Wilo-MultiVert-MVI 1../ 2../ 4../ 8../

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wilo-MultiVert-MVI 1../ 2../ 4../ 8../ 16.. -6"

Transkript

1 Wilo-MultiVert-MVI 1../ 2../ 4../ 8../ D GB F NL E I FIN S H GR Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften Instrucciones de instalación y funcionamiento Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Huolto- ja käyttöohje Monterings- och skötselinstruktioner Beépítési és üzemeltetési utasítás Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας CZ Návod k montáži a obsluze PL Instrukcja montażu i obsługi RUS Инструкция по монтажу и эксплуатации DK Monterings- og driftsvejledning NO Monterings- og driftsveiledningen Ed.3-04/10

2 Fig. 1

3 Fig. 2 Fig. 3

4 Fig. 4 Fig. 5

5 D CE-Konformitätserklärung Allgemeines Sicherheit Transport und Zwischenlagerung Beschreibung von Erzeugnis und Zubehör Aufstellung / Einbau Inbetriebnahme Wartung Störungen, Ursachen und Beseitigung GB EC declaration of conformity General Safety precautions Transport and storage Description of product and accessories Assembly and installation Commissioning Maintenance Fault finding, causes and remedies F Déclaration de conformité CE Généralités Sécurité Transport et stockage avant utilisation Description du produit et de ses accessoires Installation / Montage Mise en service Entretien Pannes, causes et remèdes NL EG-verklaring van overenstemming Algemeen Veiligheid Transport en tussenopslag Productomschrijving en toebehoren Opstelling / Montage Inbedrijfname Onderhoud Bedrijfsstoringen, oorzaken en oplossingen E Declaración de conformidad CE Generalidades Instrucciones de seguridad Transporte y almacenamiento Descripción del producto y los accesorios Colocación / Instalación Puesta en funcionamiento Mantenimiento Fallos: causas y eliminación I Dichiarazione di conformità CE Generalità Sicurezza Trasporto e magazzinaggio Descrizione del prodotto e accessori Montaggio / Installazione Messa in esercizio Manutenzione Blocchi, cause e rimedi FIN CE-standardinmukaisuusseloste Yleistä Turvallisuus Kuljetus ja varastointi Laitteen ja lisävarusteiden kuvaus Pystytys / kokoaminen Käyttöönotto Huolto Häiriöiden korjaus S EEC konformitetsdeklaration Allmän beskrivning Säkerhet Transport och förvaring Produkt- och tillbehörsbeskrivning Placering och installation Igångkörning Underhåll Fel, orsaker och åtgärder H EK. aznossági nyilatkozat Általános megjegyzésekå Biztonság Szállítás és ideiglenes raktározás Termékek és alkatrészek leírása Felállítás / Beépítés Üzembehelyezés Karbantartás Zavaró körülmények oka és elhárítása GR ήλωση συµµόρφωσης µε τους κανονιοµσύς CE 3 1. Γενικά Ασφάλεια Μεταφορά και ενδιάµεση αποθήκευση Περιγραφή προϊόντος και εξαρτηµάτων Τοποθέτηση / Εγκατάσταση Εκκίνηση λειτουργίας Συντήρηση Βλάβες: Αίτια και αποκατάσταση

6 CZ Osvûdãení o shodnosti s normani EU Úvod Bezpeãnost Doprava a meziuskladnûní Popis v robku a pfiíslu enství Instalace a zabudování Uvedení do provozu ÚdrÏba Poruchy, jejich pfiíãiny a odstraàování PL OÊwiadczenie zgodnoêci EC Uwagi ogólne Bezpieczeƒstwo u ytkowania Transport i magazynowanie Opis wyrobu i wyposa enie Monta i instalacja Rozruch Konserwacja Zak ócenia, przyczyny i ich usuwanie RUS 3aålenie o sootvetstvii normam, dejstvuùwim v Evropejskom Soobwestve Obwee opisanie Bezopasnostæ Transportirovka i promeωutohnoe skladirovanie Opisanie izdeliå i prinadleωnostej Ustanovka i montaω Vvod v qkspluataciœ Texniheskoe obsluωivanie i soderωanie Neispravnosti: prihina neispravnosti i varianty ustraneniå DK EF-overensstemmelseserklæring Generel præsentation Sikkerhedsforskrifter Transport og opbevaring Beskrivelse af produkt og tilbehør Samling og installation Start Vedligeholdelse Fejlfinding, årsager og løsninger N EU-overensstemmelseserklæring Generell presentasjon Sikkerhet Transport og midlertidig lagring Beskrivelse av drift og tilbehør Plassering / montasje Oppstart Vedlikehold Feil, årsaker og løsninger

7

8 NL I E EG-verklaring van overeenstemming Dichiarazione di conformità CE Declaración de conformidad CE Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de volgende bepalingen: Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni e direttive rilevanti: Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes: EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG Direttiva macchine 2006/42/EG Directiva sobre máquinas 2006/42/EG De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden overeenkomstig bijlage I, nr van de machinerichtlijn 2006/42/EG aangehouden. Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati secondo allegato I, n dalla direttiva macchine 2006/42/CE. Se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la Directiva de Baja tensión según lo especificado en el Anexo I, punto de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: norme armonizzate applicate, in particolare: normas armonizadas adoptadas, especialmente: zie vorige pagina vedi pagina precedente véase página anterior P S N Declaração de Conformidade CE CE- försäkran EU-Overensstemmelseserklæring Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os seguintes requisitos: Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga bestämmelser: Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser: Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG EG Maskindirektiv 2006/42/EG EG Maskindirektiv 2006/42/EG Os objectivos de protecção da directiva de baixa tensão são cumpridos de acordo com o anexo I, nº da directiva de máquinas 2006/42/CE. Produkten uppfyller säkerhetsmålen i lågspänningsdirektivet enligt bilaga I, nr i maskindirektiv 2006/42/EG. Lavspenningsdirektivets vernemål overholdes i samsvar med vedlegg I, nr i maskindirektivet 2006/42/EF. Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG EG Elektromagnetisk kompatibilitet riktlinje 2004/108/EG EG EMV Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG normas harmonizadas aplicadas, especialmente: tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: anvendte harmoniserte standarder, særlig: ver página anterior se föregående sida se forrige side FIN DK H CE-standardinmukaisuusseloste EF-overensstemmelseserklæring EK-megfelel ségi nyilatkozat Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek: määräyksiä: relevante bestemmelser: EU konedirektiivit: 2006/42/EG EU maskindirektiver 2006/42/EG Gépek irányelv: 2006/42/EK Pienjännitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro mukaisesti. Lavspændingsdirektivets mål om beskyttelse overholdes i henhold til bilag I, nr i maskindirektivet 2006/42/EF. A kisfeszültség irányelv védelmi el írásait a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I. függelékének sz. pontja szerint teljesíti. Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Elektromágneses összeférhet ség irányelv: 2004/108/EK käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: anvendte harmoniserede standarder, særligt: alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: katso edellinen sivu. se forrige side lásd az el z oldalt CZ PL RUS Prohlášení o shod ES Deklaracja Zgodno ci WE Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím p íslušným ustanovením: Niniejszym deklarujemy z pe n odpowiedzialno ci, e dostarczony wyrób jest zgodny z nast puj cymi dokumentami:, : Sm rnice ES pro strojní za ízení 2006/42/ES dyrektyw maszynow WE 2006/42/WE EC 2006/42/EG Cíle týkající se bezpe nosti stanovené ve sm rnici o elektrických za ízeních nízkého nap tí jsou dodrženy podle p ílohy I, sm rnice o strojních za ízeních 2006/42/ES. Przestrzegane s cele ochrony dyrektywy niskonapi ciowej zgodnie z za cznikiem I, nr dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.,, I, /42/ G. Sm rnice o elektromagnetické kompatibilit 2004/108/ES dyrektyw dot. kompatybilno ci elektromagnetycznej 2004/108/WE 2004/108/EG použité harmoniza ní normy, zejména: stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno ci:, : viz p edchozí strana patrz poprzednia strona. GR TR RO CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declara ie de conformitate : Bu cihazın teslim edildi i ekliyle a a ıdaki standartlara uygun oldu unu teyid ederiz: Prin prezenta declar m c acest produs a a cum este livrat, corespunde cu urm toarele prevederi aplicabile: E 2006/42/E AB-Makina Standartları 2006/42/EG Directiva CE pentru ma ini 2006/42/EG I, /42/EG. Alçak gerilim yönergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine yönergesi Ek I, no 'e uygundur. Sunt respectate obiectivele de protec ie din directiva privind joasa tensiune conform Anexei I, Nr din directiva privind ma inile 2006/42/CE. E -2004/108/E Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetic directiva 2004/108/EG, : kısmen kullanılan standartlar için: standarde armonizate aplicate, îndeosebi: bkz. bir önceki sayfa vezi pagina precedent EST LV LT EÜ vastavusdeklaratsioon EC - atbilst bas deklar cija EB atitikties deklaracija Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele Ar šo m s apliecin m, ka šis izstr d jums atbilst sekojošiem noteikumiem: Šiuo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas: direktiividele: Masinadirektiiv 2006/42/EÜ Maš nu direkt va 2006/42/EK Mašin direktyv 2006/42/EB Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi 2006/42/EÜ I lisa punktile Zemsprieguma direkt vas droš bas m r i tiek iev roti atbilstoši Maš nu direkt vas 2006/42/EK pielikumam I, Nr Laikomasi Žemos tampos direktyvos keliam saugos reikalavim pagal Mašin direktyvos 2006/42/EB I priedo punkt. Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Elektromagn tisk s savietojam bas direkt va 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyv 2004/108/EB kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: piem roti harmoniz ti standarti, tai skait : pritaikytus vieningus standartus, o b tent: vt eelmist lk skat t iepriekš jo lappusi žr. ankstesniame puslapyje SK SLO BG ES vyhlásenie o zhode ES izjava o skladnosti E - Týmto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštruk nej série v dodanom Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede im, : vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam: zadevnim dolo ilom: Stroje - smernica 2006/42/ES Direktiva o strojih 2006/42/ES 2006/42/EO Bezpe nostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodržiavané v zmysle prílohy I, smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES. Cilji Direktive o nizkonapetostni opremi so v skladu s prilogo I, št Direktive o strojih 2006/42/EG doseženi.. I, /42/E. Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES E 2004/108/E používané harmonizované normy, najmä: uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: : pozri predchádzajúcu stranu glejte prejšnjo stran. M Dikjarazzjoni ta konformità KE B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw iddispo izzjonijiet relevanti li ejjin: Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE L-objettivi tas-sigurta tad-direttiva dwar il-vulta Baxx huma konformi mal-anness I, Nru tad-direttiva dwar il-makkinarju 2006/42/KE. Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE kif ukoll standards armonizzati b'mod partikolari: ara l-pa na ta' qabel Nortkirchenstraße Dortmund Germany

9 DANSK 1. Generel præsentation 1.1 Anvendelse Pumpen kan anvendes til varmt og koldt vand samt andre væsker uden mineralolie, slibende substanser eller langfiberstoffer. De vigtigste anvendelsesområder er vandforsyningsanlæg, kedelfødepumpe, industrielle cirkulationssystemer, procesteknologi, kølevandskredsløb, brandslukningsanlæg samt vaske- og vandingsanlæg. Skal der pumpes ætsende, kemiske væsker, må der indhentes forudgående tilladelse fra producenten. 1.2 Teknisk beskrivelse Ydelse og elektriske data (Tabel 1) Tilladte temperaturer for pumpeudgaven, der er beregnet til drikkevand med eller Fra 15 C til +120 C uden drikkevand, vand Fra 15 C til +90 C Maksimal omgivelsestemperatur +40 C Maksimalt tilladt driftstryk: på indsugningssiden (indgangstryk se afsn. 5.1) 10 bar på tryksiden for 2-polet motor 16/25 bar på tryksiden for 4-polet motor 16 bar Koblingsspænding: 50 Hz (±10%) 60 Hz (±6%) Enfaset for P 2 1,5 kw 1 ~ 230 V 1 ~ 230 V Trefaset: for P 2 4 kw 3 ~ 230/400 V 3 ~ 230/400 V Trefaset for P 2 5,5 kw 3 ~ 400 V 3 ~ 400 V Standardmotor for P 2 5,5 kw Standardmotor V18 for P 2 7,5 kw Standardmotor V1 Hastighed 50 Hz 60 Hz 2-polet udgave 2900 omdr./min omdr./min. 4-polet udgave 1450 omdr./min omdr./min. Sikring for strømforsyning til pumpe Tæthedsklasse Se datapladen på motoren IP 55 (Bedre beskyttelsessystemer kan leveres på forespørgsel) Lydtrykniveau 50 Hz 60 Hz < 73dB(A) < 77dB(A) Vigtigste dimensioner samt koblingsdimensioner (tabel 2, se også Fig. 3): Ved bestilling af reservedele skal samtlige data på pumpens/motorens dataplade opgives. Udgave PN 16 Udgave PN 25 Modeller Ovalflanger Cirkulære ronde Victaulic A B C E F G E F G E F G MVI mm mm mm mm Rp DN Rp DN Rp1 1 / Rp1 1 / DN Rp1 1 / Rp1 1 / DN Rp2 1602/6 1612/ Rp DN

10 DANSK Seriespecifikationer MVI / 16 / E / 3 ~ /XX/X MVI design (Flertrins vertikal centrifugalpumpe i rustfrit (Inox) stål) Pumpeydelse (m 3 /time) (2-pol./50 Hz) Antal skovlhjul i seriemontering Stållegering: 1 -> (AISI 304) 2 -> (AISI 316L) Maksimalt tilladt driftstryk (bar) (P) VICTAULIC pakninger EPDM (drikkevand) pakninger VITON Forsyningsspænding: 3 ~ 400 V 1 ~ 230 V Frekvens: 50 eller 60 Hz 2- eller 4-polet motor Producentkode 2. Sikkerhedsforskrifter Instruktionerne indeholder vigtige oplysninger, der skal følges ved installation og drift. Det er derfor absolut nødvendigt, at teksten læses af såvel montøren som af den, der er ansvarlig for driften, før pumpen monteres eller sættes i drift. Du skal nøje overholde såvel de generelle sikkerhedsinstruktioner i dette afsnit som de, der i de følgende afsnit er afmærket med faresymboler. 2.1 Anvendte faresymboler i denne driftsvejledning Sikkerhedsforskrifter i vejledningen, der, hvis de ikke følges, kan forårsage personskader, er angivet med følgende symbol: Sikkerhedsadvarsel på grund af elektrisk spænding er angivet med følgende symbol: Sikkerhedsforskrifter i vejledningen, der, hvis de ikke følges, kan beskadige pumpen eller installationen og forårsage dårlig ydeevne, er mærket med ordet: ADVARSEL! 2.2 Kvalificeret personale Installationspersonalet må være passende uddannet til dette job. 2.3 Farer forbundet med manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifterne Manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifterne kan forårsage personskader eller beskadige pumpen eller installationen, lige som det kan føre til annullering af ethvert krav om skadeserstatning. Især kan manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifterne for eksempel føre til risiko for: at vigtige dele på pumpen/anlægget ikke fungerer, personskader af elektriske, mekaniske eller bakteriologiske årsager. materialeskader. 2.4 Sikkerhedsforskrifter for operatøren Gældende forskrifter for forebyggelse af ulykker skal følges. Nationale bestemmelser samt bestemmelser fra det lokale forsyningsselskab skal følges for at forebygge risikoen for elektriske chok eller dødbringende elektriske stød. 2.5 Sikkerhedsforskrifter for eftersyn og installation. Operatøren skal sørge for, at alt eftersyns- og installationsarbejde udføres af autoriseret og kvalificeret personale, som omhyggeligt har studeret instruktionerne. Dette arbejde må principielt kun udføres, når pumpen og anlægget er standset. 2.6 Ikke-autoriserede ændringer og fremstilling af reservedele. Ændringer på pumpen/anlægget er kun tilladt med producentens samtykke. Anvendelse af originale reservedele og tilbehør godkendt af producenten vil styrke sikkerheden. Brug af andre dele kan annullere krav, der påberåber sig producentens ansvar for eventuelle konsekvenser. 2.7 Forkert anvendelse Det er en forudsætning for den leverede pumpes/anlægs driftsikkerhed, at det kun anvendes i overensstemmelse med afsnit 1 i denne vejledning. Grænseværdierne nævnt i kataloget eller på siden med data må under ingen omstændigheder overskrides. 3. Transport og midlertidig opbevaring ADVARSEL! Under transport og ved midlertidig opbevaring skal pumpen beskyttes imod fugt, frost og mekaniske skader. Pumpeenheden skal transporteres med pumpeakslen vandret. Sørg for ved midlertidig opbevaring, at pumpen ikke tipper over på grund af for stor vægt foroven. 4. Beskrivelse af produkt og tilbehør 4.1 Beskrivelse af pumpen Pumpen er en flertrins (2-24) normalt sugende, vertikal højtryks centrifugalpumpe i InLine design, det vil sige, at suge- og trykmuffen ligger på én linje. Pumpen leveres i to forskellige trykudgaver: PN 16 med påsvejsede ovalflanger PN 25 med påsvejsede cirkulære flanger eller VICTAULIC kobling. Pumpen (Fig. 1) står på en fodplade af gråt støbejern, der fungerer som sokkel (13). Trinhuset (4) er en flerdelt ledkonstruktion. Skovlhjulene (10) er monteret på en fælles aksel (11). Trykhuset (5) sørger for en driftsikker tætning. Alle dele, som kommer i kontakt med pumpemedierne, som for eksempel trinhus, skovlhjul, trykhus og pumpefod (12) med flanger (6) er i krom-nikkelstål. Pumpehusets akselåbning er tætnet mod motoren med en glideringspakning (3). Pumpe- og motorakslerne er forbundet med en kobling (8). Alle dele af drikkevandsudgaven (E-udgaven), der kommer i berøring med pumpemediet er godkendt til vandrecirkulering og dermed egnet til brug i drikkevandsproduktion. Pumpens hastighed kan reguleres, hvis den forbindes til en frekvensomformer (se afsnit 5.3). 4.2 Levering af komponenter Højtryks centrifugalpumpe For PN 16: 2 ovalflanger (modflanger) med indvendige gevind, flangepakninger og skruer Installations- og driftsvejledning. 4.3 Tilbehør Se katalog eller dataplade. 72

11 DANSK 5. Samling og installation Følg anvisningerne på datapladerne på henholdsvis pumpe og motor. 5.1 Installation ADVARSEL! Pumpen må ikke installeres, før alt svejse- og loddearbejde på rørsystemet er afsluttet og systemet om nødvendigt er skyllet igennem. Snavs vil beskadige pumpen. Installér pumpen på et tørt og frostfrit sted. Installer pumpen på en vandret og plan flade. Placeres pumpen skævt, vil lejet hurtigere slides. Pumpen må kun anvendes i lodret stilling. Installér pumpen, så den er let tilgængelig, og det er let at foretage kontrol og at skille den ad. Montér altid pumpen helt lodret på en tilstrækkelig tung betonsokkel (Fig. 2, 13). Anbring vibrationsdæmpere mellem soklen og gulvet. Monteringsdimensioner og koblingsstørrelser findes i tabel 2, i afsnit og på Fig. 3. Montér en krog på tunge pumper (Fig 2, 12) eller en øjenring med tilstrækkelig bæreevne lodret over pumpen (se kataloget eller datapladen angående pumpens totalvægt) sådan, at du ved vedligeholdelsesarbejde eller reparation kan løfte pumpen med en kran eller andre hejseredskaber. Anvend kun de vedlagte skruer ved montering af en ovalflange på PN 16-udgaven, idet længere skruer kan beskadige pumpefoden. Retningspilen på pumpehuset angiver omdrejningsretningen. Tilgangs- og trykledningen skal tilkobles pumpen uden spænding. Montér længdebegrænsende kompensatorer for at absorbere vibrationer. Rørene skal fastgøres sådan (Fig 2, 7) at pumpen ikke bærer rørenes vægt. Der bør egentlig monteres spærreanordninger (Fig 2, 2 og 3) foran og bag på pumpen for at undgå at tømme og genopfylde hele anlægget ved kontrol eller eftersyn af pumpen. Vi anbefaler at vælge et tilgangskabel med en nominel diameter, der er én enhed større end pumpetilkoblingens. For at undgå tryktab bør du vælge et tilgangskabel, der er kortest muligt og undgå indsnævringer på grund af buk og ventiler. Du bør installere en tilbageløbsspærring (Fig. 2, 4) på trykledningen. Glideringspakningen skal sikres mod at gå tør. Du bør selv installere en fortryksmåler eller en niveauregulator. Skal pumpen forbindes direkte til det offentlige vanddistributionsnet skal der også installeres tilbageløbsspærring (Fig. 2, 4) og en spærreventil (Fig 2, 2) på tilgangskablet. Skal pumpen forbindes indirekte via en vandtank, skal du montere en sugekurv på tilgangskablet (Fig. 2, 8) for at forhindre, at grove urenheder føres ind i pumpen. Ved begrænset nominelt tryk skal du sørge for, at trykket genereres fra tilgangstrykket og nulpumpehøjden: PN P tilgang + P Q = 0 Du kan installere en omløbsledning på pumpen (Fig. 2, BP, tilbehør) for at forhindre, at der dannes luftlommer og dermed høje temperaturstigninger i den øvre del af pumpen ved mindre pumpemediemængder (hvilket vil kunne beskadige glideringspakningen). 5.2 Elektrisk installation Alt elarbejde skal udføres af en kvalificeret og autoriseret elektriker og nøje i henhold til nationale bestemmelser. Kontrollér, at strømtypen og netspændingen stemmer overens med angivelserne på datapladen. Pumpen og anlægget skal være forskriftsmæssigt ekstrabeskyttet. Du skal selv forsyne alle motorer med motorbeskyttelse (motorværn). Indstilling af sikkerhedsafbryderen: Direkte startstrøm: Justér til motorens nominelle strømstyrke, som er angivet på motorens dataplade. Ved stjerne/trekant start af pumpe indstilles termometret til 0,58 gange fuldlaststrømmen, som oplyst på motorskiltet. Hovedstrømskablet kan indføres til venstre eller til højre for klemmekassen. Åbn det relevante borehul ved at trække det færdighullede dæksel ud, skil PG-konnektoren ad og træk forbindelseskablet gennem PG-konnektoren. Forbindelseskablet skal beskyttes imod varme- og vibrationer, der kan komme fra motoren eller fra pumpen. Hvis pumpen anvendes i anlæg, hvor pumpemediernes temperatur overstiger 90 C, skal du anvende et passende varmeresistent kabel. Tilslutning til el-nettet skal foretages i overensstemmelse med koblingsdiagrammerne (Fig. 4). Klemmekassen kan placeres i en anden position ved at dreje motoren ca. 90. Fjern koblingsskærmen (Fig. 1, 2) og løsn koblingsskruerne (Fig. 1, 1) fra lanternen og motorflangen. Husk at stramme sikringsskruen ved samling af koblingsskærmen. 5.3 Drift med frekvensomformer Pumpens hastighed kan reguleres, hvis den er forbundet til en frekvensomformer. Grænseværdier for hastighedsregulering: 40%n nom n 100%n nom. Se frekvensomformerens vejledning for drift og installation angående tilkobling og drift. For at undgå at belaste motorbeviklingen sådan, at den beskadiges, og støjniveauet forøges, må frekvensomformeren ikke generere hastigheder ved spændingsforøgelse på mere end 2500 V/µs og spidsbelastninger for û > 850 V. Forekommer sådanne hastigheder alligevel på grund af forøget spænding, skal der installeres et LC-filter (motorfilter) mellem frekvensomformeren og motoren. Filteret skal udformes af producenten af frekvensomformeren/filteret. Filteret er på forhånd monteret på regulatorer, der leveres med frekvensomformere fra WILO. 6. Start ADVARSEL! For at beskytte glideringspakningen må pumpen ikke gå tør. Luk begge spærreventiler og åbn ventilationsskruen (Fig. 2, 5) halvanden til to omdrejninger Åbn langsomt spærreventilen (Fig. 2, 2) på tilgangssiden, til luften er ude af ventilationsskruen, og pumpemediet løber ud. Du hører tydeligt på hvislelyden, at luften strømmer ud. Stram ventilationsskruen. Åbn langsomt spærreventilen (Fig. 2, 3) på tryksiden. Anvend manometret, som er installeret på tryksiden og kontrollér trykstabiliteten. Dirrer manometerviseren, er trykket ustabilt, og du skal ventilere på ny. Strålen fra ventilationsskruen kan ved høje pumpemedietemperaturer og højt systemtryk medføre skoldning og personskader. Derfor må ventilationsskruen kun løsnes svagt. Ved førstegangsbrug til pumpning af drikkevand skal systemet først skylles grundigt igennem for at forhindre, at eventuelt snavset vand kommer ind og forurener drikkevandstilførslen. Kontrol af omdrejningsretningen (kun for trefasemotorer): Tænd og sluk hurtigt for pumpen for at kontrollere, at omdrejningsretningen stemmer med pilen på pumpehuset. Gør den ikke, ombytter du 2 faser i pumpens klemmekasse. For pumper med stjerne/trekant-tilgang skal koblingerne til to beviklinger ombyttes, for eksempel U1 med V1 og U2 med V2. Kontrol af omdrejningsretningen er ikke nødvendig for vekselstrømsmotorer. For høje pumpemedietemperaturer kan føre til skader på pumpen på grund af den damp, der dannes. Pumpen må derfor ikke køre med ventilen lukket i mere end 10 minutter ved koldtvandspumpning, eller 5 minutter ved pumpemedier, hvor ϑ>60 C. Vi anbefaler, at du ikke går under 10 % af den nominelle pumpemediemængde for at undgå, at der dannes damplommer i pumpen. Sker det alligevel, skal der luftes ud ved forsigtigt at åbne ventilationsskruen. Pumpen, herunder motoren kan nå op på temperaturer, hvor ϑ>100 C, så vær forsigtig med at røre ved pumpen. 73

12 DANSK 7. Vedligeholdelse Afbryd anlægget og sørg for, at det ikke utilsigtet kan startes igen, før der udføres vedligeholdelsesarbejde. Udfør aldrig dette arbejde, mens pumpen arbejder. I indkøringsperioden kan det dryppe noget fra glideringspakningen. Ved mere alvorlig lækage på grund af kraftig slitage skal glideringspakningen udskiftes af en faguddannet. Forøget støj fra lejet og usædvanlige vibrationer, betyder at lejet er slidt, og det skal udskiftes af en faguddannet. Hvis pumpen udsættes for frost, skal både den og rørsystemet tømmes om vinteren. Luk afspærringsventilen og åbn pumpens afløbsventil (Fig. 2, 6) og ventilationsskrue (Fig. 2, 5) Afspærringsventilen skal lukkes, før afløbsventilen åbnes. Står pumpen på et frostfrit sted, skal den ikke tømmes, heller ikke selv om den står ubenyttet gennem en længere periode. Figurer: 1. Snit af pumpen 2. Hel anlægget i tilgangsdrift med referencenr. 3. Tegning med vigtigste dimensioner 4. Klemmekoblingsdiagram 74

13 DANSK 8. Fejlfinding, årsager og løsninger Fejl Pumpen kører ikke Årsag Ingen strømtilførsel Motorens sikkerhedsafbryder er aktiveret Løsning Kontrol sikringer, kabler og forbindelser Fjern motoroverbelastningen Pumpen kører, men pumper ikke Pumpen pumper ikke jævnt Pumpen vibrerer og er støjende Forkert omdrejningsretning Ledningen eller dele af pumpen er tilstoppet med fremmedlegemer Luft i tilløbsrøret Tilløbsrøret er for lille Skydeventilen er ikke tilstrækkeligt åben Luft i pumpen Fremmedlegemer i pumpen Kontrollér omdrejningsretningen og justér om nødvendigt Kontrollér og rengør ledning og pumpe Tilløbsrøret tætnes Montér (om muligt) et større tilløbsrør Åbn skydeventilen Udluft pumpen Fjern fremmedlegemer Motoren er overophedet og motorbeskyttelsen udløses Pumpen er ikke godt nok fastgjort til soklen Lejet er beskadiget En fase er afbrudt Pumpen går tungt: fremmedlegemer, lejet er beskadiget Stram sokkelskruerne Henvend dig til kundeservice Kontrol sikringer, kabler og forbindelser Rengør pumpen Få pumpen repareret af kundeservice Omgivelsestemperaturen er for høj Sørg for nedkøling Kan du ikke løse problemet, skal du henvende dig til din lokale rørlægger og installatør af varmeanlæg eller til WILO s kundeservice. Med forbehold for tekniske ændringer. 75

14 Nortkirchenstraße Dortmund Germany T F Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland G1 Nord Vertriebsbüro Hamburg Beim Strohhause Hamburg T F G3 Ost Vertriebsbüro Dresden Frankenring Kesselsdorf T F G5 Süd-West Vertriebsbüro Stuttgart Hertichstraße Leonberg T F G7 West Vertriebsbüro Düsseldorf Westring Hilden T F G2 Nord-Ost Vertriebsbüro Berlin Juliusstraße Berlin-Neukölln T F G4 Süd-Ost Vertriebsbüro München Adams-Lehmann-Straße München T F G6 Mitte Vertriebsbüro Frankfurt An den drei Hasen Oberursel/Ts. T F Kompetenz-Team Gebäudetechnik Nortkirchenstraße Dortmund T T R U F W I L O* F Erreichbar Mo Fr von 7 18 Uhr. Kompetenz-Team Kommune Bau + Bergbau WILO EMU GmbH Heimgartenstraße Hof T F Antworten auf Produkt- und Anwendungsfragen Liefertermine und Lieferzeiten Informationen über Ansprechpartner vor Ort Versand von Informationsunterlagen * 14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz der T-Com. Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen sind Preisabweichungen möglich. Werkskundendienst Gebäudetechnik Kommune Bau + Bergbau Industrie Nortkirchenstraße Dortmund T T W I L O K D* F Erreichbar Mo So von 7 18 Uhr. In Notfällen täglich auch von 18 7 Uhr. Kundendienst-Anforderung Werksreparaturen Ersatzteilfragen Inbetriebnahme Inspektion Technische Service-Beratung Qualitätsanalyse Wilo-International Österreich Zentrale Wien: WILO Pumpen Österreich GmbH Eitnergasse Wien T F Vertriebsbüro Salzburg: Gnigler Straße Salzburg T F Vertriebsbüro Oberösterreich: Trattnachtalstraße Grieskirchen T F Schweiz EMB Pumpen AG Gerstenweg Rheinfelden T F Standorte weiterer Tochtergesellschaften Argentinien, Aserbaidschan, Belarus, Belgien, Bulgarien, China, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Indien, Indonesien, Irland, Italien, Kanada, Kasachstan, Korea, Kroatien, Lettland, Libanon, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Taiwan, Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn, USA, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam Die Adressen finden Sie unter Stand November 2009

15 Nortkirchenstraße Dortmund Germany T F Wilo International (Subsidiaries) Argentina WILO SALMSON Argentina S.A. C1295ABI Ciudad Autónoma de Buenos Aires T Austria WILO Pumpen Österreich GmbH 1230 Wien T Azerbaijan WILO Caspian LLC 1065 Baku T Belarus WILO Bel OOO Minsk T Belgium WILO SA/NV 1083 Ganshoren T Bulgaria WILO Bulgaria Ltd Sofia T Canada WILO Canada Inc. Calgary, Alberta T2A 5L4 T China WILO China Ltd Beijing T Croatia WILO Hrvatska d.o.o Zagreb T Czech Republic WILO Praha s.r.o Cestlice T Denmark WILO Danmark A/S 2690 Karlslunde T Estonia WILO Eesti OÜ Tallinn T Finland WILO Finland OY Espoo T France WILO S.A.S Bois d'arcy T Great Britain WILO (U.K.) Ltd. DE14 2WJ Burton- Upon-Trent T Greece WILO Hellas AG Anixi (Attika) T Hungary WILO Magyarország Kft 2045 Törökbálint (Budapest) T India WILO India Mather and Platt Pumps Ltd. Pune T pun.matherplatt.co.in Indonesia WILO Pumps Indonesia Jakarta Selatan T Ireland WILO Engineering Ltd. Limerick T Italy WILO Italia s.r.l Peschiera Borromeo (Milano) T Kazakhstan WILO Central Asia Almaty T Korea WILO Pumps Ltd Gimhae Gyeongnam T Latvia WILO Baltic SIA 1019 Riga T Lebanon WILO SALMSON Lebanon El Metn T Lithuania WILO Lietuva UAB Vilnius T The Netherlands WILO Nederland b.v NA Westzaan T Norway WILO Norge AS 0975 Oslo T Poland WILO Polska Sp. z.o.o Raszyn T Portugal Bombas Wilo-Salmson Portugal Lda Porto T Romania WILO Romania s.r.l Com. Chiajna Jud. Ilfov T Russia WILO Rus ooo Moscow T Saudi Arabia WILO ME - Riyadh Riyadh T Serbia and Montenegro WILO Beograd d.o.o Beograd T Slovakia WILO Slovakia s.r.o Bratislava 28 T Slovenia WILO Adriatic d.o.o Ljubljana T South Africa Salmson South Africa 1610 Edenvale T salmson.co.za Spain WILO Ibérica S.A Alcalá de Henares (Madrid) T Sweden WILO Sverige AB Växjö T Switzerland EMB Pumpen AG 4310 Rheinfelden T Taiwan WILO-EMU Taiwan Co. Ltd. 110 Taipeh T wiloemutaiwan.com.tw Turkey WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.Ş Istanbul T Ukraina WILO Ukraina t.o.w Kiew T United Arab Emirates WILO Middle East FZE Jebel Ali - Dubai T USA WILO-EMU USA LLC Thomasville, Georgia T WILO USA LLC Melrose Park, Illinois T wilo-na.com Vietnam WILO Vietnam Co Ltd. Ho Chi Minh City, Vietnam T Wilo International (Representation offices) Algeria Bad Ezzouar, Dar El Beida T Bosnia and Herzegovina Sarajevo T Macedonia 1000 Skopje T Moldova 2012 Chisinau T Tajikistan Dushanbe T wilo.tj Uzbekistan Tashkent T Armenia Yerevan T Georgia 0179 Tbilisi T Mexico Mexico T wilo.com.mx Rep. Mongolia Ulaanbaatar T Turkmenistan Ashgabad T November 2009

Wilo-IF-modul Modbus Wilo-IF-modul BACnet

Wilo-IF-modul Modbus Wilo-IF-modul BACnet 2 109 485-Ed.02 / PDF 2011-03-Wilo Wilo-IF-modul Modbus Wilo-IF-modul BACnet DK Monterings- og driftsvejledning www.wilo.com/automation Fig. 1: Wilo-... VeroLine-IP-E VeroTwin-DP-E Economy MHIE Multivert

Læs mere

Wilo-IF-moduler Stratos

Wilo-IF-moduler Stratos Wilo-IF-moduler Stratos 2 105 384-Ed.-01/2009-12 DK Monterings- og driftsvejledning Fig. 1: H/n H max / n max H min / n min Off / Aus 1 2 3 10 U[V] IF-Modul! ~15 mm ~15 mm Fig. 2: 3 4a 4b 4c 2 4d pannung

Læs mere

Wilo-CONTROL BOX CE+ Monterings- og driftsvejledning. Montaj ve Kullanma K lavuzu I E P NL S FIN DK PL RO CZ

Wilo-CONTROL BOX CE+ Monterings- og driftsvejledning. Montaj ve Kullanma K lavuzu I E P NL S FIN DK PL RO CZ Wilo-CONTROL BOX CE+ DK Monterings- og driftsvejledning TR Montaj ve Kullanma K lavuzu 4 123 063 - Ed. 02 (DK_PDF_2009_03_euroscript) I E P NL S FIN DK PL RO CZ Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

Læs mere

Wilo-Stratos ECO. Monterings- och skötselanvisning Montasje- og bruksanvisning Asennus- ja käyttöohjeet Monterings- og driftsvejledning

Wilo-Stratos ECO. Monterings- och skötselanvisning Montasje- og bruksanvisning Asennus- ja käyttöohjeet Monterings- og driftsvejledning Wilo-Stratos ECO S N FIN DK Monterings- och skötselanvisning Montasje- og bruksanvisning Asennus- ja käyttöohjeet Monterings- og driftsvejledning 4 131 019-Ed. 02 / 2010-06-Wilo Fig.1: E.../1-3 auto 1

Læs mere

Wilo-Economy-MHI 2../ 4../ 8../ 16..

Wilo-Economy-MHI 2../ 4../ 8../ 16.. Wilo-Economy-MHI 2../ 4../ 8../ 16.. D GB F NL E I FIN S H GR Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Læs mere

Wilo-Stratos ECO. 4 102 972-Ed. 02 / 2010-06-Wilo

Wilo-Stratos ECO. 4 102 972-Ed. 02 / 2010-06-Wilo Wilo-Stratos ECO D GB F NL I Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften Istruzioni di montaggio, uso

Læs mere

Wilo-DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning GB. Einbau- und Betriebsanleitung. Installation and operating instructions

Wilo-DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning GB. Einbau- und Betriebsanleitung. Installation and operating instructions Wilo-DrainLift Con D Einbau- und Betriebsanleitung DK Monterings- og driftsvejledning GB Installation and operating instructions CZ Návod k montáži a obsluze F Notice de montage et de mise en service RUS

Læs mere

Wilo-S1R-h digital (Star-Z20/...-Z25/...)

Wilo-S1R-h digital (Star-Z20/...-Z25/...) Wilo-S1R-h digital (Star-Z20/...-Z25/...) DK Monterings- og driftsvejledning 4 148 574-Ed.01/2010-05-Wilo DK Monterings- og driftsvejledning 3 Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning Om dette dokument

Læs mere

Monterings- och skötselanvisning Installation and operating instructions. Monterings- og driftsvejledning Notice de montage et de mise en service

Monterings- och skötselanvisning Installation and operating instructions. Monterings- og driftsvejledning Notice de montage et de mise en service Wilo-Star-Z 15 TT D Einbau- und Betriebsanleitung S Monterings- och skötselanvisning GB Installation and operating instructions DK Monterings- og driftsvejledning F Notice de montage et de mise en service

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D Navn: Klasse: A: B: L G A Q I E U A R A L C B R I N D V C: D: I T C L T I A R A A A V Z X O W M D Materiale ID: SBX.13.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: A: BULGARIA B: ICELAND L G A Q I E U A R A L C B R I N

Læs mere

VELUX INTEGRA Solar FSK

VELUX INTEGRA Solar FSK VELUX INTEGRA Solar FSK VAS 454013-2016-11 4 VELUX 16 VELUX VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 1 2 VELUX 5 VELUX 17 CVP 1 452015-2013-02

Læs mere

EU1. Wilo-Yonos PICO. Asennus- ja käyttöohje Monterings- och skötselanvisning. Installation and operating instructions

EU1. Wilo-Yonos PICO. Asennus- ja käyttöohje Monterings- och skötselanvisning. Installation and operating instructions Wilo-Yonos PICO GB Installation and operating instructions FIN Asennus- ja käyttöohje S Monterings- och skötselanvisning LV Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija N Monterings- og driftsveiledning

Læs mere

Wilo-CronoLine-IL Wilo-CronoTwin-DL Wilo-CronoBloc-BL. Instrucciones de instalación y funcionamiento. Manual de instalação e funcionamento I

Wilo-CronoLine-IL Wilo-CronoTwin-DL Wilo-CronoBloc-BL. Instrucciones de instalación y funcionamiento. Manual de instalação e funcionamento I Wilo-CronoLine-IL Wilo-CronoTwin-DL Wilo-CronoBloc-BL E Instrucciones de instalación y funcionamiento P Manual de instalação e funcionamento I Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione DK Monterings-

Læs mere

Wilo-DrainControl PL2/PL2-WS

Wilo-DrainControl PL2/PL2-WS P1 auto reset P2 P1 P2 P1 auto reset P2 P1 P2 reset off reset off auto auto Wilo-DrainControl PL2/PL2-WS DK Monterings- og driftsvejledning 2525836 Ed.01/2009.02 Kothes! Fig. 1 13 12 11 10 9 8 14 P1 reset

Læs mere

Wilo-IF-Module Stratos

Wilo-IF-Module Stratos Pioneering for You Wilo-IF-Module Stratos da Monterings- og driftsvejledning 2 105 384-Ed.02 / 2013-11-Wilo Fig. 1: H/n H max / n max H min / n min Off / Aus 1 2 3 10 U[V] IF-Modul! ~15 mm ~15 mm Fig.

Læs mere

Wilo-Drain TS/TSW. 6044754-Ed.01/2008-09-Kothes!

Wilo-Drain TS/TSW. 6044754-Ed.01/2008-09-Kothes! Wilo-Drain TS/TSW D GB F NL E I P TR GR Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften Instrucciones de

Læs mere

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 20 VELUX 4 VELUX KUX 100 1 2 VELUX 5 L R VELUX 21 CVP 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 1 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 452015-2013-02

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES LAVE-LINGE INTÉGRABLES

Læs mere

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen A/S Totalleverandør af damparmaturer ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co.KG grundlagt i 1952 ca.1000

Læs mere

Monterings- och skötselinstruktioner Notice de montage et de mise en service

Monterings- och skötselinstruktioner Notice de montage et de mise en service Wilo-TWI 5 Wilo-TWI 5-SE DE Einbau- und Betriebsanleitung TR Montaj ve kullanma kılavuzu EN Installation and operating instructions SV Monterings- och skötselinstruktioner FR Notice de montage et de mise

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

Wilo-Drain STS 40/...A, STS 40/...

Wilo-Drain STS 40/...A, STS 40/... Wilo-Drain STS 40/...A, STS 40/... D GB F NL E I P TR GR S FIN DK Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Læs mere

somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd

somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd Copyright 2008 Somfy SAS. All rights reserved - V2-06/2009 C T S 2 5 produktoplysninger CTS 25 Universalsystem

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

Wilo DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning 2043467/ 1002. Med forbehold for tekniske ændringer!

Wilo DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning 2043467/ 1002. Med forbehold for tekniske ændringer! Monterings- og driftsvejledning Wilo DrainLift Con 2043467/ 1002 Med forbehold for tekniske ændringer! DrainLift Con 1 Indhold: 1 Generel information 1.1 Anvendelsesområder 1.2 Tilslutning og elektriske

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Wilo husvandværker Hxx

Wilo husvandværker Hxx Wilo husvandværker Hxx DK Monterings- og driftsvejledning 2 533 250-Ed.01/2010-11-Wilo Fig. 1: 5 2 1 7 4 3 6 8 9 Fig. 2: 12 14 10 11 11 13 14 Fig. 3: 12 14 14 10 Fig. 4a Fig. 4b 1 4 1 2 5 5 3 2 4 3 Fig.

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

Bedienungsanleitung Isolierkanne 5L mit Pumpsystem. Instruction manual Thermo jug 5L with pump system. Mode d emploi Cafetière thermos 5L à pompe

Bedienungsanleitung Isolierkanne 5L mit Pumpsystem. Instruction manual Thermo jug 5L with pump system. Mode d emploi Cafetière thermos 5L à pompe 190135 Bedienungsanleitung Isolierkanne 5L mit Pumpsystem Instruction manual Thermo jug 5L with pump system Mode d emploi Cafetière thermos 5L à pompe Manuale di utilizzo Thermos 5L a pompa Instrucciones

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa.

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa. Estland Rom Tjekkiet Stockholm Italien Wien Tallinn Polen Moskva Island Tirane Østrig Warszawa Albanien Reykjavik Sverige Prag Rusland Materiale ID: VEN.581.1.1.da Albanien Tirane Moldova Rom Polen Valletta

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

TP 19000 S 115 167 6156 / 4900-1.0

TP 19000 S 115 167 6156 / 4900-1.0 P0021IVZ.fm TP 19000 S Betriebsanleitung.....................3 Operating Instruction..................7 Instructions d utilisation...............11 Handleiding........................16 Manual de uso......................21

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

IVSC-1102 7 607 003 553

IVSC-1102 7 607 003 553 In Car Video IVSC-1102 7 607 003 553 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle henvisninger... 35 sikkerhedshenvisninger... 35 Tilbehør... 35 Funktion...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Transportkøbers Krav. TØF konference januar 2004. v/frits Thomsen Logistikdirektør Grundfos Management A/S

Transportkøbers Krav. TØF konference januar 2004. v/frits Thomsen Logistikdirektør Grundfos Management A/S Transportkøbers Krav TØF konference januar 2004 v/frits Thomsen Logistikdirektør Grundfos Management A/S Grundfos product range 2 Grundfos 2003, kort Salg 11 mia. DKK Indtjening før skat 1 mia. DKK 11.000

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden?

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Rigshospitalet Når man taler om mænd sygdom.. Y+ = Y+ = Y+ = Et paradoks Når manden er ramt af forkølelse og giver sig hen til sin sygdom,

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Changer CDC A03. Betjenings- og monteringsvejledning.

Changer CDC A03. Betjenings- og monteringsvejledning. Changer CDC A3 7 67 7 2 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com Henvisninger... 59 Sikkerhedshenvisninger... 59 Betjening... 6 Tekniske data... 62 Montering... 63 Tilslutning... 65

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice

Læs mere

Online-datablad. WTR1-P921B10 ZoneControl DIFFUS FOTOCELLE OG REFLEKSIONS FOTOCELLE

Online-datablad. WTR1-P921B10 ZoneControl DIFFUS FOTOCELLE OG REFLEKSIONS FOTOCELLE Online-datablad WTR1-P921B10 ZoneControl A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Billeder kan afvige Oversigt over tekniske data Egenskaber Aktuator Maks. antal sensorer Logisk funktionsmåde Sensor-/detektionsprincip

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

M SERIES. Elektriske motorer

M SERIES. Elektriske motorer Elektriske motorer Område Elektriske motorer er det mest effektive og økonomiske svar på nødvendigheden af at anvende vekselstrømstransmissioner. De trefasede motorer lever op til de internazionale standarder

Læs mere

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med Monterings- & Driftvejledning Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1 NYHED Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med planpakning der passer til Vortex og Grundfos UP 15-14! Anvendelse Ultracirc

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Aggressive Environments SERIES

Aggressive Environments SERIES Aggressive Environments SERIES Med kravet om, at man er leveringsdygtig i gear og motorer, der er egnede til at arbejde i fugtige og ætsende omgivelser, har fået Motovario til at udarbejde en ny serie

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia.

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia. Navn: Klasse: Schweiz Tallinn Italien Bern Irland Dublin Estland Rom Cypern Stockholm Sverige Nicosia Materiale ID: VEN.580.1.1.da Navn: Klasse: Estland Warszawa Tjekkiet Riga Italien Reykjavik Letland

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Udviklingstendenser i den internationale eliteidræt

Udviklingstendenser i den internationale eliteidræt Udviklingstendenser i den internationale eliteidræt Danmarks top 8-placeringer ved VM i svømning i OL-discipliner rank Country 2003 rank(2015) Country 2015 1 United States 38 2 China 25 3 Great Britain

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Online-datablad CQ28-10NPP-KW1S05 CQ KAPACITIVE AFSTANDSSENSORER

Online-datablad CQ28-10NPP-KW1S05 CQ KAPACITIVE AFSTANDSSENSORER Online-datablad CQ28-10NPP-KW1S05 CQ C D E F H I J K L M N O P Q R S T illeder kan afvige Oversigt over tekniske data Egenskaber Husform Dimensioner (l x h x b) Detekteringsafstand S n Sikret detekteringsafstand

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Montageoversigt dørlukkere

Montageoversigt dørlukkere Montageoversigt dørlukkere Dørlukker med glideskinne Dørlukker med arm Side Indhold 4-6 TS 1500 Montage hængselside / dørblad Montage modsat hængselside / karm Montage modsat hængselside / dørblad / parallelarm

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

Bliv erhvervspartner OG STØT FLYGTNINGE I VERDENS BRÆNDPUNKTER

Bliv erhvervspartner OG STØT FLYGTNINGE I VERDENS BRÆNDPUNKTER Bliv erhvervspartner 2 HVORFOR BLIVE ERHVERVSPARTNER I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP? Som erhvervspartner i Dansk Flygtningehjælp er jeres virksomhed med til at hjælpe børn og voksne, der er tvunget på flugt på

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9027882 Dykpumpe Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dykpumpe - Varenr. 9027882 Beskrivelse: Dykpumpe 230 V. Med plastvinge. Leveres

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

PRODUKTPROGRAM. edition 2017 rev 1.

PRODUKTPROGRAM. edition 2017 rev 1. PRODUKTPROGRAM edition 2017 rev 1 www.tapflo.dk All about your flow Tapflo Danmark, et medlem i svenske Tapflo Group, har siden 1996 leveret pumper og beslægtet udstyr, ud fra enkle og ufravigelige kerneværdier:

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

GEA MAXX Varmlufttæppe Data og fakta 12/1999 (DK)

GEA MAXX Varmlufttæppe Data og fakta 12/1999 (DK) Data og fakta 12/1999 (DK) MXX Varmlufttæppe Typenøgle MXX beregning af luftmængde... 2 Beskrivelse af MXX... 3 Dimensioner... 4 Ophæng... 5 Tekniske data med dyse... 6 Tekniske data med profiljalousi...

Læs mere

Integreret overspændingsbeskytter

Integreret overspændingsbeskytter Integreret overspændingsbeskytter Brugervejledning www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...3 Fejlfinding...4 Strømindikatoren er slukket, når enheden sættes til stikkontakten...4 Printer

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min)

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator Type RSV/F F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf. +45 87 38 75 00 Fax

Læs mere

Seriebeskrivelse: Wilo-DrainLift WS 900/1100

Seriebeskrivelse: Wilo-DrainLift WS 900/1100 Seriebeskrivelse: Wilo-DrainLift WS 900/1100 Konstruksjon Sjaktpumpestasjon Synthetic Bruk WiloDrainLift WS 900/1100 er en enkel/dobbeltpumpesjakt for transport av kloakk- og avløpsvann i bygningsteknikk,

Læs mere

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Gør værkstedet bedre Udstødningsgas og svejserøg, støv fra slibning og skæring, oliespild og slanger der roder på værkstedsgulve -

Læs mere

. Apparatet må kun bruges af professionelle. Lacl aldrig et fladt batteri sidde i apparatet, da dette kan

. Apparatet må kun bruges af professionelle. Lacl aldrig et fladt batteri sidde i apparatet, da dette kan {D Vink Biggenstaartcoupeerder @ Vink Piglet's Tailcutter (G) vink Ldcoupe Queue de Porcelet GD Vink Ferkelschwanz-kupiergeråt ad Vink Tagliacode GD VinkGrisehateklipper Vink Livestock equipment {p Vink

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Slovakiet Tyskland Irland. Østrig Storbritannien Hviderusland. Bratislava Berlin Dublin. Wien London Minsk

Slovakiet Tyskland Irland. Østrig Storbritannien Hviderusland. Bratislava Berlin Dublin. Wien London Minsk Slovakiet Tyskland Irland Østrig Storbritannien Hviderusland Bratislava Berlin Dublin Wien London Minsk Materiale ID: VEN.579.1.1.da Schweiz Italien Irland Estland Cypern Sverige Bern Rom Dublin Tallinn

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Wilo-Drain TP 50 / TP 65 / TS 40 / TS 50 / TS 65

Wilo-Drain TP 50 / TP 65 / TS 40 / TS 50 / TS 65 Wilo-Drain TP 50 / TP 65 / TS 40 / TS 50 / TS 65 D GB F NL E I S Einbau- und Betriebsanleitung Installation and Operating Instructions Notice de montage et de mise en service Montage- en bedieningsvoorschriften

Læs mere

DS-W Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones

DS-W Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones DS-W 10.5 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A D GB F NL E I P GR Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type WVA og WVI - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type WVA og WVI - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator Type WVA og WVI - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type WVA og WVI - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400

Læs mere

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER VACUMEX AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER LÆS MIG FØRST! Instruktionsmanual til type HVA Instruktionsmanual HVA VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere