbud omkring kr ved enkelt altaner samt ekstraregninger på omkring kr XX Estimeret på (enkelt) altan ved samlet udbud vil være mellem kr Beløb er vurderet ud fra tidligere renoveringer. Karakter for altaner Karakter f. facade Tilstand X X Dårlig Mindre god God Økonomi Fremtidige omkostninger er anskueliggjort i 10-årsvedligeholdelsesplanen. Nedenstående udgifter dækker udskiftning af teglsten, samt reparation af mindre pudsskader Gadefacade Gårdfacade Altan XX XX XX 6

8 Foto Gadefacade Gadefacade Facade, gård 1 Facade, gård 2 Facade, gård 2 ødelagte sten og fuger Facade, gård 3 7

9 04. Vinduer Opbygning Vinduer: 2- og 3-fags, opgangspartier, butiksvinduer. Alle er med 2 lags termoruder. Vinduer er udført i træ fra producent: Multiflex - år 1994 Kommentarer Vinduer er oplyst renoveret løbende - det er vigtigt at arbejdet udføres korrekt - ejendommen har fastansat maler. Der bør forelægges plan for renoveringen, samt beskrivelse af udførelsen. Udvendig vedligeholdelse skal omfatte kant og fals, indvendig vedligeholdelse skal ligeledes udføres såfremt udvendige arbejder kan holde. Vinduer bør males i et interval på 6 til 8 år. Ved registrering kan noteres, at vandnæse på vinduers bundstykke generelt er i dårlig vedligeholdelse. Fuger omkring vinduer: det kunne konstateres at bundfuger flere steder ligger for yderligt, hvilket betyder at vand ikke slipper vandnæse, med mulighed for vandindtrængen mellem bundkarm og fuge. Flere ruder er punkteret, det var ikke muligt at konstatere fugt der indikerer punkterede ruder grundet vejrlig. For at omfangsbestemme problemet bør beboere registrere antallet af punkterede vinduer, hvorefter økonomi kan estimeres. Vinduerne er vurderet som mindre gode i forhold til alternative tidssvarende energivinduer. Tilstand X Dårlig Mindre god God Økonomi Fremtidige omkostninger er anskueliggjort i 10-årsvedligeholdelsesplanen. Det forudsættes at der foretages en gennemgående registrering. Estimeret pris på udskiftning af termoruder: ved enkelt dannebrosvindue 4 ruder ca kr. ved større entrepriser (200 stk. vinduer) ca kr kr. Estimeret pris på Maling af vinduer (dannebro vindue) udvendigt kant og fals: ml kr. til kr. Istandsættelse males Årligt ca. 128 stk. Termoruder

10 Foto Butiksvindue Butiksvindue Bagtrappevindue 9

11 05. Døre Opbygning Udvendige hoved- og bagtrappe fyldningsdøre, er udført i massivt træ med malet overflade, samt fodspark. Enkelte bagtrappedøre er udskiftet til nye ligeledes med enkelte døre og vinduespartier i butikker. Antal af udv. døre ca. 50 stk. for- og bagtrapper + gennemgangs-/kælderdøre. Kommentarer Døre er i god stand, almindelig vedligeholdelse påkrævet. Særlig opmærksomhed skal rettes mod malerarbejder, flere døre viser tegn på dårlig grundbehandling, hvilket forårsager luftblærer (fugt i træ!). Maling af døre interval på 6 til 8 år. Registrering af pludselig opståede skader udbedres straks. Gennemgribende renovering & maling af hoveddør (estimat til kr.) Mindre renoveringer pågår løbende. Hvorfor der i nedenstående budget kun afsættes dette beløb det kan dog anbefales, at særligt udsatte døre renoveres i bund. Tilstand X Dårlig Mindre god God Økonomi Fremtidige omkostninger er anskueliggjort i 10-årsvedligeholdelsesplanen. Afsatte beløb er vedligehold estimeret til 800 kr. pr dør. Renovering bør foretages: se kommentarer Hoveddøre Bitrappe døre Foto Hoveddør med luftblærer under maling Eksempel på hoveddør 10

12 06. Trapper Opbygning Hovedtrapper: Trætrappe med linoleums belægning til 2. sal, hvorefter trin er lakeret. Indgangsparti hovedtrapper: Terrazzo lagt på betondæk (formodentligt armeret med tværgående stålbjælker). Kommentarer Bagtrapper: Trætrappe lakerede overflader, trapper fra niveau 0 til kælder er udført i træ med ventilerede trinforkanter, enkelte bitrapper er udført med betontrappe. Hovedtrapper: Sikre sig at rengøring af linoleum udføres med korrekt vaskemiddel, der ikke udtørrer linoleum, samt er miljø-forsvarlig. Lakerede trin. Disse skal vedligeholdes og om-lakeres inden gennemslidning. Interval 6 til 10 år alt efter, hvor intensivt trapperne bruges. Anbefales slibning + 3 gange lak estimeret kr. pr. etage Indgangsparti: Terrazzo, der er revnedannelser, hvilket hovedsagelig skyldes at armeringsstål er rustet (vand og ilt). Der er gennem tiden foretaget renoveringer, hvor der partielt er udskiftet stål, beton og terrazzo det må forventes, at der fremtidigt vil være behov for renovering, når gulve løfter sig og skaber gene, henholdsvis for åbning af hoveddør og snuble kanter. Total renovering af terrazzo og beton vil estimeret være kr. til kr. pr. opgang. Bagtrapper: Bagtrapper er generelt i god stand. Lakerede trin. Disse skal vedligeholdes og om-lakeres inden lak er ødelagt. Interval 6 til 10 år alt efter, hvor intensivt trapperne bruges. Anbefales slibning + 3 gange lak estimeret kr. pr. etage Bagtrapper: Anbefale brandmeldere på trapper. Tilstand X Dårlig Mindre god God Økonomi Fremtidige omkostninger er anskueliggjort i 10-årsvedligeholdelsesplanen. Hvilket vil betyde, at der vil være årlig renovering af ca. 7 trapper / eller alle trapper hver 8 år. Hovedtrap per 4 stk. fra 2 sal. Bitrapper ca. 3 stk. alle etager

13 Foto Lakeret trin Linoleum på trin Nedslidt lak Nedslidt lak Overstykke på dør Terrazzo revne 12

14 07. Portgennemgang Opbygning Port, gård 1: Pudset mur Loft - vandret fiberplade Belægning - beton Port, gård 2: Blank mur på sider til højde på ca. 1.7 m herefter pudset væg og loftbue. Belægning - betonfliser Port, gård 3: Pudset mur Belægning - beton/asfalt. Kommentarer Port, gård 1: Pudset mur er kraftigt opfugtet puds- og malingsafskalninger. Renovering af muren vil have kort levetid såfremt fugt ikke fjernes. Fugtophobning kan formodentlig reduceres ved renovering af terræn og kloak. Belægning beton bør oprettes med fald mod gade/gård kloak Port, gård 2: Blank mur flot murearbejder, sten ved indgangspartier lettere skadet sten udskiftes og fuger renoveres. Mur kraftig opfugtet. Fugtophobning kan formodentlig reduceres ved renovering af terræn og kloak. Sten ved indgangspartier lettere skadet sten udskiftes og fuger renoveres. Belægning betonfliser bør oprettes med fald mod gade/gård kloak Port, gård 3: Pudset mur kraftig opfugtet, puds og malings afskalninger. Renovering af muren vil have kort levetid såfremt fugt ikke fjernes. Fugtophobning kan formodentlig reduceres ved renovering af terræn og kloak. Sten ved indgangspartier lettere skadet sten udskiftes og fuger renoveres. Belægning beton/asfalt bør oprettes med fald mod gade/gård kloak XX: Estimat på samtlige porte er afhængig af valg: Omfangsdræn/fugtsikring, kloak samt terræn. Det vil være en kortvarig løsning at skifte teglsten og renovere pudsede flader. Tilstand X Dårlig Mindre god God Økonomi Fremtidige omkostninger er anskueliggjort i 10-årsvedligeholdelsesplanen. Portrum XX 13

15 Foto Port 1 Port 1 Port 2 Port 2 Port 3 Port 3 14

16 08. Etageadskillelser Opbygning Loft gulv: opbygning på bjælkelag med indskudsbrædder og indskudsler. Kommentarer Der kan registreres indblæsningshuller i gulv i loftsrum for isolering. Det kan anbefales, at der foretages en termisk registrering, der klarlægger kvaliteten af og mangler af isoleringsmateriale. Enkelte steder er gulve ødelagt, eksempelvis loft ved opgang 24C. Tilstand X Dårlig Mindre god God Økonomi Fremtidige omkostninger er anskueliggjort i 10-årsvedligeholdelsesplanen. Etageadskillelse Foto Gulv ved opgang 24C Gulv med riste i gulv, opgang 7 15

17 09. Toilet/Bad Opbygning Opbygningen af wc/bad, var i de gennemgåede lejligheder, udført som tung konstruktion med fliser på gulv og vægge. Nogle steder dog oprindelige gulve med terazzo. Enkelte lejligheder havde ikke bad, men kun toiletrum. Opbygningen her var oprindelig konstruktion. Mange toiletter i disse rum er med højt-skyl og nogle med 1-skyl. Der er 1 fælles faldstamme pr. opgang for WC/bad, som aftager spildevand fra både højre og venstre side, pr. etage. Kommentarer Faldstammer er oprindelige, udført i støbejern. Se afsnit 12 Afløb Der er i gennemgangen overvejende set på foreningens fælles installationer. Der prissættes og beskrives derfor ikke arbejder vedr. disse under dette punkt. Tilstand er ikke kommenteret. Det anbefales, at opfordre ejere til at udskifte højtskyls-toiletter til nye vandbesparende toiletter. Der kan via HOFOR, søges om tilskud på kr , til udskiftning. Tilstand Dårlig Mindre god God Økonomi Fremtidige omkostninger er anskueliggjort i 10-årsvedligeholdelsesplanen Toilet/Bad Foto Eksempel på istandsat WC/bad. Eksempel på eksisterende toilet-rum. WC er med højtskyl. 16

18 Eksempel på istandsat WC/bad. Installationer er skjult. Eksempel på eksisterende toilet-rum. WC er med 1-skyl. 17

19 10. Køkkener Opbygning Opbygningen af køkkener er generelt forskellig, idet, det er de enkelte andelshavere, som har opsat køkkener, ligesom tilstand, omfang mv. er varierende. Køkkenelementer er overvejende placeret op ad facade mod gård, og ved væg mod værelse. Faldstammer er ført i køkkener og er af nyere dato. Brugsvand er ført lodret på bagtrapper. Varmeinstallation er ført lodret i køkkener. Der er opsat radiatorer. Kommentarer Placering af køkkenskabselementer mod facade, uden isolering af brystning gav nogle steder anledning til skimmesvampsangreb. Der bør generelt være udluftning mellem inventar og ydervægge. Indvendig isolering af ydervægge bør kun udføres efter en af andelsforeningen udformet retningslinie. Der er i gennemgangen overvejende set på foreningens fælles installationer. Der prissættes og beskrives derfor ikke arbejder vedr. disse under dette punkt. De enkelte køkkeners tilstand er ikke kommenteret. Alle faldstammer i køkkener er af nyere dato, udført i støbejern (fabr. SAV, type MA). Se også afsnit 12 Afløb Brugsvandsinstallation er ført lodret på bagtrappe og udført i rustfrit stål med pressfittings. Se også afsnit 14 Vandinstallation Tilstand Dårlig Mindre god God Økonomi Fremtidige omkostninger er anskueliggjort i 10-årsvedligeholdelsesplanen Køkken Foto Eksempel på skimmel Eksempel på badekabine i opstillet i køkken 18

20 11. Varmeanlæg Opbygning Varmeanlægget er opbygget som 2-strengs anlæg med radiatorer i alle rum, dog undtaget WC/bad. Varmeinstallationen er af nyere dato, udført i galvanisk forsinkede stålrør, med press-fittings. Lodrette føringer er ført ved facader. Varmecentral fremstår i god stand. Centralen forekommer vel vedligeholdt og velordnet. Kommentarer Der er bemærket at lodrette føringer for radiatorer, ikke er fastgjort i vægge med bæringer, men alene styret af huller i etagedæk. Dette forekommer langt de fleste steder. Dog er der enkelte steder, hvor fastgørelse er korrekt. De anbefales, at får monteret rørbærere på stigledningerne. Varmecentral anbefales passet som hidtil, med nødvendige afsyringer af vekslere og varmtvandsbeholder, udskiftninger af anoder mv. Herudover bør der afsættes midler til udskiftning af pumper, ventiler, motorventiler mv. Termostater på radiatorventiler udskiftes løbende efter behov. Der bør ikke være udgifter på varmestrenge inden for den næste 10-årige periode. Tilstand x Dårlig Mindre god God Økonomi Fremtidige omkostninger er anskueliggjort i 10-årsvedligeholdelsesplanen Varmecentral Varmestrenge Termostater Foto Eksempel på stigledninger uden bæringer Varmecentral 19

21 12. Afløb Opbygning Afløbssystemet er opbygget med separate faldstammer i køkkener, hhv. i lejligheder til højre og til venstre, udført i Ø110 mm støbejern. Det er oplyst, at alle faldstammer i køkkener, er udskiftet til nye, hvilket gennemgangen af lejligheder kunne bekræfte. I det omfang det var muligt at besigtige kælder, vurderes det, at faldstamme ved køkkener er udskiftet gennem etageadskillelse til kælder, hvorefter der er monteret rottestop, fabr. Blücher. Herefter er der tilsluttet til oprindelige afløbsrør/kloakgennemføringer. Afløb i WC- og toiletrum er oprindelige, og lejligheder til højre og venstre deles om 1 faldstamme. I mange af de besigtigede lejligheder, var der foretaget renoveringer af WC/bad, og der var udført rørkasser om faldstammer, hvorfor disse ikke kunne registreres. Enkelte steder i kælder var der foretage punktvise udskiftninger af faldstamme, og også monteres rottestop. Kommentarer Faldstammer i køkkener bør kunne holde de næste år. Oprindelige faldstammer i WC/bad forekommer på etager med begyndende rustdannelser og udposninger. Det samme er gældende med faldstammer i kælder. Det skal forventes at der indenfor de næste 5-10 år vil blive behov for udskifte/reparere dele af afløbssystemet, og derefter påregne løbende udgifter til dette. Alternativt skal der foretages en totaludskiftning af alle faldstammer Det anbefales at få monteret rottestop, de steder hvor der ikke er monteret. Pris ca. kr ,00 excl. moms pr. stk. Der er i Tilstand angivet 2 vurderinger, hhv. for udskiftet og ikke-udskiftet. Faldstammer i WC-rum kan med fordel renoveres med re-lining, en belægning som sprøjtes på indvendigt, eller med strømpeforing. Dette er grundet de omfattende inddækninger der er foretaget en del steder. Følgearbejder ved traditionel udskiftning vil være høje. Tilstand x Dårlig Mindre god God x Økonomi Fremtidige omkostninger er anskueliggjort i 10-årsvedligeholdelsesplanen. Afløb Faldstammer Estimeret pris re-lining: kr pr. lejlighed, svarende til ca. kr pr. opgang. Estimeret pris, udskiftning: kr pr. lejlighed, svarende til ca. kr pr. opgang, excl. følgearbejder ved indbyggede/skjulte faldstammer. 20

22 Foto Eksempel på begyndende rustdannelse Eksempel på eksisterende faldstamme Eksempel på faldstamme i kælder Eksempel på udskiftet faldstamme og rottestop for WC-rum i kælder 21

23 Eksempel på udposninger på faldstamme, WCrum Eksempel på eksisterende faldstamme for WCrum i kælder Eksempel på faldstamme i kælder Eksempel på faldstamme og rottestop for køkken, i kælder 22

24 13. Kloak Opbygning Kloak-systemet er udført som fællessystem. Kloakken vurderes at være fra bebyggelsens opførelse, og overvejende udført i glaserede ler-rør. Afløb fra køkkener er ikke ført til køkkenbrønde, som det ofte ses, men er ført direkte til kloak. Der er registreret lunker i belægninger, som sandsynligvis skyldes ledninger i jord, der er ved at blive deformeret. Kommentarer Kloakken er vurderet ud fra besigtigelse på stedet ved løft af dæksler, visuel registrering af tagnedløb, riste, mv., og baseret på diverse delvise tvinspektioner udført gennem de senere år. Kloakken er umiddelbart fra opførelsestidspunktet i 1920, og nærmer sig de 100 år. Forventet levertid for kloak er år. Det vurderes, at kloakken generelt er nedslidt, og renovering og/eller udskiftning skal påregnes inden for de næste år. Det er oplyst, at der på dele af kloakken er brud i omfang, så rotter har mulighed for at trænge ud af kloakken og ud i jorden. Der er også registreret sætninger og huller i belægning, som følge af rotters underminering af belægning. Det er ligeledes oplyst, at der forekommer utætte brønde for tagnedløb, som er medvirkende til opfugtning af kælderydervægge. Det anbefales at får lavet supplerende tv-inspektion (optimalt af hele ejendommen), så al kloak er undersøgt, såfremt dette ikke forefindes. Det er dog indtrykket, at den overvejende del bør udskiftes inden for få år, og nogle steder straks (rotteproblemer). Hvis der på et tidspunkt skal foretages renovering af gårdrum, eller blot etableres nye belægninger, anbefales al kloak udskiftes. Det anbefales i samme omgang, at etablere omfangsdræn evt. suppleret med isolering af kælderydervæg mod jord. Hvis kloakken ikke udskiftes, skal der påregnes store løbende udgifter til vedligehold og reparation, ligesom kloakken jævnligt bør tv-inspiceres. Udgifter er angivet nedenfor under Økonomi. Under punktet Økonomi er angivet overslagspriser på udskiftning af kloak og etablering af dræn. Tilstand x Dårlig Mindre god God 23

25 Økonomi Fremtidige omkostninger er anskueliggjort i 10-årsvedligeholdelsesplanen Kloak TVinspektion Estimerede priser kloak og dræn: Gård 1: Kloak, inkl. retablering belægninger som eksisterende: kr Dræn, inkl. isolering, ca. 125 m: kr Gård 2: Kloak, inkl. retablering belægninger som eksisterende: kr Dræn, inkl. isolering, ca. 160 m: kr Gård 3: Kloak, inkl. retablering belægninger som eksisterende: kr Dræn, inkl. isolering, ca. 75 m: kr Facade, Stevnsgade: Kloak, inkl. retablering belægninger som eksisterende: kr Dræn, inkl. isolering, ca. 100 m: kr Facade, Sjællandsgade: Kloak, inkl. retablering belægninger som eksisterende: kr Dræn, inkl. isolering, ca. 70 m: kr Facade, Prinsesse Charlottes Gade 14-22: Kloak, inkl. retablering belægninger som eksisterende: kr Dræn, inkl. isolering, ca. 60 m: kr Facade, Prinsesse Charlottes Gade 28-32: Kloak, inkl. retablering belægninger som eksisterende: kr Dræn, inkl. isolering, ca. 36 m: kr Priser er inkl. retablering af belægninger som eksisterende. 24

26 Foto Langsgående lunke, Stevnsgade Vejbrønd Underminering, rottehul (Blokeret med sten) Tagnedløb Brønd) Tagnedløb, gennemtæring af krave 25

27 14. Vandinstallation Opbygning Vandinstallation er ført på bagtrapper, og er udført i rustfri stål med pressfittings. Enkelte steder er der lavet indskæringer på lodrette rør, og samlet med kompressionsfittings. Forsyningsledninger fra afgreninger på stigledninger til lejligheder er nogle steder udført i kobber. Enkelte steder var isoleringen mangelfuld Der er ikke etableret vandmålere. Kommentarer Blandingen af rustfri stålrør og kobberrør er ikke hensigtsmæssig, da dette kan give tæringer i de rustfri stålrør. Der var dog ikke tegn på, at dette er sket nogen steder endnu, men der bør holdes øje med dette. Fremadrettet bør det oplyses til ejere, at de skal undgå rør og komponenter i kobber. Det anbefales at etablere individuelle vandmålere på hhv. koldt og varmt vand. Dette vil opfordre de enkelte beboere til at spare på vandet. Et nedsat vandforbrug, specielt på det varme vand, vil give lavere driftsudgifter, bl.a. lavere fjernvarmeforbrug. Der kan søges hos HOFOR om tilskud til vandmålere, på kr pr. lejlighed. Der lægges vægt på det nuværende vandforbrug ved tildeling af støttekroner. Tilstand x Dårlig Mindre god God Økonomi Fremtidige omkostninger er anskueliggjort i 10-årsvedligeholdelsesplanen Vandinstallationer Foto Eksempel på blanding af materiale, og manglende isolering på lodret stigledning Manglende isolering på indskæring. Samlinger udført med press- og kompressionsfittings. 26

28 15. Gasinstallation Opbygning Gasinstallationen er af ældre dato, udført i stålrør med gevindsamlinger. Lodrette føringer er placeret i køkkener. Der afgrenes på etager, og der er monteret særskilte gasmålere. Gasmålere i de registrerede lejligheder var både af nyere og af ældre type. Kommentarer Gasinstallationen fremstår i god stand, og som forventelig for bygningens alder. Der bør kun afsættes mindre beløb til udbedring af eventuelle løbende skader. Tilstand x Dårlig Mindre god God Økonomi Fremtidige omkostninger er anskueliggjort i 10-årsvedligeholdelsesplanen. Gasinstallationer Gasmålere Foto Lodret føring, gasmåler og tilslutningsledning Ældre måler 27

29 16. Ventilation Opbygning Ventilation af bygninger er udført som naturlig ventilation via bebyggelsens oprindelige bygningsmæssige lodrette kanaler, ført over tag. I tagflade er placeret hætter for dette. Der er monteret riste i skorstene i kælder, for ventilering af kælder på denne måde. I enkelt tagrum er placeret ventilator for emhætte i industrikøkken i stueetage, Prinsesse Charlottes Gade. Eksisterende skorsten er anvendt til dette formål. Kommentarer Det er oplyst at lodrette ventilationskanaler trænger til at blive renset, hvilket det vil anbefales, at få udført. Det anbefales i øvrigt, at få dette gjort dette hvert år. Rengøring/rens af kanaler er prissat nedenfor. I tagrum kunne flere steder observeres, at kanaler ikke er ført tilstrækkeligt op i taghætter, hvorfor effekten ved naturligt aftræk minimeres. Det er oplyst, og registreret, at der er monteret el-drevne ventilatorer i WC/bad nogle steder. Det var ikke muligt at se, hvad disse ventilatorer var tilsluttet til. Hvis de er tilsluttet til skorstene, er dette ikke lovligt. Hvis de er tilsluttet til oprindelige særskilte bygningskanaler, er dette lovligt, men ikke altid effektivt, grundet lange kanalstræk til tagflade. Tilstanden af ventilationssystemet kan forbedres ved etableringer af korrekte gennemføringer i tag, samt rensning af kanaler Tilstand x Dårlig Mindre god God Økonomi Fremtidige omkostninger er anskueliggjort i 10-årsvedligeholdelsesplanen. Estimat, kanaltilslutning til taghætter: kr pr. stk Ventilationsanlæg Naturligt aftræk, rens Foto Eksempel på rist i kælder, i skorsten Eksempel på kanaler der ikke er ført til taghætte 28

30 Eksempel på korrekt opføring af kanaler, ved manifold -metode Ventilator i loft, WC/bad-rum 29

31 17. El Opbygning El-installationen er ført rundt i kælder, overvejende skjult i klem-kasser af træ. Hovedføringer er af ældre dato, og oplyst udført i stofledninger. Der er ført lodret gennem lejligheder, ligeledes skjult i klem-kasser. Alle de registrerede lejligheder, havde enten HFI- eller HPFI-relæer. Kommentarer El-installationer i lejligheder er, bortset fra registreringer af tavler, ikke vurderet nærmere. El-installationer i lejligheder er de enkelte andels-haveres ansvar. Vice-vært oplyser at der har været et enkelt sted med klumper i strømmen. Elektriker har udbedret fejlen, som skyldes løse forbindelser i gamle porcelænssamlinger. Det anbefales at få udført en nærmere el-gennemgang af hele ejendommen, specielt i kælder. Enkelte beboere i de lejligheder, der blev registreret, påpegede at kapaciteten i de lodrette føringer, er begrænset. Tilstand x Dårlig Mindre god God Økonomi Fremtidige omkostninger er anskueliggjort i 10-årsvedligeholdelsesplanen. Stærkstrøm Svagstrøm Stikkontakter Relæ Foto Eksempel på nyere installation Eksempel på ældre installation, SJ,G 13,2 th 30

32 18. Øvrige bygningsdele Opbygning Kommentarer Tilstand Dårlig Mindre god God Økonomi Fremtidige omkostninger er anskueliggjort i 10-årsvedligeholdelsesplanen Foto Tekst til foto Tekst til foto 31

33 19. Private friarealer Opbygning Kommentarer Renovering af de 3 gårde, skal ses i sammenhæng med renovering af kloak og mulige omfangsdræn/isolering og deraf reetablering af terræn. Gård 1, areal 600 m² - ny-anlæg ca. kr * Gård 2, areal 1400 m² - ny-anlæg ca * Gård 3, areal 700 m² - ny anlæg ca. kr * Det anbefales at udskifte kloak samtidig (se 13-Kloak). Ved udførelse af begge arbejder samtidig, vil der kunne opnås besparelse på kloak prisen, idet retablering af belægninger er indeholdt i ny-anlæg for gårdrum. *Priser afhænger af ønsker til gårdens udformning. Tilstand Dårlig Mindre god God Økonomi Fremtidige omkostninger er anskueliggjort i 10-årsvedligeholdelsesplanen. Friarealer Gårdbelægning Foto Tekst til foto Tekst til foto 32

34 20. Byggeplads Stillads Udarbejdes i forbindelse med entrepriser Skurby Udarbejdes i forbindelse med entrepriser Affaldshåndtering Udarbejdes i forbindelse med entrepriser Øvrigt Udarbejdes i forbindelse med entrepriser 33

35 I. Øvrige udgifter Uforudseelige udgifter Udarbejdes i forbindelse med entrepriser Teknisk rådgivning Prissætning af projekter indeholder ikke teknisk rådgivning. Øvrigt Udarbejdes i forbindelse med entrepriser 34

36 II. Tilskud Der kan opnås tilskud til nedenstående: Vandmålere på brugsvand Udskiftning af 1-skyls toiletter Udskiftning af vinduer iht. Lov om byfornyelse. Undersøges pt. ved ansøgning til Københavns Kommune Gårdanlæg og forsøgsprojekter (solceller, LAR, mv.). Undersøges pt. hos Københavns Kommune. 35

37 Emne. 01. Tag 02. Kælder/Fundering 03. Facader 04. Vinduer 05. Døre 06. Trapper 07. Portgennemgang 08. Etageadskillelse 09. Toilet/Bad 10. Køkkener 11. Varmeanlæg 12. Afløb 13. Kloak 14. Vandinstallation 15. Gasinstallation 16. Ventilation 17. El 18. Øvrige bygningsdele 19. Private friarealer 20. Byggeplads I alt ekskl. moms sbs rådgivning a/s Tilstandsrapport Kigkurren 8M, 3.sal III. Overslagspriser 36

38 Bilag Anbefalede prioriteringer Anbefalede prioriteringer: 1. Udbedring af taggennemføringer 2. Faste altaner 3. Kloak og dræn 4. Vinduer 5. Lodrette faldstammer for WC-rum 37

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: 08.2810.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: Pos. Bygningsdel Tekst Udskiftning af tagflader, herunder

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde Registrering af rørinstallationer Februar 2016 Norconsult Wessberg A/S Rådgivende ingeniørfirma Herlev Bygade 14 2730 Herlev Rapport Dato 25.02.2016 Sag 157421 Ini LM

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0 LANGTIDSBUDGET A/B HUMLEGÅRDEN 05.10.2014 Sidste Budget Budget Budget Budget Budget Budget 01 TAG 01.01 Tagudskiftning Ingerslevsgade 1989 01.02 Tagudskiftning Knud Lavards Gade 2001 01.03 Tagudskiftning

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Jagtvej 177 2100 København Ø Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN 17. maj 2010 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 BvB's byggetekniske

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C 16. april 2012 Udført af: Stine Gjesten og Anders Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 SAG NR. 04.2339.40 JUNI 2010 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI Kim Olsson A/S Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Fotodokumentation til tilstandsrapport Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Sag: Tilstandsrapport Side 2 af 25 Billede 1. Fuger i murværk ses i stort omfang

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT 2 for badeværelser i AB Vesterbrogade 99 Besigtigelsen er foretaget den 19. maj 2015 Rapporten er udført af Søren Ulff-Møller

TILSTANDSRAPPORT 2 for badeværelser i AB Vesterbrogade 99 Besigtigelsen er foretaget den 19. maj 2015 Rapporten er udført af Søren Ulff-Møller TILSTANDSRAPPORT 2 for badeværelser i AB Vesterbrogade 99 Besigtigelsen er foretaget den 19. maj 2015 Rapporten er udført af Søren Ulff-Møller Indledning: I forbindelse med aftale om udførelse af tilstandsrapport

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT

AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål.... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen.... 3 3.0 Overordnet konklusion.... 5 4.0 Ejendomsoplysninger....

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken 4. december 2013 Udført af: Thomas Hyldgaard og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Per Bager Byggeteknisk rådgiver ( DV1-F / PBA ) Arbejds tlf. 8833 2339 Mobil tlf. 2149 2339 E-mail pba@kuben.dk 1 Andelsforeningen A/B Kornblomsten Ejendommen

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK 5. SEMESTER PRO DK Førregistrering Ejendommene J.M. MØRKS GADE 9 og 11 samt CHRISTIANS GADE 20, 8000 AARHUS C er opført i 1921 som en samlet bebyggelse. Registreringen omfatter kun J.M. MØRKS GADE 9. Tag,

Læs mere

Vendersgade 28 7000 Fredericia

Vendersgade 28 7000 Fredericia Vendersgade 28 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Notat Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Vurdering af renoveringsprioritering Haller i Assens Kommune Følgende vurdering er udelukkende udført på baggrund af DAI s tilstandsrapporter

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1984 E/F Himmerlandsgården 6. marts 2014 Udført af: Stine W. Gjesten og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Holmegårdsskolen. Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S

Holmegårdsskolen. Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S Holmegårdsskolen Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S Rekvirent Hvidovre Kommune, KTMA, Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre v/mette Forslunde

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Bv B 5-ÅRS EFTERSYN. Holmbladsgade 83 m.fl. Ejer: AB Vermlandsgård. (andet eftersyn) rapport. Dato: 19. juni 2008. Sag nr. 2002 0070.

Bv B 5-ÅRS EFTERSYN. Holmbladsgade 83 m.fl. Ejer: AB Vermlandsgård. (andet eftersyn) rapport. Dato: 19. juni 2008. Sag nr. 2002 0070. - Sag nr. 2002 0070 Holmbladsgade 83 m.fl. Ejer: AB Vermlandsgård 5-ÅRS EFTERSYN Eftersynsfirmaet (andet eftersyn) rapport Udført af: Wissenberg A/S Dato: 19. juni 2008 Bv B Indholdsfortegnelse Illustration

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT Til Anders Christian Pinholt Kancir Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Dokumenttype Tilstandsrapport Dato December

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

Bygningssyn, Absalonsgade 3 Absalonsgade 3, 1658 København V. Dato: Udført af: Julie Norus & Mads Fisker

Bygningssyn, Absalonsgade 3 Absalonsgade 3, 1658 København V. Dato: Udført af: Julie Norus & Mads Fisker Bygningssyn, Absalonsgade 3 Absalonsgade 3, 1658 København V Dato: 16.08.2016 Udført af: Julie Norus & Mads Fisker Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

Thermwork rådgivende ingeniørfirma aps

Thermwork rådgivende ingeniørfirma aps Thermwork rådgivende ingeniørfirma aps NOTAT: A/B Ahlefeldt Individuel måling af varmt brugsvand Vurdering af rentabilitet Dato: 19.09.2016 Sagsnr.: 16219 Ejendommens adresse: Nansensgade 41 & Charlotte

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Themstrupvej 49 4690 Haslev Dato: 15-6-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-3068 Matr. nr./ejerlav 11fh Haslev By, Haslev EBS sagsnr. 55424 Rådgiver:

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Arealoversigt. Set. Georgs Gårdens Børnehave, Solvangsvej 5 B okt.2qq2 / casv. Tilstandsrapport 2002.

Arealoversigt. Set. Georgs Gårdens Børnehave, Solvangsvej 5 B okt.2qq2 / casv. Tilstandsrapport 2002. Tilstandsrapport 2002. Arealoversigt. Areal- og funktionsoversigt. Arealer er netto og i henhold til BUPL - reqler. Rum nr.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. _ Betegnelse. Børnetoilet. Garderobe.

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere