Natur- og Miljøklagenævnet opretholder Region Midtjyllands vedtagelse af Råstofplan 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Natur- og Miljøklagenævnet opretholder Region Midtjyllands vedtagelse af Råstofplan 2012."

Transkript

1 Rentemestervej København NV Telefon: oktober 2013 J.nr.: NMK Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om vedtagelse af Råstofplan 2012 for Region Midtjylland Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 13, stk. 2 i råstofloven 1. Natur- og Miljøklagenævnet opretholder Region Midtjyllands vedtagelse af Råstofplan Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet 2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. råstoflovens 43, stk. 1. Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 1 Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer med senere ændringer. 2 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet.

2 Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Regionsrådet for Region Midtjylland har den 22. august 2012 vedtaget Råstofplan 2012, jf. råstoflovens 5 a og 6a. Vedtagelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af følgende: Erik Kavin, Over Isen Vej 13, 7430 Ikast vedr. Isenvad, Ikast-Brande Kommune DN i Ikast-Brande vedr. Isenvad, Ikast-brande Kommune René Andersen, Laenvej 53, 8585 Glesborg vedr. Glesborg, Norddjurs Kommune Henrik H. Jordalen, Teknologivej 2, 8500 Grenaa- vedr. Kirial, Norddjurs Kommune Erling Larsen, Møllebo Antik, 8350 Hundslund vedr. Trustrup, Odder Kommune Henning Mortensen, Grenåvej 247, 8960 Randers vedr. Ammelhede, Randers Kommune Keld Thomsen, Store Bredlundvej 28, 7362 Hampen vedr. St. Bredlund, Silkeborg Kommune Kim Henningsen, Rugårdsvej 17, 8444 Balle,- vedr. Glatved, Syddjurs Kommune DMP Mølleserevice, 8444 Balle vedr. Glatved, Syddjurs Kommune Vinnie Knudsen, Rugårdsvej 28, 8444 Balle, - vedr. Glatved, Syddjurs Kommune Ole Hermansen, Kalkværksvej 5, 8444 Balle- vedr. Tirstrup, Syddjurs Kommune Der er bl.a. klaget over forskellige delelementer af den vedtagne råstofplan, herunder nyudlagte Graveområder mv. Klage over råstofplanen tillægges opsættende virkning for planen. Natur- og Miljøklagenævnet kan dog træffe afgørelse om, at den opsættende virkning ikke gælder, jf. råstoflovens 16, stk. 6. Regionsrådet har ved fremsendelsen af klagerne til Natur- og Miljøklagenævnet anmodet nævnet om at ophæve den opsættende virkning helt eller delvist. Natur- og Miljøklagenævnet har den 8. juli 2013 ved delafgørelse og efter en foreløbig gennemgang af klagerne, ophævet den opsættende virkning i forhold til klagen over råstofplanen med undtagelse af de dele af planen, der er klaget over, se ovenstående liste over klager. Sagens oplysninger Regionrådet skal, jf. råstoflovens 6a hvert fjerde år gennemgå råstofplanen med henblik på at vurdere, om der er behov for justeringer eller revision af planen. I overensstemmelse med råstoflovens 6 a, stk. 1, 2 og 7 indkaldte Region Midtjylland ved annoncering i perioden 19. januar 2011 til den 23. marts 2011 ideer, forslag mv. i form af henholdsvis Råstofredegørelse og Debatoplæg Råstofplan På baggrund af de indsendte svarskrivelser og efterfølgende drøftelser med forskellige myndigheder, herunder de berørte kommuner, samt under hensyntagen til, dels den udførte miljøvurdering af samtlige nye råstofgraveområder, dels de i lovens 3 foreskrevne afvejninger, udarbejdede regionen Forslag til Råstofplan 2012 for Region Midtjylland. Forslaget blev sendt i offentlig høring i perioden 17. januar 2012 til den 21. marts 2012 i lokale ugeaviser, dagblade i regionen og på Region Midtjyllands hjemmeside. Inden for denne periode var der mulighed for at fremsætte indsigelser, jf. lovens 6 a, stk. 3. 2

3 Efter afslutningen af den offentlige høring udarbejdede Region Midtjyllands forvaltning på baggrund af de indkomne indsigelser, bemærkninger mv. det endelige udkast til Råstofplan 2012 for Region Midtjylland. Sagen blev behandlet på regionsrådsmødet den 22. august 2012, hvor indkomne bemærkninger mv. fra den offentlige høringsperiode var vedlagt som bilag i planen. Det kan endvidere bemærkes, at Region Midtjylland forinden gennemførte en fornyet høring af lodsejere, der som følge af den offentlige høring var blevet berørt af ændringer i det endelige udkast altså hvor der har været ændringer i Råstofplan 2012 i forhold til Forslag til Råstofplan 2012 jf. Råstofplanen bilag 2 (Hvidbog) side Råstofplan 2012 for Region Midtjylland blev herefter offentliggjort i perioden 4. september 3. oktober De enkelte klager og hertil 1. Råstofgraveområde Isenvad i Ikast-Brande Kommune Klage fra Erik Kavin, Over isen Vej 13, 7430 Ikast samt fra 5 andre adresser i nærområdet Klagerne angiver navnlig, at råstofgraveområdet er vedtaget i strid med råstofloven, herunder at - at regionen ikke har sat sig ind i natur, kultur, geologi, og herunder hydrologi - at regionen har undladt kortlægning og undersøgelse af alternative muligheder - at regionen ikke har foretaget en afvejning mod de store eksisterende nærliggende råstofgraveområder Klage fra Danmarks Naturfredningsforening, DN i Ikast-Brande Klager angiver navnlig, - at regionen ikke har overholdt råstoflovens 3, 5 og 5a vedr. afvejning af naturbeskyttelse og landskabsbevarelse - at der ikke er foretaget undersøgelser af kvaliteter og mængde af råstoffer i området - at det ikke er vurderet om eksisterende råstofgrave kan opfylde behovet - påpeger at området ligger mellem de store vandoplande Skjern Å og Storå - at de nødvendige hydrologiske undersøgelser ikke er foretaget - at graveområdet kommer for tæt på nærliggende bakkeøer - at afblæsningsområdet til en nærliggende tilgroet sandmile (parabelklit) vil forsvinde Med hensyn til, spørgsmålet om hensynene i 3 er vægtet korrekt, gør Region Midtjylland principalt gældende, at det alene er et retligt spørgsmål, om der er foretaget en vægtning, som beskrevet i 3. Hvorledes denne vægtning er sket, er ikke et retligt spørgsmål. Subsidiært gør Region Midtjylland gældende, at alle de i 3 nævnte hensyn til miljøbeskyttelse, vandforsyningsinteresser, naturbeskyttelse mv. har været vurderet og afvejet i forhold til råstofressourcernes omfang og kvalitet jf. den udarbejdede miljørapport Isenvad på I vurderingen er også indgået hensynet til en sikring af råstoffernes udnyttelse. Afvejningen efter indkomne bemærkninger til Forslag til Råstofplan 2012 medførte bl.a., at området blev indskrænket fra ca. 250 ha til ca. 130 ha. Region Midtjylland finder, at der er sket en tilbundsgående afvejning af alle de modstående hensyn, der er opremset i 3, og at der ikke er grundlag for at tilsidesætte den foretagne afvejning. Region Midtjylland finder derfor ikke, at regionens Råstofplan 2012 er ulovlig og ugyldig for så vidt angår udpegningen af Isenvad som råstofgraveområde, som anført af klagerne (naboer og DN). 3

4 I forhold til råstofforekomsten og råstoflovens 5 og 5a angiver regionen, at såvel medsendt grusanalyse fra firmaet Jydsk Stenindustri A/S i forbindelse med anmodning af 6. juni 2010 om at udlægge et areal i området, som boringer fra GEUS borearkiv dokumenterer, at der er grusholdige forekomster i området. Der er mere grus (i fagsproget kaldes det, at der er en højere stenprocent) i råstofgraveområde Isenvad end i nærliggende råstofgraveområder. Regionen henviser i den forbindelse til følgende boringer (DGU numre), som alle ligger inden for det udlagte område, og dokumenterer, at der er mellem 10 og 20 meter grus: , , , og Regionen angiver videre, at regionens opgave er at udlægge råstofgrave ikke bare til i morgen men også til fremtiden. Derudover er det til enhver tid den enkelte lodsejer, der bestemmer, om der skal ansøges om indvindingstilladelse. Et udlagt råstofgraveområde er således ikke ensbetydende med, at der vil blive gravet i området, men regionen skal sørge for, at der til enhver tid, er et overskud af muligheder til evt. kommende råstofindvinding. Region Midtjylland finder, at forudsætninger og vurderinger nævnt i 5 og 5a er opfyldt, og at der ikke er grundlag for at tilsidesætte den foretagne afvejning. 2. Råstofgraveområde Glesborg i Norddjurs Kommune Klage fra René Andersen, Laenvej 53, 8585 Glesborg Klager anfører navnlig, at den vedtagne råstofplan medfører øget tung trafik på en i øvrigt befærdet skolevej og øgede støj og støv gener. Herudover frygter for faldende ejendomsværdi. Hvis råstofindvindingen skal finde sted, ønsker klager en række tiltag gennemført med henblik på at mindske genevirkninger. Vedrørende støj og trafik henviser regionen til, at dette afklares under den konkrete sagsbehandling i kommunen i forbindelse med den konkrete råstoftilladelse. Regionen angiver videre, at faldende ejendomsværdi ikke indgår i råstoflovens 3, og dermed ikke indgår i den generelle afvejning, som denne paragraf kræver. Derudover finder regionen ikke, at klagen er af retlig karakter, og har derfor ikke videre bemærkninger til klagen. 3. Råstofgraveområde Kirial i Norddjurs Kommune Klage fra Grenaa & Anholt Vandforsyning a.m.b.a., V/. Henrik H. Jordalen, Teknologivej 2, 8500 Grenaa Klager angiver, at der løber en tinglyst vandforsyningsledning gennem råstofgraveområdet, og at denne trace er beskyttet gennem tinglysning. Regionen finder ikke, at klagen er af retlig karakter. Regionen angiver videre, at problemstilling med tinglyst vandforsyningsledning bliver afklaret i forbindelse med kommunens sagsbehandling i forbindelse med en evt. råstofansøgning. 4

5 4. Råstofgraveområde Trustrup i Odder Kommune Klage fra Erling Larsen, Møllebo Antik, Trustrupvej 32, 8350 Hundslund I klagen gøres navnlig opmærksom på, at klager som indehaver af en antikvitetsforretning er bekymret for støvgener på møbler og sølvtøj, idet fjernelse af støv giver ridser i antikviteterne. Herudover gør klager opmærksom på øvrige gener ved råstofindvinding. Regionen finder ikke, at klagen er af retlig karakter. Regionen angiver herudover, at forhold vedrørende løsningsmuligheder med alternativ vejføring og tidsbegrænset indvinding bliver afklaret i forbindelse med Odder kommunes sagsbehandling i forbindelse med en evt. råstofansøgning. 5. Råstofgraveområde Ammelhede i Randers Kommune Klage fra Henning Mortensen, Grenåvej 247, 8960 Randers SØ Klager angiver, at han vil blive berørt af støj, støv og trafikgener, såfremt arealet bliver udlagt som graveområde, og at han frygter, at attraktionsværdien på klagers bolig vil falde. Vedrørende støj og trafik henviser regionen til, at dette afklares i forbindelse med den konkrete råstoftilladelse, som meddeles af kommunen. Regionen anfører videre, at faldende attraktionsværdi ikke indgår i råstoflovens 3, og dermed ikke i den generelle afvejning, som denne paragraf kræver. 6. Råstofinteresseområde St. Bredlund i Silkeborg Kommune Klage fra Keld Thomsen, Store Bredlundvej 28, 7362 Hampen Klager angiver, at området på baggrund af indsigelser fra Naturstyrelsen mod udlægning af området til graveområde, i stedet blev udlagt til råstofinteresseområde. Klager anfører i den forbindelse, at Naturstyrelsens indsigelse mod råstofgraveområdet er baseret på forældede data og flere kritiske fejl m.h.t. vurdering af evt. råstofindvindings påvirkning af den nærliggende Hampen Sø. Arealet ønskes alene udgravet over grundvandsspejlet, hvorfor der er stor forskel på det ansøgte projekt og Naturstyrelsens begrundelse for indsigelse mod råstofplanen. Herudover finder klager, at Naturstyrelsen har tilsidesat habitatbekendtgørelsens 7, stk. 2, da styrelsen med indsigelsen til Region Midtjylland ikke har givet mulighed for, at der kan laves en Habitatkonsekvensvurdering for miljøpåvirkningen af råstofgravning indenfor det foreslåede graveområde. Regionen anfører, at regionen har valgt at imødekomme Statens indsigelse/veto mod planforslagets råstofgraveområde St. Bredlund (øst) med henvisning til usikkerhed m.h.t. påvirkning af nærliggende Natura 2000 område. Regionsrådets beslutning i sagen er: Regionen er indstillet på at acceptere Statens veto i første omgang. Men arealet tages ikke ud af planen; men nedgraderes til råstofinteresseområde (med henblik på en ny vurdering ved næste revision af råstofplanen). Regionsrådsformanden har i korrespondance i forbindelse med regionsrådets vedtagelse af råstofplanen meddelt Keld Thomsen følgende i svar af 23. august 2012: Regionen billiger ikke Statens fremgangsmåde i dit konkrete tilfælde; men må fastholde vores tidligere bemærkning om, at der er store interesser i området, hvor den - efter regionens opfattelse største udfordring 5

6 bliver at dokumentere, at det nærliggende Natura 2000 område ikke bliver påvirket af en evt. råstofindvinding. 7. Råstofgraveområde Glatved i Syddjurs Kommune (3 klagere) a) Klage fra Kim Henningsen, Rugårdsvej 17, 8444 Balle Klager anmoder om, at visse matrikler nr. fjernes fra planen, pga. margueritrute og tung og støjende trafik. Herudover påpeger klager, at huspriser vil falde kraftig, og at der vil komme krav om erstatning/godtgørelse. b) Klage fra DMP Mølleservice ApS, v./ Poul Reinholt, Nyballevej 8, 8444 Balle Klager påpeger, at støvpartikler fra en evt. nærliggende råstofindvinding vil være ødelæggende for firmaets gearproduktion. Herudover anfører klager, at regionplanens afstand på 200 m til råstofgraveområdet og udlægningen af de 200 m til råstof-interesseområdet vil være begrænsende for firmaets evt. udvidelse. c) Klage fra Vinnie Knudsen, Rugårdsvej 28, 8444 Balle Klager anfører, at dele af matr. nr. 6 ax Balle by, Rosmus er et fredskovsareal som har direkte forbindelse med vildtsprednings-korridor - er udlagt i planen. Klager finder, at matr. nr. 6 ax skal tages ud af planen, eller at der i det mindste skal være krav om tvungen VVM-vurdering. a) Regionen finder ikke, at klagen er af retlig karakter, ligesom faldende huspriser ikke indgår i råstoflovens 3, og dermed ikke indgår i den generelle afvejning, som denne paragraf kræver. b) Regionen anser det for kommunens job/opgave med yderligere afstand i forbindelse med en konkret tilladelse og vurdering. Regionsrådet har tilkendegivet, at man ikke vil påklage en konkret afgørelse om større afstand til fabrikken jf. planens bilag 2 Hvidbog. Det er regionens normale procedure at dispensere/tillade for diverse midlertidige udvidelser inde i både råstofgrave- og råstofinteresseområder. c) Regionen finder ikke, at klagen er af retlig karakter, og har derfor ikke videre bemærkninger til klagen. 8. Råstofgraveområde Tirstrup Øst i Syddjurs Kommune Klage fra Ole Hermansen, Kalkværksvej 5, Rosmus, 8444 Balle Klager anfører, at grusgravning vil medføre gener i form af støj og støv. Klager ønsker kompensation for, at ejendommen bliver vanskeligere at sælge. Vedrørende støj og trafik henviser regionen til, at dette afklares under den konkrete sagsbehandling i kommunen i forbindelse med den konkrete råstoftilladelse. Herudover anfører regionen, at det ikke indgår i råstoflovens 3, om en ejendom bliver vanskeligere at sælge, og dermed heller ikke indgår i den generelle afvejning som denne paragraf kræver. Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse Efter råstoflovens 13, stk. 2, kan regionsrådets afgørelser alene påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det er et retligt spørgsmål om råstofplanen er lovlig vedtaget, herunder om tilvejebringelsen af planen er i overensstemmelse med råstoflovens kapitel 3. 6

7 Der kan derimod ikke klages over, at råstofplanen burde have haft et andet indhold eller i øvrigt over planens hensigtsmæssighed, da dette er skønsmæssige spørgsmål, som ikke kan efterprøves af Natur- og Miljøklagenævnet. Efter råstoflovens 5 udfører regionsrådet en kortlægning af råstofforekomsterne på landjorden. Ifølge lovens 5a udarbejder regionsrådet en plan for indvinding af og forsyning med råstoffer. Råstofplanen udarbejdes på grundlag af kortlægningen og skal omfatte en periode på mindst 12 år. Efter 5 a, stk. 2, fastlægger regionsrådet på baggrund af en samlet vurdering af udviklingen i regionen og de hensyn, der er nævnt i 3, overordnede retningslinjer for råstofindvindingen, herunder udlæg af graveområder og råstofinteresseområder i råstofplanen. Det følger af lovens formål i 3, at der ved lovens anvendelse på den ene side skal lægges vægt på råstofressourcernes omfang og kvalitet og en sikring af råstofressourcernes udnyttelse samt tages erhvervsmæssige hensyn. På den anden side skal der lægges vægt på miljøbeskyttelse og vandforsyningsinteresser, beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser, naturbeskyttelse, herunder bevarelsen af landskabelige værdier og videnskabelige interesser, en hensigtsmæssig byudvikling, infrastrukturanlæg, jord- og skovbrugsmæssige interesser, sandflugtbekæmpelse og kystsikkerhed, fiskerimæssige interesser, ulemper for skibs- og luftfarten samt ændringer i strøm- og bundforhold. Det følger af nævnets praksis, at trafikale støjmæssige hensyn for et råstofindvindingsareal inddrages i forbindelse med kommunens konkrete administration i medfør af miljøbeskyttelseshensynet i råstoflovens 3. Herudover kan trafikhensyn ikke inddrages i 3. Uden for råstofgraveområdet er det vejbestyrelsen, vejmyndigheden samt politimesteren, som er myndighed til regulering af støjgener fra trafikken. Med hensyn til anden støj og støv er det kommunerne, som varetager opgaven med at træffe afgørelse efter råstoflovens 7. Kommunen kan efter 10 i samme lov stille vilkår for begrænsning af støv og støj i forbindelse med en tilladelse til råstofindvinding. Spørgsmål om forringelse af handelsværdien på ejendomme beliggende i områder med råstofindvinding er ikke reguleret af råstofloven. Der er klaget over region Midtjyllands vedtagelse af Råstofplan 2012 i relation til ovenstående oplistning af de omhandlede råstofgrave- og råstofinteresseområder. Efter en gennemgang af samtlige klager samt af Råstofplan 2012, herunder de omhandlede graveog interesseområder samt den foretagne miljøvurdering af råstofplanen, finder Natur- og Miljøklagenævnet ikke grundlag for at ophæve vedtagelsen af Råstofplan 2012 for Region Midtjylland hverken helt eller delvist. Nævnet finder således på baggrund af det foreliggende materiale, herunder bl.a. den udarbejdede hvidbog samt de foretagne miljøvurderinger, at regionens beslutninger om at udlægge graveområder, indskrænke og nedgradere (et) område til råstofinteresseområde, er sket efter en afvejning af de forskellige interesser, som regionsrådet skal tage hensyn til efter råstoflovens 3. Om regionens 7

8 vurdering er rimelig eller hensigtsmæssig i forhold til klagernes interesser, er som tidligere nævnt et skønsmæssigt spørgsmål, som Natur- og Miljøklagenævnet ikke kan efterprøve. Vedrørende udlægget af råstofinteresseområde St. Bredlund i Silkeborg Kommune hvor Naturstyrelsen på vegne af miljøministeren fastholdt sit veto mod det omhandlede foreslåede udlæg, bemærkes, at Natur- og Miljøklagenævnet er ikke tillagt kompetence til at efterprøve det fastholdte veto, hvorfor klagen afvises, jf. råstoflovens 13, stk. 3, 2.punktum. På denne baggrund kan der ikke gives medhold i klagerne. Sammenfattende går Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse herefter ud på, at Region Midtjyllands vedtagelse af Råstofplan 2012 opretholdes. Line Theil Elikofer Ankechef / Kurt Bjerre Pedersen Fuldmægtig, cand. Jur. Afgørelsen er sendt pr. til: Region Midtjylland, DN i Ikast-Brande, til orientering Erik Kavin, Over isen Vej 13, 7430 Ikast Erling Larsen, Møllebo Antik, 8350 Hundslund Henning Mortensen, Grenåvej 247, 8960 Randers DMP Mølleserevice ApS, Nyballevej 8, 8444 Balle Kim Henningsen, Rugårdsvej 17, 8444 Balle Vinnie Knudsen, Rugårdsvej 28, 8444 Balle Henrik H. Jordalen, Teknologivej 2, 8500 Grenaa Ole Hermansen, Kalkværksvej 5, 8444 Balle René Andersen, Laenvej 53, 8585 Glesborg og pr. brev til: Keld Thomsen, Store Bredlundvej 28, 7362 Hampen 8

Notat om indkomne forslag og Idéer og regionens forslag til revision af råstofplanen.

Notat om indkomne forslag og Idéer og regionens forslag til revision af råstofplanen. Notat om indkomne forslag og Idéer og regionens forslag til revision af råstofplanen. Dette notat er en sammenfatning af idéer og forslag i forhøringsfasen til råstofplan 2012 samt regionens besvarelser

Læs mere

Råstofplan 2008 Region Nordjylland

Råstofplan 2008 Region Nordjylland Råstofplan 2008 Region Nordjylland 2 RÅSTOFPLAN 2008 - REGIONAL UDVIKLING Forord RÅSTOFUDVIKLING 2008 - REGION NORDJYLLAND Udgivet december 2008 af: Regional Udvikling Plan, Miljø og Infrastruktur Region

Læs mere

Råstofplan for Region Sjælland 2012 2023

Råstofplan for Region Sjælland 2012 2023 Råstofplan for Region Sjælland 2012 2023 FORSLAG Høring 16. januar 2012-19. marts 2012 En miljømæssig og økonomisk bæredygtig råstofplan Regionsrådet vil med en revidering af den gældende råstofplan medvirke

Læs mere

Koncern Miljø 2012. Region Hovedstaden Koncern Miljø HVIDBOG

Koncern Miljø 2012. Region Hovedstaden Koncern Miljø HVIDBOG Koncern Miljø 2012 Region Hovedstaden Koncern Miljø HVIDBOG Vurdering af bemærkninger til miljøscreeninger RÅSTOFPLAN 2012 Indhold Indledning 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 20 21 22 24 Indledning Graveområde

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. april 2013 J.nr.: NMK-510-00220 og NMK-43-00288 Ref.: JCH AFGØRELSE i sag om drænspuling med udløb i fiskesø i Thisted

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/19697 CO2-regnskab 2013...1. 3. 14/20849 Nyt vejnavn til Haveforeningen Skovvej...4

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/19697 CO2-regnskab 2013...1. 3. 14/20849 Nyt vejnavn til Haveforeningen Skovvej...4 Dagsorden Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 2. september 2014 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/19697 CO2-regnskab 2013...1

Læs mere

2. december 2013 J.nr.: NMK-33-01230, NMK-34-00182, NMK-41-00200 og NMK-34-00216 Ref.: MACWA

2. december 2013 J.nr.: NMK-33-01230, NMK-34-00182, NMK-41-00200 og NMK-34-00216 Ref.: MACWA Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 2. december 2013 J.nr.: NMK-33-01230, NMK-34-00182, NMK-41-00200 og NMK-34-00216 Ref.: MACWA AFGØRELSE i sag om Syddjurs

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier

Læs mere

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1 J. nr. NST-700-00038 23. april 2015 UDKAST TIL Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1 I medfør af 20, stk. 6, 20 a, stk. 5, 22, stk. 3, 22 a, stk. 6 og 7, 23, stk.

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2012 Redegørelse om revision af Råstofplan 2008

Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2012 Redegørelse om revision af Råstofplan 2008 Til råstofindvindere i Region Nordjylland Organisationer Kommuner i Region Nordjylland Statslige myndigheder Følgegruppen om Råstofplan 2012 Regionsrådet Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Endvidere har Natur- og Miljøklagenævnet udbedt sig elektronisk fremsendelse af relevant materiale, som er indgået i sagens bedømmelse.

Endvidere har Natur- og Miljøklagenævnet udbedt sig elektronisk fremsendelse af relevant materiale, som er indgået i sagens bedømmelse. Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (Sendes pr. mail til nmkn@nmkn.dk og c.c. til Jette Rosenkvist Jørgensen jerjo@nmkn.dk) Svar på klage over endelig vedtagelse af lokalplan

Læs mere

Afgørelse i sag om Stevns kommunes lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomhed, Maglebyvej 19, matr. 25e Magleby by, Magleby-Stevns.

Afgørelse i sag om Stevns kommunes lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomhed, Maglebyvej 19, matr. 25e Magleby by, Magleby-Stevns. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. maj 2011 J.nr.: NMK-31-00094 (tidl. NKN-31-02102) Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN Afgørelse i sag om Stevns kommunes

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. april 2015 J.nr.: NMK-31-01528 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom

Læs mere

Hvidbog. Forslag til Råstofplan 2008. Behandling af henvendelser i for-offentlighedsfasen

Hvidbog. Forslag til Råstofplan 2008. Behandling af henvendelser i for-offentlighedsfasen Hvidbog Forslag til Råstofplan 2008 Behandling af henvendelser i for-offentlighedsfasen Indsigelsesoversigt Navn: Adresse: By: Erhvervsvirksomheder Mors 3 virksomheder, v/lsp. Jørgen Knudsen Bredgade 38,

Læs mere

D O M. afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1. D O M afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1431 12 Industriparken 6 ApS (advokat Jesper Hedegaard,

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune

AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. januar 2011 J.nr.: NMK-501-00009 Ref.: mtj AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse Vejledning til Lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2007 J.nr.: NKN-33-01056 JP Afgørelse i sagen om Viborg Amts Tillæg nr.

Læs mere

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND-, STEN- OG GRUSFOREKOMSTEN GÆLDENDE TIL DEN 20-04-2025

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND-, STEN- OG GRUSFOREKOMSTEN GÆLDENDE TIL DEN 20-04-2025 Stürup A/S v. Kristian Stürup Måde Industrivej 17 6705 Esbjerg Ø CVR-nr.: 15070544 Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens A. Underbjerg E-mail: jens.underbjerg@rsyd.dk Direkte tlf.: 2460 3012 Dato: 20-04-2014

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune

AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. marts 2015 J.nr.: NMK-500-00466 Ref.: JKW-NMKN AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt.

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. februar 2013 J.nr.: NMK-41-00049 & NMK-33-00485 Ref.: ilgra AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes miljøvurdering

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere