INDHOLD. Selskabsoplysninger 4. Repræsentantskabet 5. Bestyrelsen 5. Direktionen 5. Revisor 5. Ledelsespåtegning 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Selskabsoplysninger 4. Repræsentantskabet 5. Bestyrelsen 5. Direktionen 5. Revisor 5. Ledelsespåtegning 6"

Transkript

1 årsrapport 2014

2 INDHOLD Selskabsoplysninger 4 Repræsentantskabet 5 Bestyrelsen 5 Direktionen 5 Revisor 5 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7 Ledelsesberetning 9 Årsregnskabet 19 Resultatopgørelse og totalindkomst 19 Balance pr. ultimo 20 Egenkapitalopgørelse 23 Noter 25

3 selskabsoplysninger repræsentantskabet RØNDE SPAREKASSE Hovedgaden Rønde Telefon: Fax: Reg. nr CVR. nr Stiftet: 25. august Hjemstedskommune: Syddjurs Repræsentantskab for perioden : Niels Otto Reinsch Nielsen, Violvej 148, 4220 Korsør Ole Andersen, Hvedevangen 8, Thorsager, 8410 Rønde Karl Erik Møller, Rughaven 26, Thorsager, 8410 Rønde Finn Randrup, Tværvej 9, Egens, 8410 Rønde Connie Udengaard, Vinkelvej 5, 8410 Rønde Per Spleth, L. Jørgensens Allé 7, 8410 Rønde Alice Vebel, Århusvej 20, Ugelbølle, 8410 Rønde Karen Østergård, Saksvadvej 3, Thorsager, 8410 Rønde Lone Henriksen, Flintbakken 6, Rostved, 8410 Rønde Steen Knudsen, Baunevænget 29, 8410 Rønde Per Brandenborg, Nygårdsvænget 1, 8410 Rønde Tove Christiansen, Brombærvej 24, Ugelbølle, 8410 Rønde Annelise Asstrup Udsen, Gedebjergvej 9, Tåstrup, 8410 Rønde Henrik Storm, Lille Voldgade 5, 3.th., 8900 Randers C Bjarne Madsen, Ø. Bakkevej 11, Vrinners, 8420 Knebel Kjersti Leegaard, Skudehavnen 47, 8400 Ebeltoft Jan Møller Nielsen, Alsikkevej 5, 8410 Rønde Kasper Bentzon Sørensen, Tjørnevænget 5, Følle, 8410 Rønde Kim Bendtsen, Spurvevej 11, Thorsager, 8410 Rønde Erik Jensen, Ydesmindevej 1, Ebdrup Mark, 8560 Kolind Anita Søholm, Skovgårdevej 31, Agri, 8420 Knebel Per Kragh, Ladegårdsparken 65, 8410 Rønde Tina Bryder, Ladegårdsparken 114, 8410 Rønde Gert Tinggaard Jakobsen, Lufthavnsvej 3, Feldballe, 8410 Rønde Christina Sønderskov Mikkelsen, Møllevej 1, Feldballe, 8410 Rønde Kirsten Andersen, Thorsgade 5, Thorsager, 8410 Rønde Henrik Juulsgaard Poulsen, Månebjergvej 1, Korup, 8410 Rønde Jesper Norup, Hvedevangen 23, Thorsager, 8410 Rønde Lars Overgaard Christiansen, Havrevænget 28, Thorsager, 8410 Rønde Morten Nykjær Hallstrøm, Nygade 2, 8550 Ryomgård Bestyrelse: Formand: Annelise Asstrup Udsen, Tåstrup (valgperiode marts 2012-marts 2015) Næstformand: Vagn Udengaard, Rønde (valgperiode marts 2014-marts 2017) Ole Andersen, Thorsager (valgperiode marts 2013-marts 2016) Finn Randrup, Egens (valgperiode marts 2012-marts 2015) Steen Knudsen, Rønde (valgperiode marts 2013-marts 2016) Lars Overgaard Christiansen, Thorsager (valgperiode marts 2014-marts 2017) Henrik Jessen, Skals valgperiode marts 2014-marts 2017) Direktion: Ole Bonde, Ebeltoft Revisor: Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Repræsentantskabsmøde: Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes den 16. marts Godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde den 16. marts Dirigentens underskrift: 4 5

4 ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Til repræsentantskabet i Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 for Rønde Sparekasse. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af sparekassens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af sparekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i sparekassens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som sparekassen kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. sor intern kontrol, der er relevant for sparekassens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af sparekassens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Rønde, den 17. februar Direktion: Ole Bonde Bestyrelse: Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revi- Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af sparekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af sparekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Annelise Asstrup Udsen Vagn Udengaard Ole Andersen Aarhus, den 17. februar 2015 Finn Randrup Steen Knudsen Lars Overgaard Christiansen Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Henrik Jessen Jakob Nyborg Statsaut. revisor Peter Faurschou Statsaut. revisor 6 7

5 ledelsesberetning Hovedaktivitet Sparekassens hovedaktivitet er at udbyde finansielle produkter til private kunder og erhvervskunder. Kunderne er primært baseret i sparekassens lokalområde som udgør Djursland og de kommuner som støder op hertil. Ved udgangen af 2014 er 26 % af de ydede lån og kreditter givet til kunder som har bopæl uden for sparekassens lokalområde. Sparekassen ønsker at kunne tilbyde kunderne et bredt sortiment af produkter kombineret med professionel rådgivning. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat udgør 4,7 mio. kr. efter skat mod 643 tkr. efter skat i Resultatet er væsentligt påvirket af, at der i 2014 ikke har været ekstraordinære forhold som der var i 2012 med fusionen med Helgenæs Sparekasse og om- og tilbygningen af domicilejendommen i Årsresultatet er på 10,5 mio. kr. før kursreguleringer, nedskrivninger på udlån/garantier og skat. Sparekassens seneste forventning var mio. kr., som blev meldt ud i forbindelse med offentliggørelsen af halvårsrapporten. Årsresultatet lever derfor op til de tidligere stillede forventninger. Sparekassen har i 2014 oplevet en negativ udvikling på en række engagementer, hvilket har betydet, at sparekassen har måttet nedskrive i alt 3,4 mio. kr. Heraf udgør nedskrivninger på individuelle engagementer i alt 3,3 mio. kr.. Sparekassen oplever stadig et pres på nogle af erhvervskundernes indtjening ligesom der fortsat er nogle af de private kunder, primært på grund af arbejdsløshed eller skilsmisse, som har økonomiske udfordringer. I forbindelse med fusionen med Helgenæs Sparekasse blev alle større engagementer i Helgenæs Sparekasse individuelt gennemgået. Det har desværre efterfølgende vist sig, at der har været et større nedskrivningsbehov i de mindre engagementer i Helgenæs Sparekasse end først antaget. Sparekassens omkostninger til lønsumsafgift andrager i alt 840 tkr. Sammenlagt med sparekassens skattebetaling på 963 tkr. udgør den samlede skatte- og afgiftsbetaling for tkr. Hertil kommer, at sparekassen i modsætning til almindelige virksomheder ikke har fuld fradragsret for moms. Kapitaldækning, risikostyring og kapitalbehov Sparekassen skal i henhold til lovgivningen have et kapitalgrundlag, der under støtter risikoprofilen. Ledelsen har valgt at opgøre kredit- og markedsrisikoen efter standardmetoden og operationel risiko efter basisindikatormetoden. Det er fortsat ledelsens vurdering, at der ikke pt. er behov for at anvende mere avancerede modeller til opgørelse af kapitalen. Vedrørende risikostyring henvises til note 3. Med indførelsen af nye regler til kapital i pengeinstitutter pr. 1. januar 2014 er der sket en skærpelse af kravet til niveauet af egenkapital, ligesom der på sigt kommer yderligere krav til likviditet og gearing. Sparekassens kapitalgrundlag er påvirket af indførelse af nye kapitalregler baseret på CRD IV og CRR. Pr. 31. december 2014 udgjorde sparekassens egenkapital 87,7 mio. en forøgelse på 5,6 mio. i forhold til 31. december 2013, som primært kan henføres til stigning i garantkapitalen og overført overskud. Sparekassens risikoeksponering er opgjort til 423 mio. kr., mens kapitalgrundlaget kan opgøres til 82 mio. kr., svarende til en faktisk kapitalprocent pr. 31. december 2014 på 19,4 %. Det individuelle kapitalbehov er opgjort til 12 %, der blandt andet er fastsat ud fra ledelsens forventninger til fremtiden m.m. Sparekassen har som følge af indfasningen af nye kapitalkravsregler fra 1. januar 2014 udarbejdet en kapitalplan, der vurderer, i hvilket omfang den nuværende kapital er tilstrækkelig. De højere minimumskrav, samt større krav til kvaliteten af kapitalen lever sparekassens kapitalforhold op til ved udgangen af Det er ledelsens vurdering, at kapitalen er tilstrækkelig til at dække den risiko, der er forbundet med sparekassens aktiviteter. Sparekassen forventer således at kunne leve fuldt ud op til kravene som de er udformet pt., hvorfor årsregnskabet aflægges som going-concern. Der henvises til sparekassens hjemmeside under Om os => Offentliggørelser => Risikorapport for 2014, for en beskrivelse og uddybning af kapitalbehovet samt opgørelsesmetoderne for Likviditet Sparekassen har siden 1. kvartal 2014 indberettet det nye krav til likviditet (LCR) i henhold til de nye kapitaldækningsregler, men skal først efterleve dem fra 1. oktober 2015, hvor de indfases frem mod Baseret på de nuværende krav har sparekassen en betydelig overdækning på likviditetsberedskabet i forhold til lovens krav, herunder 8 9

6 svarende til en overdækning på 381 %, svarende til 279 mio. kr. Ledelsen vurderer fortsat, at sparekassen har tilstrækkelig likviditet til at gennemføre driften i 2015 og 2016 baseret på den nuværende likviditetsplan. Usikkerhed ved indregning og måling Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån og ejendomme. Ledelsen vurderer, at usikkerheden ved regnskabsaflæggelsen for 2014 er på et niveau, der er forsvarligt. Vi skal henvise til beskrivelsen heraf i note 2. Usædvanlige forhold Der har ikke været usædvanlige forhold i Tilsynsdiamanten Sparekassen har i lighed med tidligere år opgjort de forskellige målepunkter i den såkaldte tilsynsdiamant. Tilsynsdiamanten fastlægger en række særlige risikoområder med en række grænseværdier. Ved udgangen af 2014 ligger sparekassen inden for samtlige grænseværdier i tilsynsdiamanten, hvilket fremgår af nedenstående tabel: Pejlemærke Summen af store engagementer 1) Grænseværdi < 125% af kapitalgrundlag Sparekassens aktuelle værdi 0,0% Likviditetsoverdækning Funding ratio (udlån/arbejdende kapital) Finanstilsynets grænseværdier (Indeks 100) Summen af store engagementer Udlånsvækst på årsbasis Ejendomseksponering Sparekassen ligger på alle pejlepunkter langt fra grænseværdierne. Kreditrisici Hovedvægten af kreditgivningen sker til private og mindre erhvervsvirksomheder i sparekassens primære markedsområde. Vi tilbyder finansielle produkter til såvel bestående som potentielle kunder, og ønsker derved at bidrage til udviklingen i vort lokalområde. Udlånsporteføljen er kendetegnet ved en risikospredning, der sikrer, at sparekassen ikke kan trues af udviklingen i enkelte brancher eller engagementer. Der tilstræbes en passende fordeling af udlån og garantier mellem privatkunder og erhvervskunder. Den nuværende fordeling er 61 % til privatkunder og 39 % til erhvervskunder, hvilket anses for en passende og tilfredsstillende fordeling. Største branche indenfor udlån til erhverv er handel som udgør 10 % af udlånsmassen. Sparekassen har ingen engagementer som udgør mere end 10 % af basiskapitalen. 61% 2% 4% 3% 10% 6% 3% 2% 8% 1% Likviditet og Markedsrisici Sparekassen er eksponeret over for forskellige typer risici. Det er sparekassens politik, at der konstant er fokus på risiciene og håndteringen af disse. For alle risikotyper har sparekassen fastsat maksimale øvre grænser. Sparekassens totale renterisiko ved 1 % stigning i den effektive rente var ultimo 2014 på 2,6 mio. kr. mod 2,1 mio. kr. på samme tidspunkt året før. Renterisikoen udgør 3,2 % af kernekapitalen mod 2,6 % sidste år. Sparekassens aktieportefølje er placeret i henholdsvis ejerandele i fællesejede sektorselskaber og ejerandele i børsnoterede danske selskaber. Ejerandele i fællesejede sektorselskaber udgør 11,8 mio. kr. af den samlede aktieportefølje på 18,3 mio. kr. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Forventet udvikling 2015 Den økonomiske udvikling forventes fortsat at give udfordringer for den finansielle sektor. Specielt giver det rekordlave renteniveau store udfordringer for at opnå en tilfredsstillende forrentning af Sparekassens fondsbeholdning. Ledelsen forventer, at den basale bankforretning af kunderelaterede aktiviteter vil udvikle sig positivt, således at resultatet før nedskrivninger på udlån og kursreguleringer på fondsbeholdningen forventes at ligge i niveauet mio. kr. Udlånsvækst p.a. < 20% 15,6% Ejendomseksponering 2) Stabil funding < 25% af udlån og garantier Udlån/arbejdende kapital 3) fratrukket obligationer med en restløbetid under 1 år < 1,00 7% 0,42 Likviditetsoverdækning > 50% 381% 1) Et stort engagement er et engagement, som efter fradrag for særlig sikre dele og modtagne sikkerheder, garantier m.v. og nedskrivninger udgør mindst 10 % af basiskapitalen. 2) Procenten for ejendomseksponeringer er den andel af de samlede udlån og garantidebitorer, der vedrører branchen Fast ejendom, opgjort før nedskrivninger. 3) Arbejdende kapital består af: Indlån, udstedte obligationer m.v. med restløbetid over 1 år, efterstillede kapitalindskud og egenkapital. Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Bygge- og anlæg Transport, hoteller og restaurant Finansiering og forsikring Øvrige industri og råstofudvinding Handel information og kommunikation Fast ejendom Private Usikkerheden i såvel den danske som den internationale økonomi kan påvirke udviklingen negativt indenfor brancher, hvor sparekassen har ikke ubetydelige engagementer. Ændrede regler eller praksis på området for måling af engagementer kan medføre yderligere nedskrivninger og hensættelser, der vil påvirke vurderingen af sparekassens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt resultatet af sparekassens aktiviteter for 2014, og påvirkningen kan være væsentligt. Såfremt den ekstraordinære rentesituation med negative renter i Nationalbanken bliver længerevarende, vil dette også kunne have en negativ indvirkning på den forventede indtjening for

7 Redegørelse om underrepræsenteret køn i sparekassens bestyrelse I tror vi på, at mangfoldighed er med til at skabe bedre resultater og hjælper os til at træffe bedre beslutninger, og vi arbejder derfor med at skabe større diversitet i organisationen. Vi har et mål om at skabe en bedre balance mellem mænd og kvinder i bestyrelsen. Måltal for bestyrelsen Pr. 31. december 2014 udgør andelen af kvinder i sparekassens bestyrelse 1 ud af 7 bestyrelsesmedlemmer. Ud fra en konkret vurdering af virksomhedens forhold, herunder navnlig den branche vi opererer inden for, samt de kompetencer der følgelig skal være til stede i bestyrelsen, er målet, at andelen i 2017 udgør 28 % svarende til 2 personer. Det er vurderingen, at dette er et realistisk og ambitiøst måltal. Garantkapitalen Sparekassen har ved udgangen af garantbeviser á nominelt kr. Sparekassen har i sine vedtægter vedtaget stemmebegrænsning, hvorefter ingen garanter kan afgive mere end 20 stemmer afhængigt af den pågældende garants aktuelle garantkapital. En indskyders samlede garantikapital kan højst udgøre kr. for indskud efter ændring af vedtægterne pr. 14. marts Vedtægterne kan ændres på repræsentantskabsmødet med 2/3 flertal. LEDELSEN Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet for en periode på 3 år ad gangen. Direktionens fratrædelsesordning afviger ikke fra normen i branchen. Direktion og bestyrelse er ikke omfattet af bonusordninger. Ledelseshverv Ledelseshverv direktion Ole Bonde Bestyrelsesmedlem i: Ingen Øvrige hverv: Ingen Ledelseshverv bestyrelse Formand Annelise Asstrup Udsen Bestyrelsesmedlem i: Ingen Øvrige hverv: Ingen Stilling: Tidl. uddannelsesleder Alder: 64 år Indtrådt i bestyrelsen: 1995 Valgperiode: Marts 2012-marts 2015 Næstformand Vagn Udengaard Bestyrelsesmedlem i: Ingen Øvrige hverv: Ingen Stilling: Faglig sekretær Alder: 64 år Indtrådt i bestyrelsen: 2000 Valgperiode: Marts 2014-marts 2017 Bestyrelsesmedlem Ole Andersen Bestyrelsesmedlem i: Ingen Øvrige hverv: Ingen Stilling: Bagersvend Alder: 68 år Indtrådt i bestyrelsen: 1986 Valgperiode: Marts 2013-marts 2016 Bestyrelsesmedlem Finn Randrup Bestyrelsesmedlem i: cvr.nr Finn Randrup Tømrer- og Snedkerforretning A/S cvr.nr Randrup Pejse ApS cvr.nr Grønfeld Byggecenter A/S cvr.nr Ejendomsselskabet af 1/ ApS cvr.nr Finn Randrup Holding ApS cvr.nr Komplementarselskabet Veri Center ApS Øvrige hverv: cvr.nr Finn Randrup Tømrer- og Snedkerforretning A/S (direktør) cvr.nr Randrup Pejse ApS (direktør) cvr.nr Ejendomsselskabet af 1/ ApS cvr.nr Finn Randrup Holding ApS Stilling: Tømrermester Alder: 57 år Indtrådt i bestyrelsen: 2003 Valgperiode: Marts 2012-marts 2015 Bestyrelsesmedlem Steen Knudsen: Bestyrelsesmedlem i: Ingen Øvrige hverv: Ingen Stilling: Salgsdirektør Alder: 53 år Indtrådt i bestyrelsen: 2004 Valgperiode: Marts 2013-marts 2016 Bestyrelsesmedlem Lars Overgaard Christiansen: Bestyrelsesmedlem i: Ingen Øvrige hverv: Ingen Stilling: Salgsdirektør Alder: 50 år Indtrådt i bestyrelsen: 2014 Valgperiode: Marts 2014-marts 2017 Bestyrelsesmedlem Henrik Jessen Bestyrelsesmedlem i: cvr.nr Børge Jacobsen A/S cvr.nr BJ Hjorthede A/S cvr.nr LM-Lagerhotel A/S cvr.nr LM-Lager Holding A/S Øvrige hverv: Ingen Stilling: Fhv. direktør Alder: 66 år Indtrådt i bestyrelsen: 2014 Valgperiode: Marts 2014-marts

8 Bestyrelsens forslag til forrentning af garantkapitalen Sparekassens forrentning af garantkapitalen indregnes direkte over egenkapitalen, og bestyrelsen foreslår en forrentning af garantkapitalen på 3,75 % svarende til 801 tkr. for regnskabsåret Risikostyring Bestyrelsen vurderer løbende og mindst en gang årligt de samlede risikoforhold og de enkelte risikofaktorer, som er forbundet med sparekassens aktiviteter. Bestyrelsen vedtager retningslinjer for de centrale risikoområder, følger udviklingen og sikrer tilstedeværelse af planer for styringen af de enkelte risikofaktorer, herunder forretningsmæssige og finansielle risici, forsikrings- og miljøforhold. Der henvises yderligere til regnskabets note 3. Whistleblower-ordning Med henblik på at give mulighed for hensigtsmæssig og fortrolig rapportering af alvorlige forseelser eller mistanke herom er der etableret et særligt system, hvori sparekassens medarbejdere kan indrapportere uetisk adfærd, som de måtte være bekendt med eller have mistanke om. Whistleblower-systemet er forankret hos Finans-Support, som behandler og agerer på eventuelle forhold, som er rapporteret. Finans- Support har ikke modtaget rapporteringer af uetisk adfærd i systemet i Sammensætning af ledelsesorganer, udvalg og udvalgenes funktion Sparekassens ledelsesorganer, udvalg og udvalgenes funktion er beskrevet i de følgende afsnit. Bestyrelsens sammensætning og regler for udpegning og udskiftning Repræsentantskabet vælger bestyrelsen. Bestyrelsen består af 7 repræsentantskabsvalgte medlemmer. Bestyrelsen finder antallet af medlemmer hensigtsmæssigt. På baggrund af at sparekassens balancesum har oversteget 500 mio. kr., er det et lovkrav, at der nedsættes et revisionsudvalg. Der skal således være et revisionskyndigt medlem af bestyrelsen, og antallet af bestyrelsesmedlemmer er i den forbindelse udvidet fra 6 til 7 medlemmer. Ingen af bestyrelsens medlemmer deltager i den daglige ledelse af sparekassen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode af tre år. Genvalg kan finde sted. De repræsentantskabsvalgte medlemmer er valgt individuelt på forskellige tidspunkter, hvilket sikrer kontinuitet i bestyrelsens arbejde. Medlemmerne skal fratræde ved det første ordinære repræsentantskabsmøde efter, at de er fyldt 70 år. Bestyrelsen anses for værende uafhængig. Bestyrelsesmedlemmernes erhvervsmæssige baggrund sikrer en hensigtsmæssig bredde og erfaringsgrundlag i bestyrelsens tilgang til opgaverne, og bestyrelsen vurderer, at den er medvirkende til at sikre kvalificerede overvejelser og beslutninger. Bestyrelsen vurderer løbende, om der er anledning til at ajourføre eller styrke medlemmernes kompetencer i forhold til opgaverne. Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen påser, at direktionen overholder de af bestyrelsen besluttede målsætninger, strategier og forretningsgange. Orientering fra direktionen sker systematisk såvel ved møder som ved skriftlig og mundtlig løbende rapportering. Denne rapportering omfatter blandt andet udviklingen i omverdenen, sparekassens udvikling og lønsomhed samt den finansielle stilling. Bestyrelsen mødes efter en fastlagt mødeplan mindst 14 gange om året. I 2014 har bestyrelsen afholdt 14 møder. Materiale til behandling på bestyrelsesmøderne lægges ud på bestyrelsens Xtranet, således at medlemmerne har mulighed for at forberede sig inden møderne. Bestyrelsen træffer blandt andet beslutninger om bevilling af større engagementer, virksomhedskøb, større investeringer og frasalg, kapitalgrundlagets størrelse og sammensætning, langfristede forpligtelser, kontrol og revisionsforhold samt væsentlige operationelle forhold. Bestyrelsens forretningsorden fastlægger procedurer for direktionens rapportering til bestyrelsen og for disse parters kommunikation i øvrigt. Forretningsordenen gennemgås og vurderes årligt af bestyrelsen og tilpasses løbende til sparekassens situation. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg i relation til særlige opgaver. Der har i 2014 været nedsat et strategiudvalg. Revisionsudvalg Sparekassen har efter beslutning på seneste repræsentantskabsmøde i marts 2014 nedsat et revisionsudvalg bestående af den samlede bestyrelse. Udvalgets opgaver omfatter overvågning af: Regnskabsaflæggelsesprocessen Om sparekassens interne kontrolsystem og risikostyringssystemer fungerer effektivt Den lovpligtige revision af årsregnskabet m.v. Kontrol med revisors uafhængighed Udvalget mødes efter en fastlagt mødeplan, som hovedregel umiddelbart forud for bestyrelsens møder. Sparekassen har som det uafhængige og kvalificerede medlem udpeget Henrik Jessen, der har erfaringer med regnskab. I 2014 har udvalget udover ovennævnte opgaver vurderet og taget stilling til sparekassens anvendte regnskabspraksis, herunder især metoder for nedskrivning af udlån, hensættelser på garantier samt værdiansættelse af finansielle instrumenter. I den forbindelse er sparekassens kontrolmiljø for opgørelse af de væsentlige regnskabsmæssige skøn i årsregnskabet gennemgået og vurderet. Direktionen Bestyrelsen ansætter direktionen. Direktionen har ansvaret for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af de strategiske planer. Direktionen er ikke medlem af bestyrelsen, men deltager normalt i bestyrelsesmøderne. Direktionens instruks fastlægger procedurer for direktionens rapportering til bestyrelsen og for disse parters kommunikation i øvrigt. Direktionsinstruksen gennemgås og vurderes årligt af bestyrelsen og tilpasses løbende sparekassens situation. Garanterne Sparekassen søger løbende at informere garanterne om relevante forhold og at muliggøre dialog med garanterne. Dette sker blandt andet ved offentliggørelse af nyheder og årsrapporter samt på garantmøder. Sparekassens hjemmeside opdateres løbende med offentliggjort information. Bestyrelsen vurderer løbende om sparekassens kapitalstruktur er i overensstemmelse med sparekassens interesser. Det overordnede mål er at sikre en kapitalstruktur, som understøtter en langsigtet lønsom vækst

9 Repræsentantskabet Repræsentantskabet er sparekassens øverste myndighed. Sparekassens bestyrelse lægger vægt på at repræsentantskabet får en detaljeret orientering og et fyldestgørende grundlag for de beslutninger, der træffes på repræsentantskabsmødet. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde offentliggøres og udsendes til repræsentantskabets medlemmer mindst 14 dage forud for afholdelsen, således at medlemmerne har mulighed for at forberede sig. Alle repræsentantskabsmedlemmer har ret til at deltage i og stemme eller afgive fuldmagt ved repræsentantskabsmødet, jfr. vedtægterne, ligesom der er mulighed for at fremsætte forslag til behandling. Repræsentantskabsmedlemmerne kan give fuldmagt til bestyrelsen eller til andre for hvert enkelt punkt på dagsordenen. Regler for ændring af vedtægter Sparekassens vedtægter kan ændres ved repræsentantskabsbeslutning i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed. Vederlag til ledelsen Ledelsens aflønning er nærmere beskrevet i årsregnskabets note 12. Sparekassens ledelse har udarbejdet en lønpolitik og praksis for aflønning af ledelsen og andre ansatte med indflydelse på sparekassens risikoprofil. Det fremgår heraf, at ingen i ledelsen eller andre ansatte med indflydelse på sparekassens risikoprofil får udbetalt variabel aflønning. Lønpolitikken kan findes på sparekassens hjemmeside under Om os => Offentliggørelser => Lønpolitik. Revision Til varetagelse af garanternes og offentlighedens interesser vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde et statsautoriseret revisionsfirma efter bestyrelsens indstilling. Revisorerne aflægger rapport til den samlede bestyrelse minimum 1 gang om året og derudover umiddelbart efter konstatering af eventuelle forhold, som bestyrelsen bør forholde sig til. Revisorerne deltager i bestyrelsesmøder i forbindelse med aflæggelse af rapporter til bestyrelsen. Forud for indstilling til valg på repræsentantskabsmødet foretager bestyrelsen i samråd med direktionen en vurdering af revisors uafhængighed, kompetencer m.v. Bestyrelse og direktion Øverste række fra venstre : Ole Bonde, Vagn Udengaard, Ole Andersen, Lars Overgaard Christiansen, Henrik Jessen. Nederste række fra venstre: Finn Randrup, Annelise Udsen, Steen Knudsen

10 resultat- og totalindkomstopgørelse for 2014 Note resultatopgørelse 6 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat før skat Skat Årets resultat Totalindkomstopgørelse Årets resultat Anden totalindkomst Tilbageført opskrivning på domicilejendom Anden totalindkomst i alt Årets totalindkomst Resultatdisponering Foreslået forrentning af garantkapital Heraf skat overført til overført overskud Henlagt til opskrivning Overført til næste periode Anvendt i alt

11 balance pr Note aktiver Note passiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Aktiver tilknyttet puljeordninger Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Andre hensatte forpligtelser 0 48 Hensatte forpligtelser i alt Garantkapital Opskrivningshenlæggelser 0 0 Overført overskud Foreslået forrentning af garantkapital efter skat Egenkapital i alt Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver i alt Øvrige noter, herunder eventualforpligtelser 1-5 og

12 egenkapital Garantkapital Garantkapital primo Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Garantkapital ultimo Opskrivningshenlæggelser Opskrivningshenlæggelser primo Tilbageføring af tidligere års opskrivning Opskrivningshenlæggelser i alt 0 0 Overført overskud Overført overskud primo Overført af årets resultat Overført overskud ultimo Foreslået forrentning af garantkapital Foreslået forrentning af garantkapital primo Foreslået forrentning af garantkapital Udbetalt forrentning af garantkapital Foreslået forrentning af garantkapital ultimo

13 noteoversigt Væsentlige noter 1. Væsentlig anvendt regnskabspraksis 2. Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder 3. Finansielle risici og politikker og mål for styringen af finansielle risici 4. Kapitalkrav 5. Femårsoversigt Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. Renteindtægter 7. Renteudgifter 8. Udbytte af aktier m.v. 9. Gebyrer og provisionsindtægter 10. Kursreguleringer 11. Nettorente- og gebyrindtægter fordelt på aktivitetsområder 12. Udgifter til personale og administration 13. Nedskrivninger på udlån 14. Nedskrivninger på garantier 15. Skat Balance 16. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker fordelt efter løbetid 17. Udlån og andre tilgodehavender 18. Obligationer til dagsværdi 19. Aktier m.v. 20. Hold-til-udløb aktiver 21. Aktiver tilknyttet puljeordninger 22. Investeringsejendomme 23. Domicilejendomme 24. Øvrige materielle aktiver 25. Udskudte skatteaktiver og skatteforpligtelser 26. Aktiver i midlertidig besiddelse 27. Indlån og anden gæld 28. Eventualforpligtelser 29. Valutarisiko 30. Likviditet 31. Nærtstående parter 32. Øvrig anvendt regnskabspraksis 24 25

14 Note 1: Væsentlig anvendt regnskabspraksis Note 2: Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen). Årsregnskabet præsenteres i danske kroner og afrundet til nærmeste kr. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Vi har valgt at præsentere den anvendte regnskabspraksis som har særlig betydning for regnskabsaflæggelsen for sparekassen i note 1. Præsentationen af den øvrige anvendte regnskabspraksis fremgår i øvrigt af note 32. Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Regnskabsposten består af udlån, hvor udbetaling er sket direkte til låntager. Udlån måles til amortiseret kostpris med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af indtrådte, men endnu ikke realiserede tab. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender foretages såvel individuelt som gruppevist. Nedskrivninger til tab foretages, når der er objektiv indikation for værdiforringelse. Der foreligger objektiv indikation for værdiforringelse af et udlån, hvis en eller flere af følgende begivenheder er indtruffet: låntager er i betydelige økonomiske vanskeligheder ved låntagers kontraktbrud, eksempelvis i form af manglende overholdelse af betalingspligt for afdrag og renter når sparekassen yder låntager lempelser i vilkår, som ikke ville være overvejet, hvis det ikke var på grund af låntagers økonomiske vanskeligheder eller når det er sandsynligt, at låntager vil gå konkurs eller blive omfattet af anden økonomisk rekonstruktion Nedskrivning foretages med forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi før nedskrivningen og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger på udlånet herunder realisationsværdi af eventuelle sikkerheder. Til beregningen af nutidsværdien anvendes for fastforrentede udlån og tilgodehavender den oprindeligt fastsatte effektive rentesats. For variabelt forrentede udlån og tilgodehavender anvendes den aktuelle effektive rentesats på udlånet eller tilgodehavendet. Nedskrivningen beregnes som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og den tilbagediskonterede værdi af de forventede fremtidige betalinger. Udlån og tilgodehavender, der ikke er nedskrevet individuelt, inddeles i grupper for vurdering af nedskrivningsbehovet (gruppevise nedskrivninger). Den gruppevise vurdering foretages på grupper af udlån og tilgodehavender, der har ensartede karakteristika med hensyn til kreditrisiko. Der opereres med 16 grupper fordelt på 6 grupper af privatkunder og 10 grupper af erhvervskunder. Den gruppevise vurdering foretages ved en segmenteringsmodel, som er udviklet af foreningen Lokale Pengeinstitutter, der forestår den løbende vedligeholdelse og udvikling. Segmenteringsmodellen fastlægger sammenhængen i de enkelte grupper mellem konstaterede tab og et antal signifikante forklarende makroøkonomiske variable via en lineær regressionsanalyse. Blandt de forklarende makroøkonomiske variable indgår arbejdsløshed, boligpriser, rente, antal konkurser/ tvangsauktioner m.fl. Den makroøkonomiske segmenteringsmodel er i udgangspunktet beregnet på baggrund af tabsdata fra hele pengeinstitutsektoren. Sparekassen har derfor vurderet, hvorvidt modelestimaterne afspejler kreditrisikoen for sparekassens egen udlånsportefølje. For hver gruppe af udlån og tilgodehavender fremkommer et estimat, som udtrykker den procentuelle værdiforringelse, som knytter sig til en given gruppe af udlån og tilgodehavender på balancedagen. Ved at sammenligne det enkelte udlåns aktuelle tabsrisiko med udlånets oprindelige tabsrisiko og udlånets tabsrisiko primo den aktuelle regnskabsperiode fremkommer det enkelte udlåns bidrag til den gruppevise nedskrivning. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender føres på en korrektivkonto, som modregnes under udlån. I resultatopgørelsen indregnes nedskrivninger under posten nedskrivninger på udlån. Obligationer Obligationer, der handles på aktive markeder, måles til dagsværdi. Dagsværdien opgøres efter lukkekursen for det pågældende marked på balancedagen. Udtrukne obligationer måles til nutidsværdien. Aktier Aktier måles til dagsværdi. Dagsværdien for aktier, der handles på aktive markeder, opgøres efter lukkekursen på balancedagen. Dagsværdien for unoterede aktier tager udgangspunkt i tilgængelige oplysninger om handler o.lign. eller alternativt kapitalværdiberegninger. Årsregnskabet udarbejdes ud fra visse særlige forudsætninger, der medfører brug af regnskabsmæssige skøn. Disse skøn foretages af sparekassens ledelse i overensstemmelse med regnskabspraksis og på baggrund af tidligere erfaringer samt forudsætninger, som ledelsen anser som forsvarlige og realistiske. Forudsætningerne kan være ufuldstændige, og uventede fremtidige begivenheder eller omstændigheder kan opstå, ligesom andre vil kunne komme frem til andre skøn. De områder, som indebærer en højere grad af vurderinger eller kompleksitet, eller områder, hvor antagelser og skøn er væsentlige for regnskabet, er angivet nedenfor. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet foretager ledelsen en række regnskabsmæssige vurderinger der danner grundlag for præsentation, indregning og måling af sparekassens aktiver og forpligtelser. Årsregnskabet er aflagt efter et princip om going concern ud fra den nuværende gældende praksis og fortolkning af reglerne for danske pengeinstitutter. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager i forbindelse med indregning og måling af disse aktiver og forpligtelser, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet med udarbejdelsen af årsrapporten for 2014, er: Måling af udlån Måling af investeringsejendomme og domicilejendomme Måling af unoterede aktier Måling af udlån Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender er foretaget i overensstemmelse med regnskabspraksis, og er baseret på en række forudsætninger. Såfremt disse forudsætninger ændres, kan regnskabsaflæggelsen blive påvirket og påvirkningen kan være væsentlig. Ændringer kan forekomme ved en ændring i praksis fra myndighedernes side, ligesom ændrede principper fra ledelsen - såsom f.eks. tidshorisonten - ændres. Den økonomiske afmatning udenfor de bynære områder medfører en større usikkerhed ved måling af engagementerne. Det kan således ikke afvises, at en fortsat negativ udvikling inden for brancher, hvor sparekassen har ikke ubetydelige engagementer - ændring af praksis af den ene eller anden årsag - kan medføre yderligere nedskrivninger. Såfremt det kan fastslås, at ikke alle fremtidige betalinger vil blive modtaget, er fastlæggelsen af størrelsen af de forventede betalinger, herunder realisationsværdier af sikkerheder og forventede dividendeudbetalinger fra boer, også undergivet væsentlige skøn. Ved måling af sikkerheder med pant i helt eller delvist udlejede erhvervsejendomme eller boligejendomme er afkastkrav en af de væsentligste forudsætninger som sparekassen anvender. Værdien af ejendomme fastsættes på grundlag af en vurdering af de afkastkrav, som en investor forventes at stille til en ejendom i den pågældende kategori. Afkastkravet på disse ejendomme ligger pt. i al væsentlighed i intervallet 5% til 10%. Afkastkravets størrelse afhænger bl.a. af geografi, beliggenhed i det pågældende område, ejendommens anvendelsesmuligheder (erhverv/beboelse), vedligeholdelses stand samt eventuel genudlejning og dermed niveauet for tomgang mv. I de foretagne nedskrivningstest forudsættes ejendomme at blive solgt efter 6 måneder. Som følge af de nuværende og seneste års konjunkturusikkerheder, er værdiansættelsen af sikkerhederne i sparekassens engagementer fortsat forbundet med usikkerhed og sikkerhederne i erhvervsejendomme er i høj grad påvirket af de aktuelle skøn over afkastkrav i ejendomsmarkedet. For privatkunder er der usikkerhed forbundet med opgørelse af nedskrivninger. Da det for en del af kunderne kan konstateres, at selvom de på nuværende tidspunkt kan betale ydelserne på lånene, så vil yderligere krav til afdrag eller rente presse betalingsevnen. Hertil kommer, at en række boligejere ikke vil kunne afhænde deres bolig uden tab. Måling af investerings- og domicilejendomme Investeringsejendomme og domicilejendomme, hvor der er væsentlige skøn forbundet med fastlæggelse af et forrentningskrav til afhændelse inden for en 6 måneders periode med salgsbestræbelser. Måling af unoterede aktier Måling af unoterede aktier er kun i mindre omfang baseret på observerbare markedsdata. Måling af unoterede aktier er opgjort til skønnet markedsværdi, og er således behæftet med usikkerhed

15 Note 3: Finansielle risici og politikker og mål for styringen af finansielle risici Note 3 - fortsat: Finansielle risici og politikker og mål for styringen af finansielle risici Sparekassen er eksponeret over for forskellige typer af risici. Formålet med sparekassens politikker for risikostyring er at minimere de tab, der kan opstå som følge af bl.a. uforudsigelig udvikling på de finansielle markeder. Sparekassen udvikler løbende sine værktøjer til identifikation og styring af de risici, som til dagligt påvirker sparekassen. Bestyrelsen fastlægger de overordnede rammer og principper for risiko- og kapitalstyring og modtager løbende rapportering om udvikling i risici og udnyttelse af de tildelte risikorammer. Den daglige styring af risici foretages af direktionen. Kreditrisiko De væsentligste risici i sparekassen vedrører i sagens natur kreditrisiko. Risikostyringspolitikker er derfor tilrettelagt med henblik på at sikre, at transaktioner med kunder og kreditinstitutter til stadighed ligger inden for de af bestyrelsen vedtagne rammer og forventet sikkerhed. Der er endvidere vedtaget politikker, der begrænser eksponeringen i forhold til ethvert kreditinstitut, som sparekassen har forretninger med. Større udlån er dækket ved tilstrækkelig likvid sikkerhed. Den samlede krediteksponering er sammensat af balanceførte og ikke balanceførte poster. Eksponeringen omfatter både den almindelige bankforretning og handelsaktiviteterne. Kreditpolitik Der henvises til standardvilkår i note 17. Herudover kan anføres, at sparekassen anser kreditformidling og kreditgivning som en integreret del af den samlede forretning. Lån og kreditter ydes på baggrund af kundens dokumenterede tilbagebetalingsevne, hvorfor sikkerhedsstillelse kræves for at afdække risikoen for, at betalingsevnen svigter af uforudsete årsager. Krav til sikkerhedsstillelse stiger i takt med lånets størrelse og afviklingstid. Ved lån med blanco elementer afdækkes dødsfaldsrisikoen. Bevilling af kreditfaciliteter til igangværende virksomheder baseres på en analyse og vurdering af regnskaber, budgetter, ledelse samt engagementets rentabilitet. Bevilling til nyetablerede virksomheder foretages alene på fuld dækket basis. Sparekassen følger løbende alle udlån og garantier. Sparekassen klassificerer kunderne i 4 grupper i overensstemmelse med den risiko, der vurderes at være forbundet med lån til netop denne kunde. Klassificeringen sker for privatkunder på baggrund af rådighedsbeløb, sikkerhed og reel formue, mens erhvervskunder klassificeres efter indtjening, egenkapital (solvens) og sikkerhed. Sparekassen anvender Finanstilsynets principper for vurdering af klassifikation. Fordelingen på risikoklasserne kan illustreres således: tkr. i pct. tkr. i pct. Kunder med objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) (1) , ,5 Kunder med væsentlige svaghedstegn (2c) , ,8 Kunder med svaghedstegn (2b) , ,8 Kunder med normal eller god bonitet (2a/3) , ,9 I alt , ,0 Beskrivelse af sikkerheder Sikkerhedsstillelse sker som hovedregel ved pant i ejendomme, løsøre og/eller fordringer. Herudover tages der eventuelt sikkerhed i selskabers aktier/anparter, tilbagetrædelseserklæring samt kaution. Der henvises til note 17 for oplistning af værdier af sikkerhedsstillelser. Markedsrisiko Sparekassens markedsrisiko styres via fastsatte limits for forskellige risikomål. Bestyrelsen modtager rapportering om udvikling i markedsrisici på månedsbasis. Renterisiko Renterisikoen beregnes i overensstemmelse med Finanstilsynets vejledning. Sparekassen har i væsentlig omfang rentebærende finansielle aktiver og forpligtelser, og er som følge heraf udsat for renterisici. Aktierisiko I bestyrelsens retningslinjer til direktionen er der indbygget et maksimum for den risiko, sparekassen må påtage sig. Ved udgangen af 2014 udgjorde sparekassens aktiebeholdning (ekskl. anlægsbeholdning) i alt 6,5 mio. kr. mod 1,9 mio. kr. i % af beholdningen er placeret i meget likvide aktier, som alle er noteret på autoriserede markedspladser. Valutarisiko Sparekassen har vedtaget retningslinjer for, hvilke valutaer det er tilladt at have en eksponering i. Likviditetsrisiko Sparekassens likvide beredskab bliver styret ved at opretholde tilstrækkelige likvider, ultra likvide værdipapirer, tilstrækkelige kreditfaciliteter samt evnen til at lukke markedspositioner. Det likvide beredskab fastlægges ud fra en målsætning om at sikre et tilstrækkeligt og stabilt likvidt beredskab. Sparekassen bestræber at have en overdækning i forhold til kravene i lov om finansiel virksomhed på minimum 100%. Operationel risiko Sparekassen har, med henblik på at mindske tab som følge af operationelle risici, udarbejdet flere politikker. En central del heraf er sikkerhedspolitikken, der stiller en række krav til it og personale, ligesom den stiller en række krav til håndtering af følsomme oplysninger. Herudover er der udarbejdet nødplaner for it, som skal begrænse tab i tilfælde af manglende it-faciliteter eller anden lignende krisesituation. Sparekassen ønsker et stærkt kontrolmiljø og har derfor også udarbejdet en række standarder for, hvorledes kontrol skal foregå. Sparekassen er qua sin størrelse afhængig af visse nøglemedarbejdere. For at mindske afhængigheden, er der udarbejdet skriftlige arbejdsgange. Herudover søger sparekassen i videst muligt omfang at uddanne medarbejder på områder, hvor det vurderes, at den største afhængighed er til stede. Sparekassen har etableret en compliance-funktion, der skal medvirke til at sikre, at vi til enhver tid lever op til eksterne såvel som interne krav. Det er sparekassens politik, at de operationelle risici til stadighed begrænses under hensyntagen til de omkostninger, der er forbundet hermed

16 Note 4: kapitalkrav Reglerne for opgørelse af solvens- og kernekapitalprocenten er ændret med ikrafttrædelse af CRD IV regelsættet pr. 31. marts 2014.Sammenligningstal for 2013 er ikke tilpasset denne ændring. i kr Kapitalsammensætning Egenkapital Foreslået garantudbytte -801 Fradrag Forsigtig værdiansættelse -335 Ikke væsentlige kapitalandele i den finansielle sektor Egentlig kernekapital Hybrid kernekapital 0 Kernekapital Supplerende kapital 0 Kapital grundlag Risikoeksponering Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko I alt i kr Egenkapital Egentlig kernekapital før fradag Foreslået forrentning af garantkapital 713 Skatteaktiver 111 Egentlig kernekapital Øvrige fradrag 207 Kernekapital Opskrivningshenlæggelser 0 Kapitalgrundlag før fradrag Note 5: femårsoversigt i kr. 2014* 2013* 2012* 2011** 2010** Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat før skat Årets resultat Balance Udlån Indlån Egenkapital Basiskapital Aktiver i alt Nøgletal Solvensprocent (pct.) 19,4 24,1 25,4 34,8 36,4 Kernekapitalprocent (pct.) 19,4 24,2 24,9 34,2 35,9 Egenkapitalforrentning før skat (pct.) 6,7 1,1 7,7 2,1 5,0 Egenkapitalforrentning efter skat (pct.) 5,5 0,8 6,9 1,6 3,8 Afkastningsgrad 0,7 0,1 1,1 0,4 0,9 Indtjening pr. omkostningskrone (kr.) 1,29 1,04 1,56 1,11 1,31 Renterisiko (pct.) 3,2 2,6 5,65 7,2 8,9 Valutaposition (pct.) 1,1 0,3 0,2 0,3 1,0 Valutarisiko (pct.) 1,1 0,3 0,2 0,3 1,0 Udlån i forhold til indlån (pct.) 49,5 52,3 54,4 60,6 61,8 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet (pct.) 381,1 416,2 406,0 415,0 401,0 Summen af store engagementer (pct.) ,4 Andel af tilgodehavender med nedsat rente (pct.) 2,31 2,88 0,77 1,03 1,68 Akkumuleret nedskrivningsprocent (pct.) 4,6 4,9 4,1 6,0 5,9 Årets nedskrivningsprocent (pct.) 0,7 1,1 0,4 0,9 1,9 Årets udlånsvækst (pct.) 15,6 15,1 15,9 5,2-9,9 Udlån i forhold til egenkapital 3,3 3 2,6 1,7 1,6 *) Hoved- og nøgletallene for 2012, 2013 og 2014 er inkl. effekten af overtagelsen af Helgenæs Sparekasse pr. 29. december **) Hoved- og nøgletallene for årene er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis, hvorefter renter af garantkapital med fradrag af skat 25% indregnes i resultatdisponeringen. Øvrige fradrag 207 Kapitalgrundlag efter fradrag Egentlig kernekapitalprocent 24,2 Solvensprocent 24,1 Risikovægtede poster

17 Note 6: renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Øvrige renteindtægter Heraf udgør renteindtægter af ægte tilbagekøbs- og tilbagesalgsforretninger 0 0 Note 7: renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker 0 11 Indlån og anden gæld Udstedte obligationer 3 7 Øvrige renteudgifter Heraf udgør renteindtægter af ægte tilbagekøbs- og tilbagesalgsforretninger 0 0 Note 8: udbytte af aktier m.v. Aktier Note 9: gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner Note 10: kursreguleringer Obligationer Børsnoterede aktier Øvrige kapitalandele Investeringsejendomme Valuta 49-4 Øvrige aktiver Note 12: udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion Direktion løn og pension Bestyrelse I alt Personaleudgifter Lønninger Pensioner Andre udgifter til social sikring Afgifter (baseret på grundlag af personaleantallet) Personaleudgifter i alt Øvrige administrationsudgifter Udgifter til personale og administration i alt Det gennemsnitlige antal beskæftigede omregnet til heltidsbeskæftigelse 12 10,7 Antal direktionsmedlemmer på balancetidspunktet 1 1 Antal bestyrelsesmedlemmer på balancetidspunktet 7 6 Specifikation af vederlag og pensionstilsagn til direktion og bestyrelse Direktion: Ole Bonde Løn Pensionsbidrag Direktion i alt Hertil kommer fri bil Ansættelsesafhængigt pensionstilsagn 0 0 Bestyrelse: Annelise Asstrup Udsen (formand) Vagn Udengaard (næstformand) Ole Andersen Alice Vebel 9 36 Finn Randrup Steen Knudsen Lars Overgaard Christiansen 27 0 Henrik Jessen 27 0 Bestyrelse i alt Revisionshonorar Lovpligtig revision af årsregnskabet Andre erklæringsopgaver med sikkerhed Andre ydelser Samlet honorar til repræsentantskabsvalgt revisionsvirksomhed, der udfører den lovpligtige revision Note 11: nettorente- og gebyrindtægter fordelt på aktivitetsområder Indtægten skal fordeles på aktivitetsområder. Det er ikke muligt at foretage en opdeling på aktiviteter og markeder m.v., da sparekassen i det væsentlige driver indlåns- og udlånsvirksomhed i lokalområdet

18 Note 13: nedskrivninger på udlån Individuelle nedskrivninger: Individuelle nedskrivninger primo Nedskrivninger i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår inkl. renter på nedskrevne udlån Andre bevægelser Værdiregulering af overtagne aktiver Endeligt tab (afskrevet) tidligere individuelt nedskrevet/hensat Gruppevise nedskrivninger: Gruppevise nedskrivninger primo Nedskrivninger i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår 0 0 Andre bevægelser Note 14: nedskrivninger på garantier Individuelle nedskrivninger: Individuelle nedskrivninger primo 0 0 Nedskrivninger i årets løb 0 0 Endeligt tabt (afskrevet) tidligere individuelt nedskrevet/hensat Note 15: skat Aktuel skat Ændring i udskudt skat Regulering vedr. tidligere år Skat af årets resultat Effektiv skatteprocent Selskabsskattesats i Danmark 24,5 25,0 Reguleringer vedrørende tidligere år 0,5-17,0 Effekt af ændret skatteprocent 0,0-6,6 Effekt af ikke-skattepligtige indtægter og udgifter m.v. -8,0 31 Effektiv skatteprocent 17,0 32,4 Note 16: tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker fordelt efter restløbetid Anfordringstilgodehavender Tilgodehavender hos kreditinstitutter

19 Note 17: udlån og andre tilgodehavender Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Samlet udlån fordelt efter restløbetid På anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med et år Over et år og til og med 5 år Over 5 år Standardvilkår Erhvervskunder: Typisk er der intet opsigelsesvarsel fra sparekassens side. Fastforrentede lån er dog uopsigelige fra sparekassens og kundens side i hele udlånsperioden. Ved misligholdelse er det dog muligt for sparekassen at tilsidesætte dette. Ved ikke-blanco-lån stilles der krav om, at kunden løbende afleverer økonomiske oplysninger til banken. Privatkunder: Typisk er der et opsigelsesvarsel fra sparekassens side på 3 måneder. Fastforrentede lån er dog uopsigelige fra sparekassens side i hele udlånsperioden. Ved misligholdelse er det dog muligt for sparekassen at tilsidesætte dette. Der stilles normalt krav om økonomiske oplysninger ved nyudlån samt ændringer til eksisterende udlån. Sikkerheder: I forbindelse med kreditgivning tilstræbes, at sparekassen har den højest opnåelige sikkerhedsmæssige afdækning af risikoen på engagementet. Ved kreditgivning til private er de vigtigste sikkerhedstyper: Fast ejendom, biler og værdipapirer Ved kreditgivning til erhvervskunder er de vigtigste sikkerhedstyper: Fast ejendom, driftsmidler, varelagre og værdipapirer De typiske værdier er: Private ejendomme: 80% af den offentlige vurdering eller vurdering foretaget af vurderingsmand Erhvervsejendomme: 70% af en vurdering foretaget af vurderingsmand Løsøre: 80% af købesum Værdipapirer: 80% af kursværdien Note 18: obligationer til dagsværdi Realkreditobligationer Øvrige obligationer Note 19: aktier m.v. Aktier noteret på Den Nordiske Børs Øvrige aktier Note 20: hold-til-udløb aktiver Pantebreve Amortiseret kostpris Dagsværdi Note 21: aktiver tilknyttet puljeordninger Kontant Obligationer Aktier Andet i pct Udlån og garantier grupperet på sektorer og brancher Offentlige myndigheder 0 0 Erhverv Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 2 2 Industri og råstofindvinding 4 4 Energiforsyning 0 0 Bygge- og anlæg 4 3 Handel Transport, hoteller og restauranter 2 3 Information og kommunikation 1 1 Finansiering og forsikring 2 2 Fast ejendom 7 8 Øvrige 7 6 I alt, erhverv Private Værdi af udlån hvor der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse: Lån og tilgodehavender før nedskrivning Nedskrivning I alt efter nedskrivning Note 22: investeringsejendomme Dagsværdi primo Værdiændring Dagsværdi ultimo Der har ikke været inddraget eksterne vurderingsmænd ved værdiansættelsen i 2013 og Note 23: domicilejendomme Dagsværdi primo Tilgang i årets løb, herunder forbedringer Årets afskrivninger Nedskrivninger ved omvurdering Omvurderet værdi ultimo Der har ikke været inddraget eksterne vurderingsmænd ved værdiansættelsen i 2013 og

20 Note 24: Øvrige materielle aktiver Samlet kostpris primo Tilgang Afgang Samlet kostpris ultimo Af- og nedskrivninger primo Årets nedskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Bogført beholdning ultimo Note 25: udskudte skatteaktiver og skatteforpligtelser Udskudt skat primo Ændring i udskudt skat Udskudte skatte aktiver 2014 Udskudte skatte forpligtelser 2014 Udskudt skat netto 2013 Udskudt skat netto Materielle anlægsaktiver Medarbejderforpligtelser Øvrige Netto Note 26: aktiver i midlertidig besiddelse Værdi primo Tilgang Værdiregulering Værdi Ultimo Note 27: indlån og anden gæld Note 28: eventualforpligtelser Garantier m.v. Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditudlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige garantier Ialt I lighed med de øvrige danske institutter hæfter Sparekassen for tab hos Indskydergarantifonden. Seneste opgørelse af Sparekassens andel af sektorens indeståelse over for Indskydergarantifonden udgør 0,02%. Sparekassen anvender SDC A/S som datacentral, og vil ved udtræden af medlemsskabet skulle betale ca. 7,5 mio. kr. svarende til den normale betaling til SDC A/S i 48 måneder. Note 29: valutarisiko Aktiver i fremmed valuta i alt Passiver i fremmed valuta i alt 0 0 Valutaindikator Valutaindikator 1 i pct. af kernekapital efter fradrag 1,1 0,3 Note 30: Likviditet Balancesum Garantier Egenkapital Reducerede gælds- og garantiforpligtelser i alt % heraf Til opfyldelse heraf haves: Kassebeholdning Fuldt ud sikre og likvide anfordringstilgodehavender i kreditinstitutter og forsikringsselskaber (inkl. dag- til -dag indskud) Sikre letsælgelige (børsnoterede) ubelånte værdipapirer I alt Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 381,1% 403,0% Fordeling på løbetider: På anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med et år Over et år og til og med 5 år Over 5 år Fordeling på indlånstyper: På anfordring Tidsindskud Særlige indlånsformer

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

INDHOLD. Selskabsoplysninger 4. Repræsentantskabet 5. Bestyrelsen 5. Direktionen 5. Revisor 5. Ledelsespåtegning 6

INDHOLD. Selskabsoplysninger 4. Repræsentantskabet 5. Bestyrelsen 5. Direktionen 5. Revisor 5. Ledelsespåtegning 6 årsrapport 2013 INDHOLD Selskabsoplysninger 4 Repræsentantskabet 5 Bestyrelsen 5 Direktionen 5 Revisor 5 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7 Ledelsesberetning 9 Årsregnskabet 19 Resultatopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse for

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2016 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2016 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2016 Fra 1/1-30/6 CVR: 66 67 10 11 www.sparnebel.dk Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse for

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Stadil Sparekasse. Halvårsrapport for 1. halvår CVR-nr Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling

Stadil Sparekasse. Halvårsrapport for 1. halvår CVR-nr Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Stadil Sparekasse CVR-nr. 15 19 44 13 Halvårsrapport for 1. halvår 2014 Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Revisors erklæring om

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 1. halvår

Læs mere

Rønde og Omegns Sparekasse Hovedgaden 33. DK 8410 Rønde

Rønde og Omegns Sparekasse Hovedgaden 33. DK 8410 Rønde Halvårsrapport for 1.halvår 2010 Rønde og Omegns Sparekasse Hovedgaden 33. DK 8410 Rønde Halvårsrapport 1. halvår 2010 for Rønde og Omegns Sparekasse INDHOLD RESUME FOR 1. HALVÅR 2010 1 SELSKABSOPLYSNINGER

Læs mere

Selskabsoplysninger. Andelskassen Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C. CVR-nr.: Hjemstedskommune: Frederiksberg

Selskabsoplysninger. Andelskassen Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C. CVR-nr.: Hjemstedskommune: Frederiksberg 1. Halvår 216 Indholdsfortegnelse 3 5 6 8 9 1 11 12 13 16 Oplysninger om andelskassen Ledelsespåtegning Ledelsesberetning Resultat- og totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Kapitalforhold

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2011 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 www.dronspar.dk Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2011 for Dronninglund Sparekasse.

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse www.dronspar.dk 01/07/ 19-09-2011 12:5 Halvårsrapport pr. 30.06.2016 Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 01/07/16 14.30 19-09-2011 12:51:18 w w w. d r

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Ledelsesberetning og halvårsrapport

Ledelsesberetning og halvårsrapport Oplysninger om Fanø Sparekasse Ledelsesberetning og halvårsrapport for perioden 1/1 30/6 2016 Fanø Sparekasse Tinghustorvet 51 6720 Fanø tlf. 75 16 25 66 fax 75 16 22 41 CVR-nr. 32 28 50 15 hjemstedkommune:

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Oplysninger om instituttet

Oplysninger om instituttet Indholdsfortegnelse Oplysninger om instituttet... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning 1. halvår 2012... 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar - 30. juni 2012... 9 Balance

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K.

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Indholdsfortegnelse Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning........ 3-5 Resultatopgørelse...... 6 Balance........ 7 Egenkapitalopgørelse....

Læs mere

Halvårsrapport 2012 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2012 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2012 Fra 1/1-30/6 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Oplysninger om instituttet

Oplysninger om instituttet 1 Indholdsfortegnelse Oplysninger om instituttet... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Ledelsesberetning 1. halvår 2013... 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar - 30. juni 2013...

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel...

Lokal forankring gør en forskel... Lokal forankring gør en forskel... Årsr apport 20 09 Supplerende/korrigerende information til ÅRSRAPPORT 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 De uafhængige revisorers erklæring om supplerende/korrigerende

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2013 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2013 Fra 1/1-30/6 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse for

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i Fuglafjørður: í

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 Kreditbanken opjusterer Med et overskud på 26,9 mio. kr. før skat i årets første 9 måneder opjusterer banken forventningen til årets resultat før skat fra 20-28 mio.

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS Å R S R A P P O R T

Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS Å R S R A P P O R T Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS CVR 10 07 78 18 Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 14. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 10. marts 2015. Dirigent: Arne Jakobsen c/o Fynske

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere