Wilo-MultiVert-MVI 1../ 2../ 4../ 8../

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wilo-MultiVert-MVI 1../ 2../ 4../ 8../ 16.. -6"

Transkript

1 Wilo-MultiVert-MVI 1../ 2../ 4../ 8../ D GB F NL E I FIN S H GR Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften Instrucciones de instalación y funcionamiento Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Huolto- ja käyttöohje Monterings- och skötselinstruktioner Beépítési és üzemeltetési utasítás Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας CZ Návod k montáži a obsluze PL Instrukcja montażu i obsługi RUS Инструкция по монтажу и эксплуатации DK Monterings- og driftsvejledning NO Monterings- og driftsveiledningen Ed.3-04/10

2 Fig. 1

3 Fig. 2 Fig. 3

4 Fig. 4 Fig. 5

5 D CE-Konformitätserklärung Allgemeines Sicherheit Transport und Zwischenlagerung Beschreibung von Erzeugnis und Zubehör Aufstellung / Einbau Inbetriebnahme Wartung Störungen, Ursachen und Beseitigung GB EC declaration of conformity General Safety precautions Transport and storage Description of product and accessories Assembly and installation Commissioning Maintenance Fault finding, causes and remedies F Déclaration de conformité CE Généralités Sécurité Transport et stockage avant utilisation Description du produit et de ses accessoires Installation / Montage Mise en service Entretien Pannes, causes et remèdes NL EG-verklaring van overenstemming Algemeen Veiligheid Transport en tussenopslag Productomschrijving en toebehoren Opstelling / Montage Inbedrijfname Onderhoud Bedrijfsstoringen, oorzaken en oplossingen E Declaración de conformidad CE Generalidades Instrucciones de seguridad Transporte y almacenamiento Descripción del producto y los accesorios Colocación / Instalación Puesta en funcionamiento Mantenimiento Fallos: causas y eliminación I Dichiarazione di conformità CE Generalità Sicurezza Trasporto e magazzinaggio Descrizione del prodotto e accessori Montaggio / Installazione Messa in esercizio Manutenzione Blocchi, cause e rimedi FIN CE-standardinmukaisuusseloste Yleistä Turvallisuus Kuljetus ja varastointi Laitteen ja lisävarusteiden kuvaus Pystytys / kokoaminen Käyttöönotto Huolto Häiriöiden korjaus S EEC konformitetsdeklaration Allmän beskrivning Säkerhet Transport och förvaring Produkt- och tillbehörsbeskrivning Placering och installation Igångkörning Underhåll Fel, orsaker och åtgärder H EK. aznossági nyilatkozat Általános megjegyzésekå Biztonság Szállítás és ideiglenes raktározás Termékek és alkatrészek leírása Felállítás / Beépítés Üzembehelyezés Karbantartás Zavaró körülmények oka és elhárítása GR ήλωση συµµόρφωσης µε τους κανονιοµσύς CE 3 1. Γενικά Ασφάλεια Μεταφορά και ενδιάµεση αποθήκευση Περιγραφή προϊόντος και εξαρτηµάτων Τοποθέτηση / Εγκατάσταση Εκκίνηση λειτουργίας Συντήρηση Βλάβες: Αίτια και αποκατάσταση

6 CZ Osvûdãení o shodnosti s normani EU Úvod Bezpeãnost Doprava a meziuskladnûní Popis v robku a pfiíslu enství Instalace a zabudování Uvedení do provozu ÚdrÏba Poruchy, jejich pfiíãiny a odstraàování PL OÊwiadczenie zgodnoêci EC Uwagi ogólne Bezpieczeƒstwo u ytkowania Transport i magazynowanie Opis wyrobu i wyposa enie Monta i instalacja Rozruch Konserwacja Zak ócenia, przyczyny i ich usuwanie RUS 3aålenie o sootvetstvii normam, dejstvuùwim v Evropejskom Soobwestve Obwee opisanie Bezopasnostæ Transportirovka i promeωutohnoe skladirovanie Opisanie izdeliå i prinadleωnostej Ustanovka i montaω Vvod v qkspluataciœ Texniheskoe obsluωivanie i soderωanie Neispravnosti: prihina neispravnosti i varianty ustraneniå DK EF-overensstemmelseserklæring Generel præsentation Sikkerhedsforskrifter Transport og opbevaring Beskrivelse af produkt og tilbehør Samling og installation Start Vedligeholdelse Fejlfinding, årsager og løsninger N EU-overensstemmelseserklæring Generell presentasjon Sikkerhet Transport og midlertidig lagring Beskrivelse av drift og tilbehør Plassering / montasje Oppstart Vedlikehold Feil, årsaker og løsninger

7

8 NL I E EG-verklaring van overeenstemming Dichiarazione di conformità CE Declaración de conformidad CE Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de volgende bepalingen: Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni e direttive rilevanti: Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes: EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG Direttiva macchine 2006/42/EG Directiva sobre máquinas 2006/42/EG De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden overeenkomstig bijlage I, nr van de machinerichtlijn 2006/42/EG aangehouden. Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati secondo allegato I, n dalla direttiva macchine 2006/42/CE. Se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la Directiva de Baja tensión según lo especificado en el Anexo I, punto de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: norme armonizzate applicate, in particolare: normas armonizadas adoptadas, especialmente: zie vorige pagina vedi pagina precedente véase página anterior P S N Declaração de Conformidade CE CE- försäkran EU-Overensstemmelseserklæring Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os seguintes requisitos: Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga bestämmelser: Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser: Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG EG Maskindirektiv 2006/42/EG EG Maskindirektiv 2006/42/EG Os objectivos de protecção da directiva de baixa tensão são cumpridos de acordo com o anexo I, nº da directiva de máquinas 2006/42/CE. Produkten uppfyller säkerhetsmålen i lågspänningsdirektivet enligt bilaga I, nr i maskindirektiv 2006/42/EG. Lavspenningsdirektivets vernemål overholdes i samsvar med vedlegg I, nr i maskindirektivet 2006/42/EF. Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG EG Elektromagnetisk kompatibilitet riktlinje 2004/108/EG EG EMV Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG normas harmonizadas aplicadas, especialmente: tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: anvendte harmoniserte standarder, særlig: ver página anterior se föregående sida se forrige side FIN DK H CE-standardinmukaisuusseloste EF-overensstemmelseserklæring EK-megfelel ségi nyilatkozat Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek: määräyksiä: relevante bestemmelser: EU konedirektiivit: 2006/42/EG EU maskindirektiver 2006/42/EG Gépek irányelv: 2006/42/EK Pienjännitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro mukaisesti. Lavspændingsdirektivets mål om beskyttelse overholdes i henhold til bilag I, nr i maskindirektivet 2006/42/EF. A kisfeszültség irányelv védelmi el írásait a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I. függelékének sz. pontja szerint teljesíti. Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Elektromágneses összeférhet ség irányelv: 2004/108/EK käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: anvendte harmoniserede standarder, særligt: alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: katso edellinen sivu. se forrige side lásd az el z oldalt CZ PL RUS Prohlášení o shod ES Deklaracja Zgodno ci WE Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím p íslušným ustanovením: Niniejszym deklarujemy z pe n odpowiedzialno ci, e dostarczony wyrób jest zgodny z nast puj cymi dokumentami:, : Sm rnice ES pro strojní za ízení 2006/42/ES dyrektyw maszynow WE 2006/42/WE EC 2006/42/EG Cíle týkající se bezpe nosti stanovené ve sm rnici o elektrických za ízeních nízkého nap tí jsou dodrženy podle p ílohy I, sm rnice o strojních za ízeních 2006/42/ES. Przestrzegane s cele ochrony dyrektywy niskonapi ciowej zgodnie z za cznikiem I, nr dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.,, I, /42/ G. Sm rnice o elektromagnetické kompatibilit 2004/108/ES dyrektyw dot. kompatybilno ci elektromagnetycznej 2004/108/WE 2004/108/EG použité harmoniza ní normy, zejména: stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno ci:, : viz p edchozí strana patrz poprzednia strona. GR TR RO CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declara ie de conformitate : Bu cihazın teslim edildi i ekliyle a a ıdaki standartlara uygun oldu unu teyid ederiz: Prin prezenta declar m c acest produs a a cum este livrat, corespunde cu urm toarele prevederi aplicabile: E 2006/42/E AB-Makina Standartları 2006/42/EG Directiva CE pentru ma ini 2006/42/EG I, /42/EG. Alçak gerilim yönergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine yönergesi Ek I, no 'e uygundur. Sunt respectate obiectivele de protec ie din directiva privind joasa tensiune conform Anexei I, Nr din directiva privind ma inile 2006/42/CE. E -2004/108/E Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetic directiva 2004/108/EG, : kısmen kullanılan standartlar için: standarde armonizate aplicate, îndeosebi: bkz. bir önceki sayfa vezi pagina precedent EST LV LT EÜ vastavusdeklaratsioon EC - atbilst bas deklar cija EB atitikties deklaracija Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele Ar šo m s apliecin m, ka šis izstr d jums atbilst sekojošiem noteikumiem: Šiuo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas: direktiividele: Masinadirektiiv 2006/42/EÜ Maš nu direkt va 2006/42/EK Mašin direktyv 2006/42/EB Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi 2006/42/EÜ I lisa punktile Zemsprieguma direkt vas droš bas m r i tiek iev roti atbilstoši Maš nu direkt vas 2006/42/EK pielikumam I, Nr Laikomasi Žemos tampos direktyvos keliam saugos reikalavim pagal Mašin direktyvos 2006/42/EB I priedo punkt. Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Elektromagn tisk s savietojam bas direkt va 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyv 2004/108/EB kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: piem roti harmoniz ti standarti, tai skait : pritaikytus vieningus standartus, o b tent: vt eelmist lk skat t iepriekš jo lappusi žr. ankstesniame puslapyje SK SLO BG ES vyhlásenie o zhode ES izjava o skladnosti E - Týmto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštruk nej série v dodanom Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede im, : vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam: zadevnim dolo ilom: Stroje - smernica 2006/42/ES Direktiva o strojih 2006/42/ES 2006/42/EO Bezpe nostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodržiavané v zmysle prílohy I, smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES. Cilji Direktive o nizkonapetostni opremi so v skladu s prilogo I, št Direktive o strojih 2006/42/EG doseženi.. I, /42/E. Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES E 2004/108/E používané harmonizované normy, najmä: uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: : pozri predchádzajúcu stranu glejte prejšnjo stran. M Dikjarazzjoni ta konformità KE B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw iddispo izzjonijiet relevanti li ejjin: Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE L-objettivi tas-sigurta tad-direttiva dwar il-vulta Baxx huma konformi mal-anness I, Nru tad-direttiva dwar il-makkinarju 2006/42/KE. Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE kif ukoll standards armonizzati b'mod partikolari: ara l-pa na ta' qabel Nortkirchenstraße Dortmund Germany

9 DANSK 1. Generel præsentation 1.1 Anvendelse Pumpen kan anvendes til varmt og koldt vand samt andre væsker uden mineralolie, slibende substanser eller langfiberstoffer. De vigtigste anvendelsesområder er vandforsyningsanlæg, kedelfødepumpe, industrielle cirkulationssystemer, procesteknologi, kølevandskredsløb, brandslukningsanlæg samt vaske- og vandingsanlæg. Skal der pumpes ætsende, kemiske væsker, må der indhentes forudgående tilladelse fra producenten. 1.2 Teknisk beskrivelse Ydelse og elektriske data (Tabel 1) Tilladte temperaturer for pumpeudgaven, der er beregnet til drikkevand med eller Fra 15 C til +120 C uden drikkevand, vand Fra 15 C til +90 C Maksimal omgivelsestemperatur +40 C Maksimalt tilladt driftstryk: på indsugningssiden (indgangstryk se afsn. 5.1) 10 bar på tryksiden for 2-polet motor 16/25 bar på tryksiden for 4-polet motor 16 bar Koblingsspænding: 50 Hz (±10%) 60 Hz (±6%) Enfaset for P 2 1,5 kw 1 ~ 230 V 1 ~ 230 V Trefaset: for P 2 4 kw 3 ~ 230/400 V 3 ~ 230/400 V Trefaset for P 2 5,5 kw 3 ~ 400 V 3 ~ 400 V Standardmotor for P 2 5,5 kw Standardmotor V18 for P 2 7,5 kw Standardmotor V1 Hastighed 50 Hz 60 Hz 2-polet udgave 2900 omdr./min omdr./min. 4-polet udgave 1450 omdr./min omdr./min. Sikring for strømforsyning til pumpe Tæthedsklasse Se datapladen på motoren IP 55 (Bedre beskyttelsessystemer kan leveres på forespørgsel) Lydtrykniveau 50 Hz 60 Hz < 73dB(A) < 77dB(A) Vigtigste dimensioner samt koblingsdimensioner (tabel 2, se også Fig. 3): Ved bestilling af reservedele skal samtlige data på pumpens/motorens dataplade opgives. Udgave PN 16 Udgave PN 25 Modeller Ovalflanger Cirkulære ronde Victaulic A B C E F G E F G E F G MVI mm mm mm mm Rp DN Rp DN Rp1 1 / Rp1 1 / DN Rp1 1 / Rp1 1 / DN Rp2 1602/6 1612/ Rp DN

10 DANSK Seriespecifikationer MVI / 16 / E / 3 ~ /XX/X MVI design (Flertrins vertikal centrifugalpumpe i rustfrit (Inox) stål) Pumpeydelse (m 3 /time) (2-pol./50 Hz) Antal skovlhjul i seriemontering Stållegering: 1 -> (AISI 304) 2 -> (AISI 316L) Maksimalt tilladt driftstryk (bar) (P) VICTAULIC pakninger EPDM (drikkevand) pakninger VITON Forsyningsspænding: 3 ~ 400 V 1 ~ 230 V Frekvens: 50 eller 60 Hz 2- eller 4-polet motor Producentkode 2. Sikkerhedsforskrifter Instruktionerne indeholder vigtige oplysninger, der skal følges ved installation og drift. Det er derfor absolut nødvendigt, at teksten læses af såvel montøren som af den, der er ansvarlig for driften, før pumpen monteres eller sættes i drift. Du skal nøje overholde såvel de generelle sikkerhedsinstruktioner i dette afsnit som de, der i de følgende afsnit er afmærket med faresymboler. 2.1 Anvendte faresymboler i denne driftsvejledning Sikkerhedsforskrifter i vejledningen, der, hvis de ikke følges, kan forårsage personskader, er angivet med følgende symbol: Sikkerhedsadvarsel på grund af elektrisk spænding er angivet med følgende symbol: Sikkerhedsforskrifter i vejledningen, der, hvis de ikke følges, kan beskadige pumpen eller installationen og forårsage dårlig ydeevne, er mærket med ordet: ADVARSEL! 2.2 Kvalificeret personale Installationspersonalet må være passende uddannet til dette job. 2.3 Farer forbundet med manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifterne Manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifterne kan forårsage personskader eller beskadige pumpen eller installationen, lige som det kan føre til annullering af ethvert krav om skadeserstatning. Især kan manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifterne for eksempel føre til risiko for: at vigtige dele på pumpen/anlægget ikke fungerer, personskader af elektriske, mekaniske eller bakteriologiske årsager. materialeskader. 2.4 Sikkerhedsforskrifter for operatøren Gældende forskrifter for forebyggelse af ulykker skal følges. Nationale bestemmelser samt bestemmelser fra det lokale forsyningsselskab skal følges for at forebygge risikoen for elektriske chok eller dødbringende elektriske stød. 2.5 Sikkerhedsforskrifter for eftersyn og installation. Operatøren skal sørge for, at alt eftersyns- og installationsarbejde udføres af autoriseret og kvalificeret personale, som omhyggeligt har studeret instruktionerne. Dette arbejde må principielt kun udføres, når pumpen og anlægget er standset. 2.6 Ikke-autoriserede ændringer og fremstilling af reservedele. Ændringer på pumpen/anlægget er kun tilladt med producentens samtykke. Anvendelse af originale reservedele og tilbehør godkendt af producenten vil styrke sikkerheden. Brug af andre dele kan annullere krav, der påberåber sig producentens ansvar for eventuelle konsekvenser. 2.7 Forkert anvendelse Det er en forudsætning for den leverede pumpes/anlægs driftsikkerhed, at det kun anvendes i overensstemmelse med afsnit 1 i denne vejledning. Grænseværdierne nævnt i kataloget eller på siden med data må under ingen omstændigheder overskrides. 3. Transport og midlertidig opbevaring ADVARSEL! Under transport og ved midlertidig opbevaring skal pumpen beskyttes imod fugt, frost og mekaniske skader. Pumpeenheden skal transporteres med pumpeakslen vandret. Sørg for ved midlertidig opbevaring, at pumpen ikke tipper over på grund af for stor vægt foroven. 4. Beskrivelse af produkt og tilbehør 4.1 Beskrivelse af pumpen Pumpen er en flertrins (2-24) normalt sugende, vertikal højtryks centrifugalpumpe i InLine design, det vil sige, at suge- og trykmuffen ligger på én linje. Pumpen leveres i to forskellige trykudgaver: PN 16 med påsvejsede ovalflanger PN 25 med påsvejsede cirkulære flanger eller VICTAULIC kobling. Pumpen (Fig. 1) står på en fodplade af gråt støbejern, der fungerer som sokkel (13). Trinhuset (4) er en flerdelt ledkonstruktion. Skovlhjulene (10) er monteret på en fælles aksel (11). Trykhuset (5) sørger for en driftsikker tætning. Alle dele, som kommer i kontakt med pumpemedierne, som for eksempel trinhus, skovlhjul, trykhus og pumpefod (12) med flanger (6) er i krom-nikkelstål. Pumpehusets akselåbning er tætnet mod motoren med en glideringspakning (3). Pumpe- og motorakslerne er forbundet med en kobling (8). Alle dele af drikkevandsudgaven (E-udgaven), der kommer i berøring med pumpemediet er godkendt til vandrecirkulering og dermed egnet til brug i drikkevandsproduktion. Pumpens hastighed kan reguleres, hvis den forbindes til en frekvensomformer (se afsnit 5.3). 4.2 Levering af komponenter Højtryks centrifugalpumpe For PN 16: 2 ovalflanger (modflanger) med indvendige gevind, flangepakninger og skruer Installations- og driftsvejledning. 4.3 Tilbehør Se katalog eller dataplade. 72

11 DANSK 5. Samling og installation Følg anvisningerne på datapladerne på henholdsvis pumpe og motor. 5.1 Installation ADVARSEL! Pumpen må ikke installeres, før alt svejse- og loddearbejde på rørsystemet er afsluttet og systemet om nødvendigt er skyllet igennem. Snavs vil beskadige pumpen. Installér pumpen på et tørt og frostfrit sted. Installer pumpen på en vandret og plan flade. Placeres pumpen skævt, vil lejet hurtigere slides. Pumpen må kun anvendes i lodret stilling. Installér pumpen, så den er let tilgængelig, og det er let at foretage kontrol og at skille den ad. Montér altid pumpen helt lodret på en tilstrækkelig tung betonsokkel (Fig. 2, 13). Anbring vibrationsdæmpere mellem soklen og gulvet. Monteringsdimensioner og koblingsstørrelser findes i tabel 2, i afsnit og på Fig. 3. Montér en krog på tunge pumper (Fig 2, 12) eller en øjenring med tilstrækkelig bæreevne lodret over pumpen (se kataloget eller datapladen angående pumpens totalvægt) sådan, at du ved vedligeholdelsesarbejde eller reparation kan løfte pumpen med en kran eller andre hejseredskaber. Anvend kun de vedlagte skruer ved montering af en ovalflange på PN 16-udgaven, idet længere skruer kan beskadige pumpefoden. Retningspilen på pumpehuset angiver omdrejningsretningen. Tilgangs- og trykledningen skal tilkobles pumpen uden spænding. Montér længdebegrænsende kompensatorer for at absorbere vibrationer. Rørene skal fastgøres sådan (Fig 2, 7) at pumpen ikke bærer rørenes vægt. Der bør egentlig monteres spærreanordninger (Fig 2, 2 og 3) foran og bag på pumpen for at undgå at tømme og genopfylde hele anlægget ved kontrol eller eftersyn af pumpen. Vi anbefaler at vælge et tilgangskabel med en nominel diameter, der er én enhed større end pumpetilkoblingens. For at undgå tryktab bør du vælge et tilgangskabel, der er kortest muligt og undgå indsnævringer på grund af buk og ventiler. Du bør installere en tilbageløbsspærring (Fig. 2, 4) på trykledningen. Glideringspakningen skal sikres mod at gå tør. Du bør selv installere en fortryksmåler eller en niveauregulator. Skal pumpen forbindes direkte til det offentlige vanddistributionsnet skal der også installeres tilbageløbsspærring (Fig. 2, 4) og en spærreventil (Fig 2, 2) på tilgangskablet. Skal pumpen forbindes indirekte via en vandtank, skal du montere en sugekurv på tilgangskablet (Fig. 2, 8) for at forhindre, at grove urenheder føres ind i pumpen. Ved begrænset nominelt tryk skal du sørge for, at trykket genereres fra tilgangstrykket og nulpumpehøjden: PN P tilgang + P Q = 0 Du kan installere en omløbsledning på pumpen (Fig. 2, BP, tilbehør) for at forhindre, at der dannes luftlommer og dermed høje temperaturstigninger i den øvre del af pumpen ved mindre pumpemediemængder (hvilket vil kunne beskadige glideringspakningen). 5.2 Elektrisk installation Alt elarbejde skal udføres af en kvalificeret og autoriseret elektriker og nøje i henhold til nationale bestemmelser. Kontrollér, at strømtypen og netspændingen stemmer overens med angivelserne på datapladen. Pumpen og anlægget skal være forskriftsmæssigt ekstrabeskyttet. Du skal selv forsyne alle motorer med motorbeskyttelse (motorværn). Indstilling af sikkerhedsafbryderen: Direkte startstrøm: Justér til motorens nominelle strømstyrke, som er angivet på motorens dataplade. Ved stjerne/trekant start af pumpe indstilles termometret til 0,58 gange fuldlaststrømmen, som oplyst på motorskiltet. Hovedstrømskablet kan indføres til venstre eller til højre for klemmekassen. Åbn det relevante borehul ved at trække det færdighullede dæksel ud, skil PG-konnektoren ad og træk forbindelseskablet gennem PG-konnektoren. Forbindelseskablet skal beskyttes imod varme- og vibrationer, der kan komme fra motoren eller fra pumpen. Hvis pumpen anvendes i anlæg, hvor pumpemediernes temperatur overstiger 90 C, skal du anvende et passende varmeresistent kabel. Tilslutning til el-nettet skal foretages i overensstemmelse med koblingsdiagrammerne (Fig. 4). Klemmekassen kan placeres i en anden position ved at dreje motoren ca. 90. Fjern koblingsskærmen (Fig. 1, 2) og løsn koblingsskruerne (Fig. 1, 1) fra lanternen og motorflangen. Husk at stramme sikringsskruen ved samling af koblingsskærmen. 5.3 Drift med frekvensomformer Pumpens hastighed kan reguleres, hvis den er forbundet til en frekvensomformer. Grænseværdier for hastighedsregulering: 40%n nom n 100%n nom. Se frekvensomformerens vejledning for drift og installation angående tilkobling og drift. For at undgå at belaste motorbeviklingen sådan, at den beskadiges, og støjniveauet forøges, må frekvensomformeren ikke generere hastigheder ved spændingsforøgelse på mere end 2500 V/µs og spidsbelastninger for û > 850 V. Forekommer sådanne hastigheder alligevel på grund af forøget spænding, skal der installeres et LC-filter (motorfilter) mellem frekvensomformeren og motoren. Filteret skal udformes af producenten af frekvensomformeren/filteret. Filteret er på forhånd monteret på regulatorer, der leveres med frekvensomformere fra WILO. 6. Start ADVARSEL! For at beskytte glideringspakningen må pumpen ikke gå tør. Luk begge spærreventiler og åbn ventilationsskruen (Fig. 2, 5) halvanden til to omdrejninger Åbn langsomt spærreventilen (Fig. 2, 2) på tilgangssiden, til luften er ude af ventilationsskruen, og pumpemediet løber ud. Du hører tydeligt på hvislelyden, at luften strømmer ud. Stram ventilationsskruen. Åbn langsomt spærreventilen (Fig. 2, 3) på tryksiden. Anvend manometret, som er installeret på tryksiden og kontrollér trykstabiliteten. Dirrer manometerviseren, er trykket ustabilt, og du skal ventilere på ny. Strålen fra ventilationsskruen kan ved høje pumpemedietemperaturer og højt systemtryk medføre skoldning og personskader. Derfor må ventilationsskruen kun løsnes svagt. Ved førstegangsbrug til pumpning af drikkevand skal systemet først skylles grundigt igennem for at forhindre, at eventuelt snavset vand kommer ind og forurener drikkevandstilførslen. Kontrol af omdrejningsretningen (kun for trefasemotorer): Tænd og sluk hurtigt for pumpen for at kontrollere, at omdrejningsretningen stemmer med pilen på pumpehuset. Gør den ikke, ombytter du 2 faser i pumpens klemmekasse. For pumper med stjerne/trekant-tilgang skal koblingerne til to beviklinger ombyttes, for eksempel U1 med V1 og U2 med V2. Kontrol af omdrejningsretningen er ikke nødvendig for vekselstrømsmotorer. For høje pumpemedietemperaturer kan føre til skader på pumpen på grund af den damp, der dannes. Pumpen må derfor ikke køre med ventilen lukket i mere end 10 minutter ved koldtvandspumpning, eller 5 minutter ved pumpemedier, hvor ϑ>60 C. Vi anbefaler, at du ikke går under 10 % af den nominelle pumpemediemængde for at undgå, at der dannes damplommer i pumpen. Sker det alligevel, skal der luftes ud ved forsigtigt at åbne ventilationsskruen. Pumpen, herunder motoren kan nå op på temperaturer, hvor ϑ>100 C, så vær forsigtig med at røre ved pumpen. 73

12 DANSK 7. Vedligeholdelse Afbryd anlægget og sørg for, at det ikke utilsigtet kan startes igen, før der udføres vedligeholdelsesarbejde. Udfør aldrig dette arbejde, mens pumpen arbejder. I indkøringsperioden kan det dryppe noget fra glideringspakningen. Ved mere alvorlig lækage på grund af kraftig slitage skal glideringspakningen udskiftes af en faguddannet. Forøget støj fra lejet og usædvanlige vibrationer, betyder at lejet er slidt, og det skal udskiftes af en faguddannet. Hvis pumpen udsættes for frost, skal både den og rørsystemet tømmes om vinteren. Luk afspærringsventilen og åbn pumpens afløbsventil (Fig. 2, 6) og ventilationsskrue (Fig. 2, 5) Afspærringsventilen skal lukkes, før afløbsventilen åbnes. Står pumpen på et frostfrit sted, skal den ikke tømmes, heller ikke selv om den står ubenyttet gennem en længere periode. Figurer: 1. Snit af pumpen 2. Hel anlægget i tilgangsdrift med referencenr. 3. Tegning med vigtigste dimensioner 4. Klemmekoblingsdiagram 74

13 DANSK 8. Fejlfinding, årsager og løsninger Fejl Pumpen kører ikke Årsag Ingen strømtilførsel Motorens sikkerhedsafbryder er aktiveret Løsning Kontrol sikringer, kabler og forbindelser Fjern motoroverbelastningen Pumpen kører, men pumper ikke Pumpen pumper ikke jævnt Pumpen vibrerer og er støjende Forkert omdrejningsretning Ledningen eller dele af pumpen er tilstoppet med fremmedlegemer Luft i tilløbsrøret Tilløbsrøret er for lille Skydeventilen er ikke tilstrækkeligt åben Luft i pumpen Fremmedlegemer i pumpen Kontrollér omdrejningsretningen og justér om nødvendigt Kontrollér og rengør ledning og pumpe Tilløbsrøret tætnes Montér (om muligt) et større tilløbsrør Åbn skydeventilen Udluft pumpen Fjern fremmedlegemer Motoren er overophedet og motorbeskyttelsen udløses Pumpen er ikke godt nok fastgjort til soklen Lejet er beskadiget En fase er afbrudt Pumpen går tungt: fremmedlegemer, lejet er beskadiget Stram sokkelskruerne Henvend dig til kundeservice Kontrol sikringer, kabler og forbindelser Rengør pumpen Få pumpen repareret af kundeservice Omgivelsestemperaturen er for høj Sørg for nedkøling Kan du ikke løse problemet, skal du henvende dig til din lokale rørlægger og installatør af varmeanlæg eller til WILO s kundeservice. Med forbehold for tekniske ændringer. 75

14 Nortkirchenstraße Dortmund Germany T F Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland G1 Nord Vertriebsbüro Hamburg Beim Strohhause Hamburg T F G3 Ost Vertriebsbüro Dresden Frankenring Kesselsdorf T F G5 Süd-West Vertriebsbüro Stuttgart Hertichstraße Leonberg T F G7 West Vertriebsbüro Düsseldorf Westring Hilden T F G2 Nord-Ost Vertriebsbüro Berlin Juliusstraße Berlin-Neukölln T F G4 Süd-Ost Vertriebsbüro München Adams-Lehmann-Straße München T F G6 Mitte Vertriebsbüro Frankfurt An den drei Hasen Oberursel/Ts. T F Kompetenz-Team Gebäudetechnik Nortkirchenstraße Dortmund T T R U F W I L O* F Erreichbar Mo Fr von 7 18 Uhr. Kompetenz-Team Kommune Bau + Bergbau WILO EMU GmbH Heimgartenstraße Hof T F Antworten auf Produkt- und Anwendungsfragen Liefertermine und Lieferzeiten Informationen über Ansprechpartner vor Ort Versand von Informationsunterlagen * 14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz der T-Com. Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen sind Preisabweichungen möglich. Werkskundendienst Gebäudetechnik Kommune Bau + Bergbau Industrie Nortkirchenstraße Dortmund T T W I L O K D* F Erreichbar Mo So von 7 18 Uhr. In Notfällen täglich auch von 18 7 Uhr. Kundendienst-Anforderung Werksreparaturen Ersatzteilfragen Inbetriebnahme Inspektion Technische Service-Beratung Qualitätsanalyse Wilo-International Österreich Zentrale Wien: WILO Pumpen Österreich GmbH Eitnergasse Wien T F Vertriebsbüro Salzburg: Gnigler Straße Salzburg T F Vertriebsbüro Oberösterreich: Trattnachtalstraße Grieskirchen T F Schweiz EMB Pumpen AG Gerstenweg Rheinfelden T F Standorte weiterer Tochtergesellschaften Argentinien, Aserbaidschan, Belarus, Belgien, Bulgarien, China, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Indien, Indonesien, Irland, Italien, Kanada, Kasachstan, Korea, Kroatien, Lettland, Libanon, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Taiwan, Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn, USA, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam Die Adressen finden Sie unter Stand November 2009

15 Nortkirchenstraße Dortmund Germany T F Wilo International (Subsidiaries) Argentina WILO SALMSON Argentina S.A. C1295ABI Ciudad Autónoma de Buenos Aires T Austria WILO Pumpen Österreich GmbH 1230 Wien T Azerbaijan WILO Caspian LLC 1065 Baku T Belarus WILO Bel OOO Minsk T Belgium WILO SA/NV 1083 Ganshoren T Bulgaria WILO Bulgaria Ltd Sofia T Canada WILO Canada Inc. Calgary, Alberta T2A 5L4 T China WILO China Ltd Beijing T Croatia WILO Hrvatska d.o.o Zagreb T Czech Republic WILO Praha s.r.o Cestlice T Denmark WILO Danmark A/S 2690 Karlslunde T Estonia WILO Eesti OÜ Tallinn T Finland WILO Finland OY Espoo T France WILO S.A.S Bois d'arcy T Great Britain WILO (U.K.) Ltd. DE14 2WJ Burton- Upon-Trent T Greece WILO Hellas AG Anixi (Attika) T Hungary WILO Magyarország Kft 2045 Törökbálint (Budapest) T India WILO India Mather and Platt Pumps Ltd. Pune T pun.matherplatt.co.in Indonesia WILO Pumps Indonesia Jakarta Selatan T Ireland WILO Engineering Ltd. Limerick T Italy WILO Italia s.r.l Peschiera Borromeo (Milano) T Kazakhstan WILO Central Asia Almaty T Korea WILO Pumps Ltd Gimhae Gyeongnam T Latvia WILO Baltic SIA 1019 Riga T Lebanon WILO SALMSON Lebanon El Metn T Lithuania WILO Lietuva UAB Vilnius T The Netherlands WILO Nederland b.v NA Westzaan T Norway WILO Norge AS 0975 Oslo T Poland WILO Polska Sp. z.o.o Raszyn T Portugal Bombas Wilo-Salmson Portugal Lda Porto T Romania WILO Romania s.r.l Com. Chiajna Jud. Ilfov T Russia WILO Rus ooo Moscow T Saudi Arabia WILO ME - Riyadh Riyadh T Serbia and Montenegro WILO Beograd d.o.o Beograd T Slovakia WILO Slovakia s.r.o Bratislava 28 T Slovenia WILO Adriatic d.o.o Ljubljana T South Africa Salmson South Africa 1610 Edenvale T salmson.co.za Spain WILO Ibérica S.A Alcalá de Henares (Madrid) T Sweden WILO Sverige AB Växjö T Switzerland EMB Pumpen AG 4310 Rheinfelden T Taiwan WILO-EMU Taiwan Co. Ltd. 110 Taipeh T wiloemutaiwan.com.tw Turkey WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.Ş Istanbul T Ukraina WILO Ukraina t.o.w Kiew T United Arab Emirates WILO Middle East FZE Jebel Ali - Dubai T USA WILO-EMU USA LLC Thomasville, Georgia T WILO USA LLC Melrose Park, Illinois T wilo-na.com Vietnam WILO Vietnam Co Ltd. Ho Chi Minh City, Vietnam T Wilo International (Representation offices) Algeria Bad Ezzouar, Dar El Beida T Bosnia and Herzegovina Sarajevo T Macedonia 1000 Skopje T Moldova 2012 Chisinau T Tajikistan Dushanbe T wilo.tj Uzbekistan Tashkent T Armenia Yerevan T Georgia 0179 Tbilisi T Mexico Mexico T wilo.com.mx Rep. Mongolia Ulaanbaatar T Turkmenistan Ashgabad T November 2009

Wilo-DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning GB. Einbau- und Betriebsanleitung. Installation and operating instructions

Wilo-DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning GB. Einbau- und Betriebsanleitung. Installation and operating instructions Wilo-DrainLift Con D Einbau- und Betriebsanleitung DK Monterings- og driftsvejledning GB Installation and operating instructions CZ Návod k montáži a obsluze F Notice de montage et de mise en service RUS

Læs mere

Monterings- och skötselanvisning Installation and operating instructions. Monterings- og driftsvejledning Notice de montage et de mise en service

Monterings- och skötselanvisning Installation and operating instructions. Monterings- og driftsvejledning Notice de montage et de mise en service Wilo-Star-Z 15 TT D Einbau- und Betriebsanleitung S Monterings- och skötselanvisning GB Installation and operating instructions DK Monterings- og driftsvejledning F Notice de montage et de mise en service

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

EU1. Wilo-Yonos PICO. Asennus- ja käyttöohje Monterings- och skötselanvisning. Installation and operating instructions

EU1. Wilo-Yonos PICO. Asennus- ja käyttöohje Monterings- och skötselanvisning. Installation and operating instructions Wilo-Yonos PICO GB Installation and operating instructions FIN Asennus- ja käyttöohje S Monterings- och skötselanvisning LV Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija N Monterings- og driftsveiledning

Læs mere

Wilo-IF-Module Stratos

Wilo-IF-Module Stratos Pioneering for You Wilo-IF-Module Stratos da Monterings- og driftsvejledning 2 105 384-Ed.02 / 2013-11-Wilo Fig. 1: H/n H max / n max H min / n min Off / Aus 1 2 3 10 U[V] IF-Modul! ~15 mm ~15 mm Fig.

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Gør værkstedet bedre Udstødningsgas og svejserøg, støv fra slibning og skæring, oliespild og slanger der roder på værkstedsgulve -

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER VACUMEX AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER LÆS MIG FØRST! Instruktionsmanual til type HVA Instruktionsmanual HVA VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation

TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation Grafisk Projekteringsværktøj BACnet er en forkortelse for Building Automation and Control networks. Oprettelse af BACnet objekter ifbm. system-integration

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual Automatisk luftpudepumpe Brugsanvisning Oversættelse af original manual Wonderfil Wrap is covered by U.S. Patent 8272510. Other patents pending. www.sealedair.com WFW 11/12 Wonderfil Wrap is covered by

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Velkommen til EMO pressemødet. Hartwig von Saß Talsmand Deutsche Messe AG. 15. juni 2011, København

Velkommen til EMO pressemødet. Hartwig von Saß Talsmand Deutsche Messe AG. 15. juni 2011, København Velkommen til EMO pressemødet Hartwig von Saß Talsmand Deutsche Messe AG 15. juni 2011, København Global Fairs Global Business Page 1 Seite 1 Messer fremmer kommunikationsmix Global Fairs Global Business

Læs mere

Livskvalitet og krisen i Europa

Livskvalitet og krisen i Europa 14. maj 2014 Livskvalitet og krisen i Europa Af Nicolai Kaarsen Danmark og de fleste andre europæiske lande blev ramt relativt hårdt af den finansielle krise med stigende ledighed og faldende produktion

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Vejviseren Magnetventiler

Vejviseren Magnetventiler Vejviseren Magnetventiler Et godt værktøj i hverdagen Vejviseren på magnetventiler er tænkt som et værktøj for dig i hverdagen. Vi har samlet de mest anvendte produkter på en enkel og overskuelig måde,

Læs mere

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper Trium DPV Vertikale Flertrinspumper 2 nødvendigheden af omhyggelighed Kunsten i at transportere vand er at finde den rigtige løsning, med maksimal effektivitet for enhver situation. Triums DPV serie af

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500

SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500 K0061IVZ.fm SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500 Betriebsanleitung.................... 3 Operating Instruction................. 6 Instructions d'utilisation............... 9 Handleiding.......................

Læs mere

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF.

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF. Instruktionsmanual DanskNManual 10591/2009-Nrev1/ska RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks.

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 45

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 45 Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 45 User Manual Manuel d utilisateur Bedienungsanleitung Istruzioni d uso Manual de usuario Manual do Usuário Bruksanvisning Bruger Manual Käyttöohje Használati

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

TD 10. 4 > u 1 : = y FIN

TD 10. 4 > u 1 : = y FIN TD 10 5 3 FIN 4 > u 1 : = y TR GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI

Læs mere

Plastindustrien i Danmark & Norsk Kompositforbund

Plastindustrien i Danmark & Norsk Kompositforbund Plastindustrien i Danmark & Norsk Kompositforbund Emner : Status & Trends Nye markeder - Kina Leverings flaskehalse Vinger til vindmøller Prognose til 2012 Perspektiver og Udfordringer for danske aktører

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler Betjeningsvejledning Termolommer Eksempler Betjeningsvejledning for termolommer Side 3-11 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

DraftBooster. DK Læs og gem denne vejledning!

DraftBooster. DK Læs og gem denne vejledning! DK DraftBooster DK Læs og gem denne vejledning! 2 DK 3120033-DK-UK-DraftBooster Indholdsfortegnelse 1. Produktinformation DK..............................................3 1.1 Pakkens indhold........................................................

Læs mere

Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ. ja ko zh cn

Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ. ja ko zh cn PSA100 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK KG 79-89 10 MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMALER MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ΤΡΟΧΙΣΤΉΣ КОФЕМОЛКА KÁVÉŐRLŐ MLÝNEK NA KÁVU MŁYNEK DO KAWY KAFFEKVERN KAFFEKVARN KAFFEMØLLE

Læs mere