Beskrivelse af opgave, Budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018"

Transkript

1 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Asfaltbelægning, vejmarkeringer og rabatter Veje, stier og pladser skal i henhold til vejloven holdes i en stand som trafikkens art og omfang kræver. Kommunen har derudover opstillet nogle servicemål, for hvordan vedligeholdelse af vejene skal varetages. 01A Den til området disponerede økonomi muliggør et vedligeholdelsesniveau, som ikke tåler forringelse uden at komme i konflikt med de lovkrav og servicemål, der er nævnt herover. Konsekvenserne af forringelse på området vil medføre overtrædelse af lovgivningen vedrørende vejvedligeholdelse, det kan forventes at der vil komme en markant stigning i erstatningskrav mod kommunen for person og materielskader, ligesom trafiksikkerhed, fremkommelighed og æstetik generelt vil falde til et uacceptabelt niveau. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

2 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Fortove, flisebelægninger 1 omfatter udskiftning af ødelagte fortovsfliser samt udbedring af andre fortovsskader, hvor der er risiko for faldulykker. 01B Retspraksis siger, at faldulykker ved belægninger i gangarealer, med lodret niveauforskel på 3 cm eller mere kan være ansvarspådragende. Belægningsskader under 3 cm accepteres da man ikke kan forvente en helt jævn belægning. Opgaver der udføres i ring 1: Udskiftning af ødelagte fliser i gågaderne, udskiftning af forvitrede, knækkede eller vippende fliser i fortovsstrækninger, udbedring af skader på trapper. Et minimumsniveau, hvor der kun udskiftes fliser med niveauforskel over 3 cm kan opretholdes for ca. 1,4 mio. kr. Hvis kun minimumsniveauet i ring 1 udføres, vil vejkapitalen udhules, og det vil være økonomisk ufordelagtigt ikke at udskifte flisebelægninger når der foretages gravninger i gamle fortove af ledningsejere mv. Foretages der ikke samlede udskiftninger af gamle flisebelægninger, vil det blive uforholdsmæssigt dyrere at udbedre skader efterfølgende. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

3 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Vejbeplantning 01C Budget 2,5 mio. kr. til græsslåning og tilbageklipning af beplantning langs med veje af trafiksikkerhedsmæssige årsager. Pleje af beplantning langs med veje er især begrænset til tilbageskæring af trafiksikkerhedsmæssige årsager. Derudover plejes beplantningen i bymæssig bebyggelse ud fra de historiske beslutninger der er vedtaget. Græsslåning foretages især af hensyn til oversigter i kryds, langs med veje, frit udsyn til skilte og anden afmærkning. Derudover plejes græsset i bymæssig bebyggelse af hensyn til oversigter, vedtagne beslutninger vedr. plejeniveau. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: 1 opgaver: Ved manglen pleje af vejbeplantningen vil oversigter m.v. ikke blive overholdt og man vil gå på kompromis med trafiksikkerheden. andre r Årsværk, andre r

4 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Skilte 01D 1 opgaver: 1,360 mio. kr. bruges til vedligehold af ca stk. skilte, vejudstyr, hegn, autoværn m.v. på veje, tove, pladsen. Plejen af afmærkningen foretages ud fra afmærkningsbekendtgørelsen og dermed af trafiksikkerhedsmæssige hensyn. Derudover er plejen af vores vejudstyr begrænset til et minimum og vedligeholdelsesniveauet kan ses i bybilledet. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: 1: Ved manglen vedligeholdelse af trafikskiltene vil kravene ifølge færdselsloven og bekendtgørelsen om vejafmærkning ikke blive overholdt. Ud over lovkravene vil det selvfølgelig gå ud over trafiksikkerheden med de konsekvenser det kan have for antallet af ulykker på vores veje. andre r Årsværk, andre r

5 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Vejafvanding 01E Det påhviler vejmyndigheden at holde vores offentlige veje i den stand, som trafikken art og størrelse kræver. Det er altså kommunens ansvar at vejafvandingen fungerer på en ansvarlig måde i forhold til trafikken art og omfang og derfor ikke udgør en fare for trafikken i form af sammenbrud eller manglende evne til at bortlede vejvandet. Der er i alt ca vejbrønde i Helsingør Kommune og der forventes en leve tid på 5060 år for en vejbrønd. Det svarer til at der skal udskiftes ca.200 vejbrønde om året. Overslagsmæssigt vurderes det at koste ca. 3 mio. kr. Der er på budgettet for 2013 afsat kr. til udskiftning af vejbrønde. Så der er behov for en tillægs bevilling hvis der ikke tilføres midler vil der inden for en korte årrække opstå et større behov for udskiftning af vejbrønde. Der er 2013 afsat kr. til udskiftning af defekte pinde og dæksler på vejbrønde. Til Drift/slamsugning af vejbrøndene er der afsat ca. 1.1 mio. kr. i 2013 det svarer til, at der i dag suges ca vejbrønde om året og ca. 300 akutte sugninger af vejbrønde. Oprensning af grøfter langs veje uden anden afledning af vejvand er der afsat kr. i 2013 svarende til at der oprenses ca. 500 meter grøfter om året. Vejafvandingsledninger med tilhørende stikledninger i offentlig vej ca. 7,5 km ledning skal vedligeholdes og administreres af Forsyning Helsingør. Helsingør Kommune har indgået en aftale med forsyningen som indebærer en årlig udgift på kr. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: Det skønnes at hele budgettet til vejafvanding er lovpligtigt og nødvendigt. andre r Årsværk, andre r

6 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Fortove, flisebelægninger 01F 2 omfatter sammenhængende renoveringer af fortovsstrækninger, hvor belægningen er meget ujævn og skadet. Ofte er skaderne af et omfang hvor halvdelen af fliserne er knækkede, ligger skævt eller på anden måde er til gene. Både kantsten og selve fortovet vil ofte være ujævnt og tilnærmelsesvis i niveauet med kørebanen. Dette giver problemer i forhold til vejafvanding og udlægning af slidlag på kørebanen, hvor en forhøjet kantsten er nødvendig. 2 omfatter også udskiftninger af fortovsbelægninger, hvor der graves f.eks. til kabellægning, og hvor det er økonomisk fordelagtigt at renovere fortovsstrækningen i samme omgang. Endvidere bruges kontoen til omlægning af skadede overkørsler og opretning af støttemure. Budgettet i ring 2 er ca. 2,4 mio. kr. hvilket svarer til renovering af ca. 1,5 km fortov. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: Opgaven udføres af Virksomheden Park og Vej (VPV). Hvis opgaven ikke udføres vil det have konsekvenser for beskæftigelsen i VPV. andre r Årsværk, andre r

7 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Vejbeplantning 01G Budget 1,085 mio. kr. til græsslåning, blomster og pleje af beplantning langs med veje og ved/på torve, centre, stationer og pladser. Opgaverne i ring 2 består hovedsageligt i: Græsslåning der foretages i byzonen af æstetiske årsager og så vejarealerne ikke springer i skov. Hække og træer beskæres, klippes af æstetiske årsager så veje, torve, pladser, stationer m.v. fremstår grønne og akitektoniske kønne af færdes ved og på. Blomsterkummerne: Blomsterkummerne er opstillet i gågade, torve, buspladser m.v. af æstetiske årsager og er med til, at præge det grønne og kønne hvor der færdes mange mennesker, turister m.v. Som følge af servicedriftsbesparelserne er der gennemført besparelse på hækklipning og græsklipning på i alt i , blomsterkummerne på tages ud af i Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: 2 opgaver: Ved manglen pleje af vejbeplantningen vil træer, buske m.v. springe i skov æstetik, tryghed m.v. vil være en konsekvens af manglen vedligehold/pleje. Blomsterkummer vil ikke blive opsat. andre r Årsværk, andre r

8 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Broer og bygværker 02 Kommunens broer og bygværker udgør en væsentlig del af den kommunale infrastruktur, og skal behandles med udgangspunkt i vejlovgivningen, som forpligter vejbestyrelsen til at vedligeholde anlæggene i en stand som trafikkens art og omfang kræver. Området har gennem mange år været overset/nedprioriteret, og det er først i de senere år at der er sket en fornuftig registrering af tilstanden på anlæggene. Det vil være forbundet med store risici ikke at foretage ajourførte tilstandsregistreringer, sådan at der kan reageres hvis tilstanden bliver kritisk på nogle broer eller bygværker. Den vedligeholdelse, der kan foretages med det kendte budget, rækker kun til at gøre det allermest nødtørftige dvs årligt tilsyn samt nødreparation af en enkelt bro. Budgettet anbefales derfor placeret i ring 1. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

9 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Vejbelysning Budget på 14.5 mio kr og efterfølgende 5 mio. kr. er til drift og vedligehold af vejbelysning 03A Opgaverne i ring 1 omfatter drift og vedligehold: af vejbelysning hvor der ifølge vejreglerne for vejbelysning skal være lys og hvor vi økonomisk er bundet af leasingaftaler m.v. abonnementsaftaler har 1 års opsigelse (9 måneder med udgange af 1 kvartal). Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: 1 opgaver: Konsekvensen ved at slukke for vejbelysning og lyssignalerne vil betyde manglen overholdelse af kravene i følge vejreglerne for vejbelysning og vil gå ud over trafiksikkerheden, fremkommeligheden m.v. Derudover vil vi ikke overholde vores forpligtigelser overfor leasingaftalen og DONG Energy A/S. andre r Årsværk, andre r

10 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Vejbelysning Budget 10,194 mio. kr. til drift og vedligehold af vejbelysning. 03B Opgaverne i ring 2 omfatter drift og vedligehold: af vejbelysning (ca lamper) langs med veje i byerne, på torve, pladser, centre, stationer og stier. Ud over drift og vedligehold arbejdes der på renovering og udskiftning af vejbelysning med anvendelse af nyeste teknologi, så udgifterne til strøm og vedligeholdelse nedsættes. Det gøres ved anvendelse af færre og mere effektive armaturer, dæmpning m.v. Der er I overslagsårene besluttet 1 mio. kr. i besparelse. Der henvises i øvrigt til de udarbejdede servicemål for vejbelysning. (TUmødet ) Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: 2 opgaver: Ved fravalg af de 10,194 mio. kr. vil vejbelysning i kommunen ( ring 1) blive slukket med de konsekvenser det vil få for trafiksikkerheden, tryghedsfølelsen, kriminalitet m.v. Der skal påregnes ekstra omkostninger til adskillelse af vejbelysning fra anlæg ifølge ring 1. andre r Årsværk, andre r

11 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Lyssignaler, elektroniske trafikskilte, fodgængerovergange m.v. 03C Budget 1,369 bruges til drift og vedligehold af 25 lyssignaler, trafikskilte, fodgænger overgange, super stoppesteder, busskærme m.v. og skal i henhold til vejregler for lyssignaler, fodgængerovergange m.v. holdes i en stand som trafikkens art og omfang kræver. Der er en stor grad af trafiksikkerhed og fremkommelighed i forbindelse med vores lyssignaler m.v. Den til området disponerede økonomi muliggør et vedligeholdelsesniveau, som ikke tåler forringelse uden at komme i konflikt med trafiksikkerheden og fremkommeligheden på vores veje. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: Manglen vedligehold vil have betydning for fremkommeligheden og sikkerheden i vores signalkryds, fodgængerovergange. andre r Årsværk, andre r

12 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Renhold af veje, stier og pladser 04A Lovbekendtgørelse om renholdelse af veje 4 Det påhviler vedkommende vejbestyrelse at sørge for renholdelse af offentlige veje og stier, for så vidt forpligtigelsen ikke er pålagt ejere af tilgrænsende ejendomme efter 5. Vejbestyrelsen bestemmer renholdelsens omfang og rækkefølge. Nærmere retningslinjer for renholdelsens gennemførelse fastsættes af vejbestyrelsen efter forhandling med politiet. Uden for byer og bymæssig bebyggelse omfatter vejbestyrelsens renholdelsespligt bortset fra parkerings og rastepladser og lign. alene den for færdselssikkerheden nødvendige renholdelse. Helsingør Kommune deler ansvaret for renholdelse med grundejerne, der grænser ud til veje, fortov og stier og pladser. Absolut nødvendigt minimum renholdelsen af veje stier og pladser: De mest belastede veje og pladser i Helsingør C renholdes 2 gang om ugen herunder tømning af skraldespande. De store gennemgående veje i byzonen (dem med kantsten) fejes med maskine 3 gange om året. Ppladser ved handelscentrene i Helsingør C ca. 1 gang om måneden. Mindre pladser mindst 1 gang om året. Villaveje og stier mindst 1 gange om året. Cykelstier i Helsingør C 1 gang om ugen eller efter behov. Øvrige cykelstier fejes 2 gange om året. Glasskår og andet farligt affald fjernes snarest muligt Efter, at det farlige affald er observeret. Graffitibekæmpelse på kommunens byudstyr udføres som en del af renholdelsen. I forbindelse med efterårets løvfald fjerner kommunes renholdelse nedfaldne blade og ukrudt i den takt, hvor fejebilerne fejer den enkelte vej. Renholdelsen omfatter fejning af veje, fortov, stier og pladser for snavs, affald, visne blade og ukrudt. Desuden renholdes rendestenbrønde, rørgennemløb og udløbsrender så vandets frie løb kan opretholdes af hensyn til trafiksikkerheden. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

13 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Renhold af veje, stier og pladser 04B Lovbekendtgørelse om renholdelse af veje 4 Det påhviler vedkommende vejbestyrelse at sørge for renholdelse af offentlige veje og stier, for så vidt forpligtigelsen ikke er pålagt ejere af tilgrænsende ejendomme efter 5. Vejbestyrelsen bestemmer renholdelsens omfang og rækkefølge. Nærmere retningslinjer for renholdelsens gennemførelse fastsættes af vejbestyrelsen efter forhandling med politiet. Uden for byer og bymæssig bebyggelse omfatter vejbestyrelsens renholdelsespligt bortset fra parkerings og rastepladser og lign. alene den for færdselssikkerheden nødvendige renholdelse. Helsingør Kommune deler ansvaret for renholdelse med grundejerne, der grænser ud til veje, fortov og stier og pladser. Ønskelig renholdelsen af veje stier og pladser: De mest belastede veje og pladser i Helsingør C renholdes 7 gang om ugen herunder tømning af skraldespande. De store gennemgående veje i byzonen (dem med kantsten) fejes med maskine 6 gange om året. Tømning af skraldespande 1 gang om ugen Ppladser ved handelscentrene i Helsingør C ca. 1 gang om måneden. Tømning af skraldespande 7 gange om ugen Mindre pladser 6 gange om året. Tømning af skraldespande 1 gang om ugen Villaveje og stier 1 gange om året. Cykelstier i Helsingør C 1 gang om ugen eller efter behov. Øvrige cykelstier fejes 1 gange hver anden uge. Glasskår og andet farligt affald snarest muligt efter det farlige affald er observeret. Graffitibekæmpelse på kommunens byudstyr udføres som en del af renholdelsen. I forbindelse med efterårets løvfald fjerner kommunes renholdelse nedfaldne blade og ukrudt i den takt, hvor fejebilerne fejer den enkelte vej. Renholdelsen omfatter fejning af veje, fortov, stier og pladser for snavs, affald, visne blade og ukrudt. Desuden renholdes rendestenbrønde, rørgennemløb og udløbsrender så vandets frie løb kan opretholdes af hensyn til trafiksikkerheden. Som følge af servicedriftbesparelserne er der gennemført besparelse på renholdelse i city på i alt i Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: Det samlede budget for renholdelse er i dag på 6.6 mio. kr. hvis renholdelsen skæres ned til et absolut minimum vil byen fremtræde beskidt og der vil mange stedet ligge affald på veje og stier i op til 34 dage. På Ppladser ved handelscentrene vil der kunne ligge affald i op til 1 måned og der vil ligge større mænger affald på pladserne. Ud fra sundheds og sikkerhedssynspunkt vurderes det dog at være muligt, at spare op til ca. 2mio. kr. om året på renholdelsesbudgettet. andre r Årsværk, andre r

14 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Vintertjeneste 05A Det påhviler vejbestyrelsen at fastsætte nærmere retningslinjer for gennemførelsen af snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af offentlige veje og stier. Vejbestyrelsen fastsætter de nævnte retningslinjer efter forhandling med politiet, som skal godkende retningslinjerne. Overordnede veje med betydning for fjerntrafik (klasse III) i dag klasse II veje Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener. Saltning hhv. snerydning udføres dog kun mellem kl.5.00 og kl Servicemålet opnås ved: Glatførebekæmpelsen udføres ved præventiv saltning. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller 58 cm jævnt lag sne. Øvrige trafikveje og pladser med betydning for den gennemkørende trafik (klasse IV) i dag klasse III veje Tilstræbes holdt farbare, men visse gener kan forekomme. Saltning og snerydning udføres kun mellem kl og kl Serviceniveauet opnås ved: Glatførebekæmpelse igangsættes ved konstateret glat føre. Snerydning igangsættes ved drivdannelse eller 5 til 8 cm jævnt lag. Mindre lokalveje og villaveje (klasse VI) i dag klasse V veje Saltes og sneryddes kun undtagelsesvis, og kun i det omfang de øvrige opgaver tillader det. Overstående forudsætter politiets godkendelse og at Vinterregulativet revideres i overensstemmelse med de nye servicemål. Dette skal også godkendes af Byrådet. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: Der er en betydelig risiko for, at der opstår flere personskader/glatføreuheld og dermed øgede udgifter i det sociale system. Vores vurdering er, at der gennemsnitligt kan forventes en øget udgift i direkte kommunale sociale udgifter på 35 mio. kr. pr. år. Dertil kommer et større millionbeløb som staten skal afholde. andre r Årsværk, andre r

15 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Vintertjeneste Det nuværende niveau fastholdes jævnfør nedenstående serviceniveau: 05B Overordnede veje med betydning for fjerntrafikken tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener på alle tider af døgnet. Servicemålet opnås ved: Glatførebekæmpelsen udføres ved præventiv saltning hele døgnet. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller 58 cm jævnt lag hele døgnet. Øvrige trafikveje med betydning for den gennemkørende trafik tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener i tidsrummet kl til kl Serviceniveauet opnås ved: Glatførebekæmpelse foretages ved præventiv saltning i tidsrummet kl til kl Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller 58 cm jævnt lag i tidsrummet kl til Som følge af servicedriftbesparelserne er der gennemført besparelse på glatførebekæmpelse på i 2015 og i Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

16 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Parker inkl. Marienlyst Helsingør Kommune har i alt 46 parkanlæg, hvoraf 10 områder er intensivt drevne. 06A Lovpligtig opgave: Udførelse af fortovspligt med fritrumsbeskæring træer og buske langs veje og stier samt renholdelse. For så vidt angår fjernelse af affald i parkerne, vil en minimal indsats bestå i at sørge for at for at overholde miljølovgivningen og sørge for at man kan færdes sikkert. Tilsyn med risikotræer sikkerhedsrisikoen mindskes for besøgende ved at risikotræer fældes eller beskæres. Marienlyst slotshave er fredet og derfor er driften af haveelementerne pligtig. Hvis ovenstående opgaver fravælges vil vi ikke leve op til lovgivningen. Nødvendig opgave: Vedligeholdelse af nødvendigt parkudstyr, belægninger, støttemure, trapper, sikkerhedshegn, træbroer, monumenter, beskæring af formede træer. Græsklipning af brugsplæner med opsamling af affald inden græsklipning. Skatter, afgifter, forbrugsafgifter el, varme og vand. Hvis de nødvendige opgaver fravælges vil de grønne områder være ubrugelige som rekreative arealer/man vil ikke kunne færdes sikkert i området. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

17 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Parker inkl. Marienlyst Helsingør Kommune har i alt 46 parkanlæg, hvoraf 10 områder er intensivt drevne. 06B Standarddrift parker ikke lovpligtige eller nødvendige opgaver: Drift af staudebede, løgplantninge, klatreplanter. Ukrudtsbekæmpelse, afpudsning, gødskning, vanding, omplatning. Drift af hække, busketter, bunddækkende buske, prydbuske: Fjerne ukrudt og vildskud, beskæring, gødskning, vanding. Drift af springvand: Renholdelse og service 3 x om ugen 1. maj 15. sept. I vinterperioden renholdelse 1x hver anden uge. Faste belægninger: Ukrudtsbekæmpelse, fejning 2 x om året. Renholdelse: Fjerne affald udover lovpligtig opsamling 1 x månedligt. I udvalgte parker oftere. Bænke i parker og på veje og pladser: Vask 2 x årligt samt vedligeholdelse. Øvrigt parkudstyr: Vedligeholdelse af skilte, bomme, hømmerstandere. Skraldespande: Vedligeholdelse og tømning 1 x ugentligt. I udvalgte parker oftere. Drift af legepladser: I sommerhalvåret tilsyn og service(rivning og efterfyldning sand falunderlag, samt reparationer) hver 14. dag og i vinterhalvåret månedligt. Vask af legeudstyr 4 x årligt. Oliering træværk 1x årligt. Tilstandsrapport 1x årligt. Fældning træer og buske og slåning af naturgræs for at hindre tilgroning Drift af badebroer og strandfortove. Opsætning/nedtagning og vedligeholdelse. Skøjtesøer: Måling og skiltning 5 udvalgte kommunale issøer. Ved fravalg af opgaven vil det være forbudt at færdes på alle offentlige issøer i kommunen. Servicestandard for intensivt drevne parker er beskrevet i udarbejdede servicemål (jf. TUmødet ) Ved fravalg af opgaver vil parkerne fremstå mindre indbydende og med færre rekreative oplevelser. Hvis drift af bænke, skraldespande, skilte, parkudstyr, bede, hække eller legepladser fravælges vil der være en engangsudgift til at fjerne elementerne. Som følge af servicedriftbesparelserne er der gennemført besparelse på pleje af Marienlyst Slot, Danserindebrønden, nedjustering af vedligehold og tid for vand i springvand og udskiftning af sand i småbørnssandkasser på i alt i Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

18 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Skov, Natur og Kolonihaver Helsingør Kommune har 41 Skov og naturområder og 4 kolonihaveområder. 07A Skov og naturområder (36): Helsingør Kommune har 41 Skov og naturområder og 4 kolonihaveområder. Skov og naturområder (36): Det er lovpligtigt at drive skovene (jf. Skovloven), og det er lovpligtigt for kommunen at pleje områder, der er omfattet at Naturbeskyttelseslovens 3. Ved driften sikres tilgængelighed i områderne, og sikkerhedsrisikoen mindskes for besøgende ved at risikotræer fældes eller beskæres. Moser, enge og overdrev plejes ved at hindre tilgroning hvor det er muligt udføres plejen ved afgræsning eller høslet. Bjørneklo bekæmpes i henhold til anvisningerne i kommunens indsatsplan. For så vidt angår fjernelse af affald vil en minimal indsats bestå i at sørge for at for at overholde miljølovgivningen og sørge for at man kan færdes sikkert. Derudover er der nogle trapper og belægninger, der skal vedligeholdes af sikkerhedsmæssige årsager. Hvis ovenstående opgaver fravælges vil vi ikke leve op til lovgivningen eller sikkerheden på området. Kommunale fredede arealer (5): Det er lovpligtigt at pleje kommunale fredede arealer. Plejen afhænger af fredningens formål. Der udføres den pleje, som er anvist i henhold til fredningsbestemmelserne. Plejen kan bestå i at hindre tilgroning af arealer og i at sikre udsigter. Hvis pleje af arealerne fravælges, vil vi ikke leve op til lovgivningen. Kolonihaver(4) Helsingør Kommunes forpligtelser er beskrevet i lejeaftaler med kolonihaveforeningerne. Afhængig af den enkelte aftale består driften i vedligholdelse af dræn, veje, visse fællesarealer og i et enkelt tilfælde bortskaffelse af affald. Der modtages samtidig en lejeindtægt, hvorfor der er budgetteret med en indtægt på kontoen. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

19 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Skov, Natur og Kolonihaver Helsingør Kommune har 41 Skov og naturområder og 4 kolonihaveområder. 07B Standard årlig drift: Papiropsamling 6x. (I udvalgte områder er der en højere eller lavere frekvens) Tømning papirkurve 1x om ugen Græsslåning færdselsarealer: 4x Græsslåning naturgræs: 12x Vedligeholdelse af bænke I nogle skov og naturområder er der papirkurve. Man kan fjerne papirkurvene således at de besøgende må tage deres affald med hjem. Man kan nøjes med en standard på 1 fast papiropsamlinge årligt og derudover nøjes med at fjerne affald der strider mod miljølovgivningen eller forringer besøgendes sikkerhed. Det vil betyde at der vil ligge meget henkastet affald i områderne. Man kan undlade at slå græs på steder hvor det ikke er lovpligtigt. Det vil mindske tilgængeligheden og betyde at ellers rekreative arealer efterhånden konverteres til krat. Man kan fjerne bænkene fra områderne det vil være en forringelse af mulighederne for hvile og rekreativ oplevelse. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

20 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Kystlivredning ved udvalgte badestrande 08A Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste er et samarbejde mellem 3 nordsjællandske kommuner hvor Helsingør kommune er den ene. Samarbejdet fortsættes på det nuværende niveau. Kystlivredningstjenesten formål er at medvirke til at forebygge badeulykker samt at sikre badesikkerheden på udvalgte strækninger langs bl.a. nordkysten i Helsingør Kommune. Det er ikke lovpligtigt, at der i badesæsonen udføres kystlivredning på udvalgte badestrande i Helsingør Kommune. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: I samarbejdskommunerne blev der 2012 udført livredning i 39 tilfælde såkaldte røde aktioner, gule aktioner forebyggende aktioner 839, grønne aktioner almindelig service til badegæster i alt aktioner. Ud over dette har kystlivredningstjenesten medvirket i en række forskellige arrangementer med henblik på at forebygge badeulykker på strandene. Hvis man vælger at ophæve samarbejdet om kystlivredning kan der fra budgetåret 2015 spares kr. om året. andre r Årsværk, andre r

21 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Kystlivredning ved udvalgte badestrande 08B Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste er et samarbejde mellem 3 nordsjællandske kommuner hvor Helsingør kommune er den ene. Samarbejdet fortsættes på det nuværende niveau. Kystlivredningstjenesten formål er at medvirke til at forebygge badeulykker samt at sikre badesikkerheden på udvalgte strækninger langs bl.a. nordkysten i Helsingør Kommune. Det er ikke lovpligtigt, at der i badesæsonen udføres kystlivredning på udvalgte badestrande i Helsingør Kommune. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: Budgettet fastholdes på det nuværende niveau, men kan opsiges med virkning fra andre r Årsværk, andre r

22 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Kystsikring 09A Budget kr. til kystsikringslagene og sandflytning ved Hornbæk Havn. Opgaverne i ring 1: Kommunens bidrag til kystsikringslagene er på ca kr. som ejer af flere kystgrunde på nordkysten. Der flyttes årligt op til m3 sand ved Hornbæk havn i samarbejde med Naturstyrelsen og Hornbæk Havn overenskomst. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: 1: Hvis der ikke betales bidrag til lagene, vil kommunen ikke overholde vedtægterne i lagene. Hvis kommunen stopper sandflytningen ved Hornbæk Havn vil havnen sande til. Der er ligeledes udarbejdet en overenskomst imellem Hornbæk Havn, Naturstyrelsen og Kommunen, som forpligtiger de 3 parter økonomisk til deltagelse i opgaven med sandflytning. andre r Årsværk, andre r

23 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Kystsikring 09B Budget kr. til vedligehold af kystsikring. Opgaverne i ring 2: De kr. bruges årligt på vedligehold af kystsikringen ud for de kommunale grunde og hvor Strandvejene skal sikres mod erosion. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: 1: Der bruges i forvejen meget få penge på vedligehold af eksisterende kystsikring og med udsigt til klimaforandringer samtidig med 0 kr. til vedligehold, vil kystsikringens nedbrydelse foregå i et stadig højere tempo. Bodil er et godt eksempel. andre r Årsværk, andre r

24 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Strandrensning 10A Strandrensning omfatter renovation/tømning af affaldsspande opsat på strandene, opsamling af henkastet affald på strandene og fjernelse af tang samt vedligeholdelse af strandfortove og andet inventar på strandene. Fjernelse af tang er ikke en lovpligtig ydelse. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

25 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Strandrensning (tangfjernelse) 10B Strandrensning omfatter renovation/tømning af affaldsspande opsat på strandene, opsamling af henkastet affald på strandene og fjernelse af tang samt vedligeholdelse af strandfortove og andet inventar på strandene. Som følge af servicedriftsbesparelserne er der gennemført besparelse på tangfjernelse på i 2015 og i og fjernelse af skraldespande på strande i alt i Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: Udgiften til fjernelse af tang fra udvalgte badestrande er efter servicedriftbesparelsen rammestyret til ca kr. om året. Hvis der ikke fjernes tang må der forventes øgede lugtgener for badegæster og nærliggende beboelser som følge af tangen går i forrådnelse. Synergi i forhold til den øvrige renholdelse af stranden vil gå tabt. andre r Årsværk, andre r

26 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Helsingør Kommunes Trafiksikkerhedsråd 11 1: Teknik og Forsyningsudvalget vedtog den 25. januar 1995 at oprette et Trafiksikkerhedsråd med følgende kommissorium: Opstille handlingsplaner og årsprogram på grundlag af kommunens målsætning omkring trafiksikkerhed. Koordinere trafiksikkerhedsarbejdet på tværs af myndigheder, interessegrupper, private organisationer og kommunens centre og områder. Overvåge den trafiksikkerhedsmæssige situation i Helsingør Kommune. Rådet består af repræsentanter fra eksterne og interne interessenter. Trafiksikkerhedsrådets målsætning har været en reduktion på 40 % i antallet af personskader frem til 2012 med udgangspunkt i gennemsnittet Siden da har Byrådet i 2005 vedtaget en ny kommuneplan med en forstærket udmelding om trafiksikkerhed: Det er nu Byrådets mål, at antallet af tilskadekomne skal reduceres væsentligt mere, og at der skal være 0tolerance, hvad angår antallet af dødsfald i trafikken. Ny Trafiksikkerhedsplan er under udarbejdelse, hvor målet er en halvering frem 2020 i antallet af personskader i forhold til gennemsnittet for Som en appelsin i turbanen med vores gode trafiksikkerhedsarbejde er Helsingør Kommune udpeget som Trafiksikkerhedsby 2013 et 3årigt projekt til samlet 15 mio. kr. Egen finansieringen er på 5 mio. kr., som tænkes dækket af trafiksikkerhedsrådet, Rammen til ændringer og forbedringer af veje, pladser mm samt anlægsprojektet Sikre skoleveje. Konsekvenserne af forringelse på trafiksikkerhedsområdet vil medføre at indsatsen med ulykkesbekæmpelse og forebyggelse svækkes markant, og at kommunen ikke kan leve op til byrådets forstærket udmelding om trafiksikkerhed. Øgede ulykker vil give øgede omkostninger til sundhedsområdet til bl.a behandling, genoptræning, pleje af trafikskadede mm. Ulykkesomkostningerne for en personskade er knap 2,5 mio kr pr. personskade i trafikken. Det anbefales derfor at placere de omhandlede områder i ring 1. Jf. Færdselsloven 3 stk 3 påhviler det vejmyndighede og politi i samarbejde med skolen at sikre skolevejen. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

27 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Mindre nyanlæg 12A Mindre nyanlæg omfatter midler på skilte og afmærkningskontoen og rammen til forbedring og ændringer af færdselsarealer og byrum. For de 1,450 mio. kroner i ring 1 udføres mindre anlægsarbejder og andre fysiske tiltag på veje, stier, torve og pladser. Helsingør er blevet udpeget til årets Trafiksikkerhedsby 2013 vi får 10 mio. og skal selv finansiere 5 mio. kr. Rammen bliver medfinansierende af de 5 mio. kr., og de næste 2 år er det derfor nødvendigt at afsætte kr. årligt i ring 1. Rammens bidrag gør at Trafiksikkerhedsrådet fortsat kan disponere midler til kampagner, udviklingsprojekter og mindre anlæg. Derudover omfatter ring 1 midler til mindre projekter, ændringer i skilte og afmærkning med videre. Midler der anvendes til bl.a. sikring af nye restriktioner foranlediget af Trafikmødet (et forum mellem Movia, politiet og kommunen, der behandler trafikale og trafiktekniske forhold), forbedrede afmærkning til gavn for fremkommelighed og trafiksikkerheden. Både Trafiksikkerhedsby projektet og de løbende mindre tiltag understøtter i den grad kommunens vision 2020 med fokus på sammenhængende og sikker infrastruktur og ikke mindst tidlig indsats på forebyggelsesområdet både hvad angår ulykker og sundhed. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

28 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Mindre nyanlæg Mindre nyanlæg omfatter midler på skilte og afmærkningskontoen. De kroner som ligger i ring 2 anvendes til at imødekomme ønsker fra politikere og borgere. 12B Denne del understøtter vision 2020 da projekterne er med til at skabe sammenhængende og sikker infrastruktur og sikre en tidlig indsats i forhold til trafiksikkerhed og sundhed. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: Opgaven udføres af Virksomheden Park og Vej (VPV). Hvis opgaven ikke udføres vil det have konsekvenser for beskæftigelsen i VPV. andre r Årsværk, andre r

29 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Planlægning Planlægning omfatter midler til vejplanlægning og cyklisthandlingsplanen. 13A 1 omfatter midler til dataindsamling og abonnementer på itsystemer der er nødvendige for at det daglige arbejde med trafiksikkerhed, vejplanlægning, mobilitetsarbejde og generel sagsbehandling kan foretages. Der udføres ad hoc trafikmålinger samt målinger på faste stationer og reparation af disse. Cykeltællinger og abonnementer til de faste cykelbarometre. Desuden afholdes udgifter til uheldsabonnement og kmastra, it systemer der hjælper os med at holde styr på data om trafikuheld og trafikmålinger i kommunen. Endvidere omfatter ring 1 midler til at sikre afvikling af sommertrafikken (færgetrafikken) gennem Helsingør, herunder skiltning og beredskabskorps. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

30 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Planlægning 2 omfatter kroner til diverse mindre cykelprojekter blandt andet på baggrund af ønsker fra borgere og politikere. 13B Projekterne understøtter alle Helsingør Kommunes plan for at være kendetegnet på at levere en tidlig indsats og levende steder ved at sikre gode muligheder for og nem adgang til at være aktiv og leve et sundt liv. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

31 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Kollektiv trafik 14A Ifølge Lov om Trafikselskaber (LBK nr. 412 af 11/04/2012) er der ikke noget krav om niveauet af almindelig rutekørsel, altså den åbne buskørsel, som er tilgængelig for alle borgere. Kun individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede skal trafikselskaberne og dermed kommunerne etablere. Den kollektive bustrafik har til formål at give transportmulighed for de borgere, der ikke har adgang til eget motorkøretøj. Desuden er kollektiv trafik et sundere og mere bæredygtigt transportvalg end bilen. Det er derfor vigtigt at opretholde et acceptabelt serviceniveau for buskørslen, så den transportform er et attraktivt alternativ til bilen. Derfor skal også fortsat en væsentlig del af budgettet til kollektiv trafik ligge i ring 1. Movia står for udbud og kontrakter med busoperatører på baggrund af kommunernes bestillinger af busdrift. Kontrakterne løber oftest over 8 år. Helsingør Kommunes forskellige buslinjer er grupperet og indgår i seks forskellige kontrakter. Der er mulighed for at reducere i kontraktomfanget med henholdsvis 7,5 % årligt eller 20 % i hele kontraktperioden. Vinduet for væsentlige ændringer af driftsomfanget er dermed stort set kun åbent ved udbud af en ny kontrakt, se nedenfor: 2015 ny kontraktstart for buslinje 353, bestilling er foretaget. Bustrafikbestilling for 2015 er besluttet på Byrådsmøde d. 28. april 2014 og sendt til Movia d. 29. april Bestillingen indeholder, at der gennemføres besparelser på busdriften på 1,9 mio. kr., således at budgettet til busdrift (posten Lokale busruter under ) reduceres fra i 2014 til i ny kontraktstart for bybusserne, de tre lokale landlinjer og natbus 90N. Kommunens input til udbudsgrundlaget for en ny kontrakt er besluttet på Byrådsmøde d. 28. april 2014 og sendt til Movia d. 29. april Der lægges op til at udbyde en busdrift med et lavere omkostningsniveau, så besparelser på 3,8 mio. kr. kan opnås, men i princippet kan det helt udelades at indgå en ny kontrakt og dermed kan denne del af busdriften placeres i ring 2 fra 2016 og frem. Kontrakten indeholder på nuværende tidspunkt busdrift med en nettoudgift (kommunalt tilskudsbehov) på ca. 28,5 mio. kr. efter besparelsen i 2015 er gennemført, er det så ca. 27 mio. kr., der kan placeres i ring nye kontraktstart for henholdsvis natbus 91N og regional buslinje 390R. Ikke hensigtsmæssige at placere i ring 2. Disse buslinjer vil overgå til Regionen i forbindelse med ny lov om trafikselskaber og herunder ny finansieringsmodel og linjefordeling mellem Region og kommuner. Dette vil ske fra 2016, men samtidig vil kommunerne få pålagt en andel af administrationsomkostningerne til Movia. De økonomiske konsekvenser af dette kendes endnu ikke på nuværende tidspunkt, og der er derfor ikke taget højde for det i denne oversigt. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

32 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Kollektiv trafik I budget blev der indgået besparelser på den kollektive trafik dels som øremærkede besparelser og som besparelser på servicedriftsrammen. 14B Bustrafikbestillingen for 2015 er besluttet på Byrådsmøde d. 28. april 2014 og sendt til Movia d. 29. april Bestillingen I budget blev der indgået besparelser på den kollektive trafik dels som øremærkede besparelser og som besparelser på servicedriftsrammen. Bustrafikbestillingen for 2015 er besluttet på Byrådsmøde d. 28. april 2014 og sendt til Movia d. 29. april Bestillingen indeholder på baggrund af budget , at der gennemføres besparelser på busdriften på 1,9 mio. kr., hvilket er placeret i ring 2 for ny kontraktstart for bybusserne, de tre lokale landlinjer og natbus 90N. Kommunens input til udbudsgrundlaget for en ny kontrakt er besluttet på Byrådsmøde d. 28. april 2014 og sendt til Movia d. 29. april Der lægges op til at udbyde en busdrift med et lavere omkostningsniveau, så besparelser på 3,8 mio. kr. kan opnås, men i princippet kan det helt udelades at indgå en ny kontrakt og dermed kan denne del af busdriften placeres i ring 2 fra 2016 og frem. Kontrakten indeholder på nuværende tidspunkt busdrift med en nettoudgift (kommunalt tilskudsbehov) på ca. 28,5 mio. kr. efter besparelsen i 2015 er gennemført, er det så ca. 27 mio. kr., der kan placeres i ring 2. Processen for udbuddet er, at udbudsmateriale sendes ud d. 6. oktober Senest medio marts 2015 vælges operatør, og der indgås kontrakt, eller også er det på dette tidspunkt, at det endeligt skal besluttes, om der ikke ønskes at indgå ny kontrakt nye kontraktstart for henholdsvis natbus 91N og regional buslinje 390R. Ikke hensigtsmæssige at placere i ring 2. Disse buslinjer vil overgå til Regionen i forbindelse med ny lov om trafikselskaber og herunder ny finansieringsmodel og linjefordeling mellem Region og kommuner. Dette vil ske fra 2016, men samtidig vil kommunerne få pålagt en andel af administrationsomkostningerne til Movia. De økonomiske konsekvenser af dette kendes endnu ikke på nuværende tidspunkt, og der er derfor ikke taget højde for det i denne oversigt ny kontraktstart for natbus 95N. Ikke hensigtsmæssig at placere i ring 2. Denne buslinje vil overgå til Regionen i forbindelse med ny lov om trafikselskaber og herunder ny finansieringsmodel og linjefordeling mellem Region og kommuner ny kontraktstart for servicebusserne. Kontrakten indeholder på nuværende tidspunkt busdrift med en nettoudgift (kommunalt tilskudsbehov) på ca. 5 mio. kr. Det kan vælges ikke at indgå en ny kontrakt og dermed kan hele dette beløb placeres i ring 2 fra 2019 og frem. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

33 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Parkeringsservice Parkeringskontrol: Pålæggelse af pafgifter, inddrivelse og klagesagsbehandling 15 Indtægtsgivende afgifter for brug af off. Vejarealer: Anvisning, tilsyn og opkrævning af afgifter for stader, kiosker og pølsepavilloner, udstillingsarealer, udendørsservering. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

34 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Parkeringsservice 15B Tilsyn med vejarealer (Vejloven): Efterladte biler og skrotbiler, ca. 220 årligt), i samarbejdet med Nordsjællands Politi. Herunder også samarbejde med HELSAM og SKAT. Tilladelser og vejledning i forbindelse med optræden, marcher, vejfester(afspærring) entreprenør og byggearbejder, stilladser, containere, trafikomlægninger, vejlukninger. Deltagelse i Trafikmøder. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, andre r

Ejendoms- og Miljøudvalget

Ejendoms- og Miljøudvalget Ejendoms- og Miljøudvalget Forslag til fremgangsmåde/skabelon til identificering af kerneopgaver i budgettet Budgetområde 101: Lokalplanlægning, Natur og Miljø - Lokalplanlægningsdel 1. Lovgrundlag og

Læs mere

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER 1 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER 2 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse

Læs mere

Konstruktion og vedligehold af veje og stier. Hæfte 6. Håndbog for drift af veje og stier

Konstruktion og vedligehold af veje og stier. Hæfte 6. Håndbog for drift af veje og stier Konstruktion og vedligehold af veje og stier Hæfte 6 Håndbog for drift af veje og stier Vejdirektoratet Vejregelrådet Juli 2003 Vejreglernes struktur I henhold til 6, stk 1 i lov om offentlige veje (Trafikministeriets

Læs mere

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger Budget 2013 Bind 2 - bemærkninger Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 20 Børn- og Familieudvalget 35 Erhverv- og Kulturudvalget 50 Økonomiudvalget 59 Omsorgsudvalget 72 Social-

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2007-2011

Trafikhandlingsplan 2007-2011 Trafikhandlingsplan 2007-2011 Rudersdal Kommune Trafikhandlingsplan 2007-2011 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 31.10.2007 FORORD Med Trafikhandlingsplan for 2007-2011 har Rudersdal Kommune vedtaget

Læs mere

DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ

DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ 1 DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ 2 INDHOLD. SIDE I. INDLEDNING 3 2. SEPARERING AF REGNVAND OG SPILDEVAND 7 3. RENOVERING/FORNYELSE AF KLOAK- OG VANDLEDNING 9 4. ASFALTERING AF VEJEN

Læs mere

Møde med grundejerforeningerne 5. maj 2014

Møde med grundejerforeningerne 5. maj 2014 GLADSAXE KOMMUNE Byrådssekretariatet Den 30. april 2014 Møde med grundejerforeningerne 5. maj 2014 Svar på spørgsmål fra Grundejerforeningerne i Gladsaxe Kommune J. nr. 00.01.00G01 1 Spørgsmål fra grundejerforeningerne

Læs mere

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010 Handlingsplan for Bæredygtig Udvikling 2010 Vedtaget af Byrådet 25. november 2009 Fra Strategi til Handlingsplan Byrådet vedtog i marts 2009 en strategi for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune 2008-2011.

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget

Miljø- og teknikudvalget et - Tabel med overordnede tal - Drift (i 1.000 kr.) Sekretariat miljø og 35.907 35.646 35.652 35.658 Teknik Plan- og bygge- 3.453 3.453 3.453 3.453 afdeling Trafik- og miljø- 44.521 44.521 44.521 44.521

Læs mere

Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger

Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger Version til 1. behandling Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 24 Børn- og Familieudvalget 44 Erhverv- og Kulturudvalget 57 Økonomiudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Økonomi og kvalitet 2010

Økonomi og kvalitet 2010 og kvalitet 2010 Indholdsfortegnelse Generelle budgetbemærkninger Budget 2010-2013, Forord... side 4 Generelle budgetforudsætninger... side 6 Budgettet i tal og tekst... side 10 Politikområdebeskrivelser

Læs mere

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1)

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 30. december 2014 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Et løft. Genopretningsprogram for infrastrukturen i København 2014-22

Et løft. Genopretningsprogram for infrastrukturen i København 2014-22 Et løft til vejene Genopretningsprogram for infrastrukturen i København 2014-22 Januar 2014 Genopretningsprogrammet 2.0 Godt i gang og med større viden Genopretningen af infrastrukturen i København er

Læs mere

Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget 2011-2014

Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget 2011-2014 Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget 2011-2014 Indhold Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget 2011-2014 Forord... 3 Index....4 00.0 Generelle

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TEKNIK- OG MILJØUDVALGET (side 186-209) 186 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske

Læs mere

Viborg Kommune. Februar 2013. ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v.

Viborg Kommune. Februar 2013. ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Viborg Kommune Februar 2013 ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. NIRAS A/S CVR-nr. 37295728 T: +45 9630 6400 D: 9630 6517 Vestre Havnepromenade 9 Tilsluttet FRI F: +45

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2016 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 8 Budget 2014-2017

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for drift af kommunale veje, stier og pladser

Ydelsesbeskrivelser for drift af kommunale veje, stier og pladser Side 1 af 18 Ydelsesbeskrivelser for drift af kommunale veje, stier og pladser Få check på driftsaktiviteterne Dette paradigma for beskrivelse af de ydelser, som knytter sig til driften af kommunale veje,

Læs mere

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Version, 9. juli 2010. 1 Forord Skive Kommunes økonomi er i lighed med landets andre kommuner under pres og set i lyset af udmeldingerne fra KL og regeringen

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 1 Rebild Kommune Trafiksikkerhedsplan 2010-2012 Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Referat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Tirsdag den 21. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Olesen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

Et løft. Genopretning og skybrudssikring af infrastrukturen i København 2015-2022

Et løft. Genopretning og skybrudssikring af infrastrukturen i København 2015-2022 Et løft til vejene Genopretning og skybrudssikring af infrastrukturen i København 2015-2022 Juni 2015 Genopretningsplanen 3.0 De første genopretningsprojekter er gennemført men der er stadig langt til

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 Forsynings- og Miljøudvalget den 10. august 2009 Forsynings- og Miljøudvalget den. 2. november 2009, revideret efter høringsperiode SKANDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 1 Forord Du

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 19. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere