ISE indirect Na-K-Cl for Gen.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISE indirect Na-K-Cl for Gen.2"

Transkript

1 Ordreinformation REF CONTENT Analyseinstrument(er), hvor cobas c pack kan anvendes ISE Reference Electrolyte (1 500 ml) Roche/Hitachi ISE ISE Internal Standard Gen.2 ( ml) ISE Diluent Gen.2 ( ml) ISE Cleaning Solution (5 100 ml) Sodium electrode (1 natriumelektrode) Potassium electrode (1 kaliumelektrode) Chloride electrode (1 kloridelektrode) Reference electrode (1 referenceelektrode) Activator (9 12 ml) ISE Standard Low (10 3 ml) Kode ISE Standard High (10 3 ml) Kode 503, Precinorm U (20 5 ml) Kode Precinorm U (4 5 ml) Kode Precinorm U Plus (10 3 ml) Kode Precinorm U Plus (10 3 ml, i USA) Kode Precipath U (20 5 ml) Kode Precipath U (4 5 ml) Kode Precipath U Plus (10 3 ml) Kode Precipath U Plus (10 3 ml, i USA) Kode 301 Dansk Anvendelse ISE-modulet på Roche/Hitachi cobas c systemer er beregnet til kvantitativ bestemmelse af natrium, kalium og klorid i serum, plasma og urin ved hjælp af ionselektive elektroder. Resumé Fysiologisk signifikans: 1 Elektrolytter er involveret i de fleste større metaboliske funktioner i kroppen. Natrium, kalium og klorid er blandt de vigtigste fysiologiske ioner og er de hyppigst analyserede elektrolytter. De indtages primært gennem føden, absorberes i mavetarmkanalen og udskilles via nyrerne. Natrium er den største ekstracellulære kation og opretholder væskefordelingen og det kolloidosmotiske tryk. Reducerede natriumkoncentrationer kan skyldes længerevarende opkastninger eller diarré, nedsat reabsorption i nyrerne og omfattende væskeretention. Forhøjede natriumkoncentrationer kan skyldes omfattende væsketab, høj saltindtagelse og øget reabsorption i nyrerne. er den største intracellulære kation og er af afgørende betydning for nerve- og muskelcelleaktiviteten. Reducerede kaliumkoncentrationer kan skyldes reduceret indtagelse af kalium gennem føden eller omfattende kaliumtab ved længerevarende opkastninger, diarré eller øget udskillelse gennem nyrerne. Øgede kaliumkoncentrationer kan skyldes dehydrering eller shock, alvorlige forbrændinger, diabetisk ketoacidose og kaliumretention i nyrerne. er den største ekstracellulære anion og regulerer den ekstracellulære væskefordelingsbalance. Som ved de andre ioner kan reduceret klorid skyldes formindsket indtagelse gennem føden, længerevarende opkastninger, reduceret reabsorption i nyrerne samt visse former for acidose og alkalose. Forhøjede kloridværdier ses ved dehydrering, nyresvigt, visse former for acidose, høj indtagelse af klorid gennem føden eller parenteralt samt salicylatforgiftning. Analyseprincip En ionselektiv elektrode (ISE) udnytter de unikke egenskaber ved visse membranmaterialer til at udvikle et elektrisk potentiale (elektromotorisk kraft, EMK) til måling af ioner i opløsning. Elektroden har en selektiv membran, der er i kontakt med både testopløsningen og en intern fyldopløsning. Den interne fyldopløsning indeholder testionen i en fastsat koncentration. På grund af membranens særlige natur vil testionerne bindes tæt til membranen på hver side. Membranens EMK bestemmes ved forskellen i koncentration af testionen i testopløsningen og den interne fyldopløsning. EMK udvikles i overensstemmelse med Nernst ligning for en specifik ion i opløsning: (1) E = E 0 + RT / nf In (f C t ) / (f C i ) Hvor: E = elektrodens EMK E 0 = standardens EMK R = konstant T = temperatur n = ionladning F = Faradays konstant In = naturlig logaritme (basis e) f = aktivitetskoefficient C t = ionkoncentration i testopløsning C i = ionkoncentration i intern fyldopløsning For natrium, kalium og klorid, som alle har en enkelt ladning, er R, T, n og F kombineret i en enkelt værdi, der repræsenterer slope (S). Ved bestemmelse på et ISE-modul, hvor prøven er fortyndet 1:31 ved serum/plasma og 1:46 ved urin, er ionstyrken og dermed aktivitetskoefficienterne stort set konstante. Koncentrationen af testionen i den interne fyldopløsning er ligeledes konstant. Disse konstanter kan kombineres i termen E 0. Værdien af E 0 er også specifik for den anvendte type referenceelektrode. Ligningen (1) kan derfor omskrives, så den afspejler disse forhold: (2) E = E 0 + S In (C t ) Det totale målesystem for en bestemt ion omfatter ISE, en referenceelektrode og elektroniske kredsløb til måling og bearbejdning af EMK for at få koncentrationen af testionen. Natrium 2,3 - og kalium 4 -elektroderne er baseret på neutrale bærere, og klorid 5 -elektroden er baseret på en ionbytter. Forholdsregler og advarsler Til in vitro-diagnostisk brug. Udvis de normale forholdsregler, der kræves ved håndtering af alle laboratoriereagenser , V 7.0 Dansk 1 / 6

2 Bortskaffelse af alt affaldsmateriale skal ske i overensstemmelse med lokale retningslinjer. Sikkerhedsdatablad kan rekvireres. Patientprøver og kontroller baseret på materialer af human oprindelse skal behandles som potentielt infektiøse prøver. Som ved alle diagnostiske analyser skal resultaterne sammenholdes med alle andre testresultater og patientens kliniske status. Man skal desuden være opmærksom på alle forholdsregler og advarsler angivet i brugermanualen til analyseinstrumentet. ISE kalibratorer, øvrige reagenser og elektroder Kalibrator S1, S2 og S3 S1: ISE Standard Low 120 Na +, 3 K +, 80 Cl - S2: ISE Standard High 160 Na +, 7 K +, 120 Cl - S3: ISE Standard High 160 Na +, 7 K +, 120 Cl - Opbevaring og holdbarhed Opbevar S1 og S2 ved C. Opbevar S3 ved 2 8 C. Se udløbsdatoen på etiketten. Holdbarhed på instrumentet Kalibrator S1, S2 og S3: må kun anvendes én gang. Øvrige reagenser ISE Reference Electrolyte 1 mol/l kaliumklorid ISE Diluent (klar til brug) HEPES buffer: 10 Triethanolamin: 7 Konserveringsmiddel ISE Internal Standard (klar til brug) HEPES buffer: 10 Triethanolamin: 7 Natriumklorid: 3.06 Natriumacetat: 1.45 klorid: 0.16 Konserveringsmiddel ISE Cleaning solution Natriumhydroidopløsning: 12 med natriumhypochloritopløsning < 2 aktiv Cl Opbevaring og holdbarhed Opbevar Reference Electrolyte, Internal Standard og Diluent ved C. Opbevar ISE Cleaning Solution ved 2 8 C. Se udløbsdatoen på etiketten. Holdbarhed på instrumentet ISE Reference Electrolyte ISE Diluent ISE Internal Standard indtil den angivne udløbsdato 6 uger 6 uger Hvis ISE Cleaning Solution altid lukkes umiddelbart efter brug og opbevares ved 2 8 C, kan den anvendes indtil udløbsdatoen. Til den daglige vedligeholdelse må der kun anvendes frisk renseopløsning. NB: Hvis en af reagensflaskerne er næsten tom, må flasken ikke fyldes op med nyt reagens. Kassér den gamle reagensflaske, inklusive evt. resterende reagens. NB: Opløste gasser kan give funktionsproblemer, hvis de er til stede i store mængder i Diluent, Internal Standard eller Reference Electrolyte. Hvis dette er tilfældet, skal indholdet i flasken blandes forsigtigt før brug. Elektroder Natrium, kalium, klorid, reference Opbevaring og holdbarhed Opbevar elektroderne ved 7 40 C. Se udløbsdatoen på etiketten. Holdbarhed på instrumentet Natrium Reference 2 måneder eller 9000 tests 2 måneder eller 9000 tests 2 måneder eller 9000 tests mindst 6 måneder Elektroderne bør udskiftes efter denne periode. Vedrørende udskiftning henvises til vejledningen i brugermanualen. Slope-områder Natrium 50 til 68 mv/dec 50 til 68 mv/dec -40 til -68 mv/dec Slope for nyinstallerede elektroder bør ligge i den øvre halvdel af det anbefalede slope-område (undtagen for klorid). ISE-opløsning resumé Opløsning S1 S2 S3 Reference Electrolyte Diluent Internal Standard Cleaning Solution Anvendelse 2 punktskalibrering 2 punktskalibrering Kompensation Flasken er forbundet direkte til ISEreferenceelektroden. Denne opløsning giver et meget stabilt ionreferencepotentiale i referenceelektroden, som er nødvendigt ved hver ISE-måling. Til prøvefortynding Startkalibrering, som udføres én gang i hver ISEcyklus. Beregnet til rengøring af ionselektive elektroder, rør og slanger. FORSIGTIG: De ovenfor nævnte ISE kalibratorer, øvrige reagenser og elektroder er nødvendige til kalibrering og beregning af resultater for ISEmodulet. Brug af andre produkter kan give unøjagtige målinger af rutineprøver og/eller skader på elektroderne. Prøvetagning og -forberedelse 6 Prøve Kun de nedennævnte prøvematerialer er testet og fundet acceptable. Serum: Brug serum uden hæmolyse og kraftig lipæmi, opsamlet med standard venepunktur. Plasma: Brug kun lithiumheparin. Urin: 7 Opsaml døgnurin uden additiver. Opbevares afkølet under opsamling. Holdbarhed i serum-, plasma- og urinprøver opbevaret i tæt lukkede rør er angivet i nedenstående tabel C 2 8 C -20 C Natrium 14 dage 14 dage holdbar 14 dage 14 dage holdbar 7 dage 7 dage holdbar 2 / , V 7.0 Dansk

3 Forberedelse Serum må ikke forblive på cellerne efter centrifugering. Ifølge litteraturen er kaliumværdier i serum højere end i plasma. Serumkalium frigives fra trombocytterne under koagulationsprocessen. Jo større antallet af trombocytter er, jo større er fejlen. 9 Interne målinger har vist afvigelser op til 25. Til bestemmelse af kalium bør plasma foretrækkes som prøvemateriale, da serum er modtagelig for præanalytisk behandling (hæmolyse) og frigivelse fra erytrocytter. Indholdet af klorid i serum eller plasma er stabilt i flere dage, hvis prøven separeres fra erytrocytterne og opbevares i en tæt lukket beholder. 7 Kraftig lipæmi forårsager pseudohyponatriæmi. 10 Meget lipæmiske prøver skal "klares" ved ultracentrifugering. Uklare urinprøver skal "klares" ved centrifugering. FORSIGTIG: Serumseparationsrør indeholdende akryl-, ester-, styren-, urethan- eller olefinbaserede geler kan anvendes til prøvetagning, så længe de anvendes i henhold til producentens anvisninger. Især er det vigtigt at følge leverandørens anvisninger med hensyn til opbevaringstemperatur, blanding af prøven, koagulationstid og centrifugering. Sørg altid for, at prøvetagningsglasset er fyldt korrekt, dvs. mindst 1 cm prøvemateriale over gellaget. Hvis disse forholdsregler ikke følges, kan man ved et uheld komme til at coate prøveproben med gel (hvilket interfererer med korrekt overfladedetektion af prøven) eller sågar suge gel ind i ISE-systemet (ensbetydende med et blokeret system). Utilstrækkelig blanding af plasmarør kan forårsage interferens med mikrofibrinkoageler. Det anbefales at undgå geler med silikone på grund af risikoen for kontamination med silikoneolie. Globale leverandører af rør anvender ikke længere silikonebaserede geler, men silikonegeler anvendes muligvis af mindre lokale leverandører. Desuden må rør, som indeholder et lag af klar væske, som efter centrifugering stiger op til serumoverfladen, ikke anvendes til direkte prøveafsugning for at undgå coatning af prøveproberne og interferens med ISE-systemet. Afpipetteringsparametre: ISE-modulerne afpipetterer en prøvemængde på 15.0 µl for serum- og plasmaprøver (også til automatisk reanalysering) og 10.0 µl for urinprøver. NB: Hvert laboratorium bør indføre egne retningslinjer for fastsættelse af acceptabilitet af prøver og de korrigerende handlinger, der skal iværksættes, hvis en prøve betragtes som uacceptabel. Udarbejd laboratoriespecifikke retningslinjer. Procedure ved ISE-målinger Analyse Se brugermanualen til analyseinstrumentet. Kalibrering Fuld kalibrering for Na+, K+ og Cl- kræver følgende 3 kalibratoropløsninger: ISE Standard Low, ISE Standard High, og ISE Standard High (kompenseret). Kalibreringskurvens slope beregnes ud fra Standard 1 og 2. ISE-kompensation påvirker kun intercept, ikke slope. Der måles desuden en intern standard under kalibrering og mellem prøver for at kompensere for eventuelle systemafvigelser. Se brugermanualen til analyseinstrumentet for detaljerede anvisninger omkring kalibrering. Sporbarhed: Denne metode er standardiseret over for primære kalibratorer forberedt gravimetrisk ud fra oprensede salte. Kalibreringshyppighed Udfør en fuld kalibrering én gang i døgnet efter ISE-rengøring og vedligeholdelse efter skift af reagensflasker efter udskiftning af en elektrode Kvalitetskontrol Ved serum/plasmaprøver anvendes det kontrolmateriale, der er angivet i afsnittet "Ordreinformation", til kvalitetskontrol. Derudover kan andre egnede kontrolmaterialer anvendes. Til urinkvalitetskontrol anvendes kommercielt tilgængelige urinkontroller. Kvalitetskontroller skal udføres dagligt og efter hver ekstra kalibrering. Kontrolintervallerne og -grænserne bør tilpasses det enkelte laboratoriums individuelle krav. De opnåede værdier skal ligge inden for de definerede grænser. Hvert laboratorium bør etablere egne korrektionsprocedurer, som skal anvendes, hvis en værdi falder uden for de definerede grænser. Følg de gældende offentlige regulativer og lokale retningslinjer for kvalitetskontrol. Se de pågældende værdiskemaer/pakningsindlæg for yderligere oplysninger. Referenceintervaller 1 Serum Natrium (Voksne) Plasma Natrium (Voksne) Koncentrationen af kalium i plasma er lavere end koncentrationen i serum. Urin (døgn) Natrium mmol/døgn (Voksne) mmol/døgn mmol/døgn Udskillelsen i urin af natrium, kalium og klorid varierer signifikant afhængig af den indtagne føde. De her angivne værdier er typiske for personer med en gennemsnitlig fødeindtagelse. NB: Det anbefales, at hvert laboratorium etablerer og vedligeholder sine egne referenceområder. Værdierne nævnt her skal kun betragtes som vejledende. Vedligeholdelse De vedligeholdelsesprocedurer og -intervaller for systemet, som er anført i brugermanualen, skal udføres hver dag som afslutning på den daglige kørsel eller efter en øget prøvemængde. Vedligeholdelse af ISE-modul: Anvend det specielt mærkede vaskerack (grønt). Position 1: Cell Cleaning Solution (ikke nødvendig, hvis kun ISE rengøres) Position 2: ISE Cleaning solution Position 3: Activator. ISE-systemet kræver konditionering efter rensning og før kalibrering. Systemet genkender vaskeracket og skifter automatisk til cleaning mode. NB: Der skal altid anvendes frisk opløsning. Begrænsninger - interferens Kriterium: Ingen signifikant interferens, hvis genfindingen ligger inden for ± 10 af initial værdi. Hæmolyse serum og urin Natrium og klorid Hæmoglobin interfererer ikke i det testede koncentrationsområde op til 1000 mg/dl (621 µmol/l) hæmoglobin (H-indeks på ca. 1000). Hæmoglobinkoncentrationer større end 90 mg/dl (54 µmol/l) øger de tilsyneladende kaliumkoncentrationer signifikant (H-indeks på ca. 90). Koncentrationen af kalium i erytrocytter er 25 gange højere end i normalt plasma. Interferensniveauet kan variere afhængig af det nøjagtige indhold af erytrocytter. Undgå hæmolyserede prøver. Icterus serum Bilirubin (konjugeret/ukonjugeret) interfererer ikke i det testede koncentrationsområde op til 60 mg/dl (1026 µmol/l) bilirubin (I-indeks på ca. 60). Icterus urin Bilirubin (konjugeret) interfererer ikke i det testede koncentrationsområde op til 60 mg/dl (1026 µmol/l) bilirubin (I-indeks på ca. 60). Lipæmi serum Intralipid interfererer ikke i det testede koncentrationsområde op til 2000 mg/dl Intralipid (svarende til et L-indeks på ca. 2000). Der er ringe korrelation mellem L-indekset (svarende til turbiditet) og , V 7.0 Dansk 3 / 6

4 triglyceridkoncentrationen. Pseudohyponatriæmi kan forekomme ved lipæmiske prøver som et resultat af væskeforskydning. 10 Lægemidler Følgende stoffer blev testet og gav ingen signifikant interferens ved tilsætning til afmålte mængder af en pool af normalt humant serum op til den angivne koncentration. Der er rapporteret om falsk høje kloridværdier hos patienter i behandling med perchlorat. Dette skyldes, at perchlorationer interfererer med klorid-ise-bestemmelser. Serumpanel: Acetaminophen (paracetamol) Acetylcystein Acetylsalicylsyre Ampicillin Na Askorbinsyre Cefoitin Cyclosporin Doycyclin Heparin Ibuprofen Intralipid L dopa Methyldopa Metronidazol Phenylbutazon Rifampicin Theophyllin Urinpanel: Acetaminophen (paracetamol) Acetylcystein Askorbinsyre Doycyclin Gentamicinsulfat Ibuprofen L dopa Methyldopa Na cefoitin Ofloacin Phenazopyridin Salicylurinsyre 200 mg/l 150 mg/l 1000 mg/l 1000 mg/l 300 mg/l 2500 mg/l 5 mg/l 50 mg/l 5000 U 500 mg/l mg/l 20 mg/l 20 mg/l 200 mg/l 400 mg/l 60 mg/l 100 mg/l 3000 mg/l 10 mg/l 4000 mg/l 300 mg/l 400 mg/l 4000 mg/l 1000 mg/l 2000 mg/l mg/l 900 mg/l 300 mg/l 6000 mg/l NØDVENDIG HANDLING Speciel vaskeprogrammering: Brugen af specielle vasketrin er obligatorisk, når visse testkombinationer udføres på Roche/Hitachi cobas c-systemer. Al speciel vaskeprogrammering, som er nødvendig for at undgå carry over, er tilgængelig via cobas link. Manuel indtastning er ikke nødvendig. Den seneste version af listen over tests med risiko for carry over findes sammen med metodebladet til NaOHD/SMS/SmpCln1+2/SCCS. For yderligere vejledning henvises til brugermanualen. Hvor det er nødvendigt, skal speciel programmering til vask/forhindring af carry over udføres, før der rapporteres resultater med denne test. Grænser og områder Måleområde Målemetode ISE indirekte: Applikation til serum og plasma: Na + K + Cl - Applikation til urin: Na + K + Cl Analyse af natrium på et Roche/Hitachi cobas c system med serum- og plasmaprøver bør give et lineært forhold fra med en afvigelse fra den lineære linje på mindre end 5. Analyse af kalium på et Roche/Hitachi cobas c system med serum- og plasmaprøver bør give et lineært forhold fra med en afvigelse fra den lineære linje på mindre end 5. Analyse af klorid på et Roche/Hitachi cobas c system med serum- og plasmaprøver bør give et lineært forhold fra med en afvigelse fra den lineære linje på mindre end 5. Analyse af natrium på et Roche/Hitachi cobas c system med urinprøver bør give et lineært forhold fra med en afvigelse fra den lineære linje på mindre end 10. Analyse af kalium på et Roche/Hitachi cobas c system med urinprøver bør give et lineært forhold fra med en afvigelse fra den lineære linje på mindre end 10. Analyse af klorid på et Roche/Hitachi cobas c system med urinprøver bør give et lineært forhold fra med en afvigelse fra den lineære linje på mindre end 10. Testspecifikke performance-data Repræsentative performance-data på instrumenterne angives nedenfor. Resultaterne kan variere fra laboratorium til laboratorium. Præcision Repetérbarheden og den intermediære præcision blev fastsat ved hjælp af humane prøver og kontroller ifølge EP5-kravene fra CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) (2 afmålte mængder pr. kørsel, 2 kørsler pr. dag, 21 dage). Følgende resultater blev opnået: Natrium Prøve (på Roche/Hitachi ) Repetérbarhed Intermediær præcision Plasma lav Plasma medium Plasma høj Precinorm U Precipath U Urin lav Urin medium Urin høj Liquichek Liquichek Prøve (på Roche/Hitachi ) Repetérbarhed Intermediær præcision Plasma lav Plasma medium Plasma høj Precinorm U Precipath U / , V 7.0 Dansk

5 Urin lav Urin medium Urin høj Liquichek Liquichek Prøve (på Roche/Hitachi ) Repetérbarhed Intermediær præcision Plasma lav Plasma medium Plasma høj Precinorm U Precipath U Urin lav Urin medium Urin høj Liquichek Liquichek Metodesammenligning ISE-værdier i humane plasma- og urinprøver fundet på et Roche/Hitachi analyseinstrument (y) ved brug af ISE Standard High som kalibrator S3 blev sammenlignet med værdier fundet med den tilsvarende referencemetode () og på et Roche/Hitachi analyseinstrument () ved brug af Standard High som kalibrator S3. Natrium Instrumenter Prøvetype/ N Min Maks P/B regression 11 Koeff. (r) Plasma/ y = Bias ved 135 = (-1.1 ) Bias ved 150 = (-0.9 ) Plasma/ y = Bias ved 135 = (-0.6 ) Bias ved 150 = (-0.8 ) Urin/ y = Bias ved 60 = (1.7 ) Bias ved 220 = (0.2 ) Urin/ y = Bias ved 60 = (10.7 ) Bias ved 220 = (0.7 ) Instrumenter Prøvetype/ N Min Maks P/B regression 11 Koeff. (r) Plasma/ y = Bias ved 3.0 = (1.7 ) Bias ved 5.8 = (0.9 ) Plasma/ y = Bias ved 3.0 = (0.1 ) Bias ved 5.8 = (-0.4 ) Urin/ y = Bias ved 20 = (3.9 ) Bias ved 80 = (2.0 ) Urin/ Bias ved 20 = (1.4 ) Bias ved 80 = (0.4 ) Instrumenter Prøvetype/ N coulometri Min Maks y = P/B regression 11 Koeff. (r) Plasma/ y = Bias ved 90 = (0.8 ) Bias ved 112 = (2.1 ) , V 7.0 Dansk 5 / 6

6 Plasma/ y = Bias ved 90 = (0.8 ) Bias ved 112 = (0.4 ) coulometri Urin/ y = Bias ved 60 = (-4.6 ) Bias ved 170 = (0.7 ) Urin/ y = Bias ved 60 = (5.8 ) Bias ved 170 = (-3.9 ) Bias ved den koncentration, hvor en medicinsk afgørelse skal tages (MDL), blev beregnet på følgende måde: Bias [] = intercept + (slope MDL) - MDL Bias [] = (Bias [] 100) / MDL Referencer 1 Tietz NW. Fundamentals of Clinical Chemistry, 5th ed. Burtis CA, Ashwood ER, eds. WB Saunders Co 2001:970,1004, Shono T, Okahara M, Ikeda I, et al. Sodium selective PVC Membrane Electrodes Based on Bis(12 crown 4)s. J Electroanal Chem 1982;132: Shibata Y, Maruizume T, Miyage H. Journal of the Chemical Society of Japan. Chemistry and Industrial Chemistry 1992;9: Pioda LAR, Stankova V, Simon W. Highly selective potassium ion responsive liquid-membrane electrode. Analytical Letters 1969;2(12): Hartman K, Luterotti S, Osswald HF, et al. Chloride selective liquid membrane electrodes based on lipophilic methyl tri N alkyl ammonium compounds and their applicability to blood serum measurements. Microchimica Acta 1978;70(3-4): Tietz NW. Clinical Guide to Laboratory Tests. Philadelphia: WB Saunders Co 1983;110:398, Kaplan LA, Pesce AJ. Clinical Chemistry, Theory, Analysis and Correlation. Ladig D, Kasper R (ed), St Louis, Mosby Co 1984; Young DS. Effects of Preanalytical Variables on Clinical Laboratory Tests, AACC Press 1997;2(4): Lum G, Gambino SR. A Comparison of serum versus heparinized plasma for routine chemistry tests. Am J Clin Pathol 1974 Jan;61(1): Tietz NW. Fundamentals of Clinical Chemistry, 5th ed. Burtis CA, Ashwood ER, eds. WB Saunders Co 2001: Bablok W, Passing H, Bender R, et al. A general regression procedure for method transformation. Application of linear regression procedures for method comparison studies in clinical chemistry, Part III. J Clin Chem Clin Biochem 1988 Nov;26(11): I dette metodeblad anvendes altid punktum som skilletegn for at markere grænsen mellem hele tal og decimaler i et decimaltal. Skilletegn for tusinder anvendes ikke. Symboler Roche Diagnostics anvender nedenstående tegn og symboler ud over dem, der er angivet i ISO standarden. CONTENT Indhold i pakning Væsentlige tilføjelser eller ændringer er vist ved en streg i margenen. 2013, Roche Diagnostics Mængde efter rekonstituering eller blanding Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D Mannheim Distribution i USA af: Roche Diagnostics, Indianapolis, IN USA Customer Technical Support / , V 7.0 Dansk

ISE indirect Na, K, Cl for Gen.2

ISE indirect Na, K, Cl for Gen.2 04522320190V1 ISE indirect Na, K, Cl for Gen.2 Pakningsstørrelse og ordreinformation Indikerer cobas c-systemer, hvor reagenserne kan anvendes Roche/Hitachi cobas c-systemer Navn Kat.nr. cobas c 501 ISE

Læs mere

12149435 160 Precinorm U plus (10 x 3 ml, i USA) Kode 300

12149435 160 Precinorm U plus (10 x 3 ml, i USA) Kode 300 Ordreinformation Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes 11551353 216 ([1] 6 x 58 ml, [2] 6 x 59 ml) Roche/Hitachi MODULAR P 11929615 216 ([1] 6 x 112 ml) Roche/Hitachi

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2015/09/09 A93A01230CDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

ABX Pentra. Chloride-E. Ionselektiv elektrode beregnet til kvantitativ bestemmelse af chlorid i serum, plasma og urin på ABX Pentra 400 ISE-modul.

ABX Pentra. Chloride-E. Ionselektiv elektrode beregnet til kvantitativ bestemmelse af chlorid i serum, plasma og urin på ABX Pentra 400 ISE-modul. 2013/02/12 A93A01092GDA A11A01739 400 Ionselektiv elektrode beregnet til kvantitativ bestemmelse af chlorid i serum, plasma og urin på 400 ISE-modul. Tilsigtet anvendelse a b er beregnet til kvantitativ

Læs mere

cobas u 601

cobas u 601 2 _ 30 C 07137940001V1.0 REF CONTENT SYSTEM 06334601 001 400 cobas u 601 Dansk Forsigtig Den inderste pose må ikke åbnes før brug. Indsæt straks kassetten i analyseinstrumentet! Anvendelse er en kassette

Læs mere

UREA/BUN. Kinetisk UV-analyse til carbamid/carbamid-nitrogen (BUN) Ordreinformation

UREA/BUN. Kinetisk UV-analyse til carbamid/carbamid-nitrogen (BUN) Ordreinformation Ordreinformation REF CONTENT Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes 11729691 216 Kinetic UV assay for urea/urea nitrogen ([1] 6 x 66 ml, [2] 6 x 43 ml) Roche/Hitachi

Læs mere

CREP2. Kreatinin plus ver.2 Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes

CREP2. Kreatinin plus ver.2 Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes Ordreinformation 05401470 190 Creatinine plus ver.2 (2 100 tests) cobas c 111 10759350 190 Calibrator f.a.s. (12 3 ml) Kode 401 10759350 360 Calibrator f.a.s. (12 3 ml, i USA) Kode 401 12149435 122 Precinorm

Læs mere

UA2. Urinsyre ver.2 Ordreinformation. Substrater. Analyseinstrument(er), hvor cobas c pack kan anvendes COBAS INTEGRA 400 plus COBAS INTEGRA 800

UA2. Urinsyre ver.2 Ordreinformation. Substrater. Analyseinstrument(er), hvor cobas c pack kan anvendes COBAS INTEGRA 400 plus COBAS INTEGRA 800 syre ver.2 Ordreinformation 03183807 190 Uric Acid ver.2 (400 tests) System-ID 07 6615 1 10759350 190 Calibrator f.a.s. (12 3 ml) System-ID 07 3718 6 10759350 360 Calibrator f.a.s. (12 3 ml, i USA) System-ID

Læs mere

Metodeblad for D-vitamin

Metodeblad for D-vitamin List Metodeblad for D-vitamin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Calcifediol+25-Hydroxyergocalciferol (Vitamin D2+D3);stofk. Indikation Forberedelse af patient

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2013/07/30 A93A01329ADA A11A01933 27.5 ml 8 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Applikationsudgivelse Serum, plasma:

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid

Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid List Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin C-peptid;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder

Læs mere

ABX Pentra ALP CP. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri.

ABX Pentra ALP CP. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri. 2014/09/30 A93A01282ADA A11A01626 26 ml 6.5 ml Brug i reagensrack 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2012/08/01 A93A01276BDA A11A01933 27.5 ml 8 ml 400 Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Form-0846 Rev.4

Læs mere

ABX Pentra Fructosamine

ABX Pentra Fructosamine 2015/09/18 A93A00192KDA A11A01679 6 x 14 ml 6 x 6 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af glykeret protein (fruktosamin) i serum eller plasma ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2015/09/18 A93A01276FDA A11A01933 27.5 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Applikationsudgivelse Serum, plasma: CREA3

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek.

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek. Valideringsperiode: Marts April 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

CREJ2. Kreatinin Jaffé gen.2 (kompenseret) Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes

CREJ2. Kreatinin Jaffé gen.2 (kompenseret) Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes Ordreinformation 05401755 190 Creatinine Jaffé Gen.2 (compensated) (4 100 tests) cobas c 111 10759350 190 Calibrator f.a.s. (12 3 ml) Kode 401 10759350 360 Calibrator f.a.s. (12 3 ml, i USA) Kode 401 12149435

Læs mere

CREP2. Kreatinin plus ver.2 Ordreinformation. Substrater

CREP2. Kreatinin plus ver.2 Ordreinformation. Substrater Ordreinformation REF CONTENT 03263991 190 Creatinine plus ver.2 (250 tests) System-ID 07 6612 7 10759350 190 Calibrator f.a.s. (12 3 ml) System-ID 07 3718 6 10759350 360 Calibrator f.a.s. (12 3 ml, i USA)

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2011/05/02 A93A01230BDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Form-0846 Rev.4

Læs mere

ABX Pentra Phosphorus CP

ABX Pentra Phosphorus CP 2013/06/18 A93A01300ADA A11A01665 29.5 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af phosphor i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.8 Applikationsudgivelse

Læs mere

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products Ca Slides

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products Ca Slides VITROS Chemistry Products Slides 145 0261 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products -slides måler kvantitativt koncentrationen af calcium () i serum, plasma og urin

Læs mere

Metodeblad for P-Insulin

Metodeblad for P-Insulin List Metodeblad for P-Insulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Insulin;stofk. Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale Vurdering

Læs mere

ABX Pentra Phosphorus CP

ABX Pentra Phosphorus CP 2015/03/05 A93A00242PDA A11A01665 29.5 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af phosphor i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

Valideringsprotokol NPU03230 P-Kalium-ion,stofk. NPU03787 U-Kalium-ion,stofk.

Valideringsprotokol NPU03230 P-Kalium-ion,stofk. NPU03787 U-Kalium-ion,stofk. Valideringsprotokol NPU03230 P-Kalium-ion,stofk. NPU03787 U-Kalium-ion,stofk. Kortnavne hhv. Kalium;P og Kalium;U Klinisk Biokemi, Sygehus Syd Niveau 2 Dokumentnummer VP_002_2006 Udarbejdet af Palle Pedersen

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P(fPt)-Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) Udgave 1. Analysevejledning

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P(fPt)-Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) Udgave 1. Analysevejledning Analysevejledning 083-216 P(fPt) Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) DNK35842 Roche/Hitachi Modular P Initialer Navn Dato Udarbejdet af: KK, MSa Karin Knudsen, Michele Saldo 4. feb. 2003 Sidst revideret af:

Læs mere

ABX Pentra Glucose HK CP

ABX Pentra Glucose HK CP 2015/12/02 A93A01304BDA A11A01667 56 ml 14 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af glucose ved hexokinasemetoden i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19763 P-Ferritin;massek.

Validitetserklæring for NPU19763 P-Ferritin;massek. Valideringsperiode: December 2010 Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur Serienummer:

Læs mere

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk.

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk. Valideringsperiode: Marts 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

ABX Pentra Amylase CP

ABX Pentra Amylase CP 2013/07/30 A93A01324ADA A11A01628 26 ml 6.5 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af α-amylase i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.8 Applikationsudgivelse

Læs mere

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk.

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk. Valideringsperiode: Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Indikerer cobas c-systemer, hvor reagenserne kan anvendes Ordreinformation

Indikerer cobas c-systemer, hvor reagenserne kan anvendes Ordreinformation Indikerer cobas c-systemer, hvor reagenserne kan anvendes Ordreinformation Roche/Hitachi cobas c-systemer cobas c 501 100 tests Kat.nr. 04469658 190 System-ID 07 6743 3 C.f.a.s.PUC(5x1ml) Kat.nr. 03121305

Læs mere

P-AMYL PreciControl ClinChem Multi 2 (20 x 5 ml) Kode PreciControl ClinChem Multi 2 (4 x 5 ml, i USA) Kode 392

P-AMYL PreciControl ClinChem Multi 2 (20 x 5 ml) Kode PreciControl ClinChem Multi 2 (4 x 5 ml, i USA) Kode 392 Ordreinformation Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes 11876562 316 Pancreatic α amylase liquid ([1] 6 x 66 ml, [2] 6 x 16 ml) Roche/Hitachi MODULAR P 11555812

Læs mere

albumin + bromcresolgrønt (BCG) BCG-albumin kompleks

albumin + bromcresolgrønt (BCG) BCG-albumin kompleks BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products ALB slides ALB 819 6057 198 8211 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS ALB slides måler kvantitativt koncentrationen af albumin (ALB) i

Læs mere

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse Bilag D Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse INTERN RAPPORT Afprøvning af Immunofixation af M-komponenter (Bestemmelse af immunoglobulin-klasse og -type) på

Læs mere

ABX Pentra Calcium AS CP

ABX Pentra Calcium AS CP 2014/10/22 A93A01338CDA A11A01954 90 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af calcium i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin

Metodeblad for P- Proinsulin Quality Sheet Metodeblad for P- Proinsulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

Validitetserklæring for NPU04073 P-Homocystein;stofk.

Validitetserklæring for NPU04073 P-Homocystein;stofk. Valideringsperiode: April Maj 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Kombineret ph-elektrode type 160015. Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl. Ag/AgCl-referenceelement. Membran. Intern bufferopløsning

Kombineret ph-elektrode type 160015. Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl. Ag/AgCl-referenceelement. Membran. Intern bufferopløsning Kombineret ph-elektrode type 160015 Komponenter Top af elektrode med stikforbindelse og O-ringstætning Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl Ag/AgCl-referenceelement Kaliumchloridopløsning - 3,5 mol/l

Læs mere

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing.

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing. VALIDERINGSRAPPORT COBAS e411 Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 21-9-23 Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. ANALYSEDATA... 2 2.1 Navn, IUPAC-kode eller dansk kode og enhed... 2 2.2 Engelsk navn... 2 2.3

Læs mere

Fremgangsmåde Efterfyld aldrig kuvetten! Dette skal gøres senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt! Kuvetten må ikke genmåles!

Fremgangsmåde Efterfyld aldrig kuvetten! Dette skal gøres senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt! Kuvetten må ikke genmåles! DK HemoCue Glucose 201 Microcuvettes og HemoCue Glucose 201 Analyzer HemoCue Glucose 201 Microcuvettes er designet til brug i HemoCue Glucose 201 Analyzer, HemoCue Glucose 201 + Analyzer og HemoCue Glucose

Læs mere

i) Træk kuvetteholderen ud til ilægningsposition, og bortskaf den brugte kuvette.

i) Træk kuvetteholderen ud til ilægningsposition, og bortskaf den brugte kuvette. DK HemoCue Glucose 201 Microcuvettes og HemoCue Glucose 201 Analyzer HemoCue Glucose 201 Microcuvettes er designet til brug i HemoCue Glucose 201 Analyzer, HemoCue Glucose 201 + Analyzer og the HemoCue

Læs mere

ABX Pentra Calcium AS CP

ABX Pentra Calcium AS CP 2011/04/12 A93A01290ADA A11A01954 79 ml 400 Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af calcium i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Klinisk interesse (1, 2,

Læs mere

ABX Pentra Calcium AS CP

ABX Pentra Calcium AS CP 2013/07/30 A93A01338ADA A11A01954 79 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af calcium i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.8 Applikationsudgivelse

Læs mere

ABX Pentra HDL Direct 100 CP

ABX Pentra HDL Direct 100 CP 2013/06/18 A93A01332ADA A11A01934 26 ml 10 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af HDL-kolesterol (high-density lipoprotein kolesterol) in humant serum eller plasma ved

Læs mere

Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 601

Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 601 REF 04641655 190 100 Dansk Bemærk venligst En patientprøves målte tpsa-værdi kan variere afhængig af den anvendte analyseprocedure. Laboratorieresultatet skal derfor altid indeholde en angivelse af den

Læs mere

allantoin + H 2O 2 + CO 2 farvestof + 2H 2O

allantoin + H 2O 2 + CO 2 farvestof + 2H 2O BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products URIC slides URIC 194 3927 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS URIC slides måler kvantitativt koncentrationen af urinsyre (URIC) i serum,

Læs mere

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning.

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning. Bilag 1: Introduktion har afgørende betydning for det kommende afværgeprojekt ved Høfde 4. Det skyldes, at basisk hydrolyse, som er det første trin i den planlagte treatment train, foregår hurtigere, jo

Læs mere

CSAII. Cyclosporine II Ordreinformation TDM. Analyseinstrument(er), hvor cobas c pack kan anvendes COBAS INTEGRA 400 plus COBAS INTEGRA 800

CSAII. Cyclosporine II Ordreinformation TDM. Analyseinstrument(er), hvor cobas c pack kan anvendes COBAS INTEGRA 400 plus COBAS INTEGRA 800 Ordreinformation 04340892 190 (100 tests) System-ID 07 6822 7 20766305 122 20766399 122 20766364 122 Cyclosporine Calibrators 0 (1 2.5 ml) 50, 100, 200, 350, 500 (5 2.0 ml) Cyclosporine Calibrator 0 (3

Læs mere

IgA. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent

IgA. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent IgA 6801732 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products IgA-reagens anvendes til kvantitativ måling af koncentrationen

Læs mere

Præanalytiske forhold

Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold Ann Jepsen & Lotte Foegt Poulsen & Yokelin Chan Temadag 2012 Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold er de faktorer der kan påvirke analyseresultatet før f r blodprøvetagning,

Læs mere

Toxo IgG. IgG-antistoffer mod Toxoplasma gondii. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602

Toxo IgG. IgG-antistoffer mod Toxoplasma gondii. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602 REF 04618815 190 100 Dansk Bemærk venligst En patientprøves målte anti -værdi kan variere afhængig af den anvendte analyseprocedure. Laboratorieresultater bør derfor altid indeholde en angivelse af den

Læs mere

Kuvettetest LCK 381 TOC Total organisk kulstof

Kuvettetest LCK 381 TOC Total organisk kulstof VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Kuvettetest Princip Total kulstof () og total uorganisk kulstof () bliver gennem oxidation () eller forsuring

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

ABX Pentra CRP CP. Applikationsudgivelse. Tilsigtet anvendelse. Klinisk interesse a. Metode b. Klinisk kemi

ABX Pentra CRP CP. Applikationsudgivelse. Tilsigtet anvendelse. Klinisk interesse a. Metode b. Klinisk kemi 2015/02/02 A93A01360BDA A11A01611 25 ml 23.5 ml Højsensitiv metode 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af C-reaktivt protein ved brug af højsensitiv metode (CRP HS) i serum eller

Læs mere

DIRECT BILIRUBIN DIRECT BILIRUBIN 8G63-21 B8G6W6 48-9949/R1

DIRECT BILIRUBIN DIRECT BILIRUBIN 8G63-21 B8G6W6 48-9949/R1 da DIRECT BILIRUBIN 8G63-21 B8G6W6 48-9949/R1 DIRECT BILIRUBIN Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Direct Bilirubin-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System. BEMÆRK: Det anbefales

Læs mere

VALIDERINGSRAPPORT Architect FT4

VALIDERINGSRAPPORT Architect FT4 VALIDERINGSRAPPORT Architect FT4 Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2009-01-13 Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. ANALYSEDATA... 2 2.1 Navn, IUPAC-kode eller dansk kode og enhed... 2 2.2 Engelsk navn...

Læs mere

Metodeblad for P-Insulinantistof

Metodeblad for P-Insulinantistof Quality Sheet Metodeblad for P-Insulinantistof C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Insulin-antistof; arb.stofk.(proc.) Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske

Læs mere

Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage

Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage Quality Sheet Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum, plasma og urin.

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum, plasma og urin. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products Mg slides Mg 825 5093 192 1204 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum,

Læs mere

Måling af ledningsevne: Hvordan og hvad skal man være opmærksom på?

Måling af ledningsevne: Hvordan og hvad skal man være opmærksom på? Måling af ledningsevne: Hvordan og hvad skal man være opmærksom på? www.insatech.com Agenda Kort om mig Hvad er ledningsevne Ledende opløsninger Termer, teori Måleteknikker Valg af sensor udfordringer

Læs mere

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum og plasma.

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum og plasma. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products TP slides TP 839 2292 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum

Læs mere

Holdbarhed på udvalgte kemiske og immunkemiske analyser

Holdbarhed på udvalgte kemiske og immunkemiske analyser Holdbarhed på udvalgte kemiske og immunkemiske analyser Analyseret i Lithium Heparin rør med og uden gel på Cobas 8000 Natacha Fischer 60081005 og Maria Mejnborg Hansen 60081009 Modul 14 Bachelorprojekt

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Accu-Chek Compact og Accu-Chek Compact Plus systemets nøjagtighed og præcision I. NØJAGTIGHED. Indledning. Metode

Accu-Chek Compact og Accu-Chek Compact Plus systemets nøjagtighed og præcision I. NØJAGTIGHED. Indledning. Metode Accu-Chek Compact og Accu-Chek Compact Plus systemets nøjagtighed og præcision I. NØJAGTIGHED Systemets nøjagtighed er vurderet i henhold til ISO 15197. Indledning Formålet med denne undersøgelse var at

Læs mere

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument 06878007re_Da.fm Page 1 Monday, August 18, 2008 11:30 AM Graviditetstest Indhold REF Indhold Antal test 1760 (06484105) 25 foliepakkede (enkeltvis) Clinitest hcg-testkassetter, hver indeholdende en engangspippette

Læs mere

Metodeblad for P-GAD65- Ab

Metodeblad for P-GAD65- Ab Sheet Metodeblad for P-GAD65- Ab C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Glutamatdecarboxylase(GAD65)-antistof;arb.stofk. Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske

Læs mere

QuikRead CRP fra ORION Diagnostica A/S. Rapport fra en afprøvning i regi af SKUP

QuikRead CRP fra ORION Diagnostica A/S. Rapport fra en afprøvning i regi af SKUP QuikRead CRP fra ORION Diagnostica A/S Rapport fra en afprøvning i regi af SKUP Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUME........................................................... 2 PLANLÆGNING.....................................................

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Haptoglobin-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Haptoglobin-analysen på ARCHITECT c Systems. da HAPTOGLOBIN 9D91-21 B9D9B6 G2-5211/R02 HAPTOGLOBIN Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Haptoglobin-analysen på ARCHITECT c Systems. BEMÆRK: Ændringer er markeret BEMÆRK: Det anbefales

Læs mere

KASSETTE- OG MÅLEINFORMATION

KASSETTE- OG MÅLEINFORMATION KASSETTE- OG MÅLEINFORMATION i-stat -sensorer fås i en række forskellige panelkonfigurationer. Sensorerne befinder sig i kassetter med mikrovæskekomponenter og, i nogle kassetter, kalibreringsopløsning.

Læs mere

glucoseoxidase peroxydase

glucoseoxidase peroxydase BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products GLU slides GLU 170 7801 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS GLU slides måler kvantitativt koncentrationen af glucose (GLU) i serum, plasma,

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Glucose-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Glucose-analysen på ARCHITECT c Systems. da GLUCOSE 3L82 B3L8X6 G3-3332/R02 GLUCOSE Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Glucose-analysen på ARCHITECT c Systems. Læs markerede ændringer. Revideret i oktober 2012 Anvisningerne

Læs mere

[ ] =10 7,4 = 40nM )

[ ] =10 7,4 = 40nM ) Syre og base homeostasen (BN kap. 9) Nyrefysiologi: Syre/base homeostase, kap. 9 Normal ph i arterielt plasma: 7,4 ( plasma H + [ ] =10 7,4 = 40nM ) o ECV indhold af H+: 40 nm (ph 7,4) x 15 l =600 nmol

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Kirsten Jebjerg Andersen Dato: 16. marts 2005 Emne: Bestemmelser

Læs mere

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Rapport December 2000 Miljøstyrelsen BOD 5 på lavt niveau Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel: 4516 9200 Fax: 4516 9292 E-mail:

Læs mere

ABX Pentra Micro ALBUMIN CP

ABX Pentra Micro ALBUMIN CP 2015/02/20 A93A01308BDA A11A01965 30 ml 8 ml Urin Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af albumin i lave koncentrationer (µ-alb) i urin ved immunturbidimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Cholesterol-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Cholesterol-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System. da CHOLESTEROL 7D62-21 B7D6C6 48-9807/R1 CHOLESTEROL Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Cholesterol-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System. BEMÆRK: Det anbefales at læse

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

ScanGel IVD. ScanLiss ml ml ERYTHROCYTSUSPENSIONSMEDIUM

ScanGel IVD. ScanLiss ml ml ERYTHROCYTSUSPENSIONSMEDIUM ScanGel ScanLiss 86441 100 ml 86442 500 ml ERYTHROCYTSUSPENSIONSMEDIUM IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse af råmateriale til markedsføring af slutproduktet

Læs mere

Referenceintervaller

Referenceintervaller Referenceintervaller Før, nu og i fremtiden KBI :: CER DEKS Brugermøde 08-09-2010 Ulrik Gerdes Overlæge, dr.med. Klinisk Biokemisk Laboratorium Århus Universitetshospital Risskov 1 Anbefalet litteratur

Læs mere

Synovasure PJI lateral flow-testkit

Synovasure PJI lateral flow-testkit Synovasure PJI lateral flow-testkit Alfa-defensintest til detektion af infektion omkring implanterede ledproteser Forhandler Gå ind på www.cddiagnostics.com for at få yderligere produktoplysninger Brugere

Læs mere

Analyserapport nr

Analyserapport nr ApodanNordic A/S Att. Heine Dalsgaard Legravsvej 63 2300 København S Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Analyserapport

Læs mere

ABX Pentra CK-MB RTU. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af CK-MB i serum ved kolorimetri. Applikationsudgivelse a

ABX Pentra CK-MB RTU. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af CK-MB i serum ved kolorimetri. Applikationsudgivelse a 2015/03/05 A93A00062ODA A11A01643 1 x 20 ml 1 x 5 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af CK-MB i serum ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse a Serum:

Læs mere

B8L246 CREATININE (ENZYMATIC) CREATININE (ENZYMATIC) 49-7830/R01. 8L24-31 og 8L24-41

B8L246 CREATININE (ENZYMATIC) CREATININE (ENZYMATIC) 49-7830/R01. 8L24-31 og 8L24-41 CREATININE (ENZYMATIC) BEMÆRK: Denne brugsanvisning skal læses og følges nøje, inden produktet tages i brug. Hvis anvisningerne ikke følges, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres. BEMÆRK:

Læs mere

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products CREA Slides

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products CREA Slides VITROS Chemistry Products Slides 814 1947 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS slides måler kvantitativt kreatininkoncentrationen i serum, plasma og urin. Opsummering og forklaring

Læs mere

Kemiøvelse 3 C3.1. Na-ISE. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 3 C3.1. Na-ISE. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 3 C3.1 Na-ISE Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 7 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden?

Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden? Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden? CVU Øresund Bioanalytikeruddannelsen København 29-11-2007 Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Klinisk Biokemisk Laboratorium

Læs mere

A1C-2. Tina-quant hæmoglobin A1c gen.2 Fuldblodsapplikation - standardiseret over for IFCC; kan overføres til DCCT/NGSP Ordreinformation

A1C-2. Tina-quant hæmoglobin A1c gen.2 Fuldblodsapplikation - standardiseret over for IFCC; kan overføres til DCCT/NGSP Ordreinformation Ordreinformation 04528123 190 Tina-quant Hemoglobin A1c Gen.2 (150 tests) System-ID 07 6850 2 04528417 190 C.f.a.s. HbA1c (3 2 ml) System-ID 07 6852 9 05479207 190 PreciControl HbA1c norm (4 1 ml) System-ID

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Stav

Tidlig Graviditetstest Stav DK Tidlig Graviditetstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-M14 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre selv. Den tester for tilstedeværelsen

Læs mere

Kemiøvelse 2 1. Puffere

Kemiøvelse 2 1. Puffere Kemiøvelse 2 1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt andet

Læs mere

look at Calibration

look at Calibration Take a look at Calibration Kalibrering er en samling af handlinger som, under specifikke betingelser, etablerer forholdet mellem værdier fra et måleinstrument eller målesystem, eller værdier fra et referencemateriale

Læs mere

Serietest LCW 510 Klor/Ozon

Serietest LCW 510 Klor/Ozon VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Se venligst punktet Bemærk (se nedenfor). Serietest Princip Oxidationsmidler reagerer med diethyl-p-phenylendiamin

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af frit og total chlor Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af frit og total chlor Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af frit og total chlor Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2005 Betydning af erstatning af DS metoder

Læs mere

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr LKO temadag 2012 POC udstyr hvor der anvendes Kuvette/Kasette/Strips/Kapillærrør Fyldning af kuvetter/strips/kapillærrør Skal fyldes helt op, der må ikke

Læs mere

BRUGSANVISNING. %A1c %A1c beregnes ud fra de kvantitative målinger af hæmoglobin og hæmoglobin A1c.

BRUGSANVISNING. %A1c %A1c beregnes ud fra de kvantitative målinger af hæmoglobin og hæmoglobin A1c. VITROS Chemistry Products Reagent Kit 680 2314 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products -reagens anvendes til at beregne procentdelen af glyceret hæmoglobin (%A1c)

Læs mere

VALIDERINGSRAPPORT Architect TSH

VALIDERINGSRAPPORT Architect TSH VALIDERINGSRAPPORT Architect TSH Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2009-01-13 Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. ANALYSEDATA... 2 2.1 Navn, IUPAC-kode eller dansk kode og enhed... 2 2.2 Engelsk navn...

Læs mere