KONTRAKTBILAG 4 KRAVSPECIFIKATION. Vedrørende lovpligtigt eftersyn, lovpligtig kontrol og reparationer af elevatorer til Aarhus Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTRAKTBILAG 4 KRAVSPECIFIKATION. Vedrørende lovpligtigt eftersyn, lovpligtig kontrol og reparationer af elevatorer til Aarhus Universitet"

Transkript

1 KONTRAKTBILAG 4 KRAVSPECIFIKATION Vedrørende lovpligtigt eftersyn, lovpligtig kontrol og reparationer af elevatorer til Aarhus Universitet

2 Skemaerne i det følgende skal udfyldes. Ved manglende udfyldelse af et felt fortolkes det som et nej til accept af mindstekravet. Manglende accept af alle mindstekrav vil resultere i tilbuddets ukonditionsmæssighed, hvilket medfører, at tilbuddet ikke evalueres. Dokumentet skal udfyldes med firma og dato og underskrives. Arbejdets praktiske udførelse Det personale, der skal kommunikere med Aarhus Universitet skal kunne tale dansk. Leverandøren skal benytte faguddannede medarbejdere inden for faget. Arbejde skal under normale omstændigheder udføres inden for normal arbejdstid. Normal arbejdstid defineres som mandag til fredag kl Udførelse af arbejde udenfor normal arbejdstid må kun ske efter forudgående aftale med den bestillende enhed. Ved ankomst til arbejdsstedet skal leverandøren kontakte den af bestiller oplyste kontaktperson. Færdigmelding skal ske straks, når arbejdet er afsluttet. Arbejdspladsen skal afleveres opryddet, dvs. materialer, affald mv. skal fjernes inden arbejdspladsen forlades. Affaldet skal leverandøren selv fjerne. Som udgangspunkt må Aarhus Universitets affaldsløsninger ikke anvendes, men der kan laves lokale aftaler. Kasseret arbejde udbedres uden merudgift for Aarhus Universitet. Udførelsestidspunkt skal aftales med det enkelte forbrugssted. Forbrugsstedet skal kontaktes, såfremt der sker ændringer i forhold til det aftalte tidspunkt og tidsplan. Leverandøren skal stille alle nødvendige maskiner og materiel til rådighed for arbejdets udførelse, herunder nødvendigt værktøj, hjælpeudstyr samt personlige værnemidler. I det omfang intet andet er aftalt, skal leverandøren ligeledes levere alle nødvendige materialer. Henstilling og opbevaring af værktøj og byggematerialer skal afklares med Aarhus Universitets repræsentant. Aarhus Universitets anvisninger skal til enhver tid følges. Ligeledes er det leverandørens eget ansvar at sikre værktøj og byggematerialer mod tyveri. Arbejde må kun udføres efter bestilling fra Aarhus Universitet, og arbejdet skal tilrettelægges således at det i videst muligt omfang er den samme person hos leverandøren, der udfører arbejdet på en given bygning hver gang. Leverandøren skal i størst muligt omfang anvende lyddæmpede maskiner til arbejdets udførelse, således at støjen på arbejdspladsen minimeres. Leverandøren skal kunne servicere alle gængse mærker. Planlægning af eftersyns- og kontrolrytme I samarbejde med ordregiver skal eftersyns- og kontrolrytmen tilrettelægges.

3 De enkelte anlæg har i henhold til en stoleattest et angivet tidspunkt, hvortil anlægget er godkendt. Leverandøren skal senest 1 måned efter kontraktstart fremkomme med et forslag til rækkefølgen af udførelse af lovpligtige eftersyn og lovpligtige kontroller, hvor man dels tager hensyn til de først forestående forfaldsterminer (de anlæg med førstkommende dato iht. til stoleattest), men også således, at anlæg i bygningskomplekser/driftsområder grupperes så kontrol kan udføres i sammenhængende grupper. Dette kan i nogle tilfælde indebære, at der udføres kontrol på enkelte anlæg før en periode er udløbet. Forslaget skal godkendes af Aarhus Universitet. Det er et krav, at leverandøren skal samle eftersynene pr. driftsområde. Elevatoranlæggene skal i forbindelse med opstart af kontrakten gennemgås og vedligeholdelsesplaner med eventuelle løsningsforslag skal fremlægges senest 1 måned efter kontraktstart. De lovpligtige kontroller skal leverandøren selv sørge for bliver udført så betids, at godkendelser ikke udløber. I henhold til Bekendtgørelse nr. 629 af antal årlige eftersyn for elevatorer mv., kan inspektionsorganet efter kontrol evt. fastsætte en anden rytme for eftersynsfrekvens. Ordregiver har dog besluttet, at alle elevatoranlæg, som indgår i dette udbud, og som er omfattet af bekendtgørelse 629, skal indregnes besøgt 12 gange årligt (altså en gang pr. måned). Dette skal lægges til grund i forbindelse med indmeldelse af pris på lovpligtige eftersyn i Kontraktbilag 2 Prisskema. Evt. nedsættelse af frekvens af besøg for enkelte elevatoranlæg aftales først undervejs efter at kontrakt er indgået. Hvis antallet af årlige eftersyn ændres, noteres dette i elevatorens servicebog med de nye intervaller. Hvis besigtigelsen og afprøvningen viser, at kravene er opfyldt, påføres gyldighedsperioden og besigtigelsesdatoen på besigtigelsesskiltet i transportredskabet, i stolen, ladet eller lignende, jf. 25, stk. 1. Endvidere noteres resultatet i servicebogen. Hvis besigtigelsen og afprøvningen viser, at kravene ikke er opfyldt, meddeles dette til AU med en udførlig begrundelse. Anlæg som ikke er omfattet af bekendtgørelse nr. 629 skal regnes efterset/afprøvet 6 gange om året. Advisering om eftersyn på et aktuelt elevatoranlæg skal ske i så god tid som muligt, således at driftspersonalet (kontaktpersonen) har mulighed for at videreinformere ud til bygningens brugere. Leverandøren skal desuden i forbindelse med advisering oplyse anslået tidsforbrug for de enkelte besøg. Advisering ifm besøgsdatoer skal ske pr. mail til kontaktpersonen for driftsområdet. For lovpligtige eftersyn skal det ske senest 5 arbejdsdage før besøg. For lovpligtige kontroller skal det ske senest 14 dage før. I forbindelse med fremsendelse af mails, der skal tilgå hoved-mailadressen på AU skal det skrives, til hvilken driftsinspektør, den pågældende mail er rettet. Overholdelse af gældende lovgivning Gældende lovgivning skal altid følges. Leverandøren skal altid holde sig ajour med ny lovgivning, der vedrører den aktuelle ydelse, som skal leveres, eller lovgivning, der har konsekvenser for det anlæg, der skal udføres eftersyn og kontrol på. Desuden skal firmaet tilse, at fabrikantens anvisninger og vejledninger overholdes. Vedrørende dette udbud henvises til Bekendtgørelserne: - nr. 629 af 27. juni 2008 om anvendelse og opstilling af elevatorer

4 - nr. 677 af 27. juni 2008 om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer mv. Disse danner platformen for de lovpligtige eftersyn, besigtigelser og afprøvninger Arbejde skal endvidere altid udføres i overensstemmelse med branchens til enhver tid gældende retningslinjer og anbefalinger. Lovpligtige eftersyn Lovpligtige eftersyn skal udføres af sagkyndig virksomhed, i henhold til Bekendtgørelse nr. 629 kapitel 6, som har et certificeret kvalitetssystem opbygget efter DS/EN ISO 9001»Kvalitetsstyringssystemer - Systemkrav«for eftersyn af elevatorer mv. og som opfylder tillægskravene i Bilag 6 til Bekendtgørelse nr Underleverandører, der benyttes til lovpligtige eftersyn skal være godkendt af DANAK. Hovedleverandøren er ansvarlig for opgavens udførelse, selvom underleverandører benyttes. Efter et lovpligtigt eftersyn skal kontaktpersonen på AU have besked om resultatet af eftersynene pr. mail senest et døgn efter. I forhold til nødkørsler og nødåbninger er det en betingelse, at der i alle spillerum skal forefindes udstyr til nødåbning og nødkørsel, inkl. nøgle og derudover en skriftlig instruktion. Der skal i denne forbindelse foregå en praktisk undervisning i såvel nødkørsel som nødåbning på årlig basis vederlagsfrit. Leverandøren skal inden en måned efter kontraktperiodens start have lavet en visuel, lamineret konstruktionsvejledning i disse nødprocedurer, der skal sættes op ved hvert elevatoranlæg. Ved et lovpligtigt eftersyn skal følgende særligt kontrolleres: 1. At der er adgang, ryddelighed og renholdelse 2. Elevatoranlægget overholder opstillingskrav 3. Elevatoren bruges kun til det, den er beregnet til 4. Der forekommer ikke utætheder, der har betydning for sikkerheden 5. Kommunikationsanlægget fungerer tilfredsstillende 6. Sikkerhedsudrustningen fungerer tilfredsstillende 7. Der konstateres ikke skader, der nødvendiggør en reparation 8. Datoen for næste besigtigelse er ikke overskredet 9. Betingelsen for brugen og anvendelsen er opfyldt og fabrikantens anvisninger er fulgt 10. Anlægget er i fuld forskriftsmæssig stand Olie og fedt til eftersynene skal være inkluderet i prisen. Styr smøres ved hvert eftersyn. Pris på servicebog skal være inkluderet i prisen, hvis vi selv stiller den til rådighed for leverandøren. Hvis leverandøren oplever, at et elevatoranlæg har 3 fejl af den samme type, skal AU kontaktes med henblik på udfærdigelse af en løsning.

5 Bremsetest på tovbårne anlæg skal udføres en gang årligt. Ved hvert eftersyn gennemgås skakter og kabinedøre, dørkontakter og dørlåse. Lettere rengøring af elevatorskakte skal ske én gang årligt i form af fejning af skaktbunden. Besigtigelse og afprøvning (Lovpligtig kontrol inkl. faldprøve) Besigtigelse og afprøvning af elevatoranlæg, jf. AT bekendtgørelse nr , skal foretages af et inspektionsorgan hvert tredje år med højst 36 måneders mellemrum samt efter ombygning og efter flytning. Inspektionsorganet er en privat virksomhed, som er akkrediteret til at udføre den pågældende ydelse. Bilag 5 til AT bekendtgørelse nr Besigtigelse og afprøvning, jf. kapitel 7 - beskriver hvor ofte besigtigelse og afprøvning skal foretages, samt hvad den omfatter: Besigtigelse og afprøvning fortages med intervallerne, der er anført i 39. Besigtigelse og afprøvning skal minimum omfatte: 1. afprøvning af anordning til at forhindre elevatorens frie fald eller ukontrollerede opadgående bevægelse 2. afprøvning af bremsesystemet 3. afprøvning af låseanordninger, der forhindrer adgang til elevatorens bevægelsesbane og som forhindrer utilsigtet igangsætning 4. afprøvning af det øvrige elektriske sikkerhedsudstyr 5. undersøgelse af bæremidlernes tilstand samt deres fastgørelse, herunder revnedannelser og slitage samt friktion 6. undersøgelse af fastgørelsespunkter, herunder ophængningspunkter, styrets fastgørelse i skakten mv. 7. at ryddeligheden er tilfredsstillende 8. at udstyret fortsat er opstillet i overensstemmelse med kravene i kapitel 4 9. at udstyret fortsat er indrettet iht. relevante indretningsbekendtgørelser 10. at der ikke forekommer utætheder af betydning for sikkerheden 11. at der ikke konstateres skader, som nødvendiggør en reparation 12. at alarmer mv. fungerer tilfredsstillende 13. at særlige betingelser for brugen og anvendelsen er opfyldt 14. om eftersynsintervallerne skal ændres Hydraulik olieprøve skal ske samtidig med faldprøven. Rengøring af elevatoranlægget skal foretages inden en faldprøve

6 Første eftersyn Ved første besøg ved et eller flere elevatoranlæg skal der forventes afsat tid til et møde mellem ordregivers driftspersonale og leverandørens montør. På mødet drøftes følgende: Elevatoranlæggenes fysiske placering i bygninger for det aktuelle driftsområde verificeres og kontaktpersoner for hvert bygningskompleks udpeges af AU Er der evt. nogle steder, der kræver specialtilladelse, nøgle mv. (isolationsområder etc.) Elevatordata verificeres mht. om der er sket ændringer siden registreringen Er der særlige erfaringer med enkelte elevatoranlæg, der skal påtales (problemer med driftsstop etc.). Er der forestående ombygninger i øvrigt i bygningerne, der får indflydelse på elevatoreftersyn mv. Ved eftersyn udføres ud over lovpligtig ydelse: Verificering af oplysninger i datablad (leverandørens registreringsblad for det aktuelle elevatoranlæg) Anlæggets tilstand vurderes af montøren (montørens navn noteres, iht. reg.skemaets felt 341) Anlæggets øjeblikkelige stand vurderes af montøren (god - middel dårlig, i henhold til registreringsskema) Anlæggets forventede levetid vurderes af montøren (< 5år, <10år, >10år, i henhold til registreringsskema) Sikkerhedstekniske forbedringsforslag vurderes af montøren (i henhold til registreringsskema) Energibesparende foranstaltninger EBF og forbedringsforslag vurderes af montøren (noteres i henhold til registreringsskema) Bemærkningerne skal føres til protokol og skal rapporteres til AU. Første kontrol inkl. faldprøve Ved førstkommende besigtigelse og afprøvning af et givet elevatoranlæg skal det vurderes, om der skal udføres lovpligtige modifikationer på elevatoranlægget med henblik på evt. kommende lovpligtige krav Bemærkningerne skal føres til protokol, og skal rapporteres til AU. Responstider Responstid skal være max. 1 time inden for normal arbejdstid på hverdage kl og lørdage, kl Responstiden skal være max. 2 timer uden for normal arbejdstid og i søn- og helligdage. Angående planlagte ydelser vil der være en varsling på max 5 arbejdsdage for udførelse af arbejde på

7 hverdage mellem kl Ved pludseligt opståede behov, hvor der er mulighed for en vis tilrettelæggelse er varslingen 1 arbejdsdag Ved akut opstået behov vil der være en varsling på 2 timer eller mindre for udførelse af arbejde Leverandørens rådgivning Leverandøren skal på anmodning fra ordregiveren vederlagsfrit yde ordregiveren behørig og tilstrækkelig instruktion i brugen og vedligeholdelsen af elevatorer og skydedøre. Ligeledes skal leverandøren på anmodning fra ordregiveren vederlagsfrit give rådgivning og vejledninger i forbindelse service af elevatorer og skydedøre. Vagtcentralordning Firmaet, der entreres med, skal forestå vagtcentralordning vedr. alle berørte elevatorer i de respektive driftsområder. Det er leverandøren, der har ansvaret for, at vagtcentralordningen fungerer. Har leverandøren ikke selv en fungerende vagtcentral, skal der entreres med en underleverandør. Vagtcentralordningen skal tage sig af hhv. opkald direkte fra elevatorer ( elevator-2- vejskommunikationsforbindelse ) samt fra driftspersonale eller vægter pr. telefon. Vagtcentralen skal videredistribuere ønsker om aktion til vagthavende servicemontør, der servicerer de respektive driftsområder. Vagtcentralen skal føre protokol for modtagne opkald og aktion. Protokoludskrifter skal på forlangende kunne leveres til ordregiver digitalt. Som udgangspunkt kan der i forbindelse med dette udbud regnes med, at nuværende elevatorer er forsynet med en modemforbindelse eller tilsvarende, således at vagtcentralfunktion kan etableres ved omprogrammering af opkaldsnummer i de enkelte elevatorer. Denne omkostning skal være indregnet i tilbuddet vedrørende hvert enkelt elevatoranlæg, hvor opkaldsfunktionen er aktuel. Skulle det vise sig ved første besøg i kontraktperioden, at der kræves en yderligere tilpasning eller udbygning af kommunikationsforbindelsen for, at vagtcentralfunktionen kan fungere, aftales dette nærmere i hvert enkelt tilfælde med ordregiver. Der forventes etableret en overgangsperiode mellem nuværende vagtcentralordning og fremtidig ordning svarende til ca. 3 måneder. I overgangsperioden modtager den nuværende vagtcentral opkald og videresender disse til den fremtidige vagtcentral. Leverandøren skal vederlagsfrit sørge for, at alarmlister opdateres. Leverandøren skal vederlagsfrit sørge for, at alarmopkald fra alle AU s elevatorer kan modtages af leverandørens egen vagtcentral eller underleverandørens vagtcentral.

8 Udlæsning af fejlkoder fra alle mærker skal være muligt og det må ikke komme AU til økonomisk last, hvis der i denne forbindelse er udgifter forbundet med dette for leverandøren. Materialer og materiel Leverandøren skal bruge materialer af godkendt kvalitet, der passer til de eksisterende materialer. Der skal installeres de samme produkter ved udskiftninger mv., som var der inden reparationen Hele installationen skal være CE-mærket og materialerne skal være CE-mærkede. Efter en reparation skal der af fakturaen fremgå CE-mærkning og godkendelser for den reparerede installation og det brugte materiale. Såfremt leverandøren ikke ved en reparation udskifter en del med et produkt helt magen til fra samme mærke, er leverandøren ansvarlig for opfyldelsen af CE-mærkning. Hvis leverandøren oplever, at et elevatoranlæg har 3 fejl af den samme type inden for 1 år, skal AU kontaktes med henblik på udfærdigelse af en løsning. Garanti på udført arbejde og på den leverede reservedel mv. skal gives af leverandøren for 1 år efter installation. Såfremt der til udførelsen af en opgave kræves særligt udstyr (materiel) i form af stillads, kran, sikkerhedsafspærring eller lignende, vil et eventuelt vederlag herfor blive betalt udover timeprisen. Særligt udstyr skal derfor ikke være indeholdt i timeprisen men skal aftales separat med bestillerne. Materiel afregnes i henhold til fakturaer på leje fra underleverandør plus max. procentsats svarende til det eventuelt indmeldte dækningsbidrag i Kontraktbilag 2 Prisskema. Eget særligt udstyr (materiel) afregnes særskilt og højest til samme pris som materiellet ville kunne lejes til hos underleverandør. Anvender leverandøren materialer, som ikke er standard skal det forlods godkendes af bestilleren inden indbygning. Bestilleren forbeholder sig retten til selv at levere materialer. Dette meddeles i givet fald forlods i forbindelse med tildeling af den enkelte opgave. For i kontraktens løbetid at kunne kontrollere overholdelsen af dækningsbidragets omfang i henhold til det af leverandøren afgivne tilbud, skal købere på aftalen have adgang til leverandørernes indkøbsfakturaer for de varer, der købes ind til arbejde bestilt af dem eller den leje, der skal betales for materiel. Leverandørens personale Af sikkerhedsmæssige årsager er det leverandørens pligt at sikre sig, at alt personale beskæftiget med varetagelsen af denne rammeaftale, kan forstå skriftlige og mundtlige instruktioner/meddelelser på

9 dansk. Leverandørens personale skal være let identificerbart med firmanavn på arbejdsbeklædningen synligt legitimationskort el. lign. Personalet skal ligeledes kunne identificere sig i form af skriftlig legitimation. Aflevering af dokumentation Logbogen/servicebogen er det primært gældende dokument, der altid skal forefindes opdateret ved alle elevatorspilrum. Efter et eftersyn skal der sendes en mail med kopi af logbogens/servicebogens opdaterede indhold, senest 1 arbejdsdag efter eftersynet er foretaget, til en nærmere bestemt mailadresse, der oplyses ved kontraktstart. Eftersynsskema/checkliste/rapport for elevatoranlægget skal udfyldes og en kopi skal vedlægges logbogen. Besigtigelses- og afprøvningsattest skal som udgangspunkt være placeret i elevatorstolen for personelevatorer. For andre elevatortyper skal data være placeret efter gældende regler og aftale med ordregiver. Servicearbejder for elevatoranlægget skal anføres i logbog og relevante kopier for ydelsen eller komponenter skal vedlægges logbogen. Årlig opdatering af de tekniske data skal forestås vederlagsfrit af leverandøren. Tilstandsrapport for elevatoranlæggene skal laves en gang årligt, hvor forslag til løsninger mv. skal fremgå. Dette skal være uden beregning for AU. De skal foreligge senest i februar måned. Leverandøren har pligt til at levere godkendelser og manualer for hver reparation, der foretages. Det skal af leverandøren sikres, at manualer og godkendelser er brugbare og opdaterede. Efter et lovpligtigt eftersyn, lovpligtige kontroller og ved reparationer skal kontaktpersonen på AU have besked pr. mail senest et døgn efter. Servicerapporter med indhold af reparationer og driftsstatus skal tilsendes AU med en frekvens, der aftales i implementeringsperioden. Ordregiver kræver derudover, at al rapportering sker i digital form vedr.: -Advisering ifm besøgsdatoer skal ske pr. mail til kontaktpersonen for driftsområdet. For lovpligtige eftersyn skal det ske senest 5 arbejdsdage før besøg. For lovpligtige kontroller skal det ske senest 14 dage før. -Eftersynsskema skal efter hvert eftersyn vedhæftes mail til kontaktpersonen for det aktuelle driftsområde i pdf-format. -Besigtigelser og afprøvningsattest med evt. bemærkninger efter hver kontrol skal vedhæftes mail til kontaktpersonen for det aktuelle driftsområde i pdf-format. -Servicearbejder for elevatoranlægget efter udførelse skal vedhæftes mail til kontaktpersonen for det

10 aktuelle driftsområde i pdf-format. Statusmøder med ordregiver Leverandøren skal påregne, at der skal afholdes 1 årligt statusmøde med hoveddriftsområderne. På statusmøder forventes drøftet: - Status på besøg for de aktuelle elevatoranlæg - Status for rapportering mv. - Andre forhold Ligeledes vil der 3 måneder efter kontraktstart skulle afholdes et evalueringsmøde, hvor aktuelle implementeringsproblemstillinger adresseres. KS-indsigt Ordregiver skal have KS-indsigt, hvilket vil sige på forlangende at kunne se leverandørens KSmateriale vedrørende udført arbejde. KS-materialet fra underleverandør skal integreres, så det fremstår som en samlet KS-mappe. KSmappen skal mindst indeholde sagsidentifikation og sagsorganisation. Uddannelse Årlig uddannelsesdag arrangeres af leverandøren for relevante AU-medarbejdere til brug for opkvalificering og opdatering på området, herunder brugen af elevatorer og brugen af nødprocedurer.

Bilag 3a. Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København

Bilag 3a. Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København Bilag 3a Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København Delaftale 3 Indhold 1. Beskrivelse af udbuddet... 2

Læs mere

Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold

Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation... 1 0. Generelle betingelser for delaftale 1 og delaftale 2... 2 1. Særligt for delaftale 1: Serviceeftersyn, akut udkald samt diagnosticering

Læs mere

BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K

BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning...2 2. Arbejdernes omfang...2 3. Dokumentation...2

Læs mere

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10 Side 1 af 10 Bilag 6 Levering Indhold 1. Levering... 2 1.1 Leveringssted... 2 1.2 Fastsættelse af leveringstidspunkt... 2 2. Leveringsfrister, udeblivelse mv.... 3 2.1 Levering af Årligt serviceeftersyn...

Læs mere

UDKAST til. Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner

UDKAST til. Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner 4. august 2014 UDKAST til Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner I medfør af 35, 39, 41, 43, 46, 73, 74, 75, stk. 2 og 3, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf.

Læs mere

Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5

Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5 Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5 Mølleejeren: har pligt til at sikre, at vindmøllen er vedligeholdt og serviceret af en certificeret

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Februar 2016. Rammeaftale vedrørende indkøb af VVS- og Blikkenslagerydelser til Aarhus Universitet

UDBUDSBETINGELSER Februar 2016. Rammeaftale vedrørende indkøb af VVS- og Blikkenslagerydelser til Aarhus Universitet UDBUDSBETINGELSER Februar 2016 Offentligt udbud af Rammeaftale vedrørende indkøb af VVS- og Blikkenslagerydelser til Aarhus Universitet Aarhus Universitet Indkøbskontoret Fuglesangs Allé 26 8210 Aarhus

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER November 2015. Rammeaftale vedrørende indkøb af VVS- og Blikkenslagerydelser til Aarhus Universitet

UDBUDSBETINGELSER November 2015. Rammeaftale vedrørende indkøb af VVS- og Blikkenslagerydelser til Aarhus Universitet UDBUDSBETINGELSER November 2015 Offentligt udbud af Rammeaftale vedrørende indkøb af VVS- og Blikkenslagerydelser til Aarhus Universitet Aarhus Universitet Indkøbskontoret Fuglesangs Allé 26 8210 Aarhus

Læs mere

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 1 Informationsmøde vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 18. december 2015 Dagsorden

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

DELAFTALE 1 RAMMEAFTALE

DELAFTALE 1 RAMMEAFTALE BILAG 1 UDDRAG TIL HANDICAPRÅDET DELAFTALE 1 RAMMEAFTALE På levering af høretekniske hjælpemidler til KomUdbud Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 Parterne...3 4 Rammeaftalen...3 Stk. 4.5. Aftaleperiode...3

Læs mere

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel Bilag [nr.] Samarbejdsmodel INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. BESTILLERS FORVENTNINGER... 3 3. FASERNE... 3 4. ORGANISATION... 4 4.1 Kontaktpersoner... 4 4.2 [Styregruppe... 4 4.3 [Styregruppe...

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Generelt 2. 2 Slots- og Ejendomsstyrelsens forventninger 2. 4 Organisation 4. 5 Samarbejdsform 5. 6 Krav til dokumentation 9

Indholdsfortegnelse. 1 Generelt 2. 2 Slots- og Ejendomsstyrelsens forventninger 2. 4 Organisation 4. 5 Samarbejdsform 5. 6 Krav til dokumentation 9 Indholdsfortegnelse 1 Generelt 2 2 Slots- og Ejendomsstyrelsens forventninger 2 4 Organisation 4 5 Samarbejdsform 5 6 Krav til dokumentation 9 1 Generelt Nærværende dokument beskriver de overordnede forventninger

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. For stilladsydelser til Roskilde Kraftvarmeværk 2016. Udbud Stilladsydelser 2016

KRAVSPECIFIKATION. For stilladsydelser til Roskilde Kraftvarmeværk 2016. Udbud Stilladsydelser 2016 KRAVSPECIFIKATION For stilladsydelser til Roskilde Kraftvarmeværk 2016 23-03-2016 Side 0 af 4 Indholdsfortegnelse KRAVSPECIFIKATION... 0 1. Indledning... 1 2. Organisation... 1 3. Ordregivers materiale

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 24-03-2015 Bilag A.3 Serviceaftale Sagsnr. 2015-0076973 Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontraktbilag A - Kravspecifikation

Kontraktbilag A - Kravspecifikation Kontraktbilag A - Kravspecifikation Side 1 af 5 1 Indledning Nærværende kontraktbilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for anskaffelsen af elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune. Leverandøren gøres

Læs mere

Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland

Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Region Midtjylland har indgået ny aftale pr. 1. maj 2013 på Tolkeydelser. Aftalen vedrører levering af tolkeydelser til regions hospitaler, institutioner,

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar

Læs mere

TILBUD. Skriver i kr. Alle felter i tilbudslisten skal være udfyldte for at tilbuddet betragtes som konditionsmæssigt. Forbehold:

TILBUD. Skriver i kr. Alle felter i tilbudslisten skal være udfyldte for at tilbuddet betragtes som konditionsmæssigt. Forbehold: Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 Bilag 09 side E.9.1 af 5 Tilbudsliste for: 13 Desinfektionsvasker-entreprisen TILBUD Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende arbejder i henhold

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Brugsanvisning. Fabrikanten udarbejder Brugsanvisning, i anvenderlandets sprog, som mindst omfatter følgende:

Brugsanvisning. Fabrikanten udarbejder Brugsanvisning, i anvenderlandets sprog, som mindst omfatter følgende: Anlægsdokumentation Til enhver Trykluftinstallation skal der udfærdiges: Brugsanvisning Teknisk Dossier Risikovurdering Udstyrsjournal (Kontrolbog) Udstyrsliste EF-Overensstemmelseserklæring CE-mærke Brugsanvisning

Læs mere

Tilsyn med elevatorer

Tilsyn med elevatorer Kvalitetsprocedure Tilsyn med elevatorer Kvalitetsprocedure RT-10 Anvendelsesområde: Risikobaseret tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, 5. kontor Ikrafttræden: 7. april 2009 Senest redigeret: 1. januar 2012 Aktuel

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Kravspecifikation Bilag A Rejsekort

Kravspecifikation Bilag A Rejsekort Kravspecifikation Bilag A Rejsekort Information om indførelse af Rejsekort FynBus kommende billetsystem, Rejsekortet, indeholder dels kontaktløse chipkort og dels et system til kontantbillettering. Udstyr

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

Indhentning af tilbud på digital pas-, kørekort- og legitimationskort-løsning

Indhentning af tilbud på digital pas-, kørekort- og legitimationskort-løsning Indhentning af tilbud på digital pas-, kørekort- og legitimationskort-løsning 1. Indledning Halsnæs Kommune inviterer interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud på en koncessionsaftale om levering

Læs mere

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6 Kontraktbilag 8 SERVICEAFTALE vedrørende support og service til hardware til præhospitale køretøjer (ambulancer, akutlægebiler m.v.) til ]Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Syddanmark] ]

Læs mere

Generel kravspecifikation

Generel kravspecifikation Bilag 4a: Generel kravspecifikation Generel kravspecifikation I dette bilag beskrives en række generelle krav, som gælder for samtlige delaftaler. Hvis der er skærpede krav til løsning af den enkelte delaftale,

Læs mere

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr Side 1 Denne aftale er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII Bredbånds fibernet til erhverv i EWII Bredbånds forsyningsområde. Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Spørgsmål og svar til 2014/S

Spørgsmål og svar til 2014/S Spørgsmål og svar til 2014/S 114-200974 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. 27-06-2014 Nummer Spørgsmål Svar 1 3.2 Redskaber til udførelse af flytteopgaven Skruer, plugs,

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 2.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

RAMMEAFTALE OM FLYTNING AF INDBO

RAMMEAFTALE OM FLYTNING AF INDBO [dato] RAMMEAFTALE OM FLYTNING AF INDBO 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: BSB Svendborg, afd. 7502 [eller] afd. 7504 c/o Domea.dk s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Høje Taastrup CVR: 56 71 01

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 4 // Samarbejdsmodel

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 4 // Samarbejdsmodel Bilag 4 // Samarbejdsmodel Indholdsfortegnelse 1 Generelt 2 2 Bygningsstyrelsens forventninger 2 3 Faserne 3 4 Organisation 4 5 Samarbejdsform 5 6 Krav til dokumentation 7 1 Generelt Nærværende dokument

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

EVALUERINGSSKEMA UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/S 175-309171 BEGRÆNSET UDBUD AF RENGØRING TILBUDSGIVER: [ISS Facility]

EVALUERINGSSKEMA UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/S 175-309171 BEGRÆNSET UDBUD AF RENGØRING TILBUDSGIVER: [ISS Facility] EVALUERINGSSKEMA UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/S 175-309171 BEGRÆNSET UDBUD AF RENGØRING TILBUDSGIVER: [ISS Facility] UNDERKRITERIER OG DELKRITERIER POINTMODEL TILBUDDETS INDHOLD "PRIS" (50 %) Udbudsbetingelsernes

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn Hejseredskaber og spil - Hoved Minimum hver 12. måned Hejseredskaber og spil Hoved min. hver 12. måned: Eftersyn og kontrol skal foretages af fabrikanten eller en anden sagkyndig minimum hver 12. måned.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Ja den tilladte bredde for type 18 øges til 1040 mm. Det korrekte sagsnummer er 1-23-4-101-25-13 15.10.2014 22.10.14

Ja den tilladte bredde for type 18 øges til 1040 mm. Det korrekte sagsnummer er 1-23-4-101-25-13 15.10.2014 22.10.14 Sagsnr. 1-23-4-101-25-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vil Region overveje, at øge den tilladte bredte

Læs mere

1. Gyldighedsområde Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse vilkår for alle Corduras leverancer og ydelser.

1. Gyldighedsområde Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse vilkår for alle Corduras leverancer og ydelser. Aftale om salgs- og leveringsbetingelser Århus 15/12 2013-LR 1. Gyldighedsområde Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse vilkår for alle Corduras leverancer og ydelser. 2. Aftalens Formål Denne

Læs mere

Kravspecifikation. Drift og vedligehold af oplukkelige broer i København, El-installationer Maskininstallationer Hydraulikinstallationer.

Kravspecifikation. Drift og vedligehold af oplukkelige broer i København, El-installationer Maskininstallationer Hydraulikinstallationer. 02-11-2015 Sagsnr. 2015-0198257 Kravspecifikation Drift og vedligehold af oplukkelige broer i København, El-installationer Maskininstallationer Hydraulikinstallationer Side 1 af 6 Kravspecifikation til

Læs mere

Kontraktbilag A - Kravspecifikation

Kontraktbilag A - Kravspecifikation Kontraktbilag A - Kravspecifikation Side 1 af 6 1 Indledning Nærværende kontraktbilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for anskaffelse af elektroniske dørlåse for Skanderborg Kommune ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation

Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Sagsnr. 1-23-4-101-18-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Rengøringsmidler og artikler 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-6 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse

Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Ad post 1: Klargørings-, og beredskabshonorarer... 3 Ad post 1.1: Klargøringshonorar... 3 Ad post 1.2: Beredskabshonorar...

Læs mere

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen 10. november 2009 2 Nyt direktiv vedtaget 17. maj 2006 Træder i kraft 29. december 2009 Kun overgangsordning for boltepistoler

Læs mere

Bekendtgørelse om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer mv.

Bekendtgørelse om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer mv. BEK nr 677 af 27/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 200700018137 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Lovpligtige eftersyn. Indledning

Lovpligtige eftersyn. Indledning Lovpligtige eftersyn Indledning Selvom maskiner og andre tekniske hjælpemidler anvendes og indrettes forsvarligt, er der behov for at gå dem igennem med jævne mellemrum for at se, om sikkerhedsforanstaltningerne

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING AUGUST 2016 ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG

Læs mere

Personaleguide. Deleurans Eftf. ApS DELEURAN. Tlf. 86 12 66 77 Vi gør tingene ordentligt

Personaleguide. Deleurans Eftf. ApS DELEURAN. Tlf. 86 12 66 77 Vi gør tingene ordentligt Personaleguide Deleurans Eftf. ApS Vi løser alle former for el-opgaver - herunder specielt til - og ombygninger, renoveringer og små reparationer samt serviceopgaver. Alle opgaver udføres i tæt dialog

Læs mere

Spørgsmål og svar. Udbud af Cochlea implantater med tilbehør 2013/S

Spørgsmål og svar. Udbud af Cochlea implantater med tilbehør 2013/S Spørgsmål og svar 2013/S 069-114550 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor. Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

KONTRAKTBILAG 5 SPØRGSMÅL/SVAR DEL 1 (NR. 1-23)

KONTRAKTBILAG 5 SPØRGSMÅL/SVAR DEL 1 (NR. 1-23) Udbud af logistikydelse KONTRAKTBILAG 5 SPØRGSMÅL/SVAR DEL 1 (NR. 1-23) Udbud af logistikydelse Til Region Midtjylland Spørgsmål 1 Svar 1 Bilag Mangler der ikke at blive uploadet et bilag ang. de personer,

Læs mere

Spørgsmål / svar. pr. 3. juli vedr. udbud af Tolkeydelser

Spørgsmål / svar. pr. 3. juli vedr. udbud af Tolkeydelser Spørgsmål / svar pr. 3. juli 2012 vedr. udbud af Tolkeydelser Rettelsesblad Region Midtjylland har erfaret at det vil være hensigtsmæssigt at opdele videotolkning og telefontolkning på læge praksis området,

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER AUGUST 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 GENUDBUD AF 9 RUTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold

Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold UDBUDSBETINGELSER ANNONCERING September 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold 1 Indhold 1.Indledning...

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.:

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1 af 6 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

Løsningsbeskrivelse for Brobygning til uddannelse 2017

Løsningsbeskrivelse for Brobygning til uddannelse 2017 Udkast i høring Bilag D6 Løsningsbeskrivelse for Brobygning til uddannelse 2017 Udbudsområdet 6 Brobygning til erhvervskompetencegivende uddannelse via daghøjskole. 1 1. Oplysninger om Tilbudsgiver Tilbudsgivers

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Vederlag. For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere

Vederlag. For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere Vederlag For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere (Udvikling, drift og vedligeholdelse af en webportal for uddannelse) Bilag 5 1/9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 1. Generelt. 2 1.1 Gyldighedsområde. 2 1.2 Omfang.. 2 2. Svendborg Kommunes ydelser.. 2 2.1 Generelt 2 2.2 Driftsmøde/Organisation. 2 2.3 Arbejdets overdragelse 2 3. Entreprenørens

Læs mere

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten.

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten. Prøver Bilag 8 Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til prøver. Hele Bilag 8, Prøver, udgør Mindstekrav (MK), der forudsættes opfyldt

Læs mere

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Kontraktansvarlig... 5 3. Styregruppe... 5 3.1 Styregruppens etablering... 5 3.2 Styregruppens ansvar... 5 3.3 Møder i styregruppen...

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Udbudsbetingelser Begrænset udbud af Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Personalehåndbog. Spot Installation A/S.

Personalehåndbog. Spot Installation A/S. 1 Personalehåndbog. Spot Installation A/S. Uplandsgade 56 2300 København S. Telefon 35433442 2 Indholdsfortegnelse. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse. 3. Velkommen. 4. Telefonliste. 5. Organisation. 6.

Læs mere

Auditbeskrivelser for TPM

Auditbeskrivelser for TPM 2-5-3 V01 Udføres vedligeholdelse: Forebyggende på udstyr? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at der udføres forebyggende vedligeholdelse på udstyr. Verifikationen kan opfyldes ved, at der er

Læs mere

DKK DKK DKK. Måneder. Markere krydseboxen, hvis kunde / betaleren skal opkraeves for Renault Care via Santander / Renault Finance: Kundens underskrift

DKK DKK DKK. Måneder. Markere krydseboxen, hvis kunde / betaleren skal opkraeves for Renault Care via Santander / Renault Finance: Kundens underskrift via Santander / Renault Finance:, Box 1028, SE-164 21 Kista, Sollentuna, SWEDEN Kundekopi via Santander / Renault Finance: Sendes til: Service Contracts Box 1028 SE-164 74 KISTA, Box 1028, SE-164 21 Kista,

Læs mere

Vejdirektoratet 22. maj 2013 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Nr. 1

Vejdirektoratet 22. maj 2013 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Nr. 1 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål nr. 1 2 3 4 Spørgsmål Der er i materialet ikke nævnt noget om de værkstedslokaler, som er på en del Vejdirektoratets materielpladser.

Læs mere

BILAG 3 PRISER OG AFREGNING

BILAG 3 PRISER OG AFREGNING BILAG 3 PRISER OG AFREGNING INDHOLD 1. INDLEDNING 2 2. TIMEPRISER PR. KONSULENTKATEGORI 2 3. TILLÆG FOR REKVIRERET OVERARBEJDE 2 4. REGULERING AF TIMEPRISER 2 5. FAKTURERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER 2

Læs mere

TILBUD. ========================== Skriver i kr. ========================== Skriver i kr.

TILBUD. ========================== Skriver i kr. ========================== Skriver i kr. Regionshospitalet Silkeborg, bygning 15 Side E.9.1 af 8 for: 11 Flow-entreprisen TILBUD Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende arbejder i henhold til udbudsbrev og udbudsmateriale

Læs mere

3 Grundejerens forpligtelser

3 Grundejerens forpligtelser Gribskov Kommune Regulativ for tømningsordning for samletanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre at samletanke i Gribskov Kommune bliver kontrolleret og tømt

Læs mere

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Helle Lynge ApS Hovedgaden 28A 4140 Borup

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Helle Lynge ApS Hovedgaden 28A 4140 Borup 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Helle Lynge ApS Hovedgaden 28A 4140 Borup Sagen angår spørgsmålet om indklagede, der repræsenterede klagerne i forbindelse med handlen, i

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere