AnsnecNSKAB FoR 2o1o. +uirtt'mfit+ Dansk. Revision DANSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA. REVISIONSPROTOKOLLAT AF 18/32011 stde 36-38

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AnsnecNSKAB FoR 2o1o. +uirtt'mfit+ Dansk. Revision DANSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA. REVISIONSPROTOKOLLAT AF 18/32011 stde 36-38"

Transkript

1 Dansk Revision Darck Ravision Randers Statsautoriseret Revisiompartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SO lnrnir.dansk vision.dk Telefon: Teletoc CVR: Bank DANSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA REVISIONSPROTOKOLLAT AF 18/32011 stde - 38 AnsnecNSKAB FoR 2o1o +uirtt'mfit+ INTERNATIONAL

2 DANSK REVISION RANDERS Godkendt Revisionspartnerselskab Revisionsprotokollat for: Dansk Foren i n g for Osteogenesis I m perfecta INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Revision af irsregnskabet for 20{0 1.1 Indledning 1.2 Konklusion p6 den udfsrte revision - revisionspitegning Redegorelse for udfsrte revisionsarbeider 3.1 Den udfsrte revision samt kommentarer hertil Resultatopgorelsen Balancen 3.2 Bemarkninger til den udfsrte revision Andre arbejder 4.1. Tilskudsberettigedebelsb Afgivelse af lovkravede oplysninger og erklaringer Side

3 DANSK REVISION RANDERS Side Godkendt Revisionspartnerselskab Revisionsprotokol lat for: Dansk Foren i ng for Osteogenesis lm perfecta 1. REVISION AF ARSREGNSKABET FOR 2O1O: 1.1 lndledning Vi har afsluttet revisionen af det af ledelsen aflagte Arsregnskab for 2010, der aflagges efter galdende krav til regnskabsaflaggelse ifolge dansk lovgivning og retningslinierne fra puljekontoret ved Den Sociale Sikringsstyrelse. Arsregnskabet udviser et nettoresultat p6 kr ,73 og en egenkapital pi kr , Konklusion pa den udfsrte revision - revisionspitegning Revisionen af 6rsregnskabet har ikke givet anledning til kritiske bemarkninger til Srsregnskabet som derfor er forsynet med revisionspitegning uden forbehold og supplerende oplysninger. Generelt vedrsrende revisionens formil, omfang og udforelse samt ansvar for regnskabsafleggelsen henvises til vort revisionsprotokollat af 30/31998 side REDEGORELSEFORUDFORTEREVISIONSARBEJDER: 3.1 Den udfsrte revision samt kommentarer hertil: Revisionen af Arsregnskabet har i vasentlighed omfattet folgende arbejder, idet bemarkes, at i omtalen er hovedvegten lagt pa omrider der er vesentlige og risikofyldte Resultatopgorelsen Revisionen har omfattet en analyse af resultatopgorelsens enkelte poster herunder en sammenligning med sidste 6rs tal og budget for 6ret. Endviderer der foretaget stikprover, analyser og afstemning finansbogholderiets registreringer samt bilagsmaterialet. I Balancen Omsatningsaktiver Likvide beholdninger Vi har afstemt likvide beholdninger til eksternt materiale.

4 DANSK REVISION RANDERS Godkendt Revisionspartnerselskab Revisionsprotokollat for: Dansk Forening for osteogenesis lmperfecta Side 37 Galdsforpligtelser, eventualforpligtelser og sikkerhedsstiilerser Vi har kontrolleret at modtagetilskud fra Tips- og Lotto, Sundhedsministeriet og den sociale sikringsstyrelse - Handicappulje samt diverse enkelt tilskud er i overensstemmelse med ansognings- samt bevillingsbrev. Det er af kassereren oplyst, at tilskuddet fra Tips og Lotto ikke skal bruges p6 noget specifikt, hvilket vi har henholdt os til. Vi har derudover faet oplyst, at den del af tilskuddet fra Tips og Lotto midlernes aktivitetspulje pa kr som er bevilgetil Ol tidsskrift, er det sammen som Ol Magasinet, hvilket vi har forholdt os til. Galdsforpligtelser og eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser efter vor opfattelse indregnet og malt i Arsregnskabet i overensstemmelse med galdende regnskabslovgivning. 3.2 Bemarkninger til den udfsrte revision: Vi skal gore p6, at der anfsrt et tilgodehavende hos formanden p6 kr ,22, som er tilbage fra regnskabsaret Revisionen har i ovrigt ikke givet anledning til vasentlige bemarkninger, og vi henviser til konklusionen pi den udfsrte revision under afsnit 1.2. ANDRE ARBEJDER: Vi har i 6rets lsb attesteret ansogning til Den Sociale Sikringsstyrelse og Tips og Lotto, Sundhedsministeriet. Revisionen af de tilskudsberettigede omkostninger er foretaget i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Dette indebarer, at der udover den finansielle revision foretages forvaltningsrevision. Denne omfatter en vurdering af eksempelvis produktivitet, effektivitet, sparsommelighed og okonomistyring. Der foretages herigennem en bedommelse af om enkeltdispositioner, aktiviteter m.v. er gennemfort skonomiske hensigtsmassig made, og om resultaterne svarer til de opstillede mil. Vore arbejder har bl.a. bestiet af:. Kontrol af om det modtagne tilskud er anvendt i henhold til ansogningerne. o Gennemgang af procedurer i forbindelse med fastlaggelse af, hvilke steder diverse ophold og irskursus skal afholdes, bl.a. hensyn til den geografisk placering og om stedet er hensigtsmassigt indrettet til foreningens brug.

5 - DANSK REVISION RANDERS Godkendt Revisionspartnerselskab Revisionsprotokol lat for: Dansk Foren i ng for Osteogenesis lm perfecta Side 38 o Kontrol af, at likviditeten forrentes tilfredsstillende. Revision af det tilskudsberettigede omkostninger har ikke givet anledning til bemarkninger. AFGIVELSE AF LOVKR,IEVEDE OPLYSNINGER OG ERKUERINGER: I henhold til lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer skal vi oplyse samt i.h.t. Den Sociale Sikringsstyrelses revisionsinstruks af , oplyser og erklarer vi, at vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhengighed, og at vi under vor revision har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. at statsstott er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkar og er opgjort i overensstemmelse med geldende regler. Randers, den 18. marts Dansk Revision Randers. Godkendt Revisionspartnerselskab. a / \ - \ Erik Moller Statsautoriseret revisor Siderne - 38 er forelagt p6 bestyrelsesmodet, o"n K, Birthe Byskov Holm /iln*4-- Sten Spohr kasserer &rtfuw' ffijgr klnilfit,

6 Regnskab 2OLO Dansk Forening for Osteogensis lmperfecta Resultatopgorelse L-L2-2OLO Den Sociale Sikringsstyrelse Handicappuljen 301 Den Soc. Sikringsstyrelse 305 Forberedende Moder 310 Ophold forplejning b6rnefamilier 311 BOrnepasning Foredragsholdere (incl. korrektion fra 3L3 200e) 314 Transport Foredragsholder 320 Sommerlejr Bprnefamilier 321 Sommerlejr Fellesaktiviteter 330 Ferierejser u Ferierejser Unge Rejser unge u Ferieophold b6rn unge 340 BOrne Aktiviteter 370 Sommerlejr Udland 390 Revision 301 Overfortil 2011 Budget Udgift Indtagt Resultat ,OO L ,00 LLL.259,OO ,70 L73.378, LL, L3,40 625, , , _5,69 Sifremt brugerbetalingen pd henholdsvis I4.4OO til 6rskurset og til sommerlejren medtages i regnskabet, bliver 6rets resultat for handicappuljen et underskud pi kr ,69 som indberettes til Socialministeriet. Side 1 af 5

7 Regnskab 2OIO Dansk Forening for Osteogensis lmperfecta L-t2-201O Drift regnskab, Tips og Lotto midler Sundhedsministeriet Udgift Indtagt Resultat L77.683, Arskursus voksne u bon 420 Sommerlejr Voksne u born 422 Sommerlejr Transport 430 otfe 44O B4rne Aktiviteter Tipslotto 470 Voksen Kursus 480 Sommerlejr Udland , ,37 12.O74,28 26.LL4,6L 2.725,O2 4.O20, Bestyrelses moder 512 Telefon - Porto - Kontor 515 Transport 520 MOde andre foreninger 525 Kontingent andre foreninger 530 Faglige mgder i udlandet 540 Medlems konsultationer 550 Reprasentation 570 Faglitteratur 590 Bank Gebyr 591 Afskrivninger ,O , ,8O 3.683, ,46 63.OL2,63 2.4L7,70 2!3,OO 689, Ol Magasinet 620 Ol Bog 530 Website / hosting 640 OlTidsskrift 650 Julias fond L8.476,75 L.537,40 7.O45,OO 1.587, L, , ,99 Side 2 af 5

8 Regnskab }OLO Dansk Forening for Osteogensis lmperfecta Resu ltatopgorelse I-IZ-ZOLO Drift regnskab, Aktivitetspuljen Aktivitets puljen OlTidskrift tl.l87, Drift regnskab, Aktivitetspuljen 2010 tl.t87, , Aktivitets puljen Sjeldne Diagnoser - Aktivitetspuljen2010, t94 overtgrt til , , Drift regnskab, Bladpuljen Bladpuljen 8.231, Forsendelse Ol Magasinet t!.375,5o 282 For meget udbetalt i , , L, ,32 Side 3 af 5

9 Regnskab }OLO Dansk Forening for Osteogensis lmperfecta Resuf tatopgorelse Drift regnskab, Egne midler L-L2-20LO 200 Kontingent Aktive 201 Gave Aktive Medlemmer 205 Arv 210 Kontingent Stotte medlemmer 211 Gave Stotte Medlemmer 220 Kontingent lnstitutioner 230 Landsindsamlingen 240 Sommerlejr Egen betaling 242 Sommerlejr Egenbetaling voksne 250 Arskursus Egenbetaling 260 Egenbetaling Voksenkursus 270 Sommerlejr Egenbetaling Udland 280 Sponsor indtegter 285 PR og bog materiale 290 Renter af Konti 295 Korsel Difference HOjtakst Samlet drifts regnskab 2010 Udgift , ,09 Indtagt Resultat O2L, L6, , ,23 Drift regnskab, Egne midler 2010 Den Sociale Sikringsstyrelse Handicappuljen Drift regnskab, Tips og Lotto midler 2010 Drift regnskab, Aktivitetspuljen 2009 Drift regnskab, Aktivitetspuljen 2010 Drift regnskab, Bladpuljen , , , , ,32 Arets driftsoverskud ,23 Side 4 af 5

10 Regnskab 2OLO Dansk Forening for Osteogensis lmperfecta Status pr. 3I-L2-2OLO 100 Kasse 101 Giro Spks KronJylland Checkkonto 103 Spks KronJylland Kronekonto 104 Spks KronJylland Garantkonto 110 Spks KronJylland Julias fond 115 Giro lndsamling 120 Inventar 153 Karsten Aconto 155 PWN Aconto 180 Aconto Sommerlejr 190 Passiver 194 Aktivitets Puljen 2010 overfortz0ll 199 Kapitaf Konto pr.3i-i2-2oo9 Resultat af drift 2010 Kapital Konto pr Balance t7.352, ,L4 428.O38, , ,27 L.708,22 84O,O , ,35 6L4.Lgr,t , , , , ,15 Formand Kasserer Side 5 af 5

11 DEN UAFHENGIGE REVISORS PATEGNING Til bestyrelsen i Dansk Forening for Osteogenesis lmperfecta Vi har revideret irsregnskabet for Dansk Forening for Osteogenesis lmperfecta for regnskabs6ret 1. januar december 2010, omfattende resultatopgorelse og balance. Arsregnskabet aflagges efter galdende krav til regnskabsaflaggelse ifolge dansk lovgivning og retningslinierne fra puljekontoret ved Den Sociale Sikringsstyrelse. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Ledelsens ansvar for irsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflagge et irsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med geldende krav til regnskabsaflaggelse ifolge dansk lovgivning og retningslinierne fra puljekontoret ved Den Sociale Sikringsstyrelse. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflagge et Arsregnskab, der giver et retvisende billede uden vasentlig fejlinformation, uanset fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmassig regnskabspraksis og udsvelse af regnskabsmessige skon, som er rimeligefter omstandighederne. Revisors ansvar og den udfsrte revision Vort ansvar er at udtrykken konklusion om irsregnskabet pi grundlag af vor revision. Vi har udfsftvor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kraver. at vi lever op til etiske krav samt planlegger og udforerevisionen med henblik p6 at opn6 hoj grad af sikkerhed for, at irsregnskabet ikke indeholder vasentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opni revisionsbevis for de belsb og oplysninger, der er anfort i drsregnskabet. De valgte handlinger afhenger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for vasentlig fejlinformation i Arsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflaggelse af et irsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik pi at udforme revisionshandlinger, der er passendefter omstandighederne, men ikke med det formil at udtrykk en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udsvede regnskabsmassige skon er rimelige samt en vurdering af den samlede presentation af irsreg nskabet. Det er vor opfattelse, det opnaede revisionsbevis er tilstrekkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning tilforbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, irsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2O10 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabs6ret 1. januar december 2010 i overensstemmelse med galdende krav til regnskabsaflaggelse ifolge dansk lovgivning og retningslinierne fra puljekontoret ved Den Sociale Sikringsstyrelse. Supplerende oplysning : Uden at det har pivirket vor konklusion skal vi oplyse, at vor revision ikke har omfattet indkadede budgettal. Randers, den 18. marts 2011 Dansk Revision Randers

Dansk. Revision. #ricr"+i"i,r+ irsregnskab for 2013. Revisionsprotokollat at 28. februar 2Ot4 vedrarende. Dansk Forening for Osteogenesis lmperfecta

Dansk. Revision. #ricr+ii,r+ irsregnskab for 2013. Revisionsprotokollat at 28. februar 2Ot4 vedrarende. Dansk Forening for Osteogenesis lmperfecta Dansk Revision Godkendt Revislonspartnerselskab Tpnholmen 5 DK-8960 Randers so nndersdanskrevision.dk ww.danskrevision.dk Telefoni +45 89 L2 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 cvr: DK 31 77 85 30 Bank:5185

Læs mere

Andelsbol i gforen i ngen Kildegirdsparken I Kildegdrdsvej 148-216 5240 Odense NO. Arsrapport for 2009 17. regnskabsar

Andelsbol i gforen i ngen Kildegirdsparken I Kildegdrdsvej 148-216 5240 Odense NO. Arsrapport for 2009 17. regnskabsar Andelsbol i gforen i ngen Kildegirdsparken I Kildegdrdsvej 148-216 5240 Odense NO Arsrapport for 2009 17. regnskabsar Godkendt p6 andelsboligforeningens ordinere generalforsamling den 2oio Dirigent: Registrerel

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

I/S ABJERG VANDVf,RK. Arsregnskab for 2009. c/o kasserer Torben Skaaning. Falkenborgvej 40. 3600 Frederikssund

I/S ABJERG VANDVf,RK. Arsregnskab for 2009. c/o kasserer Torben Skaaning. Falkenborgvej 40. 3600 Frederikssund o I/S ABJERG VANDVf,RK c/o kasserer Torben Skaaning Falkenborgvej 4 36 Frederikssund Arsregnskab for 29 I/S Abjerg Vandvark Den uafhangige revisors petegning Til interessenterne i I/S Abierg Vandvark Pttegning

Læs mere

Badminton Roskilde. f. ianuar - 31. december 2OL4. Arsrapport. CVR-nr.35L54!32

Badminton Roskilde. f. ianuar - 31. december 2OL4. Arsrapport. CVR-nr.35L54!32 Badminton Roskilde CVR-nr.35L54!32 Arsrapport f. ianuar - 31. december 2OL4 Foreningens 2. regnskabsir Arsrapporten er godkendt og fremlagt pi foreningens generalforsamling den 17. marts 20L5 Dirigent

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2013 HvidehekRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Arsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandv rkets vedt@gter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtrek

Læs mere

Årsregnskab for 2014

Årsregnskab for 2014 TEL.: +45 3945 U200 BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S : FAX : +45 3945 U202 TUBÜRGVEJ 32, 0K-2Q00 HELLERUP I CVR : 1B 9679 01 BHA-REVISION.DK REVISION Sandgårdens Grundejerforening Årsregnskab for 2014

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Grundejerforeningen Orbaekhave v/ kasserer Gert Grenholdt Carlsen Skiedtsvej 29 5220 Odense S0

Grundejerforeningen Orbaekhave v/ kasserer Gert Grenholdt Carlsen Skiedtsvej 29 5220 Odense S0 Wichrnandsgade 1 DK-5100 Odense C Tlf: +45 6315 1350 Fax: +45 6315 1351 CVR nr.: 3019 7925 www.censusrevision.dk Medlern af:. osr~nteg Grundejerforeningen Orbaekhave v/ kasserer Gert Grenholdt Carlsen

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Benny Rasmusen. A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET ARSRAPFORT FOR 2OO3. G[lR-ne t0 C3 0 04. 21. trgrlnbtr

Benny Rasmusen. A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET ARSRAPFORT FOR 2OO3. G[lR-ne t0 C3 0 04. 21. trgrlnbtr Reslstrcret rcvlsor HD Benny Rasmusen A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET G[lR-ne t C3 4 ARSRAPFORT FOR 2OO3 21. trgrlnbtr Benny Rismus - Todemkloldnd A - SIOO Svcrdbotg tlt 62?272Ut - fer 62 t272

Læs mere

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108 And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4 Arsrapport for 2718 Godkendt pi den ordinrre generalforsamling den I 28 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen I Bestyrelses- og administratorpitegning

Læs mere

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER 10 Gårdlauget Sølvtorvet Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER Gårdlaugetskontingent - medlemmer Renteindtægter Indtægter i alt 374.700 kr. 375.700 El-forbrug Forsikring Anskaffelser til gården Gård-

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

Læs mere

A, Rolf Larsen statsautoriserede revisorer a-s

A, Rolf Larsen statsautoriserede revisorer a-s Revisionsfirmaet A, Rolf Larsen statsautoriserede revisorer a-s 0KSENM0LLE/FUGLSLEV GRUNDEJERFORENtNG I/S ARSREGNSKAB FOR 2010 Christiansgadt Revisionsfirmaet A. Rolf Larsen, Arhus - statsautoriserede

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

DANSK STYRKELØFT FORBUND

DANSK STYRKELØFT FORBUND Årsregnskab for DANSK STYRKELØFT FORBUND Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby CVR. Nr. 16 01 37 49 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE: side. Introduktion 1. Årsberetning 2. - 3. Revisionspåtegning

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 4

Læs mere

l@l Revision Fyn SE-nr. 21280518 Arsrapport 01.01.201 0-31.12.2010 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandverk Skovrevlgyden, 5792 Arslev

l@l Revision Fyn SE-nr. 21280518 Arsrapport 01.01.201 0-31.12.2010 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandverk Skovrevlgyden, 5792 Arslev l@l Revision Fyn Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandverk Skovrevlgyden, 5792 Arslev SE-nr. 2128518 Arsrapport 1.1.21-31.12.21 Revisioir F),rr l-onrnrerlrp st. r{l(listrci'..t revr';ic;nsanpartsselskab Andelsselskabet

Læs mere

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009 Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk Regnskab 2009 2. Udkast Resultatopgørelse for 01.01.2009-31.12.2009 Balance pr. 31.12.2009 CVR. NR. 10 56 64 87 Den uafhængige revisors påtegning Til Andelshaverne

Læs mere

Årsregnskab for 2011. Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Årsregnskab for 2011. Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2011 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Foreningsoplysninger Oplysninger om foreningen 3 Årsregnskab 1. januar - 31.

Læs mere

Regnskab. for. 1. januar - 31. december 2013. CVR-nr. 21246980

Regnskab. for. 1. januar - 31. december 2013. CVR-nr. 21246980 Folkekirkens Regnskab for CVR-nr. 2124698 i Aalborg Stift 1. januar - 31. december 213 Balance pr. 31. december 213 INFOTJENESTEN Aalborg den 4. marts 214 / Regnskabet viser et efter hensaettelse til af

Læs mere