VEDTÆGTER. for GRENAA LYSTBÅDEHAVNS FOND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. for GRENAA LYSTBÅDEHAVNS FOND"

Transkript

1 ~ 1 ~ VEDTÆGTER for GRENAA LYSTBÅDEHAVNS FOND NAVN Den selvejende institutions navn er "GRENAA LYSTBÅDEHAVNS FOND". 1. STIFTER Fondens stifter er Grenaa Kommune i henhold til byrådsvedtagelse af 24. februar HJEMSTED Fondens hjemsted er i Norddjurs Kommune på adressen Skakkesholm 62, 8500 Grenaa. Fondens værneting er Retten i Randers. 3. FORMÅL 4. Det er fondens formål at drive Grenaa Marina på almennyttig basis til gavn for områdets søsportsaktiviteter og især til fremme af ungdomsarbejdet, foreningslivet samt områdets turistmæssige attraktion.

2 ~ 2 ~ Fonden skal gennem etablering og opretholdelse af hensigtsmæssige faciliteter samt forhold i øvrigt tilgodese de beskrevne formål. Det er ved opfyldelsen af fornævnte formål ikke hensigten at drive overskudsgivende virksomhed, udover hvad en konsolidering og fremtidige anlægsopgaver måtte tilsige. FORMUE 5. Fondens grundkapital andrager ved stiftelsen kr ,00, som er tilvejebragt ved, at Grenaa Kommune i henhold til byrådsvedtagelse af 10. februar 1987 vederlagsfrit har overdraget til fonden nedennævnte bromateriel, forankrings- og pæleværker m.v. samt alt med dette materiels udlægning og placering forbundne entreprenørarbejde inden 15. april 1987: 27 stk. flydepontonbroer, anskaffet i 1981 for kr. 553,500,00 6 stk. flydepontonbroer, anskaffet i 1985 for kr ,00 Leveringsomkostninger afholdt i 1985 kr ,00 Omkostninger ved levering i lystbådehavnen, etablering, koblingsbeslag, forankringskasser, pæleværk, montage, udlægning, pæleslagning, komplettering til færdig havn, ialt ansat til kr ,00 Heri foretages et skønsmæssigt nedslag vedrørende det i 1981 anskaffede materiel kr ,00 Værdi af indskud svarende til grundkapital kr ,00 Der henvises til specifikation fra Grenaa Kommune, Teknisk Forvaltning, dateret 5. februar Der henvises endvidere til den af statsautoriseret revisor Knud Kildal, Grenaa, afgivne erklæring, jfr. lov om erhvervsdrivende fonde 9. Grenaa Kommune har anlagt marinaen og nu : udlejer Norddjurs kommune ved en særskilt lejekontrakt denne til fonden, som forestår driften.

3 ~ 3 ~ Fondens drift gennemføres ved hjælp af leje- og forpagtningsindtægter, bådpladsgebyrer, gæstegebyrer, frivillige bidrag, gaver eller testamentariske ydelser samt eventuelle driftstilskud fra Norddjurs Kommune. For så vidt angår bådpladsindskud skal 50% af indskudsbeløbet henstå ikke disponibelt på en bankkonto eller i værdipapirer, idet alene renten af dette indskud kan udtages til driften. De herefter disponible 50% af indskudsbeløbet vil kunne anvendes således: a. som midlertidig driftskapital. b. til etablering af faste bygværker på marinaen Den anførte procentvise fordeling imellem den ikke-disponible og den disponible del af bådpladsindskudsbeløbene kan ændres efter aftale mellem fondsbestyrelsen og Norddjurs Kommunalbestyrelse. Måtte der være behov for likvide midler til tilbage køb af indskudsbeviser i henhold til Grenaa Marina s regulativ, dækkes dette tilsvar af det ikkedisponible indestående. Såfremt midler måtte tilgå fonden ved arv eller gave, skal testators eller donators bestemmelse om midlernes anvendelse respekteres. Ingen del af fondens midler, dens formue eller indtægter kan nogensinde tilbagebetales til eller fordres tilbagebetalt af stifter eller bidragydere, hvilket dog ikke skal være til hinder for, at tilskud kan ydes i form af lån fra stifteren eller andre med vilkår om tilbagebetaling. Fondens bestyrelse skal stedse drage omsorg for, at den likvide formue anbringes med rimelig hensyntagen til værdiernes bevarelse, herunder som indlån i bank, i kasseobligationer, som udlån eller på anden forsvarlig og formålstjenlig måde. Fondens værdipapirer skal i videst muligt omfang være noteret på navn og opbevares i depot hos et pengeinstitut. VALG AF BESTYRELSE 6. Fonden ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, som skal være myndige og vederhæftige med fuld rådighed over deres bo. Ingen af fonden ansat kan være medlem af dennes bestyrelse.

4 ~ 4 ~ De 3 af bestyrelsesmedlemmerne vælges umiddelbart af Norddjurs Kommunalbestyrelse gældende for byrådets valgperiode. Såfremt et af byrådet valgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, udpeger byrådet et nyt medlem for restperioden. De nuværende brugerudpegede og af byrådet godkendte 6 bestyrelsesmedlemmer fortsætter i resten af den hidtil gældende funktionsperiode. Med virkning fra funktionsperioden (byrådets valgperiode, - og dermed altså fra valghandlingen i året før -, vælges de brugervalgte bestyrelsesmedlemmer som nedenfor beskrevet. De sidstnævnte 6 bestyrelsesmedlemmer vælges af marinaens brugerforeninger ved forholdstalsvalg efter d'hondts metode og godkendes af Norddjurs Kommunalbestyrelse. For hvert bestyrelsesmedlem skal der samtidig vælges to personlige suppleanter (en 1. suppleant og en 2. suppleant), der indtræder i bestyrelsen i tilfælde af det pågældende medlems fratræden eller i et fravær, der må betegnes som mere end blot midlertidigt. Brugermedlemmerne vælges af de søsportsorienterede foreninger, som har tilknytning til Grenaa Marina. Der kan aftales valgforbund mellem flere foreninger. Valgforbund skal være skriftligt anmeldt til den siddende bestyrelse senest den 1. marts i valgåret. Brugerforeningerne/valgforbundene tillægges for byrådets valgperiode ret til at vælge et antal bestyrelsesmedlemmer i forhold til summen af det samlede beløb, som deres medlemmer i valgåret har betalt til fonden for leje af faste bådpladser og landarealer. Derimod ikke for andre afgifter f.eks. for leje af slæbesteder, mastekraner samt midlertidige bådpladser m.v. En forening eller et valgforbund kan dog maksimalt vælge 3 medlemmer. Valghandlingen forestås af den siddende bestyrelse. Fondsbestyrelsen skal i valgåret inden den 15. juni tilsende hver enkelt valgberettiget brugerforening dels en opgørelse over stemmegivende afgifter betalt i valgåret af foreningens medlemmer og dels en beregning af antallet af bestyrelsesmedlemmer, som de enkelte foreninger er berettiget til at vælge.

5 ~ 5 ~ De valgberettigede brugerforeninger/valgforbund fremsender inden 1. september meddelelse til fondsbestyrelsen med navn og adresser på de bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, som er blevet valgt. Fondsbestyrelsen forestår prøvelse af de modtagne valg og videresender inden 1.oktober en indstilling til byrådets godkendelse. Fondsbestyrelsen sender samtidig en kopi af sin indstilling til de valgberettigede brugerforeninger til orientering. Hvis brugerforeningerne måtte have bemærkninger til fondsbestyrelsens indstilling, fremsendes sådanne til Kommunalbestyrelsen med kopi til fondsbestyrelsen inden 1. november. Derudover har bestyrelsen besluttet 1/1 2010, at man tilbyder grundejerforeningen en observationspost i bestyrelsen i denne valgperiode Kommunalbestyrelsen forventes at godkende dels mandatfordelingen mellem brugerforeningerne/ valgforbundene, dels valget af de 6 brugerforeningsmedlemmer på det første møde i januar måned og at give meddelelse herom til fonden samt til brugerforeningerne snarest herefter. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen vælger selv formand og næstformand af sin midte. 7. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udøvelsen af sit hverv. Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere forretningsudvalg under angivelse af et nærmere beskrevet mandat. Bestyrelsens afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede.

6 ~ 6 ~ Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen. Protokollaterne fremlægges til almindeligt gennemsyn på havnens kontor, - dog med undtagelse af sager på lukket dagsorden. Bestyrelsen afholder møde så ofte, som formanden måtte ønske det, idet indkaldelser skal foretages skriftligt til de enkelte bestyrelsesmedlemmer med angivelse af dagsorden. Derudover kan ethvert medlem af bestyrelsen, fondsmyndigheden, overregistrator eller Norddjurs Kommunalbestyrelse forlange, at bestyrelsen indkaldes til behandling af et i indkaldelsen fastsat anliggende, hvorefter det påhviler formanden straks med et varsel af ikke over 14 dage at indkalde bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af spørgsmål om aftaler mellem fonden og den pågældende selv eller søgsmål mod den pågældende selv. Ej heller om aftaler mellem fonden og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod fondens. Såfremt mindst 2 af de 3 bestyrelsesmedlemmer, indstillet af Norddjurs Kommunalbestyrelse, stiller krav herom, skal en bestyrelsesbeslutning udsættes med opsættende virkning på sagens behandling i Norddjurs Kommunalbestyrelse. Kommunalbestyrelsen bør behandle sagen og træffe afgørelse indenfor maksimalt 2 måneder. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen har den overordnede ledelse af fondens anliggender. 8. Uanset fondens tegningsregel, jfr. nedenfor i 9 kræver enhver erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom et kvalificeret flertal på 6/9 af bestyrelsesmedlemmerne samt godkendelse af Norddjurs Kommunalbestyrelse. Bestyrelsen træffer bestemmelse om formen for fondens daglige drift og kan ansætte såvel en driftsleder som andre medarbejdere.

7 ~ 7 ~ Bestyrelsen fastsætter med tiltrædelse af Norddjurs Kommunalbestyrelse et regulativ for Grenaa Marina. Bestyrelsen påser, at regulativets bestemmelser efterleves. Kontrakt med driftsledere afsluttes af bestyrelsen. Bestyrelsen skal sørge for, at fondens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom og, at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter fondens forhold tilfredsstillende måde. TEGNINGSREGEL 9. Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse, jfr. dog ovenstående i 8. Bestyrelsen kan meddele såvel enkel som kollektiv prokura. REGNSKAB OG REVISION 10. Fondens regnskabsår er fra 1/1-31/12. Første regnskabsår løb fra stiftelsesdatoen - den 18. marts 1987 til 31. december Ved regnskabsårets afslutning opgøres regnskabet for det forløbne år og overgives til revision senest den 1. marts. Revisionen sker ved en statsautoriseret eller registreret revisor, som for 1 år ad gangen antages dertil af bestyrelsen. 11. For hvert regnskabsår udarbejdes et årsregnskab bestående af balance (status), resultatopgørelse og noter. Der udarbejdes endvidere årsberetning for fondens virksomhed.

8 ~ 8 ~ Årsregnskabet opgøres i overensstemmelse med årsregnskabsloven under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af de nødvendige og påbudte afskrivninger og nedskrivninger. Efter revisionen er afsluttet, skal revisor ved påtegning på regnskabet bekræfte at have revideret dette, ligesom revisor i sin revisionspåtegning skal udtale sig om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse. Årsregnskabet skal - forsynet med fornævnte påtegninger være bestyrelsen i hænde senest den 1. april. Revisor skal til brug for bestyrelsen føre en revisionsprotokol i hvilken anføres, hvilke revisionsarbejder, der er udført samt eventuelle mangler vedrørende fondens bogholderi og regnskabsforhold. Protokollen forelægges ved alle bestyrelsesmøder, og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen, hvorefter det sammen med en bekræftet kopi af revisionsprotokollen hvert år inden den 1. maj forelægges i en specificeret udgave til godkendelse for Norddjurs Kommunalbestyrelse. Det påhviler bestyrelsen hvert år at udarbejde et likviditets- og driftsbudget for det kommende regnskabsår. Dette budget skal i en specificeret udgave fremsendes til Norddjurs Kommunalbestyrelse til godkendelse inden udgangen af oktober måned. Herudover kan Norddjurs Kommunalbestyrelse pålægge bestyrelsen at udarbejde og forelægge de budgetter, driftsmæssige beregninger og overslag, som byrådet til enhver tid må skønne rimelige og hensigtsmæssige. OVERSKUD 12. Det påhviler bestyrelsen at anvende fondens eventuelle disponible overskud og reserver i overensstemmelse med den fornævnte i 4 anførte formålsbestemmelse og det godkendte årsbudget. I øvrigt henvises til lov om erhvervsdrivende fonde kap. 7.

9 ~ 9 ~ VEDTÆGTSÆNDRINGER 13. Dersom ændring af nærværende vedtægt måtte findes ønskelig, kan bestyrelsen med tiltrædelse af Norddjurs Kommunalbestyrelse, afgive indstilling herom. Bestyrelsens vedtagelse af indstillingen om vedtægtsændringer skal ske på et i dette øjemed indkaldt bestyrelsesmøde, om hvilket skriftlig indvarsling med angivet dagsorden og mindst 8 dages varsel er udsendt til de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Til vedtagelsen fordres et kvalificeret flertal på 6/9 af bestyrelsesmedlemmerne. Efter bestyrelsens indstilling kan Norddjurs kommune tillade den indstillede vedtægtsændring. Såfremt fonden måtte ophøre at drive erhvervsvirksomhed, skal bestyrelsen anmelde dette til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. OPHÆVELSE 14. Dersom fonden på grund af manglende midler eller på grund af driftens umulighed eller uønskelighed mister sin faktiske mulighed for at tilgodese det ovenfor i 4 anførte formål, kan bestyrelsen med tiltrædelse af Norddjurs Kommunalbestyrelse afgive indstilling om ophævelse af fonden. Bestyrelsens vedtagelse af indstillingen om ophævelsen skal ske på et i dette øjemed indkaldt bestyrelsesmøde, om hvilket skriftlig indvarsling med mindst 8 dages varsel og med angivet dagsorden er udsendt til de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Til vedtagelsen fordres et kvalificeret flertal på 6/9 af bestyrelsesmedlemmerne. Efter bestyrelsens indstilling kan fondsmyndigheden tillade den indstillede ophævelse af fonden. Ved indstilling om ophævelse af fonden påhviler det bestyrelsen nærmere at anføre, hvorledes et realisationsprovenue lader sig anvende i videst muligt omfang i overensstemmelse med fondens formålsbestemmelse. Ved fondens ophævelse skal dens formue anvendes til fremme af dens formål og administreres af Norddjurs Kommune.

10 ~ 10 ~ IKRAFTTRÆDEN 15. Bestemmelserne i nærværende vedtægt træder i kraft, når de er endeligt godkendt af fondsbestyrelsen, byrådet samt fondsmyndigheden, idet de nye valgregler i 6 dog først er gældende med virkning fra valget i 1997 gældende for valgperioden fra 1. januar VEDTAGELSE 16. Foranstående reviderede vedtægt er vedtaget af fondens bestyrelse på et møde den 6/ og godkendt af Norddjurs kommunalbestyrelse i dettes møde den 22/ At ovenstående vedtægter er vedtaget ændret som anført i punkt 16 attesteres herved. Som bestyrelse for Grenaa Lystbådehavns Fond: Grenaa, den 6 /

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Vedtægter for Hald Ege Hallen (fond).

Vedtægter for Hald Ege Hallen (fond). Vedtægter for Hald Ege Hallen (fond). Navn og hjemsted: 1. Institutionens navn er Hald Ege Hallen (fond), med hjemsted i Hald Ege, 8800 Viborg, Viborg Kommune. Formål: 2. Institutionen har til formål at

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægter for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag 1 Tømmerup Fri- og Efterskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

FUNDATS FOR WILLIAM DEMANTS OG HUSTRU IDA EMILIES FOND OTICON FONDEN

FUNDATS FOR WILLIAM DEMANTS OG HUSTRU IDA EMILIES FOND OTICON FONDEN FUNDATS FOR WILLIAM DEMANTS OG HUSTRU IDA EMILIES FOND OTICON FONDEN FUNDATS 1. Navn og hjemsted Fondens navn er William Demants og Hustru Ida Emilies (Millas) Fond kaldet Oticon Fonden. Fondens hjemsted

Læs mere

-1- Vedtægter. for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted. Hjemsted og formål

-1- Vedtægter. for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted Hjemsted og formål 1 Ringsted Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND I FONDENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Fondens navn, hjemsted (1) Fonden er stiftet af Teknisk Forlag A/S den 1. januar 1962, og fondens navn er

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Vedtægter Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Navn, hjemsted og formål 1 1. Foreningens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening, almen boligorganisation med begrænset ansvar (forkortet

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål -1- UDKAST til Vedtægter for den selvejende institution Kværkeby friskole Hjemsted og formål 1 Kværkeby friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Ringsted kommune. Skolen

Læs mere

Sammenligning af vedtægterne.

Sammenligning af vedtægterne. Sammenligning af vedtægterne. Gamle Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen "Kvaglund". Dens område er de i den af Esbjerg Kommune udarbejdede byplanvedtægt nr. 24 (med tillæg) udlagte parcelhusområde

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a.

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er Syd Energi a.mb.a.. Selskabet har følgende binavne: Energiselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III 28102003 BILAG 4 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III ØSTBANEGADE 55.2100 KØBENHAVN ø. TLF +4535447000. FAX +45 35 44 70 Ol. GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK' WWW.NTADVOKATER.DK 2/14

Læs mere

Vestjyllands Andel A.m.b.a. Vesterkær 16 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 1011 Fax 9732 2350 www.vja.dk E-mail: vja@vja.dk CVR-nr. 61 72 96 15.

Vestjyllands Andel A.m.b.a. Vesterkær 16 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 1011 Fax 9732 2350 www.vja.dk E-mail: vja@vja.dk CVR-nr. 61 72 96 15. V E D T Æ G T E R Hovedkontor: Vestjyllands Andel A.m.b.a. Vesterkær 16 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 1011 Fax 9732 2350 www.vja.dk E-mail: vja@vja.dk CVR-nr. 61 72 96 15 1 1. Foreningens navn er Vestjyllands

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd 1 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd 1 2 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen, Nyråd. Foreningens hjemsted er Vordingborg Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere