DDA Datamateriale Observa Prøvevalg Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-0981 -------- Datamateriale ------------- Observa Prøvevalg 1978 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale Observa Prøvevalg Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/

2 artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra "Observa Prøvevalg 1978", som oprindeligt blev indsamlet af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-0981). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-0981: Observa Prøvevalg Primærundersøger: Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning. DDA-0981, 1. udgave (ved Hanne Boye Petersen og Karsten Boye Rasmussen. Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1593 respondenter, 888 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation ( pp.) Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Observa - Institut for Erhvervsanalyser og Markedsforskning, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i perioden marts maj 1987 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Hanne Boye Petersen og Karsten Boye Rasmussen i DDA, hvor materialet er arkiveret

3 som DDA-0981: Observa Prøvevalg Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed via en laserprinterudskrift i et mindre oplag. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. LÆSEVEJLEDNING DANSK DATA ARKIV August 1991 Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen

4 og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau;

6 dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Observa Prøvevalg 1978 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): generel sociologi;

7 vælgerundersøgelser og politiske meningsmålinger. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: partipræference; amtsrådsvalg 1978; atomkraft, indførelse af; naturgas; el-drift for DSB, investering i; DSB, investering i el-drift; Christiania; Falck og Zonen; motorvejsnettet, udbygning af; folkepensionsreform; pensionsreform; morgenbøn i folkeskolen; folkeskolen, morgenbøn i; investeringer, offentlige; kommunalvalg 1978; børn i husstanden; Redningskorps, De Danske; Storebæltsforbindelsen; ugeblade; Glistrup, Mogens; folketingsmedlemmers værdighed; Jørgensen, Anker; Andersen, K.B.; Heinesen, Knud; Kampmann, Jens; Hækkerup, Per; Nørgaard, Ivar; Jensen, Egon; Matthiasen, Niels; Gredal, Eva; Auken, Svend; Jensen, Erling; Søgaard, Poul; Jakobsen, Svend; Bjerregaard, Ritt; Dalsager, Poul; Hansen, Jørgen Peder; Olesen, Kjeld; Østergaard, Lise; Hove, Ove; tobaksrygning; socialreformer; barselsorlov for mænd; førtidspension; rygevaner; røgfri dag; Børnekommissionen, forslag fra; Ligestillingskommissionen, forslag fra; uddannelsesråd, forslag fra det centrale; alkohol; Danmarks Radio, politisk orientering i; EF-folkeafstemning (hypotetisk); frugt, dyrkning af; grøntsager, dyrkning af; kød, forbrug af; oksekød; søvnløshed; spiritus; stress; svinekød; tiltaleformer; velbefindende; vin; arbejdsløshed; arbejdsløshed, bekæmpelse af; atomkraft, folkeafstemning om (hypotetisk); kriminalitet; sommerferie; ferie; vold; ulykker; politiet, tillid til; politistyrkens størrelse; regeringen, bedømmelse af de enkelte medlemmer; valgretsalder, nedsættelse til 18 år; aftensmåltider; fodbold VM 1978; folketingsvalg, udskrivning af; håndværkeres arbejde; oppositionens virke; regeringens og oppositionens virke; regeringssamarbejde; spisevaner; travlhed; valg, udskrivning af; lavprisvarehuse; discountbutikker; indkøb, butikstyper; avancestop; fritidsaktiviteter i vinterhalvåret; momsforhøjelse; Nielsen, Thomas; prisstop; Radioavisen; Mellemøsten; SV-regeringen; timenyhederne; ægteskabelig stilling; økonomisk demokrati; ØD; arabiske lande; beskæftigelse, erhvervsmæssig; Camp David fredsforhandlingerne 1978; Carter, Jimmy; central fond; civilstand; fond, central; fællesfond; erhvervsmæssig beskæftigelse; Grækenland, optagelse i EF; huslige gøremål; Israel; overenskomstforhandlinger; overskudsdeling; OD; PLO; Portugal, optagelse i EF; Spanien, optagelse i EF; u-landshjælp; CPR-nummer, udlevering af; efterløn; fodbold; el-værkerne, køb af kul fra Sydafrika; professionel fodbold; kul fra Sydafrika; ligestillingsloven - stillingsannoncer; læsevaner; M/K betegnelsen; Sydafrika, køb af kul fra; vinterferie; folkeskolen, afskaffelse af karakterer og prøver; folkeskolen, afskaffelse af den lille latinprøve; latinprøve, afskaffelse af; folkeskolen, fagligt indhold i; fagligt indhold i folkeskolen; folkeskolen, statskontrolleret prøvei; juleaften; julegaveudgifter; karakterer, afskaffelse af; lommepenge; prøver, afskaffelse af; 1979, udsigter for; økonomisk situation, udvikling i; familiens økonomiske situation, udvikling i. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-0981: Observa Prøvevalg Primærundersøger: Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning. DDA-0981, 1. udgave (ved Hanne Boye Petersen og Karsten Boye

8 Rasmussen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1593 respondenter, 888 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation ( pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning. Toldbodgade 10B, DK-1253 København K. Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning. Toldbodgade 10B, DK-1253 København K. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Observas opinionsundersøgelser: Observa har fra 1967 gennemført undersøgelser af holdninger og livsvaner, dels gennem såkaldte prøvevalg (postale valgpanelsundersøgelser) dels gennem mere omfattende interviewbaserede indstillingsundersøgelser. Prøvevalgsundersøgelserne er foretaget jævnligt i hele perioden (ca. 10 gange hvert år), medens indstillingsundersøgelserne kun blev foretaget kvartalsvist i årene 1969 til Det lange tidsrum med jævnligt indsamlede, ensartede datamaterialer giver muligheder for forskellige tidsserieanalyser, især hvad angår partipræferencer. Andre emner er sædvanligvis mere flygtigt behandlede pga. de vilkår, hvorunder undersøgelserne er foretaget (de er tilrettelagt med offentliggørelse i dagspressen for øje, det dagsaktuelle har været betonet, og emnerne er begrænset til problemkredse, der lader sig beskrive med et mindre antal spørgsmål). Prøvevalgene gennemførtes indtil udgangen af 1971 for dagbladet Aktuelt og fra 1972 for Morgenavisen Jyllands-Posten. Indstillingsundersøgelserne blev udelukkende gennemført for Jyllands-Posten. Observa Prøvevalg 1978: I 1978 gennemførte Observa i alt 10 prøvevalg. Enslydende spørgsmål, omhandlende demografiske forhold samt partipræference, er i DDA samlet i undersøgelsen DDA-0981 Observa Prøvevalg 1978, mens de enkelte, fuldstændige prøvevalg, der indeholder forskellige aktuelle spørgsmål, findes som DDA-0982 til DDA De enkelte prøvevalg omhandler flg. aktuelle emner: DDA-0982 Observa Prøvevalg 1978, februar-undersøgelsen: Partipræference i dag; deltagelse i og stemmeafgivelse ved kommunalvalget og amtsrådsvalget den 7. marts; udskydelsen af rømningen af Christiania; prioritering af de store investeringsplaner: Storebæltsbroen, indførelse af naturgas, indførelse af atomkraft, udbygning af motorvejsnettet, el-drift for DSB; abonnement på Falck i husstanden; overgang af De Danske Redningskorps til det offentlige; indtægtsbestemmelse af folkepensionen; morgenbøn og morgensang i folkeskolen; skolesøgende børn i husstanden; samt læsning af ugeblade.

9 DDA-0983 Observa Prøvevalg 1978, marts-undersøgelsen: Partipræference i dag; om retssagen mod Mogens Glistrup er politisk forfølgelse, byrettens dom; hvem skal afgøre, om et folketingsmedlem er værdigt til at sidde i Folketinget; vurdering af regeringens medlemmer; vurdering af forslag fra Børnekommissionen, Ligestillingskommissionen og det centrale uddannelsesråd; rygevaner; røgfri dag; samt læsning af ugeblade. DDA-0984 Observa Prøvevalg 1978, april-undersøgelsen: Partipræference i dag; for eller imod Danmarks medlemskab af Fællesmarkedet ved en folkeafstemning i dag; tiltaleformerne du og De; Danmarks Radio's politiske orientering; personligt velbefindende (fx udhvilet, stresset); nydelse af spiritus; kvaliteten af oksekød og svinekød; forbrug af svinekød nu i forhold til tidligere; samt dyrkning af grøntsager og frugt. DDA-0985 Observa Prøvevalg 1978, maj-undersøgelsen: Partipræfernce i dag; tilbringelse af sommerferie; eventuelle voldshandlinger mod respondenten eller dennes familie eller bekendte; regeringens forslag til nedbringelse af arbejdsløsheden; personlig arbejdsløshed; ja eller nej til atomkraftværker ved en folkeafstemning i dag; ja eller nej til 18 års valgret ved en folkeafstemning i dag; vurdering af regeringens medlemmer; politistyrkens størrelse; samt graden af tillid til politiet. DDA-0986 Observa Prøvevalg 1978, juni-undersøgelsen: Partipræference i dag; vurdering af regeringens virke; vurdering af oppositionens virke; personlig travlhed; VM-fodbold i TV; forhandlinger mellem Socialdemokratiet og de borgerlige partier om dannelse af en flertalsregering; udskrivning af folketingsvalg; håndværkeres arbejde og pålidelighed; aftensmåltider, forfriskninger og gæster i weekenden; samt læsning af ugeblade. DDA-0987 Observa Prøvevalg 1978, august-undersøgelsen: Partipræference i dag; Storebæltsbroen; regeringssamarbejde mellem Socialdemokratiet og Venstre; ja eller nej til 18 års valgret ved folkeafstemningen den 19. september; nydelse af spiritus; beholdning af spiritus; indkøb af afgiftsfri spiritus/vin; indkøb i lavprisvarehuse/billibutikker; samt læsning af ugeblade. DDA-0988 Observa Prøvevalg 1978, september-undersøgelsen: Partipræference i dag; ja eller nej til 18 års valgret ved en folkeafstemning i dag; regeringssamarbejdet mellem Socialdemokratiet og Venstre; lov om forhøjelse af momsen og lov om pris- og avancestop, virkning på den økonomiske situation og på beskæftigelsen; arbejdsnedlæggelserne i forbindelse med dannelsen af den nye regering; kløften mellem statsminister Anker Jørgensen og LOs formand Thomas Nielsen; ja eller nej til atomkraftværker ved en folkeafstemning i dag; Storebæltsbroen; deltagelse i fritidsaktiviteter; radioaviserne; samt læsning af ugeblade. DDA-0989 Observa Prøvevalg 1978, oktober-undersøgelsen: Partipræference i dag; for eller imod Danmarks medlemskab af Fællesmarkedet ved en folkeafstemning i dag; Socialdemokratiets og LOs forslag om økonomisk demokrati, overskudsdeling, en central fond; varig fred i Mellemøsten efter Camp David aftalerne; udvidelse af Fællesmarkedet med Portugal, Spanien og Grækenland; dansk u-landsbistand; civilstand; overenskomstforhandlingerne; fordeling af

10 udførelsen af huslige gøremål mellem mand og kone; erhvervsmæssig beskæftigelse; vurdering af præsident Carter; samt læsning og køb af ugeblade. DDA-0990 Observa Prøvevalg 1978, november-undersøgelsen: Partipræference i dag; vurdering af loven om efterløn, dens virkning på arbejdsløsheden og muligheden for selv at gå på efterløn; udlevering af CPR-numre til Danmarks Statistik på sociale klienter (og andre borgere) fra kommunerne; professionel fodbold; el-værkernes køb af kul i Sydafrika; tilbringelse af vinterferie; læsning af bøger; m/k betegnelsen; samt læsning af ugeblade. DDA-0991 Observa Prøvevalg 1978, december-undersøgelsen: Partipræference i dag; vurdering af Anker Jørgensen som statsminister; folkeskolens undervisning i dansk og regning; valgfri statskontrolleret prøve ved afgang fra folkeskolen; afskaffelse af prøver og karakterer i folkeskolen; afskaffelse af den lille latinprøve; tilbringelse af juleaften; børn i husstanden; lommepenge til børn (beløb og metode); julegavebeløb; udsigterne for 1979 (mht. egen økonomi, landets økonomi, verdenssituationen); læsning af ugeblade; samt kontaktvillighed ved eventuel ekstraordinær undersøgelse. I prøvevalgene indgår et fast sæt af baggrundsvariable (stamoplysninger), som i denne undersøgelse er medtaget for hvert af prøvevalgene. Desuden har DDA samlet hver af disse baggrundsvariable for alle panelets medlemmer for hele året. De gennemgående baggrundsvariable omhandler: Respondentens køn, fødselsår, civilstand og stilling i familien. Bopælens geografiske placering (urbaniseringsgrad) samt boligens art og antal værelser i boligen. Respondentens uddannelse, beskæftigelsesmæssige status, stillingsbetegnelse og medlemskab af faglig organisation. Endelig hvilket politisk parti respondenten stemte på ved det sidste folketingsvalg (1977) eller årsager til, at respondenten ikke stemte. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): Yderligere oplysninger: Antallet af observationsenheder, frafaldet, antallet af respondenter og svarprocenten for de enkelte prøvevalg er: Antal Fra- Antal Svar observations- fald resp. procent enheder Februar-prøvevalget (DDA-0982) % Marts-prøvevalget (DDA-0983) % April-prøvevalget (DDA-0984) % Maj-prøvevalget (DDA-0985) % Juni-prøvevalget (DDA-0986) % August-prøvevalget (DDA-0987) % September-prøvevalget (DDA-0988) % Oktober-prøvevalget (DDA-0989) % November-prøvevalget (DDA-0990) % December-prøvevalget (DDA-0991) %

11 At respondentantallet i denne undersøgelse er større end i de enkelte prøvevalg, skyldes paneludskiftningen. Datasættets størrelse: 1593 respondenter; 888 variable pr. respondent; Yderligere oplysninger: Antallet af respondenter og variable for de enkelte prøvevalg er: Antal respondenter Antal variable Februar-prøvevalget (DDA-0982) Marts-prøvevalget (DDA-0983) April-prøvevalget (DDA-0984) Maj-prøvevalget (DDA-0985) Juni-prøvevalget (DDA-0986) August-prøvevalget (DDA-0987) September-prøvevalget (DDA-0988) Oktober-prøvevalget (DDA-0989) November-prøvevalget (DDA-0990) December-prøvevalget (DDA-0991) Det arkiverede studies fuldstændighed: Yderligere oplysninger: I denne undersøgelse er medtaget 3 gennemgående spørgsmål vedr. partipræference foruden demografiske oplysninger. (Antallet af specielle spørgsmål i de enkelte prøvevalg varierer mellem 12 og ca. 19 spørgsmål). Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Yderligere oplysninger: Se afsnittet "Tidsrum for dataindsamling" mht. datoer for de enkelte prøvevalg. Dimensioner i tid: Panel studie. (Se afsnittet "Udvælgelsesprocedurer" for en nærmere beskrivelse af panelets sammensætning). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser. Universet er danske borgere i valgretsalderen. Udvælgelsesprocedurer: Panelet blev etableret i 1967 ved en kombination af tilfældig, stratificeret udvælgelse og klyngeudvælgelse: Samtlige kommuner, sogne eller roder blev inddelt i 100 grupper efter sociale, erhvervsmæssige og geografiske kriterier, således at områder, der var ensartede med hensyn til disse kriterier, blev samlet i samme gruppe. Dernæst blev ved lodtrækning udvalgt et område (kommune, sogn eller rode) som repræsentant for hele gruppen. På denne måde fremkom 100 interviewdistrikter, i hvilke et antal husstandsadresser, proportionalt med det samlede antal husstande i gruppen, blev udvalgt ved lodtrækning. Panelets sammensætning er efter dette tidspunkt løbende blevet vedligeholdt ved at ca. 25 procent af medlemmerne tvunget bliver udskiftet hvert år. De medlemmer, der i løbet af et år skal erstattes, er forud mærkede, så udmeldelser kan ske i takt med indmeldelser flere gange årligt. Ved udmeldelse af panelmedlemmer er det primært medlemskabets varighed, der er bestemmende; men udmeldelse af medlemmer kan også ske, hvis et kriterium er overrepræsenteret. Ved rekrutteringen af nye medlemmer tilstræbes, at panelet holdes afbalanceret mht. kriterierne køn, alder, bopæl og erhverv; mens det oprindelige panel (som ovenfor beskrevet) blev udtrukket som en ægte stikprøve, sker vedligeholdelsen af panelets sammensætning på grundlag

12 af et skønsprincip: Valgpanelets nye medlemmer udvælges altid blandt personer, der er udtrukket til deltagelse i andre Observa-undersøgelser. Udvælgelsen sker enten direkte ved en skriftlig henvendelse til en person som har de ønskede karakteristika, eller indirekte ved at Observas interviewere får en beskrivelse af de ønskede egenskaber for nye medlemmer, hvorpå egnede medlemmer rekrutteres blandt personer, som besøges i forbindelse med interviews. I visse grupper, der erfaringsmæssigt ligger under gennemsnittet med hensyn til indsendelsesprocent, er der gennemført en tilsvarende overrepræsentation af brutto-panelets sammensætning. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Yderligere oplysninger: Respondenterne er for hvert enkelt prøvevalgs vedkommende blevet bedt om at udfylde de tilsendte spørgeskemaer på en bestemt dag: DDA-0982 Observa Prøvevalg 1978, februar-undersøgelsen : 13/2-78. DDA-0983 Observa Prøvevalg 1978, marts-undersøgelsen : 13/3-78. DDA-0984 Observa Prøvevalg 1978, april-undersøgelsen : 10/4-78. DDA-0985 Observa Prøvevalg 1978, maj-undersøgelsen : 16/5-78. DDA-0986 Observa Prøvevalg 1978, juni-undersøgelsen : 12/6-78. DDA-0987 Observa Prøvevalg 1978, august-undersøgelsen : 14/8-78. DDA-0988 Observa Prøvevalg 1978, september-undersøgelsen: 11/9-78. DDA-0989 Observa Prøvevalg 1978, oktober-undersøgelsen : 9/ DDA-0990 Observa Prøvevalg 1978, november-undersøgelsen : 13/ DDA-0991 Observa Prøvevalg 1978, december-undersøgelsen : 11/ Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Forholdsregler til imødegåelse af frafald: Hvis et panelmedlem to gange i træk har undladt at besvare et spørgeskema, udsendes en rykker; ved tre på hinanden følgende udeladelser udmeldes medlemmet af panelet uden yderligere henvendelse fra Observa. I forbindelse med hvert prøvevalg afholdes en konkurrence om mindre kontantpræmier blandt de rettidigt indsendende. Vægtning: Yderligere oplysninger: Ved offentliggørelse af resultater i dagspressen vægter Observa de indkomne svar fra panelet; Observa ønsker ikke at offentliggøre de anvendte vægtningsprocedurer. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation); binær hulning (binær repræsentation). Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Kontroloperationer udført af primær-undersøger: Datamaterialerne kontrolleres ikke systematisk, men der gennemføres af og til kontrol af indtastningens kvalitet. Disse målinger har vist en meget lav fejlprocent (ca. en halv promille).

13 Adgangsbetingelser: ingen restriktioner ved videnskabelig/statistisk anvendelse. Publikation i dagspressen må kun ske efter skriftlig tilladelse fra Observa. Adgangstilladelse indhentes hos: Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning. Toldbodgade 10B, DK-1253 København K. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: Danskerne. Meninger, holdninger, vaner. The Danes. Opinions, Attitudes, Habits. Observa København, Observa; 649 pp MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; alder, kategoriseret; køn. Bopæl: områdets/statens navn; urbaniseringsgrad. Beskæftigelse: respondent: stillingsbetegnelse (eller: kode); respondent: beskæftigelsesmæssig status. Uddannelse: respondenten: højeste uddannelsestype påbegyndt; respondenten: højest opnåede eksamen. Politik: respondenten: valgintention, hvis der var valg nu. Medlemsskab af foreninger: fagforeninger (nuværende, tidligere, varighed); arbejdsgiverforeninger. INDLEDNING "Observa Prøvevalg 1978" indeholder data fra de 10 prøvevalg, som blev gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og markedsforskning i DDA modtog data fra Observa i column binary-format samt dokumentation i form af spørgeskemaerne til de 10 prøvevalg. DDA har forestået oparbejdningen til et fuldt dokumenteret Osiris-datasæt samt konstruktion af en maskinlæsbar kodebog med marginaler. DDA har endvidere indlagt DDA's standardvariable, V1 og V2, som indeholder henholdsvis undersøgelsens DDA-nummer (0981) og respondens sekvensnummer inden for datafilen. Datamaterialet og kodebogens opbygning

14 Hovedafsnittene i kodebogen er: (1) Identifikationsvariable (V1-V3). V1 og V2 er de nævnte DDA-standardvariable, mens V3 er "Medlemsnummer", som tjener til en entydig identifikation af medlemmerne af Observa's prøvevalgspanel. Der er dog yderligere en indentifikationsvariabel for hvert af prøvevalgene ("DDA nr prøvevalg"), som tjener til at identificere respondenter og data fra de enkelte prøvevalg i datafilen. Disse 10 variable er placeret umiddelbart før stamoplysningerne for hvert prøvevalg. (2) Stamoplysninger for hele 1978 (V4-V20) Disse variable, de såkaldte superstamoplysninger, er dannet af DDA. Konstruktionen er beskrevet i kodebogen, se afsnittet før V4. (3) Prøvevalget 10/2-78 ("Februar-undersøgelsen"). Stamoplysninger i V21-V39, de specielle spørgsmål i V40-V73. (4) Prøvevalget 13/3-78 ("Marts-undersøgelsen"). Stamoplysninger i V74-V92, de specielle spørgsmål i V93-V147. (5) Prøvevalget 10/4-78 ("April-undersøgelsen"). Stamoplysninger i V148-V166, de specielle spørgsmål i V167-V255. (6) Prøvevalget 12/5-78 ("Maj-undersøgelsen"). Stamoplysninger i V256-V274, de specielle spørgsmål i V275-V351. (7) Prøvevalget 9/6-78 ("Juni-undersøgelsen"). Stamoplysninger i V352-V370, de specielle spørgsmål i V371-V480. (8) Prøvevalget 11/8-78 ("August-undersøgelsen"). Stamoplysninger i V481-V499, de specielle spørgsmål i V500-V584. (9) Prøvevalget 8/9-78 ("September-undersøgelsen"). Stamoplysninger i V585-V603, de specielle spørgsmål i V604-V655. (10) Prøvevalget 6/10-78 ("Oktober-undersøgelsen"). Stamoplysninger i V656-V674, de specielle spørgsmål i V675-V733. (11) Prøvevalget 10/11-78 ("November-undersøgelsen"). Stamoplysninger i V734-V752, de specielle spørgsmål i V753-V809. (12) Prøvevalget 11/12-78 ("December-undersøgelsen"). Stamoplysninger i V810-V828, de specielle spørgsmål i V829-V888.

15 Rekodninger foretaget i DDA DDA har dannet årsvariable (V4-V20) for hver af de 17 baggrundsvariable (stamoplysninger), der findes for hvert af prøvevalgene, med det formål at lette anvendelsen af disse i analysesammenhænge. Kodeproceduren for variablene er beskrevet i kodebogen. DDA har omkodet samtlige partivariable i undersøgelsen (i forbindelse med prøvevalg og faktiske valg til folketinget, EF-parlamentet osv.), således at kodeværdien for et givet parti (og for årsager til ikke at stemme) altid er den samme. Fejlkoder og "Flere svar" er omdannet til en fælles kode, nemlig "strenge af ottetaller": 8, 88 osv. I variable dannet på grundlag af mangesvarsspørgsmål (f.eks. "Hvilke af nedenstående aviser og blade læser De regelmæssigt?") er uoplyst-kategorien (koden 9) dannet ved rekodning. Kategorien "Deltog ikke" (10, 100 osv. er ligeledes dannet ved rekodning. Kategorien henfører sig til de respondenter, der ikke deltog i det enkelte prøvevalg, enten fordi de ikke besvarede spørgeskemaet, eller fordi de var udtrådt af prøvevalgspanelet. Missing data MD1 er defineret som kategorien "uoplyst", dvs. strenge af nitaller: 9, 99, etc. I forbindelse med filtervariable rummer "uoplyst" også kategorien "irrelevant", sådan som det også forholder sig i originalmaterialet. MD2 er defineret som den første ikke-substantielle kode, som ikke er omfattet af MD1, og det gælder "flere svar" ("fejlkode") og "deltog ikke". Datamaterialets logiske konsistens --- Den logiske konsistens i datamaterialet er undersøgt ved hjælp af krydstabeller, og alle filtre er kontrolleret.

16 For filtrenes vedkommende er kun kontroller, som har vist fejl dokumenteret, og det sker i de enkelte variable. Fejlene opgives som et antal respondenter, der fejlagtigt er substanskodet i den filtrerede variabel. Logisk kan fejl imidlertid også stamme fra filtervariablen, men der er ikke mulighed for at skelne mellem disse to fejltyper. I enkeltprøvevalgene har 2, 3, 3, 5, 5, 4, 5, 3, 5 og 2 respondenter angivet, hvilken organisation, de var medlem af, uagtet de havde svaret "nej" til "Medlem af faglig organisation". I årgangsfilen er tallet 5. I enkeltprøvevalgene har 7, 5, 6, 6, 6, 4, 7, 8, 4, og 5 mænd angivet at være husmødre, i årgangsfilen er tallet 7. I enkeltprøvevalgene har 2, 3, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 3 og 3 kvinder angivet at være husfædre. I årgangsfilen er tallet 5. Desuden er stamoplysningerne ved hjælp af SAS-programmering kontrollerede for ændringer og fejl i substantielle koder over hele året (de 10 prøvevalg): Kontrol af stamoplysningerne Stamoplysningerne omfatter 17 gennemgående variable, og af disse er der ingen kodeændringer (i substantielle koder) i de 10 variable: "Civilstand", "Stilling i familien", "I Erhverv", "Stillingsgruppe", "Medlem af faglig organisation", "Skoleuddannelse", "Erhvervsuddannelse", "Boligform", "Antal værelser" og "Stemte 1977". I variablene "Fødselsår", "Køn", og "Folketingsvalg 1977" er der konstateret kodeændringer for hver een respondent, mens antallet af kodeskiftende respondenter for "Geografisk omåde", "Nøjagtig stilling", "Hvilken faglig organisation" og "Urbaniseringsgrad" er hhv. 8, 2, 6 og 2. Referencer til spørgeskemaer m.v. -- Referencen i kodebogen til Observa's spørgeskemaer findes foran hvert spørgsmål. Spørgsmålsteksten "Spm.1: Hvordan tilbragte De Deres sommerferie sidste år(1977)?" angiver således, at spørgsmålsnummeret i Observa's skema var "1". For stamoplysningerne gælder det dog, at referencen til stamoplysnings-spørgeskemaet er forkortelsen "St.", efterfulgt af spørgsmålsnummeret. Når flere variable er hentet fra et og samme spørgsmål,

17 er referencenummeret enslydende. Filtervariablene er i nogle tilfælde angivet ved en tekst i de relevante kategorier. Eksempelvis således: - gå til spm.14. I andre tilfælde er filtervariablene implicitte, mens filteret som sådant er eksplicit ved, at der før spørgsmålsteksten i de filtrede variable er angivet, hvem der skal besvare spørgsmålet. Eksempelvis således: "Hvis ja i spørgsmål 13:... ". KODEBOG V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 3 DDA-studienummer Denne variabel indeholder undersøgelsens studienummer i DDA og har værdien 0981 for alle respondenter. V0002 DDA SEKVENSNUMMER start 4, bredde 4 Sekvensnummer Denne variabel indeholder respondentens løbenummer inden for datafilen. Nummeret er firecifret og fortløbende, begyndende med 0001 for den første respondent. V0003 MEDLEMSNUMMER start 8, bredde 4 St: Medlemsnummer Undersøgelsen indeholder alle medlemmer af Observa's prøvevalgspanel. Af konfidentialitetshensyn er denne variabel blanket af DDA. STAMOPLYSNINGER FOR HELE 1978 (rekodede variable) For at lette anvendelsen af baggrundsvariable til analyse-

18 formål har DDA dannet årsvariable for hver af de 22 baggrundsvariable (stamoplysninger), der findes i hvert af prøvevalgene. Koderegel: Årsvariablene er dannet ved først at kode oplysninger, som stammer fra midten af året (august-prøvevalget). Såfremt der ikke fandtes oplysninger i august-prøvevalget (respondenten kan på dette tidspunkt være udtrådt af panelet eller have undladt at besvare spørgeskemaet), er de i stedet hentet i juni-prøvevalget. Såfremt der heller ikke fandtes oplysninger her, er de i stedet hentet i septemberprøvevalget. Herefter er der anvendt rækkefølgen maj-, oktober-, april-, november-, marts-, december- og februarprøvevalget. Såfremt der ikke i nogen af de 10 prøvevalgs stamoplysninger er fundet en substanskode for en given respondent i en given variabel, er årsvariablen kodet uoplyst. V0004 FØDSELSÅR start 12, bredde 2, manglende data: = 99 St. 1: I hvilket år er De født? Denne variabel er dannet af DDA; se ovenfor. Der er kodet de to sidste cifre i fødselsåret. Uoplyst er kodet 100. Koderne er , er V0005 GEOGRAFISK OMRÅDE start 14 St. 2: I hvilken kommune bor De? Denne variabel er dannet af DDA; se ovenfor. % antal kode Hovedstadsområdet Øerne, by Øerne, land Jylland, by Jylland, land V0006 KØN start 15 St. 3: Køn?

19 Denne variabel er dannet af DDA; se ovenfor. % antal kode Mand Kvinde V0007 CIVILSTAND start 16, manglende data: = 9 St. 4: Ægteskabelig stilling? Denne variabel er dannet af DDA; se ovenfor Ugift Gift Enke/enkemand Separeret/fraskilt Uoplyst svarprocent: 99 V0008 STILLING I FAMILIEN start 17, manglende data: = 9 St. 5: Stilling i familien? Denne variabel er dannet af DDA; se ovenfor Husfader Husmoder Hjemmeboende søn eller datter Slægtning Husassistent, medhjælper Logerende Uoplyst svarprocent: 99 Erhvervsforhold

20 V0009 I ERHVERV start 18, manglende data: = 9 St. 6: Er De erhvervsmæssigt beskæftiget? Denne variabel er dannet af DDA; se ovenfor Ja, heldags Ja, på deltid Nej Uoplyst svarprocent: 100 V0010 STILLINGSGRUPPE start 19, manglende data: = 9 St. 7: Stillingsgrupper: Her beder vi Dem oplyse, om De er beskæftiget som selvstændig, funktionær eller arbejder, eller om De er uden for erhverv som pensionist, studerende eller hjemmegående husmoder. Denne variabel er dannet af DDA; se ovenfor Selvstændig landbruger (herunder selvstændig gartner og fisker) Selvstændig forretningsdrivende (herunder også direktør, håndværksmester) Hustru til selvstændig landbruger eller forretningsdrivende, som er medarbejende i virksomheden Funktionær/tjenestemand i stat, amt eller kommune Funktionær i øvrigt Faglært håndværker og arbejder Studerende uden erhvervsmæssig beskæftigelse Husmoder uden erhvervsmæssig beskæftigelse Pensionist svarprocent: 87 Nøjagtig stilling: Her beder vi Dem, såfremt De er erhvervsmæssigt beskæftiget, afkrydse en af følgende rubrikker, men samtidig beder vi pensionister, husmødre og studerende afkrydse rubrikken på følgende måde: Hvis De er husmoder uden erhvervsmæssig beskæftigelse, skal De placere Dem under Deres mands stilling. (Hvis Deres mand er pensioneret, rentemodtager, folkepensionist m.v. eller er død, placerer De Dem under Deres mands sidste erhverv).

21 Hvis De er husmoder og hjælper til i Deres mands virksomhed/bedrift, skal De placere Dem efter Deres mands erhverv. Sønner eller døtre, der hjælper til i faderens (moderens) virksomhed, skal placeres under faderens (moderens) erhverv. Hvis De er husmoder og selv har et erhverv, skal De placere Dem under dette. Hvis De er studerende, skal De placere Dem under Deres faders (moders) erhverv. Hvis De er pensionist, rentemodtager, folkepensionist m.v., skal De placere Dem efter Deres sidste erhverv. Denne variabel er dannet af DDA; se ovenfor. V0011 NØJAGTIG STILLING start 20, manglende data: = 99 St. 8: Nøjagtig stilling? Selvstændige landbrugere, gartnere (også forpagtere) Stort landbrug eller gartneri Middelstort landbrug eller gartneri Mindre landbrug eller gartneri Selvstændige erhvervsdrivende og håndværksmestre samt selvstændige i liberale erhverv Stor forretning (firma) eller selvstændige med højere uddannelse i liberale erhverv Middelstor forretning (firma) Mindre forretning (firma) Boder, kørende handlende (også taxa- og lillebilvognmænd samt transportvirksomhed) Håndværkere og arbejdere (ansatte) Arbejdsledere, værkmestre, formænd Faglærte håndværkere og arbejdere Tillærte (tillæringskursus eller specialkursus) Ufaglærte arbejdere Funktionærer, tjenestemænd Ledende eller højere stilling samt funktionærer med akademisk/højere uddannels Anden stilling, hovedsagelig kontorarbejde Anden stilling, ikke kontorarbejde Lavere stilling, medhjælper Anden stilling Uoplyst svarprocent: 99

22 Faglig organisation V0012 MEDLEM FAGLIG ORG. start 22, manglende data: = 9 St. 9: Er De medlem af en faglig organisation? Denne variabel er dannet af DDA; se ovenfor Ja Nej Uoplyst svarprocent: 99 V0013 HVILKEN FAGLIG ORG. start 23, manglende data: = 99 St. 10: Er De medlem af en faglig organisation? Hvis ja: Hvilken organisation er De tilsluttet? Denne variabel er dannet af DDA; se ovenfor Specialarbejderforbundet i Danmark Dansk Metalarbejderforbund Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og kontorfunktionærernes Forbund Fællesrådet for Danske Tjenestemands- og Funktionærorganisationer Dansk Kommunal Arbejderforbund Øvrige organisationer under LO (Alle former for) Arbejdsgivere Øvrige organisationer ikke tilsluttet LO Uoplyst/irrelevant svarprocent: 50 Skolegang og uddannelse

23 V0014 SKOLEUDDANNELSE start 25, manglende data: = 9 St. 11: Skolegang: Denne variabel er dannet af DDA; se ovenfor Folkeskole (afgang 7. klasse) Mellemskole/realskole (afgang 8., 9., 10. klasse) Gymnasium/HF Uoplyst svarprocent: 100 V0015 ERHVERVSUDDANNELSE start 26, manglende data: = 9 St. 12: Senere uddannelse: Denne variabel er dannet af DDA; se ovenfor Faglig eller teknisk skole (herunder landbrugsskole) Højskole Universitet eller anden højere læreanstalt Ingen Uoplyst svarprocent: 100 I tilfælde af flere svar er rekodet til højeste nævnte, dog således, at kategori 1, faglig/teknisk, rangerer over kategori 2, højskole. Boligforhold

24 V0016 BOLIGFORM start 27, manglende data: = 9 St. 13: Bor De i: Denne variabel er dannet af DDA; se ovenfor En-familieshus (herunder landbrugsejendom) To-familieshus Tre-familieshus og etageejendom i øvrigt Klublejlighed Uoplyst svarprocent: 100 V0017 ANTAL VÆRELSER start 28, manglende data: = 9 St. 14: Antal værelser: Denne variabel er dannet af DDA; se ovenfor værelse værelser værelser værelser eller flere Uoplyst svarprocent: 100 V0018 URBANISERINGSGRAD start 29, manglende data: = 9 St. 15: I hvilket af nedennævnte områder bor De? Denne variabel er dannet af DDA; se ovenfor København, Frederiksberg, Gentofte Københavns omegnskommuner Århus, Odense, Ålborg Øvrige byer over indbyggere Byer indbyggere Byer indbyggere Øvrige områder Uoplyst svarprocent: 100

25 Folketingsvalget 15/ V0019 STEMTE 15/2-77 start 30, manglende data: = 9 Stemte De ved Folketingsvalget, tirsdag den 15. februar 1977? Denne variabel er dannet af DDA; se ovenfor Ja Nej Uoplyst svarprocent: 96 V0020 FOLKETINGSVALG 1977 start 31, manglende data: = 99 Hvilket parti stemte De på ved Folketingsvalget den 15. februar 1977? Hvis De ikke stemte: Hvad var grunden til, at De ikke stemte? Denne variabel er dannet af DDA; se ovenfor A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative Folkeparti E: Danmarks Retsforbund F: Socialistisk Folkeparti K: Danmarks Kommunistiske Parti M: Centrum-Demokraterne P: Pensionistpartiet Q: Kristeligt Folkeparti V: Venstre Y: Venstresocialisterne Z: Fremskridtspartiet Stemte ikke fordi Jeg var ikke fyldt 20 år den nævnte dag Jeg interesserede mig ikke for valget Andre årsager forhindrede min stemmeafgivel (sygdom, bortrejse og lignende) Uoplyst -

26 svarprocent: 99 FEBRUAR-UNDERSØGELSEN V DDA NR PRØVEVALG start 33, bredde 2, manglende data: >=10 St: Prøvevalgsnummer Denne variabel indeholder en markering af den måned, hvor prøvevalget fandt sted. Der er kodet 01 for årets første prøvevalg. Deltog ikke er kodet 10. V MÅNEDSNUMMER start 35, manglende data: >=10 St: Månedsnummer Februar Deltog ikke svarprocent: 81 FEBRUAR-UNDERSØGELSEN: STAMOPLYSNINGER V FØDSELSÅR start 37, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 St. 1: I hvilket år er De født? Der er kodet de to sidste cifre i fødselsåret. Koderne er , er V GEOGRAFISK OMRÅDE start 40, manglende data: >=10

27 St. 2: I hvilken kommune bor De? Hovedstadsområdet Øerne, by Øerne, land Jylland, by Jylland, land Deltog ikke svarprocent: 81 V KØN start 42, manglende data: >=10 St. 3: Køn? Mand Kvinde Deltog ikke svarprocent: 81 V CIVILSTAND start 44, manglende data: = 9 eller >=10 St. 4: Ægteskabelig stilling? Ugift Gift Enke/enkemand Separeret/fraskilt Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 80 V STILLING I FAMILIEN start 46, manglende data: = 9 eller >=10 St. 5: Stilling i familien? Husfader Husmoder Hjemmeboende søn eller datter

28 Slægtning Husassistent, medhjælper Logerende Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 80 Erhvervsforhold V I ERHVERV start 48, manglende data: = 9 eller >=10 St. 6: Er De erhvervsmæssigt beskæftiget? Ja, heldags Ja, på deltid Nej Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 81 V STILLINGSGRUPPE start 50, manglende data: = 9 eller >=10 St. 7: Stillingsgrupper: Her beder vi Dem oplyse, om De er beskæftiget som selvstændig, funktionær eller arbejder, eller om De er uden for erhverv som pensionist, studerende eller hjemmegående husmoder Selvstændig landbruger (herunder selvstændig gartner og fisker) Selvstændig forretningsdrivende (herunder også direktør, håndværksmester) Hustru til selvstændig landbruger eller forretningsdrivende, som er medarbejende i virksomheden Funktionær/tjenestemand i stat, amt eller kommune Funktionær i øvrigt Faglært håndværker og arbejder Studerende uden erhvervsmæssig beskæftigels Husmoder uden erhvervsmæssig beskæftigelse

29 Pensionist Deltog ikke svarprocent: 69 V NØJAGTIG STILLING start 52, manglende data: = 99 eller >=100 St. 8: Nøjagtig stilling? Nøjagtig stilling: Her beder vi Dem, såfremt De er erhvervsmæssigt beskæftiget, afkrydse en af følgende rubrikker, men samtidig beder vi pensionister, husmødre og studerende afkrydse rubrikken på følgende måde: Hvis De er husmoder uden erhvervsmæssig beskæftigelse, skal De placere Dem under Deres mands stilling. (Hvis Deres mand er pensioneret, rentemodtager, folkepensionist m.v. eller er død, placerer De Dem under Deres mands sidste erhverv). Hvis De er husmoder og hjælper til i Deres mands virksomhed/bedrift, skal De placere Dem efter Deres mands erhverv. Sønner eller døtre, der hjælper til i faderens (moderens) virksomhed, skal placeres under faderens (moderens) erhverv. Hvis De er husmoder og selv har et erhverv, skal De placere Dem under dette. Hvis De er studerende, skal De placere Dem under Deres faders (moders) erhverv. Hvis De er pensionist, rentemodtager, folkepensionist m.v., skal De placere Dem efter Deres sidste erhverv. Selvstændige landbrugere, gartnere (også forpagtere) Stort landbrug eller gartneri Middelstort landbrug eller gartneri Mindre landbrug eller gartneri Selvstændige erhvervsdrivende og håndværkmestre samt selvstændige i liberale erhverv Stor forretning (firma) eller selvstændige med højere uddannelse i liberale erhverv Middelstor forretning (firma) Mindre forretning (firma) Boder, kørende handlende (også taxa- og lillebilvognmænd samt transportvirksomhed)

30 Håndværkere og arbejdere (ansatte) Arbejdsledere, værkmestre, formænd Faglærte håndværkere og arbejdere Tillærte (tillæringskursus eller specialkursus) Ufaglærte arbejdere Funktionærer, tjenestemænd Ledende eller højere stilling samt funktionærer med akademisk/højere uddannel Anden stilling, hovedsagelig kontorarbejde Anden stilling, ikke kontorarbejde Lavere stilling, medhjælper Anden stilling Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 80 Faglig organisation V MEDLEM FAGLIG ORG. start 55, manglende data: = 9 eller >=10 St. 9: Er De medlem af en faglig organisation? Ja Nej Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 80 V HVILKEN FAGLIG ORG. start 57, manglende data: = 99 eller >=100 St. 10: Er De medlem af en faglig organisation? Hvis ja: Hvilken organisation er De tilsluttet? Specialarbejderforbundet i Danmark Dansk Metalarbejderforbund Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og kontorfunktionærernes Forbund Fællesrådet for Danske Tjenestemands- og

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-0992 -------- Datamateriale ------------- Observa Prøvevalg 1979 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0992 -------- Datamateriale ------------- Observa Prøvevalg 1979 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0992 -------- Datamateriale ------------- Observa Prøvevalg 1979 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et

Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et DDA-0945 -------- Datamateriale ------------- Observa Prøvevalg 1975 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1029 -------- Datamateriale ------------- Observa Prøvevalg 1982 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1029 -------- Datamateriale ------------- Observa Prøvevalg 1982 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1029 -------- Datamateriale ------------- Observa Prøvevalg 1982 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning

Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning DDA-1040 -------- Datamateriale ------------- Observa Prøvevalg 1983 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-1005 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1980 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1005 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1980 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1005 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1980 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1411 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1414 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse AS PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0319 -------- Datamateriale ------------- ØD-undersøgelsen i Århus kommune 1977 ---------------- - ----- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jacob Buksti, Ole P. Kristensen, Karen

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0772 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1984 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0529 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1981 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

DDA-1674 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelse, 1989 ----- --------------------- ----

DDA-1674 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelse, 1989 ----- --------------------- ---- DDA-1674 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelse, 1989 ----- --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ----

Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ---- DDA-1075 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-18469 --------- Datamateriale -------------

DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000 -------------- --------------- -- -------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere