KONTRAKTBILAG 4 KRAVSPECIFIKATION. Vedrørende lovpligtigt eftersyn, lovpligtig kontrol og reparationer af elevatorer til Aarhus Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTRAKTBILAG 4 KRAVSPECIFIKATION. Vedrørende lovpligtigt eftersyn, lovpligtig kontrol og reparationer af elevatorer til Aarhus Universitet"

Transkript

1 KONTRAKTBILAG 4 KRAVSPECIFIKATION Vedrørende lovpligtigt eftersyn, lovpligtig kontrol og reparationer af elevatorer til Aarhus Universitet

2 Skemaerne i det følgende skal udfyldes. Ved manglende udfyldelse af et felt fortolkes det som et nej til accept af mindstekravet. Manglende accept af alle mindstekrav vil resultere i tilbuddets ukonditionsmæssighed, hvilket medfører, at tilbuddet ikke evalueres. Dokumentet skal udfyldes med firma og dato og underskrives. Arbejdets praktiske udførelse Det personale, der skal kommunikere med Aarhus Universitet skal kunne tale dansk. Leverandøren skal benytte faguddannede medarbejdere inden for faget. Arbejde skal under normale omstændigheder udføres inden for normal arbejdstid. Normal arbejdstid defineres som mandag til fredag kl Udførelse af arbejde udenfor normal arbejdstid må kun ske efter forudgående aftale med den bestillende enhed. Ved ankomst til arbejdsstedet skal leverandøren kontakte den af bestiller oplyste kontaktperson. Færdigmelding skal ske straks, når arbejdet er afsluttet. Arbejdspladsen skal afleveres opryddet, dvs. materialer, affald mv. skal fjernes inden arbejdspladsen forlades. Affaldet skal leverandøren selv fjerne. Som udgangspunkt må Aarhus Universitets affaldsløsninger ikke anvendes, men der kan laves lokale aftaler. Kasseret arbejde udbedres uden merudgift for Aarhus Universitet. Udførelsestidspunkt skal aftales med det enkelte forbrugssted. Forbrugsstedet skal kontaktes, såfremt der sker ændringer i forhold til det aftalte tidspunkt og tidsplan. Leverandøren skal stille alle nødvendige maskiner og materiel til rådighed for arbejdets udførelse, herunder nødvendigt værktøj, hjælpeudstyr samt personlige værnemidler. I det omfang intet andet er aftalt, skal leverandøren ligeledes levere alle nødvendige materialer. Henstilling og opbevaring af værktøj og byggematerialer skal afklares med Aarhus Universitets repræsentant. Aarhus Universitets anvisninger skal til enhver tid følges. Ligeledes er det leverandørens eget ansvar at sikre værktøj og byggematerialer mod tyveri. Arbejde må kun udføres efter bestilling fra Aarhus Universitet, og arbejdet skal tilrettelægges således at det i videst muligt omfang er den samme person hos leverandøren, der udfører arbejdet på en given bygning hver gang. Leverandøren skal i størst muligt omfang anvende lyddæmpede maskiner til arbejdets udførelse, således at støjen på arbejdspladsen minimeres. Leverandøren skal kunne servicere alle gængse mærker. Planlægning af eftersyns- og kontrolrytme I samarbejde med ordregiver skal eftersyns- og kontrolrytmen tilrettelægges.

3 De enkelte anlæg har i henhold til en stoleattest et angivet tidspunkt, hvortil anlægget er godkendt. Leverandøren skal senest 1 måned efter kontraktstart fremkomme med et forslag til rækkefølgen af udførelse af lovpligtige eftersyn og lovpligtige kontroller, hvor man dels tager hensyn til de først forestående forfaldsterminer (de anlæg med førstkommende dato iht. til stoleattest), men også således, at anlæg i bygningskomplekser/driftsområder grupperes så kontrol kan udføres i sammenhængende grupper. Dette kan i nogle tilfælde indebære, at der udføres kontrol på enkelte anlæg før en periode er udløbet. Forslaget skal godkendes af Aarhus Universitet. Det er et krav, at leverandøren skal samle eftersynene pr. driftsområde. Elevatoranlæggene skal i forbindelse med opstart af kontrakten gennemgås og vedligeholdelsesplaner med eventuelle løsningsforslag skal fremlægges senest 1 måned efter kontraktstart. De lovpligtige kontroller skal leverandøren selv sørge for bliver udført så betids, at godkendelser ikke udløber. I henhold til Bekendtgørelse nr. 629 af antal årlige eftersyn for elevatorer mv., kan inspektionsorganet efter kontrol evt. fastsætte en anden rytme for eftersynsfrekvens. Ordregiver har dog besluttet, at alle elevatoranlæg, som indgår i dette udbud, og som er omfattet af bekendtgørelse 629, skal indregnes besøgt 12 gange årligt (altså en gang pr. måned). Dette skal lægges til grund i forbindelse med indmeldelse af pris på lovpligtige eftersyn i Kontraktbilag 2 Prisskema. Evt. nedsættelse af frekvens af besøg for enkelte elevatoranlæg aftales først undervejs efter at kontrakt er indgået. Hvis antallet af årlige eftersyn ændres, noteres dette i elevatorens servicebog med de nye intervaller. Hvis besigtigelsen og afprøvningen viser, at kravene er opfyldt, påføres gyldighedsperioden og besigtigelsesdatoen på besigtigelsesskiltet i transportredskabet, i stolen, ladet eller lignende, jf. 25, stk. 1. Endvidere noteres resultatet i servicebogen. Hvis besigtigelsen og afprøvningen viser, at kravene ikke er opfyldt, meddeles dette til AU med en udførlig begrundelse. Anlæg som ikke er omfattet af bekendtgørelse nr. 629 skal regnes efterset/afprøvet 6 gange om året. Advisering om eftersyn på et aktuelt elevatoranlæg skal ske i så god tid som muligt, således at driftspersonalet (kontaktpersonen) har mulighed for at videreinformere ud til bygningens brugere. Leverandøren skal desuden i forbindelse med advisering oplyse anslået tidsforbrug for de enkelte besøg. Advisering ifm besøgsdatoer skal ske pr. mail til kontaktpersonen for driftsområdet. For lovpligtige eftersyn skal det ske senest 5 arbejdsdage før besøg. For lovpligtige kontroller skal det ske senest 14 dage før. I forbindelse med fremsendelse af mails, der skal tilgå hoved-mailadressen på AU skal det skrives, til hvilken driftsinspektør, den pågældende mail er rettet. Overholdelse af gældende lovgivning Gældende lovgivning skal altid følges. Leverandøren skal altid holde sig ajour med ny lovgivning, der vedrører den aktuelle ydelse, som skal leveres, eller lovgivning, der har konsekvenser for det anlæg, der skal udføres eftersyn og kontrol på. Desuden skal firmaet tilse, at fabrikantens anvisninger og vejledninger overholdes. Vedrørende dette udbud henvises til Bekendtgørelserne: - nr. 629 af 27. juni 2008 om anvendelse og opstilling af elevatorer

4 - nr. 677 af 27. juni 2008 om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer mv. Disse danner platformen for de lovpligtige eftersyn, besigtigelser og afprøvninger Arbejde skal endvidere altid udføres i overensstemmelse med branchens til enhver tid gældende retningslinjer og anbefalinger. Lovpligtige eftersyn Lovpligtige eftersyn skal udføres af sagkyndig virksomhed, i henhold til Bekendtgørelse nr. 629 kapitel 6, som har et certificeret kvalitetssystem opbygget efter DS/EN ISO 9001»Kvalitetsstyringssystemer - Systemkrav«for eftersyn af elevatorer mv. og som opfylder tillægskravene i Bilag 6 til Bekendtgørelse nr Underleverandører, der benyttes til lovpligtige eftersyn skal være godkendt af DANAK. Hovedleverandøren er ansvarlig for opgavens udførelse, selvom underleverandører benyttes. Efter et lovpligtigt eftersyn skal kontaktpersonen på AU have besked om resultatet af eftersynene pr. mail senest et døgn efter. I forhold til nødkørsler og nødåbninger er det en betingelse, at der i alle spillerum skal forefindes udstyr til nødåbning og nødkørsel, inkl. nøgle og derudover en skriftlig instruktion. Der skal i denne forbindelse foregå en praktisk undervisning i såvel nødkørsel som nødåbning på årlig basis vederlagsfrit. Leverandøren skal inden en måned efter kontraktperiodens start have lavet en visuel, lamineret konstruktionsvejledning i disse nødprocedurer, der skal sættes op ved hvert elevatoranlæg. Ved et lovpligtigt eftersyn skal følgende særligt kontrolleres: 1. At der er adgang, ryddelighed og renholdelse 2. Elevatoranlægget overholder opstillingskrav 3. Elevatoren bruges kun til det, den er beregnet til 4. Der forekommer ikke utætheder, der har betydning for sikkerheden 5. Kommunikationsanlægget fungerer tilfredsstillende 6. Sikkerhedsudrustningen fungerer tilfredsstillende 7. Der konstateres ikke skader, der nødvendiggør en reparation 8. Datoen for næste besigtigelse er ikke overskredet 9. Betingelsen for brugen og anvendelsen er opfyldt og fabrikantens anvisninger er fulgt 10. Anlægget er i fuld forskriftsmæssig stand Olie og fedt til eftersynene skal være inkluderet i prisen. Styr smøres ved hvert eftersyn. Pris på servicebog skal være inkluderet i prisen, hvis vi selv stiller den til rådighed for leverandøren. Hvis leverandøren oplever, at et elevatoranlæg har 3 fejl af den samme type, skal AU kontaktes med henblik på udfærdigelse af en løsning.

5 Bremsetest på tovbårne anlæg skal udføres en gang årligt. Ved hvert eftersyn gennemgås skakter og kabinedøre, dørkontakter og dørlåse. Lettere rengøring af elevatorskakte skal ske én gang årligt i form af fejning af skaktbunden. Besigtigelse og afprøvning (Lovpligtig kontrol inkl. faldprøve) Besigtigelse og afprøvning af elevatoranlæg, jf. AT bekendtgørelse nr , skal foretages af et inspektionsorgan hvert tredje år med højst 36 måneders mellemrum samt efter ombygning og efter flytning. Inspektionsorganet er en privat virksomhed, som er akkrediteret til at udføre den pågældende ydelse. Bilag 5 til AT bekendtgørelse nr Besigtigelse og afprøvning, jf. kapitel 7 - beskriver hvor ofte besigtigelse og afprøvning skal foretages, samt hvad den omfatter: Besigtigelse og afprøvning fortages med intervallerne, der er anført i 39. Besigtigelse og afprøvning skal minimum omfatte: 1. afprøvning af anordning til at forhindre elevatorens frie fald eller ukontrollerede opadgående bevægelse 2. afprøvning af bremsesystemet 3. afprøvning af låseanordninger, der forhindrer adgang til elevatorens bevægelsesbane og som forhindrer utilsigtet igangsætning 4. afprøvning af det øvrige elektriske sikkerhedsudstyr 5. undersøgelse af bæremidlernes tilstand samt deres fastgørelse, herunder revnedannelser og slitage samt friktion 6. undersøgelse af fastgørelsespunkter, herunder ophængningspunkter, styrets fastgørelse i skakten mv. 7. at ryddeligheden er tilfredsstillende 8. at udstyret fortsat er opstillet i overensstemmelse med kravene i kapitel 4 9. at udstyret fortsat er indrettet iht. relevante indretningsbekendtgørelser 10. at der ikke forekommer utætheder af betydning for sikkerheden 11. at der ikke konstateres skader, som nødvendiggør en reparation 12. at alarmer mv. fungerer tilfredsstillende 13. at særlige betingelser for brugen og anvendelsen er opfyldt 14. om eftersynsintervallerne skal ændres Hydraulik olieprøve skal ske samtidig med faldprøven. Rengøring af elevatoranlægget skal foretages inden en faldprøve

6 Første eftersyn Ved første besøg ved et eller flere elevatoranlæg skal der forventes afsat tid til et møde mellem ordregivers driftspersonale og leverandørens montør. På mødet drøftes følgende: Elevatoranlæggenes fysiske placering i bygninger for det aktuelle driftsområde verificeres og kontaktpersoner for hvert bygningskompleks udpeges af AU Er der evt. nogle steder, der kræver specialtilladelse, nøgle mv. (isolationsområder etc.) Elevatordata verificeres mht. om der er sket ændringer siden registreringen Er der særlige erfaringer med enkelte elevatoranlæg, der skal påtales (problemer med driftsstop etc.). Er der forestående ombygninger i øvrigt i bygningerne, der får indflydelse på elevatoreftersyn mv. Ved eftersyn udføres ud over lovpligtig ydelse: Verificering af oplysninger i datablad (leverandørens registreringsblad for det aktuelle elevatoranlæg) Anlæggets tilstand vurderes af montøren (montørens navn noteres, iht. reg.skemaets felt 341) Anlæggets øjeblikkelige stand vurderes af montøren (god - middel dårlig, i henhold til registreringsskema) Anlæggets forventede levetid vurderes af montøren (< 5år, <10år, >10år, i henhold til registreringsskema) Sikkerhedstekniske forbedringsforslag vurderes af montøren (i henhold til registreringsskema) Energibesparende foranstaltninger EBF og forbedringsforslag vurderes af montøren (noteres i henhold til registreringsskema) Bemærkningerne skal føres til protokol og skal rapporteres til AU. Første kontrol inkl. faldprøve Ved førstkommende besigtigelse og afprøvning af et givet elevatoranlæg skal det vurderes, om der skal udføres lovpligtige modifikationer på elevatoranlægget med henblik på evt. kommende lovpligtige krav Bemærkningerne skal føres til protokol, og skal rapporteres til AU. Responstider Responstid skal være max. 1 time inden for normal arbejdstid på hverdage kl og lørdage, kl Responstiden skal være max. 2 timer uden for normal arbejdstid og i søn- og helligdage. Angående planlagte ydelser vil der være en varsling på max 5 arbejdsdage for udførelse af arbejde på

7 hverdage mellem kl Ved pludseligt opståede behov, hvor der er mulighed for en vis tilrettelæggelse er varslingen 1 arbejdsdag Ved akut opstået behov vil der være en varsling på 2 timer eller mindre for udførelse af arbejde Leverandørens rådgivning Leverandøren skal på anmodning fra ordregiveren vederlagsfrit yde ordregiveren behørig og tilstrækkelig instruktion i brugen og vedligeholdelsen af elevatorer og skydedøre. Ligeledes skal leverandøren på anmodning fra ordregiveren vederlagsfrit give rådgivning og vejledninger i forbindelse service af elevatorer og skydedøre. Vagtcentralordning Firmaet, der entreres med, skal forestå vagtcentralordning vedr. alle berørte elevatorer i de respektive driftsområder. Det er leverandøren, der har ansvaret for, at vagtcentralordningen fungerer. Har leverandøren ikke selv en fungerende vagtcentral, skal der entreres med en underleverandør. Vagtcentralordningen skal tage sig af hhv. opkald direkte fra elevatorer ( elevator-2- vejskommunikationsforbindelse ) samt fra driftspersonale eller vægter pr. telefon. Vagtcentralen skal videredistribuere ønsker om aktion til vagthavende servicemontør, der servicerer de respektive driftsområder. Vagtcentralen skal føre protokol for modtagne opkald og aktion. Protokoludskrifter skal på forlangende kunne leveres til ordregiver digitalt. Som udgangspunkt kan der i forbindelse med dette udbud regnes med, at nuværende elevatorer er forsynet med en modemforbindelse eller tilsvarende, således at vagtcentralfunktion kan etableres ved omprogrammering af opkaldsnummer i de enkelte elevatorer. Denne omkostning skal være indregnet i tilbuddet vedrørende hvert enkelt elevatoranlæg, hvor opkaldsfunktionen er aktuel. Skulle det vise sig ved første besøg i kontraktperioden, at der kræves en yderligere tilpasning eller udbygning af kommunikationsforbindelsen for, at vagtcentralfunktionen kan fungere, aftales dette nærmere i hvert enkelt tilfælde med ordregiver. Der forventes etableret en overgangsperiode mellem nuværende vagtcentralordning og fremtidig ordning svarende til ca. 3 måneder. I overgangsperioden modtager den nuværende vagtcentral opkald og videresender disse til den fremtidige vagtcentral. Leverandøren skal vederlagsfrit sørge for, at alarmlister opdateres. Leverandøren skal vederlagsfrit sørge for, at alarmopkald fra alle AU s elevatorer kan modtages af leverandørens egen vagtcentral eller underleverandørens vagtcentral.

8 Udlæsning af fejlkoder fra alle mærker skal være muligt og det må ikke komme AU til økonomisk last, hvis der i denne forbindelse er udgifter forbundet med dette for leverandøren. Materialer og materiel Leverandøren skal bruge materialer af godkendt kvalitet, der passer til de eksisterende materialer. Der skal installeres de samme produkter ved udskiftninger mv., som var der inden reparationen Hele installationen skal være CE-mærket og materialerne skal være CE-mærkede. Efter en reparation skal der af fakturaen fremgå CE-mærkning og godkendelser for den reparerede installation og det brugte materiale. Såfremt leverandøren ikke ved en reparation udskifter en del med et produkt helt magen til fra samme mærke, er leverandøren ansvarlig for opfyldelsen af CE-mærkning. Hvis leverandøren oplever, at et elevatoranlæg har 3 fejl af den samme type inden for 1 år, skal AU kontaktes med henblik på udfærdigelse af en løsning. Garanti på udført arbejde og på den leverede reservedel mv. skal gives af leverandøren for 1 år efter installation. Såfremt der til udførelsen af en opgave kræves særligt udstyr (materiel) i form af stillads, kran, sikkerhedsafspærring eller lignende, vil et eventuelt vederlag herfor blive betalt udover timeprisen. Særligt udstyr skal derfor ikke være indeholdt i timeprisen men skal aftales separat med bestillerne. Materiel afregnes i henhold til fakturaer på leje fra underleverandør plus max. procentsats svarende til det eventuelt indmeldte dækningsbidrag i Kontraktbilag 2 Prisskema. Eget særligt udstyr (materiel) afregnes særskilt og højest til samme pris som materiellet ville kunne lejes til hos underleverandør. Anvender leverandøren materialer, som ikke er standard skal det forlods godkendes af bestilleren inden indbygning. Bestilleren forbeholder sig retten til selv at levere materialer. Dette meddeles i givet fald forlods i forbindelse med tildeling af den enkelte opgave. For i kontraktens løbetid at kunne kontrollere overholdelsen af dækningsbidragets omfang i henhold til det af leverandøren afgivne tilbud, skal købere på aftalen have adgang til leverandørernes indkøbsfakturaer for de varer, der købes ind til arbejde bestilt af dem eller den leje, der skal betales for materiel. Leverandørens personale Af sikkerhedsmæssige årsager er det leverandørens pligt at sikre sig, at alt personale beskæftiget med varetagelsen af denne rammeaftale, kan forstå skriftlige og mundtlige instruktioner/meddelelser på

9 dansk. Leverandørens personale skal være let identificerbart med firmanavn på arbejdsbeklædningen synligt legitimationskort el. lign. Personalet skal ligeledes kunne identificere sig i form af skriftlig legitimation. Aflevering af dokumentation Logbogen/servicebogen er det primært gældende dokument, der altid skal forefindes opdateret ved alle elevatorspilrum. Efter et eftersyn skal der sendes en mail med kopi af logbogens/servicebogens opdaterede indhold, senest 1 arbejdsdag efter eftersynet er foretaget, til en nærmere bestemt mailadresse, der oplyses ved kontraktstart. Eftersynsskema/checkliste/rapport for elevatoranlægget skal udfyldes og en kopi skal vedlægges logbogen. Besigtigelses- og afprøvningsattest skal som udgangspunkt være placeret i elevatorstolen for personelevatorer. For andre elevatortyper skal data være placeret efter gældende regler og aftale med ordregiver. Servicearbejder for elevatoranlægget skal anføres i logbog og relevante kopier for ydelsen eller komponenter skal vedlægges logbogen. Årlig opdatering af de tekniske data skal forestås vederlagsfrit af leverandøren. Tilstandsrapport for elevatoranlæggene skal laves en gang årligt, hvor forslag til løsninger mv. skal fremgå. Dette skal være uden beregning for AU. De skal foreligge senest i februar måned. Leverandøren har pligt til at levere godkendelser og manualer for hver reparation, der foretages. Det skal af leverandøren sikres, at manualer og godkendelser er brugbare og opdaterede. Efter et lovpligtigt eftersyn, lovpligtige kontroller og ved reparationer skal kontaktpersonen på AU have besked pr. mail senest et døgn efter. Servicerapporter med indhold af reparationer og driftsstatus skal tilsendes AU med en frekvens, der aftales i implementeringsperioden. Ordregiver kræver derudover, at al rapportering sker i digital form vedr.: -Advisering ifm besøgsdatoer skal ske pr. mail til kontaktpersonen for driftsområdet. For lovpligtige eftersyn skal det ske senest 5 arbejdsdage før besøg. For lovpligtige kontroller skal det ske senest 14 dage før. -Eftersynsskema skal efter hvert eftersyn vedhæftes mail til kontaktpersonen for det aktuelle driftsområde i pdf-format. -Besigtigelser og afprøvningsattest med evt. bemærkninger efter hver kontrol skal vedhæftes mail til kontaktpersonen for det aktuelle driftsområde i pdf-format. -Servicearbejder for elevatoranlægget efter udførelse skal vedhæftes mail til kontaktpersonen for det

10 aktuelle driftsområde i pdf-format. Statusmøder med ordregiver Leverandøren skal påregne, at der skal afholdes 1 årligt statusmøde med hoveddriftsområderne. På statusmøder forventes drøftet: - Status på besøg for de aktuelle elevatoranlæg - Status for rapportering mv. - Andre forhold Ligeledes vil der 3 måneder efter kontraktstart skulle afholdes et evalueringsmøde, hvor aktuelle implementeringsproblemstillinger adresseres. KS-indsigt Ordregiver skal have KS-indsigt, hvilket vil sige på forlangende at kunne se leverandørens KSmateriale vedrørende udført arbejde. KS-materialet fra underleverandør skal integreres, så det fremstår som en samlet KS-mappe. KSmappen skal mindst indeholde sagsidentifikation og sagsorganisation. Uddannelse Årlig uddannelsesdag arrangeres af leverandøren for relevante AU-medarbejdere til brug for opkvalificering og opdatering på området, herunder brugen af elevatorer og brugen af nødprocedurer.

Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold

Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation... 1 0. Generelle betingelser for delaftale 1 og delaftale 2... 2 1. Særligt for delaftale 1: Serviceeftersyn, akut udkald samt diagnosticering

Læs mere

UDKAST til. Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner

UDKAST til. Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner 4. august 2014 UDKAST til Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner I medfør af 35, 39, 41, 43, 46, 73, 74, 75, stk. 2 og 3, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf.

Læs mere

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel Bilag [nr.] Samarbejdsmodel INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. BESTILLERS FORVENTNINGER... 3 3. FASERNE... 3 4. ORGANISATION... 4 4.1 Kontaktpersoner... 4 4.2 [Styregruppe... 4 4.3 [Styregruppe...

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 24-03-2015 Bilag A.3 Serviceaftale Sagsnr. 2015-0076973 Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontraktbilag A - Kravspecifikation

Kontraktbilag A - Kravspecifikation Kontraktbilag A - Kravspecifikation Side 1 af 5 1 Indledning Nærværende kontraktbilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for anskaffelsen af elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune. Leverandøren gøres

Læs mere

Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland

Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Region Midtjylland har indgået ny aftale pr. 1. maj 2013 på Tolkeydelser. Aftalen vedrører levering af tolkeydelser til regions hospitaler, institutioner,

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 4 // Samarbejdsmodel

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 4 // Samarbejdsmodel Bilag 4 // Samarbejdsmodel Indholdsfortegnelse 1 Generelt 2 2 Bygningsstyrelsens forventninger 2 3 Faserne 3 4 Organisation 4 5 Samarbejdsform 5 6 Krav til dokumentation 7 1 Generelt Nærværende dokument

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold

Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold UDBUDSBETINGELSER ANNONCERING September 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold 1 Indhold 1.Indledning...

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Kontraktbilag 4. Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 4. Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Kontraktbilag 4 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet 1 Det oplyses i udbudsbetingelsernes afsnit 1.10, at Ordregiver ønsker 1 original samt 5 papir-eksemplarer mærket kopi samt 1 USB nøgle. I samme afsnit

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Personaleguide. Deleurans Eftf. ApS DELEURAN. Tlf. 86 12 66 77 Vi gør tingene ordentligt

Personaleguide. Deleurans Eftf. ApS DELEURAN. Tlf. 86 12 66 77 Vi gør tingene ordentligt Personaleguide Deleurans Eftf. ApS Vi løser alle former for el-opgaver - herunder specielt til - og ombygninger, renoveringer og små reparationer samt serviceopgaver. Alle opgaver udføres i tæt dialog

Læs mere

Forretningsgang Fleet Management

Forretningsgang Fleet Management Side 1 af 6 Formålet med denne forretningsgang er, at beskrive de praktiske forhold omkring det daglige samarbejde for kunder med en Samarbejdsaftale. 1. Primære forhandlere Nordania vælger leverandør.

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Hvilken af de to typer rejsekortudstyr, der installeres i bussen, aftales særskilt mellem Midttrafik og busselskabet.

Hvilken af de to typer rejsekortudstyr, der installeres i bussen, aftales særskilt mellem Midttrafik og busselskabet. Rejsekortet Midttrafik billetsystem, Rejsekortet indeholder dels kontaktløse chipkort, dels et system til kontantbillettering. Udstyr til kontantbillet erstatter det eksisterende udstyr, inkl. klippekortsmaskiner,

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

EVALUERINGSSKEMA UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/S 175-309171 BEGRÆNSET UDBUD AF RENGØRING TILBUDSGIVER: [Servicefirmaet Renell A/S]

EVALUERINGSSKEMA UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/S 175-309171 BEGRÆNSET UDBUD AF RENGØRING TILBUDSGIVER: [Servicefirmaet Renell A/S] EVALUERINGSSKEMA UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/S 175-309171 BEGRÆNSET UDBUD AF RENGØRING TILBUDSGIVER: [Servicefirmaet Renell A/S] UNDERKRITERIER OG DELKRITERIER POINTMODEL TILBUDDETS INDHOLD "PRIS" (50 %)

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT Kontrakten må under ingen omstændigheder bruges, som den foreligger. Kontrakten skal konkret tilpasses det enkelte projekt, for at kunne benyttes som juridisk aftalegrundlag. Hvis man ønsker at benytte

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt.

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. 1. OM SERVICEBETINGELSERNE Disse servicebetingelser gælder for naturgasinstallationer med en gaskedel eller gasblæseluftbrænder med en

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Kravspecifikation Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Krav til alarmcentralen 3 3. Krav til senderne 4 4. Krav til DECT-udstyr 5 5.

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale Dato: Delaftale ident nr: Rammeaftalens ident nr: Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for delaftale Delaftalen indgås i henhold til indgået rammeaftale om annoncering af jobsøgningsforløb ved

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Slagelse Boligselskab UDBUDSBREV. Flytning af bohave for. Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen

Slagelse Boligselskab UDBUDSBREV. Flytning af bohave for. Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen UDBUDSBREV Flytning af bohave for Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen Ærøvej 70 80 Ærøvej 94 96 Ærøvej 98 100 Ærøvej 102 104 Ærøvej 106 108 I Slagelse kommune. Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

Vederlag. For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere

Vederlag. For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere Vederlag For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere (Udvikling, drift og vedligeholdelse af en webportal for uddannelse) Bilag 5 1/9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Bilag 3 til aftale om Driftsplatform mellem på den ene side ServicePoint A/S CVR-nr. 26 61 64 09 Åbogade 15 DK-8200 Århus N. ( Leverandøren ) og på den anden side Kunden CVR-nr.

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade 2 8000 Århus C. Tlf. 89 49 73 65 Fax.

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade 2 8000 Århus C. Tlf. 89 49 73 65 Fax. Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 A.1 A.01 Ordregiver og teknikere Projekt: Århus Sygehus THG Bygning 2, etage 2 øst Ombygning ifm. præparationen THG Ordregivers projekt nr. 10P109 Ing. sag nr.

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune 16.04.2015 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det

Læs mere

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 1 KVALITET OG SERVICE... 4 1.1 Aftalevilkår... 4 1.2 Kundetilfredshed... 4 1.3 Kvalitetsmål... 4 1.4 Responstider ved akutte kundehenvendelser... 4 1.5 Forsikring... 4

Læs mere

Serviceaftale. Afd. 4. Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014

Serviceaftale. Afd. 4. Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014 Serviceaftale Afd. 4 Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014 Boligselskabet Strandparken Røjelskær 15, 2. Sal, 2840 Holte Telefon: 39 25 10 00_ E-mail:

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE 16. april 2015 Produktbeskrivelse for Fjernvarmeservice Serviceaftalens omfang Serviceaftalen gælder for installationer

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Informationsmøde. 2014/S 108-189790 Udbud af lagerautomater til Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital. Indkøb og Medicoteknik

Informationsmøde. 2014/S 108-189790 Udbud af lagerautomater til Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital. Indkøb og Medicoteknik Informationsmøde 2014/S 108-189790 Udbud af lagerautomater til Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital Indkøb og Medicoteknik www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Den 19. og 20. juni 2015 1 Indhold 1. Udstillingens omfang og karakter... 3 2. Bestilling og fordeling af stande... 3 3. Standleje... 4 4. Tildeling

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Beskæftigelsesudvalget, Transportudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 BEU alm. del Bilag 247, TRU alm. del Bilag 350, UUI alm. del Bilag 134 Offentligt Rengøring uden sort

Læs mere

Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine November 2014

Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine November 2014 Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine November 2014 Gravemaskine, november 2014 Side 1/6 Annonceret udbud iht. Tilbudsloven I medfør af lovebekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Marts 2013 Dokument nr A0305472013104TAG Revision

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:91612-2011:text:da:html DK-Gentofte: Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb 2011/S

Læs mere

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Til beboerne i ejendommen A/B Studsgaarden 20. maj 2014 Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Kære beboer Det er blevet tid til at gennemføre de renoveringer, der blev besluttet på generalforsamlingen

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Bilag 2 Tilbudsgivers tilbud og løsningsbeskrivelse

Bilag 2 Tilbudsgivers tilbud og løsningsbeskrivelse Bilag 2 Tilbudsgivers tilbud og løsningsbeskrivelse Tolkemyndigheden fjernskrivetolkeudbud 20153. Bilag 2: priser og afregning side 1 R A M B L L 1. Underskrifter... 3 2. Tilbud... 4 2.1.1 Pris pr. fjernskrivetolketime...

Læs mere