Holbæk Kommune Teknik og Miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holbæk Kommune Teknik og Miljø"

Transkript

1 Holbæk Kommune Teknik og Miljø Administrationsgrundlag for VEJDRIFT Godkendt af Udvalget for Klima og Miljø den 24. maj 2011 med administrative korrektioner i forhold til budget 2012

2 Indholdsfortegnelse: 1 INDLEDNING BRO OG BYGVÆRKER ASFALT OG GRUS KØREBANER BY INVENTAR OG STADEPLADSER FORTOVE OG STIER FÆRDSELSTAVLER OG VEJAFMÆRKNING RABATSLÅNING AFVANDING GADELUKNINGER PÅ AHLGADE SERVICEYDELSER UDEN BEREGNING RENHOLDELSE BELYSNING OG SIGNALANLÆG VEJTRÆER OG VEJBEPLANTNING VINTERVEDLIGEHOLDELSE... 22

3 1 Indledning Det er det overordnede formål, at offentlige veje i Holbæk Kommune fremstår vedligeholdte, renholdte og velplejede samt opfylder planlagte formål og funktioner. For veje og stier er den overordnede målsætning: at vej- og stinettet holdes i trafiksikkerheds- og miljømæssig forsvarlig stand at kapaciteten og fremkommeligheden opretholdes at vej- og stinettets kapitalværdi sikres at vintervedligeholdelsen sikrer den fornødne fremkommelighed og trafiksikkerhed at der på og langs med vej- og stinettet er rent og ryddeligt For veje og stier er målsætningen for renhold: at opretholde trafiksikkerheden at bevare de investerede ressourcer at fastholde færdselsarealernes serviceniveau uden væsentlig forringelse at færdselsarealernes udseende holdes på et æstetisk passende niveau For veje og stier er målsætningen for græsslåning: at trafikanterne kan overskue de tilstødende veje i kryds, indersider af kurver m.v. at vejskilte, autoværn og andet vejinventar kan ses af trafikanterne at rabatvegetationen ikke vælter ud over færdselsarealerne og hindrer fri passage at vandafledning ikke hindres, hensynet til omgivelserne, herunder fauna og frømarker Det samlede driftsbudget for vejdrift konto S er på kr og vintertjeneste konto S er på kr på de 865 km offentlige veje. 1

4 2 Bro og bygværker Lovgrundlag Vejdriften er underlagt LBK nr. 893 af 9. september 2009 Vejloven samt LBK nr af 16. september 2010 Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. Driften udmøntes ud fra faktisk forvaltningsvirksomhed og er derfor ikke underlagt forvaltningslovens regler. Eftersynet af broerne er udført i henhold til Vejdirektoratets vejledning i eftersyn af bygværker. Eftersynets resultater er samlet i rapporter for hvert enkelt bygværk. Bygværkerne er betegnet med vejnavn og bronummer. Der er registreret 155 bygværker i Holbæk Kommune. 33 bygværkerne tilhører enten Banedanmark eller Vejdirektoratet, 4 bygværkerne er private, 10 bygværker deles med andre evt. anden kommune og 108 bygværkerne er Holbæk kommunes. Generaleftersynet er et led i det grundlagsmateriale, kommunen skal have for at føre den nødvendige kontrol med vejnettets bygværker. Formålet med et systematisk eftersyn er at opretholde trafiksikkerheden og bevare de investerede værdier samt holde driftsudgifterne på et minimum. Der er foretaget en vurdering af reparationsomkostningerne for alle bygværker. For hver enkelt bro er der vurderet hvilke arbejder, som måtte være påkrævet for at bringe broens tilstand op på et økonomisk og vejteknisk optimalt niveau. Tilstandskarakteren går fra skala 0-5, hvor den laveste karakter er udtryk for bedste hovedtilstand. Budgetforslaget udarbejdes til politisk prioritering i foråret, for at der kan afsættes anlægsmidler til reparationer af bygværkerne i indeværende budgetår, samt i fremtidige budget forslag. Den vægtede gennemsnitlige hovedtilstandskarakter efter udførte broarbejder i 2011 er i alt 1,825, hvilket er en forbedring i forhold til 2010 som var 1,933. Det kan sammenlignes med Vejdirektoratet/SAMKOM s broindex på landsplan for kommunale broer (2004 = 1,64). Beregninger udført af Vejdirektoratet viser at den økonomisk optimale gennemsnitlige hovedtilstandskarakter er ca. 1,0-1,2. Der er estimeret, at der skal anlægsbevilling i en størrelsesorden på ca. kr. 50 mill. for at reducere hovedtilstandskarakteren ned under 1,2. Ved tildelingen af anlægsmidler til specifikt bygværk igangsættes en projektering og efterfølgende licitationsudbud (ca. 3-5 måneders forberedelse) som udmøntes i en entreprisekontrakt. Der er afsat et beløb på kr konto S i driftsbudgettet til almindelige små reparationsarbejder, som reparation af påkørte rækværker/autoværn, mindre betonskader, rådgiver bidrag for broregister, særeftersynsrapporter, vægtbegrænsninger mv. Borgere kan på hjemmesiden hjælpe med oplysninger via Giv os et praj og anmelde skader mv. til kommunen, som vurderer skaden ud fra ovenstående retningslinjer. 2

5 Der foretages årlige kontroleftersyn af udvalgte broer for udarbejdelse af tilstandsrapport. Eftersynet deles normalt i tre typer: - Løbende eftersyn. - Generaleftersyn. - Særeftersyn. Løbende eftersyn har til formål at vedligeholde bygværket ved udbedring af mindre skader og registrering af mere omfattende skader. Generaleftersynet er et grundigt, systematisk eftersyn af alle bygværkets dele med registrering af bygningsdelenes tilstand og skader og giver forslag til reparation af eventuelle skader. Særeftersyn foretages i tilfælde af specielle skader og som grundlag for reparation og ombygning. Data til andre myndigheder Kommunens broregister videregives via rådgiver til Vejdirektoratet / SAMKOM register. Partshøring Partshøring foretages hvis der er berørte parter ved en brorenovering. 3

6 3 Asfalt og grus kørebaner Lovgrundlag Vejdriften er underlagt LBK nr. 893 af 9. september 2009 Vejloven samt LBK nr af 16. september 2010 lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. Driften udmøntes ud fra faktisk forvaltningsvirksomhed og er derfor ikke underlagt forvaltningslovens regler. Byrådet har på mødet den 16. december 2009 godkendt et vejregister med 865 km offentlige veje samt 222 km private fællesveje. Det påhviler kommunen som vejbestyrelse, at holde deres offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver for trafikafviklingen i kommunen. Kommunen har på ca. 850 km indgået 4 funktionskontrakter fordelt med 3 til Colas Danmark A/S og 1 til Pankas A/S, som er forpligtet ud fra betingelserne i udbuddet at føre tilsyn og vedligeholde kommunens asfaltveje. Kontrakterne løber til udgangen af 2018/2020. Kommunen har i kraft af funktionskontrakten ikke mulighed for at bestemme hvilke veje der asfalteres, hvilket dermed er overdraget til funktionsparten. Der udarbejdes fra 3. part, hvert år et hovedeftersyn på ca. 1/3 af vejnettet som dokumentation på om funktionsparterne overholder betingelserne om vedligeholdelse i kontrakten. Hvert 1. kvartal årligt udarbejdes der på baggrund af hovedeftersynsrapporten forslag om slidlagsarbejder på strækninger, som koordineres med funktionsparten, ledningsejere og kommunen som vejbestyrelse. De årligt udvalgte slidlagsstrækninger udmeldes på hjemmesiden for almindelig orientering. Borgere kan på hjemmesiden hjælpe via Giv os et praj og f.eks. anmelde huller mv. til kommunen, som formidler disse videre til funktionsparten på den pågældende strækning. Vej og Park vedligeholder de asfaltarealer der ikke er indeholdt i funktionskontrakterne. Endvidere vedligeholder Vej og Park ca. 3,5 km offentlige grusveje med 2 reguleringer årligt, typisk forår og efterår. Den samlede driftsbevilling i 2012 på funktionskontrakter er på kr konto S og Vej og Park s drift er på kr konto S Holbæk Kommune fører løbende tilsyn med vejene. Data til andre myndigheder Kommunen benytter en webbaseret vejdatabase, hvor der er mulighed for distribution af oplysninger til andre myndigheder, mod en tilladelse fra Kommunen. 4

7 4 By inventar og stadepladser Lovgrundlag Vejdriften er underlagt LBK nr. 893 af 9. september 2009 Vejloven samt LBK nr af 16. september 2010 lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. Driften udmøntes ud fra faktisk forvaltningsvirksomhed og er derfor ikke underlagt forvaltningslovens regler. Det påhviler kommunen som vejbestyrelse, at holde deres offentlige byinventar i den stand, som benyttelsens art og størrelse kræver, samt at udleje offentlige arealer til erhvervsbrug mv. Det omfatter vedligeholdelse af eksisterende byinventar (bænke, steler, affaldsbeholdere mv.) på Ahlgade og Nygade i Holbæk By, samt øvrige offentlige bænke i kommunen tilhørende vejarealer. Byinventaret omhandler primært vedligeholdelse/renovering/nyindkøb af bænke, steler, affaldsbeholdere mv. på Ahlgade/Nygade i Holbæk By, samt bænke på andre offentlige veje. Vej og Park vedligeholder byinventaret ud fra betingelser i Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB), hvor der er afsat kr konto S i budget Stadepladser omhandler primært udlejning af arealer der ansøges via hjemmesiden og behandles i myndighedsafdelingen ud fra gældende regulativ For benyttelse af Park og vejarealer. Der er til stadepladser på driftsbudget afsat kr konto S i budget 2012 som blandt andet dækker over indtægter på kr Der føres løbende tilsyn med byinventaret og stadepladser i forbindelse med drifts- og vedligeholdelsen. Bestilling af drifts- og vedligeholdelse af byinventar sker via Vej og Park. 5

8 5 Fortove og stier Lovgrundlag Vejdriften er underlagt LBK nr. 893 af 9. september 2009 Vejloven samt LBK nr af 16. september 2010 lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. Driften udmøntes ud fra faktisk forvaltningsvirksomhed og er derfor ikke underlagt forvaltningslovens regler. Det påhviler kommunen som vejbestyrelse, at holde deres offentlige fortove og stier i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Holbæk Byråd har den 25. november 2009 vedtaget Stiplan for Holbæk Kommune. Stiplanen er en langsigtet plan, der både skal sikre eksisterende stier og give mulighed for at gennemføre de nye stistrækninger, som er angivet i planen. Holbæk Byråd har den 29. juni 2011 godkendt en Tilgængelighedsplan der udpeger nogle fokusområder som der tages højde for ved renoveringer af fortove. Det omfatter vedligeholdelse af eksisterende belægninger på fortove og stier, hvor der sikres fremkommelighed i adgangsretningen. Der tolereres niveauforskelle på op til 2,5 cm i færdselsretningen. Midlerne går primært til mindre lokale opretninger/reparationer af fortovs- og stibelægninger. Ved renoveringer indarbejdes retningslinjerne fra tilgængelighedsplanen og trafiksikkerhedsplanen. Borgere kan på hjemmesiden hjælpe med oplysninger via Giv os et praj og anmelde skader mv. til kommunen, som vurderer skaden i forhold til art og omfang med henblik på prioritering i forhold til områdets driftsbudget på kr konto S i budget Endvidere er der afsat kr konto S til lysningsforbedringer i forbindelse med aktuelle slidlagsarbejder i 2012, hvor der er manglende lysning. Det sker enten ved fræsning af eksisterende belægning eller hævning af eksisterende kantsten. Generelt afhjælpes ca. 50 % af Giv-os-et-praj henvendelserne, hvor de sidste 50 % kan være tilfælde: Om henvendelser der kræver større renoveringsomfang og karakter af nyt fortov vil blive sagsbehandlet med det formål at få det indarbejdet i fremtidige budgetplaner, Eller skyldes andre bindinger fra igangværende eller fremtidige graveentrepriser. Kommunen fører løbende tilsyn med fortove og stier. Forhold der vurderes til udbedring ud fra ovennævnte kriterier bestilles via Vej og Park. 6

9 6 Færdselstavler og vejafmærkning Lovgrundlag Vejdriften er underlagt LBK nr. 893 af 9. september 2009 Vejloven samt LBK nr af 16. september 2010 lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. Driften udmøntes ud fra faktisk forvaltningsvirksomhed og er derfor ikke underlagt forvaltningslovens regler. Endvidere følges Bekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006 om vejafmærkning. Det påhviler kommunen som vejbestyrelse, at holde færdselstavlerne og afmærkningen i en forsvarlig og synlig stand som sikrer trafikanternes sikkerhedsmæssige fremkommelighed. Kommunen vedligeholder eksisterende færdselstavler i hele kommunen. Kriterierne for vedligeholdelsen er, at de er læsbare/synlige for trafikanterne af hensyn til trafiksikkerheden og fremkommeligheden. Borgere kan på hjemmesiden hjælpe med oplysninger via Giv os et praj og anmelde skader på skilte og afmærkning mv. til kommunen, som vurderer skaden i forhold til art og omfang med henblik på prioritering i forhold til områdets driftsbudget på kr konto S til færdselstavler og kr konto S til vejafmærkning i budget Endvidere er der afsat kr konto S i 2012 til eventuelle forbedringer af eksisterende Parkering- og Rasteplads afmærkning/skilte mv. Generelt afhjælpes ca. 70 % af Giv-os-et-praj henvendelserne, hvor de sidste 30 % kan være tilfælde: som skyldes en størrelsesomfang der kræver en overordnet planlægning eller skyldes andre bindinger fra igangværende eller fremtidige grave- og asfaltarbejder eller afviger fra funktionskontraktens kriterier med asfaltleverandørerne eller vedrører nye tavler som kræver myndighedsbehandling for tilladelse Kommunen fører løbende tilsyn med færdselstavler og afmærkningen. Forhold der vurderes til udbedring ud fra ovennævnte kriterier bestilles til udbedring hos Vej og Park eller anden entreprenør. 7

10 7 Rabatslåning Lovgrundlag Vejdriften er underlagt LBK nr. 893 af 9. september 2009 Vejloven samt LBK nr af 16. september 2010 lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. Driften udmøntes ud fra faktisk forvaltningsvirksomhed og er derfor ikke underlagt forvaltningslovens regler. Rabatslåning følger vejledningen i Vejregelrådets vejregel hæfte 5 Vedligehold af det færdsels frie areal december 2009 kapitel 4, som udgives af Vejdirektoratet. Flyvehavre bekæmpes jf. landbrugsministeriets cirkulære nr. 542 af 28. juni 1995 også nævnt i Vejregelrådets vejregel hæfte 5 Vedligehold af det færdsels frie areal december 2009 kapitel Det påhviler kommunen som vejbestyrelse, at vedligeholde vejarealer, som ikke tjener som færdselsareal, dvs. rabatter, grøfter, skråninger af hensyn til trafiksikkerheden. Kommunen har vedtaget følgende klippefrekvens på græstyper: Græstype Græsflade rastepladser Græsflade oversigtsarealer Græsflade byrabat/indenfor by Græsflade cykelsti/gangsti Græsflade kirkesti Græsflade helleanlæg Græsflade gadekær Græsflade landrabat/udenfor by Græsflade busstopsteder i byzone Græsflade busstopsteder i landzone Antal klipninger 2 gange årligt 3 gange årligt 4 gange årligt 4 gange årligt 4 gange årligt 4 gange årligt 4 gange årligt 1½ gange årligt 6 gange årligt 4 gange årligt Byrabatter omfatter arealer tilknyttet vejarealet indenfor byzoneskiltet og landrabatter arealer tilknyttet vejarealet udenfor byzoneskiltet. I forsommeren igangsættes slåningen af landrabatter i et skår så sent som muligt, men bør, hvor der er ferietrafik, afsluttes inden denne. Efter den 15. september igangsættes slåning af landrabatter i fuld bredde nord for Skovvejen i ulige år og syd for skovvejen i lige år. I de mellemliggende år slås de i et skår om efteråret. Oversigtsarealer slås samtidig med landrabatter/udenfor by forår/efterår og en gang midt på sommeren. Borgere kan på hjemmesiden hjælpe med oplysninger via Giv os et praj og anmelde evt. forhold til kommunen, som vurderer henvendelsen ud fra ovenstående retningslinjer, med de til formålet afsatte driftsmidler på kr konto S i budget

11 Generelt afhjælpes ca. 80 % af henvendelserne indenfor klippefrekvensen med oplysning om at det varetages når opgaven påbegyndes i lokalområdet og de sidste 20 % kan ligge udenfor bevillingsfrekvensen. Vej og park forestår udførelsen af opgaven ud fra betingelser i Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB). Landmænd med frøgræsmarker har mulighed for ved henvendelse, mod oplysninger via et kortbilag eller anden tydeliggørelse, at få slået rabatten, under henvisning til krydsningsbestøvningen i Vejregelrådets vejregel hæfte 5, kapitel Henvendelse kan ske til eller telefon Kommunen fører løbende tilsyn med rabatterne. Forhold der vurderes til udbedring ud fra ovennævnte kriterier bestilles via Vej og Park. 9

12 8 Afvanding Lovgrundlag Vejdriften er underlagt LBK nr. 893 af 9. september 2009 Vejloven, LBK nr af 16. september 2010 lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, LBK nr. 927 af 24. september 2009 Vandløbsloven samt LBK nr. 633 af 07. juni 2010 Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.. Driften udmøntes ud fra faktisk forvaltningsvirksomhed og er derfor ikke underlagt forvaltningslovens regler. Det påhviler kommunen som vejbestyrelse at sikre, at eksisterende grøfter, drænledninger og vejbrønde kan benyttes til afledning af regnvand og drænvand. Vandet fra kørebanen skal kunne løbe uhindret ned i grøften. Derfor tilstræbes at rabatten ikke spærrer for vandets vej, og tilpasse, så der ikke ligger store vandmængder i kanten af kørebanen. Vejbrøndene har til funktion at lede vandet væk fra færdselsarealerne. Det samlede afvandingssystem skal effektivt lede vandet væk, således at der ikke opstår større vandsamlinger og risiko for akvaplaning for bilisterne. Driftsbevillingen dækker typisk at: vejbrønde og sandfangsbrønde suges/renses 1 gang årligt, typisk 2. halvår som fast procedure. rørgennemføringer/drænledninger spules/rodskæres efter behov renovering af brønde/drænledninger mv. udskiftes efter en prioritering med formål at sikre driftsmæssig afvanding fræsning af rabatter i åbent land sker 1 gang årligt i det omfang terrænforholdene kræver dette vandløbskendelser med vejbestyrelsens deltagelse på fællesledninger Vandløbsmyndighederne og andre lodsejere er ofte involveret, da drænforhold i 80 % af tilfældene implicerer alle parter. Formålet med fræsning af rabatter er, at tilbageføre opkørt materiale fra bagkanten af rabatten til forkanten, således at der sikres bedre afvanding. Borgere kan på hjemmesiden hjælpe med oplysninger via Giv os et praj og anmelde evt. forhold til kommunen, som vurderer henvendelsen ud fra ovenstående retningslinjer, med de til formålet afsatte driftsmidler på kr konto S i budget Endvidere er der afsat driftsmidler på kr konto S i budget 2012 til dækning af kommunens forpligtelser til vejafvandingsbidraget til Forsyningsselskabet jævnfør 2a. stk. 11. Vej og Park udfører aktuelle spule- og reparationsopgaver efter bestilling ud fra specifikation i Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB). 10

13 Kommunen fører løbende tilsyn med vejene. Forhold der vurderes til udbedring ud fra ovennævnte kriterier bestilles via Vej og Park. 11

14 9 Gadelukninger på Ahlgade Lovgrundlag Vejdriften er underlagt LBK nr. 893 af 9. september 2009 Vejloven samt LBK nr af 16. september 2010 lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. Driften udmøntes ud fra faktisk forvaltningsvirksomhed og er derfor ikke underlagt forvaltningslovens regler. Det påhviler kommunen som vejbestyrelse at sikre, at afspærring af gader ved by arrangementer sker ud fra sikkerhedsmæssige forskrifter. Kommunen yder som en service midlertidig afspærring af vejareal til 4 arrangementer, hvor der er behov for lukning / afspærring af Ahlgade/Smedelundsgade: Store Bildag, Aftensalg, Sundhedsdag og Natløb. Vejlukning administreres efter myndighedsbeslutning i forhold til Vejloven og der tages særligt stilling til hvert enkelt forhold. Der er afsat kr konto S til formålet i budget Øvrige vejspærringer kan ansøges som råden over vejareal via kommunens hjemmeside. Samtlige omkostninger til disse arrangementer er kommunen uvedkommende. Kommunen fører løbende tilsyn med skiltningen ved planlagte arrangementer. 12

15 10 Serviceydelser uden beregning Lovgrundlag Vejdriften er underlagt LBK nr. 893 af 9. september 2009 Vejloven, LBK nr af 16. september 2010 lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. Driften udmøntes ud fra faktisk forvaltningsvirksomhed og er derfor ikke underlagt forvaltningslovens regler. Det påhviler kommunen som vejbestyrelse at sikre, at andre service ydelser sker ud fra sikkerhedsmæssige forskrifter. Kommunen yder som en service tilskud til lokal samarbejder som eksempelvis Politiets cyklist prøver mv. Der er afsat kr konto S til formålet i budget Kommunen fører ikke tilsyn med disse midler. 13

16 11 Renholdelse Lovgrundlag Vejdriften er underlagt LBK nr. 893 af 9. september 2009 Vejloven samt LBK nr af 16. september 2010 lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. Driften udmøntes ud fra faktisk forvaltningsvirksomhed og er derfor ikke underlagt forvaltningslovens regler. Det påhviler kommunen som vejbestyrelse, at sikre ren- og vedligeholdelse af færdselsarealerne, så det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt at færdes på vejene. Kommunens renholdelse indeholder flere delelementer som: tømning af affaldsbeholdere på offentlige veje, fejning af veje og stier, ukrudtsbekæmpelse på veje og stier, renholdelse langs rabatter, fjernelse af skrotbiler, renhold af busstoppesteder. Tømning af affaldsbeholdere er der vedtaget følgende tømningsfrekvenser: Ahlgade, Nygade, Busterminalen og Munkholmbroen i Holbæk: Tømmes 104 gange årligt, svarende til 2 gange ugentlig på hverdage, fordelt på sæsonen. Fra uge 13 til uge 46, tømmes de yderligere 1 gang i weekenden, svarende til yderligere 34 gange årligt. Øvrige bymidter i Holbæk, Jyderup, Svinninge og Tølløse (Hovedstrøg): Tømmes 104 gange årligt, svarende til 2 gange om ugen. Øvrige lokalområder: Tømmes 26 gange årligt, svarende til hver 2. uge. Fejning langs kantsten på kørearealerne skal sikre renholdelse af kørebanen, således at det ikke er til gene for trafikanter eller tilstopper regnvandsbrønde unødigt. Fejning af veje er inddelt i følgende definitioner: Holbæk By: Ahlgade, Smedelundsgade, Labæk, Bysøstræde, Bysø Plads, Jernbanevej Hovedstrøg Tølløse By: Kvarmløsevej, Tølløsevej, Jernbanevej, Hjortholmvej, Sønderstrupvej Hovedstrøg Jyderup: Holbækvej, Skarridsøgade, Slagelsevej Hovedstrøg Svinninge: Hovedgaden, Kalundborgvej, Strandvejen, Ringstedvej Indfaldsveje: Veje som kommer direkte ind eller igennem byer i hele kommunen P-pladser: Offentlige P-pladser med fast belægning, ekskl. interne på institutionerne Industriveje: Alle primære industriveje Boligveje: Alle bolig veje indenfor byzoner i Holbæk, Tølløse, Jyderup, Svinninge Lokalområder: Alle boligveje i øvrige byer Cykelstier: Alle cykelstier og gangstier som har fast belægning asfalt eller fliser indenfor byzonen. Udenfor byzonen kun efter behov ved konkret vurdering. 14

17 Fortove: Kommunale ansvarsområder typisk facadeløse i hele kommunen. De enkelte grundejere er selv ansvarlige for renholdelse af fortove langs deres matrikler. Rundt om bænke: Alle offentlige bænke langs vejanlæg, ikke ved busstoppesteder og parker Generelt er fejning af offentlige veje, pladser og stier med nedenstående frekvenser et udtryk for antallet af faste fejninger, ved veje med kantsten. Dog vil der erfaringsmæssigt lokalt kunne opstå akutte enkelt situationer, hvilket der i mindre omfang afsættes ressourcer til. Holbæk By Hovedstrøg: Tølløse By, Jyderup By, Svinninge By Indfaldsveje P-pladser Industriveje Boligveje Lokalområder Cykelstier Fortove Rundt om bænke 21 gange årligt 3 gange årligt 3 gange årligt 3 gange årligt 3 gange årligt 2 gange årligt 2 gange årligt 6 gange årligt 2 gange årligt 2 gange årligt Ukrudtsbekæmpelse af kantstensbelægninger og overflader på helleanlæg i byzoner skal hindre, at belægningerne ikke nedbrydes ved fremspiring af ukrudt med følgende frekvens: Der udføres Termisk/mekanisk ukrudtsbekæmpelse 6 gange årligt. På boligveje foretages ikke termisk/mekanisk ukrudtsbekæmpelse, hvilket er en grundejerforpligtelse i lighed med renholdelse af fortovet. Renholdelse af rabatter medfører fjernelse af affald således at det ikke skæmmer færdselsarealerne med følgende frekvens: byrabatter i Jyderup, Svinninge, Tølløse og Holbæk foretages 1 gang hver 2. uge ud fra en behovsvurdering. byrabatter i øvrige byer foretages 1 gang om måneden ud fra en behovsvurdering. landrabatter sker i mindre udstrækning 1 gang om måneden ud fra en behovsvurdering. Skrotbiler fjernes i de tilfælde Politiet ikke kan stadfæste ejerforholdet og meddeler at køretøjet er værdiløst og derfor omfattet som affald jævnfør Vejloven. Busstoppesteder vedligeholdes med renholdelse, affaldstømning, udskiftning af køreplaner, græsslåning samt renovering/udskiftning af læskure. Vej og park vedligeholder disse ud fra specifikation i Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB). Dog vedligeholdes reklamefinansierede læskure af AFA JCDecaux ud fra en driftsaftale med Holbæk Kommune. Borgere kan på hjemmesiden hjælpe med oplysninger via Giv os et praj og anmelde evt. forhold til trafik og infrastruktur, som vurderer henvendelsen ud fra ovenstående retningslinjer, med de til formålet afsatte driftsmidler på kr konto S til tømning af affaldsbeholdere, fejning, ukrudtsbekæmpelse, rabatter og skrotbiler samt afsatte driftsmidler på kr konto S til busstoppesteder. 15

18 Kommunen fører løbende tilsyn med vejene. Forhold der vurderes til udbedring ud fra ovennævnte kriterier bestilles via Vej og Park. 16

19 12 Belysning og signalanlæg Lovgrundlag Vejdriften er underlagt LBK nr. 893 af 9. september 2009 Vejloven. Belysningen følger Vejregelrådets vejregel for vejbelysning af marts 1999, som udgives af Vejdirektoratet. Driften udmøntes ud fra faktisk forvaltningsvirksomhed og er derfor ikke underlagt forvaltningslovens regler. Det påhviler kommunen som vejbestyrelse, at vejbelysning og signalanlæggene på de offentlige veje har til formål at øge trafiksikkerheden, at virke kriminalpræventivt samt at give et arkitektonisk og roligt æstetisk helhedsindtryk. Vejbelysningen i tidligere Svinninge og Tølløse kommuner er ejet og vedligeholdes af SEAS-NVE mod en driftsaftale med kommunen. Resterende vejbelysning ejes af Holbæk kommune, men vedligeholdes ud fra en drifts- og vedligeholdelsesaftale af SEAS-NVE. Generelle kriterier: Vejbelysning på hovedstrøg og i bykerner, samt ved signal- og torontoanlæg, heller og chikaner mv. brænder i hele lygtetændingstiden timer årligt. Øvrig vejbelysning på offentlige veje slukkes i 4 timer om natten og brænder 2704 timer årligt. Vejbelysningen tændes og slukkes i henhold til døgnets mørketabel. Ved skoleveje afpasses lygtetændingstiden, så det passer med børnenes mødetider. med anlæggene: 1 gang i efteråret, hvor hver enhed efterses grundigt. Ca. 3 måneder efter gennemgås for lyskildefejl. Ca. hvert 3. år adskilles og rengøres lampen, og lyskilden udskiftes. Øvrige tilsyn udføres gennem det daglige arbejde og fejlmeldinger fra borgerne samt den elektroniske overvågning. På større veje sker udskiftning af defekte lyskilder straks efter fejlmelding. På mindre veje senest 10 arbejdsdage efter fejlmeldingen. Der udføres serieudskiftning af lyskilder i henhold til udarbejdet udskiftningsplan for lyskildernes levetid, i gennemsnit ca. hvert 3. år. Generel sommerslukning af vejbelysningen sker i perioden 5. maj til 8. august i størst mulige omfang. I øvrige perioder sættes natslukning/dæmpning i værk, hvor anlæggene er ombygget og klar til natslukning/dæmpning. De øvrige vejbelysningsanlæg natslukkes/dæmpes om natten efterhånden som anlæggene bliver ombygget. Borgere kan via kommunens hjemmeside anmelde driftsmæssige forhold direkte til SEAS-NVE. Henvendelse om ændringer af eksisterende belysningsforhold skal ske til kommunen på som vurderer ønskerne ud fra ovennævnte kriterier og økonomi. Den samlede driftsbevilling på vejbelysning er på kr konto S i 2012, fordelt med ca. 61% til energiafgift og 39 % til vedligeholdelse. 17

20 Signalanlæg ejes og drives af Holbæk kommune. Der er 24 signalanlæg, hvoraf de 20 er beliggende i Holbæk By og de resterende er placeret i Tølløse, Gislinge, Tuse og Mørkøv. Borgere kan på hjemmesiden hjælpe med oplysninger via Giv os et praj og anmelde evt. fejl på signalanlæg til trafik og infrastruktur, som vurderer fejlen i forhold til art og omfang med henblik på prioritering i forhold til områdets driftsbudget på kr konto S i budget SEAS-NVE fører lokalt tilsyn ud fra en drifts- og vedligeholdelseskontrakt. Kommunen fører tilsyn med signalanlæg og rekvirerer ekspertise på området hos fagspecialister. 18

21 13 Vejtræer og vejbeplantning Kommunen har ikke en samlet opgørelse over antal vejtræer og vejbeplantninger, men et groft skøn er, at der er ca stk. vejtræer og ca m 2 ~ 23,5 ha. vejbeplantning, med en driftsbevilling på kr konto S i Lovgrundlag og normer Normer og Vejledning for Anlægsgartnerarbejde Danske Anlægsgartnere. Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder. Forskningscentret for Skov og Landskab Pleje af grønne områder. Danske Anlægsgartnere Beskæring af træer. Dansk Træplejeforening, ISBN Bekendtgørelse af lov om offentlige veje, LBK. nr. 893 af 9. september Bekendtgørelse af lov om planlægning, LBK. Nr. 937 af , 11. Bekendtgørelse af lov om Hegn, LBK. Nr. 59, 35, 36 og 39 af Bekendtgørelse om Matrikulære arbejder, BEK af Bekendtgørelse af lov om Tinglysning, LBK. Nr. 158 af , 52. Bekendtgørelse af lov om Udstykning og anden registrering i matriklen, LBK. Nr. 494, 46 Bekendtgørelse af lov om Vandløb, LBK. Nr. 927 af Driften af vejtræer og -beplantninger er at betragte som faktisk forvaltningsvirksomhed, og derfor ikke underlagt forvaltningslovens bestemmelser. Det påhviler Teknik og Miljø, at holde kommunens vejplantninger renholdte og velplejede, samt at sikre kvaliteten og plejeniveauet, for derved at fastholde en høj gartnerfaglig pleje. Det skal sikres, at vejtræer og -beplantninger ikke er til fare for trafiksikkerheden, dog kan træerne ved den rette planlægning fungere som optisk ledende elementer, som er med til at skabe større trafiksikkerhed. En stor del af kommunens vejtræer og -beplantninger har tillige en funktion som spredningskorridorer for flora og fauna. Den vedtagne målsætning for vejplantningernes formål og funktion skal opfyldes, således at kommunens grønne ressourcer langs veje og indfaldsveje bevares. Vejplantningerne indeholder en række elementer, hvortil der knytter sig særlige kravspecifikationer i forhold til pleje og vedligeholdelse, således at arealerne fremstår med det ønskede plejeniveau. Vejplantningerne kan være sammensat af flere af elementtyperne. Kravspecifikationerne er nærmere beskrevet i funktionsaftalens særlige arbejdsbeskrivelse (SAB). Mere end halvdelen af budgettet er bundet til lovpligtige opgaver såsom friholdelse af oversigtarealer, beskæring ved skilte, akut opståede skader til fare for trafikken, fredede alleer mv. Busket Busket er en plantning med stor frodighed og rig blomstring, der ofte består af forskellige arter. Samspillet mellem arterne er væsentlig for en harmonisk helhedsvirkning. Fritrumsbeskæring af udhængende grene udføres 2 gange pr. år. Foryngelsesbeskæring udføres hvert år. Beskæring af hensyn til blomstring og vækstform udføres efter aftale med tilsynet. Ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt ikke forekommer samt jordkultivering udføres 6 gange pr. 19

22 år. Rydning af uønsket træopvækst (med rod) samt efterplantning udføres 1 gang pr. år. Afskåret grønt affald fjernes. Efterplantning udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet. Bunddækkende buske Bunddækkende buske er fladedækkende og ensartede beplantninger. Beplantningen skal med et tæt løvdække fuldstændig dække jorden i bedet. Foryngelsesbeskæring udføres hvert år. Ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt ikke forekommer samt jordkultivering udføres 6 gange pr. år. Rydning af uønsket træopvækst (med rod) samt efterplantning udføres 1 gang pr. år. Afskåret grønt affald fjernes. Beskæring af hensyn til højde, bredde og vækstform udføres efter aftale med tilsynet. Efterplantning udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet. Krat og hegn Krat og hegn er større massive beplantninger af buske og træer, der b.la. skaber rum, afgrænser og giver læ. Krat er sammensat af flere forskellige arter af buske og træer, der sammen danner en helhed. Plejen foregår primært ved at planter ryddes af hensyn til helheden. Fritrumsbeskæring af udhængende grene udføres 1 gang pr. år. Foryngelsesbeskæring udføres hvert år. Beskæring af hensyn til bredde udføres 1 gang pr. år. Udtynding og rydning af uønsket træopvækst med rod udføres hvert 6. år. Afskårne grene fjernes eller neddeles. Efterplantning udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet. Klippet hæk Hæk er plantninger der består af samme art og med en ensartet karakter. Hække skal være tætte, frodige og veludviklede. Klipningen udføres i en præcis form, således at der fremstår stor ensartethed. Klipning foretages 2 gange pr. år. Afklip fjernes. Ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt ikke forekommer samt jordkultivering udføres 6 gange pr. år. Rydning af uønsket træopvækst (med rod) udføres 1 gang pr. år. Efterplantning udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet. Fritvoksende træer Fritvoksende træer forekommer som fuldkronede solitære træer, trægrupper, alléer og trærækker. Plejen skal sikre, at de enkelte træer udvikler sig hensigtsmæssigt, men også at helheden fremstår ensartet. Opbygningsbeskæring samt kronepleje udføres ca. hvert 6. år. Beskæring for døde og knækkede grene udføres 1 gang pr. år. Fritrumsbeskæring af nedhængende grene af hensyn til ledninger, belysning og færdsel foretages 2 gange pr. år. Beskæring af frugttræer udføres 1 gang pr. år. Fjernelse af vanris og rodskud, samt stammeskud, udføres 1 gang pr. år. Afskårne grene fjernes. Ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt ikke forekommer udføres 6 gange pr. år. Efterplantning foretages i henhold til plan udarbejdet af tilsynet. Formede træer Formede træer forekommer enkeltvis, på rækker eller som stammede hække. Plejen skal sikre, at de enkelte træer beskæres korrekt, således at beplantningen i sin helhed fremstår ensartet og dekorativ i forhold til beskæringsmetoden. Opbygningsbeskæring samt kronepleje udføres ca. hvert 6. år. Knudebeskæring samt beskæring for døde og knækkede grene udføres 1 gang pr. år. Beskæring for døde og knækkede grene udføres 1 gang pr. år. Fritrumsbeskæring af nedhængende grene af hensyn til ledninger, belysning og færdsel foretages 2 gange pr. år. Fjernelse af vanris og rodskud, samt stammeskud, udføres 1 gang pr. år. Afskårne grene fjernes. Ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt ikke forekommer udføres 6 gange pr. år. Efterplantning foretages i henhold til plan udarbejdet af tilsynet. Risikotræer Retspraksis har vist, at kommuner har en forpligtelse til at dokumentere tilsyn og observationer vedr. alle træer, der kan komme i berøring med borgere. Der bør udarbejdes en registrering og plan for tilsyn og dokumentation. 20

23 Rødder på fortove/cykelstier Flere steder er der problemer med rødder, der løfter fortove. Det er ikke noget, der henhører til normal drift at udbedre, men er ikke desto mindre nødvendigt at begrænse og imødegå for at der ikke skal opstå faldskader og for at begrænse nedbrydningen af fortove, cykelstier og veje. Der bør overvejes genplantning og etablering af ordentlige vækstforhold så problemet ikke opstår igen og så de nye træer kan leve i mange år. Serviceopgaver (diverse) Der findes en række særlige serviceopgaver som også udføres i forhold til vejtræer og - beplantninger, f.eks. ukrudtsbekæmpelse og affaldsindsamling. Sagsbehandling Borgere kan ved inddatering på kommunens hjemmeside, anmelde skader mv. via Giv os et praj. Disse henvendelser behandles ikke som personlige, og der modtages ikke tilbagemelding på henvendelserne. Alle andre henvendelser vedrørende driftsforhold mv. behandles af sagsbehandler. Forslag til forandringer og anlæg i lokalområderne kan ske via dialog i Lokalforum. Emnerne på dialogmøderne i lokalområderne, er samlet i Lokalområde-bøgerne som opdateres og udvikles løbende. I forhold til funktionskontrakten med Vej og Park udføres kontrol af leverancerne som hhv. fælles-, egen- og stikprøvekontrol. Vej og Park har almindelig meldepligt i forhold til konstaterede fejl og mangler på kommunens vejtræer og -beplantninger. Derudover udfører Teknik og Miljø løbende tilsyn af vejtræer og - vejbeplantninger, herunder besigtigelser i forbindelse med borgerhenvendelser. Data til andre myndigheder I forhold til andre myndigheder indberettes følgende : Gødningsregnskab med oplysning om forbrug af handelsgødning, skal indberettes til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Plantedirektoratet. Der er krav om ligevægt mellem forbrug og kvote. Undersøgelse af anvendelsen af Pesticidforbruget på offentlige arealer, indberettes til Miljøministeriet, Pesticider og Genteknologi. Der er indgået en aftale mellem staten, amterne og kommunerne om at udfase forbruget af pesticider på offentlige arealer. Registrering af dyr på offentlige arealer indrapporteres til Fødevarestyrelsen. Kulturarvsstyrelsen administrerer fredninger. Politiet inddrages i forhold til erstatningskrav. 21

24 14 Vintervedligeholdelse Lovgrundlag Vejdriften er underlagt LBK nr. 893 af 9. september 2009 Vejloven samt LBK nr af 16. september 2010 lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. Driften udmøntes ud fra faktisk forvaltningsvirksomhed og er derfor ikke underlagt forvaltningslovens regler. Det påhviler kommunen som vejbestyrelse, at udarbejde en vinterberedskabsplan som tager hensyn til trafikkens art og størrelse for trafikafviklingen i kommunen. Vejbestyrelsen udarbejder en vinterberedskabsplan på baggrund af politisk afsatte midler til gennemførelse af en normal vinter. I Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje er yderligere defineret i 2: Det påhviler vedkommende vejbestyrelse at sørge for snerydning på offentlige veje og stier, for så vidt forpligtelsen ikke er pålagt ejere af tilgrænsende ejendomme efter 5. Stk. 2. Vejbestyrelsen bestemmer snerydningens omfang og rækkefølge, herunder på hvilke offentlige stier snerydning skal finde sted. Nærmere retningslinjer for snerydningens gennemførelse fastsættes af vejbestyrelsen efter forhandling med politiet. Stk. 3. Vejbestyrelsen kan efter forhandling med politiet bestemme, at enkelte vejstrækninger skal undtages fra snerydningsforpligtelsen. Vejene opdeles i 6 vejklasser: A-veje, som omfatter veje med afgørende betydning for fjerntrafikken B-veje, som omfatter veje med betydning for den kollektive nærtrafik, gennemgående veje der forbinder bysamfund C-veje, som har betydning for den lokale nærtrafik, industriveje, gennemgående boligveje D-veje, som ikke har betydning for den gennemgående trafik, men mere karakter af fordelingsveje til afgrænsede boligområder i byer, samt blinde veje og veje med spredt bebyggelse i landområder E-veje, uden kommunal saltning/snerydning - som offentlige boligveje til afgrænsede boligområder og blinde boligveje indenfor byzonen F-veje, som er private fællesveje (grundejerforpligtelser) Stier opdeles i 4 stiklasser: 1-stier, som er trafikstier med afgørende betydning for trafikafviklingen 2-stier, som er mindre betydende rekreative-/interne stier 3-stier, som er lokale interne stier - uden kommunal saltning/snerydning ofte grundejerforpligtelser 4-stier, som er grusstier, rekreative-, interne- og vandrestier - uden kommunal saltning/snerydning Planen følger Vejdirektoratets paradigme for en vinterberedskabsplan og fremsendes typisk hvert efterår til politiets orientering og politisk godkendelse, i det omfang der er foretaget ændringer i bestående plan. Planen offentliggøres via kommunens hjemmeside under snerydning. 22

25 Vej og Park s driftsberedskab er prioriteret til at klare vejklasserne A- og B-veje, hvilket medfører at C-veje igangsættes/ryddes når A og B veje er farbare/ordnede, dog ikke i weekender. D-veje igangsættes/ryddes efter A - B - C veje er farbare/ordnede, dog kun på hverdag indenfor normal arbejdstid. Borgere kan som angivet på hjemmesiden altid henvende sig angående aktuelle driftsforhold direkte til Vej og Park som fungerer som vagttjeneste eller anmelde synspunkter via Giv os et praj. Der er med de til formålet afsatte driftsmidler kr konto S i 2012, hvoraf de kr dækker faste ydelser og kr dækker variable udgifter. Vej og Park foretager lokalt tilsyn og vagtudkald, som koordineres med indgående borgerhenvendelser til deres afdelingstelefon inden for normal arbejdstid. Data til andre myndigheder Renholdelses- og vinterregulativet fremsendes til politiets godkendelse/orientering. Klager og håndhævelsessager Holbæk kommune behandler indkommende klage henvendelse ud fra retningslinierne i Lovbekendtgørelse nr. 1103, hvor der jf. 19 *) kun kan klages over retlige spørgsmål og ikke om kommunen har hjemmel jf. loven. Såfremt borgere ønsker at klage over retlige spørgsmål til kommunens vinterregulativ kan dette derfor ske skriftligt til: Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postboks 9018, 1022 Kbh. K, som har fået bemyndigelsen af Transportministeriet. *) Uddrag af LBKG nr Kommunalbestyrelsers afgørelser efter denne lov kan påklages til transportministeren, for så vidt angår retlige spørgsmål. Stk.2. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. For beslutninger, hvorom der er udfærdiget offentlig kundgørelse, regnes klagefristen fra offentliggørelsen. Når der er særlig grund dertil, kan klagemyndigheden dog efter forud indhentet udtalelse fra vejbestyrelsen se bort fra overskridelse af klagefristen. Stk.3. Afgørelser, som kan påklages, skal indeholde oplysning om, til hvilken myndighed klage kan ske, og om fristen for indgivelse af klage. Stk.4. Klage over en beslutning fritager ikke klageren for at efterkomme denne. Klagemyndigheden kan dog bestemme, at klagen skal have opsættende virkning. Stk.5. Afgørelser, der kan påklages efter stk. 1, kan ikke indbringes for domstolene, før denne klageadgang er udnyttet. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter, at klagemyndighedens afgørelse er meddelt. 23

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

Holbæk Kommune Teknik og Miljø

Holbæk Kommune Teknik og Miljø Holbæk Kommune Teknik og Miljø Administrationsgrundlag for PARKDRIFT Godkendt af Udvalget for Kultur og Fritid d. 23. maj 2011 1 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING... 3 1 PARKER... 4 2 GRØNNE AREALER... 10

Læs mere

Serv. Kom. vicekatalog. som

Serv. Kom. vicekatalog. som Serv vicekatalog Kom mmunale vejee Servicekataloget for kommunale veje er enn beskrivelse af de opgaver, som Vej & Park udførerr i forbindelse med drift og vedligeholdelse. Indledning Servicekataloget

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Information til dig som grundejer Du kan få råd og vejledning ved at henvende dig til: Miljø og Teknik Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Natur og Udvikling Information til dig som grundejer Beskæring af træer og buske langs veje og stier Mange steder i kommunen er der træer, hække

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

tavler og vejinventar kan ses af trafikanterne, vegetation ikke hænger ud og er til gene for trafiksikkerheden,

tavler og vejinventar kan ses af trafikanterne, vegetation ikke hænger ud og er til gene for trafiksikkerheden, TEKNISK FORVALTNING Drifts- og Anlægsafdelingen Standard for pleje af græsarealer langs veje i Thisted Kommune Standarden omhandler vedligehold af vejarealer, som ikke tjener som færdselsareal, det vil

Læs mere

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. Indledning side 3 2. Vintertjeneste for offentlige veje og stier side 4 2.1. Aalborg Kommunes forpligtigelser ved vintervedligeholdelse

Læs mere

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE Indholdsfortegnelse: Indledning... side 1. Generelle

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 SAB Beplantning 10 Nov 2010 Entreprise VSD-06 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 SAB Beplantning 10 Nov 2010 Entreprise VSD-06 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) VSD Entreprise 06 Beplantning På Strækninger og sideanlæg PILOT FYN 2010 - vejdrift side 68 af 8 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Indholdsfortegnelse 1 ALMENT...3 1 Kommunens pligter kommuneveje og offentlige stier

Læs mere

Elementbeskrivelser - Beplantning

Elementbeskrivelser - Beplantning Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 18 Elementbeskrivelser - Beplantning Overstregede elementer indgår ikke i denne entreprise. Beplantning: Element PRYDBUSKE BUNDDÆKKENDE BUSKE BUSKET KRAT KLIPPET

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE

VINTERVEDLIGEHOLDELSE REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE OG STIER I FREDERIKSSUND KOMMUNES Dette regulativ træder i kraft den 31. oktober 2007. 1. Udgave Vedtaget af Frederikssund Byråd 30. september

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ 1. Alment I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat føre og at sørge for renholdelse

Læs mere

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler.

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler. Dato 26. oktober 2017 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 17/10696-8 Side 1/5 Afgørelse af klage over nedklassificering af Elkjærvej 6-16 Vejdirektoratet har

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune Udarbejdet af Nyborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Vej og trafikgruppen, Nørrevoldgade 9 5800 Nyborg

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Kommunens pligter Offentlige veje og stier mv., der administreres af kommunen...4 2.1 Snerydning...4

Læs mere

Drift af grønne områder ved skoler

Drift af grønne områder ved skoler Drift af grønne områder ved skoler Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

Regulativ. For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune

Regulativ. For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Regulativ For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Oktober 2015 Indholdsfortegnelse: 1. Alment... 3 2. Kommunens pligter Kommuneveje og offentlige stier mv.,

Læs mere

REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser August 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse: FORORD... 3 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv.... 3

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE September 2007 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i NORDFYNS KOMMUNE Vinteren 2007/2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Vintervedligeholdelse offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje LBK nr 1103 af 16/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3538 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1537 af 21/12/2010

Læs mere

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev.

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev. nordfyns kommune September 2007 Rev. november 2013 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE Sidel Side 2 nord Fyns kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning

Læs mere

[Dokumenttitel] Regulativ for vintervedligeholdese og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser. Søren Toft Mahler [Dato]

[Dokumenttitel] Regulativ for vintervedligeholdese og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser. Søren Toft Mahler [Dato] Gældende for 2015 og 2016 Regulativ for vintervedligeholdese og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser Køge Kommune [Dokumenttitel] [Dokumentets undertitel] Søren Toft Mahler [Dato] Køge Kommune

Læs mere

10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMEN T SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI BEPLANTNINGER BILAG 7.12 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk 5798000893450

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21

Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21 Dato 15. oktober 2014 Dokument 14/06100 Side Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 25. april 2014 over, at Kommunen har ændret på stien mellem P vej 19

Læs mere

I af 11. august 2016 har du klaget over Aarhus Kommunens påbud af 6. juli 2016 om beskæring af hæk ud mod den private fællesvej, Arnakvej.

I  af 11. august 2016 har du klaget over Aarhus Kommunens påbud af 6. juli 2016 om beskæring af hæk ud mod den private fællesvej, Arnakvej. Dato 9. december 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/10451-12 Side 1/5 Beskæring af hæk mod Arnakvej I e-mail af 11. august 2016 har du klaget over

Læs mere

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Allerød Kommune 22. september 2015

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Allerød Kommune 22. september 2015 Vinter- og Renholdelsesregulativ Allerød Kommune 22. september 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Alment side 3 2 Kommunens pligter side 4 3 Grundejernes pligter, offentlige veje og stier side 5 4 Grundejernes

Læs mere

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE RENHOLDELSE

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE RENHOLDELSE Teknik- og Miljøforvaltningen Vej-, Park- og Forsyningsafdeling Dato: oktober 2007 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE for de af kommunalbestyrelsen bestyrede veje og stier samt de i kommunen

Læs mere

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste Udgave 1.2 15. september 2015 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Vintertjeneste på kørebaner og cykelstier

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse. Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013

Vintervedligeholdelse og renholdelse. Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 Vinterregulativ Rudersdal Kommune 2013 Som vejmyndighed kan Rudersdal Kommune fastsætte mere specifikke

Læs mere

juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014.

juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014. Dato 26. februar 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/14034-28 Side 1/7 Klage over istandsættelse af Saronvej Vejdirektoratet har behandlet din klage af 6. oktober

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG -STIER MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Indhold 1. Indledning... 3 2. Offentlige veje og stier... 4 3. Vejmyndighedens forpligtigelser på offentlige veje og stier... 4 3.1 Snerydning...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Herved bekendtgøres lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991, med de ændringer,

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Viborg Kommune. Gældende fra den 1. oktober 2015

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Viborg Kommune. Gældende fra den 1. oktober 2015 VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Viborg Kommune Gældende fra den 1. oktober 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN

Læs mere

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune.

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune. REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune. Maj 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv....

Læs mere

Elementbeskrivelser: Beplantninger Beplantnings--faggruppen UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Beplantninger Beplantnings--faggruppen UDBUD 2012 B01 Prydbuske. Prydbuske bruges solitært (= enkeltstående) eller i grupper. Oplevelsen sker primært i kraft af buskenes blomstring, løv, høstfarve, frugter eller anden særlig karakter. Den enkelte plantes

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vejen Kommunes afgørelse om istandsættelse og vedligeholdelse samt vintervedligeholdelse er lovlig.

Vejdirektoratets afgørelse Vejen Kommunes afgørelse om istandsættelse og vedligeholdelse samt vintervedligeholdelse er lovlig. Dato 16. august 2016 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 16/01246-36 Side 1/7 Klage over istandsættelse af den private fællesvej Lintrup Skovvej, Lintrup Vejdirektoratet

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje I henhold til lov om offentlige vejes 62 og lov om private fællesveje 8, 23, 79 m.fl., fastsættes regler for vintervedligeholdelse og renholdelse

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i BRØNDBY KOMMUNE

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i BRØNDBY KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Do: Oktober 2015 Reguliv for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i BRØNDBY KOMMUNE Reguliv for vintervedligeholdelse og renholdelse for

Læs mere

I mail af 8. februar 2015 har du som formand for Boligselskab henvendt dig til Vejdirektoratet.

I mail af 8. februar 2015 har du som formand for Boligselskab henvendt dig til Vejdirektoratet. Dato 17. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 15/02768-3 Side 1/5 Svar på din mail af 8. februar 2015 I mail af 8. februar 2015 har du som formand for

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

Din klage Du klager over, at Kommunen den 27. februar 2014 har meddelt dig et påbud om at fjerne et træ placeret i vejareal ud for din ejendom, B 7.

Din klage Du klager over, at Kommunen den 27. februar 2014 har meddelt dig et påbud om at fjerne et træ placeret i vejareal ud for din ejendom, B 7. Dato 9. oktober 2014 Dokument 14/03405 Side Påbud om fjernelse af træ ud for B 7 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 4. marts 2014, hvor du klager over Kommunens påbud af 27. februar 2014 om fjernelse

Læs mere

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vallensbæk Kommune September 2016

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vallensbæk Kommune September 2016 Vinter- og Renholdelsesregulativ Vallensbæk Kommune September 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Alment side 3 2 Kommunens pligter side 4 3 Grundejernes pligter, offentlige veje og stier side 5 4 Grundejernes

Læs mere

Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m.

Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m. Teknik & Miljø R E G U L A T I V Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m. (Lov 714 af 11. september 1997) Teknik & Miljø Regulativ for snerydning, glatførebekæmpelse og rengøring af

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune

Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune (som vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 25. januar 2016) I medfør af lov om offentlige veje, lov

Læs mere

Regulativ. Beskæring af træer og buske langs veje og stier

Regulativ. Beskæring af træer og buske langs veje og stier Regulativ Beskæring af træer og buske langs veje og stier Side 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bestemmelser for beskæring... 3 Uddrag af bekendtgørelse af Lov om offentlige veje... 3 2.1. Genstande

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Indholdsfortegnelse LOVGRUNDLAG:... 3 I. OFFENTLIGE VEJE OG STIER.... 3 A. SNERYDNING... 3 Vejbestyrelsens opgaver... 3 Grundejernes forpligtelser....

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. juni 2011 10/16469 Lovligheden af ændring af ordning om renholdelse og vintervedligeholdelse Vejdirektoratet har behandlet klage af 16. marts 2011 fra A over

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej

Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej Dato 9. januar 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/12215-17 Side 1/5 Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej Vejdirektoratet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni 2013 13/11032-5 x x x ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 20. maj 2013 fra klagerne, L vej 33. De har klaget over

Læs mere

REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser

REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: FORORD...1 1. Indledning....2 2. Vintervedligeholdelse...2 2.1 Snerydning...2 2.1.1 Vejbestyrelsens opgaver...2 2.1.2

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1. Servicearbejde. Vejmandstilsyn. Tillægsaftale

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1. Servicearbejde. Vejmandstilsyn. Tillægsaftale Udbud 2008 Side 1 af 8 Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1 Servicearbejde Vejmandstilsyn Tillægsaftale Udbud 2008 Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse side 1 Vejmandstilsyn 3 1.1 Alment 3 1.1.1 Omfang

Læs mere

Hedensted Kommune har i mail af 26. februar 2016 stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål om ren- og vintervedligeholdelse af fortove.

Hedensted Kommune har i mail af 26. februar 2016 stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål om ren- og vintervedligeholdelse af fortove. Dato 11. marts 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/03278-2 Side 1/5 Ren- og vintervedligeholdelse af fortove langs offentlige veje Hedensted Kommune

Læs mere

VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV GLOSTRUP KOMMUNE Gældende fra den 1. november 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV. 2.1 Snerydning 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Vallensbæk Kommune. Regulativ for vintervedligeholdelse. og renholdelse af veje

Vallensbæk Kommune. Regulativ for vintervedligeholdelse. og renholdelse af veje Vallensbæk Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Vallensbæk Kommune i henhold til lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Kommunen har i mail af 14. marts 2013 stillet følgende spørgsmål til Vejdirektoratet:

Kommunen har i mail af 14. marts 2013 stillet følgende spørgsmål til Vejdirektoratet: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. juni 2013 13/13701-2 x x x SAMLET ARBEJDE OG ADGANGSBEGRÆNSNINGER Kommunen har i mail af 14. marts 2013 stillet følgende spørgsmål til Vejdirektoratet: Vi har

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regler for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, for de af Tårnby Kommunalbestyrelse bestyrede veje, stier og pladser, samt de i Tårnby

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV OKTOBER 2015 VÆKST OG BÆREDYGTIGHED 1 ALMENT I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat

Læs mere

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE 1 Formål Formålet med regulativet er, at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og slam fra bundfældningstanke

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. august 2012 12/05281 VEJBELYSNING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen fra klager over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

Veje, stier og pladser i Faxe Kommune er opdelt i 4 vintervejklasser, (I til IV) hhv. 2 vinterstiklasser (I til II).

Veje, stier og pladser i Faxe Kommune er opdelt i 4 vintervejklasser, (I til IV) hhv. 2 vinterstiklasser (I til II). REGULATIV OM VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE I FAXE KOMMUNE 1. Indledning I henhold til lovbekendtgørelse nr. 391 af 22. maj 2008, lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje(vintervedligeholdelsesloven),

Læs mere

Herning Kommune REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Herning Kommune REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Herning Kommune REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser August 2007 Herning Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje,

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV DRIFT

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV DRIFT DRIFT REV. 09-11 2015 Svendborg Kommune 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

I forbindelse hermed beder I om at få oplyst, i hvilke situationer et oplag er til "ulempe for færdslen".

I forbindelse hermed beder I om at få oplyst, i hvilke situationer et oplag er til ulempe for færdslen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juli 2008 08/07162 BIDRAG TIL VEJLOVENS 102 STK. 1 NR. 1, 102, STK. 2, SMH MED 112, STK. 1 OG 114, STK. 2. Bidrag til fortolkning af vejlovens 102, stk. 1 og

Læs mere

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 1 - VINTER REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 2-19. juni 2007 VINTERUDVALGET FORORD Som følge af kommunalreformen har Vinterudvalget

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

Afgørelse af klage over Odsherred Kommunes udgiftsfordeling ved istandsættelse af Thorsvej

Afgørelse af klage over Odsherred Kommunes udgiftsfordeling ved istandsættelse af Thorsvej Dato 4. november 2014 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/13070-12 Side 1/6 Afgørelse af klage over Odsherred Kommunes udgiftsfordeling ved istandsættelse af

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser September 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv.... 3 2.1 Snerydning...

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV REBILD KOMMUNE DECEMBER 2016 2 December 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 2 VINTERTJENESTE OG RENHOLDELSE - FOR OFFENTLIGE VEJE OG STIER 2.1 Snerydning 2.2 Glatførebekæmpelse 2.3 Renholdelse 3 GRUNDEJERENS

Læs mere

Råden over vejareal på Skådevej. Kommunens sagsnr.: 14/000542

Råden over vejareal på Skådevej. Kommunens sagsnr.: 14/000542 Dato 17. juni 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/07086-58 Side 1/5 Råden over vejareal på Skådevej Kommunens sagsnr.: 14/000542 I e-mail af 14. maj 2014

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Roskilde Kommune REGULATIV

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Roskilde Kommune REGULATIV REGULATIV i henhold til lov nr. 714 af 11. september 1997 om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1 Indholdsfortegnelse: I. OFFENTLIGE VEJE OG STIER... 3 A. Snerydning... 3 Vejbestyrelsens

Læs mere

18. juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014.

18. juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014. Dato 30. november 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/15375-5 Side 1/6 Afgørelse klage over påbud om beskæring Lyøvej 9 Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Vores afgørelse Randers Kommunes afgørelse om at nedklassificere Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej

Vores afgørelse Randers Kommunes afgørelse om at nedklassificere Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej Dato 19. maj 2015 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/02880-11 Side 1/7 Nedklassificering af Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej B har i mail af 10. februar

Læs mere

Skovhegnet nedklassificeres til privat fællesvej

Skovhegnet nedklassificeres til privat fællesvej 1 of 10 Skovhegnet nedklassificeres til privat fællesvej Syddjurs Kommune, Udvalget for natur, teknik og miljø har bestemt, at der skal ske en harmonisering af boligveje i kommunen. Nogle boligveje har

Læs mere

Tilsynsrapport. Veje og grønne områder. Center for Teknik. Maj 2014

Tilsynsrapport. Veje og grønne områder. Center for Teknik. Maj 2014 Tilsynsrapport 2013 Veje og grønne områder Center for Teknik Maj 2014 lndholdsfortegnelse Generelt 2 Indledning Ændringer i udbud Kvalitetskrav Kvalitetskontrol 3 Almen vejdrift Græsslåning i landområder

Læs mere

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen 31/10 2014 Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen - ofte stille spørgsmål og svar herpå Hvorfor ønsker kommunen at optage vores vej som offentlig?

Læs mere

Bilag 4 UDBUDSKONTROLPLAN

Bilag 4 UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 4 UDBUDSKONTROLPLAN Udbudskonplan Renhold : 1 SAB 3.3.3 Renhold af befæste arealer Kørebaner og bef. rabatter 2 SAB 3.3.3 Kommunale fortove, befæste heller, spærreflar, busholpladser, sivejstilslut%

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11.

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11. Dato 9. september 2014 Dokument 14/10050 Side Afgørelse af klage over Kommunens afgørelse af 17. juni 2014 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. februar 2011 10/07895 NEDLÆGGELSE AF VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2010 på vegne af klagerne, N vej 6, over Kommunens afgørelse

Læs mere

Klage over tilladelse til afspærring af den private fællesvej, Vestergade, mellem nr. 10 og nr. 22

Klage over tilladelse til afspærring af den private fællesvej, Vestergade, mellem nr. 10 og nr. 22 Dato 17. juni 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/05265-17 Side 1/5 Klage over tilladelse til afspærring af den private fællesvej, Vestergade, mellem nr. 10 og

Læs mere

VINTERUDVALGET Bilag A Vinterklasser Dato: 19. juni 2006

VINTERUDVALGET Bilag A Vinterklasser Dato: 19. juni 2006 TRAFIKVEJE Klasse I Klasse II Omfatter veje som har afgørende betydning for fjerntrafikken, tidligere amtsveje og højest prioriterede kommuneveje som større indfalds- og omfartsveje. Omfatter veje som

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013

Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 re Revideret november 2015 Vinterregulativ Rudersdal Kommune 2013 Som vejmyndighed kan Rudersdal Kommune

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV

Tønder Kommune REGULATIV Tønder Kommune REGULATIV Vellerupvej 16. februar 2010 Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Godkendt af Udvalget for Teknik og Miljø den 2. oktober 2007 Revideret 14. september

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Kolding Kommune Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning...

Læs mere

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade.

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade. Gågaden i Hørsholm Kommune - regler for indretning, anvendelse og vedligeholdelse Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handelsog byliv, sikker og tryg færdsel for alle og

Læs mere

BILAG 9B VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE (IKKE GÆLDENDE)

BILAG 9B VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE (IKKE GÆLDENDE) BILAG 9B VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE (IKKE GÆLDENDE) Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Kolding Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 1

Læs mere