ANALYSERAPPORT. Professionel Fodbold Analyserapport August Udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSERAPPORT. Professionel Fodbold Analyserapport August 2006. 32. Udgave"

Transkript

1 ANALYSERAPPORT 949 Professionel Fodbold Analyserapport August Udgave Copyright (c) JB Business Information A/S Gammel Mønt 4 DK-7 København K. Tlf.: 33 2 Fax:

2

3 Indhold Forord Om Analyserapporten Produktorientering Definitioner/Symbolforklaringer Nøgletalspyramide Afgrænsning af branchen Ratingår & indeks Tabelvejledninger Analyserapport Branche-undergruppeinddeling Selskaber udeladt af ratingberegninger Datoliste (Nyere) Top 2 Ratingtabeller +Plusdatacards

4

5 Forord JB Business Information indhenter regnskabs- & brancheoplysninger om samtlige aktie- & anpartsselskaber i Danmark. Dette gør os i stand til at levere Dem den bedst opdaterede og mest dækkende brancheinformation om dansk erhvervsliv. JB's rapporter giver Dem blandt andet svar på følgende: Sælger De til kunder, der har råd til at betale? Bruger Deres virksomhed salgskræfterne på de rigtige emner? Vælger De forhandlere, der har styrke og ressourcer nok til at markedsføre Deres produkter? Er Deres leverandører også leveringsdygtige i fremtiden? Hvem er Deres konkurrenter - og hvor stærke er de? Med rapporten i hånden er De et skridt foran Deres konkurrenter. Såfremt De ønsker yderligere information om branchen, andre brancher eller enkelte selskaber står JB Business Information selvfølgelig til Deres fulde disposition. Vi ønsker Dem god læsning, og håber at De får stor nytte af rapporten. Med venlig hilsen JB Business Information A/S Peter Juel-Berg Direktør KOB A/S An Experian company Gammel Mønt 4 DK - 7 København K. Telefon: 33 2 www: Telefax: Note: På opfordring af Datatilsynet skal vi hermed venligst anmode Dem om at destruere eventuelle tidligere udgaver af denne rapport, såfremt en sådan måtte være i Deres besiddelse.

6

7 Om Analyserapporten Nøgletal Nøgletal er et relativt udtryk for en økonomisk sammenhæng og muliggør således sammenligninger mellem selskaber af forskellig fysisk størrelse. Det betyder med andre ord, at man ved brug af nøgletal kan foretage sammenligninger og analyser, der ellers ville være uden mening. Selskaberne Selskaberne er udvalgt efter et branchekriterium og derefter opdelt i relevante undergrupper, fx efter aktivitet, aktivitetstype, geografisk el. lign. # Selskaberne kan af forskellige årsager være udeladt af gennemsnitsberegninger og ratingtabeller og vil i så tilfælde være markeret med symbolet # foran selskabsnavnet. I de fleste tilfælde drejer det sig om koncernregnskabet i en koncern, hvor disse er udeladt for at undgå dobbeltregning. Selskaber som ikke har oplyst regnskabstal indgår naturligvis heller ikke i gennemsnitsberegninger og ratingtabeller, ligesom selskaber med mindre end tre årsregnskaber udelades af disse. Analyserapporten Analyserapporten fra JB Business Information er et højt specialiseret værktøj. Via overskuelige tabeller og grafer samt informative sammenstillinger sætter rapporten brugeren i stand til at fremskaffe særdeles kompliceret information hurtigt og nemt. Rapporten er opbygget omkring 2 nøgletal. For hvert nøgletal er opstillet en tabel, som viser det enkelte selskabs placering i forhold til sine nærmeste konkurrenter. En sådan samling af firmaer kaldes en undergruppe. For hver tabel vil det være muligt at følge det enkelte selskabs udvikling gennem de sidste tre år. Endvidere er de regnskabstal, som er anvendt til at generere nøgletallene, oplyst således, at det er muligt at se, hvor store selskaberne egentlig er. Der beregnes gennemsnit for de enkelte undergruppers og for hele branchens nøgletal. Analyserapporten er designet til at besvare mindst tre hovedspørgsmål: Det enkelte selskabs individuelle udvikling over 3 år. Det enkelte selskab bedømt i forhold til de nærmeste konkurrenter. Det enkelte selskab bedømt i forhold til branchen.

8 Top 2 På tværs af grupperne er der først i rapporten en undersøgelse af, hvem der er størst inden for branchen, målt på hhv. nettoomsætning, primært resultat, ordinært resultat, likviditetsgrad, soliditetsgrad, egenkapitalens forrentning og afkastningsgrad. Datacard Plus+ For hvert selskab, hvor der foreligger regnskabstal, er der sidst i rapporten vist et Datacard Plus+ med oplysninger for op til 4 år. Datacardene er sorteret alfabetisk efter firmanavnet. På hvert eneste selskab har De nu mulighed for at se følgende ekstraoplysninger: Bestyrelsesmedlemmer Selskabets registreringsdato Den registrerede aktie- eller anpartskapital Samtlige brancher selskabet opererer indenfor Ejerforhold Resultat efter skat Offentlig vurdering, samt bogført værdi, hvis selskabet ejer fast ejendom Ansvarlig lånekapital Prioritetsgæld Indre værdi Gearing På det enkelte plusdatacard kan De ydermere se branchens mediantal og en grafisk afbildning af de 4 væsentligste nøgletal. Dette gør, at De nemt og hurtigt kan bedømme selskabet i forhold til resten af branchen, samt udviklingen i selve selskabet. Bemærk! På plusdatacardet finder De det seneste regnskabsår i højre side. Indviklet? Nej, man behøver ikke at være noget statistisk geni for at læse rapporten med et godt udbytte. Men skulle der være forhold, som De ønsker yderligere belyst, er De altid velkommen til at kontakte os.

9 Produktorientering Basisrapport En hurtig og billig oversigt, over den branche De ønsker. Indeholder: * 4 års regnskabstal. * 8 regnskabs- og 4 nøgletal for hvert enkelt firma. * Præsentation af branchegennemsnit. Brancherapport PLUS+ Indeholder hele 27 regnskabstal og 6 nøgletal for hvert firma. Rapporten angiver bl.a. ejerforhold, direktion, bestyrelse, varedebitorer, varekreditorer, prioritetsgæld. Samtidig vises 4 grafer, som viser det enkelte firmas præstation i forhold til branchen som helhed. Analyserapport En udbygning af Brancherapport PLUS+, suppleret med vækstanalyser mv. Firmaerne er opdelt efter aktivitetsform, produktgrupper el lign. og måles i forhold til hinanden. Lokalrapport Specielt velegnet til selskaber med kundepotentiale indenfor bestemte geografiske områder. Indeholder data om samtlige registrerede aktie- og anpartsselskaber i området. Lokalrapporten indeholder 3 års regnskabstal, firmanavn, adresse, tlf.nr., direktion, bestyrelse, reg.nr., branche, revisor, anmærkninger (under tvangsopløsning etc.). Årbog Årbogen indeholder basisoplysninger og regnskabsinformationer på samtlige 9. registrerede selskaber i Danmark. Årbogen viser informationer for seneste regnskabsår med indikation af udviklingen i forhold til året før. CD De kan også få leveret Deres økonomiske informationer på CD. Vi tilbyder levering af over 2 forskellige brancher. CD-versionen giver Dem mulighed for at foretage databasesøgninger, grafiske afbildninger, udskrivning af labels etc. De er velkommen til at bestille en gratis demo Regnskaber og kreditrapporter (ind- og udland) JB kan levere danske årsregnskaber (A/S og ApS) fra dag til dag, ved bestilling inden kl... Desuden kan De bestille kreditoplysninger og udenlandske årsregnskaber. Desuden kan JB levere: * Svenske, norske og engelske brancherapporter og markedsanalyser. * Adresser på labels eller diskette. De vælger selv branche, økonomiske eller geografiske kriterier. Vi henleder desuden Deres opmærksomhed på vor hjemmeside hvor De kan læse mere om fx: CD- og WebDirect Pressenyt Markedsudvælgelse Overvågning Kreditoplysninger Inkasso JB Rapporter

10

11 Definitioner/Symbolforklaringer (*) Generelt Angiver at nøgletallet korrigeres for regnskabsperiode forskellig fra 2 mdr. (blank) Angiver nul, uoplyst eller ikke beregnelige størrelser. Procenter større end 999,99 angives ikke. Angiver at nøgletal ikke kan beregnes, eller at resultatet giver et procenttal større end 999,99. Angiver at ændringen i forhold til året før er større eller mindre end 5. Afkastningsgrad*. Primært resultat i pct. af aktivmassen. Tallet viser forrentningen af den samlede kapital. Aktivernes omsætningshastighed*. Nettoomsætning divideret med balance. Angiver hvor mange gange aktivmassen medgår til generering af omsætningen. Anlægsaktiver. Anlægsaktiver er den del af aktiverne, som er bestemt til vedvarende eje eller brug. Typiske eksempler er driftsmaskiner, - bygninger og kapitalinteresser i datterselskab/er. Anlægsaktiver pr. ansat. Angiver hvor stort et produktionsapparat der er medgået pr. ansat. Et højt nøgletal angiver, at produktionen er kapitalintensiv. Ansvarlig lånekapital. Kapital indskudt som enten langfristet gæld eller egenkapital. Optræder som egenkapital, hvis der foreligger en ubetinget tilbagetrædelseserklæring. Antal ansatte. Angiver det gennemsnitlige antal ansatte i regnskabsåret. Branche (DB-93/NACE-kode). En statistisk kode der angiver den aktivitet (branche), som firmaet har indberettet til Told- & Skattestyrelsen. D. Angiver at virksomheden er et datterselskab. Dækningsbidrag/Bruttofortjeneste. Nettoomsætning minus direkte variable omkostninger. Direkte variable omkostninger er her defineret som udgifter til råvarer/handelsvarer/underleverandører. Egenkapital. Angiver den del af aktivmassen, som er gældfri. Man kan sige, at egenkapitalen er et udtryk for selskabets formue. Egenkapitalens forrentning *. Resultat af ordinær drift i pct. af egenkapital. Viser forrentning af selskabets formue. Egenkapitalens forrentning 2*. Nettoresultat før skat i pct. af egenkapital. Viser forrentning af selskabets formue. Ekstraordinære poster. Angiver resultatet af begivenheder i årets løb, som ikke vedrører den ordinære drift. Fast ejendom. Den bogførte værdi af selskabets ejendom/me. Gearing. Lang- plus kortfristet gæld, divideret med egenkapitalen. Angiver egenkapitalens belåningsgrad. Hensættelse. Angiver hvor meget firmaet anslår sine fremtidige usikre forpligtigelser til, fx eventualskat, der vedrører forskelsbeløbet mellem den selskabsretlige og den skatteretlige værdiansættelse for regnskabsåret. Indre værdi. Egenkapitalen i procent af selskabskapitalen. Angiver den "objektive" værdi af selskabet. K. Angiver at virksomheden er en koncern. Kortfristet gæld. Den del af et firmas gæld, som forfalder inden for et år. Langfristet gæld. Den del af firmaets gæld, som forfalder efter mere end et år. Likviditetsgrad I. Omsætningsaktiver i pct. af kortfristet gæld. Udtrykker firmaets risiko for på mellem-kort sigt at komme ind i en likviditetskrise. Likviditetsgrad II. Omsætningsaktiver minus varelager i pct. af kortfristet gæld. Udtrykker firmaets risiko for på kort sigt at komme ind i en likviditetskrise. M. Angiver at virksomheden er et moderselskab. Median. Medianværdien (5 ) for den branche der er fremhævet på Datacardet. Nettoomsætning. Oplyst omsætning ekskl. moms og punktafgifter. Nettoomsætning er her inkl. indtjente provisioner. Nettoomsætning pr. ansat*. Angiver hvor stor omsætningen har været pr. ansat. En høj værdi indikerer, at firmaet enten er et handelsfirma, eller at produktion-en er kapitalintensiv. Offentlig vurdering: Den offentlige vurdering af selskabets ejendom/me. Omsætningsaktiver. Aktiver der ikke er anlægsaktiver, fx varebeholdninger, varedebitorer, indestående i pengeinstitut mm. Ordinært resultat. Resultatet af firmaets primære og sekundære drift. Resultatet er således inden ekstraordinære poster.

12 Ordinært resultat pr. ansat*. Angiver hvor stort det ordinære resultat har været pr. ansat. Overskudsgrad. Resultat af primær drift i pct. af nettoomsætning. Tallet viser hvor stor en del af firmaets primære aktivitet, der bliver til overskud. Primært resultat. Det primære resultat er resultatet af den del af firmaets aktivitet, som har med firmaets hovedformål at gøre. Primært resultat bliver således nettoomsætning med fradrag af direkte omkostninger, samt kapacitetsomkostninger. Primært resultat pr. ansat*. Da næsten alle ansatte er beskæftiget med den primære aktivitet, angiver tallet hvor stort overskuddet har været pr. medarbejder. Prioritetsgæld. Den samlede gæld med pant i selskabets ejendom/me. R. Angiver at selskabet har indberettet en koncernredegørelse. Resultat før skat. Resultatet før skat og overskudsdisponering. Således er resultatet inkl. overskud/underskud i dattervirksomhed uanset evt. sambeskatning. Resultat pr. ansat*. Angiver hvor stort resultatet før skat har været pr. ansat. Tallet angiver det endelige resultat af firmaets drift pr. ansat. Soliditetsgrad. Egenkapitalen i pct. af aktiver ialt. Tallet viser hvor stor en del af den anvendte kapital, der er fremkommet ved egenfinansiering. Statusbalance (Aktiver/Passiver ialt). Angiver den samlede kapitalanvendelse. Varebeholdning. Ved varebeholdning forstås varer til omsætning inden for firmaets normale forretningsområde. Varebeholdningen opgøres inkl. hjælpevarer og igangværende arbejde. Varebeholdningens omsætningshastighed*. Nettoomsætning divideret med varebeholdning. Indikerer hvor mange gange varebeholdningen er blevet omsat i forhold til den opnåede omsætning. Varedebitorer. Angiver firmaets varetilgodehavender på statusdagen. Varedebitorer kredittid* (kredit givet). Varedebitorer ganget med en korrektionsfaktor delt med nettoomsætningen. Nøgletallet viser, hvor mange dages kredit firmaet gennemsnitligt yder sine debitorer. Varekreditorer. Ved varekreditorer forstås den del af den kortfristede gæld, som har med vareforbrug at gøre. Det vil typisk sige gæld ifm indkøb af rå- og handelsvarer. Varekreditorer kredittid* (kredit modtaget). Varekreditorer ganget med en korrektionsfaktor delt med nettoomsætning. Nøgletallet viser hvor mange dages kredit firmaet gennemsnitligt modtager.

13 Nøgletalspyramide Pyramiden læses fra højre mod venstre Varesalg Bruttofortj./ DB. minus Årets primære driftsresultat minus Variable udgifter divideret med Faste udgifter Overskudsgrad Varesalg Varesalg Afkastningsgrad multipliceret med Aktivers omsætningshastighed Aktiver i alt divideret med Anlægsaktiver Anlægsaktivernes omsætningshastighed divideret med Varesalg Varesalg Kreditdage debitorer divideret med Varelagerets omsætningshastighed divideret med Varedebitorer x365/,25 Varelager

14

15 Afgrænsning af branchen Nærværende rapports formål er at give et økonomisk overblik for en hel branche. Et selskab kan være udeladt af følgende årsager: Selskabet er personligt ejet, et AmbA, et I/S eller lign., hvor regnskabsoplysninger ikke er offentligt tilgængelige. Hvilende selskaber og selskaber under konkurs eller i likvidation medtages normalt ikke. Garanti For at finde frem til selskaberne i de enkelte brancher, anvender vi diverse offentligt tilgængelige registre og opslagsværker, samt den branchekode som virksomhederne selv har oplyst til Told- & Skattestyrelsen (jf. NACE/DB-93-kode-systemet). Disse registre er ikke altid helt dækkende, hvorfor vi kan have overset nogle selskaber, der burde have været med i rapporten. Skulle De efter at have modtaget rapporten konstatere, at der mangler en el. flere selskaber i rapporten, kontakt os da venligst, således at vi kan tilsende Dem oplysninger på selskabet(erne) - uden beregning for Dem. Det/de manglende selskab/er vil derefter blive medtaget i næste udgave af rapporten.

16 Ratingår (Ratingregnskab): For at få et fast udgangspunkt, når forskellige selskaber har forskellige regnskabsafslutningstidspunkter, anvendes et ratingår. Et ratingår er en 2 måneders periode bagud fra et valgt tidspunkt (regnskabsafslutningsdato). Vælges fx et ratingår fra //98 til 3/9/99 vil alle regnskaber med afslutning i denne 2 måneders periode betragtes som udgangspunkt for en 3-årig periode bagud i tid. Et selskab, hvis seneste regnskab har afslutningsdatoen 3/6/99, vil således få dette regnskab som ratingregnskab. De to regnskabsperioder bagud herfor danner sammen med ratingregnskabet de 3 viste resultater. I de tilfælde, hvor regnskabsperioderne afviger fra 2 måneder, korrigeres de til at svare til en 2 måneders periode. Før første ratingtabel vises en Datoliste med samtlige selskabers regnskabsafslutningsdatoer. I datolistens kolonne "Nyere" angives selskabernes regnskabsafslutningsdato for seneste regnskabsår, hvis de har aflagt et regnskab, hvis afslutning ligger efter ratingårets afslutningsdato. Har et selskab fx seneste afslutningsdato 3/2/99, vil denne dato være angivet. I ratingtabellerne er selskabernes nøgletal for seneste regnskabsår ligeledes angivet under kolonnen nyere, hvis de har offentliggjort et årsregnskab, der er nyere end det valgte ratingår. Det er imidlertid nøgletallet for ratingåret, der afgør placeringen i ratingtabellen. Bemærk at eventuelle negative nøgletal for gennemsnitstallene er angivet med et - foran. Indeks: Da de enkelte selskabers placering i den enkelte ratingtabel afgøres af nøgletallet/- vækstraten, kan det være tidsrøvende at finde ét bestemt selskab. For at løse dette problem er der før hver tabel udarbejdet et indeks, der dels lister samtlige selskaber alfabetisk efter firmanavn og dels angiver placering i den pågældende ratingtabel.

17 VEJLEDNING TABEL AFKASTNINGSGRAD Definition: Primært driftsresultat i procent af aktiver ialt (ultimo). Primært driftsresultat: Det primære driftsresultat opgøres som overskuddet af virksomhedens hovedformål efter afskrivninger men før renter og øvrige finansielle poster. Dette betyder med andre ord, at det primære resultat er overskuddet/underskuddet inden sekundære og/eller ekstraordinære poster. Sekundære poster er indtægter og udgifter vedrørende virksomhedens sekundære formål. En virksomhed, der fx sælger maskiner, lejer en del af sine lokaler ud til andre og får en lejeindtægt. Lejeindtægten er en sekundær indtægt, medens indtægt fra salg af maskiner er en primær indtægt. Ekstraordinære poster er resultatet af ekstraordinære hændelser, fx vil ekstraudgifter som følge af en brandskade være en ekstraordinær post. VEJLEDNING TABEL 2 OVERSKUDSGRAD Definition: Primært driftsresultat i procent af nettoomsætning. Primært driftsresultat: Det primære driftsresultat opgøres som overskuddet af virksomhedens hovedformål efter afskrivninger men før renter, øvrige finansielle- og sekundære poster. Dette betyder med andre ord, at det primære resultat er overskuddet/underskuddet inden sekundære og/eller ekstraordinære poster. Sekundære poster er indtægter og udgifter vedrørende virksomhedens sekundære formål. En virksomhed, der fx sælger maskiner, lejer en del af sine lokaler ud til andre og får en lejeindtægt. Lejeindtægten er en sekundær indtægt, medens indtægt fra salg af maskiner er en primær indtægt. Ekstraordinære poster er resultatet af ekstraordinære hændelser, fx vil ekstraudgifter som følge af en brandskade være en ekstraordinær post. Nettoomsætning er den samlede fakturerede omsætning eksklusiv afgifter.

18 VEJLEDNING TABEL 3 FORRENTNING AF EGENKAPITAL Definition: Ordinært driftsresultat i procent af egenkapital (ultimo). Ordinært driftsresultat: Det ordinære driftsresultat opgøres som overskuddet af virksomhedens ordinære drift, dvs. både primær og sekundær drift før ekstraordinære poster. Primært resultat er resultatet af virksomhedens hovedformål efter afskrivninger men før renter og sekundære og ekstraordinære poster. Sekundære poster er indtægter og udgifter vedrørende virksomhedens sekundære formål. En virksomhed, der fx sælger maskiner, lejer en del af sine lokaler ud til andre og får en lejeindtægt. Lejeindtægten er en sekundær indtægt, medens indtægt fra salg af maskiner er en primær indtægt. Ekstraordinære poster er resultatet af ekstraordinære hændelser, fx vil ekstraudgifter som følge af en brandskade være en ekstraordinær post. Ekstraordinære poster. Vi har valgt at sammenlige virksomhederne ud fra det ordinære resultat, dvs. at der ved sammenligningen af virksomhederne ses bort fra ekstraordinære poster. VEJLEDNING TABEL 4 AKTIVERS OMSÆTNINGSHASTIGHED Definition: Varesalg = nettoomsætning divideret med med aktiver ialt (ultimo). Nettoomsætning: Nettoomsætning er den samlede fakturerede omsætning eksklusiv afgifter. VEJLEDNING TABEL 5 ANLÆGSAKTIVERS OMSÆTNINGSHASTIGHED Definition: Varesalg = nettoomsætning divideret med anlægsaktiver (ultimo). Nettoomsætning: Nettoomsætning er den samlede fakturerede omsætning eksklusiv afgifter. Anlægsaktiver (ultimo): Anlægsaktiver er summen af de aktiver, hvis økonomiske løbetid er mere end 2 måneder, som fx maskiner, bygninger osv.

19 VEJLEDNING TABEL 6 VARELAGERETS OMSÆTNINGSHASTIGHED Definition: Varesalg = nettoomsætning divideret med varelager (ultimo). Bemærk at dette nøgletal kun giver et tilnærmet udtryk for varelagerets omsætningshastighed. Nettoomsætning: Nettoomsætning er den samlede fakturerede omsætning eksklusiv afgifter. VEJLEDNING TABEL 7 KREDITTID DEBITORER Definition: Varedebitorer (ultimo) x 365 divideret med (nettoomsætning x,25) Nettoomsætning: Nettoomsætning er den samlede fakturerede omsætning eksklusiv afgifter. Når vi multiplicerer med,25 er det af korrektionshensyn, idet debitorer opgøres inklusiv moms. VEJLEDNING TABEL 8 LIKVIDITETSGRAD Definition: Omsætningsaktiver i procent af kortfristet gæld. Omsætningsaktiver: Omsætningsaktiver er den del af aktiverne, der har en økonomisk levetid på 2 måneder og derunder. Kortfristet gæld: Kortfristet gæld er den del af firmaets gæld, der forfalder indenfor 2 mdr. VEJLEDNING TABEL 9 SOLIDITETSGRAD Definition: Egenkapital i procent af aktiver ialt. Egenkapital: Egenkapital er opgjort eksklusiv henlæggelser.

20 VEJLEDNING TABEL RELATIV VÆKST I NETTOOMSÆTNING Definition: Ændring i nettoomsætning i procent af nettoomsætning året før. Nettomsætning: Nettomsætning er den samlede fakturerede omsætning eksklusiv afgifter. VEJLEDNING TABEL RELATIV VÆKST I ANTAL ANSATTE. Definition: Ændring i antal ansatte i procent af antal ansatte året før. Antal ansatte: Antal ansatte er det gennemsnitlige antal helårsmedarbejdere. VEJLEDNING TABEL 2 RELATIV VÆKST I STATUS BALANCE. Definition: Ændring i aktiver ialt i procent af aktiver ialt året før.

21 GENEREL TABELVEJLEDNING Gennemsnit: Gennemsnit for fx afkastningsgrad beregnes ved at sammenlægge tallene for dels primært resultat og dels aktiver ialt og derefter anvende samme fremgangsmåde som ved beregningen af nøgletallet for den enkelte virksomhed.: Såfremt en virksomhed ikke har tal for aktiver i alle fire år, medtages den ikke i beregningen, da vi ønsker gennemsnit for de samme virksomheder over alle 3 år. Når vi skal have tal for aktiver i 4 år skyldes det, at vi beregner afkastningsgraden på baggrund af gennemsnittet af aktiver ialt. (#) Virksomheder markeret med et # foran navnet er ikke medregnet i gennemsnit. Årlig ændring i : Den procentvise ændring beregnes ved at tage udgangspunkt i det ældste år. Eksempel: Subtotal: Primært resultat 995: Primært resultat 994: Forskel: 34,4 mio Kr. 4,5 mio Kr. 6, mio Kr. 6, mio Kr. svarer til et fald på 5,2 i forhold til de 4,5 mio Kr. Perioder forskellig fra 2 mdr. Når man sammenligner nøgletal for forskellige virksomheder, er det naturligvis yderst vigtigt, at de nøgletal, man sammenligner er entydige. Når vi bedømmer afkastningsgrader, forrentning af egenkapital, kreditdage og omsætningshastigheder, vil en regnskabsperiode forskellig fra 2 mdr. give "skæve" resultater. For at korrigere for denne skævhed omregnes resultaterne til en 2 måneders periode inden nøgletallet beregnes. Eksempel: Regnskabsperiode: 3/3/95-3/2/95 Antal mdr.: 9 Primært resultat: 95/95 (2. ratingperiode):.355. Kr. Primært resultat korrigeret (.355./9 x 2) = Kr. Gennemsnit af Aktiver ialt =Kr.( )/2 = Kr. Korrigeret afkastningsgrad: 5,9 Korrektion i gennemsnit: Det regnskabstal, der er listet, er det aktuelle ukorrigerede tal (her primært resultat), hvorimod der korrigeres inden sammenlægning til gennemsnit.

22 Antal virksomheder medregnet i gennemsnit: Tæller man antallet af virksomheder i hver gruppe, vil man bemærke, at antallet af virksomheder, der medregnes i gennemsnittet, er mindre end det totale antal. Da udviklingen i gennemsnitstallene er meget vigtig, beregnes gennemsnit kun for de virksomheder, som har nøgletal for alle 3 år, og hvor ratingåret er et af disse regnskabsår. Dette betyder, at nogle virksomheder sorteres fra ved beregning af gennemsnit, nemlig de virksomheder, hvor denne betingelse ikke er opfyldt. Endelig kan virksomheder være sorteret fra af andre årsager og er så markeret med symbolet #. Dette vil typisk være tilfældet med koncernregnskaber og lignende. Bemærk, at der på siden lige inden ratingtabellerne er en oversigt over de virksomheder, der er udeladt, med angivelse af årsagen hertil.

23 ANALYSERAPPORT

24

25 Analyserapport Professionel Fodbold - (949). Opdeling af analyserapport Professionel Fodbold. Gr. Gr. 2 Gr. 3 SAS-Ligaen Viasat Sport Divisionen Øvrige Klubber

26

27 Virksomheder udenfor rating/gennemsnit Virksomheder mærket med symbolet # er ikke medregnet i gennemsnitsberegningerne. For virksomheder med seperat koncernregnskab indgår kun moderselskabets regnskabstal i gennemsnitsberegningerne. Koncernregnskabet medregnes ikke og er mærket med symbolet #. Kun virksomheder, der har offentliggjort minimum tre årsregnskaber indgår i gennemsnitsberegningerne.

28 UDQFKH3URIHVVLRQHO)RGEROG \HUH \HUH AAB Fodbold A/S Aarhus Fremad Fodbold A/S AC Horsens Fodboldalliancen A/S Amager Boldklub af 97 ApS Amager United ApS B93 Kontrakt Fodbold ApS BK Frem A/S Brabrand Kontraktfodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brønshøj Boldklubs Professionelle Fodbol Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbol FC Fyn A/S FC Midtjylland A/S FC Nordsjælland A/S FC Roskilde A/S FCB Erhverv ApS Fodbold Club Fredericia 99 ApS Fortuna Hjørring A/S Fremad Amager A/S Herfølge Boldklub A/S HIK Professionel Fodbold ApS Holstebro Boldklub Elite ApS Hvidovre Fodbold A/S Køge Boldklub A/S Lolland-Falster Alliancen ApS Næstved Boldklub A/S Odense Boldklub A/S Parken Sport & Entertainment A/S Randers FC A/S SFB Elite ApS Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support Skive Idræts Klub Elite A/S Skjold Boldklubben A/S Sønderjysk Elitesport A/S Vejle Boldklub Elitefodbold A/S Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S Værløse Boldklubs Fodbold A/S Århus Elite A/S Ølstykke Fodbold A/S 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/6/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/6/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/6/5 3/2/5 3/6/5 3/2/5 3/6/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/6/5 3/2/5 3/6/5 3/6/5 3/6/5 3/2/5 Side

29 3URIHVVLRQHO)RGEROG HWWRRPV WQLQJ 723 3ODGV DYQ \HUH NU NU NU NU NU Brøndbyernes IF Fodbold A/S R Parken Sport & Entertainment A/S M Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbold A/S Odense Boldklub A/S R FC Nordsjælland A/S R FC Midtjylland A/S M Århus Elite A/S M Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S R Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S D Vejle Boldklub Elitefodbold A/S Sønderjysk Elitesport A/S Randers FC A/S R AC Horsens Fodboldalliancen A/S Herfølge Boldklub A/S Hvidovre Fodbold A/S D Næstved Boldklub A/S FC Roskilde A/S Skive Idræts Klub Elite A/S FCB Erhverv ApS Aarhus Fremad Fodbold A/S

30 3URIHVVLRQHO)RGEROG 3ULP UWUHVXOWDW 723 3ODGV DYQ \HUH NU NU NU NU NU Parken Sport & Entertainment A/S M Brøndbyernes IF Fodbold A/S R FC Midtjylland A/S M Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S R FC Nordsjælland A/S R Randers FC A/S R Lolland-Falster Alliancen ApS AC Horsens Fodboldalliancen A/S Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S D SFB Elite ApS FCB Erhverv ApS Fortuna Hjørring A/S B93 Kontrakt Fodbold ApS 33 Holstebro Boldklub Elite ApS Værløse Boldklubs Fodbold A/S 9 Fodbold Club Fredericia 99 ApS 2 Fremad Amager A/S FC Fyn A/S Skjold Boldklubben A/S D Amager Boldklub af 97 ApS

31 3URIHVVLRQHO)RGEROG 2UGLQ UWUHVXOWDW 723 3ODGV DYQ \HUH NU NU NU NU NU Brøndbyernes IF Fodbold A/S R 3428 Parken Sport & Entertainment A/S M FC Midtjylland A/S M Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S R Randers FC A/S R FC Nordsjælland A/S R AC Horsens Fodboldalliancen A/S Lolland-Falster Alliancen ApS Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S D SFB Elite ApS FCB Erhverv ApS Fortuna Hjørring A/S Værløse Boldklubs Fodbold A/S 27 B93 Kontrakt Fodbold ApS 23 6 Holstebro Boldklub Elite ApS Fodbold Club Fredericia 99 ApS Skjold Boldklubben A/S D Fremad Amager A/S FC Fyn A/S Amager Boldklub af 97 ApS

32 3URIHVVLRQHO)RGEROG /LNYLGLWHWVJUDG 723 3ODGV DYQ \HUH Værløse Boldklubs Fodbold A/S SFB Elite ApS Amager Boldklub af 97 ApS Brabrand Kontraktfodbold A/S D Skive Idræts Klub Elite A/S Køge Boldklub A/S Vejle Boldklub Elitefodbold A/S FCB Erhverv ApS Holstebro Boldklub Elite ApS Sønderjysk Elitesport A/S Ølstykke Fodbold A/S Lolland-Falster Alliancen ApS Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbold A/S HIK Professionel Fodbold ApS 39.4 Brønshøj Boldklubs Professionelle Fodboldselskab A B93 Kontrakt Fodbold ApS Randers FC A/S R FC Nordsjælland A/S R Hvidovre Fodbold A/S D AC Horsens Fodboldalliancen A/S

33 3URIHVVLRQHO)RGEROG 6ROLGLWHWVJUDG 723 3ODGV DYQ \HUH Værløse Boldklubs Fodbold A/S 85.4 SFB Elite ApS Amager Boldklub af 97 ApS Brabrand Kontraktfodbold A/S D Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S D Skive Idræts Klub Elite A/S Køge Boldklub A/S AAB Fodbold A/S D Vejle Boldklub Elitefodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S R 62.3 Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbold A/S Parken Sport & Entertainment A/S M FCB Erhverv ApS Randers FC A/S R Ølstykke Fodbold A/S Holstebro Boldklub Elite ApS Århus Elite A/S M Sønderjysk Elitesport A/S BK Frem A/S FC Midtjylland A/S M

34 3URIHVVLRQHO)RGEROG (JHQ.DSLWDOHQV)RUUHQWQLQJ 723 3ODGV DYQ \HUH Lolland-Falster Alliancen ApS FCB Erhverv ApS Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S R Randers FC A/S R B93 Kontrakt Fodbold ApS AC Horsens Fodboldalliancen A/S SFB Elite ApS FC Midtjylland A/S M Holstebro Boldklub Elite ApS Brøndbyernes IF Fodbold A/S R.7 Parken Sport & Entertainment A/S M Værløse Boldklubs Fodbold A/S 5.2 Fortuna Hjørring A/S Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S D Fodbold Club Fredericia 99 ApS.4 Hvidovre Fodbold A/S D.... Brønshøj Boldklubs Professionelle Fodboldselskab A Sønderjysk Elitesport A/S BK Frem A/S FC Nordsjælland A/S R....

35 3URIHVVLRQHO)RGEROG $INDVWQLQJVJUDG 723 3ODGV DYQ \HUH FCB Erhverv ApS Lolland-Falster Alliancen ApS Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S R SFB Elite ApS Randers FC A/S R FC Nordsjælland A/S R Brøndbyernes IF Fodbold A/S R 9.2 FC Midtjylland A/S M Parken Sport & Entertainment A/S M B93 Kontrakt Fodbold ApS AC Horsens Fodboldalliancen A/S Fortuna Hjørring A/S Holstebro Boldklub Elite ApS Værløse Boldklubs Fodbold A/S.5 Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S D Fodbold Club Fredericia 99 ApS.2 Skjold Boldklubben A/S D Fremad Amager A/S FC Fyn A/S Amager Boldklub af 97 ApS

36 UDQFKH3URIHVVLRQHO)RGEROG,QGHNVIRUWDEHO$INDVWQLQJVJUDG 3ODFHULQJ LÃUDWLQJWDEHO $$Ã)RGEROGÃ$6Ã' $DUKXVÃ)UHPDGÃ)RGEROGÃ$6 $&Ã+RUVHQVÃ)RGEROGDOOLDQFHQÃ$6 $PDJHUÃROGNOXEÃDIÃÃ$S6 $PDJHUÃ8QLWHGÃ$S6 Ã.RQWUDNWÃ)RGEROGÃ$S6.Ã)UHPÃ$6 UDEUDQGÃ.RQWUDNWIRGEROGÃ$6Ã' ÆÃU QGE\HUQHVÃ,)Ã)RGEROGÃ$6Ã5 U QVK MÃROGNOXEVÃ3URIHVVLRQHOOHÃ)RGEROGVHOVNDEÃ$ (VEMHUJÃ)RUHQHGHÃROGNOXEEHUÃ(OLWHIRGEROGÃ$6 )&Ã)\QÃ$6 ÆÃ)&ÃLGWM\OODQGÃ$6Ã. )&ÃLGWM\OODQGÃ$6Ã )&ÃRUGVM OODQGÃ$6Ã5 )&Ã5RVNLOGHÃ$6 )&Ã(UKYHUYÃ$S6 )RGEROGÃ&OXEÃ)UHGHULFLDÃÃ$S6 )RUWXQDÃ+M UULQJÃ$6 )UHPDGÃ$PDJHUÃ$6 +HUI OJHÃROGNOXEÃ$6 +,.Ã3URIHVVLRQHOÃ)RGEROGÃ$S6 +ROVWHEURÃROGNOXEÃ(OLWHÃ$S6 +YLGRYUHÃ)RGEROGÃ$6Ã'. JHÃROGNOXEÃ$6 /ROODQG)DOVWHUÃ$OOLDQFHQÃ$S6 VWYHGÃROGNOXEÃ$6 2GHQVHÃROGNOXEÃ$6Ã5 ÆÃ3DUNHQÃ6SRUWÃÉÃ(QWHUWDLQPHQWÃ$6Ã. 3DUNHQÃ6SRUWÃÉÃ(QWHUWDLQPHQWÃ$6Ã 5DQGHUVÃ)&Ã$6Ã5 6)Ã(OLWHÃ$S6 6LONHERUJÃ,GU WVIRUHQLQJÃ)RGEROGÃ6XSSRUWÃ$6Ã' 6NLYHÃ,GU WVÃ.OXEÃ(OLWHÃ$6 6NMROGÃROGNOXEEHQÃ$6Ã' 6 QGHUM\VNÃ(OLWHVSRUWÃ$6 9HMOHÃROGNOXEÃ(OLWHIRGEROGÃ$6 9LERUJÃ))Ã3URIÃ)RGEROGÃ$6Ã5 9 UO VHÃROGNOXEVÃ)RGEROGÃ$6 ÆÃcUKXVÃ(OLWHÃ$6Ã. cukxvã(olwhã$6ã OVW\NNHÃ)RGEROGÃ$6 Side 2

37 7$(/$).$67,*6*5$' Rating regnsk. AFKASTNINGSGRAD PRIMÆRT RESULTAT STATUS BALANCE Kr Kr Kr Kr Kr Nyere 23 Kr 9LDVDWÃ6SRUWÃ'LYLVLRQHQ Fodbold Club Fredericia 99 ApS 2 Fremad Amager A/S 3 Ølstykke Fodbold A/S 4 Køge Boldklub A/S 5 Herfølge Boldklub A/S 6 Næstved Boldklub A/S 7 Brønshøj Boldklubs Professionelle Fodbol 8 HIK Professionel Fodbold ApS 9 Århus Elite A/S K # BK Frem A/S Brabrand Kontraktfodbold A/S D 2 Århus Elite A/S M 9LDVDWÃ6SRUWÃ'LYLVLRQHQ 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ 6$6/LJDHQ 3 Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S R 4 Randers FC A/S R 5 FC Nordsjælland A/S R 6 FC Midtjylland A/S K # 7 Brøndbyernes IF Fodbold A/S R # 8 FC Midtjylland A/S M 9 Parken Sport & Entertainment A/S K # 2 Parken Sport & Entertainment A/S M 2 AC Horsens Fodboldalliancen A/S 22 Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support 23 Vejle Boldklub Elitefodbold A/S 24 Odense Boldklub A/S R 25 AAB Fodbold A/S D 26 Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbol 27 Sønderjysk Elitesport A/S 6$6/LJDHQ 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ YULJHÃNOXEEHU 28 FCB Erhverv ApS 29 Lolland-Falster Alliancen ApS 3 SFB Elite ApS 3 B93 Kontrakt Fodbold ApS 32 Fortuna Hjørring A/S 33 Holstebro Boldklub Elite ApS 34 Værløse Boldklubs Fodbold A/S 35 FC Fyn A/S 36 Skjold Boldklubben A/S D 37 Amager Boldklub af 97 ApS 38 Hvidovre Fodbold A/S D 39 Skive Idræts Klub Elite A/S 4 Amager United ApS 4 FC Roskilde A/S 42 Aarhus Fremad Fodbold A/S YULJHÃNOXEEHU 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ /5 4/5 4/5 25 5/5 4/ /5-48,,2-47, -29,5-27,2-9,4 6,5 4, 4,3-27,4 4,4 8,3 39,9 49,4 -,3 4/ /5 25 5/5 4/5 4/ /5 3,5 2,4 -,6 42,2 3,8-6,9 96,3 255, 44,3 44, -99,9 36,8-546,5-4,6 9, / ,2, -2,6-8,9-2, -6,3-2, -36,4-56,9-63, -63,6-63,8 6,9,4,3 9,3 9,2 7,8 7,5 6,7 4,6, -4,6 -,4-3,2-7,9-2,9 35, 2,3 3, 6, 4, 3,,5 -,9-7, -22,3-44,9,2-99,9,4 -,5,7-34, 6,6 4,5-5,3-99,9-56, -97,7 2,9 5,3 4,3, -3,8 4,8 5,5 4,3 4,7-8, 2,6-2,5 3,9-24,3-58,8-5,7, 3,7-3,6-6,4 77,2,5 23,9-5,6-99,9-28,7-99,9-34,5,7-99,9-24,3 3,8-99,9-25,7-36,7-62,5-7, -8,4-4,2, -9,2 2,3 2,5,4,9-99,9-6,6-4,8 8,9-9,6-4,,8 92,3-2,8 6, -97,4 -,9-3,3 9,4-48,9 -, -5, ,7-28, -,9 -,3-2,5 -, 8,6 9, 8,6-86,5 999,9-87,5 3557, -4,7 5, $/Ã)25ÃÃÃÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ,9, -2,2 2,3, -26,4 266,5 35,4 94,3 999,9-99,9 9,8-3,8-2,9 9,3 Side 3

38 UDQFKH3URIHVVLRQHO)RGEROG,QGHNVIRUWDEHORYHUVNXGVJUDG 3ODFHULQJ LÃUDWLQJWDEHO $$Ã)RGEROGÃ$6Ã' $DUKXVÃ)UHPDGÃ)RGEROGÃ$6 $&Ã+RUVHQVÃ)RGEROGDOOLDQFHQÃ$6 $PDJHUÃROGNOXEÃDIÃÃ$S6 $PDJHUÃ8QLWHGÃ$S6 Ã.RQWUDNWÃ)RGEROGÃ$S6.Ã)UHPÃ$6 UDEUDQGÃ.RQWUDNWIRGEROGÃ$6Ã' ÆÃU QGE\HUQHVÃ,)Ã)RGEROGÃ$6Ã5 U QVK MÃROGNOXEVÃ3URIHVVLRQHOOHÃ)RGEROGVHOVNDEÃ$ (VEMHUJÃ)RUHQHGHÃROGNOXEEHUÃ(OLWHIRGEROGÃ$6 )&Ã)\QÃ$6 )&ÃLGWM\OODQGÃ$6Ã ÆÃ)&ÃLGWM\OODQGÃ$6Ã. )&ÃRUGVM OODQGÃ$6Ã5 )&Ã5RVNLOGHÃ$6 )&Ã(UKYHUYÃ$S6 )RGEROGÃ&OXEÃ)UHGHULFLDÃÃ$S6 )RUWXQDÃ+M UULQJÃ$6 )UHPDGÃ$PDJHUÃ$6 +HUI OJHÃROGNOXEÃ$6 +,.Ã3URIHVVLRQHOÃ)RGEROGÃ$S6 +ROVWHEURÃROGNOXEÃ(OLWHÃ$S6 +YLGRYUHÃ)RGEROGÃ$6Ã'. JHÃROGNOXEÃ$6 /ROODQG)DOVWHUÃ$OOLDQFHQÃ$S6 VWYHGÃROGNOXEÃ$6 2GHQVHÃROGNOXEÃ$6Ã5 3DUNHQÃ6SRUWÃÉÃ(QWHUWDLQPHQWÃ$6Ã ÆÃ3DUNHQÃ6SRUWÃÉÃ(QWHUWDLQPHQWÃ$6Ã. 5DQGHUVÃ)&Ã$6Ã5 6)Ã(OLWHÃ$S6 6LONHERUJÃ,GU WVIRUHQLQJÃ)RGEROGÃ6XSSRUWÃ$6Ã' 6NLYHÃ,GU WVÃ.OXEÃ(OLWHÃ$6 6NMROGÃROGNOXEEHQÃ$6Ã' 6 QGHUM\VNÃ(OLWHVSRUWÃ$6 9HMOHÃROGNOXEÃ(OLWHIRGEROGÃ$6 9LERUJÃ))Ã3URIÃ)RGEROGÃ$6Ã5 9 UO VHÃROGNOXEVÃ)RGEROGÃ$6 ÆÃcUKXVÃ(OLWHÃ$6Ã. cukxvã(olwhã$6ã OVW\NNHÃ)RGEROGÃ$6 Side 4

39 7$(/29(56.8'6*5$' Rating regnsk. OVERSKUDSGRAD PRIMÆRT RESULTAT NETTOOMSÆTNING Kr Kr Kr Kr Kr Nyere 23 Kr 9LDVDWÃ6SRUWÃ'LYLVLRQHQ Fodbold Club Fredericia 99 ApS 2 Køge Boldklub A/S 3 BK Frem A/S 4 Ølstykke Fodbold A/S 5 HIK Professionel Fodbold ApS 6 Fremad Amager A/S 7 Brønshøj Boldklubs Professionelle Fodbol 8 Brabrand Kontraktfodbold A/S D 9 Herfølge Boldklub A/S Næstved Boldklub A/S # Århus Elite A/S K 2 Århus Elite A/S M 9LDVDWÃ6SRUWÃ'LYLVLRQHQ 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ 6$6/LJDHQ 3 Parken Sport & Entertainment A/S M 4 # Brøndbyernes IF Fodbold A/S R 5 # Parken Sport & Entertainment A/S K 6 FC Midtjylland A/S M 7 # FC Midtjylland A/S K 8 Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S R 9 Randers FC A/S R 2 FC Nordsjælland A/S R 2 AC Horsens Fodboldalliancen A/S 22 Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support 23 AAB Fodbold A/S D 24 Vejle Boldklub Elitefodbold A/S 25 Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbol 26 Odense Boldklub A/S R 27 Sønderjysk Elitesport A/S 6$6/LJDHQ 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ YULJHÃNOXEEHU 28 FCB Erhverv ApS 29 Værløse Boldklubs Fodbold A/S 3 Skjold Boldklubben A/S D 3 Fortuna Hjørring A/S 32 Lolland-Falster Alliancen ApS 33 B93 Kontrakt Fodbold ApS 34 FC Fyn A/S 35 SFB Elite ApS 36 Holstebro Boldklub Elite ApS 37 Amager Boldklub af 97 ApS 38 Hvidovre Fodbold A/S D 39 Skive Idræts Klub Elite A/S 4 FC Roskilde A/S 4 Amager United ApS 42 Aarhus Fremad Fodbold A/S YULJHÃNOXEEHU 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ 25 4/ / /5 4/5 4/5 4/5-47,9-39,8-25,8-24,3-2, -, 5,7 5,4 42,7 2,2 54,2 2,8 82,3,5 8, 4/5 25 4/5 5/5 5/5 4/ /5 4, 3, 2,5 55,4 49,7 8, 39,4 376,8 33, 7,2 49,2,4 53, 3,8 2,3 25 4/ ,3,,,,,,, -6,5 -,6-47,5-7,5 42,4 25,9 9,6,3,3 8,6 4,9 3,4 2,,, -3,5-8,6-23,5-28,,3,,,,,, -,4-2, -8, -,3-2,3-44,5,,,,,, -6,,9-59,7-59,6 39,7 4,9-24,, 6,5 2,6 2,,6 5,8, -7,2 2,4 2,3, -,8 48,6, -2,,,,,2 7, -,9-3,7-2, -99,9,,,,, -43,8 5,7-26,6-26,5 8, 9, -2,5, -8,6-4, -4,7,2,4, -48,9 3,7-5, -4,8 -,8-64,2,,2,, -,4-5,6 3,, -27,6-3, ,3-2,7-2,4 -,5-2, -,2 9,3 9,2 2, -7,8 79,3-7,5 589,6,8-23, $/Ã)25ÃÃÃÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ 6,7 6,3 -,8 3,4 27,6-3,2 45,5 436,5 367,7 6,8-99,9,4-96, 3,4 8,6 Side 5

40 UDQFKH3URIHVVLRQHO)RGEROG,QGHNVIRUWDEHOHJHQNDSLWDOHQVIRUUHQWQLQJ 3ODFHULQJ LÃUDWLQJWDEHO $$Ã)RGEROGÃ$6Ã' $DUKXVÃ)UHPDGÃ)RGEROGÃ$6 $&Ã+RUVHQVÃ)RGEROGDOOLDQFHQÃ$6 $PDJHUÃROGNOXEÃDIÃÃ$S6 $PDJHUÃ8QLWHGÃ$S6 Ã.RQWUDNWÃ)RGEROGÃ$S6.Ã)UHPÃ$6 UDEUDQGÃ.RQWUDNWIRGEROGÃ$6Ã' ÆÃU QGE\HUQHVÃ,)Ã)RGEROGÃ$6Ã5 U QVK MÃROGNOXEVÃ3URIHVVLRQHOOHÃ)RGEROGVHOVNDEÃ$ (VEMHUJÃ)RUHQHGHÃROGNOXEEHUÃ(OLWHIRGEROGÃ$6 )&Ã)\QÃ$6 ÆÃ)&ÃLGWM\OODQGÃ$6Ã. )&ÃLGWM\OODQGÃ$6Ã )&ÃRUGVM OODQGÃ$6Ã5 )&Ã5RVNLOGHÃ$6 )&Ã(UKYHUYÃ$S6 )RGEROGÃ&OXEÃ)UHGHULFLDÃÃ$S6 )RUWXQDÃ+M UULQJÃ$6 )UHPDGÃ$PDJHUÃ$6 +HUI OJHÃROGNOXEÃ$6 +,.Ã3URIHVVLRQHOÃ)RGEROGÃ$S6 +ROVWHEURÃROGNOXEÃ(OLWHÃ$S6 +YLGRYUHÃ)RGEROGÃ$6Ã'. JHÃROGNOXEÃ$6 /ROODQG)DOVWHUÃ$OOLDQFHQÃ$S6 VWYHGÃROGNOXEÃ$6 2GHQVHÃROGNOXEÃ$6Ã5 ÆÃ3DUNHQÃ6SRUWÃÉÃ(QWHUWDLQPHQWÃ$6Ã. 3DUNHQÃ6SRUWÃÉÃ(QWHUWDLQPHQWÃ$6Ã 5DQGHUVÃ)&Ã$6Ã5 6)Ã(OLWHÃ$S6 6LONHERUJÃ,GU WVIRUHQLQJÃ)RGEROGÃ6XSSRUWÃ$6Ã' 6NLYHÃ,GU WVÃ.OXEÃ(OLWHÃ$6 6NMROGÃROGNOXEEHQÃ$6Ã' 6 QGHUM\VNÃ(OLWHVSRUWÃ$6 9HMOHÃROGNOXEÃ(OLWHIRGEROGÃ$6 9LERUJÃ))Ã3URIÃ)RGEROGÃ$6Ã5 9 UO VHÃROGNOXEVÃ)RGEROGÃ$6 ÆÃcUKXVÃ(OLWHÃ$6Ã. cukxvã(olwhã$6ã OVW\NNHÃ)RGEROGÃ$6 Side 6

41 7$(/(*(.$3,7$/(6)255(7,* Rating regnsk. Nyere EK. FORR. ORD. RESULTAT EGENKAPITAL Kr Kr Kr Kr Kr Kr 9LDVDWÃ6SRUWÃ'LYLVLRQHQ Fodbold Club Fredericia 99 ApS 2 Brønshøj Boldklubs Professionelle Fodbol 3 Fremad Amager A/S 4 BK Frem A/S 5 Ølstykke Fodbold A/S 6 Køge Boldklub A/S 7 Næstved Boldklub A/S 8 Herfølge Boldklub A/S 9 HIK Professionel Fodbold ApS Århus Elite A/S K # Århus Elite A/S M 2 Brabrand Kontraktfodbold A/S D 9LDVDWÃ6SRUWÃ'LYLVLRQHQ 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ 6$6/LJDHQ 3 Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S R 4 Randers FC A/S R 5 AC Horsens Fodboldalliancen A/S 6 FC Midtjylland A/S K # 7 FC Midtjylland A/S M 8 Brøndbyernes IF Fodbold A/S R # 9 Parken Sport & Entertainment A/S K # 2 Parken Sport & Entertainment A/S M 2 Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support 22 Sønderjysk Elitesport A/S 23 FC Nordsjælland A/S R 24 Vejle Boldklub Elitefodbold A/S 25 Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbol 26 AAB Fodbold A/S D 27 Odense Boldklub A/S R 6$6/LJDHQ 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ YULJHÃNOXEEHU 28 Lolland-Falster Alliancen ApS 29 FCB Erhverv ApS 3 B93 Kontrakt Fodbold ApS 3 SFB Elite ApS 32 Holstebro Boldklub Elite ApS 33 Værløse Boldklubs Fodbold A/S 34 Fortuna Hjørring A/S 35 FC Roskilde A/S 36 Skjold Boldklubben A/S D 37 Hvidovre Fodbold A/S D 38 Amager United ApS 39 Aarhus Fremad Fodbold A/S 4 FC Fyn A/S 4 Amager Boldklub af 97 ApS 42 Skive Idræts Klub Elite A/S YULJHÃNOXEEHU 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ /5 4/5 4/5 5/5 4/5 4/ ,9-99,9-99,9-29,6-27,2-6,5 25,9 5, 3,4-36,7 46,6 8,9 64,2 72,2,9 4/ /5 5/5 25 4/5 4/5 25 5/ ,,7-2,5 7,,7-5, 63,7 69,2 584,4-35,6-99,9-34, -7,,8 5, / ,4,,, -4,4-2,9-94,4-99,9-99,9-99,9-99,9-99,9 4,9 26, 6,5 5,6 5,5,7, 5,4,,, -6,9-9,5-2,6-46,9 72, 7, 8, 6,5 2,8 5,2 4,,,,, -,8-29,3,,,,5,5, -99,9,, -67,9 37,8 59,8 6,5, -72,7 8,3 8,2 5,5-99,9, -22,8 5, -3, -5, -26,5-99,9 4,7 7,4-99,9-2,, 43,8,,, 2,3-5,,, -99,9 2,9-99,9, -42,5-83, -83, -7,6 3,4 6,,,4 2,6 3,2 -,3-2,6,, 42,3-22,6-8, 4,6-5,2, 8,6-9,9,,, -99,9-7,9 -,2 5, , -97,2-4,3 -,3-2,6 -, 2,9 2,7 3,5-86,4 999,9-85,7 68, 6, -22, $/Ã)25ÃÃÃÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ -3,4-2,9-5,3-22,9-9, -3,9 659,5 637, 6,4 6, -43,5 2, -4, 3,5 5,9 Side 7

42 UDQFKH3URIHVVLRQHO)RGEROG,QGHNVIRUWDEHODNWLYHUVRPV WQLQJVKDVWLJKHG 3ODFHULQJ LÃUDWLQJWDEHO $$Ã)RGEROGÃ$6Ã' $DUKXVÃ)UHPDGÃ)RGEROGÃ$6 $&Ã+RUVHQVÃ)RGEROGDOOLDQFHQÃ$6 $PDJHUÃROGNOXEÃDIÃÃ$S6 $PDJHUÃ8QLWHGÃ$S6 Ã.RQWUDNWÃ)RGEROGÃ$S6.Ã)UHPÃ$6 UDEUDQGÃ.RQWUDNWIRGEROGÃ$6Ã' ÆÃU QGE\HUQHVÃ,)Ã)RGEROGÃ$6Ã5 U QVK MÃROGNOXEVÃ3URIHVVLRQHOOHÃ)RGEROGVHOVNDEÃ$ (VEMHUJÃ)RUHQHGHÃROGNOXEEHUÃ(OLWHIRGEROGÃ$6 )&Ã)\QÃ$6 ÆÃ)&ÃLGWM\OODQGÃ$6Ã. )&ÃLGWM\OODQGÃ$6Ã )&ÃRUGVM OODQGÃ$6Ã5 )&Ã5RVNLOGHÃ$6 )&Ã(UKYHUYÃ$S6 )RGEROGÃ&OXEÃ)UHGHULFLDÃÃ$S6 )RUWXQDÃ+M UULQJÃ$6 )UHPDGÃ$PDJHUÃ$6 +HUI OJHÃROGNOXEÃ$6 +,.Ã3URIHVVLRQHOÃ)RGEROGÃ$S6 +ROVWHEURÃROGNOXEÃ(OLWHÃ$S6 +YLGRYUHÃ)RGEROGÃ$6Ã'. JHÃROGNOXEÃ$6 /ROODQG)DOVWHUÃ$OOLDQFHQÃ$S6 VWYHGÃROGNOXEÃ$6 2GHQVHÃROGNOXEÃ$6Ã5 ÆÃ3DUNHQÃ6SRUWÃÉÃ(QWHUWDLQPHQWÃ$6Ã. 3DUNHQÃ6SRUWÃÉÃ(QWHUWDLQPHQWÃ$6Ã 5DQGHUVÃ)&Ã$6Ã5 6)Ã(OLWHÃ$S6 6LONHERUJÃ,GU WVIRUHQLQJÃ)RGEROGÃ6XSSRUWÃ$6Ã' 6NLYHÃ,GU WVÃ.OXEÃ(OLWHÃ$6 6NMROGÃROGNOXEEHQÃ$6Ã' 6 QGHUM\VNÃ(OLWHVSRUWÃ$6 9HMOHÃROGNOXEÃ(OLWHIRGEROGÃ$6 9LERUJÃ))Ã3URIÃ)RGEROGÃ$6Ã5 9 UO VHÃROGNOXEVÃ)RGEROGÃ$6 ÆÃcUKXVÃ(OLWHÃ$6Ã. cukxvã(olwhã$6ã OVW\NNHÃ)RGEROGÃ$6 Side 8

43 7$(/$.7,9(5626 7,*+$67,*+(' Rating regnsk. OMS. HASTIGHED NETTOOMSÆTNING STATUS BALANCE Nyere Antal gange pr. år Kr Kr Kr Kr Kr Kr 9LDVDWÃ6SRUWÃ'LYLVLRQHQ Herfølge Boldklub A/S 2 Næstved Boldklub A/S 3 Århus Elite A/S K # 4 Århus Elite A/S M 5 Fodbold Club Fredericia 99 ApS 6 Brabrand Kontraktfodbold A/S D 7 Køge Boldklub A/S 8 HIK Professionel Fodbold ApS 9 Brønshøj Boldklubs Professionelle Fodbol Fremad Amager A/S BK Frem A/S 2 Ølstykke Fodbold A/S 9LDVDWÃ6SRUWÃ'LYLVLRQHQ 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ 6$6/LJDHQ 3 FC Nordsjælland A/S R 4 AC Horsens Fodboldalliancen A/S 5 Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbol 6 Randers FC A/S R 7 Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S R 8 Vejle Boldklub Elitefodbold A/S 9 Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support 2 FC Midtjylland A/S K # 2 FC Midtjylland A/S M 22 Sønderjysk Elitesport A/S 23 Brøndbyernes IF Fodbold A/S R # 24 Odense Boldklub A/S R 25 Parken Sport & Entertainment A/S K # 26 Parken Sport & Entertainment A/S M 27 AAB Fodbold A/S D 6$6/LJDHQ 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ YULJHÃNOXEEHU 28 FC Roskilde A/S 29 Aarhus Fremad Fodbold A/S 3 Hvidovre Fodbold A/S D 3 FCB Erhverv ApS 32 Skive Idræts Klub Elite A/S 33 Amager Boldklub af 97 ApS 34 Amager United ApS 35 B93 Kontrakt Fodbold ApS 36 Værløse Boldklubs Fodbold A/S 37 Lolland-Falster Alliancen ApS 38 Fortuna Hjørring A/S 39 Holstebro Boldklub Elite ApS 4 Skjold Boldklubben A/S D 4 SFB Elite ApS 42 FC Fyn A/S YULJHÃNOXEEHU 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ 4/5 4/5 4/5 4/ /5 5/ ,,8,7 5,7 5,4 42,7 46,4 26,7 24,6-42, 8,6,5 8, 73,6 8, / /5 5/5 5/ /5 4/5 25,3,3,3 39,4 376,8 33, 2,7 65,6 4,2 9,3 6,6 3,8 2,3-4,5 2, / ,9,5,2,9,5,,,,,,, 3, 2,2 2, 2, 2,,3,,9,8,8,4,4,4,2, 5,9 5,7 3,5 3, 2,8 2,6 2,,,,,,, 2, 7,3,8,6,,,,,, 2, 2,7,6 2, 2,,,8,,3,,2,3,,,9 7,5 3,4 5, 3,,3 4,8, 2,9,,,6,,6 6,6, 2,4,,,,, 2,8 2,3,4 2, 2, 5,7,6,,9 2,,3,3,,,,4 5,6 2,4 3,,6,8 3,3,,,5, , 3,4 2,3 9,3 9,2 2, 2,9 2,7 5, -6,7 42,8,8-23,5 9,2-46, $/Ã)25ÃÃÃÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ,3,3,3 45,5 436,5 367,7 62, 95, 69,9 5,5 5,8 3,4 8,6-2,7,6 Side 9

44 UDQFKH3URIHVVLRQHO)RGEROG,QGHNVIRUWDEHODQO JVDNWLYHUVRPV WQLQJVKDVWLJKHG 3ODFHULQJ LÃUDWLQJWDEHO $$Ã)RGEROGÃ$6Ã' $DUKXVÃ)UHPDGÃ)RGEROGÃ$6 $&Ã+RUVHQVÃ)RGEROGDOOLDQFHQÃ$6 $PDJHUÃROGNOXEÃDIÃÃ$S6 $PDJHUÃ8QLWHGÃ$S6 Ã.RQWUDNWÃ)RGEROGÃ$S6.Ã)UHPÃ$6 UDEUDQGÃ.RQWUDNWIRGEROGÃ$6Ã' ÆÃU QGE\HUQHVÃ,)Ã)RGEROGÃ$6Ã5 U QVK MÃROGNOXEVÃ3URIHVVLRQHOOHÃ)RGEROGVHOVNDEÃ$ (VEMHUJÃ)RUHQHGHÃROGNOXEEHUÃ(OLWHIRGEROGÃ$6 )&Ã)\QÃ$6 ÆÃ)&ÃLGWM\OODQGÃ$6Ã. )&ÃLGWM\OODQGÃ$6Ã )&ÃRUGVM OODQGÃ$6Ã5 )&Ã5RVNLOGHÃ$6 )&Ã(UKYHUYÃ$S6 )RGEROGÃ&OXEÃ)UHGHULFLDÃÃ$S6 )RUWXQDÃ+M UULQJÃ$6 )UHPDGÃ$PDJHUÃ$6 +HUI OJHÃROGNOXEÃ$6 +,.Ã3URIHVVLRQHOÃ)RGEROGÃ$S6 +ROVWHEURÃROGNOXEÃ(OLWHÃ$S6 +YLGRYUHÃ)RGEROGÃ$6Ã'. JHÃROGNOXEÃ$6 /ROODQG)DOVWHUÃ$OOLDQFHQÃ$S6 VWYHGÃROGNOXEÃ$6 2GHQVHÃROGNOXEÃ$6Ã5 ÆÃ3DUNHQÃ6SRUWÃÉÃ(QWHUWDLQPHQWÃ$6Ã. 3DUNHQÃ6SRUWÃÉÃ(QWHUWDLQPHQWÃ$6Ã 5DQGHUVÃ)&Ã$6Ã5 6)Ã(OLWHÃ$S6 6LONHERUJÃ,GU WVIRUHQLQJÃ)RGEROGÃ6XSSRUWÃ$6Ã' 6NLYHÃ,GU WVÃ.OXEÃ(OLWHÃ$6 6NMROGÃROGNOXEEHQÃ$6Ã' 6 QGHUM\VNÃ(OLWHVSRUWÃ$6 9HMOHÃROGNOXEÃ(OLWHIRGEROGÃ$6 9LERUJÃ))Ã3URIÃ)RGEROGÃ$6Ã5 9 UO VHÃROGNOXEVÃ)RGEROGÃ$6 ÆÃcUKXVÃ(OLWHÃ$6Ã. cukxvã(olwhã$6ã OVW\NNHÃ)RGEROGÃ$6 Side

45 7$(/$/ *6$.7,9(5626 7,*+$67,*+(' Rating regnsk. OMS. HASTIGHED NETTOOMSÆTNING ANLÆGSAKTIVER Nyere Antal gange pr. år Kr Kr Kr Kr Kr Kr 9LDVDWÃ6SRUWÃ'LYLVLRQHQ Næstved Boldklub A/S 2 Århus Elite A/S K # 3 Herfølge Boldklub A/S 4 Fodbold Club Fredericia 99 ApS 5 Århus Elite A/S M 6 Køge Boldklub A/S 7 BK Frem A/S 8 Brabrand Kontraktfodbold A/S D 9 Ølstykke Fodbold A/S Fremad Amager A/S HIK Professionel Fodbold ApS 2 Brønshøj Boldklubs Professionelle Fodbol 9LDVDWÃ6SRUWÃ'LYLVLRQHQ 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ 6$6/LJDHQ 3 FC Nordsjælland A/S R 4 AC Horsens Fodboldalliancen A/S 5 Sønderjysk Elitesport A/S 6 Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S R 7 Vejle Boldklub Elitefodbold A/S 8 Randers FC A/S R 9 Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbol 2 Odense Boldklub A/S R 2 FC Midtjylland A/S K # 22 FC Midtjylland A/S M 23 Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support 24 Parken Sport & Entertainment A/S K # 25 Brøndbyernes IF Fodbold A/S R # 26 Parken Sport & Entertainment A/S M 27 AAB Fodbold A/S D 6$6/LJDHQ 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ YULJHÃNOXEEHU 28 Amager Boldklub af 97 ApS 29 Skive Idræts Klub Elite A/S 3 Hvidovre Fodbold A/S D 3 FC Roskilde A/S 32 Holstebro Boldklub Elite ApS 33 B93 Kontrakt Fodbold ApS 34 Værløse Boldklubs Fodbold A/S 35 Amager United ApS 36 FCB Erhverv ApS 37 Lolland-Falster Alliancen ApS 38 Fortuna Hjørring A/S 39 Aarhus Fremad Fodbold A/S 4 Skjold Boldklubben A/S D 4 SFB Elite ApS 42 FC Fyn A/S YULJHÃNOXEEHU 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ 4/5 4/5 4/5 25 4/5 4/ /5 25 2,2 3,2 3,5 5,7 5,4 42,7 22,4 5,6 2, -3, -9,,5 8, 43,3 29, /5 4/ /5 5/5 25 4/5 25 4/5 25,4,4,4 39,4 376,8 33, 92,4 866,9 764,3, 7,5 3,8 2,3 4, 3, / ,7 6,6 3, 2,3,9,,,,,,, 22,5 9,2 6,7 6,3 6,2 5,8 5,,6,6,2,,5,4,2, 5,9 3,4 8, 8,2,,,,,,,,, 58,2,3 3,6 2,8,,,,,, 54,9 332,6, 5,4 5,9 9,,6 2,7, 2,,8,4,2, 24,6 26,6 2, 3,,,,,,4,, 6,2, 2,7,3,9 5,5,,,,, 54,7 46,7,4 3,8 24,8 3,8 5,5 3,,,2,7,3,2,, 27,7 6,4,,,, 8,3,, 2,7, ,8 23,6 2,2 7, 6,4 7,5,3,2,3-7,3, 8,6-5, 8,5-22, $/Ã)25ÃÃÃÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ,4,4,4 449, 433,7 363,3 925,2 882,8 776,7-2, 6,5 3,5 9,3 4,8 3,6 Side

WEB-DIRECT Brugerguide

WEB-DIRECT Brugerguide WEB-DIRECT Brugerguide Indhold 1. Kom godt i gang... 6 2. Start WEB-DIRECT... 7 2.1 Installation... 7 2.2 Tjekliste:... 7 2.2.1 Rettigheder til at installere på computeren:... 7 2.2.2 Opsætning af browser

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

Virksomheders regnskaber

Virksomheders regnskaber Jan Steensen Virksomheders regnskaber - fra budget til årsregnskab Andrico 1 VIRKSOMHEDERS REGNSKABER - fra budget til årsregnskab 1. udgave, 2001 2001 af Forlaget Andrico og Jan Steensen Layout og illustrationer,

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07 VIRKSOMHEDSVURDERING Firma A A/S 213-8-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Værdi...3 Værdiansættelsesmodel... 5 Forudsætninger...5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Branchesammenligning...7 Prognosticeret

Læs mere

Definitioner på regnskabs- og nøgletal

Definitioner på regnskabs- og nøgletal Definitioner på regnskabs- og nøgletal Februar 2012 Experian and the marks used herein are service marks or registered trademarks of Experian Limited. Other product and company names mentioned herein may

Læs mere

Pasta og Ajax rimer på profit og afkast

Pasta og Ajax rimer på profit og afkast A N A L Y S E A F F A C I L I T Y -, R E N G Ø R I N G S- O G K A N T I N E V I R K S O M H E D E R S K R E V E T A F : D A N I E L B R Ø D S G A A R D Pasta og Ajax rimer på profit og afkast BERLINGSKE

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6 Andel

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

FIRMA ANALYSEN. Rapport fra Bisnode Danmark 28/4-2015. Ict Logistics A/S Transportbuen 6 7400 Herning Danmark BISNODE DANMARK A/S

FIRMA ANALYSEN. Rapport fra Bisnode Danmark 28/4-2015. Ict Logistics A/S Transportbuen 6 7400 Herning Danmark BISNODE DANMARK A/S 28/4-215 FIRMA ANALYSEN Rapport fra Bisnode Danmark Ict Logistics A/S Transportbuen 6 74 Herning Danmark BISNODE DANMARK A/S Adresse: Gyngemose Parkvej 5, 8. sal, 286 Søborg Telefon: 722 41, E-mail: business.support@bisnode.com,

Læs mere

Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel

Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel A N A L Y S E A F B R A N C H E N F O R D A G L I G V A R E H A N D E L S K R E V E T A F : A N D E R S B A K Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel Indsæt billede her! Husk at 1) justere ift. oprindelig

Læs mere

TIL REJSEUDBYDERE DER ER REGISTRERET I FONDEN BLA. VEDR. FONDENS TILSYN

TIL REJSEUDBYDERE DER ER REGISTRERET I FONDEN BLA. VEDR. FONDENS TILSYN REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE DER ER REGISTRERET I FONDEN BLA. VEDR. FONDENS TILSYN Praktisk vejledning vedrørende problemstillinger som rejseudbyderne støder på i hverdagen i forhold

Læs mere

Risikostyring af en erhvervsvirksomhed

Risikostyring af en erhvervsvirksomhed Risikostyring af en erhvervsvirksomhed Afgangsprojekt på akademiuddannelsen i Aalborg d. 26. maj 2015 Udarbejdet af: Michael Koch Kristensen - 060191 Vestergade 41A, 1 9400 Nørresundby Skole: Akademiuddannelsen

Læs mere

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen HD 4. semester Erhvervsøkonomisk Institut Afsluttende projekt HD 1. del Forfatter: Lone Gabel Jensen Vejleder: Torben Rasmussen Virksomhedsordningen - med fokus på valg af beskatnings- og selskabsform

Læs mere

Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S

Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S Afsluttende projekt HD 1.del 2013 Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S Af Terese Berg Rasmussen - 410900 Vejleder: Lars Hedager Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 2 PROBLEMSTILLING... 5 2.1

Læs mere

IAS PLUS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS

IAS PLUS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS IAS PLUS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS August 2002 Regnskab Our mission: To help our clients and our people excel Denne publikation er en af mange publikationer, som er udarbejdet

Læs mere

Den nye årsregnskabslov

Den nye årsregnskabslov vedrørende Den nye årsregnskabslov - nyheder og væsentlige ændringer Forord Folketinget har vedtaget den nye årsregnskabslov. Ændringerne i forhold til det oprindeligt fremsatte lovforslag var få og relativt

Læs mere

Det er nu 18. år i træk, at dagbladet Børsen gennemfører en undersøgelse af de hurtigst

Det er nu 18. år i træk, at dagbladet Børsen gennemfører en undersøgelse af de hurtigst FORORD Det er nu 18. år i træk, at dagbladet Børsen gennemfører en undersøgelse af de hurtigst voksende virksomheder i Danmark gazellerne. En gazelle er en virksomhed som i løbet af de seneste fire regnskabsår

Læs mere

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner.

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Konventioner Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Dette er en note som giver baggrunds information, eller yderligere information om det specifikke emne. Dette er en advarsel om at behandle dette

Læs mere

ÅRSRAPPORT. CVR. nr. 11 39 49 14

ÅRSRAPPORT. CVR. nr. 11 39 49 14 ÅRSRAPPORT 21 CVR. nr. 11 39 49 14 Hoved & nøgletal 21 Resultatopgørelsen 21 29 28* 27* 26* Nettoomsætning Resultat af finansielle poster, netto Resultat af primær drift Årets resultat 86.6 2.448 35.828

Læs mere

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner.

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Konventioner Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Dette er en note som giver baggrunds information, eller yderligere information om det specifikke emne. Dette er en advarsel om at behandle dette

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Indledning Deloittes markedsgruppe for Real Estate præsenterer for 2. gang en analyse af den økonomiske udvikling i sikkerhedsbranchen. Formålet med

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall Kom i gang med aktier Ulrik Dall ISBN 978-87-89359-22-9 Ulrik Dall: Kom i gang med aktier Copyright Bodano Publishing & Communication ApS 2014 Udgiver: Bodano Publishing & Communication ApS Postboks 63

Læs mere