Egebjerg Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 15"

Transkript

1 Egebjerg Bakker Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 15

2 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt 1, sydskråningen af Egebjerg Bakker. Fotostandpunkt nord for Skovmark, fotoretning mod syd. Nøglekarakter Varieret småskala jordbrugslandskab med spredte skovområder og levende hegn i storbakket terræn, hvor husmandssteder og mindre gårde ligger spredt med udsigt over det Sydfynske Øhav. Landskabstype Randmoræne/blandet skov/klasse 3 Geografisk lokalisering og afgrænsning Egebjerg Bakker ligger nordvest for Svendborg og dækker et ca. 14,7 km2 stort areal. Imod nord er randmorænestrøget afgrænset ved foden af bakkepartiet og dermed overgangen til Stenstrup Issø. Den østlige afgrænsning er betinget af det tilstødende randmoræne strøg Dongs Bakker, som er skabt af samme isfremstød men har en anderledes topografi. Imod syd afgrænses området af overkanten af Hvidkilde tunneldal mens grænsen mod vest er betinget af overgangen til Vester Skerninge moræneflade. Naturgrundlag Bogstavkode: Egea (randmoræne, moræneler, storbakket, moderat kompleksitet mht. terræn) Geomorfologi Geomorfologisk udgøres regionen af et randmorænestrøg, som overvejende strækker sig 5,5 km i øst-/vestgående retning og omkring 3 km i nord-/sydgående retning. Egebjerg Bakker afgrænses i østlig retning af det nord-/sydgående randmorænestrøg Dongs Bakker. Jordtype Den dominerende jordtype er moræneler. Spredt i området findes små forekomster af ferskvandsdannelser. Terræn Terrænformen domineres af øst-/vestgående bakkestrøg, der ligger således at de danner 3 tydelige og en mindre markant terrasse vendt mod syd. Den højeste af bakkestrøgene ligger 105 m.o.h. i den nordlige del af regionen. Den sydligste og dermed lavestliggende af terrasserne ligger 32,5 m.o.h. Hældningerne mellem bakkestrøgene/terrasserne er oftest på Relieffet i den vestligste del af regionen er generelt mindre struktureret. Kompleksitet Som beskrevet under de terrænmæssige forhold er hældninger på 6-12 hyppige i regionen. I den centrale del af regionen findes de parallelt med de øst-/vestgående bakkestrøg. Hydrologi Ingen markante hydrologiske forhold. Arealanvendelse Bevoksningsstruktur Bevoksningen i området domineres af mindre skovområder, levende hegn i markskel og langs veje samt bevoksede diger. Skovområderne består af blandet løv og nål med arealer fra omkring 15ha. til omkring 50ha. De levende hegn og de bevoksede diger er sammensat af en bred vifte af løvtræsarter (bl.a. hassel, ahorn, hunderose, hyld, ask, tjørn). Hegn og bevoksede diger er overordnet orienteret øst/vest og nord/syd, således at den dyrkede flade opdeles i tilnærmelsesvist kvadratiske markfelter.

3 Langs vejene findes hegnslignende beplantninger som ligeledes består af en bred vifte af løvtræsarter (bl.a. ahorn, ask, kirsebær, hyld, hassel, hunderose). Dyrkningsform Jorden i området er i landbrugsmæssig drift. Kun få gårde bærer præg af at fungere som intensivt drevet landbrug. Det overordnede indtryk af området er således et jordbrugslandskab men uden intensivt industrialiseret præg. Bebyggelsesmønster Bebyggelsen i området domineres af mindre gårde og husmandssteder, som ligger tæt i umiddelbar tilknytning til vejene i området. Bygningerne i området domineres af renoverede/istandsatte gårde og husmandssteder hvoraf en del er bindingsværkshuse. Kun enkelte gårde bærer præg af at indgå i fuldtids landbrug med fungerende driftsbygninger. Disse fungerende landbrug ligger hovedsageligt i området syd for Egebjerg Bakker. Stågerup er områdets eneste landsby. Denne udgøres af et mindre antal gårde og huse. Karakteren i den vestlige del af karakterområdet domineres af tilstedeværelsen af hovedgården Skjoldemose. Dyrkningsfladen er uden gårde, mens bygningerne til hovedgården, der ligger tæt ved vejen og ses tydeligt, præger karakteren af denne del af karakterområdet. Tekniske anlæg En højspændingsledning gennemskærer området omkring Egebjerg Bakker fra sydøst mod nordvest. Ved siden af Egebjerg Mølle står en sendemast. Kulturhistoriske mønstre og anlæg Egebjerg Mølle, en hollandsk vejrmølle fra midten af 1800-tallet, står på en lokal bakketop 96 m.o.h. i Egebjerg Bakker. Ved gennemkørsel af området omkring hovedgården Skjoldemose opnås en fornemmelse af et sammenhængende kulturmiljø bestående af hovedbygning (opført 1662) og driftsbygningerne samt de gamle stendiger langs vejene og på markerne. Landskabskarakterens oprindelse Landskabskarakteren, som er betinget af det varierede småskala landskab med husmandssteder, småskove og hegn, har sin kulturhistoriske oprindelse i tiden omkring udskiftningen. Landsbyerne Egebjerg, Rødme og Ollerup, som ligger dels nord dels syd for Egebjerg Bakker, har de yderste dele af deres ejerlav placeret i bakkerne. Denne struktur, som er betinget af de topografiske og jordbundsmæssige forhold, har betydet at husmandsstederne er blevet placeret i Egebjerg Bakker i forbindelse med udskift- Landskabskarakteren Karakteren af området er især betinget af det højtliggende bakkede terræn og de rumlige afgrænsninger, som skovene og de levende hegn betinger samt spredtliggende husmandssteder og mindre gårde. Skovområderne inddeler området i overordnede middelstore landskabsrum af varierende form og orientering. De levende hegn og nogle steder også terrænet inddeler disse overordnede landskabsrum i mindre rum, som er transparent afgrænsede. Disse forhold skaber i samspil med terrænformerne et varieret småskala landskab. Områdets bugtede vejforløb samt spredtliggende mindre gårde og husmandssteder, hvoraf størstedelen fungerer som beboelse, understreger områdets småskala karakter. Landskabskarakteren har sin kulturhistoriske oprindelse i tiden omkring udskiftningen. Tre ejerlav har deres yderste dele placeret i Egebjerg Bakker, hvilket afspejles i områdets bebyggelsesstruktur, som domineres af husmandsbebyggelser. Flere steder i Egebjerg Bakker findes markante udsyn over landskabet mod syd og det Sydfynske Øhav. Disse udsyn støttes af en generel orientering af landskabet i sydlig retning. Dels falder terrænet imod syd dels er de overordnede rumskabende skovbryn orienteret nord/syd. Karakteren omkring hovedgården Skjoldemose, som ligger i områdets østlige del, supplerer og understøtter karakterområdets varierede småskala karakter og fremstår herved som kontrasterende. Hovedgården og driftsbygningerne ligger tæt ved vejen og giver sammen med stendiger i markskel og den ubebyggede hovedgårdsjord en klar fornemmelse af at befinde sig i et fungerende og sammenhængende kulturmiljø. De karaktergivende landskabselementer fremstår overordnet i god vedligeholdelsesmæssig tilstand og forholdsvist uforandret i forhold til landskabskarakterens oprindelse. Karakteren er generelt uforstyrret af tekniske anlæg. En højspændingsledning løber dog over Egebjerg bakker tværs igennem udsigtsfeltet fra de højestliggende dele af bakkepartiet, hvor der også findes en sendemast. Pga. skovområdernes rumdannende virkning afskæres disse tekniske anlæg visuelt fra de øvrige dele af karakterområdet. En samling vindmøller, syd for Ollerup, står i udsigtsfeltet fra Bakkerne, hvorved de virker forstyrrende på den ellers uforstyrrede, småskala karakter, som området har. 3

4 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE ningen. Tidsdybden i delområdet omkring Skjoldemose Gård går noget længere tilbage. Hovedgården er bygget i Af det historiske kort fra midten af 1800-tallet fremgår det at den overordnede struktur er den samme som i dag. På baggrund af årstallet for hovedgårdens opførelse, kan denne struktur muligvis gå længere tilbage. Rumlige og visuelle forhold Skovområder, levende hegn og terrænformer danner tilsammen et middel- til småskala landskab. Skovområderne, som ligger spredt i området, inddeler landskabet i overordnede landskabsrum, som er middelstore og af varierende form og orientering. I samspil med de bakkede terrænformer og bugtede vejforløb giver dette området et varieret præg. Levende hegn og sporadisk bevoksede diger inddeler de overordnede landskabsrum i transparent afgrænsede mindre rum. Syd for Egebjerg Bakker er hegn og bevoksede diger orienteret nord/syd og øst/vest, hvilket skaber et middelfremtrædende mønster af kvadratiske markfelter indenfor de overordnede landskabsrum, som skovområderne betinger. På den sydlige side af Egebjerg Bakker er det overordnede landskabsrum, som skovbrynene skaber, orienteret nord/syd. Sammen med terrænet, der falder mod syd, understreger dette landskabsrum den udsigt, som findes fra Egebjerg Bakker (Møllen, P-plads og udsigstpunktet, området ved gården Bakkelund). Udsigtsfeltet dækker landskabet syd for Egebjerg bakker og videre ud over det Sydfynske Øhav. Fra toppen af Egebjerg Bakke findes også delvist udsigt mod nord over Stenstrup Issø. Udsigten blokeres flere steder af bevoksninger bl.a. omkring bebyggelsen i Egebjerg, således at udsigten bliver fragmenteret og forskellen imellem de to landskabstyper ikke fornemmes tydeligt. Fra vejen, som fører fra Skjoldemose til Rødme, er vid udsigt over Stenstrup Issø. Kontrasten mellem det kuperede randmorænelandskab og den flade issø er meget markant og illustrativ fra dette punkt. Området omkring hovedgården Skjoldemose afviger fra den dominerende landskabskarakter. Det fremstår som et sammenhængende kulturmiljø bestående af hoved- og driftsbygninger, parkanlæg og gamle stendiger langs vejene og i markskel på den ubebyggede hovedgårdsjord. Skalaen og de nævnte landskabselementer får området omkring Skjoldemose til at fremstå kontrasterende. I den nordlige del af karakterområdet omkring Bakkelundgård findes græssede arealer. Disse halvkulturarealer i det kuperede terræn understøtter områdets idylliske karakter. Overordnet set fremstår landskabskarakteren intakt i forhold til dennes oprindelse. Landskabselementerne terræn, skove, levende hegn og dyrkede marker, som betinger områdets karakter af et varieret småskala jordbrugslandskab, fremstår i god tilstand uden tegn på forestående ændringer. Karakterområdet er overordnet set upåvirket af tekniske anlæg, byudvikling eller andre former for udvikling som medfører forstyrrende landskabselementer. Som undtagelse herfra findes en højspændingsledningen, som løber tværs over Egebjerg Bakker samt den sendemast som står ved siden af Egebjerg Mølle. Pga. skovenes rumlige afgrænsning afskæres disse tekniske anlæg visuelt fra den øvrige del af området, således at disse anlægs påvirkning af området kun er lokal. En samling vindmøller i karakterområdet syd for Egebjerg Bakker står i udsigtsfeltet fra bakkerne, hvorved de virker forstyrrende på den ellers rolige, småskala karakter, som området har. Landskabskarakterens nøglefunktioner og udviklingstendenser Nøglefunktioner Landskabskarakteren er betinget af landbrugsmæssig drift af jorden. Denne drift bør opretholdes, hvis karakteren ønskes bevaret. Karakteren i området knytter sig til den lille skala som er betinget af de små til middelstore markfelter og de spredtliggende husmandssteder og små gårde. Intensivering af jordbrugsdriften med større markfelter og gårde med tilhørende tekniske anlæg vil ødelægge områdets karakter. Udviklingstendenser I den sydøstlige del af karaterområdet ligger en række store gårde med tilhørende tekniske anlæg og store markfelter. Tages den generelle udvikling indenfor landbruget i betragtning kan denne intensivering forventes at sprede sig yderligere i området. Der knytter sig ingen planmæssige udpegninger til området, som indikerer en fremtidig udvikling. Landskabsvurdering Vurdering af karakterstyrke Karakterstærkt Sydvestlige del af Egebjerg Bakker I den sydvestlige del af karakterområdet fremstår landskabskarakteren og dens kulturhistoriske oprindelse tydeligt. De karaktergivende elementer og deres placering er uændrede sammenholdt med de forhold, som afspejles på det historiske kort fra Der er tale om husmandsste- 4

5 der beliggende i små landskabsrum, som afgrænses af mindre skovområder. Kortet fra 1860 anvendes som reference for forholdene i tiden omkring udskiftningen, der er tiden for landskabskarakterens oprindelse. Karakteristisk Centrale del af Egebjerg Bakker samt den vestlige del af karakterområdet omkring Mynderup og Mynderup Hestehave I disse dele af karakterområdet fremstår de rumlige/visuelle forhold og den arealanvendelse, som er karakteristisk for landskabskarakterområdet tydeligt. Områdets nøglekarakteristika af et varieret småskala landskab med transparent til lukkede landskabsrum betinget af skove og levende hegn og mindre gårde og husmandssteder spredt langs de snoede veje er let erkendbare. Sammenholdt med de forhold, som afspejles på de historiske kort fra midten af 1800-tallet vurderes landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse som moderat erkendbar i området pga. nytilkomne mindre skovområder og kratbevoksninger samt fjernelse af levende hegn. Vurderingen baseres på det faktum at landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse stadig kan erkendes i bebyggelsesmønsteret, skala og arealanvendelse. På baggrund af disse overvejelser vurderes området som karakteristisk. Kontrasterende Hovedgården Skjoldemose i den vestlige del af karakterområdet Karakteren af dette delområde er typisk for herregårdslandskabet. Selve hovedgården er eneste bebyggelse, som findes i området. Markfelterne, som afgrænses af stendiger er middelstore og dermed er også skalaen middel. Områdets karakter af herregårdslandskab fremstår kontrasterende og understreger den varierede småskala karakter, som dominerer den øvrige del af karakterområdet. Jorden til herregårdene Nielstrup og Hvidkilde i den sydøstlige del af karakterområdet Den østlige del af karakterområdet domineres af et stort sammenhængende skovområde, som hører dels under Nielstrup dels under Hvidkilde. Dette store sammenhængende skovområde og den ubebyggede flade syd for dette, får området til at fremstå som kontrasterende til den øvrige del af karakterområdets nøglekarakteristika. Vurdering af visuelle oplevelsesmuligheder Visuelle oplevelsesmuligheder Centrale del af Egebjerg Bakker Flere steder i Egebjerg Bakker findes markante udsyn over landskabet mod syd og det Sydfynske Øhav. Disse udsigter understøttes af en generel orientering af landskabet i sydlig retning. Dels falder terrænet imod syd dels er de overordnede rumskabende skovbryn orienteret nord/syd. Fra toppen af Egebjerg Bakke findes delvis udsigt over Stenstrup Issø mod nord. Udsigten blokeres dog flere steder af bevoksninger bl.a. omkring bebyggelsen i Egebjerg således at udsigten bliver fragmenteret og forskellen imellem de to landskabstyper randmorænen og issøen - ikke fornemmes tydeligt. Fra vejen, som fører fra Skjoldemose til Rødme, er imidlertid vid udsigt over Stenstrup Issø. Kontrasten mellem det kuperede randmorænelandskab og den fladere issø er meget markant og illustrativ fra dette punkt. De græssede overdrevsarealer omkring Bakkelundgård understreger områdets varierede småskala karakter og bidrager positivt til de visuelle oplevelsesmuligheder i området. Skjoldemose Ved gennemkørsel af ejerlavet til Skjoldemose passeres hovedgården med tilhørende parkanlæg. Denne indsigtsmulighed samt stendigerne i området får tidsdybden til at fremstå tydeligt, hvilket betinger at der knytter sig kulturhistoriske betingede visuelle oplevelsesmuligheder til området. Vurdering af tilstand God tilstand Størstedelen af karakterområdet Det gælder for hele karakterområdet at landskabskarakteren er overvejende intakt. I den centrale del af karakterområdet er en del hegn fjernet hvorved markfelterne er blevet større. Samtidig er en del mindre skov- og kratområder kommet til i forlængelse af tidligere eksisterende skovområder, hvilket har gjort området en smule mere lukket. De dominerende strukturer kan dog stadig let erkendes i landskabet og områdets varierede småskala karakter med mindre gårde og husmandssteder afspejler stadig forholdene omkring udskiftningen. De karaktergivende landskabselementer skovbryn, levende hegn og bebyggelse fremstår velholdt og uden tegn på forfald. Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de visuelle oplevelsesmuligheder er generelt god. Dog sløres udsigten fra toppen af Egebjerg Bakker mod nord over Stenstrup Issø af opvækst af træer. Ingen større tekniske anlæg forstyrrer karakteren med undtagelse af den højspændingsledning som gennemskærer den centrale del af området. Samlet vurderes tilstanden at være god i langt størstedelen af karakterområdet. Middel Lokalt omkring højspændingsledningen over Egebjerg Bakke, den sydlige del af karakterområdet samt den nordvestlige del 5

6 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE I den nordvestlige del af karakterområdet vest for Mølleskov er etableret pyntegrøntplantager, som dominerer området markant og dermed slører intaktheden af landskabskarateren. I den sydlige del af karakterområdet, hvor der ligger en række større gårde, bærer området præg af nogen grad af intensivering og tekniske anlæg i tilknytning til gårdene virker forstyrrende i området. En højspændingsledning gennemskærer Egebjerg Bakker i sydvest-/nordøstgående retning, hvilket forstyrrer området lokalt. På baggrund af forstyrrende landskabselementer og mindre grad af intakthed i de nævnte områder, vurderes tilstanden her som middel. Sårbarhed De karaktergivende landskabselementer skov og levende hegn giver mulighed for en vis afskærmning af nye anlæg og mindre ændringer i landskabskarakteren. Dog betinger udsigtsforholdene i området en vis sårbarhed overfor ændringer. Den del af landskabskarakteren, som knytter sig til de vide udsigter, der findes på toppen af Egebjerg Bakke er sårbar overfor ændringer i landskabskarakteren samt nye store tekniske anlæg. Ændringer i de dele af det Sydfyske område, som ligger syd for Egebjerg Bakker, vil således kunne have betydning for den landskabelige oplevelse. Registreringspunkt: GPS ikke anvendt Besigtelsesdato: Niveau: Regionalt - Fyn Besigtelsesteam: BMT Justeret

7 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Vurdering af karakterstyrke æsinge Kværndrup Hågerup Krarup Snarup Ellerup Hundstrup Tved Sørup Strandhuse Egense Skovsbo Svendborg Vindeby Ballen Rantzausminde Troense Egh Gammel Nyby Bregninge 0 2,5 5 kilometer Skarø By Skarø Strammelse Tåsinge Landet Særligt karakteristisk Karakteristisk Karaktersvagt Kontrasterende Byflade 7

8 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Forekomsten og styrken af visuelle oplevelsesmuligheder æsinge Kværndrup Hågerup Snarup Ellerup Krarup Hundstrup Tved Sørup Strandhuse Egense Skovsbo Svendborg Vindeby Ballen Rantzausminde Troense Egh Gammel Nyby Bregninge 0 2,5 kilometer 5 Skarø By Skarø Strammelse Tåsinge Landet L ndby Særlige visuelle oplevelser Visuelle oplevelser Byflade 8

9 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Vurdering af tilstand Hæsinge Kværndrup Hågerup Snarup Ellerup Krarup Hundstrup Tved Sørup Strandhuse Egense Skovsbo Svendborg Vindeby Ballen Rantzausminde Troense Eg Gammel Nyby Bregninge 0 2,5 kilometer 5 Skarø By Skarø Strammelse Tåsinge Landet L ndby God tilstand Middel tilstand Dårlig tilstand Byflade 9

10 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Vurdering af sårbarhed Hæsinge Hågerup Snarup Kværndrup Ellerup Krarup Hundstrup Tved Sørup Strandhuse Egense Skovsbo Svendborg Vindeby Ballen Rantzausminde Troense Eg Gammel Nyby Bregninge 0 2,5 5 kilometer Skarø By Skarø Strammelse Tåsinge Landet Lundby Sårbart område Byflade Udgivet af Fyns Amt 2006 Grundmateriale: Kort- og Matrikelstyrelsen 1992 KD

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 Syltemade Ådal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Syltemade Ådal set fra registreringspunktet på den vestlige skråning. Nøglekarakter Smal smeltevandsdal

Læs mere

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Vester Skerninge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Registreringspunktet, åbne markflader afgrænset af lange lige hegn i området syd for Vester Skerninge, vest for Sønder

Læs mere

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Billede mangler Egense Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Egense Moræneflade set fra registreringspunktet mod øst. Det kontrasterende delområde Egense Ås set fra nord.

Læs mere

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Billede mangler Hvidkilde Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Hvidkilde Tunneldal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt 1, Hvidkilde Sø fra nordsiden. Hvidkilde

Læs mere

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Korinth Dødislandskab Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Fra registreringspunkt set mod nordøst. Fra registreringspunkt set mod øst. Fra registreringspunkt set mod sydøst. 2 Nøglekarakter

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 22 SALLINGE DØDIS- OG ÅSLANDSKAB Sallinge dødis- og åslandskab ligger i den vestlige del af Faaborg- Midtfyn Kommune. Området strækker sig fra kommunens vestlige grænse ved

Læs mere

Dongs Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 18

Dongs Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 18 Dongs Bakker Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 18 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fra registreringspunktet set mod syd. Udsigt fra Højbjerg A Udsigt fra Højbjerg B 2 Nøglekarakter Store

Læs mere

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Levende hegn langs bivejene er karakteristisk for området. Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod nordvest.

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 45 KORINTH DØDISLANDSKAB Korinth Dødislandskab ligger nordøst for Faaborg i den sydøstlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Området afgrænses mod vest af Svanninge Bakker og

Læs mere

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Morænebakke Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Fra registreringspunktet set mod nord. Bakkelandskabet set fra registreringspunktet. Områdets karakteristiske tætte hegn langs vejene.

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Synebjerg Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 49

Synebjerg Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 49 Synebjerg Bakker Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 49 Fra registreringspunktet set mod øst. Fra registreringspunktet set mod nordøst. Fra registreringspunktet set mod syd. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Foto 1: Ulvshalevej løber langs overgangen mellem den let skrånende landbrugsflade og rørsumparealerne ud mod Stege Bugt. Til

Læs mere

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Foto 1: Den nordlige del af karakterområdet set fra Strivelsehøj mod øst. Foto 2: Den sydlige del af karakterområdet set fra

Læs mere

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Ullerslev Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Registreringspunkt 1 i den nordlige del af karakterområdet. Fotostandpunkt syd for Bremerskov, retning mod sydvest. Registreringspunkt

Læs mere

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Kværndrup Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Fotos fra registreringspunkt. Foto af bebyggelse. 2 Nøglekarakter Tætte hegn, opdyrket flad til let bølget moræneflade, mange

Læs mere

Bregninge Bakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33

Bregninge Bakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33 Bregninge Bakke Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33 Registreringspunktet nord for Bjernemark, fotoretning sydøst. Bregninge Bakke med Bregninge Kirke set fra sydvest. Bregninge Bakke

Læs mere

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 38 VEJLE-EGESKOV MORÆNEFLADE Vejle-Egeskov Moræneflade strækker sig på tværs af kommunens centrale dele fra Kværndrup i sydøst, op forbi Ringe og til Vejle og Nørre Lyndelse

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 06 NAKKEBØLLE FJORDOMRÅDE Nakkebølle Fjordområde er et tidligere kunstigt tørlagt fjordområde, som nu er naturgenoprettet. Området ligger ved den sydøstlige grænse af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 36 Ordrup Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg Rumlig

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 101 Bjørnø Bjørnø ligger i den vestlige del af det Sydfynske Øhav i en afstand fra kysten af Fyn og Faaborg på omkring 2,5km. Øen ligger i de indre dele af Øhavet med Horne

Læs mere

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune.

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. Kommunegrænsen gennemskærer selve dalstrøget i nordøst/sydvestgående

Læs mere

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 Nakkebølle Fjordområde Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Panoramaudsyn over lavbundsarealerne, som er tidligere inddæmmet fjordbund, set fra registreringspunktet

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen AGERØ Agerø Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Agerø ligger ud for sydkysten af Mors og forbindes til

Læs mere

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fotos fra registreringspunktet. Skovområderne og høje tætte hegn på det bølgende og skrånende

Læs mere

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Kolding 19.01.2010 Vibeke Nellemann 1 Rumlig visuel analyse, feltarbejde Feltarbejde Feltarbejde Foreløbige karakterområder 2 Formål og anvendelsesmuligheder

Læs mere

Skovby Landsby. Skovby Landsby

Skovby Landsby. Skovby Landsby KARAKTEROMRÅDER Skovby Landsby Skovby ligger på Syd Als i det gamle Lysabild sogn. Syd Als er bl.a. kendetegnet ved, at de lavt liggende områder langs kysten er ubeboede, de yderste landsbyer ligger nemlig

Læs mere

Faaborg Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 44

Faaborg Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 44 Faaborg Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 44 Fra registreringspunkt set mod nord. Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod øst. Udsigt over

Læs mere

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Foto fra registreringspunkt over Kongshøj Å Tunneldalssystem

Læs mere

Stenstrup Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 30

Stenstrup Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 30 Stenstrup Issø Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 30 Fra registreringspunktet mod øst. Fra registreringspunktet set mod nord. Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Flad til bølget

Læs mere

Morsø Kommune

Morsø Kommune LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse En lille ø, hvor terrænet skråner jævnt ud mod kysterne fra en central akse, langs hvilken øens smågårde ligger som perler på en snor. Fra denne akse strækker fragmenteret

Læs mere

Hesselager Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17

Hesselager Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17 Hesselager Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17 Fra registreringspunkt mod nordvest. Fra registreringspunkt mod vest. Billede af husdyrhold i dalstrøget. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 6 Favrbjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Svindinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 19

Svindinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 19 Svindinge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 19 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fra registreringspunktet. Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Store sammenhængende skove,

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige rand af Faaborg til hovedgården Damsbo mod nordvest, som

Læs mere

Kuperet skovnært landskab

Kuperet skovnært landskab Nøglekarakter Nørreskov Skovnært bakkeland med afvekslende terræn og bebyggelse som spredte punkter i landskabet. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Østerholm Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Kastel Å Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Fra registreringspunkt set ned set ned gennem dalen med modstående dalside. Fra registreringspunktet med kirke i baggrunden t.h.

Læs mere

Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38

Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38 Vejle-Egeskov Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38 Billedet er taget fra registreringspunktet sydøst for Heden, og viser intensivt dyrkede landbrugsflader, som inddeles

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 102 Lyø Lyø ligger i den sydvestlige del af Det Sydfynske Øhav ud for Horne Land. Øens vestlige og sydlige kyster ligger ud mod Lillebælt mens dens østlige og nordlige kyster

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Midtmors syd Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området Midtmors Syd ligger i den centrale

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - VENØ BUGT KYSTLANDSKAB INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse og

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 2 Vedebjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder Tekniske

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Issø Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Fra registreringspunktet. Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Fladt til let bølget terræn præget af vådbundsområder som veksler mellem

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Lavtliggende og let bølget landbrugsflade med intensivt dyrkede marker, opdelt i et middelskalalandskab af fragmenterede levende hegn, enkelte store gårde, middelstore

Læs mere

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg KARAKTEROMRÅDER Ullerup Landsby Ullerup Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Ullerup Ullerup ligger nordvest for Sønderborg. Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet,

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

Svanninge Bakker De fynske alper. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13

Svanninge Bakker De fynske alper. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13 Svanninge Bakker De fynske alper Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13 Svanninge Bakker 2 Svanninge Bakker Nøglekarakter Bakket terræn, tætte hegn, spredtliggende gårde og husmandsbebyggelse,

Læs mere

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Foto 1: Selje røn allé langs Nordfeltvej. I horisonten skimtes Elmelunde Kirke. Terrænforhold, bevoksede diger, spredt bebyggelse

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Sydvestmors omfatter

Læs mere

Horne Land. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 47

Horne Land. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 47 Horne Land Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 47 Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod nord. Udsigt fra den sydlige kyststrækning ud over Øhavet. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Det dyrkede landskab er blødt bakket. Dødishullerne træder tydeligt frem fordi de ligger udyrkede hen og lejlighedsvist fyldes nogle af dem med vand. Gårde og huse er

Læs mere

Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke

Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke Foto 1: Storskala jordbrugslandskab nord for Keldby. Foto 2: Varieret middel- til storskala jordbrugslandskab

Læs mere

Landskabskaraktermetoden

Landskabskaraktermetoden Baggrunden for udviklingen af landskabskaraktermetoden Præsentation af metoden Præsentation af eksempler på anvendelse af landskabskaraktermetoden Findes på internettet: www.blst.dk Baggrund for udvikling

Læs mere

Område 8 Lammefjorden

Område 8 Lammefjorden Område 8 Lammefjorden Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 30 Maglesø Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn

Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn Foto 1: Udsigt over karakterområdets østlige del fra Gurkebakke. Nøglekarakter Enkelt middel til storskala jordbrugslandskab

Læs mere

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 11 Gislinge Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Gislev Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 43

Gislev Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 43 Gislev Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 43 Foto fra registreringspunkt. Foto fra Registreringspunkt. Øst for Ringe. Vest for Ryslinge. 2 Ekstensivt udnyttet areal Nøglekarakter

Læs mere

Hindsholm Nord/Fyns Hoved

Hindsholm Nord/Fyns Hoved Hindsholm Nord/Fyns Hoved Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 56 Hindsholm Nord med Fyns Hoved Registreringspunkt 1, Bogensø: Udsyn mod nordvest over havet med megen bevoksning om-kring

Læs mere

Hindsholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53

Hindsholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53 Hindsholm Morænefl ade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53 Registreringspunkt 2: Åbent til transparent afgrænset moræneflade nord for Tårup, set mod øst. I baggrund til venstre ses

Læs mere

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008 university of copenhagen Københavns Universitet Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin Publication date: 2008 Document Version Forlagets

Læs mere

Vallø Skov- og Herregårdslandskab

Vallø Skov- og Herregårdslandskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse De store skovområder og enkelte store marker giver sammen med de gamle alléer et karakteristisk område. Der er få bygninger som alle indgår i bygningskomplekset omkring

Læs mere

Område 9 Svinninge Vejle

Område 9 Svinninge Vejle Område 9 Svinninge Vejle Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg

Læs mere

Broholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 26

Broholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 26 Broholm Morænefl ade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 26 Fotos fra registreringspunkt Udsigt til havet, den nordlige del. 2 Nøglekarakter Bølget terræn, blandede landbrugstyper, tætte

Læs mere

Bovense-Kertinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23

Bovense-Kertinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23 Bovense-Kertinge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Landbrugsland i fladt til jævnt bølget terræn

Læs mere

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor.

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende på den midterste og østligste del af Als. Området er afgrænset af kysten/fynshav mod

Læs mere

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab 178 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab Nøglekarakter Stærkt kuperet og skovklædt landskab med en del spredt bebyggelse, store veje og landbrugsarealer

Læs mere

7 Giesegård herregårdslandskab

7 Giesegård herregårdslandskab 7 Giesegård herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Herregårdslandskab med moræneleraflejringer, intensivt landbrug og markante skovområder. Området er præget af store markflader, skovbryn og sparsom

Læs mere

Landskabskarakterområde 11. Borre Sømose

Landskabskarakterområde 11. Borre Sømose Landskabskarakterområde 11. Borre Sømose Foto 1: Den nordlige del af Borre Sømose med spredt beplantning af løv og nål samt enkeltrækkede nordvestsydøstgående hegn centralt i mosen. Foto 2: På de sandede

Læs mere

4 Gisselfeld-Bregentved dødis- og herregårdslandskab

4 Gisselfeld-Bregentved dødis- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 4 Gisselfeld-Bregentved dødis- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Storbakket skovklædt landskab med herregårdspræg og koncentration af talrige

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE LANDSKABSKARAKTER Karakterområdet er et højtliggende landbrugslandskab som fremstår åbent og let bølget med mellemstore

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Skallerup-Solbjerg Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Skallerup-Solbjergområdet ligger

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERKORTLÆGNING

LANDSKABSKARAKTERKORTLÆGNING 16 LANDSKABSKARAKTERKORTLÆGNING DE STORE LANDSKABSTRÆK Allerød Kommune ligger i det nordsjællandske moræne- og skovlandskab omgivet af Hillerød Kommune og Fredensborg Kommune mod nord, Hørsholm Kommune

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

1 Teestrup issølandskab med morænebakker

1 Teestrup issølandskab med morænebakker LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 23 1 Teestrup issølandskab med morænebakker Nøglekarakter Issølandskab med et jævnt stigende og faldende terræn, øst-vestgående morænebakker, adskillige åer samt intensivt

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab 30.09.08 Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering Tybrind Hovedgårdslandskab Forord I forbindelse med ansøgning om etablering af en svineproduktion er der opstået et konkret behov for vurdering af de

Læs mere

Hårlev Landbrugsflade

Hårlev Landbrugsflade Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Det flade, intensivt dyrkede morænelandskab opdeles af levende hegn og smalle landeveje. Der er små vandløb, landsbyer og spredte gårde samt husmandsudstykninger. Udsynet

Læs mere

TUNNELDALENE. landskabet i rum. Området byder på mange smukke kig, åbne udsigter og store naturværdier. Hillerødvej. Slangerupvej

TUNNELDALENE. landskabet i rum. Området byder på mange smukke kig, åbne udsigter og store naturværdier. Hillerødvej. Slangerupvej 36 TUNNELDALENE LANDSKABETS KENDETEGN Tunneldalene er kendetegnet ved et overvejende åbent landskab præget af store øst-vestgående tunneldalstrøg, højtliggende moræneplateauer og store skovområder. I dalene

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Landskabet i Sydvestmors-området er en bølget landbrugsflade, hvor sparsom bevoksning i form af fragmenterede levende hegn og spredtliggende gårde delvist omkranset

Læs mere

Landskabskarakterområde 4, Nordfeld herregårdslandskab

Landskabskarakterområde 4, Nordfeld herregårdslandskab Landskabskarakterområde 4, Nordfeld herregårdslandskab Foto 1: De dyrkede arealer på Nordfelds jorde inddeles i et symmetrisk mønster af rektangulære markflader af tætte hegn bestående af dels højstammede

Læs mere

Landskabskarakterkortlægning - analyse og vurdering

Landskabskarakterkortlægning - analyse og vurdering Landskabskarakterkortlægning - analyse og vurdering Indhold Landskabet i Odense kommune s. 4 Landskabskarakterkortlæging s. 6 1 - Bellinge Moræneflade s. 8 2 - Holmstrup Dødislandskab s. 16 3 - Blommenslyst

Læs mere

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 141 8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst Nøglekarakter Bølget herregårdslandskab med store skovpartier, alléer og vidtstrakte, bygningsløse marker og skovklædt

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - RESEN-HUMLUM LANDBRUGSLANDSKAB INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SØNDER HERRED

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SØNDER HERRED Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SØNDER HERRED Sønder Herred Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Sønderherreds Plantage ligger midt på

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JUNI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 3 - FOUSING - VEJRUM - HJERM LANDBRUGSFLADE INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Anvendelse

Læs mere

Håstrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 12

Håstrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 12 Håstrup Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 12 Håstrup Moræneflade set fra registreringspunktet mod nordøst. Håstrup Moræneflade, sydligt kontrasterende delområde med udkik

Læs mere

Område 26 Undløse Nord

Område 26 Undløse Nord Område 26 Undløse Nord Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 18 Aggersvold Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD På baggrund af en landskabskarakteranalyse By og Miljø Hillerød Kommune Oktober 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2. BELIGGENHED OG

Læs mere

Landskabskarakterområde 7, Lavbundsområderne Råbylille Sø, Råby Sø og Busemarke Mose samt de sandede områder nord for Busemarke mose

Landskabskarakterområde 7, Lavbundsområderne Råbylille Sø, Råby Sø og Busemarke Mose samt de sandede områder nord for Busemarke mose Landskabskarakterområde 7, Lavbundsområderne Råbylille Sø, Råby Sø og Busemarke Mose samt de sandede områder nord for Busemarke mose Foto 1: Busemarke Sandlodder set fra Søndre Landevej. Foto 2: Råby Sø

Læs mere

Skårup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 28

Skårup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 28 Skårup Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 28 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Middelskala jordbrugslandskab med lukkede til transparent afgrænsede landskabsrum. Konstrasterende

Læs mere

Højstrup Kystnære Landskab

Højstrup Kystnære Landskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Den flade til bølgende moræne ligger ud til kysten. To små ådale løber ned mod havet i syd. I en lille tunneldal ligger Lund, en lille landsby/fiskerby, og putter sig.

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SEJERSLEV - EJERSLEV

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SEJERSLEV - EJERSLEV Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SEJERSLEV - EJERSLEV Ejerslev - Sejerslev Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Sejerslev Ejerslev dækker

Læs mere

1 Teestrup issølandskab med morænebakker

1 Teestrup issølandskab med morænebakker 1 1 Teestrup issølandskab med morænebakker BESKRIVELSE Nøglekarakter Issølandskab med et jævnt stigende og faldende terræn, øst-vestgående morænebakker, adskillige åer samt intensivt landbrug og flere

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERMETODEN OG BYUDVIKLING A P R O P O S

LANDSKABSKARAKTERMETODEN OG BYUDVIKLING A P R O P O S LANDSKABSKARAKTERMETODEN OG BYUDVIKLING A P R O P O S APROPOS - FORORD APROPOS Kommuneplanlægning i det åbne Land er en elektronisk samlemappe, der ligger på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. De nye

Læs mere