Extensa 4620/4620Z/4220 Seriens. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Extensa 4620/4620Z/4220 Seriens. Brugervejledning"

Transkript

1 Extensa 4620/4620Z/4220 Seriens Brugervejledning

2 Copyright Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Extensa 4620/4620Z/4220 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: 07/2007 Der kan foretages ændringer i denne vejledning, uden at det bekendtgøres. Sådanne ændringer tilføjes i nye udgaver af vejledningen eller i supplerende dokumenter og publikationer. Producenten kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indholdet i sådanne reproduktioner og fraskriver sig udtrykkeligt ansvaret for sådanne reproduktioners garanti, handelsforhold og anvendelighed til bestemte formål. Skriv modelnummeret, serienummeret, købsdatoen og oplysninger om, hvor du købte udstyret, i felterne nedenfor. Serienummeret og modelnummeret er angivet på mærkatet på computeren. På al korrespondance vedrørende din enhed skal der medtages serienummer, modelnummer og købsoplysninger. Ingen del af denne publikation må reproduceres, gemmes i et databasesystem, transmitteres på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, som fotokopi, på båndoptagelse eller på nogen anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Acer Incorporated. Extensa 4620/4620Z/4220 seriens notebook-pc Modelnummer: Serienummer: Købsdato: Købt hos: Acer og Acer-logoet er registrerede varemærker tilhørende Acer Incorporated. Alle andre varemærker og registrerede varemærker, der er nævnt heri, er kun brugt til identifikationsøjemål, og er de respektive firmaers ejendom.

3 Oplysninger for din sikkerhed og komfort Sikkerhedsinstruktioner Læs disse instruktioner omhyggeligt. Gem dette dokument for senere reference. Følg alle advarsler og instruktioner, der er mærket på produktet. Sluk for produktet, inden det rengøres. Tag ledningen ud af stikket inden rengøring af dette produkt. Brug ikke rengøringsvæske eller aerosol rengøringsmiddel. Brug en fugtig klud til rengøring. Vær FORSIGTIG med stik når forbindelsen til enheden afbrydes Overhold følgende retningslinjer når strømforsyningen til strømforsyningsenheden tilsluttes eller afbrydes: Installer strømforsyningsenheden, inden netledningens stik sættes i stikkontakten. Træk netledningen ud af stikkontakten inden strømforsyningsenheden fjernes fra computeren. Hvis systemet har flere strømkilder, skal systemets strømforsyning afbrydes ved at trække alle netledninger ud af alle strømforsyningerne. Udvis FORSIGTIGHED omkring tilgængelighed Du skal sikre dig, at den stikkontakt, du sætter netledningen i, er nemt tilgængelig og så tæt på udstyrets bruger som muligt. Når det er nødvendigt at afbryde strømmen til udstyret, skal du trække netledningen ud af stikkontakten. Udvis FORSIGTIGHED omkring plastikkort for PCMCIA- og Express-stik Din computer leveres med plastikkort i PCMCIA- og Express-stikkene. Plastikkort beskytter ubrugte stik mod støv, metalgenstande og andet. Gem plastikkortene, så de kan bruges igen, når der ikke er installeret PCMCIA- eller Express-kort i stikkene. ADVARSEL ved lytning Som beskyttelse af din hørelse skal du følge disse instruktioner. Forøg lydstyrken gradvis, indtil du kan høre klart og behageligt. Forøg ikke lydstyrken, når dine ører har vænnet sig til denne. Lyt ikke til musik ved høje lydstyrker i lange perioder. Forøg ikke lydstyrken for at fortrænge støjende omgivelser. Sænk lydstyrken, hvis du ikke kan høre personer, der taler i nærheden af dig. iii

4 iv Advarsler Produktet må ikke anvendes i nærheden af vand. Produktet må ikke placeres på en ustabil vogn, fod eller et ustabilt bord. Produktet kan falde ned, hvilket kan medføre alvorlig beskadigelse af produktet. Riller og åbninger til ventilation skal sikre pålidelig drift af produktet og beskytte det imod overophedning. Disse åbninger må ikke tilstoppes eller tildækkes. Du må aldrig spærre åbningerne ved at placere produktet på en seng, en sofa, et tæppe eller en lignende overflade. Produktet må aldrig placeres i nærheden af eller oven på en radiator eller et varmeapparat eller i en indbygget installation, medmindre der sikres korrekt ventilation. Undlad at skubbe genstande ind i produktet gennem åbninger i kabinettet, da de kan komme i berøring med strømførende områder eller kortslutte dele, som kan resultere i brand eller elektrisk stød. Pas på ikke at spilde væske på produktet. For at undgå beskadigelse af interne komponenter og forhindre lækage af batteriet, må produktet ikke placeres på en vibrerende overflade. Den må aldrig bruges under sportsbegivenheder, under konditionstræning eller i vibrerende omgivelser, der kan forårsage uventede kortslutninger eller beskadige rotor-enhederne, harddisken, det optiske drev og endda udgøre en risiko fra lithiumbatteriet. Brug af elektrisk strøm Produktet skal drives med den strømtype, der er angivet på mærkepladen. Hvis du er i tvivl om, hvilken strømtype der er til rådighed, skal du kontakte forhandleren eller det lokale el-selskab. Der må ikke være placeret tunge genstande på netledningen. Produktet må ikke placeres et sted, hvor personer kan træde på ledningen. Hvis der anvendes en forlængerledning til produktet, skal du kontrollere, at den samlede strømstyrke (ampere) for det udstyr, der er tilsluttet forlængerledningen, ikke overstiger den strømstyrke (ampere), der er angivet for forlængerledningen. Kontroller også, at den samlede kapacitet for alle produkter, der er tilsluttet stikkontakten, ikke overstiger sikringens kapacitet. Overbelast ikke en stikkontakt eller en stikdåse ved at tilslutte for mange enheder. Hele systemets belastning må ikke overstige 80 % af grenledningens klassificering. Hvis der bruges stikdåser, må belastningen ikke overstige 80 % af stikdåsens input-klassificering. Dette produkts AC-adapter er udstyret med et tre-benet stik med jord. Stikket passer kun til en stikkontakt med jord. Kontroller, at stikkontakten er korrekt jordet, inden du sætter AC-adapterens stik i stikkontakten. Sæt ikke stikket i en stikkontakt uden jord. Kontakt en elektriker for yderligere oplysninger. Advarsel! Stikkets jordben er en sikkerhedsfunktion. Hvis du bruger en stikkontakt uden korrekt jordforbindelse, kan det medføre elektrisk stød og/eller skade.

5 v Bemærk: Stikkets jordben giver også god beskyttelse mod uventet støj fra nærtstående elektriske enheder, der kunne skabe interferens for produktets ydelse. Brug kun den korrekte type ledning til strømforsyning (medfølger i tilbehørsboksen) til udstyret. Den skal være udtagelig. UL-listed/ CSA-certificeret, type SPT-2, mærket 7A 125V minimum, VDE-godkendt eller tilsvarende. Maksimal længde er 4,6 meter (15 fod). Service af produkt Du må ikke selv forsøge at foretage reparation af produktet, da du kan komme i berøring med farlige strømførende områder eller blive udsat for andre farlige situationer, hvis du åbner eller fjerner kabinettet. Al vedligeholdelse skal overlades til kvalificerede servicefolk. Træk stikket ud af kontakten og overlad vedligeholdelse til kvalificeret personale under følgende omstændigheder: Når netledningen eller stikket er beskadiget eller flosset. Hvis der er spildt væske ind i produktet. Hvis produktet har været udsat for regn eller vand. Hvis produktet har været tabt, eller tasken er blevet beskadiget. Hvis produktet udviser en klar ændring i ydeevne, som tyder på behov for service. Hvis produktet ikke fungerer normalt, når betjeningsinstruktionerne følges. Bemærk: Justér kun de indstillinger, som dækkes af betjeningsinstruktionerne, da forkert justering af andre indstillinger kan medføre beskadigelse og ofte vil kræve en omfattende reparation af kvalificerede teknikere for at bringe produktet i normal driftsstand. Retningslinjer for sikker brug af batteri Denne notebook bruger et lithium-ion batteri. Må ikke bruges i fugtige, våde eller korroderende omgivelser. Produktet må ikke lægges, opbevares eller gemmes på eller nær varmekilder, et sted med høje temperaturer, i stærkt direkte sollys, i en mikrobølgeovn eller en trykkoger, og det må ikke udsættes for temperaturer over 60 C (140 F). Hvis disse retningslinjer ikke overholdes, kan det forårsage, at batteriet lækker syre, bliver meget varmt, eksploderer eller antændes, samt afstedkommer personskade og/eller beskadigelse. Batteriet må ikke gennembores, åbnes eller skilles ad. Hvis batteriet lækker, og du kommer i kontakt med de lækkende væsker, skal du skylle grundigt med vand, og søge lægehjælp. Af sikkerhedsmæssige grunde, og for at forlænge batteriets levetid, kan batteriet ikke oplades ved temperaturer under 0 C (32 F) eller over 40 C (104 F).

6 vi Det nye batteri kan kun levere sin fulde præstation efter to til tre fuldstændige opladnings- og afladningscyklusser. Batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, men det vil nedslides til sidst. Når driftstiden bliver mærkbart kortere end normalt, bør du købe et nyt batteri. Brug kun batterier, der er godkendt af Acer, og oplad kun dit batteri med opladere, der er godkendt af Acer og designet til denne enhed. Brug kun batteriet til dets tilsigtede formål. Brug aldrig en oplader eller et batteri, der er beskadiget. Batteriet må ikke kortsluttes. Man kan kortslutte et batteri ved et uheld med en metalgenstand som f. eks. en mønt, en clips eller en pen, der får direkte kontakt med batteriets positive (+) og negative (-) poler (de ligner metalstykker, der sidder på batteriet). Det kan ske når du f. eks. har et ekstra batteri med i lommen eller i tasken. Hvis batteriet kortsluttes, kan det beskadige batteriet eller den forbindende genstand. Batteriets kapacitet og levetid reduceres hvis batteriet efterlades i meget varme eller kolde steder, som f. eks. en tillukket bil om sommeren eller vinteren. Forsøg altid at holde batteriet indenfor en temperatur på mellem 15 C og 25 C (59 F og 77 F). En enhed med et varmt eller koldt batteri fungerer muligvis ikke midlertidigt, selv om batteriet er helt opladet. Batteriets funktion er særligt begrænset i temperaturer et godt stykke under frysepunktet. Bortkast ikke batterierne i ild, da de kan eksplodere. Batterierne kan også eksplodere hvis de beskadiges. Smid batterier ud i henhold til de lokale regler. Genbrug, hvor det er muligt. Bortkast ikke som affald fra husholdningen. Trådløse enheder kan være modtagelige overfor interferens fra batteriet, hvilket kan påvirke funktionen. Potentielle eksplosive miljøer Sluk for enheden i et potentielt eksplosivt miljø og følg al skiltning og alle anvisninger. Potentielt eksplosive miljøer inkluderer områder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke for køretøjet. Gnister i disse områder kan afstedkomme en eksplosion eller brand, og resultere i kropsskade eller død. Sluk for notebooken nær benzintanke på servicestationer. Overhold begrænsningerne af brugen af radioudstyr i brændstofdepoter, lagerrum og forsendelsesområder, kemiske anlæg eller hvor der udføres sprængninger. Områder med potentielt eksplosivt miljø er ofte, men ikke altid, afmærkede. Disse områder inkluderer under bådsdæk, faciliteter for kemiske overførsler eller opbevaring, køretøjer der anvender flaskegas (som f.eks. propan eller butan) og områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler som f. eks. korn, støv og metalstøv. Tænd ikke for notebooken når det er forbudt at bruge trådløse telefoner, eller når det kan forårsage interferens eller fare.

7 Udskiftning af batteri Notebook-pc serien bruger litiumbatterier. Udskift batteriet med samme type, som fulgte med dit produkt. Brug af en anden type batteri kan øge risikoen for brand eller eksplosion. vii Advarsel! Batterier kan eksplodere, hvis de ikke håndteres korrekt. De må ikke adskilles eller kastes ind i åben ild. Opbevar dem utilgængeligt for børn. Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med lokale regulativer. Sikkerhed omkring telefonledning Træk altid alle telefonlinjer ud af vægstikket, inden der udføres vedligeholdelse eller adskillelse af dette udstyr. Undgå at bruge en telefonlinje (andet end trådløs) under en elektrisk storm. Der kan være en lille risiko for elektrisk stød pga. lynnedslag. Advarsel! Undgå at bruge ikke-kompliante dele når du tilføjer eller ændrer komponenter, af sikkerhedsmæssige årsager. Kontakt din forhandler for købsmuligheder. Yderligere sikkerhedsoplysninger Din enhed og dets tilbehør kan indeholde små dele. Hold dem væk fra små børn. Anvendelsesmiljø Advarsel! Af sikkerhedsmæssige årsager skal der slukkes for alle trådløse og radiotransmitterende enheder, når din laptop bruges under følgende forhold. Disse enheder kan inkludere, men er ikke begrænset til: trådløs LAN (WLAN), Bluetooth og/eller 3G.

8 viii Husk at følge alle bestemmelser, der måtte være i kraft i et givet område, og sluk altid for din enhed, når dens brug er forbudt, eller når enheden kan forårsage forstyrrelse eller afstedkomme fare. Brug kun enheden i dens normale anvendelsespositioner. Denne enhed opfylder retningslinjerne omkrig udsættelse for RF-energi, når den anvendes normalt, og når enheden og dens antenne holdes i en afstand på mindst 1,5 cm (5/8 tommer) fra din krop (referer til figuren nedenfor). Den må ikke indeholde metal og enheden skal anbringes i den ovennævnte afstand fra din krop. For at kunne overføre datafiler og meddelelser succesfuldt, skal enheden have en god forbindelse til netværket. I visse tilfælde kan overførslen af datafiler og meddelelser forsinkes, indtil der er en god forbindelse tilgængelig. Kontroller, at anvisningerne for ovenstående afstand overholdes, indtil overførslen er udført. Visse dele af enheden er magnetiske. Metaldele kan blive tiltrukket til enheden og mennesker med høreapparatet må ikke holde enheden op til øret med høreapparatet. Anbring ikke kreditkort eller andre magnetiske lagermedier nær enheden, da data, der er gemt på dem, kan blive slettet. Medicinske apparater Funktionen af radiotransmitterende udstyr, inklusiv trådløse telefoner, kan forstyrre funktionen af medicinske apparater, der ikke er tilstrækkeligt beskyttede. Kontakt en læge eller producenten af det medicinske apparat for at fastslå, om apparatet er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern RF-energi, eller hvis du har spørgsmål. Sluk for enheden i faciliteter, der er associeret med sundhedsplejen, når der er opsat bestemmelser om at slukke for din type enhed. Hospitaler og faciliteter associeret med sundhedsplejen kan anvende udstyr, der kan være følsomt overfor eksterne RF-transmissioner. Pacemakere. Producenter af pacemakere anbefaler, at der opretholdes en afstand på mindst 15,3 cm (6 tommer) mellem trådløse enheder og en pacemaker for undgå potentiel forstyrrelse af pacemakeren. Disse anbefalinger samstemmer med den uafhængige undersøgelse af - og anbefalinger fra - Wireless Technology Research. Mennesker med pacemakere skal overholde følgende: Enheden skal altid holdes i en afstand på mindst 15,3 centimeter (6 tommer) fra pacemakeren. Enheden må ikke bæres, så den holdes tæt på din pacemaker, når enheden er tændt. Hvis du har mistanke om forstyrrelse af pacemakeren, skal du slukke for enheden og flytte den. Høreapparater. Visse digitale, trådløse enheder kan forstyrre funktionen af høreapparater. Hvis der opstår forstyrrelse, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

9 Køretøjer RF-signaler kan virke forstyrrende på forkert installerede eller utilstrækkeligt beskyttede elektroniske system i motorkøretøjer, som f. eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske ABS-systemer, elektroniske hastighedskontrolsystemer og airbag-systemer. Kontakt producenten af køretøjet eller af det tilføjede ekstraudstyr, eller deres repræsentant, for yderligere oplysninger. Enheden bør kun undergå service - eller installeres i køretøjet - af en kvalificeret fagmand. Fejlagtig installation eller service kan være farlig og kan ugyldiggøre enhver garanti, der måtte være gældende for enheden. Kontroller regelmæssigt, at alt trådløst udstyr i dit køretøj er monteret og fungerer korrekt. Opbevar eller transporter ikke brændbare væsker, gasser eller eksplosive materialer i det samme rum som enheden, dens dele eller tilbehør. For køretøjer der er udstyret med en airbag skal man huske, at airbags oppustes med stor kraft. Anbring ikke genstande, inklusiv installeret eller bærbart, trådløst udstyr, i området over airbaggen, eller i området, hvor airbaggen oppustes. Hvis trådløst udstyr er installeret forkert i køretøjet, og airbaggen oppustes, kan det resultere i alvorlig skade. Det er forbudt at bruge enheden mens du flyver i et luftfartøj. Sluk for enheden inden du går ombord i luftfartøjet. Brugen af trådløse teleenheder i et luftfartøj kan være farligt, da det kan påvirke funktionen af luftfartøjet, afbryde det trådløse telefonnetværk, samt det kan være ulovligt. Potentielle eksplosive miljøer Sluk for enheden, når du befinder dig i et potentielt eksplosivt miljø og følg al skiltning og alle anvisninger. Potentielt eksplosive miljøer inkluderer områder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke for køretøjet. Gnister i disse områder kan afstedkomme en eksplosion eller brand, og resultere i kropsskade eller død. Sluk for enheden på benzin- eller servicestationer, som f. eks. nær benzintanke. Overhold begrænsningerne af brugen af radioudstyr i brændstofdepoter, lagerrum og forsendelsesområder, kemiske anlæg eller hvor der udføres sprængninger. Områder med potentielt eksplosivt miljø er ofte, men ikke altid, tydeligt afmærkede. Disse områder inkluderer under bådsdæk, faciliteter for kemiske overførsler eller opbevaring, køretøjer der anvender flaskegas (som f.eks. propan eller butan) og områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler som f. eks. korn, støv og metalstøv. Nødopkald Advarsel! Du kan ikke foretage nødopkald med denne enhed. Du skal foretage et nødopkald med en mobiltelefon eller et andet telefonsystem. ix

10 x Vejledninger for bortskaffelse Dette elektroniske udstyr må ikke smides ud med almindeligt affald når det bortkastes. Genbrug venligst for at mindske forureningen og sikre den højeste beskyttelse af det globale miljø. For yderligere oplysninger om regulativer omkring affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), besøg Rådgivning omkring kviksølv For projektorer eller elektroniske produkter, der indeholder en LCD/CRT skærm eller display: Lyskilde(r) inde i produktet indeholder kviksølv og skal genbruges eller bortkastes i overensstemmelse med myndighedernes krav. For yderligere oplysninger, kontakt Electronic Industries Alliance på For specifikke oplysninger om bortkastning af lyskilder, se

11 xi ENERGY STAR er et program fra regeringen (offentligt/privat partnerskab), der giver mennesker midlerne til at beskytte miljøet på en omkostningseffektiv måde, uden at ofre kvalitet eller produktfunktioner. Produkter, der opnår klassificeringen ENERGY STAR, forhindrer udslip af drivhusgasser ved at opfylde de strenge retningslinjer omkring energieffektivitet fra US Environmental Protection Agency (EPA) og US Department of Energy (DOE). I et gennemsnitshjem forbruges 75 % af den elektriske strøm, der bruges til hjemmets elektronik, mens produkterne er slukkede. Elektroniske produkter i hjemmet, der kvalificerer for ENERGY STAR, bruger op til 50 % mindre energi end almindeligt udstyr. Se og for yderligere oplysninger. Bemærk: Ovenstående erklæring gælder kun for Acer notebooks med mærkaten ENERGY STAR, som findes nederst til højre på håndstøtten. Som ENERGY STAR-partner har Acer Inc. afgjort, at dette produkt overholder ENERGY STAR-retningslinjerne for energieffektivitet. Produktet er aktiveret til strømstyring fra fabrikkens side: Aktiverer skærmens pausetilstand efter 15 minutter uden brugeraktivitet. Aktiverer computerens pausetilstand efter 30 minutter uden brugeraktivitet. Aktiverer computeren fra pausetilstand ved at trykke på afbryderknappen. Der kan udføres flere strømstyringsindstillinger fra Acer epower Management.

12 xii Tips og oplysninger for komfortabel brug Computerbrugere kan lide af overanstrengelse af øjet og hovedpiner efter vedvarende brug. Brugere er udsat for risiko for fysiske skader efter mange arbejdstimer foran computeren. Lange arbejdsperioder, dårlig stilling, dårlige arbejdsvaner, utilstrækkelige arbejdsforhold, personlig helse og andre faktorer øger alle risikoen for fysiske skader. Forkert brug af computeren kan føre til karpaltunnelsyndrom, seneskedehindebetændelse, tenosynovitis eller andre muskel/skelet-sygdomme. De følgende symptomer kan opstå i hænder, håndled, arme, skuldre, nakke eller ryg: følelsesløshed, eller en brændende eller spændende fornemmelse smerter eller ømhed smerter, hævelse eller banken stivhed eller spænding kulde eller svaghed Hvis du lider af disse symptomer eller andre repeterende eller vedvarende ubehag og/eller smerter, relateret til brug af computeren, skal du straks kontakte en læge samt kontakte din virksomheds afdeling for sundhed og sikkerhed. Det følgende afsnit giver tips om mere komfortabel brug af computeren. Find din komfortzone Find din komfortzone ved at justere skærmens synsvinkel, brug en fodstøtte eller hæv sædet for at opnå den maksimale komfort. Iagttag de følgende tips: undgå at forblive i den samme position i for lang tid undgå at side ludende og/eller at læne bagud rejs dig op og gå rundt regelmæssigt for at fjerne spændinger i benmuskulaturen. tag korte pauser for at afslappe nakke og skuldre undgå at spænde dine muskler eller trække med skuldrene installer den eksterne skærm, tastatur og mus på korrekt vis, indenfor komfortabel rækkevidde hvis du ser på skærmen mere end på dokumenter, skal du placere skærmen midt på dit skrivebord, for at mindske nakkespændinger Pas godt på synet Følgende kan alle overanstrenge dine øjne: hvis du bruger øjnene i mange timer, bruger forkerte briller eller kontaktlinser, hvis lyset er for skarpt, skærmen ikke er indstillet korrekt/fokuseret, der bruges meget lille skrifttype og et skærmbillede med lav kontrast. Det følgende afsnit giver dig nogle forslag til, hvordan du kan mindske overanstrengelse af øjet.

13 xiii Øjne Hvil øjnene regelmæssigt. Hvil øjnene regelmæssigt ved at se væk fra skærmen og fokusere på et fjernliggende punkt. Blink regelmæssigt med øjnene for at undgå, at øjnene tørrer ud. Skærm Hold skærmen ren. Hold hovedet i et højere niveau end skærmens øverste kant, således at dine øjne ser nedad når du kigger på skærmens midte. Juster skærmens lysstyrke og/eller kontrast til et komfortabelt niveau, for at forbedre læsbarheden af tekst og billedernes klarhed. Eliminer blændende lysskær og refleksioner ved at: anbringe skærmen således, at siderne (kanterne) vender mod vinduet eller anden lyskilde nedtone lyset i værelset ved at bruge gardiner, forhæng eller rullegardiner bruge en arbejdslampe ændre på skærmens synsvinkel bruge et genskærs-reducerende filter bruge en solskærm for skærmen, som f. eks. et stykke pap, der sidder ud fra skærmens øverste, forreste kant Undgå at justere skærmen til en synsvinkel, der gør det vanskeligt at se skærmbilledet. Undgå at se direkte på stærke lyskilder, som f. eks. åbne vinduer, i længere tid ad gangen. Sådan udvikler du gode arbejdsvaner Du kan gøre brugen af computeren mere afslappende og produktiv ved at udvikle følgende arbejdsvaner: Tag korte pauser, regelmæssigt og ofte. Udfør nogle strækøvelser. Træk vejret i frisk luft, så ofte som muligt. Motioner regelmæssigt og vedligehold en sund krop. Advarsel! Vi anbefaler ikke at bruge computeren på en sofa eller en seng. Hvis det er uundgåeligt, bør du kun arbejde i korte perioder, tage pauser regelmæssigt og lave nogle strækøvelser. Bemærk: Du kan finde flere oplysninger i "Bestemmelser og sikkerhedsbemærkninger" på side 68 i AcerSystem User's Guide.

14 xiv Generelle oplysninger Tak, fordi du har valgt en Acer notebook som din mobile computer. Vejledninger Vi har udarbejdet et sæt vejledninger til at hjælpe dig med at anvende din Acer notebook. Først og fremmest bogen Sådan kommer du i gang..., som hjælper dig med opsætning af computeren. Den trykte Brugervejledning beskriver de grundlæggende egenskaber og funktioner ved din nye computer. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan computeren kan hjælpe dig til at blive mere produktiv, i AcerSystem User s Guide. Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om emner som systemprogrammer, datagendannelse, udvidelsesmuligheder og fejlfinding. Den indeholder desuden garantioplysninger samt generelle bestemmelser og sikkerhedsbemærkninger til notebook-computeren. Den er tilgængelig i PDF-format (Portable Document Format) og er forudinstalleret på notebook-pc. Følg disse trin for at få adgang til den: 1 Klik på Start, Alle programmer, AcerSystem. 2 Klik på AcerSystem User s Guide. Bemærk: For at få vist filen skal du have Adobe Reader installeret. Hvis Adobe Reader ikke er installeret på din computer, kører installationsprogrammet til Adobe Reader automatisk, når du klikker på AcerSystem User s Guide. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte installationen. Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger Adobe Reader, finder du i menuen Hjælp og Support.

15 Grundlæggende vedligeholdelse og tip til brug af computeren xv Tænde og slukke for computeren Når du vil tænde computeren, skal du trykke på og derefter slippe afbryderknappen under LCD-skærmen ved siden af lynstartknapperne. Placeringen af afbryderknappen på computeren er vist under "Set forfra" på side 15. Du kan slukke for computeren på følgende måder: Ved hjælp af kommandoen Luk computeren i Windows Klik på Start og derefter på Sluk. Med afbryderknappen Du kan også slukke for computeren ved at lukke skærmlåget eller ved at trykke på hurtigtasten til pausetilstand, <Fn> + <F4>. Bemærk: Hvis du ikke kan slukke normalt for computeren, skal du trykke på afbryderknappen og holde den nede i mindst fire sekunder. Hvis du slukker for computeren og vil tænde den igen, bør du mindst vente to sekunder, før du tænder den. Vedligeholdelse af computeren Computeren tjener dig godt, hvis du passer på den. Udsæt ikke computeren for direkte sollys. Anbring den ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. en radiator. Udsæt ikke computeren for temperaturer under 0 ºC (32 ºF) eller over 50 ºC (122 ºF). Anbring ikke computeren i nærheden af magnetiske felter. Udsæt ikke computeren for regn eller fugt. Spild ikke vand eller andre væsker ud over computeren. Udsæt ikke computeren for voldsomme slag og rystelser. Udsæt ikke computeren for støv og snavs. Anbring aldrig genstande oven på computeren. Undgå at smække skærmlåget i, når du lukker det. Anbring aldrig computeren på ujævnt underlag.

16 xvi Vedligeholdelse af netadapteren Følg disse retningslinjer for at passe på netadapteren: Slut ikke adapteren til andet udstyr. Træd ikke på netledningen, og anbring ikke tunge genstande oven på den. Sørg for at anbringe netledningen og andre kabler på steder, hvor der ikke færdes personer. Når du tager netledningen ud, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. Hvis du bruger en forlængerledning, må den samlede strømstyrke for alle produkter, som tilsluttes ledningen, ikke overstige ledningens kapacitet. Desuden må den samlede strømstyrke for alle produkter, som tilsluttes stikkontakten, ikke overstige sikringens brudgrænse. Vedligeholdelse af batteriet Følg disse retningslinjer for at passe på batteriet: Brug kun batterier af samme type ved udskiftning. Sluk for computeren, før du fjerner eller udskifter batterier. Du må ikke pille ved batterierne. Opbevar dem utilgængeligt for børn. Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale regulativer. Indlever om muligt batterierne til genanvendelse. Rengøring og service Følg denne fremgangsmåde ved rengøring af computeren: 1 Sluk computeren, og fjern batteriet. 2 Tag netadapteren ud af computeren. 3 Brug en blød klud, som er fugtet med vand. Hvis én af følgende situationer opstår: hvis du har tabt computeren, eller kabinettet er beskadiget; hvis computeren ikke fungerer, som den skal. Se under "Ofte stillede spørgsmål" på side 43.

17 Oplysninger for din sikkerhed og komfort iii Sikkerhedsinstruktioner iii Yderligere sikkerhedsoplysninger vii Medicinske apparater viii Køretøjer ix Potentielle eksplosive miljøer ix Nødopkald ix Vejledninger for bortskaffelse x Tips og oplysninger for komfortabel brug xii Generelle oplysninger xiv Vejledninger xiv Grundlæggende vedligeholdelse og tip til brug af computeren xv Tænde og slukke for computeren xv Vedligeholdelse af computeren xv Vedligeholdelse af netadapteren xvi Vedligeholdelse af batteriet xvi Rengøring og service xvi Acer Empowering Technology 1 Adgangskode til Empowering Technology 1 Acer enet Management 2 Acer epower Management 4 Acer epresentation Management 7 Acer edatasecurity Management 8 Acer elock Management 9 Acer erecovery Management 11 Acer esettings Management 13 Windows Mobility Center 14 En præsentation af din Acer notebook 15 Set forfra 15 Set forfra - lukket 17 Set fra venstre 18 Set fra højre 19 Set bagfra 19 Set fra bunden 20 Specifikationer 21 Indikatorer 25 Lynstartknapper 26 Produktivitets-taster 27 Pegefelt 28 Introduktion til pegefelt 28 Brug af tastaturet 30 Låsetaster og det integrerede numeriske tastatur 30 Windows-taster 31 Hurtigtaster 32 Speciel tast 34 Indhold

18 Sådan skubber du skuffen i det optiske drev ud (CD eller DVD) 35 Sådan bruges en computersikkerhedslås 35 Lyd 36 Justering af lydstyrken 36 Brug af hjælpeværktøjer 37 Acer BioProtect (ekstraudstyr fra producenten) 37 Acer GridVista (toskærm-kompatibelt) 38 Launch Manager 40 NTI Shadow 42 Ofte stillede spørgsmål 43 Anmodning om service 46 International Travelers Warranty (ITW) 46 Inden du ringer 46 Batteripakke 47 Batteripakke - karakteristika 47 Maksimering af batteriets levetid 47 Installering og fjernelse af batteripakke 48 Opladning af batteri 49 Kontrol af batteriniveauet 49 Optimering af batteriets levetid 49 Advarsel om at batteriniveauet er lavt 50 Tag din notebook-pc med dig 51 Fjern tilslutninger 51 Flyt computeren 51 Klargøring af computeren 51 Hvad du skal have med til møder 52 Tag computeren med hjem 52 Klargøring af computeren 52 Hvad du skal have med 52 Særlige forhold 53 Oprettelse af et hjemmekontor 53 Rejs med computeren 53 Klargøring af computeren 53 Hvad du skal have med 53 Særlige forhold 54 Tag computeren med 54 Klargøring af computeren 54 Hvad du skal have med 54 Særlige forhold 54 Sikring af computeren 55 Sådan bruges en computersikkerhedslås 55 Brug af adgangskoder 55 Angivelse af adgangskoder 56 Angivelse af en adgangskode 56

19 Udvide med ekstraudstyr 57 Tilslutningsmuligheder 57 Modem til fax og data 57 Indbygget netværksfunktion 58 Hurtig infrarød (FIR) 58 Universal Serial Bus (USB) 59 IEEE 1394 port 59 Stik til pc-kortet 60 Installation af hukommelsesmoduler 61 BIOS programmet 62 Startrækkefølge 62 Aktivere disk-til-disk-gendannelse 62 Adgangskode 62 Brug af software 63 Afspilning af DVD-film 63 Acer erecovery Management 64 Opret sikkerhedskopi 64 Brænd en sikkerhedskopi på en disk 65 Gendannelse og genoprettelse 65 Fejlfinding på computeren 66 Fejlfinding 66 Fejlmeddelelser 66 Bestemmelser og sikkerhedsbemærkninger 68 FCC bemærkning 68 Bemærkninger om modem 69 Sikkerhedserklæring for laserudstyr 69 Erklæring om LCD-pixel 70 Erklæring om Macrovision copyright-beskyttelse 70 Bemærkning om regulering af radioenhed 70 Generelt 71 Den Europæiske Union (EU) 71 FCC RF-sikkerhedskravet 72 Canada - Lavstrømslicens-undtaget radiokommunikationsenheder (RSS-210) 73 LCD panel ergonomic specifications 74 Federal Communications Comission Declaration of Conformity 75 Indeks 77

20

21 1 Acer Empowering Technology De Empowering Technology werkbalk maakt het makkelijk om toegang te krijgen tot veel gebruikte functies en het nieuwe Acer system te beheren. Standaard in de bovenhelft van het scherm weergegeven, biedt het toegang tot de volgende hulpmiddelen: Opmerking: De volgende gegevens dienen slechts ter algemene informatie. Daadwerkelijke productspecificaties kunnen verschillen. Acer enet Management zet op een intelligente manier locale netwerken op. Acer epower Management verlengt de gebruiksduur van de accu middels diverse gebruiksprofielen. Acer epresentation Management maakt een verbinding met een projector en wijzig op een handige manier de weergave-instellingen. Acer edatasecurity Management beveiligt gegevens met wachtwoorden en geavanceerde encryptie-algoritmes (voor geselecteerde modellen). Acer elock Management beperkt de toegang tot externe opslagmedia. Acer erecovery Management maakt back-ups en herstelt gegevens en doet dit flexibel, betrouwbaar en volledig. Acer esettings Management zorgt voor toegang tot systeeminformatie en wijzigt met instellingen met gemak. Empowering Technology Voor meer informatie klikt u met de rechter muisknop op de werkbalk van Empowering Technology, en vervolgens selecteert u de functie "Help" of "Tutorial". Empowering Technology wachtwoord Voordat u Acer elock Management en Acer erecovery Management kunt gebruiken, dient u het Empowering Technology wachtwoord op te geven. Klik met de rechter muisknop op de werkbalk van Empowering Technology en selecteer "Password Setup" (Wachtwoord instellen) om dit te doen. Als u het Empowering Technology wachtwoord niet opgeeft, wordt u gevraagd dit te doen als u voor het eerst Acer elock Management of Acer erecovery Management uitvoert.

22 2 Opmerking: Als u het wachtwoord van Empowering Technology verliest, kunt u op geen enkele wijze het wachtwoord herstellen, behalve door het systeem opnieuw te formatteren. Zorg dat u het wachtwoord onthoudt. Empowering Technology Acer enet Management Acer enet Management helpt u snel en makkelijk verbinding te maken met zowel draadloze als niet-draadloze netwerken op diverse plekken. Voor toegang tot dit hulpmiddel, selecteert u "Acer enet Management" op de werkbalk van Empowering Technology of u start het programma vanuit de programmagroep van Acer Empowering in het Startmenu. Ook heeft u de mogelijkheid Acer enet Management automatisch te laten starten wanneer u de PC opstart. Acer enet Management detecteert automatisch de beste instellingen voor een nieuwe locatie, en biedt u tevens de optie de instellingen naar wens te veranderen.

23 3 Acer enet Management kan netwerkinstellingen van een locatie opslaan in een profiel, en automatisch het geschikte profiel toepassen wanneer u van de ene naar de andere locatie gaat. Onder de opgeslagen instellingen vallen instellingen voor de netwerkverbinding (IP en DNS instellingen, wireless AP details, enz.), en standaard printer instellingen. Acer enet Management houdt rekening met beveiliging en veiligheid door geen gebruikersnamen en wachtwoorden op te slaan. Empowering Technology

24 4 Acer epower Management Acer epower Management bevat een ongecompliceerde gebruikersinterface waarmee u de opties van energiebeheer kunt instellen. Voor toegang tot dit hulpmiddel selecteert u "Acer epower Management" op de werkbalk van Empowering Technology, start u het programma vanuit de programmagroep van Acer Empowering Technology in het Startmenu of u klikt met de rechter muisknop op het Energie-pictogram in het systeemvak en kies "Acer epower Management". Energieplannen maken Empowering Technology Acer epower Management heeft drie vooraf ingestelde energieplannen: Balanced (gebalanceerd), High performance (hoge prestaties) en Power saver (energiebesparend). U kunt ook zelf energieplannen maken. U kunt energieplannen maken, er tussen schakelen, wissen en herstellen. Hieronder staat beschreven hoe dit gaat. Bekijk en wijzig instellingen voor On Battery (op accustroom) en Plugged In (op netstroom) door op de betreffende tabbladen te klikken. U kunt de opties van Windows Energiebeheer aanpassen door te klikken op "More Power Options" (meer energieopties). Opmerking: Vooraf ingestelde energieplannen kunt u niet verwijderen. Een nieuw energieplan maken: Door aangepaste energieplannen te maken kunt u uw eigen persoonlijke reeks energieopties opslaan en snel gebruiken. 1 Klik op het pictogram energieplan maken. 2 Voer een naam in voor het nieuwe energieplan. 3 Kies een vooraf ingesteld energieplan waarop uw eigen plan is gebaseerd. 4 Indien nodig verandert u de instellingen voor beeldscherm en slaapstand die de computer moet gebruiken. 5 Klik op "OK" om het nieuwe energieplan op te slaan. Schakelen tussen energieplannen: 1 Selecteer het energieplan waarnaar u wilt schakelen in de keuzelijst. 2 Klik op "Apply" (toepassen). Een energieplan bewerken: Door een energieplan te bewerken kunt u systeeminstellingen zoals LCD brightness (lcd-helderheid) en (CPU speed) CPU-snelheid aanpassen. U kunt ook onderdelen van het systeem aan/uitschakelen om de levensduur van de accu uit te breiden.

25 5 1 Schakel naar het energieplan dat u wilt bewerken 2 Pas de instellingen waar nodig aan. 3 Klik op "Apply" (toepassen) om de nieuwe instellingen op te slaan. Een energieplan verwijderen: U kunt het geactiveerde energieplan niet verwijderen. Als u het geactiveerde energieplan wilt verwijderen, schakelt u eerst naar een ander. 1 Selecteer het energieplan dat u wilt verwijderen in de keuzelijst. 2 Klik op het pictogram energieplan verwijderen. Accustatus Zie het scherm in de bovenste helft van het venster voor een actuele schatting van het huidige gebruik van de accu. Klik op de voor een schatting van de accucapaciteit in de slaapstand en standbystand. Empowering Technology

26 6 Acer epresentation Management Met Acer epresentation Management kunt u het beeld van uw computer projecteren naar een extern toestel of projector, via de sneltoets: <Fn> +< F5>. Als hardware voor auto-detectie is geïmplementeerd op het systeem en als het externe beeldscherm dit ondersteunt, wordt het systeemscherm automatisch uitgeschakeld als een extern beeldscherm op het systeem wordt aangesloten. Bij gebruik van projectors en externe apparaten die niet automatisch kunnen worden gedetecteerd, start u Acer epresentation Management om een geschikte instelling van het beeldscherm te kiezen. Empowering Technology Opmerking: Als de herstelde resolutie na het loskoppelen van een projector niet correct is, of als u een externe resolutie wilt gebruiken die niet door Acer epresentation Management ondersteund wordt, pas dan de instellingen van het beeldscherm aan met behulp van Eigenschappen voor Beeldscherm of het hulpmiddel van de fabrikant van het beeldscherm.

27 7 Acer edatasecurity Management (voor geselecteerde modellen) Acer edatasecurity Management is een hulpmiddel voor encryptie, dat uw bestanden beschermt tegen toegang door onbevoegde personen. Het is geïntegreerd in Windows Explorer als een zogenaamde shell extension (opgenomen in keuzemenu s), zodat u snel gegevens kunt versleutelen, en daarnaast ondersteunt het directe bestandsencryptie voor Lotus Notes en Microsoft Outlook. De Acer edatasecurity Management setup wizard vraagt u om een supervisor wachtwoord en een standaard bestand-specifiek wachtwoord. Dit bestand-specifieke wachtwoord wordt gebruikt om bestanden standaard te versleutelen, of u kiest uw eigen bestand-specifieke wachtwoord wanneer u een bestand versleutelt. Empowering Technology Opmerking: Het wachtwoord dat gebruikt wordt om een bestand te versleutelen, is een unieke sleutel die het systeem nodig heeft om het te ontcijferen. Als u het wachtwoord verliest, is het supervisor wachtwoord de enige andere sleutel die het bestand kan ontcijferen. Als u beide wachtwoorde verliest, kunt u op geen enkele wijze het versleutelde bestand ontcijferen! Zorg dat u alle aanverwante wachtwoorden beveiligt!

28 8 Empowering Technology Acer elock Management Acer elock Management is een beveiligingstool waarmee u uw verwisselbare gegevens op optische en floppy stations kunt vergrendelen, zodat de gegevens niet gestolen kunnen worden wanneer u even geen zicht op het notebook heeft. Removable Storage Devices (Verwisselbare Opslagapparaten) waaronder USB disk drives, USB pen drives, USB flash drives, USB mp3 drives, USB memory card lezers, IEEE 1394 disk drives en alle andere verwisselbare stations die gebruikt kunnen worden als bestandsysteem, indien aangesloten op het systeem. Optical Drive Devices (Optische Stations) omvat elk type cd-rom, dvd-rom, hd-dvd of Blu-ray stations. Floppy Drive Drives (Floppydiskstations) alleen 3,5 inch floppydiskstations. Om Acer elock Management te kunnen gebruiken, moet eerst het wachtwoord voor Empowering Technology worden ingesteld. Vergrendeling(en) wordt/worden onmiddelijk ingesteld, zonder dat u opnieuw hoeft op te starten, en blijven vergrendeld totdat ze worden onrgrendeld, zelfs na het opnieuw opstarten. Opmerking: Als u het wachtwoord van Empowering Technology verliest, kunt u op geen enkele wijze het wachtwoord herstellen, behalve door het systeem opnieuw te formatteren. Zorg dat u het wachtwoord onthoudt.

29 9 Empowering Technology

30 10 Acer erecovery Management Acer erecovery Management is een divers backuphulpmiddel. U kunt ermee volledige of oplopende backups maken, de standaard fabrieksimage op disk branden, en herstellen vanaf eerder gemaakte backups, of toepassingen en stuurprogramma's opnieuw installeren. Door de gebruiker gemaakte backups worden standaard op het D:\ station opgeslagen. Acer erecovery Management biedt u: Wachtwoordbeveiliging (Empowering Technology wachtwoord) Empowering Technology Volledige en geleidelijke backups op harde schijf of optische disk Backups maken: Standaard fabrieksimage Door gebruiker gemaakte backupimage Huidige systeemconfiguratie Programmabackup Terugzetten en herstellen: Standaard fabrieksimage Door gebruiker gemaakte backupimage Van eerder gemaakte cd/dvd Toepassingen/stuurprogramma s opnieuw installeren

31 11 Empowering Technology Voor meer informatie, zie "Acer erecovery Management" op pagina 66 in de AcerSystem User's Guide. Opmerking: Als bij uw computer geen Recovery CD of System CD is geleverd, gebruik dan de functie "System backup to optical disk" van Acer erecovery management om een backup-image op CD of DVD te branden. Voor het beste resultaat bij het herstellen van het systeem met een CD of met Acer erecovery management, koppelt u alle randapparatuur af (behalve het externe Acer ODD [optical disk drive, of optisch station], indien aanwezig), inclusief het Acer ezdock.

32 12 Acer esettings Management Met Acer esettings Management kunt u hardwarespecificaties inspecteren, BIOS-wachtwoorden instellen en opstartopties veranderen. Acer esettings Management biedt ook: Levert een eenvoudige grafische gebruikersinterface voor navigatie. Drukt hardwarespecificaties af en slaat deze op. Hiermee kunt u een eigedomslabel voor het systeem instellen. Empowering Technology

33 13 Windows Mobility Center (alleen voor Windows Vista) Het Windows Mobility Center verzamelt de belangrijkste systeeminstellingen die betrekking hebben op mobiel gebruik op één makkelijk te vinden plek, zodat u uw Acer systeem snel kunt configureren als u op een andere plek bent, via een ander netwerk verbinding maakt of andere activiteiten verricht. Instellingen omvatten helderheid van het beeldscherm, energieplan, volume, draadloos netwerk aan/uit, externe beeldscherminstellingen, beeldschermstand en synchronisatiestatus. Windows Mobility Center bevat ook Acer-specifieke instellingen zoals Bluetooth Add Device (toestel toevoegen via Bluetooth, indien van toepassing), overzicht van gedeelde mappen/delen in/uitschakelen, en een snelkoppeling naar de gebruikershandleiding van Acer, naar stuurprogramma's en hulpprogramma's. Windows Mobility Center openen: Empowering Technology Gebruik de sneltoets < > + <X> Start Windows Mobility Center vanaf het controlescherm Start Windows Mobility Center vanuit de programmagroep Accessoires in het Startmenu

34 Empowering Technology 14

35 En præsentation af din Acer notebook Når du har sat computeren op som vist på illustrationerne på plakaten Sådan kommer du i gang..., vil vi gerne give dig en rundtur i din nye Acer notebook. 15 Set forfra # Emne Beskrivelse 1 Acer Crystal Eye Webkamera til videokommunikation.

36 16 # Emne Beskrivelse 2 Mikrofon Intern mikrofon til optagelse af lyd. 3 Skærm Det kaldes også for et LCD (Liquid-Crystal Display - flydende krystaldisplay), og det viser computerens output. 4 Statusindikatorer Lysdioder (Light-Emitting Diodes; LEDs), der viser status for computerens funktioner og komponenter med lys. 5 Tastatur Til indtastning af data i din computer. 6 Håndfladestøtte Et komfortabelt støtteområde for dine hænder, når du bruger computeren. 7 Pegefelt Et berøringsfølsomt pegeredskab, der fungerer ligesom en computermus. 8 Klik-knapper (venstre, midterste* og højre) De venstre og højre knapper fungerer ligesom musens højre og venstre knapper. * Midter-knappen fungerer som en 4-vejs rulleknap, eller som en Acer BioProtect fingeraftrykslæser (ekstraudstyr fra producenten), der understøtter Acer FingerNav 4-vejs kontrolfunktionen (ekstraudstyr fra producenten). 9 Statusindikatorer Lysdioder (Light-Emitting Diodes; LEDs), der viser status for computerens funktioner og komponenter med lys. 10 Lynstartknapper Knapper der starter ofte brugte programmer. Se "Lynstartknapper" på side 26 for yderligere oplysninger. 11 Afbryderknap Tænder og slukker for computeren. 12 Produktivitetstaster 13 Empoweringtasten Med tre produktivitets-taster har brugeren adgang til beskyttelse og styring af funktioner med et enkelt tryk. En mere sikker, smartere og hurtigere måde at arbejde på. Se "Produktivitets-taster" på side 27 for yderligere oplysninger. Starter Acer Empowering Technology

37 17 Set forfra - lukket # Ikon Emne Beskrivelse 1 Højtalere Venstre og højre højtalere udsender lyd i stereo. 2 IEEE 1394 port (6 ben) Beregnet til tilslutning af IEEE enheder. 3 Infrarød port Interfaces med infrarødt udstyr (f. eks. en infrarød printer og en IRaktiveret computer). 4 USB 2.0-port De er beregnet til tilslutning af to USB 2.0- enheder (f. eks. en USB-mus, USB-kamera). 5 Indgangsstik Indgang for lydudstyr (f. eks. CD-afspiller, stereo walkman, mp3-afspiller). 6 Mikrofonstik Indgang for eksterne mikrofoner. 7 Hovedtelefoner-/ højttaler-/ udgangsstik 8 Knap/indikator for Bluetoothkommunikation 9 Knap/indikator for trådløs kommunikation Der kan tilsluttes ekstraudstyr (f. eks. højtalere, hovedtelefoner). Tryk for at aktivere/deaktivere Bluetoothfunktionen. Lyser for at vise status for Bluetooth (ekstraudstyr fra producenten). Tryk for at aktivere/deaktivere den trådløse funktion. Lyser for at vise status for trådløs LAN kommunikation (ekstraudstyr fra producenten). 10 Lås Låser låget, samt låser det op.

38 18 Set fra venstre # Ikon Emne Beskrivelse 1 Åbning til en Kensington-lås Det er beregnet til en Kensingtonkompatibel computersikkerhedslås. 2 Optisk drev Internt optisk drev; accepterer CD'er og DVD'er (placering afhænger af model). 3 Optisk disk - adgangsindikator 4 Udløserknap for det optiske drev Lyser når det optiske drev er aktivt (placering afhænger af model). Skubber den optiske disk ud ad drevet(placering afhænger af model). 5 Mekanisk udløserhul Det åbner skuffen til det optiske drev, når computeren er slukket (placering afhænger af model). 6 USB 2.0-port De er beregnet til tilslutning af to USB 2.0-enheder (f. eks. en USB-mus, USB-kamera). 7 5-i-1 kortlæser Accepterer Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) og xd- Picture Card. Bemærk: Der kan kun være et kort aktivt ad gangen.

39 19 Set fra højre # Ikon Emne Beskrivelse 1 Udløserknap for pc-kort Skubber pc-kortet ud. 2 Stik til pc-kortet Accepterer et Type II pc-kort. 3 To USB 2.0-porte De er beregnet til tilslutning af to USB 2.0-enheder (f. eks. en USB-mus, USBkamera). 4 S-video/TV-udgang (NTSC/PAL) port Set bagfra Beregnet til tilslutning af et TV eller en displayenhed med S-video input. 5 Netværksport (RJ-45) Til tilslutning af et Ethernet 10/100/ 1000-baseret netværk. 6 Stik til ekstern skærm (VGA) 7 Indgangsstik til jævnstrøm Beregnet til tilslutning af en displayenhed (f. eks. ekstern skærm, LCD-projektor). Det er beregnet til tilslutning af en netadapter. # Ikon Emne Beskrivelse 1 Ventilationsåbning er Gør det muligt for computeren at forblive afkølet, selv efter forlænget brug. 2 Modemport (RJ-11) Beregnet til tilslutning af en telefonlinje.

40 20 Set fra bunden # Emne Beskrivelse 1 Batteribås Indeholder computerens batteri. 2 Batterilås Holder batterierne på plads. 3 Acer DASP (Disk Anti- Beskytter harddisken mod chok og stød. Shock Protection) 4 Harddiskbås Indeholder computerens harddisk (fastsat med skruer). 5 Hukommelsesplads Her sidder computerens centrale hukommelse. 6 Udløsermekanisme til batteri Frigør batteriet, så det kan fjernes.

41 21 Specifikationer Operativsystem Windows Vista Business Windows Vista Home Premium Windows Vista Home Basic Original Windows XP Professional (Service Pack 2) Platform Intel Centrino Duo mobilteknologi med: Intel Core 2 Duo mobil processor T7300/T7500/ T7700 (4 MB L2 cache, 2/2,2/2,4 GHz, 800 MHz FSB) og T7100 (2 MB L2 cache, 1,8 GHz, 800 MHz FSB) understøtter Intel 64 arkitektur Intel Core 2 Duo mobil processor T5250/T5450 (2 MB L2 cache, 1,5/1,66 GHz, 667 MHz FSB) (udvalgte modeller) Intel Pentium dual-core processor T2310/T2330 (1MB L2 cache, 1.46/1.6 GHz, 533 MHz FSB) (udvalgte modeller) Mobil Intel GM965/GL960 Express chipset Intel trådløs WiFi-link 4965AGN (dual-band quadtilstand a/b/g/Draft-N) netværksforbindelse, der understøtter Acer SignalUp med InviLink Nplify trådløs teknologi, eller Intel PRO/Wireless 3945ABG netværksforbindelse (dual-band tri-mode a/b/g) Wi-Fi CERTIFIED løsning, der understøtter Acer SignalUp trådløs teknologi Intel Celeron processor 530/540/550 (1 MB L2 cache, 1,73/1,86/2,0 GHz, 533 MHz FSB) eller højere understøtter Intel 64 arkitektur (udvalgte modeller) Acer InviLink b/g Wi-Fi CERTIFIED løsning, der understøtter Acer SignalUp trådløs teknologi (udvalgte modeller) Acer InviLink a/b/g/Draft-N Wi-Fi CERTIFIED løsning, der understøtter Acer SignalUp med Nplify trådløs teknologi (udvalgte modeller) Systemhukommelse Op til 2 GB DDR2 533/667 MHz hukommelse (kun for EX4220), der kan opgraderes til 4 GB ved brug af 2 sodimm moduler (understøttelse af dual-channel)

Extensa 5620/5620Z/5220 Seriens. Brugervejledning

Extensa 5620/5620Z/5220 Seriens. Brugervejledning Extensa 5620/5620Z/5220 Seriens Brugervejledning Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Extensa 5620/5620Z/5220 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: 01/2008 Der kan foretages

Læs mere

Aspire 5110/5100/3100 Seriens. Brugervejledning

Aspire 5110/5100/3100 Seriens. Brugervejledning Aspire 5110/5100/3100 Seriens Brugervejledning Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Aspire 5110/5100/3100 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: 03/2006 Der kan foretages

Læs mere

TravelMate 4200 Seriens. Brugervejledning

TravelMate 4200 Seriens. Brugervejledning TravelMate 4200 Seriens Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 4200 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: December 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: 01/2006 Der kan foretages ændringer

Læs mere

TravelMate 2410 Series. Brugervejledning

TravelMate 2410 Series. Brugervejledning TravelMate 2410 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 2410 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Juli 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

TravelMate 3000 Series. Brugervejledning

TravelMate 3000 Series. Brugervejledning TravelMate 3000 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes TravelMate 3000 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Januar 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Acer Projektor. P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning

Acer Projektor. P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning Acer Projektor P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Acer Projector P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien - Brugervejledning

Læs mere

emachines E625 Seriens Hurtig-guide

emachines E625 Seriens Hurtig-guide emachines E625 Seriens Hurtig-guide Copyright 2009. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. emachines E625 Seriens Hurtig-guide Oprindeligt udgivet: 02/2009 Firmaet giver ingen indsigelser eller

Læs mere

TravelMate 530-serien. Brugerhåndbog

TravelMate 530-serien. Brugerhåndbog TravelMate 530-serien Brugerhåndbog Copyright 2003 Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Brugerhåndbog til TravelMate 530-serien Først udgivet: Februar 2003 Der kan foretages ændringer i denne

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brugervejledning

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brugervejledning Acer Aspire 1360 / 1520 Series Brugervejledning Copyright 2004 Alle Rettigheder Forbeholdes. Brugervejledning til Acer Aspire 1360 / 1520 Series Notebookcomputer Oprindelig Udgave: August 2004 Der kan

Læs mere

Acer Projektør. H7530/H7530D serierne Brugervejledning

Acer Projektør. H7530/H7530D serierne Brugervejledning Acer Projektør H7530/H7530D serierne Brugervejledning Copyright 2009. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer Projektør H7530/H7530D serierne. Originaludgave: 07/2009

Læs mere

Brugervejledning. ThinkPad Edge E431 og E531

Brugervejledning. ThinkPad Edge E431 og E531 Brugervejledning ThinkPad Edge E431 og E531 Bemærkninger: Før du bruger oplysningerne i denne bog og det produkt, de understøtter, skal du læse: Sikkerhed, garanti og opsætningsvejledning Regulatory Notice

Læs mere

Acer LCD skærm. Brugervejledning

Acer LCD skærm. Brugervejledning Acer LCD skærm Brugervejledning Copyright 2007. Acer Incorporated. All Rights Reserved. Acer LCD Monitor User's Guide Original Issue: 11/2007 Changes may be made periodically to the information in this

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Touch Phone Brugervejledning

Touch Phone Brugervejledning Touch Phone Brugervejledning www.htc.com 2 Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN MENS APPARATET OPLADES. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES HVIS

Læs mere

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Type 9218, 9219 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295,

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed og komfort...3 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Forholdsregler for ansvarlig brug af computeren...3 Grundlæggende funktioner...5 Computerens kontrolfunktioner...5 Tænd eller

Læs mere

Udvidet Brugervejledning. www.htc.com

Udvidet Brugervejledning. www.htc.com Udvidet Brugervejledning www.htc.com Læs, inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE FULDT UD OPLADT, NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR TELEFONEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES,

Læs mere

DA7169. Notebook PC Brugervejledning

DA7169. Notebook PC Brugervejledning DA7169 Notebook PC Brugervejledning Marts 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1: Introduktion til Bærbar PC Om denne brugervejledning... 6 Noter for denne manual... 6 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt Informationer om denne vejledning Opbevar, så vidt muligt, denne vejledning i nærheden af din notebook. Pas godt på brugsanvisningen, for at kunne give den videre til en eventuel ny ejer. Vi har organiseret

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support. Brugervejledning NetVista X40-computer Type 6643

Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support. Brugervejledning NetVista X40-computer Type 6643 Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support Brugervejledning NetVista X40-computer Type 6643 Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support

Læs mere

ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding

ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding Bemærk Før du bruger disse oplysninger og det produkt, de beskriver, skal du læse de generelle oplysninger

Læs mere

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt Informationer om denne vejledning Opbevar, så vidt muligt, denne vejledning i nærheden af Deres Netbook. Pas godt på brugsanvisningen for at kunne give den videre til en eventuel ny ejer. Vi har organiseret

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2720 fold

Brugervejledning til Nokia 2720 fold Brugervejledning til Nokia 2720 fold 9216119 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Indsætning af SIM-kort og batteri 5 Opladning af batteriet 5 Antenne 6 Headset

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere