Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg"

Transkript

1 Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Indhold: 1.1 Formål og baggrund Definitioner Hvilke anlæg skal underkastes et regelmæssigt teknisk tilsyn? Hvor tit skal der føres teknisk tilsyn med anlæggene? Baggrund for det tekniske tilsyn Tilsynets omfang Udbedring af mangler ved vandforsyningsanlæggenes indretning og drift Håndhævelse Rapportering Litteraturliste... 7 Bilag: Tjekliste/tilsynsrapport... 9 Bilag 1.1 Stamdata... 9 Bilag 1.2 Baggrundsdata Bilag 1.3 Indvinding skema Bilag 1.4 Produktion skema Bilag 1.5 Distribution skema Formål og baggrund Denne vejlednings formål er at støtte og vejlede kommunerne omkring udførelsen af de tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg, men vejledningen henvender sig også til vandværkerne og vandselskaberne, og til dels til forbrugerne omkring forståelsen og anvendelsen af vandforsyningslovens regelsæt om tilsyn med vandforsyningsanlæg. Idet der har været fokus på kommunernes tilsyn med vandværkerne og ønsker om større ensartethed, indeholder vejledningen en tjekliste, som kan anvendes i forbindelse med det konkrete tilsynsarbejde. Tjeklisten er udformet som et skema, der samtidig kan anvendes til rapportering og indberetning af tilsyn. Vejledningen har baggrund i lov om vandforsyning og bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg og særligt bekendtgørelsens kapitel 5 om tilsyn med tekniske anlæg og kapitel 6 om indberetningspligter. I denne vejledning refereres der til den udgave af bekendtgørelsen, der har bekendtgørelse nr af 11. december Vejledningen erstatter kapitel 11 i Vejledning nr. 3 fra Miljøstyrelsen 2005: Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 1

2 1.2 Definitioner Der anvendes følgende definitioner, som ikke er ændret i forhold til den oprindelige vejledning: Almene vandforsyningsanlæg: Herved forstås anlæg som forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10 ejendomme, jf. vandforsyningslovens 3, stk. 3. Distributionsnet: Vandforsyningens ledningsnet fra udpumpningen fra vandforsyningsanlægget frem til skel (forbrugerens jordledning). Enkeltindvinding: En brønd eller boring som kun har til formål at forsyne 1-2 ejendomme med op til 4 husstande. Forsyningsledning: Ledning til transport af færdigbehandlet vand fra hovedledningen til de enkelte ejendommes stikledninger. Hovedledning: Ledning til transport af færdigbehandlet vand fra vandbehandlingsanlæg, eventuelt via trykforøgeranlæg og beholderanlæg mv., til forsyningsledningerne. Ikke-almene vandforsyningsanlæg: Anlæg der forsyner fra 1 til 9 ejendomme. Jordledning: Betegnelse for ledningen mellem stikledningen og bebyggelsen på ejendommen. Er omfattet af begrebet vandinstallation. Råvand: Ubehandlet vand, dvs. grundvand eller overfladevand. Stikledning: Ledning der forbinder forsyningsledningen med vandinstallationen. Vandbehandlingsanlæg: Anlæg, hvori råvandet underkastes behandling med henblik på dets anvendelse til drikkevand. Vandforsyning: Dette begreb anvendes som betegnelse for en vandforsyningsvirksomhed, dvs. den juridiskeenhed som forbrugeren afregner sit vandforbrug med. Vandforsyning benyttes ofte som synonym for vandværk eller vandforsyningsanlæg. Vandforsyningsanlæg: Dette består af vandindvindingsanlægget samt hoved-, forsynings- og stikledninger og eventuelle pumper på ledningerne. Et vandforsyningsanlæg kan bestå af flere vandindvindingsanlæg, der leverer vand til samme ledningsnet. Vandforsyningssystem: Herved forstås vandforsyningsanlægget med tillæg af vandinstallationer. Vandindvindingsanlæg: Omfatter boringer, brønde og andre anlæg til indtagning af vandet og endvidere vandbehandlingsanlæg og anlæg til udpumpning fra behandlingsanlæg, herunder eventuelle rentvandsbeholdere. Vandinstallation: Omfatter installationer i bygninger og jord inden for grundgrænsen, dvs. at jordledningen er en del af vandinstallationen. Vand til husholdningsbrug: Vand til husholdningsbrug omfatter alt vand i husholdningen dvs. til konsum og madlavning, personlig hygiejne, toiletskyl, tøjvask m.m. Vandværk: Dette begreb anvendes som synonymt med både vandindvindingsanlæg og vandforsyningsvirksomheden, og er ofte anvendt i betegnelsen for den juridiske enhed hvor til forbrugeren afregner. 2

3 1.3 Hvilke anlæg skal underkastes et regelmæssigt teknisk tilsyn? Efter bekendtgørelsens 26 skal der føres teknisk tilsyn med almene vandforsyningsanlæg, ved anlæg som forsyner offentlige og private institutioner samt kommercielle formål, samt anlæg der forsyner virksomheder, hvor fødevarer behandles eller sælges, jf. i øvrigt bekendtgørelsens 6, stk. 1, nr. 2 og 3. For andre vandforsyningsanlæg kan kommunalbestyrelsen jf. 26 stk. 4 træffe beslutning om at føre et teknisk tilsyn. Det kunne f.eks. være for mindre ikke-almene anlæg under 6, stk. 1, nr. 3 anlæg der leverer vand til rengøring af malkeudstyr m.v. samt til køling af mælk, hvor der ikke er krav om et regelmæssigt teknisk tilsyn, men hvor tilsynet bør føres efter behov og efter kommunalbestyrelsens skøn. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at også andre typer anlæg skal underkastes et teknisk tilsyn, jf. 26, stk. 4. Dette kan eksempelvis være tilfældet for markboringer og brønde, der deler grundvandsmagasin med et vandværk eller for andre anlæg, hvor der er risiko for, at anlæggene kan give anledning til forurening af grundvandet. Såfremt kvalitetskravene til drikkevand ikke kan overholdes, vil det dog være hensigtsmæssigt at foretage et teknisk tilsyn også af de anlæg, som ikke er omfattet af kravet i 26 stk. 1, for at påvise årsagen til forringelsen af kvaliteten jf. lovens 62 stk. 2 og 4, samt vurdere mulighederne for at forbedre anlæggene. Dette gælder eksempelvis ikke-almene vandforsyningsanlæg, herunder de anlæg som leverer vand til mælkeproducerende landbrug. 1.4 Hvor tit skal der føres teknisk tilsyn med anlæggene? Det er kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om det tekniske tilsyns hyppighed, jf. bekendtgørelsens 26, stk. 3. Hyppigheden bør fastsættes efter det aktuelle behov. Det aktuelle behov kan f.eks. afhænge af den generelle vedligeholdelsestilstand på anlægget. Hvis der ved tilsynet er konstateret forhold, som bør ændres, vil det være begrundet at foretage et nyt tilsynsbesøg inden for kortere tid. Har kommunalbestyrelsen konstateret, at et vandforsyningsanlægs tekniske tilstand er tilfredsstillende, og at der f.eks. er indført velfungerende ledelsessystemer, kan kommunalbestyrelsen vælge at fastsætte en passende lav, fremtidig tilsynshyppighed. I henhold til vandforsyningslovens 64 har kommunalbestyrelsen, miljøministeren eller personer som af disse myndigheder er bemyndiget til at foretage undersøgelser samt Sundhedsstyrelsen adgang til offentlige og private ejendomme uden retskendelse mod fremvisning af legitimation. Det er et krav, at adgangen sker for at tilvejebringe oplysninger til brug for beslutninger i henhold til vandforsyningsloven eller i henhold til regler fastsat med hjemmel i loven. Dette gælder således også for beslutninger i henhold til bekendtgørelsen. Det vil normalt være formålstjenligt at varsle tilsynet over for formand/kontaktperson på anlægget, der som led i forberedelsen af tilsynet kan inddrages i forhåndsbesvarelse af en række spørgsmål vedrørende stamdata og baggrundsoplysninger. 1.5 Baggrund for det tekniske tilsyn Formålet med kommunernes regelmæssige tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæggene er at sikre, at anlæggene er i så god en teknisk stand, at risikoen for en utilfredsstillende drikkevandskvalitet som følge af anlæggets indretning og funktion er minimal. Erfaringsmæssigt er der en række forhold, som bør indgå i forberedelsen af tilsynet. Der er ikke direkte krav til vandforsyningsanlæggets indretning i vandforsyningsloven eller bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.men der findes anbefalinger til indretningen i DS norm 441 for ikke-almene vandforsyningsanlæg og DS norm 442 for almene vandforsyningsanlæg. 3

4 I princippet er det imidlertid op til kommunerne selv at tilrettelægge det tekniske tilsyn. Hvis dette skal have den ønskede effekt, er det formålstjenligt, at de personer, der foretager tilsynet, har kendskab til vandforsyningsteknik. Det anbefales derfor, at tilsynspersonalet har kvalifikationer svarende til en gennemførsel af det af Dansk Vand- og Spildevandsforenings (DANVA) hidtil afholdte kursus om tilsyn med vandforsyningsanlæg eller kurser af tilsvarende art. Der kan for tilsynet være en række forhold ved vandværkernes tekniske indretning, der er vanskelige at vurdere, ligesom der kan være utilgængelige installationer, som ikke umiddelbart kan inspiceres, og tilsynets rolle kan derfor være at sikre, at eventuelle nødvendige undersøgelser til belysning af vandværkets tilstand gennemføres. Det må dog understreges, at eventuelle undersøgelser kun skal kræves gennemført i tilfælde af begrundet mistanke om utilfredsstillende teknisk tilstand, der kan indebære en risiko for forurening af drikkevandet. Har vandforsyningen lavet en teknisk gennemgang af forsyningsanlæggene som følge af indførelse af et ledelsessystem, kan denne gennemgang være en god hjælp for kommunen ved det tekniske tilsyn. Hvis der foreligger tilstandsrapporter kan læsning af disse med fordel også indgå i forberedelsen af tilsynet. 1.6 Tilsynets omfang Efter bekendtgørelsens 26, stk. 2, skal tilsynet bl.a. omfatte anlæggets indretning og funktion og dets vedligeholdelses- og renholdelsestilstand. Ved tilsynet bør der tilrettelægges en prioriteret gennemgang af hele anlægget fra opland til boringer til og med hele ledningsnettet. I bilag 1 findes en tjekliste over de elementer som tilsynet bør omfatte. Tjeklisten er udformet som et skema, der samtidig kan anvendes som tilsynsrapport. Skemaet er bygget op i 4 delafsnit: 1. Nøgledata 2. Indvinding 3. Produktion 4. Distribution Indholdet i de 4 afsnit består af følgende: 1. Nøgledata vedr. anlægget er specificeret i stamoplysninger, herunder indvindingstilladelse og prøvetagningssteder, 2. Baggrundsdata supplerer med en række oplysninger om, hvorvidt der på anlægget er konstateret mikrobiologiske eller kemiske overskridelser af vandkvaliteten. Herudover indgår oplysninger, om hvorvidt der er indført ledelsessystemer og kontrolprogrammer, og om der foreligger tilstandsrapporter og findes beredskabsplaner og nødforsyningsmuligheder. En stor del af disse oplysninger kan med fordel indgå i forberedelsen af tilsynet. 3. Indvinding. Her anføres oplysninger vedr. tilsynet med kildepladser, boringer og brønde, fredningsbælte og terrænforhold, tørbrønde, udluftning, boringsrør, vandmålere og råvandspumper 4. Produktion. Her anføres oplysninger vedrørende vedligeholdelsestilstanden af vandværksbygninger, råvands- og rentvandspumper, kompressorer, udpumpningsanlæg, hydrofor, vandmålere, skyllepumper, ventiler og synlige rør, samt oplysninger vedr. iltnings- og filteranlæg, rentvandsbeholdere, skyllevandsanlæg og fældningsbassiner 5. Distribution. Her anføres oplysninger vedr. vandtårne/højdebeholdere og ledningsnet, herunder råvandsledninger og rentvandsledninger samt eventuelle brønde og udluftningsbrønde på ledningsnettet Man bør ved tilsynet især være opmærksom på forhold, som kan medføre risiko for en mikrobiologisk forurening af drikkevandet. Der vil bl.a. kunne være tale om utætheder ved boringer, utilstrækkeligt afdækkede ventilationsåbninger i vandværksbygninger, revner ved rentvandsbeholder m.m. Da et vandværk er at sammenligne med en fødevareproducerende virksomhed bør den almindelige hygiejniske tilstand være høj. Vandværksbygning og installationer bør således fremstå rene og velholdte. 4

5 Endvidere bør afløbsforholdene i og omkring vandværket vurderes, herunder risikoen for tilledning af spildevand til vandværket som følge af tilbagestuvning på kloakledningssystemet. Tilsynet kan med fordel bede om en kopi af vandværkets beredskabsplan, og der bør ved tilsynet ske en vurdering af vandværkets beredskab i tilfælde af forurening m.v., jf. Miljøstyrelsens vejledning om planlægning af beredskab på vandforsyningen, vejl. nr. 8, Til vurdering af om indretningen af et vandforsyningsanlæg er tilfredsstillende, kan der bl.a. henvises til DS normer vedrørende mindre ikke-almene og almene vandindvindingsanlæg (DS 441 og DS 442) samt bekendtgørelse nr af 26. juli 2007 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. De vejledende normer og bekendtgørelsen forholder sig imidlertid kun til nyanlæg eller til væsentlige ændringer i bestående anlæg. Det vil derfor normalt ikke kunne kræves at et eksisterende vandforsyningsanlæg er indrettet i overensstemmelse med normerne og bekendtgørelsen. Kravene i normerne og bekendtgørelsen vil kunne være vejledende for, hvordan et vandforsyningsanlæg kan være indrettet. Endvidere kan der henvises til en række rapporter, jf. litteraturlisten. Ved almene vandforsyningsanlæg bør tilsynet også være opmærksom på ledningsnettet. Kendskab til ledningsnettets beliggenhed, dimensioner og materialer kan være af stor betydning, såfremt der opstår forurening af dele af ledningsnettet. Det bør derfor så vidt muligt sikres, at der foreligger en ajourført plan over ledningsnettet. Tilsynet bør endvidere være opmærksomt på, om der er forhold, der tyder på utætheder på ledningsnettet. Tilsynet bør også sikre sig, at de målere, der er stillet krav om i indvindingstilladelsen, fungerer tilfredsstillende. Såfremt der i anlæggets indvindingstilladelse er fastsat vilkår om supplerende undersøgelser, skal tilsynet påse at dette er sket. Det bør understreges, at det tekniske tilsyn ikke kun bør dreje sig om en gennemgang af de tekniske forhold hos vandforsyningen. Tilsynsmyndigheden bør anvende tilstedeværelsen på anlægget som en lejlighed til at gå i dialog med forsyningen også om andre forhold. Det kan eksempelvis være muligheden for at indgå i vandværkssamarbejder, indførelse af ledelsessystemer, behovet for etablering af grundvandsbeskyttelse i indvindingsoplandet, håndtering og slutdisponering af affaldsprodukter, f. eks. okkerslam og især arsenholdigt okkerslam, udarbejdelse af beredskabsplan eller forbindelsesledninger til andre forsyninger, ajourføring af takstblad m.m. 1.7 Udbedring af mangler ved vandforsyningsanlæggenes indretning og drift Såfremt der ved det tekniske tilsyn påvises sådanne mangler ved et vandforsyningsanlægs indretning og drift, at der er risiko for at kravene til drikkevandets kvalitet ikke kan overholdes, kan kommunalbestyrelsen skride ind over for anlægget. Nogle forhold kan være så alvorlige, at der bør gives påbud om afhjælpende foranstaltninger, mens der i andre tilfælde kan være tale om henstillinger til anlæggets ledelse. I bilag 1 er der i skemaerne for de 3 afsnit om indvinding, produktion og distribution angivet følgende afkrydsningsmuligheder for tilsynet med de enkelte dele af anlæggene: god, acceptabel og dårlig. God anvendes ud for de komponenter, hvor forholdene er helt i orden, og der ikke kræves yderligere opmærksomhed. Acceptabel anvendes i de tilfælde, hvor forholdene ikke direkte truer drikkevandskvaliteten, men hvor der alligevel skønnes at være grundlag for forbedringer inden for en kortere tidshorisont. Afkrydsning i dette felt bør følges op af henstillinger om at se nærmere på forholdene. Dårlig anvendes i de tilfælde, hvor der er tale om forhold, der skal ændres. Afkrydsning i dette felt følges op af påbud. 5

6 De tilfælde, hvor der på baggrund af det tekniske tilsyn bør meddeles påbud, fremgår af vandforsyningslovens 62. Af 62, stk. 1, fremgår, at kommunalbestyrelsen bl.a. kan give påbud, hvis der er nærliggende fare for, at vandet i et vandforsyningssystem kan blive sundhedsfarligt. Denne påbudsmulighed omfatter således alle vandforsyningsanlæg, herunder også private brønde og boringer. Er der derimod tale om et alment vandforsyningsanlæg, et ikke-alment vandforsyningsanlæg, der leverer mere end 3.000m 3, eller vandforsyningssystemer mindre end m 3, hvor vandet leveres som led i en offentlig eller kommerciel aktivitet, skal kommunalbestyrelsen i henhold til lovens 62, stk. 3, snarest muligt give påbud om udbedrende foranstaltninger, såfremt der efter kommunalbestyrelsens skøn er nærliggende fare for at vandet kan blive sundhedsfarligt Af 62, stk. 1, s formulering med ordet kan skal forstås, at kommunalbestyrelsen for så vidt angår ikkealmene vandforsyninger, der leverer under 3.000m 3, har mulighed for at vælge det konkret passende håndhævelsesmiddel. Kommunalbestyrelsen har således også mulighed for at tage resultaterne af det tekniske tilsyn til efterretning. Er kravene til drikkevandets kvalitet overskredet, er der grundlag for at anvende bestemmelserne i vandforsyningslovens 62. Såfremt kommunalbestyrelsen meddeler påbud på baggrund af det tekniske tilsyn, kan der alene gives påbud om, at de utilfredsstillende forhold skal afhjælpes. Kommunalbestyrelsen kan ikke foreskrive en bestemt teknisk løsning på det konstaterede problem, men kommunalbestyrelsen kan eventuelt anbefale mulige løsninger. 1.8 Håndhævelse Overholdelse af sagsbehandlingsreglerne kan være afgørende for, om der kan gennemføres en politisag til gennemtvingelse af et påbud. Der henvises derfor også til den almindelige forvaltningsret, jf. forvaltningsloven. Påbudsreglerne i vandforsyningslovens 62 finder også anvendelse i forbindelse med påbud som opfølgning på det tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg. Forudsætningen for anvendelse af reglerne er, at der enten er konstateret problemer med vandkvaliteten fra vandforsyningsanlægget, eller at der er nærliggende fare for det, jf. vandforsyningslovens 62. Underretning Før udstedelse af påbud eller forbud skal adressaten skriftligt underrettes og gøres bekendt med sin adgang til aktindsigt og til at udtale sig om sagen, jf. vandforsyningslovens 74, stk. 1. Der bør af hensyn til sagsbehandlingen fastsættes en frist for partens adgang til at komme med sin udtalelse. 74, stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis der er tale om standsning af virksomhed, der er påbegyndt uden fornøden tilladelse, eller meddelelse om at efterkomme en tidligere truffet afgørelse, jf. 74 a. Underretning efter 74, stk. 1, kan undlades, hvis det er nødvendigt at træffe en øjeblikkelig afgørelse, eller hvis det må anses for åbenbart unødvendigt, jf. 74, stk. 2. Skriftlighed Alle afgørelser skal som udgangspunkt meddeles skriftligt til den pågældende, jf. vandforsyningslovens 72, stk. 1. I særlige tilfælde kan forbud og påbud meddeles mundtligt, men følges op af en skriftlig afgørelse. Klagemulighed og klagefrist Afgørelsen skal indeholde en klagevejledning, jf. vandforsyningslovens 73. Det fremgår af 75, hvilke afgørelser der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, og af 76 hvilke afgørelser, der ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed. Klage til Natur- og Miljøklagenævnet indgives skriftligt til den 6

7 myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. 76, stk. 2. Klagefristen er fire uger. Hvis der ikke er givet klagevejledning, løber klagefristen fra den dato, hvor den pågældende modtager oplysning om klagemuligheden, jf. 77. Der henvises i øvrigt til Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Opsættende virkning En klage har opsættende virkning for et påbud eller forbud indtil Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger eller Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, jf. vandforsyningslovens 78, stk. 1. Den myndighed, der træffer afgørelse om påbud eller forbud kan dog, når særlige grunde taler for det, bestemme at forbuddet eller påbuddet skal efterkommes uanset klagen, jf. 78, stk. 2. Begrundelse og frist for efterkommelse Forvaltningsloven stiller krav om, at alle afgørelser skal ledsages af en begrundelse. Afgørelsen skal som minimum indeholde en henvisning til de retsregler, som afgørelsen er truffet efter. Hvis afgørelsen beror på et administrativt skøn, skal hovedhensynene angives, og afgørelsen skal indeholde en kort redegørelse for de oplysninger om sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen. Afgørelser, der indeholder forbud eller påbud skal efter vandforsyningslovens 73, stk. 2, indeholde en frist for, hvornår det skal være efterkommet. Straf Den, der tilsidesætter vilkår for en tilladelse efter loven eller undlader at efterkomme et påbud eller forbud efter loven, herunder påbud om at berigtige et ulovligt forhold, kan straffes med bøde, jf. vandforsyningslovens Rapportering Resultaterne af kommunalbestyrelsens tekniske tilsyn skal ifølge bekendtgørelsens 27, stk. 3 sendes i kopi til ejeren af anlægget og til Naturstyrelsen. Tjeklisten i skemaet i bilag 1 er udformet på en sådan måde, at det udfyldte skema samtidig kan anvendes som tilsynsrapport Litteraturliste Love og bekendtgørelser Lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010 om vandforsyning (Miljøministeriet) Lovbekendtgørelse nr af 7 december 2007 om forvaltning Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Miljøministeriet) Bekendtgørelse nr af 10. december 2003 om naturligt mineralvand, kildevand og emballeret drikkevand Bekendtgørelse nr. 866 af 1. juli 2010 om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. (Miljøministeriet) Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om vandindvinding og vandforsyning (Miljøministeriet) Cirkulære nr. 64 af 28. februar 1980 om vandindvinding og vandforsyning (Miljøministeriet) 7

8 Bekendtgørelse nr af 12. december 2005 om udførelse og sløjfning af brønde og boringer på land (Miljøministeriet) Bygningsreglementet, (Økonomi- og Erhvervsministeriet) Bekendtgørelse om bygningsreglementet for småhuse, (Økonomi- og Erhvervsministeriet) Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme nr. 891 af 9. oktober 1996 (Økonomi- og Erhvervsministeriet) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme nr. 565 af 1. juli 1997 (Økonomi- og Erhvervsministeriet) Andet DS norm for mindre ikke-almene vandindvindingsanlæg DS 441:1988 DS norm for almene vandindvindingsanlæg DS 442:1988 DS norm for vandinstallationer DS 439:2000 DS Vandundersøgelser. Prøvetagning, transport og opbevaring af prøver til mikrobiologiske undersøgelser DS 2250:1983 DS Kemikalier til behandling af vand anvendt som drikkevand. Natriumhydroxyd DS/EN 896/1998 Gode råd ved teknisk boringskontrol, Århus Amt, WHO Guidelines for Drinking Water Quality, WHO 3.rd edition Miljøprojekt nr. 613, 2001, Miljøstyrelsen, Metalafgivelse til drikkevand. Miljøprojekt nr. 715, 2002, Miljøstyrelsen, Vandbehandling på en række danske vandværker. Delrapport 1 om forureningstransport via utætte boringer. Projekt Pesticider og vandværker, Miljøstyrelsen Vejledning nr. 2, 1997, Miljøstyrelsen, Boringskontrol på vandværker. Vejledning nr. 4, 2001, Miljøstyrelsen, Vejledning om indberetning af drikkevandsdata. Vejledning nr. 8, 2002, Miljøstyrelsen, Planlægning af beredskab for vandforsyningen. Vejledning om forvaltningsloven Justitsministeriet 1986 Vejledning nr af 21/05/2010, Miljøministeriet, Vejledning om håndtering af de mikrobiologiske drikkevandsparametre, Retsinformation 8

9 Bilag: Tjekliste/tilsynsrapport TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: Sagsnavn: Kommune: Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Telefon: Dato: Dato for sidste tilsyn: Ordinært tilsyn: ( ) Opfølgende tilsyn: ( ) Bilag 1.1 Stamdata STAMDATA (udfyldes af vandværket inden kommunen foretager det praktiske tilsyn) Vandforsyningens Navn Vandforsyningens CVR / P nummer: Anlæggets Navn Adresse Kontaktperson Formand for anlægget/forsyningschef Telefon nummer til formand / kontaktperson Jupiter ID Indvindingstilladelse (m³/år, udløbsdato) Indvinding seneste år Antal kunder, opgjort efter antal målere Prøvetagningssteder v. vandkvalitetsmåling (se 13 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og vandtilsyn): Angiv steder og bemærkninger: 9

10 Bilag 1.2 Baggrundsdata BAGGRUNDSDATA (Oplysningerne kan delvis tilvejebringes af vandværket på forhånd og kan samtidig indgå i den tilsynsførendes forberedelse af tilsynet og dialogen mellem parterne) Grænseværdier for mikrobiologiske eller kemiske parametre for vandkvaliteten på drikkevandet er overholdt: Ja: Nej: Angiv omfang og tidspunkt for evt. overskridelse samt gennemførte foranstaltninger og bemærkninger hertil: Ledelsessystemer: Ja: Nej: Bemærkninger vedr. ledelsessystemer: Er lovpligtigt kontrolprogram gennemført og er det fulgt? Ja: Nej: Resultat af kontrolprogram: Foreligger egen tilstandsrapport: Ja: Nej: Dato og bemærkninger: Foreligger tilstandsrapport fra eksterne rådgivere: Ja: Nej: Dato og bemærkninger: Har vandforsyningen en beredskabsplan: Ja: Nej: Kan vandforsyningsanlægget nødforsynes Ja: Nej: med vand: Navn / adresse på evt. vandforsyningsanlæg, fra hvilket der importeres vand: Kan vandforsyningsanlægget nødforsynes Ja: Nej: Bemærkninger med strøm: Foreligger vedligeholdelsesplan 1 : Ja: Nej: Bemærkninger Har kommunen udarbejdet en indsatsplan: Ja: Nej: Er den kommunale indsatsplan fulgt: Ja: Nej: Overholder anlægget underretningsforpligtelserne til kommunalbestyrelsen 2 : Dato for sidste godkendte takstblad: Dato for sidste information sendt til forbrugerne: Ja: Nej: Bemærkninger 1 Vedligeholdelsesplanen bør omfatte: boring, råvandsledning, produktionsbygning, rentvandsbeholder, udpumpningsanlæg og ledningsnet. 2 Information til forbrugerne om vandets kvalitet jf. 16 og 29 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 10

11 Bilag 1.3 Indvinding skema 1 INDVINDING SKEMA 1 BORING: (indsæt gerne billedmateriale) DGU NR.: Dato for sidste tilsyn: Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale) Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): 3 Indhegning/afgrænsning: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Renholdt og ryddeligt: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Er 10 m bælte udlagt og afgrænset: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Er dyrkningsforbud i 25 m bælte Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: overholdt: Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde Ja: Nej: Størrelse: (BNBO): BORINGENS PLACERING (Sæt kryds): Tørbrønd ( ) / Overbygning ( ) / Hus ( ) i vandværks bygning ( ) Boringsrørafslutning: Under terræn: Over terræn: Aflåst dæksel eller lem: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Alarmsikring mod hærværk / terror: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Ventilation af tørbrønden: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Tæt bund, sider og dæksel: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Er brønden tør?: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Forerørsforsegling: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Tætte rørgennemføringer: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Råvandspumpes ydeevne og strømforbrug: Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt: God: Acceptabel: Dårlig: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Terrænfald fra bygværk: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Renholdt og ryddeligt: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: 3 Jf. 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. 11

12 BORING / BRØND Mærkning af boring (DGU nr.): Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Pejlemulighed: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Angivelse af pejlepunkt: Prøvetagningshane: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Vandtæt aflukning af borerør: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Udluftningsstuds afsluttet over terræn: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Udluftning nedadvendt m. insektnet: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: RÅVANDSLEDNINGER Samlet længde: Alder på indpumpninganlæg: Materiale: 12

13 Bilag 1.4 Produktion skema 2 PRODUKTION SKEMA 2 Dato for sidste tilsyn: VANDVÆRKSBYGNINGEN (indsæt gerne billedmateriale) Aflåst: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Indhegnet: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Alarmsikret mod hærværk / terror: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Luftindtag og ventilation beskyttet: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: VEDLIGEHOLDELSESTILSTAND Udv. Vedligeholdelse af bygning: God: Acceptabel: Dårlig: Ind. Vedligeholdelse af bygning: God: Acceptabel: Dårlig: Råvandspumper Antal: God: Acceptabel: Dårlig: Alder: Rentvandspumper Antal: God: Acceptabel: Dårlig: Alder: Interne pumper Antal: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Alder: Hydrofor..Antal: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Størrelse på Hydrofor: Placering / mærkning af prøvetagningshane: God: Acceptabel: Dårlig: Hjælpemaskiner fx kompressor: God: Acceptabel: Dårlig: Vandmåler Råvand: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Er måler i overensstemmelse med tilladelse Vandmåler Skyllevand: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Er måler i overensstemmelse med tilladelse Vandmåler Afgang: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Er måler i overensstemmelse med tilladelse SRO-anlæg: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Affugtningsanlæg: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Andre instrumenter, fx onlinemåling Ja: Nej: Hvilke: mv.: Tilbageløbsventiler og styreorganer: God: Acceptabel: Dårlig: Afløbsforhold: God: Acceptabel: Dårlig: Sikring mod optrængning af kloakvand: God: Acceptabel: Dårlig: 13

14 Sikring mod indtrængning af regnvand: God: Acceptabel: Dårlig: Synlige rør: God: Acceptabel: Dårlig: ILTNING / FILTERANLÆG Luftindtag og ventilation beskyttet: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Type Iltningsanlæg: Iltningsanlæg: God: Acceptabel: Dårlig: Iltningsaggregater: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Reaktionsbassin: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Åbne filteranlæg: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Trykfilteranlæg: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Er der etableret rottespærre: Ja: Nej: Anden Vandbehandling: RENTVANDSBEHOLDER (hvis forskel på vurderingen af flere rentvandsbeholdere gentages denne del af skemaet og udfyldes for hver beholder) Rentvandsbeholder: Ja: Nej: Beliggenhed over terræn: Ja: Nej: Volumen (m³): Indhegnet: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Renholdt og ryddeligt: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Tætliggende beplantning og/eller trærødder: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Udvendig vedligeholdelse: God: Acceptabel: Dårlig: Indvendig vedligeholdelse: God: Acceptabel: Dårlig: Dato for seneste indvendige inspektion: Beholderinspektion udført af (person): Fri for utætheder (synlige): Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Aflåst låge eller lem: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Tætsluttende låg: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Ventilations åbning beskyttet: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Alarm for høj vandstand: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Alarm for lav vandstand: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Overløbsrør beskyttet: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Er der prøveudtagningshaner: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Er der på vandværket mulighed for at brandbiler kan hente vand: Ja: Nej: Type: 14

15 SKYLLEVAND Skyllefrekvens: Skylning med rent vand ( ) råvand ( ) Bundfældningsbassin: Ja: Nej: Henstand i timer: Indhegnet: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Aflåst låge: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Renholdt og ryddeligt: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Udledning af skyllevand Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Genbrug af skyllevand: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Er der vilkår i udledningstilladelse for skyllevand: Oplysninger om slutdisponering af slam, herunder okkerslam: Bilag 1.5 Distribution skema 3 DISTRIBUTION SKEMA 3 Dato for sidste tilsyn: Navn / adresse på evt. vandforsyningsanlæg, til hvilket der eksporteres vand: VANDTÅRN / HØJDEBEHOLDER Vandtårn / Højdebeholder: Ja: Nej: Mulighed for prøvetagning på vandtårn: Ja: Nej: Tætsluttende tag/låg: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Indhegnet: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Aflåst låge: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Alarm ved uvedkommende indtrængen: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Alarm ved høj vandstand: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Renholdt og ryddeligt: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Skadedyrssikring ved udluftning: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Beskyttet ventilationsåbning: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: 15

16 Udv. Vedligeholdelse af bygning: God: Acceptabel: Dårlig: Dato for seneste indvendige inspektion: LEDNINGSNET Karakter af tegningsmateriale (f. eks. digitalt): RENTVANDSLEDNINGER (forsyningsnettet): Samlet længde: Sektionering: Alder på udpumpningsanlæg: Materiale: Årligt tab på ledningsnet (m³): Natforbrug (m³/time): Er der etableret sikring mod tilbageløb hos relevante virksomheder m.fl. Er der brandhaner på ledningsnettet: Trykforøgningssektion: Ja: Nej: Trykreduktionssektion: Ja: Nej: Brønde på ledningsnettet: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: Udluftningsbrønde: Ja: Nej: God: Acceptabel: Dårlig: 16

Ove Johansen. Ove Johansen. Angiv steder og bemærkninger:

Ove Johansen. Ove Johansen. Angiv steder og bemærkninger: TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: Sagsnavn: Kommune: Assens Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Rikke Kirk Andersen Email: rikan@assens.dk Telefon: 64746859 Dato: 16. juni 2014 Dato for sidste tilsyn: 2.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Bilag: Tjekliste/tilsynsrapport

Bilag: Tjekliste/tilsynsrapport Bilag: Tjekliste/tilsynsrapport TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 306-2014-618 Sagsnavn: Teknisk hygiejnisk tilsyn, Vandværk Bøsserup Kommune: Odsherred Kommune Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Rikke

Læs mere

Kommune: Kolding Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Helle Würtz Telefon: Sdr. Vilstrupvej 74, 6000 Kolding

Kommune: Kolding Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Helle Würtz Telefon: Sdr. Vilstrupvej 74, 6000 Kolding Sagsnr.: 09/3579 Sagsnavn: Sdr. Vilstrup Vandværk NØGLEDATA Vandforsyningens Navn Kommune: Kolding Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Helle Würtz Email:hweu@kolding.dk Telefon: 7979 7426 Vandforsyningens

Læs mere

Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Bo Uttrup Email: BOUPE@Vejle.dk Telefon: 76 81 24 41

Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Bo Uttrup Email: BOUPE@Vejle.dk Telefon: 76 81 24 41 TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: GVA-2013-00160 Sagsnavn: Grejsvej 10, 7100 Vejle - 16h Grejs By, Grejs - Tilsyn med vandværk - Grejs Vandværk Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Bo Uttrup Email: BOUPE@Vejle.dk

Læs mere

Tilsynsrapport/tjekliste

Tilsynsrapport/tjekliste Tilsynsrapport/tjekliste TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 201300439 Sagsnavn: Tilsyn Vallensbæk Strands Vandforsyning Kommune: Vallensbæk Kommune Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Lone Annbritt Jacobsen

Læs mere

Tilsyn med alment vandforsyningsanlæg

Tilsyn med alment vandforsyningsanlæg Tilsyn med alment vandforsyningsanlæg TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 16/24 Vandværk: Andst Vandværk Dato: 26-05-2016 Dato for seneste tilsyn: 16-12-2013 Ordinært tilsyn (X) Opfølgende tilsyn ( ) Vejen Kommune:

Læs mere

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg. Maj 2015

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg. Maj 2015 Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Maj 2015 Titel: Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København

Læs mere

Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Brian Olsen Telefon:

Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Brian Olsen   Telefon: TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: GVA-2014-00358 Sagsnavn: Søndermarksvej 3Y 7080 Børkop - 26v Skærup By, Skærup - Tilsyn med vandværk - Skærup Vandværk Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Brian Olsen Email: BRIOL@VEJLE.DK

Læs mere

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport T!LSYNSRAPPORT Sagsnr.:12150243 Sagsnavn: Salvig Vandværk Kommune: Holbæk Dato:30.10.2012 Kontaktoplysninger på tilslmsføren- Dato for sidste tilsyn: de: Navn; Christina

Læs mere

Tjekliste/tilsynsrapport

Tjekliste/tilsynsrapport Tjekliste/tilsynsrapport TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 773-2014-29163 Sagsnavn: Tilsyn 2014 Vejerslev Vandværk Kommune: Morsø Kommune Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Poul Riisgaard Email: pr@morsoe.dk

Læs mere

Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund Rudi Brems og Jørgen Skovlund

Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund Rudi Brems og Jørgen Skovlund TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: EMN-2015-15527 Sagsnavn: Traverbanevej 10, tilsyn med vandværket Kommune: Gentofte Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Anne-Mette Aagreen Email: amea@gentofte.dk, og Winnie

Læs mere

Tjekliste/tilsynsrapport

Tjekliste/tilsynsrapport Tjekliste/tilsynsrapport TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 773-2015-25293 Sagsnavn: Tilsyn 2015 Frøslev Vandværk Kommune: Morsø kommune Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Poul Riisgaard Email: pr@morsoe.dk

Læs mere

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Soløsevej 71, 2820 Gentofte Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Soløsevej 71, 2820 Gentofte Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 046526-2007 Sagsnavn: Ermelundsværket, tilsyn med anlægget Kommune: Gentofte Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Liselotte Ludvigsen og Winnie Remtoft (ref.) Email: lkl@gentofte.dk,

Læs mere

Ganløseparken 70, 3660 Stenløse

Ganløseparken 70, 3660 Stenløse 1. Bilag: Tjekliste/tilsynsrapport TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 15/17590 Sagsnavn: Indvindings- og anlægstilladelsen Ganløse Vandværk Kommune: Egedal Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Eva Birch Karlsen

Læs mere

Syddjurs Kommune Natur og Miljø Sags id. 15/8201. Med venlig hilsen. Natur og Miljø Grundvandsgruppen

Syddjurs Kommune Natur og Miljø Sags id. 15/8201. Med venlig hilsen. Natur og Miljø Grundvandsgruppen Vandforsyning, Teknisk-hygiejnisk tilsyn Natur og miljø Team Grundvand Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Telefon 87 53 54 10 syddjurs@syddjurs.dk www.syddjurs.dk Tilsynsrapport Kommune Syddjurs Kommune Natur

Læs mere

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR P. nr

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR P. nr TILSYNSRAPPORT Helle Vest Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1610 Dok. nr. 118829/17 Dato: 3 08-2017 Dato for sidste

Læs mere

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 005021-2007 Sagsnavn: Sjælsø Vandværk - myndighedstilsyn Kommune: Gentofte Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Liselotte Ludvigsen og Winnie Remtoft (ref.) Email: lkl@gentofte.dk,

Læs mere

Kommune: Nordfyns Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Janna Nicolaisen Telefon:

Kommune: Nordfyns Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Janna Nicolaisen   Telefon: TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 480-2017-17966 Sagsnavn: Vandværk Teknisk hygiejnisk tilsyn 2017 - Tørresø Kommune: Nordfyns Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Janna Nicolaisen Email: jan@nordfynskommune.dk

Læs mere

Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Bo Uttrup Telefon:

Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Bo Uttrup   Telefon: TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: GVA-2014-00018 Sagsnavn: Boeskærvej 5 7100 Vejle - 23i Vinding By, Vinding - Tilsyn med vandværk Ved tilsynet deltog: Gert Munch Sørensen og Poul Kjærgaard. Vejle Kommune Tilsynsførende:

Læs mere

Vandværk: Oxby & Ho DGU NR.: 120.132. Dato for sidste tilsyn: 30. august 2011. Dato for tilsyn: 17. september 2014

Vandværk: Oxby & Ho DGU NR.: 120.132. Dato for sidste tilsyn: 30. august 2011. Dato for tilsyn: 17. september 2014 INDVINDING SKEMA 1 Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 67 Sags nr. 11/1583 Dok. Nr. 129331/14 Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale) Vandværk:

Læs mere

Sagsnr.: Roskilde Kommune Dato: 18. april 2016

Sagsnr.: Roskilde Kommune Dato: 18. april 2016 Tilsynsrapport Sagsnr.: 206961 Roskilde Kommune Dato: 18. april 2016 Kontaktoplysninger på kommunens tilsynsførende: Maria Ammentorp Sørensen og Tobias Benjamin Uglebjerg Dato for sidste tilsyn: 1. oktober

Læs mere

Serritslev Vandværk. Vandforsyningens CVR nr: Jupiter ID Serritslev Vandværk, Slåenvej 2a, Serritslev, 9700 Brønderslev

Serritslev Vandværk. Vandforsyningens CVR nr: Jupiter ID Serritslev Vandværk, Slåenvej 2a, Serritslev, 9700 Brønderslev Sagsnavn: Serritslev Vandværk, teknisk tilsyn Sagsnr.: 13.02.02-K08-963-08 Tilsynsførende: Kimmie Christensen, Brønderslev Kommune Email: Telefon: 99 45 46 22 Kimmie.K.K.Christensen@ 99454545.dk Repræsentant

Læs mere

Sagsnr.: Roskilde Kommune Dato: 29. september 2015

Sagsnr.: Roskilde Kommune Dato: 29. september 2015 Tilsynsrapport Sagsnr.: 206953 Roskilde Kommune Dato: 29. september 2015 Jyllinge Vandværk Kontaktoplysninger på kommunens tilsynsførende: Maria Ammentorp Sørensen og Tobias Benjamin Uglebjerg Dato for

Læs mere

Tilsynsførende: Kimmie Christensen, Brønderslev Kommune

Tilsynsførende: Kimmie Christensen, Brønderslev Kommune Sagsnavn: Serritslev Vandværk, teknisk tilsyn Sagsnr.: 08/963 Tilsynsførende: Kimmie Christensen, Brønderslev Kommune Email: Telefon: 99 45 46 22 Kimmie.K.K.Christensen@ 99454545.dk Repræsentant for vandværket:

Læs mere

Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius

Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 005021-2007 Sagsnavn: Sjælsø Vandværk - myndighedstilsyn Kommune: Gentofte Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Anne-Mette Aagreen og Winnie Remtoft (ref.) Email: amea@gentofte.dk,

Læs mere

Rapport fra teknisk-hygiejnisk tilsyn

Rapport fra teknisk-hygiejnisk tilsyn Rapport fra teknisk-hygiejnisk tilsyn Vandværk: Katrinedal Vandværk beliggenhed: Åvej 1, 8654 Bryrup CVR / P nummer: 29256756 Jupiter ID 80146 Tilsynsdato: 15. december 2011 Til stede på tilsyn navn postadresse:

Læs mere

Bøgesø-Flintemose vandværk V/ Jørn Erik Hansen Flintemosevej 36 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Vand

Bøgesø-Flintemose vandværk V/ Jørn Erik Hansen Flintemosevej 36 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Vand Bøgesø-Flintemose vandværk V/ Jørn Erik Hansen Flintemosevej 36 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Vand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 5588 www.naestved.dk Dato 24-9-2015 Sagsnr.

Læs mere

Kommune: Frederiksberg Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Anne Stalk, Christina Jönsson,

Kommune: Frederiksberg Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Anne Stalk, Christina Jönsson, TILSYNSRAPPORT 1 Sagsnr.: 2012/0000253 Sagsnavn: Frederiksberg Forsyning, tilsyn med vandforsyningsanlæg inkl. installationer. Frederiksberg Vandværk Kommune: Frederiksberg Kontaktoplysninger på tilsynsførende:

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Aptrup Vandværk (JUP 78411) Stenhøjvej 15 A, 8450 Hammel Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Vitten Vandværk A.M.B.A. Toftkærvej 2 A, 8382 Hinnerup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Svenstrup Vandværk Gyvelvej 30, 8450 Hammel Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Johannes Dahl

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Enslev Vandværk Kræmmervejen 36, 8860 Ulstrup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Gunnar Nielsen

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2014 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4600-00036 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om kvalitetssikring

Læs mere

BØSØRE VANDVÆRK Anders Skriver

BØSØRE VANDVÆRK Anders Skriver BØSØRE VANDVÆRK Anders Skriver 2333 5545 Deltagere: Anders Skriver (formand), btyrelsmedlem Karsten B. Jensen samt driftsansvarlige Knud Erik Nielsen, Revsøre Smedie samt Jakob Nørby fra Svendborg Kommune

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Fremviser navn Navn Adresse Navn Adresse Telefon Mail Tilsynsførende GRYG Tilsynsdato 17.06.2015 Dato for tilsyn

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Grundfør Vandværk Hovvej 11, 8382 Hinnerup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Arne Loft Byvænget

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Hadsten Vandværk Ravngårdsvej 16A, 8370 Hadsten Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Bjarne

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Godthåb Vandværk Lykkegårdsvej 295A, 8472 Sporup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Erik

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Hvorslev Vandværk Kragelundvej 10, 8860 Ulstrup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Jens Rasmussen

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Laurbjerg Vandværk Nørregade 34b, 8870 Langå Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Tage Jensen

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Brundt Vandværk I/S Adresse Snedstrupvej 1, 8382 Hinnerup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Jørn

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. april 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 KOMMUNENS OPGAVER INDENFOR

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Fremviser navn Tilsynsførende Tilsynsdato 25.02.2016 Dato for tilsyn registreret i Struktura Ledningsregistreringer

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Thorsø Vandværk Elmevej 2, 8881 Thorsø Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Jens Nygaard Thorsølundvej

Læs mere

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune Vandforsyningsplan for Vejle Kommune. Vejle Kommune, Natur og Miljøforvaltningen side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Indledning...4 4.1 Tilsyn med alle enkeltvandforsyninger...4

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Fremviser navn Tilsynsførende Navn Adresse Navn Adresse Telefon Mail Tilsynsdato 01.09.2015 Dato for tilsyn

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Fremviser navn Tilsynsførende Tilsynsdato 01-06-2015 Dato for tilsyn registreret i Struktura Ledningsregistreringer

Læs mere

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31.

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31. NYHEDSBREV Kvalitetssikring på vandværker De små & mindre vandværker Ledelses kvalitetssikring BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra Miljøministeriet Skal være indført senest 31. december 2014 [Indsæt billedtekst

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Sølvsten Vandværk Adresse Bundgårdsvej 80, Skjød, 8450 Hammel Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Haxholm Vandværk Gelbrovej 18B, 8870 Langå Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Henrik Kristensen

Læs mere

Indvindingstilladelser så let kan det gøres

Indvindingstilladelser så let kan det gøres Indvindingstilladelser så let kan det gøres Så enkelt kan en vandindvindingstilladelse til enkeltindvinder laves! Hvem behøver tilladelse? Hvor få vilkår er nok? Område Enkeltindvinding = En brønd eller

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Ødum Vandværk Ødum Torv 5, 8370 Hadsten Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Erik Engholm Poulsen

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Gerning Vandværk Kraghedevej 16, 8850 Bjerringbro Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Hans

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Hadsten Vandværk Granvej 12, 8370 Hadsten Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Bjarne Dybdal

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 24. maj 2012 J.nr.: NMK-42-00296 (tidl. NMK-42-00225) Ref.: trmas/gom AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

ATV møde. Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger. Helga Ejskjær, Naturstyrelsen. ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus

ATV møde. Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger. Helga Ejskjær, Naturstyrelsen. ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus ATV møde Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger Helga Ejskjær, Naturstyrelsen ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus 1. Lovhjemmel & vejledning 2. Definition af enkeltindvinder 3. Tilladelse

Læs mere

Tilladelse til at indvinde grundvand til forsyning af husholdning og husdyrbrug på Røde Møllevej 18, Oplev, 9520 Skørping

Tilladelse til at indvinde grundvand til forsyning af husholdning og husdyrbrug på Røde Møllevej 18, Oplev, 9520 Skørping Center Natur og Miljø Niels Moes Røde Møllevej 18,st., Oplev 9520 Skørping Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-K08-51-14 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012 Aarup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Teknisk tilsyn på almene vandværker i 2014

NOTAT. Allerød Kommune. Teknisk tilsyn på almene vandværker i 2014 NOTAT Allerød Kommune Natur og Miljø Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Teknisk tilsyn på almene vandværker i 2014 Natur og miljø foretager teknisk

Læs mere

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år.

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet på enkeltanlæg:

Læs mere

Tilstandsrapport og status Arnakke Gods Vandværk

Tilstandsrapport og status Arnakke Gods Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Arnakke Gods Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Vandværk Der blev ikke påvist nogen uregelmæssigheder på vandværket. Vandværket fremtræder rent og velholdt.

Vandværk Der blev ikke påvist nogen uregelmæssigheder på vandværket. Vandværket fremtræder rent og velholdt. Greve Kommune Teknik & Miljø Greve Landsby Vandværk v/ Kim Velgaard Sendt til: kontakt@grevelandsbyvand.dk Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk Tilsyn på Greve Landsby

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Syddjurs Kommune 10. april 2013

Syddjurs Kommune 10. april 2013 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 10. april 2013 Morten Hundahl Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Klima og energioptimering

Læs mere

Endelig tilladelse til indvinding af grundvand til drikkevand til Melholt Vandværk

Endelig tilladelse til indvinding af grundvand til drikkevand til Melholt Vandværk #split# MELHOLT VANDVÆRK I/S Hjørringvej 442 9750 Østervrå Plan og Miljø Dato: 06-11-2014 Sags. nr.: 13.02.01-P19-62-14 Sagsbeh.: Kimmie K K Christensen Lokaltlf.: +4599454622 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Tilladelse til etablering af 5 boringer samt foreløbig tilladelse til vandindvinding

Tilladelse til etablering af 5 boringer samt foreløbig tilladelse til vandindvinding Hjørring Kommune Frederikshavn Vand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk

Læs mere

Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven

Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven Godkendt Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS ROLLE... 3 3.1 Politisk

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere

Hovedparten af indvindingstilladelserne har en løbetid på 30 år. En stor del af disse udløber også i 2010.

Hovedparten af indvindingstilladelserne har en løbetid på 30 år. En stor del af disse udløber også i 2010. Vejledning nr. 353 06/2008 Gammelt nr. 324 Fornyelse af vandindvindingstilladelser Amtskommunerne har siden midt i halvfjerdserne givet en lang række vandindvindingstilladelser til almene vandforsyningsanlæg.

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af vand til fælles vandforsyning

Ansøgning om tilladelse til indvinding af vand til fælles vandforsyning Sagsnr. Modtaget, dato: Ansøgning om tilladelse til indvinding af vand til fælles vandforsyning Ansøgning om tilladelse til vandindvinding og til udførelse eller ændring af vandindvindings- eller behandlingsanlæg

Læs mere

Kontrolprogrammer og vandværkstilsyn. Kontrolprogrammer Vandforsyningsplan Vandværkstilsyn generelt Hvad gennemgås ved et vandværkstilsyn Tilsynsbrev

Kontrolprogrammer og vandværkstilsyn. Kontrolprogrammer Vandforsyningsplan Vandværkstilsyn generelt Hvad gennemgås ved et vandværkstilsyn Tilsynsbrev Kontrolprogrammer og vandværkstilsyn Kontrolprogrammer Vandforsyningsplan Vandværkstilsyn generelt Hvad gennemgås ved et vandværkstilsyn Tilsynsbrev Kontrolprogrammer Styret af indvundet mængde grundvand.

Læs mere

Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved

Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved Sagsresume Ejendomme Der er 14 ejendomme på Hjortø og 2 på Hjelmshoved. Enkelte ejendomme er i dag uden vandforsyning. Der er en toiletbygning

Læs mere

Nr. Vorupør Vandværk. Nr. Vorupør Vandværk

Nr. Vorupør Vandværk. Nr. Vorupør Vandværk . Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA Landsregistreringsnummer:

Læs mere

Legalisering af tilladelse til at indvinde grundvand til husholdning og husdyrbrug på Gammelholmvej 8, Sønderup, 9541 Suldrup

Legalisering af tilladelse til at indvinde grundvand til husholdning og husdyrbrug på Gammelholmvej 8, Sønderup, 9541 Suldrup Center Natur og Miljø Per Møller Kristiansen Gammelholmvej 8 Sønderup 9541 Suldrup Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-14182-10 Ref.: Grethe

Læs mere

Indvindingstilladelse Langeland Forsyning A/S

Indvindingstilladelse Langeland Forsyning A/S Langeland Forsyning A/S Nørrebro 207A 5900 Rudkøbing Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA. INDVINDINGSANLÆG Boringer. Teknisk gennemgang - 2

PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA. INDVINDINGSANLÆG Boringer. Teknisk gennemgang - 2 Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA Landsregistreringsnummer:

Læs mere

Endelig tilladelse til indvinding af grundvand til vandingsformål på matrikel 380, Uge, Uge ejerlav. Sønderjyllands Golfklub.

Endelig tilladelse til indvinding af grundvand til vandingsformål på matrikel 380, Uge, Uge ejerlav. Sønderjyllands Golfklub. Sønderjyllands Golfklub Golfbanevej 3 6360 Tinglev Kultur, Miljø & Erhverv Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 28-10-2015 Sagsnr.: 13/42141 Dok. løbenr.: 293288/15 Kontakt: Lars Øvig.

Læs mere

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Vordingborg Vandråd den 1. oktober 2012 Naturstyrelsens rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen PAGE 1 Indhold Hvem er vi? Hvorfor

Læs mere

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 Lovtidende A 2013 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 1. En ledelsesmæssig ramme. Ledelsessystem er et bestyrelsesansvar! Alle vandværker uanset størrelse skal have et

Læs mere

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013.

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013. Uglev Vandværk Indvindingstilladelse Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til oktober 2013. Organisationsform Vandværket er

Læs mere

Beredskabsplan for. Korinth Vandværk Skovvej 15 5600 Faaborg. E-mail : via18@mail.dk. Hjemmeside: www.korinth-kva.dk CVR: 22177613

Beredskabsplan for. Korinth Vandværk Skovvej 15 5600 Faaborg. E-mail : via18@mail.dk. Hjemmeside: www.korinth-kva.dk CVR: 22177613 Beredskabsplan for Korinth Vandværk Skovvej 15 Jr. nr. 13.02.00-I04-12-14 E-mail : via18@mail.dk Hjemmeside: www.korinth-kva.dk CVR: 22177613 Jupiter ID: 00081298 Senest opdateret: 13. juli 2015 Nyborg

Læs mere

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning 29. august 2013 Indhold 1. Indledning... 7 1.1 Definitioner... 8 2. Vandkvalitet... 10 2.1 Generelt... 10 2.2 Fastsættelse af

Læs mere

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt Hjørring Kommune Arne Larsen Melbækvej 90 9870 Sindal Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 05-12-2016

Læs mere

Varsel om påbud om forbedret vandkvalitet

Varsel om påbud om forbedret vandkvalitet Marienborg Gods Vandværk Godskontoret Marienborg Allé 3 A 4780 Stege Sendt pr. e-mail til: Birgitte.natorp@marienborg.dk Lars.haugaard@marienborg.dk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf.

Læs mere

Vandværket Der blev ikke påvist nogen uregelmæssigheder på vandværket. Vandværket fremtræder rent og meget velholdt.

Vandværket Der blev ikke påvist nogen uregelmæssigheder på vandværket. Vandværket fremtræder rent og meget velholdt. Greve Kommune Teknik & Miljø Tune Vandværk Amba Nørregade 41 Tune 4030 Tune Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk Afrapportering af ordinært tilsyn på Tune Vandværk 2016

Læs mere

Bilag 3 - Komponentliste

Bilag 3 - Komponentliste bilag 3 komponentliste Bilag 3 - liste Introduktion til liste Formålet med en komponentliste (se de følgende sider) og komponent-ringbind er, at alt information, vedrørende alle vandværkets både store

Læs mere

Implementering af nye Bilag II og III i drikkevandsdirektivet - vejledninger. Martin Skriver Funktionsleder

Implementering af nye Bilag II og III i drikkevandsdirektivet - vejledninger. Martin Skriver Funktionsleder Implementering af nye Bilag II og III i drikkevandsdirektivet - vejledninger [ Martin Skriver Funktionsleder Ændring af vejledninger Drikkevandsvejledningen ændres mht. bl.a. kontrolprogrammer Pesticidvejledningen

Læs mere

Snogekærvej 39, 4400 Kalundborg. Tilladelse til indvinding af grundvand

Snogekærvej 39, 4400 Kalundborg. Tilladelse til indvinding af grundvand Snogekærvej 39 4400 Kalundborg Snogekærvej 39, 4400 Kalundborg Tilladelse til indvinding af grundvand 1 Datablad Snogekærvej 39, Bruno Hansen Tilladt indvindingsmængde Formål 1000 m 3 per år Landbrugsdrift

Læs mere

VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGSTILLADELSE TIL. Birkerød Vandforsyning

VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGSTILLADELSE TIL. Birkerød Vandforsyning 24. februar 2017 VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGSTILLADELSE TIL Birkerød Vandforsyning Emne: Vandværk: Vandindvindings- og anlægstilladelse. Birkerød Vandværk, Birkerød Vandværk a.m.b.a. Jupiter-ID: 83122 Beliggenhed

Læs mere

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2 STÆRMOSE VANDVÆRK Grevegården 15 5690 Tommerup 9. februar 2016 Sags id: 16/1878 Kontrolprogram for Stærmose Vandværk (cvr. nr. 68795419) I henhold til vandforsyningslovens 1 65 og tilhørende bekendtgørelse

Læs mere

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Vejledning

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Vejledning Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Vejledning Titel: Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012 Hyllested Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Efter 16 skal følgende punkter behandles 1) Indvindingens formål. Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag

Efter 16 skal følgende punkter behandles 1) Indvindingens formål. Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag Gundersgårdens Vandværk v/hans Christensen Emmerbøllevej 6 5953 Tranekær Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax: mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Dato:2. marts 2009

Læs mere

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej Tørring. Tilladelse til etablering af nyt vandværk til Ølholm Vandværk

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej Tørring. Tilladelse til etablering af nyt vandværk til Ølholm Vandværk Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-16-14 10.9.2014

Læs mere

Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2005 Indhold 1 INDLEDNING 7 1.1 BAGGRUND 7 1.2 VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER 7 1.3 DEFINITIONER 8 1.4 BORTFALD

Læs mere

#split# Matr. nr. 1l, Stubdrup By, Ø. Brønderslev. Etablering af en vandforsyningsboring til husholdningsbrug. Bilag B: Oversigtskort 1 : 25.

#split# Matr. nr. 1l, Stubdrup By, Ø. Brønderslev. Etablering af en vandforsyningsboring til husholdningsbrug. Bilag B: Oversigtskort 1 : 25. #split# Tommy Peter Larsen Stubdrupvej 63 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 30-04-2015 Sags. nr.: 13.02.01-P19-4-15 Sagsbeh.: Maj-Britt Grønlund Larsen Lokaltlf.: +4599455521 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere