ÅRSRAPPORT Godkendt på bestyrelsesmøde 12. maj CVR nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014. Godkendt på bestyrelsesmøde 12. maj 2015. CVR nr. 46076753"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde 12. maj 2015 CVR nr

2 INDHOLD Side Interessentskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal....4 Ledelsesberetning...5 Ledelsespåtegning...12 Den uafhængige revisors erklæringer...13 Anvendt regnskabspraksis...15 ÅRSREGNSKAB Side Resultatopgørelse...20 Balance...21 Pengestrømsopgørelse...23 Noter...24

3 INTERESSENT- SKABSOPLYSNINGER 01 Troensevej 2 DK-9220 Aalborg Øst Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR nr.: EAN-nr.: (I/S Reno Nord) EAN-nr.: (I/S Fælles Forbrænding) EAN-nr.: (I/S Mokana) INTERESSENTER er organiseret som et interessentskab med en politisk valgt bestyrelse. Interessenterne er Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg kommuner. Der er desuden indgået en tidsbegrænset aftale for med Randers Kommune. BESTYRELSE s øverste ledelse er en bestyrelse, hvis medlemmer bliver valgt af den enkelte interessentkommune efter hvert kommunalvalg. Bestyrelsens funktionsperiode er sammenfaldende med valgperioden i byrådet eller kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen udpeger selv sin formand og næstformand. Bestyrelsen for perioden fra 1. januar 2014 til 31. december 2017 er: Daniel Nyboe Andersen, Formand (Aalborg Kommune) Jørgen Hammer Sørensen, Næstformand (Mariagerfjord Kommune) Erik Sørensen (Brønderslev Kommune) Morten Marinus (Jammerbugt Kommune) Niels Peter Christoffersen (Mariagerfjord Kommune) Jens Peter Hansen til 31. december 2015 (Randers Kommune) Søren Konnerup (Rebild Kommune) Lene Krabbe Dahl (Aalborg Kommune) Tommy Eggers (Aalborg Kommune) Lasse Frimand Jensen (Aalborg Kommune) Christian Korsgaard (Aalborg Kommune) Lisbeth Lauritsen (Aalborg Kommune) John G. Nielsen (Aalborg Kommune) Mariann Nørgaard (Aalborg Kommune) Bent Ole Pedersen, Medarbejderrepræsentant () OBSERVATØRER Jens Chr. Golding (Jammerbugt Kommune) Mads Sølver Pedersen (Aalborg Kommune) Observatørerne indtræder i bestyrelsen pr. 1. januar 2016, idet områderne udvides i kommunerne Jammerbugt og Aalborg. Randers Kommune ophører pr. 31. december 2015 med at være interessent. DIREKTION Henrik Skovhaug ADVOKAT Berg Advokater BECH-BRUUN REVISOR RSM plus P/S BANK Danske Bank Spar Nord 3 INTERESSENTSKABSOPLYSNINGER

4 HOVED- OG NØGLETAL Omsætning Resultat af ordinær drift Resultat af finansielle poster Årets resultat Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Hensatte forpligtigelser Langfristede gældsforpligtigelser Kortfristede gældsforpligtigelser Pengestrømme fra drift Pengestrøm til investering i materielle anlægsaktiver Pengestrøm til finansiering Pengestrøm i alt NØGLETAL Overskudsgrad 4,5% 8,1% 10,4% 20,0% 6,9% Soliditetsgrad -5,8% -8,3% -12,4% -10,5% -8,4% Likviditetsgrad 256,3% 289,7% 331,9% 488,8% 624,4% Der henvises til anvendt regnskabspraksis for definition af nøgletal. Regnskabspraksis er ændret i 2014 for indregning af omsætning. Der er fortaget tilpasning af sammenligningstal for HOVED- OG NØGLETAL

5 LEDELSESBERETNING 03 HOVEDAKTIVITETER er en affalds- og energivirksomhed, der effektivt og med størst muligt hensyn til miljø og arbejdsforhold behandler affald fra nordjyske borgere og virksomheder. I/S RENO-NORDS HOVEDAKTIVITETER ER: Drift af energianlæg forbrænding af affald med henblik på produktion af el (Aalborg) og varme (Hobro og Aalborg) Drift af deponianlæg Drift af modtagecenter for farligt affald Drift af genbrugsanlæg Drift af erhvervsgenbrugspladser Drift af genbrugspladser Drift af jorddepot Drift af ordning for elektronikaffald FUSION er resultatet af, at kommunerne bag de tre nordjyske affaldsselskaber, I/S Fælles Forbrænding og I/S Mokana i 2013 vedtog at arbejde for en samling af deres aktiviteter i ét interessentskab. I 2014 blev beslutningen godkendt af Statsforvaltningen og dermed var vejen banet for en endnu mere effektiv og fremtidssikret håndtering af affaldet fra over nordjyder. Da fusionen af de tre gamle interessentskaber skete med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2014, er denne årsrapport den første, der omfatter alle aktiviteter samlet i det nye interessentskab med det velkendte navn I/S Reno-Nord. Det nye interessentskab samler alle administrative funktioner på Troensevej i Aalborg Øst. Fusionsprocessen vil være fuldt og helt gennemført pr. 1. januar 2016 og til den tid vil interessentkommunerne være Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg. Som en konsekvens af kommunalreformen var flere af de nye kommuner engageret i to eller flere affaldsselskaber, hvilket ikke var hensigtsmæssigt. Det er der blevet ryddet op i med fusionen. Beslutningen om at samle kræfterne skal også ses i lyset af interessentkommunernes ønske om at skabe en organisation, der står stærkt i fremtidens konkurrence og liberalisering af affaldsmarkedet. Samtidig er der stærkt fokus på at kunne leve op til de fremtidige skærpede miljøkrav til de tekniske anlæg og evnen til at kunne løfte nye opgaver. Endelig er der en rationaliseringsgevinst ved fusionen, især inden for det organisatoriske område i form af besparelser på hovedsageligt administration og ledelse. 5 LEDELSESBERETNING

6 NY VISUEL IDENTITET I forbindelse med fusionen præsenterede en ny visuel identitet, der er udviklet med baggrund i begreberne genanvendelse, miljø og energi. Logoets cirkelform symboliserer den synergi, der er mellem genanvendelse af affald og produktion af el og varme. Mens de grønne farver repræsenterer genanvendelsen og miljøet, står den orange for energien og dybden og gradueringen i farverne er med til at underbygge, at der er tale om en stærk og kontinuerlig proces. EL OG VARME MILJØ GENANVENDELSE SYNERGIEFFEKT 6 LEDELSESBERETNING

7 NY ORGANISATION I sammenhæng med fusionen er der skabt en ny organisation med denne opbygning: Bestyrelse Direktør Henrik Skovhaug Energianlæg Henrik Skov Driftskoordinator Claus Bang Forbrænding Hobro Værkstedsleder Jørn Andersen Maskin- og øvrigt vedligeholdelsespersonale El-værksted Øvrigt driftspersonale Vagthold Projekt og udvikling Thomas Lyngholm Personale Administration Jette Andersen Personale Genbrug og farligt affald Claus Espersen Driftskoordinator Benny Eriksen Genbrugspladser Farligt affald Deponi Tommy Madsen Personale havde i 2014 i alt 96 medarbejdere fordelt på organisationens forskellige adresser. 7 LEDELSESBERETNING

8 ÅRETS GANG 2014 har i sagens natur været stærkt præget af forberedelse og praktisk gennemførelse af fusionen. I økonomisk forstand er der tale om et overgangsår og det samme gælder i øvrigt for Det betyder blandt andet, at der ikke foreligger et samlet budget for den nye virksomhed. Derfor kommenteres de tre gamle interessentskaber hver for sig i denne ledelsesberetning. Økonomien for Energianlæg Aalborg og Reno-Nord Deponi altså det gamle blev tilfredsstillende i forhold til det budgetterede, mens Reno-Nord Farligt Affald det vil sige det gamle I/S Mokana oplevede et pænt plus sammenlignet med budgettet. Det skyldes ikke mindst tilførsel af større mængder farligt affald end ventet. Endelig kan det for det gamle I/S Fælles Forbrænding altså Energianlæg Hobro, genbrugspladserne, erhvervsgenbrugspladsen og miljøafdelingen konstateres, at resultatet desværre ikke lever op til budgettet. Det skyldes blandt andet en mild vinter med manglende varmesalg, merudgifter til vedligehold og øgede udgifter til bortkørsel og behandling af affald. s hovedaktiviteter fordelte sig i 2014 på disse fire områder: FARLIGT AFFALD GENBRUGSPLADSER tons genanvendeligt affald tons farligt affald DEPONI OG GENBRUG tons affald til deponi og genbrug AFFALDSENERGIANLÆG tons affald til energiproduktion AFFALDSENERGIANLÆG Energiproduktion ved forbrænding af mere end tons affald fordelt på energianlæggene i Hobro og Aalborg. GENBRUGSPLADSER Drift af syv genbrugspladser i Mariagerfjord og Rebild kommuner med håndtering af mere end tons genanvendeligt affald. DEPONI OG GENBRUG Modtagelse af cirka tons affald til deponi, cirka tons bygningsaffald til genbrug samt håndtering af tons brændbart affald på deponianlægget i Rærup. Anlægget har kapacitet til at håndtere nordjysk deponiaffald de næste 100 år. FARLIGT AFFALD Drift af modtagecenter for farligt affald med håndtering af mere end tons farligt affald fra interessentkommunerne, andre danske kommuner, Grønland samt Færøerne. 8 LEDELSESBERETNING

9 ENERGIANLÆG AALBORG PRODUCERER VARME SVARENDE TIL HUSSTANDES FORBRUG OG EL SVARENDE TIL, HVAD HUSSTANDE SKAL BRUGE 9 LEDELSESBERETNING

10 FREMTID Det er ambitionen for det fusionerede interessentskab i samspil med interessentkommunerne at kunne tilbyde hele paletten af løsninger til affaldhåndtering, der understøtter den kommunale indsats inden for forvaltning af miljø og ressourcer. Udviklingen af kerneopgaverne vil naturligvis have optimering af mængder og pris i fokus, men det vil på kort sigt være begrænset, hvor meget vækst der kan skabes her. Der vil blive lagt vægt på at udnytte organisationens samlede kompetencer til at skabe nye løsninger, der kan styrke interessentskabets position i et liberaliseret marked. vil i 2015 med støtte fra Miljøstyrelsen gennemføre forundersøgelsen Den 3. vej vedrørende sortering af plast- og metalaffald fra nordjyske kommuner. Hensigten er at undersøge mulighederne for etablering af lokal fleksibel sorteringskapacitet til husstandsindsamlet plast- og metalaffald. Ønsket er et anlæg, der kan foretage en delvis sortering af dette affald til kvaliteter, der kan afsættes til fornuftig oparbejdning og hvor den fraktion, der ikke er genanvendelig, kan sorteres fra til lokal energiudnyttelse. Sideløbende undersøger vi mulighederne for fælles indkøb af indsamlingsmateriel for interessentkommunerne, herunder gennemførelse af et EU-udbud. Projektet ledes af Aalborg Kommune og, og derudover deltager Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt, Mariagerfjord og Rebild kommuner, så det dækker det meste af regionen. MILJØFORHOLD Påvirkninger af det eksterne miljø fra Energianlæg Aalborg og Rærup Deponi fremgår af s Miljøredegørelse 2014, der foreligger ved offentliggørelse af denne årsrapport. Miljøforhold i forbindelse med de øvrige aktiviteter i vil være beskrevet i selvstændige miljøredegørelser, der offentliggøres senere i år. OPSTILLING AF RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE Erhvervsstyrelsen har 18. maj 2011 udsendt et notat, hvor det nærmere blev redegjort for forsyningsvirksomheders aflæggelse af et årsregnskab efter årsregnskabsloven. s aktiviteter er i sagens natur omfattet af dette notat. Det fremgår af notatet, at egenkapitalen for en forsyningsvirksomhed ikke må indeholde overskud fra en hvile i sig selv -virksomhed. Det akkumulerede over- og underskud skal i stedet vises som et tilgodehavende eller en forpligtelse, idet beløbet anses for henholdsvis for meget eller for lidt opkrævet via gebyrerne. Egenkapitalen for indeholder i dag det akkumulerede overskud af tidligere års drift af hvile i sig selv -virksomheden og områder ikke omfattet af hvile i sig selv -princippet. Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget en adskillelse af indskudskapitalen, fri egenkapital og overskud, som på sigt skal tilbageføres til forbrugeren via en ændring i taksterne. 10 LEDELSESBERETNING

11 Ledelsesberetning Det fremgår af Erhvervsstyrelsens notat, at årets resultat skal reguleres med årets over-/underdækning og at årets resultat af hvile i sig selv -virksomhed indregnes som en mellemregning med forbrugerne, idet resultatet af hvile i sig selv -virksomhed skal tilbageføres til forbrugeren via de fremtidige gebyrer. Årets resultat i I/S Reno-Nord indeholder indtil nu resultatet af hvile i sig selv -virksomhed. Der er på nuværende tidspunkt ikke sket en principiel afklaring af, hvad en eventuel fri egenkapital på affaldsområdet omfatter af aktiviteter samt hvordan den skal opgøres og dermed størrelsen af mellemregningen med forbrugerne. Konkret er der usikkerhed med hensyn til omfanget og rækkeviden af hvile i sig selv -princippet, hvorfor der er stor usikkerhed om den hidtidige egenkapitals opdeling på henholdsvis indskudskapital, fri egenkapital samt over- og underdækning. Ledelsen har derfor ikke anset det muligt at indarbejde Erhvervsstyrelsens notat i årsrapporten for Affaldsbranchen arbejder i øjeblikket for at få usikkerhederne afklaret gennem et samarbejde i Dansk Affaldsforening. Når dette arbejde er afsluttet og usikkerhederne afklaret, vil implementere Erhvervsstyrelsens notat. På baggrund heraf følger opgørelsen af resultatopgørelsen og egenkapitalen for årsregnskabet 2014 den anvendte regnskabspraksis for tidligere år. USIKKERHEDER OG SÆRLIGE RISICI Ud fra de kendte forhold indeholder årsrapporten ikke væsentlige usikkerheder vedrørende de økonomiske og øvrige forhold, og der foreligger ikke særlige risici for interessentskabet, som ikke er almindeligt forekommende for tilsvarende virksomhed. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke interessentskabets finansielle stilling. 11 LEDELSESBERETNING

12 LEDELSESPÅTEGNING 04 Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2014 for. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler, ligesom det er vores opfattelse, at vi har taget skyldige økonomiske hensyn ved interessentskabets forvaltning. Årsrapporten indsendes til bestyrelsens godkendelse. Aalborg, den 12. maj 2015 Direktion Bestyrelse Henrik Skovhaug Direktør Daniel Nyboe Andersen Formand Aalborg Kommune Jørgen Hammer Sørensen Næstformand Mariagerfjord Kommune Erik Sørensen Brønderslev Kommune Morten Marinus Jammerbugt Kommune Niels Peter Christoffersen Mariagerfjord Kommune Jens Peter Hansen Randers Kommune Søren Konnerup Rebild Kommune Lene Krabbe Dahl Aalborg Kommune Tommy Eggers Aalborg Kommune Lasse Frimand Jensen Aalborg Kommune Christian Korsgaard Aalborg Kommune Lisbeth Lauritsen Aalborg Kommune John G. Nielsen Aalborg Kommune Mariann Nørgaard Aalborg Kommune 12 LEDELSESPÅTEGNING

13 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 05 TIL INTERESSENTERNE I I/S RENO-NORD PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for for perioden 1. januar til 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven. LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSREGNSKABET Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. REVISORS ANSVAR Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. KONKLUSION Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 13 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

14 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. SUPPLERENDE OPLYSNINGER OM FORHOLD I ÅRSREGNSKABET Uden at modificere vores konklusion skal vi henvise til note 4 om egenkapitalen, hvoraf det fremgår, at I/S Reno-Nord ikke har indarbejdet de af Erhvervsstyrelsen i notat af 18. maj 2011 anførte anbefalinger vedrørende regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder underlagt prisregulering grundet usikkerhed om opgørelsen af resultatopgørelsen og egenkapitalen. Årsregnskabet er aflagt efter samme principper som i 2013 og egenkapitalen er som anført ikke nødvendigvis udtryk for fri egenkapital i. Idet s aktiviteter er omfattet af hvile i sig selv princippet kan egenkapitalen helt eller delvist være udtryk for den værdi, som fremover skal tilbageføres til forbrugerne via taksterne. Vi har ikke fundet grundlag for at antage en anden vurdering end ledelsen. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aalborg, den 12. maj 2015 statsautoriserede revisorer Morten Jeppesen Statsautoriseret revisor 14 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

15 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 06 Årsrapporten for for 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore klasse C-virksomheder med de afvigelser, der følger af interessentskabets særlige forhold. Opstillingen af resultatopgørelse og balance er i regnskabsåret ændret således, at det er i overensstemmelse med skemakrav i årsregnskabsloven. Det har ikke været muligt at indarbejde konsekvenserne i årsregnskabet af Erhvervsstyrelsens notat af 18. maj 2011 om regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder underlagt prisregulering, hvilket begrundes med at der er uafklarede og væsentlige usikkerhed omkring opdelingen af den hidtidige rapporterede egenkapital på henholdsvis indskudskapital, fri egenkapital og en gældsforpligtelse eller et tilgodehavende for over- og underdækning, som i fremtiden skal tilbageføres til eller opkræves ved forbrugerne via gebyrerne. Usikkerheden består væsentligst i, hvornår hvile i sig selv princippet gælder fra og hvilke typer opgaver der omfattes. Interessentskabet har ændret regnskabspraksis for indregning af omsætning således at afgifter, der ikke direkte faktureres til interessentskabets kunder ikke modregnes i årets omsætning men udgiftsføres som produktionsomkostninger. Ændringen i anvendt regnskabspraksis giver et mere retvisende billede af interessentskabet indtægter. Årets omsætning i indeværende regnskabsår og sidste regnskabsår er forøget med henholdsvis 39,2 mio. kr. og 37,0 mio. kr. Produktionsomkostningerne i de pågældende regnskabsår er tilsvarende forøget. Praksisændringen har ikke medført ændringer i aktiver, passiver, finansielle stilling samt årets resultat. Den anvendte regnskabspraksis er derudover uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2014 er aflagt i kr. GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtigelser. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde interessentskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå interessentskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold der eksisterede på balancedagen. AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle 15 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

16 Den uafhængige revisors I/S erklæringer Reno-Nord instrumenter indregnes under andre tilgodehavender henholdsvis langfristede gældsforpligtelser, og modregning af positive og negative værdier foretages alene, når virksomheden har ret til og intention om at afregne flere finansielle instrumenter netto. Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse for så vidt angår den del, der er sikret. Sikring af fremtidige betalingsstrømme i henhold til den indgåede aftale, bortset fra valutakurssikring, behandles som sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse. Ændringer i den del af dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af fremtidige betalingsstrømme, og som effektivt sikrer ændringer i værdien af det sikrede, indregnes i egenkapitalen under en særskilt reserve for sikringstransaktioner, indtil den sikrede transaktion realiseres. På dette tidspunkt overføres gevinst eller tab vedrørende sådanne sikringstransaktioner fra egenkapitalen og indregnes i samme regnskabspost som det sikrede. Ved sikring af provenu fra fremtidige låneoptagelser overføres gevinst eller tab vedrørende sikringstransaktioner dog fra egenkapitalen over lånets løbetid. VIRKSOMHEDSSAMMENSLUTNINGER Fusionerede virksomheder indregnes i årsregnskabet fra fusionstidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for fusionerede virksomheder. Ved fusion anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de fusionerede virksomheders identificerbare aktiver og forpligtigelser måles til dagsværdi på fusionstidspunktet. Der hensættes til dækning af omkostninger ved besluttede og offentliggjorte omstruktureringer i forbindelse med fusionen. Der er ikke identificeret goodwill ved fusionen. OMREGNING AF FREMMED VALUTA Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. 16 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

17 RESULTATOPGØRELSEN NETTOOMSÆTNING Nettoomsætningen ved behandling af affald m.v., samt salg af energi indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og fakturerede afgifter. PRODUKTIONSOMKOSTNINGER Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, løn og gager samt afskrivninger på produktionsanlæg. ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af interessentskabet, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger m.v. samt afskrivninger. FINANSIELLE POSTER Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteudgifter vedrørende banklån samt kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer. BALANCEN MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid der udgør: Bygninger år Produktionsanlæg og maskiner år Andre anlæg, driftsmateriel og inventar år Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og -omkostninger. VAREBEHOLDNINGER Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden (først ind, først ud). I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Affald til forbrænding indregnes uden værdi. TILGODEHAVENDER Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. VÆRDIPAPIRER Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til amortiseret kostpris på balancedagen, hvis interessentskabet har til hensigt at holde værdipapirerne til udløb ellers måles til dagsværdi. EGENKAPITAL Egenkapitalen indeholder årenes akkumulerede overskud/underskud som følger af at årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven. Egenkapitalen er ikke nødvendigvis et udtryk for interessentskabets fri egenkapital. Idet er omfattet af hvile i sig selv begrebet, kan egenkapitalen være et udtryk for den værdi, der skal indgå i taksterne fremover. HENSATTE FORPLIGTELSER Hensatte forpligtelser indregnes, når interessentskabet som følge af en begivenhed indtruffet senest på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen. Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til oprensnings-, retablerings- og tjenestemandsforpligtelser. Tjenestemandsforpligtelsen er opgjort efter aktuarmæssige principper. Øvrige forpligtigelser indregnes og måles som det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige på balancedagen for at afvikle forpligtigelserne. FINANSIELLE GÆLDSFORPLIGTELSER Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. 17 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

18 PENGESTRØMSOPGØRELSEN Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser interessentskabets pengestrømme vedrørende driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. PENGESTRØM FRA DRIFTSAKTIVITET Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter samt ændring i driftskapital. PENGESTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITET Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. PENGESTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITET Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån og afdrag på langfristede gældsforpligtelser. LIKVIDER Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. NØGLETAL De anførte nøgletal er beregnet således: OVERSKUDSGRAD Resultat af ordinær drift x 100 Nettoomsætning SOLIDITETSGRAD Egenkapital x 100 Aktiver LIKVIDITETSGRAD Omsætningsaktiver x 100 Kortfristede gældsforpligtelser 18 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

19 ÅRSREGNSKAB Side 07 Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter

20 RESULTATOPGØRELSE 07 Note Omsætning Produktionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat RESULTATDISPONERING Overført til næste år RESULTATOPGØRELSE For perioden 1. januar til 31. december

21 BALANCE 08 Note Pr. 31. december 2014 Pr. 31. december 2013 AKTIVER 2 ANLÆGSAKTIVER MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Anlægsaktiver i alt OMSÆTNINGSAKTIVER Råvarer og hjælpematerialer Færdigvarer og handelsvarer Varebeholdninger i alt Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Andre værdipapirer og kapitalandele Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT Fortsættes på næste side 21 BALANCE Pr. 31. december

22 BALANCE Fortsat fra forrige side Note Pr. 31. december 2014 Pr. 31. december 2013 PASSIVER EGENKAPITAL Reserve for finansielle instrumenter Overført resultat Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Andre kreditinstitutter KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 6 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Leverandører Andre kreditinstitutter Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Pantsætning og sikkerhedsstillelser 9 Anvendelse af afledte finansielle instrumenter 10 Nærtstående parter 11 Eventualforpligtigelser m.v. 12 Kontraktlige forpligtigelser 22 BALANCE Pr. 31. december

23 PENGESTRØMSOPGØRELSE 09 Note PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET Årets resultat Afskrivninger Reguleringer Ændringer i driftskapital Pengestrømme fra resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET Investering i materielle anlægsaktiver Investering i materielle anlægsaktiver ved fusion Pengestrømme fra investeringsaktivitet i alt PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET Afdrag andre kreditinstitutter Låneoptagelse andre kreditinstitutter Regulering ved fusion Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt Likviditetsforskydning i Likviditet pr. 1. januar Likviditet pr. 31. december PENGESTRØMSOPGØRELSE For perioden 1. januar til 31. december

24 NOTER 10 NOTE 1 PERSONALE Lønninger og gager Pensioner Andre omkostninger til social sikring Personaleudgifter i alt Personaleudgifter er fordelt således i resultatopgørelsen: Produktionsomkostninger Administrationsomkostninger Fordelt personaleudgifter i alt Vederlag til bestyrelse og direktion Gennemsnitlige antal beskæftigede personer i regnskabsåret NOTER

25 NOTER NOTE 2 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Anlæg under opførelse I alt Anskaffelsessum pr Tilgang ved fusion Tilgang til anskaffelsessum Afgang til anskaffelsessum Samlet anskaffelsessum pr Afskrivninger pr Afskrivninger vedrørende afgang Årets afskrivninger Afskrivninger pr Bogført værdi pr Afskrivninger er fordelt således i resultatopgørelsen; Produktionsomkostninger Administrationsomkostninger NOTE 3 PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER Forudbetalte omkostninger Periodeafgrænsningsposter i alt NOTER

26 NOTER NOTE 4 EGENKAPITAL Reserve for finansielle instrumenter Overført resultat Regulering tidligere år I alt Saldo pr Overført i Korrektion primo Saldo pr Overført i Saldo pr Overført i Saldo pr Overført i Saldo pr Tilgang ved fusion Årets resultat Saldo pr Erhvervsstyrelsen har udarbejdet er notat af 18. maj 2011 omkring regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder. Det fremgår af dette notat at egenkapitalen for en forsyningsvirksomhed ikke må indeholde overskud fra hvile i sig selv virksomhed. Det akkumulerede over- og underskud af disse aktiviteter skal i stedet vises som et tilgodehavende eller en forpligtelse overfor forbrugerne, idet beløbet anses for hen-holdsvis for meget eller for lidt opkrævet via gebyrerne. Egenkapitalen for indeholder det ak-kumulerede overskud for tidligere års drift af hvile i sig selv virksomhed. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt, at foretage en adskillelse af den frie egenkapital og overskud som på sigt skal tilbageføres til forbrugerne via en ændring i taksterne, da der er væsentlig usikkerhed omkring opgørelsen heraf. Der henvises til yderligere omtale heraf i ledelsesberetningen. 26 NOTER

27 NOTER NOTE 5 HENSATTE FORPLIGTIGELSER Oprydningsforpligtigelser Oprydningsforpligtigelser deponi Tjenestemandsforpligtigelse Andre forpligtigelser Hensatte forpligtelser i alt NOTE 6 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Andre kreditinstitutter: Forfalden 0-1 år Forfalden 2-5 år Forfalden over 5 år Langfristede gældsforpligtelser i alt NOTER

28 NOTER NOTE 7 FORDELING AF LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER BLANDT INTERESSENTSKABETS KOMMUNER I HENHOLD TIL VEDTÆGTER Folketal Mariagerfjord Kommune Brønderslev Kommune Rebild Kommune Jammerbugt Kommune Aalborg Kommune Langfristede gældsforpligtelser i alt Folketal Mariagerfjord Kommune Randers Kommune Rebild Kommune Langfristede gældsforpligtelser i alt FORDELING AF SAMLEDE LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER Mariagerfjord Kommune Brønderslev Kommune Randers Kommune Rebild Kommune Jammerbugt Kommune Aalborg Kommune Samlede langfristede gældsforpligtelser i alt NOTER

29 NOTER NOTE 8 PANTSÆTNING OG SIKKERHEDSSTILLELSER Ingen NOTE 9 ANVENDELSE AF AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER Som led i sikring af forrentning af langfristede gældsforpligtigelser anvendes en renteswap som sikringsinstrument. Renteswap er pr. 31. december 2014 negativ med t.kr Udløbet af renteswap er den 3. januar 2022, og selskabet er sikret en fast rente på 5,581 % i restløbetiden. Den negative værdi er indregnet under langfristede gældsforpligtigelser som en forpligtelse. NOTE 10 NÆRTSTÅENDE PARTER Interessentskabets nærtstående parter udgøres af bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt interessentkommuner. Alle transaktioner med nærtstående parter er gennemført på vedtægtsbestemte eller markedsmæssige vilkår. NOTE 11 EVENTUALFORPLIGTELSER M.V. Der er indgået lejeaftale for bygning på lejet grund indtil udgangen af 2021, hvor den samlede lejeforpligtigelse udgør t.kr Der er indgået leasingaftaler, hvor den samlede leasingforpligtigelse udgør t.kr. 630 med senest udløb i Interessentskabet har ikke påtaget sig kautionsforpligtelser. NOTE 12 KONTRAKTLIGE FORPLIGTIGELSER Interessentskabet er kontraktlig forpligtet til at bortskaffe affald fra interessentkommunerne samt levere fjernvarme til fremmed fjernvarmenet. 29 NOTER

30 NOTER NOTE 13 REGULERINGER Finansielle poster Regulering af hensatte forpligtelser Reguleringer i alt NOTE 14 ÆNDRING I DRIFTSKAPITAL Ændring i tilgodehavender Ændring i varebeholdninger Ændring i leverandørgæld Ændring i anden gæld Ændring i driftskapital i alt NOTE 15 LIKVIDITET PR. 31. DECEMBER Likvide beholdninger Gæld til andre kreditinstitutter Andre værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Trækningsrettigheder Likviditetsreserve pr. 31. december NOTER

31 Troensevej Aalborg Øst Tlf Fax

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ÅGÅRD GRAVENS VANDVÆRK I/S CVR nr. 15 11 85 12 Årsrapport 2012 (79. regnskabsår) Kokholm 1B, 1. sal, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk r001 090630 8107 Årsrapport.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10. Årsrapport 2014/15

Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10 Årsrapport

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET

FORENINGEN BRYGGENET Statsautoriseret revisor Benny Jensen FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2009 dirigent Det statsautoriserede revisionsfirma

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2013 80. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.14 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18)

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18) (CVR-nr. 12 23 34 18) Årsrapport for 2010/11 Andelshaverne indbydes hermed til selskabets ordinære G E N E R A L F O R S A M L I N G som afholdes på Dronninglund Hotel, Dronninglund, tirsdag den 27. september

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere