Revurdering af miljøgodkendelse Ribevej 84, 6500 Vojens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revurdering af miljøgodkendelse Ribevej 84, 6500 Vojens"

Transkript

1 Revurdering af miljøgodkendelse Ribevej 84, 6500 Vojens Jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr af 04/12/2009) 27. april 2015 Haderslev Kommune

2 Datablad Revurdering af miljøgodkendelse, jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr af 04/12/2009) 3. oktober Ansøger Jacob Matzen Bedriftsoplysninger Askholt Ribevej 84 Ribevej Vojens 6500 Vojens / CVR nr CHR nr Ejerlav Kolsnap, Nustrup Konsulent Birgitte Madsen Matrikel nr. 13 Sønderjysk LandboForening Billundvej Vojens Sags nr. 14/35746 Sagsbehandler Kvalitetssikring Lis Nowak Natur og Landbrug, Haderslev Kommune Anne-Lene Jørgensen Natur og Landbrug, Haderslev Kommune 2

3 Indhold 1 Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse Offentlighed og høring Baggrund og retsgrundlag Ikke-teknisk resume Husdyrbrugets ophør Bedste anvendelige teknik Vejledende emissionsgrænseværdi for ammoniak og fosfor Opbevaring af husdyrgødning Energi og vand Energiforbrug Vandforbrug Ammoniakfordampning fra udbringning af husdyrgødning Ammoniakemission fra anlæg til kategori 1 og 2-natur Management Gener fra husdyrbruget Vilkår fra eksisterende miljøgodkendelse Bilag Bilag 1 Grundlag for vilkår og lovgivning Bilag 2 Oversigt over vilkår og påbud Bilag 3 Oversigtskort over anlæg Bilag 4 BAT beregninger Bilag 5 Kapacitetserklæring Bilag 6 Kategori 1 og 2 natur i forhold til anlæg Bilag 7 - Udbringningsarealer Bilag 8 Ejers oplysninger

4 1 Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse Husdyrbruget Askholt, Ribevej 84, 6500 Vojens har en godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 11 fra den 3. oktober 2007, som omfatter de eksisterende anlæg samt dyreholdet på ejendommen. Da der er forløbet 8 år siden denne miljøgodkendelse blev givet revurderes den nu i overensstemmelse med husdyrgodkendelseslovens 39, jf Denne revurdering er ikke en ny godkendelseshandling, men bygger på den eksisterende godkendelse. Igennem revurderingen har Haderslev Kommune skærpet den oprindelige godkendelses vilkår igennem påbud efter husdyrgodkendelseslovens 39. Disse påbud er meddelt jf. husdyrgodkendelseslovens 40, hvis der er fundet forurening, som går ud over det, som blev vurderet på godkendelsestidspunktet, hvis der er en bedre tilgængelig teknik, som kan nedbringe emissioner fra husdyrbruget, uden at det medfører uforholdsmæssige store omkostninger eller hvis der er tilgængelige teknik eller processer, som kan forbedre driftssikkerheden. De påbud, som Haderslev Kommune opstiller i forbindelse med revurderingen af dette husdyrbrug fremgår af de følgende afsnit. Disse påbud kan påklages, som det fremgår af klagevejledningen under afsnit 2. Vilkår fra den oprindelige godkendelse, og som er gentaget i denne revurderings afsnit 6, kan ikke påklages. I afsnit 6 beskrives endvidere hvilke vilkår som fjernes fra den oprindelige miljøgodkendelse, hvis de for eksempel erstattes af nyere lovgivning. En samlet oversigt over vilkår og påbud findes i Bilag 2. Husdyrbrugets ejer varsles disse påbud i overensstemmelse med husdyrgodkendelseslovens 58 i forbindelse med at udkastet til revurdering sendes i høring ved ejer og eventuelle parter. Haderslev Kommune gør opmærksom på, at der er meddelelsespligt. Det er kommunen, der vurderer, om fremtidige ændringer af bedriftens dyrehold eller staldindretning, opførsel af nye stalde eller opbevaringsanlæg skal udløse krav om tillæg til miljøgodkendelsen. Ændringer i ejerforhold skal ligeledes anmeldes til kommunen. Jævnfør 17 i husdyrgodkendelsesloven, så skal en miljøgodkendelse regelmæssigt og mindst hvert 10 år tages op til revurdering, eller senest 4 år efter nye BAT konklusioner. Haderslev Kommune forventer at revurdere husdyrbruget igen senest i Der er i 2015 givet et tillæg til miljøgodkendelsen, som forventes revurderet senest i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug - LBK nr 1486 af 04/12/2009 4

5 2 Offentlighed og høring I dette afsnit gøres der rede for inddragelsen af offentligheden i forbindelse med denne afgørelse, herunder også lovpligtige høringer. Forannoncering om opstart af revurdering Opstart af revurdering blev offentliggjort på kommunens hjemmeside -> Politik og Dialog -> Høringer og afgørelser den 25. marts Der indkom ingen bemærkninger. Høring af udkast til revurdering Ejer fik udkastet i høring den 10. april 2015 med en frist på 2 uger til at indsende bemærkninger. Haderslev Kommune har vurderet, at der ikke var andre parter, som skulle have udkastet i høring, da der ikke har været nogle bemærkninger i forannoncering af revurderingen og da naboer ikke forventes berørt af revurderingen, som ikke indbefatter nogle ændringer i produktion eller emissioner i forhold til den gældende miljøgodkendelse. Denne høring udgør endvidere høringsperioden for varsel af påbud jævnfør husdyrgodkendelseslovens 58. Der indkom følgende bemærkninger: 1. Der blev spurgt til om tillæg kunne vente 10 år med at blive revurderet. 2. Påbud omkring toilet og ensilageforhold ønskes behandlet uafhængigt af revurdering. 3. En række tidligere vilkår ønskes fjernet. Bemærkningerne gav anledning til følgende ændringer: 1. Tillæg til miljøgodkendelsen kan ikke afvente 10 år inden revurdering, men det er muligt, at revurdere denne revurdering af miljøgodkendelsen sammen med tillægget til miljøgodkendelsen om 8 år og i denne forbindelse samle dokumenterne. 2. Påbud omkring toilet og ensilageforhold bibeholdes. 3. Haderslev Kommune kan ikke fjerne eksisterende vilkår i en miljøgodkendelse medmindre disse konkret strider imod nye påbud eller gældende lovgivning. Vilkår omkring fx udnyttelse er ikke længere relevante, da miljøgodkendelsen er udnyttet, men Haderslev Kommune har ikke hjemmel til at fjerne sådanne vilkår. Offentliggørelse og klagevejledning Revurdering af miljøgodkendelsen af Askholt, Ribevej 84, 6500 Vojens i henhold til 41 i husdyrgodkendelsesloven, vil blive annonceret den 27. april 2015 på kommunens hjemmeside -> Politik og Dialog -> Høringer og afgørelser. Der er mulighed for at klage over kommunens afgørelse jf. husdyrgodkendelseslovens Klagefristen er fire uger, hvilket betyder, at en eventuel klage skal være Haderslev Kommune i hænde senest tirsdag den 26. maj 2015, kl Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller 2 Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug LBK nr af 04/12/2009 5

6 ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune, som har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, Simmerstedvej 1A, 1., 6100 Haderslev eller Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til 90 i Husdyrgodkendelsesloven. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter miljøgodkendelsen er offentliggjort eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at den endelige administrative afgørelse foreligger. Haderslev Kommune gør opmærksom på, at der i medfør af Offentlighedslovens 7 er mulighed for aktindsigt i sagen. Tidspunktet for eventuelt gennemsyn af sagen kan aftales telefonisk med Haderslev Kommune på Underretning Orientering om denne afgørelse er sendt til følgende: Til implicerede parter: Jacob Matzen, Ribevej 84, 6500 Vojens Som med vedhæftet fil: Ansøgers konsulent: Birgitte Madsen, Sønderjysk LandboForening Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København V. Som med link til kommunens hjemmeside: Embedslægerne i Region Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 12188, 1017 København K. 6

7 Lokalafd. Danmarks Naturfredningsforening Haderslev, Bent Karlsson, Højgårdsvej 9, Brøndlund, 6500 Vojens Lokalafd. Danmarks Sportsfiskerforbund, Tom Donbæk, Vestergade 25, 6510 Gram Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten DOF Sønderjylland v/ Jørn V. Sørensen, Kongevej 64, 6100 Haderslev 7

8 3 Baggrund og retsgrundlag I dette afsnit gøres der rede for eventuelle ændringer, der har været på ejendommen siden den miljøgodkendelse, som revurderes, blev givet. Endvidere tages der stilling til husdyrbrugets ophør. 3.1 Ikke-teknisk resume Det miljøgodkendte husdyrbrug Der er i miljøgodkendelsen af 3. oktober 2007 givet tilladelse til 150 malkekøer, 12 småkalve (0-2 mdr.) og 10 kvier (24-26 mdr.), svarende til 183,38 DE på daværende tidspunkt. I samme forbindelse er der givet tilladelse til at opføre en tilbygning til den eksisterende kostald på 453,6 m 2, samt en ny foderlade på m 2 og en plansilo på m 2. Oplysninger fra ansøger, som baggrund for revurdering af godkendelsen, er indsendt til Haderslev Kommune den 12. marts Ændringer af det miljøgodkendte landbrug Der er 22. januar 2015 søgt om et tillæg til miljøgodkendelsen, hvor der er anmeldt et alternativt areal til mark 15-0 og hvor mængden af husdyrgødning øges fra 1,84 DE/ha til 2,3 DE/ha. Dette sker som følge af en ændring af dyreenhedsberegningerne for malkekøer. Ændringen er den 13. april 2015 godkendt som et tillæg til miljøgodkendelsen af 3. oktober Dette tillæg forventes revurderet senest i Der er i forbindelse med tilsyn noteret et dyrehold på 49 tyrekalve (40-60 kg). Disse har altid været en del af produktionen, men blev ikke medtaget i definitionen af det tilladte dyrehold i Dette vurderes ikke som værende en godkendelsespligtig ændring. 3.2 Husdyrbrugets ophør Haderslev Kommune stiller påbud om oprydning i forbindelse med bedriftens ophør, så risiko for forurening og gener i form af for eksempel lugt, fluer og skadedyr begrænses, og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende stand. Det er kommunen, som vurderer, om foranstaltningerne er tilstrækkelige og om en tilfredsstillende stand er opnået inden for en rimelig tidsfrist. Påbud 1) Ved ophør af husdyrbruget skal der foretages en oprydning, som kan accepteres af Haderslev Kommune, herunder tømning af gyllebeholder, fortank med rørsystemer, gyllekanaler/kummer mv. rengøring af staldanlæg og bortskaffelse af kemikalier og sprøjtemidler til godkendt modtager mv. Alle staldafsnit og opbevaringsanlæg skal tømmes for husdyrgødning, der bortskaffes efter regler om udbringning af husdyrgødning. Alle opbevaringsanlæg til foder skal tømmes. Gyllebeholdere, der er opført uden tilknytning til de øvrige bygninger og som tages ud af brug, skal fjernes. Alle olietanke der anvendes i forbindelse med driften af staldene skal tømmes. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald mv. skal bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer. 8

9 4 Bedste anvendelige teknik I dette afsnit redegøres der for, at husdyrbruget lever op til bedste anvendelige teknik i overensstemmelse med husdyrgodkendelseslovens Vejledende emissionsgrænseværdi for ammoniak og fosfor Ejers oplysninger Fodringsstrategier I henhold til BREF dokumentet er det BAT at sikre effektiv fodring gennem sammensætning af foderet, og løbende kontrol, således at det stemmer overens med dyrenes behov, samt at reducere indholdet af råprotein i foderet. Foderplanen udarbejdes i samarbejde med konsulent og med anvendelse af nyeste viden indenfor kvægfodring. Herved optimeres fodringen så unødigt forbrug af råvarer undgås. Der tages analyser af grovfoder og foderplanen afpasses grovfoderets sammensætning og kvalitet. Foderproduktion og indkøb af foder sker på grundlag af foderplanlægning. Den aktuelle mælkeydelse anvendes til foderoptimering. Staldsystemer Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte i stalden, hvilket betyder at staldgulvene er forholdsvis tørre. Det store luftskifte betyder en lavere koncentration af ammoniak og lugt. Samtidig er energiforbrug til ventilation minimalt. Kostalden er indrettet som sengestald med spalter. Der er skraber ovenpå spaltegulvet i gangarealerne for at holde spaltegulvet tørt og fri for gødning og urin. I dybstrøelsesstalden går småkalvene og højdrægtige dyr går i dybstrøelse for at tilgodese adfærd og velfærd og lovgivning. Haderslev Kommunes vurdering Ansøger har redegjort for, at husdyrbruget lever op til bedste anvendelige teknik (BAT), idet emissionsgrænseværdien for ammoniak overholdt. Miljøstyrelsen har ikke udarbejdet vejledende emissionsgrænseværdier for fosfor, idet det vuderes, at der på nuværende tidspunkt ikke findes tilgængelige teknikker eller teknologer, der kan anvendes til at fastlægges emissionsgrænseværdier for fosforudledningen fra malkekvægsbesætninger. Haderslev Kommune vurderer derfor ikke på dette. Ammoniak Den beregnede ammoniakemissionsgrænseværdi er beregnet til kgn/år. Det indsendte materiale viser en ammoniakemission fra stalde og lagre på 1.538,48 kgn/år. Derved er det beregnede BAT niveau for ammoniak overholdt med kgn/år. Den vejledende ammoniakgrænseværdi er overholdt gennem anvendelsen af skraber ovenpå på spaltegulv. Dette vurderes jævnfør teknologibladet Skrabere i gangarealer i stalde med malkekvæg af til at have en effekt på 25 %. 3 Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug LBK nr af 04/12/

10 Staldene havde i 2007 også skrabere, men dette blev ikke fastholdt igennem vilkår. Der stilles påbud til anvendelsen af skrabere og dokumentation heraf i overensstemmelse med miljøstyrelsens teknologiblad. Påbud 2) I staldafsnit kostald skal der i gangarealet indstalleres skraber. 3) Der skal hver dag foretages skrabninger hver fjerde time. 4) Tværgange, som ikke skrabes automatisk, skal hver dag rengøres manulet mindst 2-3 gange. 5) Skraberen skal være forsynet med timer. 6) Skraberen skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 7) Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. 8) Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed af mere end fem dage. 9) Logbog, servicefaktira, registrering fra datalogger eller lignende, der dokumenterer, at skraberen er i drift og vedligeholdes, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 4.2 Opbevaring af husdyrgødning Ejers oplysninger For så vidt angår BAT ved opbevaring af svinegylle omfatter dette en stabil beholder der kan modstå påvirkning og som er tæt og beskyttede mod tæring; at gylle kun omrøres lige før tømning i forbindelse med udbringning; samt at tanken overdækkes med fast låg eller flydelag. Som nævnt i indledningen til afsnittet kan disse principper overføres til kvæggylle. Der er indenfor kvæggylle en BAT kandidat nemlig svovlsyrebehandling (BAT-Byggeblad nr : Kostalde med svovlsyrebehandling af kvæggylle). Aktiviteterne på ejendommen efterlever dog førnævnte principper for BAT, da: Opbevaring af flydende husdyrgødning: Flydende husdyrgødning opbevares i gyllebeholdere, kanaler under stald samt fortank. Tanken er tilmeld de lovpligtige regelmæssige eftersyn, hvilket betyder at tanken hvert 10 år bliver kontrolleret for, om der skulle være tegn på begyndende utætheder. Gyllen er konstant overdækket med et tæt og stabilt flydelag. Flydelaget kontrolleres jævnligt, hvilket sikrer at der altid er minimal emission af ammoniak. Gyllen omrøres kun forud for udkørsel af gylle senest 14 dage efter omrøring/udkørsel kontrolleres det, at der er etableret flydelag. Der føres logbog over flydelaget på gyllen, så der er fokus på at flydelaget lever op til gældende krav. 10

11 Der er ingen pumperør monteret på gyllebeholderne Der er ingen elektriske pumper monteret på gyllebeholderne. Der anvendes en gyllevogn påmonteret en sugekran ved påfyldning af gyllevogn fra gyllebeholder. Opbevaring af fast gødning: Dybstrøelse opbevares på mødding eller ensilageplads med afløb til gyllebeholder eller i markstak jf. Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. Haderslev Kommunes vurdering Opbevaringskapacitet Der produceres 216,2 m 3 fast husdyrgødning på husdyrbruget og 5023,8 m 3 flydende husdyrgødning. Fast dybstrøelse opbevares på møddingspladsen. Flydende husdyrgødning opbevares i husdyrbrugets to gyllebeholder på henholdsvis 3000 m 3 og 750 m 3. Overfladevand fra plansilo og møddingsplads ledes ligeledes til gyllebeholder. Det vurderes, at opbevaringskapaciteten til husdyrgødning og spildevand er tilstrækkelig, jævnfør Bilag 5. Opbevaringskapacitet på minimum 9 måneder er lovpligtigt jævnfør husdyrgødningsbekendtgørelsens 4 9. Gyllebeholder flydelag Husdyrbrugets gyllebeholdere er med naturligt flydelag, hvilket Haderslev Kommune vurderer som værende i overensstemmelse med BAT, såfremt husdyrgødningsbekendtgørelsen 5 overholdes. Haderslev Kommune gør opmærksom på, at der jævnfør husdyrgødningsbekendtgørelsens 20, stk. 6 er krav om, at der føres løbende og regelmæssig logbog, som dokumentation for, at overdækningen er tæt. Møddingsplads Husdyrbrugets møddingsplads er etableret i overensstemmelse med Landbrugets Byggeblade og er i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsen 6. Haderslev Kommune vurderer derfor møddingspladsen til at leve op til BAT. Markstakke Haderslev Kommune gør opmærksom på, markstakke med husdyrgødning ikke må placeres samme sted i marken i mere end 12 måneder og at markstakkene ikke må placeres samme sted før efter fem år. Endvidere gør vi opmærksom på, at der ligeledes jævnfør husdyrgødningsbekendtgørelsens 7 13 skal føres årlige optegnelser over markstakkenes oplagringsperiode og placering. 4 Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. BEK nr 853 af 30/06/ Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. BEK nr 853 af 30/06/ Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. BEK nr 853 af 30/06/ Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v BEK nr 853 af 30/06/

12 Det er kun kompost med et tørstofindhold på mindst 30 %, der må opbevares i marken, uden at der først udarbejdes en særlig tilladelse, og afstandskrav jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens 13 skal overholdes. Haderslev Kommune vurderer, at opbevaring af komposteret husdyrgødning i markstakke er i overensstemmelse med BAT, såfremt at husdyrgødningsbekendtgørelsens krav til opbevaring og dokumentation overholdes. 4.3 Energi og vand Energiforbrug Ejers oplysninger Energiforbrug: kwh. Der er etableret lysdæmpere i kostald, som tænder og slukker automatisk når amtauren registrerer under 120 lux. Haderslev Kommunes vurdering Det vurderes, at regelmæssigt opsyn og vedligeholdelse af energiforbrugende installationer er at betragte som BAT. Det vurderes, som værende BAT management, at registrere energiforbruget løbende med henblik på at identificere defekter samt vælge udstyr med fokus på energisparende egenskaber. Da der dog er tale om et husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrgodkendelsens 11 vurderes produktionen ikke at være stor nok til, at det er relevant at stille påbud herom. Dette jævnfør miljøstyrelsens vejledning; På denne baggrund stilles der ingen påbud til overvågning af energiforbruget Vandforbrug Ejers oplysninger Vandforbrug: 5000 l. Der er etableret flydere i drikkekar i kostald. Haderslev Kommunes vurdering Det vurderes, at regelmæssigt opsyn og vedligeholdelse af vandforbruget er at betragte som BAT. Det vurderes, som værende BAT management, at registrere vandforbruget løbende med henblik på at identificere defekter samt vælge udstyr med fokus på vandbesparelser. Da der dog er tale om et husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrgodkendelsens 11 vurderes produktionen ikke at være stor nok til, at det er relevant at stille påbud herom. Dette jævnfør miljøstyrelsens vejledning; 12

13 Haderslev Kommune vurderer, at vandforbruget på bedriften er i overensstemmelse med normtal fra Håndbog om kvæghold 2014 og stiller derfor ingen påbud med henblik på at nedbringe forbruget. Vandforbruget til malkekvæg er ifølge Håndbog om Kvæghold 2014 på 33 m 3 vand pr. malkeko, svarende til m 3 vand ved en produktion på 145 malkekøer. Hertil kommer knap 500 m 3 vand til den øvrige besætning jf. normtal. 5,7 m 3 pr. opdræt og 9,1 m 3 pr. slagtekalv. 4.4 Ammoniakfordampning fra udbringning af husdyrgødning Ejers oplysninger I henhold til BREF-dokumentet er det BAT at tilpasse den gødningsmængde, der skal spredes på marken med arealet og afgrødernes behov; undgå at sprede gødningen når marken er mættet med vand, er oversvømmet eller dækket af sne; samt udsprede gødningen umiddelbart før afgrødernes maksimale vækst og næringsstof optag forekommer. Aktiviteterne på ejendommen anvender BAT, da: Udbringning af husdyrgødningen afpasses afgrødernes behov samt eventuel tilførsel af handelsgødning. Husdyrgødningen udbringes under hensyn til afgrødernes vækstperiode, hvilket betyder maksimal udnyttelse af næringsstoffer. Der køres ikke ud på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket areal. Der findes på udbringningsarealerne ingen stærkt hældende arealer og der holdes som minimum 2 m bræmmer til vandløb. Husdyrgødning udbringes under hensyn til de generelle regler, og foregår i videst mulig omfang efter godt landmandsskab, hvilket vil sige at der tages hensyn til naboer, byområder osv. således udbringning ikke giver anledning til unødige gener. Al transport til og fra bedriften foregår ved hensynsfuld kørsel, for at begrænse støvgener. Dybstrøelse udbringes efter gældende regler og nedbringes indenfor 6 timer. Kan dette, grundet uforudseelige omstændigheder, ikke lade sig gøre, skal nedbringningen finde sted, så snart det er muligt. Det er maskinstation der står for udbringning af husdyrgødningen. Haderslev Kommunes vurdering Haderslev Kommune vurderer, at den angivne metode for udbringning er i overensstemmelse med BAT, da denne lever op til husdyrgødningsbekendtgørelsen. Vi stiller ikke skærpende påbud til at sikre dette. 13

14 4.5 Nitratudvaskning Ejers oplysninger Haderslev Kommunes vurdering De teknikker, der kan reducere nitratudvaskningen i forbindelse med udbringning af husdyrgødning, er rettet mod at øge planternes udnyttelse af det tilførte kvælstof. Disse teknikker er følgende: Teknikker i marken, der sørger for, at gyllen fordeles bedst muligt til de afgrøder, som har størst mulighed for at udnytte det tilførte kvælstof. Teknikker, som er målrettet mod at tilbageholde mineraliseret kvælstof i jorden udenfor afgrødernes vækstperiode med henblik på udnyttelse i den efterfølgende vækstsæson. Teknikker, som øger husdyrgødningens andel af mineralsk kvælstof i forhold til organisk kvælstof, kan medvirke til at øge udnyttelsen i marken. Dette er for eksempel separeringsteknikker i kombination med afbrænding eller afgasning af den faste fraktion af husdyrgødningen. I forbindelse med gennemførelsen af serien af vandmiljøplaner er en stor del af de virkemidler, der kan reducere den del af nitratudvaskningen, som stammer fra husdyrgødningen, allerede implementeret via husdyrgødningsbekendtgørelsen. Blandt andet er der fastsat harmonikrav samt regler for, hvornår og hvordan husdyrgødning må udbringes. Endvidere er der i medfør af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (gødskningsloven) fastsat bindende normer for den totale kvælstofanvendelse i markdriften samt krav til kvælstofudnyttelsen ved anvendelse af husdyrgødning. Flere af disse virkemidler 14

15 er også nævnt i BREF-dokumentet for intensiv fjerkræ- og svineproduktion fra 2003 som elementer, der kan indgå i vurderingen af BAT. For udbringning af kvæggylle gælder således, at der højst må udbringes husdyrgødning svarende til 1,7 DE/ha (170 kg N/ha) medmindre en række betingelser er opfyldt, som giver mulighed for at udbringe op til 2,3 DE/ha (230 kg N/ha). Heraf skal landmanden indregne en udnyttelse på 70 % af den udbragte kvælstofmængde i sin gødningsnorm. På Askholt er betingelserne for at udbringe op til 2,3 DE/ha overholdt. Markforsøg tyder på, at det i praksis er vanskeligt at opnå en yderligere forbedring af kvælstofudnyttelsen af husdyrgødningen på bedriftsniveau. Dette ville kræve, at husdyrgødningen kun tildeles de afgrøder, der giver den højeste effekt, og at der udelukkende anvendes nedfældning - også på arealer med lerjord. Miljøstyrelsen vurderer, i deres teknologiblade, at en sådan omfordeling vil være relativ bekostelig i forhold til den begrænsede miljøeffekt på udvaskningen, der kan opnås ved yderligere tiltag. Alternative teknikker, der separerer husdyrgødningen i en fast og flydende del, har ikke indgået i Miljøstyrelsens vurdering, da miljøeffekten er betinget af, at den faste del kan afsættes og dermed ikke udbringes på arealerne. Miljøstyrelsen vurderer dog umiddelbart, at disse teknologier vil være relativt dyre opgjort pr. kg reduceret N set i forhold til de virkemidler, der allerede er indført gennem den generelle regulering af udbringning af husdyrgødning i husdyrgødningsbekendtgørelsen. På denne baggrund er det Haderslev Kommunes vurdering, at det niveau, som er opnåeligt ved anvendelse af BAT i relation til udvaskning af nitrat ved anvendelse af husdyrgødning i marken allerede er opnået via krav, som er fastsat i lovgivningen i relation til håndtering af husdyrgødning. Der stilles derfor ikke påbud med henblik på at opnå BAT i forhold til nitratudvaskning. 4.6 Ammoniakemission fra anlæg til kategori 1 og 2-natur I dette afsnit redegøres der for husdyrbrugets påvirkning af kategori 1 og 2. Ejers oplysninger 15

16 16

17 Haderslev Kommunes vurdering Beskyttede naturtyper efter husdyrgodkendelsesloven Husdyrgodkendelsesloven 8 og bekendtgørelsen 9 definerer to grupper af kvælstoffølsomme naturtyper, hvortil der findes et totaldepositionskrav i fht. ammoniakdeposition: Kategori 1 natur ( 7, stk. 1, nr. 1) omfatter en række bestemte ammoniakfølsomme naturtyper (opremset i bekendtgørelsens bilag 3) beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder. Kategori 2 natur ( 7, stk. 1, nr. 2) omfatter bestemte ammoniakfølsomme naturtyper (højmoser, lobeliesøer, samt heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha) beliggende udenfor internationale naturbeskyttelsesområder. Tabel 1: Ammoniakdeposition til kategoriseret natur i nærheden af anlægget Afstand til anlæg Merdeposition (kg N/ha/år) Totaldeposition (kg N/ha/år) Naturområde Baggrundsbelastning N/ha/år) (kg Tålegrænse (kg N/ha/år) Kategori 1 Surt overdrev 7,9 km Ø 0,0 0,0 16, Kategori 2 Overdrev 3,6 km SØ 0,0 0,0 15, Det nærmest beliggende naturområde omfattet af husdyrgodkendelseslovens kategori 1 er et surt overdrev, som befinder sig 7,9 km øst for anlægget. Se ovenstående tabel 1 samt bilag 12. Surt overdrev har en tålegrænse mellem 10 og 20 kg N/ha/år. Baggrundsbelastningen i området er 16,02 kg N/ha/år, den nedre tålegrænse er således overskredet alene i kraft af baggrundsbelastningen. Ifølge husdyrgodkendelsesloven må naturtyper omfattet af kategori 1 maximalt modtage en totalbelastning på 0,2-0,7 kg N/ha/år afhængig af antallet af husdyrbrug i nærheden. Da det sure overdrev befinder sig så langt væk, at det ikke modtager ammoniakdeposition fra anlægget, vurderes det, at det sure overdrev ikke påvirkes væsentligt af det ansøgte projekt på Ribevej 84. Der stilles derfor ingen påbud om nedbringelse af emission. Det nærmest beliggende naturområde omfattet af husdyrgodkendelseslovens kategori 2 er et overdrev, som befinder sig 3,6 km sydøst for anlægget på Ribevej 84. Se ovenstående tabel 1 og bilag 6. Overdrev har en tålegrænse mellem 10 og 25 kg N/ha/år. Baggrundsbelastningen i 8 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 20. december 2006 med efterfølgende ændringer 9 Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 8. november 2013 med efterfølgende ændringer 17

18 området er 15,88 kg N/ha/år, den nedre tålegrænse er således overskredet alene i kraft af baggrundsbelastningen. Ifølge husdyrgodkendelsesloven må naturtyper omfattet af kategori 2 maximalt modtage en totalbelastning på 1 kg N/ha/år. Overdrevet modtager ingen ammoniakdeposition fra anlægget pga. den store afstand. Det vurderes derfor, at overdrevets naturtilstand ikke vil ændre sig som følge af det ansøgte projekt på Ribevej 84. Der stilles derfor ingen påbud om nedbringelse af emission. 4.7 Management Ejers oplysninger Godt landmandskab/management I henhold til BREF dokumentet er det BAT, at træne og uddanne medarbejdere; registrere vand- og energiforbrug, foderforbrug, affaldsdannelse, samt anvendelsen af husdyrgødning og handelsgødning; udarbejde gødningsplaner; samt have en nødfremgangsmåde ved uheld. Aktiviteterne på ejendommen anvender BAT, da: Ejer står for daglig drift. I bedriftens årsrapport registreres forbrug af vand, energi, indkøbt foder, pesticider og handelsgødning. Affald bortskaffes så vidt muligt til genbrug. Der udarbejdes gødningsplaner og gødningsregnskab på bedriften, hvor såvel forbrug af handelsgødning som husdyrgødning dokumenteres. Rengøring i og omkring siloer og bygninger foretages jævnligt med henblik på at minimere risikoen for lugt og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold. Der er udarbejdet beredskabsplan for nødfremgangsmåde til at håndtere ikke planlagte hændelser (uheld, brand m.m.) Egenkontrol I løbet af dagen holdes anlæggene under opsyn, og det tjekkes, om de kører som de skal. Derudover er der en række andre faste procedurer: Ved overpumpning fra forbeholder til gyllebeholder tjekkes først, om der er plads. Gyllepumpningen overvåges. Der etableres flydelag umiddelbart efter tømning af gyllebeholder. Gylletanken kontrolleres for flydelag og der føres logbog. Gyllebeholderen kontrolleres i 10 års-beholderkontrol af autoriseret kontrollør. Der er dyrlægesundhedsrådgivning månedligt. Autoriseret el-installatør laver regelmæssigt gennemsyn af ejendommens elinstallationer. På baggrund af ovenstående vurderes det, at ejer bruger BAT indenfor egenkontrol. Haderslev Kommunes vurdering Det vurderes, at husdyrbrugets produktion og håndtering af affald er i overensstemmelse med Bekendtgørelse om opbevaring mv. af døde produktionsdyr og Haderslev Kommunes Affaldsregulativ. Endvidere at der igennem de gjorte BAT tiltag er søgt, at optimere 18

19 produktionen, således at der genereres mindst muligt affald. Der stilles på denne baggrund ikke særlige påbud i forhold til at opnå BAT. Det vurderes, at en beredskabsplan som er kendt af husdyrbrugets ansatte og som regelmæssigt opdateres kan være med til at forhindre uheld og begrænse den miljømæssige skade, når de alligevel sker. En sådan er der stillet vilkår om i miljøgodkendelsen af 3. oktober 2007 (se vilkår 8). Ejer har indsendt en beredskabsplan, som beskriver brand, overløb af gylle, kemikalie- og oliespild, strømsvigt og transport af bekæmpelsesmidler. Haderslev Kommunen vurderer, at beredskabsplanen kan bevirke til at standse eventuelle uheld hurtigt, hvorigennem miljøskaden minimeres. Der stilles på denne baggrund ikke yderligere påbud i forhold til at forebygge risiko for miljøskade. 19

20 5 Gener fra husdyrbruget I dette afsnit beskrives de gener, der kan være forbundet med husdyrbruget og det vurderes om der er fremkommet nye oplysninger, som gør at der er uhensigtsmæssige gener forbundet med en uændret drift af husdyrbruget. Dette i overensstemmelse med 39 i husdyrgodkendelsesloven 10. Ejers oplysninger Produktionen har ikke ændret sig væsentligt siden godkendelsestidspunktet og der er derfor ikke øgede gener forbundet med støj, lugt, støv, transport mv. Haderslev Kommunes vurdering Der kan efter 39 i husdyrgodkendelsesloven stilles påbud, hvis 1) der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, 2) forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, 3) forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse, 4) væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger, eller 5) det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker. På husdyrbruget er der etableret en plansilo uden endemur og uden påkrævet randzone. Det stilles som påbud, at forholdet skal lovliggøres senest 1. oktober Forholdet kan lovliggøres ved at anlægge randzone, ved at opføre en endemur eller ved at tage plansiloen ud af drift. I staldbygningen er der et toilet med afløb til gyllebeholder via stald. Dette er i strid med gældende lovgivning og toilettet skal derfor fjernes eller der skal etableres et lovligt afløb. Vi gør opmærksom på, at sidstnævnte kan kræve tilladelse. Det stilles som påbud, at forhold omkring toilet i stald skal lovliggøres senest 1. oktober Haderslev Kommune vil følge op på de nævnte forhold ved tilsyn. Haderslev Kommune vurderer ikke, at der herudover er grund til at stille påbud på baggrund af 39 i husdyrgodkendelsesloven. Dette da der ikke vurderes, at være forhold som har ændret sig i et sådan grad, at der er øgede gener fra husdyrbruget. Påbud 10) Opbevaring af ensilage i plansilo skal lovliggøres senest den 1. oktober ) Afløbsforhold for toilet i stald skal lovliggøres senest den 1. oktober Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug LBK nr af 04/12/

21 6 Vilkår fra eksisterende miljøgodkendelse I dette afsnit redegøres der for vilkår fra den eksisterende miljøgodkendelse. Haderslev Kommunes vurdering Vilkår 12 vedrørende husdyrbrugets produktion ændres til et påbud om, at produktionen ikke må overstige 150 malkekøer ( EKM), 12 kalve (0-2 mdr.), 10 kvier (24-26 mdr.) og 49 tyrekalve (40-60 kg), svarende til 227,35 DE. I forhold til vilkår 40, så gør Haderslev Kommune opmærksom på, at Statens Skadedyrslaboratorium er overtaget af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Vilkår 48 bortfalder, da den henviser til forhold vedrørende flydelag og overdækning i en tidligere lov, som ikke længere er gældende. Haderslev Kommune henviser til, at husdyrgødningsbekendtgørelsen 11 skal overholdes. I forhold til vilkår 54 vedrørende opbevaring af ensilage i plansilo, så er der ved tilsyn i 2010 givet en accept af, at ensilage kan placeres i markstak, når plansiloen er fyldt. Vilkår 54 bortfalder derfor. Der stilles påbud om, at ensilagesaft fra plansilo skal ledes til gyllebeholder. Vilkår 77 vedrørende udbringning af husdyrgødning erstattes med påbud om, at der maksimalt må udbringes med 2,3 DE/ha på de godkendte udbringningsarealer, der er angivet på bilag 7. Vilkår 82 vedrørende nitratudvaskning og efterafgrøder udgår. Der stilles ikke krav om efterafgrøder, da nitratudvaskningen er under 50 mg/l uden anvendelsen af efterafgrøder. Øvrige vilkår fra miljøgodkendelsen fastholdes. Bemærk at disse vilkår ikke kan påklages. Flere af disse indeholder bestemmelser, der i dag er fastholdt i lovgivningen. Haderslev Kommune gør opmærksom på, at det i denne sammenhæng er strammeste regelsæt der gælder. Påbud 12) Den årlige produktion på husdyrbruget må ikke overstige 150 malkekøer ( EKM), 12 kalve (0-2 mdr.), 10 kvier (24-26 mdr.) og 49 tyrekalve (40-60 kg), svarende til 227,35 DE ) Der må udbringes husdyrgødning fra husdyrbruget svarende til 2,3 DE/ha på de 98,88 ha udbringningsarealer, der er angivet på bilag 7. 14) Overfladevand og restvand fra plansiloen skal ledes til gyllebeholder og udbringes som husdyrgødning. Vilkår 15) Bedriften skal placeres, indrettes og drives i overensstemmmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningen af 20. august 2007 version 5, og med supplerende oplysninger samt med de ændringer der fremgår af miljøgodkendelsen. (Vilkår 1) 11 Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. BEK nr 853 af 30/06/ Beregnet efter Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. BEK nr 853 af 30/06/

22 16) Et eksemplar af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Eventuelt driftspersonale skal være orienteret om miljøgodkendelsens indhold. (Vilkår 2) 17) På ejendommen skal der altid forefindes en detaljeret beredskabsplan, der fremgår af bilag 8. Beredskabsplanen skal være let tilgængelig og synlig. Beredskabsplanen skal placeres således, at evt. ansatte på ejendommen har fri adgang til den, og dersom der benyttes arbejdskraft, som ikke læser og forstår dansk, skal beredskabsplanen være affattet på et for dem forståeligt sprog. Beredskabsplanen skal revideres/kontrolleres mindst 1 gang årligt. (Vilkår 3) 18) Virksomheden skal indrettes og drives så spild og andet ukontrolleret udslip af gylle og andre forurenende stoffer forhindes eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. (Vilkår 4) 19) Uheld, der medfører forurening af omgivelserne, skal straks udbedres og anmeldes til tilsynsmyndigheden/-beredskab. (Vilkår 5) 20) Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes således at unødigt spild undgås, og det skal indrettes således, at der ikke er mulighed for tilbageløb af vand fra drikkevandssystemet til forsyningsledningen. (Vilkår 6) 21) Virksomheden må ikke foretage ændringer, hverken bygnings- eller driftsmæssigt, før ændringen er godkendt af Haderslev Kommune. (Vilkår 7) 22) Ved virksomhedens overdragelse eller ophør af virksomhedens aktiviteter skal tilsynsmyndigheden straks orienteres. (Vilkår 8) 23) Miljøgodkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Med udnyttet menes, at det ansøgte byggeri er taget i brug, og der er indsat et dyrehold svarende til opstart af den ansøgte produktion. Den fulde årsproduktion behøver såleds ikke være opfyldt 2 år efter meddelelse af godkendelse. (Vilkår 9) 24) Bedriften skal underrette Haderslev Kommune, når besætningen/produktionen er nået op på 183,38 DE. (Vilkår 10) 25) Såfremt besætningen/produktionen ikke er nået op på 183,38 DE senest 2 år efter godkendelsens meddelelse, skal Haderslev Kommune underrettes om besætningens/produktionens størrelse på dette tidspunkt. (Vilkår 11) 26) Vilkår 12 bortfalder: Husdyrproduktionen pr. år må på intet tidspunkt overskride: Malkekøer tung race: 150 stk. Kviekalve tung race: 12 stk. fra 0 måneder til 2 måneder Kvier tung race: 10 stk. fra 24 måneder til 26 måneder i alt svarende til 183,38 DE. 27) Enhver ændring af dyreholdet, der medfører forøget forurening, skal anmeldes til Haderslev Kommune. (Vilkår 13) 22

23 28) Virksomhedens samlede støjemission, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau mål i db(a), må intet punkt ved opholdsareal ved de nærmest liggende enkeltboliger overskride følgende værdier: Mandag fredag kl db(a) Lørdag kl db(a) Mandag fredag kl db(a) Lørdag kl db(a) Søn- og helligdage kl db(a) Alle dage kl db(a) Virksomhedens støjbidrag til et maksimalniveau i natperioden må ikke overskride 55 db(a). (Vilkår 14) 29) For musikanlægget i kostalden gælder, at støjemission, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau i db(a), må i intet punkt ved opholdsareal ved de nærmest liggende enkeltboliger overskride følgende værdier: Mandag fredag kl db(a) Lørdag kl db(a) Mandag fredag kl db(a) Lørdag kl db(a) Søn- og helligdage kl db(a) Alle dage kl db(a) (Vilkår 15) 30) Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser. (Vilkår 16) 31) I forbindelse med høst og korntørring kan grænseværdien om aftenen og om natten forhøjes med 5 db(a) i høstperioden, dog i højst 6 uger. (Vilkår 17) 32) Ved kontrol af støjgrænser, kan Haderslev Kommune kræve støjmåling, hvis det vurderes at være nødvendigt. Støjmålingen skal udføres af et akkrediteret firma, og betales af virksomheden. (Vilkår 18) 33) Beholderen til flydende husdyrgødning samt en ny ensilageplads, skal afskærmes mod vest og nord med beplantning svarende til et 3-rækket blandet løvtræhegn med egnstypiske træer og buske. Beplantningen skal etableres i sammenhæng med eksisterende beplantning vest for ejendommen og skal føres førbi intern transportvej og til Ribevej jf. bilag. Beplantningen skal etbaleres og vedligeholdes af ansøger. Jf. Bilag 9 Beplantningsplan. (Vilkår 19) 23

24 34) Ny stald og lade skal etableres med ikke-reflekterende byggematerialer og neutralt farvevalg. (Vilkår 20) 35) Projektørlys ved staldanlæg skal placeres, så det ikke er til gene for nabobeboelser, eller til gene for trafikken på Ribevej. Projektørlyset skal etableres med bevægelsessensor, så lyset ikke er tændt, når der ikke er aktivitet i området. (Vilkår 21) 36) Intern transportvej og arbejdsareal er etableret langs Ribevej. Hvis trafikken på Ribevej kan generes af intern trafik på den interne transportvej, f.eks. fra lygter, skal der etableres afskærmende beplantning mellem intern transportvej og Ribevej. (Vilkår 22) 37) Landbrugsdriften med dertil hørende aktiviteter må uden for ejendommens areal ikke give anledning til lugt- og støvger, som af tilsynsmyndigehden vurderes til at være væsentlige. (Vilkår 23) 38) Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden foretager undersøgelser af lugtvolder, hvis det skønnes at eventuelle klager over lugt fra virksomheden er velbegrundede. Hvis der fortsat er væsentlige gener kan tilsynsmyndigheden kræve, at der udtages måling af lugt. Målingerne udføres efter gældende retningslinier. Udgifter i forbindelse med undersøgelse, måling og afhjælpning afholdes af virksomheden. (Vilkår 24) 39) Opbevaring og håndtering af virksomhedens foder/råvarer, bygningers konstruktion samt virksomhedens drift i øvrigt må ikke give anledning til støv- og lugtgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering medfører gener for omgivelserne. (Vilkår 25) 40) Kasseret ensilage fra ensilagesiloer skal fjernes løbende og opbevares overdækket med plast eller lignende for at forhindre lugtgener. (Vilkår 26) 41) Udendørs arealer på ejendommen skal renholdes for at forhindre støvflugt og begrænse lugtgener. Rengøringen skal udføres på en sådan måde, at den ikke giver anledning til støvgener i omgivelserne eller til forurening af afløb o.lign. (Vilkår 27) 42) Udbringning af husdyrgødning må ikke ske nærmere end 200 meter fra byzone eller samlet bebyggelse på lør-, søn- og helligdage af hensyn til de omkringboende. (Vilkår 28) 43) Lugtbidraget fra staldene skal sikres begrænset ved en god og hensigtsmæssig staldhygiejne og rengøring af samtlige staldafsnit for foder- og gødningsrester. (Vilkår 29) 44) Transport til og fra ejendommen Ribevej 84 skal altid tilrettelægges således, at der tages størst muligt hensyn til omgivelserne. (Vilkår 30) 45) Ved transport af flydende husdyrgødning på offentlig vej skal gyllevognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, således at spilde ikke kan finde sted. Dette vilkår gælder uanset hvem der transporterer gylle fra ejendommen. (Vilkår 31) 24

25 46) Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes rydelige og fri for affald, foderrester, gødning m.v. (Vilkår 32) 47) Døde dyr skal straks fjernes fra besætningen og bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt. I tidsrummet indtil afhentning skal døde dyr opbevares i en lukket container eller opbevares overdækket på et underlag, hvor de er gævet minimum 10 cm over afhentningspladsen. Hvis de døde dyr ikke er afhentet inden 3 dage skal de opbevares afkølet. (Vilkår 33) 48) Medicin skal opbevares adskilt fra fødevarer i et aflåst skab, såldes det er utilgængeligt for børn og dyr. (Vilkår 34) 49) Sprøjtemidler skal opbevares i aflåst rum eller skab og må ikke opbevares i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, medicin eller lignende. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at lækage eller spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Til opsamling af spild kan f.eks. bruges en spildbakke. Fryseren kan sidestilles med et skab. Fryseren skal være aflåst. (Vilkår 35) 50) Olieprodukter og farligt affald (råvare-, olie- og kemikalieaffald) skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg uanset mængde. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet således, at lækage eller spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Til opsamling af spild kan f.eks. bruges en spildbakke. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn eller sne. Beholderne skal være beregnet til formålet og være tydelig mærket med angivelse af indhold. (Vilkår 36) 51) Klinisk affald, det vil sige medicinsk affald, skal opsamlies og opbevares i specialbeholder, samt være adskilt fra fødevarer og aflåst, således det er utilgængeligt for børn og dyr. (Vilkår 37) 52) Enhver bortskaffelse af affald skal ske efter de til enhver tid fældende affaldsregulativer udarbejdet af Haderslev Kommune. (Vilkår 38) 53) Der må ikke foretages afbrædning af affalds- eller spildprodukter på virksomheden. (Vilkår 39). 54) På ejendommen skal der fretages en effektiv bekæmpelse og forebyggende foranstaltninger mod skadedyrsangreb. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinierne fra Statens Skadedyrslaboratorium. (Vilkår 40) 55) Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.) (Vilkår 41) 56) Bekæmpelse af skadedyr skal foretages på tilsynsmyndighedens forlangende. (Vilkår 42) 57) Rengøring af marksprøjter og vask af traktorer og maskiner skal foregå i marken på et græsdækket areal. (Vilkår 43) 25

26 58) Ved påfyldning af vand på sprøjte skal det sikres, at der ikke kan ske tilbageløb til vandforsyningsanlæg. Der skal minimum være 20 cm luft mellem vandtilløb og sprøjtebeholderen. Påfyldning af sprøjte skal foregå i marken, på et græsdækket areal. Alternativt kan et befæstet areal med afløb til gyllebehodler benyttes. Påfyldning skal ske under konstant overvågning. (Vilkår 44) 59) Bekæmpelsesmdler skal under transport være sikret mod stød og uheld. En tæt lukket plastkasse (eks. en køleboks) er velegnet. (Vilkår 45) 60) Ved arbejde med bekæmpelsesmidler skal der altid medbringes en mobiltelefon, således at det er muligt hurtigt at tilkalde hjælp ved uheld. (Vilkår 46) 61) Ved arbejde med bekæmpelsesmidler skal der altid medbringes en spand/sæk med fint savsmuld elelr kattergrus til opsugning af spildt bekæmpelsesmiddel samt en skovl og f.eks. plastikposer/plastikspand til hurtig indsats. (Vilkår 47) 62) Vilkår 48 bortfalder: Opbevaring og håndtering af gylle på ejendommen skal ske på en sikker måde og uden risiko for jordforurening. Efter husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bek. Nr af 19. december 2006) skal beholdere til flydende husdyrgødning være forsynet med fast overdækning. Alternativt kan flydelag anvendes mod, at flydelaget holdes tæt og løbende journaliseres jf. Afsnit 2.9 Driftskontrol. 63) Der skal sikres, at der altid er opbevaringskapacitet til husdyrgødning på minimum 9 måneder. (Vilkår 49) 64) Ved tømning af gylletanke, skal gyllen suges direkte over i gyllevognen. Det vil sige, at der ikke må etableres pumpe på gyllebeholderen. (Vilkår 50) 65) Opsugning af gylle skal ske ved konstakt overvågning. (Vilkår 51) 66) Dybstrøelse fra kalve skal opbevares på befæstet møddingsplads, med afløb til gyllebeholder, indtil dybstrøelsen køres i overdækket markstak. (Vilkår 52) 67) Dybstrøelse må højst ligge samme steed i markstak i 12 måneder og må ikke placeres samme sted før efter 5 år. Markstak med dybstrøelse skal være tildækket. (Vilkår 53) 68) Vilkår 54 bortfalder: Ensilage skal placeres i plansilo/ensilagesilo ved ejendommen. Ensilagesaft/overfladevand fra plansiloen skal ledes til gyllebeholder. 69) Sanitært spildevand fra beboelser og evt. mandskabsrum skal ledes til særskilt spildevandsanlæg. Hvis der ændres på spildevandsanlægget, skal det godkendes af Haderslev Kommune. (Vilkår 55) 70) Vand fra vask af stalde betragtes som flydende husdyrgøding og skal tilledes gyllebeholder. (Vilkår 56) 71) Hvis der ændres på afledning af overfladevand fra befæsteede arealer inkl. tagvand til recipienter (søer og vandløb (herunder dræn)), skal det godkendes af Haderslev Kommune. (Vilkår 57) 72) Ved påfyldning af dieselolie skal dette foregå på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller og gylletank elelr således at spild kan observeres og 26

Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens

Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens Revurdering af miljøgodkendelse for Højbogård Sommerstedvej 7, 6500 Vojens Jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 29. november 2013 Haderslev

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Maugstrupvej 9, 6500 Vojens

Tillæg til miljøgodkendelse af Maugstrupvej 9, 6500 Vojens Tillæg til miljøgodkendelse af Maugstrupvej 9, 6500 Vojens Jf. 11,3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) xx. xxxx 2015 Haderslev Kommune Indhold_Toc410905347

Læs mere

Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen

Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen Dato for godkendelsen: 18. juni 2015 Husdyrbruget: Mosegård CHR-nr. 108469 CVR-nr: 27194303 Matr. nr., ejerlav Husdyrbrugets adresse: Ejer og ansøger

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Fårup Overgård Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro

Revurdering af miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Fårup Overgård Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro Revurdering af miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Fårup Overgård Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro efter 12, 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr. 1572 af 20. december 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug

12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug 12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug kvægbruget Hedevej 24, 9430 Vadum Godkendelsesdato / offentliggørelse: 7. januar

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægproduktion

Miljøgodkendelse af kvægproduktion Dato: 05-01-2015 Miljøgodkendelse af kvægproduktion Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse Januar 2015 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk Journalnr.:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 19. september 2008

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 19. september 2008 Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Søren Christensen Ånumvej 150 6900 Skjern Sagsbehandler Dorthe Juul Direkte telefon 9974 1517 E-post dorthe.juul@rksk.dk Dato Sagsnummer

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Vejbjerggård Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer den 27. juli 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486

Læs mere

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 31-07-2015 Sagsnr.: 15/9646 Dok.løbenr.: 181868/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen.

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen. Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 06-05-2015 Sagsnr.: 14/32199 Dok.løbenr.: 121295/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

Udkast til miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktion. Østergårdsvej 4 Åsted 7830 Sundsøre

Udkast til miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktion. Østergårdsvej 4 Åsted 7830 Sundsøre Udkast til miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Østergårdsvej 4 Åsted 7830 Sundsøre v. Tommy R. Hensberg Blidstrupvej 3, Blidstrup 7990 Øster Assels - 1 - Godkendelse af virksomhed i henhold til

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 19. juli

Læs mere

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE.

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE. Version 2 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune revurderer hermed miljøgodkendelse af d. 6. december 2005 af husdyrbruget Langager 2, 6430 Nordborg efter 17 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Datablad...4 1. Resumé og samlet vurdering...5

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg

Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg Søgård Andelsbrug Blåbjergvej 1 7280 Sdr. Felding Afgørelsesdato: 25.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Kim Gohr Nielsen Vennervej 28, Velling 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Inga-Merethe Plauborg Larsen Direkte telefon 9974 1543 E-post

Læs mere

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Denne godkendelse er givet til CVR-nr. 14 48 11 76, Stensgård v/jan Villebro, Østergyden 36, 5600 Faaborg. Miljøgodkendelsen

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af. Kobbelskov, Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev

Tillæg til miljøgodkendelse af. Kobbelskov, Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev UDKAST Tillæg til miljøgodkendelse af Kobbelskov, Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev 12 stk. 3 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Xxx xxx 2013 Haderslev Kommune

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast Miljøgodkendelse af husdyrbruget Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: [dag]. [mdr.] [år] 1 2 Ib Nielsen Toftlundvej

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15.12 2009 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af svinebruget Højvang Dato: 15.12.2009 Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere