KONTRAKTBILAG 4 KRAVSPECIFIKATION. Vedrørende lovpligtigt eftersyn, lovpligtig kontrol og reparationer af elevatorer til Aarhus Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTRAKTBILAG 4 KRAVSPECIFIKATION. Vedrørende lovpligtigt eftersyn, lovpligtig kontrol og reparationer af elevatorer til Aarhus Universitet"

Transkript

1 KONTRAKTBILAG 4 KRAVSPECIFIKATION Vedrørende lovpligtigt eftersyn, lovpligtig kontrol og reparationer af elevatorer til Aarhus Universitet

2 Skemaerne i det følgende skal udfyldes. Ved manglende udfyldelse af et felt fortolkes det som et nej til accept af mindstekravet. Manglende accept af alle mindstekrav vil resultere i tilbuddets ukonditionsmæssighed, hvilket medfører, at tilbuddet ikke evalueres. Dokumentet skal udfyldes med firma og dato og underskrives. Arbejdets praktiske udførelse Det personale, der skal kommunikere med Aarhus Universitet skal kunne tale dansk. Leverandøren skal benytte faguddannede medarbejdere inden for faget. Arbejde skal under normale omstændigheder udføres inden for normal arbejdstid. Normal arbejdstid defineres som mandag til fredag kl Udførelse af arbejde udenfor normal arbejdstid må kun ske efter forudgående aftale med den bestillende enhed. Ved ankomst til arbejdsstedet skal leverandøren kontakte den af bestiller oplyste kontaktperson. Færdigmelding skal ske straks, når arbejdet er afsluttet. Arbejdspladsen skal afleveres opryddet, dvs. materialer, affald mv. skal fjernes inden arbejdspladsen forlades. Affaldet skal leverandøren selv fjerne. Som udgangspunkt må Aarhus Universitets affaldsløsninger ikke anvendes, men der kan laves lokale aftaler. Kasseret arbejde udbedres uden merudgift for Aarhus Universitet. Udførelsestidspunkt skal aftales med det enkelte forbrugssted. Forbrugsstedet skal kontaktes, såfremt der sker ændringer i forhold til det aftalte tidspunkt og tidsplan. Leverandøren skal stille alle nødvendige maskiner og materiel til rådighed for arbejdets udførelse, herunder nødvendigt værktøj, hjælpeudstyr samt personlige værnemidler. I det omfang intet andet er aftalt, skal leverandøren ligeledes levere alle nødvendige materialer. Henstilling og opbevaring af værktøj og byggematerialer skal afklares med Aarhus Universitets repræsentant. Aarhus Universitets anvisninger skal til enhver tid følges. Ligeledes er det leverandørens eget ansvar at sikre værktøj og byggematerialer mod tyveri. Arbejde må kun udføres efter bestilling fra Aarhus Universitet, og arbejdet skal tilrettelægges således at det i videst muligt omfang er den samme person hos leverandøren, der udfører arbejdet på en given bygning hver gang. Leverandøren skal i størst muligt omfang anvende lyddæmpede maskiner til arbejdets udførelse, således at støjen på arbejdspladsen minimeres. Leverandøren skal kunne servicere alle gængse mærker. Planlægning af eftersyns- og kontrolrytme I samarbejde med ordregiver skal eftersyns- og kontrolrytmen tilrettelægges.

3 De enkelte anlæg har i henhold til en stoleattest et angivet tidspunkt, hvortil anlægget er godkendt. Leverandøren skal senest 1 måned efter kontraktstart fremkomme med et forslag til rækkefølgen af udførelse af lovpligtige eftersyn og lovpligtige kontroller, hvor man dels tager hensyn til de først forestående forfaldsterminer (de anlæg med førstkommende dato iht. til stoleattest), men også således, at anlæg i bygningskomplekser/driftsområder grupperes så kontrol kan udføres i sammenhængende grupper. Dette kan i nogle tilfælde indebære, at der udføres kontrol på enkelte anlæg før en periode er udløbet. Forslaget skal godkendes af Aarhus Universitet. Det er et krav, at leverandøren skal samle eftersynene pr. driftsområde. Elevatoranlæggene skal i forbindelse med opstart af kontrakten gennemgås og vedligeholdelsesplaner med eventuelle løsningsforslag skal fremlægges senest 1 måned efter kontraktstart. De lovpligtige kontroller skal leverandøren selv sørge for bliver udført så betids, at godkendelser ikke udløber. I henhold til Bekendtgørelse nr. 629 af antal årlige eftersyn for elevatorer mv., kan inspektionsorganet efter kontrol evt. fastsætte en anden rytme for eftersynsfrekvens. Ordregiver har dog besluttet, at alle elevatoranlæg, som indgår i dette udbud, og som er omfattet af bekendtgørelse 629, skal indregnes besøgt 12 gange årligt (altså en gang pr. måned). Dette skal lægges til grund i forbindelse med indmeldelse af pris på lovpligtige eftersyn i Kontraktbilag 2 Prisskema. Evt. nedsættelse af frekvens af besøg for enkelte elevatoranlæg aftales først undervejs efter at kontrakt er indgået. Hvis antallet af årlige eftersyn ændres, noteres dette i elevatorens servicebog med de nye intervaller. Hvis besigtigelsen og afprøvningen viser, at kravene er opfyldt, påføres gyldighedsperioden og besigtigelsesdatoen på besigtigelsesskiltet i transportredskabet, i stolen, ladet eller lignende, jf. 25, stk. 1. Endvidere noteres resultatet i servicebogen. Hvis besigtigelsen og afprøvningen viser, at kravene ikke er opfyldt, meddeles dette til AU med en udførlig begrundelse. Anlæg som ikke er omfattet af bekendtgørelse nr. 629 skal regnes efterset/afprøvet 6 gange om året. Advisering om eftersyn på et aktuelt elevatoranlæg skal ske i så god tid som muligt, således at driftspersonalet (kontaktpersonen) har mulighed for at videreinformere ud til bygningens brugere. Leverandøren skal desuden i forbindelse med advisering oplyse anslået tidsforbrug for de enkelte besøg. Advisering ifm besøgsdatoer skal ske pr. mail til kontaktpersonen for driftsområdet. For lovpligtige eftersyn skal det ske senest 5 arbejdsdage før besøg. For lovpligtige kontroller skal det ske senest 14 dage før. I forbindelse med fremsendelse af mails, der skal tilgå hoved-mailadressen på AU skal det skrives, til hvilken driftsinspektør, den pågældende mail er rettet. Overholdelse af gældende lovgivning Gældende lovgivning skal altid følges. Leverandøren skal altid holde sig ajour med ny lovgivning, der vedrører den aktuelle ydelse, som skal leveres, eller lovgivning, der har konsekvenser for det anlæg, der skal udføres eftersyn og kontrol på. Desuden skal firmaet tilse, at fabrikantens anvisninger og vejledninger overholdes. Vedrørende dette udbud henvises til Bekendtgørelserne: - nr. 629 af 27. juni 2008 om anvendelse og opstilling af elevatorer

4 - nr. 677 af 27. juni 2008 om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer mv. Disse danner platformen for de lovpligtige eftersyn, besigtigelser og afprøvninger Arbejde skal endvidere altid udføres i overensstemmelse med branchens til enhver tid gældende retningslinjer og anbefalinger. Lovpligtige eftersyn Lovpligtige eftersyn skal udføres af sagkyndig virksomhed, i henhold til Bekendtgørelse nr. 629 kapitel 6, som har et certificeret kvalitetssystem opbygget efter DS/EN ISO 9001»Kvalitetsstyringssystemer - Systemkrav«for eftersyn af elevatorer mv. og som opfylder tillægskravene i Bilag 6 til Bekendtgørelse nr Underleverandører, der benyttes til lovpligtige eftersyn skal være godkendt af DANAK. Hovedleverandøren er ansvarlig for opgavens udførelse, selvom underleverandører benyttes. Efter et lovpligtigt eftersyn skal kontaktpersonen på AU have besked om resultatet af eftersynene pr. mail senest et døgn efter. I forhold til nødkørsler og nødåbninger er det en betingelse, at der i alle spillerum skal forefindes udstyr til nødåbning og nødkørsel, inkl. nøgle og derudover en skriftlig instruktion. Der skal i denne forbindelse foregå en praktisk undervisning i såvel nødkørsel som nødåbning på årlig basis vederlagsfrit. Leverandøren skal inden en måned efter kontraktperiodens start have lavet en visuel, lamineret konstruktionsvejledning i disse nødprocedurer, der skal sættes op ved hvert elevatoranlæg. Ved et lovpligtigt eftersyn skal følgende særligt kontrolleres: 1. At der er adgang, ryddelighed og renholdelse 2. Elevatoranlægget overholder opstillingskrav 3. Elevatoren bruges kun til det, den er beregnet til 4. Der forekommer ikke utætheder, der har betydning for sikkerheden 5. Kommunikationsanlægget fungerer tilfredsstillende 6. Sikkerhedsudrustningen fungerer tilfredsstillende 7. Der konstateres ikke skader, der nødvendiggør en reparation 8. Datoen for næste besigtigelse er ikke overskredet 9. Betingelsen for brugen og anvendelsen er opfyldt og fabrikantens anvisninger er fulgt 10. Anlægget er i fuld forskriftsmæssig stand Olie og fedt til eftersynene skal være inkluderet i prisen. Styr smøres ved hvert eftersyn. Pris på servicebog skal være inkluderet i prisen, hvis vi selv stiller den til rådighed for leverandøren. Hvis leverandøren oplever, at et elevatoranlæg har 3 fejl af den samme type, skal AU kontaktes med henblik på udfærdigelse af en løsning.

5 Bremsetest på tovbårne anlæg skal udføres en gang årligt. Ved hvert eftersyn gennemgås skakter og kabinedøre, dørkontakter og dørlåse. Lettere rengøring af elevatorskakte skal ske én gang årligt i form af fejning af skaktbunden. Besigtigelse og afprøvning (Lovpligtig kontrol inkl. faldprøve) Besigtigelse og afprøvning af elevatoranlæg, jf. AT bekendtgørelse nr , skal foretages af et inspektionsorgan hvert tredje år med højst 36 måneders mellemrum samt efter ombygning og efter flytning. Inspektionsorganet er en privat virksomhed, som er akkrediteret til at udføre den pågældende ydelse. Bilag 5 til AT bekendtgørelse nr Besigtigelse og afprøvning, jf. kapitel 7 - beskriver hvor ofte besigtigelse og afprøvning skal foretages, samt hvad den omfatter: Besigtigelse og afprøvning fortages med intervallerne, der er anført i 39. Besigtigelse og afprøvning skal minimum omfatte: 1. afprøvning af anordning til at forhindre elevatorens frie fald eller ukontrollerede opadgående bevægelse 2. afprøvning af bremsesystemet 3. afprøvning af låseanordninger, der forhindrer adgang til elevatorens bevægelsesbane og som forhindrer utilsigtet igangsætning 4. afprøvning af det øvrige elektriske sikkerhedsudstyr 5. undersøgelse af bæremidlernes tilstand samt deres fastgørelse, herunder revnedannelser og slitage samt friktion 6. undersøgelse af fastgørelsespunkter, herunder ophængningspunkter, styrets fastgørelse i skakten mv. 7. at ryddeligheden er tilfredsstillende 8. at udstyret fortsat er opstillet i overensstemmelse med kravene i kapitel 4 9. at udstyret fortsat er indrettet iht. relevante indretningsbekendtgørelser 10. at der ikke forekommer utætheder af betydning for sikkerheden 11. at der ikke konstateres skader, som nødvendiggør en reparation 12. at alarmer mv. fungerer tilfredsstillende 13. at særlige betingelser for brugen og anvendelsen er opfyldt 14. om eftersynsintervallerne skal ændres Hydraulik olieprøve skal ske samtidig med faldprøven. Rengøring af elevatoranlægget skal foretages inden en faldprøve

6 Første eftersyn Ved første besøg ved et eller flere elevatoranlæg skal der forventes afsat tid til et møde mellem ordregivers driftspersonale og leverandørens montør. På mødet drøftes følgende: Elevatoranlæggenes fysiske placering i bygninger for det aktuelle driftsområde verificeres og kontaktpersoner for hvert bygningskompleks udpeges af AU Er der evt. nogle steder, der kræver specialtilladelse, nøgle mv. (isolationsområder etc.) Elevatordata verificeres mht. om der er sket ændringer siden registreringen Er der særlige erfaringer med enkelte elevatoranlæg, der skal påtales (problemer med driftsstop etc.). Er der forestående ombygninger i øvrigt i bygningerne, der får indflydelse på elevatoreftersyn mv. Ved eftersyn udføres ud over lovpligtig ydelse: Verificering af oplysninger i datablad (leverandørens registreringsblad for det aktuelle elevatoranlæg) Anlæggets tilstand vurderes af montøren (montørens navn noteres, iht. reg.skemaets felt 341) Anlæggets øjeblikkelige stand vurderes af montøren (god - middel dårlig, i henhold til registreringsskema) Anlæggets forventede levetid vurderes af montøren (< 5år, <10år, >10år, i henhold til registreringsskema) Sikkerhedstekniske forbedringsforslag vurderes af montøren (i henhold til registreringsskema) Energibesparende foranstaltninger EBF og forbedringsforslag vurderes af montøren (noteres i henhold til registreringsskema) Bemærkningerne skal føres til protokol og skal rapporteres til AU. Første kontrol inkl. faldprøve Ved førstkommende besigtigelse og afprøvning af et givet elevatoranlæg skal det vurderes, om der skal udføres lovpligtige modifikationer på elevatoranlægget med henblik på evt. kommende lovpligtige krav Bemærkningerne skal føres til protokol, og skal rapporteres til AU. Responstider Responstid skal være max. 1 time inden for normal arbejdstid på hverdage kl og lørdage, kl Responstiden skal være max. 2 timer uden for normal arbejdstid og i søn- og helligdage. Angående planlagte ydelser vil der være en varsling på max 5 arbejdsdage for udførelse af arbejde på

7 hverdage mellem kl Ved pludseligt opståede behov, hvor der er mulighed for en vis tilrettelæggelse er varslingen 1 arbejdsdag Ved akut opstået behov vil der være en varsling på 2 timer eller mindre for udførelse af arbejde Leverandørens rådgivning Leverandøren skal på anmodning fra ordregiveren vederlagsfrit yde ordregiveren behørig og tilstrækkelig instruktion i brugen og vedligeholdelsen af elevatorer og skydedøre. Ligeledes skal leverandøren på anmodning fra ordregiveren vederlagsfrit give rådgivning og vejledninger i forbindelse service af elevatorer og skydedøre. Vagtcentralordning Firmaet, der entreres med, skal forestå vagtcentralordning vedr. alle berørte elevatorer i de respektive driftsområder. Det er leverandøren, der har ansvaret for, at vagtcentralordningen fungerer. Har leverandøren ikke selv en fungerende vagtcentral, skal der entreres med en underleverandør. Vagtcentralordningen skal tage sig af hhv. opkald direkte fra elevatorer ( elevator-2- vejskommunikationsforbindelse ) samt fra driftspersonale eller vægter pr. telefon. Vagtcentralen skal videredistribuere ønsker om aktion til vagthavende servicemontør, der servicerer de respektive driftsområder. Vagtcentralen skal føre protokol for modtagne opkald og aktion. Protokoludskrifter skal på forlangende kunne leveres til ordregiver digitalt. Som udgangspunkt kan der i forbindelse med dette udbud regnes med, at nuværende elevatorer er forsynet med en modemforbindelse eller tilsvarende, således at vagtcentralfunktion kan etableres ved omprogrammering af opkaldsnummer i de enkelte elevatorer. Denne omkostning skal være indregnet i tilbuddet vedrørende hvert enkelt elevatoranlæg, hvor opkaldsfunktionen er aktuel. Skulle det vise sig ved første besøg i kontraktperioden, at der kræves en yderligere tilpasning eller udbygning af kommunikationsforbindelsen for, at vagtcentralfunktionen kan fungere, aftales dette nærmere i hvert enkelt tilfælde med ordregiver. Der forventes etableret en overgangsperiode mellem nuværende vagtcentralordning og fremtidig ordning svarende til ca. 3 måneder. I overgangsperioden modtager den nuværende vagtcentral opkald og videresender disse til den fremtidige vagtcentral. Leverandøren skal vederlagsfrit sørge for, at alarmlister opdateres. Leverandøren skal vederlagsfrit sørge for, at alarmopkald fra alle AU s elevatorer kan modtages af leverandørens egen vagtcentral eller underleverandørens vagtcentral.

8 Udlæsning af fejlkoder fra alle mærker skal være muligt og det må ikke komme AU til økonomisk last, hvis der i denne forbindelse er udgifter forbundet med dette for leverandøren. Materialer og materiel Leverandøren skal bruge materialer af godkendt kvalitet, der passer til de eksisterende materialer. Der skal installeres de samme produkter ved udskiftninger mv., som var der inden reparationen Hele installationen skal være CE-mærket og materialerne skal være CE-mærkede. Efter en reparation skal der af fakturaen fremgå CE-mærkning og godkendelser for den reparerede installation og det brugte materiale. Såfremt leverandøren ikke ved en reparation udskifter en del med et produkt helt magen til fra samme mærke, er leverandøren ansvarlig for opfyldelsen af CE-mærkning. Hvis leverandøren oplever, at et elevatoranlæg har 3 fejl af den samme type inden for 1 år, skal AU kontaktes med henblik på udfærdigelse af en løsning. Garanti på udført arbejde og på den leverede reservedel mv. skal gives af leverandøren for 1 år efter installation. Såfremt der til udførelsen af en opgave kræves særligt udstyr (materiel) i form af stillads, kran, sikkerhedsafspærring eller lignende, vil et eventuelt vederlag herfor blive betalt udover timeprisen. Særligt udstyr skal derfor ikke være indeholdt i timeprisen men skal aftales separat med bestillerne. Materiel afregnes i henhold til fakturaer på leje fra underleverandør plus max. procentsats svarende til det eventuelt indmeldte dækningsbidrag i Kontraktbilag 2 Prisskema. Eget særligt udstyr (materiel) afregnes særskilt og højest til samme pris som materiellet ville kunne lejes til hos underleverandør. Anvender leverandøren materialer, som ikke er standard skal det forlods godkendes af bestilleren inden indbygning. Bestilleren forbeholder sig retten til selv at levere materialer. Dette meddeles i givet fald forlods i forbindelse med tildeling af den enkelte opgave. For i kontraktens løbetid at kunne kontrollere overholdelsen af dækningsbidragets omfang i henhold til det af leverandøren afgivne tilbud, skal købere på aftalen have adgang til leverandørernes indkøbsfakturaer for de varer, der købes ind til arbejde bestilt af dem eller den leje, der skal betales for materiel. Leverandørens personale Af sikkerhedsmæssige årsager er det leverandørens pligt at sikre sig, at alt personale beskæftiget med varetagelsen af denne rammeaftale, kan forstå skriftlige og mundtlige instruktioner/meddelelser på

9 dansk. Leverandørens personale skal være let identificerbart med firmanavn på arbejdsbeklædningen synligt legitimationskort el. lign. Personalet skal ligeledes kunne identificere sig i form af skriftlig legitimation. Aflevering af dokumentation Logbogen/servicebogen er det primært gældende dokument, der altid skal forefindes opdateret ved alle elevatorspilrum. Efter et eftersyn skal der sendes en mail med kopi af logbogens/servicebogens opdaterede indhold, senest 1 arbejdsdag efter eftersynet er foretaget, til en nærmere bestemt mailadresse, der oplyses ved kontraktstart. Eftersynsskema/checkliste/rapport for elevatoranlægget skal udfyldes og en kopi skal vedlægges logbogen. Besigtigelses- og afprøvningsattest skal som udgangspunkt være placeret i elevatorstolen for personelevatorer. For andre elevatortyper skal data være placeret efter gældende regler og aftale med ordregiver. Servicearbejder for elevatoranlægget skal anføres i logbog og relevante kopier for ydelsen eller komponenter skal vedlægges logbogen. Årlig opdatering af de tekniske data skal forestås vederlagsfrit af leverandøren. Tilstandsrapport for elevatoranlæggene skal laves en gang årligt, hvor forslag til løsninger mv. skal fremgå. Dette skal være uden beregning for AU. De skal foreligge senest i februar måned. Leverandøren har pligt til at levere godkendelser og manualer for hver reparation, der foretages. Det skal af leverandøren sikres, at manualer og godkendelser er brugbare og opdaterede. Efter et lovpligtigt eftersyn, lovpligtige kontroller og ved reparationer skal kontaktpersonen på AU have besked pr. mail senest et døgn efter. Servicerapporter med indhold af reparationer og driftsstatus skal tilsendes AU med en frekvens, der aftales i implementeringsperioden. Ordregiver kræver derudover, at al rapportering sker i digital form vedr.: -Advisering ifm besøgsdatoer skal ske pr. mail til kontaktpersonen for driftsområdet. For lovpligtige eftersyn skal det ske senest 5 arbejdsdage før besøg. For lovpligtige kontroller skal det ske senest 14 dage før. -Eftersynsskema skal efter hvert eftersyn vedhæftes mail til kontaktpersonen for det aktuelle driftsområde i pdf-format. -Besigtigelser og afprøvningsattest med evt. bemærkninger efter hver kontrol skal vedhæftes mail til kontaktpersonen for det aktuelle driftsområde i pdf-format. -Servicearbejder for elevatoranlægget efter udførelse skal vedhæftes mail til kontaktpersonen for det

10 aktuelle driftsområde i pdf-format. Statusmøder med ordregiver Leverandøren skal påregne, at der skal afholdes 1 årligt statusmøde med hoveddriftsområderne. På statusmøder forventes drøftet: - Status på besøg for de aktuelle elevatoranlæg - Status for rapportering mv. - Andre forhold Ligeledes vil der 3 måneder efter kontraktstart skulle afholdes et evalueringsmøde, hvor aktuelle implementeringsproblemstillinger adresseres. KS-indsigt Ordregiver skal have KS-indsigt, hvilket vil sige på forlangende at kunne se leverandørens KSmateriale vedrørende udført arbejde. KS-materialet fra underleverandør skal integreres, så det fremstår som en samlet KS-mappe. KSmappen skal mindst indeholde sagsidentifikation og sagsorganisation. Uddannelse Årlig uddannelsesdag arrangeres af leverandøren for relevante AU-medarbejdere til brug for opkvalificering og opdatering på området, herunder brugen af elevatorer og brugen af nødprocedurer.

Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold

Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation... 1 0. Generelle betingelser for delaftale 1 og delaftale 2... 2 1. Særligt for delaftale 1: Serviceeftersyn, akut udkald samt diagnosticering

Læs mere

Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler

Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler Bilag B Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Gældende for samtlige 13 delaftaler ndhold 1. Beskrivelse af udbuddet... 4 1.1 ndledning og formål... 4 1.2 Afdelinger

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Offentligt udbud Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Juli 2011 Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Side 1 af 31 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 UDBUDSBETINGELSER 3 1.1 Indledning 3

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

UDKAST til. Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner

UDKAST til. Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner 4. august 2014 UDKAST til Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner I medfør af 35, 39, 41, 43, 46, 73, 74, 75, stk. 2 og 3, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf.

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentlig licitation. Aarhus Kommune. Udbud af levering, montage og service af rottespærrer

Udbudsmateriale. Offentlig licitation. Aarhus Kommune. Udbud af levering, montage og service af rottespærrer Udbudsmateriale Offentlig licitation Aarhus Kommune Udbud af levering, montage og service af rottespærrer for Center for Administration og Ejendomme Aarhus Kommune 04 2015 Udbudsmateriale April 2015 Aarhus

Læs mere

Udbudsmateriale. 392714-2014 Offentligt udbud. Udbud vedrørende udførelse af kloakservice. Aarhus Kommune

Udbudsmateriale. 392714-2014 Offentligt udbud. Udbud vedrørende udførelse af kloakservice. Aarhus Kommune Udbudsmateriale 392714-2014 Offentligt udbud Aarhus Kommune Udbud vedrørende udførelse af kloakservice Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Indkøb og Udbud 11.2014 Udbudsmateriale 14.11.2014 Aarhus Kommune

Læs mere

Udkast til KONTRAKT. køb og leje. kaffemaskiner og kaffeautomater. Gældende for delaftale 2. mellem. REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden)

Udkast til KONTRAKT. køb og leje. kaffemaskiner og kaffeautomater. Gældende for delaftale 2. mellem. REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) Udkast til KONTRAKT om køb og leje kaffemaskiner og kaffeautomater Gældende for delaftale 2 mellem REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) og [NAVN PÅ LEVERANDØREN] (herefter benævnt Leverandøren)

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT INDKØB, MONTERING OG INSTALLATION AF ENDOSKOPISKE VASKEMASKINER OG TØRRE- SKABE MELLEM REGION MIDTJYLLAND

UDKAST TIL KONTRAKT INDKØB, MONTERING OG INSTALLATION AF ENDOSKOPISKE VASKEMASKINER OG TØRRE- SKABE MELLEM REGION MIDTJYLLAND UDKAST TIL KONTRAKT OM INDKØB, MONTERING OG INSTALLATION AF ENDOSKOPISKE VASKEMASKINER OG TØRRE- SKABE MELLEM REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) OG xx (herefter benævnt Leverandøren) Kunden og

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune T Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelsesnummer: 201X/S XXX-XXXXXX Offentligt udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Indhold 1 INFORMATIONER TIL TILBUDSGIVER...

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Praktisk hjælp Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens genstand...

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Generelle kvalitetskrav. til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje

Generelle kvalitetskrav. til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje Generelle kvalitetskrav til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed januar 2011 Indholdsfortegnelse. 1. Baggrund....4 1.1. Indledning...4 1.2. Opgaven og dens

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

BILAG 1. Aftale med SÆLGER. vedr. levering af. LC-MS-system. til. Clinical Metabolomics Core Facility. Rigshospitalet. Region Hovedstaden

BILAG 1. Aftale med SÆLGER. vedr. levering af. LC-MS-system. til. Clinical Metabolomics Core Facility. Rigshospitalet. Region Hovedstaden BILAG 1 Aftale med SÆLGER vedr. levering af LC-MS-system til Clinical Metabolomics Core Facility Rigshospitalet Region Hovedstaden EU-udbud nr. 2015/S 024-039427 Indholdsfortegnelse 1. BILAG... 4 2. KØBER...

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse August 2006 Dragør Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler Udbudsbeskrivelse 1. BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE OG OPGAVEN...5 1.1 INDLEDNING...5 1.2 BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE...5 1.2.1 DRAGØR KOMMUNES

Læs mere

Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune

Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune Udbudsbetingelser, kravspecifikation og kontraktudkast Januar 2015 Udgivelsesdato : Januar 2015 Vores reference : 30.8919.01 Udarbejdet : Mette Physant Jørgensen

Læs mere

Generelle vilkår for Service

Generelle vilkår for Service Generelle vilkår for Service 1. Generelt Disse generelle vilkår gælder for alle aftaler om serviceydelser. For hver af NetDesigns serviceydelser gælder produktspecifikke vilkår i supplement til nærværende

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Vilkår for entreprisernes gennemførelse

Vilkår for entreprisernes gennemførelse Vilkår for arbejdets udførelse Side 1 af 33 Vilkår for entreprisernes gennemførelse Indholdsfortegnelse Side ALMENT... 3 Omfang Delaftale nr. 1 Odense Kommune... 3 Definitioner... 4 ODENSE KOMMUNES YDELSER...

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL... (i det følgende kaldet vognmanden) og Sydtrafik indgår følgende aftale om buskørsel: 1. GENERELT 1. Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af nærværende kontrakt med bilag.

Læs mere

Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark Udbud af F4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark September 014 1 UDBUDSBETINGELSER 5

Læs mere

Fællesudbud af laboratorieydelser

Fællesudbud af laboratorieydelser Fællesudbud af laboratorieydelser Udbudsbetingelser 30. januar 2015 Udarbejdet af: EnviDan A/S Stine Lundbøl Vestergaard & Peter Emil Blok E-mail: pxb@envidan.dk Projektnavn: Fællesudbud af laboratorieydelser

Læs mere