Revurdering af miljøgodkendelse Ribevej 84, 6500 Vojens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revurdering af miljøgodkendelse Ribevej 84, 6500 Vojens"

Transkript

1 Revurdering af miljøgodkendelse Ribevej 84, 6500 Vojens Jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr af 04/12/2009) 27. april 2015 Haderslev Kommune

2 Datablad Revurdering af miljøgodkendelse, jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr af 04/12/2009) 3. oktober Ansøger Jacob Matzen Bedriftsoplysninger Askholt Ribevej 84 Ribevej Vojens 6500 Vojens / CVR nr CHR nr Ejerlav Kolsnap, Nustrup Konsulent Birgitte Madsen Matrikel nr. 13 Sønderjysk LandboForening Billundvej Vojens Sags nr. 14/35746 Sagsbehandler Kvalitetssikring Lis Nowak Natur og Landbrug, Haderslev Kommune Anne-Lene Jørgensen Natur og Landbrug, Haderslev Kommune 2

3 Indhold 1 Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse Offentlighed og høring Baggrund og retsgrundlag Ikke-teknisk resume Husdyrbrugets ophør Bedste anvendelige teknik Vejledende emissionsgrænseværdi for ammoniak og fosfor Opbevaring af husdyrgødning Energi og vand Energiforbrug Vandforbrug Ammoniakfordampning fra udbringning af husdyrgødning Ammoniakemission fra anlæg til kategori 1 og 2-natur Management Gener fra husdyrbruget Vilkår fra eksisterende miljøgodkendelse Bilag Bilag 1 Grundlag for vilkår og lovgivning Bilag 2 Oversigt over vilkår og påbud Bilag 3 Oversigtskort over anlæg Bilag 4 BAT beregninger Bilag 5 Kapacitetserklæring Bilag 6 Kategori 1 og 2 natur i forhold til anlæg Bilag 7 - Udbringningsarealer Bilag 8 Ejers oplysninger

4 1 Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse Husdyrbruget Askholt, Ribevej 84, 6500 Vojens har en godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 11 fra den 3. oktober 2007, som omfatter de eksisterende anlæg samt dyreholdet på ejendommen. Da der er forløbet 8 år siden denne miljøgodkendelse blev givet revurderes den nu i overensstemmelse med husdyrgodkendelseslovens 39, jf Denne revurdering er ikke en ny godkendelseshandling, men bygger på den eksisterende godkendelse. Igennem revurderingen har Haderslev Kommune skærpet den oprindelige godkendelses vilkår igennem påbud efter husdyrgodkendelseslovens 39. Disse påbud er meddelt jf. husdyrgodkendelseslovens 40, hvis der er fundet forurening, som går ud over det, som blev vurderet på godkendelsestidspunktet, hvis der er en bedre tilgængelig teknik, som kan nedbringe emissioner fra husdyrbruget, uden at det medfører uforholdsmæssige store omkostninger eller hvis der er tilgængelige teknik eller processer, som kan forbedre driftssikkerheden. De påbud, som Haderslev Kommune opstiller i forbindelse med revurderingen af dette husdyrbrug fremgår af de følgende afsnit. Disse påbud kan påklages, som det fremgår af klagevejledningen under afsnit 2. Vilkår fra den oprindelige godkendelse, og som er gentaget i denne revurderings afsnit 6, kan ikke påklages. I afsnit 6 beskrives endvidere hvilke vilkår som fjernes fra den oprindelige miljøgodkendelse, hvis de for eksempel erstattes af nyere lovgivning. En samlet oversigt over vilkår og påbud findes i Bilag 2. Husdyrbrugets ejer varsles disse påbud i overensstemmelse med husdyrgodkendelseslovens 58 i forbindelse med at udkastet til revurdering sendes i høring ved ejer og eventuelle parter. Haderslev Kommune gør opmærksom på, at der er meddelelsespligt. Det er kommunen, der vurderer, om fremtidige ændringer af bedriftens dyrehold eller staldindretning, opførsel af nye stalde eller opbevaringsanlæg skal udløse krav om tillæg til miljøgodkendelsen. Ændringer i ejerforhold skal ligeledes anmeldes til kommunen. Jævnfør 17 i husdyrgodkendelsesloven, så skal en miljøgodkendelse regelmæssigt og mindst hvert 10 år tages op til revurdering, eller senest 4 år efter nye BAT konklusioner. Haderslev Kommune forventer at revurdere husdyrbruget igen senest i Der er i 2015 givet et tillæg til miljøgodkendelsen, som forventes revurderet senest i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug - LBK nr 1486 af 04/12/2009 4

5 2 Offentlighed og høring I dette afsnit gøres der rede for inddragelsen af offentligheden i forbindelse med denne afgørelse, herunder også lovpligtige høringer. Forannoncering om opstart af revurdering Opstart af revurdering blev offentliggjort på kommunens hjemmeside -> Politik og Dialog -> Høringer og afgørelser den 25. marts Der indkom ingen bemærkninger. Høring af udkast til revurdering Ejer fik udkastet i høring den 10. april 2015 med en frist på 2 uger til at indsende bemærkninger. Haderslev Kommune har vurderet, at der ikke var andre parter, som skulle have udkastet i høring, da der ikke har været nogle bemærkninger i forannoncering af revurderingen og da naboer ikke forventes berørt af revurderingen, som ikke indbefatter nogle ændringer i produktion eller emissioner i forhold til den gældende miljøgodkendelse. Denne høring udgør endvidere høringsperioden for varsel af påbud jævnfør husdyrgodkendelseslovens 58. Der indkom følgende bemærkninger: 1. Der blev spurgt til om tillæg kunne vente 10 år med at blive revurderet. 2. Påbud omkring toilet og ensilageforhold ønskes behandlet uafhængigt af revurdering. 3. En række tidligere vilkår ønskes fjernet. Bemærkningerne gav anledning til følgende ændringer: 1. Tillæg til miljøgodkendelsen kan ikke afvente 10 år inden revurdering, men det er muligt, at revurdere denne revurdering af miljøgodkendelsen sammen med tillægget til miljøgodkendelsen om 8 år og i denne forbindelse samle dokumenterne. 2. Påbud omkring toilet og ensilageforhold bibeholdes. 3. Haderslev Kommune kan ikke fjerne eksisterende vilkår i en miljøgodkendelse medmindre disse konkret strider imod nye påbud eller gældende lovgivning. Vilkår omkring fx udnyttelse er ikke længere relevante, da miljøgodkendelsen er udnyttet, men Haderslev Kommune har ikke hjemmel til at fjerne sådanne vilkår. Offentliggørelse og klagevejledning Revurdering af miljøgodkendelsen af Askholt, Ribevej 84, 6500 Vojens i henhold til 41 i husdyrgodkendelsesloven, vil blive annonceret den 27. april 2015 på kommunens hjemmeside -> Politik og Dialog -> Høringer og afgørelser. Der er mulighed for at klage over kommunens afgørelse jf. husdyrgodkendelseslovens Klagefristen er fire uger, hvilket betyder, at en eventuel klage skal være Haderslev Kommune i hænde senest tirsdag den 26. maj 2015, kl Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller 2 Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug LBK nr af 04/12/2009 5

6 ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune, som har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, Simmerstedvej 1A, 1., 6100 Haderslev eller Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til 90 i Husdyrgodkendelsesloven. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter miljøgodkendelsen er offentliggjort eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at den endelige administrative afgørelse foreligger. Haderslev Kommune gør opmærksom på, at der i medfør af Offentlighedslovens 7 er mulighed for aktindsigt i sagen. Tidspunktet for eventuelt gennemsyn af sagen kan aftales telefonisk med Haderslev Kommune på Underretning Orientering om denne afgørelse er sendt til følgende: Til implicerede parter: Jacob Matzen, Ribevej 84, 6500 Vojens Som med vedhæftet fil: Ansøgers konsulent: Birgitte Madsen, Sønderjysk LandboForening Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København V. Som med link til kommunens hjemmeside: Embedslægerne i Region Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 12188, 1017 København K. 6

7 Lokalafd. Danmarks Naturfredningsforening Haderslev, Bent Karlsson, Højgårdsvej 9, Brøndlund, 6500 Vojens Lokalafd. Danmarks Sportsfiskerforbund, Tom Donbæk, Vestergade 25, 6510 Gram Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten DOF Sønderjylland v/ Jørn V. Sørensen, Kongevej 64, 6100 Haderslev 7

8 3 Baggrund og retsgrundlag I dette afsnit gøres der rede for eventuelle ændringer, der har været på ejendommen siden den miljøgodkendelse, som revurderes, blev givet. Endvidere tages der stilling til husdyrbrugets ophør. 3.1 Ikke-teknisk resume Det miljøgodkendte husdyrbrug Der er i miljøgodkendelsen af 3. oktober 2007 givet tilladelse til 150 malkekøer, 12 småkalve (0-2 mdr.) og 10 kvier (24-26 mdr.), svarende til 183,38 DE på daværende tidspunkt. I samme forbindelse er der givet tilladelse til at opføre en tilbygning til den eksisterende kostald på 453,6 m 2, samt en ny foderlade på m 2 og en plansilo på m 2. Oplysninger fra ansøger, som baggrund for revurdering af godkendelsen, er indsendt til Haderslev Kommune den 12. marts Ændringer af det miljøgodkendte landbrug Der er 22. januar 2015 søgt om et tillæg til miljøgodkendelsen, hvor der er anmeldt et alternativt areal til mark 15-0 og hvor mængden af husdyrgødning øges fra 1,84 DE/ha til 2,3 DE/ha. Dette sker som følge af en ændring af dyreenhedsberegningerne for malkekøer. Ændringen er den 13. april 2015 godkendt som et tillæg til miljøgodkendelsen af 3. oktober Dette tillæg forventes revurderet senest i Der er i forbindelse med tilsyn noteret et dyrehold på 49 tyrekalve (40-60 kg). Disse har altid været en del af produktionen, men blev ikke medtaget i definitionen af det tilladte dyrehold i Dette vurderes ikke som værende en godkendelsespligtig ændring. 3.2 Husdyrbrugets ophør Haderslev Kommune stiller påbud om oprydning i forbindelse med bedriftens ophør, så risiko for forurening og gener i form af for eksempel lugt, fluer og skadedyr begrænses, og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende stand. Det er kommunen, som vurderer, om foranstaltningerne er tilstrækkelige og om en tilfredsstillende stand er opnået inden for en rimelig tidsfrist. Påbud 1) Ved ophør af husdyrbruget skal der foretages en oprydning, som kan accepteres af Haderslev Kommune, herunder tømning af gyllebeholder, fortank med rørsystemer, gyllekanaler/kummer mv. rengøring af staldanlæg og bortskaffelse af kemikalier og sprøjtemidler til godkendt modtager mv. Alle staldafsnit og opbevaringsanlæg skal tømmes for husdyrgødning, der bortskaffes efter regler om udbringning af husdyrgødning. Alle opbevaringsanlæg til foder skal tømmes. Gyllebeholdere, der er opført uden tilknytning til de øvrige bygninger og som tages ud af brug, skal fjernes. Alle olietanke der anvendes i forbindelse med driften af staldene skal tømmes. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald mv. skal bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer. 8

9 4 Bedste anvendelige teknik I dette afsnit redegøres der for, at husdyrbruget lever op til bedste anvendelige teknik i overensstemmelse med husdyrgodkendelseslovens Vejledende emissionsgrænseværdi for ammoniak og fosfor Ejers oplysninger Fodringsstrategier I henhold til BREF dokumentet er det BAT at sikre effektiv fodring gennem sammensætning af foderet, og løbende kontrol, således at det stemmer overens med dyrenes behov, samt at reducere indholdet af råprotein i foderet. Foderplanen udarbejdes i samarbejde med konsulent og med anvendelse af nyeste viden indenfor kvægfodring. Herved optimeres fodringen så unødigt forbrug af råvarer undgås. Der tages analyser af grovfoder og foderplanen afpasses grovfoderets sammensætning og kvalitet. Foderproduktion og indkøb af foder sker på grundlag af foderplanlægning. Den aktuelle mælkeydelse anvendes til foderoptimering. Staldsystemer Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte i stalden, hvilket betyder at staldgulvene er forholdsvis tørre. Det store luftskifte betyder en lavere koncentration af ammoniak og lugt. Samtidig er energiforbrug til ventilation minimalt. Kostalden er indrettet som sengestald med spalter. Der er skraber ovenpå spaltegulvet i gangarealerne for at holde spaltegulvet tørt og fri for gødning og urin. I dybstrøelsesstalden går småkalvene og højdrægtige dyr går i dybstrøelse for at tilgodese adfærd og velfærd og lovgivning. Haderslev Kommunes vurdering Ansøger har redegjort for, at husdyrbruget lever op til bedste anvendelige teknik (BAT), idet emissionsgrænseværdien for ammoniak overholdt. Miljøstyrelsen har ikke udarbejdet vejledende emissionsgrænseværdier for fosfor, idet det vuderes, at der på nuværende tidspunkt ikke findes tilgængelige teknikker eller teknologer, der kan anvendes til at fastlægges emissionsgrænseværdier for fosforudledningen fra malkekvægsbesætninger. Haderslev Kommune vurderer derfor ikke på dette. Ammoniak Den beregnede ammoniakemissionsgrænseværdi er beregnet til kgn/år. Det indsendte materiale viser en ammoniakemission fra stalde og lagre på 1.538,48 kgn/år. Derved er det beregnede BAT niveau for ammoniak overholdt med kgn/år. Den vejledende ammoniakgrænseværdi er overholdt gennem anvendelsen af skraber ovenpå på spaltegulv. Dette vurderes jævnfør teknologibladet Skrabere i gangarealer i stalde med malkekvæg af til at have en effekt på 25 %. 3 Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug LBK nr af 04/12/

10 Staldene havde i 2007 også skrabere, men dette blev ikke fastholdt igennem vilkår. Der stilles påbud til anvendelsen af skrabere og dokumentation heraf i overensstemmelse med miljøstyrelsens teknologiblad. Påbud 2) I staldafsnit kostald skal der i gangarealet indstalleres skraber. 3) Der skal hver dag foretages skrabninger hver fjerde time. 4) Tværgange, som ikke skrabes automatisk, skal hver dag rengøres manulet mindst 2-3 gange. 5) Skraberen skal være forsynet med timer. 6) Skraberen skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 7) Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. 8) Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed af mere end fem dage. 9) Logbog, servicefaktira, registrering fra datalogger eller lignende, der dokumenterer, at skraberen er i drift og vedligeholdes, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 4.2 Opbevaring af husdyrgødning Ejers oplysninger For så vidt angår BAT ved opbevaring af svinegylle omfatter dette en stabil beholder der kan modstå påvirkning og som er tæt og beskyttede mod tæring; at gylle kun omrøres lige før tømning i forbindelse med udbringning; samt at tanken overdækkes med fast låg eller flydelag. Som nævnt i indledningen til afsnittet kan disse principper overføres til kvæggylle. Der er indenfor kvæggylle en BAT kandidat nemlig svovlsyrebehandling (BAT-Byggeblad nr : Kostalde med svovlsyrebehandling af kvæggylle). Aktiviteterne på ejendommen efterlever dog førnævnte principper for BAT, da: Opbevaring af flydende husdyrgødning: Flydende husdyrgødning opbevares i gyllebeholdere, kanaler under stald samt fortank. Tanken er tilmeld de lovpligtige regelmæssige eftersyn, hvilket betyder at tanken hvert 10 år bliver kontrolleret for, om der skulle være tegn på begyndende utætheder. Gyllen er konstant overdækket med et tæt og stabilt flydelag. Flydelaget kontrolleres jævnligt, hvilket sikrer at der altid er minimal emission af ammoniak. Gyllen omrøres kun forud for udkørsel af gylle senest 14 dage efter omrøring/udkørsel kontrolleres det, at der er etableret flydelag. Der føres logbog over flydelaget på gyllen, så der er fokus på at flydelaget lever op til gældende krav. 10

11 Der er ingen pumperør monteret på gyllebeholderne Der er ingen elektriske pumper monteret på gyllebeholderne. Der anvendes en gyllevogn påmonteret en sugekran ved påfyldning af gyllevogn fra gyllebeholder. Opbevaring af fast gødning: Dybstrøelse opbevares på mødding eller ensilageplads med afløb til gyllebeholder eller i markstak jf. Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. Haderslev Kommunes vurdering Opbevaringskapacitet Der produceres 216,2 m 3 fast husdyrgødning på husdyrbruget og 5023,8 m 3 flydende husdyrgødning. Fast dybstrøelse opbevares på møddingspladsen. Flydende husdyrgødning opbevares i husdyrbrugets to gyllebeholder på henholdsvis 3000 m 3 og 750 m 3. Overfladevand fra plansilo og møddingsplads ledes ligeledes til gyllebeholder. Det vurderes, at opbevaringskapaciteten til husdyrgødning og spildevand er tilstrækkelig, jævnfør Bilag 5. Opbevaringskapacitet på minimum 9 måneder er lovpligtigt jævnfør husdyrgødningsbekendtgørelsens 4 9. Gyllebeholder flydelag Husdyrbrugets gyllebeholdere er med naturligt flydelag, hvilket Haderslev Kommune vurderer som værende i overensstemmelse med BAT, såfremt husdyrgødningsbekendtgørelsen 5 overholdes. Haderslev Kommune gør opmærksom på, at der jævnfør husdyrgødningsbekendtgørelsens 20, stk. 6 er krav om, at der føres løbende og regelmæssig logbog, som dokumentation for, at overdækningen er tæt. Møddingsplads Husdyrbrugets møddingsplads er etableret i overensstemmelse med Landbrugets Byggeblade og er i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsen 6. Haderslev Kommune vurderer derfor møddingspladsen til at leve op til BAT. Markstakke Haderslev Kommune gør opmærksom på, markstakke med husdyrgødning ikke må placeres samme sted i marken i mere end 12 måneder og at markstakkene ikke må placeres samme sted før efter fem år. Endvidere gør vi opmærksom på, at der ligeledes jævnfør husdyrgødningsbekendtgørelsens 7 13 skal føres årlige optegnelser over markstakkenes oplagringsperiode og placering. 4 Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. BEK nr 853 af 30/06/ Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. BEK nr 853 af 30/06/ Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. BEK nr 853 af 30/06/ Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v BEK nr 853 af 30/06/

12 Det er kun kompost med et tørstofindhold på mindst 30 %, der må opbevares i marken, uden at der først udarbejdes en særlig tilladelse, og afstandskrav jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens 13 skal overholdes. Haderslev Kommune vurderer, at opbevaring af komposteret husdyrgødning i markstakke er i overensstemmelse med BAT, såfremt at husdyrgødningsbekendtgørelsens krav til opbevaring og dokumentation overholdes. 4.3 Energi og vand Energiforbrug Ejers oplysninger Energiforbrug: kwh. Der er etableret lysdæmpere i kostald, som tænder og slukker automatisk når amtauren registrerer under 120 lux. Haderslev Kommunes vurdering Det vurderes, at regelmæssigt opsyn og vedligeholdelse af energiforbrugende installationer er at betragte som BAT. Det vurderes, som værende BAT management, at registrere energiforbruget løbende med henblik på at identificere defekter samt vælge udstyr med fokus på energisparende egenskaber. Da der dog er tale om et husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrgodkendelsens 11 vurderes produktionen ikke at være stor nok til, at det er relevant at stille påbud herom. Dette jævnfør miljøstyrelsens vejledning; På denne baggrund stilles der ingen påbud til overvågning af energiforbruget Vandforbrug Ejers oplysninger Vandforbrug: 5000 l. Der er etableret flydere i drikkekar i kostald. Haderslev Kommunes vurdering Det vurderes, at regelmæssigt opsyn og vedligeholdelse af vandforbruget er at betragte som BAT. Det vurderes, som værende BAT management, at registrere vandforbruget løbende med henblik på at identificere defekter samt vælge udstyr med fokus på vandbesparelser. Da der dog er tale om et husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrgodkendelsens 11 vurderes produktionen ikke at være stor nok til, at det er relevant at stille påbud herom. Dette jævnfør miljøstyrelsens vejledning; 12

13 Haderslev Kommune vurderer, at vandforbruget på bedriften er i overensstemmelse med normtal fra Håndbog om kvæghold 2014 og stiller derfor ingen påbud med henblik på at nedbringe forbruget. Vandforbruget til malkekvæg er ifølge Håndbog om Kvæghold 2014 på 33 m 3 vand pr. malkeko, svarende til m 3 vand ved en produktion på 145 malkekøer. Hertil kommer knap 500 m 3 vand til den øvrige besætning jf. normtal. 5,7 m 3 pr. opdræt og 9,1 m 3 pr. slagtekalv. 4.4 Ammoniakfordampning fra udbringning af husdyrgødning Ejers oplysninger I henhold til BREF-dokumentet er det BAT at tilpasse den gødningsmængde, der skal spredes på marken med arealet og afgrødernes behov; undgå at sprede gødningen når marken er mættet med vand, er oversvømmet eller dækket af sne; samt udsprede gødningen umiddelbart før afgrødernes maksimale vækst og næringsstof optag forekommer. Aktiviteterne på ejendommen anvender BAT, da: Udbringning af husdyrgødningen afpasses afgrødernes behov samt eventuel tilførsel af handelsgødning. Husdyrgødningen udbringes under hensyn til afgrødernes vækstperiode, hvilket betyder maksimal udnyttelse af næringsstoffer. Der køres ikke ud på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket areal. Der findes på udbringningsarealerne ingen stærkt hældende arealer og der holdes som minimum 2 m bræmmer til vandløb. Husdyrgødning udbringes under hensyn til de generelle regler, og foregår i videst mulig omfang efter godt landmandsskab, hvilket vil sige at der tages hensyn til naboer, byområder osv. således udbringning ikke giver anledning til unødige gener. Al transport til og fra bedriften foregår ved hensynsfuld kørsel, for at begrænse støvgener. Dybstrøelse udbringes efter gældende regler og nedbringes indenfor 6 timer. Kan dette, grundet uforudseelige omstændigheder, ikke lade sig gøre, skal nedbringningen finde sted, så snart det er muligt. Det er maskinstation der står for udbringning af husdyrgødningen. Haderslev Kommunes vurdering Haderslev Kommune vurderer, at den angivne metode for udbringning er i overensstemmelse med BAT, da denne lever op til husdyrgødningsbekendtgørelsen. Vi stiller ikke skærpende påbud til at sikre dette. 13

14 4.5 Nitratudvaskning Ejers oplysninger Haderslev Kommunes vurdering De teknikker, der kan reducere nitratudvaskningen i forbindelse med udbringning af husdyrgødning, er rettet mod at øge planternes udnyttelse af det tilførte kvælstof. Disse teknikker er følgende: Teknikker i marken, der sørger for, at gyllen fordeles bedst muligt til de afgrøder, som har størst mulighed for at udnytte det tilførte kvælstof. Teknikker, som er målrettet mod at tilbageholde mineraliseret kvælstof i jorden udenfor afgrødernes vækstperiode med henblik på udnyttelse i den efterfølgende vækstsæson. Teknikker, som øger husdyrgødningens andel af mineralsk kvælstof i forhold til organisk kvælstof, kan medvirke til at øge udnyttelsen i marken. Dette er for eksempel separeringsteknikker i kombination med afbrænding eller afgasning af den faste fraktion af husdyrgødningen. I forbindelse med gennemførelsen af serien af vandmiljøplaner er en stor del af de virkemidler, der kan reducere den del af nitratudvaskningen, som stammer fra husdyrgødningen, allerede implementeret via husdyrgødningsbekendtgørelsen. Blandt andet er der fastsat harmonikrav samt regler for, hvornår og hvordan husdyrgødning må udbringes. Endvidere er der i medfør af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (gødskningsloven) fastsat bindende normer for den totale kvælstofanvendelse i markdriften samt krav til kvælstofudnyttelsen ved anvendelse af husdyrgødning. Flere af disse virkemidler 14

15 er også nævnt i BREF-dokumentet for intensiv fjerkræ- og svineproduktion fra 2003 som elementer, der kan indgå i vurderingen af BAT. For udbringning af kvæggylle gælder således, at der højst må udbringes husdyrgødning svarende til 1,7 DE/ha (170 kg N/ha) medmindre en række betingelser er opfyldt, som giver mulighed for at udbringe op til 2,3 DE/ha (230 kg N/ha). Heraf skal landmanden indregne en udnyttelse på 70 % af den udbragte kvælstofmængde i sin gødningsnorm. På Askholt er betingelserne for at udbringe op til 2,3 DE/ha overholdt. Markforsøg tyder på, at det i praksis er vanskeligt at opnå en yderligere forbedring af kvælstofudnyttelsen af husdyrgødningen på bedriftsniveau. Dette ville kræve, at husdyrgødningen kun tildeles de afgrøder, der giver den højeste effekt, og at der udelukkende anvendes nedfældning - også på arealer med lerjord. Miljøstyrelsen vurderer, i deres teknologiblade, at en sådan omfordeling vil være relativ bekostelig i forhold til den begrænsede miljøeffekt på udvaskningen, der kan opnås ved yderligere tiltag. Alternative teknikker, der separerer husdyrgødningen i en fast og flydende del, har ikke indgået i Miljøstyrelsens vurdering, da miljøeffekten er betinget af, at den faste del kan afsættes og dermed ikke udbringes på arealerne. Miljøstyrelsen vurderer dog umiddelbart, at disse teknologier vil være relativt dyre opgjort pr. kg reduceret N set i forhold til de virkemidler, der allerede er indført gennem den generelle regulering af udbringning af husdyrgødning i husdyrgødningsbekendtgørelsen. På denne baggrund er det Haderslev Kommunes vurdering, at det niveau, som er opnåeligt ved anvendelse af BAT i relation til udvaskning af nitrat ved anvendelse af husdyrgødning i marken allerede er opnået via krav, som er fastsat i lovgivningen i relation til håndtering af husdyrgødning. Der stilles derfor ikke påbud med henblik på at opnå BAT i forhold til nitratudvaskning. 4.6 Ammoniakemission fra anlæg til kategori 1 og 2-natur I dette afsnit redegøres der for husdyrbrugets påvirkning af kategori 1 og 2. Ejers oplysninger 15

16 16

17 Haderslev Kommunes vurdering Beskyttede naturtyper efter husdyrgodkendelsesloven Husdyrgodkendelsesloven 8 og bekendtgørelsen 9 definerer to grupper af kvælstoffølsomme naturtyper, hvortil der findes et totaldepositionskrav i fht. ammoniakdeposition: Kategori 1 natur ( 7, stk. 1, nr. 1) omfatter en række bestemte ammoniakfølsomme naturtyper (opremset i bekendtgørelsens bilag 3) beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder. Kategori 2 natur ( 7, stk. 1, nr. 2) omfatter bestemte ammoniakfølsomme naturtyper (højmoser, lobeliesøer, samt heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha) beliggende udenfor internationale naturbeskyttelsesområder. Tabel 1: Ammoniakdeposition til kategoriseret natur i nærheden af anlægget Afstand til anlæg Merdeposition (kg N/ha/år) Totaldeposition (kg N/ha/år) Naturområde Baggrundsbelastning N/ha/år) (kg Tålegrænse (kg N/ha/år) Kategori 1 Surt overdrev 7,9 km Ø 0,0 0,0 16, Kategori 2 Overdrev 3,6 km SØ 0,0 0,0 15, Det nærmest beliggende naturområde omfattet af husdyrgodkendelseslovens kategori 1 er et surt overdrev, som befinder sig 7,9 km øst for anlægget. Se ovenstående tabel 1 samt bilag 12. Surt overdrev har en tålegrænse mellem 10 og 20 kg N/ha/år. Baggrundsbelastningen i området er 16,02 kg N/ha/år, den nedre tålegrænse er således overskredet alene i kraft af baggrundsbelastningen. Ifølge husdyrgodkendelsesloven må naturtyper omfattet af kategori 1 maximalt modtage en totalbelastning på 0,2-0,7 kg N/ha/år afhængig af antallet af husdyrbrug i nærheden. Da det sure overdrev befinder sig så langt væk, at det ikke modtager ammoniakdeposition fra anlægget, vurderes det, at det sure overdrev ikke påvirkes væsentligt af det ansøgte projekt på Ribevej 84. Der stilles derfor ingen påbud om nedbringelse af emission. Det nærmest beliggende naturområde omfattet af husdyrgodkendelseslovens kategori 2 er et overdrev, som befinder sig 3,6 km sydøst for anlægget på Ribevej 84. Se ovenstående tabel 1 og bilag 6. Overdrev har en tålegrænse mellem 10 og 25 kg N/ha/år. Baggrundsbelastningen i 8 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 20. december 2006 med efterfølgende ændringer 9 Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 8. november 2013 med efterfølgende ændringer 17

18 området er 15,88 kg N/ha/år, den nedre tålegrænse er således overskredet alene i kraft af baggrundsbelastningen. Ifølge husdyrgodkendelsesloven må naturtyper omfattet af kategori 2 maximalt modtage en totalbelastning på 1 kg N/ha/år. Overdrevet modtager ingen ammoniakdeposition fra anlægget pga. den store afstand. Det vurderes derfor, at overdrevets naturtilstand ikke vil ændre sig som følge af det ansøgte projekt på Ribevej 84. Der stilles derfor ingen påbud om nedbringelse af emission. 4.7 Management Ejers oplysninger Godt landmandskab/management I henhold til BREF dokumentet er det BAT, at træne og uddanne medarbejdere; registrere vand- og energiforbrug, foderforbrug, affaldsdannelse, samt anvendelsen af husdyrgødning og handelsgødning; udarbejde gødningsplaner; samt have en nødfremgangsmåde ved uheld. Aktiviteterne på ejendommen anvender BAT, da: Ejer står for daglig drift. I bedriftens årsrapport registreres forbrug af vand, energi, indkøbt foder, pesticider og handelsgødning. Affald bortskaffes så vidt muligt til genbrug. Der udarbejdes gødningsplaner og gødningsregnskab på bedriften, hvor såvel forbrug af handelsgødning som husdyrgødning dokumenteres. Rengøring i og omkring siloer og bygninger foretages jævnligt med henblik på at minimere risikoen for lugt og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold. Der er udarbejdet beredskabsplan for nødfremgangsmåde til at håndtere ikke planlagte hændelser (uheld, brand m.m.) Egenkontrol I løbet af dagen holdes anlæggene under opsyn, og det tjekkes, om de kører som de skal. Derudover er der en række andre faste procedurer: Ved overpumpning fra forbeholder til gyllebeholder tjekkes først, om der er plads. Gyllepumpningen overvåges. Der etableres flydelag umiddelbart efter tømning af gyllebeholder. Gylletanken kontrolleres for flydelag og der føres logbog. Gyllebeholderen kontrolleres i 10 års-beholderkontrol af autoriseret kontrollør. Der er dyrlægesundhedsrådgivning månedligt. Autoriseret el-installatør laver regelmæssigt gennemsyn af ejendommens elinstallationer. På baggrund af ovenstående vurderes det, at ejer bruger BAT indenfor egenkontrol. Haderslev Kommunes vurdering Det vurderes, at husdyrbrugets produktion og håndtering af affald er i overensstemmelse med Bekendtgørelse om opbevaring mv. af døde produktionsdyr og Haderslev Kommunes Affaldsregulativ. Endvidere at der igennem de gjorte BAT tiltag er søgt, at optimere 18

19 produktionen, således at der genereres mindst muligt affald. Der stilles på denne baggrund ikke særlige påbud i forhold til at opnå BAT. Det vurderes, at en beredskabsplan som er kendt af husdyrbrugets ansatte og som regelmæssigt opdateres kan være med til at forhindre uheld og begrænse den miljømæssige skade, når de alligevel sker. En sådan er der stillet vilkår om i miljøgodkendelsen af 3. oktober 2007 (se vilkår 8). Ejer har indsendt en beredskabsplan, som beskriver brand, overløb af gylle, kemikalie- og oliespild, strømsvigt og transport af bekæmpelsesmidler. Haderslev Kommunen vurderer, at beredskabsplanen kan bevirke til at standse eventuelle uheld hurtigt, hvorigennem miljøskaden minimeres. Der stilles på denne baggrund ikke yderligere påbud i forhold til at forebygge risiko for miljøskade. 19

20 5 Gener fra husdyrbruget I dette afsnit beskrives de gener, der kan være forbundet med husdyrbruget og det vurderes om der er fremkommet nye oplysninger, som gør at der er uhensigtsmæssige gener forbundet med en uændret drift af husdyrbruget. Dette i overensstemmelse med 39 i husdyrgodkendelsesloven 10. Ejers oplysninger Produktionen har ikke ændret sig væsentligt siden godkendelsestidspunktet og der er derfor ikke øgede gener forbundet med støj, lugt, støv, transport mv. Haderslev Kommunes vurdering Der kan efter 39 i husdyrgodkendelsesloven stilles påbud, hvis 1) der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, 2) forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, 3) forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse, 4) væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger, eller 5) det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker. På husdyrbruget er der etableret en plansilo uden endemur og uden påkrævet randzone. Det stilles som påbud, at forholdet skal lovliggøres senest 1. oktober Forholdet kan lovliggøres ved at anlægge randzone, ved at opføre en endemur eller ved at tage plansiloen ud af drift. I staldbygningen er der et toilet med afløb til gyllebeholder via stald. Dette er i strid med gældende lovgivning og toilettet skal derfor fjernes eller der skal etableres et lovligt afløb. Vi gør opmærksom på, at sidstnævnte kan kræve tilladelse. Det stilles som påbud, at forhold omkring toilet i stald skal lovliggøres senest 1. oktober Haderslev Kommune vil følge op på de nævnte forhold ved tilsyn. Haderslev Kommune vurderer ikke, at der herudover er grund til at stille påbud på baggrund af 39 i husdyrgodkendelsesloven. Dette da der ikke vurderes, at være forhold som har ændret sig i et sådan grad, at der er øgede gener fra husdyrbruget. Påbud 10) Opbevaring af ensilage i plansilo skal lovliggøres senest den 1. oktober ) Afløbsforhold for toilet i stald skal lovliggøres senest den 1. oktober Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug LBK nr af 04/12/

21 6 Vilkår fra eksisterende miljøgodkendelse I dette afsnit redegøres der for vilkår fra den eksisterende miljøgodkendelse. Haderslev Kommunes vurdering Vilkår 12 vedrørende husdyrbrugets produktion ændres til et påbud om, at produktionen ikke må overstige 150 malkekøer ( EKM), 12 kalve (0-2 mdr.), 10 kvier (24-26 mdr.) og 49 tyrekalve (40-60 kg), svarende til 227,35 DE. I forhold til vilkår 40, så gør Haderslev Kommune opmærksom på, at Statens Skadedyrslaboratorium er overtaget af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Vilkår 48 bortfalder, da den henviser til forhold vedrørende flydelag og overdækning i en tidligere lov, som ikke længere er gældende. Haderslev Kommune henviser til, at husdyrgødningsbekendtgørelsen 11 skal overholdes. I forhold til vilkår 54 vedrørende opbevaring af ensilage i plansilo, så er der ved tilsyn i 2010 givet en accept af, at ensilage kan placeres i markstak, når plansiloen er fyldt. Vilkår 54 bortfalder derfor. Der stilles påbud om, at ensilagesaft fra plansilo skal ledes til gyllebeholder. Vilkår 77 vedrørende udbringning af husdyrgødning erstattes med påbud om, at der maksimalt må udbringes med 2,3 DE/ha på de godkendte udbringningsarealer, der er angivet på bilag 7. Vilkår 82 vedrørende nitratudvaskning og efterafgrøder udgår. Der stilles ikke krav om efterafgrøder, da nitratudvaskningen er under 50 mg/l uden anvendelsen af efterafgrøder. Øvrige vilkår fra miljøgodkendelsen fastholdes. Bemærk at disse vilkår ikke kan påklages. Flere af disse indeholder bestemmelser, der i dag er fastholdt i lovgivningen. Haderslev Kommune gør opmærksom på, at det i denne sammenhæng er strammeste regelsæt der gælder. Påbud 12) Den årlige produktion på husdyrbruget må ikke overstige 150 malkekøer ( EKM), 12 kalve (0-2 mdr.), 10 kvier (24-26 mdr.) og 49 tyrekalve (40-60 kg), svarende til 227,35 DE ) Der må udbringes husdyrgødning fra husdyrbruget svarende til 2,3 DE/ha på de 98,88 ha udbringningsarealer, der er angivet på bilag 7. 14) Overfladevand og restvand fra plansiloen skal ledes til gyllebeholder og udbringes som husdyrgødning. Vilkår 15) Bedriften skal placeres, indrettes og drives i overensstemmmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningen af 20. august 2007 version 5, og med supplerende oplysninger samt med de ændringer der fremgår af miljøgodkendelsen. (Vilkår 1) 11 Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. BEK nr 853 af 30/06/ Beregnet efter Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. BEK nr 853 af 30/06/

22 16) Et eksemplar af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Eventuelt driftspersonale skal være orienteret om miljøgodkendelsens indhold. (Vilkår 2) 17) På ejendommen skal der altid forefindes en detaljeret beredskabsplan, der fremgår af bilag 8. Beredskabsplanen skal være let tilgængelig og synlig. Beredskabsplanen skal placeres således, at evt. ansatte på ejendommen har fri adgang til den, og dersom der benyttes arbejdskraft, som ikke læser og forstår dansk, skal beredskabsplanen være affattet på et for dem forståeligt sprog. Beredskabsplanen skal revideres/kontrolleres mindst 1 gang årligt. (Vilkår 3) 18) Virksomheden skal indrettes og drives så spild og andet ukontrolleret udslip af gylle og andre forurenende stoffer forhindes eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. (Vilkår 4) 19) Uheld, der medfører forurening af omgivelserne, skal straks udbedres og anmeldes til tilsynsmyndigheden/-beredskab. (Vilkår 5) 20) Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes således at unødigt spild undgås, og det skal indrettes således, at der ikke er mulighed for tilbageløb af vand fra drikkevandssystemet til forsyningsledningen. (Vilkår 6) 21) Virksomheden må ikke foretage ændringer, hverken bygnings- eller driftsmæssigt, før ændringen er godkendt af Haderslev Kommune. (Vilkår 7) 22) Ved virksomhedens overdragelse eller ophør af virksomhedens aktiviteter skal tilsynsmyndigheden straks orienteres. (Vilkår 8) 23) Miljøgodkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Med udnyttet menes, at det ansøgte byggeri er taget i brug, og der er indsat et dyrehold svarende til opstart af den ansøgte produktion. Den fulde årsproduktion behøver såleds ikke være opfyldt 2 år efter meddelelse af godkendelse. (Vilkår 9) 24) Bedriften skal underrette Haderslev Kommune, når besætningen/produktionen er nået op på 183,38 DE. (Vilkår 10) 25) Såfremt besætningen/produktionen ikke er nået op på 183,38 DE senest 2 år efter godkendelsens meddelelse, skal Haderslev Kommune underrettes om besætningens/produktionens størrelse på dette tidspunkt. (Vilkår 11) 26) Vilkår 12 bortfalder: Husdyrproduktionen pr. år må på intet tidspunkt overskride: Malkekøer tung race: 150 stk. Kviekalve tung race: 12 stk. fra 0 måneder til 2 måneder Kvier tung race: 10 stk. fra 24 måneder til 26 måneder i alt svarende til 183,38 DE. 27) Enhver ændring af dyreholdet, der medfører forøget forurening, skal anmeldes til Haderslev Kommune. (Vilkår 13) 22

23 28) Virksomhedens samlede støjemission, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau mål i db(a), må intet punkt ved opholdsareal ved de nærmest liggende enkeltboliger overskride følgende værdier: Mandag fredag kl db(a) Lørdag kl db(a) Mandag fredag kl db(a) Lørdag kl db(a) Søn- og helligdage kl db(a) Alle dage kl db(a) Virksomhedens støjbidrag til et maksimalniveau i natperioden må ikke overskride 55 db(a). (Vilkår 14) 29) For musikanlægget i kostalden gælder, at støjemission, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau i db(a), må i intet punkt ved opholdsareal ved de nærmest liggende enkeltboliger overskride følgende værdier: Mandag fredag kl db(a) Lørdag kl db(a) Mandag fredag kl db(a) Lørdag kl db(a) Søn- og helligdage kl db(a) Alle dage kl db(a) (Vilkår 15) 30) Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser. (Vilkår 16) 31) I forbindelse med høst og korntørring kan grænseværdien om aftenen og om natten forhøjes med 5 db(a) i høstperioden, dog i højst 6 uger. (Vilkår 17) 32) Ved kontrol af støjgrænser, kan Haderslev Kommune kræve støjmåling, hvis det vurderes at være nødvendigt. Støjmålingen skal udføres af et akkrediteret firma, og betales af virksomheden. (Vilkår 18) 33) Beholderen til flydende husdyrgødning samt en ny ensilageplads, skal afskærmes mod vest og nord med beplantning svarende til et 3-rækket blandet løvtræhegn med egnstypiske træer og buske. Beplantningen skal etableres i sammenhæng med eksisterende beplantning vest for ejendommen og skal føres førbi intern transportvej og til Ribevej jf. bilag. Beplantningen skal etbaleres og vedligeholdes af ansøger. Jf. Bilag 9 Beplantningsplan. (Vilkår 19) 23

24 34) Ny stald og lade skal etableres med ikke-reflekterende byggematerialer og neutralt farvevalg. (Vilkår 20) 35) Projektørlys ved staldanlæg skal placeres, så det ikke er til gene for nabobeboelser, eller til gene for trafikken på Ribevej. Projektørlyset skal etableres med bevægelsessensor, så lyset ikke er tændt, når der ikke er aktivitet i området. (Vilkår 21) 36) Intern transportvej og arbejdsareal er etableret langs Ribevej. Hvis trafikken på Ribevej kan generes af intern trafik på den interne transportvej, f.eks. fra lygter, skal der etableres afskærmende beplantning mellem intern transportvej og Ribevej. (Vilkår 22) 37) Landbrugsdriften med dertil hørende aktiviteter må uden for ejendommens areal ikke give anledning til lugt- og støvger, som af tilsynsmyndigehden vurderes til at være væsentlige. (Vilkår 23) 38) Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden foretager undersøgelser af lugtvolder, hvis det skønnes at eventuelle klager over lugt fra virksomheden er velbegrundede. Hvis der fortsat er væsentlige gener kan tilsynsmyndigheden kræve, at der udtages måling af lugt. Målingerne udføres efter gældende retningslinier. Udgifter i forbindelse med undersøgelse, måling og afhjælpning afholdes af virksomheden. (Vilkår 24) 39) Opbevaring og håndtering af virksomhedens foder/råvarer, bygningers konstruktion samt virksomhedens drift i øvrigt må ikke give anledning til støv- og lugtgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering medfører gener for omgivelserne. (Vilkår 25) 40) Kasseret ensilage fra ensilagesiloer skal fjernes løbende og opbevares overdækket med plast eller lignende for at forhindre lugtgener. (Vilkår 26) 41) Udendørs arealer på ejendommen skal renholdes for at forhindre støvflugt og begrænse lugtgener. Rengøringen skal udføres på en sådan måde, at den ikke giver anledning til støvgener i omgivelserne eller til forurening af afløb o.lign. (Vilkår 27) 42) Udbringning af husdyrgødning må ikke ske nærmere end 200 meter fra byzone eller samlet bebyggelse på lør-, søn- og helligdage af hensyn til de omkringboende. (Vilkår 28) 43) Lugtbidraget fra staldene skal sikres begrænset ved en god og hensigtsmæssig staldhygiejne og rengøring af samtlige staldafsnit for foder- og gødningsrester. (Vilkår 29) 44) Transport til og fra ejendommen Ribevej 84 skal altid tilrettelægges således, at der tages størst muligt hensyn til omgivelserne. (Vilkår 30) 45) Ved transport af flydende husdyrgødning på offentlig vej skal gyllevognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, således at spilde ikke kan finde sted. Dette vilkår gælder uanset hvem der transporterer gylle fra ejendommen. (Vilkår 31) 24

25 46) Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes rydelige og fri for affald, foderrester, gødning m.v. (Vilkår 32) 47) Døde dyr skal straks fjernes fra besætningen og bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt. I tidsrummet indtil afhentning skal døde dyr opbevares i en lukket container eller opbevares overdækket på et underlag, hvor de er gævet minimum 10 cm over afhentningspladsen. Hvis de døde dyr ikke er afhentet inden 3 dage skal de opbevares afkølet. (Vilkår 33) 48) Medicin skal opbevares adskilt fra fødevarer i et aflåst skab, såldes det er utilgængeligt for børn og dyr. (Vilkår 34) 49) Sprøjtemidler skal opbevares i aflåst rum eller skab og må ikke opbevares i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, medicin eller lignende. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at lækage eller spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Til opsamling af spild kan f.eks. bruges en spildbakke. Fryseren kan sidestilles med et skab. Fryseren skal være aflåst. (Vilkår 35) 50) Olieprodukter og farligt affald (råvare-, olie- og kemikalieaffald) skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg uanset mængde. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet således, at lækage eller spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Til opsamling af spild kan f.eks. bruges en spildbakke. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn eller sne. Beholderne skal være beregnet til formålet og være tydelig mærket med angivelse af indhold. (Vilkår 36) 51) Klinisk affald, det vil sige medicinsk affald, skal opsamlies og opbevares i specialbeholder, samt være adskilt fra fødevarer og aflåst, således det er utilgængeligt for børn og dyr. (Vilkår 37) 52) Enhver bortskaffelse af affald skal ske efter de til enhver tid fældende affaldsregulativer udarbejdet af Haderslev Kommune. (Vilkår 38) 53) Der må ikke foretages afbrædning af affalds- eller spildprodukter på virksomheden. (Vilkår 39). 54) På ejendommen skal der fretages en effektiv bekæmpelse og forebyggende foranstaltninger mod skadedyrsangreb. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinierne fra Statens Skadedyrslaboratorium. (Vilkår 40) 55) Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.) (Vilkår 41) 56) Bekæmpelse af skadedyr skal foretages på tilsynsmyndighedens forlangende. (Vilkår 42) 57) Rengøring af marksprøjter og vask af traktorer og maskiner skal foregå i marken på et græsdækket areal. (Vilkår 43) 25

26 58) Ved påfyldning af vand på sprøjte skal det sikres, at der ikke kan ske tilbageløb til vandforsyningsanlæg. Der skal minimum være 20 cm luft mellem vandtilløb og sprøjtebeholderen. Påfyldning af sprøjte skal foregå i marken, på et græsdækket areal. Alternativt kan et befæstet areal med afløb til gyllebehodler benyttes. Påfyldning skal ske under konstant overvågning. (Vilkår 44) 59) Bekæmpelsesmdler skal under transport være sikret mod stød og uheld. En tæt lukket plastkasse (eks. en køleboks) er velegnet. (Vilkår 45) 60) Ved arbejde med bekæmpelsesmidler skal der altid medbringes en mobiltelefon, således at det er muligt hurtigt at tilkalde hjælp ved uheld. (Vilkår 46) 61) Ved arbejde med bekæmpelsesmidler skal der altid medbringes en spand/sæk med fint savsmuld elelr kattergrus til opsugning af spildt bekæmpelsesmiddel samt en skovl og f.eks. plastikposer/plastikspand til hurtig indsats. (Vilkår 47) 62) Vilkår 48 bortfalder: Opbevaring og håndtering af gylle på ejendommen skal ske på en sikker måde og uden risiko for jordforurening. Efter husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bek. Nr af 19. december 2006) skal beholdere til flydende husdyrgødning være forsynet med fast overdækning. Alternativt kan flydelag anvendes mod, at flydelaget holdes tæt og løbende journaliseres jf. Afsnit 2.9 Driftskontrol. 63) Der skal sikres, at der altid er opbevaringskapacitet til husdyrgødning på minimum 9 måneder. (Vilkår 49) 64) Ved tømning af gylletanke, skal gyllen suges direkte over i gyllevognen. Det vil sige, at der ikke må etableres pumpe på gyllebeholderen. (Vilkår 50) 65) Opsugning af gylle skal ske ved konstakt overvågning. (Vilkår 51) 66) Dybstrøelse fra kalve skal opbevares på befæstet møddingsplads, med afløb til gyllebeholder, indtil dybstrøelsen køres i overdækket markstak. (Vilkår 52) 67) Dybstrøelse må højst ligge samme steed i markstak i 12 måneder og må ikke placeres samme sted før efter 5 år. Markstak med dybstrøelse skal være tildækket. (Vilkår 53) 68) Vilkår 54 bortfalder: Ensilage skal placeres i plansilo/ensilagesilo ved ejendommen. Ensilagesaft/overfladevand fra plansiloen skal ledes til gyllebeholder. 69) Sanitært spildevand fra beboelser og evt. mandskabsrum skal ledes til særskilt spildevandsanlæg. Hvis der ændres på spildevandsanlægget, skal det godkendes af Haderslev Kommune. (Vilkår 55) 70) Vand fra vask af stalde betragtes som flydende husdyrgøding og skal tilledes gyllebeholder. (Vilkår 56) 71) Hvis der ændres på afledning af overfladevand fra befæsteede arealer inkl. tagvand til recipienter (søer og vandløb (herunder dræn)), skal det godkendes af Haderslev Kommune. (Vilkår 57) 72) Ved påfyldning af dieselolie skal dette foregå på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller og gylletank elelr således at spild kan observeres og 26

TIDSFRISTFORLÆNGELSE

TIDSFRISTFORLÆNGELSE TIDSFRISTFORLÆNGELSE TILLÆG TIL 12 MILJØGODKENDELSE FOR KVÆGBRUGET KONGSTEDVEJ 14, 6500 VOJENS GIVET EFTER 12 STK. 3 LOV NR. 1486 AF 4. DECEMBER 2009 AF LOV OM MILJØGODKENDELSE MV. AF HUSDYRBRUG. 26. juni

Læs mere

AFGØRELSE - IKKE GODKENDELSESPLIGTIG ÆNDRING AF SVINEBRUGET TRÆHEDEVEJ 11

AFGØRELSE - IKKE GODKENDELSESPLIGTIG ÆNDRING AF SVINEBRUGET TRÆHEDEVEJ 11 AFGØRELSE - IKKE GODKENDELSESPLIGTIG ÆNDRING AF SVINEBRUGET TRÆHEDEVEJ 11 11 stk. 2 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. 05. juli 2016 Nat. v.3.03.9 vers. 1.1

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Emne: Afslag på miljøgodkendelse til husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens

Emne: Afslag på miljøgodkendelse til husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens Kristian Dam Karl Schrøders Vej 3 6500 Vojens. Dato: 18. januar 2013 Sagsident: 08/44897 Sagsbehandler: bimy Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og natur Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod I henhold til 41 stk 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendt den 11. oktober 2016 Udarbejdet

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav Hendrik Jan van der Veen Lille Vedbølvej 6 6500 Vojens Dato: 17. september 2014 Sagsident: 14/23171 Sagsbehandler: aljo Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A 1.sal 6100 Haderslev

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFGØRELSE - IKKE GODKENDELSESPLIGT FOR ETABLERING AF KALVEHYTTER PÅ KVÆGBRUGET LILLE VEDBØLVEJ 6 6500 VOJENS

AFGØRELSE - IKKE GODKENDELSESPLIGT FOR ETABLERING AF KALVEHYTTER PÅ KVÆGBRUGET LILLE VEDBØLVEJ 6 6500 VOJENS AFGØRELSE - IKKE GODKENDELSESPLIGT FOR ETABLERING AF KALVEHYTTER PÅ KVÆGBRUGET LILLE VEDBØLVEJ 6 6500 VOJENS 12 stk. 3 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. 17.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper. Per Sørensen Ronnumvej Kibæk

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper. Per Sørensen Ronnumvej Kibæk Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Per Sørensen Ronnumvej 7 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Registreringsblad Titel: Tillæg 2 til 12 miljøgodkendelse af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr. Tania Almgren Rifbjerg Udflytter 11 5900 Rudkøbing Mail: toftegaarden.jan@gmail.com Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

I/S Pejstrupgård. Kirkevej Hejnsvig. Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr

I/S Pejstrupgård. Kirkevej Hejnsvig. Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr I/S Pejstrupgård c/o Sten Jensen Kirkevej 51 7250 Hejnsvig Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr. 3300 0057 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved etablering af støbt plads på husdyrbruget Kirkevej

Læs mere

Afgørelse om dispensation fra afstandskrav til naboskel og sø på husdyrbruget Østerskovvej 57, 6340 Kruså

Afgørelse om dispensation fra afstandskrav til naboskel og sø på husdyrbruget Østerskovvej 57, 6340 Kruså Digital annonce Til kommunens hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 24-08-2017 Sagsnr.: 17/23798 Kontakt: Jon Kjær Jensen Direkte tlf.: 7376 6286 E-mail: jkje@aabenraa.dk Afgørelse

Læs mere

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2.

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2. 1 - Afgørelse om skift i dyretype og etablering af mød Hører til journalnummer: 09.17.40-G01-1-17 Henrik Ruhoff Asfergvej 28 8981 Spentrup Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon

Læs mere

Baggrund Den 21. juni 2006 blev husdyrholdet på Lyngåvej 97 og 240 ha udbringningsarealer godkendt efter kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven.

Baggrund Den 21. juni 2006 blev husdyrholdet på Lyngåvej 97 og 240 ha udbringningsarealer godkendt efter kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven. Nygård Mark ApS v.jørgen Jensen Lyngåvej 97 Lyngå 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Pos Fav Lan Sko

Læs mere

Afgørelse om ikke-miljøgodkendelsespligt ved flytning af småkalve internt på ejendommen, Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Afgørelse om ikke-miljøgodkendelsespligt ved flytning af småkalve internt på ejendommen, Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Afgørelse om ikke-miljøgodkendelsespligt ved flytning af småkalve internt på ejendommen, Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015 modtaget en ansøgning om intern flytning af

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

Tillæg til 10 tilladelse

Tillæg til 10 tilladelse TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg til 10 tilladelse I henhold til lovbekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Kirstinelund Ridecenter Hørslevvej 137, 8462 Harlev

Læs mere

Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej Roslev. CVR-nr Den 20. juli Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype.

Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej Roslev. CVR-nr Den 20. juli Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype. Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej 25 7870 Roslev CVR-nr. 19473384 Den 20. juli 2017 Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype. Skive Kommune har modtaget en anmeldelse om skift i dyretype

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift Digital annoncering Kommunens hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 16-12-2015 Sagsnr.: 15/30466 Dok.løbenr.: 331392/15 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Endelig afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af gødningsopbevaringsanlæg på Hadbjergvej 125, 8370 Hadsten

Endelig afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af gødningsopbevaringsanlæg på Hadbjergvej 125, 8370 Hadsten Bjarke Refsgaard Hoffman Hadbjergvej 125 Hadbjerg 8370 Hadsten Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Endelig afgørelse om ikke

Læs mere

Afgørelse om skift i dyretype

Afgørelse om skift i dyretype Gunnar Sørensen 12-01-2016 Havvej 34 Sagsnummer.: 15/51685 8420 Knebel Sagstype: KLE: 09.17.44 Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om skift i dyretype Syddjurs Kommune har modtaget

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper BYG OG MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper Bådsdal 1 Fannerup Mark 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af svineproduktion - ny placering af gyllebeholder i det åbne land

Tillæg til miljøgodkendelse af svineproduktion - ny placering af gyllebeholder i det åbne land Dato: 11. august 2016 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tillæg til miljøgodkendelse af svineproduktion - ny placering af gyllebeholder i det åbne land Lundhedevej 28

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 04-12-2015 Sagsnr.: 15/18369 Dok.løbenr.: 331235/15 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på Sanderumvej 238

Afgørelse om ændring af dyrehold på Sanderumvej 238 Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Tonny Kristiansen Sanderumvej 238 5250 Odense SV By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Landbrug og Natur Odense Slot

Læs mere

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015 Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk Den 11. marts 2015 Vejlgårdvej 14 7800 Skive - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - Afgørelse Skive Kommune har den 14. januar

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /d2833f3a-ef4d-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /d2833f3a-ef4d-4... Page 1 of 1 From: Karen Damgaard Hansen Sent: 04-08-2015 13:41:19 To: 'senord@sst.dk'; 'dn@dn.dk'; 'dnaarhus-sager@dn.dk'; 'post@sportsfiskerforbundet.dk'; 'lbt@sportsfiskerforbundet.dk'; 'ta@sportsfiskerforbundet.dk';

Læs mere

Afgørelse om dispensation fra afstandskravet til åbnet vandløb ved Kragelundvej

Afgørelse om dispensation fra afstandskravet til åbnet vandløb ved Kragelundvej Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 15-11-2016 Sagsnr.: 16/34252 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum

Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum v/frank Jessen, Sejstrupvej 13, 7840 Ørum, efter 12, stk. 3 i LBK nr. 1486 af 4. december 2009. Meddelt d. 9. september 2013 Tillæg til godkendelse

Læs mere

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr.

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr. THORKILD OG CHR FRIIS HANSEN Borbjerg Byvej 2 7500 Holstebro Dato: 09-06-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-18-13 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57

Læs mere

Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com. Den 3. februar 2014

Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com. Den 3. februar 2014 Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com Den 3. februar 2014 Vinkelvej 37, 7840 Højslev - Anmeldeordning - 30 - Etablering af betonplads til 5 kalvehytter - Uden nabohøring Skive Kommune

Læs mere

Endelig afgørelse til dispensation til etablering af ekstensivt dyrehold indenfor byzone

Endelig afgørelse til dispensation til etablering af ekstensivt dyrehold indenfor byzone Endelig afgørelse til dispensation til etablering af ekstensivt dyrehold indenfor byzone Billund Kommune har den 3. juli 2013 via Niels Danielsen, Skala Arkitekter A/S, modtaget anmeldelse om tilladelse

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

dybstrøelse i eksisterende ungdyrstald. fuldspaltegulv til dybstrøelse i eksisterende ungdyrstald (jf. oversigtskortet i bilag 1).

dybstrøelse i eksisterende ungdyrstald. fuldspaltegulv til dybstrøelse i eksisterende ungdyrstald (jf. oversigtskortet i bilag 1). Mogens Børsting Batumvej 12 Batum 7870 Roslev mogens.boersting@mail.dk Den 11. maj 2015 Batumvej 12 7870 Roslev - Anmeldelse 30 - Dyrevelfærd udvidelse - Uden nabo høring Skive Kommune har den 15. april

Læs mere

Husk kvægbesætning og opl. herom. Der er jf. CHR fra den 5-5-2015: - 2 handyr - 2 kvier - 2 køer

Husk kvægbesætning og opl. herom. Der er jf. CHR fra den 5-5-2015: - 2 handyr - 2 kvier - 2 køer Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til kvægbruget Hinderup, Hinderupvej 8, 6230 Rødekro

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til kvægbruget Hinderup, Hinderupvej 8, 6230 Rødekro Digital Annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 30-05-2017 Sagsnr.: 17/14290 Kontakt: Nikolaj Mazanti Aaslyng Direkte tlf.: 7376 8100 E-mail: nmaa@aabenraa.dk

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering HENDRIK GERRIT NEULEMAN Nebelvej 32 6623 Vorbasse Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 31. marts 2017 modtaget

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Hejselvej 1, 6372 Bylderup-Bov

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Hejselvej 1, 6372 Bylderup-Bov Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 15-02-2016 Sagsnr.: 16/366 Dok.løbenr.: 47219/16 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 10.4.2015 Indhold Indhold... 2 1.1. Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 1.2. Vilkår for tillæg til

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race,

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race, BOUKE HUIZINGA Ll Urlundvej 9 7500 Holstebro Dato: 07.01.2016 Sagsnr.: 08.17.44-P19-18-15 Henv. til: Christian Westergaard Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 18 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE. af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M

Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE. af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M 30. maj 2016 Indholdsfortegnelse 1 Registreringsblad... 3 2 Resumé... 4 3 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse...

Læs mere

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport.

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport. 1 - - tilsynsbrev 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK BJARNE JENSEN Miljøtilsyn på, Kommune har d. 14. juli 2015 gennemført et miljøtilsyn

Læs mere

Nudrift Dyretype Antal Vægt DE Smågrise ,3-32 kg 18,67 Slagtesvin kg 98,72 Søer 175 Fravænningsvægt 7,3 kg 39,87 157,57

Nudrift Dyretype Antal Vægt DE Smågrise ,3-32 kg 18,67 Slagtesvin kg 98,72 Søer 175 Fravænningsvægt 7,3 kg 39,87 157,57 Teknik og Miljø Gert Overgaard Christensen Staghøjvej 44 Frøslev 7900 Nykøbing M Dato: 12-09-2016 Sagsnr.: 773-2016-18168 Navn: Malene Fogh Direkte tlf.nr.: 99707074 E-mail mfo@morsoe.dk Anmeldelse af

Læs mere

Det er oplyst, at der er en eksisterende bygning, der hvor tilbygningen skal opføres. Denne eksisterende bygning vil blive revet ned.

Det er oplyst, at der er en eksisterende bygning, der hvor tilbygningen skal opføres. Denne eksisterende bygning vil blive revet ned. Jørn Mikkelsen Stenhøjvej 4 Søften 8382 Hinnerup Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved

Læs mere

I forbindelse med anmeldelse af, og ansøgning om byggetilladelse til en ny møddingsplads og samlebrønd er der søgt om dispensation fra afstandskrav

I forbindelse med anmeldelse af, og ansøgning om byggetilladelse til en ny møddingsplads og samlebrønd er der søgt om dispensation fra afstandskrav Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Alrøvej 17, 8300 Odder Dispensation fra afstandskravet til naboskel. I forbindelse med anmeldelse af, og ansøgning om byggetilladelse til en ny møddingsplads og samlebrønd

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Michael Bay Hansen Bogøvej 44 5900 Rudkøbing Udvikling og Læring Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 09-06-2015

Læs mere

Per Mikkelsen Kokborgvej Vinderup. 31 afgørelse om skift i dyretype

Per Mikkelsen Kokborgvej Vinderup. 31 afgørelse om skift i dyretype Per Mikkelsen Kokborgvej 6 7830 Vinderup Dato: 30-04-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-7-15 Henv. til: Pia Pedersen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 15 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af Maskinhus. Anders K Andersen Smækbjergvej Vildbjerg

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af Maskinhus. Anders K Andersen Smækbjergvej Vildbjerg Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af Maskinhus Anders K Andersen Smækbjergvej 17 7480 Vildbjerg

Læs mere

Tilladelse til velfærdsudvidelse

Tilladelse til velfærdsudvidelse Tilladelse til velfærdsudvidelse Efter 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs 26. april 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk Dato: 2. april 2012 Vagn Nielsen Næsbyvej 19 Sagsnr.: 11/64925 4300 Holbæk Dir.tlf.: 72 36 41 20 Sagsb.: Henriette Fries E-mail: landbrug@holb.dk Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300

Læs mere

Afgørelse Herning Kommune meddeler dispensation til afstandskravene i Husdyrbrugsloven

Afgørelse Herning Kommune meddeler dispensation til afstandskravene i Husdyrbrugsloven TEKNIK OG MILJØ Poul Nellemann V Fastrupvej 15 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-6-17 CVR-nr.:

Læs mere

UKF (DENMARK) A/S Viborgvej Holstebro. Afgørelse om ikke-godkendelsespligt i forbindelse med udskiftning af

UKF (DENMARK) A/S Viborgvej Holstebro. Afgørelse om ikke-godkendelsespligt i forbindelse med udskiftning af UKF (DENMARK) A/S Viborgvej 265 7500 Holstebro Afgørelse om ikke-godkendelsespligt i forbindelse med udskiftning af minkhaller på minkfarmen på Omme Landevej 37, 7200 Grindsted Billund Kommune har den

Læs mere

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding TEKNIK OG MILJØ TEAM ERHVERVSMILJØ Dato: 17-06-2015 Sagsnr.: 15/17029 Hans Skøtt Warming Ribevej 84 6630 Rødding Kontaktperson: Majbrit Holst Nielsen Dir. tlf.: 7996 6268 E-mail: mhni@vejen.dk Afgørelse

Læs mere

Nudrift Dyretype Antal Vægt DE Smågrise ,3-32 kg 18,67 Slagtesvin kg 98,72 Søer 175 Fravænningsvægt 7,3 kg 39,87 157,3

Nudrift Dyretype Antal Vægt DE Smågrise ,3-32 kg 18,67 Slagtesvin kg 98,72 Søer 175 Fravænningsvægt 7,3 kg 39,87 157,3 Teknik og Miljø Gert Overgaard Christensen Staghøjvej 44 Frøslev 7900 Nykøbing M Dato: 06-10-2016 Sagsnr.: 773-2016-21641 Navn: Malene Fogh Direkte tlf.nr.: 99707074 E-mail mfo@morsoe.dk Anmeldelse af

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

CVR nr. 15226331 CHR nr. 25179 Tlf. nr. 24857356

CVR nr. 15226331 CHR nr. 25179 Tlf. nr. 24857356 Hans Skovgaard Horsbjergvej 1, 8653 Them hans@butik-skovgaard.dk 20. april 2015 EJD-2015-02199 Afgørelse om skift mellem dyretyper på Løgagervej 4, 8600 Silkeborg CVR nr. 15226331 CHR nr. 25179 Tlf. nr.

Læs mere

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 I Juli 2008 modtog forvaltning en ansøgning om udvidelse af kvægbedriften fra 300 til 727 DE. Projektet indebar opførelse af et nyt

Læs mere

Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Den 11. februar 2015

Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Den 11. februar 2015 Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Per@siggaard.fr Den 11. februar 2015 Siggårdvej 37 7800 - Anmeldelse 30 - Dyrevelfærd udvidelse - Uden nabo høring Skive Kommune har den 19. januar 2015 modtaget

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Afgørelsen er meddelt i medfør af 32 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 2.

Afgørelsen er meddelt i medfør af 32 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 2. Natur og Miljø Jens Peter Jensen Gammel Vodstrupvej 11 Vodstrup 7900 Nykøbing M Dato: 15-06-2016 Sagsnr.: 773-2016-13262 Navn: Malene Fogh Direkte tlf.nr.: 99707074 E-mail mfo@morsoe.dk Anmeldelse om udvidelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev efter 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 24. februar 2014 Tillægget

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Østergaard, Gøttrupengevej 50, 9690 Fjerritslev. Godkendelsesdato /Offentliggørelse: 28.

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Østergaard, Gøttrupengevej 50, 9690 Fjerritslev. Godkendelsesdato /Offentliggørelse: 28. TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Kvægbruget Østergaard, Gøttrupengevej 50, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato /Offentliggørelse: 28.04 20151 Jammerbugt Kommunes afgørelse Med hjemmel i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Krathusevej 1 A, 6330 Padborg

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Krathusevej 1 A, 6330 Padborg Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 09-02-2016 Sagsnr.: 15/36118 Dok.løbenr.: 42110/16 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Steen Weigelt Rasmussen Skovsrodvej Ry. Anmeldelse af to plansiloer Skovsrodvej 20, 8680 Ry

Steen Weigelt Rasmussen Skovsrodvej Ry. Anmeldelse af to plansiloer Skovsrodvej 20, 8680 Ry Steen Weigelt Rasmussen Skovsrodvej 20 8680 Ry Anmeldelse af to plansiloer Skovsrodvej 20, 8680 Ry Skanderborg kommune har den 5. september 2016 modtaget en anmeldelse om opførelse af to plansiloer efter

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretype

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretype Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretype Gammelager v/mogens Krarup Smidth Hjortsballevej

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse Rudebækvej 2, 6500 Vojens

Revurdering af miljøgodkendelse Rudebækvej 2, 6500 Vojens Revurdering af miljøgodkendelse Rudebækvej 2, 6500 Vojens Jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 22. september 2014 Haderslev Kommune Datablad

Læs mere

Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Den 11. marts 2015

Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Den 11. marts 2015 Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Per@siggaard.fr Den 11. marts 2015 Siggårdvej 37 A - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring Skive Kommune har den 20. februar 2015 modtaget anmeldelse

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk. Den 15. oktober 2014

Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk. Den 15. oktober 2014 Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk Den 15. oktober 2014 Furvej 31 7800 Skive - Anmeldelsesordning 28 - Ensilagesilo - Afgørelse Skive Kommune har den 22. september 2014 modtaget de sidste

Læs mere

Dyretype Staldsystem Antal Antal DE. Malkekøer u. opdræt, t.r. Sengestald med fast gulv ,26. Opdræt 0-6 mdr., årsdyr, t.r. Dybstrøelse 35 9,46

Dyretype Staldsystem Antal Antal DE. Malkekøer u. opdræt, t.r. Sengestald med fast gulv ,26. Opdræt 0-6 mdr., årsdyr, t.r. Dybstrøelse 35 9,46 Erling Gert Nielsen 25-11-2016 Lemmervej 12 Sagsnummer.: 16/36725 8544 Mørke Sagstype: KLE: 09.17.44 Sagsbehandler: Trine Jensen Tlf.: 87 53 54 10 Syddjurs Kommune har den 29.9.2016 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Søndermarksvej

Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Søndermarksvej Sønderskov I/S Søndermarksvej 12 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 25. september 2013 Journal nr. 2013-18858 Sagsbehandler Thomas Løkkebø Telefon direkte 76 16 51 23 E-mail thlkk@esbjergkommune.dk

Læs mere