ansk Revision Årsrapport 2013 Randers Fjord Golfklub CVR-numme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ansk Revision Årsrapport 2013 Randers Fjord Golfklub CVR-numme 27 58 47 48"

Transkript

1 ansk Revision Dansk Revlslon Marlagerfjord Statsa utor se ret Rev isionspa rtne rse lska b Aalborgvej 51 DK-9560 Hadsund Telefon: Telefaxi CVR DK Bankr Randers Fjord Golfklub CVR-numme Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den Dirigent

2 lndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer 3 4 Ledelsesberetning 5 Arsregnskab Anvendt regnskabspraksis Resu ltatopgørelse Aktiver Passiver Noter t L2 {Ê:;,!,"" I

3 Foreningsoplysninger Forening Randers Fjord Golfklub Murhusbakken Randers NØ Telefon: Hjemmeside: Hjemstedskommune CVR-nummer: Regnska bsperiode: ndersfjordgolf.d k randersfjordgolf.dk januar 20t3-3L. december 2013 Pengeinstitut Sparekassen Hobro Sparekassen Kronjylland Danske Andelskassers Bank A/S Revisor Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen Randers SØ {Ê5,!,." 2

4 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2O!3-3L. december 20!3 for Randers Fjord Golfklub. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redeg6relse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse StØvring, 26. februar 201,4 Bestyrelsen: mas Just Frank Dam Formand Kaj Nielsen ano s F ansk Revision 3

5 Den uafhæng ge rev sors erklæringer Til medlemmerne iranders Fjord Golfklub Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Randers Fjord Golfklub for regnskabsåret 1. januar 20t3-31. december 20L3, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter å rsregnskabsloven. ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag afvores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konkluston. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2Ot3-3!. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen, men ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Randers, 26. februar 2014 Randers rtnerselska b le Skouboe Statsa utoriseret revisor ansk Revision 4

6 Ledelsesberetn ng ledelsesberetning for Randers Fjord Golfklub 2013 har været et svært år for Randers Fjord Golfklub. Golfklubben er kommet ud med minus på bundlinjen. Efter afskrivninger på 44L.226 kr. kom viud med et resultat på kr. Det finder bestyrelsen ikke tilfredsstillende. Bestyrelsen må konstatere, at vi har haft en tilbagegang i antallet af medlemmer. Selvom det er en svær tid for golfklubber i hele landet, havde vi forventet at bibeholde antallet af medlemmer. Vi oplever stadig en forholdsvis stor udskiftning hvert år, hvilket også gør sig gældende i At vi stadigvæk er lykkes med at øge vores omsætning kan tilskrives den kontingentstigning der blev vedtaget på generalforsamlingen, en øget greenfee indtægt og et øget salg i klubhuset. Desværre må vi også konstatere et stort fald i sponsorindtægterne. På udgiftssiden ses ikke de store stigninger på den daglige drift. Der er dog nogle store uforudsete udgifter der gør atvi kommer ud med et underskud. Vores forpagtning er steget, og det der ikke var taget højde for, var at da regningen kom, skulle der også betales for 3 måneder i 2012, hvilket ikke var med i regnskabet for 2OL2. Det betyder at vi har betalt kr. mere i 2013 end i 2OL2. Ligeledes har den varme sommer gjort at vi har brugt 17 gange så meget vand som i201.2, hvilket betyder en merudgift på kr. Det er det højeste forbrug siden Da bestyrelsen blev opmærksom på hvor vores resultat bar hen, foretog vi nogle nedskæringer på banepersonalet. Desværre lykkedes det i den forbindelse ikke at få afviklet alt restferie, og derfor har der for 2013 været en ekstraomkostn ng på feriegodtgprelse på tkr.41,, som vi normalt ikke ville have fået. Når vi tager alle disse forhold med, så er det vores klare opfattelse, at klubben har præsteret bedre end det ser ud på tallene. 20L4 og fremover Bestyrelsen har været inde og foretage forskellige handlinger, for at får vores økonomi tilbage på sporet. Vi har nedsat et Økonomiudvalg, som består af formanden, kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer, som har til opgave at følge Økonomien endnu tættere, men også at se på mulighederne for at skabe balance mellem indtægter og udgifter. Bestyrelsen har også besluttet at sætte priserne op på forskellige områder. Det være sig greenfee, bagrum, øl og vin b.la. Disse tiltag betyder at bestyrelsen ikke finder det nødvendigt med en kontingentstigning i Endvidere er der sket forskellige tiltag i forhold til sponsorområde, og vi har en stor tro på at det nye sponsorudvalg vil sikre en os en øget indtjening. (å:;,!,." 5

7 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige Økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige Økonomiske ressourcer vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. lndtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen Indtægtskriterier Kontingenter mv. indregnes i resultatopgørelsen, såfremt faktureringen er sket inden årets udgang. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til reklame, administration, lokaler, baner, driftsmidler og operationelle leasingomkostninger mv. leasingkontrakter Leasingydelser på kontrakter, der ikke er finansielle leasingkontrakter og pvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontrakternes løbetid. Foreningens samlede forpligtelser vedrørende leasing- og lejeaftaler oplyses under leje- og leasingforpligtelser. {å:;[,"" 6

8 Anvendt regnskabspraks s Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter l6n og gage samt sociale omkostninger, pensioner mv. til foreningens personale. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt finansielle omkostninger ved finansiel leasing. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugst d. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der indgår forventede brugstider som følger Baneanlæg Klubhus Bagrum Driftsmateriel og inventar 40 àr 20 är 10 år 5ar Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger. Materielle anlægsaktiver, som er leasede og opfylder betingelserne for finansiel leasing, afskrives over samme løbetid som leasingkontrakten. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdien, hvor denne er lavere. Eventuelle nedskrivninger til nettorealisationsværdien indregnes i resultatopgørelsen. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgsprts. Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninge+ til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender. {Ê$,!,." 7

9 Anvendt regnska bspraksis Tilgodehavende deposita fra leasingkontrakter, måles i balancen til kostpris med fradrag af moms. Gældsforpligtelser Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter Under periodeafgrænsningsposter indregnes indtægt fra salg af tidligere leasede aktiver. Salget indtægtsfpres over i alt 72 måneder. {å:;,!,"^ 8

10 Note Resultatopgørelse 2013 DKK DKK Perioden 1. januar december L Nettoomsætn ng Andre driftsindtægter Ql,vand og diverse udstyr t Salgsfrem mende omkostninger Drift af maskiner Baneomkostninger L7 5 Lokaleomkostninger -L Administrationsomkostninger L' Personaleom kostninger -L Afskrivni nger, a n lægsa ktiver -44L Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Arets resultat (ñ5[,." 9

11 Note Balance 20L3 DKK DKK Aktiver pr. 31. december 10 LL Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver t L Anlægsaktiver i alt Varebeholdning Varebeholdninger '14t.4L5 135 tal.4t5 135 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavende deposita Tilgodehavende moms Andre tilgodehavender Tilgodehavender s t Omsætningsaktiver i alt s3 Aktiver i alt (ñ:;,!,", 10

12 Note Balance 20L3 DKK 20L DKK Passiver pr. 31. december Overført resultat Egenkapital i alt -t t L.729 -L.729 L2 Kred itinstitutter Periodeafgrænsni ngsposter Langf risted e gældsforp ligtelser 1_ L L4 Kred itinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Periodeafgrænsni ngsposter Kortfristede gældsforpligtelser r0r.494 6t 325.L L Gælds- og hensatte forpligtelser i alt Passiver i alt L6 T7 Eventualforpligtelser Leje- og leasingforpligtelser Pantsætninger og sikkerhedsstillelser (ñ:;,!,". LI

13 Noter 2013 DKK DKK I Nettoomsætn ng Kontingenter Green-fee mv. Sponsorater Medlems- og lokaleindskud Ql,vand og diverse udstyr Bagrum Diverse indtægter Nettoomsætning i alt t to7 2 Salgsfremmende omkostninger Repræsentation Markedsføring Salgsfremmende omkostninger i alt Drift af maskiner Leje og Leasing Brændstof Vedligeholdelse Småanskaffelser Drift af maskiner i alt lo L Baneomkostninger Forpagtning EI Vand GØdning trø Sand / jord Vedligeholdelse Sponsorer & baneudstyr Bagmærker & Scorekort Småanskaffelser Baneomkostninger i alt L L LO L {Ê:;,!,." T2

14 Noter 2013 DKK 2012 l-.000 DKK 5 Lokaleomkostninger Leje Småanskaffelser Vand EI Vedligeholdelse Rengøring Lokaleomkostn nger alt t0L L L L Administrationsomkostninger Kontorartikler EDB-udgifter Telefon Porto & gebyrer Revisorhonorar Abonnementer Kursusudgifter Forsikringer Kontingenter Momsrefusion Administrationsomkostninger i alt L t L Personaleomkostninger Løn og gager Pensioner Andre omkostn nger til social sikring Personaleomkostninger i alt r Afskrivninger, anlægsaktiver Baneanlæg Bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Driftsmidler, finansielt leasede Afskrivninger, anlægsaktiver i alt t t37 44t.226 3L7 9 Finansielle omkostninger Andre finansielle omkostninger Finansielle omkostninger i alt {Ê:;,!,"" 13

15 Noter 2013 DKK 2012 L.000 DKK 10 Grunde og bygninger Kostpris 1. januar Tilgang i årets løb Kostpris 31. december Af- og nedskrivninger L. januar Årets af- og nedskrivninger Afskrivninger 31. december L3.O78 0 -L Grunde og bygninger i alt LL ll Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Kostpris 1. januar Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris 31. december OL O74 Af- og nedskrivninger 1. januar Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver Årets af- og nedskrivninger Afskrivninger 3 1. december -1_ t L92 -r.097 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar i alt t Heraf udgør finansielt leasede aktiver t2 Kreditinstitutter Sparekassen Hobro Sparekassen Kronjylland Danske Andelskassers Bank A/S Gæld finansielt leasede aktiver Overført til kortfristet gæld Kreditinstitutter alt 3.13s s6.673 L L to Kred t nst tutter Andel af langfristet gæld, der forfalder indenfor 1 år Kred t nst tutter i alt L (å:;,!,"" L4

16 Noter 2013 DKK 20L DKK t4 Anden gæld Skyldig A-skat mv. Andre skyldige omkostninger Anden gæld ialt t97 15 Eventua lforpliglelser lngen. 16 Leje- og leasingforpligtelser Foreningen har indgået operationelle leasingforpligtelser med fplgende afgift og resterende løbetid: - Restbeløb TDKK 80 restløbetid 47 måneder - RestbelØb TDKK 11 restløbetid 32 måneder - Restbeløb TDKK 24 restløbetid 51 måneder 17 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for mellemværende med kreditinstitut er der tinglyst ejerpantebreve i ejendommen med nom. DKK Ejendommens værdi er i årsrapporten indregnet med DKK {å:;,!,"" 15

ansk <Í>GG INDEPENOENT MEMBER Revision Årsrapport 2O1-3 2OL4 Ørsted Fjernvarmeværk AM BA CVR-numme 26364817

ansk <Í>GG INDEPENOENT MEMBER Revision Årsrapport 2O1-3 2OL4 Ørsted Fjernvarmeværk AM BA CVR-numme 26364817 ansk Revision Dansk Revision Randers Godkendt Revlslonspartnerselskab Tronholmen DK-89 Randers SØ mnders@danskrevlslon,dk www.danskrevlsion.dk Telefon: +4 89 12 Telefax: +4 89 12 1 cvr: DK 31 77 8 3 Bank:

Læs mere

Dansk Revision. Havdrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nummer 26 10 45 64. Årsrapport 2011

Dansk Revision. Havdrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nummer 26 10 45 64. Årsrapport 2011 Revision Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Ny Østergade 11, 4-5 DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevlslon.dk Telefon:+45 44 53 77 44 Telefax:+45 44 53 77 04 CVR: DK 14

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB Tlt: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havnegade 5, 1. sal DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 202226 70 MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 10 15 86 05 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

SKAGENBRYGHUSA/S ÅRSRAPPORT

SKAGENBRYGHUSA/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisions aktieselskab Spliidsvej 2S A, Box 170 OK 9990 Skagen CVR-nr. 20222670 SKAGENBRYGHUSA/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT

MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT Ttf: 89 307800 aarhustobdo.dk MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT 2013 Godkendt på klubbens generalforsam ling, den / 2014 Dirigent CVR. NR. 16 46 04 00 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kluboplysninger Kluboplysninger..

Læs mere

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 66 21 11 18

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 66 21 11 18 CVR-nr. 66 21 11 18 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere