IT-sikkerhedsvejledning for sygehuse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-sikkerhedsvejledning for sygehuse"

Transkript

1 IT-sikkerhedsvejledning for sygehuse København, 17. juli 2002

2 INDLEDENDE DEL Forfatter: Sundhedsstyrelsen Udgiver: Sundhedsstyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsstyrelsen Copyright: Sundhedsstyrelsen Tryk: Buchs Grafiske A/S, Randers Distribution: J.H. Schultz Information A/S Emneord: Informationssikkerhed; Datasikkerhed; IT-sikkerhedspolitik; Fortrolighed; Sporbarhed; Driftssikkerhed; Dataintegritet; Elektronisk Patientjournal; Autentifikation; Kryptering Sprog: Dansk Pris: 0,- dog betales ekspeditionsgebyr URL: Version: 1.0 Versionsdato: Format: pdf-fil Elektronisk ISBN: Den trykte versions ISBN: For yderligere oplysninger rettes henvendelse til: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks København S Tlf Publikationen kan hentes elektronisk på eller bestilles trykt hos: J. H. Schultz Information A/S, Albertslund, tlf , Side 2

3 INDLEDENDE DEL Indholdsfortegnelse 1 INDLEDENDE DEL BAGGRUND Grundlag Den aktuelle situation efterår FORMÅL INDHOLD OG AFGRÆNSNINGER MÅLGRUPPER LÆSEVEJLEDNING INFORMATIV DEL IT-SIKKERHED HELBREDSOPLYSNINGER MV BEHANDLING AF DATA PERSONDATA OG ANONYMISERING/PSEUDONYMISERING DATABASE IT-SIKKERHEDENS BESTANDDELE LOVFASTSATTE KRAV TIL SIKKERHED TRUSLER MOD IT-SIKKERHEDEN SIKKERHEDSREVISION STANDARDISERING OG CERTIFICERING VEJLEDENDE DEL ORGANISATION Risikoanalyse IT-sikkerhedspolitik IT-sikkerhedsorganisation Ansvarsplacering IT-sikkerhedsforskrifter Administration af brugerautorisering Uddannelse Kontrol med sikkerheden Trusler og risici Andre sikkerhedsrelaterede temaer TEKNIK Adgangsbegrænsning Logning af brugeradfærd IT-infrastrukturen EPJ sammenlignet med papirbaseret journal Udveksling af personhenførbare informationer Personlig identifikation Sammenkobling af forskellige IT-systemer Sundhedsportaler Hjemmearbejdspladser Fysisk og driftmæssig sikring af edb-materiel OVERSIGT OVER ANVISNINGER ORDLISTE REFERENCER Side 3

4 INDLEDENDE DEL Side 4

5 INDLEDENDE DEL 1 INDLEDENDE DEL IT er ved at vinde indpas på de danske sygehuse. Især indførelsen af EPJ (Elektronisk Patientjournal) er til debat. Der bliver naturligt nok fokuseret meget på funktionaliteten i IT-systemerne, men Sundhedsstyrelsen har også de seneste år fået en række forespørgsler om, hvorledes man skal håndtere IT-sikkerheden. Denne vejledning indeholder Sundhedsstyrelsens anvisninger på, hvorledes lovgivningens krav på området opfyldes, og hvorledes der i øvrigt kan opretholdes en passende sikkerhed omkring den daglige brug af IT på de danske sygehuse. Desuden beskrives dele af et tilgrænsende emneområde vedr. håndtering af patienters samtykke til videregivelse af information. Denne vejledning er en revision af den oprindelige vejledning af Ændringerne er af redaktionel karakter, bl.a. er der flere henvisninger til lovgivning mv. 1.1 Baggrund Med præsentationen i december 1999 af Sundhedsministeriets National strategi for IT i sygehusvæsenet blev der afstukket en ramme for samordnet udvikling af sygehusenes IT-anvendelse i de nærmest kommende år. Strategien sætter først og fremmest fokus på koordinering af den hastigt voksende udbredelse af elektroniske patientjournaler (EPJ) samt på den øgede anvendelse af elektronisk informationsudveksling mellem sundhedssektorens parter. Desuden omfatter strategien en række mere generelle forhold, hvis betydning kommer til at fremstå i ændret form som følge af den ny teknologi. Herunder bl.a. organisation, uddannelse, kvalitetssikring og sikkerhed. Sikkerhed har altid haft stor betydning for den information, der anvendes ved sygehusenes patientbehandling: sikkerhed for, at korrekte og fuldstændige patientoplysninger er til rådighed på de rette steder og tidspunkter for de personer, der skal bruge dem sikkerhed for, at oplysningerne ikke bringes til uvedkommendes kendskab. Emnet har imidlertid fået styrket aktualitet, fordi der knytter sig helt anderledes sikkerhedsproblemer til elektronisk informationsbehandling, end der gør til papirbaseret. I strategien tages der højde for dette forhold ved udpegning af to initiativer: Initiativ 4G. Udredningsarbejde vedrørende juridiske sikkerhedsaspekter. En juridisk belysning af lovgivningen bag den del af sikkerhedsforholdene omkring sygehusenes IT-anvendelse, der især vedrører fortrolighed, sårbarhed og informationskvalitet af patientoplysninger. Som resultat heraf er af en arbejdsgruppe under Sundhedsministeriet udarbejdet en Redegørelse om patientrettigheder i forbindelse med indførelse af elektroniske patientjournaler (EPJ) m.v.. Denne redegørelse er indgået som en del af det baggrundsmateriale, nærværende vejledning er baseret på. Side 5

6 INDLEDENDE DEL Initiativ 4H. Vejledning vedrørende tekniske og organisatoriske sikkerhedsløsninger. Udarbejdelse af en vejledning med praktisk orienterede anbefalinger vedrørende tekniske og organisatoriske sikkerhedsløsninger ved brug af EPJ og elektronisk kommunikation af patientdata. Nærværende vejledning er udarbejdet i henhold til initiativ 4H af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Carl Bro, IT & Telekommunikation Grundlag Denne vejledning bygger bl.a. på en foranalyse med en informationsindsamling, der har omfattet en litteratursøgning, der har givet omkring 120 referencer (bøger og web-sider) en interviewrunde på sygehusene, hvor interviewgruppen, der bestod af 8 personer, var bredt sammensat, så de relevante interesseområder som patient, sygehusejer, IT-professionelle og det sundhedsfaglige personale på flere niveauer samt flere geografiske områder af Danmark var repræsenteret. et leverandørspørgeskema, hvor 9 ud af 16 leverandører af IT-systemer til danske sygehuse har besvaret en række spørgsmål vedr. deres systemer. Fra litteratursøgningen kan fremhæves følgende referencer, som det strategiske og det standardiseringsmæssige grundlag især hviler på: National strategi for IT i sygehusvæsenet (se ref. 1) Norm for edb-sikkerhed, DS og DS (se ref. 2) Code of practice for information security management, ISO/IEC (se ref. 3) og BS :2000 (se ref. 4). I afsnit 2.7 gennemgås det lovgivningsmæssige grundlag Den aktuelle situation efterår 2001 Det IT-sikkerhedsmæssige miljø på de fleste sygehuse kan karakteriseres ved: Personalegrupperne - i IT-mæssig forstand brugergrupperne - er meget forskellige såvel mht. arbejdsopgaver som mht. brugen af IT og adgang til data, herunder patientdata Der er løbende en forholdsvis høj udskiftning af personale samt brug af vikarer mv. i de store brugergrupper Historisk har sygehusene ikke en tradition for intensiv brug af IT til kliniske formål. Dette betyder bl.a., at brugernes IT-uddannelse og -færdigheder er på meget forskelligt og uspecifikt niveau Forholdet til IT-leverandører på sygehusene er generelt således, at der ikke er tale om en eneansvarlig hovedleverandør, men derimod mange leverandører, der hver har et ansvar for en delopgave / et delområde. Hovedansvaret for IT-miljøet ligger således hos sygehusene selv Elektronisk kommunikation med omverdenen sker dels via Internet-opkobling (generel kommunikation med samt adgang til www mv.) og dels via målrettede kommunikationssystemer, fx det grønne system Side 6

7 INDLEDENDE DEL Konkrete, detaljerede retningslinier for dataorganisering og adgang til data håndteres typisk af IT-afdelingen på det enkelte sygehus Der er ikke i dag specificeret eller generelt indarbejdet procedurer omkring datasikkerheds-kvalitetsvurdering eller sikkerheds-audits De fysiske adgangsforhold på sygehusene er karakteriseret ved generelt åben adgang for personer udefra, fx patienter og besøgende. Svarene på de spørgeskemaer, der er udsendt til 16 danske leverandører af IT-systemer til sygehusene, har givet supplerende baggrundsinformation om, hvilke tekniske muligheder systemerne i dag tilbyder mht. IT-sikkerhed, samt hvilke muligheder der kan forventes at være til rådighed i de kommende år. 1.2 Formål IT-sikkerhedsvejledningens primære sigte er at vejlede om, hvorledes sygehusene kan opfylde lovkravene vedrørende datasikkerhed og i øvrigt opnå en tilfredsstillende sikkerhed omkring deres IT-systemers patientdata. Dens sekundære formål er at give en kort introduktion til de særlige problemer, der knytter sig til opbevaring og behandling af data på elektronisk form. 1.3 Indhold og afgrænsninger LPR, cancer dødsårsags - register - etc. og EPJ Ekstern EPJ PAS Laboratorie system Booking system Produktionsstøttesystemer Figur 1 Vejledningens afgrænsning Denne vejledning retter sig mod alle danske sygehuse, altså også privathospitaler. De ITsikkerhedsmæssige problemstillinger i primærsektoren er ikke omfattet, men nogle af vejledningens anvisninger vil sandsynligvis tillige være relevante for denne sektor. Side 7

8 INDLEDENDE DEL Vejledningen omfatter ikke alle IT-systemer på sygehuse, men kun de systemer, der indeholder patientdata. Økonomisystemer, personaleadministrative systemer og andre rent administrative systemer er derfor ikke omfattet. Der er taget udgangspunkt i sikkerheden omkring de elektroniske patientjournaler, hvilket medfører, at der ofte er valgt en sprogbrug, der primært relaterer til EPJ. Imidlertid gælder vejledningen fuldt ud andre systemer, der indeholder patientdata fx laboratoriesystemer, patientadministrative systemer og de kliniske databaser. Håndtering af data vedr. sygehuses personale berøres kun, hvor udtræk af oplysninger vedr. patientbehandling fx kan bruges til måling eller vurdering af medarbejderes præstationer. 1.4 Målgrupper Målgrupperne for nærværende vejledning er: Sygehusejerne, herunder sundhedsforvaltningerne Sygehusledelserne Sygehusenes sikkerhedsansvarlige Sygehusenes IT-personale Sundhedspersoner m.fl. på sygehuse Sygehusenes administrative personale IT-leverandørerne. Patienterne bliver i tiltagende grad brugere af informationen, men de opfattes ikke som en målgruppe for vejledningen, da de ikke har del i ansvaret for opretholdelse af informationssikkerheden på sygehusene. 1.5 Læsevejledning Denne vejledning er tilstræbt meget konkret for at gøre den mest mulig egnet som grundlag for sygehuses tiltag for IT-sikkerhed. Vejledningen er struktureret med to hoveddele, en informativ del og en vejledende del. Den informative del sætter scenen ved at gennemgå de vigtigste termer, de bagvedliggende love, trusler og risici. Den vejledende del gennemgår en række typiske problemstillinger og giver anvisninger på, hvorledes disse IT-sikkerhedsmæssigt bør håndteres. Anvisningerne er kategoriseret som organisatoriske eller tekniske, en inddeling, som i enkelte tilfælde ikke kan gøres entydig. Alle anvisninger er gentaget i et selvstændigt kapitel for at lette overblikket over de tiltag, der skal tages stilling til, men det er vigtigt, at anvisningerne forstås ud fra den ledsagende tekst, hvor hver enkelt anvisning er beskrevet i sammenhæng. Side 8

9 INDLEDENDE DEL I anvisningerne er ordene skal og bør brugt i følgende betydning: skal angiver et retligt krav, en direkte afledning deraf eller et efter Sundhedsstyrelsens vurdering nødvendigt sikkerhedsniveau. bør angiver en bestemt fremgangsmåde, som giver et sikkerhedsniveau, der anbefales af Sundhedsstyrelsen. Data angiver et lavt abstraktionsniveau, typisk selve indholdet i et databasefelt. Vha. data dannes information, som er noget, man forstår, fx indholdet i et databasefelt kombineret med viden om, hvad feltet skal beskrive. Information og oplysning er synonymer. Se endvidere ordlisten vedr. brugen af ordene data, information og oplysning. Side 9

10 INFORMATIV DEL 2 INFORMATIV DEL 2.1 IT-sikkerhed Sikkerhed i forbindelse med informationer vedrører bl.a. de foranstaltninger, der skal til for at opretholde den nødvendige fortrolighed, som ikke mindst i sundhedsvæsenet er vigtig at opretholde. Begrebet informationssikkerhed omfatter imidlertid fire selvstændige dimensioner, nemlig fortrolighed, tilgængelighed til information, informationskvalitet (integritet) og sporbarhed af de foretagne transaktioner. Fortrolighed Data om legitime brugere Adgangskontrol Sporbarhed Logning Systembrug Uafviselighed (Dataintegritet) Sikkerhedsdimensioner Tilgængelighed Arbejdspladser (antal og placering) Driftsikkerhed Svartider Brugerflade Integration Funktionalitet Informationskvalitet Præsentation Indhold (integritet, validitet) Figur 2 De fire dimensioner i informationssikkerhed Såfremt man begrænser sig til at anskue sikkerheden angående informationer, der findes i elektroniske informationssystemer, taler man om IT-sikkerhed, der således er underbegreb til informationssikkerhed. Selv om de grundlæggende sikkerhedsbehov er de samme for papirbaserede og elektroniske systemer, er de praktiske foranstaltninger til opretholdelse af et ønsket sikkerhedsniveau forskellige. Der er derfor god mening i at beskæftige sig med IT-sikkerhed alene. Principielt er der forskel i abstraktionsniveau mellem data og information, jf. slutningen af afsnit 1.5, men da der egentlig ikke er forskel på at varetage sikkerheden vedr. elektronisk information og vedr. de data, som informationen bygger på, benyttes i denne vejledning udtrykket IT-sikkerhed som hovedregel og med mindre andet er nævnt synonymt med datasikkerhed. IT-sikkerhed dækker altså de fire sikkerhedsdimensioner vedr. behandling af elektronisk registrerede helbredsoplysninger. Side 10

11 INFORMATIV DEL 2.2 Helbredsoplysninger mv. Efter Patientretsstillingsloven omfatter helbredsoplysninger mv. alle fortrolige oplysninger vedr. en patient, dvs. såvel oplysninger om helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger (herunder oplysning om, hvor der er registreret oplysninger om en persons helbredsforhold). 2.3 Behandling af data I sammenhæng med IT-sikkerhed anvendes betegnelsen behandling (af data) i den videst tænkelige betydning - ligesom i Persondataloven. Ved behandling forstås således ikke blot, at data fx registreres, ændres, slettes eller kopieres, men tillige at de fx læses eller flyttes (videregives). Har man skaffet sig adgang til data, har man derfor også behandlet dem. Udtrykket behandling (af data), som henviser til Persondatalovens definition, må ikke forveksles med (patient-)behandling, som henviser til sundhedsfaglige ydelser i bred forstand, fx undersøgelse, medicinering, operation, pleje eller rehabilitering. I vejledningen fremgår ordets betydning af sammenhængen eller ved brugen af udtrykket patientbehandling. 2.4 Persondata og anonymisering/pseudonymisering De data, på hvis behandling denne IT-vejledning tager sigte, er data vedr. personoplysninger, som i Persondatalovens betydning er defineret således: Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede). Ved udtrykket identificerbar person skal forstås en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, bl.a. ved et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er særlige for en given persons fysiske, fysiologiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet. Omfattet af begrebet personoplysninger er herefter oplysninger, som kan henføres til en fysisk person, selv om dette forudsætter kendskab til personnummer, registreringsnummer eller lignende særlige identifikationer som fx løbenummer. Omfattet vil ligeledes bl.a. være oplysninger, som foreligger i form af billede, personens stemme, fingeraftryk eller genetiske kendetegn. Det er uden betydning, hvorvidt identifikationsoplysningen er alment kendt eller umiddelbart tilgængelig. Også de tilfælde, hvor det kun for den indviede vil være muligt at forstå, hvem en oplysning vedrører, er omfattet af definitionen. Det er med andre ord tilstrækkeligt, at der i forbindelse med behandlingen er etableret en ordning med et løbenummer eller lignende, fx medlemsnummer eller journalnummer. Er fx navn eller adresse erstattet af en kode, der kan føres tilbage til den oprindelige individuelle personoplysning, vil der stadigvæk være tale om en personoplysning. Krypterede oplysninger er dermed også omfattet, sålænge nogen kan gøre oplysningerne læsbare og dermed identificere de personer, som oplysningerne vedrører. Oplysninger, som er gjort anonyme på en sådan måde, at den registrerede ikke længere kan identificeres, er ikke omfattet af definitionen. Ved afgørelsen af, om en person er identificerbar, skal alle de hjælpemidler, der med rimelighed kan tænkes bragt i anvendelse for at identificere den pågældende enten af den dataansvarlige eller af enhver anden person, tages i betragtning. Side 11

12 INFORMATIV DEL Anonymisering foreligger således først, når det ikke på nogen måde for nogen som helst er muligt at henføre data til en bestemt person. Bemærk, at dette i nogle tilfælde er et mere vidtgående krav end fjernelse af navn og CPR-nummer. Pseudonymisering vil sige, at almindelig personidentificerende information som fx navn og CPR-nummer erstattes med et løbenummer, en kode, krypteres eller lignende, hvilket for den indviede relativt let tillader identifikation af den pågældende person. Med denne type midler opnås altså ikke anonymisering i Persondatalovens forstand. 2.5 Database Betegnelsen databaser er, med mindre andet eksplicit er nævnt, benyttet om de databaser, som hører til de systemer, der er nævnt i afgrænsningen i afsnit 1.3. Som eksempler på sådanne databaser (eller systemer med databaser) kan nævnes: EPJ PAS Klinisk kvalitetsdatabase Laboratoriesystem, incl. blodbank Bookingsystem. 2.6 IT-sikkerhedens bestanddele IT-sikkerheden, som ønskes opretholdt omkring patienters helbredsoplysninger, angår grundlæggende datas tilgængelighed, fortrolighed, integritet og sporbarhed af datatransaktioner. Betydningen af disse begreber kan illustreres ved, at de omfatter sikkerheden for tilgængelighed fortrolighed integritet sporbarhed at en nærmere angivet gruppe af sundhedspersoner med flere (herunder lægesekretærer, socialrådgivere, og andre, der har fået uddelegeret arbejdsopgaver vedr. patienter) på rette tid og sted har adgang til de oplysninger, som patienten har givet samtykke til, at de må bruge at andre, som ikke bør have adgang til at behandle disse oplysninger, forhindres heri at data er, hvad de giver sig ud for at være, det vil sige, at de ikke er ændret (evt. slettet), uden at dette klart fremgår at det kan dokumenteres, hvem der har indført, set, ændret, slettet eller på anden måde behandlet data Disse aspekter af IT-sikkerhed rummer de samme indbyrdes modsætningsforhold, som kendes fra sygehusenes daglige behandling og pleje af patienter. Den skal være effektiv (kræver tilgængelighed til data) med minimal patientrisiko (kræver integritet af data) og skal samtidig gennemføres med respekt for patientens privatsfære (kræver fortrolighed omkring data), og reglerne for omgang med data skal kunne håndhæves (kræver sporbarhed). Side 12

13 INFORMATIV DEL Der er et modsætningsforhold mellem krav om tilgængelighed til information og opretholdelse af fortrolighed. Det er generelt således, at højere grader af fortrolighed giver mindre tilgængelighed, men dette forhold påvirkes af det pågældende informationssystems teknologi. Jo bedre udviklet denne er, jo bedre tilgængelighed kan man få samtidig med opretholdelsen af den krævede fortrolighed. Således er der god grund til at antage, at hensynene til både fortrolighed og tilgængelighed tilgodeses bedre i et EPJ-system end i et papirbaseret journalsystem. Opretholdelse af datas integritet berøres ikke af en samtidig opretholdelse af fortrolighed. Heller ikke tilgængelighed udgør i sig selv nogen trussel mod datas integritet, når blot regler, procedurer og tekniske forhold er korrekt udformet, og når brugerne af data besidder de fornødne viden- og holdningsmæssige forudsætninger for at kunne behandle data korrekt. IT-sikkerhed beror således på et samspil mellem organisatoriske, tekniske og uddannelsesmæssige forhold. 2.7 Lovfastsatte krav til sikkerhed Det lovgivningsmæssige grundlag for krav til sygehusenes IT-sikkerhed, for så vidt angår datasikkerheden omkring patienters helbreds- og øvrige personoplysninger, udgøres af Patientretsstillingsloven (se ref. 6), Persondataloven (se ref. 7) og Lægeloven (se ref. 8). Dette grundlag er yderligere konkretiseret ved følgende bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger: Sundhedsstyrelsens cirkulære om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring) (se ref. 9) Sundhedsstyrelsens vejledning om lægers journalføring (se ref. 10) Sundhedsstyrelsens vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger m.v. (se ref. 11) Justitsministeriets bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning (se ref. 12) Datatilsynets vejledning om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning (se ref. 13). Desuden foreligger en sammenfatning af de i lovgrundlaget indeholdte regler med konsekvens for patienternes rettigheder i form af Redegørelse om patientrettigheder i forbindelse med indførelse af Elektroniske Patient Journaler (EPJ) (se ref. 14). Sundhedsministeriet har ultimo maj 2001 anmodet sygehusmyndighederne om, at redegørelsens (initiativ 4G, se afsnit 1.1) anvisninger lægges til grund i forbindelse med indførelse af elektroniske patientjournaler mv. 2.8 Trusler mod IT-sikkerheden Risikoanalyser anvendes til at undersøge og vurdere de trusler, som en virksomheds systemer er udsat for, så man på grundlag heraf kan bestemme de krav, der skal opfyldes for at beskytte dem og de indeholdte data. Dansk Standard har udarbejdet standarden Risikoanalyse: Kvalitetskrav og terminologi, DS 85 (se ref. 5), hvori det beskrives, hvorledes en detaljeret risikoanalyse kan gennemføres. Side 13

14 INFORMATIV DEL I afsnit bliver risikoanalyser nøjere omtalt, men for at sætte scenen gives her en række eksempler på tilskyndelser til misbrug og andre trusler, som elektroniske informationssystemer på sygehuse er udsat for: Hacking Elektronisk industrispionage Afpresningsforsøg Videnskabelig uredelighed Fejlregistrering og utilsigtede hændelser Jagten på den gode historie Ildsvåde og vandskade Elektriske forstyrrelser Hærværk I afsnit bliver de her nævnte trusler nærmere omtalt, og der gives anvisninger på imødegåelse. 2.9 Sikkerhedsrevision Sikkerhedsrevision vil sige en kritisk gennemgang af IT-sårbarheder og planlagte og gennemførte sikkerhedsforanstaltninger, incl. disses funktion. Den udføres af IT-revisorer og resulterer i en revisionsrapport, der vurderer, om det ønskede niveau for IT-sikkerhed er nået Standardisering og certificering Den generelle udbredelse af Internet har betydet, at der de senere år er kommet yderligere fokus på sikkerheden omkring anvendelsen af IT. Dette har fx ført til, at standardiseringsorganerne har udarbejdet standarder/normer for dette område bl.a. med henblik på, at virksomheder kan blive certificeret efter disse standarder i lighed med kvalitetscertificering i henhold til ISO På IT-sikkerhedsområdet findes i dag den internationale standard Informationsteknologi Regelsæt for styring af informationssikkerhed, ISO (se ref. 3), der for praktiske formål er identisk med forløberen, den britiske standard BS 7799 (se ref. 4). Endvidere findes den danske Norm for edb-sikkerhed, DS 484 (se ref. 2), der er delt i to afsnit, nemlig del 1: Basale krav og del 2: Skærpede krav. DS 484 tager ligeledes udgangspunkt i BS Som ved kvalitetssikring efter ISO 9000 fokuserer ISO på, at sikkerheden reelt lever op til de krav, som virksomheden selv har sat sig. Disse krav skal være baseret på en reel vurdering af det sikkerhedsbehov, som omverdenen forventer. De valgte sikkerhedstiltag skal svare til dette behov, og de skal fungere effektivt i dagligdagen. Sikkerhedsstyringssystemet minder på mange måder om et kvalitetsstyringssystem, mht. indførelse, dokumentation, dokumentstyring og registreringer. Grundlaget er blot et andet, nemlig en risikoanalyse og valg af sikkerhedsniveau. Side 14

15 INFORMATIV DEL De detaljerede krav til opfyldelse af ISO omfatter fastlæggelse af sikkerhedspolitik, sikkerhedsorganisation, sikkerhedsklassifikation af områder og værdier, sikkerhed i forbindelse med personale, fysisk og bygningsmæssig sikkerhed, styring af kommunikation og drift, styring af adgang, systemudvikling og vedligeholdelse, styring af nedbrudsrisiko samt overensstemmelse mellem praksis og gældende regler. Som det ses af denne liste omfatter ISO således en række elementer, der er relevante i forbindelse med IT-sikkerhed på sygehuse. Standarden kan derfor benyttes som checkliste, også selv om sygehuset ikke umiddelbart har planer om at blive sikkerhedscertificeret. Certificering i henhold til DS 484 eller BS 7799 standarderne er en omfattende proces, som organisationen ofte ikke selv har ressourcer til at gennemføre. Selv om certificering ikke er målet, så skal organisationen igennem mange af de samme overvejelser i forbindelse med indførelser/udvidelse af nye IT-systemer dels fordi de giver nye arbejdsrutiner og dels fordi de rummer nye risici. Side 15

16 3 VEJLEDENDE DEL Lovgivningen bag sikkerhedskravene til behandling af patientoplysninger er: for det første Patientretsstillingslovens (se ref. 6) krav om, at sundhedspersoners videregivelse af helbredsoplysninger som hovedregel kun må finde sted efter patientens forudgående samtykke for det andet Persondatalovens (se ref. 7) fastlæggelse af registreredes rettigheder samt krav om sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med behandling af personoplysninger. Disse lovkrav tager primært sigte på at beskytte patienters ret til fortrolighed og aktindsigt ved behandling af oplysninger om deres helbredsmæssige og øvrige private forhold. Patientretsstillingslovens krav er teknologiuafhængige, dvs. de skal opfyldes, uanset hvilken teknologi der anvendes ved behandling af oplysningerne. Sundhedsministeriets arbejdsgruppe vedrørende juridiske sikkerhedsaspekter har i sin redegørelse især belyst problemstillingerne omkring følgende forhold i relation til indførelse af EPJ: patienters krav på, at sundhedspersonerne tager tavshed om patienters helbredsforhold og andre private forhold i agt patienters krav på, at reglerne om videregivelse af helbredsoplysninger efterleves (samtykke til videregivelse m.v.) patienters ret til underretning om, at der indsamles oplysninger om vedkommende patienters ret til berigtigelse af fejl patienters ret til aktindsigt (indsigtsret). For samtlige forhold gælder, at opfyldelsen af patienternes rettigheder stiller funktionelle krav til EPJ-systemerne. Det er derimod kun de to førstnævnte forhold, der rummer egentlige ITsikkerhedsmæssige problemstillinger, og hvis varetagelse derfor vil blive omtalt i nærværende vejledning. De sikkerhedstiltag, som sygehusene bør forholde sig til, kan kategoriseres i organisatoriske og tekniske, hvilket de følgende hovedafsnit afspejler. Der vil naturligvis altid være en række grænsetilfælde, som fx funktionalitet i et IT-systems brugergrænseflade. I de fleste af disse tvivlstilfælde er emnet behandlet som organisatorisk. På strategisk niveau er der følgende opgaver vedr. IT-sikkerheden: 1. Beslutning om: målsætning for IT-sikkerheden metoder og ressourcer til opnåelse af målsætningen (incl. vægtning mellem ressourceforbrug til organisatoriske opgaver, fx holdningsbearbejdende undervisning) og til tekniske opgaver (fx køb og drift af hardware og software) placering af beføjelser og ansvar. 2. Opfølgning på trufne beslutningers gennemførelse. 3. Sikring af den nødvendige sikkerhedsdokumentation I Figur 3 ses princippet for sikkerhedsdokumentation. Side 16

17 IT-sikkerhedspolitik Strategisk niveau (de 4 sikkerhedsdimensioner) Retningslinier Retningslinier Retningslinier Taktisk niveau (evt.) Instrukser/procedurer Instrukser/procedurer Instrukser/procedurer Instrukser/procedurer Instrukser/procedurer Instrukser Operationelt niveau (risikostyring) Figur 3, Sikkerhedsdokumentation 3.1 Organisation Som det har været tilfældet på næsten alle arbejdspladser, bliver forskellige former for IT-systemer også indført på de danske sygehuse. Det gælder både administrative systemer til personaleadministration og bogholderi og det, man kunne kalde produktionssystemer, altså systemer som fx patientovervågning bookingsystemer (operationer/undersøgelser) elektroniske patientjournaler (EPJ) patientadministrative systemer (PAS) kliniske databaser laboratorieprøver blodbank billedbehandlings- og billedinformationssystemer. Indførelse af sådanne systemer berører sygehusets personale i varierende grad. For sundhedspersonalet betyder det i stadig højere grad daglig omgang med et eller flere af de nævnte systemer. Brugergrænsefladerne til de forskellige systemer varierer ofte meget, og det stiller i mange tilfælde krav til personalets forståelse af IT-systemer generelt. Mange sundhedsmedarbejdere har i dag ikke anden erfaring med IT end fra arbejdspladsen, hvor IT-systemer er hjælpeværktøjer til de daglige arbejdsopgaver. Arbejdsfordelingen på mange afdelinger er fx organiseret således, at lægesekretærer tager sig af alle IT-relaterede opgaver, mens lægen intet kendskab har til systemet. Side 17

18 I en situation med stor variation i brugernes IT-erfaringsniveau på sygehusene stilles der store krav til organiseringen af det arbejde, der udføres vha. IT-systemer. Dette gælder i særlig grad sikkerhedsforholdene omkring brugen af IT-systemer. De fleste sikkerhedsforanstaltninger vil af slutbrugere kunne opleves som barrierer i det daglige arbejde, og der kræves derfor et stort ledelsesengagement for at motivere brugere, fastlægge og fastholde passende sikkerhedsniveauer. Uanset om IT-systemernes drift varetages helt eller delvis af en ekstern part, stilles der samme krav til IT-sikkerheden Risikoanalyse De overordnede retningslinier for IT-sikkerheden på et sygehus kan reelt først formuleres, når der er gennemført en risikoanalyse, hvor følgende er belyst: Hvilke trusler kan sygehuset blive udsat for? Hvor stor er sårbarheden? Hvad er de mulige konsekvenser? Hvilke muligheder er der for at sikre den nuværende og den fremtidige informationsbehandling? Hvilke lovbestemte (evt. andre) forpligtelser skal opfyldes? Formålet med en risikoanalyse er bl.a. at give et kvalificeret grundlag til at allokere ressourcer de rigtige steder. Risikoanalysen skal identificere, hvilke trusler de forskellige IT-systemer er udsat for. Disse trusler kan være tilfældige, forsætlige og uforsætlige hændelser, som fx kan føre til: korruption, dvs. uautoriseret ændring af data tab af data eller andre ressourcer uautoriseret afsløring af data afbrydelse af driftsafvikling, herunder netværkskommunikation. Truslerne udgøres af hændelser, der kan inddeles i følgende hovedkategorier: Overlagt en bevidst handling, der er udført af en person. Overlagte, ondsindede handlinger vil ofte være kriminelle handlinger som fx ændring eller tyveri af helbredsoplysninger Utilsigtet en handling, der er udført af en person, og som forårsager en utilsigtet skade. Utilsigtede handlinger kan fx skyldes dårlige brugergrænseflader, eller at nogen bærer sig tåbeligt eller uovervejet ad Systemfejl en hændelse, der ikke direkte skyldes en menneskelig handling eller naturkatastrofe. Systemfejl kan fx skyldes programfejl, systemnedbrud eller strømafbrydelse Naturskabt en hændelse, som skyldes forhold i omgivelserne, og som mennesket kun har meget begrænset indflydelse på, fx naturkatastrofer. Flere af ovenstående trusler kan være interne såvel som eksterne trusler. Side 18

19 I afsnit 2.8 er nævnt nogle eksempler på IT-sikkerhedsmæssige trusler mod et sygehus. Dette er reelle trusler, som bør imødegås, så deres skadevirkning minimeres. Når de mulige trusler er identificeret, skal konsekvensen af eventuelle hændelser beskrives og vurderes. Konsekvensen kan kategoriseres således: Katastrofal større tab af kritisk informations integritet, tilgængelighed eller fortrolighed (medfører fx umiddelbart livs- eller førlighedstruende situationer) Kritisk tab af væsentlig informations integritet, tilgængelighed eller fortrolighed (medfører fx potentielt livs- eller førlighedstruende situationer) Skadelig hændelse, som giver generende skadevirkning for patienter eller medarbejdere Uskadelig ureglementeret hændelse uden særlige sikre skadelige konsekvenser. Ud fra overvejelserne af konsekvenserne, bør man vurdere systemernes sårbarhed ved at gennemgå følgende punkter for hver trussel og hvert system: Hvad kan der ske inden for det enkelte system, og hvilke trusler kan få indvirkning på det? Hvad er konsekvensen? Mistet tilgængelighed, pålidelighed eller fortrolighed til data Hvor ofte vil det ske? Sandsynligheden (skønnet hyppighed) for de enkelte hændelser kan vurderes som værende: meget sandsynlig, sandsynlig, mindre sandsynlig eller usandsynlig. Fortolkningen af disse sandsynligheder afhænger af den enkelte situation, men bør være veldefineret, fx angivet som antal hændelser pr. år. Ud fra konsekvens- og sandsynlighedsanalysen kan nedenstående Tabel 1 benyttes til at klassificere risikoen, udtrykt ved risikograden (lav, middel eller høj), for hver enkelt type af hændelse. Konsekvens Sandsynlighed Uskadelig Skadelig Kritisk Katastrofal Meget sandsynlig middel høj høj høj Sandsynlig lav middel høj høj Mindre sandsynlig lav lav middel høj Usandsynlig lav lav lav middel Det må herefter vurderes, om risikograden for hver enkelt hændelse er inden for det acceptable. Lav risiko Middel risiko Høj risiko Accepteres uden videre, men åbenbare risikoreducerende tiltag kan evt. vurderes. Risikoreducerende tiltag bør vurderes. Eventuelt bør yderligere analyse foretages. Ikke acceptabel risiko. Risikoreducerende tiltag skal identificeres og iværksættes med høj prioritet. Tabel 1 Risikodiagram med acceptkriterier Side 19

20 Risikoanalysens resultat skal indeholde en samlet vurdering af omkostninger (også ikkefinansielle) ved de enkelte hændelser, samt en stillingtagen til mulige sikkerhedsforanstaltninger til reduktion af sårbarheden over for de forskellige risici og disse foranstaltningers omkostninger. Sikkerhedsforanstaltninger bør i omfang og omkostninger tilpasses efter truslens og skadevirkningernes størrelse. Anvisning 1 Prioritering af risikoanalyse Gennemførelse af en risikoanalyse skal prioriteres højt, da det er en velegnet metode til at udarbejde et kvalificeret grundlag for en IT-sikkerhedspolitik. En risikoanalyse er således en omfattende opgave, som vil involvere deltagelse fra store dele af sygehusorganisationen. Da gennemførelse af en sådan proces endvidere ligger uden for det normale ekspertiseområde for en sygehusejer, anbefales brug af ekstern bistand både for at tilføre organisationen den fornødne viden, og fordi det i mange tilfælde vil være nyttigt, at nye øjne kigger på sagen. Da risikobilledet ændres med tiden, vil der være behov for at gennemføre en risikoanalyse med passende mellemrum. Anvisning 2 Ekstern hjælp til risikoanalyse Det skal overvejes i nødvendigt omfang at benytte ekstern ekspertise i forbindelse med gennemførelse af en risikoanalyse IT-sikkerhedspolitik En forudsætning for at opnå en ønsket grad af IT-sikkerhed er, at det som led i strategiudformningen på overordnet niveau overvejes, hvordan en samlet sikkerhedsløsning skal hænge sammen, dvs. hvordan de tekniske sikkerhedsforanstaltninger effektivt kædes sammen med administrative og organisatoriske forholdsregler. Udarbejdelse af en IT-sikkerhedspolitik bør være direkte afledt af sygehusets mission, værdier og strategi. Ansvaret og initiativpligten hertil påhviler sygehusejeren (fx med sundhedsforvaltningen som udførende led). IT-sikkerhedspolitikken skal overordnet fastlægge dels ønskede mål for IT-sikkerhedsniveau, dels den ønskede prioritering i forhold til andre væsentlige aktiviteter, dels retningslinier for reaktioner på sikkerhedsbrud samt de nødvendige organisatoriske rammer, herunder placering af ansvar. IT-sikkerhedspolitikken skal tillige give generelle retningslinier for udformning af kontroller, regler, procedurer og sikringsforanstaltninger, således at den overordnet udtrykker ledelsens forpligtende engagement. IT-sikkerhedspolitikken skal være tilgængelig og kendt af alle, som er involveret i arbejde, der har betydning for IT-sikkerheden. IT-sikkerhedspolitikken skal som minimum indeholde: definition af IT-sikkerheden og dens overordnede mål og omfang holdningsbearbejdning og motivation vedr. IT-sikkerhed hos medarbejdere målsætninger for datasikkerhed identificering af kritiske succesfaktorer for IT-processerne ansvarsplacering og organisering af IT-sikkerhedsopgaverne Side 20

21 sikkerhedsniveauer og foretrukne midler til imødegåelse af risici i henhold til risikovurderingen retningslinier for opfølgningsprocedurer og handlingsplaner/beredskabsplaner funktionsadskillelse af udvikling og drift imødegåelse af afhængighed af nøglepersoner udefra kommende forpligtelser/lovkrav krav til beskyttelse og brug af data, der er henførbare til medarbejdere fx overvågning og data om medarbejderes præstationer og resultater uddannelse af IT- og andre medarbejdere krav til en løbende ajourføring af den overordnede risikovurdering rutiner for rapportering af mistanke om sikkerhedskrænkelser beskrivelse af, hvordan politikken skal implementeres, håndhæves, dokumenteres og vedligeholdes. Anvisning 3 Udarbejdelse af IT-sikkerhedspolitik En sygehusejer skal udarbejde en IT-sikkerhedspolitik omfattende mål for IT-sikkerhedsniveau, prioritering af IT-sikkerhed i forhold til andre aktiviteter, retningslinier for reaktioner på sikkerhedsbrud samt organisatoriske rammer, herunder placering af ansvar. IT-politikken skal i hovedtræk tilkendegive af hvem, hvordan, hvornår og med hvilken ressourceindsats IT-sikkerhedspolitikken skal gennemføres IT-sikkerhedsorganisation Det findes formålstjenligt, at der etableres en formel IT-sikkerhedsorganisation, der er forankret hos sygehusejeren/forvaltningen. Denne IT-sikkerhedsorganisation kan evt. være en del af eller arbejde tæt sammen med den etablerede sikkerhedsorganisation på sygehuset. Uanset IT-sikkerhedsfunktionens organisatoriske placering kan det overvejes at lægge dens daglige arbejde i et IT-sikkerhedsudvalg med repræsentanter fra både de sundheds-, IT- og personalefaglige områder. En af IT-sikkerhedsudvalgets opgaver kan være at henføre alle IT-systemer til et antal sikkerhedskategorier på grundlag af en risikoanalyse. Kategoriseringen vil være værdifuld til afgørelse af, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der bør sættes i værk for det enkelte system. Anvisning 4 Sikkerhedskategorisering af IT-systemer Alle IT-systemer bør kategoriseres på grundlag af en gennemført risikoanalyse. Ud over at fungere som fagligt referenceforum for IT-sikkerhedsfunktionen bør IT-sikkerhedsudvalget primært påtage sig opgaver af koordinerende art. Behovet for udvalgets eksistens skyldes navnlig de omfattende koordineringskrav pga. IT-sikkerhedens tværgående natur. Udvalgets beslutningskompetence bør derfor begrænses til at omfatte indstillinger, men ikke iværksættelse af egentlige foranstaltninger. De forslag, der indstilles af udvalget, bør i givet fald vedtages i de relevante organisatoriske enheder. Side 21

22 Sygehusejer Forvaltning IT-sikkerhed Personale IT Udvalg for IT-sikkerhed IT Sygehusledelse Sygehusledelse IT IT-sikkerhed IT IT-sikkerhed Personale Personale Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Figur 4 Eksempel på sygehuse med IT-sikkerhedsorganisation Ansvarsplacering Ansvaret for og beføjelserne til udarbejdelse og vedligeholdelse af IT-sikkerhedspolitik og ITsikkerhedsinstrukser skal fordeles i sygehusorganisationen. I Figur 4 er vist et simpelt organisationsdiagram for en typisk sygehusejers område, hvor de væsentligste organisationsenheder er nævnt. Sygehusejeren er den øverste ansvarlige instans for IT-sikkerheden på et sygehus. Ansvaret varetages ved at træffe beslutning om de nødvendige foranstaltningers iværksættelse træffe beslutning om afsættelse af de fornødne ressourcer til opgaven følge op på besluttede foranstaltningers gennemførelse. Sygehusledelserne har ansvaret for, at de besluttede IT-sikkerhedsforanstaltninger gennemføres på sygehusniveau, og rapporterer om deres virkning. Afdelingsledelserne har ansvaret for, at de besluttede IT-sikkerhedsforanstaltninger gennemføres inden for deres område. Herved kan det sikres, at slutbrugernes IT-anvendelse i forbindelse med patientbehandling og pleje sker, således at de opstillede sikkerhedskrav honoreres. Personaleledelsen skal bl.a. sikre at Side 22

23 at der for de enkelte medarbejderkategorier etableres de fornødne instruktions- og uddannelsesaktiviteter vedr. IT-sikkerhed, og at deltagelse i disse bliver tilbudt/pålagt de respektive medarbejdere at der etableres de fornødne procedurer i tilknytning til medarbejderes tiltræden, omflytning og fratræden med henblik på udlevering, ændring, hhv. inddragelse af adgangsrettigheder til sygehusets IT-systemer. Procedurerne skal sikre, at adgangsrettighederne til enhver tid modsvarer den enkelte medarbejders aktuelle rolle på sygehuset. IT-ledelsen har bl.a. ansvar for at: IT-systemerne indeholder de fornødne sikkerhedsfunktioner, der er specificeret IT-systemerne holdes i god og driftssikker stand driftsmæssige IT-sikkerhedsopgaver (sikkerhedskopiering af data, reaktion på alarmer vedr. sikkerhedsbrud etc.) bliver varetaget kompetent og i aftalt omfang. Ansvaret for tilrettelæggelse og koordinering af IT-sikkerhedsarbejdet samt for tilsyn med dets rette gennemførelse bør organisatorisk placeres som en funktion med direkte reference til sygehusledelsen (krav om tilgængelighed til IT-systemerne kan fx få indflydelse på vagtordninger hos IT-personalet). Denne funktion har brug for såvel sundhedsfaglig som IT-faglig kompetence, men bør ikke organisatorisk lægges under den IT- eller sundhedsfaglige ledelse, da der i så fald kunne rejses tvivl om dens faglige integritet. Krav af hensyn til IT-sikkerhed vil umiddelbart i mange situationer kunne opfattes af både ITog sundhedspersonalet som barrierer for det daglige arbejde. Derfor bør IT-sikkerhedsinstrukserne ikke udformes alene i IT- og sundhedsfagligt regi, men med deltagelse af en organisatorisk uafhængig part. Det overordnede ansvar bør af samme årsag placeres hos forvaltningen. I nedenstående skema er vist, hvorledes fordelingen af ansvaret mht. IT-sikkerhedsspolitik og IT-sikkerhedsinstrukser kan være. Ansvarsområde Sygehusejer Forvaltning Sygehusledelse Afdelingsledelse IT Personaleledelse IT-sikkerhedspolitik IT-sikkerhedsinstrukser, generelle/overordnede IT-sikkerhedsinstrukser, generelle/sygehusspecifikke IT-sikkerhedsinstrukser, afdelingsspecifikke IT-sikkerhedsinstrukser, IT-anvendelse IT-sikkerhedsinstrukser, personaleforhold x x x x x x Det politiske ansvar for IT-sikkerheden ligger således hos sygehusejeren. Ansvaret for instrukserne bør derimod af praktiske hensyn fordeles på de områder, hvor instrukserne primært skal anvendes, og hvor den faglige viden er til stede. Side 23

24 Leverandører af IT-systemer til sygehusene har over for køberen ansvaret for, at sikkerheden i deres produkter lever op til det aftalte. Dette har betydning for den samlede IT-sikkerhed på sygehusene, idet disse som systemkøbere nødvendigvis baserer en stor del af den tekniske sikkerhed på den sikkerhed, som leverandørerne har indbygget i deres systemer IT-sikkerhedsforskrifter For en sygehusejers område bør der eksistere flere niveauer af forskrifter for IT-sikkerhed. Der skal dels dokumenteres nogle overordnede mål for og anvisninger (en politik) på tilrettelæggelse af IT-sikkerheden, anvisninger som besluttes på strategisk niveau, og som gælder for alle i organisationen og for alle organisationens aktiviteter. Der er imidlertid også behov for at konkretisere IT-sikkerhedspolitikken i en række detaljerede anvisninger (instrukser) på kogebogsniveau for bestemte procedurer og udstyr. Sådanne instrukser udarbejdes af det relevante udførende niveau i overensstemmelse med IT-sikkerhedspolitikken. Normalt vil der kun sjældent være behov for ændringer i en sygehusejers IT-sikkerhedspolitik, mens selv mindre forandringer i organisationen, dens procedurer eller udskiftning af udstyr vil kræve opdatering af de dertil hørende instrukser. I store organisationer kan der meget vel være behov for et mellemniveau af sikkerhedsforskrifter, som fx detaljeret specificerer, hvilke områder, der skal foreligge instrukser for, og hvilke delmål, der skal nås med instrukserne. Vision Værdier Heraf udledes Strategi Politik for IT-sikkerhed Heraf udledes Instruks for Instruks for Instruks for Instruks for.. Rapport om.ṙapport om.ṙapport om.. Opfølgning på beslutninger Figur 5 Sikkerhedsdokumentation Eksempler på IT-sikkerhedsinstrukser i forbindelse med håndtering af patientdata på et sygehus er: tildeling af adgang til IT-systemerne (autorisering), herunder verifikation af brugers identitet Side 24

25 differentieret adgangsbegrænsning til informationer, dvs. adgang til de forskellige IT-systemer er afhængig af brugerens behov styring af og opfølgning på tildelte adgangstilladelser/autoriseringer backup af data og udstyr, herunder fungerende retablering brugerens anvendelse af personidentifikation, fx biometri eller krav til password og ændringsfrekvens af password procedurer for log on og log off, fx automatisk nedlukning af arbejdsstationer, hvis de har været ubenyttede i nærmere specificerede tidsrum hændelseslogning (hvad logges, hvor lang tid gemmes loggen, hvem har adgang til loggen, og hvorledes kontrolleres loggen for brug, der indikerer sikkerhedsbrud) overvågning af systemers anvendelse (fx konfigurering af alarmer ved bestemte hændelser) opfølgning på erkendte eller formodede afvigelser/sikkerhedsbrud sikkerhed ved elektronisk dataudveksling (hvilke data må udveksles, og hvilke skal krypteres) sikkerhed ved elektronisk post (fx må helbredsoplysninger ikke udveksles via ukrypteret ) uddannelse af personale, herunder informations- og instruktionsmateriale vedr. ITsikkerheden fysisk sikring af IT-systemerne, incl. kabler, krydsfelter mv. intern kontrol og revision af IT-systemer regler for pseudonymisering og anonymisering af patientdata hjemmearbejdspladser. For hver af disse instrukser er det hensigtsmæssigt, at der udpeges en ansvarlig. Ansvaret for en instruks indebærer dels, at instruksen bliver udarbejdet, men også at der foretages den fornødne revision, altså at instruksen ajourføres mindst én gang om året, og at den følges. Under både udarbejdelse og vedligeholdelse af instruksen skal den ansvarlige sikre, at den er i overensstemmelse med de retningslinier, som politikken på området anviser Beredskabsplaner En særlig type af instrukser samles i beredskabsplaner, der detaljeret specificerer reaktioner på interne og eksterne sikkerhedsbrud. Desuden omfatter beredskabsplaner detaljerede instrukser for genopretning efter driftsforstyrrelser (fysiske, fx strømafbrydelser, og logiske, fx virusangreb). Midlertidig journalføring kan fx foregå med sygehusets katastrofejournalsystem. Anvisning 5 IT-sikkerhedsinstrukser Der skal forefindes årligt opdaterede instrukser angående alle IT-systemer og procedurer, der er fælles for IT-systemerne. IT-sikkerhedsinstrukserne konkretiserer bestemmelserne i ITsikkerhedspolitikken og skal indeholde både en generel vejledning om, hvorledes IT-sikkerheden skal håndteres i dagligdagen, og detaljerede beskrivelser af, hvorledes implementering af hvert enkelt delelement i den samlede IT-sikkerhed skal foretages Administration af brugerautorisering For at regulere adgangen til patientoplysninger iht. kravene i lovgivningen skal IT-systemernes adgangskontrol baseres på den enkelte medarbejders autorisering til behandling af data. Side 25

26 Principper for autorisering bør være: Autorisering gives alene til data og funktioner, der er nødvendige for at varetage personens arbejdsopgaver Autorisering gives alene for perioder, hvor personen arbejdsmæssigt er tilknyttet den pågældende organisatoriske enhed (fx afdeling, klinik, skadestue eller ambulatorium) Tildeling af autorisering Autorisering af den enkelte ansatte bør besluttes på et organisatorisk niveau, der er umiddelbart foresat den ansatte ( nærmeste leder ) og i nært samarbejde med sygehusets personalefunktion. På basis af autoriseringen tildeles adgangsrettigheder til IT-systemer og data. Tilsvarende bør tilbagekaldelse af autoriseringen nøje afspejle omplaceringer, længerevarende fravær og fratræden. Også i disse situationer bør der være et nært samarbejde mellem relevante ledelsesniveauer og personalefunktion. Særligt bør autoriseringen overvejes ved længerevarende fravær (fx orlovsperioder > 1 måned) og i perioder, hvor opsigelse er givet og indtil fratræden. Man skal endvidere være opmærksom på, at IT-medarbejdere har udvidede adgangsrettigheder, og at de derfor ofte har adgang til alle data Typer af autorisering Der skal benyttes følgende typer af autorisering: Almindelig autorisering Omfatter adgang for sundhedspersoner m.fl. (fx også lægesekretærer) til data for de til den organisatoriske enhed (fx afdeling, klinik, skadestue, tværfagligt team, funktionsbærende enhed eller ambulatorium) knyttede patienter og til funktionaliteter, der behandler data for en enkelt patient ad gangen. Vikarer, der ansættes for en måned eller længere, gives almindelig autorisering. Autoriseringen skal kunne begrænses til en eller flere patienters data i overensstemmelse med patienters evt. krav om, at nærmere angivne sundhedspersoner nægtes adgang til deres helbredsoplysninger. Systemmæssigt kan adgangsbegrænsningen knyttes til de pågældende patientdata, så den kan gøres gældende for dele af en patients helbredsoplysninger, og så dens iværksættelse ikke kræver ændring i autoriseringsoplysningerne om hver enkelt sundhedsperson. Midlertidig autorisering (tilsyn og anden specialebistand) Autoriseringstypen bør normalt kun udstedes af det sundhedsfaglige personale på den organisatoriske enhed, hvortil patienten er knyttet, og tænkes benyttet, når der rekvireres sundhedsfaglig assistance fra en anden enhed. Denne autorisering har samme omfang mht. data og funktionaliteter som almindelig autorisering, men den er begrænset til et tidsrum, der er relevant for udførelsen af den tilsigtede assistance, fx et døgn eller en uge. Midlertidig autorisering kan gives døgnet rundt, og kan anvendes til korttidsvikarer. Side 26

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER)

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER) IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune 2. Del (RETNINGSLINIER) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISATION OG ANSVAR 5 1.1. MÅLSÆTNING 5 1.2 RETNINGSLINIER 5 1.2.1 SIKKERHEDSORGANISATIONEN 5 1.2.2 IT-SIKKERHEDSUDVALGET

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT It-sikkerhedspolitik i UCC It-sikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere (uanset ansættelsesforhold), studerende og gæster, der anvender UCC s it-resurser.

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Persondataloven - en vejledning for it-folk København marts 2006 Steffen Stripp Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed National Sundhed It November 2012 Version 0.96 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Resumé... 5 1.3 Referencearkitekturens centrale indhold...

Læs mere

Et begrebssystem for. informationssikkerhed

Et begrebssystem for. informationssikkerhed Rapport fra nbs06 Informationssikkerhed Side 1 af 150 Et begrebssystem for informationssikkerhed Rapport fra arbejdsgruppe nbs06 under Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet Maj 2006 Rapport fra

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Syddansk Universitet. IT-sikkerhedspolitik. IT-sikkerhedshåndbog Universitetets regler for informationssikkerhed. Version 2010.4

Syddansk Universitet. IT-sikkerhedspolitik. IT-sikkerhedshåndbog Universitetets regler for informationssikkerhed. Version 2010.4 Syddansk Universitet IT-sikkerhedspolitik IT-sikkerhedshåndbog Universitetets regler for informationssikkerhed Version 2010.4 17-11-2010 Indholdsfortegnelse Generelt 2 1 Indledning 2 2 Termer og definitioner

Læs mere

Notat om gennemførte interview, konsulentfirmaet Ernst & Young (bilag A til vejledningen)

Notat om gennemførte interview, konsulentfirmaet Ernst & Young (bilag A til vejledningen) Page 1 of 94 Digitale dokumenters bevisværdi Introduktion og vejledning med bilag Forord IT-Sikkerhedsrådet, som blev nedsat af forskningsministeren i 1995, tog i foråret 1997 spørgsmålet om digitale dokumenters

Læs mere

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk dokument af Michael Agerholm Juhl, jurist hos ODAA. April

Læs mere

DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING APRIL 2014 DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af DanDomains hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

Læs mere

Kandidatafhandling. Revision af styringen af IT-sikkerhed i den færøske landsadministration

Kandidatafhandling. Revision af styringen af IT-sikkerhed i den færøske landsadministration 37 8 Fylgiskjal 3 Cand.merc.aud. studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Revision af styringen af IT-sikkerhed i den færøske landsadministration Brynleif Poulsen Beinta Dam Vejleder:

Læs mere

RISK MANAGEMENT. Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER

RISK MANAGEMENT. Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER RISK MANAGEMENT Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER Indhold Forord............................. 3 Sammenfatning........................

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for

Informationssikkerhedspolitik for <organisation> 1 Informationssikkerhedspolitik for Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 4 1.1 Formål med informationssikkerhedspolitikken 4 1.2 Hovedmålsætninger i informationssikkerhedspolitikken 4

Læs mere

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune Ny IT sikkerhedspolitik for Jammerbugt Kommune Udkast november 2104 IT Sikkerhedspolitik, Jammerbugt Kommune Side 1 af 22 Versionsstyring Version nr. Dato for version Ændring Årsag Ansvar 01.02 26.11.2014

Læs mere

Sikker. Inform. Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0. Informationssikkerhed

Sikker. Inform. Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0. Informationssikkerhed Sikker Inform hed ations Informationssikkerhed Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0 Dataklassifikation: Offentlig Aarhus Unversitet 2013 Aarhus Universitet 2013 Indholdsfortegnelse Rektors

Læs mere

FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING MAJ 2014 FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-safes Remote Backup. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

Læs mere

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20 Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 20 Forord Dette dokument er en guideline til arbejdsmiljøcertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/OHSAS 18001:

Læs mere

Februar 2010. Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen. Pilottestversion

Februar 2010. Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen. Pilottestversion Februar 2010 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen Pilottestversion Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 5 Indledning... 6 Introduktion til

Læs mere

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING FEBRUAR 2015 MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af MultiHouses hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

EN SYSTEMBASERET FREMGANGSMÅDE Anvendelsesvejledning i udformning og indførelse af et sikkerhedsledelsessystem inden for jernbanesektoren

EN SYSTEMBASERET FREMGANGSMÅDE Anvendelsesvejledning i udformning og indførelse af et sikkerhedsledelsessystem inden for jernbanesektoren DET EUROPÆISKE JERNBANEAGENTUR EN SYSTEMBASERET FREMGANGSMÅDE Anvendelsesvejledning i udformning og indførelse af et sikkerhedsledelsessystem inden for jernbanesektoren Version 1.0 13/12/2010 Versionsstyring

Læs mere

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING JUNI 2014 COOLSMS A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af SMS-service. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Kalvebod Brygge

Læs mere

Region Syddanmark Politik for it-sikkerhed Oktober 2009 Version 0.6

Region Syddanmark Politik for it-sikkerhed Oktober 2009 Version 0.6 Indholdsfortegnelse Generelt 3 Formål 3 Omfang 4 It-sikkerhedsniveau 4 Styring 5 Sikkerhedsbevidsthed 6 Brud på it-sikkerheden 6 Anvendelse af politik for it-sikkerhed i praksis 6 Bilag 1. Anvendelse af

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 4. september 2014 Høringssvar Bemærkninger til Beretning nr. 3 om nedsættelse af en parlamentarisk arbejdsgruppe,

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere