Beskrivelse af opgave, Budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018"

Transkript

1 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Asfaltbelægning, vejmarkeringer og rabatter Veje, stier og pladser skal i henhold til vejloven holdes i en stand som trafikkens art og omfang kræver. Kommunen har derudover opstillet nogle servicemål, for hvordan vedligeholdelse af vejene skal varetages. 01A Den til området disponerede økonomi muliggør et vedligeholdelsesniveau, som ikke tåler forringelse uden at komme i konflikt med de lovkrav og servicemål, der er nævnt herover. Konsekvenserne af forringelse på området vil medføre overtrædelse af lovgivningen vedrørende vejvedligeholdelse, det kan forventes at der vil komme en markant stigning i erstatningskrav mod kommunen for person og materielskader, ligesom trafiksikkerhed, fremkommelighed og æstetik generelt vil falde til et uacceptabelt niveau. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

2 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Fortove, flisebelægninger 1 omfatter udskiftning af ødelagte fortovsfliser samt udbedring af andre fortovsskader, hvor der er risiko for faldulykker. 01B Retspraksis siger, at faldulykker ved belægninger i gangarealer, med lodret niveauforskel på 3 cm eller mere kan være ansvarspådragende. Belægningsskader under 3 cm accepteres da man ikke kan forvente en helt jævn belægning. Opgaver der udføres i ring 1: Udskiftning af ødelagte fliser i gågaderne, udskiftning af forvitrede, knækkede eller vippende fliser i fortovsstrækninger, udbedring af skader på trapper. Et minimumsniveau, hvor der kun udskiftes fliser med niveauforskel over 3 cm kan opretholdes for ca. 1,4 mio. kr. Hvis kun minimumsniveauet i ring 1 udføres, vil vejkapitalen udhules, og det vil være økonomisk ufordelagtigt ikke at udskifte flisebelægninger når der foretages gravninger i gamle fortove af ledningsejere mv. Foretages der ikke samlede udskiftninger af gamle flisebelægninger, vil det blive uforholdsmæssigt dyrere at udbedre skader efterfølgende. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

3 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Vejbeplantning 01C Budget 2,5 mio. kr. til græsslåning og tilbageklipning af beplantning langs med veje af trafiksikkerhedsmæssige årsager. Pleje af beplantning langs med veje er især begrænset til tilbageskæring af trafiksikkerhedsmæssige årsager. Derudover plejes beplantningen i bymæssig bebyggelse ud fra de historiske beslutninger der er vedtaget. Græsslåning foretages især af hensyn til oversigter i kryds, langs med veje, frit udsyn til skilte og anden afmærkning. Derudover plejes græsset i bymæssig bebyggelse af hensyn til oversigter, vedtagne beslutninger vedr. plejeniveau. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: 1 opgaver: Ved manglen pleje af vejbeplantningen vil oversigter m.v. ikke blive overholdt og man vil gå på kompromis med trafiksikkerheden. andre r Årsværk, andre r

4 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Skilte 01D 1 opgaver: 1,360 mio. kr. bruges til vedligehold af ca stk. skilte, vejudstyr, hegn, autoværn m.v. på veje, tove, pladsen. Plejen af afmærkningen foretages ud fra afmærkningsbekendtgørelsen og dermed af trafiksikkerhedsmæssige hensyn. Derudover er plejen af vores vejudstyr begrænset til et minimum og vedligeholdelsesniveauet kan ses i bybilledet. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: 1: Ved manglen vedligeholdelse af trafikskiltene vil kravene ifølge færdselsloven og bekendtgørelsen om vejafmærkning ikke blive overholdt. Ud over lovkravene vil det selvfølgelig gå ud over trafiksikkerheden med de konsekvenser det kan have for antallet af ulykker på vores veje. andre r Årsværk, andre r

5 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Vejafvanding 01E Det påhviler vejmyndigheden at holde vores offentlige veje i den stand, som trafikken art og størrelse kræver. Det er altså kommunens ansvar at vejafvandingen fungerer på en ansvarlig måde i forhold til trafikken art og omfang og derfor ikke udgør en fare for trafikken i form af sammenbrud eller manglende evne til at bortlede vejvandet. Der er i alt ca vejbrønde i Helsingør Kommune og der forventes en leve tid på 5060 år for en vejbrønd. Det svarer til at der skal udskiftes ca.200 vejbrønde om året. Overslagsmæssigt vurderes det at koste ca. 3 mio. kr. Der er på budgettet for 2013 afsat kr. til udskiftning af vejbrønde. Så der er behov for en tillægs bevilling hvis der ikke tilføres midler vil der inden for en korte årrække opstå et større behov for udskiftning af vejbrønde. Der er 2013 afsat kr. til udskiftning af defekte pinde og dæksler på vejbrønde. Til Drift/slamsugning af vejbrøndene er der afsat ca. 1.1 mio. kr. i 2013 det svarer til, at der i dag suges ca vejbrønde om året og ca. 300 akutte sugninger af vejbrønde. Oprensning af grøfter langs veje uden anden afledning af vejvand er der afsat kr. i 2013 svarende til at der oprenses ca. 500 meter grøfter om året. Vejafvandingsledninger med tilhørende stikledninger i offentlig vej ca. 7,5 km ledning skal vedligeholdes og administreres af Forsyning Helsingør. Helsingør Kommune har indgået en aftale med forsyningen som indebærer en årlig udgift på kr. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: Det skønnes at hele budgettet til vejafvanding er lovpligtigt og nødvendigt. andre r Årsværk, andre r

6 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Fortove, flisebelægninger 01F 2 omfatter sammenhængende renoveringer af fortovsstrækninger, hvor belægningen er meget ujævn og skadet. Ofte er skaderne af et omfang hvor halvdelen af fliserne er knækkede, ligger skævt eller på anden måde er til gene. Både kantsten og selve fortovet vil ofte være ujævnt og tilnærmelsesvis i niveauet med kørebanen. Dette giver problemer i forhold til vejafvanding og udlægning af slidlag på kørebanen, hvor en forhøjet kantsten er nødvendig. 2 omfatter også udskiftninger af fortovsbelægninger, hvor der graves f.eks. til kabellægning, og hvor det er økonomisk fordelagtigt at renovere fortovsstrækningen i samme omgang. Endvidere bruges kontoen til omlægning af skadede overkørsler og opretning af støttemure. Budgettet i ring 2 er ca. 2,4 mio. kr. hvilket svarer til renovering af ca. 1,5 km fortov. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: Opgaven udføres af Virksomheden Park og Vej (VPV). Hvis opgaven ikke udføres vil det have konsekvenser for beskæftigelsen i VPV. andre r Årsværk, andre r

7 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Vejbeplantning 01G Budget 1,085 mio. kr. til græsslåning, blomster og pleje af beplantning langs med veje og ved/på torve, centre, stationer og pladser. Opgaverne i ring 2 består hovedsageligt i: Græsslåning der foretages i byzonen af æstetiske årsager og så vejarealerne ikke springer i skov. Hække og træer beskæres, klippes af æstetiske årsager så veje, torve, pladser, stationer m.v. fremstår grønne og akitektoniske kønne af færdes ved og på. Blomsterkummerne: Blomsterkummerne er opstillet i gågade, torve, buspladser m.v. af æstetiske årsager og er med til, at præge det grønne og kønne hvor der færdes mange mennesker, turister m.v. Som følge af servicedriftsbesparelserne er der gennemført besparelse på hækklipning og græsklipning på i alt i , blomsterkummerne på tages ud af i Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: 2 opgaver: Ved manglen pleje af vejbeplantningen vil træer, buske m.v. springe i skov æstetik, tryghed m.v. vil være en konsekvens af manglen vedligehold/pleje. Blomsterkummer vil ikke blive opsat. andre r Årsværk, andre r

8 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Broer og bygværker 02 Kommunens broer og bygværker udgør en væsentlig del af den kommunale infrastruktur, og skal behandles med udgangspunkt i vejlovgivningen, som forpligter vejbestyrelsen til at vedligeholde anlæggene i en stand som trafikkens art og omfang kræver. Området har gennem mange år været overset/nedprioriteret, og det er først i de senere år at der er sket en fornuftig registrering af tilstanden på anlæggene. Det vil være forbundet med store risici ikke at foretage ajourførte tilstandsregistreringer, sådan at der kan reageres hvis tilstanden bliver kritisk på nogle broer eller bygværker. Den vedligeholdelse, der kan foretages med det kendte budget, rækker kun til at gøre det allermest nødtørftige dvs årligt tilsyn samt nødreparation af en enkelt bro. Budgettet anbefales derfor placeret i ring 1. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

9 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Vejbelysning Budget på 14.5 mio kr og efterfølgende 5 mio. kr. er til drift og vedligehold af vejbelysning 03A Opgaverne i ring 1 omfatter drift og vedligehold: af vejbelysning hvor der ifølge vejreglerne for vejbelysning skal være lys og hvor vi økonomisk er bundet af leasingaftaler m.v. abonnementsaftaler har 1 års opsigelse (9 måneder med udgange af 1 kvartal). Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: 1 opgaver: Konsekvensen ved at slukke for vejbelysning og lyssignalerne vil betyde manglen overholdelse af kravene i følge vejreglerne for vejbelysning og vil gå ud over trafiksikkerheden, fremkommeligheden m.v. Derudover vil vi ikke overholde vores forpligtigelser overfor leasingaftalen og DONG Energy A/S. andre r Årsværk, andre r

10 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Vejbelysning Budget 10,194 mio. kr. til drift og vedligehold af vejbelysning. 03B Opgaverne i ring 2 omfatter drift og vedligehold: af vejbelysning (ca lamper) langs med veje i byerne, på torve, pladser, centre, stationer og stier. Ud over drift og vedligehold arbejdes der på renovering og udskiftning af vejbelysning med anvendelse af nyeste teknologi, så udgifterne til strøm og vedligeholdelse nedsættes. Det gøres ved anvendelse af færre og mere effektive armaturer, dæmpning m.v. Der er I overslagsårene besluttet 1 mio. kr. i besparelse. Der henvises i øvrigt til de udarbejdede servicemål for vejbelysning. (TUmødet ) Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: 2 opgaver: Ved fravalg af de 10,194 mio. kr. vil vejbelysning i kommunen ( ring 1) blive slukket med de konsekvenser det vil få for trafiksikkerheden, tryghedsfølelsen, kriminalitet m.v. Der skal påregnes ekstra omkostninger til adskillelse af vejbelysning fra anlæg ifølge ring 1. andre r Årsværk, andre r

11 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Lyssignaler, elektroniske trafikskilte, fodgængerovergange m.v. 03C Budget 1,369 bruges til drift og vedligehold af 25 lyssignaler, trafikskilte, fodgænger overgange, super stoppesteder, busskærme m.v. og skal i henhold til vejregler for lyssignaler, fodgængerovergange m.v. holdes i en stand som trafikkens art og omfang kræver. Der er en stor grad af trafiksikkerhed og fremkommelighed i forbindelse med vores lyssignaler m.v. Den til området disponerede økonomi muliggør et vedligeholdelsesniveau, som ikke tåler forringelse uden at komme i konflikt med trafiksikkerheden og fremkommeligheden på vores veje. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: Manglen vedligehold vil have betydning for fremkommeligheden og sikkerheden i vores signalkryds, fodgængerovergange. andre r Årsværk, andre r

12 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Renhold af veje, stier og pladser 04A Lovbekendtgørelse om renholdelse af veje 4 Det påhviler vedkommende vejbestyrelse at sørge for renholdelse af offentlige veje og stier, for så vidt forpligtigelsen ikke er pålagt ejere af tilgrænsende ejendomme efter 5. Vejbestyrelsen bestemmer renholdelsens omfang og rækkefølge. Nærmere retningslinjer for renholdelsens gennemførelse fastsættes af vejbestyrelsen efter forhandling med politiet. Uden for byer og bymæssig bebyggelse omfatter vejbestyrelsens renholdelsespligt bortset fra parkerings og rastepladser og lign. alene den for færdselssikkerheden nødvendige renholdelse. Helsingør Kommune deler ansvaret for renholdelse med grundejerne, der grænser ud til veje, fortov og stier og pladser. Absolut nødvendigt minimum renholdelsen af veje stier og pladser: De mest belastede veje og pladser i Helsingør C renholdes 2 gang om ugen herunder tømning af skraldespande. De store gennemgående veje i byzonen (dem med kantsten) fejes med maskine 3 gange om året. Ppladser ved handelscentrene i Helsingør C ca. 1 gang om måneden. Mindre pladser mindst 1 gang om året. Villaveje og stier mindst 1 gange om året. Cykelstier i Helsingør C 1 gang om ugen eller efter behov. Øvrige cykelstier fejes 2 gange om året. Glasskår og andet farligt affald fjernes snarest muligt Efter, at det farlige affald er observeret. Graffitibekæmpelse på kommunens byudstyr udføres som en del af renholdelsen. I forbindelse med efterårets løvfald fjerner kommunes renholdelse nedfaldne blade og ukrudt i den takt, hvor fejebilerne fejer den enkelte vej. Renholdelsen omfatter fejning af veje, fortov, stier og pladser for snavs, affald, visne blade og ukrudt. Desuden renholdes rendestenbrønde, rørgennemløb og udløbsrender så vandets frie løb kan opretholdes af hensyn til trafiksikkerheden. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

13 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Renhold af veje, stier og pladser 04B Lovbekendtgørelse om renholdelse af veje 4 Det påhviler vedkommende vejbestyrelse at sørge for renholdelse af offentlige veje og stier, for så vidt forpligtigelsen ikke er pålagt ejere af tilgrænsende ejendomme efter 5. Vejbestyrelsen bestemmer renholdelsens omfang og rækkefølge. Nærmere retningslinjer for renholdelsens gennemførelse fastsættes af vejbestyrelsen efter forhandling med politiet. Uden for byer og bymæssig bebyggelse omfatter vejbestyrelsens renholdelsespligt bortset fra parkerings og rastepladser og lign. alene den for færdselssikkerheden nødvendige renholdelse. Helsingør Kommune deler ansvaret for renholdelse med grundejerne, der grænser ud til veje, fortov og stier og pladser. Ønskelig renholdelsen af veje stier og pladser: De mest belastede veje og pladser i Helsingør C renholdes 7 gang om ugen herunder tømning af skraldespande. De store gennemgående veje i byzonen (dem med kantsten) fejes med maskine 6 gange om året. Tømning af skraldespande 1 gang om ugen Ppladser ved handelscentrene i Helsingør C ca. 1 gang om måneden. Tømning af skraldespande 7 gange om ugen Mindre pladser 6 gange om året. Tømning af skraldespande 1 gang om ugen Villaveje og stier 1 gange om året. Cykelstier i Helsingør C 1 gang om ugen eller efter behov. Øvrige cykelstier fejes 1 gange hver anden uge. Glasskår og andet farligt affald snarest muligt efter det farlige affald er observeret. Graffitibekæmpelse på kommunens byudstyr udføres som en del af renholdelsen. I forbindelse med efterårets løvfald fjerner kommunes renholdelse nedfaldne blade og ukrudt i den takt, hvor fejebilerne fejer den enkelte vej. Renholdelsen omfatter fejning af veje, fortov, stier og pladser for snavs, affald, visne blade og ukrudt. Desuden renholdes rendestenbrønde, rørgennemløb og udløbsrender så vandets frie løb kan opretholdes af hensyn til trafiksikkerheden. Som følge af servicedriftbesparelserne er der gennemført besparelse på renholdelse i city på i alt i Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: Det samlede budget for renholdelse er i dag på 6.6 mio. kr. hvis renholdelsen skæres ned til et absolut minimum vil byen fremtræde beskidt og der vil mange stedet ligge affald på veje og stier i op til 34 dage. På Ppladser ved handelscentrene vil der kunne ligge affald i op til 1 måned og der vil ligge større mænger affald på pladserne. Ud fra sundheds og sikkerhedssynspunkt vurderes det dog at være muligt, at spare op til ca. 2mio. kr. om året på renholdelsesbudgettet. andre r Årsværk, andre r

14 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Vintertjeneste 05A Det påhviler vejbestyrelsen at fastsætte nærmere retningslinjer for gennemførelsen af snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af offentlige veje og stier. Vejbestyrelsen fastsætter de nævnte retningslinjer efter forhandling med politiet, som skal godkende retningslinjerne. Overordnede veje med betydning for fjerntrafik (klasse III) i dag klasse II veje Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener. Saltning hhv. snerydning udføres dog kun mellem kl.5.00 og kl Servicemålet opnås ved: Glatførebekæmpelsen udføres ved præventiv saltning. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller 58 cm jævnt lag sne. Øvrige trafikveje og pladser med betydning for den gennemkørende trafik (klasse IV) i dag klasse III veje Tilstræbes holdt farbare, men visse gener kan forekomme. Saltning og snerydning udføres kun mellem kl og kl Serviceniveauet opnås ved: Glatførebekæmpelse igangsættes ved konstateret glat føre. Snerydning igangsættes ved drivdannelse eller 5 til 8 cm jævnt lag. Mindre lokalveje og villaveje (klasse VI) i dag klasse V veje Saltes og sneryddes kun undtagelsesvis, og kun i det omfang de øvrige opgaver tillader det. Overstående forudsætter politiets godkendelse og at Vinterregulativet revideres i overensstemmelse med de nye servicemål. Dette skal også godkendes af Byrådet. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: Der er en betydelig risiko for, at der opstår flere personskader/glatføreuheld og dermed øgede udgifter i det sociale system. Vores vurdering er, at der gennemsnitligt kan forventes en øget udgift i direkte kommunale sociale udgifter på 35 mio. kr. pr. år. Dertil kommer et større millionbeløb som staten skal afholde. andre r Årsværk, andre r

15 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Vintertjeneste Det nuværende niveau fastholdes jævnfør nedenstående serviceniveau: 05B Overordnede veje med betydning for fjerntrafikken tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener på alle tider af døgnet. Servicemålet opnås ved: Glatførebekæmpelsen udføres ved præventiv saltning hele døgnet. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller 58 cm jævnt lag hele døgnet. Øvrige trafikveje med betydning for den gennemkørende trafik tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener i tidsrummet kl til kl Serviceniveauet opnås ved: Glatførebekæmpelse foretages ved præventiv saltning i tidsrummet kl til kl Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller 58 cm jævnt lag i tidsrummet kl til Som følge af servicedriftbesparelserne er der gennemført besparelse på glatførebekæmpelse på i 2015 og i Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

16 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Parker inkl. Marienlyst Helsingør Kommune har i alt 46 parkanlæg, hvoraf 10 områder er intensivt drevne. 06A Lovpligtig opgave: Udførelse af fortovspligt med fritrumsbeskæring træer og buske langs veje og stier samt renholdelse. For så vidt angår fjernelse af affald i parkerne, vil en minimal indsats bestå i at sørge for at for at overholde miljølovgivningen og sørge for at man kan færdes sikkert. Tilsyn med risikotræer sikkerhedsrisikoen mindskes for besøgende ved at risikotræer fældes eller beskæres. Marienlyst slotshave er fredet og derfor er driften af haveelementerne pligtig. Hvis ovenstående opgaver fravælges vil vi ikke leve op til lovgivningen. Nødvendig opgave: Vedligeholdelse af nødvendigt parkudstyr, belægninger, støttemure, trapper, sikkerhedshegn, træbroer, monumenter, beskæring af formede træer. Græsklipning af brugsplæner med opsamling af affald inden græsklipning. Skatter, afgifter, forbrugsafgifter el, varme og vand. Hvis de nødvendige opgaver fravælges vil de grønne områder være ubrugelige som rekreative arealer/man vil ikke kunne færdes sikkert i området. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

17 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Parker inkl. Marienlyst Helsingør Kommune har i alt 46 parkanlæg, hvoraf 10 områder er intensivt drevne. 06B Standarddrift parker ikke lovpligtige eller nødvendige opgaver: Drift af staudebede, løgplantninge, klatreplanter. Ukrudtsbekæmpelse, afpudsning, gødskning, vanding, omplatning. Drift af hække, busketter, bunddækkende buske, prydbuske: Fjerne ukrudt og vildskud, beskæring, gødskning, vanding. Drift af springvand: Renholdelse og service 3 x om ugen 1. maj 15. sept. I vinterperioden renholdelse 1x hver anden uge. Faste belægninger: Ukrudtsbekæmpelse, fejning 2 x om året. Renholdelse: Fjerne affald udover lovpligtig opsamling 1 x månedligt. I udvalgte parker oftere. Bænke i parker og på veje og pladser: Vask 2 x årligt samt vedligeholdelse. Øvrigt parkudstyr: Vedligeholdelse af skilte, bomme, hømmerstandere. Skraldespande: Vedligeholdelse og tømning 1 x ugentligt. I udvalgte parker oftere. Drift af legepladser: I sommerhalvåret tilsyn og service(rivning og efterfyldning sand falunderlag, samt reparationer) hver 14. dag og i vinterhalvåret månedligt. Vask af legeudstyr 4 x årligt. Oliering træværk 1x årligt. Tilstandsrapport 1x årligt. Fældning træer og buske og slåning af naturgræs for at hindre tilgroning Drift af badebroer og strandfortove. Opsætning/nedtagning og vedligeholdelse. Skøjtesøer: Måling og skiltning 5 udvalgte kommunale issøer. Ved fravalg af opgaven vil det være forbudt at færdes på alle offentlige issøer i kommunen. Servicestandard for intensivt drevne parker er beskrevet i udarbejdede servicemål (jf. TUmødet ) Ved fravalg af opgaver vil parkerne fremstå mindre indbydende og med færre rekreative oplevelser. Hvis drift af bænke, skraldespande, skilte, parkudstyr, bede, hække eller legepladser fravælges vil der være en engangsudgift til at fjerne elementerne. Som følge af servicedriftbesparelserne er der gennemført besparelse på pleje af Marienlyst Slot, Danserindebrønden, nedjustering af vedligehold og tid for vand i springvand og udskiftning af sand i småbørnssandkasser på i alt i Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

18 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Skov, Natur og Kolonihaver Helsingør Kommune har 41 Skov og naturområder og 4 kolonihaveområder. 07A Skov og naturområder (36): Helsingør Kommune har 41 Skov og naturområder og 4 kolonihaveområder. Skov og naturområder (36): Det er lovpligtigt at drive skovene (jf. Skovloven), og det er lovpligtigt for kommunen at pleje områder, der er omfattet at Naturbeskyttelseslovens 3. Ved driften sikres tilgængelighed i områderne, og sikkerhedsrisikoen mindskes for besøgende ved at risikotræer fældes eller beskæres. Moser, enge og overdrev plejes ved at hindre tilgroning hvor det er muligt udføres plejen ved afgræsning eller høslet. Bjørneklo bekæmpes i henhold til anvisningerne i kommunens indsatsplan. For så vidt angår fjernelse af affald vil en minimal indsats bestå i at sørge for at for at overholde miljølovgivningen og sørge for at man kan færdes sikkert. Derudover er der nogle trapper og belægninger, der skal vedligeholdes af sikkerhedsmæssige årsager. Hvis ovenstående opgaver fravælges vil vi ikke leve op til lovgivningen eller sikkerheden på området. Kommunale fredede arealer (5): Det er lovpligtigt at pleje kommunale fredede arealer. Plejen afhænger af fredningens formål. Der udføres den pleje, som er anvist i henhold til fredningsbestemmelserne. Plejen kan bestå i at hindre tilgroning af arealer og i at sikre udsigter. Hvis pleje af arealerne fravælges, vil vi ikke leve op til lovgivningen. Kolonihaver(4) Helsingør Kommunes forpligtelser er beskrevet i lejeaftaler med kolonihaveforeningerne. Afhængig af den enkelte aftale består driften i vedligholdelse af dræn, veje, visse fællesarealer og i et enkelt tilfælde bortskaffelse af affald. Der modtages samtidig en lejeindtægt, hvorfor der er budgetteret med en indtægt på kontoen. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

19 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Skov, Natur og Kolonihaver Helsingør Kommune har 41 Skov og naturområder og 4 kolonihaveområder. 07B Standard årlig drift: Papiropsamling 6x. (I udvalgte områder er der en højere eller lavere frekvens) Tømning papirkurve 1x om ugen Græsslåning færdselsarealer: 4x Græsslåning naturgræs: 12x Vedligeholdelse af bænke I nogle skov og naturområder er der papirkurve. Man kan fjerne papirkurvene således at de besøgende må tage deres affald med hjem. Man kan nøjes med en standard på 1 fast papiropsamlinge årligt og derudover nøjes med at fjerne affald der strider mod miljølovgivningen eller forringer besøgendes sikkerhed. Det vil betyde at der vil ligge meget henkastet affald i områderne. Man kan undlade at slå græs på steder hvor det ikke er lovpligtigt. Det vil mindske tilgængeligheden og betyde at ellers rekreative arealer efterhånden konverteres til krat. Man kan fjerne bænkene fra områderne det vil være en forringelse af mulighederne for hvile og rekreativ oplevelse. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

20 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Kystlivredning ved udvalgte badestrande 08A Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste er et samarbejde mellem 3 nordsjællandske kommuner hvor Helsingør kommune er den ene. Samarbejdet fortsættes på det nuværende niveau. Kystlivredningstjenesten formål er at medvirke til at forebygge badeulykker samt at sikre badesikkerheden på udvalgte strækninger langs bl.a. nordkysten i Helsingør Kommune. Det er ikke lovpligtigt, at der i badesæsonen udføres kystlivredning på udvalgte badestrande i Helsingør Kommune. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: I samarbejdskommunerne blev der 2012 udført livredning i 39 tilfælde såkaldte røde aktioner, gule aktioner forebyggende aktioner 839, grønne aktioner almindelig service til badegæster i alt aktioner. Ud over dette har kystlivredningstjenesten medvirket i en række forskellige arrangementer med henblik på at forebygge badeulykker på strandene. Hvis man vælger at ophæve samarbejdet om kystlivredning kan der fra budgetåret 2015 spares kr. om året. andre r Årsværk, andre r

21 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Kystlivredning ved udvalgte badestrande 08B Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste er et samarbejde mellem 3 nordsjællandske kommuner hvor Helsingør kommune er den ene. Samarbejdet fortsættes på det nuværende niveau. Kystlivredningstjenesten formål er at medvirke til at forebygge badeulykker samt at sikre badesikkerheden på udvalgte strækninger langs bl.a. nordkysten i Helsingør Kommune. Det er ikke lovpligtigt, at der i badesæsonen udføres kystlivredning på udvalgte badestrande i Helsingør Kommune. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: Budgettet fastholdes på det nuværende niveau, men kan opsiges med virkning fra andre r Årsværk, andre r

22 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Kystsikring 09A Budget kr. til kystsikringslagene og sandflytning ved Hornbæk Havn. Opgaverne i ring 1: Kommunens bidrag til kystsikringslagene er på ca kr. som ejer af flere kystgrunde på nordkysten. Der flyttes årligt op til m3 sand ved Hornbæk havn i samarbejde med Naturstyrelsen og Hornbæk Havn overenskomst. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: 1: Hvis der ikke betales bidrag til lagene, vil kommunen ikke overholde vedtægterne i lagene. Hvis kommunen stopper sandflytningen ved Hornbæk Havn vil havnen sande til. Der er ligeledes udarbejdet en overenskomst imellem Hornbæk Havn, Naturstyrelsen og Kommunen, som forpligtiger de 3 parter økonomisk til deltagelse i opgaven med sandflytning. andre r Årsværk, andre r

23 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Kystsikring 09B Budget kr. til vedligehold af kystsikring. Opgaverne i ring 2: De kr. bruges årligt på vedligehold af kystsikringen ud for de kommunale grunde og hvor Strandvejene skal sikres mod erosion. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: 1: Der bruges i forvejen meget få penge på vedligehold af eksisterende kystsikring og med udsigt til klimaforandringer samtidig med 0 kr. til vedligehold, vil kystsikringens nedbrydelse foregå i et stadig højere tempo. Bodil er et godt eksempel. andre r Årsværk, andre r

24 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Strandrensning 10A Strandrensning omfatter renovation/tømning af affaldsspande opsat på strandene, opsamling af henkastet affald på strandene og fjernelse af tang samt vedligeholdelse af strandfortove og andet inventar på strandene. Fjernelse af tang er ikke en lovpligtig ydelse. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

25 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Strandrensning (tangfjernelse) 10B Strandrensning omfatter renovation/tømning af affaldsspande opsat på strandene, opsamling af henkastet affald på strandene og fjernelse af tang samt vedligeholdelse af strandfortove og andet inventar på strandene. Som følge af servicedriftsbesparelserne er der gennemført besparelse på tangfjernelse på i 2015 og i og fjernelse af skraldespande på strande i alt i Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: Udgiften til fjernelse af tang fra udvalgte badestrande er efter servicedriftbesparelsen rammestyret til ca kr. om året. Hvis der ikke fjernes tang må der forventes øgede lugtgener for badegæster og nærliggende beboelser som følge af tangen går i forrådnelse. Synergi i forhold til den øvrige renholdelse af stranden vil gå tabt. andre r Årsværk, andre r

26 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Helsingør Kommunes Trafiksikkerhedsråd 11 1: Teknik og Forsyningsudvalget vedtog den 25. januar 1995 at oprette et Trafiksikkerhedsråd med følgende kommissorium: Opstille handlingsplaner og årsprogram på grundlag af kommunens målsætning omkring trafiksikkerhed. Koordinere trafiksikkerhedsarbejdet på tværs af myndigheder, interessegrupper, private organisationer og kommunens centre og områder. Overvåge den trafiksikkerhedsmæssige situation i Helsingør Kommune. Rådet består af repræsentanter fra eksterne og interne interessenter. Trafiksikkerhedsrådets målsætning har været en reduktion på 40 % i antallet af personskader frem til 2012 med udgangspunkt i gennemsnittet Siden da har Byrådet i 2005 vedtaget en ny kommuneplan med en forstærket udmelding om trafiksikkerhed: Det er nu Byrådets mål, at antallet af tilskadekomne skal reduceres væsentligt mere, og at der skal være 0tolerance, hvad angår antallet af dødsfald i trafikken. Ny Trafiksikkerhedsplan er under udarbejdelse, hvor målet er en halvering frem 2020 i antallet af personskader i forhold til gennemsnittet for Som en appelsin i turbanen med vores gode trafiksikkerhedsarbejde er Helsingør Kommune udpeget som Trafiksikkerhedsby 2013 et 3årigt projekt til samlet 15 mio. kr. Egen finansieringen er på 5 mio. kr., som tænkes dækket af trafiksikkerhedsrådet, Rammen til ændringer og forbedringer af veje, pladser mm samt anlægsprojektet Sikre skoleveje. Konsekvenserne af forringelse på trafiksikkerhedsområdet vil medføre at indsatsen med ulykkesbekæmpelse og forebyggelse svækkes markant, og at kommunen ikke kan leve op til byrådets forstærket udmelding om trafiksikkerhed. Øgede ulykker vil give øgede omkostninger til sundhedsområdet til bl.a behandling, genoptræning, pleje af trafikskadede mm. Ulykkesomkostningerne for en personskade er knap 2,5 mio kr pr. personskade i trafikken. Det anbefales derfor at placere de omhandlede områder i ring 1. Jf. Færdselsloven 3 stk 3 påhviler det vejmyndighede og politi i samarbejde med skolen at sikre skolevejen. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

27 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Mindre nyanlæg 12A Mindre nyanlæg omfatter midler på skilte og afmærkningskontoen og rammen til forbedring og ændringer af færdselsarealer og byrum. For de 1,450 mio. kroner i ring 1 udføres mindre anlægsarbejder og andre fysiske tiltag på veje, stier, torve og pladser. Helsingør er blevet udpeget til årets Trafiksikkerhedsby 2013 vi får 10 mio. og skal selv finansiere 5 mio. kr. Rammen bliver medfinansierende af de 5 mio. kr., og de næste 2 år er det derfor nødvendigt at afsætte kr. årligt i ring 1. Rammens bidrag gør at Trafiksikkerhedsrådet fortsat kan disponere midler til kampagner, udviklingsprojekter og mindre anlæg. Derudover omfatter ring 1 midler til mindre projekter, ændringer i skilte og afmærkning med videre. Midler der anvendes til bl.a. sikring af nye restriktioner foranlediget af Trafikmødet (et forum mellem Movia, politiet og kommunen, der behandler trafikale og trafiktekniske forhold), forbedrede afmærkning til gavn for fremkommelighed og trafiksikkerheden. Både Trafiksikkerhedsby projektet og de løbende mindre tiltag understøtter i den grad kommunens vision 2020 med fokus på sammenhængende og sikker infrastruktur og ikke mindst tidlig indsats på forebyggelsesområdet både hvad angår ulykker og sundhed. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

28 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Mindre nyanlæg Mindre nyanlæg omfatter midler på skilte og afmærkningskontoen. De kroner som ligger i ring 2 anvendes til at imødekomme ønsker fra politikere og borgere. 12B Denne del understøtter vision 2020 da projekterne er med til at skabe sammenhængende og sikker infrastruktur og sikre en tidlig indsats i forhold til trafiksikkerhed og sundhed. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: Opgaven udføres af Virksomheden Park og Vej (VPV). Hvis opgaven ikke udføres vil det have konsekvenser for beskæftigelsen i VPV. andre r Årsværk, andre r

29 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Planlægning Planlægning omfatter midler til vejplanlægning og cyklisthandlingsplanen. 13A 1 omfatter midler til dataindsamling og abonnementer på itsystemer der er nødvendige for at det daglige arbejde med trafiksikkerhed, vejplanlægning, mobilitetsarbejde og generel sagsbehandling kan foretages. Der udføres ad hoc trafikmålinger samt målinger på faste stationer og reparation af disse. Cykeltællinger og abonnementer til de faste cykelbarometre. Desuden afholdes udgifter til uheldsabonnement og kmastra, it systemer der hjælper os med at holde styr på data om trafikuheld og trafikmålinger i kommunen. Endvidere omfatter ring 1 midler til at sikre afvikling af sommertrafikken (færgetrafikken) gennem Helsingør, herunder skiltning og beredskabskorps. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

30 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Planlægning 2 omfatter kroner til diverse mindre cykelprojekter blandt andet på baggrund af ønsker fra borgere og politikere. 13B Projekterne understøtter alle Helsingør Kommunes plan for at være kendetegnet på at levere en tidlig indsats og levende steder ved at sikre gode muligheder for og nem adgang til at være aktiv og leve et sundt liv. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

31 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Kollektiv trafik 14A Ifølge Lov om Trafikselskaber (LBK nr. 412 af 11/04/2012) er der ikke noget krav om niveauet af almindelig rutekørsel, altså den åbne buskørsel, som er tilgængelig for alle borgere. Kun individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede skal trafikselskaberne og dermed kommunerne etablere. Den kollektive bustrafik har til formål at give transportmulighed for de borgere, der ikke har adgang til eget motorkøretøj. Desuden er kollektiv trafik et sundere og mere bæredygtigt transportvalg end bilen. Det er derfor vigtigt at opretholde et acceptabelt serviceniveau for buskørslen, så den transportform er et attraktivt alternativ til bilen. Derfor skal også fortsat en væsentlig del af budgettet til kollektiv trafik ligge i ring 1. Movia står for udbud og kontrakter med busoperatører på baggrund af kommunernes bestillinger af busdrift. Kontrakterne løber oftest over 8 år. Helsingør Kommunes forskellige buslinjer er grupperet og indgår i seks forskellige kontrakter. Der er mulighed for at reducere i kontraktomfanget med henholdsvis 7,5 % årligt eller 20 % i hele kontraktperioden. Vinduet for væsentlige ændringer af driftsomfanget er dermed stort set kun åbent ved udbud af en ny kontrakt, se nedenfor: 2015 ny kontraktstart for buslinje 353, bestilling er foretaget. Bustrafikbestilling for 2015 er besluttet på Byrådsmøde d. 28. april 2014 og sendt til Movia d. 29. april Bestillingen indeholder, at der gennemføres besparelser på busdriften på 1,9 mio. kr., således at budgettet til busdrift (posten Lokale busruter under ) reduceres fra i 2014 til i ny kontraktstart for bybusserne, de tre lokale landlinjer og natbus 90N. Kommunens input til udbudsgrundlaget for en ny kontrakt er besluttet på Byrådsmøde d. 28. april 2014 og sendt til Movia d. 29. april Der lægges op til at udbyde en busdrift med et lavere omkostningsniveau, så besparelser på 3,8 mio. kr. kan opnås, men i princippet kan det helt udelades at indgå en ny kontrakt og dermed kan denne del af busdriften placeres i ring 2 fra 2016 og frem. Kontrakten indeholder på nuværende tidspunkt busdrift med en nettoudgift (kommunalt tilskudsbehov) på ca. 28,5 mio. kr. efter besparelsen i 2015 er gennemført, er det så ca. 27 mio. kr., der kan placeres i ring nye kontraktstart for henholdsvis natbus 91N og regional buslinje 390R. Ikke hensigtsmæssige at placere i ring 2. Disse buslinjer vil overgå til Regionen i forbindelse med ny lov om trafikselskaber og herunder ny finansieringsmodel og linjefordeling mellem Region og kommuner. Dette vil ske fra 2016, men samtidig vil kommunerne få pålagt en andel af administrationsomkostningerne til Movia. De økonomiske konsekvenser af dette kendes endnu ikke på nuværende tidspunkt, og der er derfor ikke taget højde for det i denne oversigt. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

32 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Kollektiv trafik I budget blev der indgået besparelser på den kollektive trafik dels som øremærkede besparelser og som besparelser på servicedriftsrammen. 14B Bustrafikbestillingen for 2015 er besluttet på Byrådsmøde d. 28. april 2014 og sendt til Movia d. 29. april Bestillingen I budget blev der indgået besparelser på den kollektive trafik dels som øremærkede besparelser og som besparelser på servicedriftsrammen. Bustrafikbestillingen for 2015 er besluttet på Byrådsmøde d. 28. april 2014 og sendt til Movia d. 29. april Bestillingen indeholder på baggrund af budget , at der gennemføres besparelser på busdriften på 1,9 mio. kr., hvilket er placeret i ring 2 for ny kontraktstart for bybusserne, de tre lokale landlinjer og natbus 90N. Kommunens input til udbudsgrundlaget for en ny kontrakt er besluttet på Byrådsmøde d. 28. april 2014 og sendt til Movia d. 29. april Der lægges op til at udbyde en busdrift med et lavere omkostningsniveau, så besparelser på 3,8 mio. kr. kan opnås, men i princippet kan det helt udelades at indgå en ny kontrakt og dermed kan denne del af busdriften placeres i ring 2 fra 2016 og frem. Kontrakten indeholder på nuværende tidspunkt busdrift med en nettoudgift (kommunalt tilskudsbehov) på ca. 28,5 mio. kr. efter besparelsen i 2015 er gennemført, er det så ca. 27 mio. kr., der kan placeres i ring 2. Processen for udbuddet er, at udbudsmateriale sendes ud d. 6. oktober Senest medio marts 2015 vælges operatør, og der indgås kontrakt, eller også er det på dette tidspunkt, at det endeligt skal besluttes, om der ikke ønskes at indgå ny kontrakt nye kontraktstart for henholdsvis natbus 91N og regional buslinje 390R. Ikke hensigtsmæssige at placere i ring 2. Disse buslinjer vil overgå til Regionen i forbindelse med ny lov om trafikselskaber og herunder ny finansieringsmodel og linjefordeling mellem Region og kommuner. Dette vil ske fra 2016, men samtidig vil kommunerne få pålagt en andel af administrationsomkostningerne til Movia. De økonomiske konsekvenser af dette kendes endnu ikke på nuværende tidspunkt, og der er derfor ikke taget højde for det i denne oversigt ny kontraktstart for natbus 95N. Ikke hensigtsmæssig at placere i ring 2. Denne buslinje vil overgå til Regionen i forbindelse med ny lov om trafikselskaber og herunder ny finansieringsmodel og linjefordeling mellem Region og kommuner ny kontraktstart for servicebusserne. Kontrakten indeholder på nuværende tidspunkt busdrift med en nettoudgift (kommunalt tilskudsbehov) på ca. 5 mio. kr. Det kan vælges ikke at indgå en ny kontrakt og dermed kan hele dette beløb placeres i ring 2 fra 2019 og frem. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

33 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Parkeringsservice Parkeringskontrol: Pålæggelse af pafgifter, inddrivelse og klagesagsbehandling 15 Indtægtsgivende afgifter for brug af off. Vejarealer: Anvisning, tilsyn og opkrævning af afgifter for stader, kiosker og pølsepavilloner, udstillingsarealer, udendørsservering. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

34 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Parkeringsservice 15B Tilsyn med vejarealer (Vejloven): Efterladte biler og skrotbiler, ca. 220 årligt), i samarbejdet med Nordsjællands Politi. Herunder også samarbejde med HELSAM og SKAT. Tilladelser og vejledning i forbindelse med optræden, marcher, vejfester(afspærring) entreprenør og byggearbejder, stilladser, containere, trafikomlægninger, vejlukninger. Deltagelse i Trafikmøder. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Asfaltbelægninger, vejmarkeringer og rabatter Nr.: 204-01 Veje, stier og pladser skal i henhold til vejloven holdes i en stand, som trafikkens art og omfang kræver. Kommunen har derudover opstillet

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

Serv. Kom. vicekatalog. som

Serv. Kom. vicekatalog. som Serv vicekatalog Kom mmunale vejee Servicekataloget for kommunale veje er enn beskrivelse af de opgaver, som Vej & Park udførerr i forbindelse med drift og vedligeholdelse. Indledning Servicekataloget

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Information til dig som grundejer Du kan få råd og vejledning ved at henvende dig til: Miljø og Teknik Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon

Læs mere

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune.

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune. REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune. Maj 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv....

Læs mere

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. Indledning side 3 2. Vintertjeneste for offentlige veje og stier side 4 2.1. Aalborg Kommunes forpligtigelser ved vintervedligeholdelse

Læs mere

1. Indledning. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for Vision/strategikort:

1. Indledning. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for Vision/strategikort: Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 204, Tråfik, Vej og Pårkering 1. Indledning Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering omfatter planlægning, projektering, nyanlæg og forbedringer. Et hovedformål

Læs mere

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev.

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev. nordfyns kommune September 2007 Rev. november 2013 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE Sidel Side 2 nord Fyns kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning

Læs mere

Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 204, Tråfik, Vej og Pårkering

Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 204, Tråfik, Vej og Pårkering områ debeskrivelse, områ de 204, Tråfik, Vej og Pårkering 1. Indledning område 204 Trafik, Vej og Parkering omfatter planlægning, projektering, nyanlæg og forbedringer af færdselsarealer. Hovedformålet

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Kommunens pligter Offentlige veje og stier mv., der administreres af kommunen...4 2.1 Snerydning...4

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG -STIER MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse. Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013

Vintervedligeholdelse og renholdelse. Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 Vinterregulativ Rudersdal Kommune 2013 Som vejmyndighed kan Rudersdal Kommune fastsætte mere specifikke

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE September 2007 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i NORDFYNS KOMMUNE Vinteren 2007/2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Vintervedligeholdelse offentlige

Læs mere

Herning Kommune REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Herning Kommune REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Herning Kommune REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser August 2007 Herning Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje,

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Natur og Udvikling Information til dig som grundejer Beskæring af træer og buske langs veje og stier Mange steder i kommunen er der træer, hække

Læs mere

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE Indholdsfortegnelse: Indledning... side 1. Generelle

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Indholdsfortegnelse 1 ALMENT...3 1 Kommunens pligter kommuneveje og offentlige stier

Læs mere

Regulativ. For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune

Regulativ. For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Regulativ For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Oktober 2015 Indholdsfortegnelse: 1. Alment... 3 2. Kommunens pligter Kommuneveje og offentlige stier mv.,

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ 1. Alment I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat føre og at sørge for renholdelse

Læs mere

BILAG 9B VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE (IKKE GÆLDENDE)

BILAG 9B VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE (IKKE GÆLDENDE) BILAG 9B VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE (IKKE GÆLDENDE) Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Kolding Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 1

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Indholdsfortegnelse LOVGRUNDLAG:... 3 I. OFFENTLIGE VEJE OG STIER.... 3 A. SNERYDNING... 3 Vejbestyrelsens opgaver... 3 Grundejernes forpligtelser....

Læs mere

VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV GLOSTRUP KOMMUNE Gældende fra den 1. november 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV. 2.1 Snerydning 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vallensbæk Kommune September 2016

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vallensbæk Kommune September 2016 Vinter- og Renholdelsesregulativ Vallensbæk Kommune September 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Alment side 3 2 Kommunens pligter side 4 3 Grundejernes pligter, offentlige veje og stier side 5 4 Grundejernes

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Indhold 1. Indledning... 3 2. Offentlige veje og stier... 4 3. Vejmyndighedens forpligtigelser på offentlige veje og stier... 4 3.1 Snerydning...

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje I henhold til lov om offentlige vejes 62 og lov om private fællesveje 8, 23, 79 m.fl., fastsættes regler for vintervedligeholdelse og renholdelse

Læs mere

Budgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder

Budgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder Regnskab Indledning Drift og vedligehold af veje og stier Bestillerne i Trafik & Infrastruktur varetager vedligeholdelsen af kommunens veje og stier, herunder asfaltering af veje og stier, belægning på

Læs mere

VINTERUDVALGET Bilag A Vinterklasser Dato: 19. juni 2006

VINTERUDVALGET Bilag A Vinterklasser Dato: 19. juni 2006 TRAFIKVEJE Klasse I Klasse II Omfatter veje som har afgørende betydning for fjerntrafikken, tidligere amtsveje og højest prioriterede kommuneveje som større indfalds- og omfartsveje. Omfatter veje som

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 1 - VINTER REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 2-19. juni 2007 VINTERUDVALGET FORORD Som følge af kommunalreformen har Vinterudvalget

Læs mere

Drift af grønne områder ved skoler

Drift af grønne områder ved skoler Drift af grønne områder ved skoler Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

[Dokumenttitel] Regulativ for vintervedligeholdese og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser. Søren Toft Mahler [Dato]

[Dokumenttitel] Regulativ for vintervedligeholdese og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser. Søren Toft Mahler [Dato] Gældende for 2015 og 2016 Regulativ for vintervedligeholdese og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser Køge Kommune [Dokumenttitel] [Dokumentets undertitel] Søren Toft Mahler [Dato] Køge Kommune

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Kolding Kommune Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning...

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013

Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 re Revideret november 2015 Vinterregulativ Rudersdal Kommune 2013 Som vejmyndighed kan Rudersdal Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Herved bekendtgøres lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991, med de ændringer,

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE

VINTERVEDLIGEHOLDELSE REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE OG STIER I FREDERIKSSUND KOMMUNES Dette regulativ træder i kraft den 31. oktober 2007. 1. Udgave Vedtaget af Frederikssund Byråd 30. september

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Viborg Kommune. Gældende fra den 1. oktober 2015

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Viborg Kommune. Gældende fra den 1. oktober 2015 VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Viborg Kommune Gældende fra den 1. oktober 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN

Læs mere

Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser September 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv.... 3 2.1 Snerydning...

Læs mere

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE RENHOLDELSE

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE RENHOLDELSE Teknik- og Miljøforvaltningen Vej-, Park- og Forsyningsafdeling Dato: oktober 2007 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE for de af kommunalbestyrelsen bestyrede veje og stier samt de i kommunen

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV

Tønder Kommune REGULATIV Tønder Kommune REGULATIV Vellerupvej 16. februar 2010 Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Godkendt af Udvalget for Teknik og Miljø den 2. oktober 2007 Revideret 14. september

Læs mere

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste Udgave 1.2 15. september 2015 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Vintertjeneste på kørebaner og cykelstier

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Kolding Kommune Juni 2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning...

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regler for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, for de af Tårnby Kommunalbestyrelse bestyrede veje, stier og pladser, samt de i Tårnby

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV REBILD KOMMUNE DECEMBER 2016 2 December 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 2 VINTERTJENESTE OG RENHOLDELSE - FOR OFFENTLIGE VEJE OG STIER 2.1 Snerydning 2.2 Glatførebekæmpelse 2.3 Renholdelse 3 GRUNDEJERENS

Læs mere

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Allerød Kommune 22. september 2015

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Allerød Kommune 22. september 2015 Vinter- og Renholdelsesregulativ Allerød Kommune 22. september 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Alment side 3 2 Kommunens pligter side 4 3 Grundejernes pligter, offentlige veje og stier side 5 4 Grundejernes

Læs mere

Veje, stier og pladser i Faxe Kommune er opdelt i 4 vintervejklasser, (I til IV) hhv. 2 vinterstiklasser (I til II).

Veje, stier og pladser i Faxe Kommune er opdelt i 4 vintervejklasser, (I til IV) hhv. 2 vinterstiklasser (I til II). REGULATIV OM VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE I FAXE KOMMUNE 1. Indledning I henhold til lovbekendtgørelse nr. 391 af 22. maj 2008, lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje(vintervedligeholdelsesloven),

Læs mere

Det juridiske ansvar for affald i det offentlige rum. Advokat Marie Bockhahn

Det juridiske ansvar for affald i det offentlige rum. Advokat Marie Bockhahn Det juridiske ansvar for affald i det offentlige rum Advokat Marie Bockhahn 1 ANSVARET FOR AFFALDET 1. Hvemhar ansvaret for affaldet? 2. Ansvar ved konkrete arrangementer 3. Lidt om mulighederne for gebyrfinansiering

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV DRIFT

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV DRIFT DRIFT REV. 09-11 2015 Svendborg Kommune 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE Vedtaget i Udvalget for Plan og Miljø, september 2011 Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i BRØNDBY KOMMUNE

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i BRØNDBY KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Do: Oktober 2015 Reguliv for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i BRØNDBY KOMMUNE Reguliv for vintervedligeholdelse og renholdelse for

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser - Høje-Taa...

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser - Høje-Taa... Page 1 of 9 Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Vintervedligeholdelse 2.1 Snerydning 2.1.1 Vejbestyrelsens opgaver 2.1.2 Grundejernes

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ Veje, stier og pladser i Gladsaxe Kommune

Vinter- og renholdelsesregulativ Veje, stier og pladser i Gladsaxe Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ Veje, stier og pladser i Gladsaxe Kommune Af 7. oktober 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 3 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF

Læs mere

REGULATIV for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. 1. november 2007 FREDENSBORG KOMMUNE

REGULATIV for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. 1. november 2007 FREDENSBORG KOMMUNE REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. november 2007 FREDENSBORG KOMMUNE Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje,

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR BALLERUP KOMMUNE

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR BALLERUP KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR BALLERUP KOMMUNE Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Ballerup Kommune August 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning...

Læs mere

VINTERREGULATIV REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER GÆLDENDE FRA OKTOBER 2014

VINTERREGULATIV REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER GÆLDENDE FRA OKTOBER 2014 VINTERREGULATIV REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER GÆLDENDE FRA OKTOBER 2014 SAGSNR.: 10/6316 DOK. NR.: 125452-14_V1 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Regulativ

Læs mere

VARDE KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOMMUNENS VEJE, CYKELSTIER, FORTOVE OG PLADSER. AUGUST 2015

VARDE KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOMMUNENS VEJE, CYKELSTIER, FORTOVE OG PLADSER. AUGUST 2015 VARDE KOMMUNE FOR KOMMUNENS VEJE, CYKELSTIER, FORTOVE OG PLADSER. AUGUST 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT OG 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN

Læs mere

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700.

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700. side 1 Faaborg - Midtfyn Kommune Park- og vejdrift mv. Drift og vedligeholdelse af veje Prisliste Samlet pris 2 Asfaltbelægninger 2.459.200 3 Grusbelægninger 140.000 4 Sten- og flisearealer 3.800.000 5

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelser 2. Tilbudsliste 3. Almindelige betingelser 4.

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV IKAST BRANDE KOMMUNE 1. OKTOBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 3 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN 4 2.1 Snerydning 4 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ Silkeborg Kommune

Vinter- og renholdelsesregulativ Silkeborg Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ 2016 Silkeborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Alment... 4 2 Kommunens pligter kommuneveje og offentlige stier mv., der administreres af kommunalbestyrelsen... 6 2.1 Snerydning...

Læs mere

2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde?

2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 1 2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 4.. Hvordan oplever du niveauet for de forskellige fortovsbelægninger? 5. Hvordan

Læs mere

REGULATIV Vintervedligehold og renhold af veje og stier

REGULATIV Vintervedligehold og renhold af veje og stier REGULATIV Vintervedligehold og renhold af veje og stier Oktober 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv.... 3 2.1 Snerydning... 3 2.1.1 Vejbestyrelsens

Læs mere

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. august 2017 Nyt vinterregulativ 2017 Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Læs mere

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier 1. oktober 2012 Vejdirektoratet Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse statens veje,

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune September 2009 Doc.nr. 3624055 (rettet 5/8 2010 og 11/5 2015) Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

Assens Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ 2016

Assens Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ 2016 Assens Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ 2016 Indholdsfortegnelse: 1. ALMENT... 2 2. ASSENS KOMMUNES PLIGTER KOMMUNALE VEJE OG STIER M.V.... 2 2.1. Snerydning... 3 2.2. Glatførebekæmpelse... 3 2.3.

Læs mere

Vallensbæk Kommune. Regulativ for vintervedligeholdelse. og renholdelse af veje

Vallensbæk Kommune. Regulativ for vintervedligeholdelse. og renholdelse af veje Vallensbæk Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Vallensbæk Kommune i henhold til lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV OKTOBER 2015 VÆKST OG BÆREDYGTIGHED 1 ALMENT I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Vintertjeneste offentlige veje, stier mv. 3 2.1 Snerydning 3 2.1.1 Vejbestyrelsens

Læs mere

Veje, Grønne områder og Miljø Budget Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø

Veje, Grønne områder og Miljø Budget Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø Side 1 af 6 1. Det overordnede budget Politikområdet Veje, Grønne områder og Miljø hører under Udvalget for Miljø og Teknik, og har et samlet

Læs mere

TEMA// Unge & uddannelse. 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016

TEMA// Unge & uddannelse. 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016 TEMA// Unge & uddannelse 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016 Gode råd - og eksempler på samarbejder Der findes mange gode eksempler på

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: 1. Alment. side 1 2. Kommunens pligter Kommuneveje og offentlige stier mv., der

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune Udarbejdet af Nyborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Vej og trafikgruppen, Nørrevoldgade 9 5800 Nyborg

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Roskilde Kommune REGULATIV

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Roskilde Kommune REGULATIV REGULATIV i henhold til lov nr. 714 af 11. september 1997 om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1 Indholdsfortegnelse: I. OFFENTLIGE VEJE OG STIER... 3 A. Snerydning... 3 Vejbestyrelsens

Læs mere

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune Evaluering af Materielgården 2014 Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune 1 Indhold 1. Metode 2. Snerydning, saltning og asfalt 3. Fejning, bekæmpelse af ukrudt

Læs mere

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen 31/10 2014 Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen - ofte stille spørgsmål og svar herpå Hvorfor ønsker kommunen at optage vores vej som offentlig?

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune

Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune (som vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 25. januar 2016) I medfør af lov om offentlige veje, lov

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV DECEMBER 2015 1 1 ALMENT 3 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV. 4 2.1 Snerydning 4 2.2 Glatførebekæmpelse 5 2.3 Renholdelse 5 3 GRUNDEJERNES PLIGTER

Læs mere

Gladsaxe Kommune Supplerende kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder

Gladsaxe Kommune Supplerende kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder Gladsaxe Kommune 22.12.2009 Supplerende kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder 1 Indholdsfortegnelse 1. Græs 4 2. Udstyr. 5 Saltværn... 5 3. Renholdelse.. 6 Almindelig renholdelse... 6 Glatførebekæmpelse.8

Læs mere

det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. Skal Selv rydde Sne og Salte

det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. Skal Selv rydde Sne og Salte vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få ryddet veje og fortove for sne og få saltet, så alle kan komme godt og sikkert gennem byen. Det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. skal

Læs mere

REGULATIV. Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser. 6. Oktober 2010 Århus kommune

REGULATIV. Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser. 6. Oktober 2010 Århus kommune REGULATIV Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser 6. Oktober 2010 Århus kommune Side 2 Regulativ for vintervedligeholdelse Dato: 6. oktober 2010 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

Nordsjællands Park og Vej. Samarbejdsaftale for et. 60-fællesskab mellem. Helsingør og Fredensborg Kommuner. 1. januar 2014 60 aftale

Nordsjællands Park og Vej. Samarbejdsaftale for et. 60-fællesskab mellem. Helsingør og Fredensborg Kommuner. 1. januar 2014 60 aftale Nordsjællands Park og Vej Samarbejdsaftale for et 60-fællesskab mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner 1. januar 2014 60 aftale Byrådene i Helsingør og Fredensborg kommuner indgår med virkning fra 1.

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget

Beskrivelse af opgave, Budget Beskrivelse af opgave, Budget 2016 2019 Vedligeholdelsesefterslæb på vejområdet 21 Helsingør Kommune har gennem mange år oparbejdet et efterslæb i forhold til investeringen i den samlede vejkapital. Nedbrydningen

Læs mere

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.

Læs mere

Budgetkatalog Teknik- og Miljøudvalget

Budgetkatalog Teknik- og Miljøudvalget TMU O1 Busdrift -800-800 -800-800 TMU O2 Vandløbsvedligeholdelse - nedklas. af vandløb og regulativ ordning samt nyt udbud TMU O3 Øvrige planlagte undersøgelser -300-300 -300-300 TMU O4 Vedligeholdelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje LBK nr 1103 af 16/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3538 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1537 af 21/12/2010

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Gribskov Kommune

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Gribskov Kommune REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 1 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv. 2 2.1 Snerydning 2

Læs mere

2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde?

2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 1 2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 4.. Hvordan oplever du niveauet for de forskellige fortovsbelægninger? 5. Hvordan

Læs mere

Oversigt over regnskaberne for G/F Vingen for perioden 2002 2013

Oversigt over regnskaberne for G/F Vingen for perioden 2002 2013 Oversigt over regnskaberne for G/F Vingen for perioden 2002 2013 Formålet med denne oversigt er at give et overblik over indtægter og udgifter for G/F Vingen for perioden 2002-2013, specielt med henblik

Læs mere

September 2009. Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune

September 2009. Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune September 2009 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv....

Læs mere

Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m.

Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m. Teknik & Miljø R E G U L A T I V Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m. (Lov 714 af 11. september 1997) Teknik & Miljø Regulativ for snerydning, glatførebekæmpelse og rengøring af

Læs mere

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: Infrastruktur Alle som færdes i Ikast-Brande Kommune på veje, og stier. Drift og vedligeholdelse af de kommunale veje og

Læs mere

Cirkulære om lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Cirkulære om lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Cirkulære om lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje (Til samtlige vejbestyrelser) CIR nr 135 af 06/12/1985 (Gældende) Den fulde tekst Cirkulære om lov om vintervedligeholdelse og renholdelse

Læs mere

NOTAT Teknisk Udvalg

NOTAT Teknisk Udvalg NOTA 18. maj 2011 Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg har ansvaret for ca. 170 km kommunale veje, 160 km private fællesveje, 120 km cykelstier og 150 km fortove og gangstier. Derudover varetager Teknisk Udvalg

Læs mere

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C O V Teknik-

Læs mere