Modtager(e): Akkrediteringsrådet. Det norske videregående uddannelsessystem 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modtager(e): Akkrediteringsrådet. Det norske videregående uddannelsessystem 1"

Transkript

1 Notat Modtager(e): Akkrediteringsrådet Det norske videregående uddannelsessystem 1 Rådssekretariatet Dette notat beskriver det norske system for videregående uddannelser. Notatet beskriver ikke det norske eksterne kvalitetssikringssystem, der behandles i separat notat. Notatet beskriver følgende områder: - Norge i internationalt perspektiv - Lovgrundlaget for de norske universiteter og højskoler - Finansieringssystemet for de norske universiteter og højskoler - Den norske gradsstruktur - Hovedtendenser for videregående uddannelse i Norge Faktaboks 1: Internationalt perspektiv på videregående uddannelse i Norge Uddannelsesniveau - I Norge er andelen med videregående uddannelse i aldersgruppen år 20 procent højere end i aldersgruppen år. I Danmark er forskellen mellem de to grupper på 10 procent, mens den for OECD som helhed er 15 procent, jf. også nedenstående tabel. Tabel: Procentdel af befolkningen, der har gennemført videregående uddannelse Norge Danmark OECDgennemsnit årige 37% 33% 31% årige 47% 38% 38% årige 27% 28% 23% Kilde: OECD: Education at a Glance OECD Indicators 16. januar 2013 Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Line Sterregaard Telefon E-post Ref.-nr. 13/ Mens andelen med videregående uddannelse i befolkningen er øget med 2,8 procent årligt i Norge fra , har den tilsvarende øgning i Danmark været 2,4 procent og i OECD som helhed 3,7 procent årligt. Effekter af uddannelse - Arbejdskraft på alle uddannelsesniveauer i Norge er betydelig dyrere end OECD- 1 Gennemgangen baserer sig primært på følgende kilder: - Kunnskapsdepartementets hjemmeside og dokumenter herfra, herunder især Tilstandsrapport, Høyere utdanning Lov om universiteter og høyskoler (Universitets- og høyskoleloven) Side 1/9

2 gennemsnittet. Det gælder særligt for ufaglært arbejdskraft (med grundskoleuddannelse), hvor omkostningerne i Norge er helt i top i OECD. Omkostningerne for højtuddannet arbejdskraft i Norge er femte dyrest i OECD. - Grundet mindre forskel end i de fleste andre lande mellem indtægter for personer med mindst uddannelse og personer med mest uddannelse er der en relativt lille økonomisk gevinst ved at tage videregående uddannelse i Norge. - Norge har OECD s højeste beskæftigelsesgrad for personer med videregående uddannelse med over 90 procent. Personer med videregående uddannelse havde i ,6 procent arbejdsløshed i Norge mod 4,6 procent i Danmark og OECD-gennemsnittet på 4,7 procent. Ressourcer - I Norge brugte uddannelsesinstitutionerne i USD pr. studerende i videregående uddannelse mod USD i Danmark og OECD-gennemsnittet på USD. Kilder: Kunnskapsdepartementet: Education at a Glance Eksternt sammendrag og OECD: Education at a Glance OECD indicators Lovgrundlaget for de norske universiteter og højskoler Lov om universiteter og høyskoler (Universitets- og høyskoleloven) fra 2005 gælder for universiteter og højskoler, som udbyder uddannelser akkrediteret efter loven, eller som har opnået akkreditering, som 1. Universitet, 2. Videnskabelig højskole eller 3. Højskole. Af loven fremgår det videre, at det afgøres, hvilken kategori den enkelte institution tilhører, på grundlag af en faglig vurdering fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Ifølge loven skal universiteter og højskoler bl.a.: - Tilbyde videregående uddannelse, som er baseret på det fremmeste indenfor forskning, faglig og kunstnerisk udviklingsarbejde og erfaringskundskab. - Udføre forskning og faglig og kunstnerisk udviklingsarbejde. Som særlige ansvarsområder for enkelte institutioner fremgår det bl.a., at - Universiteter og højskoler har et særligt ansvar for grundforskning og forskeruddannelse på de områder, hvor de tildeler ph.d.-grad. - Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Universitetet i Stavanger har et særskilt nationalt ansvar for at opbygge, drive og vedligeholde museer med videnskabelige samlinger og publikumsudstillinger. - Departementet kan give enkelte institutioner et særskilt nationalt ansvar for forskning eller undervisning på bestemte fagområder. Det er også anført i loven, at private universiteter og højskoler, der opfylder de krav, som er opstillet i loven, efter ansøgning kan gøres berettiget til statstilskud til dækning af driftsomkostninger for uddannelser, som er akkrediteret af NOKUT. Side 2/9

3 Faktaboks 2: Antal videregående uddannelsesinstitutioner i Norge i 2011 I alt 59 videregående uddannelsesinstitutioner med bevilling fra Kunnskapsdepartementet 36 statslige uddannelsesinstitutioner, heraf - 8 universiteter - 6 videnskabelige højskoler - 2 kunsthøjskoler - 20 statslige højskoler 23 private uddannelsesinstitutioner, heraf - 3 private videnskabelige højskoler - 20 private højskoler En oversigt over videregående uddannelsesinstitutioner findes i bilag 1. Kilde: Kunnskapsdepartementet: Tilstandsrapport, Høyere utdanning 2012 Faktaboks 3: Ændringer i institutionslandskabet i Norge Institutionslandskabet i Norge udvikler sig løbende, herunder pågår overvejelser om fusioner mellem uddannelsesinstitutioner. Af ændringer kan fx nævnes: Ændringer i institutionskategori : Høgskolen i Stavanger fik universitetsstatus og blev til Universitetet i Stavanger : Norges landbrukshøgskole fik universitetsstatus og blev til Universitetet for miljø- og biovitenskap : Høgskolen i Agder fik universitetsstatus og blev til Universitetet i Agder : Høgskolen i Molde fik status som videnskabelig højskole og blev til Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk : Høgskolen i Bodø fik universitetsstatus og blev til Universitetet i Nordland Fusioner : Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø blev fusioneret til én institution under navnet Universitetet i Tromsø : Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus blev fusioneret til én institution under navnet Høgskolen i Oslo og Akershus. Derudover er det besluttet, at Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold skal fusioneres til én institution under navnet Høgskolen i Buskerud og Vestfold fra 1. januar Kilder: Kunnskapsdepartementets, NOKUT s og uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Finansieringssystemet for de norske universiteter og højskoler Finansieringssystemet for universiteter og højskoler er baseret på en rammebevilling, som både omfatter langsigtede og strategiske bevillinger, der er fastsat på baggrund af særlige prioriteringer over tid for forskellige institutioner, og resultatbaserede udbetalinger ud fra en række uddannelses- og forskningsindikatorer. Der er tale om et nationalt system, der stort set er ens for alle institutioner, uafhængigt af institutionstype og af, om de er statslige eller private. Finansieringssystemet understøtter institutionernes autonomi ved, at institutionerne selv kan bestemme de aktiviteter og områder, de vil satse på. Side 3/9

4 Det nuværende finansieringssystem blev indført i 2002 og evalueret i På den baggrund vedtog Stortinget at videreføre systemet med visse mindre ændringer. Faktaboks 4: De videregående uddannelsesinstitutioners budgetstørrelse i 2011 Statslige uddannelsesinstitutioner: - 25,8 mia. NOK i statstilskud - 32,5 mia. NOK i driftsindtægter - 31,6 mia. NOK i driftsomkostninger Private uddannelsesinstitutioner: mio. NOK i statstilskud - 2,3 mia. NOK i driftsindtægter - 2,1 mia. NOK i driftsomkostninger Kilde: Kunnskapsdepartementet: Tilstandsrapport, Høyere utdanning 2012 Den norske gradsstruktur Som led i den såkaldte kvalitetsreform af Norges videregående uddannelsessystem i 2003 indførtes en gradsstruktur i tråd med Bologna-processen. Hovedreglen er således nu en struktur i form af en treårig bachelorgrad, en toårig mastergrad og en treårig ph.d.-grad. Der er dog en række undtagelser fra modellen, hvoraf kan nævnes: - Årskurser. Mange af disse kan indgå i en bachelorgrad. - Højskolekandidat. Gammel toårige grad ved højskolerne. - Fireårige læreruddannelser. - Femårige professionsuddannelser, som giver en mastergrad. Farmaci, fiskerifag, jura, odontologi er eksempler på sådanne uddannelser ved universiteterne. - Seksårige professionsuddannelser, som giver egne grader. Medicin, veterinærmedicin, psykologi og teologi giver således graderne cand.med, cand.med.vet, cand.psychol og cand.theol. Endvidere kan nævnes de erfaringsbaserede masteruddannelser af halvanden til to års varighed, hvor der udover en fuldført bacheloruddannelse eller tilsvarende kræves mindst to års relevant erhvervserfaring for optag. Uddannelsesinstitutionerne kan opkræve studieafgift for disse uddannelser. Figur 1: Gradsstrukturen i Norge Kilde: Statistisk sentralbyrå Side 4/9

5 Det kan særligt bemærkes, at masteruddannelser både udbydes på universiteter, videnskabelige højskoler og flere højskoler. Hovedtendenser for videregående uddannelse i Norge Med udgangspunkt i Kunnskapsdepartementets tilstandsrapport for videregående uddannelse i Norge i 2012 kan en række hovedtendenser fremdrages: Uddannelser, fordeling af studerede og søgning - Antallet af uddannelser, som uddannelsesinstitutionerne har besluttet at udbyde, fortsætter med at stige. I 2011 blev der imidlertid oprettet færre nye tilbud end i 2010, og samtidig blev flere uddannelser nedlagt. De statslige højskoler står for det meste af nettotilvæksten. - Antallet af uddannelser med registrerede studerende har holdt sig stabilt i de sidste år. Det tyder på, at ikke alle tilbud, som besluttes oprettet, faktisk bliver sat i gang. - Antallet af årskurser og kortere programmer er faldet, men over 22 procent af de studerende følger stadig sådanne tilbud. - Næsten halvdelen af alle studerende følger en bacheloruddannelse, og de bachelorstuderende udgør den største studentergruppe i alle institutionskategorier. - Næsten 60 procent af de studerende på masteruddannelserne læser ved universiteterne. Universitetet i Oslo og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet stod for ca. 60 procent af alle kandidater fra masteruddannelserne i Samtidig stiger antallet af kandidater fra masteruddannelser fra de statslige højskoler med Høgskolen i Oslo og Akershus som den største. - Søgningen til de videregående uddannelser fortsætter med at stige. I gennemsnit var der 2,1 1. prioritetsansøgere til hver studieplads. Tendensen fra de sidste år med høj søgning til uddannelsesstederne i de største byer og lav søgning til uddannelsesinstitutionerne i Nord-Norge er fortsat. - Antallet af studerende er øget betydelig med 5,3 procent, eller næsten studerende, fra 2010 til Faktaboks 5: Antal studerende på videregående uddannelser i 2011 I alt studerende på videregående uddannelser (ekskl. ph.d.) ph.d.-studerende studerende på masteruddannelser studerende på bacheloruddannelser studerende på årskurser eller kortere programmer Kilde: Kunnskapsdepartementet: Tilstandsrapport, Høyere utdanning 2012 Gennemførelse - Det gennemsnitlige antal studiepoint (ECTS-point), som aflægges af hver studerende er steget jævnt efter Kvalitetsreformen. Side 5/9

6 - Omkring 30 procent af de studerende, som blev optaget på en bacheloruddannelse i 2008, var faldet fra tre år senere. 41 procent gennemførte på normeret tid i foråret 2011 (det bemærkes dog, at tallene for gennemførelse er usikre på grund af mangelfuld registrering). - På masterniveau var ca. 18 procent faldet fra to år efter optag. 36 procent af dem, som blev optaget i efteråret 2009, fuldførte på normeret tid. - Der er store forskelle mellem institutionerne og mellem forskellige uddannelsesområder, hvad angår gennemførelse. Generelt er gennemførelsesgraden højest og frafaldet lavest ved institutionerne i de store byer. Faktaboks 6: Nye grundskolelæreruddannelser I efteråret 2010 blev der indført nye grundskolelæreruddannelser (GLU), som udbydes både på højskoler og universiteter. Nye elementer er bl.a.: - To uddannelser: De studerende vælger enten en uddannelse, som kvalificerer til at undervise på trin, eller en uddannelse, som kvalificerer til at undervise på trin. - Styrket praksis: I løbet af de fire studieår skal de studerende have mindst 100 dages praksis med vejledning i skolen. - Stærkere faglig forankring: De studerende skal fordybe sig i færre fag. - Nyt og udvidet pædagogikfag: Det nye fag Pedagogikk og elevkunnskap er det eneste fælles obligatoriske fag i de to nye læreruddannelser. En følgegruppe skal i en femårs periode indhente viden om reformen og uddannelserne og rådgive Kunnskapsdepartementet og læreruddannelsesinstitutionerne. Følgegruppen leverede sin første rapport i foråret 2011 og sin anden rapport i foråret Af hovedpunkter i den anden rapport kan bl.a. fremhæves: - Optaget til grundskolelæreruddannelserne i 2011 øgedes med fire procent i forhold til året før. - Set i lyset af fremtidig mangel på lærere er søgningen til læreruddannelserne en udfordring. Størst er bekymringen for søgningen i Nord-Norge og til GLU Det gennemsnitlige frafald efter andet semester er 18,8 procent. Stor variation mellem uddannelsesstederne. - I GLU 5-10 er det største valgfag indtil videre matematik og derefter norsk og samfundsfag. I GLU 1-7, hvor norsk og matematik er obligatoriske fag i de to første år, er naturfag indtil videre det største valgfag. - Regionalt samarbejde er udviklet på flere områder, men kommer til kort, når det gælder arbejdsdeling og koncentration. Udfordringen er beslutningerne om, hvem der skal udbyde hvilke fag, så regionen samlet kan få dækket lærerbehovet, og fagmiljøerne kan opretholde tilstrækkelig god kvalitet og stabilitet. - Det nye fag Pedagogikk og elevkunnskap har foreløbig ikke fået den rolle, som det skal have i uddannelserne. Kilder: Kunnskapsdepartementets hjemmeside og Kunnskapsdepartementet: Tilstandsrapport, Høyere utdanning 2012 Erfaringsbaserede masteruddannelser - I 2011 udbød alle otte universiteter, tre statslige og tre private videnskabelige højskoler samt 12 statslige og tre private højskoler tilsammen 112 erfaringsbaserede masteruddannelser. Der er stor forskel på, hvor mange erfaringsbaserede masteruddannelser den enkelte institution udbyder. Med 16 uddannelser ligger Universitetet i Tromsø højest, fulgt af universiteterne i Oslo og Nordland med Side 6/9

7 henholdsvis ti og ni uddannelser hver. Blandt højskolerne ligger Høgskolen i Oslo og Akershus højest med syv uddannelser, fulgt af højskolerne i Hedmark og Bergen med henholdsvis seks og fem uddannelser hver. - Handelshøyskolen BI er den institution, som har flest studerende på erfaringsbaserede masteruddannelser med næsten studerende på én uddannelse, nemlig Master of management. Af de statslige institutioner er det Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Nordland og Universitetet i Oslo, som har flest studerende på sådanne uddannelser med henholdsvis 630, 550 og 430 studerende hver. - Hovedparten af de studerende på erfaringsbaserede masteruddannelser går på uddannelser inden for organisation og ledelse eller uddannelser specielt rettet mod skolesystemet og sundhedsvæsenet. Fleksibel uddannelse - I 2011 havde i alt 31 uddannelsesinstitutioner, heraf 27 statslige institutioner, studerende på fleksible uddannelsestilbud, som omfatter både decentraliseret uddannelse i form af undervisning andre steder end på institutionernes permanente studiesteder/campus og fjernundervisning, hvor de studerende er fysisk adskilt fra hinanden, fra underviserne og fra campus. - I efteråret 2006 var antallet af studerende på fleksible uddannelsestilbud omkring , mens det i efteråret 2011 var lidt over Der er stor variation i uddannelsesinstitutionernes aktivitet, hvad angår fleksibel uddannelse. I 2011 havde seks statslige og en privat institution over en femtedel af de studerende på fleksible tilbud. Med 41 procent af de studerende på fleksible tilbud er Høgskolen i Finnmark den institution med den største andel studerende uden for campus. Det nyeste universitet, Nordland, og den nyeste videnskabelige højskole, Molde, har den største andel studerende på fleksible tilbud i hver sin institutionskategori med henholdsvis 27 og 16 procent fleksible studerende. Rudolf Steinerhøyskolen er den private højskole, som har flest studerende på fleksible tilbud. Internationalisering - Der har i de sidste år været en jævn stigning i uddannelsesinstitutionernes engelsksproglige studietilbud fra knap i 2008 til næsten i De otte universiteter står samlet set for trefjerdedele af alle de engelsksproglige emner, der udbydes. - I 2011 udbød uddannelsesinstitutionerne tilsammen 222 engelsksproglige masteruddannelser, hvilket svarer stort set til antallet i Over halvdelen af disse udbydes af Universitetet i Oslo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø. - Antallet af indrejsende udvekslingsstuderende var i 2011 på Som i de tre foregående år var der klart flest tyske udvekslingsstuderende, fulgt af franske og spanske. Side 7/9

8 - I 2011 var der studerende med udenlandsk statsborgerskab på de norske uddannelsesinstitutioner, hvoraf russere, svenskere, tyskere og kinesere udgjorde de største grupper. - Med udgangspunkt i studieåret 2010/2011 estimeres det, at ca. 23 procent af de norske studerende tager udlandsophold i løbet af deres studietid. Det er i tråd med målet i Bolognaprocessen om, at 20 procent af dem, der fuldfører videregående uddannelse i Europa, skal have været mobile i løbet af deres studietid. - Antallet af udrejsende udvekslingsstuderende var i 2011 ca De fleste tog til USA, fulgt af Australien og Storbritannien. - I studieåret 2010/2011 var der ca norske studerende på hele uddannelser i udlandet. En fjerdedel af disse befandt sig i Storbritannien, fulgt af Danmark (ca ), Australien, Polen og USA som de mest populære studielande. Side 8/9

9 Bilag 1: Oversigt over videregående uddannelsesinstitutioner i Norge, 2011 Universiteter Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Nordland Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Statslige videnskabelige højskoler Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Norges handelshøyskole Norges idrettshøgskole Norges musikkhøgskole Norges veterinærhøgskole Kunsthøjskoler Kunsthøgskolen i Bergen Kunsthøgskolen i Oslo Statslige højskoler Høgskolen i Bergen Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Sogn og Fjordane Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Volda Høgskolen i Østfold Høgskolen i Ålesund Høgskolen Stord/Haugesund Samisk høgskole Private videnskabelige højskoler Det teologiske menighetsfakultet Handelshøyskolen BI Misjonshøgskolen Private højskoler - institutionsakkrediterede Ansgar Teologiske Høgskole Barratt Due Musikkinstitutt Bergen Arkitekt Høgskole Betanien diakonale høgskole Campus Kristiania Markedshøyskolen Den norske Eurytmihøyskole Diakonhjemmet høgskole Dronning Mauds Minne Høgskole Fjellhaug internasjonale Høgskole Haraldsplass diakonale høgskole Høgskolen i Staffeldtsgate Høgskulen for landbruk og bygdenæring Høyskolen Diakonova Høyskolen for Ledelse og Teologi Lovisenberg diakonale høgskole Mediehøgskolen Gimlekollen Norsk Lærerakademi Høgskolen Norges Dansehøyskole Norges Informasjonsteknologiske Høgskole Rudolf Steinerhøyskolen Kilde: Kunnskapsdepartementet: Tilstandsrapport, Høyere utdanning 2012 Side 9/9

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet.

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet. Ref.: MC mc@uc-dk.dk +45 33 38 22 01 Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att. Trine Bolette Svensson 06. august 2014 Høringssvar over

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

ACE Denmark - en faglig operatør

ACE Denmark - en faglig operatør Læs om hvordan ACE Denmark styrker kvaliteten på de danske universitetsuddannelser. ACE Denmark - den faglige operatør Side 2 ACE Denmark har til huse i det gamle universitetskvarter i hjertet af København.

Læs mere

Master i udlandet. University College Nordjylland

Master i udlandet. University College Nordjylland Master i udlandet University College Nordjylland Indhold 1. Indledning... 2 2. Begrebsafklaring og definitioner... 2 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 2 2.2 MBA: Master of Business

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

notat nr. 20 22.08 2013

notat nr. 20 22.08 2013 Er der et arbejdsmarked for universitetsbachelorer? notat nr. 20 22.08 2013 I 15 år har den såkaldte Bologna-proces domineret dagsordenen for både uddannelses- og forskningspolitikken i Europa. En central

Læs mere

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse NOTAT SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse i udlandet 3. oktober 2008 1. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Bilag B. Universitetsuddannelser i Sverige og Danmark

Bilag B. Universitetsuddannelser i Sverige og Danmark Bilag B Universitetsuddannelser i Sverige og Danmark Uddannelsesprogrammer og fri kombination af kurser i Sverige I 1993 afskaffedes det såkaldte linjesystem i Sverige. Universiteter og högskoler fik herefter

Læs mere

Muligheder for en fællesnordisk. på kandidatniveau. TemaNord 2010:528. Ellen Silleborg, Evalueringskonsulent, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Muligheder for en fællesnordisk. på kandidatniveau. TemaNord 2010:528. Ellen Silleborg, Evalueringskonsulent, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Muligheder for en fællesnordisk læreruddannelse på kandidatniveau Ellen Silleborg, Evalueringskonsulent, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) TemaNord 2010:528 Muligheder for en fællesnordisk læreruddannelse

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012. Education at a Glance 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012. Education at a Glance 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012 Summary in Danish Read the full book on: 10.1787/eag-2012-en Education at a Glance 2012 Sammendrag på dansk Education at a Glance 2012: OECD Indicators

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Notat: Internationale studerende i Danmark

Notat: Internationale studerende i Danmark Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar.

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar. Bilag 7 Modtager(e): Kopi: Kommenteret høringsnotat om forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Katastrofe- og. Risikomanageruddannelsen på Metropol

Katastrofe- og. Risikomanageruddannelsen på Metropol på Metropol Lars Zwisler Katastrofe- og Side 1 Uddannelser tidligere og i dag Tidligere i DK Vi lavede uddannelser og brugte dem i DK og kun i DK og disse uddannelser var kendte og anerkendte. (eks. HD,

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 26. juni 2013

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 26. juni 2013 Lovtidende A 2013 Udgivet den 26. juni 2013 24. juni 2013. Nr. 745. Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser I medfør af 8,

Læs mere

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Deltagere: Gorm Hansbøl, Karen Lund, Elina Maslo, Bent B. Andreasen, Nina Tange, Anne Larson, Hanne Knudsen,

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Uddannelse. udvalgte nøgletal 2008 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

Uddannelse. udvalgte nøgletal 2008 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Uddannelse udvalgte nøgletal 2008 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Uddannelse udvalgte nøgletal 2008 Undervisningsministeriet 2008 Indhold 1. RESSOURCER 5 Danmark bruger mange ressourcer på uddannelse 5 Danmark

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Indsend alle sæt ansøgningsmaterialer (jf. ovenfor) i en A4-kuvert mærket Ansøgning om optagelse på IT-Universitetet til:

Indsend alle sæt ansøgningsmaterialer (jf. ovenfor) i en A4-kuvert mærket Ansøgning om optagelse på IT-Universitetet til: Side 1 af 7 Sådan søger du Udfyld ansøgningsskemaet i overensstemmelse med nedenstående udfyldningsvejledning (side 3). Du kan printe ansøgningsskemaet ud og udfylde det i hånden eller på skrivemaskine,

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

LÆRERNES ARBEJDSTID NORDISK KONSERVATORIERÅD

LÆRERNES ARBEJDSTID NORDISK KONSERVATORIERÅD LÆRERNES ARBEJDSTID NORDISK KONSERVATORIERÅD 1999 Besvarelser af spørgeskema fra følgende institutioner: Norge: Norges Musikhøjskole, Oslo Høgskolen i Stavanger Musikkonservatoriet i Trondheim Høgskolen

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Analyse 8. marts 2015

Analyse 8. marts 2015 8. marts 2015 Modellen for tilpasning af optaget på de videregående uddannelser er kun delvis robust Af Kristian Thor Jakobsen I september lancerede Uddannelses- og Forskningsministeriet en såkaldt dimensioneringsmodel,

Læs mere

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Sagsnr. 10.01-04-1440 Ref. TAH/mbø Revideret 10. november 2005 Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Handlingsplan for en sammenhængende og styrket ramme for de erhvervsrettede videregående

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

FSV UDLANDSOPHOLD JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH. Internationalt Center (IC)

FSV UDLANDSOPHOLD JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH. Internationalt Center (IC) 25. SEPTEMBER 2013 FSV JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH Internationalt Center (IC) UNI VERSITET PLANLÆGNING HVORNÅR? Begynd planlægningen 1 1 ½ år før Kursuskataloger!

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET Regeringen fremlagde tirsdag d. 26. august 2014, sit forslag til finanslov for 2015. Ligesom sidste år indeholder finansloven

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk ACE Denmark Professionshøjskolen Via Att.: Mette Lyager Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration Akkrediteringsrådet

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 MARTS 2015 REGION SYDDANMARK UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ts@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

De afviste ansøgere til videregående uddannelser

De afviste ansøgere til videregående uddannelser De afviste ansøgere til videregående uddannelser Indhold Sammenfatning... 3 Problemstillingen... 4 Data... 5 Mobilitet i uddannelserne... 8 Arbejdsmarkedsstatus for afviste og optagne... 11 Konklusion...

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

OECD s evaluering af det danske universitetssystem

OECD s evaluering af det danske universitetssystem OECD s evaluering af det danske universitetssystem Notatet giver en gennemgang af OECD-ekspertpanelets anbefalinger inden for de forskellige temaer. National strategi samt universiteternes formålsparagraf

Læs mere