AB AMAGERPARKGÅRD DECEMBER 2008 KORTFATTET TILSTANDSRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AB AMAGERPARKGÅRD DECEMBER 2008 KORTFATTET TILSTANDSRAPPORT"

Transkript

1 AB AMAGERPARKGÅRD DECEMBER 2008 KORTFATTET TILSTANDSRAPPORT

2 Indhold AB AMAGERPARKGÅRD. Indhold: Side: RAPPORTENS FORMÅL KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN OVERORDNET KONKLUSION EJENDOMSOPLYSNINGER TILSTANDSVURDERING ØVRIGE UDGIFTER Diverse uforudseelige udgifter Byggepladsforanstaltninger Teknisk rådgivning TILSKUD OVERSIGT OVER OVERSLAGSPRISER. 10 Side 1 af 15

3 Rapportens formål RAPPORTENS FORMÅL. Formålet med denne kortfattede rapport er at udarbejde et beslutningsgrundlag vedrørende den fremtidige istandsættelse og vedligeholdelse af ejendommen AB Amagerparkgård. Rapporten indeholder i skemaform er fortegnelse over forslag til istandsættelse eller vedligeholdelse af de fleste bygningsdele, som kan udføres nu eller i fremtiden. Rapporten kan således tjene som grundlag for en prioritering af hvilke arbejder, der bør udføres nu og senere for at ikke ejendommen nedbrydes. Prioriteringen tænkes foretaget af foreningens bestyrelse og administrator i samråd med SUM Bygningsrådgivning således at der herefter kan udarbejdes en egentlig plan over de arbejder, der skal udføres nu og de arbejder, der skal udføres i tiden fremover. Prioritet A skal udføres nu, prioritet B er middel og prioritet C kan udføres senere. Hvor der er foreslået istandsættelse/vedligeholdelse af en bygningsdel er foranstaltningen prissat i nugældende priser primo Rapportens består af en kortfattet beskrivelse af ejendommen og et oversigtsskema, der kan anvendes i forbindelse med prioriteringen af arbejderne og til senere opdatering af ejendommens vedligeholdelsesstand. Ejendommen er besigtiget den Tilstede ved gennemgangen deltog vicevært Lars Petersen og Søren Ulff-Møller. Side 2 af 15

4 Kort beskrivelse af ejendommen KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. Ejendommen adresse er Kontoret, Østrigsgade 51 st.tv., 2300 Københavns. Ejendommen ejes af AB Amagerparkgård, og administreres af AB Boligadministration Ejendommen er opført som en karréejendom og ejendommen er beliggende i karréen, der afgrænses af gaderne Østrigsgade, Lergravsvej, Polensgade og Albaniensgade. Ejendommen er opført i 1932 Ejendommen omfatter 16 opgange med hver 5 etager samt kælder og loft. De 4 normaletager anvendes til ca. 133 lejligheder og ca. 10 erhvervslejemål. Lejlighederne varierer i størrelse, idet de største på 124 m 2 indeholder 4 værelser og de mindste på 40 m 2 indeholder 1 værelse. Alle lejlighederne indeholder køkken og toilet/bad. Et mindre antal lejligheder kan være sammenlagte, men er ikke udpræget i AB Amagerparkgård. Kælderen anvendes til pulterrum, cykelrum, vaskerum, varmecentral og lagerrum for butikker. Loftsrummet anvendes til pulterkamre og tørreloft. Gadefacaderne er opført i rød mursten, med et gesimsbånd mellem stueetagen og 1. sal. Gårdfacaderne er ligeledes opført i blank murværk dog uden dekoration. Taget er et sadeltag med tagdækning af tegl. På gårdside over bitrapper er påbygget kviste og en del ventilationskanaler og faldstammeudluftninger føres ud gennem tagfladen. Vinduerne mod gaden og gården er ældre alu-vinduer med 2 lag glas. Vinduerne skønnes at være ca. 12 år gamle. Der er indlagt fjernvarme i ejendommen, som forsyner lejlighedernes radiatoranlæg samt producerer varmt brugsvand. Der er adgang til gård via portgennemgang fra Polensgades sydlige ende. Gårdbelægningen er udført i SF-betonsten. Ifølge oplysninger fra Center for Byggeri, Københavns Kommune er der ikke planlagt byfornyelsespåbud for den karré hvori ejendommen er beliggende. Ifølge oplysninger fra Center for Byggeri, Københavns Kommune er der ingen verserende sager vedrørende bygningsmangler, ombygningssager eller lignende. Ifølge oplysninger fra Center for Byggeri, Københavns Kommune er der ingen planer om sanering i gården for den karré hvori ejendommen er beliggende. Ifølge oplysninger fra Kulturarvsstyrelsen er ejendommen tildelt bevaringsværdien 4, hvilket er en middel karakter (1 til 9). Der er ikke facadecensur på ejendommen. Side 3 af 15

5 Overordnet konklusion OVERORDNET KONKLUSION. Generelt må ejendommen betegnes som værende i god stand, hvad angår både dens primære bygningsdele, d.v.s. bærende fundamenter, ydervægge, bærende skillevægge, etageadskillelser, trapper og bærende elementer i tagkonstruktionen. Det samme gælder for de fleste af ejendommens sekundære bygningsdele. Ejendommen er generelt godt vedligeholdt og har over de sidste 10 år fået et vedligeholdelsesløft på mange vigtige områder. Der er dog nogle fugtproblemer i kælderetagen, som skyldes dels opstigende grundfugt i fundamenterne, dels overfladevand som ikke bliver ledt væk i tilstrækkelig grad. Billede 1 Dette problem viser sig ved saltudblomstringer, der giver porøs puds som drysser ned, et problem som ses i de fleste ejendomme i København. I dette omfang betragtes det ikke som noget problem, taget i betragtning hvad kælderen anvendes til. Det anbefales at vægge børstes ned for løst puds og pudsrepareres i nødvendigt omfang. Pudsen bør være så grovkornet som muligt for at lette fugtudtrængningen gennem væggen, til fordampning. Væggen bør ikke efterfølgende malerbehandles. Ønskes hvide vægge kan der i mørtlen benyttes hvid cement. Det anbefales at der ryddes op i kælderrummene, så luftcirkulation kan finde sted, og af indbo som kan suge fugt begrænses mest muligt, tøj, bøger/papir m.v. Billede 2 I cykelkælder er et stykke af en etagebjælke uden puds. Puds er brandsikring af bjælken og skal udbedres. Billede 3 Kloakledninger i gården er i 2008 gennemrenoveret, hvor også flere brønde er blevet skiftet. Der forventes ikke problemer på dette område, mange år frem i tiden. Det oplyses dog at der stadigvæk findes enkelte "døde" stikledninger (ledningsstykker som er afproppet og ikke længere anvendes). Disse kan være gemmested for rotter, men det anbefales dog ikke at forebygge, da arbejder er temmelig omkostnings tungt, men lade vente til et problem opstår. Der oplyses ligeledes at der er foretaget en TV-inspektion af kloaknettet. Denne rapport har ikke været gennemgået i forbindelse med tilstandsrapporten. Generelt ser tagkonstruktionen god og sund ud, på tros af den relative høje alder. Der er i 2003 gennemført en bygningsundersøgelse for råd og svampeskader af firmaet Goritas. Jf. rapporten er der udbedret en del skader af forskellig karakter. Der forventes ikke nye skader, så længe taget er helt og tæt, og der fortsat er god udluftning. Tagbeklædningen af tegl med tilhørende inddækninger er i mindre god stand, og på trods af årlig vedligeholdelse fremstår noget slidt, ses mest på den udvendige side. Billede 4 Side 4 af 15

6 Overordnet konklusion Fra lofts indvendige side er taget understrøget og fremstår meget fint. Understrygningen er vedligeholdt, men det ses tydeligt at det er nødvendigt med en årlig gennemgang, for at understrygningen er intakt. Ved enkelte loftrum er taget ikke understrøget, hvilket sandsynligvis skyldes manglende adgang. Billede 5 Ved gennemgang på loftet, skal der vises særlig opmærksomhed ved grater og keler (tagets udvendige og indvendige hjørner), da der er større risiko for utætheder. Den udvendige tagflade kan rimeligt godt inspiceres fra loftets tagvinduer. Det vil gavne vedligeholdelsen og planlægningen af denne, at der er let adgang til disse for viceværten. (nøgle hos viceværten) En hver vinterstorm vil nedbryde taget yderligere, og det er vigtigt at taget skiftes i tide og ikke i forbindelse med en skadesituation. Indtil taget skiftes skal taget eftergås af en murer dels fra ejendommens loft, og dels fra lift i nødvendigt omfang. Det anbefales at man når hele taget rundt minimum hvert 3. år. Det må antages at vedligeholdelseskravet vil stige i tiden fremover, og der bør allerede nu planlægges en tagudskiftning, skønnet inden for den næste 10 til 15 år. Tidspunktet for udskiftningen bør vurderes ud fra omkostninger til vedligeholdelse samt størrelsen af en evt. skade. Under gennemgangen blev der anmærket flere defekte tagsten, taghætter og inddækninger som skal udbedres omgående, for at undgå svigt. Billede 6-8 Ved gennemgangen blev der to steder konstateret opfugtet gulvbrædder. Ved jævnlig tilsyn skal det afgøres om der trænger vand ind, eller det er en enkeltstående vandindtrængning. På tørreloftet kan det skyldes vådt vasketøj. Billede 9 Der blev ved gennemgangen gjort opmærksom på, at der har været fygesne på loftet. Dette er meget svært at undgå, uden også at hindre ventilation af tagrummet. Det anbefales at accepterer dette, og lade loftrummet kontrollerer når der har været risiko for fygesne. (frost + sne + blæst). Selv efter en tagudskiftning er der risiko for fygesne. Facaderne både mod gadeside og gårdside fremstår i god stand. De er jævnligt gennem årene blevet vedligeholdt for sætningsrevner og defekte sten. Dette skal fortsætte som hidtil. Billede 10 For nogle år siden var der problemer med stykker af murkronen (bånd lige under taget), der faldt ned. Ved gennemgangen af taget fra lift, bør murkronen ligeledes eftergås så nedstyrtning undgås. I hjørnet over varmekælderen ses dueekskrement med ad facade og på sålbænke. Det vides ikke om dette skyldes en tilfældighed (lige der) eller en beboer fodrer dem. Det bør indskærpes for beboer at dette ikke er acceptabelt eller der bør opsættes værn mod duer. Billede 11 Vinduer af aluminium kræver ikke egentlig vedligeholdelse på samme måde som trævinduer skal malerbehandles. Problemerne her er deres lukkefunktion, som der har været den del brok med. Der anbefales at en tømrer løbende vedligeholder vinduerne. Når en andelshaver melder om problem med et vindue lejligheden, bør alle lejlighedens vinduer/altandør eftergås. Ligeledes kontrolleres alle vinduer under lejlighedsvurdering ved salg. Side 5 af 15

7 Overordnet konklusion En mangel ved vinduerne er en ventilationsspalte, så der havde været mulighed for at trække frisk luft ind i lejligheden. Beboerne skal gøres opmærksom på vigtigheden af daglig udluftning 2-3 gange af 5-10 minutters varighed ved gennemtræk. På gårdfacaden ses enkelte løse sålbænke. Disse skal omgående fastgøres igen, så nedstyrtning undgås. Ved gennemgang af taget bør sålbænke kontrolleres for deres vedhæftning. Enkelte sålbænke er skåret, hvilket gør at regnvand ikke i tilstrækkelig grad ledes ud fra facaden. Disse sålbænke skal skiftes. Billede 12 Hovedtrapper er netop færdig renoveret og fremstår i meget flot stand. Dette sammen med udskiftning af indgangsdøre har medvirket til at give hele ejendommen et vedligeholdelses løft (visuelt). Billede 13 Ligeledes er bitrapperummene istandsat tilbage i år Der bør gøres en indsats for, at de over en længere årrække fortsat fremstår pæne. (repareres i nødvendigt omfang). Billede For de fleste vinduer i bitrapperummene gælder det, at der mangler børnesikring af vinduerne, enten på selve vinduerne eller som trappeværn foran vindueshullet. Billede 16 De oprindelige faldstammer er nu meget slidte, men er over en årrække blevet partielt udskiftet, efter behov. Man har i sin tid besluttet at gøre det på denne måde, og er nu nået til en udskiftet procentdel på skønnet 35. Det anbefales, at der nu arbejdes hen i mod at få skiftet den tilbageværende "gamle" del, således at alle, faldstammer i hele ejendommen, er skiftet om ca. 10 år. Det betyder, at der ved renovering muligvis skal skiftes 1-2 længder mere end umiddelbart nødvendigt, for at få de "nye" rør til at hænge sammen. Ved renovering af badeværelser bør der fra AB stilles krav om udskiftning af gulvafløb med tilhørende rørføring til faldstamme. Ventilationskanaler til lejligheder bør renses ca. hvert 5. år. Holdes kanalerne rene, er naturligt sug den bedste form ventilation. Mekanisk ventilation placeret i lejlighederne er ikke at anbefale, da effekten (motorkraften) ikke er tilstrækkelig til at trykke den fugtige luft op over tag. Mekanisk ventilator bør placeres på loft. Øvrige tekniske installationer fremstår i tilfredsstillende stand, det være vand-, gas- og elinstallationer. Der gøres opmærksom på, at lejligheder ikke er besigtiget ved denne gennemgang, men overordnet har jeg en god viden om lejlighedernes stand, i forbindelse med vurderinger. Der gøre på at det nu er lovkrav, at alle boligers el-installationer skal være forsynet med sikringsrelæ. (HPFI eller HFI) Som helhed kan det konkluderes, at ejendommens stand og funktion er tilfredsstillende når man tager dens alder og den tids byggeskik og materialevalg i betragtning. Side 6 af 15

8 Fakta EJENDOMSOPLYSNINGER. Oplysninger i.h.t. BBR-meddelelse af d Opførelsestidspunkt Ejendomsnummer , , , Matrikelnummer 3605, 3606, 3607, Bebygget areal for bygningen ca m 2 - Samlet boligareal ca m 2 - Antal beboelseslejligheder 133 stk. - Samlet erhvervsareal ca m 2 - Antal erhvervslejemål 10 stk TILSTANDSVURDERING. I det omstående skema gennemgås den overvejende del af ejendommens bygningsdele med hensyn til: Konstruktion og stand. Den pågældende bygningsdel nævnes og der gives en karakter for bygningsdelens stand ved anvendelse af nedenstående karakterskala: Karakter: 1, 2 og 3: gives når bygningsdelen er i almindelig god stand, så og der ikke kræves egentlige vedligeholdelses- eller istandsættelsesarbejder. Karakter: 4, 5 og 6: gives, hvor mindre vedligeholdelse eller istandsættelse er nødvendig for at hindre yderligere forfald, og for at sætte konstruktionerne i acceptabel stand. Karakter: 7, 8 og 9: gives, hvor bygningsdele er i en sådan forfatning, at egentlige udskiftninger eller store istandsættelser er nødvendige. Side 7 af 15

9 Fakta Foranstaltninger. I skemate nævnes kortfattet hvilke foranstaltninger, der foreslås udført på de enkelte bygningsdele. I visse tilfælde foreslås alternative foranstaltninger. De foreslåede foranstaltninger prissættes overslagsmæssigt. Priserne er udregnet i primo/medio/ultimo 200. priser ekskl. moms, og er baseret på udførelse af fagmæssigt uddannede håndværkere. Enkelte arbejder kan eventuelt udføres af beboerne selv til en væsentligt lavere udgift. Desuden anføres et tidspunkt for, hvornår man teknisk set bør udføre den foreslåede foranstaltning under forudsætning af, at de påvirkninger bygningsdelen udsættes for svarer til det normale for området. Forudsætninger for registrering. Registrering af facader er foretaget fra gård, gade og vinduer. Registrering af tagdækning, inkl. inddækninger, skorstene m.v., er foretaget ved besigtigelse fra loftsetagen. Lejligheder er gennemgået over tid i forbindelse med vurdering af forbedringer ved salg Der har under registreringen ikke været foretaget hultagning i konstruktionsdele, installationer, overfladebeklædninger m.v. Der har under registreringen ikke været adgang til samtlige kælder- og loftsrum. Vurderingen gælder derfor alene de arealer, hvor besigtigelse har været mulig. Side 8 af 15

10 Øvrige udgifter ØVRIGE UDGIFTER Diverse uforudseelige udgifter. I forbindelse med gennemførelse af større arbejder bør der erfaringsmæssigt afsættes en post på ca. 10% til imødegåelse af diverse uforudseelige udgifter, samt eventuelle ønsker om mindre tillægsarbejder, som måtte opstå under byggeriets udførelse Byggepladsforanstaltninger Ved gennemførelse af større arbejder skal der afsættes et beløb til byggepladsforanstaltninger, så som opstilling af skure, materiale- og affaldscontainere, byggestrøm, vand og afløb m.v., hvilket erfaringsmæssigt andrager ca. 5-6% af håndværkerudgifterne Teknisk rådgivning. Ved gennemførelse af større arbejder må det anbefales at søge teknisk rådgivning. Teknisk rådgivning omfatter: - Drøftelse og fastlæggelse af foreningens ønsker og behov, - udarbejdelse af forprojekt, - udarbejdelse af hovedprojekt, inkl. udbudsmateriale, - indhentning af tilbud i licitation - vurdering af tilbud, - byggestyring og koordinering af entreprenører, - tilsyn med arbejdets udførelse, - afholdelse af byggemøder, - byggeregnskab, attestering af fakturaer m.v., - afslutning og mangelgennemgang samt - diverse forhandlinger med myndigheder. Rådgivning vil beløbe sig til ca % af de samlede håndværkerudgifter, dog afhængig af arbejdernes omfang og karakter. Side 9 af 15

11 Øvrige udgifter TILSKUD. Der gives for nuværende ikke tilskud til vedligeholdelse af ejendomme OVERSIGT OVER OVERSLAGSPRISER. På omstående oversigtsskema er overslagspriser på samtlige foreslåede foranstaltninger anført. De foreslåede foranstaltninger er indplaceret i en 10 års periode udfra en vurdering af hvornår de teknisk set bedst udføres. Skemaet udgør således et forslag til en plan for ejendommens fremtidige vedligeholdelse. Vi foreslår, at den endelige prioritering foretages i nøje samarbejde mellem den SUM Bygningsrådgivning, foreningens bestyrelse og administrator. Oversigten kan herefter danne grundlag for en løbende prioritering af de arbejder, der skal udføres nu og hvilke, der skal udføres i fremtiden. Så snart prioriteringen er fastlagt og godkendt af foreningens generalforsamling kan arbejdet med planlægning af de økonomiske forhold samt eventuel projektering og udbud i licitation igangsættes. De i skemaet anførte priser er i primo 2009 priser og ekskl. moms. Rapporten bør opdateres f.eks. hvert 5. år så den hele tiden holdes á jour med hensyn til priser og tidspunkter for planlægning af gennemførelse af foranstaltninger. SUM Bygningsrådgivning Side 10 af 15

12 Billeddokumentation Billede 1 Billede 2 Billede 3 Billede 4 Side 11 af 15

13 Billeddokumentation Billede 5 Billede 6 Billede 7 Billede 8 Side 12 af 15

14 Billeddokumentation Billede 9 Billede 10 Billede 11 Billede 12 Side 13 af 15

15 Billeddokumentation Billede 13 Billede 14 Billede 15 Billede 16 Side 14 af 15

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 SAG NR. 04.2339.40 JUNI 2010 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT

AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål.... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen.... 3 3.0 Overordnet konklusion.... 6 4.0 Ejendomsoplysninger....

Læs mere

AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT

AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Overordnet konklusion... 3 3.0 Ejendomsoplysninger... 4 4.0... 5 Tag (01):... 6 Kældre og fundamenter

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N

Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N Tilstandsvurdering Juni 2008 Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 Formand Bent Palmqvist Højgårdsparken 43 3660 Stenløse Tlf. 30 75 88 78 Administrator

Læs mere

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum UDKAST E/F VIRUMBO II Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum Maj 2011 Indhold 1.0. NOTATETS FORMÅL 3 2.0. KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0. KONKLUSION 3 4.0. TILSTANDSVURDERING 4 4.1 Generelt....

Læs mere

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Strandholmhus 08/2015 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ MARTS 2006 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 2 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 3 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 4 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 5 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER. 5

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 13-30 Juni 2013 Gladsaxevej 104 2860

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 UDKAST AB Haraldsgården 10/2014 KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Stenhuggergården 05/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Rosenlund 04/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Ryethave 11/2010 TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

EF Peblinge Dossering 14/ Wesselsgade 3

EF Peblinge Dossering 14/ Wesselsgade 3 EF Peblinge Dossering 14/ Wesselsgade 3 02/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT LINDØHUSENE SAG NR. 08.2819.60 MAJ 2008 PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål og generelle bemærkninger...

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere