Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius"

Transkript

1 TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: Sagsnavn: Sjælsø Vandværk - myndighedstilsyn Kommune: Gentofte Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Liselotte Ludvigsen og Winnie Remtoft (ref.) Telefon: Dato for rapport: Dato for tilsyn: Ordinært tilsyn: (X) Opfølgende tilsyn: ( ) Bilag 1.1 Stamdata STAMDATA (udfyldes af vandværket inden kommunen foretager det praktiske tilsyn) Vandforsyningens Navn Nordvand A/S Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr Anlæggets Navn Adresse Kontaktperson Formand for anlægget/forsyningschef Sjælsø Vandværk Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius Bo Lindhardt Telefon nummer til formand / kontaktperson Bo Lindhardt / Ib Ambrosiusen Jupiter ID 205.V Indvindingstilladelse (m³/år, udløbsdato) m³/år. Den nuværende tilladelse udløb 31. marts Miljøministeren har dog udstedt en generel forlængelse, således at de nuværende tilladelser er gældende indtil et år efter vedtagelse af de kommunale handleplaner. Indvinding seneste år m³/år i Antal kunder, opgjort efter antal målere Prøvetagningssteder v. vandkvalitetsmåling (se 13 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og vandtilsyn): Sjælsø Vandværk leverer drikkevand til Hørsholm, Fredensborg, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Gentofte kommuner. De enkelte kommuner opkræver fra deres egne borgere. Der er derfor ikke kendskab til værkes totale antal kunder. I Gentofte Kommune er der ca målere. Angiv steder og bemærkninger: Der udtages prøver med en højere prøvefrekvens end bekendtgørelsen foreskriver. Se rapport over vandkvalitet for Sjælsø vandværk, årsrapport

2 Bilag 1.2 Baggrundsdata BAGGRUNDSDATA (Oplysningerne kan delvis tilvejebringes af vandværket på forhånd og kan samtidig indgå i den tilsynsførendes forberedelse af tilsynet og dialogen mellem parterne) Grænseværdier for mikrobiologiske eller kemiske parametre for vandkvaliteten på drikkevandet er overholdt: Ja: I 2012 var en enkelt mindre overskridelser af vandkvaliteten på rentvandet, før UV-anlægget. Nej: Angiv omfang og tidspunkt for evt. overskridelse samt gennemførte foranstaltninger og bemærkninger hertil: Se rapport over vandkvalitet for Sjælsø Vandværk, årsrapport Tilsvarende har der også i løbet af sommeren 2013 været overskridelse på anlæg 1 og i ledningsnettet i Gentofte Kommune. Overskridelser på anlæg 1 er fundet før UV-anlægget. For overskridelser i 2013 er der løbende afrapporteret, og der samles op i kommende årsrapport. Ledelsessystemer: Ja: X Nej: Bemærkninger vedr. ledelsessystemer: Nordvands ledelsessystem vedr. arbejdsmiljø og miljø blev certificeret i Der er efterfølgende fulgt op med årlige recertificeringer. Er lovpligtigt kontrolprogram gennemført og er det fulgt? Ja: X Nej: Resultat af kontrolprogram: Se rapport om vandkvalitet i 2012 fra Sjælsø Vandværk. Foreligger egen tilstandsrapport: Ja: X Nej: Dato og bemærkninger: Opdateres løbende. Foreligger tilstandsrapport fra eksterne rådgivere: Ja: X Nej: Dato og bemærkninger: Opdateres løbende. Har vandforsyningen en Ja: X Nej: beredskabsplan: Kan vandforsyningsanlægget Ja: X Nej: nødforsynes med vand: Navn / adresse på evt. vandforsyningsanlæg, fra hvilket der Ermelundsværket, Soløsevej 71, 2820 Gentofte importeres vand: Kan vandforsyningsanlægget nødforsynes med strøm: Ja: X Nej: Bemærkninger 2

3 Foreligger vedligeholdelsesplan 1 : Ja: X Nej: Aktuelt er filterskylleanlægget på anlæg 2 blevet udskiftet i Derudover planlægges Inkaanlægget på anlæg 2 udskiftet i Har kommunen udarbejdet en indsatsplan: Ja: Nej: X Allerød Kommune har som den eneste kommune udarbejdet indsatsplan for Sandholm Kildeplads. De øvrige kommuner afventer vandplanerne. Er den kommunale indsatsplan fulgt: Ja:(X) Nej: Kun relevant for Allerød Kommune, øvrige kommuner har endnu ikke udarbejdet indsatsplan. Nordvand deltager aktivt i koordinationsfora til indsatsplaner. Overholder anlægget underretningsforpligtelserne til kommunalbestyrelsen 2 : Ja: X Nej: Analyseresultater kan ses på Nordvands hjemmeside. Der er link hertil på Gentofte Kommunes hjemmeside. Dato for sidste godkendte takstblad: 25. februar 2013 Dato for sidste information sendt til forbrugerne: Hvert år i april sendes opkrævninger ud til forbrugerne. Information om priser for 2014 offentliggøres på Nordvands hjemmeside i december Bilag 1.3 Indvinding skema 1 Skemaet vedr. indvinding er ikke relevant, idet tilsyn efter bekendtgørelsens kapitel 3 og 5, vedr. indvindingsboringer og råvandsledninger til Sjælsø Vandværk varetages af beliggenhedskommunerne. Dog varetages tilsynet på hele Sandholm Kildeplads, efter aftale med Allerød Kommune, af Hørsholm Kommune. Ovenstående fremgår af aftale fra 17. maj 2011 mellem kommunerne Hørsholm, Fredensborg, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Gentofte, Allerød og Rudersdal om tilsyn på Sjælsø Vandværk. Bilag Produktion skema 2 Anlæg 1 PRODUKTION SKEMA 2 Dette tilsyn er udført: 22. august 2013 Dato for forrige tilsyn: 5. oktober Vedligeholdelsesplanen bør omfatte: boring, råvandsledning, produktionsbygning, rentvandsbeholder, udpumpningsanlæg og ledningsnet. 2 Information til forbrugerne om vandets kvalitet jf. 16 og 29 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 3

4 VANDVÆRKSBYGNINGEN Aflåst: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Indhegnet: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Alarmsikret mod hærværk / terror: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Luftindtag og ventilation beskyttet: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: VEDLIGEHOLDELSESTILSTAND Udv. Vedligeholdelse af bygning: God: X Acceptabel: Dårlig: Ind. Vedligeholdelse af bygning: God: X Acceptabel: Dårlig: Råvandspumper Antal: 14 God: * Acceptabel: Dårlig: Alder:* Rentvandspumper Antal: 7 God: X Acceptabel: Dårlig: (samlet for anlæg 1 og 2) Alder: ca. 2 år Interne pumper Antal: 2 Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Alder: ca. 2 år gamle Hydrofor..Antal: 0 Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Størrelse på Hydrofor: Ikke relevant. Placering / mærkning af God: X Acceptabel: Dårlig: prøvetagningshane: Hjælpemaskiner fx kompressor: God: X Acceptabel: Dårlig: Vandmåler Råvand: Ja: ** Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: tilladelse Vandmåler Skyllevand: Ja: ** Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: tilladelse Vandmåler Afgang: Ja: ** Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: tilladelse SRO-anlæg: Ja: X Nej: God: Anlæg blev indkøbt i 2011 og endelig aflevering er sket Acceptabel: Dårlig: 4

5 i maj Affugtningsanlæg: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Andre instrumenter, fx onlinemåling Ja: Nej: X Hvilke: mv.: Tilbageløbsventiler og styreorganer: God: X Acceptabel: Dårlig: Afløbsforhold: God: X Acceptabel: Dårlig: Sikring mod optrængning af God:*** Acceptabel: Dårlig: kloakvand: Sikring mod indtrængning af God:*** Acceptabel: Dårlig: regnvand: Synlige rør: God:*** Acceptabel: Dårlig: *Tilsyn udføres af beliggenhedskommunerne. ** Vandmålere er ikke nævnt i den nuværende tilladelse fra ***Der er ingen synlige rør. Området ligger højt, således ligger kloakrørføring på værker 3-4 meter over det offentlige kloaksystem. Afløbsrøret på værket er derudover forsynet med klap, som kun kan åbnes ved udløb og dermed sikres mod optrængning af vand fra kloak og indtrængning af regnvand. Dræn- og tagvand ledes sammen med skyllevandet til fældningsbassin. ILTNING / FILTERANLÆG Luftindtag og ventilation beskyttet: Ja: X Nej: God: X**** Acceptabel: Dårlig: Type Iltningsanlæg: Iltningstrappe Iltningsanlæg: God: X Acceptabel: Dårlig: Iltningsaggregater: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Reaktionsbassin: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Åbne filteranlæg: Ja: X Nej: God: X***** Acceptabel: Dårlig: Trykfilteranlæg: Ja: Nej: X God: Acceptabel: Dårlig: Er der etableret rottespærre: Ja: X Nej: Afløb ligger 3-4 m over offentligt kloaksystem. Afløbsrøret på værket er derudover forsynet med klap, som kun kan åbnes ved udløb. Anden Vandbehandling: Nej. ****Luft pumpes ind i beholder og står under tryk til det skal bruges til beluftning ved filterskyl. ***** Ved rundvisninger kommer gæster ikke ind til de åbne filteranlæg, men ser dem bag glasruder. RENTVANDSBEHOLDER (hvis forskel på vurderingen af flere rentvandsbeholdere gentages denne del af skemaet og udfyldes for hver beholder) Rentvandsbeholder: Ja: X Nej: Beliggenhed over terræn: Ja: Nej: X Volumen (m³): m³ Indhegnet: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Renholdt og ryddeligt: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: 5

6 Tætliggende beplantning og/eller Ja: X Nej: God: ****** Acceptabel: Dårlig: trærødder: Udvendig vedligeholdelse: God: ****** Acceptabel: Dårlig: Indvendig vedligeholdelse: God: X Acceptabel: Dårlig: Dato for seneste indvendige inspektion: Beholderinspektion udført af (person): april Inspektion udføres af dykkere hvert 5. år. JH Dyk Fri for utætheder (synlige): Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Aflåst låge eller lem: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Tætsluttende låg: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Ventilations åbning beskyttet: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Alarm for høj vandstand: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Alarm for lav vandstand: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Overløbsrør beskyttet: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Er der prøveudtagningshaner: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Er der på vandværket mulighed for at brandbiler kan hente vand: Ja: X Nej: Type: 2 Brandhaner. ******Området ved rentvandsbeholderne er beplantet med nye lave buske, som holdes lave. Rentvandsbeholderne er beskyttet mod evt. indtrængen af rødder ved en membran. SKYLLEVAND (Gælder både fra anlæg 1 og 2) Skyllefrekvens: En gang per dag. Skylning med: rent vand (X) råvand ( ) Bundfældningsbassin: Ja: X Nej: Henstand i timer: 20 Indhegnet: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Aflåst låge: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Renholdt og ryddeligt: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Udledning af skyllevand Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Genbrug af skyllevand: Ja: Nej: X God: Acceptabel: Dårlig: Er der vilkår i udledningstilladelse for skyllevand: Oplysninger om slutdisponering af slam, herunder okkerslam: Vandet ledes efter henstand til Usserød Å. Tilsyn og udarbejdelse af tilladelser udarbejdes af beliggenhedskommunen. Okkerslammet bliver kørt til biogasanlæg i Sverige. Bilag Produktion skema 2 Anlæg 2 PRODUKTION SKEMA 2 Dette tilsyn er udført: 22. august

7 Dato for forrige tilsyn: 5. oktober 2011 VANDVÆRKSBYGNINGEN Aflåst: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Indhegnet: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Alarmsikret mod hærværk / terror: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Luftindtag og ventilation beskyttet: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: VEDLIGEHOLDELSESTILSTAND Udv. Vedligeholdelse af bygning: God: X Acceptabel: Dårlig: Ind. Vedligeholdelse af bygning: God: X Acceptabel: Dårlig: Råvandspumper Antal: 31 God: * Acceptabel: Dårlig: Alder:* Rentvandspumper Antal: 7 God: X Acceptabel: Dårlig: (samlet for anlæg 1 og 2) Alder: ca. 2 år Interne pumper Antal: 2 Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Alder: 49 år Hydrofor..Antal: 0 Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Størrelse på Hydrofor: Ikke relevant. Placering / mærkning af God: X Acceptabel: Dårlig: prøvetagningshane: Hjælpemaskiner fx kompressor: God: X Acceptabel: Dårlig: Vandmåler Råvand: tilladelse Vandmåler Skyllevand: tilladelse Vandmåler Afgang: Ja ** Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Ja: ** Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Ja: ** Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: 7

8 tilladelse SRO-anlæg: Ja: X Nej: God: Anlæg blev Acceptabel: Dårlig: indkøbt i 2011 og endelig aflevering er sket i maj Affugtningsanlæg: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Andre instrumenter, fx onlinemåling Ja: X Nej: Hvilke: Turbiditet. mv.: Tilbageløbsventiler og styreorganer: God: X Acceptabel: Dårlig: Afløbsforhold: God: X Acceptabel: Dårlig: Sikring mod optrængning af God:*** Acceptabel: Dårlig: kloakvand: Sikring mod indtrængning af God:*** Acceptabel: Dårlig: regnvand: Synlige rør: God:*** Acceptabel: Dårlig: *Tilsyn udføres af beliggenhedskommunerne. ** Vandmålere er ikke nævnt i den nuværende tilladelse fra *** Der er ingen synlige rør. Området ligger højt, således ligger kloakrørføring på værker 3-4 meter over det offentlige kloaksystem. Afløbsrøret på værket er derudover forsynet med klap, som kun kan åbnes ved udløb og dermed sikres mod optrængning af vand fra kloak og indtrængning af regnvand. Dræn- og tagvand ledes sammen med skyllevandet til fældningsbassin. ILTNING / FILTERANLÆG Luftindtag og ventilation beskyttet: Ja: X**** Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Type Iltningsanlæg: Inka beluftere 12 stk. Iltningsanlæg: God: X Acceptabel: Dårlig: Iltningsaggregater: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Reaktionsbassin: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Åbne filteranlæg: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Trykfilteranlæg: Ja: Nej: X God: Acceptabel: Dårlig: Er der etableret rottespærre: Ja: X Nej: Afløb ligger 3-4 m over offentligt kloaksystem. Afløbsrøret på værket er derudover forsynet med klap, som kun kan åbnes ved udløb. Anden Vandbehandling: ****Luft suges ind udefra og suges derefter gennem 3 filtre: grovfilter, mellemkornet posefilter og til sidst absolut filter 144 stk. Anlægget forventes udskiftet i Der er i 2013 opsat nyt anlæg til brug for beluftning af filterskyllevandet. Luften renses gennem absolutfilter inden anvendelse og der er indgået aftale med leverandøren om vedligeholdelse af anlægget. 8

9 RENTVANDSBEHOLDER (hvis forskel på vurderingen af flere rentvandsbeholdere gentages denne del af skemaet og udfyldes for hver beholder) Rentvandsbeholder: Ja: X Nej: Beliggenhed over terræn: Ja: Nej: X Volumen (m³): m³ Indhegnet: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Renholdt og ryddeligt: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Tætliggende beplantning og/eller Ja: X Nej: God:***** Acceptabel: Dårlig: trærødder: Udvendig vedligeholdelse: God: X Acceptabel: Dårlig: Indvendig vedligeholdelse: God: X Acceptabel: Dårlig: Dato for seneste indvendige inspektion: Beholderinspektion udført af (person): april Inspektion udføres af dykkere hvert 5. år. JH Dyk Fri for utætheder (synlige): Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Aflåst låge eller lem: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Tætsluttende låg: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Ventilations åbning beskyttet: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Alarm for høj vandstand: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Alarm for lav vandstand: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Overløbsrør beskyttet: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Er der prøveudtagningshaner: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Er der på vandværket mulighed for at brandbiler kan hente vand: Ja: X Nej: Type: 2 Brandhaner. ***** Området ved rentvandsbeholderne er beplantet med nye lave buske, som holdes lave. Rentvandsbeholderne er beskyttet mod evt. indtrængen af rødder ved en membran. SKYLLEVAND (Gælder både for anlæg 1 og 2) Skyllefrekvens: En gang per døgn. Skylning med: rent vand (X) råvand ( ) Bundfældningsbassin: Ja: X Nej: Henstand i timer: 20 Indhegnet: Ja: X Nej: God: X Indhegnet: Ja: X Aflåst låge: Ja: X Nej: God: X Aflåst låge: Ja: X Renholdt og ryddeligt: Ja: X Nej: God: X Renholdt og ryddeligt: Udledning af skyllevand Ja: X Nej: God: X Udledning af skyllevand Genbrug af skyllevand: Ja: Nej: X God: Genbrug af Er der vilkår i udledningstilladelse for skyllevand: skyllevand: Ja: X Ja: X Vandet ledes efter henstand til Usserød Å. Tilsyn og udarbejdelse af tilladelser udarbejdes af beliggenhedskommunen. Ja: 9

10 Oplysninger om slutdisponering af slam, herunder okkerslam: Okkerslammet bliver kørt til biogasanlæg i Sverige. Bilag Efterbehandling - skema 2.1 Efterbehandling SKEMA 2.1 Dette tilsyn er udført: 22. august 2013 Behandling inden distribution til ledningsnettet: UV- behandling Rudersdal Kommune (beliggenhedskommune) har den 6. oktober 2011 meddelt tilladelse til etablering af UV-behandling af afgangsvandet fra vandværket. Nordvand udarbejder årligt rapport over driften af anlægget. Der har siden anlæggets etablering kunne konstateres algeopblomstring på reaktorens plader. Dette har dog ikke haft betydning for vandkvaliteten af afgangsvandet. Leverandøren af anlægget har sat rådgiver på for at udrede problemet omkring algeopblomstring. Nordvand er endvidere i gang med at udarbejde beredskabsplan/arbejdsbeskrivelse for eventuelle uheld i fbm. anlægget, fx hvis rør knækker. Natur og Miljø orienteres med kopi af beredskabsplan/arbejdsbeskrivelse når de foreligger. Bilag 1.5 Distribution skema 3 DISTRIBUTION SKEMA 3 Dette tilsyn er udført: 22. august 2013 Navn / adresse på evt. vandforsyningsanlæg, til hvilket der eksporteres vand: VANDTÅRN / HØJDEBEHOLDER : Hjortekær Vandtårn (tilsyn udført 22. august 2013) Ermelundsværket, Soløsevej 71, 2820 Gentofte Vandtårn / Højdebeholder: Ja: X Nej: Mulighed for prøvetagning på Ja: X Nej: vandtårn: Tætsluttende tag/låg: Ja: X Nej: God: X* Acceptabel: Dårlig: Indhegnet: Ja: Nej: X God: Acceptabel: Dårlig: Aflåst låge: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Alarm ved uvedkommende Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: indtrængen: Alarm ved høj vandstand: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Renholdt og ryddeligt: Ja: X Nej: God: X** Acceptabel: Dårlig: Skadedyrssikring ved udluftning: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Beskyttet ventilationsåbning: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: 10

11 Udv. Vedligeholdelse af bygning: God: X Acceptabel: Dårlig: Dato for seneste indvendige inspektion: Hjortekær: Maj 2013 Jægersborg: Maj 2013 * Der er i 2012 lavet en sluse (rum med døre) mellem vandbeholder og trappeareal med lem i loftet til det fri. Dette forhindrer risiko for introduktion af forureningskilder som fugle m.m. ** Der er en del kondens, og der arbejdes på at få bedre ventilation. LEDNINGSNET - i Gentofte Kommune Karakter af tegningsmateriale (f. eks. digitalt): Digital RENTVANDSLEDNINGER (forsyningsnettet): Samlet længde: Sektionering: Alder på udpumpningsanlæg: Materiale: 313 km 2 zoner opdelt i 8 sektioner i Gentofte Forsyningsnettet har en gennemsnitsalder på 60 år. Støbejern og PE Årligt tab på ledningsnet (%): 13,3 % (2012) Natforbrug (m³/time): Er der etableret sikring mod tilbageløb hos relevante virksomheder m.fl. Er der brandhaner på ledningsnettet: I Gentofte Kommune, zone 1 og 2 er natforbruget samlet ca. 150 m 3 /t. Derudover ledes vand til begge vandtårne, således at vandet udskiftes 2 gange i døgnet m 3 ledes til Hjortekær Vandtårn og 1500 m 3 pumpes til Jægersborg Vandtårn. Ja Ja Trykforøgningssektion: Ja: Nej: X Trykreduktionssektion: Ja: Nej: X Brønde på ledningsnettet: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: Udluftningsbrønde: Ja: X Nej: God: X Acceptabel: Dårlig: 11

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012 Aarup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012 Hyllested Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Oktober 2012 Vollerup-Ulkebøl Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Beredskabsplan for Havnbjerg vandforsyningsselskab 2014 version 13

Beredskabsplan for Havnbjerg vandforsyningsselskab 2014 version 13 Beredskabsplan for Havnbjerg vandforsyningsselskab 2014 version 13 Indhold 7. december 2014 Indledning....1 Alarmering....2 Organisering.... 3 Problemer med lavt vandtryk ved forbruger....... 5 Kontrol

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 29-09-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 29-09-2010 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V01-003 Navn: Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Adresse: Rømøvej 8A, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Lejre Vand A/S Dato for

Læs mere

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Titel: Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009 Jørlunde Østre Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Hadbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport Rapporter

Læs mere

Tilstandsrapport og status Beauvais

Tilstandsrapport og status Beauvais Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Beauvais Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010 Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram Sørby-Kirkerup Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Aarup Vandværk April 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9 4. Præsentation

Læs mere

Gørløse Vandværk I/S

Gørløse Vandværk I/S Gørløse Vandværk I/S B e r e d s k a b s p l a n 13.08.2014 Version 02 1. RETTELSESBLAD... 2. FORDELINGSLISTE... 3. INDLEDNING... 4. ORGANISERING... 5. ALARMERING: EXTERN ASSISTANCE... 6. ALARMERINGSPLAN:

Læs mere

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Generel vejledning Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Her findes generel information, som kan læses i forbindelse med tilstandsrapporten - læsevejledning m.m. samt bilag,

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk Tilstandsrapport og status Store Sjørup Strands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Kommuneplan Indsatsplaner BNBO Samarbejde Plan Mål Byrådet: Miljø

Læs mere

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 Lovtidende A 2013 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 1. En ledelsesmæssig ramme. Ledelsessystem er et bestyrelsesansvar! Alle vandværker uanset størrelse skal have et

Læs mere

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Plandel Titel: Vandforsyningsplan 2013-23 Rapport: Foto: Tryk: Rapporten er udarbejdet af Egedal Kommune og Rambøll Egedal Kommune og Rambøll Rambøll Udgivelsesår:

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010 Englerup Indelukke Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0042-00 Navn: Englerup Indelukke Vandværk Adresse: Indelukket 31, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Formand: Allan Meier Bahn Dato

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Syddjurs Kommune 10. april 2013

Syddjurs Kommune 10. april 2013 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 10. april 2013 Morten Hundahl Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Klima og energioptimering

Læs mere

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn,

Læs mere

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Lillebrændevej 58 4850 Stubbekøbing Formand Edvard Traberg Sullerupvej 12 4850 Stubbekøbing 5443 3338 / 2495 3060 Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering Sejerslev Vandværk Vandværkets navn i hvidt skrift oven på foto! Eller evt. under billede i skr.størrelse 14 18 Notat og handlingsplan er

Læs mere

I bilag 2 er tabel med produktions- og forbrugsdata for 2013 og 2014.

I bilag 2 er tabel med produktions- og forbrugsdata for 2013 og 2014. BLOVSTRØD VANDVÆRK I/S Blovstrød Allé 13, 3450 Allerød Telefoner: Vandværk 4817 0136, Formand 4814 1260, Kasserer 4817 1419 e-post: bvv@mail.dk, hjemmeside: www.blvv.dk Bestyrelsens beretning for året

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere