FREMTIDIG LUFTHAVNSKAPACITET PÅ ØSTLANDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREMTIDIG LUFTHAVNSKAPACITET PÅ ØSTLANDET"

Transkript

1 FREMTIDIG LUFTHAVNSKAPACITET PÅ ØSTLANDET Konsekvenser af flypassagerafgiften på luftfartstrafikken i Osloområdet SAMFERDSELSDEPARTEMENTET Forfattere: Martin H. Thelle og Mie la Cour Sonne 1. august 2016 Indledning Luftfarten har stor betydning for Norge og for norske virksomheders konkurrenceevne. Pga. Norges afsides placering i Europa, særlige topografi og spredte befolkning spiller luftfarten en særlig rolle for den norske økonomi og bidrager til at binde landet sammen. Ifølge den Nasjonale Transportplan forventes det, at flytrafikken øges i fremtiden og dette medfører et behov for større kapacitet på de største lufthavne. Den Nasjonale Transportplan konkluderer, at der er behov for en ny rullebane i Oslo Gardermoen lufthavn (OSL) omkring år juni 2016 indførtes imidlertid en flypassagerafgift i Norge. Afgiften er på 80 kr. per passager. Denne afgift forventes at påvirke efterspørgslen efter flyrejser negativt, da den vil føre til højere billetpriser. Endvidere meddelte Ryanair efter indførslen af flypassagerafgiften, at de lukker deres operation i Rygge lufthavn. Som konsekvens heraf har ledelsen i Rygge lufthavn meddelt, at man vil afvikle driften i lufthavnen i november Flypassagerafgiften blev indført efter udgivelsen af den Nasjonale Transportplan, og dermed efter prognoserne omkring den fremtidige efterspørgsel efter flyrejser var udført. På baggrund af den seneste udvikling har Samferdselsdepartementet bedt Copenhagen Economics vurdere følgende problemstillinger: Hvad betyder indførslen af flypassagerafgiften og den varslede nedlægning af Rygge civile lufthavn for trafikprognoserne udarbejdet af Transportøkonomisk Institutt (TØI)? Hvordan bør væksten i efterspørgslen efter flyrejser mødes i samfundsøkonomisk perspektiv specielt hvilken rolle de ikke-statslige lufthavne Rygge og Torp bør spille? Givet vurderingen ovenfor, er de nuværende rammevilkår for de ikke-statslige lufthavne tilpasset den rolle de bør spille? Vi har i analysen af disse problemstillinger taget udgangspunkt i Den Nasjonale Transportplan , Vedlæg 2 til den Nasjonale Transportplan Framtidig kapasitet på Oslo Lufthavn, TØIs trafikprognoser fra december 2015 og rapporten Samfunnsøkonomisk analyse av lufthavnkapasiteten i Oslofjordområdet udarbejdet af Møreforskning Molde og TØI. I det følgende ser vi først på trafikprognoserne og betydnignen af flyafgiften for disse. Dernæste ser vi i afsnit 2 nærmere på den konkrete betydning for OSL, mens vi afsnit 3 ser nærmere på Rygge og i afsnit 4 giver vi vores konklusion om den fremtidige udbygning.

2 1 Flypassagerafgiftens betydning for trafikprognoserne Transportøkonomisk Institutt har i december 2015 udarbejdet prognoser for den fremtidige trafik i OSL. 1 TØIs prognoser indeholder en række forudsætninger for bl.a. befolkningsudviklingen, den økonomiske udvikling, udviklingen i turisme til Norge og udviklingen i billetpriserne. Landingsbanerne i OSL har en kapacitetsgrænse på 35 mio. passagerer årligt, hvilket svarer til bevægelser i de travleste timer. 2 Ifølge TØIs trafikprognoser fra 2015 vil denne grænse nås i 2030 i basisscenariet, jf. Figur 1. I et scenarie med høj vækst vil kapacitetsgrænsen nås allerede før 2025, mens kapacitetsgrænsen først nås i 2040 i et scenarie med lav vækst. Figur 1 TØIs trafikprognoser fra december Kilde: Transportøkonomisk Institutt, Trafikkprognoser OSL , 12. desember 2015 Kapacitetsgrænse OSL TØI 2015 middel TØI 2015 lav TØI 2015 høj Vores gennemgang af disse trafikprognoser viser, at basisscenariet ( middel ) er effekten af flypassagerafgiften allerede indregnet. TØI har antaget, at flypassagerafgiften træder i kraft 1. april 2016 (dvs. tre måneder før den faktisk trådte i kraft) og at 80% af afgiften overvæltes på passagererne, mens flyselskaberne tager de sidste 20% som øgede omkostninger. Endvidere antages det, at effekten fordeler sig ligeligt mellem 2016 og For det lave scenarie antages endvidere en række øvrige negative effekter på billetpriserne såsom en mindre favorabel eurokurs og stigende kvotepriser på CO2, såvel som generelt mindre vækst i økonomien. I det høje scenarie antages det, at flypassagerafgiften enten ikke indføres eller alternativt, at den indføres, men ikke får nogen effekt på passagertallet. Endvidere antages generelt højere vækst i økonomien i dette scenarie. Det er vores vurdering, at antagelserne om effekterne af flypassagerafgiften i basisscenariet er rimelige og realistiske. At flypassagerafgiften er antaget som at ville indtræde i april i stedet for juni betyder et lidt større fald i antallet af passagerer, men vi vurderer ikke, at dette er af betydelig størrelse ift vurderingen af behovet omkring eller senere. Antagelsen i det høje scenarie, hvor afgiften ikke indføres eller ikke har en effekt, synes nu ikke realistisk. Dog kan de andre antagelser i det høje scenarie omkring økonomisk udvikling mm. fortsat godt realiseres. Samlet set mener vi, at TØIs basisscenarie fra 2015 fortsat er et retvisende estimat, idet effekten fra flypassagerafgiften er indregnet. 2 Passagerafgiftens isolerede effekt på trafikken i OSL Effekten af den nye flypassagerafgift på den forventede fremtidige trafik i OSL er, som nævnt, allerede medtaget i TØIs prognoser. Der gives dog ikke en isoleret vurdering af effekten på trafikken af den nye flypassagerafgift. På baggrund at de forudsætninger, som TØI har lagt til grund, vurderer vi, at flypassagerafgiften isoleret set kan tilskrives et fald i passagertallet i OSL på omkring passagerer. Denne beregning er baseret på TØIs antagelser om et gennemslag på billetpriser på 80% samt TØI s antagelser om elasticitet på -0,89. 3 Et passagerfald på passagerer er markant for OSL. Det er dog ikke en ændring af en størrelse, som har væsentlig betydning for de fremtidige kapacitetsudfordringer. Isoleret set betyder et fald på passagerer, at behovet for en udvidelse af kapacitet kan udskydes 1-2 år, såfremt den fremtidige vækst fortsat vil være 2,1% om året i basisscenariet, som lagt til grund i TØI s prognoser. 1 Transportøkonomisk Institutt, Arbeidsdokument 3160 Avinor, Trafikkprognoser OSL , 12. december Framtidig kapasitet på Oslo Lufthavn, Se TØIs trafikprognose fra 2015 og Reisevaneundersøgelsen

3 3 Konsekvensen af den varslede lukning af Rygge Som konsekvens af indførslen af den nye flypassagerafgift meddelte Ryanair i juni 2016, at de planlægger at nedlægge deres base i Rygge lufthavn og afvikle 16 ruter. 4 Rygge Lufthavn har i dag ca. 1,6 millioner årlige passagerer. 5 Ryanair er det overvejende flyselskab i Rygge, og Ryanairs meddelelse om at lukke Rygge som base har derfor medført, at ledelsen i Rygge lufthavn har meddelt, at man vil afvikle driften i lufthavnen i november Den varslede lukning af Rygge lufthavn kan få yderligere konsekvenser for effekten på passagertallet i Osloområdet ud over den ovenfor beregnede effekt, som udelukkende vedrører forbrugernes reaktion på den højere flybilletpris. Det er dog her vigtigt at bemærke, at Ryanair ikke planlægger at lukke fuldt ned for sin trafik i Norge. Ryanair meddeler, at man planlægger at lukke 16 ruter i Rygge, hvilket samlet set vil reducere Ryanairs trafik i Norge med 50%. De resterende ruter i Rygge lukkes ikke, men flyttes til Torp og OSL. Denne omlægning betyder, at Ryanair vil åbne to nye ruter i OSL og flytte yderligere 8 ruter til Oslo Torp lufthavn. Vi vurderer, at de to nye ruter i OSL vil medføre op mod nye passagerer her, mens de 8 ruter i Torp vil medføre knap flere passager årligt her 6. Omlægningen af Ryanairs trafik trækker altså i retning af en stigning i antallet af passagerer i OSL og Torp. TØI har i deres prognose for trafikken i OSL allerede forudset, at Ryanair ville øge deres trafikudbud i OSL, bla. ved at overflytte en del af deres trafik fra Rygge til OSL, for at udnytte en større base i OSL. I basisscenariet er det antaget, at der overflyttes passagerer årligt over en 4-årig periode. I det høje scenarie antages en overflytning på årligt og i det lave scenarie antages, at overflytningen går den anden vej, og at OSL således mister passagerer til Rygge årligt over en 4-årig periode. De nye ruter, som Ryanair har annonceret fra OSL, medfører altså en større overflytning i år, end TØI havde lagt til grund i basisscenariet og markant mere end i det lave scenarie. Det er ikke til at sige, hvordan Ryanair vil udvikle deres trafik i OSL i årene frem. Fastholder vi TØIs antagelser om vækst fra Ryanair fra 2017 og frem, men korrigerer for den større overflytning som sker i år pga. lukningen af Rygge, får vi en hurtigere udvikling i basisscenariet og det lave scenarie og en uændret udvikling i det høje scenarie. Udviklingen trækker isoleret set i retning af, at kapacitetsgrænsen i OSL nås tidligere, men effekten er ganske lille. Lufthavnen i Torp har i dag omtrent 1,5 millioner passagerer årligt og en kapacitet på maksimalt 3 millioner passagerer årligt. Med Ryanairs nye ruter forventer vi, at trafiktallet vil stige til 1,9 millioner passagerer årligt. Det medfører, at lufthavnen kommer tættere på kapacitetsgrænsen og i mindre grad i fremtiden vil kunne aflaste OSL som alternativ lufthavn for nye ruter og øget trafik. På den anden side betyder den varslede lukning af Rygge, at der er fuldstændig ledig kapacitet her. Den årlige kapacitet i Rygge lufthavn er 2,5 millioner passagerer. Hvad er betydningen af den ledige kapacitet på Rygge på 2,5 millioner passagerer? I det mest ekstreme tilfælde kan man forestille sig, at man kunne flytte ruter fra OSL til Rygge svarende til 2,5 millioner passagerer. Dette vil medvirke til at udskyde behovet for en tredje rullebane i OSL, da man i stedet udnytter den allerede eksisterende kapacitet, der findes i Oslo-området. Overflytningen af kapacitet til Rygge vil dog udelukkende medvirke til at udskyde behovet for 4 Ryanair corporate news 1, juni Transportøkonomisk Institutt, Trafikkprognoser OSL , Denne beregning anvender Ryanairs meddelelse om antallet af ugentlige frekvenser samt en antagelse om gennemsnitligt 139 passagerer pr fly for Ryanair, jf. TØI trafikprognose for OSL 2015 desember

4 yderligere kapacitet med 3 år, dvs. at man i basisscenariet når kapacitetsgrænsen i år 2033 i stedet for 2030, jf. figur 3. Figur 2 Overflytning af trafik fra OSL til Rygge Kilde: Copenhagen Economics Kapacitetsgrænse Det skal endvidere bemærkes, at en sådan flytning vil medføre en række omkostninger. For det første ønsker flyselskaber typisk at samle deres operationer ét sted, frem for at sprede deres ruter over flere lufthavne i samme by. Alle typer af flyselskaber vil opleve betydeligt højere omkostninger med såkaldt split operations, hvor eksempelvis 2 millioner passagerer opereres fra OSL og andre 2 millioner passagerer opereres fra Rygge. Dette vil fordyre udnyttelsen af fly og af personale (piloter og kabinepersonale) og vil fordyre en række serviceydelser til disse operationer (catering og vedligehold mv), samt medføre fordyrelse i form af dublering af en række funktioner (check-in og administration). Dermed vil Rygge kun være relevant for flyselskaber med en tilpas lille samlet operation i Oslo og som ikke har nogle samdriftsfordele ift andre flyoperationer. Langt de fleste flyselskaber i Oslo-området har dog betydeligt større operationer og betydelige samdriftsfordele ved at samle disse operationer på samme lufthavn. Dette gælder især for et netværksselskab som SAS, men i stigende grad også for et selskab som Norwegian og endda også lavprisselskaberne Ryanair og easyjet. Disse selskaber begynder i højere grad at tilbyde transfer, og en del af deres passagerer rejser også videre til andre lufthavne med andre selskaber og prioriterer derfor at lande i OSL frem for Rygge. Disse effekter betyder til sammen, at en stor del af de selskaber, der i dag opererer ud af OSL, vil opleve øgede omkostninger ved at skulle flytte (dele af) deres trafik til Rygge. Denne omkostning vil i sidste ende blive sendt videre til passagererne i form af højere billetpriser. Slutteligt er det forventeligt, at en del af den kapacitet, som Ryanair lukker ned, i fremtiden vil blive overtaget af andre flyselskaber i OSL eller Torp. Dette vil betyde, at lukningen fører til et fald i trafikken, der er større på kort sigt end på lang sigt. Copenhagen Economics analyse har i en rapport for ACI 7 vist, at 3 år efter en lukning af en flyrute er ca. 40% af kapaciteten erstattet på ruter, der udelukkende var serviceret af én operatør, mens tallet er omkring 100% for ruter, der var opereret af to eller flere operatører. Samlet set konkluderer vi, at den nye flypassagerafgift vil have en negativ effekt på efterspørgslen efter flyrejser, da den medvirker til at øge den gennemsnitlige billetpris. Effekten på efterspørgslen er i størrelsesordenen passagerer, og er allerede indregnet i TØIs trafikprognose for OSL fra Dertil kommer en yderligere effekt via den varslede lukning af Rygge lufthavn, som vil føre til et umiddelbart fald i antallet af udbudte ruter. Lukningen af Rygge medfører ledig kapacitet i Rygge lufthavn, men betyder samtidig, at Torp lufthavn rykker tættere på kapacitetsgrænsen. Vi vurderer, at selv med en fuld overflytning af trafik fra OSL til den ledige kapacitet i Rygge, vil behovet for udbygning blot udskydes 3 år. Samtidig vurderer vi også, at det er begrænset hvor mange flyselskaber der ville ønske at overflytte en del af deres operationer til Rygge pga. førnævnte omkostningsulemper. Vi vurderer derfor samlet set, at indførslen af flypassagerafgiften ikke giver anledning til at udskyde de nuværende planer om at udvide luftfartskapaciteten i Osloområdet. 7 Copenhagen Economics (2012) Airport competition in Europe, rapport udarbejdet for ACI 4

5 4 Hvordan bør væksten i efterspørgslen efter flyrejser mødes i et samfundsmæssigt perspektiv? Prognoserne for den fremtidige flytrafik i Oslo-området viser, at der vil være behov for en udbygning af kapaciteten i nær fremtid. Ovenfor konkluderede vi, at det fortsat er tilfældet efter indførslen af den nye flypassagerafgift. På baggrund af det fremtidige behov for mere kapacitet anbefalede den Nasjonale Transportplan , at Stortinget giver sin tilslutning til bygning af en tredje rullebane i OSL. Det blev vurderet, at utvikling av et nasjonalt luftfartsknutepunkt, som knytter sammen hele landet og har gode forbindelser med utlandet, vil gi store ringvirkninger og er samfunnsøkonomisk svært lønnsomt 8. benhavns Lufthavns position som knudepunkt medfører på samme vis, at der i dag er 32 interkontinentale ruter fra København, mod 20 i Stockholm Arlanda og 11 i OSL, som ikke har en lige så stærk knudepunktsfunktion. Interkontinentale ruter skaber værdi for passagerer og for næringslivet og giver på længere sigt anledning til økonomisk vækst. Figur 3 Betydningen af knudepunkt for interkontinentale ruter I mellemtiden har forudsætningerne i Oslo-området ændret sig, med den varslede lukning af Rygge. Vi vurderer dog stadig, at det på trods af den ledige kapacitet i Rygge er samfundsmæssigt optimalt at fokusere en fremtidig udbygning af kapaciteten for luftfartstrafikken i Osloområdet i knudepunktet OSL. En tredje rullebane i OSL vil bidrage til at udvikle lufthavnen som knudepunktslufthavn. Der er samfundsmæssige gevinster ved at have en knudepunktslufthavn frem for flere mellemstore regionale lufthavne. Knudepunktslufthavne skaber typisk større tilgængelighed dvs. et større udbud af ruter end landets størrelse tilsiger, har en relativ stor mængde transfertrafik og skaber mulighed for flere interkontinentale ruter end i regionale lufthavne. Det betyder, at hub lufthavnene har en relativt høj tilgængelighed sammenlignet med andre lufthavne med samme befolkningsopland. Denne forskel i tilgængelighed kaldes hub premium. Hub premium kan estimeres som forskellen i antallet af interkontinentale ruter mellem to sammenlignelige lufthavne, hvoraf den ene status som knudepunkt. Eksempelvis har Amsterdam og Birmingham stort set samme størrelse befolkning indenfor 100 km, men i kraft af Amsterdams funktion som knudepunkt har denne lufthavn langt flere interkontinentale ruter. Kø- Kilde: SEO economic research Konsulenthuset Molde har beregnet samfundsnytten ved en udvidelse af kapaciteten i OSL. Det konkluderes, at udbygningen af en tredje rullebane i Oslo Gardermoen er samfundsøkonomisk lønsom. Nytten er 7 gange højere end omkostningerne. 9 Denne konklusion er svært robust, også for rimelige ændringer i forudsætningerne: Trafikvæksten skal være under 0,22% per år for at udbygningen af OSL ikke skal være samfundsøkonomisk lønsomt. Beregninger tyder endvidere på, at det på sigt vil være fordelagtigt at udvide OSL fremfor at tage væksten på Rygge og Torp, når det gælder flystøj. 8 Nasjonal Transportplan , afsnit 13.1 s Møreforskning Molde (2015) Samfunnsøkonomisk analyse av lufthavnkapasiteten i Oslofjord-området 5

6 Molde rapporten er baseret på beregninger passagernytte. Begrænset kapacitet gør, at nogle passagerer må vælge en alternativ rejse, som er forbundet med højere generaliserede rejseomkostninger. En udbygning af kapaciteten medfører derfor gevinster for passagererne. Dertil kommer, at der er store fordele for flyselskaberne i at have deres operationer samlet ét sted, fremfor fordelt mellem flere lufthavne. Dette gælder for stort set alle flyselskaber, og især for netværksselskaber som SAS, men i stigende grad også for Norwegian og andre selskaber. Netværksselskaber optimere deres operationer ved at samle deres ruter i et knudepunkt eller en base. Ved at samle deres ruter kan de tilbyde flere ruter og frekvenser. Driften optimeres ligeledes da flyflåden og mandskabet kan udnyttes mere effektivt. Ruteudbuddet bestemmes i sidste ende af flyselskaberne, som ikke ønsker at drive ruter, der ikke er profitable. Vi vurderer, at man med en fortsat udvikling af OSL som knudepunkt vil kunne tiltrække flere ruter også interkontinentale end ved at fokusere på at udvikle de regionale lufthavne. At flyselskaberne ønsker at samle deres operationer i et knudepunkt eller base betyder også, at der er en risiko for, at en under-udvikling af OSL som knudepunkt kan medføre, at en række ruter flytter helt ud af Norge til eksempelvis lufthavnene i København og Stockholm, eller de internationale knudepunkter i Amsterdam, Frankfurt etc. Dette gælder især de såkaldte transferruter. Alternativet til at placere en rute i OSL, er ikke nødvendigvis at placere den i en anden lufthavn i Oslo-området, men at placere den i en anden knudepunktslufthavn. Baseret på disse observationer konkluderer vi, at Norge er bedst tjent med fortsat at udvikle OSL som nationalt knudepunkt. Dvs. at den fremtidige vækst i efterspørgslen efter flyrejser i Oslo-området i et samfundsmæssigt perspektiv bør samles i OSL. De ikke-statslige lufthavne bør fortsat i videst muligt omfang drives på markedslignende vilkår og derved fungere som eventuel konkurrence til OSL til gavn for flyselskaberne, passagererne og samfundsøkonomien. 6

7 Om Copenhagen Economics Copenhagen Economics er Nordens førende samfundsøkonomiske konsulenthus. Vi er ca. 60 medarbejdere og har kontorer i København, Stockholm og Bruxelles. Vi yder uafhængig og effektiv rådgivning baseret på forskningsmæssige metoder, og har siden 2006 optrådt på Global Competition Reviews Top-20 over de bedste økonomiske konsulentvirksomheder i verden. 7

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Danmark som attraktivt luftfartsland Rapport udarbejdet for Brancheforeningen Dansk Luftfart (BDL)

Danmark som attraktivt luftfartsland Rapport udarbejdet for Brancheforeningen Dansk Luftfart (BDL) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 290 Offentligt Danmark som attraktivt luftfartsland Rapport udarbejdet for Brancheforeningen Dansk Luftfart (BDL) TRU/ERU Fællessalen Christiansborg

Læs mere

Determinanter for en stærk dansk luftfartssektor!

Determinanter for en stærk dansk luftfartssektor! Determinanter for en stærk dansk luftfartssektor! v/ Claus Lassen Luftfartsforsker Lektor og centerdirektør Center for Mobiliteter og Urbane Studier (C-MUS) Aalborg Universitet Pointe 1: Den usynlige luftfart

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 1. KVARTAL 216 27. juni 216 De foreløbige nationalregnskabstal fra Grønlands Statistik viser, at der var tilbagegang i den grønlandske økonomi i 212,

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 3. KVARTAL 216 16. december 216 Der er mange tegn på, at den grønlandske økonomi er i højkonjunktur. Fiskeriet, byggeriet og servicevirksomhederne har

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 2. KVARTAL 216 4. oktober 216 I deres seneste rapport om Grønlands økonomi forudsiger Økonomisk Råd, at den negative BNP-vækst i 212-214 vendte til en

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Scenarier for Dansk Luftfart 2015

Scenarier for Dansk Luftfart 2015 Scenarier for Dansk Luftfart 2015 Af Mette Bøgelund, COWI A/S og Annette Christensen, Transport- og Energiministeriet 1. Introduktion Luftfarten har gennem årtier fået stadig større betydning for det danske

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 4. KVARTAL 216 13. februar 217 Ifølge det foreløbige nationalregnskab fra Grønlands Statistik voksede den grønlandske økonomi med 1,7% i 215. Dermed

Læs mere

CPH: Oktober rekord i lufthavnen

CPH: Oktober rekord i lufthavnen KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S - København CPH: Oktober rekord i lufthavnen Med en markant vækst på 6,2 procent endte måneden som den travleste oktober nogensinde i Københavns Lufthavn. Det er ikke mindst de

Læs mere

Fortsat høj vækst i Københavns Lufthavn

Fortsat høj vækst i Københavns Lufthavn KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S - København Fortsat høj vækst i Københavns Lufthavn Væksten i antallet af rejsende til Københavns Lufthavn fortsatte med at stige i april. Trafikken rundede 2 millioner og det

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV. KVARTAL 17 6. oktober 17 Mens 16 var et usædvanligt godt år for den grønlandske økonomi, er der tegn på, at væksten ikke fortsætter i samme tempo 17.

Læs mere

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Til høringsparterne. Høring over udkast til BL 9-15

Til høringsparterne. Høring over udkast til BL 9-15 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat TS31200-00312 03-07-2017 Til høringsparterne Høring over udkast til BL 9-15 Hermed fremsendes Trafik-,

Læs mere

Flytrafikkens konkurrenceevne - set fra passagerernes synsvinkel Kristian Kolstrup

Flytrafikkens konkurrenceevne - set fra passagerernes synsvinkel Kristian Kolstrup Flytrafikkens konkurrenceevne - set fra passagerernes synsvinkel Kristian Kolstrup 1 Flytrafikkens konkurrenceevne Ruter vi har undersøgt og sammenlignet med bil / tog: København til Aalborg Aarhus Billund

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Mastercase 2011 Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til at udfordre os. Så

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

FOLKETINGETS HØRING OM LUFTFART

FOLKETINGETS HØRING OM LUFTFART Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 105 Offentligt FOLKETINGETS HØRING OM LUFTFART Christiansborg, den 8. december 2016 Lars Wigelstorp Andersen SAS er et netværksselskab med internationalt

Læs mere

Svar på Transportudvalgets spørgsmål nr. 846 (Alm. del 7) af 20. juni 2012 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S)

Svar på Transportudvalgets spørgsmål nr. 846 (Alm. del 7) af 20. juni 2012 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 846 Offentligt Folketingets Transportudvalg Christiansborg Finansministeren 27. juni 2012 Svar på Transportudvalgets spørgsmål nr. 846

Læs mere

21. august 2007 EM 2007/45. I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag:

21. august 2007 EM 2007/45. I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag: 21. august 2007 I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges til Landstingets

Læs mere

Viden om ruter Værdien af en rute Case om ruten Cph-Dubai med Emirates

Viden om ruter Værdien af en rute Case om ruten Cph-Dubai med Emirates Viden om ruter Værdien af en rute Case om ruten Cph-Dubai med Emirates SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Ny Emirates rute til Dubai

Læs mere

Luftfartens samfundsøkonomiske betydning for Danmark. Transport- og Bygningsministeriet

Luftfartens samfundsøkonomiske betydning for Danmark. Transport- og Bygningsministeriet Luftfartens samfundsøkonomiske betydning Transport- og Bygningsministeriet November 2016 Luftfartens samfundsøkonomiske betydning Forfattere: Mie la Cour Sonne Martin H. Thelle 0 Luftfartens samfundsøkonomiske

Læs mere

Luftfarten i Skandinavien, værdi og betydning

Luftfarten i Skandinavien, værdi og betydning Luftfarten i Skandinavien, værdi og betydning Af Projektchef Mette Bøgelund, COWI A/S Abstract Dette paper er et af resultaterne af en stor økonomisk analyse udført for SAS i 2003-2005. 1 Analyserne viser,

Læs mere

NOTAT OM SUPPLERENDE LUFTHAVNSANALYSE. Flytning af Aarhus Lufthavn til Thomasminde

NOTAT OM SUPPLERENDE LUFTHAVNSANALYSE. Flytning af Aarhus Lufthavn til Thomasminde NOTAT OM SUPPLERENDE LUFTHAVNSANALYSE Flytning af Aarhus Lufthavn til Thomasminde Dette notat omhandler den supplerende analyse af en evt. flytning af Aarhus Lufthavn til Thomasminde, som Aarhus Kommune

Læs mere

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt 2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 23. juni 2011 J. nr. Internationalt Kontor Effekter af forslag om indførelse af en klimaafgift

Læs mere

Værdien for erhvervslivet af nye ruter fra CPH TØF konference: Luftfart med fremtid i - Rammevilkårene for luftfartsbranchen

Værdien for erhvervslivet af nye ruter fra CPH TØF konference: Luftfart med fremtid i - Rammevilkårene for luftfartsbranchen Værdien for erhvervslivet af nye ruter fra CPH TØF konference: Luftfart med fremtid i - Rammevilkårene for luftfartsbranchen Partner Martin H. Thelle København 29 Sep 2011 SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for Ilulissat

Fysisk udviklingsplan for Ilulissat Fysisk udviklingsplan for Ilulissat Inatsisartut forventes på efterårssamlingen 2015 at træffe beslutning om, udvidelse af den eksisterende lufthavn i Ilulissat For at afdække de udfordringer og muligheder

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

Terminal. -- Vi vil fremtiden. - Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup

Terminal. -- Vi vil fremtiden. - Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup Vi vil fremtiden Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup Hvorfor Terminal A? Regeringen Vækstforum siger øget konkurrence for at få effektiviteten i samfundet op Terminal A handler netop om indførelsen

Læs mere

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland 1 2. marts 2012 Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland Visit Greenland skal indledningsvist takke for fremsendelse

Læs mere

CPH: 1 million flere rejsende i Københavns Lufthavn i 2015

CPH: 1 million flere rejsende i Københavns Lufthavn i 2015 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S - København CPH: 1 million flere rejsende i Københavns Lufthavn i 2015 I 2015 rejste flere end 26,6 millioner gennem Københavns Lufthavn. Det er en stigning på en million sammenlignet

Læs mere

Forord. Kritik af Transportkommissionens betænkning side 1

Forord. Kritik af Transportkommissionens betænkning side 1 Kritik af Transportkommissionens betænkning side 1 Forord Naalakkersuisut nedsatte i 2009 en Transportkommission, der skulle give forslag til billige, effektive og samfundsmæssigt ansvarlige transportmuligheder

Læs mere

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005 Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Transport- og Energiministeriet Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Dokument nr p-61753-a Revision nr 4 Udgivelsesdato November 2005 Udarbejdet

Læs mere

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud.

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud. Notat Danske Fysioterapeuter Til: HB Fysioterapeuters arbejdsmarked 2015-2025 Dato: 6. august 2015 Dette notat præsenterer fremskrivninger af fysioterapeuters arbejdsmarked i de kommende 10 år. Fremskrivningerne

Læs mere

Københavns Lufthavn: Flere rejser til Danmark

Københavns Lufthavn: Flere rejser til Danmark KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S - København Københavns Lufthavn: Flere rejser til Danmark I maj rejste flere end 2,5 mio. mennesker til Danmark via Københavns Lufthavn, hvilket var 10,8 procent flere end samme

Læs mere

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Indhold Resume Referat fra byrådsmøde inkl. sagsfremstilling. Bilag til byrådsmøde s. 1 s. 2 s. 7 Resume: Løjt Kirkeby får ikke en omfartsvej Borgere på Løjt Land har

Læs mere

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 306 Offentligt Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 For Hansestadt Rostock Regionaler Planungsverband Mittleres Mecklenburg Stadt

Læs mere

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik Ole Kveiborg, COWI Lise Bjørg Pedersen, DI Transport, Dansk Kollektiv Trafik 1 Formål DI Transport har bedt COWI gennemføre en analyse af: Betydning for

Læs mere

Manglende styring koster kommunerne to mia. kr.

Manglende styring koster kommunerne to mia. kr. Organisation for erhvervslivet November 2009 Manglende styring koster kommunerne to mia. kr. AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Manglende tilpasning af udgifterne til befolkningsudviklingen

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov Formål At revidere tidligere estimat (november 2005) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede

Læs mere

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: 11. aug. 2015 I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: Spørgsmål: 1. Har Naalakkersuisut kendskab, analyse/analyser, som viser hvilke

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.)

Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.) Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.) 21. marts 2017 Hovedresultater Faktaboks Analysens hovedresultater Model 130/130 Økonomisk aktivitet. Permanent BNP-effekt på 0,6 pct., svarende til 12,3 mia. i

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

1. oktober Delanalyse: Analyse af forholdet mellem flyruter i Københavns Lufthavn og beskæftigelse i turismesektoren

1. oktober Delanalyse: Analyse af forholdet mellem flyruter i Københavns Lufthavn og beskæftigelse i turismesektoren 1. oktober 2016 Delanalyse: Analyse af forholdet mellem flyruter i Københavns Lufthavn og beskæftigelse i turismesektoren For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate

Læs mere

REGIONALØKONOMISK ANALYSE

REGIONALØKONOMISK ANALYSE Analysegrundlaget Formålet med den regionaløkonomiske analyse er at vurdere den regionale fordeling af de samfundsøkonomiske gevinster og tab ved etableringen af en fast Femer Bælt-forbindelse, udtrykt

Læs mere

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006 Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer August 2006 Oversigt Baggrund Workshop og scenarier Luftfartspolitisk strategi Side 2 Mål for projektet Få sat fokus på luftfarten og skabe et grundlag

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

Faktaark om Terminal A

Faktaark om Terminal A Faktaark om Terminal A Om initiativtagerne Investorgruppen Initiativtagerne til Terminal A er en privat investorgruppe, hvoraf to er tidligere ledende medarbejdere i Købehavns Lufthavn med tilsammen 25

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Faktaark om trængselsudfordringen

Faktaark om trængselsudfordringen trængselsudfordringen Trængselsudfordringer koster milliarder Figuren viser hvor mange timer, der samlet tabes på den enkelte kilometer pr. døgn i hovedstadsområdet. Trængslen omkring hovedstaden koster

Læs mere

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Dato: 11. juni 2014 Journal nr.: 50-50-01-1-09 Kontaktperson: Andreas Hårde Baggrund Tønder Kommune har bedt om en redegørelse for mulighederne for at gennemføre

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Turismebarometer for Bornholm Oktober 2010 1 2 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Udarbejdet som

Læs mere

Notat Dato: 24. august 2006

Notat Dato: 24. august 2006 VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat

Læs mere

Variable teksttavler i Trondheim - Effekten på sikkerhed, rejsetid og miljø

Variable teksttavler i Trondheim - Effekten på sikkerhed, rejsetid og miljø 1 Variable teksttavler i Trondheim - Effekten på sikkerhed, rejsetid og miljø Forsker Michael W. J. Sørensen, Transportøkonomisk institutt (TØI), mis@toi.no Forsker Alena Høye, Transportøkonomisk institutt

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt.

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt. Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Ulloq/Dato: J.nr.: 29. juni 2005 01.31.06/05-0119 Orientering til Landsstyret

Læs mere

- Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI

- Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI - Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI Den 28. september 1997 blev der gennemført en nedsættelse af taksterne i den lokale og regionale kollektive

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

RESULTAT CPH opnåede i 2011 et resultat før skat på 1.084,1 millioner kroner, når der korrigeres for særlige forhold.

RESULTAT CPH opnåede i 2011 et resultat før skat på 1.084,1 millioner kroner, når der korrigeres for særlige forhold. Formandens beretning Jeg henviser til den trykte årsrapport med bestyrelsens skriftlige beretning og regnskabet for 2011. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med de internationale standarder for finansiel

Læs mere

En luftfartspolitisk strategi for hele Danmark

En luftfartspolitisk strategi for hele Danmark Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 290 Offentligt En luftfartspolitisk strategi for hele Danmark v/afdelingschef Hakon Iversen Hvorfor er en luftfartspolitisk strategi vigtig?

Læs mere

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter?

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion Det koster min virksomhed 100.000 kr. om måneden, når jeg sidder her i 15 min hver dag. Akut udbygningsbehov

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke. Spørgsmål: Ministeren bedes oversende talepapir til samråd d.d. om aktstykket.

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke. Spørgsmål: Ministeren bedes oversende talepapir til samråd d.d. om aktstykket. Finansudvalget 2009-10 Aktstk. 107 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 13. april 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport Pressemeddelelse Miljøøkonomisk vismandsrapport Materialet er klausuleret til onsdag den 26. februar 2014 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske Råd den 26. februar indeholder fem kapitler:

Læs mere

Karup Lufthavn. Budget 2014 med bemærkninger.

Karup Lufthavn. Budget 2014 med bemærkninger. Karup Lufthavn med bemærkninger. * Beløb i 1.000 kr. Driftindtægter: Passagerafgift 6.120 9.102 6.120 6.120 6.120 6.120 Securityafgift 3.400 5.050 3.400 3.400 3.400 3.400 Lejeindtægter m.v. 700 700 740

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Fakta om økonomi November 216 Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Over de seneste ti år er ressourcerne i SKAT faldet markant, hvilket har medført, at der

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere

Priskontrol og velfærd: Maksimalpriser eller mindste priser leder ofte til at der opstår overskudsefterspørgsel

Priskontrol og velfærd: Maksimalpriser eller mindste priser leder ofte til at der opstår overskudsefterspørgsel riskontrol og velfærd: Maksimalpriser eller mindste priser leder ofte til at der opstår overskudsefterspørgsel eller overskudsudbud på markedet. Eksempel maksimalpris på maks : Overskudsefterspørgsel maks

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10. - Trafikdage på AAU 2012

Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10. - Trafikdage på AAU 2012 Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10 - Trafikdage på AAU 2012 Hvordan gik det med Arriva kontrakten? - Det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland har, på

Læs mere

Skriftlig redegørelse

Skriftlig redegørelse Skriftlig redegørelse Redegørelse Dansk luftfart 2015 [Nov I] Fremsat af transport- og energiminister Flemming Hansen: 1. INDLEDNING Luftfarten har gennem årtier fået stadig større betydning for hele det

Læs mere

ANALYSENOTAT Frihandelsaftale med Japan er en kolossal økonomisk gevinst

ANALYSENOTAT Frihandelsaftale med Japan er en kolossal økonomisk gevinst ANALYSENOTAT Frihandelsaftale med Japan er en kolossal økonomisk gevinst AF CHEFKONSULENT MICHAEL BREMERSKOV JENSEN OG CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Største frihandelsaftale i mange år I sommers afsluttede

Læs mere

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling Side 14 Vækst og udvikling Sådan ligger landet > 1.00 Vækst og udvikling Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for vækst og udvikling 16(14) Danmark og deler førstepladsen, når man ser på landenes

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2016 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2016... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

STRATEGI FOR KOLLEKTIV TRAFIK I ODENSE 2014-2020 - EFFEKTMÅLING AF VÆKSTFREMMENDE INTIATIVER, 2014

STRATEGI FOR KOLLEKTIV TRAFIK I ODENSE 2014-2020 - EFFEKTMÅLING AF VÆKSTFREMMENDE INTIATIVER, 2014 MINIRAPPORT, NOVEMBER 2015 STRATEGI FOR KOLLEKTIV TRAFIK I ODENSE 2014-2020 - EFFEKTMÅLING AF VÆKSTFREMMENDE INTIATIVER, 2014 Odense Kommune har med Strategi for kollektiv trafik i Odense 2014-2020 vedtaget

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Udgave 1, 20. november 2013

Udgave 1, 20. november 2013 BEK nr 9287 af 20/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Trafikstyrelsen, j.nr. TS30302-00026 Senere ændringer til forskriften Ingen Bestemmelser

Læs mere

Præsentation af Boligplan SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Præsentation af Boligplan SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Præsentation af Boligplan 2017 Der udarbejdes en Boligplan med 2-3 års mellemrum. Seneste Boligplan er Boligplan 2016, der blev byrådsgodkendt d. 22. juni 2016. Boligplan 2016 beskriver en række konkrete

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

Mest travle start på sommeren nogensinde

Mest travle start på sommeren nogensinde Mest travle start på sommeren nogensinde Den voksende rejselyst til og fra Danmark gav i juni en markant vækst i antallet af passagerer på 9 procent i Københavns Lufthavn. Dermed blev juni den mest travle

Læs mere

Rejsetidsanalyser for Nyt Nordsjællands Hospital

Rejsetidsanalyser for Nyt Nordsjællands Hospital Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Notat Dato: 25.11.2016 Projekt nr.: 100-6003 T: +45 3373 7123 E: jah@moe.dk Projekt: Opgradering af Hillerød Station Emne:

Læs mere

Viden om ruter Værdien af nye ruter fra CPH Modelberegninger på 10 mest attraktive ruter

Viden om ruter Værdien af nye ruter fra CPH Modelberegninger på 10 mest attraktive ruter Viden om ruter Værdien af nye ruter fra CPH Modelberegninger på 10 mest attraktive ruter SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Los Angeles

Læs mere

NOTAT. Indhold. Indledning. Forventning til udvikling i beskæftigelsen

NOTAT. Indhold. Indledning. Forventning til udvikling i beskæftigelsen NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Forventning til udvikling i beskæftigelsen 2015-17 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Indhold Indledning... 1 Resume... 2 Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

International tilgængelighed, erhvervsudvikling og turisme Hvordan undgår Danmark at blive UdkantsEuropa?

International tilgængelighed, erhvervsudvikling og turisme Hvordan undgår Danmark at blive UdkantsEuropa? International tilgængelighed, erhvervsudvikling og turisme Hvordan undgår Danmark at blive UdkantsEuropa? Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010 SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere