Holbæk Kommune Teknik og Miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holbæk Kommune Teknik og Miljø"

Transkript

1 Holbæk Kommune Teknik og Miljø Administrationsgrundlag for VEJDRIFT Godkendt af Udvalget for Klima og Miljø den 24. maj 2011 med administrative korrektioner i forhold til budget 2012

2 Indholdsfortegnelse: 1 INDLEDNING BRO OG BYGVÆRKER ASFALT OG GRUS KØREBANER BY INVENTAR OG STADEPLADSER FORTOVE OG STIER FÆRDSELSTAVLER OG VEJAFMÆRKNING RABATSLÅNING AFVANDING GADELUKNINGER PÅ AHLGADE SERVICEYDELSER UDEN BEREGNING RENHOLDELSE BELYSNING OG SIGNALANLÆG VEJTRÆER OG VEJBEPLANTNING VINTERVEDLIGEHOLDELSE... 22

3 1 Indledning Det er det overordnede formål, at offentlige veje i Holbæk Kommune fremstår vedligeholdte, renholdte og velplejede samt opfylder planlagte formål og funktioner. For veje og stier er den overordnede målsætning: at vej- og stinettet holdes i trafiksikkerheds- og miljømæssig forsvarlig stand at kapaciteten og fremkommeligheden opretholdes at vej- og stinettets kapitalværdi sikres at vintervedligeholdelsen sikrer den fornødne fremkommelighed og trafiksikkerhed at der på og langs med vej- og stinettet er rent og ryddeligt For veje og stier er målsætningen for renhold: at opretholde trafiksikkerheden at bevare de investerede ressourcer at fastholde færdselsarealernes serviceniveau uden væsentlig forringelse at færdselsarealernes udseende holdes på et æstetisk passende niveau For veje og stier er målsætningen for græsslåning: at trafikanterne kan overskue de tilstødende veje i kryds, indersider af kurver m.v. at vejskilte, autoværn og andet vejinventar kan ses af trafikanterne at rabatvegetationen ikke vælter ud over færdselsarealerne og hindrer fri passage at vandafledning ikke hindres, hensynet til omgivelserne, herunder fauna og frømarker Det samlede driftsbudget for vejdrift konto S er på kr og vintertjeneste konto S er på kr på de 865 km offentlige veje. 1

4 2 Bro og bygværker Lovgrundlag Vejdriften er underlagt LBK nr. 893 af 9. september 2009 Vejloven samt LBK nr af 16. september 2010 Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. Driften udmøntes ud fra faktisk forvaltningsvirksomhed og er derfor ikke underlagt forvaltningslovens regler. Eftersynet af broerne er udført i henhold til Vejdirektoratets vejledning i eftersyn af bygværker. Eftersynets resultater er samlet i rapporter for hvert enkelt bygværk. Bygværkerne er betegnet med vejnavn og bronummer. Der er registreret 155 bygværker i Holbæk Kommune. 33 bygværkerne tilhører enten Banedanmark eller Vejdirektoratet, 4 bygværkerne er private, 10 bygværker deles med andre evt. anden kommune og 108 bygværkerne er Holbæk kommunes. Generaleftersynet er et led i det grundlagsmateriale, kommunen skal have for at føre den nødvendige kontrol med vejnettets bygværker. Formålet med et systematisk eftersyn er at opretholde trafiksikkerheden og bevare de investerede værdier samt holde driftsudgifterne på et minimum. Der er foretaget en vurdering af reparationsomkostningerne for alle bygværker. For hver enkelt bro er der vurderet hvilke arbejder, som måtte være påkrævet for at bringe broens tilstand op på et økonomisk og vejteknisk optimalt niveau. Tilstandskarakteren går fra skala 0-5, hvor den laveste karakter er udtryk for bedste hovedtilstand. Budgetforslaget udarbejdes til politisk prioritering i foråret, for at der kan afsættes anlægsmidler til reparationer af bygværkerne i indeværende budgetår, samt i fremtidige budget forslag. Den vægtede gennemsnitlige hovedtilstandskarakter efter udførte broarbejder i 2011 er i alt 1,825, hvilket er en forbedring i forhold til 2010 som var 1,933. Det kan sammenlignes med Vejdirektoratet/SAMKOM s broindex på landsplan for kommunale broer (2004 = 1,64). Beregninger udført af Vejdirektoratet viser at den økonomisk optimale gennemsnitlige hovedtilstandskarakter er ca. 1,0-1,2. Der er estimeret, at der skal anlægsbevilling i en størrelsesorden på ca. kr. 50 mill. for at reducere hovedtilstandskarakteren ned under 1,2. Ved tildelingen af anlægsmidler til specifikt bygværk igangsættes en projektering og efterfølgende licitationsudbud (ca. 3-5 måneders forberedelse) som udmøntes i en entreprisekontrakt. Der er afsat et beløb på kr konto S i driftsbudgettet til almindelige små reparationsarbejder, som reparation af påkørte rækværker/autoværn, mindre betonskader, rådgiver bidrag for broregister, særeftersynsrapporter, vægtbegrænsninger mv. Borgere kan på hjemmesiden hjælpe med oplysninger via Giv os et praj og anmelde skader mv. til kommunen, som vurderer skaden ud fra ovenstående retningslinjer. 2

5 Der foretages årlige kontroleftersyn af udvalgte broer for udarbejdelse af tilstandsrapport. Eftersynet deles normalt i tre typer: - Løbende eftersyn. - Generaleftersyn. - Særeftersyn. Løbende eftersyn har til formål at vedligeholde bygværket ved udbedring af mindre skader og registrering af mere omfattende skader. Generaleftersynet er et grundigt, systematisk eftersyn af alle bygværkets dele med registrering af bygningsdelenes tilstand og skader og giver forslag til reparation af eventuelle skader. Særeftersyn foretages i tilfælde af specielle skader og som grundlag for reparation og ombygning. Data til andre myndigheder Kommunens broregister videregives via rådgiver til Vejdirektoratet / SAMKOM register. Partshøring Partshøring foretages hvis der er berørte parter ved en brorenovering. 3

6 3 Asfalt og grus kørebaner Lovgrundlag Vejdriften er underlagt LBK nr. 893 af 9. september 2009 Vejloven samt LBK nr af 16. september 2010 lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. Driften udmøntes ud fra faktisk forvaltningsvirksomhed og er derfor ikke underlagt forvaltningslovens regler. Byrådet har på mødet den 16. december 2009 godkendt et vejregister med 865 km offentlige veje samt 222 km private fællesveje. Det påhviler kommunen som vejbestyrelse, at holde deres offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver for trafikafviklingen i kommunen. Kommunen har på ca. 850 km indgået 4 funktionskontrakter fordelt med 3 til Colas Danmark A/S og 1 til Pankas A/S, som er forpligtet ud fra betingelserne i udbuddet at føre tilsyn og vedligeholde kommunens asfaltveje. Kontrakterne løber til udgangen af 2018/2020. Kommunen har i kraft af funktionskontrakten ikke mulighed for at bestemme hvilke veje der asfalteres, hvilket dermed er overdraget til funktionsparten. Der udarbejdes fra 3. part, hvert år et hovedeftersyn på ca. 1/3 af vejnettet som dokumentation på om funktionsparterne overholder betingelserne om vedligeholdelse i kontrakten. Hvert 1. kvartal årligt udarbejdes der på baggrund af hovedeftersynsrapporten forslag om slidlagsarbejder på strækninger, som koordineres med funktionsparten, ledningsejere og kommunen som vejbestyrelse. De årligt udvalgte slidlagsstrækninger udmeldes på hjemmesiden for almindelig orientering. Borgere kan på hjemmesiden hjælpe via Giv os et praj og f.eks. anmelde huller mv. til kommunen, som formidler disse videre til funktionsparten på den pågældende strækning. Vej og Park vedligeholder de asfaltarealer der ikke er indeholdt i funktionskontrakterne. Endvidere vedligeholder Vej og Park ca. 3,5 km offentlige grusveje med 2 reguleringer årligt, typisk forår og efterår. Den samlede driftsbevilling i 2012 på funktionskontrakter er på kr konto S og Vej og Park s drift er på kr konto S Holbæk Kommune fører løbende tilsyn med vejene. Data til andre myndigheder Kommunen benytter en webbaseret vejdatabase, hvor der er mulighed for distribution af oplysninger til andre myndigheder, mod en tilladelse fra Kommunen. 4

7 4 By inventar og stadepladser Lovgrundlag Vejdriften er underlagt LBK nr. 893 af 9. september 2009 Vejloven samt LBK nr af 16. september 2010 lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. Driften udmøntes ud fra faktisk forvaltningsvirksomhed og er derfor ikke underlagt forvaltningslovens regler. Det påhviler kommunen som vejbestyrelse, at holde deres offentlige byinventar i den stand, som benyttelsens art og størrelse kræver, samt at udleje offentlige arealer til erhvervsbrug mv. Det omfatter vedligeholdelse af eksisterende byinventar (bænke, steler, affaldsbeholdere mv.) på Ahlgade og Nygade i Holbæk By, samt øvrige offentlige bænke i kommunen tilhørende vejarealer. Byinventaret omhandler primært vedligeholdelse/renovering/nyindkøb af bænke, steler, affaldsbeholdere mv. på Ahlgade/Nygade i Holbæk By, samt bænke på andre offentlige veje. Vej og Park vedligeholder byinventaret ud fra betingelser i Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB), hvor der er afsat kr konto S i budget Stadepladser omhandler primært udlejning af arealer der ansøges via hjemmesiden og behandles i myndighedsafdelingen ud fra gældende regulativ For benyttelse af Park og vejarealer. Der er til stadepladser på driftsbudget afsat kr konto S i budget 2012 som blandt andet dækker over indtægter på kr Der føres løbende tilsyn med byinventaret og stadepladser i forbindelse med drifts- og vedligeholdelsen. Bestilling af drifts- og vedligeholdelse af byinventar sker via Vej og Park. 5

8 5 Fortove og stier Lovgrundlag Vejdriften er underlagt LBK nr. 893 af 9. september 2009 Vejloven samt LBK nr af 16. september 2010 lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. Driften udmøntes ud fra faktisk forvaltningsvirksomhed og er derfor ikke underlagt forvaltningslovens regler. Det påhviler kommunen som vejbestyrelse, at holde deres offentlige fortove og stier i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Holbæk Byråd har den 25. november 2009 vedtaget Stiplan for Holbæk Kommune. Stiplanen er en langsigtet plan, der både skal sikre eksisterende stier og give mulighed for at gennemføre de nye stistrækninger, som er angivet i planen. Holbæk Byråd har den 29. juni 2011 godkendt en Tilgængelighedsplan der udpeger nogle fokusområder som der tages højde for ved renoveringer af fortove. Det omfatter vedligeholdelse af eksisterende belægninger på fortove og stier, hvor der sikres fremkommelighed i adgangsretningen. Der tolereres niveauforskelle på op til 2,5 cm i færdselsretningen. Midlerne går primært til mindre lokale opretninger/reparationer af fortovs- og stibelægninger. Ved renoveringer indarbejdes retningslinjerne fra tilgængelighedsplanen og trafiksikkerhedsplanen. Borgere kan på hjemmesiden hjælpe med oplysninger via Giv os et praj og anmelde skader mv. til kommunen, som vurderer skaden i forhold til art og omfang med henblik på prioritering i forhold til områdets driftsbudget på kr konto S i budget Endvidere er der afsat kr konto S til lysningsforbedringer i forbindelse med aktuelle slidlagsarbejder i 2012, hvor der er manglende lysning. Det sker enten ved fræsning af eksisterende belægning eller hævning af eksisterende kantsten. Generelt afhjælpes ca. 50 % af Giv-os-et-praj henvendelserne, hvor de sidste 50 % kan være tilfælde: Om henvendelser der kræver større renoveringsomfang og karakter af nyt fortov vil blive sagsbehandlet med det formål at få det indarbejdet i fremtidige budgetplaner, Eller skyldes andre bindinger fra igangværende eller fremtidige graveentrepriser. Kommunen fører løbende tilsyn med fortove og stier. Forhold der vurderes til udbedring ud fra ovennævnte kriterier bestilles via Vej og Park. 6

9 6 Færdselstavler og vejafmærkning Lovgrundlag Vejdriften er underlagt LBK nr. 893 af 9. september 2009 Vejloven samt LBK nr af 16. september 2010 lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. Driften udmøntes ud fra faktisk forvaltningsvirksomhed og er derfor ikke underlagt forvaltningslovens regler. Endvidere følges Bekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006 om vejafmærkning. Det påhviler kommunen som vejbestyrelse, at holde færdselstavlerne og afmærkningen i en forsvarlig og synlig stand som sikrer trafikanternes sikkerhedsmæssige fremkommelighed. Kommunen vedligeholder eksisterende færdselstavler i hele kommunen. Kriterierne for vedligeholdelsen er, at de er læsbare/synlige for trafikanterne af hensyn til trafiksikkerheden og fremkommeligheden. Borgere kan på hjemmesiden hjælpe med oplysninger via Giv os et praj og anmelde skader på skilte og afmærkning mv. til kommunen, som vurderer skaden i forhold til art og omfang med henblik på prioritering i forhold til områdets driftsbudget på kr konto S til færdselstavler og kr konto S til vejafmærkning i budget Endvidere er der afsat kr konto S i 2012 til eventuelle forbedringer af eksisterende Parkering- og Rasteplads afmærkning/skilte mv. Generelt afhjælpes ca. 70 % af Giv-os-et-praj henvendelserne, hvor de sidste 30 % kan være tilfælde: som skyldes en størrelsesomfang der kræver en overordnet planlægning eller skyldes andre bindinger fra igangværende eller fremtidige grave- og asfaltarbejder eller afviger fra funktionskontraktens kriterier med asfaltleverandørerne eller vedrører nye tavler som kræver myndighedsbehandling for tilladelse Kommunen fører løbende tilsyn med færdselstavler og afmærkningen. Forhold der vurderes til udbedring ud fra ovennævnte kriterier bestilles til udbedring hos Vej og Park eller anden entreprenør. 7

10 7 Rabatslåning Lovgrundlag Vejdriften er underlagt LBK nr. 893 af 9. september 2009 Vejloven samt LBK nr af 16. september 2010 lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. Driften udmøntes ud fra faktisk forvaltningsvirksomhed og er derfor ikke underlagt forvaltningslovens regler. Rabatslåning følger vejledningen i Vejregelrådets vejregel hæfte 5 Vedligehold af det færdsels frie areal december 2009 kapitel 4, som udgives af Vejdirektoratet. Flyvehavre bekæmpes jf. landbrugsministeriets cirkulære nr. 542 af 28. juni 1995 også nævnt i Vejregelrådets vejregel hæfte 5 Vedligehold af det færdsels frie areal december 2009 kapitel Det påhviler kommunen som vejbestyrelse, at vedligeholde vejarealer, som ikke tjener som færdselsareal, dvs. rabatter, grøfter, skråninger af hensyn til trafiksikkerheden. Kommunen har vedtaget følgende klippefrekvens på græstyper: Græstype Græsflade rastepladser Græsflade oversigtsarealer Græsflade byrabat/indenfor by Græsflade cykelsti/gangsti Græsflade kirkesti Græsflade helleanlæg Græsflade gadekær Græsflade landrabat/udenfor by Græsflade busstopsteder i byzone Græsflade busstopsteder i landzone Antal klipninger 2 gange årligt 3 gange årligt 4 gange årligt 4 gange årligt 4 gange årligt 4 gange årligt 4 gange årligt 1½ gange årligt 6 gange årligt 4 gange årligt Byrabatter omfatter arealer tilknyttet vejarealet indenfor byzoneskiltet og landrabatter arealer tilknyttet vejarealet udenfor byzoneskiltet. I forsommeren igangsættes slåningen af landrabatter i et skår så sent som muligt, men bør, hvor der er ferietrafik, afsluttes inden denne. Efter den 15. september igangsættes slåning af landrabatter i fuld bredde nord for Skovvejen i ulige år og syd for skovvejen i lige år. I de mellemliggende år slås de i et skår om efteråret. Oversigtsarealer slås samtidig med landrabatter/udenfor by forår/efterår og en gang midt på sommeren. Borgere kan på hjemmesiden hjælpe med oplysninger via Giv os et praj og anmelde evt. forhold til kommunen, som vurderer henvendelsen ud fra ovenstående retningslinjer, med de til formålet afsatte driftsmidler på kr konto S i budget

11 Generelt afhjælpes ca. 80 % af henvendelserne indenfor klippefrekvensen med oplysning om at det varetages når opgaven påbegyndes i lokalområdet og de sidste 20 % kan ligge udenfor bevillingsfrekvensen. Vej og park forestår udførelsen af opgaven ud fra betingelser i Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB). Landmænd med frøgræsmarker har mulighed for ved henvendelse, mod oplysninger via et kortbilag eller anden tydeliggørelse, at få slået rabatten, under henvisning til krydsningsbestøvningen i Vejregelrådets vejregel hæfte 5, kapitel Henvendelse kan ske til eller telefon Kommunen fører løbende tilsyn med rabatterne. Forhold der vurderes til udbedring ud fra ovennævnte kriterier bestilles via Vej og Park. 9

12 8 Afvanding Lovgrundlag Vejdriften er underlagt LBK nr. 893 af 9. september 2009 Vejloven, LBK nr af 16. september 2010 lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, LBK nr. 927 af 24. september 2009 Vandløbsloven samt LBK nr. 633 af 07. juni 2010 Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.. Driften udmøntes ud fra faktisk forvaltningsvirksomhed og er derfor ikke underlagt forvaltningslovens regler. Det påhviler kommunen som vejbestyrelse at sikre, at eksisterende grøfter, drænledninger og vejbrønde kan benyttes til afledning af regnvand og drænvand. Vandet fra kørebanen skal kunne løbe uhindret ned i grøften. Derfor tilstræbes at rabatten ikke spærrer for vandets vej, og tilpasse, så der ikke ligger store vandmængder i kanten af kørebanen. Vejbrøndene har til funktion at lede vandet væk fra færdselsarealerne. Det samlede afvandingssystem skal effektivt lede vandet væk, således at der ikke opstår større vandsamlinger og risiko for akvaplaning for bilisterne. Driftsbevillingen dækker typisk at: vejbrønde og sandfangsbrønde suges/renses 1 gang årligt, typisk 2. halvår som fast procedure. rørgennemføringer/drænledninger spules/rodskæres efter behov renovering af brønde/drænledninger mv. udskiftes efter en prioritering med formål at sikre driftsmæssig afvanding fræsning af rabatter i åbent land sker 1 gang årligt i det omfang terrænforholdene kræver dette vandløbskendelser med vejbestyrelsens deltagelse på fællesledninger Vandløbsmyndighederne og andre lodsejere er ofte involveret, da drænforhold i 80 % af tilfældene implicerer alle parter. Formålet med fræsning af rabatter er, at tilbageføre opkørt materiale fra bagkanten af rabatten til forkanten, således at der sikres bedre afvanding. Borgere kan på hjemmesiden hjælpe med oplysninger via Giv os et praj og anmelde evt. forhold til kommunen, som vurderer henvendelsen ud fra ovenstående retningslinjer, med de til formålet afsatte driftsmidler på kr konto S i budget Endvidere er der afsat driftsmidler på kr konto S i budget 2012 til dækning af kommunens forpligtelser til vejafvandingsbidraget til Forsyningsselskabet jævnfør 2a. stk. 11. Vej og Park udfører aktuelle spule- og reparationsopgaver efter bestilling ud fra specifikation i Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB). 10

13 Kommunen fører løbende tilsyn med vejene. Forhold der vurderes til udbedring ud fra ovennævnte kriterier bestilles via Vej og Park. 11

14 9 Gadelukninger på Ahlgade Lovgrundlag Vejdriften er underlagt LBK nr. 893 af 9. september 2009 Vejloven samt LBK nr af 16. september 2010 lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. Driften udmøntes ud fra faktisk forvaltningsvirksomhed og er derfor ikke underlagt forvaltningslovens regler. Det påhviler kommunen som vejbestyrelse at sikre, at afspærring af gader ved by arrangementer sker ud fra sikkerhedsmæssige forskrifter. Kommunen yder som en service midlertidig afspærring af vejareal til 4 arrangementer, hvor der er behov for lukning / afspærring af Ahlgade/Smedelundsgade: Store Bildag, Aftensalg, Sundhedsdag og Natløb. Vejlukning administreres efter myndighedsbeslutning i forhold til Vejloven og der tages særligt stilling til hvert enkelt forhold. Der er afsat kr konto S til formålet i budget Øvrige vejspærringer kan ansøges som råden over vejareal via kommunens hjemmeside. Samtlige omkostninger til disse arrangementer er kommunen uvedkommende. Kommunen fører løbende tilsyn med skiltningen ved planlagte arrangementer. 12

15 10 Serviceydelser uden beregning Lovgrundlag Vejdriften er underlagt LBK nr. 893 af 9. september 2009 Vejloven, LBK nr af 16. september 2010 lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. Driften udmøntes ud fra faktisk forvaltningsvirksomhed og er derfor ikke underlagt forvaltningslovens regler. Det påhviler kommunen som vejbestyrelse at sikre, at andre service ydelser sker ud fra sikkerhedsmæssige forskrifter. Kommunen yder som en service tilskud til lokal samarbejder som eksempelvis Politiets cyklist prøver mv. Der er afsat kr konto S til formålet i budget Kommunen fører ikke tilsyn med disse midler. 13

16 11 Renholdelse Lovgrundlag Vejdriften er underlagt LBK nr. 893 af 9. september 2009 Vejloven samt LBK nr af 16. september 2010 lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. Driften udmøntes ud fra faktisk forvaltningsvirksomhed og er derfor ikke underlagt forvaltningslovens regler. Det påhviler kommunen som vejbestyrelse, at sikre ren- og vedligeholdelse af færdselsarealerne, så det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt at færdes på vejene. Kommunens renholdelse indeholder flere delelementer som: tømning af affaldsbeholdere på offentlige veje, fejning af veje og stier, ukrudtsbekæmpelse på veje og stier, renholdelse langs rabatter, fjernelse af skrotbiler, renhold af busstoppesteder. Tømning af affaldsbeholdere er der vedtaget følgende tømningsfrekvenser: Ahlgade, Nygade, Busterminalen og Munkholmbroen i Holbæk: Tømmes 104 gange årligt, svarende til 2 gange ugentlig på hverdage, fordelt på sæsonen. Fra uge 13 til uge 46, tømmes de yderligere 1 gang i weekenden, svarende til yderligere 34 gange årligt. Øvrige bymidter i Holbæk, Jyderup, Svinninge og Tølløse (Hovedstrøg): Tømmes 104 gange årligt, svarende til 2 gange om ugen. Øvrige lokalområder: Tømmes 26 gange årligt, svarende til hver 2. uge. Fejning langs kantsten på kørearealerne skal sikre renholdelse af kørebanen, således at det ikke er til gene for trafikanter eller tilstopper regnvandsbrønde unødigt. Fejning af veje er inddelt i følgende definitioner: Holbæk By: Ahlgade, Smedelundsgade, Labæk, Bysøstræde, Bysø Plads, Jernbanevej Hovedstrøg Tølløse By: Kvarmløsevej, Tølløsevej, Jernbanevej, Hjortholmvej, Sønderstrupvej Hovedstrøg Jyderup: Holbækvej, Skarridsøgade, Slagelsevej Hovedstrøg Svinninge: Hovedgaden, Kalundborgvej, Strandvejen, Ringstedvej Indfaldsveje: Veje som kommer direkte ind eller igennem byer i hele kommunen P-pladser: Offentlige P-pladser med fast belægning, ekskl. interne på institutionerne Industriveje: Alle primære industriveje Boligveje: Alle bolig veje indenfor byzoner i Holbæk, Tølløse, Jyderup, Svinninge Lokalområder: Alle boligveje i øvrige byer Cykelstier: Alle cykelstier og gangstier som har fast belægning asfalt eller fliser indenfor byzonen. Udenfor byzonen kun efter behov ved konkret vurdering. 14

17 Fortove: Kommunale ansvarsområder typisk facadeløse i hele kommunen. De enkelte grundejere er selv ansvarlige for renholdelse af fortove langs deres matrikler. Rundt om bænke: Alle offentlige bænke langs vejanlæg, ikke ved busstoppesteder og parker Generelt er fejning af offentlige veje, pladser og stier med nedenstående frekvenser et udtryk for antallet af faste fejninger, ved veje med kantsten. Dog vil der erfaringsmæssigt lokalt kunne opstå akutte enkelt situationer, hvilket der i mindre omfang afsættes ressourcer til. Holbæk By Hovedstrøg: Tølløse By, Jyderup By, Svinninge By Indfaldsveje P-pladser Industriveje Boligveje Lokalområder Cykelstier Fortove Rundt om bænke 21 gange årligt 3 gange årligt 3 gange årligt 3 gange årligt 3 gange årligt 2 gange årligt 2 gange årligt 6 gange årligt 2 gange årligt 2 gange årligt Ukrudtsbekæmpelse af kantstensbelægninger og overflader på helleanlæg i byzoner skal hindre, at belægningerne ikke nedbrydes ved fremspiring af ukrudt med følgende frekvens: Der udføres Termisk/mekanisk ukrudtsbekæmpelse 6 gange årligt. På boligveje foretages ikke termisk/mekanisk ukrudtsbekæmpelse, hvilket er en grundejerforpligtelse i lighed med renholdelse af fortovet. Renholdelse af rabatter medfører fjernelse af affald således at det ikke skæmmer færdselsarealerne med følgende frekvens: byrabatter i Jyderup, Svinninge, Tølløse og Holbæk foretages 1 gang hver 2. uge ud fra en behovsvurdering. byrabatter i øvrige byer foretages 1 gang om måneden ud fra en behovsvurdering. landrabatter sker i mindre udstrækning 1 gang om måneden ud fra en behovsvurdering. Skrotbiler fjernes i de tilfælde Politiet ikke kan stadfæste ejerforholdet og meddeler at køretøjet er værdiløst og derfor omfattet som affald jævnfør Vejloven. Busstoppesteder vedligeholdes med renholdelse, affaldstømning, udskiftning af køreplaner, græsslåning samt renovering/udskiftning af læskure. Vej og park vedligeholder disse ud fra specifikation i Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB). Dog vedligeholdes reklamefinansierede læskure af AFA JCDecaux ud fra en driftsaftale med Holbæk Kommune. Borgere kan på hjemmesiden hjælpe med oplysninger via Giv os et praj og anmelde evt. forhold til trafik og infrastruktur, som vurderer henvendelsen ud fra ovenstående retningslinjer, med de til formålet afsatte driftsmidler på kr konto S til tømning af affaldsbeholdere, fejning, ukrudtsbekæmpelse, rabatter og skrotbiler samt afsatte driftsmidler på kr konto S til busstoppesteder. 15

18 Kommunen fører løbende tilsyn med vejene. Forhold der vurderes til udbedring ud fra ovennævnte kriterier bestilles via Vej og Park. 16

19 12 Belysning og signalanlæg Lovgrundlag Vejdriften er underlagt LBK nr. 893 af 9. september 2009 Vejloven. Belysningen følger Vejregelrådets vejregel for vejbelysning af marts 1999, som udgives af Vejdirektoratet. Driften udmøntes ud fra faktisk forvaltningsvirksomhed og er derfor ikke underlagt forvaltningslovens regler. Det påhviler kommunen som vejbestyrelse, at vejbelysning og signalanlæggene på de offentlige veje har til formål at øge trafiksikkerheden, at virke kriminalpræventivt samt at give et arkitektonisk og roligt æstetisk helhedsindtryk. Vejbelysningen i tidligere Svinninge og Tølløse kommuner er ejet og vedligeholdes af SEAS-NVE mod en driftsaftale med kommunen. Resterende vejbelysning ejes af Holbæk kommune, men vedligeholdes ud fra en drifts- og vedligeholdelsesaftale af SEAS-NVE. Generelle kriterier: Vejbelysning på hovedstrøg og i bykerner, samt ved signal- og torontoanlæg, heller og chikaner mv. brænder i hele lygtetændingstiden timer årligt. Øvrig vejbelysning på offentlige veje slukkes i 4 timer om natten og brænder 2704 timer årligt. Vejbelysningen tændes og slukkes i henhold til døgnets mørketabel. Ved skoleveje afpasses lygtetændingstiden, så det passer med børnenes mødetider. med anlæggene: 1 gang i efteråret, hvor hver enhed efterses grundigt. Ca. 3 måneder efter gennemgås for lyskildefejl. Ca. hvert 3. år adskilles og rengøres lampen, og lyskilden udskiftes. Øvrige tilsyn udføres gennem det daglige arbejde og fejlmeldinger fra borgerne samt den elektroniske overvågning. På større veje sker udskiftning af defekte lyskilder straks efter fejlmelding. På mindre veje senest 10 arbejdsdage efter fejlmeldingen. Der udføres serieudskiftning af lyskilder i henhold til udarbejdet udskiftningsplan for lyskildernes levetid, i gennemsnit ca. hvert 3. år. Generel sommerslukning af vejbelysningen sker i perioden 5. maj til 8. august i størst mulige omfang. I øvrige perioder sættes natslukning/dæmpning i værk, hvor anlæggene er ombygget og klar til natslukning/dæmpning. De øvrige vejbelysningsanlæg natslukkes/dæmpes om natten efterhånden som anlæggene bliver ombygget. Borgere kan via kommunens hjemmeside anmelde driftsmæssige forhold direkte til SEAS-NVE. Henvendelse om ændringer af eksisterende belysningsforhold skal ske til kommunen på som vurderer ønskerne ud fra ovennævnte kriterier og økonomi. Den samlede driftsbevilling på vejbelysning er på kr konto S i 2012, fordelt med ca. 61% til energiafgift og 39 % til vedligeholdelse. 17

20 Signalanlæg ejes og drives af Holbæk kommune. Der er 24 signalanlæg, hvoraf de 20 er beliggende i Holbæk By og de resterende er placeret i Tølløse, Gislinge, Tuse og Mørkøv. Borgere kan på hjemmesiden hjælpe med oplysninger via Giv os et praj og anmelde evt. fejl på signalanlæg til trafik og infrastruktur, som vurderer fejlen i forhold til art og omfang med henblik på prioritering i forhold til områdets driftsbudget på kr konto S i budget SEAS-NVE fører lokalt tilsyn ud fra en drifts- og vedligeholdelseskontrakt. Kommunen fører tilsyn med signalanlæg og rekvirerer ekspertise på området hos fagspecialister. 18

21 13 Vejtræer og vejbeplantning Kommunen har ikke en samlet opgørelse over antal vejtræer og vejbeplantninger, men et groft skøn er, at der er ca stk. vejtræer og ca m 2 ~ 23,5 ha. vejbeplantning, med en driftsbevilling på kr konto S i Lovgrundlag og normer Normer og Vejledning for Anlægsgartnerarbejde Danske Anlægsgartnere. Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder. Forskningscentret for Skov og Landskab Pleje af grønne områder. Danske Anlægsgartnere Beskæring af træer. Dansk Træplejeforening, ISBN Bekendtgørelse af lov om offentlige veje, LBK. nr. 893 af 9. september Bekendtgørelse af lov om planlægning, LBK. Nr. 937 af , 11. Bekendtgørelse af lov om Hegn, LBK. Nr. 59, 35, 36 og 39 af Bekendtgørelse om Matrikulære arbejder, BEK af Bekendtgørelse af lov om Tinglysning, LBK. Nr. 158 af , 52. Bekendtgørelse af lov om Udstykning og anden registrering i matriklen, LBK. Nr. 494, 46 Bekendtgørelse af lov om Vandløb, LBK. Nr. 927 af Driften af vejtræer og -beplantninger er at betragte som faktisk forvaltningsvirksomhed, og derfor ikke underlagt forvaltningslovens bestemmelser. Det påhviler Teknik og Miljø, at holde kommunens vejplantninger renholdte og velplejede, samt at sikre kvaliteten og plejeniveauet, for derved at fastholde en høj gartnerfaglig pleje. Det skal sikres, at vejtræer og -beplantninger ikke er til fare for trafiksikkerheden, dog kan træerne ved den rette planlægning fungere som optisk ledende elementer, som er med til at skabe større trafiksikkerhed. En stor del af kommunens vejtræer og -beplantninger har tillige en funktion som spredningskorridorer for flora og fauna. Den vedtagne målsætning for vejplantningernes formål og funktion skal opfyldes, således at kommunens grønne ressourcer langs veje og indfaldsveje bevares. Vejplantningerne indeholder en række elementer, hvortil der knytter sig særlige kravspecifikationer i forhold til pleje og vedligeholdelse, således at arealerne fremstår med det ønskede plejeniveau. Vejplantningerne kan være sammensat af flere af elementtyperne. Kravspecifikationerne er nærmere beskrevet i funktionsaftalens særlige arbejdsbeskrivelse (SAB). Mere end halvdelen af budgettet er bundet til lovpligtige opgaver såsom friholdelse af oversigtarealer, beskæring ved skilte, akut opståede skader til fare for trafikken, fredede alleer mv. Busket Busket er en plantning med stor frodighed og rig blomstring, der ofte består af forskellige arter. Samspillet mellem arterne er væsentlig for en harmonisk helhedsvirkning. Fritrumsbeskæring af udhængende grene udføres 2 gange pr. år. Foryngelsesbeskæring udføres hvert år. Beskæring af hensyn til blomstring og vækstform udføres efter aftale med tilsynet. Ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt ikke forekommer samt jordkultivering udføres 6 gange pr. 19

22 år. Rydning af uønsket træopvækst (med rod) samt efterplantning udføres 1 gang pr. år. Afskåret grønt affald fjernes. Efterplantning udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet. Bunddækkende buske Bunddækkende buske er fladedækkende og ensartede beplantninger. Beplantningen skal med et tæt løvdække fuldstændig dække jorden i bedet. Foryngelsesbeskæring udføres hvert år. Ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt ikke forekommer samt jordkultivering udføres 6 gange pr. år. Rydning af uønsket træopvækst (med rod) samt efterplantning udføres 1 gang pr. år. Afskåret grønt affald fjernes. Beskæring af hensyn til højde, bredde og vækstform udføres efter aftale med tilsynet. Efterplantning udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet. Krat og hegn Krat og hegn er større massive beplantninger af buske og træer, der b.la. skaber rum, afgrænser og giver læ. Krat er sammensat af flere forskellige arter af buske og træer, der sammen danner en helhed. Plejen foregår primært ved at planter ryddes af hensyn til helheden. Fritrumsbeskæring af udhængende grene udføres 1 gang pr. år. Foryngelsesbeskæring udføres hvert år. Beskæring af hensyn til bredde udføres 1 gang pr. år. Udtynding og rydning af uønsket træopvækst med rod udføres hvert 6. år. Afskårne grene fjernes eller neddeles. Efterplantning udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet. Klippet hæk Hæk er plantninger der består af samme art og med en ensartet karakter. Hække skal være tætte, frodige og veludviklede. Klipningen udføres i en præcis form, således at der fremstår stor ensartethed. Klipning foretages 2 gange pr. år. Afklip fjernes. Ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt ikke forekommer samt jordkultivering udføres 6 gange pr. år. Rydning af uønsket træopvækst (med rod) udføres 1 gang pr. år. Efterplantning udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet. Fritvoksende træer Fritvoksende træer forekommer som fuldkronede solitære træer, trægrupper, alléer og trærækker. Plejen skal sikre, at de enkelte træer udvikler sig hensigtsmæssigt, men også at helheden fremstår ensartet. Opbygningsbeskæring samt kronepleje udføres ca. hvert 6. år. Beskæring for døde og knækkede grene udføres 1 gang pr. år. Fritrumsbeskæring af nedhængende grene af hensyn til ledninger, belysning og færdsel foretages 2 gange pr. år. Beskæring af frugttræer udføres 1 gang pr. år. Fjernelse af vanris og rodskud, samt stammeskud, udføres 1 gang pr. år. Afskårne grene fjernes. Ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt ikke forekommer udføres 6 gange pr. år. Efterplantning foretages i henhold til plan udarbejdet af tilsynet. Formede træer Formede træer forekommer enkeltvis, på rækker eller som stammede hække. Plejen skal sikre, at de enkelte træer beskæres korrekt, således at beplantningen i sin helhed fremstår ensartet og dekorativ i forhold til beskæringsmetoden. Opbygningsbeskæring samt kronepleje udføres ca. hvert 6. år. Knudebeskæring samt beskæring for døde og knækkede grene udføres 1 gang pr. år. Beskæring for døde og knækkede grene udføres 1 gang pr. år. Fritrumsbeskæring af nedhængende grene af hensyn til ledninger, belysning og færdsel foretages 2 gange pr. år. Fjernelse af vanris og rodskud, samt stammeskud, udføres 1 gang pr. år. Afskårne grene fjernes. Ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt ikke forekommer udføres 6 gange pr. år. Efterplantning foretages i henhold til plan udarbejdet af tilsynet. Risikotræer Retspraksis har vist, at kommuner har en forpligtelse til at dokumentere tilsyn og observationer vedr. alle træer, der kan komme i berøring med borgere. Der bør udarbejdes en registrering og plan for tilsyn og dokumentation. 20

23 Rødder på fortove/cykelstier Flere steder er der problemer med rødder, der løfter fortove. Det er ikke noget, der henhører til normal drift at udbedre, men er ikke desto mindre nødvendigt at begrænse og imødegå for at der ikke skal opstå faldskader og for at begrænse nedbrydningen af fortove, cykelstier og veje. Der bør overvejes genplantning og etablering af ordentlige vækstforhold så problemet ikke opstår igen og så de nye træer kan leve i mange år. Serviceopgaver (diverse) Der findes en række særlige serviceopgaver som også udføres i forhold til vejtræer og - beplantninger, f.eks. ukrudtsbekæmpelse og affaldsindsamling. Sagsbehandling Borgere kan ved inddatering på kommunens hjemmeside, anmelde skader mv. via Giv os et praj. Disse henvendelser behandles ikke som personlige, og der modtages ikke tilbagemelding på henvendelserne. Alle andre henvendelser vedrørende driftsforhold mv. behandles af sagsbehandler. Forslag til forandringer og anlæg i lokalområderne kan ske via dialog i Lokalforum. Emnerne på dialogmøderne i lokalområderne, er samlet i Lokalområde-bøgerne som opdateres og udvikles løbende. I forhold til funktionskontrakten med Vej og Park udføres kontrol af leverancerne som hhv. fælles-, egen- og stikprøvekontrol. Vej og Park har almindelig meldepligt i forhold til konstaterede fejl og mangler på kommunens vejtræer og -beplantninger. Derudover udfører Teknik og Miljø løbende tilsyn af vejtræer og - vejbeplantninger, herunder besigtigelser i forbindelse med borgerhenvendelser. Data til andre myndigheder I forhold til andre myndigheder indberettes følgende : Gødningsregnskab med oplysning om forbrug af handelsgødning, skal indberettes til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Plantedirektoratet. Der er krav om ligevægt mellem forbrug og kvote. Undersøgelse af anvendelsen af Pesticidforbruget på offentlige arealer, indberettes til Miljøministeriet, Pesticider og Genteknologi. Der er indgået en aftale mellem staten, amterne og kommunerne om at udfase forbruget af pesticider på offentlige arealer. Registrering af dyr på offentlige arealer indrapporteres til Fødevarestyrelsen. Kulturarvsstyrelsen administrerer fredninger. Politiet inddrages i forhold til erstatningskrav. 21

24 14 Vintervedligeholdelse Lovgrundlag Vejdriften er underlagt LBK nr. 893 af 9. september 2009 Vejloven samt LBK nr af 16. september 2010 lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. Driften udmøntes ud fra faktisk forvaltningsvirksomhed og er derfor ikke underlagt forvaltningslovens regler. Det påhviler kommunen som vejbestyrelse, at udarbejde en vinterberedskabsplan som tager hensyn til trafikkens art og størrelse for trafikafviklingen i kommunen. Vejbestyrelsen udarbejder en vinterberedskabsplan på baggrund af politisk afsatte midler til gennemførelse af en normal vinter. I Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje er yderligere defineret i 2: Det påhviler vedkommende vejbestyrelse at sørge for snerydning på offentlige veje og stier, for så vidt forpligtelsen ikke er pålagt ejere af tilgrænsende ejendomme efter 5. Stk. 2. Vejbestyrelsen bestemmer snerydningens omfang og rækkefølge, herunder på hvilke offentlige stier snerydning skal finde sted. Nærmere retningslinjer for snerydningens gennemførelse fastsættes af vejbestyrelsen efter forhandling med politiet. Stk. 3. Vejbestyrelsen kan efter forhandling med politiet bestemme, at enkelte vejstrækninger skal undtages fra snerydningsforpligtelsen. Vejene opdeles i 6 vejklasser: A-veje, som omfatter veje med afgørende betydning for fjerntrafikken B-veje, som omfatter veje med betydning for den kollektive nærtrafik, gennemgående veje der forbinder bysamfund C-veje, som har betydning for den lokale nærtrafik, industriveje, gennemgående boligveje D-veje, som ikke har betydning for den gennemgående trafik, men mere karakter af fordelingsveje til afgrænsede boligområder i byer, samt blinde veje og veje med spredt bebyggelse i landområder E-veje, uden kommunal saltning/snerydning - som offentlige boligveje til afgrænsede boligområder og blinde boligveje indenfor byzonen F-veje, som er private fællesveje (grundejerforpligtelser) Stier opdeles i 4 stiklasser: 1-stier, som er trafikstier med afgørende betydning for trafikafviklingen 2-stier, som er mindre betydende rekreative-/interne stier 3-stier, som er lokale interne stier - uden kommunal saltning/snerydning ofte grundejerforpligtelser 4-stier, som er grusstier, rekreative-, interne- og vandrestier - uden kommunal saltning/snerydning Planen følger Vejdirektoratets paradigme for en vinterberedskabsplan og fremsendes typisk hvert efterår til politiets orientering og politisk godkendelse, i det omfang der er foretaget ændringer i bestående plan. Planen offentliggøres via kommunens hjemmeside under snerydning. 22

25 Vej og Park s driftsberedskab er prioriteret til at klare vejklasserne A- og B-veje, hvilket medfører at C-veje igangsættes/ryddes når A og B veje er farbare/ordnede, dog ikke i weekender. D-veje igangsættes/ryddes efter A - B - C veje er farbare/ordnede, dog kun på hverdag indenfor normal arbejdstid. Borgere kan som angivet på hjemmesiden altid henvende sig angående aktuelle driftsforhold direkte til Vej og Park som fungerer som vagttjeneste eller anmelde synspunkter via Giv os et praj. Der er med de til formålet afsatte driftsmidler kr konto S i 2012, hvoraf de kr dækker faste ydelser og kr dækker variable udgifter. Vej og Park foretager lokalt tilsyn og vagtudkald, som koordineres med indgående borgerhenvendelser til deres afdelingstelefon inden for normal arbejdstid. Data til andre myndigheder Renholdelses- og vinterregulativet fremsendes til politiets godkendelse/orientering. Klager og håndhævelsessager Holbæk kommune behandler indkommende klage henvendelse ud fra retningslinierne i Lovbekendtgørelse nr. 1103, hvor der jf. 19 *) kun kan klages over retlige spørgsmål og ikke om kommunen har hjemmel jf. loven. Såfremt borgere ønsker at klage over retlige spørgsmål til kommunens vinterregulativ kan dette derfor ske skriftligt til: Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postboks 9018, 1022 Kbh. K, som har fået bemyndigelsen af Transportministeriet. *) Uddrag af LBKG nr Kommunalbestyrelsers afgørelser efter denne lov kan påklages til transportministeren, for så vidt angår retlige spørgsmål. Stk.2. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. For beslutninger, hvorom der er udfærdiget offentlig kundgørelse, regnes klagefristen fra offentliggørelsen. Når der er særlig grund dertil, kan klagemyndigheden dog efter forud indhentet udtalelse fra vejbestyrelsen se bort fra overskridelse af klagefristen. Stk.3. Afgørelser, som kan påklages, skal indeholde oplysning om, til hvilken myndighed klage kan ske, og om fristen for indgivelse af klage. Stk.4. Klage over en beslutning fritager ikke klageren for at efterkomme denne. Klagemyndigheden kan dog bestemme, at klagen skal have opsættende virkning. Stk.5. Afgørelser, der kan påklages efter stk. 1, kan ikke indbringes for domstolene, før denne klageadgang er udnyttet. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter, at klagemyndighedens afgørelse er meddelt. 23

Holbæk Kommune Teknik og Miljø

Holbæk Kommune Teknik og Miljø Holbæk Kommune Teknik og Miljø Administrationsgrundlag for PARKDRIFT Godkendt af Udvalget for Kultur og Fritid d. 23. maj 2011 1 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING... 3 1 PARKER... 4 2 GRØNNE AREALER... 10

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser

REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: FORORD...1 1. Indledning....2 2. Vintervedligeholdelse...2 2.1 Snerydning...2 2.1.1 Vejbestyrelsens opgaver...2 2.1.2

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700.

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700. side 1 Faaborg - Midtfyn Kommune Park- og vejdrift mv. Drift og vedligeholdelse af veje Prisliste Samlet pris 2 Asfaltbelægninger 2.459.200 3 Grusbelægninger 140.000 4 Sten- og flisearealer 3.800.000 5

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier 1. oktober 2012 Vejdirektoratet Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse statens veje,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelse 2. Tilbudsblanket 1,2 og 3 3. Almindelige betingelser

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

Regulativ for ophængning af valgplakater

Regulativ for ophængning af valgplakater Regulativ for ophængning af valgplakater Retningslinjer for ophængning af valgplakater på kommunens vejarealer i forbindelse med afholdelse af offentlige valg og folkeafstemninger. Marts 2014 side 1 Retningslinjer

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 30-12-2014 Sagsnr.: 13/45122 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Kendelse Søndermarken

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Politik for Buske & Træer i Aabenraa Kommune

Politik for Buske & Træer i Aabenraa Kommune Politik for Buske & Træer i Aabenraa Kommune Afgrænsning Politikken er målrettet de kommunaltejet arealer som ligger indenfor Teknik- og Miljøudvalgets området samt byggemodnet arealer som endnu ikke er

Læs mere

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført:

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført: Skriftlig beretning 2012-13 Kørebaner og fortove På generalforsamlingen i april 1999 blev en 15-årig genopretningsplan for kørebaner og fortove vedtaget. På generalforsamlingen i april 2005 blev der fremlagt

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: 30.11.2007 De har klaget over, at Solrød Kommune afholder udgifter til nedgravning af elkabler og fibernet, og at den opkræver betaling

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV 2015-2019 Forslag af 03-08-2015 til regulativ 2 2015-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer November 2014 side 1 Valgplakater på vejareal Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget en ændring af lov

Læs mere

Skriftlig beretning 2010-11

Skriftlig beretning 2010-11 Skriftlig beretning 2010-11 Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i fortsat dialog med naboforeningen GF af 11. februar 1931 vedrørende vedligeholdelse af trekanten. En repræsentant for vejudvalget

Læs mere

Balancekatalog PTU den 9. juni 2015:

Balancekatalog PTU den 9. juni 2015: IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Plan og Teknikudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 PTU den : 50.000 Materielgården af gadekær, herunder

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

2008 Aftalehåndbog vedrørende Hyrdeengens fællesarealer

2008 Aftalehåndbog vedrørende Hyrdeengens fællesarealer 2008 Aftalehåndbog vedrørende Hyrdeengens fællesarealer Indhold G1 - Græsarealer... 4 G2 - Regnvandsbrønde... 5 G3 Træer... 6 G4 - Buskads... 7 G5 Hække... 8 G6 Snerydning... 9 G7 Oprydning... 10 G8 Ukrudtsbekæmpelse...

Læs mere

Skriftlig beretning for året 2008-2009

Skriftlig beretning for året 2008-2009 Skriftlig beretning for året 2008-2009 Mødeaktivitet Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i dialog med naboforeningen Grundejerforeningen

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

REGULATIV for Fredericia Kommune

REGULATIV for Fredericia Kommune REGULATIV for Fredericia Kommune Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser December 2011 Regulativ for Fredericia Kommune December 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K e-mail: vd@vd.dk Dato: 7. oktober 2012 Jeres sagsnr.: 11/16746 og 11/17630 Med brev af 6. september 2012 har I fremsendt udkast til afgørelse og anmodet

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Oktober 2013 1 Kapitel 1 Hvorfor skal der være et regulativ? Regulativet er med til at sikre, at der skabes indbydende byrum

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage.

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde d. 27. marts (hos Mads) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Konstituering Formand: Preben Sørensen Næstformand: Mads Reffstrup Pedersen

Læs mere

Erfaringer om processer og resultater

Erfaringer om processer og resultater Erfaringer om processer og resultater Stiplan for Holbæk k Kommune Fjordstien,, anlæg Vedligeholdelse Morten Holme Holbæk Kommune Planafdelingen Holbæk Kommune lokalområder Holbæk by + 17 lokalområder

Læs mere

Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data

Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data Kolofon Titel: Udgiver: Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov -

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011 NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE DRIFT 12. DECEMBER 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 PROCEDURE FOR NEDKLASSIFICERING 3 2 4 2.1 BELÆGNING 5 2.1.1 Bituminøse belægninger

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Teknik og Forsyning April 2007 Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 I N D H O L D S F O

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 3-6 2014 Renholdelse: Et fælles ansvar 3 Renholdelse: Dit ansvar som grundejer 4 Bedre oversigtsforhold i kryds i Holte 4 Samarbejde om pleje af grønne arealer

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Vejledning om hegn og hegnssyn.

Vejledning om hegn og hegnssyn. Hegnsynet for Egedal Kommune Hegnsynssekretariatet Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 72 66 e-post: hegnssyn@egekom.dk Revideret den. 15. marts 2013 Vejledning om hegn og hegnssyn. Her kan du læse

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 2 Teknik, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde Park og Vej Asfaltbelægning, vejmarkeringer og rabatter Veje, stier og pladser skal

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Jørgen Lakjer Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 005-11 5. oktober 2011 Referat

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste r Paradigma for instruks A. Læsning af salt B. Rydning og læsning af sne Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig

Læs mere

Matrixudbuddet. Samlet Driftsudbud 2012

Matrixudbuddet. Samlet Driftsudbud 2012 Matrixudbuddet Samlet Driftsudbud 2012 Fakta Ca. 3.800 km statsveje, svarende til 5 % af det samlede offentlige vejnet i Danmark 45 % af vejtrafikken afvikles på statens veje Fremkommelighed og trafiksikkerhed

Læs mere

LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015. Lov om en Cityring

LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015. Lov om en Cityring LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transport- og Energimin., j.nr. 500-13 Senere ændringer til forskriften LOV nr 526 af

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 55

VELKOMMEN TIL AFDELING 55 VELKOMMEN TIL AFDELING 55 Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Husorden Dine muligheder i afdeling 55 Vesterport afdeling 55 er beliggende

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER Denne kommunikationsmanual er en vejledning til anlægsprojekter med små gener, som Center for Byens Anvendelse anbefaler

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. december 2012 12/08337 PÅBUD OM AT FLYTTE HESTEHEGN OG FJERNE JORDVOLD Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. juli 2012. Du har på vegne af klagerne,

Læs mere

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på i denne pjece, er du velkommen til at kontakte: PROJEKTBESKRIVELSE UDGIVET AF Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen August

Læs mere

NR. 2-4 2014 RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE

NR. 2-4 2014 RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 2-4 2014 Placering af sten i rabatten er ikke tilladt 3 Infomøde og workshop om regnvand i Trørød 4 Nye broer og ramper i motorvejsprojektet 5 2. etape af

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 FOR DEN OFFENTLIGE VEJ SDR. BOULEVARD, DEL AF MATR. NR. 703, ODENSE BYGRUNDE, DEL AF MATR. N R. 1 CC, ODENSE VESTERMARK, SAMT MATR. N R. 742 A, ODENSE BYGRUNDE. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune Udbygningsaftale Mellem Landbrug & Fødevarer og Århus Kommune Mellem Landbrug og Fødevarer Axeltorv, Axeltorv 3 1609 København V Cvr. nr. 25529529 (herefter benævnt Ejeren ) og Aarhus Kommune Rådhuset

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt

Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt Af Karsten Thorn, Kommuneingeniør, Sæby Kommune, Email kat@saeby.dk og Jørn R. Kristiansen, Markedschef, Carl Bro as, Email: jnk@carlbro.com

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere