Magistratens 1. Afdeling Arbejdsmarkedsafdelingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magistratens 1. Afdeling Arbejdsmarkedsafdelingen"

Transkript

1 Magistratens 1. Afdeling Århus Kommune N O T A T Bemærkninger til beretning nr fra Kommunernes Revision om regnskabet for Indledning Kommunernes Revision (KR) har i deres sagsrevision for fundet at fejlniveauet på arbejdsmarkedsområdet er stigende. En række af de fejl der er fundet, beror på de skærpede krav til den administrative sagsbehandling som blev indført med den nye lovgivning omkring Flere i Arbejde. De nye regler for nedsættelse af kontanthjælp er alle særdeles komplicerede. Dette sammenholdt med at nye vejledninger sendes ud til kommunerne lige umiddelbart før lovikraftrædelsen betyder, at der i eftersommeren har været problemer med at nå den relevante undervisning, der skal til for at omsætte reglerne. Samtidig er opfølgningsog kontrolforpligtigelsen skærpet. En række tiltag er indført i med henblik på at styrke den administrative sagsbehandling. Dato: 10. maj 2004 Sagsbehandler: ABW Telefon: Telefax: E-post: Journal nummer: Dokument: bemærkninger til beretning nr den 6.5 Undervisningsforløb for medarbejdere både i forbindelse med lovændringer og løbende. (Der udbydes i forvejen en række kurser/oplæg i forbindelse med lovændringer). På integrationsområdet er der i 2004 igangsat en handlingsplan, der bl.a. omfatter kompetenceudvikling for medarbejdere og løbende faglig revision på området. Det forventes, at dette forløb skærper elementerne i myndighedsopgaverne. Kontrolprocedurerne og ledelseskontrollen styrkes. Desuden indføres via Lær af De Bedste projektet løbende statistikker, der viser hvorledes udviklingen går på de enkelte arbejdsmarkedscentre. Centerledelsen har i virksomhedsplanerne ligeledes iværksat forskellige initiativer, der sætter særlig fokus på nogle konkrete områder i de nye beskæftigelseslove. KR er bedt om at foretage en fornyet sagsrevision i foråret 2004, idet har en formodning om at organisationsændringen i kombineret med ny lovgivning og nyt IT har medført flere fejl i sagerne end normalt. Denne sagsrevision vil blive forelagt Byrådet sammen med de øvrige revisionsberetninger i september Notat Side 1 af 5

2 I det følgende gives bemærkninger til dels KR s analyse af udgiftsudviklingen dels til de konkrete problemfelter konstateret i sagsrevisionen. Det drejer sig om tre områder: manglende opfølgning, fejludbetalinger og manglende dokumentation/kontrol. Udgiftsudviklingen KR indleder revisionsberetningen med nogle generelle betragtninger om udgiftsudviklingen i Århus Kommune. Det er korrekt at udgifterne til aktivering/revalidering er faldet fra til. Den samlede forsørgelsesudgift på kontanthjælpsområdet er i Århus Kommune faldet med 3,7 pct. På sygedagpengeområdet skal det bemærkes, at udgiftsudviklingen til dels kan begrundes i en række refusionsomlægninger. Offentlige arbejdsgivere blev fra og med 2001 berettiget til sygedagpengerefusion og som følge deraf steg udgiftsniveauet. Pr. 1. januar 2001 blev grænsen for hvornår kommunen er medfinansierende på sygedagpenge fremrykket fra 9 til 5 sygeuge. Disse ændringer forklarer en stor del af stigningstakten fra 2001 og fremefter. Samtidig er der generelt flere personer på sygedagpenge end vi tidligere har kendt. F.eks. kan nævnes at antal sygemeldte over 4 uger er steget med 3,6 pct. fra til i Århus Kommune. Udgiftsudviklingen i Århus Kommune sammenlignet med andre kommuner er i perioden fremgår af nedenstående tabel. Det er endnu ikke muligt at indsamle regnskabstal for. Tabel 1. 6-by sammenligning af udgiftsudviklingen i Sygedagpenge 2000 = indeks År 2000 År 2001 Kommunal udgift Over 52 uger Hele landet Odense Esbjerg Randers Århus AAlborg År Under 52 uger Hele landet Odense Esbjerg Randers Århus AAlborg Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Århus Kommune ligger markant under de øvrige storbyer (bortset fra Randers), når der sammenlignes med antal sager med varighed over 52 Notat Side 2 af 5

3 uger, mens sagstallet for de mellemlange forløb ligger på niveau med de øvrige storbyer. (se tabel 1) Nedenfor i tabel 2 ses den gennemsnitlige sagslængde i byerne - opgjort kvartalsvis i og. Tabel 2. Sammenligning af gennemsnitlig sagslængde i dagpengesager uge 13 - uge 26 - uge 39 - uge 51 - uge 13 - uge 26 - uge 39 - Ålborg 33,0 35,0 35,6 34,4 34,6 37,1 38 Esbjerg 34,1 36,2 38,1 37,9 38,8 42,3 39,9 Århus 36,2 36,4 37,3 34, ,1 36,3 Randers 28,6 30,4 30,3 27,3 28,0 29,5 30,0 35,6 37,3 38,1 36,3 36,0 37,5 37,7 Kilde: Materiale fra Sygedagpengeområdets Bench-markinggruppe (NB Odense Kommune har ikke oplyst tallene) Udviklingen i sagslængden, viser at Århus Kommune stadig har længere sagsvarighed end Randers, men i modsætning til de øvrige byer undgået en stigning i sagslængden. Århus Kommune ligger dermed i under de øvrige storbyer. Der vil dog fortsat blive arbejdet intensivt med at få nedbragt den gennemsnitlige sagslængde i Århus Kommune. Sagsrevision Der er en stigning i antallet af fejl i forhold til sagsrevisonen for. Revisionen har udtaget i alt 270 sager på det sociale område i. Der er konstateret fejl i 114 af disse sager. I blev 297 sager gennemgået med i alt 66 fejl. Der er en stigning fejlniveauet fra ca. 22 pct. af sagerne i til ca. 42 pct. af sagerne i. Denne stigning kan til dels forklares af et særligt arbejdspres i forbindelse med organisationsændring ved etablering af. Denne omlægning foregik samtidig med ikrafttrædelse af ny integrationslov, førtidspensionsreform og lovkomplekset omkring "Flere i Arbejde". Desuden har afdelingen indført nye IT-systemer herunder et nye udbetalingssystem - KMDAktiv, hvortil alle sager har skullet omlægges. De nye beskæftigelseslove strammer kraftigt op omkring de administrative myndighedsopgaver. Det er sket økonomiske opstramninger i form af reduceret kontanthjælp for ægtefæller og unge. Beregningerne af dette er meget kompleks. Opfølgningsforpligtigelserne på arbejdsmarkedsområdet strammet, således der skal ske personlig opfølgning på alle sager hver 3. måned. Ligeledes er rådighedsvurderingerne strammet. Samlet set er de administrative opgaver i tilknytning til sagsbehandlingen af ledige er øget markant de senere år. Det viser sig, at det særligt er på disse administrative felter, der er konstateret flere fejl. Flest fejl vedrører manglende opfølgning og noget færre fejl vedrører udbetalinger og manglende dokumentation/kontrol. Notat Side 3 af 5

4 Manglende opfølgning Lang størstedelen af de påpegede fejl vedrører manglende opfølgning. Det gælder både kontanthjælpsområdet, integrationsområdet og sygedagpengeområdet. Den manglende opfølgning hænger bl.a. sammen med de skærpede krav til opfølgning. Problemstillingen tages til efterretning og der vil ske en skærpet ledelseskontrol af netop dette. Fra starten af 2004 er opfølgningssystemet på dagpengeområdet igangsat. Der er i det nye system indlagt en automatisk advis, når dagpengesager er over 7 uger og derefter hver 8. uge. Dette hjælperedskab forventes at skærpe opfølgningsforpligtigelsen på sygedagpengeområdet. Det kan bemærkes, at der er en række sager på sygedagpengeområdet, hvor personlig kontakt er irrelevant eller ikke muligt. Det kan f.eks. være personer der lider af dødelige sygdomme, hvor det vurderes, at opfølgning ikke er relevant. I sådanne tilfælde holdes der kontakt til pågældendes læge. Desuden har en række sygedagpengemodtagere svært psykisk sygdomme, f.eks. forskellige psykiatriske diagnoser, der kan indebære, at det ikke er muligt at skabe kontakt til den sygemeldte. Der er i de fleste af den type sager mange forsøg på kontakt af forskellig karakter, men der foretages således ikke en personlig opfølgning. Udbetalingsfejl Af fejl med udbetalingsmæssig eller refusionsmæssig betydning er der en stigning fra 6,4 pct. (19 stk.) i til 10 pct. i (27 stk.) Stigningen i antallet af fejl er altså primært på områder hvor det ikke har udbetalingsmæssig eller refusionsmæssig konsekvenser. Der er f. eks. ikke konstateret fejl af udbetalingsmæssig betydning på sygedagpengeområdet eller på fleksjobområdet. Med overgangen til et nyt udbetalingssystem (KMD-aktiv), som nu er fuldt implementeret i, har det været målet at minimere en række fejlmuligheder i systemet ved hjælp af forskellige låse i systemet. Kommunernes Revision har påpeget fejl af udbetalingsmæssig betydning i 27 sager. Samlet set er der i de 27 sager udbetalt knap kr. for meget. Hvis dette regnes op til samtlige udbetalinger udgør fejludbetalinger ca. 0,14 pct. af udbetalte beløb på de relevante områder i. Manglende kontrol/dokumentation Det påpeges i en række sager, at der ikke er foretaget kontrol af formue, kontrol af CV m.m. Dette tages til efterretning. Det kan nævnes, at der i en række sager er foretaget den fornødne kontrol, men at dette blot ikke fremgår af journalnotaterne. Der er, som allerede nævnt, udarbejdet en Notat Side 4 af 5

5 kontrolinstruks, der netop skærper forpligtigelsen til at foretage kontrol, at lave journalføring og lignende. Opsynet med dette vil desuden indgå i ledelsestilsynet på centrene. Konklusion tager revisionsberetningen til efterretning, og der er indført en række tiltag for at minimere fejlniveauet, herunder et skærpet ledelsestilsyn. Notat Side 5 af 5

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Supplerende notat vedrørende. Ledighedsydelse i Århus Kommune. Baggrund

Supplerende notat vedrørende. Ledighedsydelse i Århus Kommune. Baggrund Supplerende notat vedrørende Ledighedsydelse i Århus Kommune Baggrund Nærværende notat skal ses som et suppleringsnotat til delanalysen om fleksjob-/ledighedsydelse der er igangsat af Arbejdsmarkedsafdelingen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats Styring, regulering eller retssikkerhed? John Klausen adjunkt, cand. jur., ph.d. 2010 John Klausen Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2 Norddjurs Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014 Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 august Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver 2.1 Borgerrådgiverfunktionen 2.2 Formål med

Læs mere

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2009 (side 1-34) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bruttoliste Bruttoliste til udarbejdelse af ledelsesinformationsrapporter Beskæftigelseschef og Jobcenterchef På baggrund af workshoppen om behovsafklaring den 20. oktober 2008 er der udarbejdet følgende

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Bilag 7 Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Borgmesterens Afdeling August 2013 1 1. Resumé I forlængelse af analysen vedr. de ikke styrbare overførselsområder i 2012 blev det i forbindelse

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2 Brønderslev Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse.

Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse. N OTAT KL-undersøgelse af ressourceforløb mv. KL har i marts-april 2015 gennemført en undersøgelse af implementeringen af reformen af førtidspension, med særlig fokus på, om intentionerne bag ressourceforløbene

Læs mere

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune.

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Notat: Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Nærværende notat redegør for Viborg Kommunes indsats overfor sygemeldte i perioden 2011-2012. Redegørelsen tager sit udgangspunkt

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 Delberetning om revisionen af regnskabet for året 2014 Indholdsfortegnelse 1. Den

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:40 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 - En undersøgelse af serviceydelsesområdet Oxford Research 9. december 2003 Forfatter:

Læs mere

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2014 Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Provenuet fra øget virksomhedsindsats anvendes til

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere