Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk"

Transkript

1 Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1

2 Læsevejledning: En teknisk tilstandsrapport for vandværket er en status på driften med bemærkninger til vandværket vigtigste komponenter - indvindingsboringer, råvandspumper, råvandsledning, vandbehandling og vandværkets bygning, rentvandsbeholder samt udpumpningsanlæg og forsyningsledninger. En tilstandsrapport er ledsaget af forslag til opgaver og handlinger, som bestyrelsen så kan planlægge efter. Når rapporten foreligger i udkast, er det mest naturligt, at hvert bestyrelsesmedlem får lejlighed til at læse den. Herefter viser erfaringen, at der afholdes et bestyrelsesmøde, hvor rapporten gennemgås, og der rettes eventuelle fejl. Større opgaver som renoveringer m.m. sættes ofte i gang ved, at der udarbejdes et skitseprojekt med budget / prisoverslag. Bestyrelsen kan med fordel få flere input på løsninger, hvilket i den sidste ende ofte medfører det bedste resultat. Mindre opgaver bestilles ofte gennemført af lokale leverandører under ledelse af vandværkspasser eller bestyrelsen. Rapporten er opdelt, så man først læser baggrund og konklusioner. Herefter følges vandets vej fra kildeplads/ boringer til vandværk, vandbehandling og forsyning. Der gives en overskuelig beskrivelse af indvindingsforhold, jordlag, sårbarhed og de enkelte boringer. Selve vandværket, vandbehandling og vandets vej er illustreret med tegning og fotos. Som bilag findes en skematisk fremstilling af tilstandsrapport, tilstandsvurderinger og andre tekniske beskrivelser og dimensioneringer, detaljer, prøvepumpninger, driftsanalyser m.m. Side 2

3 Indholdsfortegnelse: Baggrund - formål, forløb og resúme... side 4 Konklusion med efterfølgende dagsorden... side 4 Indvinding, kildeplads og boringer... side 6 Beskrivelse og vurdering af indvindingsopland... side 6 Beskrivelse og vurdering af kildeplads... side 6 Beskrivelse og vurdering af boringer... side 7 Forslag til opgaver... side 8 Illustration af separationspumpning... side 9 Beskrivelse af anlægget... side 10 Skitse over anlægget... side 11 Fotos... side 12 Vurdering samt forslag til opgaver for anlægget... side 14 Bilagsliste... side 16 Bilag 1 - tilstandsvurdering... side 17 Bilag 2 - tilstandsrapport - skematisk fremstilling... side 18 Bilag 3 - Tilstandsvurdering indvindingsopland, kildeplads og bygning side 20 Bilag 4 - Tilstandsvurdering boringer... side 21 Bilag 5 - Tilstandsvurdering komponenter i vandværket... side 23 Bilag 6 - Tilstandsvurdering andet... side 24 Bilag 7 - Ledelse og organisation... side 25 Bilag 8 - Administration og økonomi... side 26 Bilag 9 - Gennemførelse af undersøgelse og resultater... side 27 Bilag 10 - Analyse test... side 30 Bilag 11 - Prøvepumpningsskema... side 31 Bilag 12 - Sammensætning af forbrugere... side 33 Bilag 13 - Energivurdering... side 34 Bilag 14 - Kapacitetsdiagram... side 35 Bilag 15 - Handlingsplan og hjælpeskema... side 37 Analyser borejournaler pejleresultater grafer - artikel Side 3

4 Baggrund Torsdag, d. 3. november 2005 blev Mollerup vandværk gennemgået sammen med formand Tommy Ahrensberg med hovedvægten lagt på vandværkets fremtidige vandforsyning. Samme dag blev der udført korttidsprøvepumpning på boringerne samt udtaget vandprøver til analyser. Efter aftale udarbejdes en tilstandsrapport med forslag til handlingsplan, som omhandler en beskrivelse af vandværket, forslag til opgaver, gennemgang af analyseresultater og tilstandsrapport for hele anlægget. Rapporten skal benyttes som beslutningsgrundlag for vandværkets fremtid. DVN deltager som vandværkets sparringspartner efter aftale med vandværksforeningen, FVD. DVN optræder ifølge vandværksforeningen kun som uvildig vejleder og er ikke udførende. Konklusion med efterfølgende dagsorden : Generelt Vandværket fremtræder som et enkelt, robust anlæg og i god stand. Der er ingen revnedannelser i beton/tag/bygning. På sigt kan der laves behandling af beton med asfalt på taget, hvis der skulle vise sig revner. Der sikres mod indtrængende rødder i rentvandstank ved at montere en rodspærre og evt. fjerne nogle træer mod syd. Det vurderes, at vandværket med ændret indvindingsstrategi vil kunne levetidsforlænges og få forbedret vandkvalitet med enkle midler. Forsyningssikkerheden kan også forholdsvis let forbedres. På lidt længere sigt vurderes det, om der skal ansøges om erstatningsboring for B2 til større dybde, eller der skal laves aftale med nabovandværk - der er flere muligheder - se under opgaver. Vandværket har en midlertidig indvindingstilladelse, der udløber 1/ Inden denne dato skal vandværket have et projekt klar til kommunen omkring den fremtidige vandforsyning. Iflg. tilsynsrapporter er der flere forureningskilder, der ligger indenfor de gældende afstandskrav. Imidlertid vurderes det, at det nedre grundvand er så godt beskyttet, at der reelt ikke findes nogle problemer i forhold til punktkilder. De lokaliserede problemer skyldes især den defekte/ dårlige indvindingsboring nr. 2. Indvinding, kildeplads og boringer Vandværket indvinder fra 2 boringer (B1 - DGU nr (syd) og B2 - DGU nr (nord) ). Boring 2 har stor sænkning og forholdsvis dårlig vandkvalitet. Der er fundet indhold af BAM og nitrat ligger på ca. 56 mg/l. Formanden ved B2 Side 4

5 Konklusion med efterfølgende dagsorden - fortsat : Det vurderes, at der er behov for ændret indvindingsstrategi, og der bør laves en plan for levetidsforlængelse. Se opgaver. Der er fundet flere mangler og fejl - se forslag til opgaver. Det vurderes, at der vil kunne findes vandførende lag i større dybde, samt at vandværket kan indvinde vand, som strømmer til boringen fra OSD-området. Anlægget Der skal udføres konkrete opgaver, som kan sikre vandværket mod akut forurening med overfladevand i rentvandstank, fjerne problem med myg samt sikre at pumpehuset er tørt. Administration/økonomi/ledelse/bestyrelsesansvar/forsikring og organisation Det kan være hensigtsmæssigt også at få foretaget en vurdering af vandværkets øvrige drift. Tilstandsrapporten tager sig p.t. kun af det rent tekniske. Bestyrelsen kan overveje, om der er emner angående det administrative, som også skal med under tilstandsrapporten. Konkret foreslås at indføre Vandværks-passer System og Arkiv & Journalsystem, som er 2 nyttige værktøjer for vandværket. Drøftes nærmere. Møde i bestyrelsen : Det anbefales, at rapporten gennemgås for bestyrelsen eller udvalgte personer i bestyrelsen, hvilket kan drøftes i den samlede bestyrelse. De forskellige forslag drøftes, og det vurderes, hvilke forslag til opgaver der skal gennemføres nu eller en gang i fremtiden (prioritering). Herefter kan de opgaver, som bestyrelsen ønsker gennemført, indgå i en handlingsplan 2005/2006, som bestyrelsen drøfter og evt. godkender. I bilag 15 er der beskrevet et konkret forslag til handlingsplan samt et hjælpeskema til den endelige handlingsplan, som bestyrelsen anbefales at indføre. Samtidig opstilles og prioriteres konkret plan for opgaver, tidsplan og budget, samt hvem der har ansvaret for opgavernes gennemførelse. Forslag til dagsorden 1. Gennemgang af Tilstandsrapport 2. Vandværkets fremtidig vandforsyning - samarbejde med nabovandværk eller fortsætte egen indvinding og drive vandværket videre? 3. Forslag til handlingsplan 4. Vandværks-passer system 5. Egen indsatsplan 6. Videre forløb og aftaler 7. Evt. Side 5

6 Indvinding, kildeplads og boringer: Beskrivelse, Indvindingsopland Indvindingsoplandet ligger sydvest for kildepladsen - inde i OSDområdet. Området er primært landbrug og skov. Iflg. amtets regionplan er området kortlagt inden Vurdering, Indvindingsopland Ud fra de foreliggende geologiske oplysninger findes der grundvand i området, som er godt beskyttet. Vandværket bør derfor overveje at udnytte indvindingsmulighederne i større dybde og dermed sikre sig en god fremtidig sikker vandkvalitet. Beskrivelse, Kildeplads Vandværket indvinder fra 2 boringer. Boring 1 / DGU nr er 25 m dyb Boring 2 / DGU nr er 32 m dyb. Der indvindes fra sandlag i meters dybde (B1) og meters dybde (B2). Der findes et lerlag over magasinerne på min. 11 m, så det må betegnes som godt beskyttet. Grundvandet er godt beskyttet af tykke lerlag, og grundvandet strømmer mod vandværkets indvindingsboringer fra sydvest, hvor der er udpeget et område med særlige drikkevandsinteresser. Vurdering, Kildeplads. Kvalitetsproblemerne skyldes, at boring 2 har en ringe ydelse, og den burde være udført til større dybde eller standset i det samme vandførende sandlag, som findes i boring 1. Det kan ikke afvises, at det høje nitratindhold skyldes lokal nedsivning af øvre grundvand omkring boringen grundet den store sænkningstragt. Se nærmere under opgaver. Side 6

7 Indvinding, kildeplads og boringer Boringernes jordlag er illustreret på tegningen herunder. Borejournaler er vedlagt som bilag højde over havet Kote 0 = havet Overflade ( m) Kote 0 Boring 1 - DGU nr Boring 2 - DGU nr Forklaring grundvandsstand sand og grus ler filter smeltevandsler moræneler Vurdering boringer Boring 1 : Der skal udarbejdes en plan for eftersyn af pumpe og stigrør (ingen ved hvornår det sidst har været gennemført). Bør indføres i vandværks-passer system. Boring 2 : Pumpen i B2 brummer og er delvis defekt. Boringen er mangelfuldt udført, idet den skulle være udført til større dybde. Der ses ingen vandførende lag i borejournal, hvilket betyder store sænkninger, og dette er også årsagen til vigende vandkvalitet, indhold af BAM samt højt nitrat. Det anbefales, at boringen kun anvendes som reserveboring. Den startes kun, når vandværkspasser er på besøg til skylning m.m. Herved vil indholdet af nitrat og BAM i drikkevandet falde markant. Vurdering råvandsanalyser : Nitrat ligger over grænseværdien for drikkevand i råvandet fra boring 2. Jern og mangan ligger over grænseværdien for drikkevand i råvandet for boring 1. Vandbehandlingsanlægget kan let behandle vandet fra boring 1, så jern og mangan udfældes og senere under opgaver vandværket anbefales, at vandet fra boring 2 benyttes til filterskylning. Drøftes nærmere. Side 7

8 Indvinding, kildeplads og boringer Forslag til opgaver : Indvindingsopland : Afvente indsatsplan. Kildeplads : Det anbefales at indføre i handlingsplan, at der planlægges erstatningsboring til B2 på sigt. Det vurderes, at det vil være muligt at udføre en dybere boring. Boringer : Ændret indvindingsstrategi for at forbedre vandkvaliteten. Der monteres råvandsmåler samt ventil og manometer på begge råvandsledninger inde på værket, så pumpens tryk kan følges (tilstandstjek). Forsyningssikkerhed forbedres ved at indføre en beredskabsplan, et mobilt nødstrømsanlæg samt lave en plan for nødforbindelse med nabovandværk. Boring 1 - DGU nr (syd) ligger inde på vandværket. Mangler insektnet på udluftningsrør Tjek af råvandspumpe og stigrør (man ved ikke hvornår det sidst har været gennemført - bør indføres i vandværks-passer system. Boring 2 - DGU nr (nord). Ånderør er knækket af eller lige før Ny prøvehane Ny håndtag ved ventil Mangler insektnet på udluftningsrør Hæve tørbrønden med 1/4 brøndring samt galv. dæksel m/udluftning (kan genbruges ved evt. erstatningsboring) Ydelsen i B2 er ringe og den har en meget stor sænkning. En del af forklaringen på den vigende vandkvalitet kan være øvre nitrat- og BAM-holdigt vand, som løber ned langs forerøret eller ind ved samlinger. Da pumpen samtidig er defekt, anbefales det at forsøge sig med separationspumpning. Det billigste vil sikkert være at nedsætte 2 SQ-pumper - en øvre og en nedre dykpumpe. Når pumpen skal udskiftes, bør der under alle omstændigheder sættes en mindre pumpe i boringen med en kapacitet på ca. 1,5 m³/t. Da boringen er ringe, anbefales det at udskyde ekstra arbejde mht. tørbrønd (nyt dæksel m. m.), indtil der foreligger en plan for, hvad man vil, og kun udføre mindre vedligeholdelsesopgaver som nyt ånderør og råvandsprøvehane. Vandværket kan som nævnt forsøge sig med isætning af 2 mindre pumper. En nedre pumpe på 1 m³/t og en øvre pumpe på 0,5 m³/t. Det kan evt. forbedre vandkvaliteten. Hvis det hjælper kunne der indføres en styring så pumperne i B2 starter ved fald i vandstand i skyllebeholder. På den måde kan vandet fra den øvre pumpe benyttes til skyllevand ( ingen jern og man- Side 8

9 gan), men højt nitrat. Forslaget drøftes nærmere. Vandværks-passer system. Indføre et system for løbende tilstandstjek af kildeplads og råvandspumper, aflæsninger og pejlinger samt logbog for hovedkomponenter for både kildeplads og boringer. Erfaringer og nøgletal for driften kan på den måde løbende opdateres. Årlig opdatering af tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Her ses på årets drift, analyser m.m. i sammenhæng med tidligere data, og planen kan så justeres løbende. Herved sikres en optimal drift og vedligeholdelse En anden fordel er, at der i systemet kan indskrives instrukser og vejledninger, så det vil være let at overtage systemet i forbindelse med skift af vandværks-passer. Illustration af muligheden for separationspumpning fra Boring 2 forslag til levetidsforlængelse Prøvetagning nedre Prøvetagning - øvre vand 0 Ler Jernrør Sand 10 Øvre pumpe : SQ-pumpe ca. 0,5 m³/t Nedre pumpe : SQ-pumpe ca. 1 m³/t Figuren illustrerer, at det vil være muligt at undersøge kvaliteten i top og bund af boringen ved en meget enkel pumpeteknik med 2 dykpumper. Hvis vandet i toppen af boringen har et højt indhold af BAM/nitrat, vil det være en mulighed at separere vandet og dermed forbedre vandkvaliteten. Analyser fra den øvre og nedre pumpe vil vise, om grundvandet er forurenet i stor afstand, eller om forureningen er boringsnær. Ofte viser undersøgelser, at forurening strømmer ind lige under forerøret i toppen af filteret, eller ind i utæt/tæret forerør. Er det sidste tilfældet, vil der ofte være en mulighed for at foretage forsøg med levetidsforlængelse ved ombygning eller afværgepumpning. Side 9

10 Beskrivelse af anlægget Vandet indvindes fra 2 boringer. Vandet iltes i iltningstrappe og renses i 1 åbent sandfilter inden det pumpes ud i rentvandstank. 1 trykpumpe leder vandet gennem hydrofor og derfra videre ud til forbrugerne. Der er 2 udgange. Vandværket forsyner ca. 42 husstande. Vandværket består af : Komponent Type Alder Kapacitet Boring 1 - DGU nr ,6 m³/t (oplyst) Boring 2 - DGU nr ,4 m³/t (oplyst) Iltningstrappe åben sandfilter 1,5 m² m³/t 1 rentvandsbeholder m³ 1 udpumpningsanlæg 1 x CR m³/t 1 hydrofor m³ 3 vandmålere 2 udgange Iltningstrappe Udpumpningsanlæg Måler 2 udgange Åben sandfilter Rentvandstank Boring 1 - DGU nr Boring 2 - DGU nr Hydrofor 2 målere Side 10

11 Skitse over anlægget Boring 2 - DGU nr Manuel skylning Nedgang rentv.tank El-tavle Åbent filter Boring 1 - DGU nr Iltningstrappe Trykpumpe Måler Skyllevands bassin 2 udgange 2 målere Affugter Rentvandstank Kompressor Hydrofor Side 11

12 Fotos Vandværk Udluftning filterafd. Udluftning iltningstrappe Boring 1 Inde på vandværket Boring 1 Boring 2 Nord for vandværket Boring 2 Nedgang til rentvandsbeholder Træer ved rentvandsbeholder skal evt. fjernes Side 12

13 Fotos fortsat... Åben sandfilter Manometer ved hydrofor Tryk på ca. 3 bar Iltningstrappe CR-4 trykpumpe samt måler Udgange med separate hovedmålere Kompressor m/luftudlader El-tavle Affugter Nedkig i skylletank Side 13

14 Vurdering af anlægget, samt forslag til opgaver Vurdering af anlægget. Bygninger er robust, enkelt og veldrevet. Der findes mange myg på vandværket, og der er fugtigt. Dette medfører en risiko for problemer med kim. Affugter kører konstant og afhjælper ikke fugtproblemer, men der bruges meget strøm. Vurdering af drikkevandsanalyser ( se evt. grafer) : Analyser ligger alle under grænseværdien. Kvaliteten kan forbedres ved at ændre indvindingsstrategi, som beskrevet under boringer. Forslag til opgaver: Vandværket : Da vandværket har problemer med myg, anbefales det, at der monteres ramme med insektnet ( som tætnes med fuge mod murværket ) omkring udluftninger i filterafd. og iltningstrappe. Rentvandstank : Der er konstateret indtrængning af rødder fra elmetræer, der står tæt på rentvandstank. Formanden undersøger om træerne kan fældes. Hvis det kan udføres, kan der plantes hæk i stedet. Hvis ikke er det drøftet med entreprenør om det er muligt at lave rodspærre (hård plastik kant nedgraves mellem træer og tank). El-tavle : Kontakt lokal el-installatør for at få rest levetid fastlagt. Kan der stadig fås reservedele hertil? Plan for renovering indføres i langtidsplan. Affugter : Anbefaler ny affugter for at spare strøm. Affugter bør sidde i pumperum. Der er diverse udluftningshuller i afdeling med iltningstrappe og filteranlæg, som medfører, at affugter kører meget og helt unødvendigt. Desuden opnås ikke tilstrækkelig effekt i pumpehuset. Rumadskillelse : Der bør isættes skydedør (plexiglas) mellem de to afdelinger. Herved kan fugtigheden minimeres. Skylleprocedure filter og bagskyllevand : Vandværket bagskyller filteret manuelt 1 gang/uge. Dette er ok. Der indføres procedure i vandværks passer system om dette. Samtidig kan der besluttes procedure om at B2 røres, så det sikres, at pumpen kører med som 2. prioritet - i det tilfælde B1 ikke er i drift. Det drøftes at lave et rør og en ventil, så vandet fra B2 benyttes til bagskyl i normal forsynings-situation. Her er der ingen jern og mangan, men for højt nitrat. Side 14

15 Prøvehane : Der bør monteres ny prøvehane på afgang vandværk. Udpumpningsanlæg : På sigt bør der monteres membranhydrofor i stedet for eksisterende hydrofor, som vurderes som delvis udtjent, og dens alder kendes ikke. Der bør også monteres CR2 slavepumpe, som kører som 1. prioritet - lavere strømforbrug og større forsyningssikkerhed, da vandværket p.t. kun har en trykpumpe. Forsyningssikkerhed. Nødstrømsforsyning - lille mobilt anlæg vil være nok, men det skal forberedes i eltavlen eller man kan alternativt købe en lille 220 volt trykpumpe (3-bar), som kan kobles til hydrofor og køre konstant i perioden hvor strømmen mangler. Nødvand. Ved at indføre vandværks-passer system vil der kunne undgås banale uheld. I tilfælde af uforudsigelige uheld bør der ligge en beredskabsplan ( lovpligtig ). Vandværkets bestyrelse kan tage stilling til samarbejde med nabovandværk. Den mest simple form er at der samarbejde i kontaktudvalg om en metode, hvor vandværker med behov for nødvandforsyning ( forureningssituation ) kan koble sig på en forberedt studs med udlægning af f.eks. 3 slanger som kan lejes hos civilberedskabet. Side 15

16 Bilag Bilag 1 Tilstandsvurdering (side 17) Bilag 2 Tilstandsrapport - skematisk fremstilling (side 18) Bilag 3 Tilstandsvurdering indvindingsopland, kildeplads og bygning (side 20) Bilag 4 Tilstandsvurdering boringer (side 21) Bilag 5 Tilstandsvurdering komponenter i vandværket (side 23) Bilag 6 Tilstandsvurdering andet (side 24) Bilag 7 Ledelse og organisation (side 25) Bilag 8 Administration og økonomi (side 26) Bilag 9 Gennemførelse af undersøgelser med grafer m.m (side 27) Bilag 10 Analyse test (side 30) Bilag 11 Prøvepumpninger (side 31) Bilag 12 Sammensætning af forbrugere (side 33) Bilag 13 Energivurdering (side 34) Bilag 14 Kapacitetsdiagram (side 35) Bilag 15 Handlingsplan og hjælpeskema (side 37) Side 16

17 Bilag nr. 1 Tilstandsvurdering En tilstandsrapport indeholder en samlet beskrivelse og vurdering af vandværkets funktion, dimensioneringer og indsamling af data herunder en vurdering af de bemærkninger, som er nedskrevet af vandværkspasser i tjekskema, logbog, aflæsningsskema, pejleskemaer m.m. samt resultatet af det årlige grundige eftersyn af boringer, pumper, vandbehandling, rentvandsbeholder m.m. Ved eftersynet vurderes også, om egenkontrollen er tilstrækkelig. Vandværkets egen løbende tilstandstjek og den årlige tilstandsrapport kan medføre tilkald af ekspertise udefra til hjælp med forslag og løsninger af problemer. Formålet er at opdage problemer i tide forebyggende vedligeholdelse. I en tilstandsrapport har vi valgt at give en vurdering af tilstanden på vandværkets vigtigste hoveddele nemlig : - Indvindingsoplandet, kildeplads og bygning (bilag 3) - Boringer (bilag 4) - Komponenter i vandværket (bilag 5) - Andet (bilag 6) Som standard er der afsat 4 sider (bilag 3-6) til tilstandsvurderingerne. Selve vurderingen består af en i ord nærmere beskrivelse af vurderingen og evt. en talkarakter, hvis dette skønnes relevant. Der anvendes en karakterskala fra 1 til 5, og denne karakterskala gælder både enkeltdele og den samlede tilstandsvurdering : 5 = Udmærket 4 = God 3 = Middel 2 = Under middel (se anbefaling) 1 = Dårlig (denne karakter bør følges op med aktive handlinger til forbedringer kan udløse påbud fra kommunen. Tomt felt = Kan ikke vurderes (er måske ikke relevant) Karakteren for den samlede tilstand er ledsaget af en forklarende tekst med forslag til ændringer eller måske blot forslag til en nærmere undersøgelse. En oversigt over de typer af egenkontroller, et vandværk kan udføre, samt tilhørende forslag til brug af skemaer findes i modulet EGENKONTROL i Vandværkets Styring. Side 17

18 Bilag nr. 2 Tilstandsrapport. Skematisk fremstilling. Vurdering af vandværker foretages af to instanser: 1: Offentlig myndighed = kommunen 2: Vandværkets egen kontrol og løbende driftskontrol og vurdering Det er vandværkets ansvar at levere vand til forbrugerne der overholder drikkevandsbekendtgørelsen herunder specielt kvalitetskravene. Skematisk kan det beskrives på følgende måde med hovedområder: Offentligt tilsyn Vandværkets tilstand Organisering og drift Teknisk Analysekontrol Ledelse Administration/ økonomi Drift Det offentlige tilsyn omfatter primært kommunens tilsyn med at de givne grænseværdier overholdes. Opgaverne er som følger: Offentligt tilsyn Teknisk Analysekontrol Årligt tilsyn Lovbefalede analyser - Kontrol af grænseværdier Godkende takster Side 18

19 Vandværkets egen driftskontrol og tilstandsrapport. Der bør løbende foretages en tilstandsvurdering som fremgår af efterfølgende figur. Denne vurdering udmyntes i en tilstandsrapport, som anbefaler nogle handlinger. Det er så op til bestyrelsen, ud fra disse forslag, at vedtage en handlingsplan der afpasses efter de økonomiske og praktiske forhold, samt at sikre at planen føres ud i livet. Tilstandsrapporten omfatter følgnede emner: Vandværkets tilstand Organisering og drift Ledelse Administration/ økonomi Drift Vision og målsætninger Regnskab og opkrævning Vandværk Indvinding Strategi og indsatsplaner Rapportering Behandlingsanlæg og tanke Kildeplads Handlingsplan Regulativ Udpumpning - ledningsnet Boringer og råvandsledninger Beredskabsplan Samarbejdsrelationer Driftsdata - overvågning Driftsdata - overvågning Samarbejdsrelationer Forsikringer Ledningsregistrering Analyseovervågning Vedtægter Forhold til forbrugere Analyseovervågning Rapportering Krav og specifikationer Kontakt til FVD/ kontaktudvalg Side 19

20 Bilag nr. 3 TILSTANDSVURDERING Indvindingsoplandet, kildeplads og bygning Tilstand Vurdering, detaljer, bemærkninger Karakter Naturlig beskyttelse God 3 Udseende God 3 Forureningskilder *) 2 Kortlægning Undervejs Indsatsplan Bygninger funktionel tilstand Undervejs Rentvandstank sikres - se opgaver 3 Samlet vurdering Bemærkninger, handling m.m. : *) indvindingsoplandet er OSD-område. Punktkilder påtalt, men BAM og højt nitrat i B2 skyldes dårlig boring - der kunne laves dybere boring til ubenyttet grundvandsmagasin Overholder ikke de generelle afstandskrav, men grundet den god beskyttelse og indvindingsoplandet er et udpeget OSD-område, bør vandværket kunne opnår tilladelse til at udføre en erstatningsboring til stor dybde. Side 20

21 Bilag nr. 4 TILSTANDSVURDERING Boring 1 Tilstand Boring Vurdering, detaljer, bemærkninger Karakter DGU nr. ( lokal nr. ) - tydelig afmærkning fra Pumpetype Oplyst ydelse på 3.6 m³/t, ukendt type 2 Stigrør Ukendt, 28 meter 2 Boring forerørsforsegling Almindelig forsegling med hætte 3 Tørbrønd Inde på vandværket 3 Overbygning Ikke nødvendig 3 Pejlbarhed *) - god men der pejles ikke 2 Prøvehane Nej - anbefales 2 Udluftning Insektnet mangler Aflåsning vandværket 3 Risiko for nedsivning overfladevand Nej - lille sænkning og stabile prøver 3 Råvandspumpe Årlig tjek anbefales 3 Vandmåler Anbefales Råvandsledning generelt 3 Råvandskvalitet God - ingen nitrat 4 Seneste boringskontrol udført Samlet vurdering God 3 Bemærkninger, handling, m.m. *) mangler pejleinstrument Råvandsmåler m/ventil og manometer anbefales til tjek af pumpe Side 21

22 TILSTANDSVURDERING Boring 2 Tilstand Boring Vurdering, detaljer, bemærkninger Karakter DGU nr. ( lokal nr. ) - tydelig afmærkning Pumpetype Oplyst ydelse på 2.4 m³/t, defekt 1 Stigrør Ukendt tilstand, 23 meter, Boring forerørsforsegling Almindelig forsegling, ok 3 Tørbrønd Overbygning Hæves med brøndring og galv. dæksel m/udluftning 2 Pejlbarhed God, men der pejles ikke 2 Prøvehane Ny anbefales 2 Udluftning Mangler insektnet, rør defekt 2 Aflåsning Ok 3 Risiko for nedsivning overfladevand Ja, grundet stor sænkning 2 Råvandspumpe Brummer - bør efterses 1 Vandmåler Bør indføres 2 Råvandsledning generelt Ok, 3 Råvandskvalitet Høj nitrat og indhold af BAM 2 Seneste boringskontrol udført Samlet vurdering Under middel / dårlig 1-2 Bemærkninger, handling, m.m. Ånderør defekt Side 22

23 Komponenter i vandværket TILSTANDSVURDERING Tilstand Vurdering, detaljer, bemærkninger Karakter Råvandstank/beholder Ok 3 Iltningsanlæg Insektnet ved udluftninger 3 Vandbehandlingsanlæg filtre, funktion, vedligeholdelse Filterskylning - kapselblæser, pumpe, kompressor Ok 3 Tank 3 Afløbsforhold til filterskylning Kloak 3 Rentvandsbeholder - aflåsning, vedligehold Hydrofor - trykprøvning, vedligehold Rodspærre udføres liter, 1980, Trykprøves **) 2 Kompressor Med olieudskiller 3 Elektronisk trykstyring Bilag nr. 5 Rentvandspumper CR-4 / udgangstryk ca. 3 bar 2 Affugter / fugtproblemer Gammel type *) 2 Hovedmåler 3 El-installation Planlægges moderniseret 2 Alarm-anlæg Drikkevandskvalitet Forsyningsledninger generelt Svind Et lille anlæg anbefales Kan forbedres ved ændret drift af boringerne. 3 Samlet vurdering God og der kan let ske forbedringer 3 Bemærkninger, handling, m.m. *) udluftninger lukkes - affugter flyttes til pumperum, og det overvejes at købe en lille affugter, som ikke bruger så meget strøm. **) hydrofor udskiftes med membranhydrofor eller frekvensstyring på sigt, og der planlægges en trykpumpe mere af hensyn til forsyningssikkerheden. Side 23

24 Bilag nr. 6 TILSTANDSVURDERING Andet Tilstand Vurdering, detaljer, bemærkninger Karakter Styr på væsentlige dokumenter Analyser kontrolprogram, system over data Beredskabsplan Normal program 3 Anbefales Plan for opgaver Under udarbejdelse 5 Vandværkspasser-system Komponentbeskrivelse /-logbog Egenkontrol Driftsdata + bearbejdet Forbrugerinformation Anbefales Mangler pejlinger 2 Anbefales Forsikringer Samlet vurdering Bemærkninger, handling, m.m. Det anbefales at indføre 2 ting: - Arkiv & Journalsystem samt Vandværks passer system Side 24

25 Bilag nr. 7 Ledelse og organisation I denne tilstandsrapport lægges vægten på driften, men ledelse og organisation er også af stor betydning for et veldreven og velfungerende vandværk. Vi berør kun emnet overfladisk ved at stille spørgsmål Beskrivelse Er information tilgængelig for alle bestyrelsesmedlemmer eller er der kun en der kender til driften etc. Er det let at få et nyt medlem oplært? Vil det være let at overdrage formandsjobbet til en i bestyrelsen? Afløser bør have instruktioner i den daglige drift! Har vandværket en beredskabsplan? Har vandværket en beskrivelse over fordelingen af arbejdet ( vandværkspasser )? Har vandværket jobbeskrivelser, beskrivelser af arbejdsrutiner og betjening af maskiner? Er der lavet aftaler om evt. honorering? Hvornår er vedtægter og forretningsorden ajourført? Gennemgang af regulativ, regionplan og indsatsplanlægning? Gennemgang af vandforsyningsplan med henblik på ændringer af indvindingsstrategi i hele kommunen? Udfører vandværket løbende egenkontrol? Får bestyrelsen løbende rapporter fra driften? Har bestyrelsen overvejet et samarbejde om en nødforsyning med nabovandværker? Samarbejdet med myndigheder og kontaktudvalg vurderes? Har vandværket tilknyttet eksterne personer/firmaer til praktiske opgaver? Bør evt. overvejes for at lette arbejdet for bestyrelsen. Vurdering Forslag til opgaver Vi anbefaler vandværket, at der i bestyrelsen drøftes, om der er behov for en nærmere analyse ved evt. deltagelse fra DVN/FVD s konsulenter. Deltagelse i kurser m.m. DVN produkter til bestyrelsen på det tekniske område kan gennemgås, såfremt bestyrelsen ønsker dette (bestyrelsesringbind, API, vandværks-passer system, Arkiv- & Journalsystem, m.m.) Side 25

26 Bilag nr. 8 Administration og økonomi I denne tilstandsrapport lægges vægten, som før nævnt, på driften, men også det administrative er også af stor betydning for et veldreven og velfungerende vandværk. Vi berører kun emnet overfladisk ved at stille spørgsmål Beskrivelse Har bestyrelsen budget som rækker flere år frem? Har bestyrelsen et godt overblik mht. økonomien? Løbende ajourføring af værdiansættelser og afskrivninger? Laver vandværket kalkulation af vandprisen og tilslutningsbidrag? Bruges der eksterne personer/firmaer eller er det noget der overvejen? Er der fuldstændig styr på papirgang og planlægning? Er der behov for en gennemgang af faciliteter, computere, programmer, arkivsystemer, regnskabssystem og ansatte? Registreres der løbende hændelser der sker på vandværk, ledningsnet og hos forbrugere? Er vandværket og bestyrelsen forsikret? - bestyrelsesansvar? Informeres forbrugerne som foreskrevet? Kontrollerer vandværket priserne på analyser? Vurdering Det anbefales at indføre Arkiv & Journalsystem, som gør det lettere for nye i bestyrelsen / formand. Forslag til opgaver Få et tjek af det administrative. DVN/ FVD s konsulenter kan kontaktes for rådgivning og vejledning omkring vedtægter, takster, forsikringer, samarbejder, behov for kurser m.m. Side 26

27 Bilag nr. 9 Gennemførelse af undersøgelse og resultater. Korttidsprøvepumpning af boringer Undersøgelse af boringer er udført ved korttidsprøvepumpning, pejling og udtagning af vandprøver til analyse. På de næste sider ses resultaterne fra undersøgelsen som grafer og blanketter vedlagt. Til orientering er anførte grænseværdier kun gældende for drikkevand. Boring 1 - DGU nr Boring 2 - DGU nr Nitrat mg/l Nitrat mg/l Boring 1 - DGU nr Boring 2 - DGU nr Chlorid mg/l Chlorid mg/l Boring 1 - DGU nr Boring 2 - DGU nr Jern mg/l Jern mg/l 2,00 2,0 1,50 1,5 1,00 1,0 0,50 0,5 0, , Side 27

28 Resultater og præsentation af data Boring 1 - DGU nr Mangan mg/l Boring 2 - DGU nr Mangan mg/l 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0, Boring 1 - DGU nr Boring 2 - DGU nr Total-P Total-P 0,15 0,15 0,1 0,1 0,05 0, Boring 1 - DGU nr Boring 2 - DGU nr Orto-P Orto-P 0,15 0,15 0,1 0,1 0,05 0, Til orientering er anførte grænseværdier kun gældende for drikkevand. Side 28

29 Afgang vandværk : Afgang vandværk Nitrat mg/l Afgang vandværk Chlorid mg/l ,0 Afgang vandværk Jern mg/l 0,100 Afgang vandværk Mangan mg/l 0,5 0,050 0, , Til orientering er anførte grænseværdier kun gældende for drikkevand. Side 29

30 Bilag nr. 10 Analyse test Udtagningsdato : 3/ Klokken Boring nr. Jern mg/l Temperatur C Ledningsevne ms/m 12:10 1 8, :26 1 8, :36 2 8, :50 2 8,8 299 Side 30

31 Prøvepumpningsskema Lokalitet - Boring 1 - DGU nr Mollerup vandværk Bilag nr. 11 Dato for prøvepumpning: 3/ Målepunkt = MP Beskrivelse I forhold til terræn (m) Kl. t. (min) Vandstand m. u. MP Sænkning m Specifik ydelse m³/t/m Kap. m³/t Udtaget vandprøve Bemærkninger ,24 1 7, ,62 x , , ,15 x ,32 4, Info-boks : 11/ Ydelse :? m³/t x Sænkning :? meter Specifik ydelse :? m³/t/m DGU nr Boring 1 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 12:07 12:08 Tilbagepejling : 12:10 12:15 12:21 12:26 12:50 Side 31

32 Prøvepumpningsskema Lokalitet - Boring 2 - DGU nr Mollerup vandværk Dato for prøvepumpning: 3/ Målepunkt = MP Beskrivelse I forhold til terræn (m) Kl. t. (min) Vandstand m. u. MP Sænkning m Specifik ydelse m³/t/m Kap. m³/t Udtaget vandprøve Bemærkninger , ,25 x , ,22 17, x 24,08 Info-boks : 21/ Ydelse : 3,3 m³/t Sænkning : 18,5 meter Specifik ydelse : 0,18 m³/t/m DGU nr x 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 12:35 12:36 12:40 12:50 Boring 2 Side 32

33 Forbrugere og årligt forbrug Bilag nr. 12 Sammensætning af forbrugere 2004 År År År År Total antal forbrugere Total indvinding m³/år Total udpumpning m³/år Total forbrug til skylning m³/år Total svind m³/år Total import af vand m³/år Total eksport af vand m³/år Husstande i parcelhuse Husstande i etageejendomme Landbrugsejendomme m/dyrhold Landbrugsejendomme u/dyrhold Fritidshuse Andre erhvervsvirksomheder Gartnerier Hoteller, camping o. lign. Institutioner Bemærkninger, handling, fremtidigt forbrug, særlige forhold til nødforsyning/beredskab, andre vandværker m.m. Side 33

34 Bilag nr. 13 Energivurdering : I denne tilstandsrapport lægges vægten, som før nævnt, på driften, men en energivurdering af anlæggets energikilder er også af stor betydning for et veldreven og velfungerende vandværk. Vi berører kun emnet overfladisk ved at stille spørgsmål og vurdere mulighederne. Beskrivelse Affugter benytter en del strøm, og den kan ikke klare behovet. Rentvandspumpe og udpumpningsanlæg vurderes om ok, men der bør i planen indføres 2 stk. pumper. Udpumpning forberedes for frekvensstyret udpumpning, den dag hydroforen kasseres. Energiforbruget vil blive mindre ved at benytte B1 som første prioritet. Vurdering Det samlede energiforbrug vurderes at kunne blive en del mindre ved at gennemføre de anbefalede opgaver. Se vedlagt artikel i Vandguiden Forslag til opgaver Som anført under opgaver og bilag til handlingsplan. 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0, Elforbrug pr. udpumpet vandmængde kwh/m³ Tommelfingerregel for strømforbrug : Antal meter, som pumperne skal løfte x 0,0055 W x udpumpet m³/år = ca. strømforbrug Boring 1 : = 44 x 0,0055 x = 2420 kwh (0,24 kwh/m³) Boring 2 : = 59 x 0,0055 x = 3245 kwh (0,32 kwh/m³) Det ses, at vandværket vil kunne nedbringe sit strømforbrug ved at indvinde fra B1 frem for B2. Det høje specifikke strømforbrug kan også skyldes slidte pumper og affugter. Side 34

35 Bilag nr. 14 Samlet kapacitets og dimensionerings forhold. Indvinding behandling reservoir udpumpning, samt behov. Indvindingskapacitet m³/t : Oplyst ( ingen måler ) Behandlingskapacitet m³/t 3.6 (B1) + 2.4(B2) = 6.0 m³/t ca. 7 m³/t (skøn) Beholdningskapacitet m³ = 32 m³ (3 m³ over 10 t.) Udpumpningskapacitet i m³/t 6 m³/t Forbrug - Årlig i m³ Antal forbrugere m³ Ca. 42 Døgn middel forbrug i m³ 27 m³ Time middel forbrug i m³ 1,1 m³ Maksimum timeforbrug 3,7 m³ + større forbrugere? Kapacitetsdiagram m 3 /t Indvinding Behandling Beholdning Udpumpning Maks. timeforbrug Reservekapacitet Vandværket har en god overkapacitet med hensyn til rensning, og den store rentvandstank medfører, at vandværket kan indvinde jævnt over døgnet. - se alternativt forslag på næste side. Side 35

36 Bilag nr. 14 Samlet kapacitets og dimensionerings forhold. Indvinding behandling reservoir udpumpning, - alternativt forslag nr. 1 Indvindingskapacitet m³/t : B2 nedsat ydelse Behandlingskapacitet m³/t 3.6 (B1) + 1.5(B2) = 5.1 m³/t ca. 7 m³/t (skøn) Beholdningskapacitet m³ = 32 m³ (3 m³ over 10 t.) Udpumpningskapacitet i m³/t 6 m³/t Forbrug - Årlig i m³ Antal forbrugere m³ Ca. 42 Døgn middel forbrug i m³ 27 m³ Time middel forbrug i m³ 1,1 m³ Maksimum timeforbrug 3,7 m³ + større forbrugere? Kapacitetsdiagram m 3 /t Indvinding Behandling Beholdning Udpumpning Maks. timeforbrug Reservekapacitet Boring 2 benyttes som 2. prioritet, og der nedsætte en mindre pumpe, som kan forsyne vandværket, såfremt boring 1 svigter i en periode. Forslaget vil forbedre drikkevandskvaliteten. Side 36

37 Bilag nr. 15 Forslag til Handlingsplan : På baggrund af tilstandsrapporten 2005 med forslag til handlingsplan kan bestyrelsen arbejde videre med vedtagelse af en egentlig handlingsplan for 2005 og fremad. Handlingsplanen kan række flere år frem, og den kan også omfatte andre forhold end de rent tekniske og driftsmæssige forhold. Der vil være et behov for at se nogle år ud i fremtiden med hensyn til vandbehov og samarbejde med nabovandværker samt aftaler om nødforsyning. Tilstandsrapport og handlingsplan som styringsredskab for bestyrelsen: Tilstandsrapporten bør opdateres årligt, og det samme gælder for handlingsplanen Det kan vedtages, at foreslåede opgaver eller et udvalg af opgaver skal gennemføres, samt der vedtages en plan for hvem, hvornår, hvordan! Der kan opstilles en foreløbig liste med opgaverne samt foreløbigt budget. Ved større opgaver vil det ofte være nødvendigt at udarbejde skitseforslag Der kan også være store opgaver, som kræver udbudsmateriale og udbud til 2 eller flere leverandører. På næste side ses et hjælpeskema, som bestyrelsen m.fl. kan benytte for at få et bedre overblik. Her følger nogle forslag i stikord ( se nærmere detaljer under opgaver ) 1. Sikring af rentvandstank ( under udførelse ) 2. Diverse mindre omforandringer - insektnet, affugter, rumadskillelse 3. Forsøg med separationspumpning og montering af 2 små pumper i B2, da nuværende pumpe er defekt, kvaliteten overholder p.t. ikke grænseværdien for nitrat og boringen generelt er dårlig. 4. Ændring af indvindingsstrategi, instruks noteres i vandværks-passer system 5. Vandværks passer system indføres, herunder pejlinger. 6. Plan for erstatningsboring 7. Plan for nødforsyning - fra nabovandværk Side 37

38 Bilag nr. 15 Hjælpeskema - opgaver, typer Tekst Udføres Planlægges Udføres Hvem?? Budget straks Nu senere ikke initial Indvindingsopland : Kildeplads / boringer : Eftersyn boring 1 Separationspumpning B2 Erstatningsboring for B2 Ændret indvindingsstrategi Bygninger / rentvandsbeh. : Sikring af rentvandstank Mindre omforandringer Insektnet ved udluftninger Vandværkets teknik : Tjek el-tavle Affugter Skylleprocedure Styring / kontrol : Vandværks-passer system Arkiv & Journalsystem Side 38

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Generel vejledning Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Her findes generel information, som kan læses i forbindelse med tilstandsrapporten - læsevejledning m.m. samt bilag,

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009 Jørlunde Østre Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Hadbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport Rapporter

Læs mere

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering Sejerslev Vandværk Vandværkets navn i hvidt skrift oven på foto! Eller evt. under billede i skr.størrelse 14 18 Notat og handlingsplan er

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012 Aarup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012 Hyllested Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Oktober 2012 Vollerup-Ulkebøl Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om

Læs mere

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrolprogram ( afventer bestyrelsens beslutning) 3. Del

Læs mere

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010 Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram Sørby-Kirkerup Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Aarup Vandværk April 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9 4. Præsentation

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1 Baggrund Assensvejens

Læs mere

I/S Kristrup Vandværk

I/S Kristrup Vandværk I/S Kristrup Vandværk Tilstandsvurdering Januar 2005 Ref 0440954 F00026-1-JANR Udg. 02 Dato 2004-01-28 Godk. Kontrol HIB Udarb. JANR Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Tlf: 8944 7700 www.ramboll.dk

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Marts 2014 Homå Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan, opdateret Tilstandsrapport er udarbejdet af: Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN -

Læs mere

Leverings- og betalingsbetingelser :

Leverings- og betalingsbetingelser : Vejledende priser Leverings- og betalingsbetingelser : 1. Rådgivning generelt (side 2) 2. Informationssystemet mitdrikkevand.dk (side 3-5) IT-system og Teknisk Hjemmeside til overvågning og dokumentation

Læs mere

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn,

Læs mere

Kompendium. Drift af vandforsyning. foreningen af vandværker i danmark

Kompendium. Drift af vandforsyning. foreningen af vandværker i danmark Kompendium Drift af vandforsyning foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Titel: Tekst: Copyright: Tryk: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 20C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Vandforsyningsplan 2014-2017. Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg www.vordingborg.dk

Vandforsyningsplan 2014-2017. Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg www.vordingborg.dk Vandforsyningsplan 2014-2017 Vandforsyningsplan 2014-2017 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg www.vordingborg.dk Redaktion: Land og Miljø, Vordingborg Kommune Forsidebillede: Oliemaleri

Læs mere

Kompendium. Drift af vandforsyning. foreningen af vandværker i danmark

Kompendium. Drift af vandforsyning. foreningen af vandværker i danmark Kompendium Drift af vandforsyning foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Titel: Tekst: Copyright: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 20C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 2. GRUNDLAG FOR PLANEN 2 2.1 MILJØMINISTERIETS HANDLINGSPLAN TIL SIKRING AF DRIKKEVAND 2 2.2. LOVGRUNDLAG

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2021

Vandforsyningsplan 2012-2021 Vandforsyningsplan 2012-2021 Indholdsfortegnelse Hvad er en vandforsyningsplan?...6 Hvad skal vi opnå med vandforsyningsplanen?...6 Hvordan læser du vandforsyningsplanen?...6 Hvem har ansvaret for handling?...7

Læs mere

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Titel: Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk

Læs mere

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Kommuneplan Indsatsplaner BNBO Samarbejde Plan Mål Byrådet: Miljø

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Plandel Titel: Vandforsyningsplan 2013-23 Rapport: Foto: Tryk: Rapporten er udarbejdet af Egedal Kommune og Rambøll Egedal Kommune og Rambøll Rambøll Udgivelsesår:

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 Lovtidende A 2013 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 1. En ledelsesmæssig ramme. Ledelsessystem er et bestyrelsesansvar! Alle vandværker uanset størrelse skal have et

Læs mere

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009)

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009) Vandværkets IT-styring med mitdrikkevand IT- System til overvågning, kontrol og dokumentation. Velegnet til kommuner, vandværker samt industri, dambrug og landbrug med egen grundvandsindvinding. Priser

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk Tilstandsrapport og status Store Sjørup Strands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere