FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDERIKSHAVN KOMMUNE"

Transkript

1 Tlf: BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 4 (side ) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

2 Indholdsfortegnelse Side 1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR Indledning Ledelsens regnskabserklæring Ikke-korrigerede forhold Revisionspåtegning konklusion på den udførte revision Revisionens bemærkninger Generelt Revisionens bemærkninger til årsregnskabet Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger VURDERING AF KOMMUNENS ØKONOMI Indledning REVISIONSMETODIK OG -STRATEGI Drøftelser med ledelsen om besvigelser Den løbende revision Lovpligtig forvaltningsrevision Den afsluttende revision REVISION AF KOMMUNENS INTERNE IT-KONTROLLER REVISION AF ÅRSREGNSKABET Årsregnskabets opbygning og indhold Forretningsgange for regnskabsaflæggelsen Budget- og bevillingskontrol Tilskud, udligning og skatter Lønninger og vederlag Kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsopgaver Anlægsvirksomhed Forsyningsvirksomhed Indberetning til Forsyningssekretariatet mv Balancen Lånoptagelse REVISION AF DE SOCIALE REGNSKABER - OMRÅDER MED STATSREFUSION Revisionserklæring vedrørende de sociale it-systemer Løbende revision... 84

3 6.2.1 Forretningsgange og sagsbehandling Afsluttende revision Regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion Udbetaling Danmark Temarevision omhandlende kommunernes hjemtagelse af refusion hen over året Socialt bedrageri AFGIVNE REVISIONSBERETNINGER OG PÅTEGNEDE OPGØRELSER MV Revisionsberetninger afgivet til Frederikshavn byråd Øvrig redegørelse afgivet til Frederikshavn byråd Påtegnede opgørelser og øvrige opgaver REVISORS ERKLÆRING BILAG 1 BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OVERSIGT OVER KONSTATEREDE FEJL OG MANGLER REGNSKABSÅRET Indledning Opfølgning på decisionsskrivelser for 2012 og evt. tidligere Personsagsgennemgang Kontanthjælp og aktivering Forsikrede ledige Udbetaling af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Fravalg af personsagsgennemgang BILAG 2 MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD OVERSIGT OVER KONSTATEREDE FEJL OG MANGLER REGNSKABSÅRET Indledning Opfølgning på decisionsskrivelser vedrørende 2012 og tidligere år Personsagsgennemgang Fravalg af personsagsgennemgang BILAG 3 OMRÅDER MED SÆRLIGE RAPPORTERINGSKRAV BILAG 4 PÅTEGNEDE OPGØRELSER OG ØVRIGE OPGAVER

4 Til Frederikshavn Byråd 1 Konklusion på revisionen af kommunens årsregnskab for Indledning BDO Kommunernes Revision,, har den xx. august 2014 afsluttet revisionen af s regnskab for året I henhold til Lov om kommunernes styrelse og revisionsregulativet for Frederikshavns Kommune afgives hermed beretning om den udførte revision. Revisionen har omfattet siderne 6 66 i Kommunens Årsberetning 2013 og siderne 6 111, 126, , 142, 144, og i Bilag til Årsberetning Hovedtallene udviser (mio. kr.): Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomhederne Resultat Oprindeligt budget 82,739-41,650-1,697-67,601 Regnskab 98,771-65,400-2,201-43,347 Balance Ultimo 2012 Ultimo 2013 Aktiver Egenkapital Positive tal = overskud/tilgodehavender. Negative tal = underskud/gæld , , , ,9 1.2 Ledelsens regnskabserklæring I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har borgmester og kommunaldirektør over for os afgivet en regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet Ikke-korrigerede forhold I henhold til internationale revisionsstandarder skal vi informere om forhold, som ikke er korrigeret i årsregnskabet. 65

5 I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2013 er der konstateret følgende forhold, som ikke er korrigeret i årsregnskabet, idet ledelsen har vurderet dem værende uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for årsregnskabet. Denne oplysning gives for at sikre, at byrådet er orienteret herom. Der henvises til konklusion i afsnit 5.10 for uddybning af punkterne. 1.4 Revisionspåtegning konklusion på den udførte revision Vi har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet. Vi har forsynet årsregnskabet med følgende påtegning: Den uafhængige revisors erklæringer Til byrådet i Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter, anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance, finansieringsoversigt, obligatoriske oversigter og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter Økonomi- og Indenrigsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner og udviser et resultat (underskud) på -43,347 mio. kr., en aktivsum på 4.710,2 mio. kr., og en egenkapital på 2.389,9 mio. kr. Revisionen har omfattet siderne 6 66 i Kommunens Årsberetning 2013 og siderne 6 111, 126, , 142, 144, og i Bilag til Årsberetning Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig information, uanset om denne skyldes besvigelser eller, samt for valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf. lov om kommunernes styrelse og kommunens revisionsregulativ. Dette kræver at vi overholder etiske krav 66

6 samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig information. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig information i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for kommunens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning om forståelse af revisionen Kommunen har i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner som sammenligningstal i regnskabsopgørelsen for regnskabsåret 2013 medtaget det af byrådet godkendte budget for Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision. Udtalelse om sektorbeskrivelserne Vi har gennemlæst sektorbeskrivelserne. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i sektorbeskrivelserne er i overensstemmelse med årsregnskabet. 67

7 1.5 Revisionens bemærkninger Generelt Revisionsbemærkninger, der skal behandles af byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden, er anført under afsnit Vi har pligt til løbende at vurdere, om der skal skrives en revisionsbemærkning, hvis regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med byrådets beslutninger der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser lovligheden af en post eller disposition anses for tvivlsom der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kontrolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af konstaterede mangler foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde Revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2013 Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkninger vedrørende den finansielle revision: Manglende overholdelse af gældende bevillingsregler I forbindelse med vores gennemgang af afsluttede anlægsprojekter har vi ved et anlægsprojekt konstateret, at der ikke er afgivet en politisk vedtaget anlægsbevilling for projektet, og at der ligeledes ikke er afgivet rådighedsbeløb. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende bevillingsregler, og vi henstiller at kommunen fremover efterlever gældende bevillingsregler. For det nærmere indhold henvises til konklusion i afsnit Anlæg Anvendelse af byggekredit Kommunen har i 2012 optaget en byggekredit og kommunens anvendelse heraf i 2013 er vi i tvivl om er i overensstemmelse med lånebekendtgørelsen, hvorfor kommunen har rejst fortolkningsspørgsmålet overfor Økonomi- og Indenrigsministeriet. Økonomi- og Indenrigsministeriet har i skrivelse af 3. juli 2014 oplyst, at det er ministeriets opfattelse, at s anvendelse af byggelån i 2013 ikke har været neutral i forhold til opgørelsen af kassekreditreglen, da trækket på byggekreditten er sket med større engangsbeløb, og forud for den faktiske afholdelse af anlægsudgifterne og med større beløb end de faktiske anlægsudgifter. For det nærmere indhold henvises til konklusion i afsnit 5.11 Låneoptagelse. 68

8 1.5.3 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger Ved den afsluttende revision har vi foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger. Nedenfor er tidligere afgivne revisionsbemærkninger samt den opfølgning, der er gennemført af kommunen i forhold til bemærkningerne, gengivet. Revisionsberetning nr. 2 afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 (side 14): Anlæg I lighed med tidligere års praksis har optaget udgifter til finansielle leasingydelser, som særskilte anlægsprojekter i Vi er af den opfattelse, at udgifter af den type, som er tilbagevende udgifter, bør indgå som driftsudgifter, og finder således, at kommunen ikke i strækkelig grad efterlever Budget- og regnskabssystemets regelsæt på dette område. For nærmere beskrivelse henvises til afsnit 6.7 i beretning nr. 2. Afstemning af statuskonti I forbindelse med regnskabsaflæggelse 2012 har ikke sikret sig, at alle statuskonti er blevet afstemt. Herved er det ikke fuldt ud sikret, at der henstår beløb på statuskonti, som skulle have været optaget i enten driften for 2012 eller have været afskrevet. Ved gennemgang af afstemninger af statuskonti har vi endvidere konstateret, at der henstår en række uafklarede beløb af ældre dato, som med al sandsynlighed burde have været afskrevet. For nærmere beskrivelse af ovenstående forhold henvises til afsnit 6.10 i beretning nr. 2. Det er ikke tilfredsstillende at kommunen ikke sikrer sig, at alle statuskonti er afstemt forinden regnskabsafslutning, samt at der henstår uafklarede beløb af ældre dato på statuskonti. Byrådets besvarelse: Byrådet har behandlet de 2 bemærkninger i deres møde den 18. september 2012, hvor de godkendte administrationens besvarelse af anbefalingerne fra revisionen. Heraf fremgår det, at (Leasing) - på baggrund af revisionens genoptagelse af problemstillingen samt andre hensyn, er det besluttet, at der fra og med budget 2013 sker en overflytning af de leasingfinansierede udgifter til drift, samt (Statusafstemninger) - ved revisionens afsluttende besøg henstod der et mindre antal konti hvor der ikke var indleveret afstemningsskema samt dokumentation. Dette forhold er efterfølgende rettet. Der har på visse statuskonti henstået beløb af ældre dato, ofte vedr. forhold i forbindelse med konverteringen vedr. kommunalreformen eller tidligere. Der er i 2013 foretaget afskrivning af disse beløb jf. reglerne for delegation for området. Der eksisterer endvidere et mindre antal forhold hvor beløbet er over kr. som ønskes afskre- 69

9 vet som afstemningsmæssige differencer. Disse forventes fremlagt for Økonomiudvalget på mødet i september Konklusion På grundlag af byrådets besvarelse og vores opfølgning anser vi bemærkningerne som afsluttet. 2 Vurdering af kommunens økonomi 2.1 Indledning Vi har foretaget en overordnet analyse af forhold med for den økonomiske udvikling i. Vi skal gøre opmærksom på, at vores vurdering af kommunens økonomi er et øjebliksbillede, som bl.a. bygger på de økonomiske oplysninger om budget 2014, som er modtaget af kommunen. 300 Sammenligning af oprindeligt budget og realiseret resultat Ordinær driftsvirksomhed I mio. kr R 2010 R 2011 R 2012 R2013 Budg. resultat - oprindeligt Realiseret resultat Som det fremgår af ovenstående figur har både i 2012 og 2013 været i stand til at overholde det oprindelige budget for drift i modsætning til regnskabsårene 2010 og For at få et billede af hvor godt det realiserede resultat er for det enkelte år, skal disse sammenholdes med de overførte driftsbevillinger jf. efterfølgende tabel - til det efterfølgende regnskabsår. Overførslerne er reelt udtryk for bevilget men endnu ikke realiseret forbrug og ville således, hvis udgiften (for årene 2010 og 2011 er der tale om overførsel negative driftsbevillinger på grund af merforbrug) havde været afholdt i det oprindelige budgetår belastet resultatet for dette år. F.eks. skal det realiseret resultatet for 2013 vurderes ud fra at der overføres 12,3 mio. kr. til regnskabsår

10 Overførsel af uforbrugte budgetmidler (mio. kr.) Fra 2010 Fra 2011 Fra 2012 Fra 2013 til 2011 til 2012 til 2013 til 2014 Overførte driftsbevillinger -15,8-25,1 0,4 12,3 Overførte anlægsbevillinger 100,6 103,5 95,4 63,0 I alt overførte bevillinger netto 84,8 78,4 95,8 75,3 Som det fremgår af tabellen Overførsel af forbrugte budgetmidler bliver der overført en større beholdning af uforbrugte anlægsmidler, som er øremærkede midler til en række ikke igangsatte anlægsprojekter. Ved at midlerne er skubbet fra det ene regnskabsår til det andet kommer midlerne til at fungere som en buffer i forhold til driften. Vurdering af bæredygtig drift foretages typisk ved en vurdering af aktuelt regnskabsresultat, forventet regnskab for kommende regnskabsår, samt de 3 efterfølgende budgetoverslagsår. Som udgangspunkt er det vigtigt, at kommunen har et så stort overskud på den ordinære driftsvirksomhed (økonomisk råderum) over en årrække, at der er plads til at dække afdrag på lån og anlæg, som ikke kan lånefinansieres. Rådighedsberegning (mio. kr.) R2010 R2011 R2012 R2013 KB2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Resultat af ordinær driftsvirksomhed* Anlægsudgifter fratrukket optaget lån Afdrag på lån Netto * incl. prisfremskrivning fra 2015 I ovenstående tabel er der ikke taget højde for overførsel af uforbrugte budgetmidler fra 2013 til Vi har valgt at medtage regnskabsårene i rådighedsberegningen for at illustrere, at igennem en længere årrække ikke har haft balance i det økonomiske råderum. Denne ubalance er i stor udstrækning blevet finansieret ved træk på likviditet og låneoptagelse jf. efterfølgende tabel. 71

11 R2010 R2011 R2012 R2013 KB2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Langfristet gæld ult. Regnskabsåret (excl. leasingforpligtigelse og lån til ældreboliger) -874,7-868, , , , , , ,9 Gennemsnitlig likviditet 150,6 132,4 82,5 29,5 Ovenstående tabel viser, at den langfristede gæld i perioden er steget fra 874,7 mio. kr. til 1.058,2 mio. kr. I samme periode er den gennemsnitlige likviditet faldet fra 150,6 mio. kr. til 29,5 mio. kr. Den langfristede gæld belaster allerede i dag kommunens budget med en stor afdragsbyrde. Sammenfattende konklusion Isoleret set har fået et bedre resultat i 2013 end forudsat i det oprindelige budget målt på den ordinære driftsvirksomhed. Resultatet af ordinær driftsvirksomhed er således ca. 16 mio. kr. bedre end forudsat i oprindelig budget. Der er anlægsudgifter for ca. 40 mio. kr. mere end det var forudsat i det oprindelige budget, hvorved det samlet resultat er blevet ca. 24 mio. kr. dårligere end forudsat i det oprindelige budget. Kommunen har igennem en årrække ikke haft balance i det økonomiske råderum, hvilket har medført at kommunens likviditet har været under stort pres og er faldet til et meget lavt niveau. Dette har gjort, at kommunen er kommet på Økonomi- og Indenrigsministeriets observationsliste over nødlidende kommuner De fleste kommuner i Nordjylland oplever i dag at der sker fraflytning af borgere og denne afmatning vil med stor sandsynlighed fortsætte, hvorfor også fortsat vil have store udfordringer med at få økonomien til at hænge sammen, da indtægterne med al sandsynlighed vil falde på grund af bl.a. faldende indbyggertal. På baggrund heraf vil det blive nødvendigt at foretage tilpasning af udgifter. For at fortsat kan opretholde sin økonomisk frihed er det meget nødvendigt fortsat at have stor fokus på dels overholdelse af budgetterne og dels sikre at budgettet for kommunen udviser så meget råderum, at det ikke kun dækker afdrag på lån og anlægsudgifter, som ikke kan lånefinansieres, men også kan bidrage til at forøge kommunens likviditet. Vi er bekendt med at i foråret 2014 har iværksat en række initiativer for at sikre, at rammerne fra de oprindelige budget overholdes. Herudover er der politisk vedtaget skærpet krav om besparelser for budget 2015 og budgetoverslagsårene. Vi er bekendt med at økonomiudvalget har vedtaget 3 målsætninger indenfor drift, anlæg og gennemsnitlig likviditet for budget 2015, som bl.a. skal være medvirkende til styrkelse af likviditeten. 3 Revisionsmetodik og -strategi Revisionen udføres ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold mv. er 72

12 i overensstemmelse med byrådets bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I forbindelse med revisionen vurderes, om udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger samt den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategien skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte administrative områder af for årsregnskabet. Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kendskab til kommunens aktiviteter og forhold i øvrigt har vi i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen for 2013 identificeret områder med særlige risici for væsentlige i årsregnskabet. Om revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt ledelsens og revisors opgaver og ansvar henvises i øvrigt til vores beretning om tiltrædelse pr. 1. januar 2012 (beretning nr. 1). 3.1 Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser. Ledelsen har over for os oplyst, at kommunen efter ledelsens vurdering har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig information, herunder information som følge af besvigelser. Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi har i forbindelse med vores revision ikke konstateret som følge af besvigelser. 3.2 Den løbende revision Den løbende revision er i løbet af året gennemført ved besøg i den kommunale forvaltning. Formålet med den løbende revision er dels at udøve en aktuel og vedkommende revision, der giver mulighed for løbende at fremsætte forslag til forbedringer under skyldig hensyntagen til omkostninger og risici, dels at sikre et betryggende og effektivt grundlag for regnskabsaflæggelsen i kommunen. Ved den løbende revision har vi gennemgået udvalgte væsentlige forretningsgange på forvaltningsområderne. Vi har lagt vægt på ledelse og styring som indfaldsvinkel til revisionen, og der er således fokuseret på kommunens målsætninger og strategier for området, samt på hvorvidt de tilrettelagte procedurer og det etablerede ledelsestilsyn understøtter disse strategier og målsætninger. Når der er god sammenhæng imellem målsætninger, procedurer og ledelsestilsyn er der tale om effektiv og hensigtsmæssig forvaltning af området. Om den løbende revision henvises til delberetning nr

13 3.3 Lovpligtig forvaltningsrevision Den lovpligtige revision omfatter ifølge Styrelsesloven både finansiel revision og løbende forvaltningsrevision. Forvaltningsrevisionen er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision på udvalgte lovmæssige og væsentlige områder. Forvaltningsrevisionen har bl.a. omfattet stikprøvevis gennemgang af systemer, beslutningsgrundlag og rapporter, analyser af udgifts- og indtægtsposter, undersøgelser af nøgletal mv. samt analyser af budgetafvigelser. I det omfang vore vurderinger afdækker usædvanlige forhold eller udviklingstendenser på et område, har vi vurderet, om ressourcer mv. anvendes hensigtsmæssigt og betryggende. 3.4 Den afsluttende revision Den afsluttende revision sikrer, at de aflagte regnskaber ikke indeholder væsentlige. Det vil sige, at regnskabet er korrekt og giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomiske resultat og stilling. 4 Revision af kommunens interne itkontroller Omfang Revisionen har omfattet revision af kommunens generelle it-kontroller og udvalgte applikationskontroller for de it-systemer, der har for kommunens regnskabsføring og regnskabsaflæggelse. Revisionen har for 2013 alene omfattet en opfølgning på de revisionsmæssige anbefalinger, som vores revision af interne it-kontroller i 2012 gav anledning til. Endvidere har vi overordnet gennemgået kommunens driftsforhold med henblik på at identificere it-nedbrud, eller lignende samt kommunens it-anvendelse for at identificere væsentlige ændringer heri. Det udførte arbejde Vi har foretaget forespørgsler hos it-ledelsen samt medarbejdere med ansvar og opgaver inden for it. Vi har udført revisionshandlinger i form af inspektioner, herunder gennemgang af modtagne dokumenter og materialer. Vi har baseret revisionen på ekstern revisorerklæring med høj grad af sikkerhed for de dele af it-systemerne, som KMD A/S er ansvarlig for i henhold til aftale med kommunen. Konklusion Det er vores opfattelse, at kommunen i alle væsentlige henseender har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet 74

14 og sikkerheden af data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen. Vi har dog ved revisionen konstateret svagheder i kommunens forretningsgange og interne kontroller, der kan afhjælpes ved at kommunen reducerer antallet af brugere med adgang til midlertidige filer, som sendes til KMD. Anbefalingen er videreført fra Vi er opmærksomme på, at kommunen har igangsat tiltag til at imødekomme vores anbefaling. Herudover vurderer vi, at kommunens overordnede styring af it-sikkerheden kan forbedres ved at den vedtagne løbende opfølgning, evaluering og vedligeholdelse af informationssikkerhedspolitikken udføres, herunder at kommunen har fokus på implementering af systemejers ansvar og opgaver. Et eksempel på et væsentligt element i informationssikkerhedspolitikken, som endnu ikke er fuldt implementeret, er beredskabsafsnittet, der forudsætter at: Væsentlige systemer skal identificeres. Der fastsættes tider for, hvor længe utilgængelighed accepteres. Der udarbejdes, vedligeholdes og afprøves beredskabsplaner for kritiske systemer til sikring af nøddrift, reetablering af systemer og data. Anbefalingen er videreført fra Endeligt anbefaler vi, at kommunens tilsyn med KMD som generel serviceleverandør og databehandler udvides til at omfatte en vurdering og stillingtagen til den årligt modtagne revisorerklæring fra KMD. Anbefalingen er videreført fra Revision af årsregnskabet 5.1 Årsregnskabets opbygning og indhold Vi har undersøgt, om kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene i Økonomi- og Indenrigsministeriets gældende regler. Vi har fulgt op på, om der i forhold til regnskabet for 2012 er foretaget ændringer i kommunens regnskabspraksis, samt om disse ændringer er godkendt af byrådet. Det er endvidere vurderet, om de foretagne ændringer er i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, og om de er tilstrækkeligt belyst i regnskabsaflæggelsen. Konklusion Det er vores opfattelse, at kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. 75

15 5.2 Forretningsgange for regnskabsaflæggelsen Kommunens forretningsgange vedrørende regnskabsaflæggelse er gennemgået. Ved denne gennemgang har vi vurderet, om kommunen i tilstrækkelig grad sikrer korrekt regnskabsaflæggelse ved hjælp af procedurer, ansvarsplacering og ledelsestilsyn, herunder anvendelse af materialeplaner og andre styringssystemer. Konklusion Det er vores opfattelse, at forretningsgangene vedrørende regnskabsaflæggelse generelt har fungeret tilfredsstillende. 5.3 Budget- og bevillingskontrol Vi har påset, at kommunens finansielle dispositioner er i overensstemmelse med det vedtagne budget, meddelte tillægsbevillinger og øvrige beslutninger af bevillingsmæssig karakter. Samtidig har vi undersøgt, om kommunens bevillingsniveau er fastlagt i overensstemmelse med gældende regler. Konklusion Vi har i det aflagte regnskab ikke konstateret overskridelse af de meddelte bevillinger, og det vedtagne bevillingsniveau er i overensstemmelse med gældende regler. 5.4 Tilskud, udligning og skatter Tilskuds- og udligningsbeløb er sammenholdt med opgørelser udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet, ligesom indtægtsførte skatter er påset i overensstemmelse med de af SKAT foretagne fordelinger og meddelte oplysninger. Vi har endvidere undersøgt, om kommunens kontering og periodisering er i overensstemmelse med konteringsreglerne i Budget- og regnskabssystemet for kommuner. Konklusion Det er vores opfattelse, at tilskuds- og udligningsbeløb samt skatter er korrekt optaget i regnskabet. 5.5 Lønninger og vederlag Vi har i løbet af året gennemgået kommunens forretningsgange og stikprøvevis efterprøvet dokumentation, beregning og udbetaling i lønsagerne. Ved revisionen af årsregnskabet har vi undersøgt kommunens forretningsgange mv. i forhold til interne kontroller ved anvendelse af lønsystemet, bl.a. medarbejdernes muligheder for at indberette til egne cpr-numre mv. 76

16 Lønudbetalingen til den administrative ledelse og personalet på Løn- og personalekontoret er stikprøvevis gennemgået. Eftersom det nuværende lønsystem er en integreret del af økonomisystemet har vi ikke undersøgt, om lønsystemet er afstemt til bogholderiet/årsregnskabet. Det er endvidere påset, at de til SKAT afgivne oplysninger om løn mv. er afstemt, ligesom det er kontrolleret, at tilbageholdt A-skat mv. er afregnet og afstemt. Konklusion Det er vores vurdering, at de interne kontroller udføres på betryggende vis og i henhold til kommunens gældende retningslinjer. Gennemgangen af lønudbetalingen til den administrative ledelse samt Løn- og personalekontorets personale har vist, at der ikke er foretaget udbetalinger. Det er endvidere dokumenteret, at der er overført korrekte oplysninger om lønforhold mv. til SKAT. Samtidig er årets tilbageholdelse og afregning af A-skat mv. dokumenteret. 5.6 Kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsopgaver Vi har påset, at den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering, jf. kommunens regnskab, er i overensstemmelse med den endelige opgørelse fra Statens Serum Institut. Konklusion Det er vores opfattelse, at den kommunale medfinansiering er korrekt optaget i regnskabet. 5.7 Anlægsvirksomhed Vi har gennemgået udvalgte anlægsregnskaber/anlægsudgifter for at sikre, at der er korrekt sondring mellem anlæg og drift. Endvidere har vi i vores gennemgang fokuseret på bilagene, som er konteret under de enkelte anlægsprojekter. Gennemgangen af bilagene har haft til formål at sikre, at bilagene behandles korrekt, jf. gældende konteringsregler, og at kommunens kasse- og regnskabsregulativ overholdes. Vi har undersøgt kommunens regler vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber, herunder hvorvidt gældende lovgivning følges i forhold til aflæggelsen. Konklusion Vi har i forbindelse med vores gennemgang af anlægsprojekt Sammenlægning af administrative funktioner anført et forbehold i vores påtegning, da byrådet i Frederikshavn ikke har givet en anlægsbevilling til projektet, og der er ligeledes ikke frigivet rådighedsbeløb i de år, som projektet har løbet over. Anlægsprojektet har et samlet forbrug på i alt 12,5 mio. kr. 77

17 Den anvendte fremgangsmåde er ikke i overensstemmelse med gældende bevillingsregler, som er beskrevet i Budget- og regnskabssystemet for kommuner. Heraf fremgår det af afsnit 6.1 om anlægsbevillinger at det er en betingelse for igangsætning af et anlægsarbejde, at der både foreligger en anlægsbevilling og på budgettet er afsat det nødvendige rådighedsbeløb. Finansiering af projektet er sket ved at uforbrugte midler i andre anlægsprojekter er anvendt hertil og ikke tilbageført til kommunens likvide beholdninger. Kommunens økonomiudvalg har løbende været orienteret om anlægsprojektet og økonomien heri. I forbindelse med at vi har gennemgået de øvrige afsluttede anlægsprojekter med et samlet forbrug på 2 mio. kr. for 2013, og ikke har konstateret lignende problemstilling med manglende bevilling er det vores opfattelse, at forholdet er enkeltstående. Vi henstiller, at kommunen fremover er opmærksom på at overholde de gældende bevillingsregler, og grundet den beløbsmæssige størrelse på forholdet giver vi en revisionsbemærkning herpå. Herudover er det vores vurdering, at kommunens anlægsregnskaber er udarbejdet og aflagt i overensstemmelse med gældende regler og kommunens retningslinjer. 5.8 Forsyningsvirksomhed Forsyningsvirksomhederne skal hvile i sig selv. Det vil sige, at indtægter og udgifter over en årrække skal balancere. Forsyningsvirksomhederne betragtes således som eksterne i forhold til øvrige kommunale aktiviteter. Forsyningsområdet omfatter bl.a. affaldshåndtering. Kommunen har siden 2010 haft affaldsområdet organiseret i Frederikshavn Forsyning A/S. Det er i 2012 i Budget-og Regnskabssystemet præciseret, at kommunen også, når affaldshåndtering er organiseret i et kommunalt aktieselskab, skal have registreringer af årets drift af affaldsordningerne og mellemregningen i kommunens regnskab. Vi har ved revisionen påset, at udgifter og indtægter er registreret i henhold til Budget-og Regnskabssystemets autoriserede krav administrationsudgifter er opgjort tilstrækkeligt objektivt renter af mellemværender med forsyningsvirksomheden er beregnet og bogført i overensstemmelse med gældende krav mellemværender med forsyningsvirksomheden er korrekt optaget i balancen taksterne inden for det forbrugerfinansierede område følger lovgivningens krav og er i overensstemmelse med byrådets beslutninger. Konklusion Det er vores vurdering, at den samlede økonomiske styring af forsyningsområdet er indrettet med henblik på at opfylde lovkrav, byrådets beslutninger samt at sikre, at de etablerede forretningsgange på væsentlige områder er betryggende i kontrolmæssig henseende samt hensigtsmæssigt tilrettelagt. 78

18 Det er vores vurdering at forsyningsvirksomhederne over tid hviler i sig selv. Driften og mellemværende med forsyningsvirksomhederne er korrekt optaget i regnskabet. 5.9 Indberetning til Forsyningssekretariatet mv. De tidligere kommunale forsyningsvirksomheder på vand- og spildevandsområdet er henholdsvis pr. 18. december 2006 (Frederikshavn Vand A/S) og pr. 22. juni 2006 (Frederikshavn Spildevand) omdannet til aktieselskaber med 100 % kommunalt ejerskab. Indtil 1. januar 2013 har det været muligt at udfører serviceopgaver i henhold til bekendtgørelse nr af 16. december 2009 om kommunens varetagelse af administrative opgaver for visse vandselskaber, som ændret ved bekendtgørelse nr af 17. september Disse bekendtgørelser er automatisk ophævet den 1. januar I forbindelse med kommunens indberetning og erklæring for perioden 2013 i henhold til bekendtgørelse nr af 14/10/2010 om kommuners indberetninger efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger eller spildevandsforsyninger skal vi i henhold til 3 i bekendtgørelsen afgive erklæring om rigtigheden og fuldstændigheden af kommunens indberetning og erklæring i henhold til 2 i bekendtgørelsen. I bekendtgørelserne er der fastsat krav om afgivelse af særlige revisionserklæringer. Forsyningssekretariatet har på baggrund heraf udstedt en særlig revisionsinstruks, som gælder for alle indberetninger, der foretages efter den 31. december Konklusion Vi har afgivet erklæring på kommunens indberetning til Forsyningssekretariatet for Erklæringen er afgivet med forbehold om, at garantiprovision er fastsat til 0,75 % af de stillede garantier, og at vejafvandingsbidraget er fastsat til 4 % af anlægsinvesteringerne, og at vi ikke har fået forelagt dokumentation for kostægtheden herfor, hvorfor vi ikke kan udtale os om en eventuel uddeling ved fastsættelsen af garantiprovisionen og vejafvandingsbidraget. Vi har desuden supplerende oplyst, at administrative it-ydelser er leveret uhjemlet. Vi er bekendt med, at Randers og Slagelse Kommuner har anlagt retssager mod Forsyningssekretariatet og at har tilsluttet sig en suspensionserklæring den 7. marts Såfremt Randers og Slagelse Kommune får fuldt medhold kan dette medfører at Forsyningssekretariatet efter omstændighederne kunne være forpligtet til at omgøre de afgørelser, som Forsyningssekretariatet har truffet i forhold til for årene Balancen Vi har ved den afsluttende revision foretaget en række handlinger med henblik på at vurdere, om balancen giver et revisende billede af kommunens aktiver og passiver i overensstemmelse med retningslinjerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Formålet med handlingerne er at sikre, at: der er tilrettelagt rutiner til sikring af, at balancens konti alle er undergivet afstemning der udføres et hensigtsmæssigt ledelsestilsyn med afstemningsprocesserne 79

19 saldiene på kontiene er specificeret og dokumenteret aktiver og passiver er valide og korrekt dokumenteret i forhold til tilstedeværelse og værdiansættelse, herunder i overensstemmelse med eksternt dokumentationsmateriale der ikke henstår væsentlige poster af ældre dato, hvor der burde have været taget stilling til afskrivning Vores gennemgang har omfattet udvalgte poster fra balancen, og vi har blandt andet påset, at: posterne er indregnet og målt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystem for kommuner og kommunens regnskabspraksis materielle og immaterielle anlægsaktiver er optaget i overensstemmelse med anlægskartotekets oplysninger, og at til- og afgange er korrekt registeret i anlægskartoteket finansielle anlægsaktiver er korrekt indregnet, herunder at aktier, andelsbeviser og ejerandele i 60 virksomheder er korrekte i forhold til kommunens ejerandele omsætningsaktiver er korrekt indregnet og periodiseret likvide beholdninger er korrekt indregnet og periodiseret egenkapitalen er fordelt, registreret og klassificeret korrekt indregning og måling af hensatte forpligtigelser er sket i overensstemmelse med gældende regler gældsforpligtigelser er korrekt indregnet og periodiseret Konklusion Det er vores opfattelse, at balancens poster er dokumenteret tilfredsstillende. Kommunens forretningsgange, ledelsestilsyn og egne kvalitetskontroller har sikret en god kvalitet i afstemningerne. Kommunen har ikke i anvendt regnskabspraksis redegjort for, at Økonomi- og Indenrigsministeriet har ændret reglerne for kontering i supplementsperioden. Indvirkningen af regelændringen påvirker således kommunens kortfristede tilgodehavender og den kortfristede gæld. Vi anbefaler, at kommunen får tilrettet deres regnskabspraksis, så den beskriver den korrekte praksis. Vi har konstateret, at leverandøren af kommunens økonomisystem ikke fuldt ud har kunnet levere en løsning, der ved årsskiftet 2013/14 kunne håndtere regelændringen. I kraft heraf har kommunen måttet foretage forskellige udsøgninger og vurderinger af supplementsposteringerne. På grundlag af disse vurderinger er der foretaget omkonteringer, så supplementsposteringerne i al væsentlighed er fordelt korrekt som henholdsvis kortfristet tilgodehavende og kortfristet gæld. Vi har ved vores gennemgang af førnævnte problematik konstateret følgende: at på en samlekonto i funktionen tilgodehavender i betalingskontrol kortfristede tilgodehavender - konstateret, at der er en uafklaret difference på 0,566 mio. kr., som med stor sandsynlighed har driftsafledte konsekvenser. Vi er bekendt med at kommunen har anmodet deres IT-leverandør om assistance til udredning af differencen at ved kommunens gennemgang af supplementsposteringer er der ikke taget højde for kommunens egne fakturaer vedrørende 2014, som er bogført før 31. december 2013 og egne fakturaer vedrørende 2013, som er bogført efter 31. december 2013 at pr. 31. december 2013 anvender kommunen en mellemregningskonto kortfristet gæld som modpost til posteringer vedrørende indestående i pengeinstitutter. Saldo- 80

20 en ultimo 2013 udgør ca. 8,0 mio. kr. Herved sikres, at statuskonti vedrørende indestående i pengeinstitutter er i overensstemmelse med pengeinstitutternes saldi. Nulstilling af denne mellemregningskonto er sket i regnskabsår 2014, hvorved der ikke er sket korrekt periodisering at der er en uafklaret difference på ca. 1,2 mio. kr. vedrørende en mellemregningskonto kortfristet gæld. Vi er bekendt med at kommunen vil anmode deres ITleverandør om assistance til udredning af differencen Endvidere har vi konstateret, at kommunens leasingforpligtigelse er optaget med 1 mio. kr. for meget ultimo 2013 i status. Selvom der er ovenstående forhold er det vores opfattelse på baggrund af gennemgang af udvalgte poster, at balancen giver et retvisende billede af af kommunens aktiver og passiver i overensstemmelse med retningslinjerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner og kommunens regnskabspraksis Lånoptagelse Vi har gennemgået kommunens procedure for lånoptagelse og lånerammeopgørelse for bl.a. at påse, at denne følger Økonomi- og Indenrigsministeriets regler på området. Endvidere har vi påset, at den udarbejdede opgørelse over lånerammen kun indeholder kategorier af udgifter og beløbsstørrelser, som kan medtages, jf. lånebekendtgørelsen med tilhørende fortolkninger. Konklusion har i 2012 optaget en byggekredit med et maksimumtræk på 100 mio. kr. Kommunen har i løbet af 2013 foretaget to træk på byggekreditten, som sammenlagt giver et træk 70 mio. kr. Kommunens træk på byggekreditten i 2013 er baseret på den budgetterede låneoptagelse, og der er således ikke en direkte sammenhæng mellem træk på byggekreditten og afholdte låneberettigede anlægsudgifter. Kommunen opgør ultimo 2013 den foreløbige låneramme og foretager herved endelig lånoptagning, som delvis anvendes til indfrielse af byggekreditten. Vi er i tvivl om den anvendte fremgangsmåde er i overensstemmelse med lånebekendtgørelsens 9, hvorfor kommunen via os har rejst fortolkningsspørgsmålet overfor Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ministeriet har i skrivelse af 3. juli 2014 oplyst, at det er ministeriets opfattelse, at Frederikshavn Kommunes anvendelse af byggelån i 2013 ikke har været neutral i forhold til opgørelsen af kassekreditreglen, da trækket på byggekreditten er sket med større engangsbeløb, og forud for den faktiske afholdelse af anlægsudgifterne og med større beløb end de faktiske anlægsudgifter. Ministeriet har på baggrund heraf anmodet kommunen om at udarbejde en alternativ kvartalsvis opgørelse af likviditeten ekskl. den indregnede likviditet fra byggekreditten for Herudover har kommunen fået en dispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til at optage et likviditetslån på 50 mio. kr. i kalenderåret Kommunen anvender førnævnte 81

21 byggekredit som forskud på dette lån fra udgangen af 2013 og frem til medio januar 2014, hvor likviditetslånet optages. Det er vores opfattelse, at den anvendte fremgangsmåde ikke er i overensstemmelse med den dispensation, som kommunen har fået fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, da lånet indirekte er optaget før dispensationen giver adgang hertil. Herudover er det vores opfattelse, at kommunens lånerammeberegning og lånoptagelse er i overensstemmelse med gældende regler. 82

22 6 Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Efterfølgende redegøres for revisionsforløbet og vurderingerne af kommunens administration på det sociale område. Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Vi har i forbindelse med revisionsbesøgene orienteret den administrative ledelse om revisionens omfang og resultater såvel generelt som mere detaljeret. 6.1 Revisionserklæring vedrørende de sociale itsystemer I bekendtgørelse nr. 195 af 27. februar 2013 samt bekendtgørelse nr af 13. december 2013 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområder (revisionsbekendtgørelsen) er der fastsat en række krav til de dokumentations- og registreringssystemer, kommunen anvender i forbindelse med administrationen af en række opgaver på Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold og øvrige ministeriers ressortområder. Kommunen skal sikre, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring om, at det pågældende system fungerer i et it-miljø med en tilfredsstillende system- og datasikkerhed, og at de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner. Ovennævnte er gældende, såfremt kommunen ved registrering af sagen og beregning af ydelsen eller tilskuddet anvender et it-system, eller hvis databehandlingen helt eller delvist foretages af andre end den dataansvarlige kommune. Konklusion Kommunen anvender registreringssystemer, hvor databehandlingen varetages af KMD. Vi henviser til de den 4. april 2014 udarbejdede erklæringer for 2013, som fremgår af KMD s hjemmeside. Erklæringen for Boligstøttesystemet er endnu ikke offentliggjort, hvorfor vi vil følge op på forholdet i

23 6.2 Løbende revision Forretningsgange og sagsbehandling I løbet af året reviderer vi udvalgte forretningsgange og personsager på det sociale område. Der henvises i øvrigt til beretning nr. 3 af 5. marts 2014 om løbende revision 2013 udført indtil januar Beretning nr. 3 samt denne beretning skal efter byrådets behandling sendes til ressortministerierne sammen med byrådets besvarelse af eventuelle bemærkninger. Dette skal ske som følge af ministeriernes krav om lovpligtige redegørelser om den udførte revision af områder med statsrefusion og tilskud, jf. bekendtgørelse nr. nr. 195 af 27. februar 2013 samt bekendtgørelse nr af 13. december 2013 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområder (revisionsbekendtgørelsen). Der henvises til bilag 1 og 2, hvor der fremgår en mere detaljeret redegørelse for resultatet af den udførte personsagsgennemgang, herunder fravalg samt den tværministerielle oversigt og opfølgning på decisionsskrivelse vedrørende 2012 og tidligere år. 6.3 Afsluttende revision Regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion Vi har kontrolleret, at kommunen har afstemt restafregningsskemaerne til bogføringen. Vi har endvidere stikprøvevis undersøgt, om kommunens kontering af udgifter og indtægter vedrørende refusionsanmeldelserne er korrekt og kommer korrekt til udtryk i regnskabet. Vi har ligeledes kontrolleret, om eventuelle e berigtigelser vedrørende tidligere år er korrekt opgjort og medtaget i refusionsopgørelserne. Vi har påset, at der ved skattepligtige ydelser er foretaget korrekt beregning og afregning af A-skat mv. Relevante mellemregningskonti er påset afstemt. Konklusion Det er vores opfattelse, at restafregningsskemaerne er aflagt i overensstemmelse med fagministeriernes regler for området, samt at kommunens restafregning af refusion på sociale udgifter svarer til bogføringen. 84

24 6.3.2 Udbetaling Danmark I 2013 er følgende områder overgået til Udbetaling Danmark: Boligstøtte Folkepension herunder opsat folkepension Pensionstillæg Ældrecheck Varmetillæg inkl. petroleumstillæg Førtidspension Vores revision af udgifter og indtægter på disse områder gælder for perioden frem til overgangen til Udbetaling Danmark. Vi har påset, at kommunerne har foretaget afstemning af disse ydelser, herunder A-skat, og tilhørende mellemregningskonti frem til overgangen til Udbetaling Danmark samt at de på refusionsopgørelsen medtagne beløb er i overensstemmelse med bogføringen Konklusion Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger Temarevision omhandlende kommunernes hjemtagelse af refusion hen over året. Indledning I henhold til Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forholds skrivelse af 30. januar 2013 samt vejledning af 28. juni 2013 er vi blevet bedt om at udføre temarevision i 2013 omhandlende kommunernes hjemtagelse af refusion hen over året. Reglerne for udbetaling af refusion og tilskud til kommuner og regioner, regnskabsaflæggelse i kommuner og regioner er fastsat i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Social-, Børne- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Undervisningsministeriets ressortområder. De kommunale revisorer skal ved temarevisionen konkret undersøge og besvare følgende fokuspunkter: Om kommunen har etableret hensigtsmæssige forretningsgange for den kvartalsvise refusionsanmodning Om kommunen foretager ændring/korrektion i de løbende refusionsanmodninger, inklusiv de løbende restafregninger Om kommunen analyserer eventuelle forskydninger/afvigelser og/eller manglende restafregninger i de kvartalsvise refusionsanmodninger Temarevisionen omfatter: En gennemgang af kommunens forretningsgange for hjemtagelse af statsrefusion på de områder omfattet af temarevisionen. 85

25 En gennemgang den af ministeriet fremsendte liste over de enkelte kommuners løbende refusionsanmodninger samt foreløbig og endelig restrefusion for 2012 på de nedenstående områder, Afgrænsning af lovområder Følgende lovområder er omfattet af temarevisionen: Lov om social service 41, 42, 100, 109, 110, 176 og 181. Lov om integration, kapitel 6 ( 34-39) og 45. Lov om repatriering, 7-8. Lov om aktiv socialpolitik, kapitel 10 og 10a ( 81-85a). Vi har gennemført vores revisionsbesøg vedrørende temarevisionen i perioden juli august Konklusion Fokuspunkt 1.a vedrørende den kvartalsvise refusionsanmodning Kommunen har etableret betryggende og hensigtsmæssige forretningsgange for den kvartalsvise refusionsanmodning. Fokuspunkt 1.b om kvalitetssikring af de løbende refusionsanmodninger Kommunen foretager den nødvendige kvalitetssikring af de løbende refusionsanmodninger, som sikrer, at refusionsanmodningerne afspejler det faktiske udgiftsniveau på det enkelte område. Fokuspunkt 1.c om samarbejde mellem økonomiforvaltning og fagforvaltninger Kommunen har etableret et hensigtsmæssigt og velfungerende samarbejde mellem Center for Økonomi og Analyse og de øvrige fagforvaltninger i forbindelse med refusionsanmodningerne og opfølgningen herpå. Fokuspunkt 1.d om dispositionsregnskaber Kommunen anvender ikke dispositionsregnskaber, men anvender de løbende budgetopfølgninger og estimat over forventet regnskab som udgangspunkt for anmodningerne om forskudsrefusion på socialområdet. Fokuspunkt 2.a om analyse af eventuelle forskydninger/afvigelser Kommunen foretager ikke systematisk analyse, men vurderer eventuelle forskydninger/afvigelser i de kvartalsvise refusionsanmodninger jf. pkt. 1.d. Fokuspunkt 2.b om ændring/korrektion i årets løbende anmodninger Kommunen foretager systematisk ændring/korrektion i årets løbende anmodninger om forskudsrefusion, når de faktiske udgiftstal giver anledning hertil. Fokuspunkt 2.c om kvartalsvise løbende restafregninger Kommunen foretager systematisk kvartalsvise løbende restafregninger, når de faktiske udgiftstal giver anledning hertil. Fokuspunkt 3.a om analyse af årsagerne til eventuelle store restafregninger Kommunen foretager ikke systematisk analyse af årsagerne til eventuelle store restafregninger efter budgetårets udgang. Hvis der er store afvigelser, vurderes der på, hvordan forventningerne til forbruget kan forbedres. Fokuspunkt 3.b om vurdering af behov for ændring af forretningsgange 86

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 151-195) Afsluttende beretning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 26 (side 506-554) Afsluttende beretning for regnskabsår 2014 Side 506 Indholdsfortegnelse Side 1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF REGIONSKOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2014..

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5000 Odense C FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 320-355) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 22. (side 463-497) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 22. (side 463-497) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 22 (side 463-497) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

VARDE KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 401-436) Revision af årsregnskabet for 2014. Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 koldingkr@bdo.dk www.bdo.

VARDE KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 401-436) Revision af årsregnskabet for 2014. Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 koldingkr@bdo.dk www.bdo. Tlf: 33 12 65 45 koldingkr@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Birkemose Allé 31, st. DK-6 Kolding VARDE KOMMUNE Beretning nr. 21 (side 41-436) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 19 (side 311-357) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 21 57) Revisionen

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 13. (Side 309-342) Revisionen af regnskabet for 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 13. (Side 309-342) Revisionen af regnskabet for 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 skive@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Slotsgade 3 DK-7800 Skive LEMVIG KOMMUNE Beretning nr. 13 (Side 309-342) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C. SILKEBORG KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 27-67) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C AARHUS KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 168-220) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779. Slotsgade 3 7800 Skive Tlf.: 9816 0344, Fax: 9614 2701 E-mail: skive@kr.dk SKIVE KOMMUNE (side 37-76) Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.000 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011 vedrørende

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 1 1.1 Revisionserklæring/Påtegning

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 6 af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 6 af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 6 af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 1 1.1 Revisionserklæring/Påtegning

Læs mere

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 18. maj 2015 af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger der skal

Læs mere

Roskilde Kommune. Revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10. juni 2015

Roskilde Kommune. Revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10. juni 2015 Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 10. juni 2015 af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 Revisionspåtegning 3 Bemærkninger der skal

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32)

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) CVR-nr. 29.18.84.75 Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1 2. er på den udførte revision 3 2.1 Revisorerklæring 3 2.2 Revisionens

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007.

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Norddjurs Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Beretning nr. l Delberetning for regnskabsåret 2007

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMNE Åben dagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Aarhus, 2. maj 2014 Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Vedr. punkt nr. 1 Bilag 1 KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr.

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr. Brønderslev Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007...,.. - _... -. - -. -... -. -. trf'. -. - -.'.. ".. J-- " - -. -. J '' - ' -. ' :.".-,"" -.

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Ryslinge Kommune Revisionsberetning til årsregnskab 2006

Ryslinge Kommune Revisionsberetning til årsregnskab 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Ryslinge Kommune Revisionsberetning

Læs mere