ÅRSRAPPORT Godkendt på bestyrelsesmøde 12. maj CVR nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014. Godkendt på bestyrelsesmøde 12. maj 2015. CVR nr. 46076753"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde 12. maj 2015 CVR nr

2 INDHOLD Side Interessentskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal....4 Ledelsesberetning...5 Ledelsespåtegning...12 Den uafhængige revisors erklæringer...13 Anvendt regnskabspraksis...15 ÅRSREGNSKAB Side Resultatopgørelse...20 Balance...21 Pengestrømsopgørelse...23 Noter...24

3 INTERESSENT- SKABSOPLYSNINGER 01 Troensevej 2 DK-9220 Aalborg Øst Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR nr.: EAN-nr.: (I/S Reno Nord) EAN-nr.: (I/S Fælles Forbrænding) EAN-nr.: (I/S Mokana) INTERESSENTER er organiseret som et interessentskab med en politisk valgt bestyrelse. Interessenterne er Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg kommuner. Der er desuden indgået en tidsbegrænset aftale for med Randers Kommune. BESTYRELSE s øverste ledelse er en bestyrelse, hvis medlemmer bliver valgt af den enkelte interessentkommune efter hvert kommunalvalg. Bestyrelsens funktionsperiode er sammenfaldende med valgperioden i byrådet eller kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen udpeger selv sin formand og næstformand. Bestyrelsen for perioden fra 1. januar 2014 til 31. december 2017 er: Daniel Nyboe Andersen, Formand (Aalborg Kommune) Jørgen Hammer Sørensen, Næstformand (Mariagerfjord Kommune) Erik Sørensen (Brønderslev Kommune) Morten Marinus (Jammerbugt Kommune) Niels Peter Christoffersen (Mariagerfjord Kommune) Jens Peter Hansen til 31. december 2015 (Randers Kommune) Søren Konnerup (Rebild Kommune) Lene Krabbe Dahl (Aalborg Kommune) Tommy Eggers (Aalborg Kommune) Lasse Frimand Jensen (Aalborg Kommune) Christian Korsgaard (Aalborg Kommune) Lisbeth Lauritsen (Aalborg Kommune) John G. Nielsen (Aalborg Kommune) Mariann Nørgaard (Aalborg Kommune) Bent Ole Pedersen, Medarbejderrepræsentant () OBSERVATØRER Jens Chr. Golding (Jammerbugt Kommune) Mads Sølver Pedersen (Aalborg Kommune) Observatørerne indtræder i bestyrelsen pr. 1. januar 2016, idet områderne udvides i kommunerne Jammerbugt og Aalborg. Randers Kommune ophører pr. 31. december 2015 med at være interessent. DIREKTION Henrik Skovhaug ADVOKAT Berg Advokater BECH-BRUUN REVISOR RSM plus P/S BANK Danske Bank Spar Nord 3 INTERESSENTSKABSOPLYSNINGER

4 HOVED- OG NØGLETAL Omsætning Resultat af ordinær drift Resultat af finansielle poster Årets resultat Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Hensatte forpligtigelser Langfristede gældsforpligtigelser Kortfristede gældsforpligtigelser Pengestrømme fra drift Pengestrøm til investering i materielle anlægsaktiver Pengestrøm til finansiering Pengestrøm i alt NØGLETAL Overskudsgrad 4,5% 8,1% 10,4% 20,0% 6,9% Soliditetsgrad -5,8% -8,3% -12,4% -10,5% -8,4% Likviditetsgrad 256,3% 289,7% 331,9% 488,8% 624,4% Der henvises til anvendt regnskabspraksis for definition af nøgletal. Regnskabspraksis er ændret i 2014 for indregning af omsætning. Der er fortaget tilpasning af sammenligningstal for HOVED- OG NØGLETAL

5 LEDELSESBERETNING 03 HOVEDAKTIVITETER er en affalds- og energivirksomhed, der effektivt og med størst muligt hensyn til miljø og arbejdsforhold behandler affald fra nordjyske borgere og virksomheder. I/S RENO-NORDS HOVEDAKTIVITETER ER: Drift af energianlæg forbrænding af affald med henblik på produktion af el (Aalborg) og varme (Hobro og Aalborg) Drift af deponianlæg Drift af modtagecenter for farligt affald Drift af genbrugsanlæg Drift af erhvervsgenbrugspladser Drift af genbrugspladser Drift af jorddepot Drift af ordning for elektronikaffald FUSION er resultatet af, at kommunerne bag de tre nordjyske affaldsselskaber, I/S Fælles Forbrænding og I/S Mokana i 2013 vedtog at arbejde for en samling af deres aktiviteter i ét interessentskab. I 2014 blev beslutningen godkendt af Statsforvaltningen og dermed var vejen banet for en endnu mere effektiv og fremtidssikret håndtering af affaldet fra over nordjyder. Da fusionen af de tre gamle interessentskaber skete med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2014, er denne årsrapport den første, der omfatter alle aktiviteter samlet i det nye interessentskab med det velkendte navn I/S Reno-Nord. Det nye interessentskab samler alle administrative funktioner på Troensevej i Aalborg Øst. Fusionsprocessen vil være fuldt og helt gennemført pr. 1. januar 2016 og til den tid vil interessentkommunerne være Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg. Som en konsekvens af kommunalreformen var flere af de nye kommuner engageret i to eller flere affaldsselskaber, hvilket ikke var hensigtsmæssigt. Det er der blevet ryddet op i med fusionen. Beslutningen om at samle kræfterne skal også ses i lyset af interessentkommunernes ønske om at skabe en organisation, der står stærkt i fremtidens konkurrence og liberalisering af affaldsmarkedet. Samtidig er der stærkt fokus på at kunne leve op til de fremtidige skærpede miljøkrav til de tekniske anlæg og evnen til at kunne løfte nye opgaver. Endelig er der en rationaliseringsgevinst ved fusionen, især inden for det organisatoriske område i form af besparelser på hovedsageligt administration og ledelse. 5 LEDELSESBERETNING

6 NY VISUEL IDENTITET I forbindelse med fusionen præsenterede en ny visuel identitet, der er udviklet med baggrund i begreberne genanvendelse, miljø og energi. Logoets cirkelform symboliserer den synergi, der er mellem genanvendelse af affald og produktion af el og varme. Mens de grønne farver repræsenterer genanvendelsen og miljøet, står den orange for energien og dybden og gradueringen i farverne er med til at underbygge, at der er tale om en stærk og kontinuerlig proces. EL OG VARME MILJØ GENANVENDELSE SYNERGIEFFEKT 6 LEDELSESBERETNING

7 NY ORGANISATION I sammenhæng med fusionen er der skabt en ny organisation med denne opbygning: Bestyrelse Direktør Henrik Skovhaug Energianlæg Henrik Skov Driftskoordinator Claus Bang Forbrænding Hobro Værkstedsleder Jørn Andersen Maskin- og øvrigt vedligeholdelsespersonale El-værksted Øvrigt driftspersonale Vagthold Projekt og udvikling Thomas Lyngholm Personale Administration Jette Andersen Personale Genbrug og farligt affald Claus Espersen Driftskoordinator Benny Eriksen Genbrugspladser Farligt affald Deponi Tommy Madsen Personale havde i 2014 i alt 96 medarbejdere fordelt på organisationens forskellige adresser. 7 LEDELSESBERETNING

8 ÅRETS GANG 2014 har i sagens natur været stærkt præget af forberedelse og praktisk gennemførelse af fusionen. I økonomisk forstand er der tale om et overgangsår og det samme gælder i øvrigt for Det betyder blandt andet, at der ikke foreligger et samlet budget for den nye virksomhed. Derfor kommenteres de tre gamle interessentskaber hver for sig i denne ledelsesberetning. Økonomien for Energianlæg Aalborg og Reno-Nord Deponi altså det gamle blev tilfredsstillende i forhold til det budgetterede, mens Reno-Nord Farligt Affald det vil sige det gamle I/S Mokana oplevede et pænt plus sammenlignet med budgettet. Det skyldes ikke mindst tilførsel af større mængder farligt affald end ventet. Endelig kan det for det gamle I/S Fælles Forbrænding altså Energianlæg Hobro, genbrugspladserne, erhvervsgenbrugspladsen og miljøafdelingen konstateres, at resultatet desværre ikke lever op til budgettet. Det skyldes blandt andet en mild vinter med manglende varmesalg, merudgifter til vedligehold og øgede udgifter til bortkørsel og behandling af affald. s hovedaktiviteter fordelte sig i 2014 på disse fire områder: FARLIGT AFFALD GENBRUGSPLADSER tons genanvendeligt affald tons farligt affald DEPONI OG GENBRUG tons affald til deponi og genbrug AFFALDSENERGIANLÆG tons affald til energiproduktion AFFALDSENERGIANLÆG Energiproduktion ved forbrænding af mere end tons affald fordelt på energianlæggene i Hobro og Aalborg. GENBRUGSPLADSER Drift af syv genbrugspladser i Mariagerfjord og Rebild kommuner med håndtering af mere end tons genanvendeligt affald. DEPONI OG GENBRUG Modtagelse af cirka tons affald til deponi, cirka tons bygningsaffald til genbrug samt håndtering af tons brændbart affald på deponianlægget i Rærup. Anlægget har kapacitet til at håndtere nordjysk deponiaffald de næste 100 år. FARLIGT AFFALD Drift af modtagecenter for farligt affald med håndtering af mere end tons farligt affald fra interessentkommunerne, andre danske kommuner, Grønland samt Færøerne. 8 LEDELSESBERETNING

9 ENERGIANLÆG AALBORG PRODUCERER VARME SVARENDE TIL HUSSTANDES FORBRUG OG EL SVARENDE TIL, HVAD HUSSTANDE SKAL BRUGE 9 LEDELSESBERETNING

10 FREMTID Det er ambitionen for det fusionerede interessentskab i samspil med interessentkommunerne at kunne tilbyde hele paletten af løsninger til affaldhåndtering, der understøtter den kommunale indsats inden for forvaltning af miljø og ressourcer. Udviklingen af kerneopgaverne vil naturligvis have optimering af mængder og pris i fokus, men det vil på kort sigt være begrænset, hvor meget vækst der kan skabes her. Der vil blive lagt vægt på at udnytte organisationens samlede kompetencer til at skabe nye løsninger, der kan styrke interessentskabets position i et liberaliseret marked. vil i 2015 med støtte fra Miljøstyrelsen gennemføre forundersøgelsen Den 3. vej vedrørende sortering af plast- og metalaffald fra nordjyske kommuner. Hensigten er at undersøge mulighederne for etablering af lokal fleksibel sorteringskapacitet til husstandsindsamlet plast- og metalaffald. Ønsket er et anlæg, der kan foretage en delvis sortering af dette affald til kvaliteter, der kan afsættes til fornuftig oparbejdning og hvor den fraktion, der ikke er genanvendelig, kan sorteres fra til lokal energiudnyttelse. Sideløbende undersøger vi mulighederne for fælles indkøb af indsamlingsmateriel for interessentkommunerne, herunder gennemførelse af et EU-udbud. Projektet ledes af Aalborg Kommune og, og derudover deltager Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt, Mariagerfjord og Rebild kommuner, så det dækker det meste af regionen. MILJØFORHOLD Påvirkninger af det eksterne miljø fra Energianlæg Aalborg og Rærup Deponi fremgår af s Miljøredegørelse 2014, der foreligger ved offentliggørelse af denne årsrapport. Miljøforhold i forbindelse med de øvrige aktiviteter i vil være beskrevet i selvstændige miljøredegørelser, der offentliggøres senere i år. OPSTILLING AF RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE Erhvervsstyrelsen har 18. maj 2011 udsendt et notat, hvor det nærmere blev redegjort for forsyningsvirksomheders aflæggelse af et årsregnskab efter årsregnskabsloven. s aktiviteter er i sagens natur omfattet af dette notat. Det fremgår af notatet, at egenkapitalen for en forsyningsvirksomhed ikke må indeholde overskud fra en hvile i sig selv -virksomhed. Det akkumulerede over- og underskud skal i stedet vises som et tilgodehavende eller en forpligtelse, idet beløbet anses for henholdsvis for meget eller for lidt opkrævet via gebyrerne. Egenkapitalen for indeholder i dag det akkumulerede overskud af tidligere års drift af hvile i sig selv -virksomheden og områder ikke omfattet af hvile i sig selv -princippet. Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget en adskillelse af indskudskapitalen, fri egenkapital og overskud, som på sigt skal tilbageføres til forbrugeren via en ændring i taksterne. 10 LEDELSESBERETNING

11 Ledelsesberetning Det fremgår af Erhvervsstyrelsens notat, at årets resultat skal reguleres med årets over-/underdækning og at årets resultat af hvile i sig selv -virksomhed indregnes som en mellemregning med forbrugerne, idet resultatet af hvile i sig selv -virksomhed skal tilbageføres til forbrugeren via de fremtidige gebyrer. Årets resultat i I/S Reno-Nord indeholder indtil nu resultatet af hvile i sig selv -virksomhed. Der er på nuværende tidspunkt ikke sket en principiel afklaring af, hvad en eventuel fri egenkapital på affaldsområdet omfatter af aktiviteter samt hvordan den skal opgøres og dermed størrelsen af mellemregningen med forbrugerne. Konkret er der usikkerhed med hensyn til omfanget og rækkeviden af hvile i sig selv -princippet, hvorfor der er stor usikkerhed om den hidtidige egenkapitals opdeling på henholdsvis indskudskapital, fri egenkapital samt over- og underdækning. Ledelsen har derfor ikke anset det muligt at indarbejde Erhvervsstyrelsens notat i årsrapporten for Affaldsbranchen arbejder i øjeblikket for at få usikkerhederne afklaret gennem et samarbejde i Dansk Affaldsforening. Når dette arbejde er afsluttet og usikkerhederne afklaret, vil implementere Erhvervsstyrelsens notat. På baggrund heraf følger opgørelsen af resultatopgørelsen og egenkapitalen for årsregnskabet 2014 den anvendte regnskabspraksis for tidligere år. USIKKERHEDER OG SÆRLIGE RISICI Ud fra de kendte forhold indeholder årsrapporten ikke væsentlige usikkerheder vedrørende de økonomiske og øvrige forhold, og der foreligger ikke særlige risici for interessentskabet, som ikke er almindeligt forekommende for tilsvarende virksomhed. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke interessentskabets finansielle stilling. 11 LEDELSESBERETNING

12 LEDELSESPÅTEGNING 04 Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2014 for. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler, ligesom det er vores opfattelse, at vi har taget skyldige økonomiske hensyn ved interessentskabets forvaltning. Årsrapporten indsendes til bestyrelsens godkendelse. Aalborg, den 12. maj 2015 Direktion Bestyrelse Henrik Skovhaug Direktør Daniel Nyboe Andersen Formand Aalborg Kommune Jørgen Hammer Sørensen Næstformand Mariagerfjord Kommune Erik Sørensen Brønderslev Kommune Morten Marinus Jammerbugt Kommune Niels Peter Christoffersen Mariagerfjord Kommune Jens Peter Hansen Randers Kommune Søren Konnerup Rebild Kommune Lene Krabbe Dahl Aalborg Kommune Tommy Eggers Aalborg Kommune Lasse Frimand Jensen Aalborg Kommune Christian Korsgaard Aalborg Kommune Lisbeth Lauritsen Aalborg Kommune John G. Nielsen Aalborg Kommune Mariann Nørgaard Aalborg Kommune 12 LEDELSESPÅTEGNING

13 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 05 TIL INTERESSENTERNE I I/S RENO-NORD PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for for perioden 1. januar til 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven. LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSREGNSKABET Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. REVISORS ANSVAR Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. KONKLUSION Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 13 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

14 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. SUPPLERENDE OPLYSNINGER OM FORHOLD I ÅRSREGNSKABET Uden at modificere vores konklusion skal vi henvise til note 4 om egenkapitalen, hvoraf det fremgår, at I/S Reno-Nord ikke har indarbejdet de af Erhvervsstyrelsen i notat af 18. maj 2011 anførte anbefalinger vedrørende regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder underlagt prisregulering grundet usikkerhed om opgørelsen af resultatopgørelsen og egenkapitalen. Årsregnskabet er aflagt efter samme principper som i 2013 og egenkapitalen er som anført ikke nødvendigvis udtryk for fri egenkapital i. Idet s aktiviteter er omfattet af hvile i sig selv princippet kan egenkapitalen helt eller delvist være udtryk for den værdi, som fremover skal tilbageføres til forbrugerne via taksterne. Vi har ikke fundet grundlag for at antage en anden vurdering end ledelsen. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aalborg, den 12. maj 2015 statsautoriserede revisorer Morten Jeppesen Statsautoriseret revisor 14 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

15 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 06 Årsrapporten for for 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore klasse C-virksomheder med de afvigelser, der følger af interessentskabets særlige forhold. Opstillingen af resultatopgørelse og balance er i regnskabsåret ændret således, at det er i overensstemmelse med skemakrav i årsregnskabsloven. Det har ikke været muligt at indarbejde konsekvenserne i årsregnskabet af Erhvervsstyrelsens notat af 18. maj 2011 om regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder underlagt prisregulering, hvilket begrundes med at der er uafklarede og væsentlige usikkerhed omkring opdelingen af den hidtidige rapporterede egenkapital på henholdsvis indskudskapital, fri egenkapital og en gældsforpligtelse eller et tilgodehavende for over- og underdækning, som i fremtiden skal tilbageføres til eller opkræves ved forbrugerne via gebyrerne. Usikkerheden består væsentligst i, hvornår hvile i sig selv princippet gælder fra og hvilke typer opgaver der omfattes. Interessentskabet har ændret regnskabspraksis for indregning af omsætning således at afgifter, der ikke direkte faktureres til interessentskabets kunder ikke modregnes i årets omsætning men udgiftsføres som produktionsomkostninger. Ændringen i anvendt regnskabspraksis giver et mere retvisende billede af interessentskabet indtægter. Årets omsætning i indeværende regnskabsår og sidste regnskabsår er forøget med henholdsvis 39,2 mio. kr. og 37,0 mio. kr. Produktionsomkostningerne i de pågældende regnskabsår er tilsvarende forøget. Praksisændringen har ikke medført ændringer i aktiver, passiver, finansielle stilling samt årets resultat. Den anvendte regnskabspraksis er derudover uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2014 er aflagt i kr. GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtigelser. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde interessentskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå interessentskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold der eksisterede på balancedagen. AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle 15 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

16 Den uafhængige revisors I/S erklæringer Reno-Nord instrumenter indregnes under andre tilgodehavender henholdsvis langfristede gældsforpligtelser, og modregning af positive og negative værdier foretages alene, når virksomheden har ret til og intention om at afregne flere finansielle instrumenter netto. Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse for så vidt angår den del, der er sikret. Sikring af fremtidige betalingsstrømme i henhold til den indgåede aftale, bortset fra valutakurssikring, behandles som sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse. Ændringer i den del af dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af fremtidige betalingsstrømme, og som effektivt sikrer ændringer i værdien af det sikrede, indregnes i egenkapitalen under en særskilt reserve for sikringstransaktioner, indtil den sikrede transaktion realiseres. På dette tidspunkt overføres gevinst eller tab vedrørende sådanne sikringstransaktioner fra egenkapitalen og indregnes i samme regnskabspost som det sikrede. Ved sikring af provenu fra fremtidige låneoptagelser overføres gevinst eller tab vedrørende sikringstransaktioner dog fra egenkapitalen over lånets løbetid. VIRKSOMHEDSSAMMENSLUTNINGER Fusionerede virksomheder indregnes i årsregnskabet fra fusionstidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for fusionerede virksomheder. Ved fusion anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de fusionerede virksomheders identificerbare aktiver og forpligtigelser måles til dagsværdi på fusionstidspunktet. Der hensættes til dækning af omkostninger ved besluttede og offentliggjorte omstruktureringer i forbindelse med fusionen. Der er ikke identificeret goodwill ved fusionen. OMREGNING AF FREMMED VALUTA Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. 16 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

17 RESULTATOPGØRELSEN NETTOOMSÆTNING Nettoomsætningen ved behandling af affald m.v., samt salg af energi indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og fakturerede afgifter. PRODUKTIONSOMKOSTNINGER Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, løn og gager samt afskrivninger på produktionsanlæg. ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af interessentskabet, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger m.v. samt afskrivninger. FINANSIELLE POSTER Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteudgifter vedrørende banklån samt kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer. BALANCEN MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid der udgør: Bygninger år Produktionsanlæg og maskiner år Andre anlæg, driftsmateriel og inventar år Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og -omkostninger. VAREBEHOLDNINGER Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden (først ind, først ud). I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Affald til forbrænding indregnes uden værdi. TILGODEHAVENDER Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. VÆRDIPAPIRER Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til amortiseret kostpris på balancedagen, hvis interessentskabet har til hensigt at holde værdipapirerne til udløb ellers måles til dagsværdi. EGENKAPITAL Egenkapitalen indeholder årenes akkumulerede overskud/underskud som følger af at årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven. Egenkapitalen er ikke nødvendigvis et udtryk for interessentskabets fri egenkapital. Idet er omfattet af hvile i sig selv begrebet, kan egenkapitalen være et udtryk for den værdi, der skal indgå i taksterne fremover. HENSATTE FORPLIGTELSER Hensatte forpligtelser indregnes, når interessentskabet som følge af en begivenhed indtruffet senest på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen. Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til oprensnings-, retablerings- og tjenestemandsforpligtelser. Tjenestemandsforpligtelsen er opgjort efter aktuarmæssige principper. Øvrige forpligtigelser indregnes og måles som det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige på balancedagen for at afvikle forpligtigelserne. FINANSIELLE GÆLDSFORPLIGTELSER Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. 17 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

18 PENGESTRØMSOPGØRELSEN Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser interessentskabets pengestrømme vedrørende driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. PENGESTRØM FRA DRIFTSAKTIVITET Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter samt ændring i driftskapital. PENGESTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITET Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. PENGESTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITET Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån og afdrag på langfristede gældsforpligtelser. LIKVIDER Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. NØGLETAL De anførte nøgletal er beregnet således: OVERSKUDSGRAD Resultat af ordinær drift x 100 Nettoomsætning SOLIDITETSGRAD Egenkapital x 100 Aktiver LIKVIDITETSGRAD Omsætningsaktiver x 100 Kortfristede gældsforpligtelser 18 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

19 ÅRSREGNSKAB Side 07 Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter

20 RESULTATOPGØRELSE 07 Note Omsætning Produktionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat RESULTATDISPONERING Overført til næste år RESULTATOPGØRELSE For perioden 1. januar til 31. december

21 BALANCE 08 Note Pr. 31. december 2014 Pr. 31. december 2013 AKTIVER 2 ANLÆGSAKTIVER MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Anlægsaktiver i alt OMSÆTNINGSAKTIVER Råvarer og hjælpematerialer Færdigvarer og handelsvarer Varebeholdninger i alt Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Andre værdipapirer og kapitalandele Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT Fortsættes på næste side 21 BALANCE Pr. 31. december

22 BALANCE Fortsat fra forrige side Note Pr. 31. december 2014 Pr. 31. december 2013 PASSIVER EGENKAPITAL Reserve for finansielle instrumenter Overført resultat Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Andre kreditinstitutter KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 6 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Leverandører Andre kreditinstitutter Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Pantsætning og sikkerhedsstillelser 9 Anvendelse af afledte finansielle instrumenter 10 Nærtstående parter 11 Eventualforpligtigelser m.v. 12 Kontraktlige forpligtigelser 22 BALANCE Pr. 31. december

23 PENGESTRØMSOPGØRELSE 09 Note PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET Årets resultat Afskrivninger Reguleringer Ændringer i driftskapital Pengestrømme fra resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET Investering i materielle anlægsaktiver Investering i materielle anlægsaktiver ved fusion Pengestrømme fra investeringsaktivitet i alt PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET Afdrag andre kreditinstitutter Låneoptagelse andre kreditinstitutter Regulering ved fusion Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt Likviditetsforskydning i Likviditet pr. 1. januar Likviditet pr. 31. december PENGESTRØMSOPGØRELSE For perioden 1. januar til 31. december

24 NOTER 10 NOTE 1 PERSONALE Lønninger og gager Pensioner Andre omkostninger til social sikring Personaleudgifter i alt Personaleudgifter er fordelt således i resultatopgørelsen: Produktionsomkostninger Administrationsomkostninger Fordelt personaleudgifter i alt Vederlag til bestyrelse og direktion Gennemsnitlige antal beskæftigede personer i regnskabsåret NOTER

25 NOTER NOTE 2 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Anlæg under opførelse I alt Anskaffelsessum pr Tilgang ved fusion Tilgang til anskaffelsessum Afgang til anskaffelsessum Samlet anskaffelsessum pr Afskrivninger pr Afskrivninger vedrørende afgang Årets afskrivninger Afskrivninger pr Bogført værdi pr Afskrivninger er fordelt således i resultatopgørelsen; Produktionsomkostninger Administrationsomkostninger NOTE 3 PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER Forudbetalte omkostninger Periodeafgrænsningsposter i alt NOTER

26 NOTER NOTE 4 EGENKAPITAL Reserve for finansielle instrumenter Overført resultat Regulering tidligere år I alt Saldo pr Overført i Korrektion primo Saldo pr Overført i Saldo pr Overført i Saldo pr Overført i Saldo pr Tilgang ved fusion Årets resultat Saldo pr Erhvervsstyrelsen har udarbejdet er notat af 18. maj 2011 omkring regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder. Det fremgår af dette notat at egenkapitalen for en forsyningsvirksomhed ikke må indeholde overskud fra hvile i sig selv virksomhed. Det akkumulerede over- og underskud af disse aktiviteter skal i stedet vises som et tilgodehavende eller en forpligtelse overfor forbrugerne, idet beløbet anses for hen-holdsvis for meget eller for lidt opkrævet via gebyrerne. Egenkapitalen for indeholder det ak-kumulerede overskud for tidligere års drift af hvile i sig selv virksomhed. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt, at foretage en adskillelse af den frie egenkapital og overskud som på sigt skal tilbageføres til forbrugerne via en ændring i taksterne, da der er væsentlig usikkerhed omkring opgørelsen heraf. Der henvises til yderligere omtale heraf i ledelsesberetningen. 26 NOTER

27 NOTER NOTE 5 HENSATTE FORPLIGTIGELSER Oprydningsforpligtigelser Oprydningsforpligtigelser deponi Tjenestemandsforpligtigelse Andre forpligtigelser Hensatte forpligtelser i alt NOTE 6 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Andre kreditinstitutter: Forfalden 0-1 år Forfalden 2-5 år Forfalden over 5 år Langfristede gældsforpligtelser i alt NOTER

28 NOTER NOTE 7 FORDELING AF LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER BLANDT INTERESSENTSKABETS KOMMUNER I HENHOLD TIL VEDTÆGTER Folketal Mariagerfjord Kommune Brønderslev Kommune Rebild Kommune Jammerbugt Kommune Aalborg Kommune Langfristede gældsforpligtelser i alt Folketal Mariagerfjord Kommune Randers Kommune Rebild Kommune Langfristede gældsforpligtelser i alt FORDELING AF SAMLEDE LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER Mariagerfjord Kommune Brønderslev Kommune Randers Kommune Rebild Kommune Jammerbugt Kommune Aalborg Kommune Samlede langfristede gældsforpligtelser i alt NOTER

29 NOTER NOTE 8 PANTSÆTNING OG SIKKERHEDSSTILLELSER Ingen NOTE 9 ANVENDELSE AF AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER Som led i sikring af forrentning af langfristede gældsforpligtigelser anvendes en renteswap som sikringsinstrument. Renteswap er pr. 31. december 2014 negativ med t.kr Udløbet af renteswap er den 3. januar 2022, og selskabet er sikret en fast rente på 5,581 % i restløbetiden. Den negative værdi er indregnet under langfristede gældsforpligtigelser som en forpligtelse. NOTE 10 NÆRTSTÅENDE PARTER Interessentskabets nærtstående parter udgøres af bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt interessentkommuner. Alle transaktioner med nærtstående parter er gennemført på vedtægtsbestemte eller markedsmæssige vilkår. NOTE 11 EVENTUALFORPLIGTELSER M.V. Der er indgået lejeaftale for bygning på lejet grund indtil udgangen af 2021, hvor den samlede lejeforpligtigelse udgør t.kr Der er indgået leasingaftaler, hvor den samlede leasingforpligtigelse udgør t.kr. 630 med senest udløb i Interessentskabet har ikke påtaget sig kautionsforpligtelser. NOTE 12 KONTRAKTLIGE FORPLIGTIGELSER Interessentskabet er kontraktlig forpligtet til at bortskaffe affald fra interessentkommunerne samt levere fjernvarme til fremmed fjernvarmenet. 29 NOTER

30 NOTER NOTE 13 REGULERINGER Finansielle poster Regulering af hensatte forpligtelser Reguleringer i alt NOTE 14 ÆNDRING I DRIFTSKAPITAL Ændring i tilgodehavender Ændring i varebeholdninger Ændring i leverandørgæld Ændring i anden gæld Ændring i driftskapital i alt NOTE 15 LIKVIDITET PR. 31. DECEMBER Likvide beholdninger Gæld til andre kreditinstitutter Andre værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Trækningsrettigheder Likviditetsreserve pr. 31. december NOTER

31 Troensevej Aalborg Øst Tlf Fax

årsrapport INTERESSENTSKABET Reno-Nord

årsrapport INTERESSENTSKABET Reno-Nord årsrapport INTERESSENTSKABET Reno-Nord Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Interessentoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4-5 Ledelsesberetning... 6-7 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

ÅRSRAPPORT/2013. CVR-nr. 13 50 74 06

ÅRSRAPPORT/2013. CVR-nr. 13 50 74 06 ÅRSRAPPORT/2013 CVR-nr. 13 50 74 06 /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT/2014. CVR-nr. 13 50 74 06

ÅRSRAPPORT/2014. CVR-nr. 13 50 74 06 ÅRSRAPPORT/2014 CVR-nr. 13 50 74 06 /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sundsmarkvej 12 6400 Sønderborg

ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sundsmarkvej 12 6400 Sønderborg KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sundsmarkvej 12 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 830547 12001 / 2498059_1 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

ARC I/S Amager Ressourcecenter CVR-nr.: 3420 8115. Årsrapport 2013. en del af byen

ARC I/S Amager Ressourcecenter CVR-nr.: 3420 8115. Årsrapport 2013. en del af byen ARC I/S Amager Ressourcecenter CVR-nr.: 3420 8115 Årsrapport 2013 Dirigenten på generalforsamling: Dato for godkendelse: en del af byen Interessentskabsoplysninger ARC - I/S Amager Ressourcecenter CVR-nr.:

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126527 / 2123069 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

Danish Crane Building A/S CVR-nr. 15694130. Årsrapport 2013/14

Danish Crane Building A/S CVR-nr. 15694130. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Danish Crane Building A/S CVR-nr.

Læs mere

Aarhus Lufthavn A/S. Årsrapport 2011

Aarhus Lufthavn A/S. Årsrapport 2011 Aarhus Lufthavn A/S CVR nr. 25 44 97 46 Årsrapport 2011 (12. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45)

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Årsrapport 2013. Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR-nr. 37 56 02 19 858248 / CW. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

Årsrapport 2013. Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR-nr. 37 56 02 19 858248 / CW. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 858248 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Shoe-d-vision Amba CVR-nr. 24 24 67 79 Årsrapport (58. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/2 2014 Dirigent Jens Baggesens

Læs mere

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011 Årsregnskab 2010/11 CVR-nummer 25286510 Årsrapport 2010/2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. november 2011 Christian Bjerre Kusk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lantmännen Schulstad A/S. Årsrapport 2011

Lantmännen Schulstad A/S. Årsrapport 2011 95. Regnskabsår Årsrapporten indeholder 29 sider Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere