ÅRSRAPPORT Godkendt på bestyrelsesmøde 12. maj CVR nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014. Godkendt på bestyrelsesmøde 12. maj 2015. CVR nr. 46076753"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde 12. maj 2015 CVR nr

2 INDHOLD Side Interessentskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal....4 Ledelsesberetning...5 Ledelsespåtegning...12 Den uafhængige revisors erklæringer...13 Anvendt regnskabspraksis...15 ÅRSREGNSKAB Side Resultatopgørelse...20 Balance...21 Pengestrømsopgørelse...23 Noter...24

3 INTERESSENT- SKABSOPLYSNINGER 01 Troensevej 2 DK-9220 Aalborg Øst Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR nr.: EAN-nr.: (I/S Reno Nord) EAN-nr.: (I/S Fælles Forbrænding) EAN-nr.: (I/S Mokana) INTERESSENTER er organiseret som et interessentskab med en politisk valgt bestyrelse. Interessenterne er Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg kommuner. Der er desuden indgået en tidsbegrænset aftale for med Randers Kommune. BESTYRELSE s øverste ledelse er en bestyrelse, hvis medlemmer bliver valgt af den enkelte interessentkommune efter hvert kommunalvalg. Bestyrelsens funktionsperiode er sammenfaldende med valgperioden i byrådet eller kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen udpeger selv sin formand og næstformand. Bestyrelsen for perioden fra 1. januar 2014 til 31. december 2017 er: Daniel Nyboe Andersen, Formand (Aalborg Kommune) Jørgen Hammer Sørensen, Næstformand (Mariagerfjord Kommune) Erik Sørensen (Brønderslev Kommune) Morten Marinus (Jammerbugt Kommune) Niels Peter Christoffersen (Mariagerfjord Kommune) Jens Peter Hansen til 31. december 2015 (Randers Kommune) Søren Konnerup (Rebild Kommune) Lene Krabbe Dahl (Aalborg Kommune) Tommy Eggers (Aalborg Kommune) Lasse Frimand Jensen (Aalborg Kommune) Christian Korsgaard (Aalborg Kommune) Lisbeth Lauritsen (Aalborg Kommune) John G. Nielsen (Aalborg Kommune) Mariann Nørgaard (Aalborg Kommune) Bent Ole Pedersen, Medarbejderrepræsentant () OBSERVATØRER Jens Chr. Golding (Jammerbugt Kommune) Mads Sølver Pedersen (Aalborg Kommune) Observatørerne indtræder i bestyrelsen pr. 1. januar 2016, idet områderne udvides i kommunerne Jammerbugt og Aalborg. Randers Kommune ophører pr. 31. december 2015 med at være interessent. DIREKTION Henrik Skovhaug ADVOKAT Berg Advokater BECH-BRUUN REVISOR RSM plus P/S BANK Danske Bank Spar Nord 3 INTERESSENTSKABSOPLYSNINGER

4 HOVED- OG NØGLETAL Omsætning Resultat af ordinær drift Resultat af finansielle poster Årets resultat Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Hensatte forpligtigelser Langfristede gældsforpligtigelser Kortfristede gældsforpligtigelser Pengestrømme fra drift Pengestrøm til investering i materielle anlægsaktiver Pengestrøm til finansiering Pengestrøm i alt NØGLETAL Overskudsgrad 4,5% 8,1% 10,4% 20,0% 6,9% Soliditetsgrad -5,8% -8,3% -12,4% -10,5% -8,4% Likviditetsgrad 256,3% 289,7% 331,9% 488,8% 624,4% Der henvises til anvendt regnskabspraksis for definition af nøgletal. Regnskabspraksis er ændret i 2014 for indregning af omsætning. Der er fortaget tilpasning af sammenligningstal for HOVED- OG NØGLETAL

5 LEDELSESBERETNING 03 HOVEDAKTIVITETER er en affalds- og energivirksomhed, der effektivt og med størst muligt hensyn til miljø og arbejdsforhold behandler affald fra nordjyske borgere og virksomheder. I/S RENO-NORDS HOVEDAKTIVITETER ER: Drift af energianlæg forbrænding af affald med henblik på produktion af el (Aalborg) og varme (Hobro og Aalborg) Drift af deponianlæg Drift af modtagecenter for farligt affald Drift af genbrugsanlæg Drift af erhvervsgenbrugspladser Drift af genbrugspladser Drift af jorddepot Drift af ordning for elektronikaffald FUSION er resultatet af, at kommunerne bag de tre nordjyske affaldsselskaber, I/S Fælles Forbrænding og I/S Mokana i 2013 vedtog at arbejde for en samling af deres aktiviteter i ét interessentskab. I 2014 blev beslutningen godkendt af Statsforvaltningen og dermed var vejen banet for en endnu mere effektiv og fremtidssikret håndtering af affaldet fra over nordjyder. Da fusionen af de tre gamle interessentskaber skete med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2014, er denne årsrapport den første, der omfatter alle aktiviteter samlet i det nye interessentskab med det velkendte navn I/S Reno-Nord. Det nye interessentskab samler alle administrative funktioner på Troensevej i Aalborg Øst. Fusionsprocessen vil være fuldt og helt gennemført pr. 1. januar 2016 og til den tid vil interessentkommunerne være Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg. Som en konsekvens af kommunalreformen var flere af de nye kommuner engageret i to eller flere affaldsselskaber, hvilket ikke var hensigtsmæssigt. Det er der blevet ryddet op i med fusionen. Beslutningen om at samle kræfterne skal også ses i lyset af interessentkommunernes ønske om at skabe en organisation, der står stærkt i fremtidens konkurrence og liberalisering af affaldsmarkedet. Samtidig er der stærkt fokus på at kunne leve op til de fremtidige skærpede miljøkrav til de tekniske anlæg og evnen til at kunne løfte nye opgaver. Endelig er der en rationaliseringsgevinst ved fusionen, især inden for det organisatoriske område i form af besparelser på hovedsageligt administration og ledelse. 5 LEDELSESBERETNING

6 NY VISUEL IDENTITET I forbindelse med fusionen præsenterede en ny visuel identitet, der er udviklet med baggrund i begreberne genanvendelse, miljø og energi. Logoets cirkelform symboliserer den synergi, der er mellem genanvendelse af affald og produktion af el og varme. Mens de grønne farver repræsenterer genanvendelsen og miljøet, står den orange for energien og dybden og gradueringen i farverne er med til at underbygge, at der er tale om en stærk og kontinuerlig proces. EL OG VARME MILJØ GENANVENDELSE SYNERGIEFFEKT 6 LEDELSESBERETNING

7 NY ORGANISATION I sammenhæng med fusionen er der skabt en ny organisation med denne opbygning: Bestyrelse Direktør Henrik Skovhaug Energianlæg Henrik Skov Driftskoordinator Claus Bang Forbrænding Hobro Værkstedsleder Jørn Andersen Maskin- og øvrigt vedligeholdelsespersonale El-værksted Øvrigt driftspersonale Vagthold Projekt og udvikling Thomas Lyngholm Personale Administration Jette Andersen Personale Genbrug og farligt affald Claus Espersen Driftskoordinator Benny Eriksen Genbrugspladser Farligt affald Deponi Tommy Madsen Personale havde i 2014 i alt 96 medarbejdere fordelt på organisationens forskellige adresser. 7 LEDELSESBERETNING

8 ÅRETS GANG 2014 har i sagens natur været stærkt præget af forberedelse og praktisk gennemførelse af fusionen. I økonomisk forstand er der tale om et overgangsår og det samme gælder i øvrigt for Det betyder blandt andet, at der ikke foreligger et samlet budget for den nye virksomhed. Derfor kommenteres de tre gamle interessentskaber hver for sig i denne ledelsesberetning. Økonomien for Energianlæg Aalborg og Reno-Nord Deponi altså det gamle blev tilfredsstillende i forhold til det budgetterede, mens Reno-Nord Farligt Affald det vil sige det gamle I/S Mokana oplevede et pænt plus sammenlignet med budgettet. Det skyldes ikke mindst tilførsel af større mængder farligt affald end ventet. Endelig kan det for det gamle I/S Fælles Forbrænding altså Energianlæg Hobro, genbrugspladserne, erhvervsgenbrugspladsen og miljøafdelingen konstateres, at resultatet desværre ikke lever op til budgettet. Det skyldes blandt andet en mild vinter med manglende varmesalg, merudgifter til vedligehold og øgede udgifter til bortkørsel og behandling af affald. s hovedaktiviteter fordelte sig i 2014 på disse fire områder: FARLIGT AFFALD GENBRUGSPLADSER tons genanvendeligt affald tons farligt affald DEPONI OG GENBRUG tons affald til deponi og genbrug AFFALDSENERGIANLÆG tons affald til energiproduktion AFFALDSENERGIANLÆG Energiproduktion ved forbrænding af mere end tons affald fordelt på energianlæggene i Hobro og Aalborg. GENBRUGSPLADSER Drift af syv genbrugspladser i Mariagerfjord og Rebild kommuner med håndtering af mere end tons genanvendeligt affald. DEPONI OG GENBRUG Modtagelse af cirka tons affald til deponi, cirka tons bygningsaffald til genbrug samt håndtering af tons brændbart affald på deponianlægget i Rærup. Anlægget har kapacitet til at håndtere nordjysk deponiaffald de næste 100 år. FARLIGT AFFALD Drift af modtagecenter for farligt affald med håndtering af mere end tons farligt affald fra interessentkommunerne, andre danske kommuner, Grønland samt Færøerne. 8 LEDELSESBERETNING

9 ENERGIANLÆG AALBORG PRODUCERER VARME SVARENDE TIL HUSSTANDES FORBRUG OG EL SVARENDE TIL, HVAD HUSSTANDE SKAL BRUGE 9 LEDELSESBERETNING

10 FREMTID Det er ambitionen for det fusionerede interessentskab i samspil med interessentkommunerne at kunne tilbyde hele paletten af løsninger til affaldhåndtering, der understøtter den kommunale indsats inden for forvaltning af miljø og ressourcer. Udviklingen af kerneopgaverne vil naturligvis have optimering af mængder og pris i fokus, men det vil på kort sigt være begrænset, hvor meget vækst der kan skabes her. Der vil blive lagt vægt på at udnytte organisationens samlede kompetencer til at skabe nye løsninger, der kan styrke interessentskabets position i et liberaliseret marked. vil i 2015 med støtte fra Miljøstyrelsen gennemføre forundersøgelsen Den 3. vej vedrørende sortering af plast- og metalaffald fra nordjyske kommuner. Hensigten er at undersøge mulighederne for etablering af lokal fleksibel sorteringskapacitet til husstandsindsamlet plast- og metalaffald. Ønsket er et anlæg, der kan foretage en delvis sortering af dette affald til kvaliteter, der kan afsættes til fornuftig oparbejdning og hvor den fraktion, der ikke er genanvendelig, kan sorteres fra til lokal energiudnyttelse. Sideløbende undersøger vi mulighederne for fælles indkøb af indsamlingsmateriel for interessentkommunerne, herunder gennemførelse af et EU-udbud. Projektet ledes af Aalborg Kommune og, og derudover deltager Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt, Mariagerfjord og Rebild kommuner, så det dækker det meste af regionen. MILJØFORHOLD Påvirkninger af det eksterne miljø fra Energianlæg Aalborg og Rærup Deponi fremgår af s Miljøredegørelse 2014, der foreligger ved offentliggørelse af denne årsrapport. Miljøforhold i forbindelse med de øvrige aktiviteter i vil være beskrevet i selvstændige miljøredegørelser, der offentliggøres senere i år. OPSTILLING AF RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE Erhvervsstyrelsen har 18. maj 2011 udsendt et notat, hvor det nærmere blev redegjort for forsyningsvirksomheders aflæggelse af et årsregnskab efter årsregnskabsloven. s aktiviteter er i sagens natur omfattet af dette notat. Det fremgår af notatet, at egenkapitalen for en forsyningsvirksomhed ikke må indeholde overskud fra en hvile i sig selv -virksomhed. Det akkumulerede over- og underskud skal i stedet vises som et tilgodehavende eller en forpligtelse, idet beløbet anses for henholdsvis for meget eller for lidt opkrævet via gebyrerne. Egenkapitalen for indeholder i dag det akkumulerede overskud af tidligere års drift af hvile i sig selv -virksomheden og områder ikke omfattet af hvile i sig selv -princippet. Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget en adskillelse af indskudskapitalen, fri egenkapital og overskud, som på sigt skal tilbageføres til forbrugeren via en ændring i taksterne. 10 LEDELSESBERETNING

11 Ledelsesberetning Det fremgår af Erhvervsstyrelsens notat, at årets resultat skal reguleres med årets over-/underdækning og at årets resultat af hvile i sig selv -virksomhed indregnes som en mellemregning med forbrugerne, idet resultatet af hvile i sig selv -virksomhed skal tilbageføres til forbrugeren via de fremtidige gebyrer. Årets resultat i I/S Reno-Nord indeholder indtil nu resultatet af hvile i sig selv -virksomhed. Der er på nuværende tidspunkt ikke sket en principiel afklaring af, hvad en eventuel fri egenkapital på affaldsområdet omfatter af aktiviteter samt hvordan den skal opgøres og dermed størrelsen af mellemregningen med forbrugerne. Konkret er der usikkerhed med hensyn til omfanget og rækkeviden af hvile i sig selv -princippet, hvorfor der er stor usikkerhed om den hidtidige egenkapitals opdeling på henholdsvis indskudskapital, fri egenkapital samt over- og underdækning. Ledelsen har derfor ikke anset det muligt at indarbejde Erhvervsstyrelsens notat i årsrapporten for Affaldsbranchen arbejder i øjeblikket for at få usikkerhederne afklaret gennem et samarbejde i Dansk Affaldsforening. Når dette arbejde er afsluttet og usikkerhederne afklaret, vil implementere Erhvervsstyrelsens notat. På baggrund heraf følger opgørelsen af resultatopgørelsen og egenkapitalen for årsregnskabet 2014 den anvendte regnskabspraksis for tidligere år. USIKKERHEDER OG SÆRLIGE RISICI Ud fra de kendte forhold indeholder årsrapporten ikke væsentlige usikkerheder vedrørende de økonomiske og øvrige forhold, og der foreligger ikke særlige risici for interessentskabet, som ikke er almindeligt forekommende for tilsvarende virksomhed. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke interessentskabets finansielle stilling. 11 LEDELSESBERETNING

12 LEDELSESPÅTEGNING 04 Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2014 for. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler, ligesom det er vores opfattelse, at vi har taget skyldige økonomiske hensyn ved interessentskabets forvaltning. Årsrapporten indsendes til bestyrelsens godkendelse. Aalborg, den 12. maj 2015 Direktion Bestyrelse Henrik Skovhaug Direktør Daniel Nyboe Andersen Formand Aalborg Kommune Jørgen Hammer Sørensen Næstformand Mariagerfjord Kommune Erik Sørensen Brønderslev Kommune Morten Marinus Jammerbugt Kommune Niels Peter Christoffersen Mariagerfjord Kommune Jens Peter Hansen Randers Kommune Søren Konnerup Rebild Kommune Lene Krabbe Dahl Aalborg Kommune Tommy Eggers Aalborg Kommune Lasse Frimand Jensen Aalborg Kommune Christian Korsgaard Aalborg Kommune Lisbeth Lauritsen Aalborg Kommune John G. Nielsen Aalborg Kommune Mariann Nørgaard Aalborg Kommune 12 LEDELSESPÅTEGNING

13 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 05 TIL INTERESSENTERNE I I/S RENO-NORD PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for for perioden 1. januar til 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven. LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSREGNSKABET Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. REVISORS ANSVAR Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. KONKLUSION Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 13 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

14 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. SUPPLERENDE OPLYSNINGER OM FORHOLD I ÅRSREGNSKABET Uden at modificere vores konklusion skal vi henvise til note 4 om egenkapitalen, hvoraf det fremgår, at I/S Reno-Nord ikke har indarbejdet de af Erhvervsstyrelsen i notat af 18. maj 2011 anførte anbefalinger vedrørende regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder underlagt prisregulering grundet usikkerhed om opgørelsen af resultatopgørelsen og egenkapitalen. Årsregnskabet er aflagt efter samme principper som i 2013 og egenkapitalen er som anført ikke nødvendigvis udtryk for fri egenkapital i. Idet s aktiviteter er omfattet af hvile i sig selv princippet kan egenkapitalen helt eller delvist være udtryk for den værdi, som fremover skal tilbageføres til forbrugerne via taksterne. Vi har ikke fundet grundlag for at antage en anden vurdering end ledelsen. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aalborg, den 12. maj 2015 statsautoriserede revisorer Morten Jeppesen Statsautoriseret revisor 14 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

15 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 06 Årsrapporten for for 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore klasse C-virksomheder med de afvigelser, der følger af interessentskabets særlige forhold. Opstillingen af resultatopgørelse og balance er i regnskabsåret ændret således, at det er i overensstemmelse med skemakrav i årsregnskabsloven. Det har ikke været muligt at indarbejde konsekvenserne i årsregnskabet af Erhvervsstyrelsens notat af 18. maj 2011 om regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder underlagt prisregulering, hvilket begrundes med at der er uafklarede og væsentlige usikkerhed omkring opdelingen af den hidtidige rapporterede egenkapital på henholdsvis indskudskapital, fri egenkapital og en gældsforpligtelse eller et tilgodehavende for over- og underdækning, som i fremtiden skal tilbageføres til eller opkræves ved forbrugerne via gebyrerne. Usikkerheden består væsentligst i, hvornår hvile i sig selv princippet gælder fra og hvilke typer opgaver der omfattes. Interessentskabet har ændret regnskabspraksis for indregning af omsætning således at afgifter, der ikke direkte faktureres til interessentskabets kunder ikke modregnes i årets omsætning men udgiftsføres som produktionsomkostninger. Ændringen i anvendt regnskabspraksis giver et mere retvisende billede af interessentskabet indtægter. Årets omsætning i indeværende regnskabsår og sidste regnskabsår er forøget med henholdsvis 39,2 mio. kr. og 37,0 mio. kr. Produktionsomkostningerne i de pågældende regnskabsår er tilsvarende forøget. Praksisændringen har ikke medført ændringer i aktiver, passiver, finansielle stilling samt årets resultat. Den anvendte regnskabspraksis er derudover uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2014 er aflagt i kr. GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtigelser. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde interessentskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå interessentskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold der eksisterede på balancedagen. AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle 15 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

16 Den uafhængige revisors I/S erklæringer Reno-Nord instrumenter indregnes under andre tilgodehavender henholdsvis langfristede gældsforpligtelser, og modregning af positive og negative værdier foretages alene, når virksomheden har ret til og intention om at afregne flere finansielle instrumenter netto. Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse for så vidt angår den del, der er sikret. Sikring af fremtidige betalingsstrømme i henhold til den indgåede aftale, bortset fra valutakurssikring, behandles som sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse. Ændringer i den del af dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af fremtidige betalingsstrømme, og som effektivt sikrer ændringer i værdien af det sikrede, indregnes i egenkapitalen under en særskilt reserve for sikringstransaktioner, indtil den sikrede transaktion realiseres. På dette tidspunkt overføres gevinst eller tab vedrørende sådanne sikringstransaktioner fra egenkapitalen og indregnes i samme regnskabspost som det sikrede. Ved sikring af provenu fra fremtidige låneoptagelser overføres gevinst eller tab vedrørende sikringstransaktioner dog fra egenkapitalen over lånets løbetid. VIRKSOMHEDSSAMMENSLUTNINGER Fusionerede virksomheder indregnes i årsregnskabet fra fusionstidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for fusionerede virksomheder. Ved fusion anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de fusionerede virksomheders identificerbare aktiver og forpligtigelser måles til dagsværdi på fusionstidspunktet. Der hensættes til dækning af omkostninger ved besluttede og offentliggjorte omstruktureringer i forbindelse med fusionen. Der er ikke identificeret goodwill ved fusionen. OMREGNING AF FREMMED VALUTA Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. 16 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

17 RESULTATOPGØRELSEN NETTOOMSÆTNING Nettoomsætningen ved behandling af affald m.v., samt salg af energi indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og fakturerede afgifter. PRODUKTIONSOMKOSTNINGER Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, løn og gager samt afskrivninger på produktionsanlæg. ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af interessentskabet, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger m.v. samt afskrivninger. FINANSIELLE POSTER Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteudgifter vedrørende banklån samt kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer. BALANCEN MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid der udgør: Bygninger år Produktionsanlæg og maskiner år Andre anlæg, driftsmateriel og inventar år Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og -omkostninger. VAREBEHOLDNINGER Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden (først ind, først ud). I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Affald til forbrænding indregnes uden værdi. TILGODEHAVENDER Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. VÆRDIPAPIRER Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til amortiseret kostpris på balancedagen, hvis interessentskabet har til hensigt at holde værdipapirerne til udløb ellers måles til dagsværdi. EGENKAPITAL Egenkapitalen indeholder årenes akkumulerede overskud/underskud som følger af at årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven. Egenkapitalen er ikke nødvendigvis et udtryk for interessentskabets fri egenkapital. Idet er omfattet af hvile i sig selv begrebet, kan egenkapitalen være et udtryk for den værdi, der skal indgå i taksterne fremover. HENSATTE FORPLIGTELSER Hensatte forpligtelser indregnes, når interessentskabet som følge af en begivenhed indtruffet senest på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen. Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til oprensnings-, retablerings- og tjenestemandsforpligtelser. Tjenestemandsforpligtelsen er opgjort efter aktuarmæssige principper. Øvrige forpligtigelser indregnes og måles som det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige på balancedagen for at afvikle forpligtigelserne. FINANSIELLE GÆLDSFORPLIGTELSER Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. 17 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

18 PENGESTRØMSOPGØRELSEN Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser interessentskabets pengestrømme vedrørende driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. PENGESTRØM FRA DRIFTSAKTIVITET Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter samt ændring i driftskapital. PENGESTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITET Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. PENGESTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITET Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån og afdrag på langfristede gældsforpligtelser. LIKVIDER Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. NØGLETAL De anførte nøgletal er beregnet således: OVERSKUDSGRAD Resultat af ordinær drift x 100 Nettoomsætning SOLIDITETSGRAD Egenkapital x 100 Aktiver LIKVIDITETSGRAD Omsætningsaktiver x 100 Kortfristede gældsforpligtelser 18 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

19 ÅRSREGNSKAB Side 07 Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter

20 RESULTATOPGØRELSE 07 Note Omsætning Produktionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat RESULTATDISPONERING Overført til næste år RESULTATOPGØRELSE For perioden 1. januar til 31. december

21 BALANCE 08 Note Pr. 31. december 2014 Pr. 31. december 2013 AKTIVER 2 ANLÆGSAKTIVER MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Anlægsaktiver i alt OMSÆTNINGSAKTIVER Råvarer og hjælpematerialer Færdigvarer og handelsvarer Varebeholdninger i alt Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Andre værdipapirer og kapitalandele Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT Fortsættes på næste side 21 BALANCE Pr. 31. december

22 BALANCE Fortsat fra forrige side Note Pr. 31. december 2014 Pr. 31. december 2013 PASSIVER EGENKAPITAL Reserve for finansielle instrumenter Overført resultat Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Andre kreditinstitutter KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 6 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Leverandører Andre kreditinstitutter Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Pantsætning og sikkerhedsstillelser 9 Anvendelse af afledte finansielle instrumenter 10 Nærtstående parter 11 Eventualforpligtigelser m.v. 12 Kontraktlige forpligtigelser 22 BALANCE Pr. 31. december

23 PENGESTRØMSOPGØRELSE 09 Note PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET Årets resultat Afskrivninger Reguleringer Ændringer i driftskapital Pengestrømme fra resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET Investering i materielle anlægsaktiver Investering i materielle anlægsaktiver ved fusion Pengestrømme fra investeringsaktivitet i alt PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET Afdrag andre kreditinstitutter Låneoptagelse andre kreditinstitutter Regulering ved fusion Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt Likviditetsforskydning i Likviditet pr. 1. januar Likviditet pr. 31. december PENGESTRØMSOPGØRELSE For perioden 1. januar til 31. december

24 NOTER 10 NOTE 1 PERSONALE Lønninger og gager Pensioner Andre omkostninger til social sikring Personaleudgifter i alt Personaleudgifter er fordelt således i resultatopgørelsen: Produktionsomkostninger Administrationsomkostninger Fordelt personaleudgifter i alt Vederlag til bestyrelse og direktion Gennemsnitlige antal beskæftigede personer i regnskabsåret NOTER

25 NOTER NOTE 2 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Anlæg under opførelse I alt Anskaffelsessum pr Tilgang ved fusion Tilgang til anskaffelsessum Afgang til anskaffelsessum Samlet anskaffelsessum pr Afskrivninger pr Afskrivninger vedrørende afgang Årets afskrivninger Afskrivninger pr Bogført værdi pr Afskrivninger er fordelt således i resultatopgørelsen; Produktionsomkostninger Administrationsomkostninger NOTE 3 PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER Forudbetalte omkostninger Periodeafgrænsningsposter i alt NOTER

26 NOTER NOTE 4 EGENKAPITAL Reserve for finansielle instrumenter Overført resultat Regulering tidligere år I alt Saldo pr Overført i Korrektion primo Saldo pr Overført i Saldo pr Overført i Saldo pr Overført i Saldo pr Tilgang ved fusion Årets resultat Saldo pr Erhvervsstyrelsen har udarbejdet er notat af 18. maj 2011 omkring regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder. Det fremgår af dette notat at egenkapitalen for en forsyningsvirksomhed ikke må indeholde overskud fra hvile i sig selv virksomhed. Det akkumulerede over- og underskud af disse aktiviteter skal i stedet vises som et tilgodehavende eller en forpligtelse overfor forbrugerne, idet beløbet anses for hen-holdsvis for meget eller for lidt opkrævet via gebyrerne. Egenkapitalen for indeholder det ak-kumulerede overskud for tidligere års drift af hvile i sig selv virksomhed. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt, at foretage en adskillelse af den frie egenkapital og overskud som på sigt skal tilbageføres til forbrugerne via en ændring i taksterne, da der er væsentlig usikkerhed omkring opgørelsen heraf. Der henvises til yderligere omtale heraf i ledelsesberetningen. 26 NOTER

27 NOTER NOTE 5 HENSATTE FORPLIGTIGELSER Oprydningsforpligtigelser Oprydningsforpligtigelser deponi Tjenestemandsforpligtigelse Andre forpligtigelser Hensatte forpligtelser i alt NOTE 6 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Andre kreditinstitutter: Forfalden 0-1 år Forfalden 2-5 år Forfalden over 5 år Langfristede gældsforpligtelser i alt NOTER

28 NOTER NOTE 7 FORDELING AF LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER BLANDT INTERESSENTSKABETS KOMMUNER I HENHOLD TIL VEDTÆGTER Folketal Mariagerfjord Kommune Brønderslev Kommune Rebild Kommune Jammerbugt Kommune Aalborg Kommune Langfristede gældsforpligtelser i alt Folketal Mariagerfjord Kommune Randers Kommune Rebild Kommune Langfristede gældsforpligtelser i alt FORDELING AF SAMLEDE LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER Mariagerfjord Kommune Brønderslev Kommune Randers Kommune Rebild Kommune Jammerbugt Kommune Aalborg Kommune Samlede langfristede gældsforpligtelser i alt NOTER

29 NOTER NOTE 8 PANTSÆTNING OG SIKKERHEDSSTILLELSER Ingen NOTE 9 ANVENDELSE AF AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER Som led i sikring af forrentning af langfristede gældsforpligtigelser anvendes en renteswap som sikringsinstrument. Renteswap er pr. 31. december 2014 negativ med t.kr Udløbet af renteswap er den 3. januar 2022, og selskabet er sikret en fast rente på 5,581 % i restløbetiden. Den negative værdi er indregnet under langfristede gældsforpligtigelser som en forpligtelse. NOTE 10 NÆRTSTÅENDE PARTER Interessentskabets nærtstående parter udgøres af bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt interessentkommuner. Alle transaktioner med nærtstående parter er gennemført på vedtægtsbestemte eller markedsmæssige vilkår. NOTE 11 EVENTUALFORPLIGTELSER M.V. Der er indgået lejeaftale for bygning på lejet grund indtil udgangen af 2021, hvor den samlede lejeforpligtigelse udgør t.kr Der er indgået leasingaftaler, hvor den samlede leasingforpligtigelse udgør t.kr. 630 med senest udløb i Interessentskabet har ikke påtaget sig kautionsforpligtelser. NOTE 12 KONTRAKTLIGE FORPLIGTIGELSER Interessentskabet er kontraktlig forpligtet til at bortskaffe affald fra interessentkommunerne samt levere fjernvarme til fremmed fjernvarmenet. 29 NOTER

30 NOTER NOTE 13 REGULERINGER Finansielle poster Regulering af hensatte forpligtelser Reguleringer i alt NOTE 14 ÆNDRING I DRIFTSKAPITAL Ændring i tilgodehavender Ændring i varebeholdninger Ændring i leverandørgæld Ændring i anden gæld Ændring i driftskapital i alt NOTE 15 LIKVIDITET PR. 31. DECEMBER Likvide beholdninger Gæld til andre kreditinstitutter Andre værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Trækningsrettigheder Likviditetsreserve pr. 31. december NOTER

31 Troensevej Aalborg Øst Tlf Fax

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Swedan ApS. Årsrapport for 2012

Swedan ApS. Årsrapport for 2012 Swedan ApS Saturnvej 5, 7430 Ikast CVR-nr. 34 48 90 76 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015 KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS Philip Heymans Alle 3, 4. 2900 Hellerup CVR-nr. 34 73 65 53 Årsrapporten for 2015 (3. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA Bjørnø 17 5600 Faaborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/03/2016 Jess Myrthu

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

HNJ Entreprenør A/S CVR-nr

HNJ Entreprenør A/S CVR-nr CVR-nr. 24 22 09 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. juni 2013. Henrik Neergaard Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16 Mågevej 6 7600 Struer CVR-nr. 35 64 49 97 Årsrapporten for 2015/16 (2. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11 2016 Jan

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NEHM VVS ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2014 Poul Neumeyer Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

JULEGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. april Eli Edri CVR-NR.

JULEGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. april Eli Edri CVR-NR. Tlf: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JULEGRUPPEN APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS Munkevej 7B 7700 Thisted CVR-nr. 32267726 Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. maj 2014 Troels H. Eskerod Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere