1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune."

Transkript

1 Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. 2 Hornbæk Sportsforenings formål er at skaffe dens medlemmer adgang til at dyrke boldspil og anden idræt og i det hele taget fremme interessen for idræt i Randers Kommune. Desuden udøvelse af andet kulturelt virke for at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. 3 Foreningens afdelinger dog undtaget torsdagsklubben - er tilsluttet de respektive specialforbund under Danmarks Idrætsforbund og er undergivet disses love og bestemmelser. 4 Folkeoplysningsloven bygger på aktivt medlemsskab, Alle medlemmer er aktive, uanset hvor meget og hvordan du deltager i foreningen og foreningsarbejdet. Foreningen kan have differensieret medlemsbetaling. Optagelse af umyndige medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værge. Æresmedlemmer kan udnævnes af hovedbestyrelsen. 5 Foreningens kontingent for alle afdelinger fastsættes til enhver tid alene af hovedbestyrelsen. Den enkelte afdelingsbestyrelse bestemmer imidlertid selv, om kontingentet for hele eller dele af afdelingen skal opkræves hel- eller halvårlig. Kontingentet opkræves altid forud. Der skal betales kontingent for hver idrætsgren man dyrker. 6 Udmeldelse eksklusion. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker til afdelingskassererne med mindst 1 måneds varsel til hver den første i et nyt kvartal, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

2 Når et medlem er i kontingentrestance udover 3 mdr. kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil, Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling. l alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på, at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom har han adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens love, jf. 19. Eksklusionen er tidsbegrænset til 2 år, hvorefter det ekskluderede medlem kan genoptages. 7 Hovedafdelingen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf 3 medlemmer vælges på hovedafdelingens generalforsamling. De 4 øvrige pladser besættes af afdelingsformændene og afdelingskassererne for fodbold- og håndboldafdelingen. Forretningsudvalget er på 3 medlemmer, nemlig en hovedformand, en næstformand/kasserer og en sekretær. De på hovedafdelingens generalforsamling valgte 3 medlemmer vælges for 2 ar ad gangen, således at 2 medlemmer afgår i ulige år og 1 medlem i lige år. Genvalg kan finde sted. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Forretningsudvalget konstituerer sig selv med en formand, næstformand/kasserer og sekretær. Medlemmer af forretningsudvalget kan ikke samtidig have sæde i underafdelingernes bestyrelser. Hovedbestyrelsen afholder møde på formandens eller 2 bestyrelsesmedlemmers foranledning.

3 Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Hovedbestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når det er dokumenteret, at fraværende medlemmer er gjort bekendt med mødets afholdelse. Hovedbestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige beslutninger indenfor foreningen. Ved stemmelighed i hovedbestyrelsen/forretningsudvalget tæller formandens stemme dobbelt, eller i dennes fravær næstformandens. 8 Hovedbestyrelsens og forretningsudvalgets bemyndigelse: Hovedbestyrelsen leder foreningen efter disses love. Foreningen tegnes af hovedformanden. Ved økonomiske dispositioner over kr., kræves dog underskrift af hovedformanden og hovedkassereren i foreningen. Hovedbestyrelsen er bemyndiget til under forudsætning af mindst 2/3 af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmers skriftlige accept at købe, sælge og optage lån i fast ejendom. Vedrører en sådan disposition en afdelings træningsaktiv, kan afgørelsen af afdelingen forlanges forelagt en generalforsamling, der træffer endelig afgørelse. Hovedbestyrelsen skal, såfremt det af økonomiske eller sportslige grunde skønnes nødvendigt, træde hjælpende til og kan eventuelt nedlægge en afdeling. Afdelingen kan dog forlange beslutningen udskudt til endelig afgørelse på en generalforsamling. Såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, kan hovedbestyrelsen foranledige oprettet nye afdelinger. Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver, samt have bemyndigelse til i fornødent omfang at ansætte lønnet hjælp. Forretningsudvalget er ansvarlig for den daglige administration, herunder alle forhold vedr. klubhuset m.m. Hovedbestyrelsen er bemyndiget til at indkalde eksperter til hovedbestyrelsesmøderne.

4 9 Tidspunkter for generalforsamlinger og regnskab. Hovedafdelingens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i september måned. Regnskabsåret går fra 1. juli til 30. juni. Afdelingernes ordinære generalforsamling afholdes hvert år i september måned. Regnskabsåret går fra 1. juli til 30. juni. Afdelingerne under ét aflægger regnskab på de respektive generalforsamlinger til godkendelse. Det samlede reviderede regnskab fremlægges på hovedafdelingens generalforsamling. 10 Ordinær generalforsamling Hovedafdelingens generalforsamling har, med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i september måned, indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved meddelelse på foreningens hjemmeside. Dagsordenen bekendtgøres senest samtidig hermed. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. august. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Trænere og ledere har dog stemmeret uanset medlemskabets varighed. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde. 11 Dagsorden Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1) Valg af dirigent og sekretær. 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt forevisning af budget for det kommende år. 4) Behandling af eventuelt indkomne forslag. 5) Valg til forretningsudvalg. 6) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 7) Valg af revisor, jf ) Eventuelt.

5 12 Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog 6, 8 og 18. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra 1 stemmeberettiget medlem afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion også skal foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også er referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. 13 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 30 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. l sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i 10 stk Revision På hovedafdelingens generalforsamling vælges en statsaut. eller reg. revisor for et år ad gangen. Revisoren fungerer samtidig som revisor i underafdelingerne. Revisor skal foretage revision af regnskabet i overensstemmelse med de i folkeoplysningsloven fastsatte regler. Regnskabet opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og folkeoplysningslovens bestemmelser herom. 15 Afdelingsbestyrelserne Afdelingernes bestyrelse består af 1 formand, 1 kasserer, 1 sekretær, 1 sportslig leder senior og 1 sportslig leder ungdom. Formand, sekretær og sportslig leder ungdom afgår på lige år. Kasserer og sportslig leder senior afgår på ulige år. Derudover kan afdelingsbestyrelsen vælge 1 medlem til bestyrelsen uden portefølje. Ved stemmelighed i afdelingsbestyrelsen er formandens stemme afgørende. Afdeling Hornbæk Torsdagsklub består af 1 formand, 1 kasserer, 1 sekretær samt 2 menige medlemmer. Formand og sekretær afgår på lige år. Kasserer og 2 menige medlemmer afgår på ulige år.

6 Alle medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Afdelingsbestyrelserne skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder indenfor afdelingerne. Afdelingsbestyrelserne skal fremsende kopi af referatet til hovedbestyrelsen v/formanden. Afdelingerne kan i fornødent omfang oprette underudvalg til at være behjælpelige med det daglige arbejde. Afdelingsbestyrelserne supplerer sig selv ved forfald. 16 Afdelingsgeneralforsamlingerne Ordinær generalforsamling indkaldes af afdelingsbestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, ved meddelelse på foreningens hjemmeside. Stemmeret ved en afdelings generalforsamling har alle afdelingens aktive medlemmer over 15 år, der har været medlem i mindst 3 måneder og ikke står i kontingentrestance ud over det kvartal, hvori generalforsamlingen afholdes. Medlemmer under 15 år har stemmeret ved forældre og værge, dog kun 1 stemme pr. medlem. Stemmeret har ligeledes afdelingens ledere og trænere. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at lede det daglige arbejde indenfor afdelingen. Valgbar er ethvert stemmeberettiget medlem af afdelingens generalforsamling, dog skal mindst det halve antal af bestyrelsens medlemmer være 18 år. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt afdelingsbestyrelsen eller 10 % af de stemmeberettiget skriftligt forlanger det med angivelse af dagsorden. l så fald skal der omgående foretages indkaldelse som angivet i 16 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. På begæring af 1 stemmeberettiget medlem skal afstemning og valg foregå skriftligt. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende: 1) Valg af dirigent og sekretær. 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år, 3) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt forevisning af budget for det kommende år.

7 4) Behandling af eventuelt indkomne forslag. 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer. 6) Eventuelt. 17 Foreningens driftsøkonomi Ekstraordinært overskud ved sportslige og ikke-sportslige arrangementer tilfalder den eller de arrangerende afdelinger. Arrangementer skal godkendes af hovedbestyrelsen. 18 Vedtægtsændringer 2/3 af de afgivne stemmer skal være for vedtagelsen. 19 Foreningens opløsning Foreningen kan opløses, når dette besluttes af to generalforsamlinger med mindst to og højest fire ugers mellemrum, således at tre fjerdedele af de på hver generalforsamling afgivne stemmer afgives for opløsning. Til generalforsamlinger om foreningens opløsning skal der indkaldes med det varsel, der er fastsat for indkaldelse til foreningens ordinære generalforsamlinger. Desuden skal der sendes skriftlig indkaldelse til alle foreningens medlemmer. Ved opløsning af foreningen overgår den eventuelle formue og øvrige værdier til S.I.K.R. (Samvirkende idrætsklubber i Randers). Dog skal materiale af historisk interesse og værdi overdrages historisk museum i Randers. Ovennævnte midler og rekvisitter skal dog atter udleveres, såfremt en ny bestyrelse inden et år fra opløsningen ved forevisning for S.I.K.R. s bestyrelse af medlemsliste godtgør, at der er basis for genopståen. Vedtaget på generalforsamlingen marts Ændret marts 1997 Ændret marts 1999

8 Ændret marts 2005 Ændret marts 2006 Ændret marts 2008 Ændret september 2009 Ændret januar 2015

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Christianshavns Bådelaug

Vedtægter for Christianshavns Bådelaug Vedtægter for Christianshavns Bådelaug 1. KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Christianshavns Bådelaug. Herefter benævnt CB 2. CB s hjemsted er Københavns Kommune 3. CB s stander er en vimpel,

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer ved ordinær generalforsamling i Aalborg Sejlklub den 24. februar 2009

Forslag til vedtægtsændringer ved ordinær generalforsamling i Aalborg Sejlklub den 24. februar 2009 Forslag til vedtægtsændringer ved ordinær generalforsamling i Aalborg Sejlklub den 24. februar 2009 Bestyrelsen foreslår en tilføjelse i 25 vedrørende tildeling af liggeplads. Desuden ønsker bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere