IT-sikkerhedsvejledning for sygehuse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-sikkerhedsvejledning for sygehuse"

Transkript

1 IT-sikkerhedsvejledning for sygehuse København, 17. juli 2002

2 INDLEDENDE DEL Forfatter: Sundhedsstyrelsen Udgiver: Sundhedsstyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsstyrelsen Copyright: Sundhedsstyrelsen Tryk: Buchs Grafiske A/S, Randers Distribution: J.H. Schultz Information A/S Emneord: Informationssikkerhed; Datasikkerhed; IT-sikkerhedspolitik; Fortrolighed; Sporbarhed; Driftssikkerhed; Dataintegritet; Elektronisk Patientjournal; Autentifikation; Kryptering Sprog: Dansk Pris: 0,- dog betales ekspeditionsgebyr URL: Version: 1.0 Versionsdato: Format: pdf-fil Elektronisk ISBN: Den trykte versions ISBN: For yderligere oplysninger rettes henvendelse til: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks København S Tlf Publikationen kan hentes elektronisk på eller bestilles trykt hos: J. H. Schultz Information A/S, Albertslund, tlf , Side 2

3 INDLEDENDE DEL Indholdsfortegnelse 1 INDLEDENDE DEL BAGGRUND Grundlag Den aktuelle situation efterår FORMÅL INDHOLD OG AFGRÆNSNINGER MÅLGRUPPER LÆSEVEJLEDNING INFORMATIV DEL IT-SIKKERHED HELBREDSOPLYSNINGER MV BEHANDLING AF DATA PERSONDATA OG ANONYMISERING/PSEUDONYMISERING DATABASE IT-SIKKERHEDENS BESTANDDELE LOVFASTSATTE KRAV TIL SIKKERHED TRUSLER MOD IT-SIKKERHEDEN SIKKERHEDSREVISION STANDARDISERING OG CERTIFICERING VEJLEDENDE DEL ORGANISATION Risikoanalyse IT-sikkerhedspolitik IT-sikkerhedsorganisation Ansvarsplacering IT-sikkerhedsforskrifter Administration af brugerautorisering Uddannelse Kontrol med sikkerheden Trusler og risici Andre sikkerhedsrelaterede temaer TEKNIK Adgangsbegrænsning Logning af brugeradfærd IT-infrastrukturen EPJ sammenlignet med papirbaseret journal Udveksling af personhenførbare informationer Personlig identifikation Sammenkobling af forskellige IT-systemer Sundhedsportaler Hjemmearbejdspladser Fysisk og driftmæssig sikring af edb-materiel OVERSIGT OVER ANVISNINGER ORDLISTE REFERENCER Side 3

4 INDLEDENDE DEL Side 4

5 INDLEDENDE DEL 1 INDLEDENDE DEL IT er ved at vinde indpas på de danske sygehuse. Især indførelsen af EPJ (Elektronisk Patientjournal) er til debat. Der bliver naturligt nok fokuseret meget på funktionaliteten i IT-systemerne, men Sundhedsstyrelsen har også de seneste år fået en række forespørgsler om, hvorledes man skal håndtere IT-sikkerheden. Denne vejledning indeholder Sundhedsstyrelsens anvisninger på, hvorledes lovgivningens krav på området opfyldes, og hvorledes der i øvrigt kan opretholdes en passende sikkerhed omkring den daglige brug af IT på de danske sygehuse. Desuden beskrives dele af et tilgrænsende emneområde vedr. håndtering af patienters samtykke til videregivelse af information. Denne vejledning er en revision af den oprindelige vejledning af Ændringerne er af redaktionel karakter, bl.a. er der flere henvisninger til lovgivning mv. 1.1 Baggrund Med præsentationen i december 1999 af Sundhedsministeriets National strategi for IT i sygehusvæsenet blev der afstukket en ramme for samordnet udvikling af sygehusenes IT-anvendelse i de nærmest kommende år. Strategien sætter først og fremmest fokus på koordinering af den hastigt voksende udbredelse af elektroniske patientjournaler (EPJ) samt på den øgede anvendelse af elektronisk informationsudveksling mellem sundhedssektorens parter. Desuden omfatter strategien en række mere generelle forhold, hvis betydning kommer til at fremstå i ændret form som følge af den ny teknologi. Herunder bl.a. organisation, uddannelse, kvalitetssikring og sikkerhed. Sikkerhed har altid haft stor betydning for den information, der anvendes ved sygehusenes patientbehandling: sikkerhed for, at korrekte og fuldstændige patientoplysninger er til rådighed på de rette steder og tidspunkter for de personer, der skal bruge dem sikkerhed for, at oplysningerne ikke bringes til uvedkommendes kendskab. Emnet har imidlertid fået styrket aktualitet, fordi der knytter sig helt anderledes sikkerhedsproblemer til elektronisk informationsbehandling, end der gør til papirbaseret. I strategien tages der højde for dette forhold ved udpegning af to initiativer: Initiativ 4G. Udredningsarbejde vedrørende juridiske sikkerhedsaspekter. En juridisk belysning af lovgivningen bag den del af sikkerhedsforholdene omkring sygehusenes IT-anvendelse, der især vedrører fortrolighed, sårbarhed og informationskvalitet af patientoplysninger. Som resultat heraf er af en arbejdsgruppe under Sundhedsministeriet udarbejdet en Redegørelse om patientrettigheder i forbindelse med indførelse af elektroniske patientjournaler (EPJ) m.v.. Denne redegørelse er indgået som en del af det baggrundsmateriale, nærværende vejledning er baseret på. Side 5

6 INDLEDENDE DEL Initiativ 4H. Vejledning vedrørende tekniske og organisatoriske sikkerhedsløsninger. Udarbejdelse af en vejledning med praktisk orienterede anbefalinger vedrørende tekniske og organisatoriske sikkerhedsløsninger ved brug af EPJ og elektronisk kommunikation af patientdata. Nærværende vejledning er udarbejdet i henhold til initiativ 4H af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Carl Bro, IT & Telekommunikation Grundlag Denne vejledning bygger bl.a. på en foranalyse med en informationsindsamling, der har omfattet en litteratursøgning, der har givet omkring 120 referencer (bøger og web-sider) en interviewrunde på sygehusene, hvor interviewgruppen, der bestod af 8 personer, var bredt sammensat, så de relevante interesseområder som patient, sygehusejer, IT-professionelle og det sundhedsfaglige personale på flere niveauer samt flere geografiske områder af Danmark var repræsenteret. et leverandørspørgeskema, hvor 9 ud af 16 leverandører af IT-systemer til danske sygehuse har besvaret en række spørgsmål vedr. deres systemer. Fra litteratursøgningen kan fremhæves følgende referencer, som det strategiske og det standardiseringsmæssige grundlag især hviler på: National strategi for IT i sygehusvæsenet (se ref. 1) Norm for edb-sikkerhed, DS og DS (se ref. 2) Code of practice for information security management, ISO/IEC (se ref. 3) og BS :2000 (se ref. 4). I afsnit 2.7 gennemgås det lovgivningsmæssige grundlag Den aktuelle situation efterår 2001 Det IT-sikkerhedsmæssige miljø på de fleste sygehuse kan karakteriseres ved: Personalegrupperne - i IT-mæssig forstand brugergrupperne - er meget forskellige såvel mht. arbejdsopgaver som mht. brugen af IT og adgang til data, herunder patientdata Der er løbende en forholdsvis høj udskiftning af personale samt brug af vikarer mv. i de store brugergrupper Historisk har sygehusene ikke en tradition for intensiv brug af IT til kliniske formål. Dette betyder bl.a., at brugernes IT-uddannelse og -færdigheder er på meget forskelligt og uspecifikt niveau Forholdet til IT-leverandører på sygehusene er generelt således, at der ikke er tale om en eneansvarlig hovedleverandør, men derimod mange leverandører, der hver har et ansvar for en delopgave / et delområde. Hovedansvaret for IT-miljøet ligger således hos sygehusene selv Elektronisk kommunikation med omverdenen sker dels via Internet-opkobling (generel kommunikation med samt adgang til www mv.) og dels via målrettede kommunikationssystemer, fx det grønne system Side 6

7 INDLEDENDE DEL Konkrete, detaljerede retningslinier for dataorganisering og adgang til data håndteres typisk af IT-afdelingen på det enkelte sygehus Der er ikke i dag specificeret eller generelt indarbejdet procedurer omkring datasikkerheds-kvalitetsvurdering eller sikkerheds-audits De fysiske adgangsforhold på sygehusene er karakteriseret ved generelt åben adgang for personer udefra, fx patienter og besøgende. Svarene på de spørgeskemaer, der er udsendt til 16 danske leverandører af IT-systemer til sygehusene, har givet supplerende baggrundsinformation om, hvilke tekniske muligheder systemerne i dag tilbyder mht. IT-sikkerhed, samt hvilke muligheder der kan forventes at være til rådighed i de kommende år. 1.2 Formål IT-sikkerhedsvejledningens primære sigte er at vejlede om, hvorledes sygehusene kan opfylde lovkravene vedrørende datasikkerhed og i øvrigt opnå en tilfredsstillende sikkerhed omkring deres IT-systemers patientdata. Dens sekundære formål er at give en kort introduktion til de særlige problemer, der knytter sig til opbevaring og behandling af data på elektronisk form. 1.3 Indhold og afgrænsninger LPR, cancer dødsårsags - register - etc. og EPJ Ekstern EPJ PAS Laboratorie system Booking system Produktionsstøttesystemer Figur 1 Vejledningens afgrænsning Denne vejledning retter sig mod alle danske sygehuse, altså også privathospitaler. De ITsikkerhedsmæssige problemstillinger i primærsektoren er ikke omfattet, men nogle af vejledningens anvisninger vil sandsynligvis tillige være relevante for denne sektor. Side 7

8 INDLEDENDE DEL Vejledningen omfatter ikke alle IT-systemer på sygehuse, men kun de systemer, der indeholder patientdata. Økonomisystemer, personaleadministrative systemer og andre rent administrative systemer er derfor ikke omfattet. Der er taget udgangspunkt i sikkerheden omkring de elektroniske patientjournaler, hvilket medfører, at der ofte er valgt en sprogbrug, der primært relaterer til EPJ. Imidlertid gælder vejledningen fuldt ud andre systemer, der indeholder patientdata fx laboratoriesystemer, patientadministrative systemer og de kliniske databaser. Håndtering af data vedr. sygehuses personale berøres kun, hvor udtræk af oplysninger vedr. patientbehandling fx kan bruges til måling eller vurdering af medarbejderes præstationer. 1.4 Målgrupper Målgrupperne for nærværende vejledning er: Sygehusejerne, herunder sundhedsforvaltningerne Sygehusledelserne Sygehusenes sikkerhedsansvarlige Sygehusenes IT-personale Sundhedspersoner m.fl. på sygehuse Sygehusenes administrative personale IT-leverandørerne. Patienterne bliver i tiltagende grad brugere af informationen, men de opfattes ikke som en målgruppe for vejledningen, da de ikke har del i ansvaret for opretholdelse af informationssikkerheden på sygehusene. 1.5 Læsevejledning Denne vejledning er tilstræbt meget konkret for at gøre den mest mulig egnet som grundlag for sygehuses tiltag for IT-sikkerhed. Vejledningen er struktureret med to hoveddele, en informativ del og en vejledende del. Den informative del sætter scenen ved at gennemgå de vigtigste termer, de bagvedliggende love, trusler og risici. Den vejledende del gennemgår en række typiske problemstillinger og giver anvisninger på, hvorledes disse IT-sikkerhedsmæssigt bør håndteres. Anvisningerne er kategoriseret som organisatoriske eller tekniske, en inddeling, som i enkelte tilfælde ikke kan gøres entydig. Alle anvisninger er gentaget i et selvstændigt kapitel for at lette overblikket over de tiltag, der skal tages stilling til, men det er vigtigt, at anvisningerne forstås ud fra den ledsagende tekst, hvor hver enkelt anvisning er beskrevet i sammenhæng. Side 8

9 INDLEDENDE DEL I anvisningerne er ordene skal og bør brugt i følgende betydning: skal angiver et retligt krav, en direkte afledning deraf eller et efter Sundhedsstyrelsens vurdering nødvendigt sikkerhedsniveau. bør angiver en bestemt fremgangsmåde, som giver et sikkerhedsniveau, der anbefales af Sundhedsstyrelsen. Data angiver et lavt abstraktionsniveau, typisk selve indholdet i et databasefelt. Vha. data dannes information, som er noget, man forstår, fx indholdet i et databasefelt kombineret med viden om, hvad feltet skal beskrive. Information og oplysning er synonymer. Se endvidere ordlisten vedr. brugen af ordene data, information og oplysning. Side 9

10 INFORMATIV DEL 2 INFORMATIV DEL 2.1 IT-sikkerhed Sikkerhed i forbindelse med informationer vedrører bl.a. de foranstaltninger, der skal til for at opretholde den nødvendige fortrolighed, som ikke mindst i sundhedsvæsenet er vigtig at opretholde. Begrebet informationssikkerhed omfatter imidlertid fire selvstændige dimensioner, nemlig fortrolighed, tilgængelighed til information, informationskvalitet (integritet) og sporbarhed af de foretagne transaktioner. Fortrolighed Data om legitime brugere Adgangskontrol Sporbarhed Logning Systembrug Uafviselighed (Dataintegritet) Sikkerhedsdimensioner Tilgængelighed Arbejdspladser (antal og placering) Driftsikkerhed Svartider Brugerflade Integration Funktionalitet Informationskvalitet Præsentation Indhold (integritet, validitet) Figur 2 De fire dimensioner i informationssikkerhed Såfremt man begrænser sig til at anskue sikkerheden angående informationer, der findes i elektroniske informationssystemer, taler man om IT-sikkerhed, der således er underbegreb til informationssikkerhed. Selv om de grundlæggende sikkerhedsbehov er de samme for papirbaserede og elektroniske systemer, er de praktiske foranstaltninger til opretholdelse af et ønsket sikkerhedsniveau forskellige. Der er derfor god mening i at beskæftige sig med IT-sikkerhed alene. Principielt er der forskel i abstraktionsniveau mellem data og information, jf. slutningen af afsnit 1.5, men da der egentlig ikke er forskel på at varetage sikkerheden vedr. elektronisk information og vedr. de data, som informationen bygger på, benyttes i denne vejledning udtrykket IT-sikkerhed som hovedregel og med mindre andet er nævnt synonymt med datasikkerhed. IT-sikkerhed dækker altså de fire sikkerhedsdimensioner vedr. behandling af elektronisk registrerede helbredsoplysninger. Side 10

11 INFORMATIV DEL 2.2 Helbredsoplysninger mv. Efter Patientretsstillingsloven omfatter helbredsoplysninger mv. alle fortrolige oplysninger vedr. en patient, dvs. såvel oplysninger om helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger (herunder oplysning om, hvor der er registreret oplysninger om en persons helbredsforhold). 2.3 Behandling af data I sammenhæng med IT-sikkerhed anvendes betegnelsen behandling (af data) i den videst tænkelige betydning - ligesom i Persondataloven. Ved behandling forstås således ikke blot, at data fx registreres, ændres, slettes eller kopieres, men tillige at de fx læses eller flyttes (videregives). Har man skaffet sig adgang til data, har man derfor også behandlet dem. Udtrykket behandling (af data), som henviser til Persondatalovens definition, må ikke forveksles med (patient-)behandling, som henviser til sundhedsfaglige ydelser i bred forstand, fx undersøgelse, medicinering, operation, pleje eller rehabilitering. I vejledningen fremgår ordets betydning af sammenhængen eller ved brugen af udtrykket patientbehandling. 2.4 Persondata og anonymisering/pseudonymisering De data, på hvis behandling denne IT-vejledning tager sigte, er data vedr. personoplysninger, som i Persondatalovens betydning er defineret således: Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede). Ved udtrykket identificerbar person skal forstås en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, bl.a. ved et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er særlige for en given persons fysiske, fysiologiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet. Omfattet af begrebet personoplysninger er herefter oplysninger, som kan henføres til en fysisk person, selv om dette forudsætter kendskab til personnummer, registreringsnummer eller lignende særlige identifikationer som fx løbenummer. Omfattet vil ligeledes bl.a. være oplysninger, som foreligger i form af billede, personens stemme, fingeraftryk eller genetiske kendetegn. Det er uden betydning, hvorvidt identifikationsoplysningen er alment kendt eller umiddelbart tilgængelig. Også de tilfælde, hvor det kun for den indviede vil være muligt at forstå, hvem en oplysning vedrører, er omfattet af definitionen. Det er med andre ord tilstrækkeligt, at der i forbindelse med behandlingen er etableret en ordning med et løbenummer eller lignende, fx medlemsnummer eller journalnummer. Er fx navn eller adresse erstattet af en kode, der kan føres tilbage til den oprindelige individuelle personoplysning, vil der stadigvæk være tale om en personoplysning. Krypterede oplysninger er dermed også omfattet, sålænge nogen kan gøre oplysningerne læsbare og dermed identificere de personer, som oplysningerne vedrører. Oplysninger, som er gjort anonyme på en sådan måde, at den registrerede ikke længere kan identificeres, er ikke omfattet af definitionen. Ved afgørelsen af, om en person er identificerbar, skal alle de hjælpemidler, der med rimelighed kan tænkes bragt i anvendelse for at identificere den pågældende enten af den dataansvarlige eller af enhver anden person, tages i betragtning. Side 11

12 INFORMATIV DEL Anonymisering foreligger således først, når det ikke på nogen måde for nogen som helst er muligt at henføre data til en bestemt person. Bemærk, at dette i nogle tilfælde er et mere vidtgående krav end fjernelse af navn og CPR-nummer. Pseudonymisering vil sige, at almindelig personidentificerende information som fx navn og CPR-nummer erstattes med et løbenummer, en kode, krypteres eller lignende, hvilket for den indviede relativt let tillader identifikation af den pågældende person. Med denne type midler opnås altså ikke anonymisering i Persondatalovens forstand. 2.5 Database Betegnelsen databaser er, med mindre andet eksplicit er nævnt, benyttet om de databaser, som hører til de systemer, der er nævnt i afgrænsningen i afsnit 1.3. Som eksempler på sådanne databaser (eller systemer med databaser) kan nævnes: EPJ PAS Klinisk kvalitetsdatabase Laboratoriesystem, incl. blodbank Bookingsystem. 2.6 IT-sikkerhedens bestanddele IT-sikkerheden, som ønskes opretholdt omkring patienters helbredsoplysninger, angår grundlæggende datas tilgængelighed, fortrolighed, integritet og sporbarhed af datatransaktioner. Betydningen af disse begreber kan illustreres ved, at de omfatter sikkerheden for tilgængelighed fortrolighed integritet sporbarhed at en nærmere angivet gruppe af sundhedspersoner med flere (herunder lægesekretærer, socialrådgivere, og andre, der har fået uddelegeret arbejdsopgaver vedr. patienter) på rette tid og sted har adgang til de oplysninger, som patienten har givet samtykke til, at de må bruge at andre, som ikke bør have adgang til at behandle disse oplysninger, forhindres heri at data er, hvad de giver sig ud for at være, det vil sige, at de ikke er ændret (evt. slettet), uden at dette klart fremgår at det kan dokumenteres, hvem der har indført, set, ændret, slettet eller på anden måde behandlet data Disse aspekter af IT-sikkerhed rummer de samme indbyrdes modsætningsforhold, som kendes fra sygehusenes daglige behandling og pleje af patienter. Den skal være effektiv (kræver tilgængelighed til data) med minimal patientrisiko (kræver integritet af data) og skal samtidig gennemføres med respekt for patientens privatsfære (kræver fortrolighed omkring data), og reglerne for omgang med data skal kunne håndhæves (kræver sporbarhed). Side 12

13 INFORMATIV DEL Der er et modsætningsforhold mellem krav om tilgængelighed til information og opretholdelse af fortrolighed. Det er generelt således, at højere grader af fortrolighed giver mindre tilgængelighed, men dette forhold påvirkes af det pågældende informationssystems teknologi. Jo bedre udviklet denne er, jo bedre tilgængelighed kan man få samtidig med opretholdelsen af den krævede fortrolighed. Således er der god grund til at antage, at hensynene til både fortrolighed og tilgængelighed tilgodeses bedre i et EPJ-system end i et papirbaseret journalsystem. Opretholdelse af datas integritet berøres ikke af en samtidig opretholdelse af fortrolighed. Heller ikke tilgængelighed udgør i sig selv nogen trussel mod datas integritet, når blot regler, procedurer og tekniske forhold er korrekt udformet, og når brugerne af data besidder de fornødne viden- og holdningsmæssige forudsætninger for at kunne behandle data korrekt. IT-sikkerhed beror således på et samspil mellem organisatoriske, tekniske og uddannelsesmæssige forhold. 2.7 Lovfastsatte krav til sikkerhed Det lovgivningsmæssige grundlag for krav til sygehusenes IT-sikkerhed, for så vidt angår datasikkerheden omkring patienters helbreds- og øvrige personoplysninger, udgøres af Patientretsstillingsloven (se ref. 6), Persondataloven (se ref. 7) og Lægeloven (se ref. 8). Dette grundlag er yderligere konkretiseret ved følgende bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger: Sundhedsstyrelsens cirkulære om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring) (se ref. 9) Sundhedsstyrelsens vejledning om lægers journalføring (se ref. 10) Sundhedsstyrelsens vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger m.v. (se ref. 11) Justitsministeriets bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning (se ref. 12) Datatilsynets vejledning om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning (se ref. 13). Desuden foreligger en sammenfatning af de i lovgrundlaget indeholdte regler med konsekvens for patienternes rettigheder i form af Redegørelse om patientrettigheder i forbindelse med indførelse af Elektroniske Patient Journaler (EPJ) (se ref. 14). Sundhedsministeriet har ultimo maj 2001 anmodet sygehusmyndighederne om, at redegørelsens (initiativ 4G, se afsnit 1.1) anvisninger lægges til grund i forbindelse med indførelse af elektroniske patientjournaler mv. 2.8 Trusler mod IT-sikkerheden Risikoanalyser anvendes til at undersøge og vurdere de trusler, som en virksomheds systemer er udsat for, så man på grundlag heraf kan bestemme de krav, der skal opfyldes for at beskytte dem og de indeholdte data. Dansk Standard har udarbejdet standarden Risikoanalyse: Kvalitetskrav og terminologi, DS 85 (se ref. 5), hvori det beskrives, hvorledes en detaljeret risikoanalyse kan gennemføres. Side 13

14 INFORMATIV DEL I afsnit bliver risikoanalyser nøjere omtalt, men for at sætte scenen gives her en række eksempler på tilskyndelser til misbrug og andre trusler, som elektroniske informationssystemer på sygehuse er udsat for: Hacking Elektronisk industrispionage Afpresningsforsøg Videnskabelig uredelighed Fejlregistrering og utilsigtede hændelser Jagten på den gode historie Ildsvåde og vandskade Elektriske forstyrrelser Hærværk I afsnit bliver de her nævnte trusler nærmere omtalt, og der gives anvisninger på imødegåelse. 2.9 Sikkerhedsrevision Sikkerhedsrevision vil sige en kritisk gennemgang af IT-sårbarheder og planlagte og gennemførte sikkerhedsforanstaltninger, incl. disses funktion. Den udføres af IT-revisorer og resulterer i en revisionsrapport, der vurderer, om det ønskede niveau for IT-sikkerhed er nået Standardisering og certificering Den generelle udbredelse af Internet har betydet, at der de senere år er kommet yderligere fokus på sikkerheden omkring anvendelsen af IT. Dette har fx ført til, at standardiseringsorganerne har udarbejdet standarder/normer for dette område bl.a. med henblik på, at virksomheder kan blive certificeret efter disse standarder i lighed med kvalitetscertificering i henhold til ISO På IT-sikkerhedsområdet findes i dag den internationale standard Informationsteknologi Regelsæt for styring af informationssikkerhed, ISO (se ref. 3), der for praktiske formål er identisk med forløberen, den britiske standard BS 7799 (se ref. 4). Endvidere findes den danske Norm for edb-sikkerhed, DS 484 (se ref. 2), der er delt i to afsnit, nemlig del 1: Basale krav og del 2: Skærpede krav. DS 484 tager ligeledes udgangspunkt i BS Som ved kvalitetssikring efter ISO 9000 fokuserer ISO på, at sikkerheden reelt lever op til de krav, som virksomheden selv har sat sig. Disse krav skal være baseret på en reel vurdering af det sikkerhedsbehov, som omverdenen forventer. De valgte sikkerhedstiltag skal svare til dette behov, og de skal fungere effektivt i dagligdagen. Sikkerhedsstyringssystemet minder på mange måder om et kvalitetsstyringssystem, mht. indførelse, dokumentation, dokumentstyring og registreringer. Grundlaget er blot et andet, nemlig en risikoanalyse og valg af sikkerhedsniveau. Side 14

15 INFORMATIV DEL De detaljerede krav til opfyldelse af ISO omfatter fastlæggelse af sikkerhedspolitik, sikkerhedsorganisation, sikkerhedsklassifikation af områder og værdier, sikkerhed i forbindelse med personale, fysisk og bygningsmæssig sikkerhed, styring af kommunikation og drift, styring af adgang, systemudvikling og vedligeholdelse, styring af nedbrudsrisiko samt overensstemmelse mellem praksis og gældende regler. Som det ses af denne liste omfatter ISO således en række elementer, der er relevante i forbindelse med IT-sikkerhed på sygehuse. Standarden kan derfor benyttes som checkliste, også selv om sygehuset ikke umiddelbart har planer om at blive sikkerhedscertificeret. Certificering i henhold til DS 484 eller BS 7799 standarderne er en omfattende proces, som organisationen ofte ikke selv har ressourcer til at gennemføre. Selv om certificering ikke er målet, så skal organisationen igennem mange af de samme overvejelser i forbindelse med indførelser/udvidelse af nye IT-systemer dels fordi de giver nye arbejdsrutiner og dels fordi de rummer nye risici. Side 15

16 3 VEJLEDENDE DEL Lovgivningen bag sikkerhedskravene til behandling af patientoplysninger er: for det første Patientretsstillingslovens (se ref. 6) krav om, at sundhedspersoners videregivelse af helbredsoplysninger som hovedregel kun må finde sted efter patientens forudgående samtykke for det andet Persondatalovens (se ref. 7) fastlæggelse af registreredes rettigheder samt krav om sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med behandling af personoplysninger. Disse lovkrav tager primært sigte på at beskytte patienters ret til fortrolighed og aktindsigt ved behandling af oplysninger om deres helbredsmæssige og øvrige private forhold. Patientretsstillingslovens krav er teknologiuafhængige, dvs. de skal opfyldes, uanset hvilken teknologi der anvendes ved behandling af oplysningerne. Sundhedsministeriets arbejdsgruppe vedrørende juridiske sikkerhedsaspekter har i sin redegørelse især belyst problemstillingerne omkring følgende forhold i relation til indførelse af EPJ: patienters krav på, at sundhedspersonerne tager tavshed om patienters helbredsforhold og andre private forhold i agt patienters krav på, at reglerne om videregivelse af helbredsoplysninger efterleves (samtykke til videregivelse m.v.) patienters ret til underretning om, at der indsamles oplysninger om vedkommende patienters ret til berigtigelse af fejl patienters ret til aktindsigt (indsigtsret). For samtlige forhold gælder, at opfyldelsen af patienternes rettigheder stiller funktionelle krav til EPJ-systemerne. Det er derimod kun de to førstnævnte forhold, der rummer egentlige ITsikkerhedsmæssige problemstillinger, og hvis varetagelse derfor vil blive omtalt i nærværende vejledning. De sikkerhedstiltag, som sygehusene bør forholde sig til, kan kategoriseres i organisatoriske og tekniske, hvilket de følgende hovedafsnit afspejler. Der vil naturligvis altid være en række grænsetilfælde, som fx funktionalitet i et IT-systems brugergrænseflade. I de fleste af disse tvivlstilfælde er emnet behandlet som organisatorisk. På strategisk niveau er der følgende opgaver vedr. IT-sikkerheden: 1. Beslutning om: målsætning for IT-sikkerheden metoder og ressourcer til opnåelse af målsætningen (incl. vægtning mellem ressourceforbrug til organisatoriske opgaver, fx holdningsbearbejdende undervisning) og til tekniske opgaver (fx køb og drift af hardware og software) placering af beføjelser og ansvar. 2. Opfølgning på trufne beslutningers gennemførelse. 3. Sikring af den nødvendige sikkerhedsdokumentation I Figur 3 ses princippet for sikkerhedsdokumentation. Side 16

17 IT-sikkerhedspolitik Strategisk niveau (de 4 sikkerhedsdimensioner) Retningslinier Retningslinier Retningslinier Taktisk niveau (evt.) Instrukser/procedurer Instrukser/procedurer Instrukser/procedurer Instrukser/procedurer Instrukser/procedurer Instrukser Operationelt niveau (risikostyring) Figur 3, Sikkerhedsdokumentation 3.1 Organisation Som det har været tilfældet på næsten alle arbejdspladser, bliver forskellige former for IT-systemer også indført på de danske sygehuse. Det gælder både administrative systemer til personaleadministration og bogholderi og det, man kunne kalde produktionssystemer, altså systemer som fx patientovervågning bookingsystemer (operationer/undersøgelser) elektroniske patientjournaler (EPJ) patientadministrative systemer (PAS) kliniske databaser laboratorieprøver blodbank billedbehandlings- og billedinformationssystemer. Indførelse af sådanne systemer berører sygehusets personale i varierende grad. For sundhedspersonalet betyder det i stadig højere grad daglig omgang med et eller flere af de nævnte systemer. Brugergrænsefladerne til de forskellige systemer varierer ofte meget, og det stiller i mange tilfælde krav til personalets forståelse af IT-systemer generelt. Mange sundhedsmedarbejdere har i dag ikke anden erfaring med IT end fra arbejdspladsen, hvor IT-systemer er hjælpeværktøjer til de daglige arbejdsopgaver. Arbejdsfordelingen på mange afdelinger er fx organiseret således, at lægesekretærer tager sig af alle IT-relaterede opgaver, mens lægen intet kendskab har til systemet. Side 17

18 I en situation med stor variation i brugernes IT-erfaringsniveau på sygehusene stilles der store krav til organiseringen af det arbejde, der udføres vha. IT-systemer. Dette gælder i særlig grad sikkerhedsforholdene omkring brugen af IT-systemer. De fleste sikkerhedsforanstaltninger vil af slutbrugere kunne opleves som barrierer i det daglige arbejde, og der kræves derfor et stort ledelsesengagement for at motivere brugere, fastlægge og fastholde passende sikkerhedsniveauer. Uanset om IT-systemernes drift varetages helt eller delvis af en ekstern part, stilles der samme krav til IT-sikkerheden Risikoanalyse De overordnede retningslinier for IT-sikkerheden på et sygehus kan reelt først formuleres, når der er gennemført en risikoanalyse, hvor følgende er belyst: Hvilke trusler kan sygehuset blive udsat for? Hvor stor er sårbarheden? Hvad er de mulige konsekvenser? Hvilke muligheder er der for at sikre den nuværende og den fremtidige informationsbehandling? Hvilke lovbestemte (evt. andre) forpligtelser skal opfyldes? Formålet med en risikoanalyse er bl.a. at give et kvalificeret grundlag til at allokere ressourcer de rigtige steder. Risikoanalysen skal identificere, hvilke trusler de forskellige IT-systemer er udsat for. Disse trusler kan være tilfældige, forsætlige og uforsætlige hændelser, som fx kan føre til: korruption, dvs. uautoriseret ændring af data tab af data eller andre ressourcer uautoriseret afsløring af data afbrydelse af driftsafvikling, herunder netværkskommunikation. Truslerne udgøres af hændelser, der kan inddeles i følgende hovedkategorier: Overlagt en bevidst handling, der er udført af en person. Overlagte, ondsindede handlinger vil ofte være kriminelle handlinger som fx ændring eller tyveri af helbredsoplysninger Utilsigtet en handling, der er udført af en person, og som forårsager en utilsigtet skade. Utilsigtede handlinger kan fx skyldes dårlige brugergrænseflader, eller at nogen bærer sig tåbeligt eller uovervejet ad Systemfejl en hændelse, der ikke direkte skyldes en menneskelig handling eller naturkatastrofe. Systemfejl kan fx skyldes programfejl, systemnedbrud eller strømafbrydelse Naturskabt en hændelse, som skyldes forhold i omgivelserne, og som mennesket kun har meget begrænset indflydelse på, fx naturkatastrofer. Flere af ovenstående trusler kan være interne såvel som eksterne trusler. Side 18

19 I afsnit 2.8 er nævnt nogle eksempler på IT-sikkerhedsmæssige trusler mod et sygehus. Dette er reelle trusler, som bør imødegås, så deres skadevirkning minimeres. Når de mulige trusler er identificeret, skal konsekvensen af eventuelle hændelser beskrives og vurderes. Konsekvensen kan kategoriseres således: Katastrofal større tab af kritisk informations integritet, tilgængelighed eller fortrolighed (medfører fx umiddelbart livs- eller førlighedstruende situationer) Kritisk tab af væsentlig informations integritet, tilgængelighed eller fortrolighed (medfører fx potentielt livs- eller førlighedstruende situationer) Skadelig hændelse, som giver generende skadevirkning for patienter eller medarbejdere Uskadelig ureglementeret hændelse uden særlige sikre skadelige konsekvenser. Ud fra overvejelserne af konsekvenserne, bør man vurdere systemernes sårbarhed ved at gennemgå følgende punkter for hver trussel og hvert system: Hvad kan der ske inden for det enkelte system, og hvilke trusler kan få indvirkning på det? Hvad er konsekvensen? Mistet tilgængelighed, pålidelighed eller fortrolighed til data Hvor ofte vil det ske? Sandsynligheden (skønnet hyppighed) for de enkelte hændelser kan vurderes som værende: meget sandsynlig, sandsynlig, mindre sandsynlig eller usandsynlig. Fortolkningen af disse sandsynligheder afhænger af den enkelte situation, men bør være veldefineret, fx angivet som antal hændelser pr. år. Ud fra konsekvens- og sandsynlighedsanalysen kan nedenstående Tabel 1 benyttes til at klassificere risikoen, udtrykt ved risikograden (lav, middel eller høj), for hver enkelt type af hændelse. Konsekvens Sandsynlighed Uskadelig Skadelig Kritisk Katastrofal Meget sandsynlig middel høj høj høj Sandsynlig lav middel høj høj Mindre sandsynlig lav lav middel høj Usandsynlig lav lav lav middel Det må herefter vurderes, om risikograden for hver enkelt hændelse er inden for det acceptable. Lav risiko Middel risiko Høj risiko Accepteres uden videre, men åbenbare risikoreducerende tiltag kan evt. vurderes. Risikoreducerende tiltag bør vurderes. Eventuelt bør yderligere analyse foretages. Ikke acceptabel risiko. Risikoreducerende tiltag skal identificeres og iværksættes med høj prioritet. Tabel 1 Risikodiagram med acceptkriterier Side 19

20 Risikoanalysens resultat skal indeholde en samlet vurdering af omkostninger (også ikkefinansielle) ved de enkelte hændelser, samt en stillingtagen til mulige sikkerhedsforanstaltninger til reduktion af sårbarheden over for de forskellige risici og disse foranstaltningers omkostninger. Sikkerhedsforanstaltninger bør i omfang og omkostninger tilpasses efter truslens og skadevirkningernes størrelse. Anvisning 1 Prioritering af risikoanalyse Gennemførelse af en risikoanalyse skal prioriteres højt, da det er en velegnet metode til at udarbejde et kvalificeret grundlag for en IT-sikkerhedspolitik. En risikoanalyse er således en omfattende opgave, som vil involvere deltagelse fra store dele af sygehusorganisationen. Da gennemførelse af en sådan proces endvidere ligger uden for det normale ekspertiseområde for en sygehusejer, anbefales brug af ekstern bistand både for at tilføre organisationen den fornødne viden, og fordi det i mange tilfælde vil være nyttigt, at nye øjne kigger på sagen. Da risikobilledet ændres med tiden, vil der være behov for at gennemføre en risikoanalyse med passende mellemrum. Anvisning 2 Ekstern hjælp til risikoanalyse Det skal overvejes i nødvendigt omfang at benytte ekstern ekspertise i forbindelse med gennemførelse af en risikoanalyse IT-sikkerhedspolitik En forudsætning for at opnå en ønsket grad af IT-sikkerhed er, at det som led i strategiudformningen på overordnet niveau overvejes, hvordan en samlet sikkerhedsløsning skal hænge sammen, dvs. hvordan de tekniske sikkerhedsforanstaltninger effektivt kædes sammen med administrative og organisatoriske forholdsregler. Udarbejdelse af en IT-sikkerhedspolitik bør være direkte afledt af sygehusets mission, værdier og strategi. Ansvaret og initiativpligten hertil påhviler sygehusejeren (fx med sundhedsforvaltningen som udførende led). IT-sikkerhedspolitikken skal overordnet fastlægge dels ønskede mål for IT-sikkerhedsniveau, dels den ønskede prioritering i forhold til andre væsentlige aktiviteter, dels retningslinier for reaktioner på sikkerhedsbrud samt de nødvendige organisatoriske rammer, herunder placering af ansvar. IT-sikkerhedspolitikken skal tillige give generelle retningslinier for udformning af kontroller, regler, procedurer og sikringsforanstaltninger, således at den overordnet udtrykker ledelsens forpligtende engagement. IT-sikkerhedspolitikken skal være tilgængelig og kendt af alle, som er involveret i arbejde, der har betydning for IT-sikkerheden. IT-sikkerhedspolitikken skal som minimum indeholde: definition af IT-sikkerheden og dens overordnede mål og omfang holdningsbearbejdning og motivation vedr. IT-sikkerhed hos medarbejdere målsætninger for datasikkerhed identificering af kritiske succesfaktorer for IT-processerne ansvarsplacering og organisering af IT-sikkerhedsopgaverne Side 20

21 sikkerhedsniveauer og foretrukne midler til imødegåelse af risici i henhold til risikovurderingen retningslinier for opfølgningsprocedurer og handlingsplaner/beredskabsplaner funktionsadskillelse af udvikling og drift imødegåelse af afhængighed af nøglepersoner udefra kommende forpligtelser/lovkrav krav til beskyttelse og brug af data, der er henførbare til medarbejdere fx overvågning og data om medarbejderes præstationer og resultater uddannelse af IT- og andre medarbejdere krav til en løbende ajourføring af den overordnede risikovurdering rutiner for rapportering af mistanke om sikkerhedskrænkelser beskrivelse af, hvordan politikken skal implementeres, håndhæves, dokumenteres og vedligeholdes. Anvisning 3 Udarbejdelse af IT-sikkerhedspolitik En sygehusejer skal udarbejde en IT-sikkerhedspolitik omfattende mål for IT-sikkerhedsniveau, prioritering af IT-sikkerhed i forhold til andre aktiviteter, retningslinier for reaktioner på sikkerhedsbrud samt organisatoriske rammer, herunder placering af ansvar. IT-politikken skal i hovedtræk tilkendegive af hvem, hvordan, hvornår og med hvilken ressourceindsats IT-sikkerhedspolitikken skal gennemføres IT-sikkerhedsorganisation Det findes formålstjenligt, at der etableres en formel IT-sikkerhedsorganisation, der er forankret hos sygehusejeren/forvaltningen. Denne IT-sikkerhedsorganisation kan evt. være en del af eller arbejde tæt sammen med den etablerede sikkerhedsorganisation på sygehuset. Uanset IT-sikkerhedsfunktionens organisatoriske placering kan det overvejes at lægge dens daglige arbejde i et IT-sikkerhedsudvalg med repræsentanter fra både de sundheds-, IT- og personalefaglige områder. En af IT-sikkerhedsudvalgets opgaver kan være at henføre alle IT-systemer til et antal sikkerhedskategorier på grundlag af en risikoanalyse. Kategoriseringen vil være værdifuld til afgørelse af, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der bør sættes i værk for det enkelte system. Anvisning 4 Sikkerhedskategorisering af IT-systemer Alle IT-systemer bør kategoriseres på grundlag af en gennemført risikoanalyse. Ud over at fungere som fagligt referenceforum for IT-sikkerhedsfunktionen bør IT-sikkerhedsudvalget primært påtage sig opgaver af koordinerende art. Behovet for udvalgets eksistens skyldes navnlig de omfattende koordineringskrav pga. IT-sikkerhedens tværgående natur. Udvalgets beslutningskompetence bør derfor begrænses til at omfatte indstillinger, men ikke iværksættelse af egentlige foranstaltninger. De forslag, der indstilles af udvalget, bør i givet fald vedtages i de relevante organisatoriske enheder. Side 21

22 Sygehusejer Forvaltning IT-sikkerhed Personale IT Udvalg for IT-sikkerhed IT Sygehusledelse Sygehusledelse IT IT-sikkerhed IT IT-sikkerhed Personale Personale Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Figur 4 Eksempel på sygehuse med IT-sikkerhedsorganisation Ansvarsplacering Ansvaret for og beføjelserne til udarbejdelse og vedligeholdelse af IT-sikkerhedspolitik og ITsikkerhedsinstrukser skal fordeles i sygehusorganisationen. I Figur 4 er vist et simpelt organisationsdiagram for en typisk sygehusejers område, hvor de væsentligste organisationsenheder er nævnt. Sygehusejeren er den øverste ansvarlige instans for IT-sikkerheden på et sygehus. Ansvaret varetages ved at træffe beslutning om de nødvendige foranstaltningers iværksættelse træffe beslutning om afsættelse af de fornødne ressourcer til opgaven følge op på besluttede foranstaltningers gennemførelse. Sygehusledelserne har ansvaret for, at de besluttede IT-sikkerhedsforanstaltninger gennemføres på sygehusniveau, og rapporterer om deres virkning. Afdelingsledelserne har ansvaret for, at de besluttede IT-sikkerhedsforanstaltninger gennemføres inden for deres område. Herved kan det sikres, at slutbrugernes IT-anvendelse i forbindelse med patientbehandling og pleje sker, således at de opstillede sikkerhedskrav honoreres. Personaleledelsen skal bl.a. sikre at Side 22

23 at der for de enkelte medarbejderkategorier etableres de fornødne instruktions- og uddannelsesaktiviteter vedr. IT-sikkerhed, og at deltagelse i disse bliver tilbudt/pålagt de respektive medarbejdere at der etableres de fornødne procedurer i tilknytning til medarbejderes tiltræden, omflytning og fratræden med henblik på udlevering, ændring, hhv. inddragelse af adgangsrettigheder til sygehusets IT-systemer. Procedurerne skal sikre, at adgangsrettighederne til enhver tid modsvarer den enkelte medarbejders aktuelle rolle på sygehuset. IT-ledelsen har bl.a. ansvar for at: IT-systemerne indeholder de fornødne sikkerhedsfunktioner, der er specificeret IT-systemerne holdes i god og driftssikker stand driftsmæssige IT-sikkerhedsopgaver (sikkerhedskopiering af data, reaktion på alarmer vedr. sikkerhedsbrud etc.) bliver varetaget kompetent og i aftalt omfang. Ansvaret for tilrettelæggelse og koordinering af IT-sikkerhedsarbejdet samt for tilsyn med dets rette gennemførelse bør organisatorisk placeres som en funktion med direkte reference til sygehusledelsen (krav om tilgængelighed til IT-systemerne kan fx få indflydelse på vagtordninger hos IT-personalet). Denne funktion har brug for såvel sundhedsfaglig som IT-faglig kompetence, men bør ikke organisatorisk lægges under den IT- eller sundhedsfaglige ledelse, da der i så fald kunne rejses tvivl om dens faglige integritet. Krav af hensyn til IT-sikkerhed vil umiddelbart i mange situationer kunne opfattes af både ITog sundhedspersonalet som barrierer for det daglige arbejde. Derfor bør IT-sikkerhedsinstrukserne ikke udformes alene i IT- og sundhedsfagligt regi, men med deltagelse af en organisatorisk uafhængig part. Det overordnede ansvar bør af samme årsag placeres hos forvaltningen. I nedenstående skema er vist, hvorledes fordelingen af ansvaret mht. IT-sikkerhedsspolitik og IT-sikkerhedsinstrukser kan være. Ansvarsområde Sygehusejer Forvaltning Sygehusledelse Afdelingsledelse IT Personaleledelse IT-sikkerhedspolitik IT-sikkerhedsinstrukser, generelle/overordnede IT-sikkerhedsinstrukser, generelle/sygehusspecifikke IT-sikkerhedsinstrukser, afdelingsspecifikke IT-sikkerhedsinstrukser, IT-anvendelse IT-sikkerhedsinstrukser, personaleforhold x x x x x x Det politiske ansvar for IT-sikkerheden ligger således hos sygehusejeren. Ansvaret for instrukserne bør derimod af praktiske hensyn fordeles på de områder, hvor instrukserne primært skal anvendes, og hvor den faglige viden er til stede. Side 23

24 Leverandører af IT-systemer til sygehusene har over for køberen ansvaret for, at sikkerheden i deres produkter lever op til det aftalte. Dette har betydning for den samlede IT-sikkerhed på sygehusene, idet disse som systemkøbere nødvendigvis baserer en stor del af den tekniske sikkerhed på den sikkerhed, som leverandørerne har indbygget i deres systemer IT-sikkerhedsforskrifter For en sygehusejers område bør der eksistere flere niveauer af forskrifter for IT-sikkerhed. Der skal dels dokumenteres nogle overordnede mål for og anvisninger (en politik) på tilrettelæggelse af IT-sikkerheden, anvisninger som besluttes på strategisk niveau, og som gælder for alle i organisationen og for alle organisationens aktiviteter. Der er imidlertid også behov for at konkretisere IT-sikkerhedspolitikken i en række detaljerede anvisninger (instrukser) på kogebogsniveau for bestemte procedurer og udstyr. Sådanne instrukser udarbejdes af det relevante udførende niveau i overensstemmelse med IT-sikkerhedspolitikken. Normalt vil der kun sjældent være behov for ændringer i en sygehusejers IT-sikkerhedspolitik, mens selv mindre forandringer i organisationen, dens procedurer eller udskiftning af udstyr vil kræve opdatering af de dertil hørende instrukser. I store organisationer kan der meget vel være behov for et mellemniveau af sikkerhedsforskrifter, som fx detaljeret specificerer, hvilke områder, der skal foreligge instrukser for, og hvilke delmål, der skal nås med instrukserne. Vision Værdier Heraf udledes Strategi Politik for IT-sikkerhed Heraf udledes Instruks for Instruks for Instruks for Instruks for.. Rapport om.ṙapport om.ṙapport om.. Opfølgning på beslutninger Figur 5 Sikkerhedsdokumentation Eksempler på IT-sikkerhedsinstrukser i forbindelse med håndtering af patientdata på et sygehus er: tildeling af adgang til IT-systemerne (autorisering), herunder verifikation af brugers identitet Side 24

25 differentieret adgangsbegrænsning til informationer, dvs. adgang til de forskellige IT-systemer er afhængig af brugerens behov styring af og opfølgning på tildelte adgangstilladelser/autoriseringer backup af data og udstyr, herunder fungerende retablering brugerens anvendelse af personidentifikation, fx biometri eller krav til password og ændringsfrekvens af password procedurer for log on og log off, fx automatisk nedlukning af arbejdsstationer, hvis de har været ubenyttede i nærmere specificerede tidsrum hændelseslogning (hvad logges, hvor lang tid gemmes loggen, hvem har adgang til loggen, og hvorledes kontrolleres loggen for brug, der indikerer sikkerhedsbrud) overvågning af systemers anvendelse (fx konfigurering af alarmer ved bestemte hændelser) opfølgning på erkendte eller formodede afvigelser/sikkerhedsbrud sikkerhed ved elektronisk dataudveksling (hvilke data må udveksles, og hvilke skal krypteres) sikkerhed ved elektronisk post (fx må helbredsoplysninger ikke udveksles via ukrypteret ) uddannelse af personale, herunder informations- og instruktionsmateriale vedr. ITsikkerheden fysisk sikring af IT-systemerne, incl. kabler, krydsfelter mv. intern kontrol og revision af IT-systemer regler for pseudonymisering og anonymisering af patientdata hjemmearbejdspladser. For hver af disse instrukser er det hensigtsmæssigt, at der udpeges en ansvarlig. Ansvaret for en instruks indebærer dels, at instruksen bliver udarbejdet, men også at der foretages den fornødne revision, altså at instruksen ajourføres mindst én gang om året, og at den følges. Under både udarbejdelse og vedligeholdelse af instruksen skal den ansvarlige sikre, at den er i overensstemmelse med de retningslinier, som politikken på området anviser Beredskabsplaner En særlig type af instrukser samles i beredskabsplaner, der detaljeret specificerer reaktioner på interne og eksterne sikkerhedsbrud. Desuden omfatter beredskabsplaner detaljerede instrukser for genopretning efter driftsforstyrrelser (fysiske, fx strømafbrydelser, og logiske, fx virusangreb). Midlertidig journalføring kan fx foregå med sygehusets katastrofejournalsystem. Anvisning 5 IT-sikkerhedsinstrukser Der skal forefindes årligt opdaterede instrukser angående alle IT-systemer og procedurer, der er fælles for IT-systemerne. IT-sikkerhedsinstrukserne konkretiserer bestemmelserne i ITsikkerhedspolitikken og skal indeholde både en generel vejledning om, hvorledes IT-sikkerheden skal håndteres i dagligdagen, og detaljerede beskrivelser af, hvorledes implementering af hvert enkelt delelement i den samlede IT-sikkerhed skal foretages Administration af brugerautorisering For at regulere adgangen til patientoplysninger iht. kravene i lovgivningen skal IT-systemernes adgangskontrol baseres på den enkelte medarbejders autorisering til behandling af data. Side 25

26 Principper for autorisering bør være: Autorisering gives alene til data og funktioner, der er nødvendige for at varetage personens arbejdsopgaver Autorisering gives alene for perioder, hvor personen arbejdsmæssigt er tilknyttet den pågældende organisatoriske enhed (fx afdeling, klinik, skadestue eller ambulatorium) Tildeling af autorisering Autorisering af den enkelte ansatte bør besluttes på et organisatorisk niveau, der er umiddelbart foresat den ansatte ( nærmeste leder ) og i nært samarbejde med sygehusets personalefunktion. På basis af autoriseringen tildeles adgangsrettigheder til IT-systemer og data. Tilsvarende bør tilbagekaldelse af autoriseringen nøje afspejle omplaceringer, længerevarende fravær og fratræden. Også i disse situationer bør der være et nært samarbejde mellem relevante ledelsesniveauer og personalefunktion. Særligt bør autoriseringen overvejes ved længerevarende fravær (fx orlovsperioder > 1 måned) og i perioder, hvor opsigelse er givet og indtil fratræden. Man skal endvidere være opmærksom på, at IT-medarbejdere har udvidede adgangsrettigheder, og at de derfor ofte har adgang til alle data Typer af autorisering Der skal benyttes følgende typer af autorisering: Almindelig autorisering Omfatter adgang for sundhedspersoner m.fl. (fx også lægesekretærer) til data for de til den organisatoriske enhed (fx afdeling, klinik, skadestue, tværfagligt team, funktionsbærende enhed eller ambulatorium) knyttede patienter og til funktionaliteter, der behandler data for en enkelt patient ad gangen. Vikarer, der ansættes for en måned eller længere, gives almindelig autorisering. Autoriseringen skal kunne begrænses til en eller flere patienters data i overensstemmelse med patienters evt. krav om, at nærmere angivne sundhedspersoner nægtes adgang til deres helbredsoplysninger. Systemmæssigt kan adgangsbegrænsningen knyttes til de pågældende patientdata, så den kan gøres gældende for dele af en patients helbredsoplysninger, og så dens iværksættelse ikke kræver ændring i autoriseringsoplysningerne om hver enkelt sundhedsperson. Midlertidig autorisering (tilsyn og anden specialebistand) Autoriseringstypen bør normalt kun udstedes af det sundhedsfaglige personale på den organisatoriske enhed, hvortil patienten er knyttet, og tænkes benyttet, når der rekvireres sundhedsfaglig assistance fra en anden enhed. Denne autorisering har samme omfang mht. data og funktionaliteter som almindelig autorisering, men den er begrænset til et tidsrum, der er relevant for udførelsen af den tilsigtede assistance, fx et døgn eller en uge. Midlertidig autorisering kan gives døgnet rundt, og kan anvendes til korttidsvikarer. Side 26

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 Indhold 1 Læsevejledning... 3 2 Informationssikkerhedspolitik... 3 2.1 INDLEDNING... 3 2.2 SIKKERHEDSNIVEAU... 4 2.3 HOLDNINGER OG PRINCIPPER... 5 2.4 HOVEDMÅLSÆTNINGER

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune

Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune Denne politik er godkendt af kommunalbestyrelsen januar 2016. Og træder i kraft januar 2016. Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på,

Læs mere

BILAG 14 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS IT-SIKKERHED OG DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS IT-SIKKERHED OG DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS IT-SIKKERHED OG DATABEHANDLERAFTALE INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK

OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK Indholdsfortegnelse 1. Indledning....3 2. Formål...3 3. Sikkerhedspolitik...3 4. Dækningsormåde...4 5. Sikkerhedsniveau....4 6. Organisation og ansvar...4 7. Opfølgning...5

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2 Status for ændringer Version Dato Navn Bemærkning 1.0 24-04-2007 Vedtaget i Regionsrådet 1.1 13-02-2012 IMT-Informationssikkerhed Tilpasning af terminologi 1.2 15-10-2012 IMT-Informationssikkerhed Rettelse

Læs mere

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Holdninger og principper... 4 4. Omfang... 4 5. Sikkerhedsbevidsthed,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Senest opdateret januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. OMFANG OG SIKKERHEDSNIVEAU... 3 3. HOVEDMÅLSÆTNINGER... 4 4. ORGANISERING OG ANSVAR...

Læs mere

Procedure for tilsyn af databehandleraftale

Procedure for tilsyn af databehandleraftale IT Projekt og Udviklingsafdeling Dato:7.2.2017 Procedure for tilsyn af databehandleraftale Reference til Retningslinjer for Informationssikkerhed: Afsnit 14.5 (Databehandleraftaler). Ved ibrugtagning af

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik. Frederiksberg Kommune

Informationssikkerhedspolitik. Frederiksberg Kommune Informationssikkerhedspolitik Frederiksberg Kommune Indledning Informationssikkerhedspolitikken er den overordnede ramme for beskyttelse af information i Frederiksberg Kommune. Kommunen behandler oplysninger

Læs mere

Anmeldelse forskningsprojekter herunder forskningsbiobanker

Anmeldelse forskningsprojekter herunder forskningsbiobanker Anmeldelse forskningsprojekter herunder forskningsbiobanker Dansk Selskab for GCP - 3. november 2014 Annette Sand juridisk konsulent www.regionmidtjylland.dk Program Præsentation og formål Kort om persondataloven

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

ISAE 3000 DK ERKLÆRING MARTS 2013. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

ISAE 3000 DK ERKLÆRING MARTS 2013. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer plus revision skat rådgivning TABULEX ISAE 3000 DK ERKLÆRING MARTS 2013 Erklæring fra uafhængig revisor om Tabulex ApS overholdelse af bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

Aarhus Kommune. IT-sikkerhedspolitik. Politik 25-04-2014

Aarhus Kommune. IT-sikkerhedspolitik. Politik 25-04-2014 Aarhus Kommune IT-sikkerhedspolitik Politik 25-04-2014 Indholdsfortegnelse Politik 1 Indledning 1 Formål 1 Politikkens omfang 2 Ledelsesansvar 2 IT-sikkerhedsorganisationen 2 IT-sikkerhedsniveau 3 IT-sikkerhedshåndbogen

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Egedal Kommune. Dronning Dagmars Vej Ølstykke. (Herefter benævnt Dataansvarlig)

Databehandleraftale. Mellem. Egedal Kommune. Dronning Dagmars Vej Ølstykke. (Herefter benævnt Dataansvarlig) Databehandleraftale Mellem Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke (Herefter benævnt Dataansvarlig) Og (Herefter benævnt Databehandler) side 1 af 5 Generelt Databehandleren indestår for at

Læs mere

Datatilsynets udtalelse vedrørende Region Midtjyllands fælles elektronisk patientjournal (MidtEPJ)

Datatilsynets udtalelse vedrørende Region Midtjyllands fælles elektronisk patientjournal (MidtEPJ) Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Datatilsynets udtalelse vedrørende Region Midtjyllands fælles elektronisk patientjournal (MidtEPJ) Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Tabulex ApS. Februar erklæringsår. R, s

Tabulex ApS. Februar erklæringsår. R, s Tabulex ApS Revisionserklæring (RS3000) vedrørende overholdelse af bekendtgørelse nr. 528 - beskyttelse af personoplysninger i tilknytning til Tabulex s softwareprogrammer. Februar 2012 8. erklæringsår

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelt 3. Formål 3. Omfang 4. Sammenhæng med IT- og forretningsstrategier 4

Indholdsfortegnelse. Generelt 3. Formål 3. Omfang 4. Sammenhæng med IT- og forretningsstrategier 4 Indholdsfortegnelse Generelt 3 Formål 3 Omfang 4 Sammenhæng med IT- og forretningsstrategier 4 Risikostyring og sikring af informationsaktiver og systemer 5 Overvågning af risici og regionens IT-sikkerhedsniveau

Læs mere

Informationssikkerhed - Krav om informeret samtykke - Chefkonsulent Elisabeth Hersby Sundhedsstyrelsen

Informationssikkerhed - Krav om informeret samtykke - Chefkonsulent Elisabeth Hersby Sundhedsstyrelsen Informationssikkerhed - Krav om informeret samtykke - Chefkonsulent Elisabeth Hersby Sundhedsstyrelsen Ny lovgivning om videregivelse af helbredsoplysninger mv. uden samtykke Sygehuslovens 15a indberetning

Læs mere

Eksempel på KOMBITs instruks til ISAE 3000 revisionserklæring

Eksempel på KOMBITs instruks til ISAE 3000 revisionserklæring Eksempel på KOMBITs instruks til ISAE 3000 revisionserklæring KOMBIT har som indkøbscentral på vegne af landets kommuner indgået aftale med [leverandørnavn] (herefter Leverandøren ) om udvikling, drift,

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

It-revision af Sundhedsdatanettet 2015 15. januar 2016

It-revision af Sundhedsdatanettet 2015 15. januar 2016 MedCom Forskerparken 10 5230 Odense M Landgreven 4 1301 København K Tlf. 33 92 84 00 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk It-revision af Sundhedsdatanettet 2015 15. januar 2016 1. Rigsrevisionen

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er

Læs mere

Politik

Politik <dato> <J.nr.> Side 1 af 5 Politik Informationssikkerhedspolitik for 1. Indledning Denne informationssikkerhedspolitik er den overordnede ramme for informationssikkerheden hos .

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx DATABEHANDLERAFTALE Mellem Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg CVR. nr.: 29189730 (herefter Kommunen ) og XXXXXX xxxxxx xxxx CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der indgået nedenstående

Læs mere

Front-safe A/S. Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Remote Backup.

Front-safe A/S. Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Remote Backup. Front-safe A/S Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Remote Backup. April 2011 5. erklæringsår R, s Kalvebod Brygge 45, 2., 1560 København

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Region Midtjylland

Informationssikkerhedspolitik for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Informationssikkerhedspolitik for Region Midtjylland 1. Indledning Denne informationssikkerhedspolitik

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Den finansielle sektor er i dag 100% afhængig af, at it-løsninger er kørende og herudover er sikret i tilfælde af, at noget

Læs mere

Tabulex ApS. Februar 2011 7. erklæringsår. R, s

Tabulex ApS. Februar 2011 7. erklæringsår. R, s Tabulex ApS Revisionserklæring (RS3000) vedrørende overholdelse af bekendtgørelse nr. 528 - beskyttelse af personoplysninger i tilknytning til Tabulex s softwareprogrammer. Februar 2011 7. erklæringsår

Læs mere

Overordnet It-sikkerhedspolitik

Overordnet It-sikkerhedspolitik Overordnet It-sikkerhedspolitik Denne politik er godkendt af byrådet d. x. måned 2014 Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på, at du anvender senest godkendte version. Acadre sags nr. 14-8285

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Dansk Telemedicin A/S Robert Jacobsens Vej 68 2300 København S CVR.nr.:

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 3 Regler for personoplysninger og oplysninger om erhvervskunder

EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 3 Regler for personoplysninger og oplysninger om erhvervskunder EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 3 Regler for personoplysninger og oplysninger om erhvervskunder Version 1.0 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide Skadehistorik Bilag

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem

DATABEHANDLERAFTALE vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup (CVR nr. 65120119) Rødovre Kommune Rødovre Parkvej

Læs mere

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Københavns Kommune Koncernservice It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune 2015-02-05 It-sikkerhedshåndbog for Københavns Kommune It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Publiceret: 2014-07-03 Mål

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning Danske Vandværker Praktiske spørgsmål vi modtog Hvem har ansvaret for beskyttelse af forbrugernes persondata? Er medlemslister i ringbindsmapper

Læs mere

Vejledning om informationssikkerhed

Vejledning om informationssikkerhed Vejledning om informationssikkerhed Birgitte Drewes, afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen Marchen Lyngby, fuldmægtig, Sundhedsdatastyrelsen Vejledningen kan downloades her: http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-informationssikkerhed

Læs mere

Regelverket om formidling af pasientinformasjon i EPJ systemer i Danmark, og pasientens mulighet til direkte innsyn

Regelverket om formidling af pasientinformasjon i EPJ systemer i Danmark, og pasientens mulighet til direkte innsyn Regelverket om formidling af pasientinformasjon i EPJ systemer i Danmark, og pasientens mulighet til direkte innsyn Elisabeth Hersby, chefkonsulent Sundhedsstyrelsen, Danmark T: 72 22 77 96 - E: ehe@sst.dk

Læs mere

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015 Vejledning i informationssikkerhedspolitik Februar 2015 Udgivet februar 2015 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for

Informationssikkerhedspolitik for <organisation> 1 Informationssikkerhedspolitik for 1. Formål informationssikkerhedspolitik beskriver vigtigheden af arbejdet med informationssikkerhed i og fastlægger

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

1 Informationssikkerhedspolitik Hvorfor vil vi sikre vores informationer? Hvad dækker begrebet "informationer"? 2

1 Informationssikkerhedspolitik Hvorfor vil vi sikre vores informationer? Hvad dækker begrebet informationer? 2 Indhold 1 Informationssikkerhedspolitik 2 1.1 Hvorfor vil vi sikre vores informationer? 2 1.2 Hvad dækker begrebet "informationer"? 2 2 Principper 4 2.1 Styret af KU's strategiske behov 4 2.2 Implementering

Læs mere

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017 Skanderborg Kommune ISMS-regler Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO 27001:2017 02-04-2018 Indholdsfortegnelse 4 Organisationens kontekst 1 4.1 Forståelse af organisationen og dens kontekst

Læs mere

Fællesregional Informationssikkerhedspolitik

Fællesregional Informationssikkerhedspolitik Udbud nr. 2016/S 199-358626 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Underbilag 13.1 - Fællesregional Informationssikkerhedspolitik Underbilag 13.1 Fællesregional Informationssikkerhedspolitik Side 1/6

Læs mere

DS 484:2005. Standard for informationssikkerhed -Korte uddrag fra DS484

DS 484:2005. Standard for informationssikkerhed -Korte uddrag fra DS484 DS 484:2005 Standard for informationssikkerhed -Korte uddrag fra DS484 Informationssikkerhedsstrategi Ledelsen skal godkende en skriftlig informationssikkerhedspolitik, som skal offentliggøres og kommunikeres

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til Informationssikkerhed vejledning for sundhedsvæsenet

Høringssvar vedrørende udkast til Informationssikkerhed vejledning for sundhedsvæsenet Enhed for Sundhedsinformatik Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Jan Petersen 05.12.2007 ctfrank@danskepatienter.dk Høringssvar vedrørende udkast til Informationssikkerhed vejledning

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren]

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] DATABEHANDLERAFTALE Der er dags dato indgået følgende Databehandleraftale mellem

Læs mere

Halsnæs kommune. Informationssikkerhedspolitik Oktober Informationssikkerhedspolitik Halsnæs kommune.

Halsnæs kommune. Informationssikkerhedspolitik Oktober Informationssikkerhedspolitik Halsnæs kommune. Informationssikkerhedspolitik Oktober 2015 Side 1 af 5 sider Baggrund Ved informationssikkerhed forstås de samlede foranstaltninger til at sikre Fortroligheden, Tilgængeligheden og Integriteten på kommunens

Læs mere

It-anvendelsen i Langeland Kommune har til formål at understøtte kommunens overordnede visioner.

It-anvendelsen i Langeland Kommune har til formål at understøtte kommunens overordnede visioner. Juni 2011 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Formål 4 3. Omfang 5 4. It-sikkerhedsniveau 5 5. It-sikkerhedsbevidsthed 6 6. Overtrædelse af it-sikkerhedspolitikken 6 7. Udarbejdelse og ikrafttrædelse 6 2 1 Indledning

Læs mere

Region Hovedstadens Ramme for Informationssikkerhed

Region Hovedstadens Ramme for Informationssikkerhed Region Hovedstadens Ramme for Informationssikkerhed Indhold Region Hovedstadens ramme for Informationssikkerhed... 3 1 Formål... 3 2 Gyldighedsområde/omfang... 4 3 Målsætninger... 4 4 Informationssikkerhedsniveau...

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik. for. Gladsaxe Kommune

IT-sikkerhedspolitik. for. Gladsaxe Kommune IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune INDHOLD 1. IT-sikkerhedspolitik 1.1 Baggrund for IT-sikkerhedspolitikken 2. Begreber og definitioner 3. IT-sikkerhedspolitikken 3.1 Hovedmålsætninger med IT-sikkerhedspolitikken

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Underbilag 14A DATABEHANDLERAFTALE

Underbilag 14A DATABEHANDLERAFTALE Journalnummer: Underbilag 14A DATABEHANDLERAFTALE Vedrørende levering og vedligeholdelse af EPJ-/PAS-løsning System-/projektansvarlig person Tel. +45 XXXX XXXX e-mail@e-mail.dk For at sikre overholdelsen

Læs mere

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulæret omhandler organisatoriske forhold og fysisk sikring, herunder sikkerhedsorganisation, administration af adgangskontrolordninger og autorisationsordninger

Læs mere

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14 Databehandleraftale Bilag 14 DATABEHANDLERAFTALE mellem Danpilot Havnepladsen 3A, 3. sal 5700 Svendborg CVR-nr. 30071735 (herefter den Dataansvarlige ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by]

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S Front-data Danmark A/S Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Hostingcenter. December 2010 1. erklæringsår R, s Kalvebod Brygge 45, 2., 1560

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål.

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål. Databehandleraftale Mellem Landbrugsstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR-nr: 20814616 (som dataansvarlig) og [Databehandler] [Adresse] [Postnummer og by] CVR-nr: [xxxx] (som databehandler) Om behandling

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Overordnet Informationssikkerhedsstrategi. for Odder Kommune

Overordnet Informationssikkerhedsstrategi. for Odder Kommune Overordnet Informationssikkerhedsstrategi for Odder Kommune Indhold Indledning...3 Mål for sikkerhedsniveau...3 Holdninger og principper...4 Gyldighed og omfang...5 Organisering, ansvar og godkendelse...5

Læs mere

Sikkerhed i en digitaliseret sundhedssektor. Sikkerhed og Revision 8. September 2017

Sikkerhed i en digitaliseret sundhedssektor. Sikkerhed og Revision 8. September 2017 Sikkerhed i en digitaliseret sundhedssektor Sikkerhed og Revision 8. September 2017 Pia Jespersen Chefkonsulent, CISM, ESL Præsentation Sundhedsdatastyrelsen Pia Jespersen Intern driftsfunktion i Sundheds-

Læs mere

KOMBIT sikkerhedspolitik

KOMBIT sikkerhedspolitik KOMBIT sikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 DEL 1: ORGANISERING, ROLLER OG ANSVAR 4 DEL 2: POLITIK FOR INFORMATIONSSIKKERHED 5 DEL 3: RETNINGSLINJER OG KONTROLMÅL TIL LEVERANDØREN 6 5. INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIKKER

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsen Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Revideret 30. august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Informeret samtykke 3

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN]

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] Tekst markeret med GRØN, udfyldes inden udsendelse til leverandøren Tekst markeret med TURKIS, udfyldes af leverandøren Side 1/16 Side 2/16 DATABEHANDLERAFTALE

Læs mere

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning?

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning? Her finder I 12 spørgsmål, som I, der er dataansvarlige, med fordel kan forholde jer til allerede nu for at forberede jer på den nye databeskyttelsesforordning, som finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

Databehandlerinstruks

Databehandlerinstruks 1. Databehandleren handler alene efter instruks af den dataansvarlige. 2. Databehandleren forpligter sig til, til enhver tid at overholde lovgivningsmæssige krav samt denne databehandlerinstruks. 3. Databehandleren

Læs mere

Produktbeskrivelse for

Produktbeskrivelse for Produktbeskrivelse for Behandlingsrelationsservicen NSP Behandlingsrelationsservice REFHOST LPR Lokal Database Jævnlig opdatering Ydelser Sikrede NOTUS Sygesikringssystemet Side 1 af 9 Version Dato Ansvarlig

Læs mere

(Dataansvarlig og Databehandler herefter under et benævnt Parterne og enkeltvis Part )

(Dataansvarlig og Databehandler herefter under et benævnt Parterne og enkeltvis Part ) Databehandleraftale 1 Mellem: Firma: Cvr-nr.: Adresse: Postnr. ( Dataansvarlig ) By: Og: MedCom Cvr-nr.: 26919991 Forskerparken 10 5230 Odense M ( Databehandler ) (Dataansvarlig og Databehandler herefter

Læs mere

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk Brevdato: 23. maj 2006 Modtager: Scandinavian Airlines Danmark (SAS) J.nr. 2006-219-0370 Stikord: Fingeraftryk, personoplysninger, saglighed og proportionalitet, alternativ løsning, oplysningspligt, datasikkerhed.

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST5

It-sikkerhedstekst ST5 It-sikkerhedstekst ST5 Identificering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST5 Version

Læs mere

REGIONERNES POLITISKE LINJE FOR INFORMATIONSSIKKERHED

REGIONERNES POLITISKE LINJE FOR INFORMATIONSSIKKERHED 11101010100010 10101001011011 10101001101010 10101010001010 10100101101110 10100110101010 10101000101010 10010110111010 10011010101010 10100010101010 01011011101010 01101010101001 10001010101001 REGIONERNES

Læs mere

Er procedurerne i vejledningen: Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin implementeret på de kirurgiske afdelinger?

Er procedurerne i vejledningen: Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin implementeret på de kirurgiske afdelinger? Er procedurerne i vejledningen: Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin implementeret på de kirurgiske afdelinger? Sundhedsstyrelsen, juli 2008 Er procedurerne i vejledningen: Sikring

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT

SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. KONKLUSION OG SAMMENFATNING 4 3. KONSEKVENSER 6 4. FORSLAG, HENSTILLINGER

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.]

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NOTAT OM INFORMATIONSSIKKERHED OG DIGITALISERING 2014 2008 2014 Notatet er udarbejdet for: Oktober 2014 INDLEDNING Digitaliseringen i

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

INFORMATIONS- SIKKERHEDS- POLITIK

INFORMATIONS- SIKKERHEDS- POLITIK INFORMATIONS- SIKKERHEDS- POLITIK GLOSTRUP KOMMUNE 14. NOVEMBER 2012 Politik Nærværende informationssikkerhedspolitik er en generel administrativ opdatering af version 1.0 især på baggrund af organisationsændringen

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Sønderborg Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Sønderborg Kommune Informationssikkerhedspolitik for Sønderborg Kommune Denne politik er godkendt af Byrådet d. 4. februar 2015 og træder i kraft d. 1. marts 2015 Seneste version er tilgængelig på intranettet 1/8 Indledning

Læs mere

Vejledning om den praktiske tilrettelæggelse af tilsynet med informationssikkerheden

Vejledning om den praktiske tilrettelæggelse af tilsynet med informationssikkerheden Vejledning om den praktiske tilrettelæggelse af tilsynet med informationssikkerheden Vejledningen og tilhørende bilag skal betragtes som inspiration og støtte til den overordnede vejledning Departementets

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

Databehandleraftale Leverandør

Databehandleraftale Leverandør , Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bilag L - 1 Leverandør Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem: Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CVR.nr.: 64 94 22

Læs mere

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes,

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, Rammer og vilkår for brug af data 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, bidr@sundhedsdata.dk Lovgivning - sundhedsdata Sundhedsloven Persondataloven I sundhedsloven fastlægges reglerne for indhentning/videregivelse

Læs mere

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Appendiks 5 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Risikovurdering af implikationer for privatlivets fred...

Læs mere

fortrolighed: omfatter en sikring af, at information kun er tilgængelig for personer, som er berettigede

fortrolighed: omfatter en sikring af, at information kun er tilgængelig for personer, som er berettigede Tillæg 3 1 1 IT-sikkerhedspolitik for Ballerup Kommune 1.1 Baggrund for IT-sikkerhedspolitikken Ballerup Kommune anvender på flere områder og i større omfang IT for at leve op til de krav, som borgere,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes it-sikkerhedspolitik Udkast pr. 26. maj 2009

Faaborg-Midtfyn Kommunes it-sikkerhedspolitik Udkast pr. 26. maj 2009 1. Indledning It-anvendelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune skal understøtte kommunens vision. Samtidig ønsker Faaborg- Midtfyn Kommune, at medarbejderne har en bevidst holdning til begrebet it-sikkerhed, hvor

Læs mere