Wilo-MultiVert-MVI 1../ 2../ 4../ 8../

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wilo-MultiVert-MVI 1../ 2../ 4../ 8../ 16.. -6"

Transkript

1 Wilo-MultiVert-MVI 1../ 2../ 4../ 8../ D GB F NL E I FIN S H GR Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften Instrucciones de instalación y funcionamiento Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Huolto- ja käyttöohje Monterings- och skötselinstruktioner Beépítési és üzemeltetési utasítás Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας CZ Návod k montáži a obsluze PL Instrukcja montażu i obsługi RUS Инструкция по монтажу и эксплуатации DK Monterings- og driftsvejledning NO Monterings- og driftsveiledningen Ed.3-04/10

2 Fig. 1

3 Fig. 2 Fig. 3

4 Fig. 4 Fig. 5

5 D CE-Konformitätserklärung Allgemeines Sicherheit Transport und Zwischenlagerung Beschreibung von Erzeugnis und Zubehör Aufstellung / Einbau Inbetriebnahme Wartung Störungen, Ursachen und Beseitigung GB EC declaration of conformity General Safety precautions Transport and storage Description of product and accessories Assembly and installation Commissioning Maintenance Fault finding, causes and remedies F Déclaration de conformité CE Généralités Sécurité Transport et stockage avant utilisation Description du produit et de ses accessoires Installation / Montage Mise en service Entretien Pannes, causes et remèdes NL EG-verklaring van overenstemming Algemeen Veiligheid Transport en tussenopslag Productomschrijving en toebehoren Opstelling / Montage Inbedrijfname Onderhoud Bedrijfsstoringen, oorzaken en oplossingen E Declaración de conformidad CE Generalidades Instrucciones de seguridad Transporte y almacenamiento Descripción del producto y los accesorios Colocación / Instalación Puesta en funcionamiento Mantenimiento Fallos: causas y eliminación I Dichiarazione di conformità CE Generalità Sicurezza Trasporto e magazzinaggio Descrizione del prodotto e accessori Montaggio / Installazione Messa in esercizio Manutenzione Blocchi, cause e rimedi FIN CE-standardinmukaisuusseloste Yleistä Turvallisuus Kuljetus ja varastointi Laitteen ja lisävarusteiden kuvaus Pystytys / kokoaminen Käyttöönotto Huolto Häiriöiden korjaus S EEC konformitetsdeklaration Allmän beskrivning Säkerhet Transport och förvaring Produkt- och tillbehörsbeskrivning Placering och installation Igångkörning Underhåll Fel, orsaker och åtgärder H EK. aznossági nyilatkozat Általános megjegyzésekå Biztonság Szállítás és ideiglenes raktározás Termékek és alkatrészek leírása Felállítás / Beépítés Üzembehelyezés Karbantartás Zavaró körülmények oka és elhárítása GR ήλωση συµµόρφωσης µε τους κανονιοµσύς CE 3 1. Γενικά Ασφάλεια Μεταφορά και ενδιάµεση αποθήκευση Περιγραφή προϊόντος και εξαρτηµάτων Τοποθέτηση / Εγκατάσταση Εκκίνηση λειτουργίας Συντήρηση Βλάβες: Αίτια και αποκατάσταση

6 CZ Osvûdãení o shodnosti s normani EU Úvod Bezpeãnost Doprava a meziuskladnûní Popis v robku a pfiíslu enství Instalace a zabudování Uvedení do provozu ÚdrÏba Poruchy, jejich pfiíãiny a odstraàování PL OÊwiadczenie zgodnoêci EC Uwagi ogólne Bezpieczeƒstwo u ytkowania Transport i magazynowanie Opis wyrobu i wyposa enie Monta i instalacja Rozruch Konserwacja Zak ócenia, przyczyny i ich usuwanie RUS 3aålenie o sootvetstvii normam, dejstvuùwim v Evropejskom Soobwestve Obwee opisanie Bezopasnostæ Transportirovka i promeωutohnoe skladirovanie Opisanie izdeliå i prinadleωnostej Ustanovka i montaω Vvod v qkspluataciœ Texniheskoe obsluωivanie i soderωanie Neispravnosti: prihina neispravnosti i varianty ustraneniå DK EF-overensstemmelseserklæring Generel præsentation Sikkerhedsforskrifter Transport og opbevaring Beskrivelse af produkt og tilbehør Samling og installation Start Vedligeholdelse Fejlfinding, årsager og løsninger N EU-overensstemmelseserklæring Generell presentasjon Sikkerhet Transport og midlertidig lagring Beskrivelse av drift og tilbehør Plassering / montasje Oppstart Vedlikehold Feil, årsaker og løsninger

7

8 NL I E EG-verklaring van overeenstemming Dichiarazione di conformità CE Declaración de conformidad CE Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de volgende bepalingen: Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni e direttive rilevanti: Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes: EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG Direttiva macchine 2006/42/EG Directiva sobre máquinas 2006/42/EG De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden overeenkomstig bijlage I, nr van de machinerichtlijn 2006/42/EG aangehouden. Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati secondo allegato I, n dalla direttiva macchine 2006/42/CE. Se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la Directiva de Baja tensión según lo especificado en el Anexo I, punto de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: norme armonizzate applicate, in particolare: normas armonizadas adoptadas, especialmente: zie vorige pagina vedi pagina precedente véase página anterior P S N Declaração de Conformidade CE CE- försäkran EU-Overensstemmelseserklæring Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os seguintes requisitos: Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga bestämmelser: Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser: Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG EG Maskindirektiv 2006/42/EG EG Maskindirektiv 2006/42/EG Os objectivos de protecção da directiva de baixa tensão são cumpridos de acordo com o anexo I, nº da directiva de máquinas 2006/42/CE. Produkten uppfyller säkerhetsmålen i lågspänningsdirektivet enligt bilaga I, nr i maskindirektiv 2006/42/EG. Lavspenningsdirektivets vernemål overholdes i samsvar med vedlegg I, nr i maskindirektivet 2006/42/EF. Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG EG Elektromagnetisk kompatibilitet riktlinje 2004/108/EG EG EMV Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG normas harmonizadas aplicadas, especialmente: tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: anvendte harmoniserte standarder, særlig: ver página anterior se föregående sida se forrige side FIN DK H CE-standardinmukaisuusseloste EF-overensstemmelseserklæring EK-megfelel ségi nyilatkozat Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek: määräyksiä: relevante bestemmelser: EU konedirektiivit: 2006/42/EG EU maskindirektiver 2006/42/EG Gépek irányelv: 2006/42/EK Pienjännitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro mukaisesti. Lavspændingsdirektivets mål om beskyttelse overholdes i henhold til bilag I, nr i maskindirektivet 2006/42/EF. A kisfeszültség irányelv védelmi el írásait a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I. függelékének sz. pontja szerint teljesíti. Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Elektromágneses összeférhet ség irányelv: 2004/108/EK käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: anvendte harmoniserede standarder, særligt: alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: katso edellinen sivu. se forrige side lásd az el z oldalt CZ PL RUS Prohlášení o shod ES Deklaracja Zgodno ci WE Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím p íslušným ustanovením: Niniejszym deklarujemy z pe n odpowiedzialno ci, e dostarczony wyrób jest zgodny z nast puj cymi dokumentami:, : Sm rnice ES pro strojní za ízení 2006/42/ES dyrektyw maszynow WE 2006/42/WE EC 2006/42/EG Cíle týkající se bezpe nosti stanovené ve sm rnici o elektrických za ízeních nízkého nap tí jsou dodrženy podle p ílohy I, sm rnice o strojních za ízeních 2006/42/ES. Przestrzegane s cele ochrony dyrektywy niskonapi ciowej zgodnie z za cznikiem I, nr dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.,, I, /42/ G. Sm rnice o elektromagnetické kompatibilit 2004/108/ES dyrektyw dot. kompatybilno ci elektromagnetycznej 2004/108/WE 2004/108/EG použité harmoniza ní normy, zejména: stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno ci:, : viz p edchozí strana patrz poprzednia strona. GR TR RO CE Uygunluk Teyid Belgesi EC-Declara ie de conformitate : Bu cihazın teslim edildi i ekliyle a a ıdaki standartlara uygun oldu unu teyid ederiz: Prin prezenta declar m c acest produs a a cum este livrat, corespunde cu urm toarele prevederi aplicabile: E 2006/42/E AB-Makina Standartları 2006/42/EG Directiva CE pentru ma ini 2006/42/EG I, /42/EG. Alçak gerilim yönergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine yönergesi Ek I, no 'e uygundur. Sunt respectate obiectivele de protec ie din directiva privind joasa tensiune conform Anexei I, Nr din directiva privind ma inile 2006/42/CE. E -2004/108/E Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Compatibilitatea electromagnetic directiva 2004/108/EG, : kısmen kullanılan standartlar için: standarde armonizate aplicate, îndeosebi: bkz. bir önceki sayfa vezi pagina precedent EST LV LT EÜ vastavusdeklaratsioon EC - atbilst bas deklar cija EB atitikties deklaracija Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele Ar šo m s apliecin m, ka šis izstr d jums atbilst sekojošiem noteikumiem: Šiuo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas: direktiividele: Masinadirektiiv 2006/42/EÜ Maš nu direkt va 2006/42/EK Mašin direktyv 2006/42/EB Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi 2006/42/EÜ I lisa punktile Zemsprieguma direkt vas droš bas m r i tiek iev roti atbilstoši Maš nu direkt vas 2006/42/EK pielikumam I, Nr Laikomasi Žemos tampos direktyvos keliam saugos reikalavim pagal Mašin direktyvos 2006/42/EB I priedo punkt. Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Elektromagn tisk s savietojam bas direkt va 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyv 2004/108/EB kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: piem roti harmoniz ti standarti, tai skait : pritaikytus vieningus standartus, o b tent: vt eelmist lk skat t iepriekš jo lappusi žr. ankstesniame puslapyje SK SLO BG ES vyhlásenie o zhode ES izjava o skladnosti E - Týmto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštruk nej série v dodanom Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede im, : vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam: zadevnim dolo ilom: Stroje - smernica 2006/42/ES Direktiva o strojih 2006/42/ES 2006/42/EO Bezpe nostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodržiavané v zmysle prílohy I, smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES. Cilji Direktive o nizkonapetostni opremi so v skladu s prilogo I, št Direktive o strojih 2006/42/EG doseženi.. I, /42/E. Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES E 2004/108/E používané harmonizované normy, najmä: uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: : pozri predchádzajúcu stranu glejte prejšnjo stran. M Dikjarazzjoni ta konformità KE B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw iddispo izzjonijiet relevanti li ejjin: Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE L-objettivi tas-sigurta tad-direttiva dwar il-vulta Baxx huma konformi mal-anness I, Nru tad-direttiva dwar il-makkinarju 2006/42/KE. Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE kif ukoll standards armonizzati b'mod partikolari: ara l-pa na ta' qabel Nortkirchenstraße Dortmund Germany

9 DANSK 1. Generel præsentation 1.1 Anvendelse Pumpen kan anvendes til varmt og koldt vand samt andre væsker uden mineralolie, slibende substanser eller langfiberstoffer. De vigtigste anvendelsesområder er vandforsyningsanlæg, kedelfødepumpe, industrielle cirkulationssystemer, procesteknologi, kølevandskredsløb, brandslukningsanlæg samt vaske- og vandingsanlæg. Skal der pumpes ætsende, kemiske væsker, må der indhentes forudgående tilladelse fra producenten. 1.2 Teknisk beskrivelse Ydelse og elektriske data (Tabel 1) Tilladte temperaturer for pumpeudgaven, der er beregnet til drikkevand med eller Fra 15 C til +120 C uden drikkevand, vand Fra 15 C til +90 C Maksimal omgivelsestemperatur +40 C Maksimalt tilladt driftstryk: på indsugningssiden (indgangstryk se afsn. 5.1) 10 bar på tryksiden for 2-polet motor 16/25 bar på tryksiden for 4-polet motor 16 bar Koblingsspænding: 50 Hz (±10%) 60 Hz (±6%) Enfaset for P 2 1,5 kw 1 ~ 230 V 1 ~ 230 V Trefaset: for P 2 4 kw 3 ~ 230/400 V 3 ~ 230/400 V Trefaset for P 2 5,5 kw 3 ~ 400 V 3 ~ 400 V Standardmotor for P 2 5,5 kw Standardmotor V18 for P 2 7,5 kw Standardmotor V1 Hastighed 50 Hz 60 Hz 2-polet udgave 2900 omdr./min omdr./min. 4-polet udgave 1450 omdr./min omdr./min. Sikring for strømforsyning til pumpe Tæthedsklasse Se datapladen på motoren IP 55 (Bedre beskyttelsessystemer kan leveres på forespørgsel) Lydtrykniveau 50 Hz 60 Hz < 73dB(A) < 77dB(A) Vigtigste dimensioner samt koblingsdimensioner (tabel 2, se også Fig. 3): Ved bestilling af reservedele skal samtlige data på pumpens/motorens dataplade opgives. Udgave PN 16 Udgave PN 25 Modeller Ovalflanger Cirkulære ronde Victaulic A B C E F G E F G E F G MVI mm mm mm mm Rp DN Rp DN Rp1 1 / Rp1 1 / DN Rp1 1 / Rp1 1 / DN Rp2 1602/6 1612/ Rp DN

10 DANSK Seriespecifikationer MVI / 16 / E / 3 ~ /XX/X MVI design (Flertrins vertikal centrifugalpumpe i rustfrit (Inox) stål) Pumpeydelse (m 3 /time) (2-pol./50 Hz) Antal skovlhjul i seriemontering Stållegering: 1 -> (AISI 304) 2 -> (AISI 316L) Maksimalt tilladt driftstryk (bar) (P) VICTAULIC pakninger EPDM (drikkevand) pakninger VITON Forsyningsspænding: 3 ~ 400 V 1 ~ 230 V Frekvens: 50 eller 60 Hz 2- eller 4-polet motor Producentkode 2. Sikkerhedsforskrifter Instruktionerne indeholder vigtige oplysninger, der skal følges ved installation og drift. Det er derfor absolut nødvendigt, at teksten læses af såvel montøren som af den, der er ansvarlig for driften, før pumpen monteres eller sættes i drift. Du skal nøje overholde såvel de generelle sikkerhedsinstruktioner i dette afsnit som de, der i de følgende afsnit er afmærket med faresymboler. 2.1 Anvendte faresymboler i denne driftsvejledning Sikkerhedsforskrifter i vejledningen, der, hvis de ikke følges, kan forårsage personskader, er angivet med følgende symbol: Sikkerhedsadvarsel på grund af elektrisk spænding er angivet med følgende symbol: Sikkerhedsforskrifter i vejledningen, der, hvis de ikke følges, kan beskadige pumpen eller installationen og forårsage dårlig ydeevne, er mærket med ordet: ADVARSEL! 2.2 Kvalificeret personale Installationspersonalet må være passende uddannet til dette job. 2.3 Farer forbundet med manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifterne Manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifterne kan forårsage personskader eller beskadige pumpen eller installationen, lige som det kan føre til annullering af ethvert krav om skadeserstatning. Især kan manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifterne for eksempel føre til risiko for: at vigtige dele på pumpen/anlægget ikke fungerer, personskader af elektriske, mekaniske eller bakteriologiske årsager. materialeskader. 2.4 Sikkerhedsforskrifter for operatøren Gældende forskrifter for forebyggelse af ulykker skal følges. Nationale bestemmelser samt bestemmelser fra det lokale forsyningsselskab skal følges for at forebygge risikoen for elektriske chok eller dødbringende elektriske stød. 2.5 Sikkerhedsforskrifter for eftersyn og installation. Operatøren skal sørge for, at alt eftersyns- og installationsarbejde udføres af autoriseret og kvalificeret personale, som omhyggeligt har studeret instruktionerne. Dette arbejde må principielt kun udføres, når pumpen og anlægget er standset. 2.6 Ikke-autoriserede ændringer og fremstilling af reservedele. Ændringer på pumpen/anlægget er kun tilladt med producentens samtykke. Anvendelse af originale reservedele og tilbehør godkendt af producenten vil styrke sikkerheden. Brug af andre dele kan annullere krav, der påberåber sig producentens ansvar for eventuelle konsekvenser. 2.7 Forkert anvendelse Det er en forudsætning for den leverede pumpes/anlægs driftsikkerhed, at det kun anvendes i overensstemmelse med afsnit 1 i denne vejledning. Grænseværdierne nævnt i kataloget eller på siden med data må under ingen omstændigheder overskrides. 3. Transport og midlertidig opbevaring ADVARSEL! Under transport og ved midlertidig opbevaring skal pumpen beskyttes imod fugt, frost og mekaniske skader. Pumpeenheden skal transporteres med pumpeakslen vandret. Sørg for ved midlertidig opbevaring, at pumpen ikke tipper over på grund af for stor vægt foroven. 4. Beskrivelse af produkt og tilbehør 4.1 Beskrivelse af pumpen Pumpen er en flertrins (2-24) normalt sugende, vertikal højtryks centrifugalpumpe i InLine design, det vil sige, at suge- og trykmuffen ligger på én linje. Pumpen leveres i to forskellige trykudgaver: PN 16 med påsvejsede ovalflanger PN 25 med påsvejsede cirkulære flanger eller VICTAULIC kobling. Pumpen (Fig. 1) står på en fodplade af gråt støbejern, der fungerer som sokkel (13). Trinhuset (4) er en flerdelt ledkonstruktion. Skovlhjulene (10) er monteret på en fælles aksel (11). Trykhuset (5) sørger for en driftsikker tætning. Alle dele, som kommer i kontakt med pumpemedierne, som for eksempel trinhus, skovlhjul, trykhus og pumpefod (12) med flanger (6) er i krom-nikkelstål. Pumpehusets akselåbning er tætnet mod motoren med en glideringspakning (3). Pumpe- og motorakslerne er forbundet med en kobling (8). Alle dele af drikkevandsudgaven (E-udgaven), der kommer i berøring med pumpemediet er godkendt til vandrecirkulering og dermed egnet til brug i drikkevandsproduktion. Pumpens hastighed kan reguleres, hvis den forbindes til en frekvensomformer (se afsnit 5.3). 4.2 Levering af komponenter Højtryks centrifugalpumpe For PN 16: 2 ovalflanger (modflanger) med indvendige gevind, flangepakninger og skruer Installations- og driftsvejledning. 4.3 Tilbehør Se katalog eller dataplade. 72

11 DANSK 5. Samling og installation Følg anvisningerne på datapladerne på henholdsvis pumpe og motor. 5.1 Installation ADVARSEL! Pumpen må ikke installeres, før alt svejse- og loddearbejde på rørsystemet er afsluttet og systemet om nødvendigt er skyllet igennem. Snavs vil beskadige pumpen. Installér pumpen på et tørt og frostfrit sted. Installer pumpen på en vandret og plan flade. Placeres pumpen skævt, vil lejet hurtigere slides. Pumpen må kun anvendes i lodret stilling. Installér pumpen, så den er let tilgængelig, og det er let at foretage kontrol og at skille den ad. Montér altid pumpen helt lodret på en tilstrækkelig tung betonsokkel (Fig. 2, 13). Anbring vibrationsdæmpere mellem soklen og gulvet. Monteringsdimensioner og koblingsstørrelser findes i tabel 2, i afsnit og på Fig. 3. Montér en krog på tunge pumper (Fig 2, 12) eller en øjenring med tilstrækkelig bæreevne lodret over pumpen (se kataloget eller datapladen angående pumpens totalvægt) sådan, at du ved vedligeholdelsesarbejde eller reparation kan løfte pumpen med en kran eller andre hejseredskaber. Anvend kun de vedlagte skruer ved montering af en ovalflange på PN 16-udgaven, idet længere skruer kan beskadige pumpefoden. Retningspilen på pumpehuset angiver omdrejningsretningen. Tilgangs- og trykledningen skal tilkobles pumpen uden spænding. Montér længdebegrænsende kompensatorer for at absorbere vibrationer. Rørene skal fastgøres sådan (Fig 2, 7) at pumpen ikke bærer rørenes vægt. Der bør egentlig monteres spærreanordninger (Fig 2, 2 og 3) foran og bag på pumpen for at undgå at tømme og genopfylde hele anlægget ved kontrol eller eftersyn af pumpen. Vi anbefaler at vælge et tilgangskabel med en nominel diameter, der er én enhed større end pumpetilkoblingens. For at undgå tryktab bør du vælge et tilgangskabel, der er kortest muligt og undgå indsnævringer på grund af buk og ventiler. Du bør installere en tilbageløbsspærring (Fig. 2, 4) på trykledningen. Glideringspakningen skal sikres mod at gå tør. Du bør selv installere en fortryksmåler eller en niveauregulator. Skal pumpen forbindes direkte til det offentlige vanddistributionsnet skal der også installeres tilbageløbsspærring (Fig. 2, 4) og en spærreventil (Fig 2, 2) på tilgangskablet. Skal pumpen forbindes indirekte via en vandtank, skal du montere en sugekurv på tilgangskablet (Fig. 2, 8) for at forhindre, at grove urenheder føres ind i pumpen. Ved begrænset nominelt tryk skal du sørge for, at trykket genereres fra tilgangstrykket og nulpumpehøjden: PN P tilgang + P Q = 0 Du kan installere en omløbsledning på pumpen (Fig. 2, BP, tilbehør) for at forhindre, at der dannes luftlommer og dermed høje temperaturstigninger i den øvre del af pumpen ved mindre pumpemediemængder (hvilket vil kunne beskadige glideringspakningen). 5.2 Elektrisk installation Alt elarbejde skal udføres af en kvalificeret og autoriseret elektriker og nøje i henhold til nationale bestemmelser. Kontrollér, at strømtypen og netspændingen stemmer overens med angivelserne på datapladen. Pumpen og anlægget skal være forskriftsmæssigt ekstrabeskyttet. Du skal selv forsyne alle motorer med motorbeskyttelse (motorværn). Indstilling af sikkerhedsafbryderen: Direkte startstrøm: Justér til motorens nominelle strømstyrke, som er angivet på motorens dataplade. Ved stjerne/trekant start af pumpe indstilles termometret til 0,58 gange fuldlaststrømmen, som oplyst på motorskiltet. Hovedstrømskablet kan indføres til venstre eller til højre for klemmekassen. Åbn det relevante borehul ved at trække det færdighullede dæksel ud, skil PG-konnektoren ad og træk forbindelseskablet gennem PG-konnektoren. Forbindelseskablet skal beskyttes imod varme- og vibrationer, der kan komme fra motoren eller fra pumpen. Hvis pumpen anvendes i anlæg, hvor pumpemediernes temperatur overstiger 90 C, skal du anvende et passende varmeresistent kabel. Tilslutning til el-nettet skal foretages i overensstemmelse med koblingsdiagrammerne (Fig. 4). Klemmekassen kan placeres i en anden position ved at dreje motoren ca. 90. Fjern koblingsskærmen (Fig. 1, 2) og løsn koblingsskruerne (Fig. 1, 1) fra lanternen og motorflangen. Husk at stramme sikringsskruen ved samling af koblingsskærmen. 5.3 Drift med frekvensomformer Pumpens hastighed kan reguleres, hvis den er forbundet til en frekvensomformer. Grænseværdier for hastighedsregulering: 40%n nom n 100%n nom. Se frekvensomformerens vejledning for drift og installation angående tilkobling og drift. For at undgå at belaste motorbeviklingen sådan, at den beskadiges, og støjniveauet forøges, må frekvensomformeren ikke generere hastigheder ved spændingsforøgelse på mere end 2500 V/µs og spidsbelastninger for û > 850 V. Forekommer sådanne hastigheder alligevel på grund af forøget spænding, skal der installeres et LC-filter (motorfilter) mellem frekvensomformeren og motoren. Filteret skal udformes af producenten af frekvensomformeren/filteret. Filteret er på forhånd monteret på regulatorer, der leveres med frekvensomformere fra WILO. 6. Start ADVARSEL! For at beskytte glideringspakningen må pumpen ikke gå tør. Luk begge spærreventiler og åbn ventilationsskruen (Fig. 2, 5) halvanden til to omdrejninger Åbn langsomt spærreventilen (Fig. 2, 2) på tilgangssiden, til luften er ude af ventilationsskruen, og pumpemediet løber ud. Du hører tydeligt på hvislelyden, at luften strømmer ud. Stram ventilationsskruen. Åbn langsomt spærreventilen (Fig. 2, 3) på tryksiden. Anvend manometret, som er installeret på tryksiden og kontrollér trykstabiliteten. Dirrer manometerviseren, er trykket ustabilt, og du skal ventilere på ny. Strålen fra ventilationsskruen kan ved høje pumpemedietemperaturer og højt systemtryk medføre skoldning og personskader. Derfor må ventilationsskruen kun løsnes svagt. Ved førstegangsbrug til pumpning af drikkevand skal systemet først skylles grundigt igennem for at forhindre, at eventuelt snavset vand kommer ind og forurener drikkevandstilførslen. Kontrol af omdrejningsretningen (kun for trefasemotorer): Tænd og sluk hurtigt for pumpen for at kontrollere, at omdrejningsretningen stemmer med pilen på pumpehuset. Gør den ikke, ombytter du 2 faser i pumpens klemmekasse. For pumper med stjerne/trekant-tilgang skal koblingerne til to beviklinger ombyttes, for eksempel U1 med V1 og U2 med V2. Kontrol af omdrejningsretningen er ikke nødvendig for vekselstrømsmotorer. For høje pumpemedietemperaturer kan føre til skader på pumpen på grund af den damp, der dannes. Pumpen må derfor ikke køre med ventilen lukket i mere end 10 minutter ved koldtvandspumpning, eller 5 minutter ved pumpemedier, hvor ϑ>60 C. Vi anbefaler, at du ikke går under 10 % af den nominelle pumpemediemængde for at undgå, at der dannes damplommer i pumpen. Sker det alligevel, skal der luftes ud ved forsigtigt at åbne ventilationsskruen. Pumpen, herunder motoren kan nå op på temperaturer, hvor ϑ>100 C, så vær forsigtig med at røre ved pumpen. 73

12 DANSK 7. Vedligeholdelse Afbryd anlægget og sørg for, at det ikke utilsigtet kan startes igen, før der udføres vedligeholdelsesarbejde. Udfør aldrig dette arbejde, mens pumpen arbejder. I indkøringsperioden kan det dryppe noget fra glideringspakningen. Ved mere alvorlig lækage på grund af kraftig slitage skal glideringspakningen udskiftes af en faguddannet. Forøget støj fra lejet og usædvanlige vibrationer, betyder at lejet er slidt, og det skal udskiftes af en faguddannet. Hvis pumpen udsættes for frost, skal både den og rørsystemet tømmes om vinteren. Luk afspærringsventilen og åbn pumpens afløbsventil (Fig. 2, 6) og ventilationsskrue (Fig. 2, 5) Afspærringsventilen skal lukkes, før afløbsventilen åbnes. Står pumpen på et frostfrit sted, skal den ikke tømmes, heller ikke selv om den står ubenyttet gennem en længere periode. Figurer: 1. Snit af pumpen 2. Hel anlægget i tilgangsdrift med referencenr. 3. Tegning med vigtigste dimensioner 4. Klemmekoblingsdiagram 74

13 DANSK 8. Fejlfinding, årsager og løsninger Fejl Pumpen kører ikke Årsag Ingen strømtilførsel Motorens sikkerhedsafbryder er aktiveret Løsning Kontrol sikringer, kabler og forbindelser Fjern motoroverbelastningen Pumpen kører, men pumper ikke Pumpen pumper ikke jævnt Pumpen vibrerer og er støjende Forkert omdrejningsretning Ledningen eller dele af pumpen er tilstoppet med fremmedlegemer Luft i tilløbsrøret Tilløbsrøret er for lille Skydeventilen er ikke tilstrækkeligt åben Luft i pumpen Fremmedlegemer i pumpen Kontrollér omdrejningsretningen og justér om nødvendigt Kontrollér og rengør ledning og pumpe Tilløbsrøret tætnes Montér (om muligt) et større tilløbsrør Åbn skydeventilen Udluft pumpen Fjern fremmedlegemer Motoren er overophedet og motorbeskyttelsen udløses Pumpen er ikke godt nok fastgjort til soklen Lejet er beskadiget En fase er afbrudt Pumpen går tungt: fremmedlegemer, lejet er beskadiget Stram sokkelskruerne Henvend dig til kundeservice Kontrol sikringer, kabler og forbindelser Rengør pumpen Få pumpen repareret af kundeservice Omgivelsestemperaturen er for høj Sørg for nedkøling Kan du ikke løse problemet, skal du henvende dig til din lokale rørlægger og installatør af varmeanlæg eller til WILO s kundeservice. Med forbehold for tekniske ændringer. 75

14 Nortkirchenstraße Dortmund Germany T F Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland G1 Nord Vertriebsbüro Hamburg Beim Strohhause Hamburg T F G3 Ost Vertriebsbüro Dresden Frankenring Kesselsdorf T F G5 Süd-West Vertriebsbüro Stuttgart Hertichstraße Leonberg T F G7 West Vertriebsbüro Düsseldorf Westring Hilden T F G2 Nord-Ost Vertriebsbüro Berlin Juliusstraße Berlin-Neukölln T F G4 Süd-Ost Vertriebsbüro München Adams-Lehmann-Straße München T F G6 Mitte Vertriebsbüro Frankfurt An den drei Hasen Oberursel/Ts. T F Kompetenz-Team Gebäudetechnik Nortkirchenstraße Dortmund T T R U F W I L O* F Erreichbar Mo Fr von 7 18 Uhr. Kompetenz-Team Kommune Bau + Bergbau WILO EMU GmbH Heimgartenstraße Hof T F Antworten auf Produkt- und Anwendungsfragen Liefertermine und Lieferzeiten Informationen über Ansprechpartner vor Ort Versand von Informationsunterlagen * 14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz der T-Com. Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen sind Preisabweichungen möglich. Werkskundendienst Gebäudetechnik Kommune Bau + Bergbau Industrie Nortkirchenstraße Dortmund T T W I L O K D* F Erreichbar Mo So von 7 18 Uhr. In Notfällen täglich auch von 18 7 Uhr. Kundendienst-Anforderung Werksreparaturen Ersatzteilfragen Inbetriebnahme Inspektion Technische Service-Beratung Qualitätsanalyse Wilo-International Österreich Zentrale Wien: WILO Pumpen Österreich GmbH Eitnergasse Wien T F Vertriebsbüro Salzburg: Gnigler Straße Salzburg T F Vertriebsbüro Oberösterreich: Trattnachtalstraße Grieskirchen T F Schweiz EMB Pumpen AG Gerstenweg Rheinfelden T F Standorte weiterer Tochtergesellschaften Argentinien, Aserbaidschan, Belarus, Belgien, Bulgarien, China, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Indien, Indonesien, Irland, Italien, Kanada, Kasachstan, Korea, Kroatien, Lettland, Libanon, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Taiwan, Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn, USA, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam Die Adressen finden Sie unter Stand November 2009

15 Nortkirchenstraße Dortmund Germany T F Wilo International (Subsidiaries) Argentina WILO SALMSON Argentina S.A. C1295ABI Ciudad Autónoma de Buenos Aires T Austria WILO Pumpen Österreich GmbH 1230 Wien T Azerbaijan WILO Caspian LLC 1065 Baku T Belarus WILO Bel OOO Minsk T Belgium WILO SA/NV 1083 Ganshoren T Bulgaria WILO Bulgaria Ltd Sofia T Canada WILO Canada Inc. Calgary, Alberta T2A 5L4 T China WILO China Ltd Beijing T Croatia WILO Hrvatska d.o.o Zagreb T Czech Republic WILO Praha s.r.o Cestlice T Denmark WILO Danmark A/S 2690 Karlslunde T Estonia WILO Eesti OÜ Tallinn T Finland WILO Finland OY Espoo T France WILO S.A.S Bois d'arcy T Great Britain WILO (U.K.) Ltd. DE14 2WJ Burton- Upon-Trent T Greece WILO Hellas AG Anixi (Attika) T Hungary WILO Magyarország Kft 2045 Törökbálint (Budapest) T India WILO India Mather and Platt Pumps Ltd. Pune T pun.matherplatt.co.in Indonesia WILO Pumps Indonesia Jakarta Selatan T Ireland WILO Engineering Ltd. Limerick T Italy WILO Italia s.r.l Peschiera Borromeo (Milano) T Kazakhstan WILO Central Asia Almaty T Korea WILO Pumps Ltd Gimhae Gyeongnam T Latvia WILO Baltic SIA 1019 Riga T Lebanon WILO SALMSON Lebanon El Metn T Lithuania WILO Lietuva UAB Vilnius T The Netherlands WILO Nederland b.v NA Westzaan T Norway WILO Norge AS 0975 Oslo T Poland WILO Polska Sp. z.o.o Raszyn T Portugal Bombas Wilo-Salmson Portugal Lda Porto T Romania WILO Romania s.r.l Com. Chiajna Jud. Ilfov T Russia WILO Rus ooo Moscow T Saudi Arabia WILO ME - Riyadh Riyadh T Serbia and Montenegro WILO Beograd d.o.o Beograd T Slovakia WILO Slovakia s.r.o Bratislava 28 T Slovenia WILO Adriatic d.o.o Ljubljana T South Africa Salmson South Africa 1610 Edenvale T salmson.co.za Spain WILO Ibérica S.A Alcalá de Henares (Madrid) T Sweden WILO Sverige AB Växjö T Switzerland EMB Pumpen AG 4310 Rheinfelden T Taiwan WILO-EMU Taiwan Co. Ltd. 110 Taipeh T wiloemutaiwan.com.tw Turkey WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.Ş Istanbul T Ukraina WILO Ukraina t.o.w Kiew T United Arab Emirates WILO Middle East FZE Jebel Ali - Dubai T USA WILO-EMU USA LLC Thomasville, Georgia T WILO USA LLC Melrose Park, Illinois T wilo-na.com Vietnam WILO Vietnam Co Ltd. Ho Chi Minh City, Vietnam T Wilo International (Representation offices) Algeria Bad Ezzouar, Dar El Beida T Bosnia and Herzegovina Sarajevo T Macedonia 1000 Skopje T Moldova 2012 Chisinau T Tajikistan Dushanbe T wilo.tj Uzbekistan Tashkent T Armenia Yerevan T Georgia 0179 Tbilisi T Mexico Mexico T wilo.com.mx Rep. Mongolia Ulaanbaatar T Turkmenistan Ashgabad T November 2009

Monterings- och skötselanvisning Installation and operating instructions. Monterings- og driftsvejledning Notice de montage et de mise en service

Monterings- och skötselanvisning Installation and operating instructions. Monterings- og driftsvejledning Notice de montage et de mise en service Wilo-Star-Z 15 TT D Einbau- und Betriebsanleitung S Monterings- och skötselanvisning GB Installation and operating instructions DK Monterings- og driftsvejledning F Notice de montage et de mise en service

Læs mere

EU1. Wilo-Yonos PICO. Asennus- ja käyttöohje Monterings- och skötselanvisning. Installation and operating instructions

EU1. Wilo-Yonos PICO. Asennus- ja käyttöohje Monterings- och skötselanvisning. Installation and operating instructions Wilo-Yonos PICO GB Installation and operating instructions FIN Asennus- ja käyttöohje S Monterings- och skötselanvisning LV Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija N Monterings- og driftsveiledning

Læs mere

Wilo-DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning GB. Einbau- und Betriebsanleitung. Installation and operating instructions

Wilo-DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning GB. Einbau- und Betriebsanleitung. Installation and operating instructions Wilo-DrainLift Con D Einbau- und Betriebsanleitung DK Monterings- og driftsvejledning GB Installation and operating instructions CZ Návod k montáži a obsluze F Notice de montage et de mise en service RUS

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-E. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-E. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER ydro Multi-E Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER CMV. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER CMV. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER CMV Monterings- og driftsinstruktion Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-S. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-S. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Hydro Multi-S Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Symboler

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC 221. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC 221. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC 221 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. Side 1. Symboler brugt i dette dokument

Læs mere

STIGA PARK RESIDENCE SIKKERHEDSFORSKRIFTER MONTERINGSANVISNING BRUGSANVISNING. sid...7 sid..11 sid...14 8211-0043-90

STIGA PARK RESIDENCE SIKKERHEDSFORSKRIFTER MONTERINGSANVISNING BRUGSANVISNING. sid...7 sid..11 sid...14 8211-0043-90 STIGA PARK RESIDENCE SIKKERHEDSFORSKRIFTER MONTERINGSANVISNING BRUGSANVISNING sid...7 sid..11 sid...14 8211-0043-90 1 D F A E G H B J C I 2 3 U F E V 2 1 4 5 6 A B, C J H G 2 7 S T 8 P Q 9 A D E 10 G H

Læs mere

107 cm. 30 cm. 53 cm. 60 75 cm. 92 107 cm.

107 cm. 30 cm. 53 cm. 60 75 cm. 92 107 cm. TURBO 7 BY MANUALE DI USO E MANUTENZIONE MANUAL FOR USE AND MAINTENANCE WARTUNGS-UND BETRIEBSANLEITUNG LIVRET D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN ONDERHOUDSHANDLEIDING BRUKSANVISNING BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

Læs mere

DME, Variant AR (60-940 l/h)

DME, Variant AR (60-940 l/h) GRUNDFOS INSTRUKTIONER DME, Variant AR (60-940 l/h) Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

Operating instructions POSEIDON 2

Operating instructions POSEIDON 2 Operating instructions POSEIDON 2 128330683 c (05.2014) DA-NO-SV-FI-EN-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL Instruktionsbog... 3-16 Instruksjonsbok... 17-31 Instruktionsbok... 32-46 Käyttöohje... 47-61 Instruction manual...

Læs mere

Operating instructions POSEIDON 2

Operating instructions POSEIDON 2 Operating instructions POSEIDON 2 128330683 b Instruktionsbog... 3 Instruksjonsbok... 17 Instruktionsbok... 32 Käyttöohje... 47 Instruction manual... 62 Betriebsanleitung... 76 Manuel d'instructions...

Læs mere

Roterende elektriske maskiner lavspænding. Instruktion for betjening og vedligehold

Roterende elektriske maskiner lavspænding. Instruktion for betjening og vedligehold Roterende elektriske maskiner lavspænding Instruktion for betjening og vedligehold Atav Les Ateliers de l Avre is a Cemp trademark INDHOLD Side Forord........................ 4 Bemærkning vedrørende elektromagnetisk

Læs mere

Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800. Brugsanvisning

Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800. Brugsanvisning Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800 Brugsanvisning Original brugsanvisning Udgave 5 I April 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive

Læs mere

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions SOLAR BOOSTER G/GH/GW 107319183 e (03.2014) Instruktionsbog... 3-31 Instruksjonsbok... 32-59 Instruktionsbok... 60-87 Käyttöohje... 88-117 Printed in Hungary Copyright 2014 Nilfisk-ALTO

Læs mere

E 130.3, E 140.3, E 145.3

E 130.3, E 140.3, E 145.3 E 130.3, E 140.3, E 145.3 User Manual 128332518 b (05.2014) EN------------ ----------- EN User Manual... 3-18 Instruktionsbog... 19-34 Instruksjonsbok... 35-50 Instruktionsbok... 51-66 Käyttöohje... 67-82

Læs mere

Operating instructions POSEIDON PE/DE

Operating instructions POSEIDON PE/DE Operating instructions POSEIDON PE/DE 106169229 c Printed in Hungary Copyright 2012 Nilfisk-ALTO Instruktionsbog... 3-15 User manual... 16-28 Betriebsanleitung... 29-41 Manuel d instructions... 42-54 Manuale

Læs mere

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com 11 Rev.03 del 30-06-12 DA DA Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 11 11 Dansk

Læs mere

SF120-A Brugsanvisning 43 47

SF120-A Brugsanvisning 43 47 *336377* 336377 DK Brugsanvisning 43 47 1 2 R L STOP 3 4 1-10 6 7 8 9 9 10 5 click Batteridreven skruemaskine Læs brugsanvisningen nøje, inden maskinen tages i brug, og følg brugsanvisningen. Opbevar

Læs mere

Vejledning med vigtige produktoplysninger

Vejledning med vigtige produktoplysninger Vejledning med vigtige produktoplysninger Denne Vejledning med vigtige produktoplysninger indeholder oplysninger om sikkerhed, håndtering, bortskaffelse og genbrug samt godkendelser og softwarelicensaftale

Læs mere

Driftsvejledning. MEIKO - opvaskemaskine model K-Tronic. Oversættelse af den "ORIGINALE driftsvejledning"

Driftsvejledning. MEIKO - opvaskemaskine model K-Tronic. Oversættelse af den ORIGINALE driftsvejledning Driftsvejledning MEIKO - opvaskemaskine model K-Tronic Oversættelse af den "ORIGINALE driftsvejledning" Datei:2K_9674706_Betriebsanleitung-MIKE_DA_2005-09-01.doc Update: 2010-03-31 19, 23, 28, 30-38 9674706

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. PC Tool Link. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. PC Tool Link. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS Installation and operating instructions Declaration of Conformity We Grundfos declare under our sole responsibility that the product, to which this declaration relates, is in conformity

Læs mere

! ADVARSEL BETJENINGS MANUAL PLADE VIBRATOR MS100 (TIDLIGERE MS20)

! ADVARSEL BETJENINGS MANUAL PLADE VIBRATOR MS100 (TIDLIGERE MS20) R BETJENINGS MANUAL PLADE VIBRATOR MS100 (TIDLIGERE MS20)! ADVARSEL For at reducere risikoen for skader, bør alle der skal betjene denne maskine, læse og forstå disse instruktioner før betjening, udskiftning

Læs mere

Operating instructions NEPTUNE 5 FA

Operating instructions NEPTUNE 5 FA Operating instructions NEPTUNE 5 FA 107140337 D psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige

Læs mere

MagnumPlus - Operator s Manual MagnumPlus - Manuel de l utilisateur MagnumPlus - Manual del operador MagnumPlus - Betriebshandbuch MagnumPlus -

MagnumPlus - Operator s Manual MagnumPlus - Manuel de l utilisateur MagnumPlus - Manual del operador MagnumPlus - Betriebshandbuch MagnumPlus - MagnumPlus - Operator s Manual MagnumPlus - Manuel de l utilisateur MagnumPlus - Manual del operador MagnumPlus - Betriebshandbuch MagnumPlus - Bruksanvisning Da Magnum + TK 61110-4-OP (Rev. 0, 11/13)

Læs mere

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Brugsvejledning Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Indhold Nilfisk E 130.2 / E 140.2 / E 145.2 1 Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler...3

Læs mere

Nilfisk Smart. User Manual 107412814 (09.2014) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL- TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH

Nilfisk Smart. User Manual 107412814 (09.2014) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL- TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH Nilfisk Smart User Manual 107412814 (0.2014) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL- TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH User Manual...

Læs mere

MUM44.. MUM46.. MUM48..

MUM44.. MUM46.. MUM48.. MUM44.. MUM46.. MUM48.. da Dansk.............................................................44.................................................... da qáääóââé=ãéç=â ÄÉí=~Ñ=Çáí=åóÉ=~éé~ê~í=Ñê~= Ñáêã~Éí=_lp`eK

Læs mere

Din brugermanual APPLE IPHONE 3G http://da.yourpdfguides.com/dref/3673480

Din brugermanual APPLE IPHONE 3G http://da.yourpdfguides.com/dref/3673480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere