Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød"

Transkript

1 Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Trollesmindealle 27, 31. januar

2 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal Vej og adgangsforhold Bygningsareal 1. Indledning Hillerød Kommune udbyder del af matr. nr. 1a Trollesminde Hillerød Jorder, beliggende Trollesmindealle 27, i offentligt udbud. I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 (bilag 1) om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme har Byrådet i Hillerød Kommune fastsat, at ejendommen udbydes til salg på nedennævnte vilkår. 2. Beskrivelse af ejendommen Ejendommen er beliggende Trollesmindealle 27, (bilag 2). Grundarealet udgør ca m 2, jf. vedlagte udstykningsrids fra Landinspektørfirmaet LE 34 af 2. januar 2014 (bilag 2). Der tages forbehold for, og køber skal acceptere mindre ændringer i arealets størrelse, idet ejendommen ikke er udstykket. Hillerød Kommune vil foranstalte og afholde udgiften til at ejendommen udstykkes. Der henvises til vedlagte udstykningsrids fra Landinspektørfirmaet LE 34 af 2. januar 2014 (bilag 2). Erhvervsarealet for bygningen er på 730 m 2, jf. BBR- Meddelelse (Bygningsnr.1) (bilag 3). Kommunen indestår ikke for rigtigheden af de i BBR- Meddelelsen anførte oplysninger om ejendommens bygning og køber kan således ikke fremsætte krav af nogen art over for kommunen i anledning af eventuelle fejl heri, hverken i form af krav om forholdsmæssigt afslag eller erstatning. Køber opfordres til selv at kontrollere de anførte oplysninger inden afgivelse af tilbud. Jordbund Forurening 3. Tilstand Kommunen er ikke bekendt med ejendommens jordbundsforhold og kommunen fralægger sig ethvert ansvar for, om der i forbindelse med eventuel fremtidig opgravning, fundering og bebyggelse opstår merudgifter som følge af opfyldning, bygnings- og fundamentsrester, ledninger, rør m.v., tidligere overfladebelægninger samt forurening inden for normal udgravningsdybde. Region Hovedstaden har som det fremgår af vedhæftede oplysningsskema af 26. november 2013 (bilag 4) oplyst, at Re- Side 1 af 7 2

3 gionen har oplysninger om matriklen, som har resulteret i, at Regionen eller tidligere myndigheder har kortlagt matriklen som forurenet i henhold til Jordforureningsloven. Der henvises til Region Hovedstaden kortlægning af 19. november 2008 (bilag 4), til vedhæftede jordforureningsattest af 27. november 2013 fra Danmarks Miljøportal (bilag 4), samt side i lokalplan nr. 327 (bilag 7). Kommunen fralægger sig ethvert ansvar for forurening på ejendommen. Køber skal således acceptere at overtage alle risici vedrørende enhver forurening på ejendommen og ikke senere at kunne gøre krav gældende over for kommunen desangående. Tilstandsrapport Elinstallationsrapport Energimærke Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport. Der er ikke udarbejdet elinstallationsrapport. Ejendommen er omfattet af Lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Der henvises til vedlagte energimærke (bilag 5). Tegninger Der henvises til vedlagte plantegninger (bilag 6). Der tages forbehold for fejl i dette materiale, herunder målestoksforhold og køber kan således ikke fremsætte krav af nogen art over for kommunen i anledning af eventuelle fejl heri, hverken i form af krav om forholdsmæssigt afslag eller erstatning. Køber opfordres til selv at kontrollere de anførte oplysninger inden afgivelse af tilbud. Generelt Varme Vand Kloak Meddelelse om ejerskifte 4. Ejendommens forsyning El og vand leveres via Hillerød Rådhus. Kommunen vil foranstalte og afholde udgiften til at der opsættes bimålere. Ejendommen opvarmes med fjernvarme. Ejendommen forsynes med vand fra privat vandværk. Ejendommen er tilsluttet offentlig kloak. Kommunen meddeler ejerskifte til de respektive forsyningsselskaber med henblik på aflæsning af forbrugsmålere og fremsendelse af slutopgørelse. I de tilfælde hvor de respektive forsyningsselskaber ikke foretager aflæsning, foretages aflæsning af parterne i forening. Side 2 af 7 3

4 Inventar og løsøre 5. Inventar, løsøre m.v. Der medfølger intet løst inventar og løsøre i handelen. 6. Anvendelse Plangrundlag Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. 327 (bilag 7). Anvendelse Inden for lokalplanområdet kan der indrettes bebyggelse til offentlig administration (fx rådhus), offentlig og privat service, undervisning, kulturelle og sociale formål. Bygningen er bevaringsværdig. Der henvises til side 11-12, side og bilag A i lokalplan nr. 327 (bilag 7). I haven nord for bygningen findes enkelte stensætninger bevaret fra gårdens gamle haveanlæg. Disse stensætninger er omfattet af museumsloven og må kun ændres med museets forudgående tilladelse. Der henvises til side 11 og 20 i lokalplan nr. 327 (bilag 7). F.s.v.a. bevaringsværdige træer og beplantninger på ejendommen henvises til side og bilag A i lokalplan nr. 327 (bilag 7). Servitutter Til orientering vedlægges tingbogsattest og servitutter, idet bemærkes at den udbudte ejendom er samnoteret med en række andre ejendomme (bilag 8). Køber er pligtig at respektere servitutter, der pålægges ejendommen som følge af udstykningen samt servitutter af offentlig karakter der senere måtte blive pålagt ejendommen. Lejemål og brugsrettigheder Kommunen oplyser Ejendommen overtages fri for lejemål og andre brugsrettigheder. 7. Øvrige forhold At Ejendomsdatarapport af 27. november 2013 er vedlagt (bilag 9). At der kommunen bekendt ikke verserer sager eller er udstedt påbud, der vedrører ejendommen. At der ikke er indgået aftale med vicevært eller andre ejendomsfunktionærer vedrørende ejendommen, ligesom der ikke er indgået andre kontraktforhold-/forpligtelser. Lån der overtages 8. Økonomi Ejendommen overdrages uden lån. Side 3 af 7 4

5 Offentlig gæld Kommunen erklærer, at der ikke påhviler ejendommen nogen gæld vedrørende allerede udførte anlæg til vej, fortov, gadebelysning, kloak eller rensningsanlæg. Hvad der senere måtte blive pålagt ejendommen, er kommunen uvedkommende også for så vidt angår foranstaltninger, der allerede måtte være planlagt eller påbegyndt, men det er ikke kommunen bekendt, at der er aktuelle planer, udførte arbejder eller afsagte kendelser vedrørende sådanne anlæg. Eventuel gæld, der afvikles gennem et fast bidrag eller er pålagt forbruget af vand, el eller varme, betales af køber fra overtagelsesdagen. Momsreguleringsforpligtigelse Ejendomsvurdering Ejendomsskat mm. Finansiering Brandforsikring Ejendommen er ikke momsregistreret og der påhviler ikke ejendommen nogen momsreguleringsforpligtelse. Ejendommen er ikke selvstændigt vurderet. Køber må derfor uden godtgørelse acceptere den grundværdi som vurderingsmyndighederne fastsætter for ejendommen. Køber kan ikke gøre krav gældende som følge heraf mod kommunen. Efter salg vil ejendommen blive vurderet og der vil blive beregnet og opkrævet ejendomsskat på normal vis. Ejendommen sælges kontant, hvorfor køber selv skal sørge for fornøden finansiering. Kommunen oplyser at ejendommen er bygningsbrandforsikret via en kommunal fællesforsikring, som ikke kan overtages af køber, og køber skal derfor pr. overtagelsesdagen selv tegne ny forsikring for ejendommen og give meddelelse herom til kommunen. Kommunen indestår ikke for i hvilket omfang og på hvilke vilkår, køber kan tegne forsikring for ejendommen. Kommunen oplyser, at der denne bekendt ikke er eller har været konstateret eller afhjulpet skader forårsaget ved angreb af svamp eller insekter. Det skal bemærkes, at risikoen for ildsvåde overgår til køber allerede på tidspunktet for aftalens indgåelse, således at køber i skadestilfælde oppebærer brandassurancesummen til anordningsmæssig anvendelse mod forinden at opfylde de aftalte vilkår. Side 4 af 7 5

6 Tilbud 9. Tilbud Tilbud afgives på vedlagte købsaftale (bilag 10) og sendes eller overbringes i lukket kuvert mærket "Tilbud vedrørende Trollesmindealle 27 Det Hvide Hus til danbolig Erhverv Helsingørsgade 41A Sidste frist for afgivelse af tilbud er 16. april Der er ikke adgang til at overvære tilbudsåbningen. Såfremt tilbudsgiver er et selskab skal der ud over tilbuddet vedlægges en tegningsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som ikke er ældre end 3 måneder. Tilbud der ikke angiver en fast kontantpris vil ikke komme i betragtning. Et tilbud, der eksempelvis lyder på: " kr. over højestbydende", betragtes som ugyldigt. Tilbuddet skal lyde på et præcist kontant beløb. Indtil salg har fundet sted er købstilbuddene fortrolige. Når salg har fundet sted, kan det accepterede tilbud og navnet på køber blive offentliggjort. Kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud. Salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste tilbud, kan ske, såfremt der herved varetages en saglig, kommunal interesse. Tilbudsgiverne er bundet af deres bud i 2 måneder. Bedømmelse Sikkerhed Købesum Der vil ved bedømmelse af tilbuddene blive lagt vægt på Pris Den tilbudsgiver, hvis bud accepteres betinget af godkendelse fra Byrådet i Hillerød Kommune, skal senest 1 uge efter, at Kommunen har meddelt nævnte betingede accept, stille sikkerhed for købesummen. Sikkerheden skal stilles som en ubetinget bankgaranti (anfordringsgaranti), som ikke må være tidsbegrænset. Købesummen forfalder uden yderligere påkrav til betaling på overtagelsesdagen. Dette sker ved deponering på en særskilt skødekonto, som køber sørger for bliver oprettet i kommunens bank Sydbank, reg. nr. 6813, kontonr Side 5 af 7 6

7 Såfremt købesummen ikke er frigivet til kommunen senest på overtagelsesdagen, forrentes købesummen efter rentelovens bestemmelser herom. Købesummen frigives når endeligt skøde er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger. Overtagelse Ansvarsfraskrivelse Ejendommen overtages den 1. i måneden efter kommunens godkendelse af salg. Ejendommen overdrages uden ansvar for kommunen, således at køber skal acceptere, at der ikke kan gøres mangelsindsigelse af nogen art gældende, hverken i form af erstatning, forholdsmæssigt afslag eller ved at hæve handlen. Kommunens ansvarsfraskrivelse omfatter mangler, uanset om sådanne er synlige eller af skjult karakter, herunder bl.a. også eventuelle mangler af enhver art vedrørende ejendommens installationer, bundforhold og bygningsegnethed. Det påhviler tilbudsgiver for egen regning og risiko at udarbejde eventuelle supplerende undersøgelser. Ingen tilbudsgiver kan rejse noget krav mod kommunen, hvis kommunen opgiver at videreføre salgsforhandlingerne. Omkostninger Køber afholder alle omkostninger til egne undersøgelser af ejendommen. Tinglysningsafgift vedrørende skøde betales af køber. Udstedelse og tinglysning af skøde betales af køber. Udarbejdelse af refusionsopgørelse betales af køber. Handlens berigtigelse i øvrigt betales af køber. Vederlag til kommunens ejendomsmægler og udlæg foretaget af denne betales af kommunen. Vederlag og omkostninger til kommunens eventuelle øvrige rådgivere betales af kommunen. Vederlag til købers rådgivere betales af køber. Der ydes ingen godtgørelse for udarbejdelse af tilbud. Berigtigelse Køber er forpligtet til at benytte bestallingshavende advokat ved handlens berigtigelse. Såfremt køber ikke opfylder denne betingelse, har kommunen ret til for købers regning at udpege en advokat. Side 6 af 7 7

8 Den der skal udstede skøde, er pligtig at have dette klar til kommunens og købers signering senest 1 måned efter, at tilbudsgiver har modtaget kommunens accept af tilbuddet. Kommunen og køber er pligtig til at signere endeligt skøde senest 2 uger efter, at købers advokat har meddelt, at skødet er klar til signering, dog tidligst når købesummen er betalt. Kommunen skal modtage refusionsopgørelse senest 1 måned efter overtagelsesdagen. Refusionssaldo i sælgers favør skal indbetales til kommunen senest 2 måneder efter overtagelsesdagen. I modsat fald forrentes refusionssaldo i sælgers favør efter rentelovens bestemmelser herom. Køber kan ikke foretage modregning i refusionssaldoen for eventuelle mangelkrav uden kommunens samtykke. Såfremt skøde og/eller refusionsopgørelse ikke foreligger inden for de anførte frister eller ikke er udarbejdet, således at de umiddelbart kan godkendes, kan kommunen for købers regning foranstalte ovennævnte. Betingelse Besigtigelse Handelen er betinget af, at Der i forbindelse med udstykning af ejendommen gives dispensation fra lokalplanen Geodatstyrelsen godkender udstykning Købesummen betales Såfremt de anførte betingelser ikke kan opfyldes bortfalder handelen og begge parter tilbageleverer hvad de har modtaget uden yderligere krav mod hinanden. Besigtigelse af ejendommen kan aftales med danbolig Erhvervscenter Johnny Hallas, tlf Side 7 af 7 8

9 Bilagsfortegnelse for del af matr. nr. 1a Trollesminde Hillerød Jorder Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme Udstykningsrids BBR-Meddelelse Forurening Energimærke Plantegninger Bilag 7: Lokalplan nr. 327 Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10: Tingbogsattest og servitutter Ejendomsdatarapport Købsaftale 9

10 Bilag 1 BEK nr 799 af 24/06/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme I medfør af 68, stk. 1, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010, og 38 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010, jf. 68, stk. 1, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse, fastsættes: 1. Salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme skal, medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen, ske efter forudgående offentligt udbud, jf. dog 2. Stk. 2. Ved kommune forstås tillige et kommunalt fællesskab, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse, medmindre andet følger af selskabets vedtægter. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke salg af fast ejendom til gennemførelse af offentligt støttet byggeri i henhold til lov om almene boliger m.v. og lov om støttede private ungdomsboliger. Stk. 2. Offentligt udbud kan endvidere undlades ved 1) salg til staten, en region, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse, 2) en kommunes henholdsvis en regions salg af en nedlagt tjeneste- eller lejebolig til den hidtidige beboer, der har haft boligen til rådighed i forbindelse med sit kommunale henholdsvis regionale ansættelsesforhold, 3) en kommunes henholdsvis en regions salg til en kommunalt henholdsvis regionalt ansat af en ejendom, der som følge af dens beliggenhed nær den pågældendes tjenestested er af særlig betydning for udførelsen af tjenesten, 4) salg af et ubebygget areal under m 2, som ikke selvstændigt kan bebygges, 5) salg af et ubebygget areal, som ikke selvstændigt kan bebygges, i forbindelse med overførelse af arealet til en tilgrænsende ejendom, når arealet, der overføres, højst udgør 10 % af arealet af den ejendom, som arealet overføres til, dog højst m 2, 6) en kommunes henholdsvis en regions salg til institutioner m.v., som kommunen henholdsvis regionen lovligt kan yde anlægsstøtte til, 7) overdragelse af en kommunal henholdsvis en regional ejendom, der indgår som en del af en kommunal henholdsvis en regional virksomhed, i forbindelse med salg af virksomheden med henblik på kommunens henholdsvis regionens lovlige videreførelse af virksomheden i selskabsform, eventuelt i samarbejde med andre offentlige myndigheder, eller 8) en kommunes salg af eksproprieret fast ejendom til en bestemt privat fysisk eller juridisk person, når ekspropriationen er gennemført til fordel for den pågældende fysiske eller juridiske person. Stk. 3. Med tilsynsmyndighedens samtykke kan offentligt udbud endvidere undlades ved mageskifter samt ved salg, hvor der i øvrigt foreligger særlige forhold, der kan begrunde en undladelse af offentligt udbud. 3. Offentligt udbud skal ske ved annoncering i et eller flere alment tilgængelige trykte eller elektroniske medier efter kommunalbestyrelsens henholdsvis regionsrådets bestemmelse. Annonceringen skal være egnet til at sikre, at oplysning om det offentlige udbud kan komme til en bred kreds af mulige tilbudsgiveres kendskab. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet fastsætter, på hvilke vilkår ejendommen udbydes til salg. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan bestemme, at ejendommen udbydes til en fastsat pris, forudsat at prisen svarer til markedsprisen. Stk. 3. Ved annonceringen skal angives ejendommens beliggenhed og størrelse samt oplysning om, hvortil der kan rettes henvendelse om udbudsvilkår. Det skal ved annonceringen endvidere angives, at købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb, jf. 4, 1. pkt. Udbydes ejendommen til en fastsat pris, skal det ved annonceringen angives, at kommunen henholdsvis regionen ikke er forpligtet til at sælge ejendommen til den udbudte pris, samt at tilbudsgiver ikke er afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den fastsatte pris. 4. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted. 5. Salg kan først ske, når der er forløbet 14 dage efter den første annoncering af ejendomssalget, jf. 3, stk Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan forkaste alle indkomne tilbud. Stk. 2. Salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste købstilbud, kan ske, såfremt kommunen henholdsvis regionen herved varetager en saglig, kommunal henholdsvis regional interesse. Stk. 3. Hvis der i tilfælde, hvor en ejendom er udbudt til en fastsat pris, fremkommer højere købstilbud, skal alle tilbudsgivere, der har afgivet tilbud om køb af ejendommen til mindst den udbudte pris, have mulighed for, inden for en af 10

11 Bilag 1 kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet fastsat frist, at fremkomme med supplerende tilbud. Salg til en lavere pris end en udbudt pris kan kun ske på grundlag af et nyt offentligt udbud. 7. Når der er forløbet et år efter et offentligt udbud, kan salg kun ske på grundlag af et nyt offentligt udbud. 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Stk. 2. 3, stk. 3, 2. pkt., og kravet om, at købstilbud skal angive et fast beløb, jf. 4, 1. pkt., gælder alene for udbud, der annonceres efter bekendtgørelsens ikrafttræden. 9. Bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme ophæves. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 24. juni 2011 Bertel Haarder / Christian Vigh 11

12 Bilag 2 12

13 Bilag 2 13

14 Bilag 2 14

15 Bilag 2 15

16 Bilag 2 16

17 Bilag 3 17

18 Bilag 3 18

19 Bilag 3 19

20 Bilag 3 20

21 Bilag 4 21

22 Bilag 4 22

23 Bilag 4 23

24 Bilag 4 24

25 Bilag 4 25

26 Bilag 4 26

27 Bilag 4 Den , kl. 09:52 Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret på en søgning om en specifik matrikel. I attesten bruges også begrebet "lokalitet", der kan dække over flere matrikler eller eventuelt en mindre del af en matrikel. Der er flere oplysninger omkring lokaliteten, som ikke nødvendigvis også gælder for matriklen. Se derfor på kortmaterialet, hvor meget af matriklen der berøres af lokaliteten. Attestens kort er baseret på data fra Danmarks Arealinformation og Geodatastyrelsen. Ansvaret for de registrerede data ligger hos regionen og kommunen, hvor den aktuelle matrikel er beliggende. Bemærk, at denne attest omhandler alene oplysninger om jordforurening. Der er søgt på følgende matrikel: Ejerlavsnavn Matrikelnummer Region Kommune Trollesminde, Hillerød Jorder 1a Region Hovedstaden Hillerød Kort Placeringen af den søgte matrikel kan ses nedenfor (her kan de også se om der er jordforureninger i nærheden af det søgte). Danmarks Miljøportal, Rentemestervej 8, 2400 København NV, 29b9dcf9-e077-4dae b3ca22159b5 Side 1 af 4 27

28 Bilag 4 Den , kl. 09:52 Forureningsstatus Matrikel status: Kortlagt på vidensniveau 2 efter Jordforureningsloven. Matriklen er omfattet af områdeklassificering. Matriklen er ikke fritaget for analysepligt ved jordflytning. Jordflytninger fra områdeklassificerede og kortlagte arealer skal anmeldes til Kommunen. Oplysninger om lokalitet(er) Lokalitetsnummer Lokalitetsnavn Statens Forsøgsgårde. Trollesminde Ingen yderligere matrikler på lokalitet Forureningskomponenter Der er på lokaliteten fundet følgende stoffer der har givet anledning til kortlægningen som forurenet: Konstateret stof Jord Grundvand Recipient Poreluft Udeluft Indeklima Andet Benz[a]pyren Ja Olie-benzin Ja Ja PAH (sum af 9 PAH) Ja Brancheliste Der er registreret nuværende og/eller tidligere følgende erhverv på lokaliteten: Branche Drift periode fra Drift periode til Landbrugsmaskinstationer - - Renovation, snerydning mv. - - Uoplyst - - Danmarks Miljøportal, Rentemestervej 8, 2400 København NV, 29b9dcf9-e077-4dae b3ca22159b5 Side 2 af 4 28

29 Bilag 4 Den , kl. 09:52 Kontaktoplysninger Region Hovedstaden Adresse Mail Web Bemærkning Hillerød Adresse Mail Web Bemærkning Region Hovedstaden, Koncern Miljø, Kongens Vænge 2, Bemærk, at selvom det under Forureningsstatus er angivet, at matrikelstatus enten er "udgået før kortlægning", "udgået efter kortlægning" eller "Matriklen er ikke kortlagt" - så kan regionen stadig ligge inde med forureningsoplysninger, som kan medføre en kortlægning af den fremsøgte matrikel. Regionen kan kontaktes på følgende mail: Trollesmindeallé 27 Hvis din grund ikke er omfattet af områdeklassificering i denne attest, kan det skyldes at din kommune endnu ikke har gjort data tilgængelige på Danmarks Miljøportal eller at data ikke er opdateret. Danmarks Miljøportal, Rentemestervej 8, 2400 København NV, 29b9dcf9-e077-4dae b3ca22159b5 Side 3 af 4 29

30 Bilag 4 Den , kl. 09:52 Bilag Jordforurening, V1 Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1 (V1), hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet. Jordforurening, V2 Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2 (V2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, Nuancering Nuancering af kortlægning på V2, på baggrund af den risiko, den kortlagte forurening udgør eller kan udgøre for den aktuelle anvendelse til boligformål Udgået Efter Kortlægning Forureninger, som har været kortlagt på vidensniveau 1 eller 2, men som er udgået af kortlægningen Udgået Før Kortlægning Lokaliteter, hvor der er foretaget en oprensning så de ikke bliver kortlagt som forurenet (V2). Desuden findes der lokaliteter i denne kategori, hvor det har været vurderet om de skulle kortlægges som mulig forurenet (V1) men hvor lokaliteten frikendes på baggrund af de historiske oplysninger. Områdeklassificering Område, hvor jorden antages at være lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens 50a. Byzone klassificeres som udgangspunktet som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Oplysning om områdeklassificering stammer fra en tegning af matriklen på kort. Der kan i enkelte tilfælde være en unøjagtighed i denne matrikeltegning, som dermed kan overlappe en anden matrikel og påvirke informationer herpå. Hvis attesten indeholder oplysning om områdeklassificering, inkl. analysefrie områder, som forekommer ukorrekt, så få gerne overblik over matriklen på Ellers kan den aktuelle kommune kontaktes. Danmarks Miljøportal, Rentemestervej 8, 2400 København NV, 29b9dcf9-e077-4dae b3ca22159b5 Side 4 af 4 30

31 Bilag 5 SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Det hvide hus Trollesmindealle 27 Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. januar 2014 Til den 30. januar Energimærkningsnummer

32 Bilag 5 ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER I denne rapport gennemgås både bygningens energimærkning, status for bygningen og en række forslag til forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget i bygningen er vist her. Med venlig hilsen Martin Prip Kruse, factum2 hillerød, mobil factum2 as Margrethepladsen 3, 8000 Aarhus C tlf Mulighederne for Trollesmindealle 27, El Investering* Årlig besparelse BELYSNING Undervisningslokaler mv.: I undervisningsområde, hall, køkken og "værksted er der installeret lamper med sparepærer, halogenpærer, glødepærer og kompaktrør. Alle uden styring som f.eks. bevægelsesmelder. Toiletter og serverrum: I toiletter er der lamper med glødepærer. I serverrum er der lysrørsamaturer. Alle uden styring som f.eks. bevægelsesmelder. Kontor / mødelokale: I kontorer og mødelokaler er der installeret kompaktrør, glødepærer halogenpærer og sparepærer. Alle uden styring som f.eks. bevægelsesmelder. FORBEDRING Undervisningslokaler mv.: Udskiftning af glødepærer og halogenpærer til LED pærer i undervisningslokaler, Hall, "værksted" og køkken. Toiletter og serverrum: Det anbefales at glødepærer udskiftes til LED pærer. Kontor / mødelokale: Udskiftning af glødepærer og halogenpærer til LED pærer i kontorer og mødeokaler kr kr. 5,21 ton CO₂ SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen. FORBEDRING Montering af solceller på tagfladen mod syd. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystaliske silicium med et areal på ca. 78 kvm. Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. Udgift til dette er ikke medtaget i forslaget kr kr. 6,98 ton CO₂ Energimærkningsnummer

33 Bilag 5 ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT Varmefordeling Investering* Årlig besparelse VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på 245 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS FORBEDRING Montering af ny varmefordelingspumpe. Det vurderes at den eksisterende pumpe kan udskiftes til en ny pumpe med lavere effekt, som denne af fabrikat Grundfos, Grundfos MAGNA kr kr. 0,79 ton CO₂ * Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. Energibesparelser, der ikke er rentable, kan normalt gennemføres i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Energimærkningsnummer

34 Bilag 5 ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT ENERGIMÆRKET FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN Energimærkning af bygninger har to formål: 1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes. 2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger. Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v. Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild. BYGNINGENS ENERGIMÆRKE På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke. Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010. Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke D Hvis de energibesparelse, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke C Beregnet varmeforbrug pr. år 86,15 MWh Fjernvarme kwh Elektricitet kr. 19,92 ton CO₂ udledning Energimærkningsnummer

35 Bilag 5 ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT BYGNINGEN Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre. Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter. Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter. Tag og loft Investering Årlig besparelse LOFT Hanebåndsloft er isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringstykkelsen er målt ved stikprøve fra gangbroen på loftet. FORBEDRING VED RENOVERING Efterisolering af hanebåndslofter med 150 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 350 mm Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. 400 kr. 0,09 ton CO₂ LOFT Skråvægge i tagetagen og over indgangsparti er isoleret med 200 mm mineraluld, isoleringstykkelsen er målt ved 2 skunklemme. Isoleringstykkelsen over indgangspartiet er skønnet. FORBEDRING VED RENOVERING Indvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 350 mm Det foreslåes at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler kr. 0,34 ton CO₂ Energimærkningsnummer

36 Bilag 5 ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT Ydervægge Investering Årlig besparelse MASSIVE YDERVÆGGE Ydervægge i indgangsparti og på 1. sal består af ca 36 cm massiv teglvæg. Ydervægge i stueetagen består af ca 48 cm massiv væg. Radiatornicher i stueetagen er udført som massiv væg. FORBEDRING VED RENOVERING Indvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Der opsættes effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg kr. 3,95 ton CO₂ LETTE YDERVÆGGE Kvistflunker er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er skønnet isoleret med 150 mm mineraluld. Vinduer, døre ovenlys mv. Investering Årlig besparelse VINDUER Vinduer og døre i stueetagen er generelt med 1 lag glas og forsatsruder. Vinduer på 1. sal er generelt med lavenergiruder. Vindue over dør i gavl mod vest er med 1 lag glas. FORBEDRING VED RENOVERING Vinduer og døre med 1 lag glas og et forsatsruder skiftes til nye med lavenergiruder kr. 1,14 ton CO₂ Gulve Investering Årlig besparelse TERRÆNDÆK Terrændæk i indgangspartiet er skønnet udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er skønnet uisoleret. Terrændækket er ikke foresået ændret til en bedre isoleret konstruktion, da det ikke er rentabelt. ETAGEADSKILLELSE Gulv mod uopvarmet kælder / krybekælder af træ/bjælker, er skønnet isoleret med 50 mm mineraluld. Loft i kælderen er pudset. FORBEDRING kr kr. 1,82 ton CO₂ Energimærkningsnummer

37 Bilag 5 ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 200 mm isolering, så den samlede mængde udgør 250 mm Eksisterende nedhængte lofter på underside af etageadskillelse nedtages og fjernes. Eksisterende forskalling forlænges, og der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efterisoleringen af etageadskillelsen vil medføre temperaturfald i kælderen. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgåes. Ventilation Investering Årlig besparelse VENTILATION Bygningen ventileres via ventilationsanlæg af mærket Novenco Climaster, placeret i kælderen. Anlægget er med varmegenvinding af typen krydsveksler. Der er en varmeflade opvarmet via fjernvarmen. Der er i energimærket regnet med en driftstid på 45 timer om ugen. VENTILATIONSKANALER Ventilationskanaler på loftet er gennemsnitligt vurderet udført som ø 250 mm rør, isoleret med 30mm isolering. Ventilationskanaler ved ventilationsanlægget i kælderen er genemsnitligt vurderet udført som ø400mm rør, isoleret med ca 40mm isolering. Øvrige ventilstionskanaler i kælderen er vurderet udført som 250mm kanaler med ca 30 mm isolering. Energimærkningsnummer

38 Bilag 5 ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT VARMEANLÆG Varmeanlæg Investering Årlig besparelse FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Varmeveksler er placeret i kælderen. VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen. SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen. Der er ikke foreslået etablering af solvarme, da det ikke er rentabelt. Varmefordeling Investering Årlig besparelse VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. VARMERØR Varmefordelingsrør er fremført under loft i kælderen. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. FORBEDRING Isolering af varmefordelingsrør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter kr kr. 0,52 ton CO₂ VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på 245 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS FORBEDRING Montering af ny varmefordelingspumpe. Det vurderes at den eksisterende pumpe kan udskiftes til en ny pumpe med lavere effekt, som denne af fabrikat Grundfos, Grundfos MAGNA kr kr. 0,79 ton CO₂ Energimærkningsnummer

39 Bilag 5 ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring. Energimærkningsnummer

40 Bilag 5 ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT VARMT VAND Varmt vand Investering Årlig besparelse VARMT VAND Der er i energimærket regnet med et gennemsnitsforbrug for kontorer. VARMTVANDSRØR Brugsvandsrør og cirkulationsledning er fremført under loft i kælderen. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 10 mm isolering. VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en ældre pumpe med en effekt på 55 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UP FORBEDRING VED RENOVERING Montering af ny cirkulationspumpe. Det vurderes at den eksisterende pumpe kan udskiftes til en ny pumpe med lavere effekt, som denne af fabrikat Grundfos, Type Alpha2, 45 W 300 kr. 0,06 ton CO₂ VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 110 l præisoleret vandvarmer, fabrikat Metro type Cabinet. Beholderen er placeret i fyrrum i kælderen. Energimærkningsnummer

41 Bilag 5 ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT EL El Investering Årlig besparelse BELYSNING Undervisningslokaler mv.: I undervisningsområde, hall, køkken og "værksted er der installeret lamper med sparepærer, halogenpærer, glødepærer og kompaktrør. Alle uden styring som f.eks. bevægelsesmelder. Toiletter og serverrum: I toiletter er der lamper med glødepærer. I serverrum er der lysrørsamaturer. Alle uden styring som f.eks. bevægelsesmelder. Kontor / mødelokale: I kontorer og mødelokaler er der installeret kompaktrør, glødepærer halogenpærer og sparepærer. Alle uden styring som f.eks. bevægelsesmelder. FORBEDRING Undervisningslokaler mv.: Udskiftning af glødepærer og halogenpærer til LED pærer i undervisningslokaler, Hall, "værksted" og køkken. Toiletter og serverrum: Det anbefales at glødepærer udskiftes til LED pærer. Kontor / mødelokale: Udskiftning af glødepærer og halogenpærer til LED pærer i kontorer og mødeokaler kr kr. 5,21 ton CO₂ BELYSNING Der er installeret godselevator, der kører mellem stueetagen og 1. sal. Der er i energimærket ikke regnet med brug af elevatoren. SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen. FORBEDRING Montering af solceller på tagfladen mod syd. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystaliske silicium med et areal på ca. 78 kvm. Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. Udgift til dette er ikke medtaget i forslaget kr kr. 6,98 ton CO₂ ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER Energimærkningsnummer

42 Bilag 5 ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT Bygningen anvendes jf. BBR til undervisning og forskning. Hvor ikke andet er angivet, er der for belysning, ventilation, varme mv. antaget en driftstid på 45 timer om ugen Bygningen er, i følge BBR, opført i Det vurderes at bygningen er sparsomt renoveret der er dog for nyligt udført ny tagkonstruktion. Ejendommen opvarmes med fjernvarme. Kælderen beregnes uopvarmet jf. Energistyrelsens beregningsregler. Generelt kan der siges at der i energimærket indgår det beregnede varmeforbrug til rumopvarmning, til opvarmning af varmt brugsvand og det beregnede elforbrug til drift af pumper og motorer på varme- og brugsvandsanlæg, til eventuelle ventilationsanlæg og varmeflader samt til den faste loftsbelysning, idet der korrigeres for det varmetilskud, der stammer fra personer, solindfald og elektriske apparater. Ved beregning af energimærker er alle rum, som indgår i beregningen forudsat opvarmet til 20 grader. Der kan være store forskelle mellem denne forudsætning og den faktiske brugeradfærd med hensyn til opvarmning og udluftning af bygningen samt forbrug af det varme vand. Der er anvendt BBR-meddelelse af Der er ikke udleveret ejeroplysninger. Der er ikke givet tilladelse til at fortage boreprøver i bygningen. Denne undersøgelse udføres for bestemmelse af isoleringstykkelserne, normalt i ydermure. TEGNINGER: Da der ikke foreligger beskrivelser eller fyldestgørende tegningsmateriale, er kendskab til konstruktionernes opbygning begrænset. De fleste konstruktioner er anslåede ud fra tidens byggeskik. KOMMENTAR TIL DE ENERGIMÆSSIGE FORSLAG: Der kan udføres flere gode energiøkonomiske rentable forbedringer på bygningerne. Ved forslag til forbedringer af konstruktioner anbefales det generelt at foretage en destruktiv undersøgelse for at fastlægge isoleringstykkelse og planlægge arbejdets udførelse. OPMÅLING: Det opvarmet areal er opmålt på stedet. Den ydre geometri, højder mv. samt størrelse og placering af vinduer/døre, og rørlængder er opmålt med lasermåler samt tommestok. Desuden er div. mærkeplader aflæst på veksler/kedler, pumper mv. Tilgængeligt isoleringsmateriale er opmålt. Den efterfølgende mængdeberegning er baseret på principper og metoder angivet i DS418 samt Håndbog for Energikonsulenter version Der var adgang til alle relevante rum. KOMMENTAR TIL ANVENDTE PRISER: Fjernvarmeprisen er aflæst på nyeste tarifblad fra Hillerød Forsyning s Fjernvarmværk. Da det ikke er praktisk muligt at indhente officielle elpriser i området, er der anvendt en gennemsnitspris på 2,30 kr. pr. kwh. Afhængig af elleverandør vil den anvendte elpris kunne variere. Priser på varme, vand- og el, som er anvendt i beregningen i energimærket inkl. alle afgifter, gebyrer og moms medmindre andet er angivet. LOVPLIGTIG DRIFTJOURNAL: Energimærkningsnummer

43 Bilag 5 ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT Det har ikke været muligt at gennemgå den lovpligtige driftjournal. Herved bliver det ikke muligt at gribe ind i tide, såfremt der opstår utilsigtede forbrugsstigninger. Ligeledes mangler brugerne overblikket med ikke at følge forbruget og fortage de justeringer der er nødvendige for en optimal drift og varmekomfort. Det anbefales at lade dette forbrugsregnskab være synligt for bygningens brugere. Man bør f.eks hænge energiforbruget vist i farverige grafer op ved hoveddør. Dette er med til at øge bevistheden om energiforbruget. Erfaringer viser at denne øgede bevidsthed, især i starten, alene kan sænke energiforbruget med op til 5%.. FREDET BYGNING: Der er ingen oplysninger i BBR om at bygningen skulle været fredet eller særlig bevaringsværdig. Hvis dette er tilfældet, er der flere tekniske løsninger i nærværende energimærke, hvor det formentlig ikke er muligt at opnå en tilladelse. Energimærkningsnummer

44 Bilag 5 ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT RENTABLE BESPARELSESFORSLAG Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år. For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen. Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen. Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter. Emne Forslag Investering Bygning Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse Etageadskillelse Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 200 mm isolering kr. 12,93 MWh Fjernvarme kr. Varmeanlæg Varmerør Isolering af varmefordelingsrør op til 50 mm kr. 3,69 MWh Fjernvarme kr. Varmefordelings pumper Ny varmefordelingspumpe, som Grundfos MAGNA kr kwh Elektricitet kr. El Belysning Udskiftning af glødepærer og halogenpærer til LED lamper kr. -4,09 MWh Fjernvarme kr kwh Elektricitet Solceller Montage af nye solceller, Monokrystaliske silicium, 12 kw kr kwh Elektricitet kr. Energimærkningsnummer

45 Bilag 5 ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes. Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget. Besparelse er med moms og energiafgifter. Emne Forslag Bygning Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse Loft Efterisolering af hanebåndsloft med 150 mm isolering. 0,66 MWh Fjernvarme 400 kr. Loft Indvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering. 2,41 MWh Fjernvarme kr. Massive ydervægge Indvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm. 27,79 MWh Fjernvarme 53 kwh Elektricitet kr. Vinduer Udskiftning af vinduer og døre til nye med energiruder 8,12 MWh Fjernvarme kr. Varmt og koldt vand Varmtvandspump er Ny cirkulationspumpe, som Alpha N, 45 W 88 kwh Elektricitet 300 kr. Energimærkningsnummer

46 Bilag 5 ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT BAGGRUNDSINFORMATION BYGNINGSBESKRIVELSE Trollesmindealle 27, Adresse... Trollesmindealle 27 BBR nr Bygningens anvendelse... Undervisning og forskning (420) Opførelses år År for væsentlig renovering... Ikke angivet Varmeforsyning... Fjernvarme Supplerende varme... Ingen Boligareal i følge BBR... 0 m² Erhvervsareal i følge BBR m² Boligareal opvarmet... 0 m² Erhvervsareal opvarmet m² Opvarmet areal i alt m² Heraf tagetage opvarmet m² Heraf kælderetage opvarmet... 0 m² Uopvarmet kælderetage m² Energimærke... F Energimærke efter rentable besparelsesforslag... D Energimærke efter alle besparelsesforslag... C OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne. Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen. KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN Det registrerede areal svarer fint overens med oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG Der foreligger ikke oplysninger om forbrug. ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser: Fjernvarme ,00 kr. per MWh kr. i fast afgift per år Elektricitet til opvarmning... 2,30 kr. per kwh Elektricitet til andet end opvarmning... 2,30 kr. per kwh Vand... 55,00 kr. per m³ De anvendte energipriser på el og vand er middelpriser. Energimærkningsnummer

47 Bilag 5 ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser. FIRMA factum2 as Margrethepladsen 3, 8000 Aarhus C tlf Ved energikonsulent Martin Prip Kruse, factum2 hillerød, mobil KLAGEMULIGHEDER Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen. Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Reglerne fremgår af 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed. Energistyrelsens adresse er: Energistyrelsen Energimærkningsnummer

48 Bilag 5 ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT Amaliegade København K Energimærkningsnummer

49 Bilag 5 Det hvide hus Trollesmindealle 27 Energistyrelsens Energimærkning Gyldig fra den 30. januar 2014 til den 30. januar 2021 Energimærkningsnummer

50 Bilag 6 50

51 Bilag 6 51

52 Lokalplan nr. 327 For Trollemindenyt rådhus - i Hillerød Bilag 7 Juni 2006 Hillerød Kommune - Teknik 52

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Kagbanken 2, 5580 Nørre Åby

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Kagbanken 2, 5580 Nørre Åby 26. oktober 2012 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Kagbanken 2, 5580 Nørre Åby v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød, Tlf.: 45

Læs mere

Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød

Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød 31. januar 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal Bygningsareal 1. Indledning Hillerød Kommune udbyder

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Odensegade 10 & 12 Odensegade 10 2100 København Ø ens energimærke: Gyldig fra 14. august 2014 Til den 14. august 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport KINGOSPARKEN BLOK 1+2 Kingosvej 11 2630 Taastrup Bygningernes energimærke: Gyldig fra 10. september 2014 Til den 10. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport For Teglvænget 1 og 3. Teglvænget 1 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. september 2013 Til den 30. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport KINGOSPARKEN BLOK 3+4 Kingosvej 65 2630 Taastrup Bygningernes energimærke: Gyldig fra 10. september 2014 Til den 10. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport KINGOSPARKEN BLOK 1+2 Kingosvej 11 2630 Taastrup Bygningernes energimærke: Gyldig fra 10. september 2014 Til den 10. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo - Afd 10 - Elsdyrvej 6A,B Elsdyrvej 6A 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. september 2013 Til den 16.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport For Vangs Alle 6, 8 og 10 Vangs Alle 6 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. september 2013 Til den 30. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Flerfamiliehus Istedgade 100 1650 København V Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. april 2014 Til den 11. april 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kjærstrupvej 60 2500 Valby Bygningens energimærke: Gyldig fra 23. januar 2015 Til den 23. januar 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vittenvej 56 8382 Hinnerup Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. juli 2014 Til den 31. juli 2021. Energimærkningsnummer 311066717

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kildeparken 3 Kildebakkegårds Alle 90A 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. marts 2014 Til den 12. marts 2024.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bondehavevej 104 2880 Bagsværd Bygningernes energimærke: Gyldig fra 12. februar 2014 Til den 12. februar 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo Afd 14.2 Østerled 12 7100 Vejle ens energimærke: Gyldig fra 17. juni 2014 Til den 17. juni 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Andelsboligforening Strandvejen 18 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. november 2014 Til den 20. november

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Slotsgade 6 9330 Dronninglund Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. april 2015 Til den 22. april 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kongevej 3 4450 Jyderup Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2014 Til den 6. august 2024. Energimærkningsnummer 311067382

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ivar Huitfeldts Gade 21 8200 Aarhus N Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. november 2014 Til den 21. november 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blegdamsvej 20 2200 København N Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. marts 2015 Til den 19. marts 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Frilandsvej 22 9800 Hjørring Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. januar 2015 Til den 12. januar 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Buddingeparken Buddingevej 203 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. juni 2014 Til den 26. juni 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Energimærke Strandvej 14 4220 Korsør Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. oktober 2013 Til den 3. oktober 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Jernbanegade 13A 4760 Vordingborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 8. september 2013 Til den 8. september 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. januar 2015 Til den 5. januar 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Galdbjerg Kohavevej 8 5874 Hesselager Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. februar 2015 Til den 25. februar 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Enfamilieshus Hovedvejen 161 8723 Løsning Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. april 2015 Til den 30. april 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gyldenbjergsvej 29 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 10. december 2014 Til den 10. december 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Boligkorsør afd. 8 - Enfamiliehuse Ceresvej 6 - Ceresvej 23 Ceresvej 6 Bygningernes energimærke: Gyldig fra 6. maj 2015

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Frederiksgade 13 5000 Odense C Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. januar 2014 Til den 29. januar 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere