ANALYSERAPPORT. Professionel Fodbold Analyserapport August Udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSERAPPORT. Professionel Fodbold Analyserapport August 2006. 32. Udgave"

Transkript

1 ANALYSERAPPORT 949 Professionel Fodbold Analyserapport August Udgave Copyright (c) JB Business Information A/S Gammel Mønt 4 DK-7 København K. Tlf.: 33 2 Fax:

2

3 Indhold Forord Om Analyserapporten Produktorientering Definitioner/Symbolforklaringer Nøgletalspyramide Afgrænsning af branchen Ratingår & indeks Tabelvejledninger Analyserapport Branche-undergruppeinddeling Selskaber udeladt af ratingberegninger Datoliste (Nyere) Top 2 Ratingtabeller +Plusdatacards

4

5 Forord JB Business Information indhenter regnskabs- & brancheoplysninger om samtlige aktie- & anpartsselskaber i Danmark. Dette gør os i stand til at levere Dem den bedst opdaterede og mest dækkende brancheinformation om dansk erhvervsliv. JB's rapporter giver Dem blandt andet svar på følgende: Sælger De til kunder, der har råd til at betale? Bruger Deres virksomhed salgskræfterne på de rigtige emner? Vælger De forhandlere, der har styrke og ressourcer nok til at markedsføre Deres produkter? Er Deres leverandører også leveringsdygtige i fremtiden? Hvem er Deres konkurrenter - og hvor stærke er de? Med rapporten i hånden er De et skridt foran Deres konkurrenter. Såfremt De ønsker yderligere information om branchen, andre brancher eller enkelte selskaber står JB Business Information selvfølgelig til Deres fulde disposition. Vi ønsker Dem god læsning, og håber at De får stor nytte af rapporten. Med venlig hilsen JB Business Information A/S Peter Juel-Berg Direktør KOB A/S An Experian company Gammel Mønt 4 DK - 7 København K. Telefon: 33 2 www: Telefax: Note: På opfordring af Datatilsynet skal vi hermed venligst anmode Dem om at destruere eventuelle tidligere udgaver af denne rapport, såfremt en sådan måtte være i Deres besiddelse.

6

7 Om Analyserapporten Nøgletal Nøgletal er et relativt udtryk for en økonomisk sammenhæng og muliggør således sammenligninger mellem selskaber af forskellig fysisk størrelse. Det betyder med andre ord, at man ved brug af nøgletal kan foretage sammenligninger og analyser, der ellers ville være uden mening. Selskaberne Selskaberne er udvalgt efter et branchekriterium og derefter opdelt i relevante undergrupper, fx efter aktivitet, aktivitetstype, geografisk el. lign. # Selskaberne kan af forskellige årsager være udeladt af gennemsnitsberegninger og ratingtabeller og vil i så tilfælde være markeret med symbolet # foran selskabsnavnet. I de fleste tilfælde drejer det sig om koncernregnskabet i en koncern, hvor disse er udeladt for at undgå dobbeltregning. Selskaber som ikke har oplyst regnskabstal indgår naturligvis heller ikke i gennemsnitsberegninger og ratingtabeller, ligesom selskaber med mindre end tre årsregnskaber udelades af disse. Analyserapporten Analyserapporten fra JB Business Information er et højt specialiseret værktøj. Via overskuelige tabeller og grafer samt informative sammenstillinger sætter rapporten brugeren i stand til at fremskaffe særdeles kompliceret information hurtigt og nemt. Rapporten er opbygget omkring 2 nøgletal. For hvert nøgletal er opstillet en tabel, som viser det enkelte selskabs placering i forhold til sine nærmeste konkurrenter. En sådan samling af firmaer kaldes en undergruppe. For hver tabel vil det være muligt at følge det enkelte selskabs udvikling gennem de sidste tre år. Endvidere er de regnskabstal, som er anvendt til at generere nøgletallene, oplyst således, at det er muligt at se, hvor store selskaberne egentlig er. Der beregnes gennemsnit for de enkelte undergruppers og for hele branchens nøgletal. Analyserapporten er designet til at besvare mindst tre hovedspørgsmål: Det enkelte selskabs individuelle udvikling over 3 år. Det enkelte selskab bedømt i forhold til de nærmeste konkurrenter. Det enkelte selskab bedømt i forhold til branchen.

8 Top 2 På tværs af grupperne er der først i rapporten en undersøgelse af, hvem der er størst inden for branchen, målt på hhv. nettoomsætning, primært resultat, ordinært resultat, likviditetsgrad, soliditetsgrad, egenkapitalens forrentning og afkastningsgrad. Datacard Plus+ For hvert selskab, hvor der foreligger regnskabstal, er der sidst i rapporten vist et Datacard Plus+ med oplysninger for op til 4 år. Datacardene er sorteret alfabetisk efter firmanavnet. På hvert eneste selskab har De nu mulighed for at se følgende ekstraoplysninger: Bestyrelsesmedlemmer Selskabets registreringsdato Den registrerede aktie- eller anpartskapital Samtlige brancher selskabet opererer indenfor Ejerforhold Resultat efter skat Offentlig vurdering, samt bogført værdi, hvis selskabet ejer fast ejendom Ansvarlig lånekapital Prioritetsgæld Indre værdi Gearing På det enkelte plusdatacard kan De ydermere se branchens mediantal og en grafisk afbildning af de 4 væsentligste nøgletal. Dette gør, at De nemt og hurtigt kan bedømme selskabet i forhold til resten af branchen, samt udviklingen i selve selskabet. Bemærk! På plusdatacardet finder De det seneste regnskabsår i højre side. Indviklet? Nej, man behøver ikke at være noget statistisk geni for at læse rapporten med et godt udbytte. Men skulle der være forhold, som De ønsker yderligere belyst, er De altid velkommen til at kontakte os.

9 Produktorientering Basisrapport En hurtig og billig oversigt, over den branche De ønsker. Indeholder: * 4 års regnskabstal. * 8 regnskabs- og 4 nøgletal for hvert enkelt firma. * Præsentation af branchegennemsnit. Brancherapport PLUS+ Indeholder hele 27 regnskabstal og 6 nøgletal for hvert firma. Rapporten angiver bl.a. ejerforhold, direktion, bestyrelse, varedebitorer, varekreditorer, prioritetsgæld. Samtidig vises 4 grafer, som viser det enkelte firmas præstation i forhold til branchen som helhed. Analyserapport En udbygning af Brancherapport PLUS+, suppleret med vækstanalyser mv. Firmaerne er opdelt efter aktivitetsform, produktgrupper el lign. og måles i forhold til hinanden. Lokalrapport Specielt velegnet til selskaber med kundepotentiale indenfor bestemte geografiske områder. Indeholder data om samtlige registrerede aktie- og anpartsselskaber i området. Lokalrapporten indeholder 3 års regnskabstal, firmanavn, adresse, tlf.nr., direktion, bestyrelse, reg.nr., branche, revisor, anmærkninger (under tvangsopløsning etc.). Årbog Årbogen indeholder basisoplysninger og regnskabsinformationer på samtlige 9. registrerede selskaber i Danmark. Årbogen viser informationer for seneste regnskabsår med indikation af udviklingen i forhold til året før. CD De kan også få leveret Deres økonomiske informationer på CD. Vi tilbyder levering af over 2 forskellige brancher. CD-versionen giver Dem mulighed for at foretage databasesøgninger, grafiske afbildninger, udskrivning af labels etc. De er velkommen til at bestille en gratis demo Regnskaber og kreditrapporter (ind- og udland) JB kan levere danske årsregnskaber (A/S og ApS) fra dag til dag, ved bestilling inden kl... Desuden kan De bestille kreditoplysninger og udenlandske årsregnskaber. Desuden kan JB levere: * Svenske, norske og engelske brancherapporter og markedsanalyser. * Adresser på labels eller diskette. De vælger selv branche, økonomiske eller geografiske kriterier. Vi henleder desuden Deres opmærksomhed på vor hjemmeside hvor De kan læse mere om fx: CD- og WebDirect Pressenyt Markedsudvælgelse Overvågning Kreditoplysninger Inkasso JB Rapporter

10

11 Definitioner/Symbolforklaringer (*) Generelt Angiver at nøgletallet korrigeres for regnskabsperiode forskellig fra 2 mdr. (blank) Angiver nul, uoplyst eller ikke beregnelige størrelser. Procenter større end 999,99 angives ikke. Angiver at nøgletal ikke kan beregnes, eller at resultatet giver et procenttal større end 999,99. Angiver at ændringen i forhold til året før er større eller mindre end 5. Afkastningsgrad*. Primært resultat i pct. af aktivmassen. Tallet viser forrentningen af den samlede kapital. Aktivernes omsætningshastighed*. Nettoomsætning divideret med balance. Angiver hvor mange gange aktivmassen medgår til generering af omsætningen. Anlægsaktiver. Anlægsaktiver er den del af aktiverne, som er bestemt til vedvarende eje eller brug. Typiske eksempler er driftsmaskiner, - bygninger og kapitalinteresser i datterselskab/er. Anlægsaktiver pr. ansat. Angiver hvor stort et produktionsapparat der er medgået pr. ansat. Et højt nøgletal angiver, at produktionen er kapitalintensiv. Ansvarlig lånekapital. Kapital indskudt som enten langfristet gæld eller egenkapital. Optræder som egenkapital, hvis der foreligger en ubetinget tilbagetrædelseserklæring. Antal ansatte. Angiver det gennemsnitlige antal ansatte i regnskabsåret. Branche (DB-93/NACE-kode). En statistisk kode der angiver den aktivitet (branche), som firmaet har indberettet til Told- & Skattestyrelsen. D. Angiver at virksomheden er et datterselskab. Dækningsbidrag/Bruttofortjeneste. Nettoomsætning minus direkte variable omkostninger. Direkte variable omkostninger er her defineret som udgifter til råvarer/handelsvarer/underleverandører. Egenkapital. Angiver den del af aktivmassen, som er gældfri. Man kan sige, at egenkapitalen er et udtryk for selskabets formue. Egenkapitalens forrentning *. Resultat af ordinær drift i pct. af egenkapital. Viser forrentning af selskabets formue. Egenkapitalens forrentning 2*. Nettoresultat før skat i pct. af egenkapital. Viser forrentning af selskabets formue. Ekstraordinære poster. Angiver resultatet af begivenheder i årets løb, som ikke vedrører den ordinære drift. Fast ejendom. Den bogførte værdi af selskabets ejendom/me. Gearing. Lang- plus kortfristet gæld, divideret med egenkapitalen. Angiver egenkapitalens belåningsgrad. Hensættelse. Angiver hvor meget firmaet anslår sine fremtidige usikre forpligtigelser til, fx eventualskat, der vedrører forskelsbeløbet mellem den selskabsretlige og den skatteretlige værdiansættelse for regnskabsåret. Indre værdi. Egenkapitalen i procent af selskabskapitalen. Angiver den "objektive" værdi af selskabet. K. Angiver at virksomheden er en koncern. Kortfristet gæld. Den del af et firmas gæld, som forfalder inden for et år. Langfristet gæld. Den del af firmaets gæld, som forfalder efter mere end et år. Likviditetsgrad I. Omsætningsaktiver i pct. af kortfristet gæld. Udtrykker firmaets risiko for på mellem-kort sigt at komme ind i en likviditetskrise. Likviditetsgrad II. Omsætningsaktiver minus varelager i pct. af kortfristet gæld. Udtrykker firmaets risiko for på kort sigt at komme ind i en likviditetskrise. M. Angiver at virksomheden er et moderselskab. Median. Medianværdien (5 ) for den branche der er fremhævet på Datacardet. Nettoomsætning. Oplyst omsætning ekskl. moms og punktafgifter. Nettoomsætning er her inkl. indtjente provisioner. Nettoomsætning pr. ansat*. Angiver hvor stor omsætningen har været pr. ansat. En høj værdi indikerer, at firmaet enten er et handelsfirma, eller at produktion-en er kapitalintensiv. Offentlig vurdering: Den offentlige vurdering af selskabets ejendom/me. Omsætningsaktiver. Aktiver der ikke er anlægsaktiver, fx varebeholdninger, varedebitorer, indestående i pengeinstitut mm. Ordinært resultat. Resultatet af firmaets primære og sekundære drift. Resultatet er således inden ekstraordinære poster.

12 Ordinært resultat pr. ansat*. Angiver hvor stort det ordinære resultat har været pr. ansat. Overskudsgrad. Resultat af primær drift i pct. af nettoomsætning. Tallet viser hvor stor en del af firmaets primære aktivitet, der bliver til overskud. Primært resultat. Det primære resultat er resultatet af den del af firmaets aktivitet, som har med firmaets hovedformål at gøre. Primært resultat bliver således nettoomsætning med fradrag af direkte omkostninger, samt kapacitetsomkostninger. Primært resultat pr. ansat*. Da næsten alle ansatte er beskæftiget med den primære aktivitet, angiver tallet hvor stort overskuddet har været pr. medarbejder. Prioritetsgæld. Den samlede gæld med pant i selskabets ejendom/me. R. Angiver at selskabet har indberettet en koncernredegørelse. Resultat før skat. Resultatet før skat og overskudsdisponering. Således er resultatet inkl. overskud/underskud i dattervirksomhed uanset evt. sambeskatning. Resultat pr. ansat*. Angiver hvor stort resultatet før skat har været pr. ansat. Tallet angiver det endelige resultat af firmaets drift pr. ansat. Soliditetsgrad. Egenkapitalen i pct. af aktiver ialt. Tallet viser hvor stor en del af den anvendte kapital, der er fremkommet ved egenfinansiering. Statusbalance (Aktiver/Passiver ialt). Angiver den samlede kapitalanvendelse. Varebeholdning. Ved varebeholdning forstås varer til omsætning inden for firmaets normale forretningsområde. Varebeholdningen opgøres inkl. hjælpevarer og igangværende arbejde. Varebeholdningens omsætningshastighed*. Nettoomsætning divideret med varebeholdning. Indikerer hvor mange gange varebeholdningen er blevet omsat i forhold til den opnåede omsætning. Varedebitorer. Angiver firmaets varetilgodehavender på statusdagen. Varedebitorer kredittid* (kredit givet). Varedebitorer ganget med en korrektionsfaktor delt med nettoomsætningen. Nøgletallet viser, hvor mange dages kredit firmaet gennemsnitligt yder sine debitorer. Varekreditorer. Ved varekreditorer forstås den del af den kortfristede gæld, som har med vareforbrug at gøre. Det vil typisk sige gæld ifm indkøb af rå- og handelsvarer. Varekreditorer kredittid* (kredit modtaget). Varekreditorer ganget med en korrektionsfaktor delt med nettoomsætning. Nøgletallet viser hvor mange dages kredit firmaet gennemsnitligt modtager.

13 Nøgletalspyramide Pyramiden læses fra højre mod venstre Varesalg Bruttofortj./ DB. minus Årets primære driftsresultat minus Variable udgifter divideret med Faste udgifter Overskudsgrad Varesalg Varesalg Afkastningsgrad multipliceret med Aktivers omsætningshastighed Aktiver i alt divideret med Anlægsaktiver Anlægsaktivernes omsætningshastighed divideret med Varesalg Varesalg Kreditdage debitorer divideret med Varelagerets omsætningshastighed divideret med Varedebitorer x365/,25 Varelager

14

15 Afgrænsning af branchen Nærværende rapports formål er at give et økonomisk overblik for en hel branche. Et selskab kan være udeladt af følgende årsager: Selskabet er personligt ejet, et AmbA, et I/S eller lign., hvor regnskabsoplysninger ikke er offentligt tilgængelige. Hvilende selskaber og selskaber under konkurs eller i likvidation medtages normalt ikke. Garanti For at finde frem til selskaberne i de enkelte brancher, anvender vi diverse offentligt tilgængelige registre og opslagsværker, samt den branchekode som virksomhederne selv har oplyst til Told- & Skattestyrelsen (jf. NACE/DB-93-kode-systemet). Disse registre er ikke altid helt dækkende, hvorfor vi kan have overset nogle selskaber, der burde have været med i rapporten. Skulle De efter at have modtaget rapporten konstatere, at der mangler en el. flere selskaber i rapporten, kontakt os da venligst, således at vi kan tilsende Dem oplysninger på selskabet(erne) - uden beregning for Dem. Det/de manglende selskab/er vil derefter blive medtaget i næste udgave af rapporten.

16 Ratingår (Ratingregnskab): For at få et fast udgangspunkt, når forskellige selskaber har forskellige regnskabsafslutningstidspunkter, anvendes et ratingår. Et ratingår er en 2 måneders periode bagud fra et valgt tidspunkt (regnskabsafslutningsdato). Vælges fx et ratingår fra //98 til 3/9/99 vil alle regnskaber med afslutning i denne 2 måneders periode betragtes som udgangspunkt for en 3-årig periode bagud i tid. Et selskab, hvis seneste regnskab har afslutningsdatoen 3/6/99, vil således få dette regnskab som ratingregnskab. De to regnskabsperioder bagud herfor danner sammen med ratingregnskabet de 3 viste resultater. I de tilfælde, hvor regnskabsperioderne afviger fra 2 måneder, korrigeres de til at svare til en 2 måneders periode. Før første ratingtabel vises en Datoliste med samtlige selskabers regnskabsafslutningsdatoer. I datolistens kolonne "Nyere" angives selskabernes regnskabsafslutningsdato for seneste regnskabsår, hvis de har aflagt et regnskab, hvis afslutning ligger efter ratingårets afslutningsdato. Har et selskab fx seneste afslutningsdato 3/2/99, vil denne dato være angivet. I ratingtabellerne er selskabernes nøgletal for seneste regnskabsår ligeledes angivet under kolonnen nyere, hvis de har offentliggjort et årsregnskab, der er nyere end det valgte ratingår. Det er imidlertid nøgletallet for ratingåret, der afgør placeringen i ratingtabellen. Bemærk at eventuelle negative nøgletal for gennemsnitstallene er angivet med et - foran. Indeks: Da de enkelte selskabers placering i den enkelte ratingtabel afgøres af nøgletallet/- vækstraten, kan det være tidsrøvende at finde ét bestemt selskab. For at løse dette problem er der før hver tabel udarbejdet et indeks, der dels lister samtlige selskaber alfabetisk efter firmanavn og dels angiver placering i den pågældende ratingtabel.

17 VEJLEDNING TABEL AFKASTNINGSGRAD Definition: Primært driftsresultat i procent af aktiver ialt (ultimo). Primært driftsresultat: Det primære driftsresultat opgøres som overskuddet af virksomhedens hovedformål efter afskrivninger men før renter og øvrige finansielle poster. Dette betyder med andre ord, at det primære resultat er overskuddet/underskuddet inden sekundære og/eller ekstraordinære poster. Sekundære poster er indtægter og udgifter vedrørende virksomhedens sekundære formål. En virksomhed, der fx sælger maskiner, lejer en del af sine lokaler ud til andre og får en lejeindtægt. Lejeindtægten er en sekundær indtægt, medens indtægt fra salg af maskiner er en primær indtægt. Ekstraordinære poster er resultatet af ekstraordinære hændelser, fx vil ekstraudgifter som følge af en brandskade være en ekstraordinær post. VEJLEDNING TABEL 2 OVERSKUDSGRAD Definition: Primært driftsresultat i procent af nettoomsætning. Primært driftsresultat: Det primære driftsresultat opgøres som overskuddet af virksomhedens hovedformål efter afskrivninger men før renter, øvrige finansielle- og sekundære poster. Dette betyder med andre ord, at det primære resultat er overskuddet/underskuddet inden sekundære og/eller ekstraordinære poster. Sekundære poster er indtægter og udgifter vedrørende virksomhedens sekundære formål. En virksomhed, der fx sælger maskiner, lejer en del af sine lokaler ud til andre og får en lejeindtægt. Lejeindtægten er en sekundær indtægt, medens indtægt fra salg af maskiner er en primær indtægt. Ekstraordinære poster er resultatet af ekstraordinære hændelser, fx vil ekstraudgifter som følge af en brandskade være en ekstraordinær post. Nettoomsætning er den samlede fakturerede omsætning eksklusiv afgifter.

18 VEJLEDNING TABEL 3 FORRENTNING AF EGENKAPITAL Definition: Ordinært driftsresultat i procent af egenkapital (ultimo). Ordinært driftsresultat: Det ordinære driftsresultat opgøres som overskuddet af virksomhedens ordinære drift, dvs. både primær og sekundær drift før ekstraordinære poster. Primært resultat er resultatet af virksomhedens hovedformål efter afskrivninger men før renter og sekundære og ekstraordinære poster. Sekundære poster er indtægter og udgifter vedrørende virksomhedens sekundære formål. En virksomhed, der fx sælger maskiner, lejer en del af sine lokaler ud til andre og får en lejeindtægt. Lejeindtægten er en sekundær indtægt, medens indtægt fra salg af maskiner er en primær indtægt. Ekstraordinære poster er resultatet af ekstraordinære hændelser, fx vil ekstraudgifter som følge af en brandskade være en ekstraordinær post. Ekstraordinære poster. Vi har valgt at sammenlige virksomhederne ud fra det ordinære resultat, dvs. at der ved sammenligningen af virksomhederne ses bort fra ekstraordinære poster. VEJLEDNING TABEL 4 AKTIVERS OMSÆTNINGSHASTIGHED Definition: Varesalg = nettoomsætning divideret med med aktiver ialt (ultimo). Nettoomsætning: Nettoomsætning er den samlede fakturerede omsætning eksklusiv afgifter. VEJLEDNING TABEL 5 ANLÆGSAKTIVERS OMSÆTNINGSHASTIGHED Definition: Varesalg = nettoomsætning divideret med anlægsaktiver (ultimo). Nettoomsætning: Nettoomsætning er den samlede fakturerede omsætning eksklusiv afgifter. Anlægsaktiver (ultimo): Anlægsaktiver er summen af de aktiver, hvis økonomiske løbetid er mere end 2 måneder, som fx maskiner, bygninger osv.

19 VEJLEDNING TABEL 6 VARELAGERETS OMSÆTNINGSHASTIGHED Definition: Varesalg = nettoomsætning divideret med varelager (ultimo). Bemærk at dette nøgletal kun giver et tilnærmet udtryk for varelagerets omsætningshastighed. Nettoomsætning: Nettoomsætning er den samlede fakturerede omsætning eksklusiv afgifter. VEJLEDNING TABEL 7 KREDITTID DEBITORER Definition: Varedebitorer (ultimo) x 365 divideret med (nettoomsætning x,25) Nettoomsætning: Nettoomsætning er den samlede fakturerede omsætning eksklusiv afgifter. Når vi multiplicerer med,25 er det af korrektionshensyn, idet debitorer opgøres inklusiv moms. VEJLEDNING TABEL 8 LIKVIDITETSGRAD Definition: Omsætningsaktiver i procent af kortfristet gæld. Omsætningsaktiver: Omsætningsaktiver er den del af aktiverne, der har en økonomisk levetid på 2 måneder og derunder. Kortfristet gæld: Kortfristet gæld er den del af firmaets gæld, der forfalder indenfor 2 mdr. VEJLEDNING TABEL 9 SOLIDITETSGRAD Definition: Egenkapital i procent af aktiver ialt. Egenkapital: Egenkapital er opgjort eksklusiv henlæggelser.

20 VEJLEDNING TABEL RELATIV VÆKST I NETTOOMSÆTNING Definition: Ændring i nettoomsætning i procent af nettoomsætning året før. Nettomsætning: Nettomsætning er den samlede fakturerede omsætning eksklusiv afgifter. VEJLEDNING TABEL RELATIV VÆKST I ANTAL ANSATTE. Definition: Ændring i antal ansatte i procent af antal ansatte året før. Antal ansatte: Antal ansatte er det gennemsnitlige antal helårsmedarbejdere. VEJLEDNING TABEL 2 RELATIV VÆKST I STATUS BALANCE. Definition: Ændring i aktiver ialt i procent af aktiver ialt året før.

21 GENEREL TABELVEJLEDNING Gennemsnit: Gennemsnit for fx afkastningsgrad beregnes ved at sammenlægge tallene for dels primært resultat og dels aktiver ialt og derefter anvende samme fremgangsmåde som ved beregningen af nøgletallet for den enkelte virksomhed.: Såfremt en virksomhed ikke har tal for aktiver i alle fire år, medtages den ikke i beregningen, da vi ønsker gennemsnit for de samme virksomheder over alle 3 år. Når vi skal have tal for aktiver i 4 år skyldes det, at vi beregner afkastningsgraden på baggrund af gennemsnittet af aktiver ialt. (#) Virksomheder markeret med et # foran navnet er ikke medregnet i gennemsnit. Årlig ændring i : Den procentvise ændring beregnes ved at tage udgangspunkt i det ældste år. Eksempel: Subtotal: Primært resultat 995: Primært resultat 994: Forskel: 34,4 mio Kr. 4,5 mio Kr. 6, mio Kr. 6, mio Kr. svarer til et fald på 5,2 i forhold til de 4,5 mio Kr. Perioder forskellig fra 2 mdr. Når man sammenligner nøgletal for forskellige virksomheder, er det naturligvis yderst vigtigt, at de nøgletal, man sammenligner er entydige. Når vi bedømmer afkastningsgrader, forrentning af egenkapital, kreditdage og omsætningshastigheder, vil en regnskabsperiode forskellig fra 2 mdr. give "skæve" resultater. For at korrigere for denne skævhed omregnes resultaterne til en 2 måneders periode inden nøgletallet beregnes. Eksempel: Regnskabsperiode: 3/3/95-3/2/95 Antal mdr.: 9 Primært resultat: 95/95 (2. ratingperiode):.355. Kr. Primært resultat korrigeret (.355./9 x 2) = Kr. Gennemsnit af Aktiver ialt =Kr.( )/2 = Kr. Korrigeret afkastningsgrad: 5,9 Korrektion i gennemsnit: Det regnskabstal, der er listet, er det aktuelle ukorrigerede tal (her primært resultat), hvorimod der korrigeres inden sammenlægning til gennemsnit.

22 Antal virksomheder medregnet i gennemsnit: Tæller man antallet af virksomheder i hver gruppe, vil man bemærke, at antallet af virksomheder, der medregnes i gennemsnittet, er mindre end det totale antal. Da udviklingen i gennemsnitstallene er meget vigtig, beregnes gennemsnit kun for de virksomheder, som har nøgletal for alle 3 år, og hvor ratingåret er et af disse regnskabsår. Dette betyder, at nogle virksomheder sorteres fra ved beregning af gennemsnit, nemlig de virksomheder, hvor denne betingelse ikke er opfyldt. Endelig kan virksomheder være sorteret fra af andre årsager og er så markeret med symbolet #. Dette vil typisk være tilfældet med koncernregnskaber og lignende. Bemærk, at der på siden lige inden ratingtabellerne er en oversigt over de virksomheder, der er udeladt, med angivelse af årsagen hertil.

23 ANALYSERAPPORT

24

25 Analyserapport Professionel Fodbold - (949). Opdeling af analyserapport Professionel Fodbold. Gr. Gr. 2 Gr. 3 SAS-Ligaen Viasat Sport Divisionen Øvrige Klubber

26

27 Virksomheder udenfor rating/gennemsnit Virksomheder mærket med symbolet # er ikke medregnet i gennemsnitsberegningerne. For virksomheder med seperat koncernregnskab indgår kun moderselskabets regnskabstal i gennemsnitsberegningerne. Koncernregnskabet medregnes ikke og er mærket med symbolet #. Kun virksomheder, der har offentliggjort minimum tre årsregnskaber indgår i gennemsnitsberegningerne.

28 UDQFKH3URIHVVLRQHO)RGEROG \HUH \HUH AAB Fodbold A/S Aarhus Fremad Fodbold A/S AC Horsens Fodboldalliancen A/S Amager Boldklub af 97 ApS Amager United ApS B93 Kontrakt Fodbold ApS BK Frem A/S Brabrand Kontraktfodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brønshøj Boldklubs Professionelle Fodbol Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbol FC Fyn A/S FC Midtjylland A/S FC Nordsjælland A/S FC Roskilde A/S FCB Erhverv ApS Fodbold Club Fredericia 99 ApS Fortuna Hjørring A/S Fremad Amager A/S Herfølge Boldklub A/S HIK Professionel Fodbold ApS Holstebro Boldklub Elite ApS Hvidovre Fodbold A/S Køge Boldklub A/S Lolland-Falster Alliancen ApS Næstved Boldklub A/S Odense Boldklub A/S Parken Sport & Entertainment A/S Randers FC A/S SFB Elite ApS Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support Skive Idræts Klub Elite A/S Skjold Boldklubben A/S Sønderjysk Elitesport A/S Vejle Boldklub Elitefodbold A/S Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S Værløse Boldklubs Fodbold A/S Århus Elite A/S Ølstykke Fodbold A/S 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/6/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/6/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/6/5 3/2/5 3/6/5 3/2/5 3/6/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/6/5 3/2/5 3/6/5 3/6/5 3/6/5 3/2/5 Side

29 3URIHVVLRQHO)RGEROG HWWRRPV WQLQJ 723 3ODGV DYQ \HUH NU NU NU NU NU Brøndbyernes IF Fodbold A/S R Parken Sport & Entertainment A/S M Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbold A/S Odense Boldklub A/S R FC Nordsjælland A/S R FC Midtjylland A/S M Århus Elite A/S M Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S R Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S D Vejle Boldklub Elitefodbold A/S Sønderjysk Elitesport A/S Randers FC A/S R AC Horsens Fodboldalliancen A/S Herfølge Boldklub A/S Hvidovre Fodbold A/S D Næstved Boldklub A/S FC Roskilde A/S Skive Idræts Klub Elite A/S FCB Erhverv ApS Aarhus Fremad Fodbold A/S

30 3URIHVVLRQHO)RGEROG 3ULP UWUHVXOWDW 723 3ODGV DYQ \HUH NU NU NU NU NU Parken Sport & Entertainment A/S M Brøndbyernes IF Fodbold A/S R FC Midtjylland A/S M Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S R FC Nordsjælland A/S R Randers FC A/S R Lolland-Falster Alliancen ApS AC Horsens Fodboldalliancen A/S Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S D SFB Elite ApS FCB Erhverv ApS Fortuna Hjørring A/S B93 Kontrakt Fodbold ApS 33 Holstebro Boldklub Elite ApS Værløse Boldklubs Fodbold A/S 9 Fodbold Club Fredericia 99 ApS 2 Fremad Amager A/S FC Fyn A/S Skjold Boldklubben A/S D Amager Boldklub af 97 ApS

31 3URIHVVLRQHO)RGEROG 2UGLQ UWUHVXOWDW 723 3ODGV DYQ \HUH NU NU NU NU NU Brøndbyernes IF Fodbold A/S R 3428 Parken Sport & Entertainment A/S M FC Midtjylland A/S M Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S R Randers FC A/S R FC Nordsjælland A/S R AC Horsens Fodboldalliancen A/S Lolland-Falster Alliancen ApS Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S D SFB Elite ApS FCB Erhverv ApS Fortuna Hjørring A/S Værløse Boldklubs Fodbold A/S 27 B93 Kontrakt Fodbold ApS 23 6 Holstebro Boldklub Elite ApS Fodbold Club Fredericia 99 ApS Skjold Boldklubben A/S D Fremad Amager A/S FC Fyn A/S Amager Boldklub af 97 ApS

32 3URIHVVLRQHO)RGEROG /LNYLGLWHWVJUDG 723 3ODGV DYQ \HUH Værløse Boldklubs Fodbold A/S SFB Elite ApS Amager Boldklub af 97 ApS Brabrand Kontraktfodbold A/S D Skive Idræts Klub Elite A/S Køge Boldklub A/S Vejle Boldklub Elitefodbold A/S FCB Erhverv ApS Holstebro Boldklub Elite ApS Sønderjysk Elitesport A/S Ølstykke Fodbold A/S Lolland-Falster Alliancen ApS Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbold A/S HIK Professionel Fodbold ApS 39.4 Brønshøj Boldklubs Professionelle Fodboldselskab A B93 Kontrakt Fodbold ApS Randers FC A/S R FC Nordsjælland A/S R Hvidovre Fodbold A/S D AC Horsens Fodboldalliancen A/S

33 3URIHVVLRQHO)RGEROG 6ROLGLWHWVJUDG 723 3ODGV DYQ \HUH Værløse Boldklubs Fodbold A/S 85.4 SFB Elite ApS Amager Boldklub af 97 ApS Brabrand Kontraktfodbold A/S D Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S D Skive Idræts Klub Elite A/S Køge Boldklub A/S AAB Fodbold A/S D Vejle Boldklub Elitefodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S R 62.3 Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbold A/S Parken Sport & Entertainment A/S M FCB Erhverv ApS Randers FC A/S R Ølstykke Fodbold A/S Holstebro Boldklub Elite ApS Århus Elite A/S M Sønderjysk Elitesport A/S BK Frem A/S FC Midtjylland A/S M

34 3URIHVVLRQHO)RGEROG (JHQ.DSLWDOHQV)RUUHQWQLQJ 723 3ODGV DYQ \HUH Lolland-Falster Alliancen ApS FCB Erhverv ApS Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S R Randers FC A/S R B93 Kontrakt Fodbold ApS AC Horsens Fodboldalliancen A/S SFB Elite ApS FC Midtjylland A/S M Holstebro Boldklub Elite ApS Brøndbyernes IF Fodbold A/S R.7 Parken Sport & Entertainment A/S M Værløse Boldklubs Fodbold A/S 5.2 Fortuna Hjørring A/S Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S D Fodbold Club Fredericia 99 ApS.4 Hvidovre Fodbold A/S D.... Brønshøj Boldklubs Professionelle Fodboldselskab A Sønderjysk Elitesport A/S BK Frem A/S FC Nordsjælland A/S R....

35 3URIHVVLRQHO)RGEROG $INDVWQLQJVJUDG 723 3ODGV DYQ \HUH FCB Erhverv ApS Lolland-Falster Alliancen ApS Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S R SFB Elite ApS Randers FC A/S R FC Nordsjælland A/S R Brøndbyernes IF Fodbold A/S R 9.2 FC Midtjylland A/S M Parken Sport & Entertainment A/S M B93 Kontrakt Fodbold ApS AC Horsens Fodboldalliancen A/S Fortuna Hjørring A/S Holstebro Boldklub Elite ApS Værløse Boldklubs Fodbold A/S.5 Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S D Fodbold Club Fredericia 99 ApS.2 Skjold Boldklubben A/S D Fremad Amager A/S FC Fyn A/S Amager Boldklub af 97 ApS

36 UDQFKH3URIHVVLRQHO)RGEROG,QGHNVIRUWDEHO$INDVWQLQJVJUDG 3ODFHULQJ LÃUDWLQJWDEHO $$Ã)RGEROGÃ$6Ã' $DUKXVÃ)UHPDGÃ)RGEROGÃ$6 $&Ã+RUVHQVÃ)RGEROGDOOLDQFHQÃ$6 $PDJHUÃROGNOXEÃDIÃÃ$S6 $PDJHUÃ8QLWHGÃ$S6 Ã.RQWUDNWÃ)RGEROGÃ$S6.Ã)UHPÃ$6 UDEUDQGÃ.RQWUDNWIRGEROGÃ$6Ã' ÆÃU QGE\HUQHVÃ,)Ã)RGEROGÃ$6Ã5 U QVK MÃROGNOXEVÃ3URIHVVLRQHOOHÃ)RGEROGVHOVNDEÃ$ (VEMHUJÃ)RUHQHGHÃROGNOXEEHUÃ(OLWHIRGEROGÃ$6 )&Ã)\QÃ$6 ÆÃ)&ÃLGWM\OODQGÃ$6Ã. )&ÃLGWM\OODQGÃ$6Ã )&ÃRUGVM OODQGÃ$6Ã5 )&Ã5RVNLOGHÃ$6 )&Ã(UKYHUYÃ$S6 )RGEROGÃ&OXEÃ)UHGHULFLDÃÃ$S6 )RUWXQDÃ+M UULQJÃ$6 )UHPDGÃ$PDJHUÃ$6 +HUI OJHÃROGNOXEÃ$6 +,.Ã3URIHVVLRQHOÃ)RGEROGÃ$S6 +ROVWHEURÃROGNOXEÃ(OLWHÃ$S6 +YLGRYUHÃ)RGEROGÃ$6Ã'. JHÃROGNOXEÃ$6 /ROODQG)DOVWHUÃ$OOLDQFHQÃ$S6 VWYHGÃROGNOXEÃ$6 2GHQVHÃROGNOXEÃ$6Ã5 ÆÃ3DUNHQÃ6SRUWÃÉÃ(QWHUWDLQPHQWÃ$6Ã. 3DUNHQÃ6SRUWÃÉÃ(QWHUWDLQPHQWÃ$6Ã 5DQGHUVÃ)&Ã$6Ã5 6)Ã(OLWHÃ$S6 6LONHERUJÃ,GU WVIRUHQLQJÃ)RGEROGÃ6XSSRUWÃ$6Ã' 6NLYHÃ,GU WVÃ.OXEÃ(OLWHÃ$6 6NMROGÃROGNOXEEHQÃ$6Ã' 6 QGHUM\VNÃ(OLWHVSRUWÃ$6 9HMOHÃROGNOXEÃ(OLWHIRGEROGÃ$6 9LERUJÃ))Ã3URIÃ)RGEROGÃ$6Ã5 9 UO VHÃROGNOXEVÃ)RGEROGÃ$6 ÆÃcUKXVÃ(OLWHÃ$6Ã. cukxvã(olwhã$6ã OVW\NNHÃ)RGEROGÃ$6 Side 2

37 7$(/$).$67,*6*5$' Rating regnsk. AFKASTNINGSGRAD PRIMÆRT RESULTAT STATUS BALANCE Kr Kr Kr Kr Kr Nyere 23 Kr 9LDVDWÃ6SRUWÃ'LYLVLRQHQ Fodbold Club Fredericia 99 ApS 2 Fremad Amager A/S 3 Ølstykke Fodbold A/S 4 Køge Boldklub A/S 5 Herfølge Boldklub A/S 6 Næstved Boldklub A/S 7 Brønshøj Boldklubs Professionelle Fodbol 8 HIK Professionel Fodbold ApS 9 Århus Elite A/S K # BK Frem A/S Brabrand Kontraktfodbold A/S D 2 Århus Elite A/S M 9LDVDWÃ6SRUWÃ'LYLVLRQHQ 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ 6$6/LJDHQ 3 Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S R 4 Randers FC A/S R 5 FC Nordsjælland A/S R 6 FC Midtjylland A/S K # 7 Brøndbyernes IF Fodbold A/S R # 8 FC Midtjylland A/S M 9 Parken Sport & Entertainment A/S K # 2 Parken Sport & Entertainment A/S M 2 AC Horsens Fodboldalliancen A/S 22 Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support 23 Vejle Boldklub Elitefodbold A/S 24 Odense Boldklub A/S R 25 AAB Fodbold A/S D 26 Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbol 27 Sønderjysk Elitesport A/S 6$6/LJDHQ 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ YULJHÃNOXEEHU 28 FCB Erhverv ApS 29 Lolland-Falster Alliancen ApS 3 SFB Elite ApS 3 B93 Kontrakt Fodbold ApS 32 Fortuna Hjørring A/S 33 Holstebro Boldklub Elite ApS 34 Værløse Boldklubs Fodbold A/S 35 FC Fyn A/S 36 Skjold Boldklubben A/S D 37 Amager Boldklub af 97 ApS 38 Hvidovre Fodbold A/S D 39 Skive Idræts Klub Elite A/S 4 Amager United ApS 4 FC Roskilde A/S 42 Aarhus Fremad Fodbold A/S YULJHÃNOXEEHU 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ /5 4/5 4/5 25 5/5 4/ /5-48,,2-47, -29,5-27,2-9,4 6,5 4, 4,3-27,4 4,4 8,3 39,9 49,4 -,3 4/ /5 25 5/5 4/5 4/ /5 3,5 2,4 -,6 42,2 3,8-6,9 96,3 255, 44,3 44, -99,9 36,8-546,5-4,6 9, / ,2, -2,6-8,9-2, -6,3-2, -36,4-56,9-63, -63,6-63,8 6,9,4,3 9,3 9,2 7,8 7,5 6,7 4,6, -4,6 -,4-3,2-7,9-2,9 35, 2,3 3, 6, 4, 3,,5 -,9-7, -22,3-44,9,2-99,9,4 -,5,7-34, 6,6 4,5-5,3-99,9-56, -97,7 2,9 5,3 4,3, -3,8 4,8 5,5 4,3 4,7-8, 2,6-2,5 3,9-24,3-58,8-5,7, 3,7-3,6-6,4 77,2,5 23,9-5,6-99,9-28,7-99,9-34,5,7-99,9-24,3 3,8-99,9-25,7-36,7-62,5-7, -8,4-4,2, -9,2 2,3 2,5,4,9-99,9-6,6-4,8 8,9-9,6-4,,8 92,3-2,8 6, -97,4 -,9-3,3 9,4-48,9 -, -5, ,7-28, -,9 -,3-2,5 -, 8,6 9, 8,6-86,5 999,9-87,5 3557, -4,7 5, $/Ã)25ÃÃÃÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ,9, -2,2 2,3, -26,4 266,5 35,4 94,3 999,9-99,9 9,8-3,8-2,9 9,3 Side 3

38 UDQFKH3URIHVVLRQHO)RGEROG,QGHNVIRUWDEHORYHUVNXGVJUDG 3ODFHULQJ LÃUDWLQJWDEHO $$Ã)RGEROGÃ$6Ã' $DUKXVÃ)UHPDGÃ)RGEROGÃ$6 $&Ã+RUVHQVÃ)RGEROGDOOLDQFHQÃ$6 $PDJHUÃROGNOXEÃDIÃÃ$S6 $PDJHUÃ8QLWHGÃ$S6 Ã.RQWUDNWÃ)RGEROGÃ$S6.Ã)UHPÃ$6 UDEUDQGÃ.RQWUDNWIRGEROGÃ$6Ã' ÆÃU QGE\HUQHVÃ,)Ã)RGEROGÃ$6Ã5 U QVK MÃROGNOXEVÃ3URIHVVLRQHOOHÃ)RGEROGVHOVNDEÃ$ (VEMHUJÃ)RUHQHGHÃROGNOXEEHUÃ(OLWHIRGEROGÃ$6 )&Ã)\QÃ$6 )&ÃLGWM\OODQGÃ$6Ã ÆÃ)&ÃLGWM\OODQGÃ$6Ã. )&ÃRUGVM OODQGÃ$6Ã5 )&Ã5RVNLOGHÃ$6 )&Ã(UKYHUYÃ$S6 )RGEROGÃ&OXEÃ)UHGHULFLDÃÃ$S6 )RUWXQDÃ+M UULQJÃ$6 )UHPDGÃ$PDJHUÃ$6 +HUI OJHÃROGNOXEÃ$6 +,.Ã3URIHVVLRQHOÃ)RGEROGÃ$S6 +ROVWHEURÃROGNOXEÃ(OLWHÃ$S6 +YLGRYUHÃ)RGEROGÃ$6Ã'. JHÃROGNOXEÃ$6 /ROODQG)DOVWHUÃ$OOLDQFHQÃ$S6 VWYHGÃROGNOXEÃ$6 2GHQVHÃROGNOXEÃ$6Ã5 3DUNHQÃ6SRUWÃÉÃ(QWHUWDLQPHQWÃ$6Ã ÆÃ3DUNHQÃ6SRUWÃÉÃ(QWHUWDLQPHQWÃ$6Ã. 5DQGHUVÃ)&Ã$6Ã5 6)Ã(OLWHÃ$S6 6LONHERUJÃ,GU WVIRUHQLQJÃ)RGEROGÃ6XSSRUWÃ$6Ã' 6NLYHÃ,GU WVÃ.OXEÃ(OLWHÃ$6 6NMROGÃROGNOXEEHQÃ$6Ã' 6 QGHUM\VNÃ(OLWHVSRUWÃ$6 9HMOHÃROGNOXEÃ(OLWHIRGEROGÃ$6 9LERUJÃ))Ã3URIÃ)RGEROGÃ$6Ã5 9 UO VHÃROGNOXEVÃ)RGEROGÃ$6 ÆÃcUKXVÃ(OLWHÃ$6Ã. cukxvã(olwhã$6ã OVW\NNHÃ)RGEROGÃ$6 Side 4

39 7$(/29(56.8'6*5$' Rating regnsk. OVERSKUDSGRAD PRIMÆRT RESULTAT NETTOOMSÆTNING Kr Kr Kr Kr Kr Nyere 23 Kr 9LDVDWÃ6SRUWÃ'LYLVLRQHQ Fodbold Club Fredericia 99 ApS 2 Køge Boldklub A/S 3 BK Frem A/S 4 Ølstykke Fodbold A/S 5 HIK Professionel Fodbold ApS 6 Fremad Amager A/S 7 Brønshøj Boldklubs Professionelle Fodbol 8 Brabrand Kontraktfodbold A/S D 9 Herfølge Boldklub A/S Næstved Boldklub A/S # Århus Elite A/S K 2 Århus Elite A/S M 9LDVDWÃ6SRUWÃ'LYLVLRQHQ 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ 6$6/LJDHQ 3 Parken Sport & Entertainment A/S M 4 # Brøndbyernes IF Fodbold A/S R 5 # Parken Sport & Entertainment A/S K 6 FC Midtjylland A/S M 7 # FC Midtjylland A/S K 8 Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S R 9 Randers FC A/S R 2 FC Nordsjælland A/S R 2 AC Horsens Fodboldalliancen A/S 22 Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support 23 AAB Fodbold A/S D 24 Vejle Boldklub Elitefodbold A/S 25 Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbol 26 Odense Boldklub A/S R 27 Sønderjysk Elitesport A/S 6$6/LJDHQ 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ YULJHÃNOXEEHU 28 FCB Erhverv ApS 29 Værløse Boldklubs Fodbold A/S 3 Skjold Boldklubben A/S D 3 Fortuna Hjørring A/S 32 Lolland-Falster Alliancen ApS 33 B93 Kontrakt Fodbold ApS 34 FC Fyn A/S 35 SFB Elite ApS 36 Holstebro Boldklub Elite ApS 37 Amager Boldklub af 97 ApS 38 Hvidovre Fodbold A/S D 39 Skive Idræts Klub Elite A/S 4 FC Roskilde A/S 4 Amager United ApS 42 Aarhus Fremad Fodbold A/S YULJHÃNOXEEHU 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ 25 4/ / /5 4/5 4/5 4/5-47,9-39,8-25,8-24,3-2, -, 5,7 5,4 42,7 2,2 54,2 2,8 82,3,5 8, 4/5 25 4/5 5/5 5/5 4/ /5 4, 3, 2,5 55,4 49,7 8, 39,4 376,8 33, 7,2 49,2,4 53, 3,8 2,3 25 4/ ,3,,,,,,, -6,5 -,6-47,5-7,5 42,4 25,9 9,6,3,3 8,6 4,9 3,4 2,,, -3,5-8,6-23,5-28,,3,,,,,, -,4-2, -8, -,3-2,3-44,5,,,,,, -6,,9-59,7-59,6 39,7 4,9-24,, 6,5 2,6 2,,6 5,8, -7,2 2,4 2,3, -,8 48,6, -2,,,,,2 7, -,9-3,7-2, -99,9,,,,, -43,8 5,7-26,6-26,5 8, 9, -2,5, -8,6-4, -4,7,2,4, -48,9 3,7-5, -4,8 -,8-64,2,,2,, -,4-5,6 3,, -27,6-3, ,3-2,7-2,4 -,5-2, -,2 9,3 9,2 2, -7,8 79,3-7,5 589,6,8-23, $/Ã)25ÃÃÃÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ 6,7 6,3 -,8 3,4 27,6-3,2 45,5 436,5 367,7 6,8-99,9,4-96, 3,4 8,6 Side 5

40 UDQFKH3URIHVVLRQHO)RGEROG,QGHNVIRUWDEHOHJHQNDSLWDOHQVIRUUHQWQLQJ 3ODFHULQJ LÃUDWLQJWDEHO $$Ã)RGEROGÃ$6Ã' $DUKXVÃ)UHPDGÃ)RGEROGÃ$6 $&Ã+RUVHQVÃ)RGEROGDOOLDQFHQÃ$6 $PDJHUÃROGNOXEÃDIÃÃ$S6 $PDJHUÃ8QLWHGÃ$S6 Ã.RQWUDNWÃ)RGEROGÃ$S6.Ã)UHPÃ$6 UDEUDQGÃ.RQWUDNWIRGEROGÃ$6Ã' ÆÃU QGE\HUQHVÃ,)Ã)RGEROGÃ$6Ã5 U QVK MÃROGNOXEVÃ3URIHVVLRQHOOHÃ)RGEROGVHOVNDEÃ$ (VEMHUJÃ)RUHQHGHÃROGNOXEEHUÃ(OLWHIRGEROGÃ$6 )&Ã)\QÃ$6 ÆÃ)&ÃLGWM\OODQGÃ$6Ã. )&ÃLGWM\OODQGÃ$6Ã )&ÃRUGVM OODQGÃ$6Ã5 )&Ã5RVNLOGHÃ$6 )&Ã(UKYHUYÃ$S6 )RGEROGÃ&OXEÃ)UHGHULFLDÃÃ$S6 )RUWXQDÃ+M UULQJÃ$6 )UHPDGÃ$PDJHUÃ$6 +HUI OJHÃROGNOXEÃ$6 +,.Ã3URIHVVLRQHOÃ)RGEROGÃ$S6 +ROVWHEURÃROGNOXEÃ(OLWHÃ$S6 +YLGRYUHÃ)RGEROGÃ$6Ã'. JHÃROGNOXEÃ$6 /ROODQG)DOVWHUÃ$OOLDQFHQÃ$S6 VWYHGÃROGNOXEÃ$6 2GHQVHÃROGNOXEÃ$6Ã5 ÆÃ3DUNHQÃ6SRUWÃÉÃ(QWHUWDLQPHQWÃ$6Ã. 3DUNHQÃ6SRUWÃÉÃ(QWHUWDLQPHQWÃ$6Ã 5DQGHUVÃ)&Ã$6Ã5 6)Ã(OLWHÃ$S6 6LONHERUJÃ,GU WVIRUHQLQJÃ)RGEROGÃ6XSSRUWÃ$6Ã' 6NLYHÃ,GU WVÃ.OXEÃ(OLWHÃ$6 6NMROGÃROGNOXEEHQÃ$6Ã' 6 QGHUM\VNÃ(OLWHVSRUWÃ$6 9HMOHÃROGNOXEÃ(OLWHIRGEROGÃ$6 9LERUJÃ))Ã3URIÃ)RGEROGÃ$6Ã5 9 UO VHÃROGNOXEVÃ)RGEROGÃ$6 ÆÃcUKXVÃ(OLWHÃ$6Ã. cukxvã(olwhã$6ã OVW\NNHÃ)RGEROGÃ$6 Side 6

41 7$(/(*(.$3,7$/(6)255(7,* Rating regnsk. Nyere EK. FORR. ORD. RESULTAT EGENKAPITAL Kr Kr Kr Kr Kr Kr 9LDVDWÃ6SRUWÃ'LYLVLRQHQ Fodbold Club Fredericia 99 ApS 2 Brønshøj Boldklubs Professionelle Fodbol 3 Fremad Amager A/S 4 BK Frem A/S 5 Ølstykke Fodbold A/S 6 Køge Boldklub A/S 7 Næstved Boldklub A/S 8 Herfølge Boldklub A/S 9 HIK Professionel Fodbold ApS Århus Elite A/S K # Århus Elite A/S M 2 Brabrand Kontraktfodbold A/S D 9LDVDWÃ6SRUWÃ'LYLVLRQHQ 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ 6$6/LJDHQ 3 Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S R 4 Randers FC A/S R 5 AC Horsens Fodboldalliancen A/S 6 FC Midtjylland A/S K # 7 FC Midtjylland A/S M 8 Brøndbyernes IF Fodbold A/S R # 9 Parken Sport & Entertainment A/S K # 2 Parken Sport & Entertainment A/S M 2 Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support 22 Sønderjysk Elitesport A/S 23 FC Nordsjælland A/S R 24 Vejle Boldklub Elitefodbold A/S 25 Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbol 26 AAB Fodbold A/S D 27 Odense Boldklub A/S R 6$6/LJDHQ 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ YULJHÃNOXEEHU 28 Lolland-Falster Alliancen ApS 29 FCB Erhverv ApS 3 B93 Kontrakt Fodbold ApS 3 SFB Elite ApS 32 Holstebro Boldklub Elite ApS 33 Værløse Boldklubs Fodbold A/S 34 Fortuna Hjørring A/S 35 FC Roskilde A/S 36 Skjold Boldklubben A/S D 37 Hvidovre Fodbold A/S D 38 Amager United ApS 39 Aarhus Fremad Fodbold A/S 4 FC Fyn A/S 4 Amager Boldklub af 97 ApS 42 Skive Idræts Klub Elite A/S YULJHÃNOXEEHU 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ /5 4/5 4/5 5/5 4/5 4/ ,9-99,9-99,9-29,6-27,2-6,5 25,9 5, 3,4-36,7 46,6 8,9 64,2 72,2,9 4/ /5 5/5 25 4/5 4/5 25 5/ ,,7-2,5 7,,7-5, 63,7 69,2 584,4-35,6-99,9-34, -7,,8 5, / ,4,,, -4,4-2,9-94,4-99,9-99,9-99,9-99,9-99,9 4,9 26, 6,5 5,6 5,5,7, 5,4,,, -6,9-9,5-2,6-46,9 72, 7, 8, 6,5 2,8 5,2 4,,,,, -,8-29,3,,,,5,5, -99,9,, -67,9 37,8 59,8 6,5, -72,7 8,3 8,2 5,5-99,9, -22,8 5, -3, -5, -26,5-99,9 4,7 7,4-99,9-2,, 43,8,,, 2,3-5,,, -99,9 2,9-99,9, -42,5-83, -83, -7,6 3,4 6,,,4 2,6 3,2 -,3-2,6,, 42,3-22,6-8, 4,6-5,2, 8,6-9,9,,, -99,9-7,9 -,2 5, , -97,2-4,3 -,3-2,6 -, 2,9 2,7 3,5-86,4 999,9-85,7 68, 6, -22, $/Ã)25ÃÃÃÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ -3,4-2,9-5,3-22,9-9, -3,9 659,5 637, 6,4 6, -43,5 2, -4, 3,5 5,9 Side 7

42 UDQFKH3URIHVVLRQHO)RGEROG,QGHNVIRUWDEHODNWLYHUVRPV WQLQJVKDVWLJKHG 3ODFHULQJ LÃUDWLQJWDEHO $$Ã)RGEROGÃ$6Ã' $DUKXVÃ)UHPDGÃ)RGEROGÃ$6 $&Ã+RUVHQVÃ)RGEROGDOOLDQFHQÃ$6 $PDJHUÃROGNOXEÃDIÃÃ$S6 $PDJHUÃ8QLWHGÃ$S6 Ã.RQWUDNWÃ)RGEROGÃ$S6.Ã)UHPÃ$6 UDEUDQGÃ.RQWUDNWIRGEROGÃ$6Ã' ÆÃU QGE\HUQHVÃ,)Ã)RGEROGÃ$6Ã5 U QVK MÃROGNOXEVÃ3URIHVVLRQHOOHÃ)RGEROGVHOVNDEÃ$ (VEMHUJÃ)RUHQHGHÃROGNOXEEHUÃ(OLWHIRGEROGÃ$6 )&Ã)\QÃ$6 ÆÃ)&ÃLGWM\OODQGÃ$6Ã. )&ÃLGWM\OODQGÃ$6Ã )&ÃRUGVM OODQGÃ$6Ã5 )&Ã5RVNLOGHÃ$6 )&Ã(UKYHUYÃ$S6 )RGEROGÃ&OXEÃ)UHGHULFLDÃÃ$S6 )RUWXQDÃ+M UULQJÃ$6 )UHPDGÃ$PDJHUÃ$6 +HUI OJHÃROGNOXEÃ$6 +,.Ã3URIHVVLRQHOÃ)RGEROGÃ$S6 +ROVWHEURÃROGNOXEÃ(OLWHÃ$S6 +YLGRYUHÃ)RGEROGÃ$6Ã'. JHÃROGNOXEÃ$6 /ROODQG)DOVWHUÃ$OOLDQFHQÃ$S6 VWYHGÃROGNOXEÃ$6 2GHQVHÃROGNOXEÃ$6Ã5 ÆÃ3DUNHQÃ6SRUWÃÉÃ(QWHUWDLQPHQWÃ$6Ã. 3DUNHQÃ6SRUWÃÉÃ(QWHUWDLQPHQWÃ$6Ã 5DQGHUVÃ)&Ã$6Ã5 6)Ã(OLWHÃ$S6 6LONHERUJÃ,GU WVIRUHQLQJÃ)RGEROGÃ6XSSRUWÃ$6Ã' 6NLYHÃ,GU WVÃ.OXEÃ(OLWHÃ$6 6NMROGÃROGNOXEEHQÃ$6Ã' 6 QGHUM\VNÃ(OLWHVSRUWÃ$6 9HMOHÃROGNOXEÃ(OLWHIRGEROGÃ$6 9LERUJÃ))Ã3URIÃ)RGEROGÃ$6Ã5 9 UO VHÃROGNOXEVÃ)RGEROGÃ$6 ÆÃcUKXVÃ(OLWHÃ$6Ã. cukxvã(olwhã$6ã OVW\NNHÃ)RGEROGÃ$6 Side 8

43 7$(/$.7,9(5626 7,*+$67,*+(' Rating regnsk. OMS. HASTIGHED NETTOOMSÆTNING STATUS BALANCE Nyere Antal gange pr. år Kr Kr Kr Kr Kr Kr 9LDVDWÃ6SRUWÃ'LYLVLRQHQ Herfølge Boldklub A/S 2 Næstved Boldklub A/S 3 Århus Elite A/S K # 4 Århus Elite A/S M 5 Fodbold Club Fredericia 99 ApS 6 Brabrand Kontraktfodbold A/S D 7 Køge Boldklub A/S 8 HIK Professionel Fodbold ApS 9 Brønshøj Boldklubs Professionelle Fodbol Fremad Amager A/S BK Frem A/S 2 Ølstykke Fodbold A/S 9LDVDWÃ6SRUWÃ'LYLVLRQHQ 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ 6$6/LJDHQ 3 FC Nordsjælland A/S R 4 AC Horsens Fodboldalliancen A/S 5 Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbol 6 Randers FC A/S R 7 Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S R 8 Vejle Boldklub Elitefodbold A/S 9 Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support 2 FC Midtjylland A/S K # 2 FC Midtjylland A/S M 22 Sønderjysk Elitesport A/S 23 Brøndbyernes IF Fodbold A/S R # 24 Odense Boldklub A/S R 25 Parken Sport & Entertainment A/S K # 26 Parken Sport & Entertainment A/S M 27 AAB Fodbold A/S D 6$6/LJDHQ 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ YULJHÃNOXEEHU 28 FC Roskilde A/S 29 Aarhus Fremad Fodbold A/S 3 Hvidovre Fodbold A/S D 3 FCB Erhverv ApS 32 Skive Idræts Klub Elite A/S 33 Amager Boldklub af 97 ApS 34 Amager United ApS 35 B93 Kontrakt Fodbold ApS 36 Værløse Boldklubs Fodbold A/S 37 Lolland-Falster Alliancen ApS 38 Fortuna Hjørring A/S 39 Holstebro Boldklub Elite ApS 4 Skjold Boldklubben A/S D 4 SFB Elite ApS 42 FC Fyn A/S YULJHÃNOXEEHU 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ 4/5 4/5 4/5 4/ /5 5/ ,,8,7 5,7 5,4 42,7 46,4 26,7 24,6-42, 8,6,5 8, 73,6 8, / /5 5/5 5/ /5 4/5 25,3,3,3 39,4 376,8 33, 2,7 65,6 4,2 9,3 6,6 3,8 2,3-4,5 2, / ,9,5,2,9,5,,,,,,, 3, 2,2 2, 2, 2,,3,,9,8,8,4,4,4,2, 5,9 5,7 3,5 3, 2,8 2,6 2,,,,,,, 2, 7,3,8,6,,,,,, 2, 2,7,6 2, 2,,,8,,3,,2,3,,,9 7,5 3,4 5, 3,,3 4,8, 2,9,,,6,,6 6,6, 2,4,,,,, 2,8 2,3,4 2, 2, 5,7,6,,9 2,,3,3,,,,4 5,6 2,4 3,,6,8 3,3,,,5, , 3,4 2,3 9,3 9,2 2, 2,9 2,7 5, -6,7 42,8,8-23,5 9,2-46, $/Ã)25ÃÃÃÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ,3,3,3 45,5 436,5 367,7 62, 95, 69,9 5,5 5,8 3,4 8,6-2,7,6 Side 9

44 UDQFKH3URIHVVLRQHO)RGEROG,QGHNVIRUWDEHODQO JVDNWLYHUVRPV WQLQJVKDVWLJKHG 3ODFHULQJ LÃUDWLQJWDEHO $$Ã)RGEROGÃ$6Ã' $DUKXVÃ)UHPDGÃ)RGEROGÃ$6 $&Ã+RUVHQVÃ)RGEROGDOOLDQFHQÃ$6 $PDJHUÃROGNOXEÃDIÃÃ$S6 $PDJHUÃ8QLWHGÃ$S6 Ã.RQWUDNWÃ)RGEROGÃ$S6.Ã)UHPÃ$6 UDEUDQGÃ.RQWUDNWIRGEROGÃ$6Ã' ÆÃU QGE\HUQHVÃ,)Ã)RGEROGÃ$6Ã5 U QVK MÃROGNOXEVÃ3URIHVVLRQHOOHÃ)RGEROGVHOVNDEÃ$ (VEMHUJÃ)RUHQHGHÃROGNOXEEHUÃ(OLWHIRGEROGÃ$6 )&Ã)\QÃ$6 ÆÃ)&ÃLGWM\OODQGÃ$6Ã. )&ÃLGWM\OODQGÃ$6Ã )&ÃRUGVM OODQGÃ$6Ã5 )&Ã5RVNLOGHÃ$6 )&Ã(UKYHUYÃ$S6 )RGEROGÃ&OXEÃ)UHGHULFLDÃÃ$S6 )RUWXQDÃ+M UULQJÃ$6 )UHPDGÃ$PDJHUÃ$6 +HUI OJHÃROGNOXEÃ$6 +,.Ã3URIHVVLRQHOÃ)RGEROGÃ$S6 +ROVWHEURÃROGNOXEÃ(OLWHÃ$S6 +YLGRYUHÃ)RGEROGÃ$6Ã'. JHÃROGNOXEÃ$6 /ROODQG)DOVWHUÃ$OOLDQFHQÃ$S6 VWYHGÃROGNOXEÃ$6 2GHQVHÃROGNOXEÃ$6Ã5 ÆÃ3DUNHQÃ6SRUWÃÉÃ(QWHUWDLQPHQWÃ$6Ã. 3DUNHQÃ6SRUWÃÉÃ(QWHUWDLQPHQWÃ$6Ã 5DQGHUVÃ)&Ã$6Ã5 6)Ã(OLWHÃ$S6 6LONHERUJÃ,GU WVIRUHQLQJÃ)RGEROGÃ6XSSRUWÃ$6Ã' 6NLYHÃ,GU WVÃ.OXEÃ(OLWHÃ$6 6NMROGÃROGNOXEEHQÃ$6Ã' 6 QGHUM\VNÃ(OLWHVSRUWÃ$6 9HMOHÃROGNOXEÃ(OLWHIRGEROGÃ$6 9LERUJÃ))Ã3URIÃ)RGEROGÃ$6Ã5 9 UO VHÃROGNOXEVÃ)RGEROGÃ$6 ÆÃcUKXVÃ(OLWHÃ$6Ã. cukxvã(olwhã$6ã OVW\NNHÃ)RGEROGÃ$6 Side

45 7$(/$/ *6$.7,9(5626 7,*+$67,*+(' Rating regnsk. OMS. HASTIGHED NETTOOMSÆTNING ANLÆGSAKTIVER Nyere Antal gange pr. år Kr Kr Kr Kr Kr Kr 9LDVDWÃ6SRUWÃ'LYLVLRQHQ Næstved Boldklub A/S 2 Århus Elite A/S K # 3 Herfølge Boldklub A/S 4 Fodbold Club Fredericia 99 ApS 5 Århus Elite A/S M 6 Køge Boldklub A/S 7 BK Frem A/S 8 Brabrand Kontraktfodbold A/S D 9 Ølstykke Fodbold A/S Fremad Amager A/S HIK Professionel Fodbold ApS 2 Brønshøj Boldklubs Professionelle Fodbol 9LDVDWÃ6SRUWÃ'LYLVLRQHQ 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ 6$6/LJDHQ 3 FC Nordsjælland A/S R 4 AC Horsens Fodboldalliancen A/S 5 Sønderjysk Elitesport A/S 6 Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S R 7 Vejle Boldklub Elitefodbold A/S 8 Randers FC A/S R 9 Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbol 2 Odense Boldklub A/S R 2 FC Midtjylland A/S K # 22 FC Midtjylland A/S M 23 Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support 24 Parken Sport & Entertainment A/S K # 25 Brøndbyernes IF Fodbold A/S R # 26 Parken Sport & Entertainment A/S M 27 AAB Fodbold A/S D 6$6/LJDHQ 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ YULJHÃNOXEEHU 28 Amager Boldklub af 97 ApS 29 Skive Idræts Klub Elite A/S 3 Hvidovre Fodbold A/S D 3 FC Roskilde A/S 32 Holstebro Boldklub Elite ApS 33 B93 Kontrakt Fodbold ApS 34 Værløse Boldklubs Fodbold A/S 35 Amager United ApS 36 FCB Erhverv ApS 37 Lolland-Falster Alliancen ApS 38 Fortuna Hjørring A/S 39 Aarhus Fremad Fodbold A/S 4 Skjold Boldklubben A/S D 4 SFB Elite ApS 42 FC Fyn A/S YULJHÃNOXEEHU 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ 4/5 4/5 4/5 25 4/5 4/ /5 25 2,2 3,2 3,5 5,7 5,4 42,7 22,4 5,6 2, -3, -9,,5 8, 43,3 29, /5 4/ /5 5/5 25 4/5 25 4/5 25,4,4,4 39,4 376,8 33, 92,4 866,9 764,3, 7,5 3,8 2,3 4, 3, / ,7 6,6 3, 2,3,9,,,,,,, 22,5 9,2 6,7 6,3 6,2 5,8 5,,6,6,2,,5,4,2, 5,9 3,4 8, 8,2,,,,,,,,, 58,2,3 3,6 2,8,,,,,, 54,9 332,6, 5,4 5,9 9,,6 2,7, 2,,8,4,2, 24,6 26,6 2, 3,,,,,,4,, 6,2, 2,7,3,9 5,5,,,,, 54,7 46,7,4 3,8 24,8 3,8 5,5 3,,,2,7,3,2,, 27,7 6,4,,,, 8,3,, 2,7, ,8 23,6 2,2 7, 6,4 7,5,3,2,3-7,3, 8,6-5, 8,5-22, $/Ã)25ÃÃÃÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ,4,4,4 449, 433,7 363,3 925,2 882,8 776,7-2, 6,5 3,5 9,3 4,8 3,6 Side

BRANCHERAPPORT PLUS+

BRANCHERAPPORT PLUS+ BRANCHERAPPORT PLUS+ 949 Professionel Fodbold JB+rapport August 6 3. Udgave Copyright (c) JB Business Information A/S Gammel Mønt 4 DK-1117 København K. Tlf.: 3311 1 Fax: 3311 169 www.kob.dk E-mail: kob@kob.dk

Læs mere

Definitioner på regnskabs- og nøgletal

Definitioner på regnskabs- og nøgletal Definitioner på regnskabs- og nøgletal Februar 2012 Experian and the marks used herein are service marks or registered trademarks of Experian Limited. Other product and company names mentioned herein may

Læs mere

AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk

AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk Standard - -,, CVR-NR. D& D-U-N-S NR. - - TLF. NR. - - EGNSKAB AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk Status Igangværende virksomhed DELBEDØMMELSER Grunddata Veletableret Ejerforhold Stærk Økonomi

Læs mere

AAA Højeste kreditværdighed

AAA Højeste kreditværdighed Page 1 of 5 FirmaFakta 2009-05-14 Pernille Zdrinka IN-ITALIA A/S BLEGDAMSVEJ 104B, 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 26089158 D&B D-U-N-S NR. 30-729-5175 TLF. NR. 33-15-13-13 REGNSKAB 200712 AAA Højeste kreditværdighed

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk.

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk. KAPITEL 11 Regnskabsanalyse Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivers omsætningshastighed Dækningsgrad Faste omk. Samlede aktiver mix i salg variable omk. pr. enhed salgs pris pr. enhed indextal anlægsaktiver

Læs mere

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07 VIRKSOMHEDSVURDERING Firma A A/S 213-8-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Værdi...3 Værdiansættelsesmodel... 5 Forudsætninger...5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Branchesammenligning...7 Prognosticeret

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

FIRMA ANALYSEN. Rapport fra Bisnode Danmark 28/4-2015. Ict Logistics A/S Transportbuen 6 7400 Herning Danmark BISNODE DANMARK A/S

FIRMA ANALYSEN. Rapport fra Bisnode Danmark 28/4-2015. Ict Logistics A/S Transportbuen 6 7400 Herning Danmark BISNODE DANMARK A/S 28/4-215 FIRMA ANALYSEN Rapport fra Bisnode Danmark Ict Logistics A/S Transportbuen 6 74 Herning Danmark BISNODE DANMARK A/S Adresse: Gyngemose Parkvej 5, 8. sal, 286 Søborg Telefon: 722 41, E-mail: business.support@bisnode.com,

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Økonomiske modeller og noter JV2000

Økonomiske modeller og noter JV2000 1 Økonomiske modeller og noter JV2000 2 Idegrundlag Planlægning/planer Målsætning Budgettering Politikker Registrering Strategisk analyse Kontrol/revision Komme til / Falde bort analyse (beslutning her)

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Registrering. KONTERINGSARK Dato: 30.04.2005. Bilag nr. Tekst nr. Debet Kredit

Erhvervsøkonomi. Registrering. KONTERINGSARK Dato: 30.04.2005. Bilag nr. Tekst nr. Debet Kredit Erhvervsøkonomi Opgave 1 Registrering, årsregnskabet, regnskabsanalyse, afskrivninger og budget. Se sekvens 8 På konto. Familien Skovby har udarbejdet et budget, hvor alle udgifter til ombygningen af sommerhuset

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Selskaber. I BiQ er det muligt at downloade disse selskabsoplysninger samt selskabets indskannede regnskaber som PDF dokumenter.

Selskaber. I BiQ er det muligt at downloade disse selskabsoplysninger samt selskabets indskannede regnskaber som PDF dokumenter. Stamdata Selskaber Et selskabs oplysninger er inddelt i: Stamdata Ledelsesposter Historiske data Nøgletal Ejerrelationer I BiQ er det muligt at downloade disse selskabsoplysninger samt selskabets indskannede

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion Indholdsfortegnelse Indledning Regnskabsanalyse - Rentabilitetsanalyse - Indtjeningsanalyse - Kapitaltilpasningsanalyse - Likviditetsanalyse o Soliditet o Likviditet Konklusion Indledning Den 3årige regnskabsanalyse

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Undervisningsnotat til emne 5:

Undervisningsnotat til emne 5: HD-R, 5. SEMESTER 2002 ÅRSREGNSKAB Undervisningsnotat til emne 5: Årsregnskabets struktur Emnet vil blive gennemgået med udgangspunkt i den nye årsregnskabslovs skemakrav med henvisninger til lærebogens

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER

REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER 2014 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 30. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser et overskud og analysen

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Denne ultrakorte gennemgang af de erhvervsøkonomiske grundregler er disponeret således: Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber...

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet Formålet med koncernregnskaber Kunne konsolidere koncernvirksomheders regnskaber Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Forstå og kunne

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6 Andel

Læs mere

regnskabsanalyse / gartnerier

regnskabsanalyse / gartnerier regnskabsanalyse / gartnerier 2013 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 29. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser det største underskud nogensinde.

Læs mere

regnskabsanalyse / gartnerier

regnskabsanalyse / gartnerier 2012 regnskabsanalyse / gartnerier PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 28. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser det næststørste overskud

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 26. februar 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 26. februar 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen Emner SIde 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 26. februar 2010 i faget Økonomistyring på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 opgave 5 Optimering

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud 14. september 2010 Michael N.C. Nielsen AUDIT Udgangspunkt Som en del af vurdering af økonomisk og finansiel kapacitet udbedes ofte regnskaber for tilbudsgiverne

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

regnskabsanalyse 2009 / gartnerier

regnskabsanalyse 2009 / gartnerier regnskabsanalyse 2009 / gartnerier PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 25. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier viser en klar tendens til en vending

Læs mere

Koncernregnskab (fortsat)

Koncernregnskab (fortsat) Koncernregnskab (fortsat) Konsolidering (fortsat) a) afstemning af regnskaber b) intern gæld og tilgodehavender samt renter heraf c) intern udbyttegæld og tilgodehavender d) købsomvurdering af købte datterselskaber

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2006 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Informations møde i HI s klubhus. Onsdag, den 29. februar 2012 Kl. 19.00

Informations møde i HI s klubhus. Onsdag, den 29. februar 2012 Kl. 19.00 Informations møde i HI s klubhus Onsdag, den 29. februar 2012 Kl. 19.00 Program: Velkomst og formål med mødet. Situationsbeskrivelse: FC Hjørring s første regnskabsår Årsager til underskuddet Redningsplanen

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Side

Indholdsfortegnelse: Side Side 1 Indholdsfortegnelse: Side 1. Generelt 2 2. Driftsrapporten og dens linier 3 3. Balancerapporten - venstre halvdel 6 4. Balancerapporten - højre halvdel 7 Side 2 1. Generelt Formålet med dette afsnit

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

Velkommen til Managementrådgivernes nye analyse af det danske konsulentmarked!

Velkommen til Managementrådgivernes nye analyse af det danske konsulentmarked! Velkommen til Managementrådgivernes nye analyse af det danske konsulentmarked! I det følgende har vi samlet regnskabsmæssige og forretningsmæssige nøgletal for en stor del af det danske konsulentmarked.

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 25. marts 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 25. marts 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen Emner Side 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 25. marts 2010 i faget Økonomistyring på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 Investering (optimal

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2013/14 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere