GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl Optikerforeningen Langebrogade København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 18 00-20 00. Optikerforeningen Langebrogade 5 1411 København K"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING Torsdag den 26. marts 2015 kl Optikerforeningen Langebrogade København K Optikerforeningen, Langebrogade 5, 1411 København K, tlf.:

2 Generalforsamling 2015 Optikerforeningen DAGSORDEN 1) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 2) Fremlæggelse af årsregnskabet for foreningen 3) Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag, herunder fastsættelse af kontingent og bestyrelseshonorarer 4) Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer (Ingen indkomne forslag) 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen, suppleanter og revisor Valg af medlemmer til bestyrelsen Efter tur afgår: Bestyrelsen foreslår valg af: Per Michael Larsen Steen Saust Jeanet Lembeck modtager ikke genvalg Per Michael Larsen Steen Saust Bent Brodersen Valg af suppleanter Jens sommer Valg af revisor Bestyrelsen foreslår valg af: Dansk Revision v/ stats. aut. revisor Ole Skouboe 6) Eventuelt

3 Årsregnskab 2014

4 CVR-nummer Årsrapport regnskabsår

5 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 8 Aktiver 9 Passiver 10 Pengestrømsopgørelse 11 Noter 17 1

6 Foreningsoplysninger Forening Danmarks Optikerforening Langebrogade København K CVR-nummer: Regnskabsperiode: 1. januar december 2014 Bestyrelse Optometrist Per Michael Larsen (formand) Optometrist Steen Saust (næstformand) Kædechef Søren Broberg Direktør Jeanet Lehmbeck Optometrist Erik Sewerin Direktør Rasmus Dalsgaard Direktør Tom Skovbon Kædedirektør Rasmus Planck Revisor Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen Randers SØ 2

7 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december 2014 for Danmarks Optikerforening. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af foreningens særlige forhold. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, 23. marts 2015 Bestyrelsen: Per Michael Larsen Steen Saust Søren Broberg Formand Næstformand Jeanet Lehmbeck Erik Sewerin Rasmus Dalsgaard Tom Skovbon Rasmus Planck 3

8 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til medlemmerne i Danmarks Optikerforening Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Optikerforening for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af foreningens særlige forhold. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af foreningens særlige forhold. Randers, 23. marts 2015 Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Ole Skouboe Statsautoriseret revisor 4

9 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med tilvalg af pengestrømsopgørelse fra overliggende regnskabsklasser og med de tilpasninger, der følger af foreningens særlige forhold. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gæld og andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle poster. Der benyttes ikke finansielle instrumenter til sikring af modværdien i danske kroner af balanceposter i fremmed valuta samt fremtidige transaktioner i fremmed valuta. 5

10 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelsen Kontingentindtægter Kontingentindtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Kontingentindtægter indregnes excl. moms. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler, uddannelsesudvalg, medlemsaktiviteter mv. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger og indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der indgår forventede brugstider som følger: Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger. Nedskrivning på anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen. 6

11 Anvendt regnskabspraksis Finansielle anlægsaktiver Kapitalandel i associeret selskab og deposita måles til kostpris. Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Gældsforpligtelser Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I de efterfølgende perioder måles finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Prioritetsgæld måles til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet. Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Beskatning Foreningen er skattepligtig i medfør af Fondsbeskatningslovens 1, stk. 1, nr. 2. Foreningens skattepligtige indkomst udløser ikke nogen indkomstskat. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen er opstillet efter den indirekte metode og viser pengestrømme fra drift, investeringer og finansiering samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driften opgøres som årets resultat reguleret for ikke likviditetsmæssige driftsposter og ændring i driftskapitalen. Pengestrømme fra investeringer omfatter køb og salg af anlægsaktiver, samt udbytter. Pengestrømme fra finansiering omfatter optagelse af og afdrag på langfristet gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer, med fradrag af kortfristet gæld til kreditinstitutter. 7

12 Note Resultatopgørelse DKK DKK Perioden 1. januar december Kontingentindtægt, grundkontingent Kontingentindtægt, lønsumsbaseret Filialmateriale Medlemsbladet Optikeren Kurser og seminarer Forsikringer netto, medlemmer Øvrigt salg Indtægter, i alt Personaleomkostninger Lokaleomkostninger Øvrige administrationsomkostninger Mødeudgifter Formålsbestemte aktiviteter Sekundære medlemsaktiviteter Faglige aktiviteter Internationale aktiviteter Afskrivninger Driftsomkostninger, i alt Driftsresultat før finansiering Renteudgifter Renteindtægter 0 7 Årets resultat Forslag til resultatdisponering: Årets resultat foreslås af bestyrelsen overført til næste år

13 Note Balance DKK DKK Aktiver pr. 31. december Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Deposita Kapitalandel Dansk Optometri og Kontaktlinsekonference ApS Anlægsaktiver Tilgodehavender fra salg af varer og kontingent Tilgodehavende hos Dansk Erhvervs Optik Tilgodehavende nettoafregning, Optikeren Fællesudvalget Forudbetalte omkostninger Tilgodehavender i alt Kassebeholdning Pengeinstitut Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt

14 Note Balance DKK DKK Passiver pr. 31. december Egenkapital 1. januar Årets resultat Egenkapital i alt Pengeinstitut Leverandører af varer og tjenesteydelser Skyldig A-skat, AM-bidrag, ATP m.v Feriepengeforpligtelse Skyldig moms Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver Eventualforpligtelser 10

15 Note Pengestrømsopgørelse DKK DKK Årets resultat Reguleringer: Afskrivninger Finansielle indtægter 0-7 Finansielle omkostninger Ændring i driftskapital: Forskydning i tilgodehavender Forskydning i gældsforpligtelser Pengestrømme fra ordinær drift Finansielle omkostninger, netto Pengestrømme fra driftsaktivitet Forøgelse af deposita vedr. lejemål 0-11 Køb af anlægsaktiver Salg af anlægsaktiver 0 0 Pengestrømme fra investeringsaktivitet Ændring i likvide midler Likvide beholdninger/kassekredit primo Likvide midler ultimo Der specificeres således: Likvide beholdninger Kassekredit Likvide beholdninger ultimo

16 Noter DKK DKK 1. Medlemsbladet Optikeren Annonceindtægt Abonnementsindtægt, inkl. porto Trykning af bladet Journalist/fotograf m.v Porto Provision af annoncesalg Messe Diverse Colorbox abonnement Markedsføringsbidrag Kurser og seminarer Salg aftenkurser Salg seminarer Salg til sponsorer og udstillere Salg af ydelser m.v Kursusudgift Seminar og konferenceudgifter

17 Noter DKK DKK 3 Personaleomkostninger Lønninger og gager Regulering af feriepengeforpligtelse Omkostninger til social sikring, kursus og personale Kørselsgodtgørelse og rejseudgifter Konsulentbistand Lønrefusioner Heraf viderefaktureret til Dansk Erhvervs Optik Lokaleomkostninger Husleje inkl. forbrug af varme, el m.v Vedligeholdelse, diverse Heraf viderefaktureret til Dansk Erhvervs Optik

18 Noter DKK DKK 5 Administrationsomkostninger Annoncer og abonnementer Detailhandlens brancher Kontingenter Revision og regnskabsmæssig assistance Skatte- og momsmæssig assistance Incassoomkostninger Economic-licens Parkering Easypark Edb Repræsentation Kopiering OCE Porto (indtægt modregnet) Gebyrer Forsikringer Kontorartikler Telefon Småanskaffelser Lejeafgift og service OCE Efteruddannelsespoint Diverse Tab på debitorer Regulering af tab på debitorer Heraf viderefaktureret til Dansk Erhvervs Optik

19 Noter DKK DKK 6 Mødeudgifter Honorar, ekstern bestyrelsestilforordnet Bestyrelseshonorar Kørselsgodtgørelse bestyrelse Bestyrelsesmøder Generalforsamling Formålsbestemte aktiviteter Web-hotel Redaktionelt arbejde, hjemmeside Kompetencefonden Trykning af formularer m.v Sekundære medlemsaktiviteter Projektarbejder Mødeomkostninger 0 11 Kampagner

20 Noter DKK DKK 9 Faglige aktiviteter Honorarer til udvalgsmedlemmer Kørselsgodtgørelse Konferencedeltagelse Mødeudgifter, seminarer m.v Videncenter for Synsoptimering Internationale aktiviteter ECOO EAOO Nordisk Optiker Råd Afskrivninger Hjemmeside (fra 2009) Websideudvikling (fra 2011) 0 17 Server m.v. (fra 2013) Tilgodehavender fra salg af varer og kontingenter Kompetencefonden Tilgodehavender i øvrigt Hensættelse til tab på tilgodehavender

21 Noter DKK DKK 13 Eventualforpligtelser Ingen 17

22 Bemærkninger til årsregnskab 2014 Bestyrelsen finder årsregnskabet med et resultatet en anelse under budget for acceptabelt. Indtægterne fra kontingentet følger stort set budget, der har dog været nogle udmeldelser primært forårsaget af butiksophør eller salg af butik til kapitalkæde. Der har dog også været en tilgang af nye virksomheder, men da kontingentet de første 6 måneder kun er 50%, betyder det en midlertidig mindre indtægt. Magasinet Optikeren giver et fornuftigt resultat, der har dog været et fald i annonceindtægterne i forhold til det budgetterede. Fald i trykomkostningerne og besparelsen ved hjemtagning af annoncesalget slår nu igennem, så det resultatet bliver ca. 598 tusinde kr.hvilket er lidt under budget. Konferencen er nu placeret i et eget selskab, der benytter Danmarks Optikerforening som sekretariat. DOKK betaler et administrationshonorar til Danmarks Optikerforening. Personaleomkostningerne er ca kr. under budget. Årsagen er langtidssygdom på sekretariatet med ophør af ansættelse. Ny medarbejder er først ansat pr. 1. januar Lokaleomkostningerne er lidt højere end estimeret, det samme gælder for administrationsomkostninger. I alt giver dette et resultat for 2014 på kr. hvilket er ca kr. mindre end budgetteret. Det positive resultat betyder, at egenkapitalen i foreningen er på kr.

23 Budgetforslag 2012 og 2013 Budget Budget Budget Indtægter: Grundkontingent Lønsumsbaseret kontingent Personlig kontingent Kontingent VT gruppe Leverandørabonnement Diverse indtægter Kontingenter i alt Optikeren annoncer Optikeren abonnementer Optikeren udgifter Medlemsbladet Optikeren i alt Kurser & Seminarer Indtægt Kurser & seminarer udgift Kurser & Seminarer i alt Efteruddannelsespoint Forsikringer netto Indtægter i alt: Udgifter: Personaleomkostninger heraf udfaktureret Personaleomkostninger i alt Lokaleomkostninger heraf udfaktureret Lokaleomkostninger i alt Øvrige administrationsomkostninger heraf udfaktureret Øvrige administrationsomkostninger i alt Resultat før møder og aktiviteter

24 Bestyrelsesmøder, generalforsamling mm Uddannelsesudvalg & VidSyn Internationale aktiviteter Møder i alt WEB "Optikerforeningen" Kampagner etc Projekter Diverse Medlemsaktiviteter i alt Udgifter i alt Resultat før finansiering Finasiering: Renter Resultat før afskrivning Afskrivning Resultat

25 Budgetforslag for 2015 Bemærkninger Årskontingent: Erhvervsmedlemmer: Grundkontingentet foreslås ændret til kr. årligt fra kr. eks. moms. Lønsumskontingentet foreslås ændret til: 0,6 % af virksomhedens samlede lønudbetalinger op til kr. 24,5 millioner (tidligere 24 millioner) herefter 0,105 %. Der foreslås en introduktions pris for de første 6 måneder på 50 % af kontingentet. Private medlemmer: Årskontingentet for et privat medlemskab foreslås ændret fra kr. eks. moms til kr. eks. moms. Der foreslås en introduktions pris for de første 6 måneder på 50 % af kontingentet. Optometristuderende: Årskontingentet for professionsbachelor studerende i optometri foreslås ændret til 725 kr. eks. moms svarende til 50 % af personligt kontingent, beløbet er inkl. porto for optikeren. Forum for Neurooptometrisk Synstræning Årskontinget for medlemmer af FNS foreslås uændret til 600. kr. eks. moms for medlemmer af Danmarks Optikerforening og 1300 kr. eks. moms for ikke medlemmer. Leverandør abonnement: Abonnementet foreslås uændret til kr. eks. moms. Andre poster: Optikeren Annonceindtægterne estimeres til 1,3 mil. kr. Abonnement foreslås ændret til 485 kr.eks moms og forsendelse for 6 blade. Kurser og seminarer Der forventes afholdt 6 aftenkurser. Optikerforeningen har stadig administrationen af Dansk Optometri og Kontaktlinsekonference Aps. Udgifter Der budgetteres med en lille stigning i personaleudgifterne på 2 % i forhold til sidste års budget. Lokaleomkostningerne forventes reduceret med knap 50 tusinde til kr., og administrationsomkostningerne er sat til samme som i Kampagner Der budgetteres med kr. til kampagner, specielt i forbindelse med Verdens Synsdag i oktober. Bestyrelseshonorar: Bestyrelseshonoraret på kr. for et heldagsmøde og 750 kr. for et møde af 4 timers varighed inkl. transport foreslås uændret. Forlods valg til bestyrelsen: Den årlige kontingentsum, der udløser en forlods valgt bestyrelsesplads, foreslås ændret til kr. svarende til kontingentsummen for en virksomhed med en lønsum på 24,5 millioner kr.

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

ansk <Í>GG INDEPENOENT MEMBER Revision Årsrapport 2O1-3 2OL4 Ørsted Fjernvarmeværk AM BA CVR-numme 26364817

ansk <Í>GG INDEPENOENT MEMBER Revision Årsrapport 2O1-3 2OL4 Ørsted Fjernvarmeværk AM BA CVR-numme 26364817 ansk Revision Dansk Revision Randers Godkendt Revlslonspartnerselskab Tronholmen DK-89 Randers SØ mnders@danskrevlslon,dk www.danskrevlsion.dk Telefon: +4 89 12 Telefax: +4 89 12 1 cvr: DK 31 77 8 3 Bank:

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Landvindingslaget Bøtø Nor CVR-nr. 44 69 76 10

Landvindingslaget Bøtø Nor CVR-nr. 44 69 76 10 CVR-nr. 44 69 76 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage, 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2012 21. regnskabsår Godkendt på generalforsamling

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Dansk Revision. Havdrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nummer 26 10 45 64. Årsrapport 2011

Dansk Revision. Havdrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nummer 26 10 45 64. Årsrapport 2011 Revision Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Ny Østergade 11, 4-5 DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevlslon.dk Telefon:+45 44 53 77 44 Telefax:+45 44 53 77 04 CVR: DK 14

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011 Årsregnskab 2010/11 CVR-nummer 25286510 Årsrapport 2010/2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. november 2011 Christian Bjerre Kusk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE

FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Opstillet uden revision eller review INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Erklæring

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2007/08 46. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2007/08 46. REGNSKABSÅR BDO ScanRevision Sæbygårdvej 25 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 99 89 14 00, Fax: 99 89 14 01 www.bdo.dk E-mail: Saeby@bdo.dk SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 87 43 96 02 E-mail post@revision-aarhus.dk CVR-nr. 16 17 04 45 %%WatermarkEnable: True%% %%WatermarkSelected:Logo%%

Læs mere