Beskrivelse af opgave, Budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018"

Transkript

1 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Asfaltbelægning, vejmarkeringer og rabatter Veje, stier og pladser skal i henhold til vejloven holdes i en stand som trafikkens art og omfang kræver. Kommunen har derudover opstillet nogle servicemål, for hvordan vedligeholdelse af vejene skal varetages. 01A Den til området disponerede økonomi muliggør et vedligeholdelsesniveau, som ikke tåler forringelse uden at komme i konflikt med de lovkrav og servicemål, der er nævnt herover. Konsekvenserne af forringelse på området vil medføre overtrædelse af lovgivningen vedrørende vejvedligeholdelse, det kan forventes at der vil komme en markant stigning i erstatningskrav mod kommunen for person og materielskader, ligesom trafiksikkerhed, fremkommelighed og æstetik generelt vil falde til et uacceptabelt niveau. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

2 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Fortove, flisebelægninger 1 omfatter udskiftning af ødelagte fortovsfliser samt udbedring af andre fortovsskader, hvor der er risiko for faldulykker. 01B Retspraksis siger, at faldulykker ved belægninger i gangarealer, med lodret niveauforskel på 3 cm eller mere kan være ansvarspådragende. Belægningsskader under 3 cm accepteres da man ikke kan forvente en helt jævn belægning. Opgaver der udføres i ring 1: Udskiftning af ødelagte fliser i gågaderne, udskiftning af forvitrede, knækkede eller vippende fliser i fortovsstrækninger, udbedring af skader på trapper. Et minimumsniveau, hvor der kun udskiftes fliser med niveauforskel over 3 cm kan opretholdes for ca. 1,4 mio. kr. Hvis kun minimumsniveauet i ring 1 udføres, vil vejkapitalen udhules, og det vil være økonomisk ufordelagtigt ikke at udskifte flisebelægninger når der foretages gravninger i gamle fortove af ledningsejere mv. Foretages der ikke samlede udskiftninger af gamle flisebelægninger, vil det blive uforholdsmæssigt dyrere at udbedre skader efterfølgende. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

3 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Vejbeplantning 01C Budget 2,5 mio. kr. til græsslåning og tilbageklipning af beplantning langs med veje af trafiksikkerhedsmæssige årsager. Pleje af beplantning langs med veje er især begrænset til tilbageskæring af trafiksikkerhedsmæssige årsager. Derudover plejes beplantningen i bymæssig bebyggelse ud fra de historiske beslutninger der er vedtaget. Græsslåning foretages især af hensyn til oversigter i kryds, langs med veje, frit udsyn til skilte og anden afmærkning. Derudover plejes græsset i bymæssig bebyggelse af hensyn til oversigter, vedtagne beslutninger vedr. plejeniveau. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: 1 opgaver: Ved manglen pleje af vejbeplantningen vil oversigter m.v. ikke blive overholdt og man vil gå på kompromis med trafiksikkerheden. andre r Årsværk, andre r

4 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Skilte 01D 1 opgaver: 1,360 mio. kr. bruges til vedligehold af ca stk. skilte, vejudstyr, hegn, autoværn m.v. på veje, tove, pladsen. Plejen af afmærkningen foretages ud fra afmærkningsbekendtgørelsen og dermed af trafiksikkerhedsmæssige hensyn. Derudover er plejen af vores vejudstyr begrænset til et minimum og vedligeholdelsesniveauet kan ses i bybilledet. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: 1: Ved manglen vedligeholdelse af trafikskiltene vil kravene ifølge færdselsloven og bekendtgørelsen om vejafmærkning ikke blive overholdt. Ud over lovkravene vil det selvfølgelig gå ud over trafiksikkerheden med de konsekvenser det kan have for antallet af ulykker på vores veje. andre r Årsværk, andre r

5 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Vejafvanding 01E Det påhviler vejmyndigheden at holde vores offentlige veje i den stand, som trafikken art og størrelse kræver. Det er altså kommunens ansvar at vejafvandingen fungerer på en ansvarlig måde i forhold til trafikken art og omfang og derfor ikke udgør en fare for trafikken i form af sammenbrud eller manglende evne til at bortlede vejvandet. Der er i alt ca vejbrønde i Helsingør Kommune og der forventes en leve tid på 5060 år for en vejbrønd. Det svarer til at der skal udskiftes ca.200 vejbrønde om året. Overslagsmæssigt vurderes det at koste ca. 3 mio. kr. Der er på budgettet for 2013 afsat kr. til udskiftning af vejbrønde. Så der er behov for en tillægs bevilling hvis der ikke tilføres midler vil der inden for en korte årrække opstå et større behov for udskiftning af vejbrønde. Der er 2013 afsat kr. til udskiftning af defekte pinde og dæksler på vejbrønde. Til Drift/slamsugning af vejbrøndene er der afsat ca. 1.1 mio. kr. i 2013 det svarer til, at der i dag suges ca vejbrønde om året og ca. 300 akutte sugninger af vejbrønde. Oprensning af grøfter langs veje uden anden afledning af vejvand er der afsat kr. i 2013 svarende til at der oprenses ca. 500 meter grøfter om året. Vejafvandingsledninger med tilhørende stikledninger i offentlig vej ca. 7,5 km ledning skal vedligeholdes og administreres af Forsyning Helsingør. Helsingør Kommune har indgået en aftale med forsyningen som indebærer en årlig udgift på kr. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: Det skønnes at hele budgettet til vejafvanding er lovpligtigt og nødvendigt. andre r Årsværk, andre r

6 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Fortove, flisebelægninger 01F 2 omfatter sammenhængende renoveringer af fortovsstrækninger, hvor belægningen er meget ujævn og skadet. Ofte er skaderne af et omfang hvor halvdelen af fliserne er knækkede, ligger skævt eller på anden måde er til gene. Både kantsten og selve fortovet vil ofte være ujævnt og tilnærmelsesvis i niveauet med kørebanen. Dette giver problemer i forhold til vejafvanding og udlægning af slidlag på kørebanen, hvor en forhøjet kantsten er nødvendig. 2 omfatter også udskiftninger af fortovsbelægninger, hvor der graves f.eks. til kabellægning, og hvor det er økonomisk fordelagtigt at renovere fortovsstrækningen i samme omgang. Endvidere bruges kontoen til omlægning af skadede overkørsler og opretning af støttemure. Budgettet i ring 2 er ca. 2,4 mio. kr. hvilket svarer til renovering af ca. 1,5 km fortov. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: Opgaven udføres af Virksomheden Park og Vej (VPV). Hvis opgaven ikke udføres vil det have konsekvenser for beskæftigelsen i VPV. andre r Årsværk, andre r

7 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Vejbeplantning 01G Budget 1,085 mio. kr. til græsslåning, blomster og pleje af beplantning langs med veje og ved/på torve, centre, stationer og pladser. Opgaverne i ring 2 består hovedsageligt i: Græsslåning der foretages i byzonen af æstetiske årsager og så vejarealerne ikke springer i skov. Hække og træer beskæres, klippes af æstetiske årsager så veje, torve, pladser, stationer m.v. fremstår grønne og akitektoniske kønne af færdes ved og på. Blomsterkummerne: Blomsterkummerne er opstillet i gågade, torve, buspladser m.v. af æstetiske årsager og er med til, at præge det grønne og kønne hvor der færdes mange mennesker, turister m.v. Som følge af servicedriftsbesparelserne er der gennemført besparelse på hækklipning og græsklipning på i alt i , blomsterkummerne på tages ud af i Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: 2 opgaver: Ved manglen pleje af vejbeplantningen vil træer, buske m.v. springe i skov æstetik, tryghed m.v. vil være en konsekvens af manglen vedligehold/pleje. Blomsterkummer vil ikke blive opsat. andre r Årsværk, andre r

8 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Broer og bygværker 02 Kommunens broer og bygværker udgør en væsentlig del af den kommunale infrastruktur, og skal behandles med udgangspunkt i vejlovgivningen, som forpligter vejbestyrelsen til at vedligeholde anlæggene i en stand som trafikkens art og omfang kræver. Området har gennem mange år været overset/nedprioriteret, og det er først i de senere år at der er sket en fornuftig registrering af tilstanden på anlæggene. Det vil være forbundet med store risici ikke at foretage ajourførte tilstandsregistreringer, sådan at der kan reageres hvis tilstanden bliver kritisk på nogle broer eller bygværker. Den vedligeholdelse, der kan foretages med det kendte budget, rækker kun til at gøre det allermest nødtørftige dvs årligt tilsyn samt nødreparation af en enkelt bro. Budgettet anbefales derfor placeret i ring 1. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

9 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Vejbelysning Budget på 14.5 mio kr og efterfølgende 5 mio. kr. er til drift og vedligehold af vejbelysning 03A Opgaverne i ring 1 omfatter drift og vedligehold: af vejbelysning hvor der ifølge vejreglerne for vejbelysning skal være lys og hvor vi økonomisk er bundet af leasingaftaler m.v. abonnementsaftaler har 1 års opsigelse (9 måneder med udgange af 1 kvartal). Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: 1 opgaver: Konsekvensen ved at slukke for vejbelysning og lyssignalerne vil betyde manglen overholdelse af kravene i følge vejreglerne for vejbelysning og vil gå ud over trafiksikkerheden, fremkommeligheden m.v. Derudover vil vi ikke overholde vores forpligtigelser overfor leasingaftalen og DONG Energy A/S. andre r Årsværk, andre r

10 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Vejbelysning Budget 10,194 mio. kr. til drift og vedligehold af vejbelysning. 03B Opgaverne i ring 2 omfatter drift og vedligehold: af vejbelysning (ca lamper) langs med veje i byerne, på torve, pladser, centre, stationer og stier. Ud over drift og vedligehold arbejdes der på renovering og udskiftning af vejbelysning med anvendelse af nyeste teknologi, så udgifterne til strøm og vedligeholdelse nedsættes. Det gøres ved anvendelse af færre og mere effektive armaturer, dæmpning m.v. Der er I overslagsårene besluttet 1 mio. kr. i besparelse. Der henvises i øvrigt til de udarbejdede servicemål for vejbelysning. (TUmødet ) Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: 2 opgaver: Ved fravalg af de 10,194 mio. kr. vil vejbelysning i kommunen ( ring 1) blive slukket med de konsekvenser det vil få for trafiksikkerheden, tryghedsfølelsen, kriminalitet m.v. Der skal påregnes ekstra omkostninger til adskillelse af vejbelysning fra anlæg ifølge ring 1. andre r Årsværk, andre r

11 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Lyssignaler, elektroniske trafikskilte, fodgængerovergange m.v. 03C Budget 1,369 bruges til drift og vedligehold af 25 lyssignaler, trafikskilte, fodgænger overgange, super stoppesteder, busskærme m.v. og skal i henhold til vejregler for lyssignaler, fodgængerovergange m.v. holdes i en stand som trafikkens art og omfang kræver. Der er en stor grad af trafiksikkerhed og fremkommelighed i forbindelse med vores lyssignaler m.v. Den til området disponerede økonomi muliggør et vedligeholdelsesniveau, som ikke tåler forringelse uden at komme i konflikt med trafiksikkerheden og fremkommeligheden på vores veje. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: Manglen vedligehold vil have betydning for fremkommeligheden og sikkerheden i vores signalkryds, fodgængerovergange. andre r Årsværk, andre r

12 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Renhold af veje, stier og pladser 04A Lovbekendtgørelse om renholdelse af veje 4 Det påhviler vedkommende vejbestyrelse at sørge for renholdelse af offentlige veje og stier, for så vidt forpligtigelsen ikke er pålagt ejere af tilgrænsende ejendomme efter 5. Vejbestyrelsen bestemmer renholdelsens omfang og rækkefølge. Nærmere retningslinjer for renholdelsens gennemførelse fastsættes af vejbestyrelsen efter forhandling med politiet. Uden for byer og bymæssig bebyggelse omfatter vejbestyrelsens renholdelsespligt bortset fra parkerings og rastepladser og lign. alene den for færdselssikkerheden nødvendige renholdelse. Helsingør Kommune deler ansvaret for renholdelse med grundejerne, der grænser ud til veje, fortov og stier og pladser. Absolut nødvendigt minimum renholdelsen af veje stier og pladser: De mest belastede veje og pladser i Helsingør C renholdes 2 gang om ugen herunder tømning af skraldespande. De store gennemgående veje i byzonen (dem med kantsten) fejes med maskine 3 gange om året. Ppladser ved handelscentrene i Helsingør C ca. 1 gang om måneden. Mindre pladser mindst 1 gang om året. Villaveje og stier mindst 1 gange om året. Cykelstier i Helsingør C 1 gang om ugen eller efter behov. Øvrige cykelstier fejes 2 gange om året. Glasskår og andet farligt affald fjernes snarest muligt Efter, at det farlige affald er observeret. Graffitibekæmpelse på kommunens byudstyr udføres som en del af renholdelsen. I forbindelse med efterårets løvfald fjerner kommunes renholdelse nedfaldne blade og ukrudt i den takt, hvor fejebilerne fejer den enkelte vej. Renholdelsen omfatter fejning af veje, fortov, stier og pladser for snavs, affald, visne blade og ukrudt. Desuden renholdes rendestenbrønde, rørgennemløb og udløbsrender så vandets frie løb kan opretholdes af hensyn til trafiksikkerheden. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

13 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Renhold af veje, stier og pladser 04B Lovbekendtgørelse om renholdelse af veje 4 Det påhviler vedkommende vejbestyrelse at sørge for renholdelse af offentlige veje og stier, for så vidt forpligtigelsen ikke er pålagt ejere af tilgrænsende ejendomme efter 5. Vejbestyrelsen bestemmer renholdelsens omfang og rækkefølge. Nærmere retningslinjer for renholdelsens gennemførelse fastsættes af vejbestyrelsen efter forhandling med politiet. Uden for byer og bymæssig bebyggelse omfatter vejbestyrelsens renholdelsespligt bortset fra parkerings og rastepladser og lign. alene den for færdselssikkerheden nødvendige renholdelse. Helsingør Kommune deler ansvaret for renholdelse med grundejerne, der grænser ud til veje, fortov og stier og pladser. Ønskelig renholdelsen af veje stier og pladser: De mest belastede veje og pladser i Helsingør C renholdes 7 gang om ugen herunder tømning af skraldespande. De store gennemgående veje i byzonen (dem med kantsten) fejes med maskine 6 gange om året. Tømning af skraldespande 1 gang om ugen Ppladser ved handelscentrene i Helsingør C ca. 1 gang om måneden. Tømning af skraldespande 7 gange om ugen Mindre pladser 6 gange om året. Tømning af skraldespande 1 gang om ugen Villaveje og stier 1 gange om året. Cykelstier i Helsingør C 1 gang om ugen eller efter behov. Øvrige cykelstier fejes 1 gange hver anden uge. Glasskår og andet farligt affald snarest muligt efter det farlige affald er observeret. Graffitibekæmpelse på kommunens byudstyr udføres som en del af renholdelsen. I forbindelse med efterårets løvfald fjerner kommunes renholdelse nedfaldne blade og ukrudt i den takt, hvor fejebilerne fejer den enkelte vej. Renholdelsen omfatter fejning af veje, fortov, stier og pladser for snavs, affald, visne blade og ukrudt. Desuden renholdes rendestenbrønde, rørgennemløb og udløbsrender så vandets frie løb kan opretholdes af hensyn til trafiksikkerheden. Som følge af servicedriftbesparelserne er der gennemført besparelse på renholdelse i city på i alt i Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: Det samlede budget for renholdelse er i dag på 6.6 mio. kr. hvis renholdelsen skæres ned til et absolut minimum vil byen fremtræde beskidt og der vil mange stedet ligge affald på veje og stier i op til 34 dage. På Ppladser ved handelscentrene vil der kunne ligge affald i op til 1 måned og der vil ligge større mænger affald på pladserne. Ud fra sundheds og sikkerhedssynspunkt vurderes det dog at være muligt, at spare op til ca. 2mio. kr. om året på renholdelsesbudgettet. andre r Årsværk, andre r

14 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Vintertjeneste 05A Det påhviler vejbestyrelsen at fastsætte nærmere retningslinjer for gennemførelsen af snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af offentlige veje og stier. Vejbestyrelsen fastsætter de nævnte retningslinjer efter forhandling med politiet, som skal godkende retningslinjerne. Overordnede veje med betydning for fjerntrafik (klasse III) i dag klasse II veje Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener. Saltning hhv. snerydning udføres dog kun mellem kl.5.00 og kl Servicemålet opnås ved: Glatførebekæmpelsen udføres ved præventiv saltning. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller 58 cm jævnt lag sne. Øvrige trafikveje og pladser med betydning for den gennemkørende trafik (klasse IV) i dag klasse III veje Tilstræbes holdt farbare, men visse gener kan forekomme. Saltning og snerydning udføres kun mellem kl og kl Serviceniveauet opnås ved: Glatførebekæmpelse igangsættes ved konstateret glat føre. Snerydning igangsættes ved drivdannelse eller 5 til 8 cm jævnt lag. Mindre lokalveje og villaveje (klasse VI) i dag klasse V veje Saltes og sneryddes kun undtagelsesvis, og kun i det omfang de øvrige opgaver tillader det. Overstående forudsætter politiets godkendelse og at Vinterregulativet revideres i overensstemmelse med de nye servicemål. Dette skal også godkendes af Byrådet. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: Der er en betydelig risiko for, at der opstår flere personskader/glatføreuheld og dermed øgede udgifter i det sociale system. Vores vurdering er, at der gennemsnitligt kan forventes en øget udgift i direkte kommunale sociale udgifter på 35 mio. kr. pr. år. Dertil kommer et større millionbeløb som staten skal afholde. andre r Årsværk, andre r

15 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Vintertjeneste Det nuværende niveau fastholdes jævnfør nedenstående serviceniveau: 05B Overordnede veje med betydning for fjerntrafikken tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener på alle tider af døgnet. Servicemålet opnås ved: Glatførebekæmpelsen udføres ved præventiv saltning hele døgnet. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller 58 cm jævnt lag hele døgnet. Øvrige trafikveje med betydning for den gennemkørende trafik tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener i tidsrummet kl til kl Serviceniveauet opnås ved: Glatførebekæmpelse foretages ved præventiv saltning i tidsrummet kl til kl Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller 58 cm jævnt lag i tidsrummet kl til Som følge af servicedriftbesparelserne er der gennemført besparelse på glatførebekæmpelse på i 2015 og i Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

16 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Parker inkl. Marienlyst Helsingør Kommune har i alt 46 parkanlæg, hvoraf 10 områder er intensivt drevne. 06A Lovpligtig opgave: Udførelse af fortovspligt med fritrumsbeskæring træer og buske langs veje og stier samt renholdelse. For så vidt angår fjernelse af affald i parkerne, vil en minimal indsats bestå i at sørge for at for at overholde miljølovgivningen og sørge for at man kan færdes sikkert. Tilsyn med risikotræer sikkerhedsrisikoen mindskes for besøgende ved at risikotræer fældes eller beskæres. Marienlyst slotshave er fredet og derfor er driften af haveelementerne pligtig. Hvis ovenstående opgaver fravælges vil vi ikke leve op til lovgivningen. Nødvendig opgave: Vedligeholdelse af nødvendigt parkudstyr, belægninger, støttemure, trapper, sikkerhedshegn, træbroer, monumenter, beskæring af formede træer. Græsklipning af brugsplæner med opsamling af affald inden græsklipning. Skatter, afgifter, forbrugsafgifter el, varme og vand. Hvis de nødvendige opgaver fravælges vil de grønne områder være ubrugelige som rekreative arealer/man vil ikke kunne færdes sikkert i området. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

17 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Parker inkl. Marienlyst Helsingør Kommune har i alt 46 parkanlæg, hvoraf 10 områder er intensivt drevne. 06B Standarddrift parker ikke lovpligtige eller nødvendige opgaver: Drift af staudebede, løgplantninge, klatreplanter. Ukrudtsbekæmpelse, afpudsning, gødskning, vanding, omplatning. Drift af hække, busketter, bunddækkende buske, prydbuske: Fjerne ukrudt og vildskud, beskæring, gødskning, vanding. Drift af springvand: Renholdelse og service 3 x om ugen 1. maj 15. sept. I vinterperioden renholdelse 1x hver anden uge. Faste belægninger: Ukrudtsbekæmpelse, fejning 2 x om året. Renholdelse: Fjerne affald udover lovpligtig opsamling 1 x månedligt. I udvalgte parker oftere. Bænke i parker og på veje og pladser: Vask 2 x årligt samt vedligeholdelse. Øvrigt parkudstyr: Vedligeholdelse af skilte, bomme, hømmerstandere. Skraldespande: Vedligeholdelse og tømning 1 x ugentligt. I udvalgte parker oftere. Drift af legepladser: I sommerhalvåret tilsyn og service(rivning og efterfyldning sand falunderlag, samt reparationer) hver 14. dag og i vinterhalvåret månedligt. Vask af legeudstyr 4 x årligt. Oliering træværk 1x årligt. Tilstandsrapport 1x årligt. Fældning træer og buske og slåning af naturgræs for at hindre tilgroning Drift af badebroer og strandfortove. Opsætning/nedtagning og vedligeholdelse. Skøjtesøer: Måling og skiltning 5 udvalgte kommunale issøer. Ved fravalg af opgaven vil det være forbudt at færdes på alle offentlige issøer i kommunen. Servicestandard for intensivt drevne parker er beskrevet i udarbejdede servicemål (jf. TUmødet ) Ved fravalg af opgaver vil parkerne fremstå mindre indbydende og med færre rekreative oplevelser. Hvis drift af bænke, skraldespande, skilte, parkudstyr, bede, hække eller legepladser fravælges vil der være en engangsudgift til at fjerne elementerne. Som følge af servicedriftbesparelserne er der gennemført besparelse på pleje af Marienlyst Slot, Danserindebrønden, nedjustering af vedligehold og tid for vand i springvand og udskiftning af sand i småbørnssandkasser på i alt i Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

18 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Skov, Natur og Kolonihaver Helsingør Kommune har 41 Skov og naturområder og 4 kolonihaveområder. 07A Skov og naturområder (36): Helsingør Kommune har 41 Skov og naturområder og 4 kolonihaveområder. Skov og naturområder (36): Det er lovpligtigt at drive skovene (jf. Skovloven), og det er lovpligtigt for kommunen at pleje områder, der er omfattet at Naturbeskyttelseslovens 3. Ved driften sikres tilgængelighed i områderne, og sikkerhedsrisikoen mindskes for besøgende ved at risikotræer fældes eller beskæres. Moser, enge og overdrev plejes ved at hindre tilgroning hvor det er muligt udføres plejen ved afgræsning eller høslet. Bjørneklo bekæmpes i henhold til anvisningerne i kommunens indsatsplan. For så vidt angår fjernelse af affald vil en minimal indsats bestå i at sørge for at for at overholde miljølovgivningen og sørge for at man kan færdes sikkert. Derudover er der nogle trapper og belægninger, der skal vedligeholdes af sikkerhedsmæssige årsager. Hvis ovenstående opgaver fravælges vil vi ikke leve op til lovgivningen eller sikkerheden på området. Kommunale fredede arealer (5): Det er lovpligtigt at pleje kommunale fredede arealer. Plejen afhænger af fredningens formål. Der udføres den pleje, som er anvist i henhold til fredningsbestemmelserne. Plejen kan bestå i at hindre tilgroning af arealer og i at sikre udsigter. Hvis pleje af arealerne fravælges, vil vi ikke leve op til lovgivningen. Kolonihaver(4) Helsingør Kommunes forpligtelser er beskrevet i lejeaftaler med kolonihaveforeningerne. Afhængig af den enkelte aftale består driften i vedligholdelse af dræn, veje, visse fællesarealer og i et enkelt tilfælde bortskaffelse af affald. Der modtages samtidig en lejeindtægt, hvorfor der er budgetteret med en indtægt på kontoen. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

19 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Skov, Natur og Kolonihaver Helsingør Kommune har 41 Skov og naturområder og 4 kolonihaveområder. 07B Standard årlig drift: Papiropsamling 6x. (I udvalgte områder er der en højere eller lavere frekvens) Tømning papirkurve 1x om ugen Græsslåning færdselsarealer: 4x Græsslåning naturgræs: 12x Vedligeholdelse af bænke I nogle skov og naturområder er der papirkurve. Man kan fjerne papirkurvene således at de besøgende må tage deres affald med hjem. Man kan nøjes med en standard på 1 fast papiropsamlinge årligt og derudover nøjes med at fjerne affald der strider mod miljølovgivningen eller forringer besøgendes sikkerhed. Det vil betyde at der vil ligge meget henkastet affald i områderne. Man kan undlade at slå græs på steder hvor det ikke er lovpligtigt. Det vil mindske tilgængeligheden og betyde at ellers rekreative arealer efterhånden konverteres til krat. Man kan fjerne bænkene fra områderne det vil være en forringelse af mulighederne for hvile og rekreativ oplevelse. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

20 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Kystlivredning ved udvalgte badestrande 08A Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste er et samarbejde mellem 3 nordsjællandske kommuner hvor Helsingør kommune er den ene. Samarbejdet fortsættes på det nuværende niveau. Kystlivredningstjenesten formål er at medvirke til at forebygge badeulykker samt at sikre badesikkerheden på udvalgte strækninger langs bl.a. nordkysten i Helsingør Kommune. Det er ikke lovpligtigt, at der i badesæsonen udføres kystlivredning på udvalgte badestrande i Helsingør Kommune. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: I samarbejdskommunerne blev der 2012 udført livredning i 39 tilfælde såkaldte røde aktioner, gule aktioner forebyggende aktioner 839, grønne aktioner almindelig service til badegæster i alt aktioner. Ud over dette har kystlivredningstjenesten medvirket i en række forskellige arrangementer med henblik på at forebygge badeulykker på strandene. Hvis man vælger at ophæve samarbejdet om kystlivredning kan der fra budgetåret 2015 spares kr. om året. andre r Årsværk, andre r

21 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Kystlivredning ved udvalgte badestrande 08B Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste er et samarbejde mellem 3 nordsjællandske kommuner hvor Helsingør kommune er den ene. Samarbejdet fortsættes på det nuværende niveau. Kystlivredningstjenesten formål er at medvirke til at forebygge badeulykker samt at sikre badesikkerheden på udvalgte strækninger langs bl.a. nordkysten i Helsingør Kommune. Det er ikke lovpligtigt, at der i badesæsonen udføres kystlivredning på udvalgte badestrande i Helsingør Kommune. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: Budgettet fastholdes på det nuværende niveau, men kan opsiges med virkning fra andre r Årsværk, andre r

22 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Kystsikring 09A Budget kr. til kystsikringslagene og sandflytning ved Hornbæk Havn. Opgaverne i ring 1: Kommunens bidrag til kystsikringslagene er på ca kr. som ejer af flere kystgrunde på nordkysten. Der flyttes årligt op til m3 sand ved Hornbæk havn i samarbejde med Naturstyrelsen og Hornbæk Havn overenskomst. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: 1: Hvis der ikke betales bidrag til lagene, vil kommunen ikke overholde vedtægterne i lagene. Hvis kommunen stopper sandflytningen ved Hornbæk Havn vil havnen sande til. Der er ligeledes udarbejdet en overenskomst imellem Hornbæk Havn, Naturstyrelsen og Kommunen, som forpligtiger de 3 parter økonomisk til deltagelse i opgaven med sandflytning. andre r Årsværk, andre r

23 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Kystsikring 09B Budget kr. til vedligehold af kystsikring. Opgaverne i ring 2: De kr. bruges årligt på vedligehold af kystsikringen ud for de kommunale grunde og hvor Strandvejene skal sikres mod erosion. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: 1: Der bruges i forvejen meget få penge på vedligehold af eksisterende kystsikring og med udsigt til klimaforandringer samtidig med 0 kr. til vedligehold, vil kystsikringens nedbrydelse foregå i et stadig højere tempo. Bodil er et godt eksempel. andre r Årsværk, andre r

24 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Strandrensning 10A Strandrensning omfatter renovation/tømning af affaldsspande opsat på strandene, opsamling af henkastet affald på strandene og fjernelse af tang samt vedligeholdelse af strandfortove og andet inventar på strandene. Fjernelse af tang er ikke en lovpligtig ydelse. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

25 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Strandrensning (tangfjernelse) 10B Strandrensning omfatter renovation/tømning af affaldsspande opsat på strandene, opsamling af henkastet affald på strandene og fjernelse af tang samt vedligeholdelse af strandfortove og andet inventar på strandene. Som følge af servicedriftsbesparelserne er der gennemført besparelse på tangfjernelse på i 2015 og i og fjernelse af skraldespande på strande i alt i Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: Udgiften til fjernelse af tang fra udvalgte badestrande er efter servicedriftbesparelsen rammestyret til ca kr. om året. Hvis der ikke fjernes tang må der forventes øgede lugtgener for badegæster og nærliggende beboelser som følge af tangen går i forrådnelse. Synergi i forhold til den øvrige renholdelse af stranden vil gå tabt. andre r Årsværk, andre r

26 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Helsingør Kommunes Trafiksikkerhedsråd 11 1: Teknik og Forsyningsudvalget vedtog den 25. januar 1995 at oprette et Trafiksikkerhedsråd med følgende kommissorium: Opstille handlingsplaner og årsprogram på grundlag af kommunens målsætning omkring trafiksikkerhed. Koordinere trafiksikkerhedsarbejdet på tværs af myndigheder, interessegrupper, private organisationer og kommunens centre og områder. Overvåge den trafiksikkerhedsmæssige situation i Helsingør Kommune. Rådet består af repræsentanter fra eksterne og interne interessenter. Trafiksikkerhedsrådets målsætning har været en reduktion på 40 % i antallet af personskader frem til 2012 med udgangspunkt i gennemsnittet Siden da har Byrådet i 2005 vedtaget en ny kommuneplan med en forstærket udmelding om trafiksikkerhed: Det er nu Byrådets mål, at antallet af tilskadekomne skal reduceres væsentligt mere, og at der skal være 0tolerance, hvad angår antallet af dødsfald i trafikken. Ny Trafiksikkerhedsplan er under udarbejdelse, hvor målet er en halvering frem 2020 i antallet af personskader i forhold til gennemsnittet for Som en appelsin i turbanen med vores gode trafiksikkerhedsarbejde er Helsingør Kommune udpeget som Trafiksikkerhedsby 2013 et 3årigt projekt til samlet 15 mio. kr. Egen finansieringen er på 5 mio. kr., som tænkes dækket af trafiksikkerhedsrådet, Rammen til ændringer og forbedringer af veje, pladser mm samt anlægsprojektet Sikre skoleveje. Konsekvenserne af forringelse på trafiksikkerhedsområdet vil medføre at indsatsen med ulykkesbekæmpelse og forebyggelse svækkes markant, og at kommunen ikke kan leve op til byrådets forstærket udmelding om trafiksikkerhed. Øgede ulykker vil give øgede omkostninger til sundhedsområdet til bl.a behandling, genoptræning, pleje af trafikskadede mm. Ulykkesomkostningerne for en personskade er knap 2,5 mio kr pr. personskade i trafikken. Det anbefales derfor at placere de omhandlede områder i ring 1. Jf. Færdselsloven 3 stk 3 påhviler det vejmyndighede og politi i samarbejde med skolen at sikre skolevejen. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

27 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Mindre nyanlæg 12A Mindre nyanlæg omfatter midler på skilte og afmærkningskontoen og rammen til forbedring og ændringer af færdselsarealer og byrum. For de 1,450 mio. kroner i ring 1 udføres mindre anlægsarbejder og andre fysiske tiltag på veje, stier, torve og pladser. Helsingør er blevet udpeget til årets Trafiksikkerhedsby 2013 vi får 10 mio. og skal selv finansiere 5 mio. kr. Rammen bliver medfinansierende af de 5 mio. kr., og de næste 2 år er det derfor nødvendigt at afsætte kr. årligt i ring 1. Rammens bidrag gør at Trafiksikkerhedsrådet fortsat kan disponere midler til kampagner, udviklingsprojekter og mindre anlæg. Derudover omfatter ring 1 midler til mindre projekter, ændringer i skilte og afmærkning med videre. Midler der anvendes til bl.a. sikring af nye restriktioner foranlediget af Trafikmødet (et forum mellem Movia, politiet og kommunen, der behandler trafikale og trafiktekniske forhold), forbedrede afmærkning til gavn for fremkommelighed og trafiksikkerheden. Både Trafiksikkerhedsby projektet og de løbende mindre tiltag understøtter i den grad kommunens vision 2020 med fokus på sammenhængende og sikker infrastruktur og ikke mindst tidlig indsats på forebyggelsesområdet både hvad angår ulykker og sundhed. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

28 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Mindre nyanlæg Mindre nyanlæg omfatter midler på skilte og afmærkningskontoen. De kroner som ligger i ring 2 anvendes til at imødekomme ønsker fra politikere og borgere. 12B Denne del understøtter vision 2020 da projekterne er med til at skabe sammenhængende og sikker infrastruktur og sikre en tidlig indsats i forhold til trafiksikkerhed og sundhed. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: Opgaven udføres af Virksomheden Park og Vej (VPV). Hvis opgaven ikke udføres vil det have konsekvenser for beskæftigelsen i VPV. andre r Årsværk, andre r

29 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Planlægning Planlægning omfatter midler til vejplanlægning og cyklisthandlingsplanen. 13A 1 omfatter midler til dataindsamling og abonnementer på itsystemer der er nødvendige for at det daglige arbejde med trafiksikkerhed, vejplanlægning, mobilitetsarbejde og generel sagsbehandling kan foretages. Der udføres ad hoc trafikmålinger samt målinger på faste stationer og reparation af disse. Cykeltællinger og abonnementer til de faste cykelbarometre. Desuden afholdes udgifter til uheldsabonnement og kmastra, it systemer der hjælper os med at holde styr på data om trafikuheld og trafikmålinger i kommunen. Endvidere omfatter ring 1 midler til at sikre afvikling af sommertrafikken (færgetrafikken) gennem Helsingør, herunder skiltning og beredskabskorps. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

30 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Planlægning 2 omfatter kroner til diverse mindre cykelprojekter blandt andet på baggrund af ønsker fra borgere og politikere. 13B Projekterne understøtter alle Helsingør Kommunes plan for at være kendetegnet på at levere en tidlig indsats og levende steder ved at sikre gode muligheder for og nem adgang til at være aktiv og leve et sundt liv. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

31 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Kollektiv trafik 14A Ifølge Lov om Trafikselskaber (LBK nr. 412 af 11/04/2012) er der ikke noget krav om niveauet af almindelig rutekørsel, altså den åbne buskørsel, som er tilgængelig for alle borgere. Kun individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede skal trafikselskaberne og dermed kommunerne etablere. Den kollektive bustrafik har til formål at give transportmulighed for de borgere, der ikke har adgang til eget motorkøretøj. Desuden er kollektiv trafik et sundere og mere bæredygtigt transportvalg end bilen. Det er derfor vigtigt at opretholde et acceptabelt serviceniveau for buskørslen, så den transportform er et attraktivt alternativ til bilen. Derfor skal også fortsat en væsentlig del af budgettet til kollektiv trafik ligge i ring 1. Movia står for udbud og kontrakter med busoperatører på baggrund af kommunernes bestillinger af busdrift. Kontrakterne løber oftest over 8 år. Helsingør Kommunes forskellige buslinjer er grupperet og indgår i seks forskellige kontrakter. Der er mulighed for at reducere i kontraktomfanget med henholdsvis 7,5 % årligt eller 20 % i hele kontraktperioden. Vinduet for væsentlige ændringer af driftsomfanget er dermed stort set kun åbent ved udbud af en ny kontrakt, se nedenfor: 2015 ny kontraktstart for buslinje 353, bestilling er foretaget. Bustrafikbestilling for 2015 er besluttet på Byrådsmøde d. 28. april 2014 og sendt til Movia d. 29. april Bestillingen indeholder, at der gennemføres besparelser på busdriften på 1,9 mio. kr., således at budgettet til busdrift (posten Lokale busruter under ) reduceres fra i 2014 til i ny kontraktstart for bybusserne, de tre lokale landlinjer og natbus 90N. Kommunens input til udbudsgrundlaget for en ny kontrakt er besluttet på Byrådsmøde d. 28. april 2014 og sendt til Movia d. 29. april Der lægges op til at udbyde en busdrift med et lavere omkostningsniveau, så besparelser på 3,8 mio. kr. kan opnås, men i princippet kan det helt udelades at indgå en ny kontrakt og dermed kan denne del af busdriften placeres i ring 2 fra 2016 og frem. Kontrakten indeholder på nuværende tidspunkt busdrift med en nettoudgift (kommunalt tilskudsbehov) på ca. 28,5 mio. kr. efter besparelsen i 2015 er gennemført, er det så ca. 27 mio. kr., der kan placeres i ring nye kontraktstart for henholdsvis natbus 91N og regional buslinje 390R. Ikke hensigtsmæssige at placere i ring 2. Disse buslinjer vil overgå til Regionen i forbindelse med ny lov om trafikselskaber og herunder ny finansieringsmodel og linjefordeling mellem Region og kommuner. Dette vil ske fra 2016, men samtidig vil kommunerne få pålagt en andel af administrationsomkostningerne til Movia. De økonomiske konsekvenser af dette kendes endnu ikke på nuværende tidspunkt, og der er derfor ikke taget højde for det i denne oversigt. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

32 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Kollektiv trafik I budget blev der indgået besparelser på den kollektive trafik dels som øremærkede besparelser og som besparelser på servicedriftsrammen. 14B Bustrafikbestillingen for 2015 er besluttet på Byrådsmøde d. 28. april 2014 og sendt til Movia d. 29. april Bestillingen I budget blev der indgået besparelser på den kollektive trafik dels som øremærkede besparelser og som besparelser på servicedriftsrammen. Bustrafikbestillingen for 2015 er besluttet på Byrådsmøde d. 28. april 2014 og sendt til Movia d. 29. april Bestillingen indeholder på baggrund af budget , at der gennemføres besparelser på busdriften på 1,9 mio. kr., hvilket er placeret i ring 2 for ny kontraktstart for bybusserne, de tre lokale landlinjer og natbus 90N. Kommunens input til udbudsgrundlaget for en ny kontrakt er besluttet på Byrådsmøde d. 28. april 2014 og sendt til Movia d. 29. april Der lægges op til at udbyde en busdrift med et lavere omkostningsniveau, så besparelser på 3,8 mio. kr. kan opnås, men i princippet kan det helt udelades at indgå en ny kontrakt og dermed kan denne del af busdriften placeres i ring 2 fra 2016 og frem. Kontrakten indeholder på nuværende tidspunkt busdrift med en nettoudgift (kommunalt tilskudsbehov) på ca. 28,5 mio. kr. efter besparelsen i 2015 er gennemført, er det så ca. 27 mio. kr., der kan placeres i ring 2. Processen for udbuddet er, at udbudsmateriale sendes ud d. 6. oktober Senest medio marts 2015 vælges operatør, og der indgås kontrakt, eller også er det på dette tidspunkt, at det endeligt skal besluttes, om der ikke ønskes at indgå ny kontrakt nye kontraktstart for henholdsvis natbus 91N og regional buslinje 390R. Ikke hensigtsmæssige at placere i ring 2. Disse buslinjer vil overgå til Regionen i forbindelse med ny lov om trafikselskaber og herunder ny finansieringsmodel og linjefordeling mellem Region og kommuner. Dette vil ske fra 2016, men samtidig vil kommunerne få pålagt en andel af administrationsomkostningerne til Movia. De økonomiske konsekvenser af dette kendes endnu ikke på nuværende tidspunkt, og der er derfor ikke taget højde for det i denne oversigt ny kontraktstart for natbus 95N. Ikke hensigtsmæssig at placere i ring 2. Denne buslinje vil overgå til Regionen i forbindelse med ny lov om trafikselskaber og herunder ny finansieringsmodel og linjefordeling mellem Region og kommuner ny kontraktstart for servicebusserne. Kontrakten indeholder på nuværende tidspunkt busdrift med en nettoudgift (kommunalt tilskudsbehov) på ca. 5 mio. kr. Det kan vælges ikke at indgå en ny kontrakt og dermed kan hele dette beløb placeres i ring 2 fra 2019 og frem. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

33 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Parkeringsservice Parkeringskontrol: Pålæggelse af pafgifter, inddrivelse og klagesagsbehandling 15 Indtægtsgivende afgifter for brug af off. Vejarealer: Anvisning, tilsyn og opkrævning af afgifter for stader, kiosker og pølsepavilloner, udstillingsarealer, udendørsservering. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

34 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Parkeringsservice 15B Tilsyn med vejarealer (Vejloven): Efterladte biler og skrotbiler, ca. 220 årligt), i samarbejdet med Nordsjællands Politi. Herunder også samarbejde med HELSAM og SKAT. Tilladelser og vejledning i forbindelse med optræden, marcher, vejfester(afspærring) entreprenør og byggearbejder, stilladser, containere, trafikomlægninger, vejlukninger. Deltagelse i Trafikmøder. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier 1. oktober 2012 Vejdirektoratet Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse statens veje,

Læs mere

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700.

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700. side 1 Faaborg - Midtfyn Kommune Park- og vejdrift mv. Drift og vedligeholdelse af veje Prisliste Samlet pris 2 Asfaltbelægninger 2.459.200 3 Grusbelægninger 140.000 4 Sten- og flisearealer 3.800.000 5

Læs mere

VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV 2015-2019 Forslag af 03-08-2015 til regulativ 2 2015-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelse 2. Tilbudsblanket 1,2 og 3 3. Almindelige betingelser

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Et naturligt samarbejde...

Et naturligt samarbejde... Et naturligt samarbejde... 2 visioner NYGAARDS visioner er: - at skabe et levende grønt udemiljø med planter, der gror og trives. - at være en naturlig samarbejdspartner for vores kunder. - at være en

Læs mere

Balancekatalog PTU den 9. juni 2015:

Balancekatalog PTU den 9. juni 2015: IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Plan og Teknikudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 PTU den : 50.000 Materielgården af gadekær, herunder

Læs mere

Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen

Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen Byens Udvikling samler trådene i alle de udviklingsprojekter, der sammen tegner udviklingen af København som by. Fx klimaplaner, indspil til kommuneplan, lokalplaner,

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

REGULATIV for Fredericia Kommune

REGULATIV for Fredericia Kommune REGULATIV for Fredericia Kommune Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser December 2011 Regulativ for Fredericia Kommune December 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

Skriftlig beretning 2010-11

Skriftlig beretning 2010-11 Skriftlig beretning 2010-11 Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i fortsat dialog med naboforeningen GF af 11. februar 1931 vedrørende vedligeholdelse af trekanten. En repræsentant for vejudvalget

Læs mere

Skriftlig beretning for året 2008-2009

Skriftlig beretning for året 2008-2009 Skriftlig beretning for året 2008-2009 Mødeaktivitet Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i dialog med naboforeningen Grundejerforeningen

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser

REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: FORORD...1 1. Indledning....2 2. Vintervedligeholdelse...2 2.1 Snerydning...2 2.1.1 Vejbestyrelsens opgaver...2 2.1.2

Læs mere

2008 Aftalehåndbog vedrørende Hyrdeengens fællesarealer

2008 Aftalehåndbog vedrørende Hyrdeengens fællesarealer 2008 Aftalehåndbog vedrørende Hyrdeengens fællesarealer Indhold G1 - Græsarealer... 4 G2 - Regnvandsbrønde... 5 G3 Træer... 6 G4 - Buskads... 7 G5 Hække... 8 G6 Snerydning... 9 G7 Oprydning... 10 G8 Ukrudtsbekæmpelse...

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Erfaringer om processer og resultater

Erfaringer om processer og resultater Erfaringer om processer og resultater Stiplan for Holbæk k Kommune Fjordstien,, anlæg Vedligeholdelse Morten Holme Holbæk Kommune Planafdelingen Holbæk Kommune lokalområder Holbæk by + 17 lokalområder

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling 1-3074 Signalgården Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

Læs mere

Bestyrelsens beretning siden ordinær generalforsamling 2013. Ekstraordinær Generalforsamling. Færdiggørelse af vejprojektet

Bestyrelsens beretning siden ordinær generalforsamling 2013. Ekstraordinær Generalforsamling. Færdiggørelse af vejprojektet Bestyrelsens beretning siden ordinær generalforsamling 2013 Den tidligere formand trådte som bekendt tilbage ved sidste GF. Efterfølgende valgte næstformanden, Fritz, ligeledes at trække sig, hvorfor første

Læs mere

Politik for Buske & Træer i Aabenraa Kommune

Politik for Buske & Træer i Aabenraa Kommune Politik for Buske & Træer i Aabenraa Kommune Afgrænsning Politikken er målrettet de kommunaltejet arealer som ligger indenfor Teknik- og Miljøudvalgets området samt byggemodnet arealer som endnu ikke er

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Oktober 2013 1 Kapitel 1 Hvorfor skal der være et regulativ? Regulativet er med til at sikre, at der skabes indbydende byrum

Læs mere

Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro. Velkommen til Foreningens årlige Generalforsamling 29. April 2015

Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro. Velkommen til Foreningens årlige Generalforsamling 29. April 2015 Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro Velkommen til Foreningens årlige Generalforsamling 29. April 2015 1 Generalforsamlingen den 29. april Dagsorden Pkt. 1 Valg af dirigent 2 Dagsorden

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

AlmenBolig+ Årshjulet i AlmenBolig+

AlmenBolig+ Årshjulet i AlmenBolig+ Årshjulet i AlmenBolig+ I din AlmenBolig+-bolig er det vigtigste forsøgselement knyttet til driften, som i videst muligt omfang er baseret på din og de øvrige beboeres aktive medvirken. I stedet for et

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013 Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. April 2013 kl. 19.30 i Mariehøjcentret lokale 3. Skal de 41 år gamle fortove renoveres samtidig med at der bliver lagt nyt asfalt på kørebanerne? Kom og hør,

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: tirsdag 27.02.2007 Kl.: 19.00 Mødested: Hans Arne Jensen, Valmuevej 3 Deltagere i mødet Bestyrelsesmedlemmer Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Hans Arne Jensen Per Aagaard,

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Program 19.00-19.10 Velkommen Borgmester Thomas Lykke Pedersen 19:10-19:25 Oplæg om udviklingen i de fire bysamfund

Læs mere

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage.

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde d. 27. marts (hos Mads) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Konstituering Formand: Preben Sørensen Næstformand: Mads Reffstrup Pedersen

Læs mere

LSC Ejendomsservice. et fornuftigt valg

LSC Ejendomsservice. et fornuftigt valg LSC Ejendomsservice et fornuftigt valg Indholdsfortegnelse Hvem er LSC Ejendomsservice................................... 3 Skift lejer på kun en uge.......................................... 4 Hvad tilbyder

Læs mere

Formandens beretning 2012..

Formandens beretning 2012.. Formandens beretning 2012.. Følgende blev valgt som bestyrelsesmedlemmer for 2012 og konstituerede sig som følger : Formand -------- Per Ole Overgaard nr. 112, Næstformand --- Lars Elgaard nr. 118, Sekretær

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført:

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført: Skriftlig beretning 2012-13 Kørebaner og fortove På generalforsamlingen i april 1999 blev en 15-årig genopretningsplan for kørebaner og fortove vedtaget. På generalforsamlingen i april 2005 blev der fremlagt

Læs mere

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER 1 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER 2 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse

Læs mere

Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S)

Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S) FACILITY SERVICES Frederiksberg, april 2015 Direkte telefon +45 39 46 61 41 soni@deas.dk Referat 66-møde 140-949 Dambakken Dato: 09-04-2015 Deltagere: Fra beboerrepræsentationen: Willy Fløe Jens Tidemann

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store (med bagerste

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 55

VELKOMMEN TIL AFDELING 55 VELKOMMEN TIL AFDELING 55 Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Husorden Dine muligheder i afdeling 55 Vesterport afdeling 55 er beliggende

Læs mere

Vejudvalget, GF SØMODS Timme Traberg-Andersen Rasmus Kristensen Peter Tychsen Med tak for stor bistand til Nils Budde SLIDE NR. 1 Hvorfor sidder vi her igen Vedligehold Hvorfor skal vi vedligeholde mere

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Matrixudbuddet. Samlet Driftsudbud 2012

Matrixudbuddet. Samlet Driftsudbud 2012 Matrixudbuddet Samlet Driftsudbud 2012 Fakta Ca. 3.800 km statsveje, svarende til 5 % af det samlede offentlige vejnet i Danmark 45 % af vejtrafikken afvikles på statens veje Fremkommelighed og trafiksikkerhed

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Regulativ for ophængning af valgplakater

Regulativ for ophængning af valgplakater Regulativ for ophængning af valgplakater Retningslinjer for ophængning af valgplakater på kommunens vejarealer i forbindelse med afholdelse af offentlige valg og folkeafstemninger. Marts 2014 side 1 Retningslinjer

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ

DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ 1 DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ 2 INDHOLD. SIDE I. INDLEDNING 3 2. SEPARERING AF REGNVAND OG SPILDEVAND 7 3. RENOVERING/FORNYELSE AF KLOAK- OG VANDLEDNING 9 4. ASFALTERING AF VEJEN

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ

HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ 1 HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ 2 INDHOLD. SIDE I. INDLEDNING 3 2. SEPARERING AF REGNVAND OG SPILDEVAND 8 3. RENOVERING/FORNYELSE AF KLOAK- OG VANDLEDNING 10 4. ASFALTERING AF VEJEN + STIEN 11 5. RENOVERING

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune.

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Indledning Anvendelsen af vej- og fortovsarealerne i kommunen skal først og fremmest sikre gode og sikre færdselsforhold, dog er det ofte

Læs mere

Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov

Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov Side 1/5 Afd. 65, Hou. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov Adm. Jens Erik Grøn Allan Kirch (ref.) Dato: 07.04.2015

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Jørgen Lakjer Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 005-11 5. oktober 2011 Referat

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER Denne kommunikationsmanual er en vejledning til anlægsprojekter med små gener, som Center for Byens Anvendelse anbefaler

Læs mere

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Handicapegnede veje. Indledning

Handicapegnede veje. Indledning Handicapegnede veje Handicapegnede veje Af : Mogens Møller, Via Trafik Jacob Deichmann, Anders Nyvig Jens Pedersen, Vejdirektoratet Indledning Gode trafik- og adgangsforhold i det offentlige rum er af

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard og en oversigt over driftsopgaver.

Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard og en oversigt over driftsopgaver. 1 Udkast til revideret Serviceaftale 2013 til diskussion på bestyrelsesmøde 9. januar 2013 Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard

Læs mere

Holbæk Kommune Teknik og Miljø

Holbæk Kommune Teknik og Miljø Holbæk Kommune Teknik og Miljø Administrationsgrundlag for VEJDRIFT Godkendt af Udvalget for Klima og Miljø den 24. maj 2011 med administrative korrektioner i forhold til budget 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Aktivitetsområde for hele familien. Fællesareal ved Kildeholm IV. 1. november 2008 Page 1 of 32

Aktivitetsområde for hele familien. Fællesareal ved Kildeholm IV. 1. november 2008 Page 1 of 32 Aktivitetsområde for hele familien på Fællesareal ved Kildeholm IV 1. november 2008 Page 1 of 32 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnede formål og placering... 4 3. Udstyr og leverandør...

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 30-12-2014 Sagsnr.: 13/45122 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Kendelse Søndermarken

Læs mere

Hvem passer motorvejen?

Hvem passer motorvejen? Hvem passer motorvejen? Vejtilsyn og beredskab er udliciteret Vejdirektoratet har ansvaret for driften af landets cirka 3800 km motorveje og hovedveje. I praksis samarbejder vi med en lang række private

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Budget- og regnskabssystem 4.2 - side 1 Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende det kommunale vejvæsen samt udgifter og indtægter i forbindelse med

Læs mere

Grundejerforeningen Ibsgården

Grundejerforeningen Ibsgården Generalforsamling torsdag d. 27. februar 2014 Festsalen, Himmelev Skole, Ollerupvej 5 Siddende bestyrelse Henrik Wissing (178) - formand Gitte Brødsgård (16) - næstformand Carsten Rygner (162) - kasserer

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN GÅGADE REGULATIV Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN Regulativets bestemmelser m.h.t. gadeinventarets omfang og udformning herunder parasoller, afskærmninger,

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Pensionist- og nyttehaver

Pensionist- og nyttehaver Pensionist- og nyttehaver Herlev Kommune 2014 Et aktivt og socialt samvær I Herlev Kommunes 118 pensionisthaver og 272 nyttehaver, kan borgerne leje en have og dyrke blomster, urter og frugt. I haverne

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Himmelev Sogns Kirkegård Kirkegårdstakster

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Indhold. 03 Om BHF Gruppen. 04 BHF Bane. 06 BHF Forsyning. 08 BHF Facility. 10 BHF Telekom

Indhold. 03 Om BHF Gruppen. 04 BHF Bane. 06 BHF Forsyning. 08 BHF Facility. 10 BHF Telekom Indhold 03 Om BHF Gruppen 04 BHF Bane 06 BHF Forsyning 08 BHF Facility 10 BHF Telekom BHF Gruppen Vejen til gode forbindelser Vælger I et samarbejde med BHF Gruppen, får I kvalitetsløsninger til den aftalte

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Borgermåling Arnborg

Borgermåling Arnborg Borgermåling Arnborg Borgermåling i Arnborg Indledning. Den 17. december 2012 var Arnborg Borgerforening inviteret til måling af den oplevede kvalitet på arealer angivet som parker og grønne arealer, grønne

Læs mere