Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk"

Transkript

1 Tilstandsrapport og status Vivild Vandværk 2010

2 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m. 7. Samlet overordnet vurdering 8. Bilag

3 Norddjurs Kommune Side 3 1. Indledning Denne tilstandsrapport er udarbejdet som en delrapport til Vandforsyningsplan for Norddjurs Kommune. Der er som led i opgaven gennemført tilsynsbesøg af alle almene vandværker inden for kommunen. Tilsynet har omfattet det samlede forsyningsanlæg, det vil sige vandværk med udpumpnings- og behandlingsanlæg, beholderanlæg, indvindingsanlæg m.m. 1.1 Formål Formålet med udarbejdelse af en ny vandforsyningsplan er at udarbejde og opstille målsætninger og planer for den fremtidige vandforsyning. Samtidig har formålet været at føre lovpligtigt tilsyn med forsyningerne. Formålet er desuden at angive, hvilke vandforsyningsanlæg den fremtidige vandforsyning skal bygge på, herunder hvordan en tilfredsstillende forsyningssikkerhed sikres med de eksisterende anlæg. Denne planlægning foretages på grundlag af en vurdering af de eksisterende vandindvindings- og vandforsyningsanlæg, ligesom der i planlægningen også vil blive foretaget en vurdering af risikoen for forurening af grundvandet. 1.2 Tilstandsvurdering Der er ved den gennemførte tilstandsvurdering af vandværket foretaget en bedømmelse af tilstanden af boringer, behandlingsanlæg og beholdere. Der er herunder skelnet mellem den bygningsmæssige, den maskinelle og den teknisk-hygiejniske tilstand. Der er grundlæggende anvendt den klassificering, der fremgår af følgende skema. Bygningsmæssig (B) og Maskinel (M) tilstand 1 Særdeles god Anlæg i særdeles god tilstand og drevet efter principperne i Dokumenteret Drikkevandssikkerhed (DDS) eller tilsvarende. 2 God Anlæg i god stand uden fejl og ingen bemærkninger til tilstanden 3 Nogenlunde god Anlæg med mindre væsentlige fejl, der ikke umiddelbart er til fare for forsyningssikkerheden. Reparation eller udbedring bør foretages 4 Uacceptabel Anlæg med væsentlige fejl. Opfylder ikke vandforsyningslovens / vandforsyningsnormens krav og anlægget er mht. forsyningssikkerhed uforsvarligt.

4 Norddjurs Kommune Side 4 Teknisk-hygiejnisk tilstand (TH) A God B Acceptabel C Uacceptabel Vandkvalitetskrav er overholdt og der skønnes ikke at være risiko for overskridelser eller forureninger. Enkelte vandkvalitetskrav er ikke overholdt eller der skønnes at være fare for overskridelser eller forureninger pga. uhensigtsmæssig indretning af boringer, behandlingsanlæg mv. Flere vandkvalitetskrav er ikke overholdt, eller der skønnes at være stor fare for overskridelser eller forureninger pga. uhensigtsmæssig indretning af boringer, behandlingsanlæg mv. Anvendt klassificering ved bedømmelse af vandværk 1.3 Opbygning af tilstandsrapporten Nøgledata for vandværket herunder kapacitet og energiforbrug samt beredskab og sikkerhed er beskrevet i kapitel 2. Vandkvaliteten af både råvand og rent vand er behandlet i kapitel 3. De tre overordnede dele af anlægget (indvindingsanlæg, vandværket og ledningsanlægget) er beskrevet i kapitel 4-6. Til sidst i rapporten er der i kapitel 7 givet en samlet vurdering og anbefalinger.

5 Norddjurs Kommune Side 5 2. Nøgledata for vandværket 2.1 Generelle data Virksomhedsnavn Ejerform Anlægs ID (Jupiter) Vivild Vandværk Forening Adresse Grønnegade 4 Matr. nr. 15 x, Vivild By, Vivild Vandværkets hjemmeside Ingen Kontaktperson Telefon Mobiltelefon Jørgen Katholm Ejvind Godballe Vandværkets formand Telefon Mobiltelefon Jørgen Katholm Indvindingstilladelse (m 3 pr. år) Tilladelsesdato Udløbsdato oktober 2006 Seneste godkendte takstblad: april 2010 (31. december 2012)

6 Norddjurs Kommune Side 6 Boring Vandværk Boring Figur 1: Oversigtskort, placering af vandværk og boringer

7 Norddjurs Kommune Side 7 Indvinding og forbrug (Forbrug kan beregnes) Årstal Indvinding (m 3 /år) Forbrug Vandværk (m 3 /år) Køb (m 3 /år) Eksport (m 3 /år) Udpumpning (m 3 /år) Målt forbrug (m 3 /år) Umålt forbrug (m 3 /år) Umålt forbrug i % , ,0 Energiforbrug Årstal Udpumpet (m 3 /år) Energiforbrug (KWh/år) Energiforbrug pr. m 3 udpumpet vand (KWh/m 3 ) , ,78 Forbrugsfordeling Forbrugere Antal Mængde (m 3 ) Forbrug pr. enhed (m 3 /år) Husstande i parcelhuse Husstande i etageboliger Husstande i landhuse Sommerhuse Kolonihaver Landbrugsvirksomhed Gartneri Industri Institutioner Skoler Hoteller Campingpladser Ifølge Norddjurs Kommunes vurdering er der 13 ejendomme indenfor Vivild Vandværks forsyningsområde, der ikke er tilsluttet vandværket.

8 Norddjurs Kommune Side Kapacitet Kapacitetsforhold Kapacitet Total indvindingskapacitet (m 3 /t) 18 Filterkapacitet (m 3 /t) 25 Kapacitet af evt. rentvandsbeholder (m 3 ) 120 (178) Udpumpningskapacitet (m 3 /t) 34 Maksimal døgnproduktion (m 3 /d) 414 Forsyningsevnefaktor 1,5 Bemærkning: Tilfredsstillende forsyningsevnefaktor 2.3 Beredskab og sikkerhed Beredskab Ja / nej Bemærkninger Beredskabsplan Nødforsyning Nødgenerator Ja Nej Nej Sikring af vandværk Ja / nej Bemærkninger Hegn Aflåst Alarm Filter mod luftforurening Nej Ja Nej Nej

9 Norddjurs Kommune Side 9 Sikring af indvindingsanlæg DGUnr Boring aflåst: Ja Boring indhegnet: Nej Alarm: Nej Bemærkning til lås: Bemærkning til indhegning: Bemærkning til alarm: Er boring mærket med DGU nr.: Ja Bemærkninger: Hane til vandprøve på boring: Ja Bemærkninger: DGUnr Boring aflåst: Ja Boring indhegnet: Nej Alarm: Nej Bemærkning til lås: Bemærkning til indhegning: Bemærkning til alarm: Er boring mærket med DGU nr.: Ja Bemærkninger: Hane til vandprøve på boring: Ja Bemærkninger: DGUnr. Boring aflåst: Boring indhegnet: Alarm: Bemærkning til lås: Bemærkning til indhegning: Bemærkning til alarm: Er boring mærket med DGU nr.: Hane til vandprøve på boring: Bemærkninger: Bemærkninger: DGUnr. Boring aflåst: Boring indhegnet: Alarm: Bemærkning til lås: Bemærkning til indhegning: Bemærkning til alarm: Er boring mærket med DGU nr.: Hane til vandprøve på boring: Bemærkninger: Bemærkninger:

10 Norddjurs Kommune Side Vandkvalitet 3.1 Analyseantal Kvalitetskontrollen gennemføres jævnfør bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (bekendtgørelse nr af 11. december 2007, bilag 9 og 10). Analyseantal ved begrænset kontrol i vandforsyningens ledningsnet Distribueret eller produceret vandmængde m 3 /år Kontrolhyppighed Nedsat kontrolhyppighed /2 1/ Analyseantal ved forsyningsanlæg og tilhørende boringer Distribueret eller produceret vandmængde m 3 /år Normal kontrol Udvidet kontrol Kontrol med sporstoffer Kontrol med organiske mikroforureninger Boringskontrol /2 1/2 1/2 1/2 1/ /2 1/2 1/2 1/2 1/ / / /3 Brøken 1/2 betyder, at der skal udtages én prøve hvert andet år. Aktuel hyppighed Årstal Begrænset kontrol Normal kontrol Udvidet kontrol Uorganiske sporstoffer Organiske mikroforureninger Boringskontrol

11 Norddjurs Kommune Side Råvandskvalitet Baseret på de seneste tilgængelige analyser DGU nr Parameter /dato Enhed 15. april august 2008 ph 7,8 7,2 Ledningsevne ms/m NVOC mg/l 1,5 3,9 Ammonium mg/l 0,14 0,19 Natrium mg/l Jern mg/l 2,5 6,2 Mangan mg/l 0,079 0,22 Klorid mg/l Sulfat mg/l 11 <0,5 Nitrat mg/l <0,5 <0,5 Calcium mg/l Magnesium mg/l 7,9 7,9 Bicarbonat mg/l Totalt fosforindhold mg/l 0,16 0,12 Ilt mg/l 0,5 0,1 Methan mg/l 0,038 0,46 Svovlbrinte mg/l 0,03 <0,02 Arsen µg/l 2,9 1,7 Nikkel µg/l 0,079 2,9 Flygtige organiske forbindelser µg/l Ikke konstateret Ikke konstateret Andre pesticider µg/l Ikke konstateret Ikke konstateret Vandtype D D Forvitringsindeks 1,03 0,96 Ionbytningsgrad 0,94 0,89

12 Norddjurs Kommune Side Rentvandskvalitet Rentvandskvalitet ab vandværk Baseret på seneste analyse udtaget 12. februar 2010 Parameter Enhed Værdi Grænseværdi Bemærkning Farve mg/l 7,7* 5 NVOC mg/l 2,8 4 Hårdhed, total º dh 10,2 30 Ammonium mg/l <0,006 0,05 Jern mg/l 0,049 0,1 Mangan mg/l <0,005 0,02 Coliforme bakterier antal/100 ml <1 1 Kimtal ved 37º C antal/ml 1 5 Kimtal ved 22º C antal/ml 8 50 * = overskridelse af grænseværdi Rentvandskvalitet på ledningsnet Baseret på seneste analyse udtaget 10. juni 2010 (begrænset) og 19. januar 2010 (uorg. sporstoffer) Parameter Enhed Værdi Grænseværdi Bemærkning Temperatur º C 13,4 12 Jern mg/l 0,043 0,2 Ilt mg/l 9,8 >5 Arsen µg/l 0,63 5 Nikkel µg/l 0,19 20 Coliforme bakterier antal/100 ml 2* <1 Kimtal ved 22 C antal/ml Der er en udredning i gang vedrørende overskridelsen * = overskridelse af grænseværdi

13 Norddjurs Kommune Side Vurdering af vandkvalitet Boring Vandtype Vandtypen er i den seneste råvandsanalyse bestemt til vandtype D, hvilket er kraftigt reduceret vand, der ikke er påvirket af processer, der foregår nær overfladen. Forvitringsindeks Forvitringsindeks er 1,03, hvilket indikerer at vandet ikke er påvirket af processer, der foregår nær overfladen. Ionbytningsgraden, der er forholdet mellem natrium og chlorid er på 0,94. En ionbytningsgrad større end >0,9 kan være et udtryk for, at det magasin der indvindes fra, er overlejret af et beskyttende lerlag, sandsynligvis af marin oprindelse. Nitrat og sulfat Der er ikke konstateret nitrat i grundvandsmagasinet. Der er konstateret et indhold af sulfat på 11 mg/l, hvilket er så lavt, at det tyder på, at der forekommer reduktion af sulfat til sulfid (svovlbrinte). Indholdet af sulfat er på et konstant niveau. Sårbarhed Da vandtypen er bestemt til D, da der ikke er konstateret nitrat og da indholdet af sulfat er konstant lavt, vurderes vandkvaliteten til at være ikke nitratsårbar. Øvrige bemærkninger Indholdet af chlorid i den seneste prøve er på 18 mg/l. Der er således ikke tegn på salt fra indtrængende eller opstigende saltvand. Indholdet af arsen er 2,9 µg/l, hvilket er under grænseværdien for behandlet vand, der er på 5 µg/l. Alligevel er indholdet så væsentligt, at udviklingen skal følges. Indholdet af flourid er på 0,33 mg/l hvilket er lavt og ikke giver anledning til bemærkninger. Det kraftigt reducerede grundvand betyder, at der er et behandlingskrævende indhold af jern, mangan og ammonium, et indhold af svovlbrinte og methan samt for lidt ilt. Dette kan klares ved beluftning og filtrering. Dog er det væsentligt at svovlbrinte og methan er afgasset før filtrering for at sikre maksimal effekt af filtrene. Boring Vandtype Vandtypen er i den seneste råvandsanalyse bestemt til vandtype D, hvilket er kraftigt reduceret vand, der ikke er påvirket af processer, der foregår nær overfladen. Forvitringsindeks Forvitringsindeks er 0,96, hvilket indikerer at vandet ikke er påvirket af processer, der foregår nær overfladen. Ionbytningsgraden, der er forholdet mellem natrium og chlorid er på 0,89. En ionbytningsgrad større end >0,9 kan være et udtryk for, at det magasin der indvindes fra, er overlejret af et beskyttende lerlag, sandsynligvis af marin oprindelse. Nitrat og sulfat Der er ikke konstateret nitrat i grundvandsmagasinet. Der er konstateret et indhold af sulfat på <0,5 mg/l. Dette er usædvanligt lavt og tyder på, at der indvindes fra et kraftigt reduceret magasin, hvilket bekræftes af et methanindhold på 0,48 mg/l.

14 Norddjurs Kommune Side 14 Sårbarhed Da vandtypen er bestemt til D, da der hverken er konstateret nitrat eller sulfat og da der er et relativt højt indhold af methan, vurderes vandkvaliteten til at være ikke nitratsårbar. Øvrige bemærkninger Indholdet af chlorid i den seneste prøve er på 19 mg/l. Der er således ikke tegn på salt fra indtrængende eller opstigende saltvand. Indholdet af arsen er 1,7 µg/l, hvilket er under grænseværdien for behandlet vand, der er på 5 µg/l. Alligevel er indholdet så væsentligt, at udviklingen skal følges. Indholdet af flourid er på 0,32 mg/l hvilket er lavt og ikke giver anledning til bemærkninger. Det kraftigt reducerede grundvand betyder, at der er et behandlingskrævende indhold af jern, mangan og ammonium, et indhold af methan samt for lidt ilt. Dette kan klares ved beluftning og filtrering. Dog er det væsentligt at methan er afgasset før filtrering for at sikre maksimal effekt af filtrene. Behandlet vand Der er ind imellem mindre overskridelser af bakterier i det behandlede vand. Dette kan skyldes en uhensigtsmæssig opbygning af vandværket, hvilket vil blive beskrevet senere i denne rapport. Derudover giver kvaliteten af det behandlede vand ikke anledning til bemærkninger. Vandet kan med en hårdhed på 10,2 o dh betegnes som middelhårdt. Bemærkning Der kan på et tidspunkt være byttet om på benævnelsen af de to boringer. Dette vil kræve en nærmere udredning, men har ikke umiddelbart betydning for ovenstående konklusioner bortset fra DGU-numrene.

15 Norddjurs Kommune Side Indvindingsanlæg Indvindingsanlæg DGU nr. Etableret Status Terrænkote (m, DNN) Boredybde (m.u.t.) Aktiv 23,5 71,5 6, Aktiv (sløjfet) ,7 Rovandspejlkote (m.u.t.) 31/ / Pejledato Vandførende lag (type) Kalk Filterinterval (m.u.t.) 46 71,5 Uforet Forerørsdiameter (mm) ø203 Kalk Ukendt Bemærkning til indvindingsanlæg: Boring er opført som sløjfet i Jupiterdatabasen. Råvandspumper DGU nr. Type (fabrikat og type) Nominel ydelse (m 3 /t) Stigrør type Grundfos SP 8A-10 9 Galvaniseret jern Grundfos SP 8A-10 9 Galvaniseret jern Kun angivet for aktive boringer Klassificering er beskrevet på side 3 og 4 Bemærkning til råvandspumper: Tilstandsvurdering DGU nr. Bygningsmæssig tilstand Maskinel tilstand Teknisk-hygiejnisk tilstand A (4) A (C) Kun angivet for aktive boringer Klassificering er beskrevet på side 3 og 4 Bemærkninger til indvindingsanlæg: Overbygningen over trænger til renovering. Overbygningen kan eventuelt erstattes med overjordisk råvandsstation. Der skal tætnes, evt.med granitskærver ved rørgennemføringen ved den overjordiske råvandsstation. Det kan ikke udelukkes, at der er en utæthed ved en rørsamling ved boring Hvis det er tilfældet er det karaktererne 4 og C, der gælder for den maskinelle og teknisk-hygiejniske tilstand. Beskriv indvindingsstrategi: Der pumpes ligeligt fra de to boringer.

16 Norddjurs Kommune Side Vandværk Vandværkets principielle funktion fremgår af nedenstående figur og vandværkets hovedkomponenter består af følgende: Vandbehandlingsanlæg Iltningsanlæg Iltningsanlæg bemærkning Reaktionsbassin volumen Reaktionsbassin bemærkning 2 belufterkanaler Ringkammerblæser med tallerkenbeluftere Vandet løber gennem 3 serielle kar inden fortank Forfiltre antal 2 Forfilter type Ukendt Åbne Forfiltre skyllevandsforbrug 450* Skyllehyppighed forfilter Pr. 600 m 3 Efterfiltre antal 2 Efterfilter type Åbne Efterfilter skyllevandsforbrug 900* Skyllehyppighed efterfilter Pr m 3 Skyllevandsbehandling, (f.eks. bundfældning) Bundfældning 18 timer Skyllevandsafledning (nedsivning, til vandløb, til kloak, Kloak til regnvandsledning) *Returskyllepumpen, der har en effekt på 92 m 3 pr time er i drift cirka 3 minutter pr. skyl. Der er ikke helt overenstemmelse med de af vandværket opgivne tal. Principdiagram for vandværket

17 Norddjurs Kommune Side 17 Vandværksbygning, beskrivelse Beskriv hvorledes bygningen er opbygget og tilstanden af bygning, døre og vinduer. Ventilationsforhold, affugtning, insektnet m.v. Filterbygning med to rum, et beluftningsrum og et filterrum. Filterrummet er med affugter. Bygningen er opført med musten, der er metaldøre. Der er ingen vinduer i filterrummet. Der er uudnyttet halvkælder i beluftningsrummet, og udluftning gennem væggen. Pumperum opført af mursten og klinkegulv. Der er metaldøre, vinduer og affugter. Der er rentvandsbeholder under hver bygning Udpumpningsanlæg Trykzone 1 Pumpetype Pumpekapacitet (m 3 /t) Afgangstryk (m.v.s.) Pumpestyring Grundfos CR 15 Grundfos CR 15 Trykzone ,2 Frekvens 17 3,2 Frekvens Pumpetype Pumpekapacitet (m 3 /t) Afgangstryk (m.v.s.) Pumpestyring Trykzone 3 Pumpetype Pumpekapacitet (m 3 /t) Afgangstryk (m.v.s.) Pumpestyring Hane til vandprøve på udpumpning: Ja Tilstandsvurdering vandværk Bygningsmæssig tilstand (B) Maskinel tilstand (M) Teknisk-hygiejnisk tilstand (TH) 2 (vandbehandlingsbygning) 3 B 2 (Udpumpningsbygning) 2 A Klassificering er beskrevet på side 3 og 4 Bemærkninger til vandværk: Grunden til at vandværket får karakteren 2 for udpumpningsbygningen er, at der ikke er nedskrevne procedurer for drift og vedligehold af vandværket, se bemærkninger i kapitel 7.

18 Norddjurs Kommune Side Ledningsanlæg m.m. Ledningsanlæg Materiale Længde m/pct. Fordeling i m/pct år Fordeling i m/pct år Fordeling i m/pct. over 30 år PE Samlet længde m Antal stik Ledningsrenoveringindsats Årstal Renovering foretaget (ja/nej) Renovering i meter Bemærkning til renovering: Systematisk lakagesøgning Bemærkning til lakagesøgning: Ja Ad hoc Nej Ledningsplan Foreligger ledningsplan digitalt (ja/nej) Analog ledningsplan (udleveret/sendes) Nej

19 Norddjurs Kommune Side Samlet overordnet vurdering 7.1 Vandværkets planer for fremtiden Vandværket vil gerne indgå i en dialog om den mest hensigtsmæssige struktur. 7.2 Vandkvalitet Vandtypen er i den seneste råvandsanalyse bestemt til vandtype D Som udgangspunkt er der således tale om vand, der ikke er nitratsårbart, og der er et behandlingskrævende indhold af jern, mangan og ammonium samt methan og svovlbrinte, hvilket kan klares ved afblæsning, beluftning og filtrering i for- og efterfiltre Vandtypen er i den seneste råvandsanalyse bestemt til vandtype D Som udgangspunkt er der således tale om vand, der ikke er nitratsårbart, og der er et behandlingskrævende indhold af jern, mangan og ammonium samt methan og svovlbrinte, hvilket kan klares ved afblæsning, beluftning og filtrering i for- og efterfiltre. Behandlet vand Er generelt tilfredsstillende, bortset fra at der fra tid til anden er mindre bakteriologiske overskridelser. 7.3 Magasinsårbarhed og Da der er uklarhed over hvilket DGU nummer, der dækker hvilken boring, behandles de to boringer under et. Ifølge oplysninger fra Jupiter-databasen er den ene boring sat i kalken. Den er overlejret af vekslende lag af sand og ler med et hvor det tykkeste lerlag er 16,5 meter og det samlede lerlag er 26,5 meter. Magasinet vurderes at være spændt. Dæklagene over kalken i den anden boring er ikke beskrevet, men vurderes at svare til ovenstående. Da det samlede lerdæklag er mere end 15 meter og magasinet er spændt, vurderes det, at grundvandsmagasinet ikke er nitratsårbar. 7.4 Vurdering af indvindingsanlæg Boringer og tørbrønde Tørbrønden over boringen vandværket benævner er fugtig. Det kan med fordel overvejes, om der i stedet skal etableres en overjordisk råvandsstation. Råvandsstationen over boringen vandværket benævner skal tætnes ved rørgennemføringer. Begge boringer er TV-inspiceret så dybt som det var muligt (cirka 25 meter for dem begge), og til den dybde var der ingen bemærkninger. Vandværksbygninger Vandværksbygningerne fremstår generelt godt vedligeholdt. Dog er der en ubenyttet halvkælder i beluftningsrummet. Der ud over er insektnettet ved udluftningen i dette rum for grovmasket. Begge dele kan give anledning til unødigt snavs og skidt i beluftningsanlægget, hvilket kan være anledning til de jævnlige bakteriologiske overskridelser. Rentvandsbeholdere Kunne ikke vurderes, men umiddelbart mangler der gummepakninger ved adgangslemmene og der var belægninger, der kunne indikere, at de trænger til rengøring. Da det er en sammenkobling af 2 rentvandsbeholdere, skal det sikres, at der ikke står dødt vand i beholderne men at der er en løbende udskiftning af vandet, da det ellers kan give anledning til bakterievæksten. Ledningsnet Der er ingen bemærkninger til ledningsnettet.

20 Norddjurs Kommune Side Samlet vurdering og anbefaling Vandværkets forsyningsevne vurderes at være tilstrækkelig, og forsyningssikkerheden vurderes at være nogenlunde høj, da der er to boringer og rentvandsbeholder, der kan dække forbruget i mindst 4 timer. Generelt Hvis Vivild Vandværk ønsker et fortsætte og hvis det ud fra en samlet vurdering besluttes, at vandværket skal indgå i kommunens samlede forsyningsstruktur på længere sigt, skal følgende overvejes. Kildepladsens beliggenhed i byzone er uhensigtsmæssig, dels på grund af den øgede risiko for forurening på grund af aktiviter i byzone (villaejeres sprøjtning af haver, saltning, utætte kloakledninger osv.) og dels fordi det kan hæmme den almindelige udvikling i byzone. Det skal dog bemærkes, at magasinet vurderes at være velbeskyttet, så den største risiko for forurening er direkte nedsivning (skorstenseffekt) ved utætheder på selve boringerne. Boringerne blev inspiceret for cirka 3 år siden. Derudover: Vandværkets fysiske beskaffenhed i beluftningsrummet skal gennemgås med henblik på at sikre de hygiejniske forhold. Blandt andet skal der net for jernlamellerne ved udluftningsåbningerne. Der skal tætningslister på adgangslemme til rentvandsbeholdere. Boringer og tørbrønde skal gennemgås med henblik på ovenstående bemærkninger. Der bør udarbejdes procedurer for drift og vedligehold af vandforsyningen, med det formål at minimerer/forebygger risikoen for forurening ved den daglige drift. Rentvandsbeholdere skal gennemgås med en inspektionshyppighed på mindst 5. år. Alle vandværker bør have en beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen. Det kan f.eks. være ved større rørbrud eller nedbrud af vandværket eller være forurening af ledningsnet, rentvandsbeholdere, boringer eller på selve vandværket. For at øge forsyningssikkerheden anbefales vandværket at søge efter en ny kildeplads eller at etablere nødforsyning til et vandværk, der i tilfælde af uheld kan overtage forsyningen af hele Vivild Vandværks område. Vandværket skal være opmærksom på luftfiltrene til kapselblæseren, idet det kan være en adgangsvej for forurening. Tilsynet er udført af: Peter Thastum Dato: 6. september 2010

21 Norddjurs Kommune Side 21 Billeder Boringen benævnt Boringen benævnt Beluftning og reaktionskar Filter Udpumpningsanlæg Bygning med udpumpningsanlæg

22 Norddjurs Kommune Side Bilag. Geologi Nedenstående er geologien i de to boringer. Der er ikke sat DGU-nr. på, da der er tvivl om, hvilke data der hører til de enkelte boringer.

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk Tilstandsrapport og status Store Sjørup Strands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Beauvais

Tilstandsrapport og status Beauvais Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Beauvais Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Oktober 2012 Vollerup-Ulkebøl Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 29-09-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 29-09-2010 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V01-003 Navn: Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Adresse: Rømøvej 8A, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Lejre Vand A/S Dato for

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010 Englerup Indelukke Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0042-00 Navn: Englerup Indelukke Vandværk Adresse: Indelukket 31, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Formand: Allan Meier Bahn Dato

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012 Aarup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012 Hyllested Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse og historie Kostræde Ny vandværk er et privat vandværk, som er organiseret som et A.m.b.a. og beliggende på Højdevej 18, 4750 Lundby, matrikel nr. 25cu Kostræde

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 87 32

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009 Jørlunde Østre Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2021

Vandforsyningsplan 2012-2021 Vandforsyningsplan 2012-2021 Indholdsfortegnelse Hvad er en vandforsyningsplan?...6 Hvad skal vi opnå med vandforsyningsplanen?...6 Hvordan læser du vandforsyningsplanen?...6 Hvem har ansvaret for handling?...7

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Resume 5 Mål og visioner 7 Plan for den fremtidige vandforsyning 11 Status over vandforsyningen 19 Referencer 40 Bilag 1: Oversigtskort

Læs mere

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 2. GRUNDLAG FOR PLANEN 2 2.1 MILJØMINISTERIETS HANDLINGSPLAN TIL SIKRING AF DRIKKEVAND 2 2.2. LOVGRUNDLAG

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger Vandforsyningsplan 2012-2022 Status- og forudsætninger INDHOLD 1. Indledning 1 2. Rammer for vandforsyningsplanen 3 2.1 Lovgrundlag 3 2.1.1 Vandforsyningsloven 3 2.1.2 Vandsektorloven 3 2.2 Status for

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning 29. august 2013 Indhold 1. Indledning... 7 1.1 Definitioner... 8 2. Vandkvalitet... 10 2.1 Generelt... 10 2.2 Fastsættelse af

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Hadbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport Rapporter

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn,

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse og historie Svinø ved Mosen Vandværk er et privat vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende på Dybsøvejen 24, 4750 Lundby på matrikel nr.

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Aarup Vandværk April 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9 4. Præsentation

Læs mere

Vandforsyningsplan 2014-2017. Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg www.vordingborg.dk

Vandforsyningsplan 2014-2017. Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg www.vordingborg.dk Vandforsyningsplan 2014-2017 Vandforsyningsplan 2014-2017 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg www.vordingborg.dk Redaktion: Land og Miljø, Vordingborg Kommune Forsidebillede: Oliemaleri

Læs mere