Efterfølgende er der foretaget en evaluering af pilotprojekterne med fokus på følgende forhold:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterfølgende er der foretaget en evaluering af pilotprojekterne med fokus på følgende forhold:"

Transkript

1 Tilgængelighedsrevision et nyttigt værktøj for vejsektoren VIA TRAFIK Forfatter: Medforfatter: Mogens Møller, Via Trafik Janne Tinghuus, Via Trafik 1 Baggrund og formål I forbindelse med det europæiske Handicapår 2003 udsendte Vejregelrådet i december 2003 vejreglen Færdselsarealer for alle Håndbog i tilgængelighed, der som et samlet regelsæt beskriver: Hvorfor det er nødvendigt at udforme offentlige færdselsarealer, så de er tilgængelige for alle? De forskellige grupper af færdselshandicappede og deres behov Vejledninger i og eksempler på korrekt udformning En metode til kvalitetssikring af vejprojekter, kaldet tilgængelighedsrevision, der tager udgangspunkt i principper og fremgangsmåde ved trafiksikkerhedsrevision Forud for udsendelsen havde vejreglen været i høring fra december 2002 til september Sideløbende hermed foretog vejregelarbejdsgruppe 10.0 en afprøvning af tilgængelighedsrevision i 3 pilotprojekter. Pilotprojekterne havde til formål at opsamle erfaring med anvendelse af revisionssystemet, herunder hvordan lokale brugerorganisationers viden og erfaringer kunne inddrages ved en revision. De foreløbige erfaringer fra pilotprojekterne er anvendt ved VEJ-EU s uddannelse af tilgængelighedsrevisorer og i vejreglen. Efterfølgende er der foretaget en evaluering af pilotprojekterne med fokus på følgende forhold: Er tilgængelighedsrevision et brugbart værktøj for vejsektorens parter? Kan tilgængelighedsrevision fange fejl på tegnebrættet og sikre, at projekter udføres med større tilgængelighed i praksis? Er det lykkedes at inddrage de lokale handicap- og ældreorganisationer, og har deres bidrag kunnet anvendes? Hvor mange ressourcer anvendes ved en tilgængelighedsrevision i forhold til den samlede projektøkonomi? 1

2 2 Evalueringsmetode og proces Evalueringen er udført som telefoninterviews i perioden juni og august måned 2004, og omfatter repræsentanter for: kommuner/bygherrer brugerorganisation(er) dvs. handicaporganisationer og -råd samt ældreråd projekterende Hvert interview har haft en varighed på minutter. Interviewene er gennemført med henblik på at afdække de involverede parters holdning til revisionssystemet og konkrete forhold i pilotprojektet ift. tilgængelighed. De holdninger som den enkelte part fremkom med, er refereret under et afsnit for hvert pilotprojekt. Efterfølgende er en række pointer fremhæver i afsnittet om konklusioner. 3 Pilotprojekterne 3.1 Grundlag I begyndelsen af 2003 udsendte Vejdirektoratet et brev til samtlige kommuner med opfordring til at deltage i pilotprojekter til afprøvning af tilgængelighedsrevisions-systemet. Dette resulterede i de 3 pilotprojekter for 3 forskellige kommuner. Tilgængelighedsrevisionerne er samlet set gennemført på flg. niveauer: trin 3: Detailprojekt trin 4: Udførelse/ibrugtagning trin 5: Overvågning/drift. Selve revisionerne er udført i overensstemmelse med principperne for tilgængelighedsrevision på grundlag af: Udleveret kortgrundlag, plantegninger m.v. Afholdte møder samt interviews med kommunale repræsentanter Besigtigelse og registrering på lokaliteten. Resultaterne af den enkelte revision er præsenteret i granskningsrapporter for hvert pilotprojekt. Granskningsrapporterne har dannet grundlag for møde mellem bygherre, projekterende og revisorer, hvor de registrerede tilgængelighedsproblemer samt anbefalingerne er drøftet. På baggrund heraf har bygherre i dette tilfælde kommuner - besluttet, hvilke fysiske justeringer, der skulle/ønskedes gennemført. 2

3 3.2 Frederiksberg Kommune, Wilkensvej Baggrund Wilkensvej var udpeget som byfornyelsesprojekt med henblik på områdetiltag med forskønnelse af omgivelserne. Vejen er blevet renoveret, hvad angår samtlige belægninger samt belysning m.m. Wilkensvej har funktion primært som boligvej, men havde før renoveringen nogen gennemfartstrafik. Der færdes mange svagtseende og blinde i området Revisionstrin Tilgængelighedsrevisionen er udført på trin 3: Detailprojektniveau Brugerorganisation I forbindelse med revisionen blev repræsentanter for ældrerådet samt handicap- og brugerrådet inddraget. Frederiksberg Kommune har tradition for at inddrage brugerorganisationerne, og brugerrådet (integration/ældre/handicap) f.eks. sammen med borgmester og direktion deltager i et årligt budgetmøde. Derudover er der et månedligt møde, og organisationerne kender efterhånden medarbejderne hos kommunen. Det oplyses også, at der for ½ års tid siden blev ansat en handicaprepræsentant i den kommunale forvaltning. Samarbejdet er også formaliseret med vedtaget handicappolitik, website osv. Revisionen og brugerinddragelsen har ført til perfekt belysning, farvedifferentiering samt overgange (sikrede krydsninger) samt strukturering af parkering. Nogle af revisionens anbefalinger overføres til andre projekter, da det lå udenfor rammerne af byfornyelsesprojektet Revisionens anbefalinger Revisionen har bl.a. påpeget følgende problemstillinger: Problem: Manglende krydsningsmuligheder pga. intensiv parkering Brostensoverkørsler ved porte o.lign. til gene for kørestole og rollatorbrugere Manglende varsling af overkørsler med dårlig oversigt Trappesten og lyskasser som rager ind i gangbaner flere steder Nedløbsbrøde placeres i gangbaner, til gene for blinde og bevægelseshæmmede Afmærket handicapparkering mangler Manglende hvilemuligheder i form af bænke Anbefaling: Anlæg af krydsningsmuligheder vha. sideheller Anvendelse af fliser eller anden jævn belægning, fx savede chaussesten Anlæg af opmærksomhedsfelter eller anden afvigende, belægning m. jævn overflade Gangbaner rykkes ud fra facader Brøndplacering eller udformning ændres Behovet bør undersøges nærmere Bør etableres i passende antal Gennemførte ændringer Revisionen førte til beslutning om etablering af 3 sikrede krydsningsmuligheder (mod ingen) ligesom nedløbsbrønde tildæksles eller nedlægges. Der var allerede indbygget etablering af 3

4 cykelparkering (i udligningszone), ligesom der kom opmærksomhed på problemer ved tilslutning til andre veje, der dog lå udenfor det konkrete projekts rammer. Derimod besluttede kommunen fortsat ikke at afmærke handicap p-pladser, ligesom problemer med udragende trappesten og lyskasser ikke blev løst, pga. arealbehov til vinkelret parkering. Der blev heller ikke ændret ved, at der ikke var hvilemuligheder eller de manglende oversigtsforhold ved udkørsel fra porte og baggårde (ikke muligt). 3.3 Randers Kommune, Jernbanegade Baggrund Kommunen havde projekteret Jernbanegades ombygning. Netop dette projekt havde elementer af tilgængelighed indarbejdet, da det er et af de vigtige steder i kommunen ift. tilgængelighed. Jernbanegade fungerer som indfaldsvej fra Viborg giver forbindelse til den overordnede vejstruktur omkring Randers Bymidte og betjener bl.a. stationsforpladsen og Randers Station. Jernbanegade har en trafikantstruktur, der omfatter såvel biltrafik som lette trafikanter med bl.a. stationen som trafikalt mål. Vejen har tidligere haft tværprofil med bred kørebane, fortove og delstrækninger med cykelstier. Ved den planlagte og under tilgængelighedsrevisionen delvist gennemførte ombygning, afskiltes og indsnævredes kørebanesporene ved punktvise midterheller, midterfelt og svingbaner. Der var planlagt nye fortove og etablering af cykelstier i begge vejsider. Belysning blev udskiftet, og hele strækningen blev beplantet med løvfældende træer, som led i vejens forskønnelse Revisionstrin Tilgængelighedsrevisionen er udført på trin 4: Udførelse/ibrugtagning Brugerorganisation En repræsentant fra kommunens handicapråd har været inddraget i forbindelse med revisionen. Repræsentanten havde ikke været hørt om projektet tidligere. Randers Kommune har tidligere involveret handicaprådet i andre projekter og forhold. F.eks. i forbindelse med forhold på busterminal. Der afholdes desuden årligt møde, hvor handicaprådets ønsker, principper og konkrete problemer drøftes. Derimod har kommunen ingen kontakt til ældrerådet ifb. med veje og trafik. Det er i en vis grad lykkedes at inddrage brugerorganisationerne, og på længere sigt forventes det at blive bedre. Kommunen har et velfungerende handicapråd, men begge parter står måske lidt stejlt på deres interesser, hvilket kan medføre manglende gensidig tillid. Handicaporganisationens input har kunne bruges, men har givet anledning til misforståelser. Næste trin er at følges op på anvisningerne; dels om det er forstået, og dels om de bliver fulgt. 4

5 3.3.4 Revisionens anbefalinger Revisionen har bl.a. påpeget følgende problemstillinger: Problem: Smalle fortove med grå lygtestandere giver nedsat passagemulighed og risiko for svagsynede og blinde Opmærksomhedsfelter mangler ved krydsninger o.lign. Midterheller uden markering mod kørebane Mangelfuld afspærring under udførelse Stejl rampe ved adgang til station For høje opspring og stejle kantstensramper ved krydsninger Usikker krydsning af bred sidevej Granitstens overkørsler ved porte o.lign. til gene for kørestole og rollatorbrugere Anbefaling: Større fortovsbredde, flytte lygtestandere til bagkant af fortov og forsyne disse med refleksbånd Anlæg af knopfliser samt lille opspring ved kant af midterheller Bedre afspærring Længere rampe med mindre stigning Udligning i.f.b. afsluttende arbejder Anlæg af helle og fodgængerfelt Anlæg af gangbaner vha. flisebånd gennem overkørsler Gennemførte ændringer Tegningerne var stort set færdige, og anlægsarbejdet var i gang, da kommunen gennemførte tilgængelighedsrevision. Det har således været vanskeligt at foretage ændringer. Gennemførelse af justeringer jf. revisionsrapporten omfatter de mindre omkostningstunge som ændring af rampe og gelænder, etablering af midterhelle (for reduktion af barriere ved krydsning, samt sænkning af kantstensopspring). Principper for afspærring og afmærkning af vejarbejder indarbejdes i udbudsmaterialer og opstrammes ved tilsyn. Rapportens anbefaling, hvad angår øgning af fortovsbredde eller flytning af belysningsmaster, gennemføres ikke på den konkrete strækning. Ved senere etaper af projektet vil kommunen placere lygtepæle, som revisoren anbefaler, for dermed at øge fribredde. 3.4 Jægerspris Kommune, Parkvej Projektet Parkvej er et eksisterende vejanlæg i Jægerspris byområde. For kommunens borgere betjener vejen en lang række servicefunktioner bestående af rådhus, lægehus, plejehjem, ældreboliger og beskyttede boliger samt børneinstitutioner og ungdomsboliger. Parkvej benyttes således i vid udstrækning af svage trafikantgrupper, som børn, ældre og personer med forskellige former for færdselshandicap, hvor Parkvej udgør en trafikal barriere Revisionstrin Tilgængelighedsrevisionen er udført på trin 5: Overvågning/drift. 5

6 3.4.3 Brugerorganisation Der har været inddraget 1 brugerrepræsentant i pilotprojektet; nemlig kommunens handicaprepræsentant. I dette pilotprojekt er det brugerrepræsentanten, der i første instans har taget initiativ til Jægerspris Kommunes deltagelse. Det er i høj grad lykkedes at inddrage brugerorganisationer, og deres repræsentant har været ret aktiv. Kommune og brugerrepræsentant har under pilotprojektet talt meget sammen og drøftet tilgængelighed, og kommunen oplever, at brugerorganisationens bidrag kan anvendes. Kommunen har også et meget aktivt ældreråd, men har ikke tidligere haft kutyme for aktivt at inddrage brugerorganisationerne Resultat af revisionen Revisionen har bl.a. påpeget følgende problemstillinger: Problem: Nedslidte fortove med ujævne belægninger, ituslåede fliser. Ringe krydsningsmuligheder i form af store niveauforskelle, ujævn belægning og stejle ramper Utilgængelige indgangspartier til flere af de offentlige bygninger Kryds med uklare vigepligtsforhold og mange svage fodgængere samt kørestolsbrugere på kørebanen Anbefaling: Udskiftning af fortovsfliser, kantsten og rabatarealer Anlæg af bedre ramper, nedsænkede kantsten samt jævne belægninger Anlæg af ramper samt automatiske døråbnere Anlæg af en hævet flade samt et fodgængerfelt Gennemførte ændringer Revisionens anbefalinger har givet Jægerspris Kommune et solidt grundlag for at udarbejde et projekt til forbedring af Parkvej. Revisionsrapporten er forelagt Byrådet med en indstilling om at gennemføre forbedringerne over de næste år. Gennemførelsen afhænger dog af, hvorvidt der kan afsættes de nødvendige midler. 6

7 4 Konklusioner 4.1 Er tilgængelighedsrevision et brugbart værktøj for vejsektorens parter? Processen Selve processen opleves som enkel, velfungerende, let og udbytterig ved tilgængelighedsrevision. Revisoren opleves som en faglig sparringspartner, der kan formidle resultaterne på en letforståelig og velstruktureret måde i en form, der kan anvendes ift drøftelser med brugerorganisationerne og den politiske beslutningsmyndighed. Nogle fremhæver fordelen ved, at revisoren udgør en neutral part, der samtidig fungerer som idémager ved brug af den faglige ekspertise indenfor tilgængelighed Udbytte De løsningsforslag og anbefalinger, der fremkommer ved en revision vurderes at være gode og i mange tilfælde også at føre til øget trafiksikkerhed. Alle involverede parter har haft udbytte af tilgængelighedsrevisionen - fagligt og/eller personligt. Fra alle parters side gives udtryk for, at pilotprojekterne har øget bevågenheden (også politisk) om tilgængelighed for alle. Flere steder er pilotprojekterne blevet fulgt op med yderligere initiativer på området fx i form af iværksættelse af en handlingsplan samt øget inddragelse af handicap/ældreorganisationer og fokus på tilgængelighed i nye projekter. 4.2 Kan en tilgængelighedsrevision i praksis fange fejl på tegnebrættet og sikre, at projekter udføres med større tilgængelighed? Tilgængelighedsrevision fungerer i praksis Revisionsrapporterne har i alle pilotprojekterne kunne foreslå ændringer der vil øge tilgængeligheden for alle. Nogle af disse forbedringer er blevet udført. Andre er planlagt gennemført senere. De ændringsforslag, som ville have krævet mere omfattende projektændringer eller ændringer af forhold som allerede er udført er ikke gennemført. Oftest ville flere af forbedringerne ikke være blevet gennemført, hvis der ikke havde været tale om en tilgængelighedsrevision med tilhørende officiel revisionsrapport og anbefalinger. Revisionens anbefalinger kan ofte gennemføres uden større omkostninger, hvis revisionen er henlagt tidligt i projekteringen eller med begrænsede midler i forbindelse med udførelse af andre nødvendige arbejder. 7

8 4.2.2 Viden om tilgængelighed er ofte en forudsætning VIA TRAFIK Det er en fordel, hvis principperne for tilgængelighed kendes i forskellige dele af vejbestyrelsens organisation, f.eks. hvor der arbejdes med belægningsvedligehold, renovering, by- og trafikplanlægning m.v. idet tilgængelighed bør indarbejdes på lige fod med trafiksikkerhed osv. Det kræver betydelig viden om tilgængelighed hos såvel den projekterende, som entreprenøren, der skal lave evt. justeringer i vejanlægget. Manglende viden kan medføre at tilgængeligheden forværres, eller at justeringerne ikke forbedrer forholdene i praksis Jo tidligere desto bedre Tilgængelighed for alle bør indarbejdes tidligst muligt i et projektforløb. Jo tidligere revisionen gennemføres, desto flere forbedringer kan gennemføres i det endelige projekt. Dog kan revision med fordel udføres på trin 5 (overvågning af eksisterende anlæg), såfremt der er planer om efterfølgende renovering af vejanlægget. 1 Dermed kan revisionsanbefalingerne overdrages til de parter, der skal varetage skitsering og projektering. 4.3 Er det lykkedes at inddrage de lokale brugerorganisationer og har deres bidrag kunnet anvendes? Det vurderes af parterne, at det er lykkedes at inddrage brugerrepræsentanterne og at samarbejdet har fungeret godt. Oftest har revisionen ført til et tættere og positivt samarbejde. Brugerorganisationens bidrag har kunnet anvendes i processen, idet brugernes erfaringer ofte kan komplementere revisionens anbefalinger. Samtidig vurderes det, at brugerrepræsentanter bør inddrages i projektet på et tidligt stade. Det er vigtigt, at samtlige lokale brugerrepræsentanter og projekterende ud over kommunen/bygherren - er bekendte med tilgængelighedsrevisionssystemet og vejreglen. 2 Større vejbestyrelser har ofte mere erfaring med at inddrage de lokale brugere i projekter, der har betydning for tilgængelighed, end mindre vejbestyrelser med færre vejprojekter. Men en revision kan medvirke til at etablere et sådant samarbejde også i de mindre kommuner. 4.4 Hvor meget koster en tilgængelighedsrevision i forhold til den samlede projektøkonomi? Respondenterne er blevet adspurgt om deres skønnede tidsforbrug i forbindelse med den konkrete revisionsopgave i det enkelte pilotprojekt. Tidsforbruget kan alene betragtes som 1 D.v.s. at færdselsarealet vides at overgå til trin 1 i forbindelse med et senere/planlagt renoverings- eller belægningsprojekt. 2 I den forbindelse har Vejdirektoratet udsendt folder til organisationer m.fl. 8

9 retningsgivende, da der i nogle tilfælde har været flere medarbejdere involveret hos den enkelte part. Resultatet er oversigtligt angivet i efterfølgende skema. Jægerspris Randers Frederiksberg Kommune/bygherre Brugerorganisation Projekterende 0-30 Revisor Ca. 30 Ca. 50 Ca. 40 Anlægsøkonomi - 6 mio. kr. Ca. 5 mio kr. Tabel 1. Tidsforbrug (t) til tilgængelighedsrevision Tidsforbruget har været ca. 40 timer hos revisoren, ca. 10 timer hos bygherrens repræsentanter, timer for brugerrepræsentanten og 30 timer hos den projekterende. 4.5 Anbefalinger Tilgængelighedsrevision bør kun foretages, hvis der er realistisk mulighed for hel eller delvis gennemførelse af de ændringer, som foreslås i revisionen. Som ved så meget andet, giver det blot frustrationer at gennemføre en revision, hvis revisionsarbejdet ikke på kortere eller længere sigt fører til forbedringer. Det anbefales af flere, at kendskab til og anvendelse af tilgængelighedsrevision bør udbredes blandt arkitekter. I prioriteringen af hvilke projekter, der bør gennemføres tilgængelighedsrevision på, foreslås: Byområder eller centrale byområder samt bygader Bolig- og erhvervsområder Rekreative områder Områder med f.eks. ældre- & handicappede samt sociale servicefaciliteter Områder, der laves om/renoveres Motorvejssideanlæg Det foreslås desuden, at der udarbejdes et idékatalog over praktiske tilgængelighedsløsninger til brug for arkitekter, bygherre, kommuner og entreprenører. 9

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING HÅNDBOG FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2013 2 JANUAR 2013 FORORD Denne håndbog handler om tilgængelighed for alle. Håndbogen giver anvisninger på, hvordan

Læs mere

Rebild Kommune Tilgængelighedsplan

Rebild Kommune Tilgængelighedsplan TILGÆNGELIGHEDSPLAN Rebild Kommune Tilgængelighedsplan Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger: Peter Foged

Læs mere

Fredensborg Kommune. Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier. REV. 30. juni 2009 3. juli 2007 JT/mm/mkk

Fredensborg Kommune. Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier. REV. 30. juni 2009 3. juli 2007 JT/mm/mkk Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier REV. 30. juni 2009 3. juli 2007 JT/mm/mkk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Plan for bløde trafikanter... 3 2 Virkemidler... 4 2.1 Restriktive

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2007-2011

Trafikhandlingsplan 2007-2011 Trafikhandlingsplan 2007-2011 Rudersdal Kommune Trafikhandlingsplan 2007-2011 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 31.10.2007 FORORD Med Trafikhandlingsplan for 2007-2011 har Rudersdal Kommune vedtaget

Læs mere

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG Januar 2014 Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Udarbejdet Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG - REVISION NOVEMBER 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 1 Rebild Kommune Trafiksikkerhedsplan 2010-2012 Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013 2020 Forside er under udarbejdelse Aabenraa Kommune Trafiksikkerhedsplan November 2013 Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af trafiksikkerhedsudvalget. Vi vil gerne

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen Rapport kort version Publikationen er udgivet af: Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf. 72423700 servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

DanskVejtidsskrifl. Focus: Trafiksikkerhed Trafiksikkerhedsrevisioner Februar 1999 Nr. 2

DanskVejtidsskrifl. Focus: Trafiksikkerhed Trafiksikkerhedsrevisioner Februar 1999 Nr. 2 DanskVejtidsskrifl Focus: Trafiksikkerhed Trafiksikkerhedsrevisioner Februar 1999 Nr. 2 :k INDHOLD: Månedens synspunkt: Trafiksikkerhedsreiision- redder liv Af Michael Schrøder, anlægschef, Vejdirektoratet

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

Vejledning. Værktøj til funktionsudbud på vejområdet

Vejledning. Værktøj til funktionsudbud på vejområdet Vejledning Værktøj til funktionsudbud på vejområdet 2012 Titel: Værktøj til funktionsudbud på vejområdet Hele vejledningen, svarende til kapitel 1-9 er udarbejdet af Ernst & Young for Udbudsrådets sekretariat.

Læs mere

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab.

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab. ! "!#$ %&' ( Vi ønsker, at København skal udvikle sig til en unik europæisk metropol. Vi ønsker, at bylivet blomstrer, vi ønsker, at stadig flere cykler dagligt, og vi ønsker tilgængelighed for alle. Disse

Læs mere

SÅDAN GØR VI I AARHUS

SÅDAN GØR VI I AARHUS SÅDAN GØR VI I AARHUS Tilgængelighed i kommunale bygninger og i de offentlige rum Tilgængelighed i kommunale bygninger og i de offentlige rum 'Sådan gør vi i Aarhus' Forfatter og udgiver Aarhus Kommune

Læs mere

Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis

Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis En undersøgelse blandt socialrådgivere, ledere og undervisere gennemført af KL og DS, august 2010-april

Læs mere

Bussen holder. En vejledning til brug for vejmyndigheder ved nybygning eller ombygning af busstoppesteder. April 2013

Bussen holder. En vejledning til brug for vejmyndigheder ved nybygning eller ombygning af busstoppesteder. April 2013 Bussen holder En vejledning til brug for vejmyndigheder ved nybygning eller ombygning af busstoppesteder April 2013 2 Bussen holder Bussen holder Udgivet april 2013 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse Inspirationskatalog til borgerinddragelse 1. Forord Syddjurs Kommune har valgt at lave pågældende inspirationskatalog med henblik på i fremtiden at kunne inddrage borgerne i Kommunen på den mest optimale

Læs mere

Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data

Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data Kolofon Titel: Udgiver: Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov -

Læs mere

Passagerer med særlige behov

Passagerer med særlige behov Passagerer med særlige behov Fuldmægtig Niels Harne, Transport- & Energiministeriet Seniorkonsulent Lykke Magelund, Tetraplan A/S Transport & Energiministeriet har gennemført en udredning af transportvilkårene

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

UBST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri

UBST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri UST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri Februar 2011 Universitets- og ygningsstyrelsen Ministeriet forvidenskab Teknologi og Udvikling UST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri

Læs mere

MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2)

MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2) MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning

Læs mere